Page 42

Vrijheid van onderwijs Artikel 23 van de grondwet105

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen

De uitvoer van het onderwijs wordt vrij ingevuld. Volgens bovenstaande wetgeving betekent dit dat er bepaalde vrijheden bestaan hoe iets wordt onderwezen en niet of iets wordt onderwezen. Ik vraag me af of deze wet niet te veel zaken onbenoemd laat en of het niet beter zou zijn een en ander explicieter te benoemen.

Diploma Openbaar Onderwijs Omdat onderwijs meer is dan het overdragen van kennis en vaardigheden en het klaarstomen voor de maatschappij, wil de openbare school actief aan de pluriformiteit van de samenleving werken door het burgerschap te stimuleren en kinderen met verschillende culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergronden elkaar daadwerkelijk te laten ontmoeten en van elkaar te laten leren. De VOO en de VOS/ABB hebben hiertoe een diploma Openbaar Onderwijs ontwikkeld. Toekomstige leerkrachten kunnen op verschillende pabo’s een diploma Openbaar Onderwijs halen. Dit diploma versterkt de identiteit en de kwaliteit van het openbaar onderwijs. Leerkrachten met dit diploma op zak zouden op hun eigen school beter in staat zijn verschillen in achtergrond te overbruggen, gesprekken te voeren over levensbeschouwing en kunnen burgerschap een plaats geven in de school. Omdat dit direct gekoppeld wordt aan de competenties van de leerkrachten zal dit diploma een meerwaarde hebben binnen de openbare basisscholen. Er is al de mogelijkheid voor pabostudenten een keus te maken tot een diploma godsdienstige vorming of algemeen levensbeschouwelijke vorming. Ik vind het initiatief van het diploma Openbaar Onderwijs dan ook een verrijking, maar er zijn twee punten die me hierin opvallen:

1.

De vormgeving van het levensbeschouwelijke aspect van de identiteit van de kinderen en de openbare basisschool wordt niet expliciet benoemd in de competenties. Hoe geven de pabo’s hier invulling aan en hoe geven de betreffende leerkrachten met het diploma Openbaar Onderwijs hier dan vorm aan in hun dagelijkse onderwijspraktijk?

2.

Burgerschap (inclusief levensbeschouwelijk onderwijs) is niet alleen een verplichting voor de openbare basisscholen maar voor alle scholen! Waarin onderscheidt het openbaar onderwijs zich dan nog?

105

www.denederlandsegrondwet.nl, artikel 23 lid 2 42

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement