Page 41

De gewenste opbrengsten van dit onderwijs zijn vastgelegd in de kerndoelen: 36 de leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger 37 de leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 38 de leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen

De vraag die dit bij mij oproept is of burgerschapsontwikkeling in het onderwijscurriculum niet voldoende is op de openbare basisscholen? Het gaat dieper in op de levensbeschouwingen en culturen dan geestelijke stromingen en het wordt aan alle kinderen onderwezen in tegenstelling tot godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs. Om goede burgers te kunnen worden moeten kinderen al vroeg sociaal integreren. Het humanistische uitgangspunt in deze pluriforme en multiculturele samenleving te komen tot een nieuwe publieke moraal van sociale zelfontplooiing, lijkt met burgerschapsontwikkeling goed te kunnen worden bereikt. Het gaat bij burgerschapsontwikkeling vooral om de sociale integratie, waardoor de samenleving toleranter en ook humaner zou kunnen worden. Toch blijft ook hier de vraag WAT gaan de leerkrachten dan aanbieden en op basis van welke achtergrondkennis? GVO/HVO wordt door mensen die hiertoe zijn aangewezen door betreffende instellingen en hiermee is de achtergrondkennis schijnbaar geborgd. Het staat immers ook nog eens beschreven in de wet hoe dit vorm gegeven dient te worden en waar deze docenten aan dienen te voldoen. Hoe zit dat met het levensbeschouwelijke aspect dat in burgerschap aan bod komt? Hoe zijn de inhoudelijke vakkennis en de pedagogische/didactische geschiktheid om op een verantwoorde wijze de levensbeschouwelijke ontwikkeling te initiëren geborgd?

Concept School Godsdienstvrijheid uit de wetgeving en Burgerschapsontwikkeling erin. Mijns inziens krijgen we dan het concept ‘School’. Dat houdt in dat er geen denominaties meer zijn. Kinderen gaan gewoon naar school. Dit concept is in 2007 uitgewerkt door de commissie ‘School’ in opdracht van de VOO104. In dit concept staat pluriformiteit centraal en wordt zelfs als uitgangspunt van het leren benoemd. Het is voor de kinderen als medeburgers belangrijk dat zij sociaal en maatschappelijk geïntegreerd zijn. Om die reden is het belangrijk dat zij kennismaken met de pluriformiteit, maar deze ook leren waarderen. Wat ik echter mis in de uitwerking van dit mogelijke toekomstige schoolbeleid is het expliciteren van de plaats en vormgeving van levensbeschouwing in het curriculum. Want dat we daar niet omheen kunnen lijkt mij voor zichzelf sprekend.

104

Pluriformiteit is een manier van leren, Bevindingen van de VOO-commissie ‘School’ 41

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement