Page 21

Hiermee zal de maatschappelijke relevantie van levensbeschouwelijk onderwijs richting het ministerie van Onderwijs en het onderwijsveld aangetoond worden. Het subdoel is het in beeld brengen van de verhouding tussen de huidige wetgeving, kerndoelen en de resultaten van mijn onderzoek naar identiteit en de levensbeschouwelijke component ervan op de openbare basisscholen in Nederland.

Vraagstelling In mijn onderzoek staat de identiteit van het openbaar onderwijs en de vormgeving ervan centraal. De probleemstelling luidt dan ook:

“Hoe ziet men in de context van onze huidige samenleving op de openbare basisscholen de openbare identiteit en de vormgeving van de levensbeschouwelijke component hiervan?”

Naar aanleiding van de theoretische overwegingen (zie hoofdstuk 2) is deze centrale onderzoeksvraag uitgewerkt in vier deelvragen:

1. Welke ruimte is er voor de levensbeschouwelijkheid van de professional binnen de openbare school? 2. Welke plaats heeft de diversiteit aan culturen en levensbeschouwingen in het openbaar onderwijscurriculum? 3. Onderkent men de noodzaak tot levensbeschouwelijke ontwikkeling van de identiteit zowel van de openbare school als van de kinderen? 4. Hoe verhoudt zich de formele identiteit van het openbaar onderwijs tot de geleefde identiteit?

1.3

Onderzoeksstrategie In de mastermodule ‘levensbeschouwing in organisatie en beleid’ heb ik een empirisch onderzoek

gedaan naar de geformaliseerde en geleefde identiteit op de school waar ik zelf werkzaam ben. Dit is mijn pilotonderzoek geweest, waarin ik mijn collega’s had uitgenodigd mee te werken door een enquête voor mij in te vullen. Het voordeel van het feit dat ik hier zelf ook werkte was, dat ik door middel van de empathische dialoog zaken kon verduidelijken. Het interessante was dat ik een ‘kloof’ ben tegengekomen tussen de missie en de visie van de school en de daadwerkelijk beleefde identiteit op de werkvloer. Dit kwam vooral tot uiting in de vragen die ik gesteld had over geestelijke stromingen, godsdienstige en humanistische vorming en levensbeschouwelijk onderwijs. Mede hierdoor ben ik benieuwd geraakt naar de visie van openbare scholen in zijn algemeenheid op hun identiteit en vooral de levensbeschouwelijke component ervan. Ik heb nu gekozen voor een kwantitatief-empirische benadering. Er zit een klein stukje kwalitatief onderzoek in, wanneer ik in open vragen de mening van de respondenten hoopte te kunnen vangen. 21

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement