Page 19

Humanistisch vormingsonderwijs Op basis van artikel 50 en 51 uit de wet op primair onderwijs wordt dit als levensbeschouwelijk vak in het openbaar onderwijs aangeboden, wanneer ouders dit voor hun kinderen wensen. Vanuit humanistisch perspectief worden de kinderen begeleid bij het ontwikkelen van een eigen waardebesef en een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas. Op een kritische en creatieve manier leren ze omgaan met vragen over waarden en levensbeschouwing. Deze lessen worden aangeboden door hiertoe opgeleide vakdocenten. Godsdienstige en humanistische vorming kunnen op de openbare basisschool worden aangeboden wanneer ouders van kinderen dit wensen. De openbare scholen hebben hierin de verplichting onder schooltijd tijd en ruimte hiervoor vrij te maken. Dit onderwijs is facultatief, dus niet alle kinderen krijgen deze levensbeschouwelijke vormingslessen. De verantwoordelijkheid voor deze lessen ligt bij de instelling die de lessen verzorgt en de lessen worden ook niet door de eigen leerkrachten gegeven, maar door leerkrachten van betreffende instelling. Hierdoor zouden deze lessen geen invloed hebben op de veronderstelde neutrale houding van het openbaar onderwijs ten aanzien van welke levensbeschouwing dan ook.

Sociale integratie en burgerschapsvorming en het ministerie van Onderwijs Een land dat opvoeding tot kritisch en democratisch medeburger serieus neemt en de sociale integratie van mensen met andere culturele en etnische afkomsten hoog in het vaandel heeft staan, moet er voor zorgen dat de pedagogische instellingen hiertoe bevoegd en bekwaam zijn dit op een volwaardige manier tot uitdrukking te brengen. Artikel 8 lid 3 van de wet op het primair onderwijs vermeldt dat het onderwijs er mede vanuit dient te gaan dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving en er daarom ook mede gericht dient te zijn op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Tevens dienen zij ervoor te zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten28. In onze sterk geĂŻndividualiseerde en pluriforme maatschappij is de sociale cohesie afgenomen. Mensen zijn door alle veranderingen angstig geworden naar de ander en schermen zich af. Hierdoor is er geen of weinig verbondenheid tussen de staatsburgers. Dat zorgt voor verharding in het sociale verkeer29. Alleen kennis maken met de verschillende culturen en levensbeschouwingen is niet voldoende voor de ontwikkeling naar meer begrip en respect. Omdat de inspectie hier ook geen controle op uitvoert, blijft ‘geestelijke stromingen’ toch een ondergeschoven kind in het onderwijs. Burgerschapsontwikkeling vraagt echter actieve participatie en sociale integratie te bevorderen. Leerlingen maken actief kennis met verschillende achtergronden en culturen van hun leeftijdgenoten en ontwikkelen ook cognitieve kennis over deze culturen en levensbeschouwingen. Dat is in elk geval al een tweerichtingsverkeer. Dit vraagt om 28

www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 8 lid 3

29

WRR-rapport, Waarden en normen en de last van het gedrag, Amsterdam: University Press, 2003 en Schuyt, K., Steunberen van de samenleving, Amsterdam: University Press, 2006 19

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement