Page 104

Burgerschap De geestelijke stromingen komen niet echt goed uit de verf, ondanks onderschrijving van deze wetgeving door de geënquêteerde openbare scholen. De onderwijsinspectie controleert ook niet òf en hoe dit wel of niet wordt aangeboden. Burgerschap lijkt een omvattender manier te zijn om tòch te bereiken dat er op scholen ook kennisoverdracht over en kennismaking met de andere culturen en levensbeschouwingen plaats vindt. Omvattender omdat ook de pluriformiteit en de actieve participatie expliciet benoemd worden, wat niet het geval was bij de geestelijke stromingen. Hier is dan ook een duidelijk toezichtkader op geschreven, zodat scholen meer handvatten hebben dit daadwerkelijk uit te voeren en de onderwijsinspectie deze zelfde handvatten toepast om te controleren òf en hoe dit wordt uitgevoerd.

Artikel 8 lid 3 luidt: “het onderwijs gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; mede gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en er mede op gericht is dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten”161.

LimeSurvey Vragenlijst 35974 'Identiteit en Levensbeschouwing Openbare Basisscholen Nederland'

161

www.wetboek-online.nl/primair onderwijs, artikel 8 lid 3 104

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

"Laat me meedoen en ik begrijp het.. "  

Scriptie van Ineke Struijk over de zin van levensbeschouwing in het openbaar onderwijs. In dit onderzoek is geprobeerd een antwoord te vind...

Advertisement