Page 1

Voorwoord Geachte ouders en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van de openbare Jenaplanschool “Het Toverwoud.” In het woud vind je verschillende obstakels die je als kind moet oplossen om je eigen identiteit goed te leren kennen, zodat je op je eigen, unieke manier het leven kunt bewandelen. De stamgroepleiders begeleiden vanaf de zijlijn om het kind zo zelfstandig en dapper mogelijk door het woud te leiden. Onze school is een Jenaplanschool met de openbare identiteit. Alle kinderen zijn welkom op onze school. Verschillen in opvattingen, geloof, sekse, cultuur en leeftijd worden dan ook gerespecteerde bij ons op school. Wij hopen dat u na het lezen van deze schoolgids een duidelijk beeld krijgt van onze school. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, vertel het ons! Tineke de Jager

Directrice OJBS Het Toverwoud

1.0 Onze school Onze school is een kleine, groeiende school in de gemeente Zonder zorg. Onze school telt momenteel 95 leerlingen en aan het eind van het schooljaar verwachten we gegroeid te zijn naar ruim 110 leerlingen.

1.1 De naam en het adres van de school In september 2008 is OBS de Dahlia veranderd in een Christelijke Jenaplanschool. In de gemeente zonder zorg bestond tot die tijd nog geen school die onderwijs gaf volgens het Jenaplan principe. Na een uitgebreid onderzoek onder de inwoners van de gemeente zonder zorg, konden wij niet anders dan concluderen dat er wel degelijk behoefte was aan een Jenaplanschool. Bij een nieuwe visie op onderwijs hoort ook een nieuwe schoolnaam: Het Toverwoud . Wij hebben onze school – en stamgroepnamen gebaseerd op het boek: “Bang Mannetje” dat is geschreven door Mathilde Stein. Wij zijn van mening dat de kinderen op school hun eigen identiteit leren kennen. Onze stamgroepleiders willen deze zoektocht naar een eigen identiteit begeleiden, zodat de kinderen zo zelfstandig en dapper mogelijk uit het woud komen. De kinderen worden voorbereid op de toekomst en met een heldere kijk op de wereld kunnen ze een plaatsje veroveren in de huidige maatschappij. De adresgegevens van onze school: OJBS Het Tovertouw Toverlaan 71 8812 TW Assen Tel: 0592-345218


1.2 Plattegrond van de school

Hierboven ziet u de plattegrond van onze school. In het midden ziet u het toverwoud. In het toverwoud planten wij onze kruiden en bloemen en zorgen wij voor onze schooldieren. In het toverwoud vindt u onder andere cavia’s, konijnen en vogels. Iedere week is een stamgroep verantwoordelijk voor de taken die het toverwoud met zich meebrengt. 1.3 De identiteit van de school Het Toverwoud is een openbare basisschool die lesgeeft volgens de waarden en normen zoals deze gangbaar zijn in de Nederlandse samenleving. Wij besteden daarbij aandacht aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en normen. Onze school is openbaar en dus toegankelijk voor iedereen. Wij maken daarbij geen onderscheid in levensbeschouwelijke of maatschappelijke opvattingen.

1.4 BOBOZ Als school zijn wij aangesloten bij de vereniging BOBOZ wat staat voor bestuurscommissie openbaar basisonderwijs Zonder zorg. Samen met de overige 22 scholen die binnen deze vereniging vallen, werken we aan de ontwikkeling van onze visie en gemeenschappelijke onderwerpen. Onder deze onderwerpen vallen: de kwaliteit van het onderwijs, de zorg voor leerlingen, passend onderwijs, toepassing van ICT en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Vanuit de vereniging BOBOZ krijgen wij de vrijheid om deze gemeenschappelijke onderwerpen zelf in te vullen, zodat we daarbij rekening kunnen houden met onze visie en ons eigen pedagogische opvattingen omtrent de Jenaplan verbijzondering.

1.5 Teamsamenstelling/personeelssamenstelling Het team van Het Toverwoud bestaat naast de directie uit 8 stamgroepleiders, een conciërge, een ib’er en een rt’er. Wij zijn een kleine groeiende school en daarom hebben wij er bewust voor gekozen om meerdere functies op ons te nemen. Dit houdt in dat alle leerkrachten bij ons in deeltijd voor de groep staan en een aantal van deze leerkrachten de overige dagen een andere functie op zich neemt. Het voordeel is dat we een klein en vertrouwd team zijn dat vrijwel de hele week op school aanwezig is.


1.5 Schoolgrootte Onze school heeft in 2008 z’n deuren geopend naar het Jenaplanonderwijs binnen de gemeente Zonder zorg. Het Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs dat nog niet in de gemeente bekend was. Onze school telt momenteel 95 leerlingen (stand van zaken op 1 november 2011). Wij zijn in 2008 begonnen met een leerlingenaantal van 62 leerlingen. Daaruit kunnen we concluderen dat er in de afgelopen jaren een gemiddelde groei heeft plaatsgevonden van 11 leerlingen per jaar. Aangezien de groei de afgelopen drie jaar alsmaar heeft toegenomen, verwachten wij aan het eind van dit schooljaar op een leerlingenaantal van 110 leerlingen uit te komen. In de toekomst zal het inwoneraantal van de wijk Kloosterveen minimaal gaan verdubbelen en daarmee verwachten wij ook een explosieve groei van het leerlingenaantal op onze school. 1.6 Samenwerking met andere scholen Wat is de toekomst zonder de inbreng van nieuwe en toekomstige leerkrachten? Het Toverwoud werkt samen met Pabo de Eekhorst in Assen. Wij bieden per jaar twee stageplaatsen aan voor leerlingen van het tweede of derde studiejaar. Wij zijn van mening dat zij van ons kunnen leren en wij van hen kunnen leren. Ook is er bij ons plaats voor stagiaires van de mbo opleidingen helpende zorg en welzijn, klassenassistent of onderwijsassistent.

1.7 De omgeving van de school Het toverwoud bevindt zich in de groeiende wijk Kloosterveen ten westen van Assen. In de wijk Kloosterveen vind je veel recreatie en natuurgebieden. De wijk is veilig voor kinderen en dat is ook de reden waarom veel jonge gezinnen in Kloosterveen komen wonen. De school bevindt zich in het scholencomplex van de wijk Kloosterveen. Naast de openbare basisschool het Toverwoud vindt u in het scholencomplex ook de Christelijke basisschool de Ark, een peuterspeelzaal en een voor, na, en tussenschoolseopvang. 4.0 Het onderwijs 4.1 Werkvormen Op Het Toverwoud werken we met verschillende werkvormen. Wij vinden het belangrijk om een gevarieerd aanbod van werkvormen aan te bieden, omdat niet alle kinderen op dezelfde manier leren. Wij werken op Het Toverwoud met de volgende werkvormen: De klassikale instructie De klassikale instructie wordt gegeven aan de hele klas. De leerlingen krijgen een instructie over een opdracht die ze moeten maken, over leerstof of over een manier van oplossen. De klassikale instructie wordt gegeven met het activerende directe instructiemodel. Dit model kent de volgende tussenstappen: - terugblik naar de vorige les; - oriĂŤnteren: het onderwerp wordt bekend gemaakt en er wordt gekeken wat de kinderen al weten. Ook wordt het lesoverzicht besproken en er wordt bekend gemaakt wat de kinderen aan het eind van de les weten; - uitleg: in kleine stappen wordt de lesstof uitgelegd. Dit wordt vooral gedaan met concrete voorbeelden, - begeleide inoefening: de leerlingen kunnen onder begeleiding van de leerkracht oefenen met de lesstof.


- zelfstandig werken: de leerlingen beginnen met het zelfstandig werken aan de opdrachten en worden daarbij gestimuleerd door de stamgroepleider. - evaluatie: klassikaal wordt besproken wat er wel en wat er nog niet zo goed ging. Ook worden eventuele oplossingen voor de volgende keer besproken. - terug en vooruitblik: er wordt besproken waar de volgende les over zal gaan. Het zelfstandig werken De kinderen werken een bepaalde tijd aan een opdracht zonder dat ze daarbij de hulp van de leerkracht in moeten schakelen. Het doel van deze werkvorm is dat de leerlingen zelfstandig leren plannen en uitvoeren. Deze werkvorm kan toegepast worden in een bepaalde les of op een dagdeel. De effectieve instructie Deze instructie vindt ook klassikaal plaats, maar het verschil met de klassikale instructie is dat de kinderen actief meedoen. Ook wordt deze instructie aangeboden op verschillende leerniveaus. Coöperatief leren Het coöperatief leren is een belangrijke werkvorm om de kinderen te leren samen te werken. Deze werkvorm wordt bij de verschillende vakgebieden ingezet, zodat de kinderen gezamenlijk leren om iets op te lossen en ook om dit terug te koppelen aan de groep. Differentiatie De leerkracht is bewust bezig met het differentiëren binnen de lessen. Het is belangrijk dat ieder leerling op z’n eigen niveau te werk gaat, zodat er positieve leerervaringen opgedaan kunnen worden.

4.2 Werken met vrije teksten Schrijf wanneer je wilt, waarover je wilt en wat je wilt! Met dit uitgangspunt geven wij het taalonderwijs vorm. Wij werken met de vrije tekst methode van de Freinet pedagogie. De vrije tekstmethode bevorder de uitdrukkingsvaardigheid in het denken, analyseren en abstraheren. Leerlingen worden zekerder in het uitdrukken van de eigen gedachten en fantasieën. Zowel de stamgroepleiders als de leerlingen zijn vrij om te schrijven. Ze maken zelf de keuze voor de werkvorm en de materialen die ze daarbij gebruiken. De stamgroepleider geeft het taalonderwijs vorm door te werken met de eigen teksten en de teksten van de kinderen. De teksten van de kinderen of de eigen teksten zijn de uitgangspunten voor de taallessen. Op deze manier kan er aandacht geschonken worden aan de taaldomeinen: aanvankelijk lezen, begrijpend lezen, belevend lezen, spelling, spreken en luisteren, stellen, taalbeschouwing, technisch lezen en woordenschat. 4.3 Vakomschrijving/methodegebruik Schrijven Het schrijfonderwijs begint bij ons in groep 3. De kinderen leren schrijven volgens de methode: Schrijven leer je zo. Wij hebben voor deze methode gekozen omdat deze methode werkt met het blokschrift. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen vanaf het begin het handschrift leren dat ze later ook zullen gaan gebruiken. Het blokhandschrift is eenvoudig en helder van vorm.


Spelling Voor zowel taal als spelling gebruiken wij de vrije teksten. Wij vinden dat kinderen veel meer betrokken zijn als er les wordt gegeven over het door hun gemaakte product: de vrije tekst. De leerlingen worden gemotiveerd omdat de context dicht bij de belevingswereld van het kind staat. De stamgroepleider heeft dan de taak om differentiatie toe te passen binnen de vrije teksten van de kinderen. Taal Het taalonderwijs wordt vorm gegeven door de vrije teksten. Voor een uitleg over de keuze van deze werkwijze verwijs ik u terug naar punt 4.2 werken met teksten. Rekenen Voor het vak rekenen gebruiken wij de methode: alles telt. Wij hebben voor deze methode gekozen, omdat er in deze methode een duidelijk zichtbare afwisseling is tussen instructiegebonden lessen en zelfstandige werklessen. De instructiegebonden lessen bieden de mogelijkheid om te rekenen met concrete situaties en aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ook kunnen daar de coöperatieve werkvormen ingezet worden. Wij vinden het ook belangrijk dat de kinderen zelfstandig rekenproblemen leren op te lossen. De methode alles telt biedt ook daarvoor een mogelijkheid. Wereld oriëntatie Voor de wereld oriënterende vakken werken we met projecten. Per jaar hebben we op school 3 grote projecten van twee weken. Om de drie jaar komt hetzelfde project terug. De leerlingen zijn dan vrijwel allemaal een stamgroep verder en gaan ze aan hetzelfde project werken, maar dan op een hoger niveau en met meer verdieping. De overige weken organiseren de stamgroepleider de projecten in de groep. De thema’s van deze projecten staan vast.

De stamgroepleider geeft een eigen invulling aan de thema’s en laat waar dat mogelijk zich inspireren door de ideeën van de kinderen. Beeldende vorming Beeldende vorming wordt gekoppeld aan de wereld oriënterende vakken en valt binnen de thema’s die daar gelden. De stamgroepleider zorgt ervoor dat de creatieve opdrachten passen binnen het thema. Bij het vak beeldende vorming zijn de kinderen vrijwel altijd vrij om de materialen te kiezen. Wij willen zoveel mogelijk verschillende eindproducten. Bovendien willen wij de kinderen de vrijheid geven, zodat ze hun eigen creativiteit daarin kwijt kunnen. Bewegingsonderwijs De groepen 3 t/m 8 krijgen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Voor de stamgroepen 0/1/2 gebruiken wij de methode: bewegingsonderwijs in het speellokaal. Wij gebruiken deze methode omdat het een flexibele methode is. De kleuters worden op deze manier goed voorbereid voor het bewegingsonderwijs in de hogere groepen. De methode biedt de mogelijkheid om een gestructureerde weekplanning te maken. 4.4 Het pedagogisch klimaat Een goed pedagogisch klimaat is van essentieel belang om kinderen zich veilig te laten voelen op school. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen zicht veilig voelen op school en dat ze vertrouwen hebben in zichzelf, in elkaar of in volwassenen. Kinderen hebben veel emoties en hier moeten ze mee leren omgaan. Ook moeten ze leren omgaan met de emoties van iemand anders. Verschillen tussen de kinderen zijn zichtbaar, worden gewaardeerd en moeten benut worden.


Aan het begin van elk nieuw schooljaar stelt de stamgroepleider samen met de stamgroep de schoolregels op. Samen bedenken ze de groepsregels. Deze groepsregels komen in de klas te hangen en worden overal op school gehanteerd. Toetsing Wij gebruiken op school het CITO toetsingssysteem. De leerlingen worden twee keer per jaar getoetst, zodat wij de vorderingen van de leerlingen nauwkeurig kunnen bijhouden. Wij kunnen met het CITO toetsingssysteem het geboden onderwijs op groeps, leerling en schoolniveau registreren en evalueren. Het geeft voor ons een heldere kijk op het onderwijs, zoals wij dat op school geven. De stamgroepleiders evalueren gezamenlijk de scores van de CITO toetsen en helpen elkaar bij het verbeteren van hun manier van onderwijs geven. Bijzondere activiteiten Sportactiveiten Schoolvoetbal: voor de bovenbouw Schoolkorfbal: voor de bovenbouw Sportdag: voor de onder, midden, en bovenbouw. Avondvierdaagse: de 5 km voor de groepen 3 t/m 5 en de 10 km voor de groepen 6 t/m 8 Acties Kinderpostzegelactie: de kinderen van groep 7 verkopen kinderpostzegels aan de deur. Unicef sponsorloop: de kinderen van groep 1 t/m 8 lopen een sponsorloop voor het goede doel. Schoolkamp De kinderen van de oudste stamgroepen gaan ieder schooljaar in mei op schoolkamp. Schoolreis Alle stamgroepen gaan in juni op schoolreis.

78yyuiui  

iuuiuiuiu uyu yut etu 6ih yu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you