__MAIN_TEXT__

Page 1

ประจ�ำเดือมิถุนายน 2562

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

ทรงพระเจริญ

ประจ�ำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562


2

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

พระราชประวัติ

บรรณาธิการ

นายฤทธิรณ ปัญญากาบ

กองบรรณาธิการ

นางสาวณัฐวดี นางสาวสุภาพร นางบุพผา นางสาวณัฏฐฌา นางสาววาทินี นายชินพงค์ นายสุเมธ

เมืองข�ำ พ่วงข�ำ พ่วงข�ำ ศรีวงค์ เชิดชูสกุล จันทร์แก้ว ใจกว้าง

ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข่าว ร้องเรียน ร้องทุกข์

สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ส�ำนักงานเลขที่... 17/2 หมู่ 3 ต�ำบลร้องวัวแดง อ. สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทร 095-268-7895 E-mail : tigernews@tigernews.tv

“ เจาะลึก

ตรงประเด็น ชัดเจน ทุกเรื่องราว

ราชกิจจานุเบกษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชโองการสถาปนา พลเอกหญิง สุทดิ า วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา สมเด็จพระราชินีสุทิดา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ. 2543 ก่อน ที่จะทรงเข้าท�ำงานเป็นพนักงานต้อนรับของการบินไทย ต่อมาทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ส�ำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมทัง้ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ ให้เป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ โดยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นับเป็นสตรีพระองค์แรก ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ในรัชกาลที่ 10 กระทั่ง เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิรา ลงกรณ์ ณ อยุธยา พระอัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดา ทรงด�ำรงต�ำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระ ราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


ประจ�ำเดือมิถุนายน 2562

จังหวัดแพร่กำ� หนดจัดพิธเี จริญพระพุทธมนต์

ถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระสังฆราช

จังหวัดแพร่ก�ำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระ อริยวงศาคต ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ�ำเภอเมืองแพร่ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เห็นชอบให้ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา สังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่

3

เกี่ยวข้องก�ำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราช กุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ วัดพระบาทมิง่ เมืองวรวิหาร ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เวลา 15.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ประกอบพิธี โดยประธานในพิธปี ระกอบพิธจี ดุ ธูป เทียนบุชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าหน้าทีอ่ าราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ ศีล เจ้าหน้าทีอ่ าราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉลองพระชนมายุ ประธานสงฆ์น�ำปฏิบัติสมาธิจิตเพื่อถวาย พระพร จากนั้นประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทย ธรรมแด่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 10 รูป พระสงฆ์ อนุโมทนา ประธานกรวดน�ำ้ รับพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก มีพระนามเดิมว่า อัมพร ประสัตถพงศ์ ประสูตเิ มือ่ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2470 ตรงกับแรม 12 ค�่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ณ ต�ำบลบางป่า อ�ำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พระชนกชือ่ นับ ประสัตถพงศ์ พระ ชนนีชอื่ ตาล ประสัตถพงศ์ เป็นบุตรคนที่ 2 จากพีน่ อ้ งทัง้ หมด 9 คน มีพระอนุชาหนึง่ ในนัน้ คือ พระเทพสุเมธี (ไสว วฑฺฒโน) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร จังหวัดราชบุรี ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย และ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราช โองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จ พระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้ เสด็จพระราชด�ำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวัน ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตน ศาสดา ราม จั ง หวั ด แพร่ จึ ง ขอเชิ ญ ชวนข้ า ราชการ และ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็น พระกุศลดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ส�ำหรับการแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบสีกากีคอพับ หรือเครื่องแบบตามต้น สังกัด ประชาชน ชุดสุภาพโทนสีขาว ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จงั หวัดแพร่

ธ.ออมสินเชิญชวนร่วมอุปสมบทหมู่ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ธนาคารออมสิ น ขอเชิ ญ พนั ก งาน ลู ก จ้ า งและ ประชาชน ทั่วไป ร่วมอุปสมบทหมู่ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฏาคม 2562 รวม 15 วัน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน เนือ่ งในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆ ราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาประทานผ้าไตรแก่ ผูอ้ ปุ สมบท ในโครงการอุปสมบทหมู่ 1,010 รูป เฉลิม พระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทัง้ นี้ ธนาคารออมสินขอเชิญพนักงาน ลูกจ้าง และ ประชาชนทั่วไป ร่วมอุปสมบทหมู่ ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฏาคม 2562 รวม 15 วัน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน สามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (บวชฟรีไม่มีค่าใช้ จ่าย) สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุก สาขาในจังหวัดล�ำพูน โทร. 053-563398,087 หรือ 0808421

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เชียง ใหม่ฮ่วมใจ๋ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนป่า” เนื่องในโอกาสมหา มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสภาพสิง่ แวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมือง ทีส่ วนสาธารณะล้านนา ร. 9 อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคีเครือ ข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัด กิจกรรมจิตอาสา “เชียงใหม่ฮ่วมใจ๋ปลูกต้นไม้ฟื้นผืนป่า” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ประจ�ำปี 2562 พร้อมทัง้ ปลูกจิตส�ำนึกแห่งการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู สภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง คุ้มค่า และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการปลูกต้นไม้ให้ ครบ 1 ล้านต้น ครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่ม พื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองเชียงใหม่ บรรเทาปัญหาฝุ่นละออง

ในอากาศ โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนคร เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึง่ มีประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ บริเวณสวนล้านนา ร. 9 จ�ำนวนกว่า 410 ต้น, การขุดลอก สระ และคูคลองภายในสวนล้านนา ร.9, การประกาศเจตนา รมน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการปลูก ต้นไม้ให้ครบ 1 ล้านต้น ครอบคลุมพืน้ ทีท่ วั่ จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ และการ จ�ำหน่ายตลาดต้นไม้และสินค้าทางเกษตรปลอดสารพิษ ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและการ ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ส่งผลกระทบ ต่อสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างรุนแรง และการเปลี่ยน แปลงของสภาพอากาศก็สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อทุกสรรพ ชีวิตบนโลก และท�ำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ในทางทีเ่ ลวร้ายลง จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีท่ กุ คนพึงต้อง ตระหนักและหันกลับมาใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม


4

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

กกท. จัดงานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(9 มิ.ย. 62) ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ�ำเภอ แม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรฬุ พรรณเทวี รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนรักกีฬามินมิ าราธอน 2562 ซึง่ จัดโดยส�ำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เพือ่ เฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ แสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการออก ก�ำลังกาย และสร้างสุขภาพดีให้กับประชาชน การจัดกิจกรรมครั้ง นี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน งานรวมพลคนรั ก กี ฬ ามิ นิ ม าราธอน มี ร ะยะทาง 10.5 กิโลเมตร เริ่มวิ่งออกจากลานพลาซ่า สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไปกลับตัวจุดที่ 1 บนโครงการชลประทานเชียงใหม่ และจุด กลับตัวที่ 2 ประตู 9 ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และย้อนกลับมาทีส่ นามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี โดยมีการมอบรางวัลและของที่ระลึกให้แก่นักวิ่ง ที่เข้าเส้นชัย 100 คนแรก

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่ าว ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จงั หวัดเชียงใหม่


ประจ�ำเดือมิถุนายน 2562

5

กิจกรรมพัฒนารอบหนองน�ำ้ นาท่อ “สวนอุน่ ไอรัก” เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ

เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก​พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที1่ 0 เมือ่ 10 มิ.ย.62 เวลา 0830 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส.ที1่ ร้อย.รส.ที1่ มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับ อ.เมืองน่าน, ส่วนราชการ อ.เมืองน่าน, มทบ.38, ม.2พัน10, ม.2พัน.15 และประชาชนจิตอาสา ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนารอบหนองน�้ำนาท่อ “สวนอุ่นไอรัก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ณ หนองน�้ำนาท่อ​ต. ไชยสถาน​อ.เมืองน่าน​จ.น่าน โดยมี นายวิศษิ ฐ์ ทวีสงิ ห์ นายอ�ำเภอเมืองน่าน เป็นประธาน มีผเู้ ข้าร่วม กิจกรรม ประมาณ 400 คน ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับ ความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดี

หม่อมหลวง ปนัดดา เน้นย�้ำ คนไทย

ต้องรู้รักสามัคคี และยึดมั่นในความจงรักภักดี

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ขอให้ทุกฝ่ายยึด ตามหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเดินตามรอย เบื้องพระยุคลบาท ทุกคนจะประสบแต่ความสุข ความ ส�ำเร็จ ทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ งมา จากพระราชด�ำริ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติ บรรยายในการอบรมสร้างจิตส�ำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการ ประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นาย มนัส ขันใส และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอ�ำเภอดอย สะเก็ด ผู้น�ำชุมชนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมรับฟัง หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ลูกหลานเยาวชน รวมไปถึงผู้เข้าอบรมในวันนี้ ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี รู้คือเข้าใจ รักคือเข้าถึง และสามัคคีคือการ พัฒนาทีย่ งั่ ยืน ซึง่ เป็นแนวพระราชด�ำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึง่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงน้อมน�ำมาปฏิบัติดังพระราโชบาย “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่ง อาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งทุกคนควรน้อมน�ำมาปฏิบัติเพื่อ ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและสังคมไทย พร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความอ่อนน้อม คิดและ ท�ำด้วยเหตุด้วยผล ไม่ท�ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ท�ำให้คนอื่นคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น ซึง่ จะเป็นอันตรายต่อประเทศอย่างมาก ส�ำหรับข้าราชการเป็นอาชีพทีม่ เี กียรติมศี กั ดิศ์ รี ต้องยึด บนความถูกต้อง และร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันจัดระเบียบสังคมให้เกิด ความเรียบร้อย โดยเริ่มต้นที่ตนเองและยึดมั่นในการท�ำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกล่าวถึงการ เลือกนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่า ตนเองเลือกผู้ที่ท�ำเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ยังได้เยี่ยมเยียนและพบปะผู้บริหาร ข้าราชการ เด็กและ เยาวชนที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 พร้อมบรรยายพิเศษ หน้าที่ความรับผิดชอบ ของประชาชนชาวไทย และพูดคุยให้ก�ำลังแก่เด็กและเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กลับตัวเป็นคนดีของสังคม และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ท�ำงานด้วยหัวใจ เป็นผู้ปิดทองหลัง พระอย่างแท้จริง ในการท�ำงานเพือ่ สร้างเยาวชน ลูกหลานให้กลับไปเป็นพลเมืองดีของประเทศ ชาติต่อไป กรมประชาสัมพันธ์ จงั หวัดเชียงใหม่

ธ.ก.ส. แม่ฮ่องสอน เผยผลงานปี 61 สนับสนุนสินเชื่อ

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบท จ�ำนวน 2,038 ล้านบาท

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เปิดเผยถึงผลการด�ำเนินงานในบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของ ธ.ก.ส. จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจในภาคชนบทแล้ว จ�ำนวน 2,038 ล้านบาท นายถนัด วันมณี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงผลการด�ำเนิน งานในบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) ของส�ำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาค ชนบทแล้ว จ�ำนวน 2,038 ล้านบาท สินเชื่อเติบโตจากต้นปี 2560 จ�ำนวน 420 ล้านบาท ท�ำให้สินเชื่อ รวม ณ สิ้นปีเท่ากับ 4,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปีร้อยละ 9.32 มียอดเงินรับฝากรวม 3,214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.03 มีสินทรัพย์รวม 4,495,110 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการด�ำเนินงานรวม 298.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นปีร้อยละ 6.79 ค่าใช้จ่าย รวม 213.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30.48 และมีก�ำไรสุทธิ 50.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 41.68 คิด เป็นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) ร้อยละ 1.17 ขณะที่ NPLs อยู่ที่ร้อยละ 4.01 โดยมี อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 11.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) และกฎกระทรวงว่าด้วยการด�ำรงเงินกองทุนที่ก�ำหนดไว้ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8.50 ส�ำหรับภาพรวมทั้งประเทศ ผลงานปีบัญชี 61 ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อรวมแล้วกว่า 6.78 แสน ล้านบาท ตั้งเป้าปี 62 อ�ำนวยสินเชื่อระหว่างปี 7.70 แสนล้านบาท และเงินฝากเพิ่ม 60,000 ล้าน บาท ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด แม่ฮ่องสอน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือโทร. 0 5362 0331

เชียงราย ประชุมเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมท่องเที่ยว

เชื่อมโยงเส้นทาง R3Aไทย สปป.ลาวและจีน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาการส่ง เสริมท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3Aไทย สปป.ลาวและจีนที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเดอะเฮอรีเทจเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดา รมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเผยแพร่แนวทางการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3Aไทย สปป.ลาวและจีน บนเส้นทาง จากอ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จนถึงเมืองคุณหมิง 12 ปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศ จีน โดยผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา เครือข่ายการ ท่องเที่ยว

โดยชุมชนจังหวัดเชียงราย และสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย จ�ำนวน 100 คน จัด โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับศูนย์อาเซียน ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาในโครงการ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ วร่วมกันของทัง้ 4 ประเทศ ทีต่ งั้ อยูบ่ นเส้นทาง R3A เชือ่ ง โยงไทย สปป.ลาว เมียนมาร์และจีน โดยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ทุกประเทศทุกพื้นที่ได้รับผล ประโยชน์จากการท่องเที่ยวร่วมกัน เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เส้นทาง 5 เชียง การสร้างความร่วมมือในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทาง ประเพณีทั้ง 4 ประเทศร่วมกันให้ต่อเนื่องได้แก่ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ตลอดจนโอกาสในการท่องเที่ยว สถานที่และแหล่งท่องเที่ยว การคมนาคม และโลจิสติ กส์บนเส้นทางมีการรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะจากผูป้ ระกอบการให้โอกาสเพิม่ มูลค่า มากขึ้น


6

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

สคบ.เตือนธุรกิจจัดสรรวันหยุดสัญญาไทม์แชร์รงิ่

ป้องกันถูกหลอกขายวันพักผ่อน

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดล�ำพูน รายงานว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลา เข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2556 โดยประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา ธุรกิจจัดสรรวันหยุดวันพักผ่อนแบบไทม์แชร์ เป็นการบริการพักต่างอากาศ โรงแรม รีสอร์ท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่สนใจต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยเสียค่าบริการ ตามอัตราที่ก�ำหนด เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าพักเพื่อท่อง เทีย่ ว ธุรกิจดังกล่าวเกิดปัญหาการร้องเรียนมายังส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หรือ สคบ. ทั้งกรณีเข้าใช้บริการไม่ได้หรือไม่เป็นไปตามที่พนักงานขายได้โฆษณา ทั้งนี้ ควรศึกษาท�ำความเข้าใจโดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้ได้ทาง www. ocpb.go.th หากต้องการสมัครใช้บริการจองที่พักตากอากาศล่วงหน้าก็ควรศึกษารายละเอียด ข้อมูลเกีย่ วกับบริษทั นัน้ ๆ ว่ามีความน่าเชือ่ ถือเพียงใด เนือ่ งจากปัจจุบนั เราสามารถสืบหาข้อมูล ต่างๆได้ง่าย และจะต้องอ่านสัญญาให้รอบคอบก่อนเสมอ

กรมควบคุมโรค เร่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

ปวดข้อยุงลายอย่างใกล้ชดิ เทศบาลเมืองแพร่ บริการฉีดวัคซีน โรคไข้ แนะประชาชนยึดหลักมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักในผู้ใหญ่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ เปิดคลินิกผู้ใหญ่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก(dT) แก่บุคคลที่มีอายุลงท้ายด้วยเลขศูนย์ 20, 30, 40, 50 และ 60 ปี สร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ ด้วยวัคซีนในผู้ใหญ่ ทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน นางพัชมณ เกตุบ�ำรุง ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวง สาธารณสุข พบอัตราการป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเพิ่มมากขึ้นใน กลุม่ ผูใ้ หญ่ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงก�ำหนดนโยบายเพิม่ การให้วคั ซีนในผูใ้ หญ่ตาม สิทธิประโยชน์ ละลดการเจ็บป่วยจากโรคติดต่อทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนทีส่ ำ� คัญ โดยก�ำหนดการ กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคในผู้ใหญ่อย่างต่อเนื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ จึงได้ด�ำเนินการตามนโยบายดัง กล่าว โดยก�ำหนดเปิดคลินิกผู้ใหญ่ทุกวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.30 น. ให้ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก(dT) แก่บุคคลที่มีอายุลงท้ายด้วยเลขศูนย์ ได้แก่ 20, 30, 40, 50 และ 60ปี เพื่อให้มีการสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่องจากพบอัตราการป่วยด้วยโรค ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในผู้ใหญ่มากขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 054 – 511 060 หรือเว็บไซต์ส�ำนักงาน เทศบาลเมืองแพร่ www.phraecity.go.th

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงอย่างใกล้ชิด เผยพื้นที่ท่ีพบผู้ป่วยมีค่าดัชนีลูกน�้ำยุงลายสูงเกินเกณฑ์ มาตรฐานในทุกสถานที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันก�ำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย โดย เน้นให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง / ส�ำนักสือ่ สารความเสีย่ งฯ กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงโรคไข้ปวดข้อ ยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา ที่มีทั้งยุงลายสวนและยุงลายบ้าน เป็นพาหะน�ำโรค ซึง่ พบได้ในทุกกลุม่ อายุ โดยผูป้ ว่ ยจะมีอาการไข้สงู อย่างฉับพลัน มีผนื่ แดงขึน้ ตามร่างกาย และอาจมีอาการคัน ร่วมด้วย พบตาแดง แต่ไม่คอ่ ยพบจุดเลือดออกในตาขาว ส่วนใหญ่ในเด็กอาการไม่รนุ แรงเท่าผูใ้ หญ่ โดยอาการ เด่นชัดในผู้ใหญ่คือปวดข้อ อาจพบข้ออักเสบได้ ซึ่งเป็นที่ข้อเล็กๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า อาการปวดข้อ จะพบได้ หลายๆ ข้อเปลี่ยนต�ำแหน่งไปเรื่อยๆ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ และอาการจะหายภายใน 1-2 สัปดาห์ บางรายอาจมีอาการปวดข้อนานเป็นเดือนหรือเป็นปีได้ ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อก ซึง่ โรคนีไ้ ม่มยี ารักษาโดยเฉพาะ จะคล้ายๆ กับไข้หวัดทีม่ ไี วรัสเป็นสาเหตุเช่นเดียวกัน จึงต้องรักษาตามอาการ จนกว่าร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานมาก�ำจัดโรคได้ ส�ำหรับสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 3 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วย 3,592 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 25-34 ปี รอง ลงมาคือ 15-24 ปี และ 35-44 ปี ตามล�ำดับ ส�ำหรับการก�ำจัดยุงลาย นั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง/ เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน�้ำ ภาชนะใส่น�้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ทั้งนี้ จะสามารถ ป้องกันได้ 3 โรคในคราวเดียวกัน คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย อย่างไร ก็ตาม การก�ำจัดยุงลายนั้น ต้องเริ่มก�ำจัดตั้งแต่ตอนเป็นลูกน�้ำเพราะอยู่ในภาชนะที่เราสามารถจัดการได้ ส่วน ยุงบินนั้น ประชาชนอาจซื้อสเปรย์กระป๋องมาฉีดพ่นเองภายในบ้านเพื่อก�ำจัดยุงลายตัวที่มีเชื้อ ส่วนรอบนอก สาธารณะ เทศบาลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องเข้ามาดูแลร่วมกัน โดยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 ข้ อมูลจาก : ส�ำนักโรคติดต่ อน�ำโดยแมลง / ส�ำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

เตือนคนไทยไปท�ำงานเกาหลีโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว เสี่ยงถูกขึ้นบัญชีด�ำ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนคนไทยไปท�ำงานเกาหลีโดยใช้วซี า่ ท่องเทีย่ ว เสี่ยงถูกขึ้นบัญชีด�ำ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมี การเผยแพร่ข่าวแรงงานไทยลักลอบไปท�ำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย จ�ำนวนมาก เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่อง เที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นระยะเวลา 3 เดือน ท�ำให้มีคนไทยบางส่วนแอบลักลอบ เข้าไปท�ำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย จนท�ำให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลี เริ่มด�ำเนินมาตรการตรวจสอบเข้มงวดเพื่อกวาดล้างผู้กระท�ำผิดอย่างจริงจัง โดยก่อนหน้านี้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการผ่อนปรนด้วยการนิรโทษ กรรมให้แรงงานทีล่ กั ลอบท�ำงานผิดกฎหมายได้เดินทางกลับประเทศตนเองโดยสมัคร ใจ และจะไม่ส่งรายชื่อให้ทางราชการหรือบันทึกชื่อเป็นบัญชีด�ำ เพื่อเปิดโอกาสให้ สามารถเดินทาง กลับไปท�ำงาน อย่างถูกกฎหมายได้อกี ครัง้ ซึง่ ก็มแี รงงานไทยเดินทาง กลับประเทศมาจ�ำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ พลต�ำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มี ข้อสั่งการให้ด่านตรวจคนหางานสุ่มตรวจผู้ที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อ เป็นการป้องกันการลักลอบไปท�ำงานแบบผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีการประสานข้อมูลกับส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งใน ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในการสอบข้อเท็จจริงจากแรงงานทีถ่ กู ส่งตัวกลับ เนือ่ งจากการลักลอบท�ำงานอย่างผิดกฎหมาย ว่ามีพฤติการณ์ในการเดินทางไปท�ำงาน อย่างไร มีผู้ใดเกี่ยวข้อง ชักจูง หรือหลอกลวง เพื่อเป็นการก�ำจัดสาย/นายหน้าเถื่อนที่ ด�ำเนินการให้แรงงานไทยเดินทางไปท�ำงานอย่างผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวในการท�ำงานได้ ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท�ำงานใน สาธารณรัฐเกาหลี อย่าได้หลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางเข้าไปท�ำงานอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้กระท�ำผิดจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีด�ำเป็นบุคคลที่ รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ห้ามเข้าประเทศ (Blacklist) ทั้งนี้ หากพบประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ ที่อาจมีการ โฆษณาสวัสดิการในลักษณะเกินจริง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานราชการก่อน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับค�ำแนะนะปรึกษาเกี่ยวกับการไปท�ำงานต่างประเทศ โทร.0-5311-2744-6 หรือ ID Line : @doecmi


ประจ�ำเดือมิถุนายน 2562

7

เปิดอาคารบ้านพักเด็กเล็กและอาคารอเนกประสงค์ Leadership Home อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2562 มี พลเอก ธนา จารุวตั ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษ กองทัพบกปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นประธานในพิธเี ปิดอาคารบ้านพักเด็กเล็กและอาคารอเนกประสงค์ Leadership Home หมู่ 8 ต�ำบลเมืองงาย อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อ เวลา 15.00 น. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) จัดพิธีมอบห้องน�้ำ/ห้องสุขา ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้า หมายจ�ำนวน 4 หมูบ่ า้ น คือ 1.) บ้านห้วยจะค่าน ต�ำบลปิงโค้ง อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 10 ห้อง , 2.) บ้านโป่งจ๊อก ต�ำบลแม่ทะลบ อ�ำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 8 ห้อง , 3.) บ้านดอยป่าไผ่ ต�ำบลแม่ คะ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 5 ห้อง , 4.) บ้านแม่แฮง ต�ำบลแม่สาว อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 5 ห้อง รวม 28 ห้อง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่มี ความเดือดร้อนเรื่องห้องน�้ำ/ห้องสุขา และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ ยากไร้ ที่มีความประพฤติดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งประชาชนใน พื้นที่ได้ใช้ห้องน�้ำ/ห้องสุขา ที่มีความสะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการลดการแพร่ระบาดของเชื้อ โรค ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อ สุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข และเพื่อ เป็นการจัดการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านเพื่อลดอัตราการ ป่วย ณ กองบังคับการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) ที่ 1 บ้านโป่งจ๊อก ต�ำบลแม่ทะลบ อ�ำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดย พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) มอบ หมายให้ พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) และ ฝ่ายอ�ำนวย การศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.ปส.ชน.) มี คุณปราโมทย์ เอื้อ อ�ำนวย ผู้อ�ำนวยการองค์กรไฮฮุย ประเทศไทย, Mr.Chen Taiyong (เชน ไทยง) ผู้อ�ำนวยการองค์กรไฮฮุย ประเทศจีน ส�ำนักงานใหญ่ พร้อมคณะ ร่วมพิธี มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ประมาณ 200 คน

ชุมชนคะฉิน ่ ยืน ่ หนังสือ “กาชาดสากล” ให้ช่วยผู้ประสบภัยจากการสู้รบ 120,000 คนที่ก�ำลังตาย

ชุมชนคะฉิ่นในประเทศไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ กาชาดสากล วิงวอนให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการสู้รบ120,000 คนที่ก�ำลังอดยาก และ สิ้นหวังในชีวิต ตัวแทนจะยื่นหนังสือ พร้อมประกาศแถลงการณ์เรียกร้องให้สังคมโลก สนใจผู้ประสบภัยที่โลกลืมกลุ่มนี้ ภายในหนังสือได้ระบุว่าเสียงเรียกร้องที่ไม่มีใครเคย ได้ยนิ จากผูไ้ ด้รบั ภัยจากการสูร้ บในรัฐคะฉิน่ ประเทศเมียนมาร์ เป็นเวลาหลายสิบปีทชี่ นก ลุ่มน้อยใน เมียนมาร์ ที่ส�ำนักงานกาชาดสากล ส�ำนักงานเชียงใหม่ ถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 11 ซึ่งประชาชนคะฉิ่นที่อาศัยทางตอนเหนือของ ประเทศ ต้องทนทุกข์กับความขัด แย้งทางการเมืองและทหาร พวกเขาล้มตาย บาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน ถูกละเมิด สิทธิ์ถูกละเมิด ชีวติ ถูกปฏิบตั อิ ย่างไร้คา่ ในบ้านเกิดของพวกเขาเอง ชนกลุม่ น้อยบางส่วนสามารถหลบหนี ภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือไปไกลยังประเทศที่สาม พวกเขา หลบหนีกระจายไปทั่ว โลกหลายล้านคน โลกรู้จักพวกเขาดี ในนามโรฮิงยา กะเหรี่ยง ฉาน ตะอาง แต่คะฉิ่นซึ่ง ประสบชะตากรรมเลวร้ายไม่ต่างกัน กลับไม่สามารถหลบหนีไปที่ใดได้ พวกเขาล้มตาย ทน ทุกข์ทรมาน บ้านแตกสาแหรกขาด อย่างเงียบงัน ในพื้นที่ที่มีการสู้รบต่อเนื่อง ถูกล้อม กรอบอยู่เช่นนั้นเนิ่นนาน โลกภายนอกไม่สามารถเข้าถึง และการหลบหนีเป็นเรื่องเป็นไป ไม่ได้ เมื่อพื้นที่ด้านหนึ่งถูกล้อมไว้ด้วยกองทัพ อีกด้านหนึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ม งวด ไม่อนุญาตให้พวกเขาได้หลบภัยใดๆ ปัจจุบนั มีคนคะฉิน่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการสูร้ บอาศัยในค่ายผูอ้ พยพ ทีส่ ร้างขึน้ ตามมีตามเกิดใน พื้นที่ของพวกเขาเอง กว่า 120,000คน ครึ่งหนึ่งเป็นเด็ก สตรี และคนชรา เด็กที่อายุต�้ำากว่า8ขวบ ล้วนเกิดในเตนท์พลาสติก เติบโตอย่างขาดแคลนในเตนท์พลาสติค หากการสู้รบยังด�ำเนินต่อไป ที่สุดพวกเขาจะตายไป โดยที่ไม่รู้ว่า “บ้าน”เป็น อย่างไร รัฐคะฉิ่นมีค่ายผู้อพยพในพื้นที่ตนเองกว่า100 แห่ง มากที่สุดในบรรดารัฐชนกลุ่ม น้อยทั้งหลาย พวกเขา ทั้งหมดไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ได้โดยสิ้นเชิง พวกเขาจึง ไม่มีสิทธิ์กระทั้งจะเป็นผู้อพยพ ไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเช่นเดียว กับผู้ อพยพจากภัยสงครามทัว่ โลก มากไปกว่านัน้ ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม จาก องค์กรระหว่างประเทศ ถูกกองทัพเมียนมาร์ ห้ามไม่ให้เข้าไปในพิน้ ทีม่ าเป็นเวลา8ปีเต็ม ผู้ ประสบภัยกว่า 120,000 คน จึงอยู่อย่างแร้นแค้นสาหัส ไร้ความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น การได้กินหมู1ชิ้นใน หลายเดือน เป็นฝันที่เด็กคะฉิ่นยากจะเอื้อมถึง พวกเขามีค�ำถามต่อโลกว่า พวกเขาท�ำผิด อะไร จึงต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้ เราขอวิงวอนต่อสังคมโลก ต่อเพื่อนร่วมโลก แต่ มนุษย์ร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกัน ให้ได้รับรู้ถึงความทุกข์ ทรมานของพวกเขา เราวิงวอนต่อ องค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ทั้งองค์การสหประชาชาติ ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิ มนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ให้ช่วยเหลือ พวกเขาอย่างเร่งด่วน ก่อนที่ภัยจากการสู้รบจะเข่นฆ่าพวกเขาให้ตายลง


8

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาหมากล้อม​2019 สถานที่เซ็นทรัลเฟส

วันที่​ 8​ มิถุนายน​ 2562​ นายพุฒิพงศ์​ ศิริมาตย์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ เป็น ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม​โครงการหมากล้อมกับปัญญา​หรือหมากล้อมเฟสติวลั ​2019​ ณ​ลานฮอลล์ของเซ็นทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่​โดยมีทมี เข้าร่วมการแข่งขันกว่า​100​ทีม​รวมทัง้ ทีมจาก ต่างประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย​ การเล่นหมากล้อมนั้นมีประโยชน์ต่อ​4​ทักษะ​คือเชาวน์ปัญญา​ความคิด​สร้างสรรค์​แก้ ปัญหา​และความคิดเชิงระบบของเยาวชนไทย​ผลการศึกษาพบว่า​เยาวชนทีเ่ ล่นกีฬาหมากล้อมมีการ เปลี่ยนแปลงทางบวกในด้านการพัฒนาเชาวน์ปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงบวก​ช่วย ให้ผู้เล่นมีสมาธิและความจดจ�ำดีขึ้น​ ค�ำว่าโกะ หรือหมากล้อมในภาษาไทย​หรือ​เหวยฉี ในภาษา จีน​ เป็นกีฬามากกระดานชนิดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมากว่า​ 3000 ปี​ เกิดขึีนครั้งแรกในจีน​ ใน

อดีตเป็นทีน่ ยิ มเล่นกันในหมูผ่ บู้ ริหารประเทษระดับฮ่องเต้​จนปัจบุ นั นิยมเล่นกันอย่างแพร่ หลายกว่า​ 50​ ประเทศ​ในทวีปเอเชีย​ ยุโรป​ และอเมริกาโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น​ การ แข่งขันหมากล้อม​2019​จะมีถึงวันที่​9​มิถุนายน​2562​นี้เท่านี้นสนใจชมกันได้ที่เซ้นทรัล เฟสติวัล​เชียงใหม่

กปภ. ผนึกก�ำลัง ร่วมจัดกิจกรรม CSR ประชุมเตรียมความพร้อมการลงทุนเพิม่ ศักยภาพ

สร้างฝายชะลอน�ำ้ และปลูกต้นไม้

การประปาส่ ว นภู มิ ภาค น�ำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วน ภูมภิ าค (ชัน้ พิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายทิวา ระดีรมย์ ผูจ้ ดั การการประปาส่วนภูมภิ าค สาขาแม่ริม นายทวีศักดิ์ สุขก้อน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันก�ำแพง นายชนกกุล ศรีสวัสดิ์ ผูจ้ ดั การการประปาส่วนภูมภิ าคสาขาแม่แตง นายประยูร นวมงาม ผูจ้ ดั การการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาฝาง นายวรชาติ สีหบัณฑ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา และ พนักงานในสั ง กั ด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ ร่วมจัดกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน�้ำ จ�ำนวน ๑ ฝายและปลูกต้นราชพฤกษ์ จ�ำนวน ๖๐ ต้น เพื่อให้เ กิ ด ความชุ่มชื้นในระบบนิเวศ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตอบแทนคุณระบบ นิเ วศตามหลั ก การ Payment for Ecosystem Service (PES) ณ บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่ ง เป็นพื้นที่ป่าต้นน�้ำของแม่น�้ำปิง ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน ชีวภาพ(องค์กรมหาชน) (BEDO) และ ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) พร้อมด้วย ชาวบ้านในพืน้ ที่ พร้อมกับมอบของทีร่ ะลึกให้แก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม เมือ่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ของวัน เสาร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ Payment for Environmental Services หรือ PES คือ การจ่ายค่าตอบแทนคุณค่าสิ่ง แวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ถูกทดสอบและพัฒนาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบ ละตินอเมริกา PES เป็นกลไกส�ำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้าง แรงจูงใจทางเศรษฐกิจกับผู้ที่มีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ที่ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและ คุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม โดยมีความเชื่อว่าระบบนิเวศที่เสื่อมลง จะท�ำให้มนุษย์ได้รับประโยชน์ น้อยลงและย่อมส่งผลให้ต้นทุนทางสังคมเพิ่มสูงขึ้น

ผูป้ ระกอบการการค้า ชายแดนจังหวัดพะเยา

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมการเต รี ยมความพร้อ มจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน เพิ่ม ศักยภาพผู้ประกอบการการค้า ชายแดนจังหวัดพะเยาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว และศึกษาดูงาน วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็น ประธานประชุม การเตรียมความพร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน เพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการการค้า ชายแดนจังหวัดพะเยาสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว และศึกษาดูงาน ที่ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดพะเยาโดยมี ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม เพือ่ เตรียมความพร้อมการจัดการประชุมฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทัง้ นี้ จังหวัดพะเยาโดยส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด ก�ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิม่ ศักยภาพผูป้ ระกอบการการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และศึก ษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และขยายตลาดการค้าการลงทุนใน กลุ่ มประเทศ GMS อาเซียน และประเทศคู่ค้า ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เพื่อท�ำให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือด้านการ ค้ าการลงทุน และการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างภาค รั ฐ และเอกชน แขวงไชยะบุรี และแขวงอุดมไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว กับจังหวัดพะเยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน ประกอบ ด้วย ภาครัฐ และภาคเอกชนจังหวัดพะเยา จ�ำนวน 68 คน ภาครัฐและภาคเอกชนแขวงไชยะ บุลี แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวแขวงละ 16 คน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 1 เป็นการประชุมหารือเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยะบุลี แขวงอุดมไชย กิจกรรมที่ 2 เป็นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการพัฒนา ความสั มพั นธ์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างจังหวัด พะเยา แขวงไชยะบุรี และแขวงอุดมไชย โดยเชิญ วิทยากร มาให้ความรู้ด้านการค้าการลงทุน ในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมที่ 3 เป็นการเชื่อมโยงการค้าการเจรจาคู่ธุรกิจ Business matching ระหว่างภาคเอกชนจังหวัดพะเยา กับภาคเอกชนแขวงไชยะบุลี และแขวง อุดมไชย โดยในเบื้องต้นได้ประสานให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดพะเยากับสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงไชยะบุลี และสภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงอุดมไชย , ผู้ประกอบการจังหวัด พะเยากับผู้ประกอบการแขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย และกิจกรรมที่ 4 เป็นการศึกษา ดูงานด้านการค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมโดย น�ำคณะผู้แทนจาก ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานที่ส�ำคัญของจังหวัดพะเยา อาทิ วัดนันตาราม ข่วง นกยู ง วั ด ศรี โ คมค�ำ อนุสาวรีย์พ่อขุนง�ำเมือง สหกรณ์ปลานิลบ้านต�๊ำ และสหกรณ์โคขุน ดอกค�ำใต้ จ�ำกัด


ประจ�ำเดือมิถุนายน 2562

9

ขนส่งล�ำพูนตรวจพบรถโดยสารบรรทุกนักเรียนเกินจ�ำนวนทีน ่ งั่ 2 คัน

หลังมีภาพเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ด�ำเนินการตามกฎหมายแล้ว ที่ล�ำพูน โซเชียลแชร์ภาพนักเรียนห้อยท้ายรถโดยสาร ผู้ปกครองหวั่นเกิดอันตราย ผู้ตรวจ การขนส่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบรถโดยสารท�ำผิดบรรทุกนักเรียนเกินจ�ำนวนที่นั่ง 2 คัน ด�ำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว พร้อมก�ำชับผูป้ ระกอบการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง แนะประชาชนหาก พบเห็นอย่านิ่งนอนใจ แจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ สายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพรถโดยสารประจ�ำทาง บรรทุกผู้โดยสารเกินจ�ำนวนที่นั่ง นักเรียนห้อยโหนท้ายรถ ผ่านทางโซเชียลมีเดีย ระบุว่าบันทึกภาพไว้ได้บริเวณถนนเจริญราช บริเวณ หน้าโรงเรียนมัธยมแห่งหนึง่ ของจังหวัดล�ำพูน จากโพสดังกล่าวมีหลายคนเข้ามาคอมเม้นแสดงความ คิดเห็นแสดงความห่วงใย และขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าท�ำการตรวจสอบ ล่าสุดค�่ำวันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายสรรเพชร ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดตาก รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดล�ำพูน เปิดเผยว่า ส�ำนักงาน ขนส่งจังหวัดล�ำพูน ไม่นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น สั่งการมอบหมายให้ผู้ตรวจการขนส่ง เข้า ท�ำการตรวจสอบเป็นกรณีเร่งด่วน โดยเมื่อเวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการขนส่ง ส�ำนักงานขนส่ง จังหวัดล�ำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการตรวจสอบพบรถโดยสารประจ�ำทางบรรทุกผู้ โดยสารเกินจ�ำนวนที่นั่ง จ�ำนวน 2 ราย ซึ่งได้ด�ำเนินการออกค�ำสั่งผู้ตรวจการเพื่อด�ำเนินการตาม กฎหมายต่อไปเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ ได้เชิญผูป้ ระกอบการขนส่ง ผูข้ บั รถโดยสารประจ�ำทาง เส้นทาง หมวด 3 หมวด 4 ร่วมประชุม เพื่อก�ำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการดูแล ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินจ�ำนวนที่นั่ง เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองหรือประชาชนพบเห็นรถตู้หรือรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบผู้โดยสาร บรรทุกผู้ โดยสารเกินจ�ำนวนที่น่ัง สามารถบันทึกภาพที่มองเห็นป้ายทะเบียนที่สามารถระบุรายละเอียดของ การกระท�ำความผิด แจ้งมาได้ทสี่ ำ� นักงานขนส่งจังหวัดล�ำพูน หรือโทรแจ้งได้ทสี่ ายด่วนศูนย์คมุ้ ครอง ผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 107 ระบุวา่ ในการขนส่งประจ�ำ ทางหรือการขนส่งไม่ประจ�ำทางระหว่างจังหวัด หรือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถรับบรรทุกผู้โดยสารเกินจ�ำนวนที่นั่งผู้โดยสารที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญาต และมาตรา 127 ระบุว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจ�ำรถผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบก ได้กำ� หนดมาตรฐานความ ปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนทุกคันให้ตอ้ งผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ได้มาตรฐาน

ตามที่กรมการขนส่งทางบกก�ำหนด น�ำรถเข้าตรวจสภาพซึ่งจะได้รับอนุญาต ครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียน ได้แก่ รถยนต์นั่งสาวนบุคคล เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน รถสองแถวหรือรถตู้ ต้องติดตั้ง สัญญาณไฟสีเหลืองและป้ายรถโรงเรียน ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่น และต้องไม่มีพื้นที่ ส�ำหรับนักเรียนยืน พร้อมเครือ่ งมือกรณีฉกุ เฉิน รถสองแถวต้องมีประตูและทีก่ นั้ ป้องกัน นักเรียนตก รถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ผู้ขับต้อง ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตรถ โดยสารสาธารณะ หรือเป็นผู้ขัยรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ผู้ควบคุมดูแล นักเรียน มีอายุไม่ตำ�่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์ หากฝ่าฝืนจะถูกสัง่ เพิกถอนหนังสืออนุญาตใช้รถ ทันที และไม่สามารถขอได้อีกจนกว่าจะพ้นก�ำหนด 1 ปี Cr. สวท.ล�ำพูน

น่าน จัดงานมหกรรมจ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) สภาเด็กและเยาวชนอ�ำเภอลอง จ.แพร่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 (เวลา 18.00 น.) ที่ ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วเทศบาลเมืองน่าน (ข่วงน้อย) ต�ำบล ในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมจ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ใน นามสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน และคณะกรรมการจัดงานมหกรรม จ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์ระดับภูมิภาค ที่ทางสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน รับเป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้ ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีนโยบายมุ่งส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของสหกรณ์ ตั้งแต่กระบวนการผลิต ทั้งปริมาณและคุณภาพ การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ รวมถึงการสร้าง แบรนด์ ภายใต้สญ ั ลักษณ์ตราสหกรณ์ รวมทัง้ เป็นการส่งเสริม ตัง้ แต่ในระยะเริม่ ต้น และเพือ่ เป็นการส่งเสริม สหกรณ์ให้สามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้มากขึ้น โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงได้ก�ำหนดจัด โครงการมหกรรมจ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาคขึ้น ในพื้นที่ 4 ภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค อิสาน และภาคกลาง โดยเน้นในพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมเป็นหลัก สันนิบาตสหกรณ์แห่ง ประเทศไทยจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครัง้ นี้ และได้มอบหมายให้สนั นิบาตสหกรณ์ จังหวัดน่าน โครงการมหกรรมจ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ 16 จังหวัด ขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 ที่ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (ข่วงน้อย) ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า การจัดงานมหกรรมจ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสินค้า สหกรณ์ ให้สามารถกระจายสู่มือผู้บริโภคได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้ผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม สร้างเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการจัดมหกรรมจ�ำหน่ายสินค้าสหกรณ์ครัง้ นีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากสหกรณ์ตา่ ง ๆ ใน 16 จังหวัด ภาคเหนือ และเครือข่ายกลุม่ อาชีพต่าง ๆ ในการน�ำสินค้าประเภท อาหารและเครือ่ งดืม่ สมุนไพร อาหารแปรรูป อาหารทะเล ผลไม้ กล้าพันธุ์ไม้ สินค้าทางการเกษตร เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ตกแต่ง มาจ�ำหน่ายใน ราคาที่พิเศษและเป็นธรรม จ�ำนวน 52 บูธ และในงานยังมีการแสดงดนตรีและศิลปะพื้นบ้านตลอด 3 วัน

จัดกิจกรรม รักกันให้ใส่ถุง

สภาเด็กและเยาวชนอ�ำเภอลอง ร่วมกับบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “รักกันให้ใส่ถุง” ส่ง เสริมความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าทีข่ องสภาเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ นายประสิ ท ธิ์ มะโนกิ จ หั ว หน้ า บ้ า นพั ก เด็ ก และ ครอบครัวจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักกันให้ใส่ ถุง” ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนอ�ำเภอลอง จัดขึ้นตามโครงการส่ง เสริมความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าทีข่ องสภาเด็กและเยาวชน ลอง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีตัวแทนสภาเด็กและ เยาวชนในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอลอง จังหวัดแพร่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง ประชุมเวียงเชียงชื่น ที่ว่าการอ�ำเภอลอง กว่า 70 คน นายธนพล สุรินทร์ ประธานสภาเด็กและเยาวชน อ�ำเภอลอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน เพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดย เฉพาะปัญหาทางเพศ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม เปิดโอกาสให้สภาเด็กและเยาวชนได้มสี ว่ นร่วมพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน ในพื้นที่อ�ำเภอลอง ท�ำให้เยาวชนเกิด ความรัก ความสามัคคีกนั รูจ้ กั ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และมีจติ สาธารณะ และน�ำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์แก่ครอบครัวและชุมชน ต่อไปได้


10 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรูแ้ ม่ฮอ่ งสอน

จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 9 ปี

นางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ได้จัดกิจกรรมฉลองเพื่อขอบคุณผู้ใช้บริการ ประชาชน ชุมชน ประกอบด้วย โปรโมชั่นสมัครสมาชิกและต่ออายุสมาชิกเดิมฟรี ตลอดทั้ง เดือนมิถนุ ายน 2562 และกิจกรรมเขียนข้อความบอกรักอุทยานการเรียนรูแ้ ม่ฮอ่ งสอน “บอกรัก ‘ICT” บอกรัก “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” โดย 5 ข้อความโดนใจ จะได้รับของพรีเมี่ยม จากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้ บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 9 ปี โดยเปิด ให้บริการตั้งแต่ 08.30-21.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ส�ำหรับผู้ที่สนใจติดตามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ เพจอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 3450

อ�ำเภอไชยปราการ เชียงใหม่มอบห้องส้วม ให้ชาวบ้านในพืน้ ทีช่ ายแดนปลอดยาเสพติด

กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ร่วมกิจกรรม

โครงการเขียวสวยด้วยมือเรา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน�ำ้ เมื่อ 11 มิ.ย.62 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 พื้นที่ อ.งาว ร่วมกับ ทปค.อ.งาว กศน.อ.งาว จนท.ป่าไม้ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ ล�ำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา ร่วมกันสร้างฝายชะลอน�้ำแบบกึ่งถาวร จ�ำนวน 4 ลูก เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์ กักเก็บน�ำ้ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง และลดระดับการ ไหลของน�้ำในฤดูฝน ซึ่งมีประชาชนได้รับผลประโยชน์ 120 หลังคาเรือน ณ ห้วยอุ้ม บ.ชนแดน ม.12 ต.บ้านร้อง อ.งาว จว.ล�ำปาง โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอ�ำเภองาว มีผู้ร่วม 60 คน

กอ.รมน.ช.ม./กกล.รส.จว.ช.ม./เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดก�ำลังพลเข้าช่วยเหลือการรือ้ ถอนอาคารทีเ่ ก็บของเก่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 เวลา 1100 กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ร่วมกับ กกล. รส.จว.ช.ม. และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดก�ำลังพล จ�ำนวน 6 นาย เครื่องมือและ ยานพาหนะขนย้ายสิง่ ของ เข้าช่วยเหลือการรือ้ ถอนอาคารทีเ่ ก็บของเก่าของนายสม พร สิทธิพาณิชย์ ทีย่ นิ ยอม และขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ จ�ำนวน 1 หลัง ที่สร้างคร่อมทับถนนสาธารณะ การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ คืนพื้นผิวทางสาธารณะให้กับชุมชนได้

9 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ชาย แดนภาคเหนือร่วมกับองค์กรไฮฮุย-ไทย ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณมาท�ำการ สร้างส้วมให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทางท่าน พลเอก ธนา จารุวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ ป่าสงวนแห่งชาติ ได้เป็นประธานท�ำการส่งมอบห้องน�้ำจ�ำนวน28 หลังให้กับประชาชน ในพืน้ ทีช่ ายแดนเป็นครอบครัวทีไ่ ม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด และเป็นครอบครัวยากจน ทีท่ าง ส่วนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติชายแดนภาคเหนือร่วมกับองค์ กรไฮฮุย-ไทยและองค์กรไฮฮุย-จีน ทีไ่ ด้รว่ มกันสนับสนุนงบประมาณมาท�ำการสร้างส้วม ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ที่ทางส่วนราชการ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชนได้คัดสรรค์คัดเลือกเพื่อสร้างส้วมซึมให้ พันเอกยอดชาย พวงรินทร์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติชายแดนภาคเหนือ นายปราโมทย์ เอื้ออ�ำนวย ผู้อ�ำนวยการองค์กรไฮฮุย-ไทย นายเชน ไทยยง ผู้อ�ำนวยการองค์กรไฮฮุย-จีน พร้อมส่วนราชการและประชาชน ได้มา ร่วมในการส่งมอบส้วมซึมให้กับ ประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ 1. บ้านโป่งจ๊อก ต�ำบล แม่ทะลบ อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 8 ห้อง 2.บ้านดอยป่าไผ่ ต�ำบล แม่คะ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 5 ห้อง 3.บ้านห้วยจะค่าน ต�ำบลปิงโค้ง อ�ำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 10 ห้อง 4.บ้านแม่แฮง ต�ำบลแม่สาว อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 5 ห้อง รวมทั้ง4 หมู่บ้าน 4 ต�ำบล 4 อ�ำเภอ ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ทั้งหมด 28 ห้องส้วม เป็นส้วมซึมทั้งหมด เพื่อโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีม่ คี วามเดือดร้อนเรือ่ งห้องน�ำ้ ห้อง สุขา 2. ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ยากไร้ ที่มีความประพฤติดี ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ ติด 3. ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้ห้องน�้ำ ห้องสุขาที่มีความสะอาด ปลอดภัย และถูก สุขลักษณะตามหลักของกระทรวงสาธารณสุข 4. ลดการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคซึง่ เป็น ภัยคุกคามต่อสุขภาพ อนามัย และการสาธารณสุข 5. เพื่อเป็นการจัดการปรับปรุง สุขาภิบาล สิง่ แวดล้อมในหมูบ่ า้ นชุมชนเพือ่ ลดอัตราการป่วยในการจัดท�ำโครงการสร้าง ห้องน�้ำห้องสุขา ในครั้งนี้ได้ท�ำการประชาคมคัดเลือกประชาชนที่มีความยากไร้ และ ขาดแคลน โดยเริ่มด�ำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2562 และด�ำเนินการแล้วเสร็จ ใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 โดยใช้เงินงบประมาณในการจัดสร้างทั้งสิ้นจ�ำนวน 411,076 บาท (สีแ่ สนหนึง่ หมืน่ หนึง่ พันเจ็ดสิบหกบาท) และในวันนีเ้ ป็นโอกาสดีจงึ ได้ทำ� พิธมี อบ ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนเจ้าของบ้านในวันนี้ นายส�ำราญ แสงสงค์ ข่ าว


ประจ�ำเดือมิถุนายน 2562

11

สืบช้างเผือกรวบเดนคุก ลวงสาวหลับนอน ก่อนชิงทรัพย์สาวช�้ำเสียทั้งตัวเสียทั้งเงิน

จับต่างด้าวพร้อมของกลางยาบ้า 24 เม็ด 22 มิ ถุ น ายน 2562 เวลา 11.00 น พ.ต.อ.วินิจฉัย พินิจศักดิ์ ผู้ก�ำกับสถานีต�ำรวจ ภูธรเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พ.ต.ท.ตระกูล พิทาค�ำ รอง ผกก.สส.สภ.เชียงดาวฯพร้อมเจ้า หน้าที่ชุดจับกุม สภ.เชียงดาวฯ อันมี พ.ต.ต.พชร ตั้งพชรวงศ์ สว.สส.ฯ, ร.ต.อ.คมสัน เสนากิตต์, ร.ต.อ.ประเสริฐ กระทู้, ร.ต.อ.ภาคภูมิ มณีจักร์ , ด.ต.สลิ ล พิ ม พิ รั ต น์ ,ด.ต.ศั ก ดิ์ ชั ย เตอเก , ด.ต.สมชาย เชื้อตรง , ด.ต.วิเชียร พรมค�ำตัน , ด.ต.ยรรยง ค�ำตื้อ ,ด.ต.ธีรพัฒน์ โสภา ,ด.ต.อุบล แก้วเป็ง ,ส.ต.ท.พลวัฒน์ สุวรรณค�ำมูล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทหาร ร่วมกันจับผูต้ อ้ งหา นายสมชาย จะหวะ อายุ 21 ปี อาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่บ้านหนองเต่า หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่จับกุม บริเวณป่าละเมาะท้ายหมู่บ้านหนองเต่า หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มี ของกลาง ยาบ้า จ�ำนวน 24 เม็ด โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีการมั่วสุมขายและเสพยาบ้าที่ป่า ละเมาะท้ายหมู่บ้านมูเซอหนองเต่า หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาวฯ เมื่อชุดจับกุมมาถึงยังป่า ละเมาะฯตามทีส่ ายลับแจ้งดังกล่าวฯ พบนายสมชาย จะหวะ ยืนอยูบ่ ริเวณป่าละเมาะทีเ่ กิดเหตุ จึงได้ท�ำการตรวจค้นปรากฎว่าพบของกลางตามบัญชีของกลางดังกล่าวข้างต้น ยาบ้าจ�ำนวน 24 เม็ด เบื้องต้นนายสมชายฯ รับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองจริง และชุดจับกุมได้ตรวจ สอบเอกสารบัตรประจ�ำนายสมชายฯ ไม่พบแต่อย่างใด และนายสมชายฯ ยอมรับว่าตนเองเป็น บุคคลต่างด้าวเข้าและอยูท่ อี่ ำ� เภอเชียงดาวฯ นานหลายปีแล้ว ชุดจับกุมจึงได้นำ� ตัว นายสมชายฯ พร้อมของกลาง ส่ง พงส.ฯสภ.เชียงดาว เพื่อด�ำเนินการต่อไป นายส�ำราญ แสงสงค์ ข่ าว

จับหนุ่มมีพิรุธครอบครองยาบ้า เพื่อจ�ำหน่ายพร้อมเสพ 21 มิถนุ ายน 2562 เวลา 10.00 น พ.ต.อ.วินจิ ฉัย พินจิ ศักดิ์ ผู ้ ก� ำ กั บ สถานี ต� ำ รวจภู ธ รเชี ย งดาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ พ.ต.ท.ตระกูล พิทาค�ำ รอง ผกก.สส.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม พ.ต.ต.พชร ตั้ ง พชรวงศ์ สว.สส.ฯ ร.ต.อ.คมสั น เสนากิ ต ต์ , ร.ต.อ.ประเสริฐ กระทู้ ร.ต.อ.ภาคภูมิ มณีจกั ร์, ด.ต.สลิล พิมพิรตั น์ ,ด.ต.ศักดิ์ชัย เตอเก,ด.ต.สมชาย เชื้อตรง, ด.ต.วิเชียร พรมค�ำตัน, ด.ต.ยรรยง ค�ำตื้อ , ด.ต.ธีรพัฒน์ โสภา , ด.ต.อุบล แก้วเป็ง , ส.ต.ท.พลวัฒน์ สุวรรณค�ำมูล ร่วมกันเวลาประมาณ 07.30 น. จับนายวันชัย สั่งตา อายุ 19 ปีเลขที่ 70/ช หมู่ 9 ต�ำบล เชียงดาวอ�ำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ครอบครองยาบ้าเพื่อ จ�ำหน่ายจ�ำนวน 32 เม็ดและรับเสพยาบ้า โดยทางชุดจับกุมขยายผล จากจับกลุ่มที่ชื้อยาบ้ามาและชุดจับกุมมาถึงยังบ้านดังกล่าวฯ พบนายวันชัยหรือชัย สั่งตา นั่งอยู่บริเวณบ้านที่เกิดเหตุ เมือ่ พบชุดจับกุม แสดงท่าทางมีพริ ธุ เชือ่ ว่ามีสงิ่ ของผิดกฏหมาย ชุด จับกุม จึงได้แสดงตัวเป็น เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และแสดงบัตร

เวลา 00.10 น.วันที่ 22 มิ.ย.62 พ.ต.อ.วาชรัตน์ มูลวงษ์ ผกก.สภ.ช้าง เผือก พ.ต.ท.ณัฐพล เอกฉันท์ สว.สส. สภ.ช้างเผือก พร้อมชุดสืบสวนสภ.ช้าง เผือก ได้ท�ำการจับกุมตัวนายณัฐวุฒิ ไชยเลิศ อายุ 21 ปีอยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 5 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมของกลาง สร้อยคอ ทองค�ำหนัก 1 บาท 1 เส้น สร้อยคอ ทองค�ำหนัก 2 สลึงจ�ำนวน 1 เส้น น�ำ ตัวด�ำเนินคดีข้อหา “ลักทรัพย์” ซึ่งการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากวันที่ 20 มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ.ช้างเผือก ได้รบั แจ้งจากนางสาวเอ (นามสมมุต)ิ อายุ 20 ปีทำ� งานเป็นพนักงาน เสริฟ ว่าได้ถูกนายณัฐวุฒิ ล่อลวงให้มาร่วมหลับนอนที่โรงแรมห้องเลขที่ 203 โรงแรมแห่งหนึ่ง ถนนหัสดิเสวี ซอย 5 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากนั้น ได้รว่ มหลับนอนกันและได้เดินไปนอกห้องเพือ่ ขือ้ ของก่อนกลับมานอนต่อ พอ ตื่นเช้ามาก็พบว่าสร้อยคอ 2 เส้นหายไป รวมถึงเงินสดจ�ำนวน 1,190 บาทก็หาย ไปด้วย จึงสอบถามนายณัฐวุฒิ ก็บอกไม่รู้เรื่องและพยายามจะแยกตัวกลับบ้าน จึงเชื่อว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากล จึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ หลังรับ แจ้งทางเจ้าหน้าทีช่ ดุ สืบสวนจึงเชิญตัวนายณัฐวุฒิ มาท�ำการสอบสวนจนนายณัฐ วุฒิ สารภาพว่าได้ขโมยของหญิงสาวไปจริงและน�ำของไปซ่อนไว้ที่บนเพดาน ห้องน�้ำ ทางเจ้าหน้าที่จึงไปติดตามเจอของกลางในที่สุด จึงได้จับกุมตัวด�ำเนินด คีตามกฏหมาย ส�ำหรับประวัตินายณัฐวุฒิ นั้นอดีตเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาเคยล่อลวงชาย ทาง โปรแกรมเฟสบุ๊คมาร่วมหลับนอนในโรงแรมก่อนรูดทรัพย์ ชาย ดังกล่าวแล้ว หลบหนีไป และถูกเจ้าหน้าทีช่ ดุ สืบสวนจับกุม ศาลตัดสินจ�ำคุก 2 ปี 6 เดือน และ พึ่งพ้นโทษออกมาไม่กี่เดือนก็ก่อเหตุลักษณะเดิมอีก แต่ครั้งนี้เปลี่ยนเหยื่อเป็น หญิงสาว ทรงวุฒิ ทับทอง ป.ป.ส.ของ ร.ต.อ.คมสั น เสนากิ ต ต์ หมายเลข 584287 ให้นายวันชัยฯ ดูจนและ ได้ทำ� การตรวจค้นบริเวณที่ นายวันชัย นั่งอยู่ จากการตรวจค้น พบยาบ้าของ กลาง รวมยาบ้าทั้งหมด จ�ำนวน 32 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในช่องอิฐบล็อก ข้างๆ ที่ นายวันชัยฯ นั่งอยู่ เบื้องต้น นายวันชัยฯ รับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองจริง และนายวันชัยฯ ยังรับว่าได้เสพยาบ้ามา ก่อนหน้านี้จริงและได้ ชุดจับกุมจึงได้น�ำ ตัว นายวันชัยฯ ไปท�ำการตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดที่ รพ.เชียงดาวฯ ผลการตรวจเบือ้ งต้นพบสารเสพ ติด (เมทแอมเฟตามีน) ในปัสสาวะของ นายชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัว ส่งพนัก งานสอบสวนสถานีต�ำรวจภูธรเชียงดาว เพื่อด�ำเนินการต่อไป นายส�ำราญ แสงสงค์ ข่ าว


12 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

แม่หม้ายวอนขอความช่วยเหลือคนในครอบครัวพิการหมด วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปติดตามดู บ้านของนางจันทร์ทิพย์ ทะนันชัย อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 124/2 หมู่ 8 บ้านศาลา ต�ำบลท่าวังทอง อ�ำเภอเมืองจังหวัด พะเยา ซึง่ เป็นแม่หม้าย มาหลายปี ทีต่ อ้ งทนทุกข์ลำ� บาก ยากจน เพราะ ต้องเลีย้ งดู นาง เหรียญ ธทะนันชัย อายุ 82 ปีซึ่งเป็นแม่ผู้พิการ กล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนป่วยติดเตียง และต้อง เลี้ยงดู นายเอกชัย ศิริเวชอายุ 28 ปี ซึ่งป่วยพิการทางสมอง และนายณัฐพงษ์ ศิริเวช อายุ 26 ปี ซึ่ง ป่วยพิการเดินไม่ได้ นอนป่วยติดเตียงให้อาหารทางสายยาง และเจาะคอ นอนป่วยมานาน กว่า 2 ปี รวมแล้วมีผู้ป่วยทั้งแม่และลูก รวม 3 คน ที่ต้องดูแลเอง แบกภาระ ทั้งหมด ท�ำให้ ต้องขาด เงิน ในการซือ้ แพมเพิสเครือ่ งใช้ เกีย่ วกับการดูแล ผูป้ ว่ ย ตลอดจน อืน่ ๆ ไม่เพียงพอ จนต้องวอน ให้ผู้ใจบุญ ให้การช่วยเหลือ เพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ยากล�ำบากมาก เพราะต้องดูแลครอบครัวภายในบ้านทุกอย่าง แม้วา่ ทีผ่ า่ นมา จะได้รบั เงินช่วยเหลือ ผูส้ งู อายุ ของแม่ ที่ป่วยติดเตียงเดือนละ 1,500 บาท และลูกอีกคนละ 800 บาทซึ่งเป็นผู้พิการ ซึ่งไม่ เพียงพอแก่การน�ำมาใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน ต้องกล่าว นางจันทร์ทิพย์ธนัญชัย อายุ 54 ปีบ้านเลขที่ 124/2 หมู่ 8 บ้านศาลาต�ำบลท่าวังทอง อ�ำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตนเอง เป็นหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียว หลังจากทีต่ อ้ ง เลิกรากับสามี มาหลายปี และต้องดูแลคนในครอบครัวซึ่งเป็นแม่ที่ป่วย กล้ามเนื้ออ่อนแรง นอนป่วยติดเตียง และลูกชายพิการอีก 2 คน คนหนึ่งพิการทางสมองอีกคนหนึ่งพิการ จาก กังขับรถจักรยานยนต์ประสบอุบตั เิ หตุเอง จนต้องนอนป่วยติดเตียง ท�ำให้ตนเอง ไม่สามารถ ออกไปท�ำงานที่ไหนได้ และหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ เพราะจะต้อง ดูแลคนใน ครอบครัวตัวเองทัง้ หมด ท�ำให้ตนเองต้องประสบกับปัญหา เกีย่ วกับเรือ่ งค่าใช้จา่ ยทีจ่ ะน�ำมา ใช้จ่ายในแต่ละวัน จนต้องร้องขอความช่วยเหลือถึงผู้ใจบุญ ที่จะให้การช่วยเหลือสามารถ โอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีของธนาคาร ธกส สาขาพะเยา หมายเลขบัญชี 020109356479 หรือ ติดต่อเบอร์โทร 089 462 8006

คณะสงฆ์สามอ�ำเภอมุทติ าจิตสมทบเงินช่วยคนดีสสู่ งั คม

22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 นพระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรี จอมทองวรวิหาร มาร่วมเป็นประธานหาทุนทรัพย์มุทิตาจิตสมทบเงินช่วยคนดีสู่สังคม ช่วยเงินกองทุนคณะ พระสงฆ์สามเณร4อ�ำเภอ อ�ำเภอไชยปราการ อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใน งานฉลองตราตัง้ เจ้าคณะอ�ำเภอไชยปราการของพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอไชยปราการ และการ สอบได้เปรียญ9 ประโยคของพระมหาสมบูรณ์ ธมมทินโน พระสงฆ์วัดป่าไม้แดง โดยพระครูสถิตธรรมาภิรกั ษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดั งานมุทติ าจิตหาเงิน ทุนทรัพย์สมทบสร้างคนดีกลับสูส่ งั คม ช่วยชมรมจิตอาสาคุมประพฤติสำ� นักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เพื่อหาเงินสมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพผู้ที่ถูกคุมประพฤติในพื้นที่ อ�ำเภอไชยปราการ อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีอาชีพสุตจริต และมีรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้กลับใจเป็น คนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยทาง ชมรมจิตอาสาคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้ส่งเสริมให้ผู้ถูกคุม ประพฤติเลี้ยงไก่ประดู่หางด�ำ ซึ่งเป็นไก่เลี้ยงง่ายโตเร็วและเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งหลายคนได้ท�ำการประกอบอาชีพแล้ว ประสบความส�ำเร็จ และมีการต่อยอดเลีย้ งมากขึน้ และไม่หนั กลับไปขายยาบ้าหรือเสพยาเสพติดอีกแต่มอี าชีพ ที่มั่นคงถาวร และสามารถต่อยอดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมที่ถูกทางและทางผู้ถูกคุมประพฤติน�ำเงินมา ส่งคืนกองทุนได้อย่างดียงิ่ แต่ในปัจจุบนั นีไ้ ด้มผี ทู้ ปี่ ระสงค์อยากประกอบอาชีพมากขึน้ แต่กองทุนเดิมมีไม่มาก จึงได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน มุทติ าจิตหาเงินสมทบสร้างคนดีกลับสูส่ งั คม ช่วยชมรม ได้อกี จ�ำนวนหนึง่ และยังได้ทำ� การสมทบเงินทุนช่วย เหลือกองทุนอาหารกลางวันของพระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมวัดป่าไม้แดง และกองทุนส่งเสริม พระสงฆ์สามเณรเรียนพระธรรมให้จบขัน้ สูงถึงเปรียญธรรม9 ประโยค อีกหลายรูปเพือ่ ให้มาท�ำการพัฒนาการ เรียนการสอนพระธรรมและบาลี ในพืน้ ที่ พัฒนาพระภิกษุสามเณรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอไชยปราการ อ�ำเภอฝาง อ�ำเภอ แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป มีญาติธรรมทั้งส่วนราชการประชาชนเยาวชนมาร่วมจ�ำนวนมากกว่า 1,000 คนพระสงฆ์มาร่วมมากว่า 200 รูปแสดงถึงทัง้ พระสงฆ์และประชาชนมีจติ ศรัทธาร่วมกันช่วยเหลือหากองทุน ทรัพย์มาร่วมในการสมทบส่งเสริมคนดีสู่สังคม นายส�ำราญ แสงสงค์ ข่ าว

วันที่ 7 ของงาน OTOP Midyear 2019 จ.ล�ำปาง

มียอดจ�ำหน่ายสุดยอด OTOP กว่า 7 ล้านบาท

วันที่ 7 ของงาน “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ นวัตกรรม” จ.ล�ำปาง มียอดจ�ำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP กว่า 7 ล้านบาท นางศลิษา ม่วงใหม่ รักษาราชการแทนพัฒนา การจังหวัดล�ำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดล�ำปางได้น�ำสุด

ยอดผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ประกอบการจ�ำนวน 65 ราย เข้าร่วมงาน “OTOP Midyear 2019 : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม” ใน รูปแบบวิถไี ทย วิถถี นิ่ วิถกี นิ สีภ่ าค รวมกับ 2,500 ร้าน ค้าจากทั่วประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าชุมชน ที่ ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ โดย

งานดังกล่าวจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถนุ ายน 2562 ที่อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุมอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ยอดจ�ำหน่าย อยู่ที่ 1,187,495 บาท ยอดรายได้รวม 7 วัน รวมทั้งสิ้น 7,039,530 บาท ซึ่งบูทสินค้าขายดี 5 อันดับในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2562 ได้แก่ ต้นเงินหัตถกรรม อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง ยอดจ�ำหน่ายอยูท่ ี่ 83,500 บาท/กลุม่ งาน ปักและประดิษฐิ์ผ้าฝ้าย-ผ้าขาว (Bestseller) อ.เมือง ล�ำปาง จ.ล�ำปาง ยอดจ�ำหน่าย 68,000 บาท /นาคแอน ติค (บูท PSO) อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ยอดจ�ำหน่าย 65,000 บาท/กลุม่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง ยอดจ�ำหน่าย 51,000 บาท/บัวดีไซน์ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง ยอดจ�ำหน่ายเท่ากับ 50,200 บาท ทั้ ง นี้ ส� ำ หรั บ OTOP Signature ชามกาไก่ ล�ำปาง ยอดจ�ำหน่ายวันที่ 21 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 25,000 บาท ยอดรวม 7 วัน ยอดจ�ำหน่ายรวมทั้งสิ้น 181,810 บาท ส่วนมาตรการ OTOP ช็อปช่วยชาติ ที่ สามารถน�ำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ มียอด รวมทั้งสิ้น 310 ใบ มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 699,089 บาท สวท.ล�ำปาง


ประจ�ำเดือมิถุนายน 2562

ดวงประจ�ำ เดือนมิถุนายน 2562 ราศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีเมษใน เดือนนี้ มีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากความต้องการของคุณเอง ในอีก ทางหนึ่ง คุณต้องเลือกที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ให้กับชีวิต คุณจะได้ รับแรงผลักดันจากผู้ใหญ่ หรือเจ้านายให้ได้รับความส�ำเร็จ ความ ก้าวหน้า หรือ เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง หลังจากกลางเดือนไปแล้ว คุณจะมีเกณฑ์ได้เดินทาง ทางด้านการเงิน มีโชคดี ได้รับรายได้ มากกว่าหนึง่ ทาง อาจเป็นรายได้พเิ ศษจากค่าล่วงเวลา หรือได้กำ� ไร จากการลงทุนค่ะ ความรัก คนที่มีคู่ หรือคนรู้ใจ มีเกณฑ์หมางเมิน หรือ ห่างเหิน ไม่เป็นไปตามทีค่ าดหวัง ขอให้คณ ุ ใจเย็นไว้กอ่ น จะได้ไม่ ต้องมานั่งเศร้ากันในอนาคตค่ะ ส�ำหรับคนโสด อย่าเพิ่งตั้งเป้าหรือ คาดหวังกับสิ่งที่คุณพบนะคะ เพราะยังไม่เป็นรูปร่างหรือเค้าโครง หากคุณใจเย็นอีกสักหน่อย สิ่งที่คุณหวังจะเข้ามาตามกาลเวลาเอง

ราศีพฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีพฤษภใน เดือนนี้ เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการด�ำเนิน งานต่างๆ ให้ลุล่วง คุณจะได้ใช้ความสามารถต่างๆ หรือประสบ การณ์ที่มีในการท�ำงาน ระวังปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งไม่เกิดผลดีกับคุณ อาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาซึ่ง น�ำพาความยุง่ ยากบางอย่างทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต พยายามหลีกเลีย่ ง ไว้ คุณจะมีข่าวดีในการเดินทางไกลที่เกี่ยวกับการงานโดยตรง ใน ขณะเดียวกัน คุณมีเกณฑ์จะได้พบมิตรทีด่ ี หรืออาจจะได้เพือ่ นร่วม งานใหม่เป็นคนต่างชาติคะ่ ทางด้านการเงิน จะได้ขนึ้ เงินเดือน หรือ ได้รับการพิจารณาทางด้านเครดิตในเดือนนี้ค่ะ ความรัก ทางด้านความรักของคุณในเดือนนี้ มีความขุน่ ข้องทางด้านอารมณ์ ตามเกณฑ์แล้วคุณจะมีเรื่องดีๆ มากกว่าเรื่อง ร้ายๆ แต่หากอารมณ์คุณเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจะท�ำให้ทุกอย่างพังล้มไม่ เป็นไปตามคาดค่ะ ส�ำหรับคนโสด จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ว่า คุณต้องดูและพิจารณาให้ดี ใช้เวลาพิสูจน์กันสักระยะหนึ่งนะคะ คนทีค่ ณ ุ จะได้พานพบนีม้ เี สน่ห์ ใครอยูใ่ กล้เป็นหลงใหล ลองคบหา ดูก่อน อย่าด่วนตัดสินใจค่ะ

ราศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีเมถุนใน เดื อ นนี้ มี ค วามสมหวั ง ส� ำ เร็ จ ค่ อ นข้ า งสู ง หากคุ ณ ได้ ใ ช้ ค วาม พยายามอย่างเต็มความสามารถในช่วงที่ผ่านมารับรองได้ว่าเปรียบ เสมือน “รถแข่งทีว่ งิ่ เข้าเส้นชัย” เป็นเดือนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่และผู้ที่มีอ�ำนาจ หากคุณคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจ หรือขยับขยาย การค้าในเดือนนี้ ลงมือได้เลยค่ะ ทางด้านการเงินของชาวราศีนี้ มี เกณฑ์ได้รับลาภผล เงินทอง อย่างไม่คาดฝัน เป็นเดือนที่หวังอะไร ก็จะได้ในสิ่งนั้นๆ หรืออยากได้อะไรก็จะได้ค่ะ ความรัก ทางด้านความรักของชาวราศีนี้ ดูเบิกบานแช่ม ชื่น มีความหมาย อบอุ่น ซึ้งใจ มีโอกาสได้รับของขวัญ ของก�ำนัล และข่าวดีที่รอคอยจากคนรักค่ะ ส�ำหรับคนโสด ที่เฝ้าคอยใครสัก คนมาผูกพันใกล้ชิด ในเดือนนี้จะได้พานพบ และระวังอาจจะต้อง ใช้การตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึง่ เพราะจะมีเข้ามาให้เลือกถึงสอง คนค่ะ

ราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีกรกฎใน เดือนนี้ จะต้องใจเย็นรอบคอบทางด้านการตัดสินใจในงานทีค่ ณ ุ ท�ำ อยู่ คุณมีเกณฑ์มีปัญหาทางด้านอารมณ์ เจ้าอารมณ์ และหงุดหงิด ฉุนเฉียว หากไม่ระงับจิตใจให้ดี คุณอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้าง ได้คะ่ ในเดือนนี้ คุณจะได้เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรือ่ งของความลับ หรือ ข้อมูลที่มีความส�ำคัญมากๆ ของหน่วยงาน หรือองค์กร ทางด้าน การเงิน มีเกณฑ์รับและจ่ายมือเป็นระวิง หากคุณจัดระบบเรื่องของ

ค่าใช้จ่ายได้ลงตัว ทุกอย่างจะผ่านไปได้ ไม่สะดุดค่ะ ความรัก ทางด้านความรักของชาวราศีนี้ ขอให้ระวังความ ลุ่มหลงขาดสติ และอารมณ์ที่ไม่แน่นอนของคุณเองจะท�ำให้เกิด ปัญหากับคนรักได้ไม่ยาก อย่าหลงใหลไปกับสิ่งที่เข้ามาใหม่ ขอให้ คุณนึกไว้เสมอว่าคนดีหายากค่ะ ทางด้านคนโสด มีเกณฑ์ได้พบคนรู้ ใจมาใกล้ชิด แต่อย่าเผลอเอาแต่ใจตัวเองจนเกินงามนะคะ เพราะชาว ราศีนี้ใจร้อน และถ้าไม่ได้ดั่งใจก็จะเจ้าแง่แสนงอน จนความน่ารักที่มี หายไปไหนก็ไม่ทราบค่ะ

ราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีสงิ ห์ในเดือน นี้ จะได้รบั ข่าวดีบางอย่างเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ ณ ุ หวังและรอคอยอยู่ มีเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อีกนัยหนึ่ง ในใจคุณลึกๆ มุ่งหวังถึงความ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อทุกอย่างมาช้าจึงท�ำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด และอารมณ์ไม่ค่อยสดใส ขอให้คุณใจเย็นๆ อย่าใจร้อนค่ะ ในเดือนนี้ ขอให้คุณระวังเรื่องของอารมณ์ตนเองไว้ให้มากๆ อาจจะท�ำให้มี ปัญหากับคนรอบข้างได้ไม่ยากค่ะ ทางด้านการเงิน จะได้รบั จากความ สามารถของตนเอง แต่ก็จะสิ้นเปลืองไปกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตาม อ�ำเภอใจของคุณเองค่ะ ความรัก ทางด้านความรักของชาวราศีนี้ ในเดือนนี้ต้อง ระวังเรื่องของอารมณ์ของคุณเองให้มากๆ อย่างไรก็แล้วแต่ คุณจะได้ รับทางออกที่ดี ที่เกิดจากการปรับความเข้าใจ แต่คุณต้องใจเย็นๆ นะ คะ เพราะตามเกณฑ์แล้วเป็นช่วงทีเ่ ปราะบางมากทีส่ ดุ ทางด้านอารมณ์ ค่ะ ส�ำหรับคนโสด จะได้รับความเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีจากคนรอบ ข้าง แต่ว่าคนที่จะมารู้ใจนั้นขอให้ใจเย็นๆ ก่อนค่ะ ถึงมีเข้ามาในตอน นี้ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณจะคบหาได้นานค่ะ

ราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีกนั ย์ในเดือน นี้ ขอให้ระมัดระวังให้มากในสิง่ ทีค่ ณ ุ ต้องเข้าไปเกีย่ วข้อง ไม่วา่ จะเป็น ในเรือ่ งของเอกสารสัญญา หรือการลงนามต่างๆ ควรระวังในเรือ่ งของ คนรอบข้างไว้ให้มากๆ ในเดือนนี้ด้วยนะคะ เพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะ ต้องเสียความรู้สึกกับคนรอบข้างอย่างมาก หรืออย่างดีที่สุด สิ่งที่คุณ คาดหวังจะไม่เป็นอย่างทีค่ ดิ ค่ะ ทางด้านการเงิน มีการเสียมากกว่ารับ ฉะนัน้ ในเดือนนีก้ ารเงินขอให้รดั กุมหน่อยนะคะ จะได้ไม่ตดิ ขัดหรือ อย่างน้อยก็ติดลบน้อยที่สุดค่ะ ความรัก ทางด้านความรักของคุณ ไม่มีอะไรติดขัด หาก คุณไม่เจ้าอารมณ์จนเกินไป จะมีการเดินทางกับคนรักอย่างชนิดชีพจร ลงเท้า ปัญหาทางด้านค�ำพูดที่ไม่รักษาน�้ำใจกันท�ำให้รอยร้าวจะเริ่มมี ให้เห็นค่ะ อย่าใช้อารมณ์ในการสนทนา เพราะคุณก็แรง เขาก็แรง ไม่มี อะไรดีขึ้นมาค่ะ พูดกันมากขึ้น ฟังกันมากขึ้น จะช่วยให้เข้าใจกันมาก ขึน้ ค่ะ ส�ำหรับคนโสด จะมีเกณฑ์ได้เริม่ ต้นคบหาดูใจกับมิตรใหม่ ได้ รับความสุขใจ เพราะพบคนถูกใจค่ะ

ราศีตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานในเดือนนี้ คุณจะมีโชค ดีอย่างที่เรียกว่า “คุ้มค่ากับการรอคอย” หากคุณรองานใหม่ คุณจะได้ งานใหม่ ได้รับความนิยมชมชอบ ได้รับการยอมรับจากทุกๆ คน และ ได้รับเกียรติส�ำคัญในงานอันมีเกียรติ การเดินทางไกลด้านการงานจะ ได้รับผลดีค่ะ ทางด้านการเงิน ส�ำหรับคนที่ยื่นขอเครดิต หรือเงินกู้ จะ ได้รับข่าวดี และมีรายได้พิเศษที่เกิดจากความสามารถค่ะ ความรัก ทางด้านความรัก ส�ำหรับคนที่คบหากันมานาน จนผู้ใหญ่เอ่ยปากถามถึงข่าวดี ท�ำให้คุณเริ่มไตร่ตรองคิดวางแผน ส�ำหรับอนาคตข้างหน้าค่ะ ส�ำหรับคนโสด ในเดือนนี้จะได้พบมิตร ใหม่จากการเดินทาง เป็นคนมีอายุ ลองคบหาดูนะคะ เพราะเขาคนนัน้ ค่อนข้างมีความจริงใจอยู่พอสมควรค่ะ

ราศีพิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีพจิ กิ ในเดือน นี้ คุณจะมีการวางแผนโครงการต่างๆ มากมาย ให้คณ ุ เลือกออกมาสัก โครงการหนึ่งแล้วลงมือท�ำ เป็นช่วงที่มีคนอยากจะชวนคุณร่วมหุ้น หรือลงทุนท�ำธุรกิจ ขอให้คุณพิจารณาให้ดีๆ ทั้งในด้านเอกสารและ เรื่องสัญญาต่างๆ เป็นเดือนที่คุณมีความกระตือรือร้นมากที่จะท�ำตาม เป้าหมายทีว่ างไว้ ทางด้านการเงิน คุณจะได้กำ� ไรงามจากการเป็นนาย หน้า หรือพ่อค้าคนกลาง การเงินของคุณจึงไม่ติดขัดในเดือนนี้ค่ะ ความรัก หลังจากช่วงกลางเดือนนี้ ทุกอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจ จะดีขึ้นเป็นล�ำดับ อาจจะมีข่าวดี มีงานมงคล หรือได้ไปงานมงคลค่ะ ส�ำหรับคนโสด จะได้เริม่ ต้นมิตรภาพทีง่ ดงาม และสืบสานเป็นเกลียว

13

ทีเ่ หนียวแน่นในอนาคต ขอแสดงความยินดีลว่ งหน้า หลังจากกลาง เดือนนี้ไปแล้วท้องฟ้าสดใสค่ะ

ราศีธนู (16 ธ.ค.-13 ม.ค.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีธนู ใน เดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่น มีเกณฑ์ได้รับความส�ำเร็จ สมหวัง ราบรื่น หากคุณติด ต่อการค้ากับคนต่างชาติ หรือท�ำธุรกิจกับคนต่างแดน ในเดือนนี้ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจ จะมีการโยกย้ายเปลี่ยน แปลง หรือเริ่มต้นในหน้าที่ใหม่ ในบางกรณีอาจจะได้งานใหม่ค่ะ ทางด้านการเงิน มีเกณฑ์ได้เงินตกเบิก เงินค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า ค่าโสหุ้ย เป็นเดือนที่การเงินคล่องมือมากค่ะ ความรัก ทางด้านความรักในเดือนนีอ้ าจจะต้องห่างไกล กันสักระยะหนึ่ง หากไม่เป็นด้วยเรื่องของหน้าที่การงาน ก็จะเป็น เพราะความรู้สึกสับสนในใจที่มีค่อนข้างสูง จะท�ำให้คุณอยากจะ ห่างจากคนรักสักพัก และใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อตั้งสติ ค้นหาว่าที่ จริงแล้วตนเองต้องการอะไรกันแน่ ส�ำหรับคนโสด จะมีมิตรต่าง เพศมาใกล้ ชิ ด สนิ ท สนม มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น ท� ำ ให้ ค วามสั ม พั น ธ์ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ราศีมังกร (14 ม.ค.-12 ก.พ.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีมังกรใน เดือนนี้ ถือว่ามีภาพรวมที่ดี และเด่นชัดทางด้านความส�ำเร็จ และ หากเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้ว จะได้รบั ความราบรืน่ เป็นพิเศษ หากคุณคิดจะเริม่ ต้นหรือคิดจะริเริม่ เปลีย่ นแปลงอะไรใหม่ๆ ให้กบั ตัวเอง จะมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ หลังจากที่คุณรอจังหวะมานานค่ะ ทางด้านการเงิน ในเดือนนี้จะ ได้รบั เครดิตพิเศษทีค่ ณ ุ ไม่ได้มงุ่ หวัง และจะมีโชคดีจากการท�ำงาน พิเศษ หรือค่านายหน้าค่ะ ความรัก ทางด้านความรักในเดือนนี้ ดูมีความสุข สนุก สนานรื่นรมย์ดีจริงๆ ค่ะ หากคุณรอข่าวดีจากคนที่คุณรักและไว้ใจ คุณจะไม่ผดิ หวังค่ะ มีเกณฑ์ทจี่ ะได้เดินทางท่องเทีย่ วกับคนรักอย่าง มี ความสุขในเดือนนีด้ ว้ ยค่ะ ส�ำหรับคนโสดทีเ่ ฝ้ารอคนมาเดินเทีย่ ว ด้วย ดีใจด้วยค่ะ คุณมีเกณฑ์ทจี่ ะได้พบแบบทีเ่ รียกว่าทุกคนช่วยลุน้ หรือแนะน�ำให้ได้รู้จักนะคะ ขอให้พิจารณาดีๆ ค่ะ

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ.-13 มี.ค.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีกุมภ์ใน เดือนนี้ คุณจะมีเกณฑ์โดดเด่นเป็นอย่างมากในด้านการเดินทางไกล ซึ่งเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการงานของคุณเอง ในเดือนนี้คุณจะ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งทุกคนให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่จะมีปัญหาบางอย่างซึ่งคุณเองไม่ได้ก่อ ทีจ่ ะเข้ามาให้คณ ุ ต้องแก้ไข แต่คณ ุ จะได้รบั ความชืน่ ชมจากคนรอบ ตัวถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเลิศค่ะ ทางด้านการเงินของคุณในเดือนนี้ราบรื่นดี มีลู่ทางการหารายได้ พิเศษ และมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินแบบลับๆ ด้วยค่ะ ความรัก ทางด้านความรัก แลดูหวานชื่น มีความสุข แต่ หากคุณไม่ระวังค�ำพูดอาจจะเกิดปัญหาได้ ระวังเพื่อนเก่า หรือ คน รักเก่า จะกลับมาเจรจาอะไรกับคุณบางอย่างในเดือนนี้ค่ะ ส�ำหรับ คนโสด คุณมีเกณฑ์ได้พบกับคนเก่ง มีความสามารถสูง มีเสน่ห์ ท�ำให้คุณลุ่มหลงได้ไม่ยากในเดือนนี้ค่ะ

ราศีมีน (14 มี.ค.-12 เม.ย.) การงาน การเงิน ทางด้านการงานของชาวราศีมีนใน เดือนนี้ ขอให้คุณท�ำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ อย่าประมาท ไม่ เช่นนัน้ อาจจะต้องเข้าไปนัง่ แก้ปญ ั หาแบบชนิดทีเ่ รียกว่า กลืนไม่เข้า คายไม่ออกค่ะ อย่างไรก็แล้วแต่ คุณจะมีเกณฑ์ทดี่ หี ลังจากช่วงกลาง เดือนนี้ไปแล้ว หากคุณไม่เร่งรีบหรือใจร้อนจนเกินไป จะได้รับ ความช่วยเหลือจากผู้มีอ�ำนาจเหนือกว่า ผู้บังคับบัญชา หรือคนใน เครื่องแบบ ทางด้านการเงิน หากเอ่ยปากขอหยิบยืมเงินจากใครใน เดือนนีจ้ ะได้รบั ความช่วยเหลือ เข้าหาผูใ้ หญ่ไว้ เดือนนีจ้ ะมีโชคจาก ผู้ใหญ่ค่ะ ความรัก ทางด้านความรัก ในเดือนนี้มีความสุขสมหวัง ดี แต่ในใจลึกๆ แล้ว คุณค่อนข้างสับสนในตัวเองอยู่มาก หากคุณ รูส้ กึ สังหรณ์อะไรก็แล้วแต่ทเี่ กีย่ วกับความรักหรือคนรักของคุณ ขอ ให้เชื่อในสิ่งที่มาสะกิดใจคุณไว้บ้างก็จะดีค่ะ ส�ำหรับคนโสด ดู สดใสเป็นพิเศษ จะมีคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาใกล้ชิด ให้โอกาสตัวเอง และคนคนนี้ด้วยนะคะ Cr.sanook.com


14 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

น่าน ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จังหวัดน่าน ปล่อยพันธุ์ปลาน�้ำจืด 200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่ งในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา นายวรกิตติ ศรีทพิ ากร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธปี ล่อยพันธุ์ สัตว์นำ�้ เนือ่ งในวันเฉลิมพระชมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี โดยมีหวั หน้าส่วนข้าราชการ นักเรียนและประชาชนในพืน้ ที่ ร่วมกัน ปล่อยพันธุ์ปลาน�้ำจืด จ�ำนวน 200,000 ตัว ลงในหนองน�้ำครก บ้านตาลชุม หมู่ที่ 1 ต�ำบลตาลชุม อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก ษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิด า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งปีนี้ทรงมีพระชนมายุ 41 พรรษา ซึ่งถือ เป็นวันส�ำคัญของชาติอีกวันหนึ่ง ที่พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกัน ถวายพระพร และจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระองค์ท่าน จังหวัดน่าน โดยส�ำนักงานประมงจังหวัดน่าน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะ เลี้ยงสัตว์น�้ำจืดน่าน ได้ด�ำเนินโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน�้ำจืด จ�ำนวน 200,000 ตัว เพื่อ ขยายพันธุ์ ใหเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชน ต่อไป

วิ่ง-ปั่น ครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ถ�้ำหลวง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

นักวิ่งและนักปั่นจักรยานจากทั่วสารทิศกว่า 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่ง ปั่น ครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ถ�้ำหลวง รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” ร่วมร�ำลึกเหตุการณ์ครั้ง ประวัตศิ าสตร์ในภารกิจช่วยเหลือกลุม่ เด็กทีต่ ดิ ภายในถ�ำ้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน อ�ำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย บริเวณลานทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาติถำ�้ หลวง-ขุนน�ำ้ นางนอน คึกคักตัง้ แต่ชว่ ง เช้ามืด เมื่อนักวิ่งและนักปั่นจักรยานที่เดินทางมาจากหลายพื้นที่ มารวมตัวกันร่วม กิจกรรมร�ำลึกถึงเหตุการณ์ภารกิจกูช้ พี กูภ้ ยั ครัง้ ประวัตศิ าสตร์ทโี่ ด่งดังไปทัว่ โลก จาก เหตุการกลุ่มเด็กนักฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมี แม่สาย ประสบภัยติดอยู่ในถ�ำ้ หลวงขุนน�้ำนางนอน ต�ำบลโป่งผา อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งในวันนี้ (23 มิ.ย.62) เป็นวันครบรอบ 1 ปีของเหตุการณ์ครั้งนั้น โดยมีบุคคลส�ำคัญที่เคยมีส่วนร่วมใน ภารกิจครัง้ นัน้ เข้าร่วมกิจกรรมหลายท่าน เช่นนายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดพะเยา ที่เคยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในครั้งนั้น หมอภาค พันโท นายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุณ แพทย์ผู้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเด็กถึงภายในถ�้ำ ก่อนพิธีเปิดมีการกล่าวแสดงความรู้สึกในวาระครบรอบ 1 ปี ของเหตุการณ์ ถ�ำ้ หลวง จากนัน้ พลโทฉลองชัย ชัยยะค�ำ แม่ทพั ภาคที่ 3 เป็นประธานร่วมปล่อยตัวนัก วิ่งประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร และฟันรัน 6 กิโลเมตร ส�ำหรับกิจกรรมปั่น จักรยาน 54 กิโลเมตร และ 24 กิโลเมตร นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน แห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักปัน่ เส้นทางการวิง่ และปัน่ จักรยานจะผ่านจุดส�ำคัญต่าง ๆ ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยเป็นสถานทีส่ ำ� หรับใช้ตงั้ หน่วยต่าง ๆ ที่ เข้าไปให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็ก ส�ำหรับรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะน�ำไปใช้ ในการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่อุทยานถ�้ำหลวง-ขุนน�้ำนางนอน ให้มี ความสมบูรณ์สวยงาม รวมถึงสนับสนุนการท�ำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและชาวอ�ำเภอแม่สาย จะร่วมกันจัด กิจกรรมให้มีความต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

บุคคลส�ำคัญมาร่วมร�ำลึก1ปีถ�้ำหลวง

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้บัญชาเหตุการณ์กล่าวร�ำลึกถึงเหตุ การณ์ถ�้ำหลวงครบรอบ1ปีว่าเป็นการรวมพลังด้วยจิตอาสาท�ำงานจนส�ำเร็จ จากเหตุการณ์เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2561มีเยาวชนและโค้ชนักฟุตบอลทีม หมูป่าอคาเดมี13คนไดัพลัดหลงในถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอนต�ำบลโป่งผา อ�ำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงรายนับมาถึงจะครบ1ปีในวันที2่ 3มิถนุ ายน2562โดยจัดกิจกรรม วิง่ ปัน่ รวมใจเป็นหนึง่ เดียวเพือ่ ร�ำลึกถึงเหตุการณ์ในการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูปา่ ออกจากถ�้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยบุคคลส�ำคัญที่ร่วมในเหตุการณ์มี นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงรายและผูบ้ ญ ั ชา เหตุการณ์ พันโทนายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3ค่ายสุร ธรรมพิทักษ์ พลโท ฉลองชัย ชัยยะค�ำ แม่ทัพภาคที่3 และนางพิชญา เมืองเนาร์ รอง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จะเข้าร่วมในกิจกรรมร�ำลึกครบรอบ1ปีเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์ในการช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่า13คนออกจากถ�้ำหลวงขุนน�้ำนาง นอนอ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้านนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ บัญชาเหตุการณ์กล่าวว่าเหตุการณ์ถำ�ั หลวงนับได้วา่ เป็นประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย ทีค่ นทัว่ โลกนับเหมืน่ คนมารวมตัวกันด้วยพลังจิตอาสาทุกคนเป็นผูเ้ สียสละท�ำงาน จนประสบผลส�ำเร็จนับเป็นแบบอย่างโดยยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเข้มแข็งเพื่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทาน โรงครัวพระราชทานซึ่งเป็นขวันก�ำลังใจอย่างยิ่งด้วยความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติ งาน


ประจ�ำเดือมิถุนายน 2562

15

พนักงานซีพีจิตอาสา รวมใจช่วยพี่น้องในชนบทให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรม “ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร” ร่วมก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลฯ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล บ้านซิแบร เป็นโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารที่ บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง หวัง ยกระดับคุณภาพชีวิต 741 ครัวเรือน ให้มีสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีสอดคล้องเป้าหมายการด�ำเนิน ธุรกิจที่ยั่งยืน วันที่ 22 มิถนุ ายน 2562 นายจอมกิตติ ศิรกิ ลุ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ด้านพัฒนา ความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อม ด้วย นายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) รวมพลังเพื่อนพนักงานซีพีอาสาใน พื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ ลงพื้นที่ทุรกันดาร จัดกิจกรรม “ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิ แบร” เป็นอาสาสมัครจิตอาสาช่วยชาวบ้านซิแบ รก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบล บ้านซิแบร ต�ำบลแม่ตื่น อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นใหม่ทดแทนโรง พยาบาลเดิมที่ทรุดโทรม โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้สนับ สนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด โดยมี นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอ�ำเภออมก๋อย นายจักร์ ชัย ติตตะบุตร ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย นายเฉลิม ใบงิ้ว สาธารณสุขอ�ำเภออมก๋อย นาย จ�ำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล แม่ตน่ื นายจ�ำเริญ เสมอใจ หัวหน้าโครงการช่วย เหลือราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริบ้านซิ แบร นายประเสริ ฐ สุ ข สวั ส ดิ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ โรงเรี ย นบ้ า นซิ แ บร นายสิ ท ธิ โ ชค สิ ง หั น ต์ หัวหน้าชุด ชพส.3 และนายวรรณชัย พงษาสัตย์ ผู้ใหญ่บ้านซิแบร พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน บ้านซิแบรร่วมกันก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ กันเป็นจ�ำนวนมาก นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้ จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิ แบร” เป็นหนึง่ ในกิจกรรมของชาวซีพอี าสาทีม่ ี ใจช่วยเหลือชุมชนสังคมท�ำงานอาสาสมัครเพือ่ ประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยในกิจกรรมนี้ได้น�ำ เพื่อนพนักงานซีพีอาสาลงพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพต� ำ บล บ้ า นซิ แ บร ต.แม่ ตื่ น อ.อมก๋ อ ย จ.เชียงใหม่ ขึ้นใหม่ทดแทนโรงพยาบาลเดิมที่ ทรุดโทรม ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องชาวซิแบรจ�ำนวน กว่า 4,000 คนหรือ 741 หลังคาเรือนซึ่งอยู่ใน พื้นที่ชนบทที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการ

ทางการแพทย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ ดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตาม นโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และการส่ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในการช่ ว ยแก้ ปัญหาสังคมในโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับ สนุนงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล บ้านซิ แบร ต.แม่ตนื่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นจ�ำนวน เงิน 2,131,500 บาท คาดว่าการก่อสร้างจะแล้ว เสร็จพร้อมให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ สนับสนุนให้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น บริ ษั ท ในเครื อ ฯ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งขยายสั ญ ญาณ โทรศั พ ท์ แ ละระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต เชื่ อ มโยง ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลกับ โรงพยาบาลศู น ย์ แ ละโรงพยาบาลทั่ ว ไปที่ มี แพทย์เฉพาะทางทุกโรค เพื่ออ�ำนวยความ สะดวกในการให้ค�ำปรึกษาออนไลน์แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือเจ็บป่วย ฉุกเฉินได้พบแพทย์ ตรวจรักษาเหมือนไปใช้ บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งจะท�ำให้ลดเงื่อน ไขอุปสรรคในเรื่องของความห่างไกล รวมทั้ง เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าไปดูแลด้านโภชนา การให้กับโรงเรียนบ้านซิแบร โดยสนับสนุน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหารกลางวัน สนับสนุนโดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนา ชีวติ ชนบท และบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ซึง่ ครูและเยาวชนของที่นี่ได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ ที่ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมการปลูกพืชผัก สวนครัวเพือ่ ประกอบการท�ำอาหารกลางวันอีก ด้วย น.ส.สุพรรษา มาโน รักษาการผูอ้ ำ� นวย การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล บ้านซิ แบร กล่ า วว่ า บ้ า นซิ แ บรตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ทุ ร กั น ดาร ห่ า งไกลจากสถานพยาบาล และ สาธารณสุขต่าง ๆ เพราะการเดินทางยากล�ำบาก โดยเฉพาะเด็ก ผูส้ งู อายุและคนพิการ ทีอ่ าจเสีย่ ง ต่อการเกิดอุบัติเหตุและเข้าถึงการรักษาไม่ทัน เวลา ซึ่งในปี 2561 มีผู้เข้ารับบริการ จ�ำนวน 1,167 คน เฉลี่ย 38 คนต่อวัน และในปี 2562 มี ผู้เข้ารับบริการ 1,262 คน เฉลี่ย 42 คนต่อวัน มี จ�ำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันโรง พยาบาลมีสภาพทรุดโทรม การสร้างโรงพยา บาลขึ้นใหม่เพื่อทดแทน ถือเป็นการท�ำ ประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง. ทรงวุฒิ ทับทอง


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

รับสมัคร ตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ

Profile for TIGERNEWS. TV

นอร์ทเทิร์น นิวส์ (มิ.ย.)  

นอร์ทเทิร์น นิวส์ (มิ.ย.)  

Advertisement