Page 1

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562

ทรงพระเจริญ

นิตยสารต�ำรวจ ประจ�ำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

สถานีประชาชน

50.-


2

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

พระราชประวัติ สมเด็จพระราชินีสุทิดา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ราชกิจจานุเบกษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ สถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา เป็นสมเด็จ พระราชินีสุทิดา สมเด็จพระราชินีสุทิดา เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ ทรงส�ำเร็จการ ศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ เมือ่ พ.ศ. 2543 ก่อนทีจ่ ะทรงเข้าท�ำงานเป็นพนักงานต้อนรับ ของการบินไทย ต่อมาทรงด�ำรงต�ำแหน่งเป็น นายทหารปฏิบัติการพิเศษ ส�ำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รวมทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ โดยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐม จุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ให้แก่ พลเอกหญิง สุทดิ า วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา นับเป็นสตรีพระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นี้ในรัชกาลที่ 10 กระทัง่ เมือ่ วันที่ 1 พ.ค. ทีผ่ า่ นมา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระ ราชโองการสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา พระ อัครมเหสี เป็นสมเด็จพระราชินสี ทุ ดิ า ทรงด�ำรงต�ำแหน่งพระอิสริยยศ ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


3

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

โครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม

ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง “การเสริมสร้างกลุม่ มวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน. พ.อ. ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.สง.รอง ผอ.รมน.พร้อมด้วย ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จ.สตูล, ร.อ.สอ โสภา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลและสนับสนุนทัวไป กอ.รมน. จ.สตูล พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล ,ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) หัวหน้าสถานีพัฒนา ทรัพยากรป่าชาย เลนที่ 34, นายอ�ำเภอเมืองสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ประธานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสตูล ประธานศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ประธานอาสาสมัคร พิทกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อมหมูบ่ า้ น (ทสม) ต.พิมาน ประธานศูนย์ ยุติธรรมชุมชนอ.เมืองสตูลประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) จังหวัดสตูล ผู้น�ำชุมชนเจ้าหน้าที่ครู,นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ต.พิมาน 3 อ.เมือง จ.สตูลร่วม เป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความ ยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง “การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็น จิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดองผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ให้ ความส�ำคัญ และร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยการใช้พลัง ของประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติและสนับสนุนเจ้า หน้าที่รัฐ ในลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยการเสริมสร้าง อุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความส�ำมัคคีและ ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยให้สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ทุกคน ตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี และการเสียสละเพื่อส่วนรวม อันจะน�ำไปสู่ สังคม ประเทศชาติที่เข้มแข็งต่อไป นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่ าวประจ�ำจังหวัดสตูล

มุกดาหาร จัดกิจกรรมเนือ่ งในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�ำ ปี 2562 โดยมีนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การ บริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร และหั ว หน้ า ส่ ว น ราชการ ข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน นักเรียนเข้า ร่ ว มกิ จ กรรม เนื่ อ งในวั น ต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด โลก (26 มิถุนายน) ประจ�ำปี 2562 ณ โรงเรียนมุกดาหาร ต�ำบลมุกดาหาร อ�ำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหา ส�ำคัญที่ส่งผลต่อความสงบสุขของประชาชนและ เป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงของประเทศไม่ ว ่ า จะเป็ น

ประเทศใดในโลก การที่องค์การสหประชาชาติได้ ก�ำหนดให้วนั ที่ 26 มิถนุ ายนของทุกปี เป็นวันต่อต้าน ยาเสพติดโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงและแพร่ระบาด ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ให้ ป ระสบ ความส�ำเร็จจะแก้ไขปัญหาโดยอาศัย กลไกของรัฐแต่ เพียงฝ่ายเดียวเป็นไปได้ยาก ประชา ชนในพืน้ ทีจ่ งึ ถือ เป็นก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้การ แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน เน้นการมี ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลด ลง โดยมีกลไกการขับเคลือ่ นในพืน้ ทีท่ กุ ระดับตัง้ แต่

จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบลและหมู่บ้าน/ชุมชน ได้จัด กิจกรรมรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติดพร้อมกันโดยได้รบั ความร่วมมือจากชาวจังหวัดมุกดาหารทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด มุกดาหารได้สนับสนุนการจัดสถานที่/เครื่องเสียง อาหารว่ า งและน�้ ำ ดื่ ม ส� ำ หรั บ มวลชนที่ เ ข้ า ร่ ว ม กิจกรรมโดยมีส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรภาคเอกชนน�ำมวลชนมาร่วมกิจกรรมในครั้ง นี้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความร่วมใจ กันเป็นหนึ่งเดียว ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลส�ำเร็จอย่าง ยั่งยืนต่อไป ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร รายงานจากมุกดาหาร


4

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

นิตยสารต�ำรวจ ประจ�ำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

สถานีประชาชน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลต�ำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล พลต�ำรวจตรีรณพงษ์ ทรายแก้ว

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย นายช�ำนัญ ศิริรักษ์

ผู้อ�ำนวยการ

พลต�ำรวจตรีวิสุทธิ์ เปล่งข�ำ

รองผู้อ�ำนวยการ

ธนะวรรธน์ ณัฐวรไพศาล

บรรณาธิการ

นายเอกราช พุทธงชัย

บรรณาธิการบริหาร

นายศักดิ์ชัย ช�ำนาญแทน นายสุรศักดิ์ ภาสประสาท นายฤทธิรณ ปัญญากาบ

กองบรรณาธิการ

วันที่ 3 มิถนุ ายน 2562 เวลา 07.30 นาฬิกา ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์และ สามเณร จ�ำนวน 410 รูป ​เพื่อถวายพระราชกุศล​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ�ำปีพุทธศักราช 2562 ในการนี้ นางสาวสุภางค์จติ ต ไตรเพทพิสยั และนายสุรตั น์​หวังต่อลาภ​ รองเลขาธิการวุฒิสภา​เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา​ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

พันต�ำรวจโทพร แก้วช้าง พันต�ำรวจเอก ส้มฤทธิเ์ กตุแย้ม พันต�ำรวจเอกวิธิวัฒน์(รองจ้อย) ศรีทอจ้อย พ.ต.ท.ธรรมรักษ์ เรืองดิษฐ์ พ.ต.ท.ประภาส หยงสตาร์ นายไพฑูรย์ มนูญพงศ์พันธุ์ นางนิตยา ส�ำเนียงใหม่ นายจรรยา ก�ำไรเพ็ชร์ นายพาโชค พลหาญ นายนิลทรัพย์ พันศิริ นายคะนอง บูรพา นายธนเดช แซ่เอี้ยว นายธนากร ทรงศรี นายสุวชัช เกียรติกุล นายธนวัฒน์ ชาวเวียง

ต้องการประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลข่าวสาร สนใจ...ลงโฆษณา E-mail : Tel. : Fax.

Tel. 0-2058-9003 Fax : 0-2880-5557 E-mail : Policenews9401@gmail.com

ส�ำนักงานเลขที่ 200/5 หมู่บ้านลภาวัล 17 ถนนราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ในพระบรมมหาราชวัง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาพร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ สอง สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่ ง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 3 มิถุนายน 2562


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

5

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ�ำปีพทุ ธ ศักราช 2562 โอกาสนี้​ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการ บริหารจัดการ เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ ในนาม “ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา” และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล


6

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ต�ำรวจนาจอมเทียนซ้อมแผน

เผชิญอุบัติเหตุหมู่รับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

วันนี้ 18 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุม สภ.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ต.อ.ฐนพงษ์ โพธิท์ ิ ผกก.สภ.นาจอมเทียน พร้อมด้วย พ.ต.ท. ตรงศักดิ์ เพชร หาญ รอง.ผกก ป.สภ.นาจอมเทียนพร้อมด้วยข้าราชการต�ำรวจและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ จากมูลนิธสิ ว่างโรจนธรรมสถาน มูลนิธสิ ว่างบริบรู ณ์ ธรรมสถาน โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โรงพยาบาลสาธารณสุขนา จอมเทียน งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต�ำบลนาจอมเทียน และอาสา สมัครได้รว่ มประชุมวางแผน ซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ หมู่อุบัติ เหตุร้ายแรงมีผู้บาดเจ็บหลายราย โดยมีการจ�ำลองสถานการณ์ว่ามีรถโดยสารสาธารณะรถสองแถว ถูก รถกระบะขนเข้าด้านท้ายรถสองแถวอย่างแรงจนท�ำให้ผู้โดยสารบนรถ สองแถวกระเด็นได้รับบาดเจ็บส่วนผู้ขับขี่รถกระบะนั้นถูกอัดติดกับพวง มาลัยได้รับบาดเจ็บ โดยมีเจ้าหน้าที่ เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและ ประสานยังศูนย์วทิ ยุให้ประสานผูเ้ กีย่ วข้องร่วมสนับสนุนทีเ่ กิดเหตุ เพือ่ ช่วย เหลือผู้บาดเจ็บและ ประเมินอาการ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในแต่ละระดับ ตามขั้นตอนของหลักสูตรการช่วยเหลือและกู้ชีพต่อไป โดยในเหตุการณ์มีการจ�ำลองสถานการณ์กรณีที่ถนนเส้นทางหลัก ไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแอดมิดไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้ จ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนใช้เส้นทางส�ำรองโดยเจ้าหน้าที่จราจรได้ประจ�ำจุด อ�ำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กบั รถพยาบาลและรถกูช้ พี กูภ้ ยั ในการ เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บซึ่งในการ ซ้อมแผนครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมืออย่าง ดีจากหน่วยงาน ต่างๆทัง้ ในพืน้ ที่ อ.สัตหีบและพืน้ ทีข่ า้ งเคียงเพือ่ เป็นเป็นการ รับมือเตรียมความพร้อมในการเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถด�ำเนินการได้ อย่างทันถ้วงที ภาพ/ข่ าว นิราช ทิพย์ ศรี /นันทพล ทิพย์ ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพรเทพ เขม้ นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ ข่าวภาคตะวันออก


7

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

สังคม...ต�ำรวจ

ในวิธคี ดิ และการท�ำงานของอดีตผบช.สตม.งานนีพ้ อสรุปได้วา่

ฝ่ายการเมืองต้องการคนท�ำงานเก่งไปอยู่ด้วยก็เท่านั้น ...........l เนื่องจากรากฐานทาง การเมืองไม่แน่นพอจึง นิตยสารต�ำรวจสถานีประชาชน ฉบับประจ�ำ ต้อง เตรียมบุคคลให้พร้อมสรรพไว้ก่อน เมื่อมีเหตุไม่น่า

เดือนมิถุนายน 2562 ต้อนรับผู้ไขว่คว้าอ�ำนาจหลังเลือกตั้ง ปีนี้ ไว้วางใจเกิดขึน้ เพราะมีความเสีย่ งพลิกผัน สลับขัว้ การเมือง ดัง ร้อนแดดไม่เท่าไร แต่รอ้ นการเมืองยังอีกยาวไกลนัก ยก นั้นเพื่อปรับฐานความมั่นคงของรัฐบาล จึงมักอ้างเสมอว่า แรก กกต.จับต้นชนปลายไม่ถูก การนับคะแนน สส. โยกย้ายเพื่อความเหมาะสม สงกรานต์ปีนี้ผ่านมาแล้วร้อย กลายเป็นเผือกร้อน ต้องแอบไปเรียนคณิตคิดเร็ว ในรูป ตับแตก ประชาชนเล่นสงกรานต์กันพองาม แต่ทุกๆปีที่ผ่านมา แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออก เพราะอมอยูเ่ ต็มปากพูดไม่ แม้มีการรณรงค์ การใช้พาหนะเดินทาง ปีนี้จ�ำนวนผู้เสียชีวิต ออก นั่นนายสั่งมา...........l เรื่องร้อนในแวดวงต�ำรวจ เมื่อ มากขึ้น มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงขึ้น รณรงค์ไปก็เท่านั้น คน นายต�ำรวจหนุ่มไฟแรงที่รุ่งโรจน์สุดๆ ในยุค คสช. จนต้องเอา ไทยเจ็บไม่จำ� ชอบเห็นการตายเป็นเรือ่ งสนุก ในทุกช่วงเทศกาล ค�ำพูดแต่โบราณมาใช้ในยุค 4.0 ท�ำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็น ของไทย ...........lยิ่งจับยิ่งเพิ่ม การลักลอบขนยาเสพติด ภัย...........lแต่งานนี้คงไม่ใช่นาย อาจให้พามาท�ำงานอย่าง อาศัยช่วงเทศกาลขนส่ง ตบหน้าเจ้าหน้าทีบ่ อ่ ยขึน้ จ�ำเป็น ยิ่งต้องใช้มาตรการที่รุนแรงกว่าเสือกระดาษ อีกเรื่องหนึ่ง ใกล้ชิด มากกว่าโตแล้วห่าง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต บรรดาผีข้างถนนในบางเส้นทางก่อตัวจับกลุ่ม แข่งรถบนถนน ผบช.สตม. เจอ2 ด่าน ด่านแรก ประจ�ำ ศปก.สตช. โดยขาดจาก ต� ำ แหน่ ง เดิ ม ไม่ ทั น สามวั น ค� ำ สั่ ง สองให้ เ ป็ น ข้ า ราชการ ประชาชนคนสุจริตต้องเดือดร้อนกันถ้วนหน้า บ้านนี้เมืองนี้ พลเรือน สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ในที่สุด...........lคงมี เรื่องตื่นเต้นไม่น้อย ทีพ ่ ล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ต้องท�ำงานร่วมกับ นักการเมืองในสาย คสช. เรื่องท�ำนองนี้เกิดขึ้นเสมอๆกับ ต�ำรวจทุกนายที่โดดเด่นในแต่ละยุคที่นักการเมืองเรืองอ�ำนาจ จะคัดบุคคลไปท�ำงานในส�ำนักนายกรัฐมนตรี เกิดขึ้นมาแล้ว ในยุคก่อนๆ แต่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้ แสดงว่าโบราณ บานบุรี ผสมผสานกับยุคคนรุ่นใหม่ เพราะการโยกย้าย ท�ำนองนี้ ถ้าท�ำตามขั้นตอนขอปรับโอนย้ายสังกัด แต่ล่าสุด

ไม่มกี ฎหมายก�ำราบคนชัว่ ออกจากถนน เพราะกฎหมาย อ่อนแอ คนไทยเจ็บไม่เคยจ�ำ อวดเก่ง ไม่กลัวความตายมาเยือน

มันจึงเป็นวงจรอัปยศทีเ่ กิดขึน้ ซ�ำ้ ซากกับคนไทย ในต่ละปีมยี อด อุบตั เิ หตุสงู ...........lอีกเรือ่ งหนึง่ ขอ ฝากเป็นข้อคิดสะกิดเตือน

ร้านอาหารบางแห่งแอบขึ้นราคาโดยไม่มีการแจ้งล่วง หน้า ไม่มหี น่วยงานใดตรวจสอบ ท�ำงานแบบลูบหน้าปะ จมูก...........l ระวัง! สถานบันเทิงแห่งใดเปิดเกินเวลา โดยมี 5 เสือ สน.รูเ้ ห็นเป็นใจเปิดเกินเวลา ระวัง ตาวิเศษเห็น อดีต ผบช.สตม.นั้น เธอถูกย้ายสองขั้นตอน แล้วไปสิ้น นะ ...........l สุดที่ส�ำนักงานปลัด ส�ำนักนายกฯ ประชาชนที่ยังศรัทธา “พญาเสือ”

ต�ำรวจภูธรสรอย อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ด�ำเนินการจัดโครงการวิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียง ต�ำรวจภูธรสรอย ร่วมกับส�ำนักงาน พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ วังชิ้น จัดโครงการวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการท�ำกระถางอเนก ประสงค์จากยางรถยนต์ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า ที่ศาลา SML บ้านแม่กระต๋อม หมู่ 10 ต�ำบลป่าสัก อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พันต�ำรวจ โทนิพนธ์ จันทวงศ์ สารวัตรสถานีต�ำรวจภูธร สอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดชุมชนและ มวลชนสัมพันธ์ ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาชุมชน

อ�ำเภอวังชิ้น กลุ่มประชาชนบ้านแม่กระต๋อมหมู่ 10 จัดโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึก อบรมการท� ำ กระถางอเนกประสงค์ จ ากยาง รถยนต์ การจักสานตะกร้าพลาสติกในรูปแบบ ต่างๆ โดยมีวิทยากรจากส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภอวังชิ้นมาให้ ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ ความสวยงาม และมีความรูใ้ นการจักสานตะกร้า น�ำเศษวัสดุเหลือใช้เช่นยางรถยนต์เก่า น�ำมา เพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวันหรือผลิตขาย ให้เกิดราย ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท�ำเป็นกระ ได้ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จงั หวัดแพร่ ถางต้นไม้ปลูกตามบ้านหรือประดับถนนให้เกิด


8

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

เปิดงาน “จันทบุรี” ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ ลาน Event Park A ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเปิดงาน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าแปรรูปจังหวัด จั น ทบุ รี โดยมี นายชาตรี บุ น นาค รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา และ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมในพิธีเปิดงาน นายชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความส�ำคัญกับ การพัฒนาเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถ พึ่งพาตนเองคอยพร้อมพร้อมกับการ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เน้น Value Based Economy ในลักษณะท�ำน้อยได้มาก การพัฒนาสินค้า เกษตรเพือ่ อุตสาหกรรม และส่งเสริมให้เกษตรกรกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชนท�ำการเกษตรแบบผูป้ ระกอบการ ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มความสามารถ ไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าวนัน้ คือ การบริหารจัดการกลุม่ ในขัน้ พืน้ ฐานไปสูก่ ารเชือ่ มโยงเครือข่ายการมีสว่ นร่วม การแสวงหาข้อมูล การวิเคราะห์ปญ ั หา และการจัดการกับทรัพยากรในท้องถิน่ อย่างชาญฉลาด รวมทั้งการน�ำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และ เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม บนฐานความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้างสรรค์ มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตร มา ประยุกต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิด เครือข่ายความร่วมมือทั้งในเชิงธุรกิจชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่ง จะช่วยให้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของประเทศ และสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้กับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ วิสาหกิจชุมชนต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตพี้ าร์ค สนับสนุนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

ปลอดภัย เพื่อเป็นช่องทางการตลาด สนับสนุนให้มีสถานที่จ�ำหน่าย ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรทีผ่ ลิตตามระบบการผลิต สินค้าเกษตรทีด่ ี มีคณ ุ ภาพ ของกลุม่ แม่บา้ นเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และกลุม่ เกษตรกรชาวสวนผลไม้จงั หวัดจันทบุรี โดยเกษตรกรผูผ้ ลิต เป็นผู้มาจ�ำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง นายปิ ย ะ สมั ค รพงศ์ เกษตรจั ง หวั ด จั น ทบุ รี กล่ า วว่ า ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ได้จดั งานเพือ่ ประชาสัมพันธ์และส่ง เสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่อ “จันทบุรี” ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อน Chanthaburi, Land of Tropical Fruits ตามโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และการค้าผลไม้ ภาคตะวันออก ประจ�ำปี 2562 เพือ่ เชือ่ มโยงการผลิต และการตลาดผล ไม้แปรรูป รวมถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด เพื่อเพิ่ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก และสนใจของผู ้ ประกอบการ และผูบ้ ริโภคภายในประเทศ โดยการน�ำเกษตรกร กลุ่ม เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตของจังหวัด จันทบุรีเข้าร่วมงาน โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่อประชาสัมพัน ธ์เ สริม สร้างภาพ ลักษณ์ผลไม้ คุณภาพดีและสินค้าแปรรูป ของจังหวัดจันทบุรีให้เป็น ที่รู้จัก ตลอดจนขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูลความ ต้องการของผูบ้ ริโภค แต่ผปู้ ระกอบการจังหวัดปลายทาง ส่งเสริมการ บริโภคผลไม้ และสินค้าแปรรูปจังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ลาน Event Park ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัด พระนครศรีอยุธยา


9

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

โครงการยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จัดเพื่อวัตถุประสงค์

ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชน/นักเรียนควรรู้ควรทราบ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ /แก้ไข้ปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดยโสธ

6 มิถนุ ายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห อประชุ ม โรงเรี ย นค� ำ เตยวิ ท ยา ต�ำบลค�ำเตย อ�ำเภอไทยเจริญ จังหวัด ยโสธร นายจั ก รพงษ์ พั น ธุ ์ โ ชติ นายอ�ำเภอไทยเจริญ มอบนายชัยยุทธ ครองยุ ท ธ ปลั ด อ� ำ เภอหั ว หน้ า ฝ่ า ย บริหารงานปกครองอ�ำเภอไทยเจริญ เป็ น ประธานเปิ ด โครงการยุ ติ ธ รรม จังหวัดเคลื่อนที่ การจั ด กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว นายประเวศ ละครราช หัวหน้ากลุ่ม พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม ระบบยุ ติ ธ รรม ส� ำ นั ก งานยุ ติ ธ รรม จ.ยโสธร กล่ า ว ว่าการจัดโครงการครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ เกี่ ย วกั บ บทบาท หน้ า ที่ ภารกิ จ ส� ำ นั ก งานยุ ติ ธ รรม จังหวัดยโสธร และหน่วยงานสังกัด กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ประชาชน/นักเรียนควรรู้ ควรทราบ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุ ก ข์ ปั ญ หาความไม่ เ ป็ น ธรรมของ ประชาชน /ให้ความช่วยเหลือ

สงเคราะห์ /แก้ ไ ข้ ป ั ญ หาผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเดือดร้อนในจังหวัดยโสธร ผูส ้ นใจเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ก� ำ นั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น ประชาชนทัว่ ไป จ�ำนวน 250 คน ระยะ เวลา 1 วันมีกจิ กรรมการแบ่งกลุม่ เล่น เกมส์ ทางเลือก ทางรอด The Chocice เป็ น เกมส์ ที่ ส อดแทรกเกี่ ย วกั บ กฎ หมายเข้าใจง่าย พร้อมการจัดนิทรรศ

การ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ยุติธรรม ว่าที่ร้อยตรีสิทธนัตฺ สิทธิบัว ศรี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานยุติธรรม จั ง หวั ด และส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จ.ยโสธร น� ำ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด เช่ น ส�ำนักงานบังคับคดี จ. ยโสธร-เรือนจ�ำ จ.ยโสธร และสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน จ.ยโสธร ร่วมเสวนา ภารกิจของส�ำนักงานต่างๆ ให้ประชาชน นักเรียนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่/


10

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

เราจะเป็นผู้ให้เสมอ ” ผบ.ร.17 พัน.3 น�ำทหารของประชาชน บริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยผ่าตัดด่วนเนื้องอกในมดลูก รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์…ด้วยใจที่เสียสละ

“เราจะเป็นผู้ให้เสมอ” ผบ.ร.17 พัน.3 น�ำทหารของประชาชน บริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยผ่าตัดด่วนเนื้องอกในมดลูก รพ. เชียงรายประชานุเคราะห์…ด้วยใจที่เสียสละ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 พันโท สามารถ กิตติโ์ สภณวรานนท์ ผูบ้ งั คับกองพัน ทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัด ก�ำลังพลเจ้าหน้าที่ของหน่วยเข้าร่วมบริจาค โลหิตให้กับผู้ขอรับบริจาคโลหิต กรุ๊ป A ให้ กับ คุณณิชกานต์ พรมโมคลับ ซึ่งเป็นผู้ป่วย ด้วยอาการเนื้องอกในมดลูกต้องได้รับการ

ผ่าตัดน�ำมดลูกออกทัง้ สองข้าง ซึง่ จ�ำเป็นต้อง ใช้โลหิตเพือ่ ส�ำรองในระหว่างการผ่าตัดและ หลังการผ่าตัดเป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงด้วย อาการในปัจจุบันจ�ำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ด่วน ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทางโรงพยาบาลและสื่ อ มวลชน จ.เชียงราย จึงได้ประสาน ประชาสัมพันธ์ ขอรับบริจาคโลหิตจากประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ทหาร ด้วยความเสียสละความ ยึดมั่นที่จะดูแลและเป็นผู้ให้แก่ประชาชน ของก�ำลังพลทหารทุกนายในกองทัพภาคที่ 3

พันโท สามารถ กิตติ์โสภณวรานนท์ ผู้บังคับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ใน พระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี จึงได้จัดก�ำลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่ผู้ป่วยรายนี้ “ด้วยความหวังทีว่ า่ จะสามารถช่วย ให้ชีวิตของเพื่อนร่วมโลก มนุษย์ร่วมชาติได้ สามารถมี ชี วิ ต ที่ ดี กั บ คื น มา ช่ ว ยรั ง สรรค์ สังคมให้มีความมั่นคงและให้ผู้ป่วยทุกคนได้ มีรอยยิ้มกลับคืนมา มีความอบอุ่นในครอบ ครัวอีกครั้ง ”

หลายภาคส่วน ร่วมหารือเรือ่ งการก่อสร้างถนนทางเข้าหมูบ่ า้ น

เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนพื้นที่ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน หลายภาคส่ ว น ร่ ว มประชุ ม หารื อ แนวทางการ ด�ำเนินการของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ณ บ้านห้วยเดือ่ หมูท่ ี่ 3 ต.โป่งสา อ.ปาย เรือ่ งการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่ บ้าน จากบ้านห้วยไร่ถงึ บ้านห้วยเดือ่ และอ่างเก็บน�ำ้ บ้านห้วยเดือ่ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายสังคม คัดเชียงแสน นาย อ�ำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นาย พิ เชษฐ พุม่ นวน ปลัดฝ่ายความมัน่ คง อ.ปาย ร่วมประชุมหารือ แนวทางการด�ำเนินการของหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ณ บ้านห้วยเดือ่ หมูท่ ี่ 3 ต.โป่งสา อ.ปาย เรือ่ งถวายฎีกาแก่สำ� นัก พระราชวัง โดยการขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด�ำเนิน

การเรื่องการก่อสร้างถนนทางเข้าหมู่บ้าน จากบ้านห้วยไร่ ถึงบ้านห้วยเดื่อ และอ่างเก็บน�้ำบ้านห้วยเดื่อ โดยมีผู้แทนจากกรมทางหลวงชนบท ผู้แทนจาก ชลประทาน จ.แม่ฮอ่ งสอน หัวหน้าเขตรักษาพันสัตว์ปา่ แม่ เลา-แม่แสะ ผู้แทนจากหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ มส.1 อ.ปาย, องค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งสา, ก�ำนันและผูใ้ หญ่ บ้านต�ำบลโป่งสา, คณะกรรมการบ้านห้วยเดื่อ ร่วมหารือ ทั้งนี้ ผลจากการประชุมหารือ ผู้แทนจากกรมทาง หลวงชนบท จะเข้าท�ำการส�ำรวจเส้นทางการก่อสร้างถนน/ อ่างเก็บน�ำ้ รวมทัง้ ด�ำเนินการออกแบบเพือ่ เสนอขอใช้พนื้ ที่ กับกรมอุทยานและกรมป่าไม้ ในขั้นตอนต่อไป


11

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ผู้ว่าเมืองเกินร้อย เป็นประธานเปิด “วิ่งบุญใหญ่ บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด”

ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน

(8 มิถุนายน 2562) เวลา 05.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่า ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม “วิ่ง บุญใหญ่ บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด” ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อ�ำเภอพนมไพร โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอ�ำเภอพนมไพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วม จังหวัดร้อยเอ็ดโดยส�ำนักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา จังหวัด ร้อยเอ็ดร่วมกับอ�ำเภอพนมไพร จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการออกก�ำลังกาย ส่งเสริม การท่องเที่ยวสร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัด ดึงดูดนักท่องเทีย่ วเข้ามาท่องเทีย่ วในจังหวัด สร้างการรับรูใ้ ห้จงั หวัด เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการเที่ยว การบริการการ ค้าและการลงทุนกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งช่วย ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งาน “บุ ญ บั้ ง ไฟอ� ำ เภอพนมไพร จั ง หวั ด ร้อยเอ็ด” ประจ�ำปี 2562 ที่ก�ำหนดให้มีขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2562 ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกิจกรรม “วิ่งบุญใหญ่ บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด” ในครั้งนี้ มีการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กม. 2.ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จ�ำนวน 3,600 คน

ศรี ไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่ าวส�ำนักข่ าวจังหวัดร้ อยเอ็ด รายงาน


12

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

หนุ่มอายุ 14 ชาร์จมือถือทิ้งไว้ในห้องบนบ้านชั้น 2 ก่อนลงไปนั่งเล่นข้างล่าง

สักพักได้กลิ่นเหม็นไหม้ก่อนพบควันไฟในห้องที่ชั้น 2 ของตัวบ้าน

เมื่อเวลา 21:30 น. ร้อยต�ำรวจเอกพิ เชษฐ์ แก้วสุวรรณ รองสว.(สอบสวน)สภ. พระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นปลูกติดกัน 4 คูหา เส้น ทางซอยโรงฆ่าสัตว์วัดแม่นางปลื้มมุ่งหน้า วั ด ครุ ฑ จึ ง ประสานรถน�้ ำ ดั บ เพลิ ง ของ เทศบาลนครพระนคร ศรีอยุธยา และอาสา สมัครมูลนิธพิ ทุ ไธสวรรย์สนับสนุนทีเ่ กิดเหตุ แล้วรีบรุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบอาคาร พาณิชย์ 2 ชั้น ปลูกติดกันจ�ำนวน 4 คูหา ที่ บริเวณชั้น 2 ของครูหาที่ 3 เลขที่ 32/17 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบเพลิงก�ำลังลุกไหม้ทชี่ นั้ 2 ของอาคารมีเปลวเพลิง ลุกไหม้อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยาจึงได้รีบน�ำน�้ำดับเพลิงฉีดสกัดที่บริเวณ ชัน้ 2 ของอาคาร จนเวลาผ่านไปประมาณ 30 นาทีจงึ สามารถ ควบคุมเพลิงไว้ได้ สอบถามผูอ้ ยูใ่ นบ้านชือ่ เด็กชายอภิรกั ษ์ ธุสาวุติ อายุ 14 ปี เล่าว่าภายในบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 คนตนอยู่บนชั้น 2 ของตัวบ้านในห้องที่เกิดเหตุตนได้น�ำโทรศัพท์มือถือมา ชาร์จแบตไว้ที่บริเวณริมก�ำแพงก่อนที่จะลงจากห้องชั้น 2 ของตัวบ้านเพื่อไปนั่งเล่นที่บริเวณชั้นล่าง เมือ่ เวลาผ่านไปไม่นานคนในบ้านได้กลิน่ เหม็นไหม้ จึงช่วยการค้นหาก่อนพบว่ามีควันพุ่งออกมาจากบริเวณห้อง

ของชั้น 2 เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าไฟก�ำลังลุกไหม้อย่าง รุนแรงตนและคนในบ้านจึงวิง่ ออกจากบ้านอย่างรวดเร็วด้วย ความตกใจก่อนที่จะรีบประสานเจ้าหน้าที่ต�ำรวจแล้วพนัก งานดับเพลิงให้มาช่วยเหลือดังกล่าว ซึง่ มูลค่าความเสียหายในครัง้ นีป้ ระมาณ 1 แสนบาท ทางด้านพนักงานสอบสวนกล่าวว่าในเบือ้ งต้นคาดว่าสาเหตุ เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากโทรศัพท์มอื ถือทีช่ าร์จไว้ทบี่ ริเวณ ข้างก�ำแพงบนพื้นซึ่งน่าจะมาจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพท�ำให้ เกิดการลัดวงจรดังกล่าวซึ่งจะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์ หลักฐานมาตรวจสอบและหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ครั้งนี้ต่อไป ภาพข่ าว///สุ นทร สอนแสนสุ ข// ผู้สื่อข่ าวประจ�ำจังหวัดพระนครศรี อยุธยา


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

13

“โตโน่” ศิลปินผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมเก็บขยะ

ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในกิจกรรมเก็บขยะแนว ชายฝั่งทะเลวันทะเลโลก เกาะล้านเมืองพัทยา กองทัพเรือ ร่วมกับ เมืองพัทยา และทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม เก็บขยะแนวชายฝั่งทะเล เนื่องในวันทะเลโลก ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ใน โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย “โตโน่” ภาคิน ค�ำวิลัยศักดิ์ นักร้องหนุ่ม และนักแสดง ผู้อุทิศตนเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมปกป้องผืนทะเลและธรรมชาติ ร่วมเก็บขยะด้วย 8 มิ.ย. 62 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ บริเวณหาดตาแหวน ต.เกาะ ล้าน เมืองพัทยา โดย พล.ร.ท.บรรจบ โพธิแ์ ดง ผูบ้ ญ ั ชาการทัพเรือภาค ที่ 1 กองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ตาม โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระ ราชด�ำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก ประจ�ำปี 2562 โดยมีนายรณกิจ เอกะสิงห์ รอง นายกเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ รักษาราชการ ผอ.ส�ำนัก งานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน น�ำคณะร่วมให้การต้อนรับ พล.ร.ท.บรรจบ โพธิแ์ ดง ผูบ้ ญ ั ชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพ เรือ เป็นประธานในพิธไี ด้มอบของทีร่ ะลึกแก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ประกอบด้วย คุณสุมนา ขจรวัฒนากุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักทรัพยากร ทางทะเลและชายฝัง่ นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมง จังหวัดชลบุรี ดร.ดิสพล จันสิริ ผูบ้ ริหาร บริษทั ไทย ยูเนีย่ น กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) โต โน่ ภาคิน ค�ำวิลยั ศักดิ์ นักร้องหนุม่ และนักแสดงผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ อนุรกั ษ์ สิง่ แวดล้อม ปกป้องผืนทะเลและธรรมชาติ ซึง่ มีผแู้ ทนจาก ส�ำนักงาน เจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ตํารวจน�้ำศรีราชา จิตอาสานักด�ำน�้ำ ภาค เอกชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะแนวชายฝั่ง ทะเล เนือ่ งในวันทะเลโลก ตามพระราชพระด�ำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโครงการอนุรักษ์แนวปะกา รังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในครั้งนี้ประมาณ 300 คน พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง กล่าวว่า วันทะเลโลก หรือ World Ocean Day เป็นวันที่มีความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลสากล เริ่ม ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก หรือ The Earth Summit ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ได้

รวมตัวกันเพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ละรณรงค์ให้เห็นถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมทางทะเล ไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ ในหลายประเทศทั่วโลกมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และได้มีการก�ำหนด ให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันทะเลโลก” เพื่อร่วมกันร�ำลึก และให้ความส�ำคัญกับทะเล โดยรวมพลังช่วยกันดูแลรักษาทะเลให้คง ความสวยงามตามธรรมชาติ ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ จึงได้ร่วมกับ เมือง พัทยา ส�ำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 2 กรม ประมง ส�ำนักงานเจ้าท่าภูมภิ าค สาขาพัทยา ตํารวจน�ำ้ ศรีราชา จิตอาสา นักด�ำน�้ำ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเก็บขยะตาม โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระ ราชด�ำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก ประจ�ำปี 2562 เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความส�ำคัญของท้องทะเลไทย รวม ทัง้ ให้ทวั่ โลกได้ตนื่ ตัวกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล เกิดการกระ ตุ้น มีจิตส�ำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ทะเล อีกทั้ง

เพื่อตอบสนองในพระราชด�ำริของพระองค์ และเป็นโอกาสที่ดีที่เรา ทุกคนจะได้มาร่วมกันท�ำความดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และ จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนในการช่วยกัน อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทย สืบทอดต่อไป โตโน่ ภาคิน ค�ำวิลัยศักดิ์ ศิลปินนักร้องหนุ่ม ผู้อุทิศตนเพื่อ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ปกป้องผืนทะเลและธรรมชาติ ร่วมเก็บขยะในครัง้ นี้ด้วย นับเป็นการสร้างสีสันของการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้อย่างดียิ่ง กล่าวว่า ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ การดูแล ประเทศ ชาติให้สะอาดสวยงามปราศจากขยะนั้น ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย สิ่ง ส�ำคัญอยู่ที่จิตใจจะต้องมีจิตส�ำนึกในการไม่ทิ้งขยะ ก็จะท�ำให้ขยะ หมดไปสร้างประเทศไทยให้สวยงามนั่นเอง ภาพ/ข่ าว นิราช ทิพย์ ศรี /นันทพล ทิพย์ ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพรเทพ เขม้ นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ ข่าวภาคตะวันออก


14

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ต�ำรวจ ทหาร ปกครอง ปราจีนบุรีร่วมตรวจค้น จับกุมผู้ค้า ผู้เสพยาบ้า 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 147 เม็ด

เมื่ อ เวลา 14.00 น.วั น นี้ 10 มิ ถุ น ายน 2562 พ.ต.ต.สุรศักดิ์ ยิ่งประเสริฐสุข สว.สส.สภ.ประจันตคาม ร.ต.อ.พัชรพล รอดไสว รอง.สว.สส. ร.ต.อ.ทองสุข ขันใจ รอง.สว.สส. ร.ต.อ.เสมา เพิ่มพูน รอง.สว.สส. นายสุรวุฒิ ศรีสวัสดิ์ ปลัดอ�ำเภอประจันตคาม พร้อมก�ำลัง อส. ว่าที่. ร.ต.ชลิต วงศ์จินดารักษ์ พร้อมก�ำลังทหาร พัน.สห.12 ร่วม กันจับกุม นายณรงค์ พรหมมา อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30 ม.7 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พร้อมของ กลาง ยาบ้า จ�ำนวน 144 เม็ด นายจ�ำเริญ แก้วจินดา อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 ม.3 ต.วังดาล อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี จับกุมตัวได้ที่บริเวณ บ้านโคกกรวด ทุง่ ยาว อ.ประจันตคาม ผูต้ อ้ งหาทัง้ 2 ให้การ รับสารภาพ นายณรงค์ พรหมมา กล่าวว่า ตนได้ซื้อ ยาบ้ามาในราคาเม็ดละ 50 บาด และน�ำมา จ�ำหน่ายเม็ดละ 100 บาท และรับว่าตนเองได้เสพ เองอีกด้วย และวันนี้ก็ได้เสพมาก่อนหน้านี้แล้ว จ�ำนวน 5 เม็ด แต่ไม่ได้เสพทุกวัน ด้าน นายจ�ำเริญ แก้วจินดา รับว่า ตนได้ ซือ้ ยาบ้ามาเพือ่ เสพ ในราคาเม็ดละ 100 บาท โดย ตนได้ซื้อมา จ�ำนวน 200 บาท ได้ 3 เม็ด เท่ากับ ซื้อ 2 แถม 1 เม็ด หลังการสอบสวน จึงได้นำ� ตัวผูต้ อ้ งหา ทั้งหมด พร้อมของกลาง มอบให้ ร.ต.อ.ปฏิพัทธ์ อาทร รองสารวัตรสอบสวน สภ.ประจันตคาม เพื่อด�ำเนินคดีต่อไป


15

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ผบช.ภ.5 แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายส�ำคัญ ตรวจยึดทรัพย์สน ิ ของผูก้ ระท�ำผิดเกีย่ วกับยาเสพติด ที่ จ.เชียงราย

วันที่ 9 มิ.ย.2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณา นนท์ ผบช.ภ.5 เดินทางมาเป็นประธาน การประชาสัมพันธ์ข่าวการ จับกุมยาเสพติดรายส�ำคัญและตรวจยึดทรัพย์สนิ ของผูก้ ระท�ำผิดเกีย่ ว กับยาเสพติด กรณี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2562 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ชุดสกัดกั้น ยาเสพติด ศอ.ปส.ภ.5 ร่วมกับ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสภ.เชียงของ จ.เชียงราย ร่วมกันจับกุมผู้ต้อง 2 คน พร้อมของกลาง ยาบ้าจ�ำนวน 962,000 เม็ด รถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน บน 1606 พะเยา โดยการจั บ กุ ม ดั ง กล่ า ว สามารถจั บ กุ ม ได้ ใ นเขตพื้ น ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ขณะทีผ่ ตู้ อ้ งหา ก�ำลังขับรถยนต์บรรทุกยาเสพ ติดของกลาง จะน�ำยาเสพติดไปขึ้นเรือ บริเวณท่าเรือในพื้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพือ่ จะน�ำเข้าไปยัง สปป.ลาว เพือ่ ล�ำเลียงไปเข้า ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมี พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ.5 ,พ.ต.อ.ว รพงศ์ ค�ำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5,พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา รอง ผบก.ภ.จว. เชียงราย และ พ.ต.อ.มานพ เสนากูล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย พร้อม ด้วยฝ่ายบูรณาการร่วม ของเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครอง เข้าร่วม การแถลงข่าวดังกล่าว. ทรงวุฒิ ทับทอง

สายตรวจเกาะหมาก ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ

ดูแลนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรืออ่าวนิด

วันที่ 10 มิ.ย.2562 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอ�ำนวย การของ พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.เกาะกูด ได้สั่ง การให้ สายตรวจเกาะหมาก ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรืออ่าวนิด เพื่อยกระดับการให้ บริการประชาชน


16

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ผบ.กองก�ำลังนเรศวร บินด่วนตรวจความก้าวหน้า

การก่อสร้างเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ไทยกับพม่า ผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ผบ.กองก�ำลังนเรศวร บินด่วนตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างเส้น ทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่คั่นกลางเส้นทางการค้าชายแดนที่ ไทยกับ พม่า พยามผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ขณะ ที่นักธุรกิจในพื้นที่ระบุ ฝ่ายพม่ามีการรุกล�้ำเขตแดนเข้ามาก่อสร้างอาคารใน ไทยเพื่ออ�ำนวยความสะดวกต่อการค้าระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 4 ผบ.กกล.นเรศวร พร้อมคณะ เดินทาง ไปยังช่องทางจุด ผ่อนปรนทางการค้าห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจ เยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย และรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ และตรวจ ความก้าวหน้าการก่อสร้างเส้นทางเพื่อตรวจการณ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอย เวียงหล้า โดยการเดินทางของ ผบ.กกล.นเรศวรในครั้งนี้ ได้มีส่วนราชการ ในพื้นที่ ร่วมการต้อนรับประกอบด้วย ผบ.ฉก.ร.7 , ผบ.ฉก.ทพ.36 , รอง ผอ.รมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน , ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,นายด่านศุลกากร แม่ฮ่องสอน ,ปลัดอ�ำเภอขุนยวม , หน.เขตรักษาพันธุ์ฯ ดอยเวียงหล้า บริเวณ สันเขตชายแดนช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น โดยส่วนราชการได้มีการบรรยาย สรุปถึงความคืบหน้าการผลักดันเปิดจุดผ่านแดนช่องทางห้วยต้นนุ่นให้เป็น จุดผ่านแดนถาวร ทีท่ างฝ่ายไทยและเมียนมา ได้มกี ารด�ำเนินการผลักดันอย่าง ต่อเนือ่ งมาแล้ว 2 ปี จากนัน้ ผบ.กองก�ำลังเรศวร ได้รว่ มปลูกต้นไม้ บริเวณสัน เขตช่องทางห้วยต้นนุ่น และได้มีการพบปะกับ ทหารพม่า สังกัด กองพัน เคลื่อนที่เร็วที่ 428 ( พัน.คร.428 ) อย่างไรก็ตาม ในด้านนักธุรกิจไทย สมาชิกหอการค้าแม่ฮ่องสอน ได้มีการพูดคุยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ทางฝ่ายพม่า ได้มี การเตรียมปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างในการรองรับการค้าชายแดนบนสันเขต ชายแดนระหว่างไทยกับพม่า โดยต่างให้ขอ้ คิดว่า การด�ำเนินการของฝ่ายพม่า ไม่นา่ จะถูกต้องเนือ่ งจากการก่อสร้างอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างใดใด บนสันเขต ชายแดน จะต้องมีการประสานงานระหว่างสองประเทศก่อน ไม่เช่นนั้นอาจ จะท�ำให้เกิด ปัญหาตามมาได้ ทัง้ นี้ การทีจ่ ะเปิดเป็นด่านถาวร ภาครัฐและเอกชนควรก�ำหนดเป็น ยุทธศาสตร์ร่วมกัน และจัดท�ำแผน Road map ขึ้นมาฉบับหนึ่ง เพื่อเป็นขั้น บันไดในการปฏิบตั ิ โดยรวบรวมข้อมูลมารวมกันทัง้ หมด ทัง้ ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ และมาวิเคราะห์ ความน่าจะเป็นในแต่ละขั้น ว่าจะเลือกเดินตามตามผัง เงื่อนไข เพื่อให้อยู่ในกรอบที่ก�ำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขในด้าน

กฎหมาย ด้านนโยบาย ด้านความมั่นคง และปัจจัยบริบทของประเทศเพื่อน บ้าน ยกตัวอย่างที่หนึ่ง เช่น ท�ำอย่างไรจะสร้างถนนเชื่อมต่อไปยังชายแดน โดยถูกต้องได้ ก็ต้องหาข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดมารวบรวมกัน โดยอาจจะ ศึกษาจากด่านอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เช่น 1.สร้างถนนตรวจการณ์ป่าไม้ 2.สร้างถนนเพือ่ ความมัน่ คงทางทหาร 3.อนุญาตจากกรมทรัพยฯ เพือ่ ก่อสร้าง ถนนตามระเบียบปฏิบตั ทิ กี่ ฎหมาย อนุญาตได้ 4.เสนอ ครม. เพือ่ ออกพระราช กฤษฎีกากันถนนออกจากพื้นที่ของเขตป่าไม้ แหล่งข่าว ในอ�ำเภอขุนยวม คนหนึง่ ระบุวา่ การทีจ่ ะมีการเปิดด่าน ชายแดนถาวร จะต้อง มีความพร้อมและความน่าจะเป็นได้มากน้อยเพียงไร เช่น มูลค่าการค้ามีปริมาณสูงพอที่เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจนน�ำมาซึ่ง ภาครัฐจะจัดสรรก�ำลังคนและงบประมาณมาให้หรือไม่ ถ้าไม่จะมีแผนเดินไป ได้อย่างไร ก็ต้องรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางที่เป็นได้ทุกข้อมา วิเคราะห์กัน เช่น 1.ผนวกข้อมูลมูลค่าการค้าช่องทางบ้านเสาหิน , ช่องทาง บ้านน�้ำเพียงดินและห้วยต้นนุ่นเป็นจุดเดียวกัน ด้วยบริบทด้านภูมิศาสตร์ที่ สินค้ามุง่ สูร่ ฐั คะยาเช่นเดียวกัน 2.ขอความร่วมมือให้พอ่ ค้าเสาหินและน�ำ้ เพียง ดินขนส่งสินค้าผ่านห้วยต้นนุ่นเพียงจุดเดียว 3.หารือกลุ่มภาคเหนือตอนบน เพื่อผลักดันสินค้าผ่านห้วยต้นนุ่นแทนแม่สาย กรณีส่งสินค้าไปตองยี ซึ่งมี ระยะทางที่อาจจะใกล้กว่าหรือมี อุปสรรคน้อยกว่า 4.ลดปัญหาและอุปสรรค ด้านระเบียบ กฎหมายเพื่อปรับปรุงและแก้ไข เสนอ ครม.หรือผู้มีอ�ำนาจใน แต่ละระดับ 5. ดึงดูด ส่งเสริมให้พอ่ ค้า กลุม่ ภาคเหนือตอนบนมาท�ำการค้าผ่าน ด่านห้วยต้นนุ่นมากขึ้น (ล�ำพังแม่ฮ่องสอนจังหวัดเดียวไม่มีก�ำลังพอที่จะผลัก ดันการเปิดด่านได้ ) ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องยากแต่สามารถท�ำได้ คือกลุ่มภาคเหนือ ตอนบนต้องมีความคิดรวบยอดเป็นไปในทางเดียวกันก่อน คือการผลักดัน ด่านห้วยต้นนุ่น เป็นด่านถาวร ถึงแม่ว่าแต่ละจังหวัดต้องการผลักดันพื้นที่ ตนเองเป็นด่านถาวร แต่สามารถให้ข้อมูลอื่นๆ และปัจจัยภายนอกที่ยังเป็น อุปสรรคมากกว่าด่านห้วยต้นนุน่ เช่น กิว่ ผาวอก เขตอิทธิพลว้าและไทใหญ่ที่ ยังมีการสูร้ บ ยาเสพติด และการไม่สามารถอยูภ่ ายใต้การควบคุมของทางการ พม่า (Tadmadaw)ในพืน้ ที่ ( ซึง่ ยังเป็นพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มคี วามแน่นอนสูงกว่าทาง ห้วยต้นนุ่น) 6.ท�ำวิจัยมูลค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเปิดเส้นทางนี้เพื่อน�ำเสนอต่อ กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงการต่างประเทศ และ นายกรัฐมนตรีเพื่อให้มี การผลักดันการเปิดช่องทางการค้าให้เป็นด่านถาวรต่อไป ทศพล / แม่ ฮ่องสอน


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

17

ชาวอยุธยาร่วมฉลองแชมส์ทีมฟุตบอลลิเวอร์พลู

ชาวอยุธยาร่วมฉลองแชมส์ต่อทีมฟุตบอลลิเวอร์พลูโดยการจัดรถออฟโลดจ�ำนวน 3 คัน และรถตุ๊กๆ พร้อมติดสติก เกอร์และปลักธงสโมสรลิเวอร์พูลและแฟนคลับของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลอีกเกือบ 100 คน แห่รอบเกาะเมืองพระนคร ศรีอยุธยา

เมือ่ เวลา 17:00 น. กลุม่ แฟนคลับของทีมฟุตบอลลิเวอร์พลู ต่างสวมใส่เสือ่ สีแดงเดินทางมาร่วมขบวนแห่อย่างคับ่ คัง่ ทีบ่ ริเวณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนที่จะเริ่มขบวนแห่ไปรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาโดยใช้เส้นทางจากสนามกีฬา กลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าสี่แยกไฟแดงวัดพระญาติไปตามถนนโรจนะผ่านเจดีย์นักเลง ข้ามสะพานนเรศวร เลี้ยวขวา ไปป้อมเพชร ผ่านแยกโรงเรียนจิระศาสตร์ ผ่านหน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผ่านวัดกษัตรา ผ่านแยกโรงเรียนประตูชัย ผ่าน แยกโรงเรียนอนุบาล ผ่านตลาดหัวรอ และตลาดเจ้าพรหม โดยตลอดทางมีประชาชนและแฟนคลับของทีมลิเวอร์พูล ร่วมโบกมือ พร้อมกับถ่ายรูปและส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน โดยแฟนบอลพ่อลูกคูห่ นึง่ ได้บอกความรูส้ กึ ว่ารูส้ กึ ดีใจมากทีท่ มี ฟุตบอลทีต่ นรัก และร่วมส่งแรงใจเชียร์มาตลอดสามารถคว้าแชมส์มาครองได้ส�ำเร็จในครั้งนี้ซึ่งตนได้ติดตามชมทีมลิเวอร์พูลมาทุกแมทต์ที่ลงเตะ และจะติดตามทีมนี้ตลอดไป ภาพข่ าว///สุ นทร สอนแสนสุ ข ผู้สื่อข่ าวจังหวัดพระนครศรี อยุธยา


18

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

กยศ.เปิดให้กยู้ มื เงินเพือ่ การศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2562

กยศ.เปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2562 เพื่อแบ่งเบาภาระของ ผู้ปกครอง และให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิด เผยว่า ขณะนี้ กยศ. ก�ำลังเปิดให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2) นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขา วิชาที่เป็นความต้องการหลัก เช่น สาขา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดี และการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ 4.การเกษตรและเทคโนโลยี ชีวภาพ 5. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 6.อุตสาห กรรมหุ่นยนต์ 7. อุตสาหกรรมการบินและ โลจิสติกส์ 8.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9. อุตสาหกรรมดิจิทัล 10. อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมระบบ ราง 2.อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี 3. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขต เศรษฐกิจพิเศษ EEC โดย กยศ. จะคิดดอกเบีย้ ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ซึง่ ต�ำ่ กว่าแหล่งทุนอืน่ มาก เนือ่ งจาก ต้องการให้เด็กไทยทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม และหากกู้ยืมเงิน เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมส่วนลดเงินต้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน โดยเปิดรับค�ำขอกูย้ มื เงินของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยสถานศึกษาทัว่ ไป

ยโสธร จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

12 มิถนุ ายน 2562 เวลา 09.00 น.ทีห่ อประชุมโรงเรียน เมืองกลางประชานุกูล ต�ำบลกุดชุม อ�ำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอ�ำเภอกุดชุมเป็นประธานเปิดโครงการ ยุติธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ว่าที่ร้อยโทสิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ยุติธรรมจังหวัด ยโสธร กล่าวว่าการจัดโครงการครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างการ รับรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ภารกิจ ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด ยโสธร และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ กฎหมายที่ประชาชน/นักเรียนควรรู้ควรทราบ เพื่อรับเรื่องร้อง เรียนร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน /ให้ความ ช่วยเหลือสงเคราะห์/แก้ไข้ปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนใน จังหวัดยโสธร มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรม การศูนย์ยุติธรรมชุมชน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป จ�ำนวน ๒๕๐ คน ระยะเวลา ๑ วันมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่ม เล่น เกมส์ ทางเลือก ทางรอด The Chocice เป็นเกมส์ ทีส่ อดแทรกเกีย่ ว กับกฎหมายเข้าใจง่าย พร้อมการจัดนิทรรศการของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงยุตธิ รรม ยุตธิ รรมจังหวัดยโสธรและส�ำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดยโสธร น�ำหน่วยงานในสังกัดเช่นส�ำนักงาน บังคับคดีจังหวัดยโสธร-เรือนจ�ำจังหวัดยโสธรและสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร ร่วมเสวนาภารกิจ ของส�ำนักงานต่างๆให้ประชาชน/นักเรียนได้เข้าใจในบทบาท หน้าทีข่ องแต่ละส�ำนักงานว่ารับผิดชอบงานอะไรและสามารถน�ำ ความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ พลากร แก้ วขวัญข้ า ผู้สื่อข่ าวยโสธร รายงาน

นักเรียนสามารถยืน่ ค�ำขอกูไ้ ด้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 62 ส่วนสถานศึกษา ที่ เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยื่นค�ำขอกู้ได้ถึง 30 ก.ย. 62 ประชาชนที่สนใจสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.studentloan.or.th หรือติดต่อที่ กยศ. Call Center 0-2016-4888 ในวันและเวลาท�ำการ สวท.ฝาง-เชียงใหม่

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม นักสังเคราะหห์สงั คมน้อย

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “นักสังเคราะห์สังคมน้อย” สร้างแกนน�ำเด็กและเยาวชนร่วมเป็นอาสาสมัคร เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมในชุมชนของตนเอง นายประสิทธิ์ มะโนกิจ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เป็น ประธานเปิดกิจกรรม “นักสังเคราะห์สังคมน้อย” ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่จัดขึ้น ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า(โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) ตามโครงการส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ประจ�ำปี 2562 โดยกรมกิจการ เด็กและเยาวชน ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้กับสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา เป็นคนดีของสังคม สร้างภูมิคุ้มกัน และร่วมขับเคลื่อน การพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชนอย่างเป็นระบบ นายบุรนิ ทร์ เรือนแก้ว ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สภาเด็ก และเยาวชนจังหวัดแพร่ได้เห็นถึงการขยายตัวของปัญหาสังคมและปัญหาส่วนบุคคล การ ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ จึงมีความจ�ำเป็น โดยเด็กและเยาวชนใน ชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัครลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามเยีย่ มบ้าน ตรวจสอบคัดกรอง แยกระดับความ เดือดร้อน สภาพปัญหาต่างๆ ของคนในชุมชน เด็กและครอบครัวที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก แรกเกิดตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กจิ กรรม “นักสังเคราะห์สงั คมน้อย” ขึน้ เพือ่ เป็นการ สร้างแกนน�ำเด็กและเยาวชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางสังคมในชุมชน ของตนเอง ส�ำหรับกิจกรรม “นักสังเคราะห์สังคมน้อย” ครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนในจังหวัด แพร่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมรวม 120 คน โดยมีนางสาวจิตรตรี อนุสนธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แพร่, นางสาววนิดา บุญถี นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัแพร่ ร่วมเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ในการเป็นนักสังคมสงเคราะห์, การลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริง, กิจกรรม กระบวนการการแสดงบทบาทสมมุติในการให้ค�ำปรึกษา และกิจกรรมต่างๆ


19

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 เดินทางศึกษาภูมปิ ระเทศและการเชือ่ มโยงประชาคมอาเซียน ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ที่จังหวัดจันทบุรี

(18 มิ.ย.62 ) ที่ห้องจุลมณีโรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี พลเรือโท วุฒิ พรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร น�ำคณะอาจารย์ และ ผู้เข้ารับการ ศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60 จ�ำนวน 83 คน เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ และ แนวทางการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเชื่อมโยง EEC โดย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดจันทบุรีน�ำหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกล่าว ต้อนรับและบรรยายสรุปให้ความรู้ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัด จันทบุรี”

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเตรียมรับระเบียบเศรษฐกิจภาค ตะวัน ออกหรือ EEC และรับทราบข้อมูล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ความมัน่ คง ชายแดน ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหายา เสพติด การป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อเป็น ข้อมูลในการเรียนรู้ตามหลักสูตร เสนา ธิการทหาร ทั้งนี้นักศึกษาหลักสูตรเสนา ธิการทหาร รุ่นที่ 60 จะเดินทางศึกษา ภู มิ ป ระเทศ ในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก 3 จังหวัด คือ สระแก้ว จันทบุรี และ ชลบุรี และรุน่ นี้ มีนาวาอากาศเอก เอกสมภพ คุป ตะวานิ ช ผู ้ อ� ำ นวยการกองกิ จ การนาย ทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหาร อากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็น ประธานรุ่น ภาพ/ข่ าว จรั ล บรรยงคเสนา ทีมข่ าว ภู มิ ภ าค นาย พรเทพ เขม้ น เขตวิ ท ย์ รายงานจากศูนย์ ข่าวภาคตะวันออก

ภาพ/ข่ าว จรั ล บรรยงคเสนา ทีมข่ าวภูมิภาค นาย พรเทพ เขม้ นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ ข่าวภาคตะวันออก

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพฯ จิตอาสา ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม 1 ปี 1 ต้น ชาวล�ำปางทุกคนปลูกป่า หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จิตอาสา และประชา ชน ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรม ๑ ปี ๑ ต้น ชาว ล�ำปางทุกคนปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ ชุมชน ( 21 มิถุนายน 2562 ) ที่ส�ำนักสงฆ์ ม่อนธาตุกนั วี บ้านทุง่ ม่านเหนือ หมู่ ๒ ต.บ้านเป้า อ.เมื อ ง จ.ล� ำ ปาง หน่ ว ยงาน ภายใต้ สั ง กั ด กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในพื้นที่ จ.ล�ำปาง ร่วมกับสมาคมเครือข่ายคน รักษ์สิ่งแวดล้อมล�ำปาง องค์การบริหารส่วน ต� ำ บลบ้ า นเป้ า ภาคี เ ครื อ ข่ า ย จิ ต อาสา และ ประชาชน ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมปลูกป่า โดย ปลูกไม้ยืนต้น กว่า 500 กล้า โดยมีนายดุลยวิชญ์ รั ต นภาค ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานทรั พ ยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดล�ำปาง เดินทาง มาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้โครงการ รักษ์ น�้ำ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิ ร าลงกรณฯ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว กิจกรรม ๑ ปี ๑ ต้น ชาวล�ำปางทุกคนปลูกป่า ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น การเพิ่ ม พื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ทั้งยังเป็นการส่งเสริม การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�ำปาง ซึง่ ในครัง้ นี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 500 คน


20

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส�ำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี และรพ.พระนครศรีอยุธยา จัดงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจ�ำปี 2562” ในกิจกรรม“อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต”

ปันน�้ำใจสู่สังคม เพื่อเติมเต็มความต้องการกลุ่ม โลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิต โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา นางอุบลรัตน์ ภาตะนันท์ รองนายกเหล่ากาชาด จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และดร.สมพล รั ช ตพิ ม ลชั ย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตพี้ าร์ ค ร่วมในพิธีเปิดงาน ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา กล่าวว่า การที่เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลกในวันนี้ ถือเป็น กิจกรรมที่สนับสนุนให้ประชาชนหันมาใส่ใจการบริจาค โลหิต เพราะการบริจาคโลหิตมีความส�ำคัญ สามารถช่วยผู้ ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จากกรณีฉกุ เฉิน ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ และอุบตั เิ หตุ

ทั้งนี้ โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ดี ต้องมาจากผู้บริจาค โลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน งานบริการ โลหิต เป็นความท้าทายในการจัดหาโลหิตให้มคี วามเพียงพอ มีคณ ุ ภาพปลอดภัยเพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยมีคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป และ ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในวันนี้ ขอขอบคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้า อยุธยาซิตพี้ าร์ค ทีส่ นับสนุนสถานทีใ่ นการจัดงาน ตลอดจน ทีมแพทย์ พยาบาล จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัด ลพบุรี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาที่สนับสนุนหน่วย เคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิตในวันนี้ นางอุบลรัตน์ ภาตะนันท์ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันที่ 14 มิถนุ ายน เป็นอีก หนึง่ วันส�ำคัญของโลก เพราะเป็นวันเกิดของดร.คาร์ล แลนด์ สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ถ้าชาวออสเตรเลียผู้ค้นพบ ระบบเลือด ABO ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายมนุษย์ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมหาศาล ทางสภากาชาด สากลและองค์การอนามัยโลก จึงได้ก�ำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้จากโลหิตโลก ซึง่ ในปีนไี้ ด้กำ� หนดสโลแกนว่า “Safe blood for all” โลหิตปลอดภัย ทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั เพือ่ ให้ผบู้ ริจาคโลหิตเข้าใจ ถึงกระบวนการ ความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของทั้งผู้ให้ และผู้รับโดยมุ่งเน้นให้ผู้คนทั่วโลกได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาค โลหิต และเป็นผู้บริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อ ความต้องการด้านสาธารณสุข


21

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ปราจีนบุรี ฮือฮางานศพพ่อห้ามเศร้า เปิดเพลงหมอล�ำซิ่งตลอดงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้รับแจ้ง ว่ามีงานศพ ที่วัดคลองแสง หมู่ 4 ต�ำบลย่านรี อ�ำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี มีการจัด งานศพ เปิดเพลงหมอล�ำซิ่งตลอดงาน จนถึง วันเผาต้องแจ้งแคนประยุกต์มาเล่นหน้าเมรุ เพื่อทุกคนห้ามเศร้า และยังให้เต้นหน้าไม่รู้ ให้ด้วยใครไม่ท�ำตามสาปแช่งหลังรับแจ้งได้ เดินทาง ไปยังวัดคลองแสงเพือ่ ตรวจสอบเมือ่ ไปถึงที่วัดดังกล่าวพบบรรดาลูกๆหลานๆ และญาติสนิท พร้อมทั้งคนรู้จักมาร่วมงาน ศพแบบเรียบง่ายเป็นงานศพของคุณตา ชะอุม่ พรมเปลว อายุ 85 ปีพักอาศัยบ้านเลขที่ 44 หมู่ 4 บ้านคลองแสง ต�ำบลย่านรี อ�ำเภอ กบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี นายโสภา พรม เปลว อายุ 69 ปี ซึง่ เป็นลูกชายได้กล่าวว่าก่อน

ที่พ่อจะเสียชีวิตด้วยอายุขัยวัย 85 ปี ได้เรียก ลูกๆ ทั้ง 3 คน คือตนเองกับน้องสาวฝาแฝด นางสัจจา และนางรัชดา พรมเปลว อายุ 56 ปี เข้ามาสัง่ เสียว่าถ้าพ่อสิน้ บุญ ไป อย่าโศกเศร้า เสียใจให้จดั งานศพแบบสนุกสนานครืน้ เครง ให้เปิดเพลงหมอล�ำซิง่ ทุกคืน ไม่ตอ้ งเปิดเพลง ธรณีกรรแสง และวันเผาให้จัดแคนประยุกต์ มาเล่นแห่ให้สนุกสนาน หากลูกคนไหนไม่ ท�ำตามจะขอสาปแช่ง จงจ�ำเอาไว้ ต่ อ มาพ่ อ เสี ย ชี วิ ต ลงเมื่ อ วั น ที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาลูกๆทุกคนจึงเปิด เพลงหมอล�ำทุกคืนตามที่พ่อบอก ไว้เพื่อให้ วิญญาณท่านมีความสุข ลูกๆหลานหลานทุก คนไม่ว่าอะไรจะท�ำตามที่พ่อสั่งไว้พ่อเคยเล่า ให้ฟังว่าเคยไปงานศพ คนรู้จักกัน เห็นมีแต่ เปิดเพลงเศร้า โศกร้องไห้เสียใจ ต้นเลยไม่ อยากเห็นลูกหลานเสียน�้ำตาอยากจัดการสด แบบสนุกสนานครื้นเครงคนเราเกิดแก่เจ็บ

ตายเป็นเรื่องธรรมดา ตายไปแล้วให้ อยาก เห็นทุกคนมีรอยยิ้มจะมีความสุขครั้งสุดท้าย โดยตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศลไว้ 5 คืน แต่ละคืนจะ เปิดเพลงหมอล�ำซิ่งแทนธรณีกรรแสงและมี การเต้นหน้าสดทุกคืน และในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้ท�ำการประชุมเพลิง โดยมี ก ารจ้ า ง วงดนตรี แ คน ประยุกต์ มาเล่นสดโดยใช้เวลาประมาณครึ่ง ชั่วโมงกว่า และยังแห่รอบไม่รู้อีก 3 รอบ ท่ า มกลางความเสี ย ใจ และดี ใ จของลู ก ๆ หลานๆ และคนรู ้ จั ก ซึ่ ง มี ผู ้ ม าร่ ว มงาน มากกว่า 200 คน ทุกคนบอกดีแล้วที่ลูกๆ หลานๆ และญาติ ได้ท�ำตามเจตนารมณ์ของ ผู้ที่ ล่วงลับไปแล้ว และยังถือว่าเป็นสีสัน ให้ กับผู้ตาย ที่ไม่เห็นอยาก ให้ลูกหลาน โศก เศร้า เสียใจในการจากไปในครั้งนี้ ซึ่งได้ ท�ำการฌาปนกิจศพในเวลา 15 .00 น ของวัน นี้

มอบเงินทดแทนการขาดรายได้และค่าท�ำศพ จากส�ำนักงานประกันสังคม ให้กับครอบครัวของช่างเครื่อง ลูกเรือประมงชัยวารี ที่อับปางที่เกาะกูด จังหวัดตราด มอบเงินทดแทนการขาดรายได้และค่าท�ำศพ จากส�ำนักงานประกันสังคม ให้กับครอบครัวของช่างเครื่อง ลูกเรือ ประมงชัยวารี ที่อับปางที่เกาะกูด เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายประเสริฐ ลือชาธนานนทธ์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัด ตราด นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดตราด นางสาว สายทิพย์ แสงไฟ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด และนาย สุเทพ อาภรณ์รัตน์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดตราด ร่วมกัน มอบเช็คเงินสดค่ากองทุนทดแทนการขาดรายได้ และเงินค่าท�ำศพให้ กับครอบครัวของนายสุพร แซ่เจ็ง ช่างเครื่องเรือประมงชัยวารี และผู้ที่ เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่อ�ำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เมื่อวัน 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางพวงหรีด จากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และจากปลั ด กระทรวงแรงงาน โดยมี น ายพี ร ะ การุ ณ นายอ� ำ เภอ คลองใหญ่ เข้าร่วมที่ศาลาการเปรียญวัดคลองจาก อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดตราด กล่าว ว่า การส่งมอบเช็คเงินสดให้กบั ทายาทของผูเ้ สียชีวติ ในครัง้ นี้ เนือ่ งจาก

ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม ซึ่งนายจ้างของผู้ เสียชีวติ ได้ขนึ้ ทะเบียนไว้กบั กองทุนเงินทดแทนประกันสังคม จึงได้ จัดให้มกี ารมอบเช็คเงินสดจากกองทุนประกันสังคมให้กบั ทายาทใน ครั้งนี้ขึ้น โดยการมอบเช็คเงินสดในครั้งนี้มียอดเงินทั้งสิ้น 906,000 บาท แบ่งเป็นค่าท�ำศพ จ�ำนวน 33,000 บาท และเงินทดแทนการขาด รายได้ให้กบั ครอบครัวของผูเ้ สียชีวติ จ�ำนวน 840,000 บาท พร้อมกัน นี้ ท างประกั น สั ง คมยั ง ได้ ด� ำ เนิ น การชี้ แ จงสิ ท ธิ ที่ ค รอบครั ว ของ ผู้ประกันตนได้รับอีกด้วย


22

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

”บิ๊กล๊อต” ผบ.ฉก.ม.2 ร่วม กอ.รมน.จว.เชียงราย ต�ำรวจ บช.ปส. แถลงจับยึด ยาเสพติด ล๊อตใหญ่จัดจริง !! ยาบ้า กว่า 2,200,000 เม็ด ยาไอช์ 11 กก. พร้อมผู้ต้องหา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วย พันเอก พักตร์พงษ์ เงสัน เทีย๊ ะ หัวหน้ากลุม่ งานนโยบายแผนและการข่าว กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คง ภายในจังหวัดเชียงราย, พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 , พันต�ำรวจเอก มานพ เสนากูล รองผู้บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด เชียงราย, กองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 , กองก�ำกับการ 2 กอง บัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมการแถลง ข่าว กรณี จับกุมตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า จ�ำนวน 2,200,000 เม็ด และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาไอซ์ น�้ำหนักรวม 11 กิโลกรัม บริเวณวัดพระ ธาตุแสงค�ำ ต�ำบลแม่จนั อ�ำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย เมือ่ วันที่ 11 มิถนุ ายน 2562 ที่ผ่านมา ณกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายเม็งรายมหาราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี พลต�ำรวจตรี วัชระ ทิพย์มงคล ผู้บังคับการ ต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 เป็นประธาน โดย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 21.46 น. พันเอก ชาตรี สงวน ธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดก�ำลังจากกองร้อยทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จ�ำนวน 1 ชุดปฎิบัติการ ท�ำการตั้งจุดตรวจ/จุด สกัดกั้น บริเวณทางแยกห้วยส้านลงไปบริเวณเส้นทางดอยอิสระ อ�ำเภอแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย ขณะปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูน่ นั้ ได้ตรวจพบรถยนต์ตอ้ งสงสัย ยีห่ อ้ มิตซูบิชิ สีขาว หมายเลขทะเบียน ผล 4330 เชียงใหม่ โดยมี นายจะสอ นูนุโก่ ไม่ ปรากฏทีอ่ ยูช่ ดั เจน เป็นผูข้ บั ขี่ จากการสอบถามเบือ้ งต้นชายคนดังกล่าวมีลกั ษณะ ท่าทางมีพิรุธ หน่วยจึงได้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจกองบัญชาการ ต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองก�ำกับการ 2 เพื่อร่วมเข้าด�ำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลก่อน แต่เมือ่ ไม่พบสิง่ ของผิดกฎหมายจึงปล่อยตัวไป และติดตามพฤติกรรม อย่างใกล้ชิด จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 23.23 น. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด 3 กองก�ำกับการ 2 ร่วมกับ กองบังคับการ ควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมชายคนดังกล่าว มาอย่างต่อเนือ่ ง วิง่ จากบริเวณสามแยกห้วยไคร้ เข้าเส้นทางดอยตุงสายเก่า ต�ำบล

ห้วยไคร้ อ�ำเภอแม่สาย มุ่งหน้าไปบริเวณแนวชายแดน อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตาม กระทั่งสามารถสกัดจับได้ที่บริเวณวัดพระธาตุแสงค�ำ ต�ำบลแม่จนั อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตรวจพบผู้ตอ้ งหา จ�ำนวน 2 ราย ซึง่ ได้ อาศัยความมืดและช่องทางที่ช�ำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้ จากการตรวจค้น ภายในรถยนต์คนั ดังกล่าวพบกระสอบปุย๋ บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า จ�ำนวน 15 เป้ รวมจ�ำนวน 220 มัด มัดละ 10,000 เม็ด รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,200,000 เม็ด และตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาไอซ์ จ�ำนวน 11 ก้อน น�้ำหนัก ก้อนละประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน�้ำหนัก 11 กิโลกรัม ปัจจุบันหน่วยยังคงอยู่ใน ระหว่าง ร่วมท�ำการขยายผล ต่อไป เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. กองบังคับการควบคุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดก�ำลังพล จ�ำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจกองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองก�ำกับการ 2 และเจ้าหน้าทีป่ ราบปราม 4 ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ท�ำการสืบสวนขยายผลจากกรณีการสกัดกั้นขบวนการลักลอบล�ำเลียงขนยาเสพ ติด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า และยาไอซ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้นั้น หน่วยได้ร่วมกับหน่วยงานที่ เกีย่ วข้อง ท�ำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่ 461 หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลป่าตึง อ�ำเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย จากการปิดล้อมตรวจค้น ตรวจพบ นายจะสอ นูนโุ ก่ ผูต้ อ้ งสงสัย ที่ได้หลบหนีจากการจับกุมที่ผ่านมา พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ จึงได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหา เพื่อน�ำไปท�ำการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อไป


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

23

พิพิธภัณฑ์ฯ ร้อยเอ็ด จัดเสวนาเรื่อง มโหระทึก เครื่องประโคมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพและเนือ่ งในวันอนุรกั ษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00น. นายด�ำรงค์ สิรวิ ชิ ย อิม่ วิเศษ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการเสวนา เรื่อง “มโหระทึก เครื่องประโคมในพิธีกรรม: ข้อมูลใหม่ทาง โบราณคดี” ที่ ห้องประชุมชั้น 3 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด โดยมี นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติรอ้ ยเอ็ด ผศ.ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒน ธรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด นายวสันต์ เทพสุรยิ านนท์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ โบราณคดี ส�ำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี นายพศพงศ์ พฤกษชาติ ผู้ อ�ำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯจังหวัด ร้อยเอ็ด คณะครูผู้สอนในกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากโรงเรียนต่างๆในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ นักวิชาการท้องถิน่ ประชาชน และสือ่ มวลชน เข้าร่วมกิจกรรม นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมศิลปากร ได้อนุมัติให้พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ ร้อยเอ็ด จัดโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม กิ จ กรรมเสวนาทางวิ ช าการเนื่ อ งในวั น อนุ รั ก ษ์ ม รดกไทย ประจ�ำปี 2562 เรื่อง “มโหระทึก เครื่องประโคมในพิธีกรรม: ข้อมูลใหม่ทางโบราณคดี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและเนื่องในวัน อนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนร่วม

ในการอนุรกั ษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในกลุม่ ครูผสู้ อนสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมตลอดจนนัก วิชาการท้องถิ่น ในปีพุทธศักราช 2561 พิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติร้อยเอ็ดได้รับมอบกลองมโหระทึกแบบเฮกเกอร์ จาก ราษฎรจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นกลองมโหระทึกที่มีรูปแบบเรียบง่ายนาคร้อง ไม่มีลายรูปดาวหรือดวงอาทิตย์ล�ำตัวมีลวดลายเรขาคณิต เช่น ลายวง กลม ลายวงแหวน และลายขีด เป็นต้นโดยสันนิษฐาน ว่าน่าจะมีแหล่งผลิตในท้องถิ่นพื้นที่แอ่งมุกดาหาร - สะหวัน เขต ไม่ได้น�ำเข้ามาจากเวียดนามเหนือหรือภาคใต้ของจีน ก�ำหนดอายุไม่เก่าไปกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นับเป็นข้อมูลหลัก ฐานใหม่ทางโบราณคดีที่ควรเผยแพร่แก่ประชาชนเพื่อให้การ จัดการโบราณวัตถุอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เมื่อประชาชนพบโบราณวัตถุในที่ดินของตนเอง เพื่อสร้างเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และ ภูมิปัญญาของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อมูลทางวิชาการ ใหม่ๆแก่เครือข่ายครูผสู้ อนในกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คม ศึกษา และนั ก วิ ช าการท้ อ งถิ่ น ต่ อ ไป พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ ร้อยเอ็ดจึงก�ำหนดจัด การเสวนา ขึ้นประกอบไปด้วยกิจกรรม การเสวนา นิทรรศการพิเศษ การเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่ง ชาติร้อยเอ็ด ฯลฯ ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จงั หวัดร้ อยเอ็ด


24

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ทัพเรือภาคที่ 1 ส่งเรือรบ และเฮลิคอปเตอร์ ค้นหากู้ศพลอยน�้ำในทะเล

23 มิ.ย.62 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการ ทั พ เรื อ ภาคที่ 1 ในฐานะ ผอ.ศู น ย์ อ� ำ นวยการรั ก ษาผล ประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 กองทัพเรือ จ.ชลบุรี ได้ รับแจ้งจากจากนายพงษ์ศักดิ์ อนันติ ผู้ควบคุมเรือประมง ศ.เศษรวัฒน์ ว่าพบศพลอยน�้ำอยู่ บริเวณ แลต 12 องศา 25 ลิปดาเหนือ ลอง 100 องศา 55 ลิปดาตะวันออก แบริ่ง 150 ระยะ 17 ไมล์ จากเขาแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี จึงสั่ง การให้เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ( ต.111 ) ออกเรือค้นหาและ ตรวจสอบ พร้อมกับให้ หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 1 ปรั บ แผนบิ น น� ำ เฮลิ ค อปเตอร์ ป ราบเรื อ ด� ำ น�้ ำ แบบที่ 1 (S-70B) สนับสนุนขึ้นบินลาดตระเวนค้นหาเพื่อชี้เป้าหมาย จนกระทั่ง เฮลิคอปเตอร์ บินลาดตระเวนค้นหาจน พบศพลอยในทะเล จึงได้ให้สญ ั ญาณพลุควันในทะเล ให้เรือ เรือ ต.111 โดย เรือเอกโสรัจ ลดเลี้ยว ผู้บังคับการเรือ ต.111 น�ำเจ้าหน้าที่เข้าเก็บกู้ศพดังกล่าว น�ำขึ้นที่ท่าเรือเหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จาก การตรวจสอบสภาพศพ พบว่าเป็นเพศชาย ไม่ทราบสัญชาติ สภาพขึน้ อืดนอนหงาย ลอยเหนือผิวน�ำ้ ไม่สวมกางเกง สวม เสื้อสีน�้ำเงินแขนยาว และจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น

พบว่า สภาพศพไม่มีเค้าโครงใบหน้าเดิมหลงเหลือ ตรวจ สอบตามร่างกายไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยการถูก ฆาตกรรมแต่อย่างใด คาดว่าเสียชีวติ มาแล้วไม่ตำ�่ กว่า 3-6 วัน ด้าน ร.ต.ท.พัฒนนันท์ สมนวล รองสารวัตร สอบสวน สภ.สัตหีบ อ.สัตหีบ เปิดเผยว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรม สถาน สัตหีบ น�ำศพส่งชันสูตรยัง รพ.สัตหีบ กม.10 ขณะนี้ได้ประสานยัง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) ตามจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกและภาค ใต้วา่ มีการแจ้งลูกเรือประมงพลัดตกน�ำ้ ทะเลสูญหายหรือไม่ เพื่อติดต่อเจ้าของเรือ มาสอบสวนของการเกิดอุบัติเหตุและ ติดตามญาติผู้เสียชีวิตมารับศพไปด�ำเนินการพิธีทางศาสนา ต่อไป พร้อมกับจะประสานกลุ่มเรือประมงให้รับทราบ หาก มีลูกเรือประมงสูญหายในทะเล จะได้มารับศพเพื่อน�ำไป บ�ำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


25

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

57 สาวงาม Miss Universe Thailand 2019 เยือนสวนนงนุช พัทยา สวนสวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกจุดหมายการท่องเที่ยวระดับแนวหน้า ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แหล่งเรียนรูด้ า้ นพฤกษศาสตร์ และการเผยแพร่ทางวัฒนธรรม

วันนี้ 23 มิ .ย.62 สาวงาม Miss Universe Thailand 2019 เดินทางสูส่ วน นงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรีเพื่อร่วมท�ำ กิจกรรมระหว่างการเก็บตัวต่างจังหวัด วันที่สองที่พัทยาโดยได้รับเกียรติจาก นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวน นงนุชพัทยา ให้การต้อนรับและมอบ ของทีร่ ะลึกให้กบั สาวงามผูเ้ ข้าประกวด อย่ า งอบอุ ่ น สู ่ ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วสวน สวยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ท างพฤกษศาสตร์ และ วัฒนธรรมบนเนื้อที่กว่า 1,700 ไร่ พร้อมกันนี้เหล่าสาว งามยังได้ท�ำกิจกรรมของกองประกวด และนัง่ รถรางชมสวนในโซนต่าง ๆ ทีม่ ี การจัดออกแบบอย่างสวยงาม ทั้งสวน ป่าหินธรรมชาติ สวนตะบองเพชรและ

ไม้ใบอวบโซนหุบเขาไดโนเสาร์ เป็น ต้น ส�ำหรับแฟนๆ สามารถเกาะติด ทุกข่าวสาร บรรยากาศ ตลอดจนร่วมส่ง แรงใจเชียร์ผเู้ ข้าประกวดทัง้ 57 คน และ ร่ ว มลุ ้ น สาวงาม ที่ จ ะเป็ น เจ้ า ของ ต�ำแหน่ง Miss Universe Thailand 2019 ตัวแทนของประเทศไทยไปคว้ามงกุฎที่ สามแห่งเวทีจกั รวาล Miss Universe ได้ ในช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการ ของกองประกวด ที่เว็บไซต์ https://

missuniverse.in.th เฟซบุ ๊ ค แฟนเพจ www.facebook.com/missuniverse.in.th และอินสตาแกรม missuniverse.in.th ที่ จะถ่ายทอดทุกบรรยากาศความเคลื่อน ไหวตลอดการประกวดในปีนี้ ภาพ/ข่ าว นิราช ทิพย์ ศรี /นันทพล ทิพย์ ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพรเทพ เขม้ นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ ข่าวภาคตะวันออก


26

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

แพร่ เตรียมจัดกิจกรรม วิ่ง เลียบ เมก

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�ำปี 2562 จังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนร่วมใส่เสื้อเหลืองแสดงพลัง “วิ่ง เลียบ เมก” ต่อ ต้านยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�ำปี 2562 ภายใต้ แนวคิดและค�ำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ในวันพุธที่ 26 มิถุนายนนี้ นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยในปี 2562 จังหวัดแพร่ก�ำหนดจัด กิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนได้เห็นถึงโทษ พิษภัยจาก ยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อ ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดและค�ำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมส�ำคัญ คือ กิจกรรมวิ่งเลียบเมกต่อต้านยาเสพติด, กิจกรรมการแสดงพลังต่อต้านยา เสพติด และกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ส�ำหรับกิจกรรม “วิ่ง เลียบ เมก” ต่อต้านยาเสพติด ก�ำหนดจัดขึ้นในพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น. เปิดให้ประชาชนที่สนใจร่วมใส่เสื้อสีเหลืองลงทะเบียนร่วม วิ่งไปตามก�ำแพงเมืองเก่า ซึ่งชาวแพร่มักเรียกว่า “เมก” ระยะททางประมาณ 4.7 กิโลเมตร โดยท�ำพิธีปล่อยตัวนักวิ่งออกจากบริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ผ่านหน้าศาลากลาง จังหวัดแพร่ ประตูยั้งม้า ประตูศรีชุม ประตูมาร เลี้ยวซ้ายเข้าโรงเรียนการป่าไม้แพร่ ผ่าน พิพิธภัณฑ์ไม้สัก ออกประตูวิทยาลัยชุมชน ผ่านย่านการค้าประตูชัย ประตูใหม่ และกลับเข้า เส้นชัยที่กาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย ชายและหญิง 3 คนแรก จะได้รับถ้วยรางวัล และ 100 คนแรก ที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก “ลิมิเต็ด อิดิชั่น” พร้อมร่วม แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ร่วมลงนามสัตยาบันไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด ชมนิทรรศการ การแสดงของเยาวชนจากสถาน ศึกษาต่างๆ อาทิ การแสดงชุด “แพร่เมืองไม้และป่างาม” จากบ้านพักเด็กและครอบครัว

จังหวัดแพร่, การแสดงชุด “ล้านนาครืน้ เครง เภรีพนื้ เมือง” จากโรงเรียน เมืองแพร่, “ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล” จากโรงเรียนสองพิทยาคม, การ แสดงซอล้านนาต้ายาเสพติด จากโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ เวทีกลางกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจร่วมแสดงพลังต่อ ต้านยาเสพติดในกิจกรรมต่างๆ ทัง้ 3 กิจกรรม เนือ่ งในวันต่อต้านยาเสพ ติดโลก ประจ�ำปี 2562 ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ในพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สวท.แพร่

สปข.6 กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพือ่ พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 น�ำสื่อมวลชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อ พัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมกับ ส�ำนักงานประชา สัมพันธ์จงั หวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จัดกิจกรรม แลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ครือข่ายประชาสัมพันธ์เพือ่ พัฒนาจังหวัดชายแดน ใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ตามโครงการ ประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีเครือข่าย สื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ภาคประชาชน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เปิดเผยว่า การมาศึกษาดูงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ในครัง้ นี้ เพือ่ ให้คณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชาย แดนภาคใต้ ได้เรียนรู้สังคม พหุวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความสันติสุข และเอื้ออาทร เนื่องจาก จังหวัดเชียงใหม่ก็มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนาน ถึงแม้ จะไม่เป็นชนกลุม่ ใหญ่เหมือนพีน่ อ้ งจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กม็ พี ี่ น้องมุสลิมดั้งเดิมอยู่ที่นจี่ �ำนวนมาก มีสังคมที่มีวัฒนธรรมมีชนเผ่า ทีห่ ลากหลาย มีศาสนาทีห่ ลากหลาย เช่นเดียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อให้

สือ่ มวลชนได้รบั ทราบในฐานะตัวแทนในการสร้างความเข้าใจให้กบั พี่ น้องประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และวางแผนร่วมกันใน การใช้แนวทางในการขยายผล ซึ่งสื่อมวลชนถือเป็นกลไกส�ำคัญที่จะ สร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลในปัจจุบัน ที่มีการเผย แพร่ได้อย่างรวดเร็ว และคาดว่าสื่อมวลชนจะเป็นตัวเชื่อมส�ำคัญ ที่จะ เกิดความเข้าใจที่ดี ระหว่างคนในชาติมากยิ่งขึ้น สวท.เชียงใหม่


27

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ชายฉกรรจ์กว่า 30 คนบุกยึดโรงแรมดังพัทยา ต้อนนักท่องเที่ยวต่างชาติออกจากโรงแรม ร้อง พล.อ.ประวิตร ดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม จนท.รัฐเอี่ยวด้วยเจ้าของยันเอาเรื่องถึงที่สุด

ตัวแทนบริษัทยูโรสตาร์ จ�ำกัด ร้องสื่อ ถูกเจ้าหนี้โหดกว่า 30 คน น�ำก�ำลังบุกยึดโรงแรม อย่างไม่เป็นธรรมสั่งตัดไฟฟ้าของหลวง ไล่แขก ออกจากห้องพักและขณะรับประทานอาหาร เชือ่ ม แผ่นเหล็กเมทัลชีทปิดล้อมโรงแรม ลักเซฟเวอร์ กล้องวงจรปิด สุรา ไวน์ราคาแพงไป พร้อมส่งชาย ชุดด�ำเฝ้าสังเกตการณ์คนเข้าออกอ้างเป็น รปภ.ลูก น้อง ตร.ท่องเที่ยวเมืองพัทยา จนท.กองบังคับ คดีเผ่น หลังพบอยู่ในช่วงขอคัดค้านต่อศาลการ อายัดทรัพย์สิน ฝากขอความเป็นธรรมถึงท่าน พล.อ.ประวิตร วงศ์สวุ รรณ รมว.กห. เรือ่ งดอกเบีย้ ไม่เป็นธรรม มี นทท.ต่างชาติบางคนจองที่พักไว้ เป็นเดือนเจอเหตุการณ์นบี้ นิ หนีกลับประเทศ อีเมล แจ้งเจ้าของโรงแรม ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นนี่หรือประเทศไทย เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2562 ผูส้ อื่ ข่าวได้ รับร้องเรียนจากตัวแทน บริษัท ยูโร สตาร์ จ�ำกัด ว่าถูกกลุม่ เจ้าหนีบ้ กุ เข้ากดดันยึดโรงแรม ยูโรสตาร์ ตัง้ อยูซ่ อยจอมเทียน 1 ริมชายหาดพัทยา อ.บาง ละ มุง จ.ชลบุรี โดยไม่ได้รบั ความเป็นธรรม ท�ำให้เกิด ความหวาดกลัว ทรัพย์สินสูญหายและเสียหาย หลายรายการ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวัน ที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางบริษัทเห็นว่าเป็นการ กระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องและไม่ได้รบั ความเป็นธรรม จึง ได้น�ำเอกสารต่างๆ และรูปถ่ายมาเป็นหลักฐาน ประกอบเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนและในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2562 เวลา 14.00 น.ได้เดินทางเข้าแจ้ง ความร้องทุกข์ที่สถานีต�ำรวจภูธรเมืองพัทยา

โดยนายสิทธิชัย จารุรักษา ทนายตัว แทนของบริษัท ยูโร สตาร์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ทางบริษัท ยูโรสตาร์ ได้ไปขอกู้ยืม เงินมาหมุน เวียนจาก บริษทั เคเอ็ม 16 บางนา จ�ำกัด ในจ� ำ นวนเงิ น 170 ล้ า นบาท มี ก ารตกลงจ่ า ย ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาท/เดือน และมีการช�ำระ ทุ ก เดื อ น แต่ ใ นการปล่ อ ยเงิ น กู ้ ต ้ อ งมี ก ารโอน กรรมสิทธิไ์ ปก่อน ซึง่ ทางยูโรสตาร์ ก็ได้ยนิ ยอมท�ำ สัญญาแต่ได้มีการท�ำสัญญาซื้อคืน หลังจากนั้นได้ เกิดมีขอ้ พิพาทขึน้ เมือ่ ทาง บริษทั เคเอ็ม 16 บางนา จ�ำกัด พร้อมด้วย จนท.จากกองบังคับคดี จนท. ต�ำรวจ สภ.เมืองพัทยา ตร.ท่องเทีย่ วพัทยา และชาย ฉกรรจ์ มาเป็นทีมเกือบ 30 คน เพื่อเข้ามาท�ำการ ปิดล้อมขับไล่ ทางทนายของบริษัทยูโร สตาร์ จึง ได้เข้าเจรจาต่อลอง เนื่องจากในคดีนี้หลังจากมีการยินยอม แล้ว ทางบริษัท เค เอ็ม 16 บางนา จ�ำกัด ได้มีการ แถลงเท็จเพือ่ รายงานกับพนักงานบังคับคดี ว่าทาง ฝ่าย จ�ำเลยไม่ยอมส่งมอบทรัพย์สิน จึงมีการขอ ออกหมายจับ และมาปิดล้อมปักป้ายเพื่อท�ำลาย ทรัพย์สิน มีการลักทรัพย์กล้องวงจรปิดและเซฟ เวอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นการกระท�ำผิด ทางบริษัท ยูโร สตาร์ ได้มอบอ�ำนาจให้ตนได้เข้าร้องทุกข์ต่อ พนักงานสอบสวน เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด ทาง บริษัท ยูโรสตาร์ ได้มีการยื่นค�ำร้องเข้าไป 2 ฉบับ เพือ่ คัดค้านและแสดงอ�ำนาจพิเศษ ซึง่ ศาลได้รบั ค�ำ ร้องไว้เรียบร้อยแล้ว และอยูใ่ นระหว่างทีต่ อ้ งมีการ ไต่สวนต่อไป นายสิทธิชัย จารุรักษา ทนายตัวแทน ของบริษัทยูโร สตาร์ ยังกล่าวฝากถึง ส�ำนักงาน ปปง. ว่าบริษัทดังกล่าว มีเบื้องหลังน่าจะเป็นนอมิ นี ของคนต่างชาติ ได้ใช้กฎหมายเพือ่ มาเล่นงานคน ไทย และอยากส่ ง ข้ อ ความคิ ด เห็ น นี้ ไปถึ ง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ ให้เข้ามาดูข้อเท็จจริง คดีนี้ เพราะมีการเรียกร้องเงินทองมหาศาลถึง 300 กว่าล้าน จึงอยากให้ส่งทีมงานเข้ามาตรวจสอบ

เนื่องจากทางบริษัทโดนข่มขู่มาโดยตลอด กระทั่ง ในขณะที่ได้มีการแถลงข่าวยังมีการส่งชายฉกรรจ์ เข้ามาควบคุมดูแล ทัง้ ทีก่ องบังคับคดีฯ ได้แจ้งว่ายัง ไม่ ส ามารถส่ ง การ ครอบครองทรั พ ย์ สิ น ให้ ไ ด้ เนือ่ งจากยังอยูใ่ นการโต้แย้งทางคดีกนั อยู่ และได้มี การแสดงหลักฐานการแจ้งคัดค้านคดีให้ดูแล้ว แต่ ก็ยืนยันว่าจะเข้ามาปิดล้อมตัวโรงแรมไว้ให้ได้ ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นได้มีชายฉกรรจ์ พร้อมเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจรวมแล้ว ประมาณ 30-40 คน คล้ายกับว่าน่าจะมีการเตรียมการไว้ล้วงหน้า ด้วย การกระท�ำคือ บางส่วนได้ทำ� การเชือ่ มเหล็กล้อมรัว้ ปิ ด โรงแรม บางส่ ว นได้ ตั ด กล้ อ งวงจรปิ ด และ ท�ำลายเซฟเวอร์กล้องวงจรปิด ซึ่งในระหว่างนั้นมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศ 30-40 ชี วิ ต รั บ ประทานอาหารและพักอยู่ภายในโรงแรมด้วย ก็ได้ ถูกขับไล่ให้ไปกับรถตู้ออกไปทั้งหมด สร้างความ ตกใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงน�ำความ เข้าแจ้งร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ.เมือง พัทยา พร้อมกับได้พาเดินส�ำรวจดูบริเวณที่ถูก ล้อมรั้วด้วยโครงเหล็กปิดด้วยแผ่นเมทัลชีท จุดที่ กล้องวงจรปิดถูกถอดออกไป จุดทีโ่ ดนตัดไฟฟ้าซึง่ เป็นของการไฟฟ้า รวมไปถึงจุดที่ทางคู่กรณีได้น�ำ ป้าย ระบุอาคารนี้เป็นทรัพย์สินของ บริษัท เคเอ็ม 16 บางนา จ�ำกัด ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ ผู้ใด ฝ่าฝืนจะถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งทางด้านเจ้าของโรงแรมยืนยันว่าจะ ด�ำเนินคดีจนถึงที่สุด ล่าสุดมีนักท่องเที่ยวชาวต่าง ชาติพร้อมครอบครัว หลังเกิดเหตุได้บินกลับ ประเทศเลยในทันที พร้อมอีเมลแจ้งยืนยันว่า ตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเกรงว่าจะ ไม่ปลอดภัย ตนมาเที่ยวเมืองไทยเป็นประจ�ำทุกปี และพักผ่อนนานเป็นเดือน ไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ เช่นนี้มาก่อนเลย นิราช ทิพย์ ศรี /นันทพล ทิพย์ ศรี ก012 ชลบุรี


28

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

เปิดโครงการ

“ท่องเที่ยวอุ่นใจ ด้วยประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ที่นครนายกเมื่อเวลา 11.00 น. ว (24 มิ.ย. 2562 ) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้เป็นประธานเปิดโครง การ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติ เหตุส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์” ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัด นครนายก โดยได้รบั เกียรติจาก นาย ณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนคร นายกร่วมกับ นายบัญชา เชาวรินทร์รองผู้ว่าฯ นครนายก กล่าวต้อนรับเลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ส�ำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นความ ส�ำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมือง รอง” ทีม่ กี ารสนับสนุนให้การท่องเทีย่ วเป็น เครื่องมือกระจายรายได้สู่เมืองรอง และ ชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนด้าน การท่องเที่ยวและต่อยอดการรณรงค์สร้าง ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับผู้กระ กอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว และประชาชน ทัว่ ไป ส�ำนัก งาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) จึงได้เลือกจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย ว และมั ค คุ เ ทศก์ ” เนื่องจากเป็นเมืองรองที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ภายหลั ง การเปิ ด ตั ว โครงการ “ท่องเที่ยวอุ่นใจด้วยประกันภัยอุบัติเหตุ ส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย ว และมั ค คุ เ ทศก์ ” ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ ศิรชิ นะ ผูว้ า่ ราชการ จังหวัดนครนายก ได้เดินทางไปที่ท่าเทียบ เรือขุนด่านปราการชล ต�ำบลหินตั้ง อ�ำเภอ เมือง จังหวัดนครนายก เพือ่ ร่วมจัดกิจกรรม

กลางแจ้งรณรงค์ให้ความรู้ด้านการประกัน ภั ย ผ่ า นโครงการ “ท่ อ งเที่ ย วอุ ่ น ใจด้ ว ย ประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยว และมัคคุเทศก์” ในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่ม ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว และมัคคุเทศก์ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ด้วยระบบประกันภัยรวมไปถึงการเสริม สร้างความรู้ที่เกี่ยวกับสถิติ สาเหตุ และ อันตรายจากอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติ เหตุ ก ลุ ่ ม เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ภาค เอกชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความ ส�ำคัญของการน�ำระบบประกันภัยมาใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิด จากอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว อีกทั้งยัง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วย งานทีเ่ กีย่ วข้อง และสร้างความน่าเชือ่ ถือให้ กับนักท่องเทีย่ ว ตลอดจนช่วยให้ผปู้ ระกอบ การมี ต ้ น ทุ น ที่ ล ดความเสี่ ย ง ในการการ

ประกอบธุรกิจ หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใน ระหว่างให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย “การจัดโครงการในครัง้ นี้ คปภ. มี ความคาดหวังว่าผู้ประกอบการธุรกิจน�ำ เทีย่ วและมัคคุเทศก์ในจังหวัดนครนายก จะ ตื่นตัวและเล็งเห็นความส�ำคัญของการน�ำ เอาระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสีย่ ง ในการประกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง กรณีที่ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป เดินทางท่องเที่ยวโดยรถเช่าเหมาที่ไม่ผ่าน บริ ษั ท ทั ว ร์ จ ะได้ ต ระหนั ก และเห็ น ถึ ง ประโยชน์ของการท�ำประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลและประกัน ภัยอุบตั เิ หตุกลุม่ อัน จะส่งผลให้ผู้ประสบภัยจากการท่องเที่ยว ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัย อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้แก่ภาคธุรกิจท่อง เที่ยวโดยรวมของจังหวัดนครนายกอีกด้วย อ�ำพล เทียนงาม นครนายก


29

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ด่วน!! รวบแล้วหนุ่มส่งพัสดุ

ยาเสพติดไปให้สารวัตรแย้ ต�ำรวจก�ำลังสอบลับ

ต�ำรวจ สภ.สตึก รวบได้แล้ว มือส่งพัสดุยาเสพติดให้สารวัตรแย้ เผยเป็น คนพะเยา อายุ 25 ปี มาท�ำงานก่อสร้างที่สตึก ต�ำรวจตามจับขณะก�ำลังหลบหนี เบื้องต้นพบหลักฐานมีคนส่งยามาจากพิษณุโลก พร้อมบัตรประชาชนคนอื่นอีก 5-6 ใบ ต�ำรวจยังไม่เผยข้อมูลน�ำตัวสอบลับ วันที่ 25 มิ.ย.62 กรณีเจ้าหน้าที่ ปส.ภาค 6 บุกจับ นางประชุม มากบุญ อายุ 61 ปี แม่ของ พ.ต.ท.พิเชษฐ เสาแบน สว.กก.2 บก.ทท.บช.ทท. หรือสารวัตร แย้ ขณะรับพัสดุไปรษณีย์ที่บ้านในพื้นที่ ต.ท่าน�้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ซึ่งหน้ากล่องระบุชื่อส่งถึง นายพิเชษฐ เสาแบน โดยพบยาไอซ์ 50 กรัม และและ ยาอี 50 เม็ด โดย นางประชุม ให้การปฏิเสธ พร้อมกับเรียกร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากสงสัยถูกขบวนการค้ายาเสพติดกลั่นแกล้ง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น จนกระทั่งมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบเป็นชายน�ำพัสดุ จ�ำนวน 6 กล่อง ที่ผู้ต้องสงสัยน�ำมาส่ง EMSที่ไปรษณีย์สตึก จากข้อมูลต�ำรวจชุด ปราบปรามยาเสพติดแจ้งว่ามีการถูกจัดส่งไปที่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (ยาไอซ์ 50 กรัม ยาอี50เม็ด),อ.ชุมแพ(ยาบ้า180เม็ด) จ.ขอนแก่น ,อ.เขาพนม จ.กระบี่ (ยาบ้า200เม็ด),อ.เมืองระนอง จ.ระนอง(ยาบ้า 200 เม็ด),อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (ยาบ้า200เม็ด),อ.เมืองนครศรีธรรมราช(ยาบ้า180เม็ด)และจังหวัดในภาคใต้ อีก1จังหวัด และพบหลักฐานบัตรประชาชนของผู้ส่งระบุชื่อนายพนมทวน แซ่ หวาง อายุ 31 ปี เป็นชาว อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ซึ่งภาพชายจากกล้องวงจรปิด มีใบหน้าไม่ตรงกับ บัตรประชาชน ที่ใช้เป็นหลักฐานยื่นให้ไปรษณีย์ ต� ำ รวจชุ ด สื บ สวนภู ธ รจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ได้ เ ร่ ง แกะรอยผูต้ อ้ งสงสัยและเส้นทางการเดินทาง จนกระทัง่ พบ ชายต้องสงสัยเช่าห้องพักอยู่ในเขตเทศบาลสตึก อ.สตึก พ.ต.อ.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล รองผู้บังคับการ ต�ำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากทราบเบาะแส ได้กำ� ชับเจ้าหน้าทีเ่ ร่งติดตามเพราะเกรงผูต้ อ้ งสงสัยจะออก จากพื้นที่ หลังจากพบว่าได้หนีออกจากบ้านพักไปแล้ว ล่าสุด 13.00 น.ได้รับรายงานว่าสามารถจับกุม ชายในกล้องวงจรปิดทีส่ ง่ พัสดุ ได้ทใี่ นพืน้ ที่ อ.สตึก คือนาย ศักดิ์ มิ่งเมือง อายุ 25 ปี เป็นชาวจังหวัดพะเยา มาท�ำงาน ก่อสร้างที่ อ.สตึก ได้ประมาณปีเศษ พบยาบ้าอีกจ�ำนวน หนึ่ง และยังพบว่ายาเสพติดส่งมาจากจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับบัตรประชาชนคนอืน่ อีก 5-6 ใบ ขณะนีต้ ำ� รวจน�ำ ตั ว ไปสอบลั บ ยั ง ไม่ ข อเปิ ด เผยข้ อ มู ล ใดๆ จนกว่ า จะ สอบสวนเสร็จ ข่ าว-ภาพ วันชัย ผิวอร่ าม วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่ าว จ.บุรีรัมย์


30

วิ

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

พากษณ์... การเมือง

ลากยาว...ตั้งรัฐบาล

ความชัดเจนค่อยๆ ปรากฏ ขึ้นเมื่อทุกพรรคต่างพยายามชิงความ ได้เปรียบ จับขั้วจัดตั้งรัฐบาลผสม หลากสายพันธ์ ชูตนเองเป็นรัฐบาล มา จากการเลื อ กตั้ ง มุ ม แรกมี เ พื่ อ ไทย อนาคตใหม่ ออกตัวเต็มแรง รวบรวม พรรค การเมือง ฝ่ายประชาธิปไตยตั้ง รัฐบาลโดยชอบธรรม แต่มีพรรค การ เมืองบางพรรค ยังแต่งองค์ทรงเครื่อง ไม่เสร็จ หวังรอเสนอเลขเจ็ดหลัก เพือ่ ไปร่วมวงไพบูลย์จัดตั้งรัฐบาลผสม ชู

หน.คสช.เป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย พฤติกรรมนักการเมืองประเทศ ไทย เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะมีค่าตัว แพง การกระท�ำเช่นนี้เพิ่งเป็นจุด เริ่มต้นขายตัว แล้วต่อไปมิยิ่งกว่า นี้หรือ.........

จะเห็นปรากฏการณ์แผ่นดินสะเทือน

เมื่อ ครม.ชุดประชารัฐมีแต่พวก พ้อง ต่อท้ายด้วย สว.น้องพี่ สรุป พวกพ้ อ งน้ อ งพี่ เ ดิ น กั น เต็ ม สภา เพื่ อ สอพลอนายคนเดียว สิ่งไม่น่า เกิดขึ้นก็ เกิดขึ้นในประเทศไทย ยุคประเทศ มั่ง คั่งยั่งยืน เต็มไปด้วยพวกพ้องตนเอง มิน่าประเทศไทยจึงเป็นแค่จิกโก๋กิโล เดียว ไม่ก้าวหน้า สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดๆนั่นคือการ แย่งชิงกันจัดตั้งรัฐบาลชุดเลือกตั้งการ เมืองไทย นิยมเล่นแร่แปรธาตุ ถูกเป็น ผิ ด ผิ ด เป็ น ถู ก การเมื อ งจึ ง ปั ่ น ป่ ว น ตลอดเวลา การเมืองมองออกได้วา่ สาม ก๊กแบ่งขั้วชิงความได้เปรียบทุกประตู เพื่อเข้าไปท�ำงานในท�ำเนียบเท่านั้น ดัง นั้ น จึ ง เกิ ด ตั ว แปรเสมอ เพราะมี คู ่ ชิ ง หลายขั้ว ต่างรอเสียบ ผสมร่วมจัดตั้ง รัฐบาลพวกพ้อง แต่จะเป็นจริงตามฝัน ของทุกพรรคได้หรือไม่ ในขณะที่ พลเอก ประยุทธ

ไม่ มี ใ ครก� ำ หนดตนเองได้ เพราะตนเองยังก�ำหนดตนเองไม่ได้ ให้สมบูรณ์แบบนักการเมืองที่ดีของ ประชาชนได้ ก็ไม่สมควรเป็นนักการ เมืองต่อ เพราะไม่มคี วามจริงใจในการ ท�ำงานเพื่ อ ชาติ แ ละประชาชน การ เมืองต้องสมบูรณ์แบบ สละความสุข ส่วนตัวเพือ่ ส่วนรวม มิใช่สว่ นตัว เป็น นักการเมืองที่ดี กล้าท�ำ กล้ารับในสิ่ง ทีต่ นเคยพูดไว้ เมือ่ ตอนหาเสียง มันคือ สัญญาประชา คม มิใช่ค�ำลวง แต่เป็น จันทร์โอชา นัง่ ตีขมิ ท�ำตัวเป็นโจโฉ สัจจะ ปล่อยให้ขุนศึกน�ำทัพต่อสู้ศึก อัน นักการเมืองมีความสุข มี เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผูน้ ำ�

เสมอ มิ ใ ช่ ก ล้ า ๆ กลั ว ๆ เนือ่ งจากออกตัวมาแต่แรก ขอสืบต่ออ�ำนาจเดิม จน มองคน อื่นๆไม่เหมาะสม เท่าตนเองเท่านั้น ทัง้ นี้ เชื่อมั่นว่ า ครม. ลากตั้ง มีแต่ พวกพ้อง สว. ก็เช่ นกัน ล้ วนแต่ เป็ นน้ อง พี่ มั น น่ า ภู มิ ใ จ คนที่ ลั่ น ปากรั กประชาธิปไตย รั ก ประชาชน กลับตระบัดสั ตย์ ยอมรั บเป็ นพวกสื บทอดอ�ำนาจ ประชาชนต้ องจดจ�ำบุคคลเหล่ า นั้นไว้ ให้ ดี เมื่อพูดอะไรต้ องเอา ร้ อยหาร เชื่ อไม่ ได้ เพราะถ่ มน�้ ำ ลายรดฟ้ า หนทางเดียวเท่านัน้ ต้องปลด ปล่ อ ยไปตามเวรกรรมประเทศที่ มี นักการเมืองห่วยๆ แย่งชิงอ�ำนาจเพื่อ ผลประโยชน์ ส ่ ว นตนเท่ า นั้ น ยิ่ ง มี หน่วยงานภาครัฐผสมโรงด้วย ยิ่งไป กันใหญ่ ประชาชนขาดความเชื่ อ

ถือและมั่นใจต่ อบุคคลเหล่ านั้น ที่ ปั น ใจให้ ฝ่ ายเผด็ จ การ ครอง อ� ำ นาจต่ อ ไป ประชาชนต้ อ ง อดทนท่ ามกลางเศรษฐกิจเงียบ ทรุ ด ทุกอย่ างหยุดการขับเคลื่อน เงิ น ในกระเป๋ าหมด เพราะข้ า ว ของแพงขึน้ นั่นเพราะการแย่ งชิง อ�ำนาจโดยไม่ สนใจ ประชาชนจะ อยู่ได้ อย่ างไรเพราะวันๆได้ แต่ ปั้น หน้ าหลอกประชาชน เพื่อความ ความเศร้ า หากร่ ว มประชารั ฐ ทีไ่ ม่เหมาะสม คนเป็นผูน้ ำ� ต้องออก อยู่รอดของตนเองเท่ านั้น สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริง เรา หน้า รับถูกรับผิดแทนลูกน้องได้ “พญาเสือ”


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

อ้างเป็นการ์ดผับดังเชียงใหม่ท�ำร้ายวัยรุ่น

31

ตบหน้ากลางผับ ตร.ยันให้ความเป็นธรรม เร่งสอบส่วนตามตัวผูก้ ระท�ำความผิด

วัยรุ่นร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับต�ำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ อ้างเป็นการ์ดผับดังเชียงใหม่ (ผับตัวย่อ ต.)ท�ำร้ายวัยรุน่ ตบหน้ากลาง ผับ ตร.ยันให้ความเป็นธรรม เร่งสอบ ส่วนตามตัวผู้กระท�ำความผิดวัยรุ่นคน หนึ่ง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กับ ต�ำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัด เชี ย งใหม่ หลั ง ถู ก บุ ล คนอ้ า งเป็ น พนักงานดูแลความปลอดภัย หรือ การ์ด ของผับแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ท�ำร้ายจนบาดเจ็บ ต้องถูกส่งตัวตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาการบาดเจ็บของวัยรุ่นอายุ 29 ปีรายหนึ่ง ที่ ถูกน�ำมาโพสต์บนเพจเฟซบุ๊กหลังจากแจ้งความ และใบส่งตัวไปตรวจ ร่างกาย โดยระบุข้อความว่าถูกอ้างเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัย หรือ การ์ดของผับแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ท�ำร้ายจนมีอาการเจ็บที่คราง ใบหน้า ตาอักเสพ และยังมีแผลฟกช�้ำบริเวรใบหน้าเล็กน้อยโดยเฉพาะ บริเวณหูซ้ายมีรอยแดงในหู และตาอักเสพ จนแพทย์ต้องให้ยารักษาอาการ ดังกล่าวกลับมารักษาตัวที่บ้านพัก ส�ำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ผู้บาดเจ็บเล่า ว่า ได้ขจี่ กั รยายนต์เข้าไปจอดบริเวณทีจ่ อดรถแล้วเดินเข้าไปในร้านปกติ จน เวลาประมาน 02.10 น. ก็ได้มีกลุ่มบุลคลที่อ้างตัวเองว่าเป็นพนักงานดูแล ความปลอดภัย หรือ การ์ดของผับแห่งหนึง่ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาท�ำร้าย เพราะไม่รู้ว่าเข้าใจผิดสาเหตุอะไร หลังเกิดเรื่องผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้ง ความกับต�ำรวจภูธรเมืองภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านพนักงานดูแลความปลอดภัยของผับดังกล่าวให้ขอ้ มูลว่า คนที่ อ้างเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัย หรือ การ์ด นัน้ ไม่ใช่เป็นพนักงานของ ทางร้านแต่อย่างใด เพียงแค่เป็นเพื่อนของเพื่อนที่เป็นพนักงานดูแลความ ปลอดภัย หรือ การ์ด นัน้ แล้วได้เข้ามาดืม่ ในร้านจนเกิดเหตุดงั กล่าวนัน้ ด้าน ผูเ้ สียหายยืนยันกับทางผูส้ อื่ ข่าวเรานัน้ จะด�ำเนินคดีกบั ตัวบุลคลดังกล่าวให้ ถึงที่สุด และวอนทางต�ำรวจให้เร่งรัดคดีดังกล่าวด้วย อย่าปล่อยให้บุลคลที่ แอบอ้างเป็นคนต่างๆนั้นได้หลุดลอยไปอ้างกับคนอื่นต่อไป ฝากไปถึงยังผู้บริหารผับดังกล่าวหากเป็นพนักงานร้านจริงๆอย่า

ได้ ป กป้ อ งพวกพ้ อ งน้ อ งพี่ กั น ปล่ อ ยให้ กฎหมายด�ำเนินคดีกับตัวผู้กระท�ำความผิดไป ด้านเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเจ้าของคดีนั้น ร.ต.อ.สมโภช น้อยคง รอง สว.(สอบส่วน) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า เหตุเกิดขึ้นบริเวณในผับแห่งหนึ่งที่มีคนรู้จัก ทั่วไปทั่วเชียงใหม่ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการท�ำร้ายร่างกาย ทาง พนักงานสอบส่วนได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจ ร่ า งกายที่ โ รงพยาบาลแล้ ว นั้ น และจะได้ ติดตามตัวผู้กระท�ำความผิดดังกล่าวไม่ว่าจะ เป็นใครก็ตามจะด�ำเนินคดีตามผู้เสียหายร้อง ทุกข์ต่อไป และจะให้ความเป็นธรรมกับทั้ง สองฝ่าย ทีมข่ าวเฉพาะกิจ รายงาน


32

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ทหารราบที่ 5 สนธิก�ำลังศุลกากร และทหาร ฉก.ร.5 เข้าตรวจค้นโกดังเก็บน�้ำมันเถื่อน 2 แห่ง ยึดรถกระบะใช้ถังน�้ำมันดัดแปลง ขนน�้ำมันเบนซิน 5,100 ลิตร ขณะถ่ายน�้ำมันลงถังภายในโกดัง

วันนี้ 8 มิ.ย.62 ทหารราบที่ 5 กองก�ำลังเทพสตรี ร่วม ทหารราบที่ 5 ชุดเฉพาะกิจ ร.5021และศุลกากรปาดังเบซาร์ เข้าตรวจค้นโกดังเก็บน�้ำมันเถื่อน 2 แห่ง ยึดรถกระบะใช้ถัง น�ำ้ มันดัดแปลง ขนน�ำ้ มันเบนซิน 5,100 ลิตร ขณะถ่ายน�ำ้ มัน ลงถังภายในโกดัง โดยจุดแรกเข้าตรวจค้น โกดังไม่มีเลขที่ บ้านต้น ซ้าน ม.6 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พบรถยนต์ กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีโก้ สีบรอนซ์เทา ทะเบียน บน 1184 พัทลุง ก�ำลังถ่านน�้ำมันเบนซิน จากถังน�้ำมันดัดแปลง จ�ำนวน 3,400 ลิตร กระบะท้าย ด้วยเครื่องไดโว่ และภายใน โกดังพบน�ำ้ มันเบนซินในถังขนาดสองร้อยลิตร จ�ำนวน 300 ลิตร รวม 3,700 ลิตร จึงได้ควบคุมตัว นาย มานิต หลีปาหยัง อายุ 32 ปี ที่อยู่ 3 ม.4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล พร้อม ของกลางส่ง ศุลกากรปาดังเบซาร์ด�ำเนินดคี จุดที่ 2 เข้าตรวจค้นบ้านไม่มี เลขที่ บ.โคกกอ ม.6 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พบนาย ศราวุธ หลง หา อายุ 23 ปี ที่อยู่ 44 ม.4 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ขณะ ดูดน�้ำมันดีเซลออกจากถังดัดแปลงท้ายรถกระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น รีโว้ สีบรอนซ์-เทา ไม่ติดป้ายทะเบียน จ�ำนวน

1,200 ลิตร ภายในบ้านน�้ำมันดีเซล จ�ำนวน 200 ลิตร บรรจุอยู่ ในถังสองร้อยลิตร รวม 1,400 ลิตร จึงได้ควบคุมตัว 2 ผูต้ อ้ งหา พร้อมยึดของกลาง น�ำ้ มัน เบนซิน 3,400 ลิตร น�ำ้ มันดีเซล 1,400 ลิตร และรถยนต์กระบะ 2 คัน ส่งศุลกากรปาดังเบซาร์ ด�ำเนินคดีตาม พรบ.ศุลกากร ตาม กฎหมาย พิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่ าวจังหวัดสงขลา รายงาน


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

33

ปิดเมือง ปากน�ำ้ กวาดล้างเด็กแว้นแก๊งซิง่ ป่วนเมือง ยึดจยย.267 คัน

เมื่อเวลา 00.10 วันที่ 22 มิ.ย. ที่ บก.ภ.จว.สมุทรปราการ พล.ต.ท.อ�ำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. พ.ต.อ.ฐานุพงษ์ แสงซื่อ ผกก.สภ.เมืองสมุทรปราการ พ.ต.อ.กฤต ภาส กิตติรฐั กรณ์ ผกก.ฝอ.บก.จร. พร้อมด้วยก�ำลัง เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ ชุด ศปอส.ตร.(TACTICS) ร่วมกันแถลงข่าวผลการกวดขันตรวจค้นร้านจ�ำหน่าย ท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.), ตรวจรถ จยย. ขนาดใหญ่(บิก๊ ไบค์) ทีม่ ที อ่ ไอเสียระดับเสียงดังเกินกว่าทีก่ ฎหมาย ก�ำหนด(95เดซิเบล) และตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เก็บ ตัวอย่าง DNA จับกุมเด็กเยาวชนและยึดรถ จยย.ทีอ่ อกมารวมกลุม่ มัว่ สุม ฝ่าฝืนประกาศค�ำสัง่ คสช.ที2่ 2/2558 ตามจุดต่างๆเพือ่ เตรียม แข่งขันรถในพื้นที่ จ.#สมุทรปราการ จากการปิดล้อมสามารถจับกุมผู้กระท�ำความผิด 85 ราย เป็นเยาวชน 23 รายผู้ใหญ่ 62 ราย ในจ�ำนวนนี้พบปัสสาวะสีม่วง จากเมทเอมเฟตามีน 8 ราย ตรวจยึดรถจยย. 267 คัน ขณะเดียวกัน ได้ตรวจสอบร้านจ�ำหน่ายท่อไอเสียในพื้นที่กว่า 40 ร้าน พบว่า กระท�ำความผิด 5 ร้าน ยึดท่อไอเสียไม่มี มอก.17 รายการ รวมทั้ง จับกุมรถ จยย.บิ๊กไบค์ 5 คันที่เสียงดังเกินมาตรฐาน โดยปรับ ผู้ขับขี่รายละ 1 พันบาท นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบปรับผู้กระท�ำ ความผิดตาม พรบ.จราจร 57 ราย


34

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

นครนายก -ตลก โล้น ซ่า ต๊ะ ติ๊ง โหน่ง สุดเศร้าลูกชายขับเก๋งชนเสาไฟฟ้าดับพร้อมแฟนสาว

เมือ่ เวลา 00.10 น. ของ วันที่ 23 มิ.ย. 2562 ร.ต.อ.ภูมดิ ล ธีรกุล รอง สว.(สอบสวน) สภ. องครักษ์ จ.นครนายก ได้รับแจ้งมีรถเก๋งชนเสาไฟฟ้า มีผู้เสียชีวิตอัดติดภายในรถ 2 ราย เหตุเกิดถนนสายวัดอัมภา – คลอง 16 กม 1-2 หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จึงพร้อมด้วยแพทย์ เวร รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว.องครักษ์ และหน่วย กู้ภัยสว่างอาริยะนคร นายก รีบไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า ยาริส สี ขาว ทะเบียน 4 กฬ 601 กรุงเทพมหานคร ชนอัด ติดเสาไฟฟ้าแรงสูงพังยับเยิน อัดก๊อบปี้ ชาย – หญิง ติดคาซากรถ 2 ราย มูลนิธฯิ ต้องใช้เครือ่ งมือ ตัดถ่างใช้เวลาประมาณ 30 นาที น�ำร่างผู้เสียชีวิต ออกมาได้ ทราบชือ่ นายยุรฉัตร หรือเอ็ม แท่งทอง แท้ อายุ 23 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 5 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และ น.ส.เฟิร์น ไม่ทราบ ชื่อและนามสกุลจริง แฟนสาว สอบถามนายวินัย แท่งทองแท้ อายุ 58 ปี ตลก (โล้น ซ่า ต๊ะ ติง๊ โหน่ง) พ่อผูต้ ายทีเ่ ดินทางมา ดูศพลูกชาย พอเห็นร่างไร้วิญญาณ ตรงเข้ากอด ออกมาหาข้าวกิน ที่ ตลาดองครักษ์ แล้วหายเงียบไป จนกระทั่ง ร�ำ่ ไห้ดว้ ยความเศร้าโศกเสียใจ พร�ำ่ ว่ายังไม่ทนั ได้ เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบ เบื้องต้น จนท.สันนิษฐานว่าผู้ตายขับรถมาด้วยความเร็วสูง บวชเรียนท�ำไมต้องมาด่วนจากไป พร้อมเปิดเผยว่า ลูกชายเป็นช่างซ่อมรถ พอมาถึงทีเ่ กิดเหตุหกั หลบอะไรบ้างอย่างท�ำให้รถเสียหลักพุง่ ลงข้างทาง จักรยานยนต์ อยู่ใน ตลาด อ.องครักษ์ ได้ซื้อรถ ด้านซ้ายฟาดติดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างแรงอัดก๊อบปี้คนขับและผู้ กระบะ มือสองมาหนึง่ คันเครือ่ งมีปญ ั หาติดๆดับๆ โดยสารเสียชีวติ ติดคาซากรถ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าทีจ่ ะได้ตรวจสอบที่ ทางบริษัทมายกคืนไป และน�ำรถเก๋งคันดังกล่าว เกิดเหตุและให้ละเอียดอีกครั้ง มาให้วันนี้ ก่อนเกิดเหตุได้ชวนแฟนสาวนั่งรถ


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

35

ปราจีนบุรี สลดหนุ่ม 48 เครียดผูกคอตายแม่น�้ำตาคลอ!!

วันนี้ 23 มิ.ย.62 เวลา 08.30 น.ร.ต.ท.ธรรมนูญ โคหนองบัว รองสารวัตรเวรสอบสวนสภ.กบินทร์บุรี ได้รับ แจ้งจากศูนย์วิทยุ 191มีคนผูกคอตายที่บ้านเลขที่156/1บ้าน หนองสนาบ ม.3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี หลัง ได้รับแจ้งรุดตรวจสอบในที่ เกิดเหตุพร้อมด้วยกู้ภัยสัจจะ กบินทร์บุรี แพทย์ เวร รพ.กบินทร์บุรี ในทีเ่ กิดเหตุมบี รรดาญาติๆ 15 คนต่างจับกลุม่ คุยกัน อยู่หน้าบ้านญาติคนตาย ด้านหลังเป็นบ้านไม้เก่าสูง25ซม. หลังคาสังกระสีดา้ นหน้าเปิดโลง พบร่างผู้ตายนอน เสียชีวติ อยูด่ า้ นหน้าบ้านพักทราบชือ่ นายบรรจบ ขันโท อายุ 48 ปี อยู่ บ้านเลขที่156/1 ม.3 ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นอนเสีย ชีวิตอยู่ในสภาพนอนหงายใส่เสืัอสีฟ้าลายดอกไม้ กางเกงขาสั้น เสียชีวิตมาแล้วไม่ต�่ำกว่า 30 นาที ตามร่างกาย ไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยการต่อสู้ แต่อย่างใด ใกล้กนั พบ สายไฟสีดำ� น่าจะเป็นสายหม้อหุงข้าวไฟฟ้ายาว40-50ซม.ผูก ติดกับขื่อหน้าบ้านวางอยู่ข้างศพ จากการสอบถามนางเตี้ย(นามสมุติ)อายุ 68 ปี แม่ผู้ เสียชีวติ กล่าวว่า ผูต้ ายเป็นลูกชายของตัวเองก่อนเกิดเหตุเมือ่ เวลา08.00น.ที่ผ่านมาตัวเองอยู่บ้านเหมือนทุกวันๆจะเห็น ลูกชายเดินมาหน้าบ้านทุกวันจะพูดนั่นนี่แต่วันนี้ไม่ออกมา หน้าบ้านตนคอยดูอยู่ว่าลูกชายจะเดินออกมาหรือไม่ลูกชาย

จะเดินไม่ปกตินักมีโรคประจ�ำตัว(ลมชัก)กระทั่งสายผิดปกติ ถามลูกหลานก็ไม่มี ใครเห็นผู้ตายเดินออกมา จึงได้เรียกหา หลายค�ำแต่ก็ไม่มีเสียงตอบ จึงค่อยๆเดินไปทางหลังบ้านเพื่อ จะไปดูลูกชายว่าเรียกหาไม่ตอบสักที เมื่อเดินมาถึงหน้าบ้าน ลูกชายเห็นลูกชายยืนอยู่หน้าบ้านแต่ไม่เหมือนกับคนยืนย่อ ตัวนิดๆ จึงเดินเข้ามาดูลูกชายใกล้ๆพร้อมกับเรียกชื่อแต่ก็ไม่ ตอบกระทั่งเดินมาประชิดตัวเรียกชื่อลูกซ�้ำๆแต่ก็ไม่ตอบ ขณะเดียวกันเห็นว่ามีบางอย่างรัดที่คอลูกชายอยู่ ตนเองตามองไม่คอ่ ยเห็นเพราะแก่มากแล้วเอามือคล�ำดูถงึ กับ ใจหายนึกขึ้นได้ว่าลูกชายผูกคอตายจึงร้องเอะอะโวยวายให้ ลูกๆหลานๆรีบมาช่วยลูกชาย ลูกหลานตัดสายไฟออกปั้ม หัวใจแต่ไม่มีการตอบสนองจึงโทร.แจ้งต�ำรวจ กู้ภัยมาถึงพบ ว่าผู้ตายได้เสียชีวิตแล้ว นางขาวญาติผู้ตายกล่าวว่าผู้ตายมีลูกชายกับลูก สาว 2 คนแต่แยกทางกับภรรยานานแล้วก่อนหน้านี้ 1-2 วัน ผู้ตาย เคยบ่นให้ฟังว่าอยากตายไม่อยากอยู่แล้วแขนขาอ่อนแรงไม่ เหมือนคนปกติทั่วไปไม่อยากให้แม่กับลูกๆคิดว่าตนเป็นคน หมดสภาพ แม้บางครัง้ แขนขาจะไม่คอ่ ยมีแรงแค่กอ็ ดคิดมาก ไม่ได้บน่ อยากตายไม่คดิ ว่าจะมาเกิดเรือ่ งทีน่ า่ สลดหดหูแ่ บบ นี้ ทางญาติๆไม่ติดใจในการเสียชีวิตในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ จึง มอบศพให้น�ำไปบ�ำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป


36

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

The Hero ภารกิจชีวิตด้วยหัวใจที่ลืมตาย

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดกิจกรรมวิ่งปั่นร�ำลึกครบรอบ 1 ปี

เหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ�้ำหลวง คนนับหมื่น!! ร่วมกิจกรรม หมอภาคย์ ผบ.หน่วยซีล ร่วมวิ่ง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะค�ำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่ง – ปั่น เพื่อ ร�ำลึกครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ถ�้ำหลวง รวมใจเป็นหนึง่ เดียว ในกิจกรรม THAM LUANG CAVE DAY Bike&Run 2019 ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติถ�้ำหลวง – ขุน น�้ำนางนอน ต�ำบลโป่งผา อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อร�ำลึกถึงเหตุการณ์ ส�ำคัญที่เกิดขึ้นระดับโลก และจัดหาราย ได้น�ำเข้ากองทุนพัฒนาถ�้ำหลวง – ขุนน�้ำ นางนอน ในการนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะ ค�ำ แม่ทพั ภาคที่ 3 เป็นประธานกดแตรลม ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และวิ่งฟันรันระยะทาง 6 กิโลเมตร ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, จังหวัดเชียงราย, มณฑลทหารบกที่ 37, กองพลทหารราบ ที่ 7 ,หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ,กองพันทหาร ราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี และเครือข่ายสุขภาพ อ�ำเภอแม่สาย รวมทั้งภาคเอกชน และประชาชน โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3, พลตรี วิชิต วงศ์สังข์ ผู้ บัญชาการกองก�ำลังผาเมือง, นายณรงค์ศักดิ์ โอสถ ธนากร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพะเยา , พลเรือตรี อาภากร อยูค่ งแก้ว ผูบ้ ญ ั ชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทางเรือ, ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่า ราชการจังหวัดเชียงราย, คุณผกายมาศ เวียร์ร่า รอง ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงราย และกรรมการผู้ จัดการ บริษัท แม่ โขง เดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จ�ำกัด , นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ , พันเอก นฤทธิ์ ถาวรวงศ์ รองผู้บัญชาการกองก�ำลังผา เมือง, พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะ กิจกรมทหารม้าที่ 2 พร้อมแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วม กิจกรรม เข้า

จากนั้น นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็น ประธานในการปล่ อ ยขบวนนั ก ปั ่ น จั ก รยานเพื่ อ สุขภาพ ระยะทาง 54 กิโลเมตร และระยะทาง 24 กิโลเมตร โดยมี พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพ ภาคที่ 3 , นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด พะเยา, พลเรื อ ตรี อาภากร อยู ่ ค งแก้ ว ผู ้ บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ, ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย ,นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรม ประชาสัมพันธ์ , พันโท นายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน, นายกมล คชชา ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย, นายสมศักดิ์ คณาค�ำ นายอ�ำเภอ แม่สาย ,นางวลีพร กุนัน ภรรยาของนาวาตรีสมาน กุนัน หรือจ่าแซม ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ และมิสเต อร์เวิร์น อันสเวิร์ธ ชาวต่างชาติที่มีบทบาทในการ ค้นหาในถ�้ำหลวง เดินทางไปร่วมกิจกรรมวิ่งด้วย โอกาสนี้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะค�ำ แม่ทพั ภาคที่ 3 และคณะ เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ

ผลการปฏิบัติ ของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ได้ เป็นส่วนหนึ่งในปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลก ช่วยชีวิต นักฟุตบอลและ โค้ช ทีมหมูปา่ อะคาเดมี่ 13 ชีวติ ทีต่ ดิ อยู่ในถ�้ำหลวง วนอุทยานถ�้ำหลวง – ขุนน�้ำนางนอน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึง 10 กรกฎาคม 2561 ที่ ผ่านมานั้น ที่จะแสดงตามบูธของหน่วยงาน และเยี่ยม ชมนิทรรศ การภาพถ่าย ณ อาคารบันทึกเหตุการณ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง การปฏิบัติการการช่วยเหลือและกู้ภัยภายในถ�้ำหลวง กับเหตุ การณ์ที่ผ่านมา โดยการวิ่ง และปั่นจักรยาน ใช้เส้นทาง จากจุดเริ่มต้น และสิ้นสุด ที่ถ�้ำหลวง ขุนน�้ำนางนอน ผ่านเส้นทางจุดประวัตศิ าสตร์เหตุการณ์ชว่ ยเหลือตาม จุดต่าง ๆ เช่น จุดสูบน�้ำหนองน�้ำพุ วัดและชุมชนบ้าน จ้อง จุดจอดเฮลิคอปเตอร์ สถานที่ส่งตัว 13 หมูป่าไป โรงพยาบาล สระมรกตบริเวณถ�้ำทรายทองขุนน�้ำนาง นอน และบริเวณหน้าด่านพรมแดน อ�ำเภอแม่สาย โดย มี ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนชมรมนัง่ วิง่ ชมรม นักปั่น นักท่องเที่ยว และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ไม่ต�่ำกว่า 5 พันคน ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่เส้นชัยนักวิ่งและนักปั่นได้ รับเหรียญรางวัลที่ระลึก ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์ทรง เดช ทิพย์ทอง พร้อมกันนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบ ภาพวาด The Heroes ให้แก่ 11 หน่วยงาน ทีเ่ ข้าร่วมใน ภารกิจช่วยเหลือ 13 หมูป่าในครั้งนั้นอีกด้วย


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

ผกก.สภ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง เข้ารับรางวัล

37

เทพปัญจสิงขรนาคราช สาขา “ผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฏร์ดเี ด่น”

วันที่ 22 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.พิศุปกรณ์ น้อยปักษา ผกก.สภ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง เข้ารับรางวัลเทพปัญจสิงขรนาคราช สาขา หลักธรรมาภิบาล” ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ ห้อง “ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ดีเด่น” จาก ม.ร.ว.ด�ำรงดิศ ดิศกุล ประธานในพิธี สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ. ตามโครงการ “รณรงค์ส่งเสริม จิตอาสา คนดี คิดดี ท�ำดีด้วยหัวใจ ตาม

ม.แม่โจ้จัดเลี้ยงขันโตกน้องใหม่รุ่นที่ 84 ยิ่งใหญ่ น้องใหม่อึ้งสุดประทับใจ รก.อธิการบดี น�ำทีมผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสนุกหน้าเวที กับน้องใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กีฬา เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รอง ศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานลัน่ ฆ้องชัย ในกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ “สู่รั้วอินทนิล” ประจ�ำปีการศึกษา 2562 และได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในบรรยากาศแบบล้าน นา สร้างความรู้สึกอบอุ่น ประทับใจ เมื่อก้าวสู่รั้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้น ไป โดยก่อนทีน่ กั ศึกษาใหม่ทงั้ หมดจะเข้าสูง่ านเลีย้ ง จะมีกิจกรรมส�ำคัญคือ Boom มหาวิทยาลัยแบบยิ่ง ใหญ่ ไม่มีการแยกคณะ ไม่แยกสาขา เพราะไม่ว่าจะ มาจากไหน อยู่สาขาอะไร แต่เมื่อมาเรียนแม่โจ้แล้ว ทุกคนคือคือลูกแม่เดียวกัน เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างความ ประทับใจ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ไม่รู้ลืม ส� ำ หรั บ พิ ธี เ ปิ ด งานเริ่ ม ด้ ว ยขบวนแห่ ขั น โตกรั บ น้ อ งใหม่ ชุ ด “ทิ พ ยเบิ ก ฟ้ า ล้ า นนา 4 ชาติพันธุ์” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวล้านนาในปัจจุบัน มีทมี่ าจากการผสมผสานและด�ำรงชีพอยูร่ ว่ มกันของ ชนเผ่าต่างๆ ในบริเวณแอ่งที่ราบ ที่ถือได้ว่าเป็น บรรพบุรุษของชาวล้านนา น�ำขบวนโดย ผู้น�ำนัก ศึกษา ขบวนแสดงวัฒนธรรม ของแต่ละชนเผ่า และ อาหารพื้นเมืองจะเสิร์ฟบนขันโตกเพื่อให้น้องใหม่ ได้รับประทานอาหารร่วมกันตามรูปแบบครอบครัว ของชาวล้านนา นอกจากนีย้ งั มีสสี นั ไฮไลต์ สุดประทับใจ

เมื่อ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี น� ำ ที ม คณะผู ้ บ ริ ห าร แขกผู ้ มี เ กี ย รติ ผู ้ น� ำ องค์ ก ร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกิจกรรมสนุก หน้าเวทีกับน้องใหม่ ลดช่องว่างระหว่างวัย สร้าง ความสัมพันธ์อันดี ให้น้องใหม่ได้สนุกเต็มที่ และมี ความสุข กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมส�ำคัญที่ชาว แม่โจ้พร้อมใจกันเลี้ยงต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ว อินทนิล บ้านหลังที่สองอย่างอบอุ่น โดยมี คณะผู้ บริหาร คณาจารย์ ผู้แทนศิษย์เก่า มาร่วมรับประทาน

อาหารกับน้องใหม่เป็นประจ�ำทุกปี ยิ่งท�ำให้บรรยา กาศอบอุ่นยิ่งนัก ซึ่งปีนี้ โดยระหว่างการร่วมรับ ประทานอาหารจะมีการแสดงจากศิลปินรับเชิญ พี่ อ้น ธวัชชัย ชูเหมือน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 51 การแสดง ศิลปวัฒนธรรม และวงดนตรีประจ�ำมหาวิทยาลัย ทัง้ วงโปงลาง วงแม่โจ้แบนโจ วงแม่โจ้แบนด์ สร้าง ความสุข สนุก ครึกครื้น และแสดงให้เห็นถึงความมี ส่วนร่วมจากทุกส่วนฝ่ายในการพร้อมใจต้อนรับ น้องใหม่เข้ามาเป็นลูกแม่เดียวกัน ทรงวุฒิ ทับทอง


38

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

สืบสวนภาค 5 จับเอเย่นต์ยาเสพติดรายส�ำคัญ เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ . ย. 2562 เจ้ า หน้ า ที่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 (ศูนย์ปราบปรามผู้มอี ิทธิพล และมือปืนรับจ้าง ต�ำรวจภูธรภาค 5) โดยการ อ�ำนวยการของ โดยอ�ำนวยการของ พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผบก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์ วิวัฒนชัย รอง ผบก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.รัฐพล น้อย ช่างคิด ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 พ.ต.ท.นิติพันธ์ สังขกร รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 , พ.ต.ท.ทนัน ชัย พอพิน รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจกก.สส.1ฯ น�ำโดย พ.ต.ต.ฤทธิชัย บรรเลงสุวรรณ สว.กก. สส.1ฯ ,พ.ต.ต.ทัตตวีร์ ด่านพิทกั ษ์ตระกูล สว.กก. สส.1 พร้อมพวก ได้จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ผู้ ต้องหา 1 คน ซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิดฐาน “เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 แอมเฟตา มีน(ยาบ้า)(ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อ จ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พร้อมของกลาง ยาบ้า รวม 172 เม็ด ,ยาไอซ์ ชัง่ รวมถุงประมาณ 1.87 กรัม ผูต้ อ้ งหาคือ นายวิโรจน์ สมโน อายุ 37 ปี บ้านเลขที่ 214 หมู่ที่ 2 ต�ำบลมืดกา อ�ำเภอ ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยจับกุม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลาประมาณ 14.30 น. เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจับกุมได้ ภายในห้องพักเลขที่ 929 หอพักบ้านเบญชาพรรณ ถ.สามล้าน ต.พระ สิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พฤติกรรมก่อนท�ำการจับกุมเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจสืบทราบว่านายวิโรจน์ สมโน มีพฤติ การณ์ จ� ำ หน่ า ยยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่ และพื้ น ที่ ใ กล้เ คียง จึง ได้ท�ำการ สืบสวนทราบจากสายลับ(ขอปกปิดนาม) ว่าเคย ติดต่อซื้อยาบ้ากับนายวิโรจน์ สมโน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลาประมาณ 00.46 น. ได้โอน เงินผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ เคพลัส โอน เข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง ชื่อนายวิโรจน์ สมโน เป็นค่าซื้อยาบ้าที่ได้ตกลงซื้อขายจ�ำนวน 1,500 บาท เป็นยาบ้าจ�ำนวน 15 เม็ด แล้วนายวิโรจน์ฯ จะวางยาบ้าตามจุดที่ได้นัดหมาย หลังจากโอน เงินแล้วสายลับได้โทรศัพท์ติดต่อกับนายวิโร จน์ฯ ทางโทรศัพท์ และได้ไปเก็บยาบ้าตามทีน่ าย วิโรจน์ฯ แจ้งไว้ที่กระถางดอกไม้ข้างตู้กดเงิน ธนาคารสาขาพระสิงห์ ถนนราชด�ำเนิน ต.พระ สิงห์ อ.เมือง จ.เชียง ใหม่ ต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดย ร.ต.อ.พัฒนพงษ์พนั ธ์ บุษบง รอง สว.กก.สส.1ฯ ได้ขอข้อมูลภาพจากกล้องวงจร ปิดของธนาคารกรุงไทย สาขาพระสิงห์ ตาม

หนังสือ กองก�ำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการ สืบสวนสอบสวนต�ำรวจภูธรภาค 5 ที่ 00.20 .30/103 ลงวันที่ 19 มิถนุ ายน 2562 พบว่านายวิโร จน์ ฯ ได้ น� ำ สิ่ ง ของบางอย่ า งวางไว้ ที่ ก ระถาง ดอกไม้ดังกล่าวจริงซึ่งเชื่อว่าเป็นยาบ้า ช่วงเวลา ประมาณ 00.50 น. ของวันที่ 7 มิถุนายน 2562 จึง ได้บนั ทึกภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน และได้สืบสวนติดตามไปจนทราบว่า นายวิโร จน์ฯ พักที่ห้องพักเลขที่ 929 หอพักบ้านเบญชา พรรณ ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุม จึงได้รายงานให้ผู้ บังคับบัญชาทราบและไปตรวจสอบ โดยให้แม่ บ้านของหอพัก เคาะประตูเมื่อมีผู้เปิดประตูห้อง ออกมา พบนายวิโรจน์ฯ อยูภ่ ายในห้อง เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจชุดจับกุมแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และขอท�ำการตรวจค้น โดยนายวิโรจน์ฯ ยินยอมให้ท�ำการ ตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบ ยาบ้าลักษณะกลม แบนประทับตราอักษร WY เม็ดสีส้ม จ�ำนวน 61 เม็ดบรรจุในถุงพลาสติกใสแบบเลื่อนเปิดกดปิด และยาบ้าลักษณะกลมแบนประทับตราอักษร WY เม็ดสีแดง จ�ำนวน 28/เม็ด เม็ดสีส้ม จ�ำนวน 77 เม็ด เม็ดสีเขียว จ�ำนวน 6 เม็ด บรรจุในถุง พลาสติกใสแบบเลื่อนเปิดกดปิด ขณะท�ำการ ตรวจค้นนายวิโรจน์ฯ ล้วงมาจากกระเป๋ากางเกง ด้านหน้าข้างขวาของนายวิโรจน์ฯ แล้วตกอยู่บน รองเท้าภายในห้องพักฯ บริเวณข้างตัวของนายวิ

โรจน์ฯ และยาไอซ์ลักษณะเป็นเกร็ดใส น�้ำหนัก ชั่งรวมถุงประมาณ 1.87 กรัมวางอยู่บนที่นอน ภายในห้องพักฯ สอบถามนายวิโรจน์ ฯ รับว่า ยาบ้าและยาไอซ์ที่ตรวจพบทั้งหมดเป็นของตน และนายวิโรจน์ฯ รับว่าได้เสพยาบ้ามาก่อนหน้า นี้ประมาณ 4 เม็ด เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ชุดจับกุมจึงได้ตรวจ ปัสสวะหา สาร เสพติดเมทแอมเฟตามีนเบื้องต้น ปรากฎผลเป็น บวก เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าว หาให้นายวิโรจน์ ฯ ทราบว่า “เสพและมียาเสพ ติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมแฟตามีน (ยาบ้า) (ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพือ่ จ�ำหน่ายโดย ผิดกฎหมาย” และก่อนบันทึกจับกุมเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจได้แจ้งสิทธิตามกฎหมายว่าผูถ้ กู จับมีสทิ ธิ ที่ไม่ให้การหรือให้การใดๆ โดยนายวิ โ รจน์ สมโน ให้ ก ารรั บ สารภาพตลอดข้ อ กล่ า วหา โดยนายวิ โ รจน์ ฯ ให้การว่าได้ซื้อยาบ้าและยาไอซ์ มาจากนายนาย เบียร ไม่ทราบนามสกุลส่วนหนึง่ และจากนายอัด ส่วนหนึ่ง ซึ่งทั้งสองคนเป็นเพื่อนกัน โดยติดต่อ ทางหมายเลขโทรศัพท์ โดยเคยโอนเงินซือ้ ยาเสพ ติดจาก นายเบียร์บญ ั ชีธนาคารแห่งหนึง่ แต่มาถูก สืบสวนจับ กุมตัว จากนัน้ จึงได้นำ� ตัวผูต้ อ้ งหามา ท� ำ การบั น ทึ ก จั บ กุ ม และน� ำ ตั ว ผู ้ ถู ก จั บ พร้ อ ม บันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน เพือ่ เนินคดี ตามกฎหมายต่อไป. ทรงวุฒิ ทับทอง


39

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

สมาชิกวุฒิสภา พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ

ทอดผ้าป่ากว่า 2 ล้าน ซื้อเครื่องมือแพทย์

22 มิ.ย.62 ที่ห้องประชุมโรงพยา บาล สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ กรมแพทย์ ท หารเรื อ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิกวุฒิสภา พร้อม ภรรยา พลตรีหญิง อรัณยานี วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการฝ่ายฆราวาส เป็น ประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่อง มือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ ทหารเรือ โดยมีพระราชปัญญาวิสารัท (หลวงปู่

เหลือง) วัดกระดึงทอง จ.บุรี รัมย์ ประธานกรรมการ ฝ่ายสงฆ์ พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัด ธรรมสถิต จ.ระยอง ทีป่ รึกษากรรมการฝ่ายสงฆ์ มีพล เรื อ เอกศั ง กร พงษ์ ศิ ริ อดี ต ผู ้ บั ญ ชาการหน่ ว ย บัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพา นิช ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิ ติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ชลบุรี เขต 8 ตลอด จนอดีตคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหาร เรือ-ต�ำรวจ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้

มีจิตศรัทธาและประชาชน เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่า มหากุศล เป็นจ�ำนวนมาก พลเรือตรีสุรสิงห์ ประไพพานิช กล่าวว่า ขอขอบคุณ พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ สมาชิก วุฒิสภา พร้อมภรรยา พลตรีหญิง อรัณยานี วงษ์ สุวรรณ และครอบครัว รวมถึงผูบ้ ริจาคเงินสมทบทุน ทอดผ้าป่ามหากุศลในวันนี้ เพื่อหารายได้สมทบทุน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ส�ำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงขยายศักยภาพในการรักษาตามความเชีย่ วชาญ ของแพทย์ ในสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ เป็นที่ พึ่งทางสุขภาพของประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วม มือจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน มาร่วม กัน ซึ่งการทอดผ้าทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ในวันนี้ ได้เงินร่วมบริจาคท�ำบุญทั้ง สิ้นเป็นจ�ำนวน เงิน 2,244,999 บาท เพื่อน�ำไปจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ ส�ำหรับไว้ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป ภาพ/ข่ าว นิราช ทิพย์ ศรี /นันทพล ทิพย์ ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพรเทพ เขม้ นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ ข่าวภาคตะวันออก

เจ้าหน้าที่สนธิก�ำลังเข้าตรวจยึด ทวงคืนผืนป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน จ.สตูล พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต.(ท) มอบหมายให้ ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จังหวัด ส.ต. พร้อมด้วย น.ท.ธนะพงษ์ สุดรักษ์ ผบ.นป.สอ.รฝ.452 , ร.ท.โอวิทยา เกลี้ยงจิตร รอง ผบ.นป.สอ.รฝ.452 และเจ้าหน้าที่ กกล.รส.จว.สตูล และ ชปข.(ลับ) 203 ศปก.ทภ.4 บูรณาการก�ำลัง ร่วมกับ ชุดปฏิบตั กิ ารพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าชายฝัง่ และป่าชายเลน ส�ำนักงานการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ 10, สถานีพฒ ั นา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งที่ 34-37 และ 41,นป.สอ.รฝ.452,สภ.ละงู,กก.6 ปทส.,ตชด.436,จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า สต.ที่ 2 (ทุ่งหว้า) และ ผู้น�ำท้องถิ่น พื้นที่ ต.แหลมสน และ ต.ก�ำแพง อ.ละงู จ.สตูล เพื่อสนธิก�ำลังเข้าตรวจยึด ทวง คืนผืนป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลน จ.สตูล ตอนที่ 1 และเขตจ�ำแนกการใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติ ครม.เมื่อ 15 ธ.ค30 และ เมื่อ 22 ส.ค. 43 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ AO 3 ใน 2 ท้องที่ บ้านปากปิง หมู่ 10 ต.ก�ำแพง อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ จ�ำนวน 10-1-24 ไร่ โดยผู้บุกรุกท�ำเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ และปลูกพืชผลอาสินบนคันบ่อ ,บ้านบุโบย หมู่ 3 ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล เนื้อที่ จ�ำนวน 9-2-32 ไร่ โดยผู้บุกรุก ท�ำเป็นบ่อเสี้ยวสัตว์แบ่งออกเป็น 3 บ่อ และปลูกพืชผลอาสินบนคันบ่อเจ้าหน้าที่ โดยการแจ้งฐานความผิด กับบุคคลที่เกี่ยวข้อ ฐานยึดถือ ครอบครอง ท�ำประโย ชน์ฯ ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 และ มาตรา 31 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 มาตรา 26/4, 26/5 และมาตรา 31ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท�ำด้วยประการ ใดๆ อันเป็นการท�ำลายป่า หรือเข้ายึดถือฯ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ

ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 54,55 และมาตรา 72 ตรี ฐานเข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้าง หรือเผาป่า ท�ำด้วยประการ ใดให้เป็นการท�ำลาย หรือท�ำให้เสื่อมสภาพฯ เป็นความผิดตาม มาตรา 9 และ มาตรา 108 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ฐานกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำด้วย ประการใด โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท�ำลายหรือท�ำให้สญ ู หายหรือเสีย หายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐฯ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97 จึงได้มอบเรื่องให้ นายจรงค์ คงระวะ เจ้าพนักงานป่าไม้ช�ำนาญงาน ท�ำหน้าที่หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 36 (ละงู สตูล) รับไปร้อง ทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.ละงู เพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่ าวประจ�ำจังหวัดสตูล


ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562

รับสมัคร ตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วประเทศ

Profile for TIGERNEWS. TV

นิตยสารตำรวจ (มิ.ย.) ...  

นิตยสารตำรวจ (มิ.ย.) ...  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded