Page 1


ÊสÒาÃรºบÑั­Þญ   

éÐÑüċðśā êÞăæăèÐă×Ðòòòð ÑŚāöùŚöèÐôāÖ íòÿòāÙíăçĄåöāñëśāíòÿÐßăèÑéöèíñćúñāäòāæāÖÙôðāòÓ ÑĀéòåùćÑĎ×ċæĄēñöċðĆüÖďæñĎÐôśÐòćÖċæíþ 4USFFU7JFXċæĄēñöåąÖæĄēúðāñüÖ÷ā Destination Branding

%TI$V+$EEC

  

   

ùĘāèĀÐÖāèÐòćÖċæíðúāèÓò ÐòćÖċæíðúāèÓò èèæéćòĄ êæćðçāèĄ ØÿċÙăÖċæòā ùðćæòêòāÐāò ùĘāèĀÐÖāèÐāÜ×èéćòĄ ÐāÜ×èéćòĄ ùĘāèĀÐÖāèêòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ êòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ ùĘāèĀÐÖāèíòÿèÓò÷òĄüñćçñā íòÿèÓò÷òĄüñćçñā ùĘāèĀÐÖāèċíÙòéćòĄ ċíÙòéćòĄ òāÙéćòĄ ùĘāèĀÐÖāèôíéćòĄ ôíéćòĄ ùòÿéćòĄ ùăÖúŞéćòĄ ùĘāèĀÐÖāèùðćæòùÖÓòāð ùðćæòùÖÓòāð ùðćæòùāÓò èÓòêßð ùĘāèĀÐÖāèùćíòòâéćòĄ ÙĀñèāæ ùćíòòâéćòĄ üŚāÖæüÖ ÑŚāöùðāÓðëĈśêòÿÐüéÐāòæŚüÖċæĄēñö íĀèçðăäòùĆēüæĀēöďæñòĈśæĀèĎ×ÑŚāöïāÓÐôāÖ

2 4 8 8 10 14 16 16 16 20 23 26 29 34 34 40 40 46 46 52 52 56 59 59 64 67 70 70 74 77 81 81 84 90 94 96


E#2<"2=L&++1: 19+:)3:+:e 9!/: )beed 5 č+:9!)<L /9:<#+:č*<LG3ĉ +!Q:H*HĊ2@ @ 2:!+2+Ċ::!2+Ċ:!D#đ! !=D&?L5&2 # #ą5$5(9*&:- @ß2:*%!à-ĉQ:!QM:: 'ą:9@ +@ D+Ċ:D0+Ċ:=/=

G3Ċ5*Aĉ= <!=)=D<!5

ß0&< +: ++)àQ:+92-5

# D E /Ċ!ßE$ĉ!<! ++)ųE$ĉ!<!5à

G3ĊD+?5+5+@ĉ-QM:ß ++):(<":-àß:)+5*&ĉ5àĉ5H#H)ĉ3/9L!H3/

ßĉ5D=L*/H*àD-<0 ĉ:)3:0:-@ Ċ:/*ĉ::&ĉ52+Ċ:5*ĉ:+8 :+

D2K$ĉ:!*ĉ:!D3*Ċ:-Q:D!:H&+&+8D):5:+25!29LH*

2<G!G !!#+8:ßE#2<"2=L&++1:à)3:2/92<P

D-<)9++9+:1+č0:2!:+Ċ5*-Q:!Q: Q:D-5D-<0D<"A:

19+: ĉ:*<L*ß+&+8D+<à

+# +5 -Ċ5GH*@ ĉ:!

F#+*#+:*):&:?L!+?L!2@ 0+=

ß /ĉ:3 2<"#āà=L+:!):!:!D3-?5 +D5?M5D'ăē5D ?M5 A-&A!2@ G2

 êŒðúāðÖÓôæĄēêöÖÙèÙāöďæñæĀĔÖÙāäăäŚāÖðĄÓöāðùćÑòŚöðĎ×åöāñíòÿíòĎèİíòÿòāÙíăçĄðúāðÖÓô ċØôăðíòÿÙèðíòòøāòüéçĀèöāÓðıæĄðÖāèċæĄēñöïāÓÐôāÖďãśòĀéċÐĄñòäă×āÐÓćâüðò÷ĀÐãăė íăðôðčèðĀñ üãĄ ä ëĈś é òă ú āòæææ ďãś Ð òć â āêòÿíĀ è çŞ é æÐôüèèĄĔ å öāñċèĆē ü ÖĎèöčòÐāùðúāðÖÓôæĄē íòÿéāæùðċãĒ×íòÿċלāüñĈŚúĀöæòÖċ×òăÜíòÿÙèðíòòøāòüéíòòøāĎèöĀèæĄēçĀèöāÓð


ºบ¡ก.¢ขÍอàเÁมŒŒÒา İċæĄñē öúôāÐúôāñùďäôŞïāÓÐôāÖıØéĀéèĄĔ ðĄċòĆēüÖæĄēüñāÐċðśāðāÐðāñ ČäŚÑüċÐĒéďöśÐŚüè ÙŚöÖċãĆüèäćôāÓðíó÷×ăÐāñèçĀèöāÓð ðĄÐă×ÐòòðúôāñùăēÖúôāñüñŚāÖæĄē×ÿċÐăãÑąĔèĎúÜŚ ċôĒÐČäÐäŚāÖÐĀèďêċíĆēüÐòÿäćśèÐāòæŚüÖċæĄēñöďæñ ùĈŚČúôŚÖæŚüÖċæĄēñöĎè×ĀÖúöĀãïāÓÐôāÖæĀĔÖ æāÖäòÖČôÿæāÖüśüð êôāñìèäśèúèāöèĄĔèĀéċêŢèÐāòñŚāÖÐśāö ċÑś ā ùĈŚ ó ãĈ Ð āòæŚ ü ÖċæĄē ñ öÑüÖêòÿċæ÷ďæñČôÿ ċêŢèÙŚöÖċãĆüèùćãæśāñÐŚüèæĄēċÑśāùĈŚêŒĎúðŚ äŚüďêãĀÖèĀĔèİÚśüıÐĒÑüüèćÜāäċêŢèäĀöČæè æĄðÖāèİċæĄñē öïāÓÐôāÖıÑüüöñíòĎúśæāŚ èëĈüś āŚ è ČôÿČîèÓôĀéċæĄēñöïāÓÐôāÖæĄēċãăèæāÖæŚüÖċæĄēñö Ďèêòÿċæ÷ďæñ×ÖùĀðóæçăëė ôĎèíòêòÿÐāòèĄÓĔ üĆ İÑüĎúśČÑĒÖÑüĎúśñāöÑüĎúśĎúÜŚıäôüã êŒČôÿäôüãďê ùāçć

 ÑüĎúśċüāÓĘāČêôďêãśöñċãĄĖñöæŚāè ×ÿÓăãðāÐČôÿċÑśāĎ×ëăã ÑüĎúśČÑĒÖÐĒÓüĆ ÑüĎúśæāŚ èðĄùÑć ïāíČÑĒÖČòÖ ÙĄöăäùãĎùùðéĈòâŞêôüãïĀñäŚüüćêùòòÓæĀĔÖêöÖ ÑüĎúśñāöÐĒÓĆüÑüĎúśæŚāèðĄÙĄöăäæĄēñĆèñāö ċêŢèúðĆēèđêŒ ÑüĎúśĎúÜŚÐĒÓüĆ ÑüĎúśæāŚ èðĄäāĘ ČúèŚÖÐāòÖāè ČôÿÐă×ÐāòĎúÜŚčäñăēÖđÑąĔèďê

««@<$S;bMC,<S<M;T=M;Tb;CV7VbMCÊìáâïë ÊÞïèâñæëä_9WDg IBT'$GT*«²²²²²²²²²²²

““ «ซŒŒÍอ 13 ”” XXXİċĩĸĖěĔĦøõęĦûDPN | 3


»ป¯ฏÔิ·ท∙¹นÔิ ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม —º§´†£ äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð íó÷×ăÐāñè äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð  äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð äćôāÓð 

İċæ÷ÐāôÐăèúüñãĈèÐäÐúðąÐı×ċíÙòéćòĄ İêòÿċíâĄďúöśċלā÷āôċæ÷ÐāôÐăèċ×ùðćæòùāÓòı×ùðćæòùāÓò İùðćæòùāÓò&YQPı×ùðćæòùāÓò İÐāÜ×èéćòĄÐüôŞîċîùäăöĀôı×ÐāÜ×èéćòĄ ċêőãİċæ÷ÐāôãĈċúñĄēñöüíñíČééüÖ÷āı×êòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ İÐāòČÑŚÖÑĀèċòĆüñāöêòÿċíâĄċæ÷éāôäĘāéôčíùĀÖčÕı×ùăÖúŞéćòĄ İÖāèêòÿċíâĄòĀééĀöı×ùðćæòêòāÐāò İêòÿċíâĄäĀÐéāäòãüÐďðśČôÿôśāÖċæśāíòÿöĀãċ×ĒãòăĔöı×ùðćæòùāÓò İêòÿċíâĄäĀÐéāäòċæčöČôÿÐāòČÑŚÖÑĀèċòĆüíāñı×ÙĀñèāæ İêòÿċíâĄäÐĀ éāäòċæčöÑśāöäśðôĈÐčñèċèĆüē ÖĎèöĀèüüÐíòòøāı×ùòÿéćòĄ İÖāèäĀÐéāäòċæčöċÑāíòÿÖāðèðĀùÐāòúôöÖíŚüĎúÜŚ äĀÐéāäòÑśāöäśðôĈÐčñèı×ôíéćòĄ İêòÿċíâĄäĀÐéāäòċæčööĀãċÑāãĄùôĀÐı×ùćíòòâéćòĄ İäĀÐéāäòíòÿòśüñöĀãùćæçāčïÙèŞıÐòćÖċæíðúāèÓò İÖāèČÑŚÖċòĆüúèśāċðĆüÖíòÿêòÿČãÖı×ùðćæòêòāÐāò İÖāèØôüÖ÷āôċלāíŚüÐöèüĈı×üŚāÖæüÖ İêòÿċíâĄäĀÐéāäòíòÿòśüñêæćðçāèĄı×êæćðçāèĄ İÖāèČùãÖďðśãüÐďðśêòÿãĀé×ĀÖúöĀãôíéćòĄÓòĀĔÖæĄēı×ôíéćòĄ İÖāèíòÿòāÙíăçĄåöāñëśāíòÿÐßăèÑéöèíñćúñāäòāæāÖÙôðāòÓı ÐòćÖċæíðúāèÓò


¾พÄฤÈศ¨จÔิ¡กÒาÂย¹น

 íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñèçĀèöāÓð íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè  íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè  íó÷×ăÐāñè  íó÷×ăÐāñè  íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè  íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè  íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñèçĀèöāÓð íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè íó÷×ăÐāñè

İċæ÷ÐāôÙðčôðāæĄēæŚāÑśāðı×ØÿċÙăÖċæòā İċæ÷ÐāôæćŚÖæāèäÿöĀèéāèı×ôíéćòĄČôÿ×ùòÿéćòĄ İÖāèèðĀùÐāòúôöÖíŚüêāèı×ùðćæòêòāÐāò İÖāèċêőãóãĈÐāôæŚüÖċæĄēñöêòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ ČôÿäĄÐüôŞîîòĄb äĀĔÖČäŚíòÿüāæăäñŞÑąĔèåąÖíòÿüāæăäñŞäÐı×êòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ İÖāèċæ÷ÐāôèðĀùÐāòüÖÓŞíòÿêßðċ×ãĄñŞı×èÓòêßð İÖāèèðĀùÐāòúôöÖíŚüčùçòı×ØÿċÙăÖċæòā İÖāèùĄùĀèČúŚÖùāñèĔĘāðúÐòòðôüñÐòÿæÖıùöèèāÓòāïăòðñŞ ÐòćÖċæíðúāèÓò İÖāèôüñÐòÿæÖäāðêòÿæĄê÷ĈèñŞ÷ăôêāÙĄíéāÖďæòı ČôÿİôüñÐòÿæÖÐòćÖċÐŚāı×íòÿèÓò÷òĄüñćçñā İÖāèêőãæüÖíòÿČôÿôüñÐòÿæÖùöòòÓŞèĀÐøĀäò ùĆéùāèêòÿċíâĄæśüÖåăēèı×ùćíòòâéćòĄ İÖāèċæ÷ÐāôôüñÐòÿæÖı×üŚāÖæüÖ İÖāèêòÿċíâĄöĀèôüñÐòÿæÖČôÿÖāèðúÐòòðüāúāòüòŚüñı ×ÙĀñèāæ İôüñÐòÿæÖñśüèñćÓ×üðíôêíăéĈôùÖÓòāðı×ôíéćòĄ İÖāèôüñÐòÿæÖäôāãčéòāâèÓòċèĆēüÖċÑäı×ØÿċÙăÖċæòā İÖāèêòÿċíâĄôüñÐòÿæÖùćíòòâéćòĄı×ùćíòòâéćòĄ İÖāèêòÿċíâĄôüñÐòÿæÖÐāéÐôśöñċðĆüÖČðŚÐôüÖüćæñāèòı ×ùðćæòùÖÓòāð İÖāèċæ÷ÐāôôüñÐòÿæÖüČùöÖúāı×üŚāÖæüÖ İċæ÷ÐāôêôāæĈüòŚüñæĄēæŚāØôüðı×ùðćæòùāÓò İċæ÷ÐāôãĈèÐċðĆüÖďæñÓòĀĔÖæĄēı×ùðćæòêòāÐāò İÖāèèðĀùÐāòíòÿčíçăùĀäöŞÐöèüăðæŚāØôüðı×ùðćæòùāÓò İÖāèùĀêãāúŞùÿíāèÑśāðČðŚèĔĘāČÓöı×ÐāÜ×èéćòĄ İÖāèÓāöéüñďèæŞı×ùòÿéćòĄ İÖāèÙðöĀÖîŠÖãèäòĄı×ôíéćòĄ İÖāèċôĄĔñÖčäŜÿץèôăÖı×ôíéćòĄ


³›©´†£ š çĀèöāÓð

 çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð  çĀèöāÓð   çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð  çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð  çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓð çĀèöāÓððÐòāÓð

İÖāèçĀèöāíóÐøÙāäăÓòĀĔÖæĄēı×èÓòêßð İÖāèðúĀ÷×òòñŞÖāèďðśéāÖČíı×òāÙéćòĄ İÖāèíòòâďðśÖāðüòŚāðùöèúôöÖòıÐòćÖċæíðúāèÓò İÖāèċæ÷ÐāôãüÐďðśċðĆüÖúèāöı×ùćíòòâéćòĄ İÖāè6LVMFMF-PWFS1BSUZı×ùòÿéćòĄ İċæĄēñöêòÿúñĀãíôĀÖÖāèÑĄē×ĀÐòñāèÙðċðĆüÖı×ÐāÜ×èéćòĄ İöĀèíŚüČúŚÖÙāäăÙðÐāòêòÿãĀéďîéèåèèòāÙãĘāċèăèıÐòćÖċæíðúāèÓò İÖāèÓòüéÓòĀöùćÑùĀèäŞÙðæćÖŚ æāèäÿöĀèéāèäśüèòĀéöĀèíŚüı×ùćíòòâéćòĄ İñüñ÷ñăēÖîŖāüñćçñāðòãÐčôÐČôÿÖāèÐāÙāãêòÿ×ĘāêŒı ×íòÿèÓò÷òĄüñćçñā İċêőãäĘāèāèüāúāòãĄäôāãéāÖôĄēċðĆüÖùüÖóãĈı×ùćíòòâéćòĄ İċæĄēñöČééúöāèċñĒèĎèÖāè5IF-JUUMF$BOEMFı×òāÙéćòĄ İèüèèĀéãāöÐüãúèāöæĄēċðĆüÖÐāÜ×èŞı×ÐāÜ×èéćòĄ İÖāèðúÐòòðùĀäöŞċôĄĔñÖČúŚÖêòÿċæ÷ďæñÓòĀĔÖæĄēı×èÓòêßð İċæ÷ÐāôíāċúòãòåčéòāâČúŚÖċðĆüÖúĀöúăèı×êòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ İċæ÷ÐāôÐăèêôāæĈČôÿÑüÖãĄċðĆüÖČðŚÐôüÖÓòĀĔÖæĄēı ×ùðćæòùÖÓòāð İÖāèêòÿċíâĄùĆéùāèäĘāèāèúôöÖêĈŕ÷ćÑı×ÙĀñèāæ İÖāèúüÐāòÓśāùïāüćäùāúÐòòðČîòŞı×ÐāÜ×èéćòĄ İċæ÷ÐāôÐăèêôāČôÿÐāÙāãı×ùăÖúŞéćòĄ İÖāèùĀðëĀùüāÐā÷ċñĒèċãŚèĎèäĘāèāèċúðĆüÖČòŚæĄēêőôĒüÐı×ÐāÜ×èéćòŲĄ İùöãðèäŞÑśāðêŒäśüèòĀéêŒĎúðŚČééöăåĄÙāöíćæçı öĀãĎèċÑäÐòćÖċæíðúāèÓò İÖāèċÓāæŞãāöèŞĎèČãèçòòðı×íòÿèÓò÷òĄüñćçñā İ)VB)JO$PVOUEPXOı×êòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ İðúĀ÷×òòñŞæăöôăêéāèùćíòòâéćòĄı×ùćíòòâéćòĄ İÖāèċÓāæŞãāöèŞäôāãèĔĘāéāÖèĔĘāëąĔÖı×ùðćæòêòāÐāò Öāè$06/5%08/İüĀðíöāòĆèē ċòăÖċåôăÖ÷ÐĎúðŚı×ùðćæòùÖÓòāð İÖāè#BOHLPL$PVOUEPXOıÐòćÖċæíðúāèÓò İÖāèùöèæăöôăêèèæŞÓòĀĔÖæĄēı×èèæéćòĄ İÖāèöăÖē ðúĀ÷×òòñŞùíć òòâéćòĄ ĭôĘāäÿċíăèðāòāçüèĮı×ùćíòòâéćòĄ İÖāèüĈŚæüÖüĈŚüāòñçòòðùćöòòâïĈðăêòÿ×ĘāêŒı×ùćíòòâéćòĄ İÖāèóãĈúèāöíòÿòāÙèăċö÷èŞðóÓæāñöĀèı×ċíÙòéćòĄ İďúöśíòÿöĀãı×ĀÖúöĀãïāÓÐôāÖ


·ท∙·ท∙·ท∙. ¬µ›³ƒ‰´›¢»£¶¢´†¢´†ƒ§´‰ 999«LlT;S$*T;$EZ*_9@CMT;'E

åèèċíÙòéćòĄäĀãĎúðŚČÑöÖðĀÐÐÿùĀè ċÑäòāÙċæöĄÐòćÖċæíþ čæò÷ĀíæŞ  čæòùāò  üĄċðô UBUCBOHLPL!UBUPSUI ċöĒéďÚäŞ XXXUPVSJTNUIBJMBOEPSH ëüċñĄñòñÖďÙñòĀäèŞ

ëüèÖèăäñŞċäĒÖðâĄöòòâ

999«LlT;S$*T;_@-E<ZEW

åċíÙòċÐøð üÙÿüĘā×ċíÙòéćòĄ čæò÷ĀíæŞ  čæòùāò üĄċðôUBUQIFU!UBUPSUI ċöĒéďÚäŞ XXXUPVSJTNUIBJMBOEPSH  QIFUDIBCVSJ

999«LlT;S$*T;G@<ZEW

ëüüăùùòÿíÖøŞČæè÷ăòă

999«LlT;S$*T;$T‰+;<ZEW

åČùÖÙĈčääéśāèċúèĆüüċðĆüÖ ×ÐāÜ×èéćòĄ čæò÷ĀíæŞ   čæòùāò  üĄċðô UBULBO!UBUPSUI ċöĒéďÚäŞ XXXUPVSJTNUIBJMBOEPSH  LBODIBOBCVSJ

éòăċöâ÷āôāÐôāÖ×ĀÖúöĀãôíéćòĄ åèāòāñâŞðúāòāÙüċðĆüÖ ×ôíéćòĄ čæò÷ĀíæŞ   čæòùāò ëüöĀáèíÖøŞčíçăėèăēðČãÖ üĄċðôUBUMPCSJ!UBUPSUI ċöĒéďÚäŞ XXXUPVSJTNUIBJMBOEPSHMPQCVSJ



999«LlT;S$*T;=ER+I<'WEW%S;:

999«LlT;S$*T;@ER;'EJEWODZ:DT

úðĈŚäêòÿäĈÙĀñ üíòÿèÓò÷òĄüñćçñā×íòÿèÓò÷òĄüñćçñā čæò÷ĀíæŞ čæòùāò üĄċðôUBUZVUZB!UBUPSUI ċöĒéďÚäŞXXXUPVSJTNUIBJMBOEPSHBZVUUIBZB

999«LlT;S$*T;LCZ9EL*'ETC

 ÙĀĔèüāÓāòüċèÐêòÿùÖÓŞ åíöÖùðéĈòâŞäüĀðíöā  üüĀðíöā×ùðćæòùÖÓòāð čæò÷ĀíæŞ   čæòùāò  üĄċðô UBUTNTL!UBUPSUI ċöĒéďÚäŞ XXXUPVSJTNUIBJMBOEPSH  TBNVUTPOHLISBN

åċíÙòċÐøðäúĀöúăèüúĀöúăè ×êòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ čæò÷ĀíæŞ     čæòùāò üĄċðôUBUQSBDIVBQ!UBUPSUI ċöĒéďÚäŞXXXUPVSJTNUIBJMBOEPSH QSBDIVBQLIJSJLIBO ëüêőţè èāåċ×òăÜëô

ëü×ćàāæăíñŞċ×òăÜôāï

ëüüĀÖÓâāíćŚðëÐā



ëüöă÷òćäüăèČúñð

  999«LlT;S$*T;LZ@EE5<ZEW

  ÷āôāÐôāÖ×ĀÖúöĀãùćíòòâéćòĄÙĀĔè åùćíòòâÙĀñèāæüċðĆüÖ×ùćíòòâéćòĄ čæò÷ĀíæŞ   čæòùāò  üĄċðô UBUTVQIBO!UBUPSUI ċöĒéďÚäŞ XXXTVQIBOOFU

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 7


íòÿòāÙíăçĄðúāðÖÓôċØôăðíòÿÙèðíòòøāòüéçĀèöāÓð

¾พÃรÐะÃรÒาªช¾พÔิ¸ธ¶ถÕี ÇวÒาÂย¼ผŒŒÒา¾พÃรÐะ¡ก°ฐÔิ¹น „œ©› ¤º­¤´—¥´™´‰Œ§£´¥†

8 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


 ÐüÖæĀ í ċòĆ ü ċäòĄ ñ ð×Ā ã ÖāèíòÿòāÙíă çĄ ċ ùãĒ × íòÿòāÙãĘ ā ċèă è åöāñëśāíòÿÐßăèčãñÑéöèíñćúñāäòāæāÖÙôðāòÓċèĆēüÖĎèöčòÐāùæĄē íòÿéāæùðċãĒ×íòÿċלāüñĈŚúĀöæòÖðĄíòÿÙèðāñćÓòéíòòøāĎèöĀèæĄē çĀèöāÓð ÖāèíòÿòāÙíăçðĄ úāðÖÓôèĄĔ ×ĀãÐòÿéöèċòĆüċêŢèòăöĔ ĎÙśċòĆüôĘā ÓöāðñāöÐòÿéöèċòĆü ċðäòÓöāðÐöśāÖċðäòĎÙśÐĘ āôĀÖíô èāñċùśèæāÖÑéöèíñćúñāäòæāÖÙôðāòÓÐĘāúèã×ćãċòăēðäśè ÑéöèéòăċöâùÿíāèÐòćÖçèùăĔèùćãÑéöèæĄē úèśāöĀãüòćâòāÙöòāòāð òöðòÿñÿæāÖêòÿðāâÐðĎÙśċöôāêòÿðāâèāæĄ ÐĘ ā úèãÐāòÚĀ Ð Úś ü ðÐòÿéöèċòĆ ü ðĄ Ð āòÚś ü ðñŚ ü ñ ÓòĀĔ Ö ÚśüðĎúÜŚÓòĀÖĔ ĎèöĀèæĄē ČôÿäćôāÓðċöôāêòÿðāâè ×āÐéòă ċöâæŚ ā ċæĄ ñ éċòĆ ü öāùć Ð òĄ ùŚ ö èöĀ è íòÿòāÙíă çĄ ÓĆ ü öĀ è ċùāòŞ æĄē äćôāÓð ÑüċÙăÜíùÐèăÐòÙāöďæñæćÐæŚāèòŚöðÙðíòÿòāÙíăçĄðúāðÖÓôèĄĔ čãñíòśüðÐĀè

 ETDGR_OWD69W`g ;;O;`GR'ITC'Y<M;T%O**T;LTCTE86[c69Wg ôôô«ÈÆËĝµ±«ñå MEYOôôô«b;MGI*ws«c9DMEYOLO<8TC_@VCg _7VC9W'g 5R$EEC$TE? TD=ER-TLSC@S;: *T;_,GVC@ER_$WDE7V@ER<T9LC_6f+@ER_+TOD[MSIa9EJS@9­¯³®µ°³®²

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 9


¢ขÑัºบÃร¶ถÊสØุ¢ขãใ¨จàเ·ท∙Õีè่ÂยÇวàเÁม×ืÍอ§งäไ·ท∙Âย...ãใ¡กÅลŒŒ¡กÃรØุ§งàเ·ท∙¾พÏฯ ¬³‰†£¬–Ŭ†›Â™·¤Ê ©¬º„ÅŠ Ďèïāöÿċ÷òøßÐă×æĄēÑąĔèđ ôÖđòāÓāèĔĘāðĀèċÙĆĔüċíôăÖÐĒëĀèëöè æĘāĎúśÐāò×ĀãčÓòÖÐāòæĄċē ÐĄñē öÐĀéÐāò ċãăèæāÖæŚüÖċæĄēñöčãñòåñèäŞùŚöè éćÓÓôíôüñÚéċÚāďðŚďãśòĀéÓöāð èăñðďêãśöñČäŚãśöñúĀöĎ×ÑüÖÓèæĄē òĀÐÐāòæŚüÖċæĄēñöĎèòĈêČééČòôôĄē úòĆüÓāòāöāèæĄē×ÿðüÖÑśāðďðŚďãś æææïĈðïă āÓïāÓÐôāÖčãñ ÐüÖäôāãïāÓÐôāÖďãśċôĒÖċúĒèÓöāð ùĘāÓĀÜ׹Öďãś×ãĀ čÓòÖÐāòİÑĀéòåùćÑĎ× ċæĄēñöċðĆüÖďæñĎÐôśÐòćÖċæíþı ÑąĔèčãñêòĀéòĈêČééčÓòÖÐāòĎúś

ùÿùðÓÿČèèÙăÖåśöñòāÖöĀô×āÐ ÐāòæŚ ü ÖċæĄē ñ öČúŚ Ö êòÿċæ÷ďæñ ïĈðăïāÓïāÓÐôāÖČôÿüĄÐòĈêČéé ċêŢèÐāòċãăèæāÖĭæŚüÖċæĄēñöČéé úðĈŚÓâÿúòĆüÓāòāöāèĮčãñòåäĈś ČôÿòåéĀùêòĀéüāÐā÷ċíĆēüÙŚöñôã ùïāöÿčôÐòśüèôãÐāòùòśāÖðôíăø ôãÐāòæĘāôāñùăēÖČöãôśüðČôÿôã ÐāòĎÙśèĔāĘ ðĀèċÙĆüĔ ċíôăÖÚąÖē ðĄòāÓāČíÖ Ðă × ÐòòðúôĀ Ð ÑüÖčÓòÖ Ðāòþ ċêŢ è Ðāò×Ā ã æĀ ö òŞ èĘ ā òŚ ü Ö òŚ ö ðÐĀ é íĀ è çðă ä òëĈś ê òÿÐüé ÐāòçćòÐă×æŚüÖċæĄñē öèĘāèĀÐæŚüÖċæĄñē ö

ÙŚ ö ñċúôĆ ü Čôÿéòă × āÓæòĀ í ñŞ ùă è ĎúśÐĀéëĈśäăãċÙĆĔüďöòĀù)*7êôŚüñêôā ôÖùĈŚ æ ÿċôìŠţ Ö äÿöĀ è üüÐÑüÖďæñ ÙŚöñċúôĆüÙśāÖæĄē ÷ĈèñŞüèćòĀÐøŞÙśāÖ ÐāÜ×èéćòĄéśāèÙÙśāÖÙòāÚąēÖÐāò ×ĀãÐă×ÐòòðĎèêŒÖéêòÿðāâ ďãś òĀ é ÐāòäüéòĀ é ċêŢ è üñŚ ā ÖãĄ èĀÐæŚüÖċæĄñē öùèĎ×æĄ×ē ÿċãăèæāÖÐôĀé ðāæŚüÖċæĄēñöÚĔĘāĎèČúôŚÖæŚüÖċæĄēñö äāðċùśèæāÖĎèčÓòÖÐāòþãśöñäèċüÖ ĎèêŒÖéêòÿðāâÐüÖäôāã ïāÓÐôāÖÐĘāúèã×ĀãÐă×ÐòòðãĄđ

2

1

ùāðāòåòüÖòĀéèĀÐæŚüÖċæĄñē öďãśæÐć ċí÷ æćÐöĀñÐāò×ĀãÐă×ÐòòðČéŚÖüüÐċêŢè òĈêČééÓĆüĭČòôôĄĮē ċêŢèÐāòĎúśèÐĀ æŚüÖċæĄñē ö ÐôćðŚ ÓòüéÓòĀöÐôćðŚ öĀñæĘāÖāèċãăèæāÖ ãśöñòåñèäŞùöŚ èéćÓÓôæŚüÖċæĄñē öäāð ČúôŚÖæŚüÖċæĄñē öĎèċùśèæāÖČôÿČÑŚÖÑĀè äāðúā3$ 3PVUF$IFDL íòśüðæĀÖĔ òŚöðùèćÐÐĀéċÐðöĀããöÖäŚāÖđċíĆēü 10 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

ċÑśāċñĄēñðÙðČúôŚÖæŚüÖċæĄēñöæĄēċêŢè ČúôŚÖæŚüÖċæĄēñöĎúðŚđĎèïĈðăïāÓ ïāÓÐôāÖČôÿċÙĆē ü ðčñÖïĈ ðă ï āÓ ïāÓäÿöĀèüüÐÐāòòŚöðæĘāÐă×Ðòòð $43 $PSQPSBUF4PDJBM3FTQPOTJCJMJUZ

ÚąÖē ĎèêŒÖéêòÿðāâďãśðÐĄ āòèĘā èĀÐæŚüÖċæĄēñöċÑśāďêĎèíĆĔèæĄēêòÿùé üć æ ÐïĀ ñ ÑüÖïĈ ðă ï āÓïāÓÐôāÖ

3

ċÙŚèèĄüĔ ÐĄ ċíĆüē äüéùèüÖÓöāðäśüÖÐāò ÑüÖèĀÐæŚüÖċæĄñē öïāñĎäśÙüĆē čÓòÖÐāò İÑĀéòåċæĄēñöïāÓÐôāÖıÚąē Ö ×ÿ ðĄ òĈ ê ČééÐă × ÐòòðČôÿċùś è æāÖ æĄē èŚ ā ùĀ ð ëĀ ù ĎèéòòñāÐā÷ĎúðŚ đ ÚąēÖèĀÐæŚüÖċæĄēñöùāðāòåäăãäāðďãś ĎèØéĀéúèśāúòĆüċöĒéďÚäŞ XXX ċæĄēñöïāÓÐôāÖÓüð


4

5

7 6 8

9

10

Ą īùòÿéòć Ą Öċæíþīôíéòć òć Ð ē Ą æ āÖ æ ś è ċù ð ĄēðÐòāÓ æ è Ā ö öĀ è Ö ü ÖĎúśÐĀéèśüÖĎè ś ü þüŚāÖæ Ñ í Ö ē ă ù ċæ é Ö ć ü ò ð Ð ð ö ē Ą āÓĎú 5.òŚ ċùśèæāÖæ éćòĄ ðüéÑüÖéòă× ĆĔèæĄē ÿ è ô × Č ă Ü ä ā ā Ð Ù Ö Ś Ą ú ò ć Č ċãĒÐ ùćíòòâé éüćæÐïĀñĎèí ó÷×ăÐāñè ÖċòĄñèæĄēêòÿù čò é Ā Ð Ş ç öĀèæĄēí è Ā í ù Āð òåĎèİČòôôĄēùĆēü ïāÓÐôāÖ 1. íăçĄêôŚüñ ĔÖæĄēı ÓĎúśëĈśäăãċÙĆĔü òĀ ðüéċÖăèéòă×ā èĔĘāíć ×ĀÖúöĀã ð Ó ö ā ś òŚ . 6 ñ ďæñýüèã éāæ ĈśüĘāèö ù)*7æĄēöĀãíòÿ āñÙðïĈèśüñë 2. èāñùðÙ ÐôāÖ ÓèÐôāÖ Čôÿ ďöòĀ ćòĄ Ó é èèæéćòĄ ī ÐāòïĈðăïāÓïā øĀæďæñýüèãśāċêŢè ôí ÐòćÖċæíþī èĀ çŞ  ē Ą òă é Öæ Ð ā ā æ ò× è ś ā ċù ú òă ïāí ëĈśé Ą öèĀ æĄē Ððć òêôŚüñòå ć ò ā é Ð â Ďè òò è ć í ā ù ç Ą òÿ ò ć ê ÐĘāČíÖ é āíâöĀãċÑā íþùćíòòâ ï ċæ ñ Ö ć ā Ś ò å Ð ð ö ē Ą òŚ Öæ . ā 7 ċùśèæ éćòĄ Ąüñćçñā ×ĀÖúöĀãùćíòòâ ăÖċæòā īíòÿèÓò÷ò öāÓð ċæíþīØÿċÙ è Ā Ö ć ò ç Ð  ē Ą  Öæ ē Ą ā æ æ öĀè ĈśüĘāèöñ ċùśè ïāÓð öĀèæĄēíóø āñÙðïĈèśüñë F 3. èāñùðÙ ÓÐôāÖ ÓèÑöā ðüé īòÿñüÖ 43İ8F-PW $ ð ā ò ò ï Ð Ó × ă ā ė ă Ð ï ă ç ð ð Ĉ æ ă Śö ìŠÖţ ù Ðāòï üā×āòñŞ êòÿ ùåŞ 8 . ò êôüŚ ñíĀèçćêŞ ôāôÖùĈæŚ ÿċôÙāñ é Ā Ð ś Ďú Ó ā × òă Āãčé ÑüÖé 'JTIı ×āÐčòÖċòĄñèö æñ ãèäòĄ äĀöČæè ùāææüÖčòÖċòĄñèöĀã äÿöĀèüüÐÑüÖď Ö ŞíòÿíăÕċè÷êā òā ê čòÖċòĄñèöĀã ÖċòĄñèöãĀ éÜ ÐèĀ èāöāù 9.ČöÿùĀÐÐāòÿüÖÓ ÐâöĀãùðāè ć ŚæĄēùćãĎèčô ďæòèüś ñČôÿčò ëĈśüĘāèöñ ċùöñùćÑæĄēĎúÜ ċÙăÖċæòā ñ ü ś è Ĉ ï ð Ù ñ ā 4.èāñùðÙ ÐôāÖ æĄē ×āÐÚśāñ òĀäèāòāð×Øÿ þīòāÙéćòĄ ī Ó ÐāòïĈðăïāÓïā íñêŞ òÿãøă ߪ ëüĈś āĘ èöñÐāò ċùśèæāÖæĄē ÐòćÖċæí Öă úāÓð ù òĀ èāÖùāöòĀäèāæ ôāÖ æĄē ×āÐÚāś ñ Čôÿ ÐāÜ×èéòć Ą öèĀ æĄē ñïāí Ð āÓ ï öñÐāò ŚüÖċæĄēñöòŚöðåŚā è æ ÐüÖäôāã Ę ā Ð Ā ś Ĉ ü è ë ÿ āï â ô Ó Ü . òă 10 ñŞ ċ× èāÖùāö×àć āæíă èíòÿèÓò÷òĄüñćçñā ŚüèüüÐċãăèæāÖ Öā Ð Ā è ā Ę ù é Ā śÐ Ð æææ ăðüéòāÖöĀôĎú òä ñ Ą Ð ċ ś Ďú

 ã ć ù Úśāñ Ðāòþ ëĈśċÑśāòŚöðčÓòÖ

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 11


Street View àเ·ท∙Âยè่Õี Çว¶ถÖึ§ง·ท∙ÕีËหè่ ÁมÒาÂย 360 Íอ§งÈศÒา

 aG$9Z $ IS ; ;Wh CW $ TE9 O *_9Wg D I _=;LI;M;X*g LlT'S‰%O*-WI7V _JEK2$V+ 6W%X;h CWETDc6CT$%X;h 9Z$';%I;%ITD $ER7YOEYOE;OO$9O*_9WgDIcCIT+R b$G c$G_9WgDI.lTh9Wg$f c6 cC.lTh$f6W  8 T 'V 6 8X * _CYg O ®­ = 9Wg ` G I +S*MIS6b$G$EZ*_9@QMGTD+S*MIS6 DS*cC_=;9WgE[+S$cC_=;9Wg7O*$TE %O*;S$9O*_9WDg I=++Z<;S L8T;$TE5 _=GWgD;c=ODT*CT$cCIT+R6ID %O+lT$S66T;_JEK2$V+MEYO_IGT $TE_6V;9T*OYg;e9lTbM$ER`L$TE 9O*_9WgDI+S*MIS6b;BT'$GT*_EVgC_=; 9Wg;VDCCT$%Xh;_EYgODe ÐāòċãăèæāÖæĘāďãśéüŚ ñċöôāöŚāÖùĀèĔ đ ÐĒċæĄēñöďãśÓŚāĎÙś×ŚāñÐĒêòÿúñĀãÐöŚā ×ÿďêÐĄÓē èďêÐĀéċíĆüē èďêÐĀéÓòüéÓòĀö ďêÐĀéÓèòĈśĎ×ÐĒÖŚāñùÿãöÐďêúðã äôāãÐāòæŚüÖċæĄēñöÑüÖïāÓÐôāÖ æĀĔÖ×ĀÖúöĀã׹ÖċäăéčäÑąĔèðāÐ æćÐ×ĀÖúöĀãúôāñđÙćðÙèÐĒíĀáèā ùăèÓśāÐă×ÐòòðéòăÐāòæŚüÖċæĄñē öäŚāÖđ ðāÐðāñċíĆēüĎúśãąÖãĈãèĀÐæŚüÖċæĄēñö ðāÙððāċæĄēñöÐĀè

12 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


 ÓÖüĄÐùĀÐêŒÑśāÖúèśāúòĆüüñŚāÖ èś ü ñċãĆ ü èÑś ā Öúèś ā ×āÐèĄĔ êòÿċæ÷ďæñčãñæææòŚöððĆü ÐĀ é (PPHMF×Ā ã æĘ ā ČëèæĄē Č éé 4USFFU7JFX×ÿČùãÖïāíĎèðćððüÖ ČééåèèĎúśïāííāčèòāðāüÖ÷ā èŚāäĆēèäāäĆēèĎ×ðāÐÐöŚāČëèæĄēČéé íĆèĔ ßāèðāÐðĄÙöĄ äă ÙĄöāċùðĆüèċÑśāďê ĎèíĆĔèæĄēèĀĔèđČëèæĄēČééèĄĔñĀÖ×ÿ ðĄùŚöèÙŚöñùèĀéùèćèçćòÐă×ÐāòÓśā ÑüÖëĈś ê òÿÐüéÐāòĎèñŚ ā èèĀĔ è đ ĎúśśãĄÑąĔèãśöñÑâÿèĄĔĎèêòÿċæ÷Čåé ċüċÙĄñðĄÐāòæĘāČëèæĄēČééèĄĔċíĄñÖ êòÿċæ÷ċæŚāèĀèĔ ÓĆüÜĄêē èćŕ ČôÿùăÖÓčêòŞ êòÿċæ÷ďæñ×ÿċêŢèêòÿċæ÷æĄēùāð

(PPHMFòŚöðÐĀéæææíĀáèā(PPHMFTUSFFUWJFX

ðĄÐāò×ĀãÑéöèòåñèäŞäăãÐôśüÖåŚāñïāííăċ÷øöăēÖďêäāðåèèùāñäŚāÖĎèÐòćÖċæíðúāèÓò

Google Street View

 ôĀÐøâÿċãŚèÑüÖÐāòæŚüÖċæĄēñö ĎèïāÓÐôāÖæĄċē úĒèÙĀãèĀèē ÓĆüèĀÐæŚüÖ ċæĄēñö×ÿÑĀéòåċæĄēñöÐĀèċüÖúòĆüďðŚ ÐĒלāÖòåċÙŚāòåäĈś ČðśČäŚòåéĀùĎúÜŚ ċæĄēñöÐĀèðāÐúðāñÓöāðöŚāÐôćŚð èĀÐæŚüÖċæĄēñöíöÐèĄĔ ×ĘāċêŢèäśüÖ òĈśċùśèæāÖďêČúôŚÖæŚüÖċæĄēñöďãśãĄ ċíĆē ü ×ÿêòÿúñĀ ã ċöôāČôÿ×ÿďãś öāÖČëèæŚüÖċæĄēñöďãśüñŚāÖÓćśðÓŚā ČôÿùÿãöÐðāÐæĄēùćã ČëèæĄēČùãÖÐāòċÑśāåąÖČúôŚÖ æŚüÖċæĄñē öæĄôē ÿċüĄñãÙĀãċ×èèŚāüŚāè ċÑśāĎ×ÖŚāñùÿãöÐäŚüÐāòĎÙśÖāè×ąÖ ċêŢèùŚöèùĘāÓĀÜôĘāãĀéČòÐđæĄíē öÐċòā ĎèÐôćŚðöÖÐāòæŚüÖċæĄēñö×ÿäśüÖĎúś ÓöāðùèĎ×ČôÿċäòĄñðÑśüðĈôèĄĔċíĆēü äüéùèüÖèĀÐæŚüÖċæĄēñöĎúśďãśðāÐ ČôÿãĄíü×èùòśāÖČòÖ×ĈÖĎ×Ðòÿäćśè èĀÐæŚüÖċæĄēñöĎúśðāíĆĔèæĄēďãś

 üñŚāÖďòÐĒäāðČðśöāŚ üèāÓääŚüďê ×ĀÖúöĀãäŚāÖđÑüÖċòā×ÿðĄČëèæĄē ċÑśāåąÖČéé4USFFU7JFXČôśöÐĒäāð ïāíČëèæĄíē ĆèĔ ßāèæĄČē ùãÖÐāòċÑśāåąÖ ČúôŚÖæŚüÖċæĄēñöæĄēÙĀãċ×èüŚāèÖŚāñ ùÿãöÐäŚüÐāòÓśèúāďðŚöŚā×ÿüñĈŚ ĎèùĆēüČééĎãñĀÖ×ĘāċêŢèäśüÖðĄĎúś èĀÐæŚüÖċæĄēñöĎÙśüñĈŚ ãĀÖèĀĔèĎèíĆĔèæĄē čãñċØíāÿùĘāèĀÐÖāèæææ×ĀÖúöĀã äŚāÖđÓÖäśüÖċäòĄñðÑśüðĈôĎèùŚöèèĄĔ ďöśĎÙśÖāèÚąÖē èüÐ×āÐ×ÿċêŢèúèśāæĄúē ôĀÐ ČôśöñĀÖ×ÿÙŚöñäüéùèüÖÓöāðäśüÖÐāò ÑüÖèĀÐæŚüÖċæĄñē öæĀÖĔ ñĀÖÙŚöñċùòăðïāí ôĀÐøâŞüÖÓŞÐòæææĎúśãĈãĄÑąĔèãśöñ

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 13


Destination Branding ƒ´¥™µ—¥´¬¶›†n´Š³‰­©³– ¹¯Ê ƒ´¥™m¯‰Â™·¤Ê ©

 ċðĆēüöĀèæĄēðăåćèāñè òÿúöŚāÖÙŚöÖ×ĀãÖāèċæ÷ÐāôċæĄēñö ċðĆüÖďæñöĀèæĄē ðăåèć āñè âüăðČíĒÓċðĆüÖæüÖçāèĄèĀèĔ æææ ďãś ċòĄ ñ èċÙă Ü éòòãāëĈś öŚ ā òāÙÐāò ×ĀÖúöĀãäŚāÖđæĀēöêòÿċæ÷òöðæĀĔÖ ëĈśéòăúāòĎèüÖÓŞÐòêÐÓòüÖæśüÖåăēè æćÐòÿãĀéċÑśāòŚöðòĀéîŠÖÐāòéòòñāñ ×āÐüā×āòñŞçòĄ ÿíĀèçŞčôŚúæŞ üÖÓĘā ĎèúĀöÑśüİÐāòæĘāäòāùăèÓśā×ĀÖúöĀã ċíĆēüÐāòæŚüÖċæĄēñö %FTUJOBUJPO #SBOEJOH ıČôÿÐāòäôāãùðĀñ ĎúðŚċíĆēüçćòÐă×æŚüÖċæĄēñö Čðś öŚ ā úĀ ö Ñś ü Ðāòéòòñāñ ãĀÖÐôŚāö×ÿďðŚďãśðćŚÖúðāñĎèíĆĔèæĄē ïāÓÐôāÖčãñäòÖČäŚċòāċúĒèöŚāċèĆüĔ úā ÐāòéòòñāñÑüÖüā×āòñŞçĄòÿíĀèçŞ ðĄùāòÿêòÿčñÙèŞñăēÖäŚüæćÐìŕāñĎè öÖÐāòæŚüÖċæĄēñö׹ÖÑüċùèüÑśüðĈô éāÖùŚöèðāċíĆēüòĀéòĈśČôÿùòśāÖÓöāð ċÑśāĎ×ÐĀèĎúśðāÐÑąĔè ÙŚöÖäśèċêŢèÐāòêĈíĆĔèÓöāð ùĘ ā ÓĀ Ü ÑüÖäôāãÑüÖôĈ Ð Óś ā Čôÿ ëôăäïĀâàŞäŚāÖđĎèùðĀñĎúðŚèĀĔè öŚāċêŢèüñŚāÖďò×ÿðĄČééČëèòĈêòŚāÖ üñŚāÖďòäôāãùðĀñĎúðŚäśüÖċèśè ÐôćðŚ ċêŖāúðāñčãñċØíāÿďðŚäüś Öċèśè æć Ð ÐôćŚ ð ÓĘ ā èą Ö åą Ö Óöāðäś ü ÖÐāò ôĈÐÓśāĎúśðāÐÑąĔèÐāòäôāãäśüÖúā íĀèçðăäòùèĀéùèćèòöðæĀĔÖäśüÖďãś 14 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

òĀéÓöāðòŚöððĆü×āÐæćÐÓèæćÐ ìŕāñæĄēċÐĄēñöÑśüÖĎèÐāòæĘāäôāã òŚöðÐĀèùòćêÐāòäôāãùðĀñĎúðŚ äśüÖċèśè$ðāÐÐöŚā1ÓĆü ċêôĄēñè×āÐ1SPEVDU 1SJDF 1MBDFČôÿ1SPNPUJPOċêŢè $VTUPNFSTPMVUJPO $VTUPNFS $PTU $POWFOJFODFČôÿ $PNNVOJDBUJPO ċÑśāêòÿċãĒèùĘāÓĀÜÑüÖ ÐāòéòòñāñÐĒÓĆüċòĆēüÖ#SBOE úòĆüäòāùăèÓśā×ĀÖúöĀãæćÐ×ĀÖúöĀã ÓöòæĘā#SBOEċíĆēüĎúśċêŢèæĄē ×ã×Ę ā ÑüÖèĀ Ð æŚ ü ÖċæĄē ñ öúòĆ ü ôĈÐÓśā×ÿďãśÐôĀéðāċæĄēñöúòĆü ĎÙś é òă Ð āòüĄ Ð ðă ĎÙŚ İÓĘ ā ÑöĀ Ü ×ĀÖúöĀãı×ĀÖúöĀãĎãÓăãæĘāÐŚüè ×ÿďãśċêòĄñéċíòāÿùăèÓśāúòĆü 1SPEVDUèĀèĔ ùŚöèĎúÜŚ×ÿðĄÓöāð ċúðĆüèđÐĀèðāÐċðĆēüðĄÐāòæĘā ČôÿùòśāÖ#SBOEæĄēåĈÐäśüÖČôÿ ċúðāÿùðČôśö×ĀÖúöĀãúòĆüùăèÓśā ÑüÖċòāÐĒ×ÿċêŢèæĄē×ã×ĘāÐŚüċêŢè ċüÐôĀÐøâŞúòĆüïāíôĀÐøâŞďãś čãñÐāòùòśāÖ#SBOEæĄ×ē ÿêòÿùé ÓöāðùĘāċòĒ××ÿäśüÖðĄüÖÓŞêòÿÐüé ãĀÖèĄĔċÙŚèäśüÖðĄ1FSDFQUJPO ðĄ %JSFDUJPO ðĄ4FMG,OPXMFEHF ðĄ 'PDVT ðĄ $SFBUJWJUZČôÿ $POTJTUFODZ

Brand ·ท∙Õี´ดè่ Õี µตŒŒÍอ§งÁมÕี ¯ƒ§³ƒ«•q­¥¹¯¯³——§³ƒ«•q (Identity) àเ»ป¹นšš ¢ขÍอ§งµตÑัÇวàเÍอ§ง Æ£m­£¹¯›Å†¥ 

 #SBOE æĄē ãĄ ďðŚ ĎÙŚ ċ êŢ è ċíĄñÖČÓŚäòāùăèÓśāúòĆü(SBQIJD %FTJHOæĄãē Ą üñŚāÖċãĄñöČäŚ×ÿäśüÖ ðĄÓöāðúðāñòöðåąÖäĀöùăèÓśāČôÿ ïāíêòÿæĀéĎ×ÑüÖôĈÐÓśāäŚüùăèÓśā úòĆü×ĀÖúöĀãÑüÖċòāãśöñ 1SPEVDU *NBHF čãñôĈÐÓśāúòĆüèĀÐæŚüÖċæĄñē ö ×ÿ×ã×Ęā#SBOEďãśĎèċòĆēüÖÓĆü ×ã×ĘāïāíïāñèüÐďãś "UUSJCVUFT ôĈÐÓśāďãśêòÿčñÙèŞúòĆüíąÖíüĎ×ÐĀé ÓćâêòÿčñÙèŞúòĆüÓćâÓŚāÑüÖùăèÓśā #FOFȾUTBOE7BMVFT ùćãæśāñ #SBOE×ÿùòśāÖïāíéćÓôăÐïāíÑüÖ ċòāďãś 1FSTPOBMJUZ ñÐäĀöüñŚāÖ


ċÙŚè#SBOEÑüÖòåċéèÚŞ ×ÿĎúś ïāíÓöāðùÖŚ ā ùÿãöÐùéāñ ðĀēèÓÖïĈðăßāèċêŢèäśè#SBOEúòĆü äòāùăèÓśā×ÿðĄďãśúôāñôĀÐøâÿ æĄċē úĒèéŚüñ×ÿċêŢèČéòèãŞÑüÖùăèÓśā äŚāÖđċÙŚèÐāČî üāúāò òåñèäŞ þôþČäŚċòāñĀÖùāðāòåùòśāÖ#SBOE ďãśĎèČééüĆēèđċÙŚèČéòèãŞÑüÖ ÐāòéòăÐāò 4FSWJDF ċÙŚèçćòÐă×òå ċÙŚā çèāÓāòċêŢèäśèúòĆü×ÿċêŢè ČéòèãŞÑüÖüÖÓŞÐòéòăøĀæúśāÖòśāè äŚāÖđÐĒæĘāďãś òöðæĀĔÖČéòèãŞÑüÖ éćÓÓôðĄÙĆüē ċùĄñÖäŚāÖđÐĒðďĄ ãśċÙŚèÐĀè ÑśüùĘāÓĀÜêòÿÐāòúèąÖē ÐĒÓüĆ ÐāòæĘā ČéòèãŞÓöòċêŢèæĄ×ē ã×ĘāĎÙśÖāŚ ñċÙŚè ðĄùèĄ üś ñùĄČôÿċãŚèðāÐíü×ÿ×Ęāďãś ČôÿČéòèãŞùāðāòåċêôĄñē èČêôÖďãś 3FCSBOE ċðĆēüċöôāëŚāèďêúòĆü íéÑśüêŠÜúāĎãđċÐĄñē öÐĀéČéòèãŞ ÑüÖċòā

 ċòĆēüÖÐāòùòśāÖČôÿÐāòæĘā #SBOEÑüÖ×ĀÖúöĀãċêŢèċòĆēüÖùðÓöò æĘāČäŚäüś ÖďãśòéĀ ÐāòùèĀéùèćèòŚöððĆü ×āÐæćÐìŕāñæĄēċÐĄēñöÑśüÖòöðæĀĔÖäśüÖ ðĄÖéêòÿðāâúòĆüÓöāðäĀÖĔ Ď×Óöāð ðćŚÖðĀēèäŚüċèĆēüÖĎèÐāòùòśāÖČéòèãŞ ãśöñÑśüðĈôÑśāÖäśèåśāüŚāèČôśöñĀÖ ďðŚÓŚüñċÑśāĎ×ðāÐèĀÐÐĒùāðāòå ÷ąÐøāÓśèúāÑśüðĈôÑüÖüā×āòñŞďãś æāÖüăèċäüòŞċèĒäĎùŚÙĆēüèāðùÐćô üā×āòñŞďãśċôñåśā×ĀÖúöĀãĎã×ÿċÙăÜ üā×āòñŞďêČèÿèĘāúòĆüöăċÓòāÿúŞ öă×āòâŞöăÙāÐāòäŚāÖđÐĒ×ÿãĄñăēÖÑąĔè ĎèùŚöèäĀöüñŚāÖÐāòùòśāÖ ČéòèãŞæŚüÖċæĄēñöĎèòÿãĀéêòÿċæ÷ äŚāÖđæĄēüā×āòñŞèĘāðāČùãÖèĀĔè üā×āòñŞ×ÿČèÿèĘāêòÿċæ÷ ċÙŚèüăèċãĄñ ðāċôċÚĄñČôÿċÐāúôĄĎäś æĄēðĄ 5IFNFĎèÐāòčÕøâāÓĆü ČäŚæĄēĎúśÓöāðòĈśùąÐãĄČôÿðĄùŚöèÓôśāñ *ODSFEJCMF*OEJB×ÿĎúśÓöāðòĈśùąÐ êòÿċæ÷ďæñÐĒÓĆüêòÿċæ÷üăèċãĄñ üāòðâŞòĀéòĈśÓôśāñđÐĀé"NB[JOH 5IBJMBOEÑüÖêòÿċæ÷ďæñċòā æææäś ü ÖÑüÑüéÓć â üā×āòñŞçĄòÿíĀèçŞčôŚúŞæüÖÓĘāæĄēðā éòòñāñĎúśÑüś ðĈôÓöāðòĈĎś èéòòñāÐā÷ ùèćÐùèāèďðŚċúðĆüèĎÓòĎúśíöÐċòā ďãśċÑśāĎ×ċòĆēüÖ#SBOEðāÐÑąĔèċúèĆü üĆēèĎãÑüÑüéÓćâæŚāèëĈśöŚāòāÙÐāò ×ĀÖúöĀãæŚāèòüÖëĈśöŚāþëĈśéòăúāò äŚāÖđĎèïĈðăïāÓæĀĔÖ×ĀÖúöĀã ÑüÑüéÓćâèāñÐüÖÓŞÐāòéòăúāò ùŚöè×ĀÖúöĀãæŚāèèāñÐċæ÷ðèäòĄ ëĈśéòăúāòüÖÓŞÐòæśüÖåăēèæćÐòÿãĀé æĄēðāòŚöðòĀéîŠÖÐāòéòòñāñÓòĀĔÖèĄĔ úöĀÖċêŢèüñŚāÖñăēÖöŚāÓöāðòĈśæĄēďãśòĀéèĄĔ ÓÖðĄùŚöèÙŚöñíĀáèāČôÿùŚÖċùòăð ÐāòæŚüÖċæĄēñöĎèíĆĔèæĄēďãśãĄñăēÖÑąĔè ÑüÑüéÓćâÓòĀé XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 15


ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥ ¬³£ž³¬Â¬›m­£q ¯§´–ƒ¥²œ³‰

µตÑั¡กºบÒาµตÃร¾พÃรÐะÃรÍอŒŒ Âย·ท∙Òา§งàเÃรÍอ×ื ©³–¬º™š´Ä¢Œ›q éòăċöâöĀãùćæçāčïÙèŞċêŢè ÙćðÙèÙāöðüÜæĄèē āŚ ùèĎ×üĄÐČúŚÖúèąÖē ċèĆēüÖ×āÐĎèùðĀñòĀÙÐāôæĄē ðĄÐāò ÑćãÓôüÖċíăēðÑąĔèúôāñùāñċíăēðíĆĔèæĄē æĘāèāêôĈÐÑśāöċðĆēüíĆĔèæĄēæĘāèāÑüÖ ÙāöðüÜæĄēíòÿêòÿČãÖċòăēðČüüĀã ÙāöðüÜéāÖùŚöè׹Öñśāñåăèē ßāèðāæĘāèā êôĈÐÑśāöæĄēôāãÐòÿéĀÖ×èåąÖêŠ××ćéĀè İêòÿċíâĄäĀÐéāäòíòÿòśüñ æāÖċòĆüıċêŢèêòÿċíâĄÑüÖÙāöðüÜ æĄēêÝăéĀäăùĆéäŚüÐĀèðāÙāöðüÜĎè ÙćðÙèôāãÐòÿéĀÖæĄüē ā÷ĀñüñĈòŚ ðă ÓôüÖ ×ÿòŚöðÐĀèêòÿÐüéíăçĄäĀÐéāäòæāÖ èĔĘāĎèÙŚöÖöĀèüüÐíòòøāÑüÖæćÐêŒ ùĘāúòĀéÐāò×ĀãÖāèêòÿċíâĄäĀÐéāäò íòÿòś ü ñæāÖċòĆ ü öĀ ã ùć æ çāčïÙèŞ êòÿ×ĘāêŒÐĘāúèã×ĀãÖāèĎèöĀèæĄē äćôāÓðâöĀãùćæçāčïÙèŞ ċÑäôāãÐòÿéĀÖÐòćÖċæíðúāèÓò čãñÙŚ ö ÖċÙś ā ×Ā ã Ďúś ðĄ íă çĄ äĀ Ð éāäò æāÖèĔĘāčãñíòÿùÖÕŞ×ĘāèöèòĈê ĎèÑéöèċòĆüðāãÐöŚāôĘāüüÐòĀé éăâàéāäò×āÐêòÿÙāÙèâéòăċöâ ùüÖòăðìŠţÖÓôüÖôĘāêôāæăö öĀ è üüÐíòòøāêŒ èĄĔ æææ ùĘāèĀÐÖāèÐòćÖċæíðúāèÓòÑüċÙăÜ ÙöèèĀÐæŚüÖċæĄñē öČôÿíćæç÷āùèăÐÙè æćÐæŚāèòŚöðêòÿċíâĄäÐĀ éāäòíòÿòśüñ æāÖċòĆüöĀãùćæçāčïÙèŞČôÿÙĆèē Ùðïāí ÓöāðùöñÖāðÑüÖíćæç÷āùèăÐÙè èĀéòśüñæĄēíòśüðíòĀēÖďêãśöñãüÐďðś çĈêċæĄñèòöðæĀĔÖċÓòĆēüÖÓāöúöāè éòò×ćùāĘ òĀéċéÜ×òÖÓŞüñŚāÖÖãÖāðċíĆüē èĘāðāåöāñċêŢèïĀääāúāòČãŚíòÿùÖÕŞ 16 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


³ณ ÊสÇว¹นËหÅลÇว§ง Ãร.9 æĄēôŚüÖċòĆüċôĄñéùüÖìŠţÖÓôüÖèĀéċêŢè ïāíČúŚÖÓöāð÷òĀæçāéèùāñôĘāÓôüÖ æĄēÖãÖāðČôÿðĄÓćâÓŚāèüÐ×āÐÐāò ďãśæĘāéćÜäĀÐéāäòæāÖċòĆüČôśöüĄÐ úèąēÖêòÿċíâĄùĘāÓĀÜæĄēüñĈŚÓĈŚÐĀéôĘāèĔĘā ČôÿÑāãďðŚďãś èĀēèÓĆüêòÿċíâĄÐāò ČÑŚÖÑĀèċòĆüíāñæĄēèüÐ×āÐ×ÿùòśāÖ ÓöāðùèćÐùèāèČôśöñĀÖùòśāÖÓöāð òĀÐČôÿÓöāðùāðĀÓÓĄĎúśċÐăãÑąèĔ òÿúöŚāÖ ÙćðÙèüĄÐãśöñ

LO<8TC_@VgC_7VCc69Wg IS6LZ9:TaB-; a9EJS@9­¯°³­³­´µMEYOLlT;S$*T; _%7GT6$ER<S*a9EJS@9­¯°¯´­¶²¯

 ċæ÷ÐāôùöèãüÐďðśæĄēæćÐÓè òüÓüñÐôĀéðāüĄÐÓòĀĔÖÐĀéÐāòċèòðăä ùöèúôöÖòĎúśċêŢèãăèČãèČúŚÖ íòòâďðś æĄēíòśüðéāèùÿíòĀēÖüöã ùĄùèĀ Ðôăèē úüðČôÿÓöāðÖãÖāðċíĆüē ċØôăðíòÿċÐĄñòäăČãŚíòÿéāæùðċãĒ× íòÿċלāüñĈŚúĀöþċèĆēüÖĎèöčòÐāùÓòé íòòøāèüÐ×āÐÐāòċãăèÙðùöè ùöñãüÐďðśúôāÐùĄùĀèČôśöëĈśċÑśāÙð ÖāèñĀÖ×ÿďãśòĆèē òðñŞďêÐĀéÐă×ÐòòðÐāò üüÐòśāè×ĘāúèŚāñùăèÓśā×āÐčÓòÖÐāò úôöÖÐāòČùãÖČôÿ×ĘāúèŚāñíĀèçćŞ ďðśČêôÐúāñāÐðāÐðāñäôüã×è ÐāòČùãÖČùÖùĄ ċùĄñÖæĄēñăēÖĎúÜŚ äòÿÐāòäāĎèöĀèæĄēçĀèöāÓð âéòă ċöâùöèúôöÖò åèèùćÑćðöăæ üćãðùćÑ

¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

‰´› ¥¥•Æ£n‰´£¯¥m´£¬©›­§©‰

LO<8TC_@VCg _7VC9Wg OT'TEMO@F$KJTL7E LI;MGI*E«¶a9EJS@9­¯°¯µ®°¶®

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 17


ƒ¥²™œÆ­§m†›–³‰™·£Ê ´–´£™º¬Äm ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

¬©–£›—q„´n £d —n¯›¥³œdÅ­£mܜ©¶˜Œ· ´© º™š ĎèÓēāĘ ÓĆèöĀèæĄē çĀèöāÓðÑüÖ æćÐêŒċêòĄñéċùðĆüèÙŚöÖċöôāùĘāÓĀÜ ČúŚÖÐāòċòăēðäśèÙĄöăäĎúðŚ Ðă×Ðòòð Ďèċæ÷ÐāôùŚ Ö æś ā ñêŒ ċ ÐŚ ā äś ü èòĀ é êŒĎúðŚãöś ñÐāòİÐāòùöãðèäŞÑāś ðêŒı ďãś òĀ é ÓöāðùèĎ×üñŚ ā ÖðāÐ×āÐ íćæç÷āùèăÐÙèĎèÙŚöÖêŒæĄēëŚāèðā ċíòāÿèüÐ×āÐďãśéćÜČôśöñĀÖÙŚöñĎúś ×ăäĎ×ċäĒðċêŒñţ ðďêãśöñ÷ĄôùðāçăČôÿ êŠÜÜāċíĆēüíòśüðòĀéÐĀéùăēÖäŚāÖđ æĄē×ÿċÑśāðāĎèÙĄöăä

¬©–£›—q„´n £d ś£¹¯‰ƒ¥º‰™·ÆÊ ­›–Õี

 ĎèċÑäÐòć Ö ċæíðúāèÓò ðĄ öĀ ã ċÑś ā òŚ ö ðÐă × ÐòòðÐöŚ ā öĀ ã üāæă öĀ ã ċæíôĄ ô āċÑäéāÖÐÿêő öĀãíòÿ÷òĄðúāçāäć ċÑäéāÖċÑè öĀãùòÿċÐ÷òāÙöòðúāöăúāòċÑä êŖüðêòāé÷ĀäòĈíŚāñ öĀãòāÙāçăöāù òāÙöòöăúāòċÑäãćùäă öĀãíòÿċÙäćíè öăðôðĀÖÓôāòāðòāÙöòðúāöăúāòċÑä íòÿèÓò öĀãðúāçāäćñöć òāÙòĀÖùóøÝăė ċÑäíòÿèÓò öĀ ã ďäòðă ä òöă æ ñā òāðöòöăúāòċÑäùĀðíĀèçöÖ÷Ş Čôÿ öĀãñāèèāöāċÑäùāçòċêŢèäśè

LO<8TC_@VgC_7VC9Wg $EC$TEJTL;T a9EJS@9­¯±¯¯µ´´® 18 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

İíăíăçïĀâàŞúćŚèÑĄĔëąĔÖðāãāðæćùčÚıäśèČééíăíăçïĀâàŞúćŚèÑĄĔëąĔÖ ċלāÑüÖäĘāèāèÐöŚāêŒæĄēëĈśÓèæĀēöčôÐäŚāÖÐôŚāöÑāèêŠ××ćéĀèďãśċêőã ãĘāċèăèÐāòĎèðúāèÓòùĘāÓĀÜæĀēöčôÐČúŚÖďãśČÐŚôüèãüèèăöñüòŞÐ ôāùċöÐĀùöüÙăÖäĀèãĄÚĄýüôôĄöãĈ üĀðùċäüòŞãðĀ ċéüòŞôèă ýŚüÖÐÖċÚĄñē Öďýś ČôÿČúŚÖæĄēæĄēÐòćÖċæíðúāèÓòČúŚÖČòÐĎèċüċÙĄñäÿöĀèüüÐċØĄñÖĎäś čãñċêőããĘāċèăèÐāòċðĆēüöĀèæĄēçĀèöāÓð׹ÖċêŢèčüÐāùãĄùĘāúòĀé èĀÐæŚüÖċæĄēñöÙāöďæñæĄē×ÿďãśùĀðëĀùêòÿùéÐāòâŞÐāòæŚüÖċæĄēñöòÿãĀéčôÐ ĎèČééüăèċäüòŞČüĒÓæĄîüñŚāÖċäĒðòĈêČééċùðĆüèďãśĎÐôśÙăãÐĀéċúôŚā ÓèãĀÖäĀö×òăÖðāÐÐöŚāäĀöďðŚöŚā×ÿċêŢèÐāòďãśêāòŞäĄĔéèíòðČãÖÐĀé ãāòāýüôôĄöĈãüāæăċÓæöăèùċôĒæ öăôùðăæ ×üòŞ×ÓôĈèĄñŞ ČéòãíăääŞ Čôÿ×ĈċôĄñčòċéăòŞääŚüãśöñÐāòêòÿôüÖìŒðĆüÐĀéèĀÐÐĄûāùćãčêòãüāæă ċÚċôèŚāöăôċôĄñðùŞ ÓòăùċäĄñčèčòèĀôčãČôÿðĈýāĘ úðĀãüāôĄúòĆü×ÿÑąèĔ ċöæĄ òŚöðČùãÖíôĀÖċùĄñÖČôÿôĄôāæŚāċäśèċòśāĎ×ÐĀéèĀÐòśüÖÙĆēüÐśüÖčôÐďðŚöŚā ×ÿċêŢèďðċÓăôČ×ĒÓùĀèðāãüèèŚāéĄñüèċÚŚčèöùŞČôÿċôãĄĔ ÐāÐāċêŢèäśè êŠ××ćéĀèíăíăçïĀâàŞúćŚèÑĄĔëąĔÖðāãāðæćùčÚÐòćÖċæíðúāèÓòďãś×Āã ČùãÖúćŚèÑĄĔëąĔÖäĀöĎúðŚüñŚāÖäŚüċèĆēüÖčãñæĄēëŚāèðāďãśċêőãäĀöúćŚèÑĄĔëąĔÖ èĀÐòśüÖÙĆüē ãĀÖÑöĀÜĎ×ČîèÓôĀéÓèďæñüñŚāÖİéĄĔ ùćÐóøÞăė öăċ÷øČÐśöıČôÿ ċäòĄñðíéÐĀéúćŚèÑĄĔëąĔÖèĀÐòśüÖÓèďæñùćãýĒüäÓèČòÐæĄēčãŚÖãĀÖďêæĀēöċüċÙĄñ İèăÙÓćâúòċöÙÐćôıèĀÐòśüÖÑöĀÜĎ×ùāöďæñČôÿùāöċÐāúôĄċòĒöđèĄĔæĄē íăíăçïĀâàŞúćŚèÑĄĔëąĔÖðāãāðæćùčÚÐòćÖċæíþÙĀĔèùñāðãăùÓĀíċöüòĄēåèè íòÿòāðċÑäêæćðöĀèċêőãéòăÐāòæćÐöĀèäĀĔÖČäŚċöôāīè

LO<8TC_@VgC_7VC9Wg @V@V:BS53MZ;%Wh>Xh*CT6TC9ZLa.$EZ*_9@MCT;'E a9EJS@9­¯³²µ­­³­MEYOôôô«êÞáÞêâñòððÞòáð«àìê¬ßÞëäèìè


¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

›¶™¥¥ª›q¥—³ ›Äƒ¬¶›™¥q uÂ¥¹¯‰¥º‰m ©¶˜Æ· ™¤¥n¯¤–©‰ÅŠ©‰¥²Œ´v èĀÐæŚüÖċæĄēñöæĄēúôÖĎúôĎè ÓöāðÖãÖāðÑüÖùåāêŠ ä ñÐòòð æĄē ü ñĈŚ ò āñòüééèåèèòāÙãĘ ā ċèă è åèèùāñêòÿöĀ äă ÷ āùäòŞ ċ ðĆē ü ÓòĀĔ Ö òćŚÖčò×èŞÑüÖÐòćÖòĀäèčÐùăèæòŞ ñŚüð ďðŚÓöòíôāãÐĀéÐāòċÑśāÙðïāñĎè üāÓāòèăæòò÷èŞòĀäèčÐùăèæòŞ éè åèèòāÙãĘāċèăèÐôāÖċÑäíòÿèÓò ÷ĈèñŞÐôāÖÐāòċòĄñèòĈśČôÿòöéòöð ÑśüðĈôæāÖêòÿöĀä÷ă āùäòŞ÷ăôêÿČôÿ öĀáèçòòðùðĀñÐòćÖòĀäèčÐùăèæòŞæĄē ùðéĈòâŞČééæĄēùćãČôÿæĀèùðĀñæĄēùćã Ďèêòÿċæ÷ďæñïāñĎèüāÓāò×ĀãČùãÖ èăæòò÷ÐāòċÐĄēñöÐĀéòĀäèčÐùăèæòŞ ãśöñċæÓčèčôñĄüĀèæĀèùðĀñæĀĔÖùĆēü

ëùðċùðĆüè×òăÖðăäă ùĆēüðĀôäăæĀÙ ðĀôäăðĄċãĄñúćŚè×ĘāôüÖČôÿüÿèăċðÙĀēè ĎèôĀÐøâÿüăèċäüòŞČüÓæĄîċÚôŞî ċôăòŞèèăēÖ *OUFSBDUJWF4FMGMFBSOJOH čãñČéŚÖÐāò×ĀãČùãÖèăæòò÷ÐāòüüÐ ċêŢèúśüÖďãśČÐŚòĀäèčÐùăèæòŞċòĆüÖ čò×èŞ ċÐĄñòäăñ÷ČëŚèãăèùñāð ċòĆüÖ èāððúòùí÷ăôêř ôĆüòÿéăôòāÙíăç Ą ùÖŚā÷òĄùåāêŠäñÐòòð ãĆēðãēĘāñŚāè ÙćðÙè ċñĄēñðñôåăēèÐòćÖòöðåąÖúśüÖ èăæòò÷ÐāòæĄēČôÿæĄēċêőãĎúśċÑśā ÙðċêŢèæĄēċòĄñéòśüñČôśöèĀēèÓĆü

Â¥¹¯‰¥º‰m ©¶˜Æ· ™¤

 úśüÖèăæòò÷ÐāòæĄēíòśüðĎúśëĈś ċÑśāÙðďãśùĀðëĀùåąÖÓöāðòćŚÖċòĆüÖÑüÖ öăåĄďæñãśöñÐāòôŚüÖċòĆüÙðöăåĄÙĄöăä öĀáèçòòðČôÿêòÿċíâĄòăðùāñèĔĘā ùðĀñòĀÙÐāôæĄēäŚüãśöñÐāòèĀēÖ òåòāÖÙðöăåĄÙĄöăäÙāöùñāðùüÖîāÐ ìŠţ Ö åèèċ×òă Ü Ðòć Ö ×ć ã ċòăē ð äś è ČúŚ Ö íĀáèāÐāòÐòćÖòĀäèčÐùăèæòŞĎèùðĀñ òĀÙÐāôæĄēČôśöċãăèċæĄēñöÙðöăåĄ ďæñúôĀÖċêôĄñē èČêôÖÐāòêÐÓòüÖ×èåąÖ êŠ××ćéĀèĎèùðĀñòĀÙÐāôæĄēëŚāè ùĆüē üăèċæüòŞČüĒÓæĄîäŚāÖđüāæăÐāòĎúś èüÐ×āÐúśüÖèăæòò÷ÐāòæĀÖĔ ëĈċś ÑśāÙðôüÖòĘāöÖðāäòßāèČôÿċäśèòĘā úś ü ÖČôś ö üāÓāòèăæòò÷èŞòäĀ èčÐùăèæòŞ úôāÐ×ĀÖúöÿĎèéòòñāÐā÷ċùðĆüè×òăÖ ñĀÖðĄÐāò×Āãèăæòò÷ÐāòúðćèċöĄñè üāæă òśüñèăæòò÷èŞñôòĀäèčÐùăèæòŞ ÙćãİòĆēèòðñŞòĀäèčÐùăèæòŞıČôÿÙćã İċÓĄñÖòüñíòÿñćÓôéāæıċêŢèäśèČôÿ ñĀÖðĄúüś ÖùðćãæĄòē öéòöðúèĀÖùĆüúāñāÐ ùĘāúòĀéÐāòċòĄñèòĈśêòÿöĀäă÷āùäòŞÐòćÖ òĀäèčÐùăèæòŞòöðæĀĔÖòśāèÓśā×ĘāúèŚāñ ÑüÖæĄēòÿôąÐòśāè×ĘāúèŚāñüāúāòČôÿ ċÓòĆēüÖãĆēðĎúśëĈśċÑśāÙðďãśèĀēÖíĀÐëŚüè ČôÿċíôăèäāďêÐĀéÐāòÙĆèē ÙðæăöæĀ÷èŞ –©‰ÅŠ©‰¥²Œ´ úśüÖèăæòò÷ÐāòãöÖĎ×êòÿÙā ÑüÖåèèòāÙãĘāċèăèñāðÓēĘāÓĆè üāÓāòèăæòò÷èŞòĀäèčÐùăèæòŞ ×ĀãČùãÖċíĆüē éüÐċôŚāíòÿòāÙÐòâĄñÐă× ÑüÖíòÿðúāÐøĀ ä òă ñŞ Ď èíòÿéòð ċêő ã éòă Ð āòæć Ð öĀ è úñć ã öĀ è ×Ā è æòŞ òāÙ×ĀÐòĄöÖ÷Şċòăēð×āÐòĀÙÐāôæĄē üĀÖÓāò÷ćÐòŞċêőãĎúśéòăÐāòäĀÖĔ ČäŚċöôā ñćÓùðĀñČúŚÖÐāòîŔŤèîĈÓöāððĀēèÓÖ èèċùāòŞüāæăäñŞ òĀÙÐāôæĄē ñćÓùðĀñČúŚÖÐāòìŕāðòùćð ČôÿöĀèúñćãèĀÐÑĀäóÐøŞċêőãĎúśéòăÐāò ðúāüĘāèā×òĀÙÐāôæĄēñćÓùðĀñ äĀĔÖČäŚċöôāèè ČúŚÖÐāòêĈæāÖùĈêŚ òÿÙāçăêďäñèĘāďæñ ĎúśñĀēÖñĆèČôÿòĀÙÐāôæĄēñćÓùðĀñ LO<8TC_@VgC_7VC9Wg OT'TE;V9EEJ; ČúŚÖÐāòêÐÓòüÖòÿéüéêòÿÙāçăêďäñŲ ES7;a$LV;9Ea9EJS@9­¯³¯®­­±± XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 19


¹น¹น·ท∙ºบØุÃรÕี

20 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


‘‘·ท∙ÇวÔิ ÅลÔิ»ป’’ —µ›´›–¯ƒÆ£n¬¹¯Ê ٛ†©´£¥³ƒ

 ãüÐæăöôăêùĀÜôĀÐøâŞČúŚÖ ÓöāðòĀÐČæś æĄēÓòĀĔÖúèąēÖÐôćŚðïòòñā ÑüÖċúôŚ ā æúāòÙāöċéôċñĄ ñ ðďãś ðüéĎúśùāðĄÐŚüèüüÐďêòéæĄēċðĆüÖ Čéùæüèת êòÿċæ÷ċéôċñĄñðċðĆēü êŒ Ó÷ċíĆēüùĆēüÓöāðúðāñöŚā İüñāÐĎúśčôÐòĈśöŚāØĀèòĀÐċçüıċêŢè ãüÐæăöôăêùĄČãÖùāñíĀèçćŞČéùæüèת ÚąēÖäĀĔÖÙĆēüùāñíĀèçćŞäāðÙĆēüċðĆüÖãĀÖ ÐôŚāöäĀÖĔ ČäŚêôāñêŒċêŢèäśèðā ãüÐæăöôăêäĘāèāèãüÐďðśæĄēùĆēüČæè ÓöāðòĀÐÑüÖÙāöýüôČôèãŞďãśåÐĈ èĘāðā êôĈÐďöśïāñĎèÐòĄèċýśāùŞİùöèæăöôăêèèæŞı üĘāċïüêāÐċÐòĒã×ĀÖúöĀãèèæéćòĄ ĎúśÙāö ďæñďãśðčĄ üÐāùùĀðëĀùÐĀéÓöāðùöñÖāð ÑüÖãüÐæăöôăêüñŚāÖĎÐôśÙãă čãñÐāò ×ĀãÖāèİùöèæăöôăêèèæŞ ÓòĀĔÖæĄē ı ÓòĀÖĔ èĄĔ ×ÿ×ĀãÑąèĔ òÿúöŚāÖċãĆüèçĀèöāÓð åąÖċãĆüèÐćðïāíĀèçŞÚąēÖ æĄēëŚāèðāèĀÐæŚüÖċæĄēñöĎúśÓöāðùèĎ× ċÑśāÙðÓöāðùöñÖāðÑüÖãüÐæăöôăê âùöèæăöôăêèèæŞċêŢè×ĘāèöèðāÐ

¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

¦–»­›´©›·Ë œƒ³›™·¬Ê ©›™¶©§¶››™q

 óãĈúèāöèĄĔ æææùĘāèĀÐÖāè ÐòćÖċæíðúāèÓòÑüċÙăÜèĀÐæŚüÖċæĄñē ö æćÐæŚāèòŚöðùĀðëĀùùĄùèĀ ČúŚÖãüÐæăöôăê èāèāíĀèçćŞ æĄ×ē ÿéāèùÿíòĀÖē èĀéČùèãüÐ ďðŚ öŚ ā ×ÿċêŢ è ùĄ ùĀ è ÑüÖãüÐæă ö ôă ê ùāñíĀèçćŞ 8PSMEĮT'BWPSJUFùĄČãÖùôĀé êôāñÐôĄéùĄċúôĆüÖùã0SBOHF2VFFO ùĄùśðùãĎùČôÿ(PMEFO"QFMEPPSO ùĄċúôĆüÖüòŚāðäāòöðåąÖãüÐďðśċðĆüÖúèāö èāèāíĀèçćŞĎúśèĀÐæŚüÖċæĄēñöďãśÙĆēèÙð ÓöāðùöñÖāðĎèãăèČãèãüÐďðśČôÿ ċÐĒéïāíéòòñāÐā÷úðĈéŚ āś èÙāöãĀÙæŞ ďðŚöŚā×ÿċêŢèÐĀÖúĀèôðùĀÜôĀÐø⪠ČúŚ Ö ċèċçüòŞ Č ôèãŞ æĄē äĀĔ Ö ċãŚ è ċêŢ è ùÖŚ ā ČôÿòüÖċæś ā ďðś ñĀ Ð øŞ ùĄ ċ úôĆ ü Ö ùãĎùÚąēÖċêŢèüĄÐùĀÜôĀÐøâŞúèąēÖÑüÖ ċèċçüòŞČôèãŞüÐĄ ãśöñLO<8TC_@VCg _7VC9Wg

LI;9VIGV=;;9a9EJS@9­¯¶³¯­´±´

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 21


—§´–›Ëµƙ¥›n¯¤ ™·©Ê –³ ƙ¥Å­m äĀÖĔ üñĈòŚ ðă ÓôüÖíòÿíăðôòāÙā éòăċöâöĀãďæòĎúÜŚ üĘāċïüďæòèśüñ äôāãČúŚÖèĄĔðĄôĀÐøâÿċêŢèČíüāúāò èĀÐæŚüÖċæĄēñöùāðāòåċôĆüÐÚĆĔüùăèÓśā æāÖÐāòċÐøäòďðŚöāŚ ×ÿċêŢèëĀÐëôďðś êôüãùāòíăøòöðæĀÖĔ üāúāòÓāöúöāè òùÙāäăüòŚüñæĄēæĀĔÖùÿüāãČôÿòāÓā ċêŢ è ÐĀ è ċüÖ čãñċôĆ ü ÐÚĆĔ ü ðāèĀē Ö òĀéêòÿæāèďêíòśüðđÐĀéÐāòďãś İÙĆèē ÙðæĀ÷èĄñïāíČôÿöăåÙĄ öĄ äă ÙćðÙè òăðìŠÖţ ÓôüÖıúòĆü×ÿċêôĄñē èéòòñāÐā÷ ďêċãăèċæĄñē öÙðùöèċÐøäòæĄäē ôāãèĔāĘ ďæòèśüñÚąēÖðĄòåéòăÐāòòĀéùŚÖĎúśèĀÐ æŚüÖċæĄēñöďãśċÑśāÙðùöèëôďðś Čôÿ ãüÐďðśÑüÖÙāöéśāèďðŚöŚā×ÿċêŢè ùöèďðśãüÐďðśêòÿãĀéùöèëôďðś üāæăðÿðŚöÖæćċòĄñèċêŢèäśèČôÿñĀÖ ùāðāòåċôĆüÐÚĆĔüëôďðśČôÿãüÐďðś æĄēæĀĔÖùãČôÿðĄÓćâïāí×āÐÙāöùöè ďãśĎèòāÓāíăċ÷øüĄÐãśöñ äôāãèĔāĘ ďæòèśüñċêőãéòăÐāò æćÐöĀèċùāòŞīüāæăäñŞČôÿöĀèúñćã èĀÐÑĀäóÐøŞċöôāèīè

LO<8TC_@VgC_7VC9Wg 7GT6;lTh c9E;OD a9EJS @ 9 ­µ®µ±µ³¶¶®MEY O ­¯²¶´®°´°

22 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


»ป·ท∙ØุÁม¸ธÒา¹นÕี ¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

_+6WD9E*=ETLT9_EYO;DO6 IS6_+6WD9O*O«LTCa'$+«=9ZC:T;W XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 23


»ปÃรÐะàเ¾พ³ณÕีµต¡กÑั ºบÒาµตÃร¾พÃรÐะÃรŒŒÍอÂย »ป·ท∙ØุÁม¸ธÒา¹นÕี ÙŚ ö Öċæ÷ÐāôüüÐíòòøā äòÖÐĀéóãĈèĔĘāúôāÐäāðçòòðÙāäă ČðŚèĔĘāċלāíòÿñā׹ÖðĄèĔĘāċüŚüôśèæŚöð ďòŚèāéśāèċòĆüèòöðåąÖöĀãöāüāòāð äŚāÖđãśöñïĈðêă Ü Š ÜāÑüÖÙāöêæćðçāèĄ ×ąÖÐĘāúèãĎúśðÐĄ āòæĘāéćÜúôĀÖöĀèüüÐ íòòøāãśöñÐāòæĘāéćÜäĀÐéāäòæāÖ èĔĘāċòĄñÐöŚāİÐāòäĀÐéāäòíòÿòśüñı ČôÿďãśêÝăéĀäăùĆéäŚüÐĀèðāċêŢèòśüñêŒ čãñÐĘāúèã×ĀãÖāèäĀÖĔ ČäŚöèĀ ČòðÓēāĘ ċãĆüèċòĆēüñďê×èåąÖöĀèČòð ÓēāĘ ċãĆüèčãñČäŚôÿöĀã×ÿòŚöðċêŢè ċלāïāíĎèÐāòäĀÐéāäòæāÖèĔĘāČôÿ êòÿÐā÷ČלÖČÐŚíæć ç÷āùèăÐÙèĎúśæòāé ôŚöÖúèśāċíĆēü×ÿďãś×ĀãċäòĄñðüāúāò ÓāöúöāèùĘāúòĀéæĘāéćÜäĀÐéāäòďãś üñŚāÖåĈÐäśüÖ

ƒµ­›–ƒ´¥—³ƒœ´—¥ ¥²¥n¯¤»ป·ท∙ØุÁม¸ธÒา¹นÕี ċòăēðäĀĔÖČäŚ öĀèČòðÓēĘā öĀãéāÖèā öĀèČòðÓēāĘ ċãĆüèæĄēöĀãðÿÑāð üĘāċïüùāðčÓÐ

üĘāċïüċðĆüÖêæćðçāèĄ Čôÿ öĀèČòðÓēĘā öĀããāöċòĆüÖČôÿ öĀãċ×ãĄñŞæüÖ üĘāċïüùāðčÓÐ öĀãÙăèöòāòāð üĘāċïüċðĆüÖêæćðçāèĄ

öĀèČòðÓēĘā öĀãúÖøŞêæćðāöãĄ öĀèČòðÓēĘā öĀãéāÖčíçăėċúèĆü üĘāċïüċðĆüÖêæćðçāèĄ

üĘāċïüùāðčÓÐ öĀèČòðÓēĘā öĀãùĘāČô öĀèČòðÓēĘā öĀãéśāèíòśāöĎè üĘāċïüċðĆüÖêæćðçāèĄ

üĘāċïüùāðčÓÐ

öĀèČòðÓēĘā öĀãéāÖúôöÖ öĀèČòðÓēĘā öĀãÙĀñùăæçāöāù üĘāċïüċðĆüÖêæćðçāèĄ üĘāċïüùāðčÓÐ

ČôÿöĀãéĀöúôöÖ üĘāċïüùāðčÓÐ öĀèČòðÓēĘā öĀãċùãĒ× üĘāċïüċðĆüÖêæćðçāèĄ

öĀèČòðÓēĘāöĀãčéùåŞČôÿ öĀãòāøÝòŞ÷òĀæçāçòòð öĀèČòðÓēĘā öĀãčíçăėċôĆēüè üĘāċïüċðĆüÖêæćðçāèĄ

üĘāċïüċðĆüÖêæćðçāèĄ

öĀãďëŚôśüð üĘāċïüùāðčÓÐ

öĀèČòðÓēĘā öĀãďÐŚċäĄĔñ LO<8TC_@VgC_7VCc69Wg 9WgIT$TEOlT_BO üĘāċïüùāðčÓÐ

LTCa'$a9EJS@9­¯²¶°®°±µ 24 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

¶ š¶ ¢³•“qȆŒ³¤ ÐśāöċÑśāùĈüŚ āâā×ĀÐòČúŚÖÓöāð æòÖ×ĘāÑüÖÙāñÓèúèąÖē ëĈùś òśāÖäĘāèāè ÓāöéüñďæñČúŚÖîāòŞðčÙÓÙĀñĎúś ċêŢèæĄēÐôŚāöÑāèðāñāöèāèÐöŚāÓòąēÖ ÷äöòòø×āÐÓöāððćŚÖðĀēèČôÿÓöāð ìŠèæĄēüñāÐċêŢèÓāöéüñäĀĔÖČäŚÓòĀĔÖ öĀñċñāöŞ öĀèèĄĔíăíăçïĀâàŞčÙÓÙĀñďãś èĘāÓöāðæòÖ×ĘāċúôŚāèĀĔèðā×ĀãČùãÖ ëŚāèÑüÖùÿùðÑüÖãòčÙÓÙĀñéĈôÐćô ċíĆüē ČéŚÖêŠèêòÿùéÐāòâŞÙöĄ äă æĄðē ÖćŚ ðĀèē üãæèĎèÐāòċãăèæāÖäāðÓöāðìŠè ÑüÖäèċüÖČôÿċíĆēüċêŢèČúôŚÖċòĄñèòĈś ùĘāúòĀéëĈðś ÓĄ öāðìŠèČôÿòĀÐĎèÐāòùÿùð Ðāò×ĀãČùãÖïāñĎèíăíçă ïĀâàŞ čÙÓÙĀñČéŚÖüüÐċêŢèÙĀĔèďãśČÐŚ ÙĀĔèæĄēäĆēèäāďêÐĀéùćãñüã ñèäòÐòòðæĄēČùèÓôāùùăÐúòĈúòā ČôÿúāÙðďãś ñ āÐ ďðŚ öŚ ā ×ÿċêŢ è .FSDFEFT#FO[4-(VMM8JOH ðĈôÓŚāÐöŚāôśāèéāæ$BEJMMBD ùćãñüãñèäòÐòòðÓôāùùăÐùďäôŞ üċðòăÐĀèČôÿñèäòÐòòðÙĀĔèċñĄēñð æĄēúāÙðďãśñāÐüĄÐðāÐðāñ

ÙĀĔèæĄēċêŢèÐāò×ĀãČùãÖċÑā ùĀäöŞČôÿùĀäöŞ×ĘāôüÖèāèāÙèăãüāæă ÖāÙśāÖùĄãāĘ ÚąÖē ðĄċíĄñÖÓĈŚ ÐĀéüĄÐÐăÖē Ďèêòÿċæ÷ďæñċæŚāèĀĔèòöðæĀĔÖÐāò ×ĀãČùãÖüāöćçêŔèÓĈŚĎ×ÓāöéüñÐöŚā ÐòÿéüÐċêŢèäśè ÙĀĔèæĄē ùĀ ð ëĀ ù ČôÿċòĄ ñ èòĈś êòÿùéÐāòâŞÙĄöăäÑüÖÓćâčÙÓÙĀñ éĈôÐćôãśöñÐāòùòśāÖéòòñāÐā÷ ×ĘāôüÖÐāòĎÙśÙĄöăääĀĔÖČäŚÓćâčÙÓÙĀñ ċòăēðéćÐċéăÐîāòŞðčÙÓÙĀñ ÙĀĔèèĀéċêŢèÑüÖùÿùðæĄēðĄ ÓćâÓŚāæāÖ×ăäĎ×ďðŚöŚā×ÿċêŢèċúòĄñÜ íòÿċæöòāÙčíçăùäĀ öŞ×äćÓāðòāðċæí òöðåąÖċòĆüúñÐČÐÿùôĀÐôĔĘāÓŚāÚąēÖôĘā ĎúÜŚæĄēùćãĎèêòÿċæ÷ďæñ ÙĀĔ è æĄē  ċêŢ è Ðāò×Ę ā ôüÖ éòòñāÐā÷ĎèÙŚ ö ÖêŒ í÷ ÑüÖİêŕāãÖãăéãÖíÜāďîıúèąēÖ ĎèðòãÐčôÐæĄēùòśāÖÑąĔèüñŚāÖñăēÖĎúÜŚ

üāæăÐāò×ĘāôüÖèĔĘāäÐċúöùćöĀäČôÿ Ðāò×ĘāôüÖùĀäöŞêāŕ èśüñĎúÜŚæĄôē öś èČäŚ úāÙðďãśñāÐĎèêŠ××ćéĀèèüÐ×āÐĎè ùŚöèÑüÖíăíăçïĀâàŞČôśöïāñĎèíĆĔèæĄē čãñòüéñĀÖðĄéāś èċòĆüèďæñæĄùē òśāÖÑąèĔ üñŚāÖöă×ăäòäÐČäŚÖãśöñċÓòĆēüÖċòĆüè čéòāâċíĆüē ĎúśëĈċś ÑśāÙðďãśùðĀ ëĀùåąÖöăåĄ ÙĄöăäČééďæñČôÿÐāòċêőãùöèùĀäöŞ ÑèāãñŚüðċíĆēü×ĀãČùãÖùĀäöŞċëĆüÐ ùăòăðÖÓôæĄēúāÙðďãśñāÐĎúśëĈśċÑśāÙð ďãśäĆēèäāäĆēèĎ×ÐŚüèÐôĀééśāèüĄÐãśöñ İíăíăçïĀâàŞčÙÓÙĀñıäĀĔÖüñĈŚ òă ð åèèöă ï āöãĄ òĀ Ö ùă ä äĘ ā éôÓĈ Ó ä üĘāċïüôĘāôĈÐÐā×ĀÖúöĀãêæćðçāèĄ ċêőãĎúśċÑśāÙðæćÐöĀèüĀÖÓāòīüāæăäñŞ ČôÿöĀèúñćãèĀÐÑĀäóÐøŞ äĀĔÖČäŚċöôā è

LO<8TC_@VgC_7VC9Wg @V@V:BS53 a-'-SD a9EJS@9­¯¶¶µ¶°±³

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 25


©ฉÐะàเªชÔิ§งàเ·ท∙ÃรÒา

26 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


ÖāèèðĀùÐāòúôöÖíŚüčùçò ďãś×ãĀ ùĆéäŚüÐĀèðāÐöŚāòśüñêŒÚąÖē ċÐăã ÑąèĔ ×āÐČòÖ÷òĀæçāÑüÖÙāöČêãòăöĔ æĄðē Ą äŚüéćÜÜāïăèúă āòÑüÖúôöÖíŚüčùçò ÙāöČêãòăĔö׹ÖòŚöðĎ×ÐĀè×ĀãÖāè èðĀùÐāòúôöÖíŚüčùçòċíĆüē ČùãÖåąÖ Óöāð÷òĀæçāæĄēďðŚċÓñċùĆēüðÓôāñ ĎèêŒèĄĔ İÖāèèðĀùÐāòúôöÖíŚü čùçòıÐĘāúèã×ĀãÑąèĔ òÿúöŚāÖöĀèæĄē íó÷×ăÐāñèâéòăċöâùèāð úèśā÷āôāÐôāÖ×ĀÖúöĀãØÿċÙăÖċæòā êòÿÐüéãśöñíăçĄéöÖùòöÖüÖÓŞ úôöÖíŚüčùçòäāðČééêòÿċí⥠čéòāâČôÿÐāò×ĀãÑéöèČúŚüÖÓŞ úôöÖíŚüčùçò×ĘāôüÖæĀÖĔ æāÖéÐČôÿ æāÖèĔĘāãśöñòăĔöÑéöèæĄēäÐČäŚÖãśöñ ãüÐďðśèāèāíĀèçćüŞ ñŚāÖùöñÖāðčãñ ÑéöèČúŚúôöÖíŚüčùçò×ÿċÓôĆüē èďê ñĀÖåèèùāñäŚāÖđċíĆüē ĎúśêòÿÙāÙè ďãśòŚöðùĀÐÐāòÿéĈÙāãśöñ

LO<8TC_@VgC_7VC9Wg LlT;S$*T;IS4;:EEC+S*MIS6,R_-V*_9ET a9EJS@9­°µ²°²µ¶®ª¯

¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

‰´››£³¬ƒ´¥­§©‰ m¯Ä¬š¥

‰´›§¯¤ƒ¥²™‰—§´–Äœ¥´•

›†¥Â›¹¯Ê ‰Â„— öĀèôüñÐòÿæÖêòÿ×ĘāêŒèĄĔ æææùĘāèĀÐÖāèÐòćÖċæúðúāèÓò ÑüċÙăÜèĀÐæŚüÖċæĄñē öæćÐæŚāèòŚöðãĆðē ãēāĘ éòòñāÐā÷ÐāòôüñÐòÿæÖæŚāðÐôāÖ ôĘāèĔāĘ ùāñÑüÖÓēāĘ ÓĆèöĀèċíĒÜċãĆüè ùăéùüÖĎèéòòñāÐā÷ñśüèüãĄäČéé öăåĄďæñÙðÐāòČùãÖČùÖċùĄñÖæĄēČùè äòāäòąÖĎ×ČôÿÓöāðñăēÖĎúÜŚÑüÖÐāò ČùãÖíôćãüÐďðśďîüĀèèŚāäĆèē äāäĆèē Ď× ĎèİÖāèôüñÐòÿæÖäôāãčéòāâ èÓòċèĆēüÖċÑäı âäôāãčéòāâ èÓòċèĆēüÖċÑä ×ĀÖúöĀãØÿċÙăÖċæòā ĎèöĀèæĄēíó÷×ăÐāñè

LO<8TC_@VgC_7VC9Wg O*'$TE<EVMTELI;7lT<G;'E_;YgO*_%7 a9EJS@9­°µµ±´±¯³ XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 27


àเ·ท∙Èศ¡กÒาÅล

uŒ£Ä§£´™·™Ê ´m „n´£v ĎèÙŚöÖċãĆüèíó÷×ăÐāñèåąÖ ċãĆüèÐćðïāíĀèçŞÑüÖæćÐêŒ éòăċöâ êāÐČðŚèĔĘāéāÖêÿÐÖæĄēċÙĆēüðäăãüŚāö ďæñÑüÖäĘāéôæŚāÑśāð×ÿðĄìĈÖêôā čôðāČúöÐöŚāñðāñĀÖéòăċöâèĄĔċíĆēü úāüāúāòčãñċØíāÿêôāãćÐæÿċôæĄē ðĄüñĈŚċêŢè×ĘāèöèðāÐČôÿċêŢèüāúāò čêòãÑüÖêôāčôðāċÙŚèÐĀèêôāčôðā æĄēíéďãśĎèéòăċöâèĄĔðĄúôāñùāñíĀèçćŞ üāæă íĀèçćŞúĀöéāäòíĀèçćŞêāÐÑöã ČôÿíĀèçćŞüăòöãĄ ÚąēÖ×ĀãċêŢèùĀäöŞêŕā ÓćśðÓòüÖôĘāãĀéæĄē ÓĆüúśāðôŚā úśāðÓśāúśāðÓòüéÓòüÖúòĆüúśāð ċíāÿíĀèçćŞ ċöśèČäŚ×ÿďãśòéĀ üèćÜāäČôÿ ċêŢèùĀäöŞĎèíòÿéòðòāÙăèĈêåĀðèŞÑüÖ èüÐ×āÐÐāòôŚüÖċòĆüċæĄñē öÙð ùðċãĒ×íòÿèāÖċלāùăòăÐăäăėþíòÿéòð ìĈÖêôāčôðāæĄČē ùèèŚāòĀÐČôśöèĀÐæŚüÖ òāÙăèĄèāåãśöñċÙŚèÐĀè ċæĄēñöñĀÖ×ÿďãśċíôăãċíôăèÐĀéÐāòÙð öăåĄÙĄöăäÙćðÙèòăðìŠţÖČðŚèĔĘāéāÖêÿÐÖ ùĀðëĀùÐĀéçòòðÙāäăæĄēüćãðùðéĈò⪠éòăċöâċÐāÿèÐċÐāÿçòòðÙāäăÐôāÖèĔāĘ ČúôŚÖæĄēüñĈŚüā÷ĀñÑüÖèÐèĀéòśüñÙèăã ČôÿñĀ Ö ċêŢ è ČúôŚ Ö æĄē ü ñĈŚ ü ā÷Ā ñ ÑüÖ ùĀäöŞêŕāÓćśðÓòüÖÚąēÖèĀÐæŚüÖċæĄēñö ùāðāòåċãă è ċæĄē ñ öÙðċíĆē ü ÷ą Ð øā çòòðÙāäăäāðċùśèæāÖéèùÿíāèďðś æĄēðĄÓöāðñāöÐöŚā ċðäòúòĆü ČöÿÙðæĀ÷èĄñïāíüĀèùöñÖāðÑüÖ 28 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

êāÐČðŚèĔĘāéāÖêÿÐÖ×āÐúüÙðöăö ÚąēÖðĄÓöāðùĈÖÐöŚāîćä Öāèċæ÷ÐāôİÙðčôðāæĄē æŚāÑśāðıďãś×ĀãäŚüċèĆēüÖæćÐêŒčãñĎè öĀèæĄē íó÷×ăÐāñè×ĀãċòĆü ÙðčôðāéòăÐāòČÐŚèÐĀ æŚüÖċæĄñē öäĀÖĔ ČäŚ ċöôāèīèâéòăċöâ ċÙăÖùÿíāèċæíúĀùãăèčãñďðŚ×ĘāÐĀã òüéČôÿďðŚċùĄñÓŚāĎÙś×ŚāñĎãđ

LO<8TC_@VgC_7VC9WgJ[;D<EV$TE;S$9O* _9WgDI_9J<TG7lT<G9T%TCOlT_BO <T*=R$*a9EJS@9­°µ²´°±®®


ÊสÁมØุ·ท∙Ãร»ปÃรÒา¡กÒาÃร ¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

=ER_@5WES<<SI O«<T*@GW+«LCZ9E=ET$TE XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 29


§งÒา¹น»ปÃรÐะàเ¾พ³ณÕีÃรºบÑั ºบÑัÇว

ĭêòÿċíâĄòéĀ éĀöĮċÐăãÑąèĔ ċíòāÿ ÓöāððĄèāĔĘ Ď×æĄãē äĄ üŚ ÐĀèòÿúöŚāÖÓèďæñ ĎèæśüÖåăèē ÐĀéÓèðüÜíòÿêòÿČãÖÚąÖē æĘāèāüñĈŚæĄēäĘāéôéāÖČÐśöÓòĀĔÖåąÖÙŚöÖ ċöôāüüÐíòòøāÓèðüÜ×ÿÐôĀéďê æĘāéćÜæĄēüĘāċïüíòÿêòÿČãÖ׹ÖòŚöð ÐĀèċÐĒéãüÐéĀöċíĆēüĎúśÓèðüÜèĘā ÐôĀéďêåöāñíòÿæĄēöĀãèĀéČäŚèĀĔèðā ÙāöüĘāċïüíòÿêòÿČãÖČôÿüĘāċïü ċðĆüÖäŚāÖíòśüðĎ×ÐĀèíāñċòĆüðāċÐĒé ãüÐéĀöæĄēüĘāċïüéāÖíôĄČôÿåĆüċêŢè čüÐāùüĀèãĄĎèÐāòďêèðĀùÐāòüÖÓŞ úôöÖíŚüčääŚāÖíāÐĀèòśüÖòĘāæĘāċíôÖ

30 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

éèċòĆüċíĆēüùòśāÖÓöāðùèćÐùèāèÚąēÖ ÙāöéāÖíôĄÐďĒ ãś×ãĀ ċäòĄñðäśüèòĀéÙāö íòÿêòÿČãÖċêŢèüñŚāÖãĄÐŚüè×ÿèĘā ãüÐéĀöďêèðĀùÐāòČãŚúôöÖíŚüčä òŚöðÐĀèĎèöĀèòćŚÖÑąĔè׹ÖċêŢèæĄēðāÑüÖ êòÿċíâĄòéĀ éĀöÚąÖē ċòăðē äĀÖĔ ČäŚöèĀ ÑąèĔ ÓēāĘ åąÖÑąèĔ ÓēāĘ ċãĆüèÑüÖæćÐêŒ ĎèêŒèĄĔİÖāèêòÿċíâĄòĀééĀöı ÐĘāúèã×ĀãÑąĔèòÿúöŚāÖöĀèæĄē äćôāÓðâéòăċöâæĄēöŚāÐāò üĘāċïüéāÖíôĄČôÿöĀãéāÖíôĄĎúÜŚĎè ðĄÐāò×ĀãôāèöĀáèçòòð×ĘāôüÖöăåĄ ÙĄöăäÙāöèāÙāöðüÜČôÿÙāöץè

ÙðÐāòôÿċôŚèÑüÖċãĒÐďæñÐāòČùãÖ üĀäôĀÐøâŞďæñÐāòüüÐòśāè×ĘāúèŚāñ ÑèðíĆĔèéśāèüāúāòíĆĔèċðĆüÖùăèÓśā 0501òŚöðùèćÐÙðÐāòČÑŚÖÑĀèôĘāäĀã ÑüÖèĀÐċòĄñèòÿãĀéðĀçñð÷ąÐøāÐāò ČÑŚÖÑĀèċòĆüðāãČôÿÐāòêòÿÐöã úèćŚðùāöòĀééĀöêőãæśāñãśöñÓöāð ùöñÖāðČôÿñăēÖĎúÜŚäòÿÐāòäāÑüÖ ÑéöèČúŚúôöÖíŚüčä

LO<8TC_@VgC_7VC9WgLlT;S$*T;L*_LEVC $TE=$'EO*9 O *8Vg ; Ol T _BO<T*@GW a9EJS@9­¯°°´±­²¶


¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

‰´›Ã„m‰Â¥¹¯

­›n´Â£¹¯‰ ¥²¥²Ã–‰ İÖāèČÑŚ Ö ċòĆ ü úèś ā ċðĆ ü Ö íòÿêòÿČãÖıċêŢèöĀáèçòòðæśüÖåăèē ÑüÖÙāöíòÿêòÿČãÖÚąēÖ×ĀãäŚüċèĆēüÖ æćÐêŒ čãñêŒèĄĔÐĘāúèã×ĀãÑąĔèòÿúöŚāÖ öĀèæĄēäćôāÓðâôĘāèĔĘā ċלāíòÿñāúèśāċðĆüÖíòÿêòÿČãÖ ċÙăÜÙðÐāòČÑŚÖÑĀèċòĆüñāöÙăÖåśöñ íòÿòāÙæāèùðċãĒ×íòÿċæíòĀäè òāÙùć ã āþ ùñāðéòðòāÙÐć ð āòĄ čãñČéŚ Ö ċêŢ è êòÿċïæ ďãś Č ÐŚ ċòĆüñāöìŒíāñċòĆüñāöìŒíāñ ċòĆüñāöìŒíāñċòĆüñāöêòÿċí⥠ìŒíāñČôÿÐāòČÑŚÖÑĀèċòĆüðāã èüÐ×āÐèĄñĔ ÖĀ ðĄÐāò×ĀãÐāòČÑŚÖÑĀèÐĄûā ċÚêŠÐäÿÐòśüÙăÖåśöñíòÿòāÙæāèþ ÐāòČÑŚÖÑĀèäÿÐòśüôüãúŚöÖČôÿÐāò ×ĀãČùãÖðúòùíüĄÐðāÐðāñ

LO<8TC_@Vg C _7V C 9Wg  $O*$TEJX $ KT LlT;S$ *T;_9J<TG_CYO*@ER=ER`6* a9EJS@9­¯±³°±µ±®

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 31


§งÒา¹น¹นÁมÑัÊส¡กÒาÃร

­§©‰ m¯´› öèüñĈŚÐôāÖæÿċôòüéÐŚüè×ÿðĄ íăçČĄ ×ÐçÖúôöÖíŚüêāèČÐŚċòĆüæćÐôĘā ×āÐèĀèĔ ÑéöèċòĆü׹ÖċÓôĆüē èÐôĀéċÑśā ìŠţÖČôÿüĀÜċÙăÜüÖÓŞúôöÖíŚüêāè ÑąĔèêòÿãăøßāèéèòåéćøéÐČúŚ ďêñĀÖåèèùāñäŚāÖđÑüÖ×ĀÖúöĀã ùðćæòêòāÐāòċíĆēüĎúśÙāöéśāèďãś òŚöðùĀÐÐāòÿéĈÙā İÖāèèðĀùÐāòúôöÖíŚüêāèı ċêŢèêòÿċíâĄæĄēðĄðāèāèċÐĆüéúèąēÖ òśüñêŒ ċèĆēüÖ×āÐÙāöéśāèĎè×ĀÖúöĀã ùðć æòêòāÐāòùŚ ö èĎúÜŚ æĘ ā üāÙĄ í êòÿðÖÐŚüèüüÐċòĆü×ÿäśüÖċãăèæāÖ ðāÐòāéďúöśúôöÖíŚüêāèċíĆēüÑüíò ׹ÖċêŢèêòÿċíâĄæĄåē üĆ êÝăéäĀ ùă éĆ äŚüÐĀè ðā×èåąÖêŠ××ćéĀè ÖāèèðĀùÐāòúôöÖíŚüêāè ÐĘāúèã×ĀãÑąĔèĎèöĀèÑąĔèÓēĘāċãĆüè ÑüÖæćÐêŒčãñÙāöéśāèĎèÙćðÙè ÓôüÖãŚāè×ÿüĀÜċÙăÜòĈêúôŚüüÖÓŞ úôöÖíŚüêāèôÖċòĆüéćøéÐÑèāãĎúÜŚ æĄêē òÿãĀéãśöñçÖæăöÐôśöñüśüñüñŚāÖ ùöñÖāðòāñôśüðãśöñċòĆüêòÿðÖÑüÖ ÙāöéśāèČôśöċÓôĆēüèďêäāðôĘāÓôüÖ äĀĔÖČäŚÓôüÖãŚāè×èåąÖêāÐüŚāöČôÿ

32 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

 æææùĘāèĀÐÖāèÐòćÖċæíðúāèÓò ÑüċÙăÜòŚöðÙĆèē ÙðÓöāðùöñÖāðÑüÖ ÑéöèČúŚúôöÖíŚüêāèæĀĔÖæāÖèĔĘā ČôÿæāÖéÐČôÿòŚöðùĀÐÐāòÿúôöÖ íŚüêāèíòÿíćæçòĈê÷ĀÐãăėùăæçăėæĄē ñąãċúèĄñē ö×ăäĎ×ÑüÖÙāöüĘāċïüéāÖéŚü ÚąÖē ĎèêŒèÐĄĔ āĘ úèã×ĀãÑąèĔ òÿúöŚāÖöĀèæĄē íó÷×ăÐāñèâæĄēöŚāÐāò üĘāċïüéāÖéŚü×ĀÖúöĀãùðćæòêòāÐāò

LO<8TC_@VCg _7VC9Wg 9WIg T $TEOlT_BO<T*<O a9EJS@9­¯´­µ°²µ­


†¥³‰Ë ™·Ê  æææùĘāèĀÐÖāèÐòćÖċæíðúāèÓò ČôÿùðāÓðüèćòÐĀ øŞèÐČôÿçòòðÙāäă ČúŚÖêòÿċæ÷ďæñÑüċÙăÜòŚöðÙĆēèÙð ÓöāðÖãÖāðÑüÖìĈÖèÐèĀéČùèæĄē×ÿ čéñéăèæĀÐæāñôðúèāöĎèÖāèċæ÷Ðāô ãĈèÐċðĆüÖďæñÓòĀÖĔ æĄē ĎèÓüèċÚĒêäŞ İèÐÓĆüèĀÐêôĈÐêŕāı #JSET1MBOUFST PGUIF'PSFTUT òÿúöŚāÖöĀèæĄē íó÷×ăÐāñèäĀÖĔ ČäŚċöôāè èâùåāèäāÐüāÐā÷éāÖêĈ ×ĀÖúöĀãùðćæòêòāÐāòčãñÓöāðòŚöð ðĆü×āÐüÖÓŞÐòãśāèÐāòüèćòĀÐøŞæĀĔÖĎè êòÿċæ÷ČôÿäŚāÖêòÿċæ÷ðāÐÐöŚā üÖÓŞÐòòŚöðîŠÖÐāòùāçăäÐāòãĈ

èÐċéĆĔüÖäśè×āÐöăæñāÐòæĄēðĄÓöāð òĈśÓöāðùāðāòåùèćÐÐĀéÐāòČùãÖ æĄēðāòŚöðùòśāÖùĄùĀèČôÿÐă×ÐòòðüĄÐ ðāÐðāñüāæăÐāòêòÿÐöãïāíåŚāñ ïāíöāãÐāòêòÿÐöãúèĀÖùĀĔèÐāò ČùãÖ×āÐċñāöÙèČôÿÐāòČÑŚÖÑĀè İČîèíĀèçćČŞ æśèÐıòÿãĀéðúāöăæñāôĀñ ċêŢèäśèèüÐ×āÐèĄĔñĀÖďãśãĆēðãēĘāÐĀé éòòñāÐā÷òüéùåāèäāÐüāÐā÷ éāÖêĈæĄēÖãÖāðüĄÐãśöñ

¬›‰ƒ¥º‰Â™ £­´›†¥

™ªƒ´§–»›ƒÂ£¹¯‰Æ™¤

LO<8TC_@VgC_7VC9Wg LCT'CO;ZES$K ;$`GR:EEC-T7V ` M * =ER_9Jc9D a9EJS@9­¯²µµ¯¯´´

‰´›Â†´™q–´©›q

—§´–›Ëµœ´‰›Ëµž¸‰Ë òŚöðùŚÖæśāñêŒċÐŚāäśüèòĀéêŒĎúðŚ âäôāãèĔĘāéāÖèĔĘāëąĔÖĎèöĀè æĄēçĀèöāÓðċäòĄñðùèćÐÐĀé Ðă×ÐòòððāÐðāñüāæăÙðÐāòČùãÖ ×āÐ÷ăôêőèèĀÐòśüÖèĀÐČùãÖÐă×Ðòòð ùĘāúòĀéèĀÐÙśüêèĀÐÙăðČééčäśòćÖŚ Čôÿ òŚöðèĀéåüñúôĀÖċÑśāùĈŚêŒĎúðŚãśöñÐāò ×ćãíôćüñŚāÖñăēÖĎúÜŚíòśüðäśüèòĀéùĈŚ ċÙśāöĀèČòÐÑüÖêŒĎúðŚãśöñÐāòæĘāéćÜ äĀÐéāäòÑśāöùāòüāúāòČúśÖČãŚíòÿ ùÖÕŞ éòăċöâÚćśðöĀãéāÖèĔĘāëąĔÖĎèČôÿ òüéäôāãèĔĘāéāÖèĔĘāëąĔÖĎèċÙśāöĀèæĄē ðÐòāÓð

 æææùĘāèĀÐÖāèÐòćÖċæíðúāèÓò ÑüċÙăÜòŚöðùĀðëĀùêòÿċíâĄöĀèÑąĔèêŒ ĎúðŚ æŚāðÐôāÖéòòñāÐā÷äôāãèĔĘā čéòāââäôāãèĔāĘ éāÖèĔāĘ ëąÖĔ üĘāċïü íòÿêòÿČãÖ×ĀÖúöĀãùðćæòêòāÐāò

LO<8TC_@VgC_7VC9WgO*'$TE<EVMTELI; 7lT<G<T*;lTh >X*h a9EJS@9­¯µ¶®³´³¯

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 33


¡กÒา­Þญ¨จ¹นºบØุÃรÕี

*T;LS=6TMLR@T;%TC`C;lhT`'I O«_CYO*+«$T‰+;<ZEW 34 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


Êส¹น§ง. ¡กÒา­Þญ¨จ¹นºบØุÃรÕี

‰´›¬³–´­q¬² ´›„n´£Ã£m›µË Æ© ¥²Šµd €¤°™ ±¬´€ƒ¢°È†€°™†±˜š¢¯‡Ì±š´–´Ç¡³Ç†ÂªŒÇ–´Ç©·“¬†‡°†ª¦°“€±Œ‡˜™·¢´ İÖāèùĀêãāúŞùÿíāèÑśāð ČðŚèāĔĘ ČÓöêòÿ×ĘāêŒı×ĀãÑąèĔ òÿúöŚāÖ öĀèæĄē íó÷×ăÐāñèçĀèöāÓð âéòăċöâùÿíāèÑśāðČðŚèāĔĘ ČÓöùåāè æĄēæŚüÖċæĄēñöæĄēċêŢèæĄēòĈś×ĀÐďêæĀēöčôÐ ċèĆēüÖ×āÐêòÿöĀäă÷āùäòŞÐāòÐŚüùòśāÖ ùÿíāèČúŚÖèĄĔċÐĄēñöíĀèÐĀéċúäćÐāò⪠ċðĆēüÓòĀĔÖùÖÓòāððúāċüċÙĄñéĈòíā čãñÐüÖæĀíÜĄēêćŕèďãśċÐâàŞċÙôñ÷ąÐ ìŕāñùĀðíĀèçðăäòďãśČÐŚæúāòüĀÖÐóø üċðòăÐĀèüüùċäòċôĄñýüôĀèãā ČôÿèăöÚĄČôèãŞ êòÿðāâ ÓèČôÿÐòòðÐòÙāöץèÜöèÙöā ðôāñĈďæñíðŚāüăèċãĄñ×ĘāèöèðāÐ ðāÐŚüùòśāÖæāÖòåďîùāññćæç÷āùäòŞ ċùśèèĄĔ ċíĆüē ôĘāċôĄñÖüāöćçñćæčçêÐò⪠òöðæĀÖĔ ÐĘāôĀÖíôċíĆüē ×ÿċÑśāč×ðäĄíðŚā ČôÿüăèċãĄñÚąÖē ĎèÑâÿèĀèĔ ċêŢèãăèČãè üāâāèăÓðÑüÖüĀÖÐóøċùśèæāÖÙŚöÖ úèąēÖ×ÿäśüÖÑśāðČðŚèĔĘāČÓöĎúÜŚ ×ąÖ äśüÖðĄÐāòùòśāÖùÿíāèÑąĔèÐāòùòśāÖ ùÿíāèČôÿæāÖòåďîùāñèĄĔċäĒðďê ãśöñÓöāðñāÐôĘāéāÐÓöāðæāòćâ ÑüÖùÖÓòāðČôÿčòÓïĀñďÑśêŕāäôüã ×èÐāòÑāãČÓôèüāúāòæĘāĎúśċÙôñ ÷ąÐ×ĘāèöèúôāñúðĆèē ÓèäśüÖċùĄñÙĄöäă ôÖ×èðĄÓĘāÐôŚāööŚā×Ęāèöèďðś úðüèÑüÖæāÖòåďîùāñèĄĔ ċæŚāÐĀé ÙĄöăäæĄēäśüÖãĀéùĈÜďêæāÖòåďî ùāñèĄĔùòśāÖċùòĒ×ċðĆēüöĀèæĄēäćôāÓð í÷ČôÿċêőãĎÙśċðĆēüöĀèæĄē çĀèöāÓðêŒċãĄñöÐĀèčãñúôĀÖùăĔèùćã ùÖÓòāðòĀßéāôďæñďãśÑüÚĆĔüæāÖ

òåďîùāñèĄĔ×āÐüĀÖÐóøãśöñ×Ęāèöè ċÖăèôśāèéāæČôÿæĘāÐāòÚŚüð éĘāòćÖéāÖùŚöèÑüÖċùśèæāÖãĀÖÐôŚāö ċíĆüē ċêőãÐāòċãăèòåäĀÖĔ ČäŚùåāèĄúèüÖ êôāãćÐ×èåąÖùåāèĄèĔĘāäÐêŠ××ćéĀè ðĄÐāòñÐñŚüÖĎúśùÿíāèÑśāðČðŚèĔĘā ČÓöċêŢèùĀÜôĀÐøâŞČúŚÖùĀèäăïāí čãñðĄÐāò×ĀãÖāèùĀêãāúŞùÿíāèÑśāð ČðŚèĔāĘ ČÓöÑąèĔ æćÐêŒĎèÙŚöÖêôāñċãĆüè íó÷×ăÐāñèåąÖäśèċãĆüèçĀèöāÓðċíĆüē òĘāôąÐåąÖÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖÐāòùòśāÖ æāÖòåďîùāñðòâÿČôÿùÿíāè ÑśāðČðŚèĔĘāČÓöĎèÖāèêŒèĄĔ ďãś×ĀãĎúśðĄ èăæòò÷ÐāòċØôăðíòÿċÐĄñòäăíòÿéāæ ùðċãĒ×íòÿċלāüñĈŚúĀöþÐāòČùãÖ ČùÖùĄ ċùĄñÖ×ĘāôüÖċúäćÐāòâŞÐāò ÐŚüùòśāÖæāÖòåďîùāñðòâÿČôÿ ùÿíāèÑśāðČðŚèĔĘāČÓöÐāòüüÐòśāè ċúôŚāÐāÙāã×ĀÖúöĀãèăæòò÷ÐāòæāÖ

êòÿöĀä÷ă āùäòŞÐāòČùãÖíĆèĔ éśāèÐāò üüÐòśāè×ĘāúèŚāñùăèÓśāíĆèĔ ċðĆüÖČôÿ ÐāòČùãÖðúòùíäŚāÖđ

>[L ;b+LTCTE8LO<8TCETDGR_OWD6c69Wg LlT;S$*T;+S*MIS6$T‰+;<ZEW a9EJS@9­°±²®®´´µ©­°±²®²¯­µ `GR9Wg999«LlT;S$*T;$T‰+;<ZEW a9EJS@9­°±²®®¯­­©­°±²®¯²­­

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 35


™·¤Ê ©¥²­¤³– §³‰‰´›

¢ขÕี¨จè่ ¡กÑั ÃรÂยÒา¹นªชÁมàเÁมÍอ×ื §ง

 æææùĘāèĀÐÖāèÐāÜ×èéćòĄ òŚöðÐĀé Ùðòð×ĀÐòñāè×ĀÖúöĀãÐāÜ×èéćòĄ Čôÿ úèŚöñÖāèíĀèçðăäòäŚāÖđÐĘāúèã×Āã Ðă×ÐòòðİċæĄñē öêòÿúñĀãíôĀÖÖāèÑĄē ×ĀÐòñāèÙðċðĆüÖıúôāÐúôāñċùśèæāÖ æŚüÖċæĄñē öïāñĎè×ĀÖúöĀãÐāÜ×èéćòĄ Ďè öĀèüāæăäñŞæĄēçĀèöāÓðċíĆēü òŚöðċØôăðíòÿċÐĄñòäăíòÿéāæùðċãĒ× íòÿċלāüñĈúŚ öĀ ċèĆüē ÖĎèčüÐāùíòÿòāÙíăçĄ ðúāðÖÓôċØôăðíòÿÙèðíòòøāòüé íòòøāČôÿċêŢèÐă×ÐòòðùŚÖċùòăð ÐāòæŚüÖċæĄñē öæĄċē êŢèðăäòÐĀéùăÖē Čöãôśüð ôãÐāòĎÙśíôĀÖÖāèÙŚöñôãïāöÿčôÐòśüè äāðČèöÓăã(SFFOTČôÿùüãÓôśüÖ ÐĀéČèöæāÖùŚÖċùòăðÐāòäôāãæŚüÖċæĄñē ö ÑüÖæææïāñĎäśČÓðċêÜİċæĄēñö úĀöĎ×ĎúðŚċðĆüÖďæññĀÖē ñĆèıæĄðē ćÖŚ ċèśè ÐāòċãăèæāÖæŚüÖċæĄñē öïāñĎèêòÿċæ÷ üñŚāÖðĄ×ăäùĘāèąÐòŚöðċòĄñèòĈśÓćâÓŚā ČôÿêÐêŖüÖãĈČôòĀÐøāæòĀíñāÐò üĀè×ÿèĘāďêùĈŚÐāòæŚüÖċæĄēñöüñŚāÖ ñĀēÖñĆèÑüÖêòÿċæ÷ďæñäŚüďê

LO<8TCETDGR_OWD6$TE+S6*T;c69Wg 999«LlT;S$*T;$T‰+;<ZEW a9EJS@9­°±²®®¯­­©­°±²® ¯²­­9Z$IS;b;_IGTET-$TE 36 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

u›¯››³œ–´©ƒ¯–­›´© ™·ÂÊ £¹¯‰ƒ´Š› qv

 æææùĘāèĀÐÖāèÐāÜ×èéćòĄ êôćÐ ÐòÿČùčÓòÖÐāòċæĄēñöċðĆüÖÐāÜ×èŞ ċéăÐéāèæĀĔÖêŒċÙăÜÙöèèĀÐæŚüÖċæĄēñö ëĈÙś Ćèē ÙüéÐāòÑĀéòåċãăèæāÖæŚüÖċæĄñē ö òŚöðÐă×ÐòòðČòôôĄēòåñèäŞ İèüè èĀéãāöÐüãúèāöæĄċē ðĆüÖÐāÜ×èŞı òÿúöŚāÖöĀèæĄēçĀèöāÓð èĄĔċùśèæāÖÐòćÖċæíþÐāÜ×èéćòĄ êő ôĒ ü Ð ùĀ Ö Ñôÿéć òĄ ČöÿÙð

ČúôŚÖæŚüÖċæĄēñöæĄēùöñÖāðùĀðëĀù üāÐā÷úèāöĎÐôś Ð òć Ö ċãă è æāÖ ďãśÖāŚ ñêòÿúñĀãæĀÖĔ ċöôāČôÿÓŚāĎÙś×āŚ ñ ČåðďðŚäśüÖöāÖČëèèāè

LO<8TCETDGR_OWD6c69Wg 999«LlT;S$*T;$T‰+;<ZEW a9EJS@9­°±²®®¯­­©­°±²®¯²­­ 9Z$IS;b;_IGTET-$TE


àเ·ท∙Âยè่Õี Çว¡กÒา­Þญ¨จ¹นºบØุÃรÕี

Êส¹น§ง. ¡กÒา­Þญ¨จ¹นºบØุÃรÕี

—·ƒ¯§q¡¥´†´Â–·¤© æææùĘāèĀÐÖāèÐāÜ×èéćòĄ ċüāĎ×èĀÐæŚüÖċæĄñē öÐôćðŚ ëĈÙś èĆē ÙüéÐĄûā ÐüôŞî×ĀãÐă×ÐòòðÐòÿäćèś ÐāòċãăèæāÖ æŚüÖċæĄñē öČôÿüüÐòüéùŚÖæśāñ(SFFO 4FBTPOÐŚüèċÑśāùĈŚóãĈúèāöæĄēÐĘāôĀÖ ×ÿðāåąÖčãñòŚöðÐĀéùèāðÐüôŞî ÙĀèĔ èĘāĎè×ĀÖúöĀãÐāÜ×èéćòĄ ×ĀãČÓðċêÜ İäĄÐüôŞîòāÓāċãĄñöċæĄñē öÐāÜ×èéćòĄ ÐāÜ×èéćòĄÐüôŞîċîùäăöĀôı äĀĔÖČäŚöĀèæĄēŲÐĀèñāñèäćôāÓð èĄĔĎèòāÓāéāæäŚüæŚāè čãñùăæçăíăċ÷øæĄēèĀÐÐüôŞî×ÿďãśòĀé ĎèČäŚôÿùèāðêòÿÐüéãśöñ

®«L;TC<G[`.AcAE $OGA`O;6EWLOE9 üéŚüíôüñčæò  

öĀèçòòðãāÓŚāÐòĄèîŒ òåÐüôŞî èĀēÖÓĈŚ ÓĈêüÖüāúāòÐôāÖöĀèéāæ öĀèúñćãċùāòŞüāæăäñŞČôÿöĀèúñćãèĀÐÑĀäóÐøŞÓŚāÐòĄèîŒ òåÐüôŞî èĀēÖÓĈŚ

úśüÖíĀÐÓĆèôÿéāææćÐöĀèďðŚòöðüāúāòċÙśā ¯«L;TCcC6T$OGA'GS<¥_6ORcGOO;PVGG¦üċðĆüÖčæò öĀèçòòðãāÓŚāÐòĄèîŒ òåÐüôŞî èĀēÖÓĈŚ ÓĈêüÖüāúāòÐôāÖöĀèéāæ öĀèúñćãċùāòŞüāæăäñŞČôÿöĀèúñćãèĀÐÑĀäóÐøŞÓŚāÐòĄèîŒ òåÐüôŞî èĀēÖÓĈŚ

 úśüÖíĀÐÓĆèôÿéāææćÐöĀèďðŚòöðüāúāòċÙśā °«L;TC_O_IOE$EW;PVGG$OGA'GS<`O;6EWLOE7üæŚāðŚöÖčæò öĀèçòòðãāÓŚāÐòĄèîŒ òåÐüôŞî èĀēÖÓĈŚ ÓĈêüÖüāúāòÐôāÖöĀèéāæ öĀèúñćãċùāòŞüāæăäñŞČôÿöĀèúñćãèĀÐÑĀäóÐøŞÓŚāÐòĄèîŒ òåÐüôŞî èĀēÖÓĈŚ

 úśüÖíĀÐÓĆèôÿéāææćÐöĀèďðŚòöðüāúāòċÙśā ±« L;TC$OG A _%Yg O ;JEW ; 'EV ; 9E ü÷òĄ ù öĀ ù ãăė čæòäŚ ü  æćÐöĀèÓŚāÐòĄèîŒ ČÓŜããĄĔ æĄēíĀÐ úòĆüċôĆüÐĎÙś òåÐüôŞîČæèæĄēíĀÐďãś

²« L;TC$OG A CV - -Sg ; PV G G  $OG A  'GS <  üæŚ ā ðŚ ö Ö čæò  æćÐöĀèÓŚāÐòĄèîŒ ČÓŜããĄĔ òåÐüôŞî èĀēÖÓĈŚ

;S $ $OG A 9 T ;b69Wg L ;b+ LTCTE87V 6 7 O +O*L;TC `GRLO<8TCETDGR_OW D 6 _*Yg O ;c%$TEbM < EV $ TEc6 9Wg = ER-TLS C @S ; : % O*`7 G RL;TCa6D7E* MEY O 9Wg  999«ÀÞééÀâëñâ³´¯_<OE_6WDI_9WgDI9SgIc9D XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 37


§งÒา¹น ““ÊสÑัÁม¼ผÑัÊสÍอÒา¡กÒาÈศàเÂย¹นç็ –m›Å›—µ›´›Â­£¹¯‰Ã¥m ™·Êc§É¯ƒv æææùĘāèĀÐÖāèÐāÜ×èéćòĄ ÙöèòŚöðÐă×ÐòòðċÓāæŞãāöèŞ ùŚÖ æśāñêŒċÐŚāäśüèòĀéêŒĎúðŚ ĎèíĆĔèæĄē æĄēÑąĔèÙĆēüöŚāúèāöæĄēùćãČúŚÖúèąēÖÑüÖ ×ĀÖúöĀãÐāÜ×èéćòĄæĄēêőôĒüÐĎèÖāè

LSC>SLOT$TJ_Df;_6;b;7lT;T; _MCYO*`E9Wg=GfO$òÿúöŚāÖöĀèæĄē

çĀèöāÓðīðÐòāÓð âéòăċöâéśāèüĄäŚüÖäĘāéôêőôĒüÐ üĘāċïüæüÖëāïĈðă ×ĀÖúöĀãÐāÜ×èéćòŲĄ òŚöðÐă×ÐòòðċÓāæŞãāöèŞùÖŚ æśāñêŒċÐŚā äśüèòĀéêŒĎúðŚ ċæĄēñöÙðíăíăçïĀâàŞ ċúðĆüÖČòŚ Ðă×ÐòòðùāçăäÐāòòŚüè ČòŚ ôśāÖČòŚ ÙðüćčðÖÓŞÐāòæĘāċúðĆüÖ ÑćãĎèüãĄäČôÿÐāòČùãÖÑüÖÙèíĆĔè ċðĆüÖÓĘāöŚāİüĄäŚüÖıĎèïāøāíðŚā úðāñåąÖïĈċÑāċæöãāæĄēúðĈŚéśāèùćã ċÑäÙāñČãèďæñíðŚāæĄēČúŚÖèĄĔċÓñ

òćŚÖċòĆüÖ×āÐÐāòæĘāċúðĆüÖČòŚĎèüãĄä êŠ××ćéèĀ ċêŢèúðĈéŚ āś èċôĒÐđæĄċē ÖĄñéùÖé ðĄöăåĄÙĄöăäæĄēċòĄñéÖŚāñċêŢèċüÐôĀÐø⪠ČôÿðĄùïāíüāÐā÷ċñĒèùéāñäôüã æĀĔÖêŒèĀÐæŚüÖċæĄēñöæĄēðāċæĄēñöÙðÖāè èüÐ×āÐ×ÿďãśċãăèċæĄñē öÙðüāÓāòéśāè ċòĆüèċÐŚāđïāñĎèúðĈŚéśāèČôśöñĀÖ ùāðāòåċãăèæāÖċæĄēñöÙðçòòðÙāäă ÑüÖæÿċôïĈċÑāüĀèùôĀéÚĀéÚśüèČúŚÖ

‰´›­¯ƒ´¥†n ´ 粬¢´¯º—¬´­ƒ¥¥£Ã¡¥q úüÐāòÓśā×ĀÖúöĀãÐāÜ×èéćòĄ òŚöð ÐĀéùïāüćäùāúÐòòð×ĀÖúöĀãÐāÜ×èéćòĄ æææùĘāèĀÐÖāèÐāÜ×èéćòĄ ČôÿúèŚöñ ÖāèæĄēċÐĄēñöÑśüÖ×ĀãÖāèĭĭúüÐāòÓśā ùïāüćäùāúÐòòðČîòŞĮĮÑąĔè òÿúöŚāÖöĀèæĄēçĀèöāÓð âéòăċöâùèāðÐôĄééĀöäæŚāðÿÑāð üċðĆüÖ×ÐāÜ×èéćòĄ ċíĆēüùŚÖċùòăð ïāÓÐāòëôăäïāÓÐāòäôāãùăèÓśā ČôÿéòăÐāòÑüÖçćòÐă×ċíĆüē ùòśāÖÓöāð ċÑśðČÑĒÖČÐŚëĈśêòÿÐüéÐāòĎèæśüÖåăēè Ðòÿäćśèċ÷òøßÐă×Ďè×ĀÖúöĀãĎúśðĄÐāò 38 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

úðćèċöĄñèČôÿÐòÿ×āñòāñďãśïāñĎè æśüÖåăēèČôÿñĀÖċêŢèÐă×ÐòòðùŚÖċùòăð ÐāòæŚüÖċæĄēñöÑüÖ×ĀÖúöĀãÐāÜ×èéćòĄ ĎèÙŚöÖċæ÷ÐāôäśüèòĀéêŒĎúðŚïāñĎè ÖāèðĄÐāò×ĀãČùãÖČôÿ×ĘāúèŚāñ ùăèÓśāäŚāÖđðāÐðāñèăæòò÷Ðāò æāÖöăÙāÐāòíĆĔèæĄēČúŚÖÐāòċòĄñèòĈś äāðüĀçñā÷ĀñíĆèĔ æĄèē öĀäÐòòðñāèñèäŞ ôāèďðśãüÐďðśêòÿãĀéùöèùèćÐČôÿ ÓüèċùăòŞä×āÐ÷ăôêőèÙĆēüãĀÖ

LO<8TC_@VgC_7VCc69WgMO$TE'T+S*MIS6 $T‰+;<ZEWa9E«­°±²®¯¯²´

ċæĆüÐċÑāäÿèāö÷òĄČôÿèĔāĘ äÐæĄÖē ãÖāð ĎèċÑääĘāéôêőôĒüÐďãśüĄÐúôāñČúŚÖ üāæă ċèăèÙśāÖ÷ąÐċèăèċùāçÖèĔĘāäÐ ×ŜüÐÐòÿãăēèèĔĘāäÐëāČêþôþ

LO<8TCETDGR_OWD6_@VgC_7VCc69Wg O*' $ TE<EV M TEL I ;7l T <G= G O $ a9EJS@9­°±²¶¶²³µ a9ELTE­°±²¶¶²³µ


 ċðĆēüöĀèæĄēðăåćèāñè æĄēëŚāèðāæææùĘāèĀÐÖāèÐāÜ×èéćòĄ ďãś èĘ ā ÓâÿùĆē ü ðöôÙèæĄē ċÑś ā òŚ ö ð æĀ÷è÷ąÐøāĎèčÓòÖÐāòİúðüÐÑāö êŕāċÑĄñöċæĄñē öë×ÜïĀñı×āÐÐòćÖċæíþ ×ĘāèöèæŚāèċãăèæāÖďêùĘāòö× ČúôŚÖæŚüÖċæĄñē öĎèíĆèĔ æĄē ×ÐāÜ×èéćòĄ ċíĆēüêòÿÙāùĀðíĀèçŞČúôŚÖæŚüÖċæĄēñö ĎèÙŚöÖóãĈìèčãñÓâÿùĆēüðöôÙè ďãśòŚöðÐă×Ðòòð$43ãśöñÐāòñăÖ úèĀÖùäăÐĕ êôĈÐêŕāčãñĎÙśôÐĈ Ðòÿùćèãăè æĄéē òò×ćċðôĒãíĀèçćďŞ ðśíĆèĔ åăèē ČôÿĎùŚêćñŘ

Êส¹น§ง. ¡กÒา­Þญ¨จ¹นºบØุÃรÕี

¥m©£§»ƒh´–n©¤­›³‰¬—¶ƒÌ ÙĄöïāíďöśïāñĎè×Ęāèöè ôĈÐ âéòăċöâ×ćãÙðöăöċèăèùöòòÓŞĎèċÑä üćæñāèČúŚÖÙāäăċÑĆēüè÷òĄèÓòăèæòŞ üæüÖëāïĈðă čãñæææďãśċÙăÜèśüÖđ ċãĒÐèĀÐċòĄñèòÿãĀéÙĀèĔ êòÿåð÷ąÐøā×āÐ čòÖċòĄñèéśāèúèüÖċ×òăÜüæüÖëāïĈðă ×ĘāèöèÓèðāċÑśāòŚöðÐă×Ðòòð ĎèÓòĀÖĔ èĄãĔ öś ñċíĆüē ċêŢèÐāòùòśāÖ×ăäùĘāèąÐ ĎúśċñāöÙèĎèíĆèĔ æĄďē ãśäòÿúèĀÐåąÖÐāò òŚöðÐĀèüèćòÐĀ øŞêāŕ ďðśČôÿçòòðÙāäă æĀÖĔ ñĀÖċêŢèÐāòÙŚöñċíăðē íĀèçćďŞ ðśĎúśČÐŚ êŕāĎèÙŚöÖóãĈìèüĄÐãśöñ

Unseen 3 §m¯‰Â¥¹¯¬º–¬´¤›Ëµ†n›­´Äœ¬˜q ç² ¥² º™š¥»£­³ªŠ¥¥¤q™µŠ´ƒ¬Ã—›Â§¬

ČúôŚÖæŚüÖċæĄñē öVOTFFOČúŚÖĎúðŚæĄùē òśāÖùòòÓŞ×āÐČòÖ÷òĀæçāĎèíòÿíćæç ÷āùèāÐŚüċÐăãċêŢèíòÿíćæçòĈêČôÿíòÿüćčéùåùČäèċôùæĄùē öñÖāðČêôÐäā âöĀãêāÐôĘāČÑśÖüĘāċïü÷òĄùöĀùãăė XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 39


¥²Š©œ†·¥·„³›šq

40 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

 äśüèòĀéóãĈúèāöãśöñÐāò ċêőãäĀöİċæ÷ÐāôãĈċúñĄēñöüíñí ČééüÖ÷āıÓòĀĔÖùĘāÓĀÜÑüÖ ×ĀÖúöĀãêòÿ×öéÓĄòÑĄ èĀ çŞâċÑāċòãāúŞ äďÙñòāÙ üéāÖùÿíāèèś ü ñ ×êòÿ×öéÓĄòÑĄ èĀ çŞ×ćããĈċúñĄñē öüíñí æĄēãĄæĄēùćãÑüÖêòÿċæ÷ďæñíéÐĀé Ðă×ÐòòðÙöèèśüÖãĈċúñĄēñöČôÿÙð èăæòò÷ÐāòĎúśÓöāðòĈśċòĆēüÖċúñĄēñö üíñíæĄē×ÿæĘāĎúśëĈśæĄēòĀÐÐāòãĈèÐ úòĆüëĈæś ÐĄē āĘ ôĀÖċòăðē ÷ąÐøāÐāòãĈċúñĄñē ö ďãśċÑśāĎ×ĎèçòòðÙāäăÑüÖċúñĄēñö ÚąēÖÖāèèĄĔ×ÿæĘāĎúśÓćâòĀÐČôÿÙĆēè ÙüéÐāòãĈċúñĄēñöðāÐñăēÖÑąĔè


¬›‰¥²Š©œ†·¥·„³›šq

­›n´­›´©d›Ë· ¿”¢´¡ ©° ›°©€°™£“¸€±¤¬¡¬† ¿ª¤Ç±˜°€¤Ç±›¸¡ È †Ç³ ªŒÇ @GT6cC c6žžžµª¶7ZGT'C¯²²±_=67SI

u™ªƒ´§–»Â­¤·¤Ê ©¯ ¤  ܜ360¯‰ª´v •„´Â¥–´­q¯œ´‰¬² ´››n¯¤Š¥²Š©œ†·¥·„³›šq

 ĎèÙŚöÖÐôāÖċãĆüèÐĀèñāñè åąÖÐôāÖċãĆüèíó÷×ăÐāñèúòĆü äśèóãĈúèāöæĄēÐĘāôĀÖ×ÿðāċñĆüèÑüÖ êòÿċæ÷ďæñêŒèĄĔ éòòãāëĈòś ÐĀ ÐāòãĈèÐ ČôÿÙĆèē ÙüéÐāòãĈċúñĄñē öďðŚÓöòíôāã ÐĀéóãĈÐāôüíñíäśèúèāö "VUVNO .JHSBUJPO êòāÐÞÐāòâŞüíñíÑüÖ ċúôŚāèĀÐôŚāċúñĆēüĎèċöôāÐôāÖöĀè æĄēéăèüíñíúèĄùïāíüāÐā÷úèāö ċñĒèČôÿÓöāðÑāãČÓôèüāúāò ×āÐêòÿċæ÷òĀùċÚĄñץèðüÖčÐċôĄñ ċÐāúôĄ ČôÿÜĄē êćŕ è éă è Ñś ā ðëŚ ā è îāÐîŖāêòÿċæ÷ďæñċêŢèùāñçāò ċúñĄñē öüíñíúôāÐúôāñùāñíĀèçćŞ

ðćÖŚ úèśāùĈċŚ ÑäüéüćèŚ æāÖæă÷ĎäśďêñĀÖ ČåéÓāéùðćæòðôāñĈďãśČÐŚêòÿċæ÷ ðāċôċÚĄñüăèčãèĄċÚĄñČôÿîőôêă êőèùŞ ċíĆüē úāüāúāòČôÿúāČúôŚÖåăèē üā÷Āñ ĎèÙŚöÖóãĈúèāö×ĘāèöèÐöŚāČùèäĀö åĆüċêŢèčüÐāùãĄÑüÖÓèďæñæĄē×ÿďãś ÙðêòāÐÞÐāòâŞÓòĀĔÖùĘāÓĀÜÓòĀĔÖèĄĔ ×ÿďãśðĄčüÐāùùĀðëĀù÷ąÐøāċòĄñèòĈś ČôÿñĀÖċêŢèÐāòùŚÖċùòăðÐāòæŚüÖċæĄñē ö ċÙăÖüèćòĀÐøŞüĄÐãśöñ

7V67OLO<8TCc69Wg 999«LlT;S$*T; =ER+I<'WEW%S;:a9E«­°¯²®°µµ² ôôô«ãÞàâßììè«àìê¬ñÞñíïÞàåòÞí

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 41


àเ·ท∙Èศ¡กÒาÅล ´Â­¥–¥˜Äœ¥´•

Àª†Ç ¿ ¶¬†ª°¦ª³˜

 ċäòĄñðíéÐĀéÑéöèíāċúòã òåčéòāâ×āÐÐòćÖċæíþðćŚÖúèśāùĈŚ ċðĆüÖúĀöúăèðāüöãčØðĎúśďãśùĀðëĀù üñŚāÖĎÐôśÙăãĎèİċæ÷Ðāôíāċúòã òåčéòāâČúŚÖċðĆüÖúĀöúăèêòÿ×ĘāêŒ ıĎèöĀèæĄē çĀèöāÓð ÚąÖē êŒèĄ×Ĕ ãĀ üñŚāÖñăÖē ĎúÜŚċíĆüē òŚöðċØôăð ØôüÖíòÿéāæùðċãĒ×íòÿċלāüñĈŚúĀö æòÖċ×òăÜíòÿÙèðíòòøāòüéüĄÐ æĀÖĔ ċêŢèêŒæĄē čÚîőċæôċÚĒèæāòāČÐòèãŞ òĄùüòŞæČüèãŞ öăôôŚāÓòéòüé êŒ čòÖČòðäāÐüāÐā÷ČúŚÖČòÐĎè ċðĆüÖďæñòŚöðÐāòÐć÷ôÐĀéÐă×Ðòòð èĀēÖòåčéòāâČôÿ-POH#VȽFU×āÐ čòÖČòðÙĀĔèèĘā

LO<8TCETDGR_OWD6c69Wg 999«LlT;S$*T; =ER+I<'WEW%S;: a9E«­°¯²®°µµ² `GRa.A_9G_.f;9TET`$E;6EWLOE9 `O;6IVGGTa9E«­°¯²®¯­¯® 42 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


¬›‰¥²Š©œ†·¥·„³›šq

­³©­¶›†´™q–´©›q òŚöðèĀéåüñúôĀÖùŚÖæśāñêŒċÐŚā ùĈŚêŒĎúðŚ ÐĀéÐă×Ðòòð éĀèċæăÖùćãýăêÅòޝÅæëÀìòëñª áìô띯­®¯ ùèćÐÐĀéÓüèċùăòŞä ×āÐ÷ăôêőèÑöĀÜĎ×ðāÐðāñÙðÐāò êòÿãĀéďîæĄēùöñùćãäòÿÐāòäāČôÿ Ðă×ÐòòðéĀèċæăÖðāÐðāñäôüãÖāè âéòăċöâ4FB4JEF$PVSUĎè ÷ĈèñŞÐāòÓśāúĀöúăèðāòŞċÐĒäöăôċô× üĘāċïüúĀöúăè×êòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞĎè öĀèæĄēçĀèöāÓð

LO<8TC_@VCg _7VC9Wg `>;$=ER-TLSC@S;: J[;D$TE'TMSIMV;CTE_$f7IVG_G+ a9E«­°¯³®µµµµ XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 43


»ปÃรÐะÁมÇวÅลÀภÒา¾พ

‰´›­³©­¶›Æ—¥ƒ·®´›´›´Œ´—¶

-V*8ID@ERET-9T;LC_6f+@ER;T*_+TLVEV$V7Vk@ER<ECET-V;W;T8Ÿ

ĎèöĀèæĄēùăÖúāÓð âÙāñúāãùöèùèêòÿãăíĀæçŞüúĀöúăè×êòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ čãñðĄèāñüïăèĀèæŞ×ĀèæòĀÖøĄòüÖëĈśöŚāòāÙÐāò×ĀÖúöĀãêòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞċêŢèëĈśĎúśċÐĄñòäăðüéòāÖöĀô

»ปÃรÐะÁมÇวÅลÀภÒา¾พ

tŸ†)VB)JO$IB"N(PMG'FTUJWBM èāñüïăèĀèæŞ ×ĀèæòĀÖøĄ òüÖëĈś öŚ ā òāÙÐāò×Ā Ö úöĀ ã êòÿ×öéÓĄ òĄ ÑĀ è çŞ íòśüðãśöñëüêőţèèāåċ×òăÜëô ëüæææùĘāèĀÐÖāèêòÿ×öéÓĄòÑĄ èĀ çŞ ČôÿëüèÖèăäñŞ ċäĒÖðâĄöòòòâ ëüæææùĘāèĀÐÖāèċíÙòéćòĄ òŚöð ÐĀèċêőãÖāè)VB)JO$IB"N (PMG'FTUJWBMċðĆēüöĀèæĄē ùăÖúāÓðæĄëē āŚ èðāâùèāðÐüôŞî ÷ĈèñŞíá Ā èāÐĄûāÐüÖæĀíéÐùöèùè êòÿãăíæĀ çŞüúĀöúăè×êòÿ×öéÓĄòÑĄ èĀ çŞ

44 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


┬м┬Ы┬Й┬Э┬е┬▓┬К┬й┬Ь┬Ж┬╖┬е┬╖┬Д┬│┬Ы┬Ъq

Unseen 3 ├ар╣А├Ер╕е┬вр╕В ├Г┬з┬▓├В┬з┬Д9 ┬Гm┬п├В┬Г┬╢┬Ц┬г┬н┬┤├В┬К┬Ц┬╖┬дq├Г┬нm┬Й┬г┬Й┬Ж┬з

 ├н├▓├┐├░├║─Б├з─Б├д─З─Л├Ч├г─Д├▒├п┼Ю ├Р─А ├г─Д├к├▓├┐├Р─Б├╖ ├▓─Г├░├║─Б├г├й┼Ы─Б├и├Р├▓─И├г├╝─Ш─Б─Л├п├╝├й─Б├Ц├╣├┐├н─Б├и ─О├Щ┼Ы─Л├┤├С─М├┤├┐─Л├┤├С─Л├к┼в├и─М├и├╢├У─Г├г ─О├и├Р─Б├▓├╝├╝├Р─М├й├й─М├┤├┐├╣├▓┼Ы─Б├Ц─Л├и─Ж─У├╝├Ц─О├и ├╢─Н├▓├Р─Б├╣├ж─Д─У├н├▓├┐├й─Б├ж├╣├░─Л├г─Т├Ч├н├▓├┐─Л├Ч┼Ы─Б ├╝├▒─И┼Ъ├║─А├╢├╛├ж├▓├Ц├У├▓├╝├Ц├╣─Г├▓─Г├▓─Б├Щ├╣├░├й─А├д─Г├У├▓├й ├к┼Т├▓┼Ъ├╢├░├У┼Ы├и├║─Б├╣─И├д├▓├Р─Б├▓├У─Г├г├У─Ш─Б├и├╢├в ├ж─Д─У├░├║─А├╖├Ч├▓├▓├▒┼Ю─О├Ч├▒─Г─У├Ц

XXX─Л├ж─Д─У├▒├╢├п─Б├У├Р├┤─Б├ЦDPN | 45


¥²›†¥ª¥·¯¤ºš¤´

IS6@;S‰_-V*IEIVMTE O«@ER;'EJEWODZ:DT+«@ER;'EJEWODZ:DT 46 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


¤¯¤ª¤¶‰Ê ¡i´¯¤ºš¤´£¥–ƒÄ§ƒ粉´›ƒ´Œ´– ×ĀÖúöĀãíòÿèÓò÷òĄüñćçñā òŚöðÐĀéüÖÓŞÐāòéòăúāòùŚöè×ĀÖúöĀã íòÿèÓò÷òĄüñćçñāċæ÷éāôèÓò íòÿèÓò÷òĄüñćçñāÐòð÷ăôêāÐò æææùĘāèĀÐÖāèíòÿèÓò÷òĄüñćçñā ČôÿúèŚöñÖāèïāÓòĀßČôÿċüÐÙè ÐĘāúèã×ĀãÖāèİñüñ÷ñăÖē îŖāüñćçñā ðòãÐčôÐČôÿÖāèÐāÙāãêòÿ×ĘāêŒ ıòÿúöŚāÖöĀèæĄēçĀèöāÓð âéòăċöâüćæñāèêòÿöĀä÷ă āùäòŞ íòÿèÓò÷òĄüñćçñāÙðíăçĄüĀÜċÙăÜ íòÿéòðùāòĄòÐă çāäćÐāòČùãÖČùÖċùĄñÖ Ðāò×ĘāúèŚāñùăèÓśāÑüÖãĄüĘāċïü ðúÐòòðüāúāòüăðē üòŚüñÐāòêòÿÐöã òśüÖċíôÖôĈÐæćŚÖÐĘāèĀèëĈśĎúÜŚéśāè ďæñôĈÐæćŚÖòŚöðùðĀñÖāèüüÐòśāè ùðĀñÐòćÖ÷òĄüñćçñāčãñ×ĘāôüÖäôāã ÐāòČùãÖ÷ăôêöĀáèçòòðêòÿċí⥠ÐāÙāãČôÿÐă×ÐòòðüĆèē đüĄÐðāÐðāñ ñśüèñćÓĎúśëÙĈś ðÖāèċíôăãċíôăèÐĀéÐāò ČôÿċüÐôĀÐøâŞďæñÐāòêòÿÐöããèäòĄ æŚāðÐôāÖéòòñāÐā÷öăåĄÙĄöăäďæñ ĎÙśċÖăèíããśöÖČôÐÚĆüĔ üāúāòÓāöúöāè

§งÒา¹น»ปÃรÐะàเ¾พ³ณÕี ×ĀÖúöĀãíòÿèÓò÷òĄüñćçñāòŚöðÐĀé ÷ĈèñŞ÷ôă êāÙĄíþéāÖďæòċæ÷éāôèÓò íòÿèÓò÷òĄ ü ñć ç ñā Čôÿ æææ ùĘāèĀÐÖāèíòÿèÓò÷òĄüñćçñāòŚöð×Āã ÖāèİêòÿċíâĄôüñÐòÿæÖêòÿ×ĘāêŒ ıĎèÖāèİôüñÐòÿæÖäāðêòÿæĄê ÷ĈèñŞ÷ôă êāÙĄíéāÖďæòıĎèöĀèæĄē çĀèöāÓðæĄ÷ē èĈ ñŞ÷ôă êāÙĄíéāÖďæò ČôÿÖāèİôüñÐòÿæÖÐòćÖċÐŚāı ĎèöĀèæĄē çĀèöāÓðæĄēúèśā íòÿòāÙöĀÖ×ĀèæòċÐøðČôÿĎäśùÿíāè êòĄãĄçĘāòÖíòśüðÙðÐă×ÐòòðéĀèċæăÖ äŚāÖđðāÐðāñ

¬›‰ ¥²›†¥ª¥·¯¤ºš¤´

¥²Šµd

§ง ·ท∙ Ðะ Ãร ¡ก Âย Íอ Åล

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 47


¬†¬•¬≤¬Ы¬Ж¬•¬™¬•¬Ј¬ѓ¬§¬Ї¬Ъ¬§¬і ¬ІаЄЗ√ТаЄ≤¬єаЄЩ

√В¬Ж¬і¬Щq¬Ц¬і¬©¬Ыq√Е¬Ы√Г¬Ц¬Ы¬Ъ¬•¬•¬£ √™√іƒБ√±√™≈Т√®√¶ƒДƒФ ƒБ≈Ъ √®√¶ƒД√єƒУ √®ƒО√ЧƒЛ√є√≤ƒГ√∞√©ƒЗ√Ь ƒЛ√≠ƒГƒУ√∞√©ƒБ√≤√∞ƒДƒЛ√≠ƒЖƒУ√Љ√є≈Ъ√Ц√¶≈ЫƒБ√±√™≈ТƒЛ√Р≈ЪƒБ√§≈Ы√Љ√®√≤ƒА√© √™≈ТƒО√Ї√∞≈Ъ √С√ЉƒЛ√ЩƒГ√Ь√∞ƒБ√¶ƒДƒУ√ЧƒА√Ц√Ї√ґƒА√£ √≠√≤√њ√®√У√≤√Ј√≤ƒД√Љ√±ƒЗ√І√±ƒБ√ЪƒЕƒУ√Ц√∞ƒДƒЛ√≠ƒД√±√Ц√ґƒА√£ √УƒЖ√Љ√ґƒА√£√≠√®ƒА√ЬƒЛ√ЩƒГ√Ц√ґ√≤√ґƒГ√ЇƒБ√≤√ґƒА√£√єƒЗ√ґ√≤√≤√Ґ √£ƒБ√≤ƒБ√∞√≤ƒБ√Щ√ґ√≤√ґƒГ√ЇƒБ√≤√ґƒА√£√∞ƒЛ√Ї√±√Ц√У√Ґ≈Ю√ґƒА√£ √Р√ЄƒА√§√≤ƒБ√ІƒГ√≤ƒБ√Щ√ґ√≤√ґƒГ√ЇƒБ√≤√¶ƒДƒУ√ЧƒА√£√РƒГ√Ч√Р√≤√≤√∞ √є√ґ√£√∞√®√§≈Ю√®ƒАƒУ√Ц√є√∞ƒБ√ІƒГ√Ѓ≈†√Ц√І√≤√≤√∞√©√≤√≤√±ƒБ√± √¶ƒШƒБ√ґƒА√§√≤ƒЛ√±ƒТ√®ƒЛ√Ч√≤ƒГ√Ь√≠√≤√њ√≠ƒЗ√¶√І√∞√®√§≈ЮƒО√®√УƒЖ√® √®ƒА√©√•√Љ√±√Ї√іƒА√ЦƒЛ√С≈ЫƒБ√єƒИ√Щ≈Ъ √ґ≈Ъ √Ц√™≈ТƒО√Ї√∞≈Ъ√УƒЖ√® √•ƒЕ√ЦƒЛ√Щ≈ЫƒБ√ґƒА√®√¶ƒДƒУ√∞√Р√≤ƒБ√У√∞√•ƒЖ√Љ√ґ≈ЪƒБ √®≈ЪƒБ√є√®ƒО√Ч√ЉƒД√Р√РƒГ√Ч√Р√≤√≤√∞√Ї√®ƒЕ√ЦƒУ √Љ√±≈ЪƒБ√іƒЖ√∞√≠ƒБ√У√® √ґƒА√®√¶ƒДƒУ √ІƒА√®√ґƒБ√У√∞ƒЛ√ґ√іƒБ√® ƒЛ√™≈Ґ√®√РƒБ√≤√ЧƒА√£ƒЛ√УƒБ√¶≈Ю√£ƒБ√ґ√®≈ЮƒО√®ƒМ√£√®√І√≤√≤√∞√¶ƒДƒУ √¶ƒДƒУ√УƒЗ√Ґ√≤ƒА√РƒП√™√є√≤≈ЫƒБ√Ц√©ƒЗ√Ь√РƒА√®ƒЛ√±√Љ√њƒС

¬Ж¬і¬•¬і¬©¬і¬Ы √В¬Щ¬Ј¬§√К ¬©¬Ш¬ґ¬Ы√К √В¬£¬є¬ѓ¬Й¬†¬•¬≤¬•m¬©¬Й

 √¶√¶√¶√≠√≤√њ√®√У√≤√Ј√≤ƒД√Љ√±ƒЗ√І√±ƒБ√≤≈Ъ√ґ√∞ √РƒА√©√¶√¶√¶√єƒШƒБ√®ƒА√Р√ЦƒБ√®√єƒЗƒН√С√¶ƒА√±ƒМ√і√њ√©√≤ƒГ√Є√¶ƒА √§√≤ƒДƒЛ√≠√Щ√≤√ЉƒД√ЪƒИ√ЪƒИ √ЧƒШƒБ√РƒА√£√™√≤√њƒЛ√¶√ЈƒП√¶√± √ЧƒА√£ƒН√У√≤√Ц√РƒБ√≤ƒ∞√УƒБ√≤ƒБ√ґƒБ√®ƒЛ√¶ƒДƒУ√±√ґ√•ƒГƒУ√® ƒЛ√∞ƒЖ√Љ√Ц√≠√≤√њ√≤≈Ъ√ґ√Цƒ±ƒО√®ƒЛ√є≈Ы√®√¶ƒБ√Ц√СƒА√©√≤√• ƒЛ√¶ƒДƒУ√±√ґƒЛ√∞ƒЖ√Љ√Ц√∞√ЇƒБ√≤ƒБ√ЩƒЛ√∞ƒЖƒУ√Љ√ґƒА√®√¶ƒДƒУ √єƒГ√Ц√ЇƒБ√У√∞ƒЛ√≤ƒГ√∞ƒУ √ЧƒБ√Рƒ∞√Р√≤ƒЗ√ЦƒЛ√¶√≠√Њ √РƒШƒБƒМ√≠√ЦƒЛ√≠√Щ√≤√єƒЗƒН√С√¶ƒА√±ƒЂ√≠ƒГ√Є√ҐƒЗƒН√і√Р √≠√≤√њ√®√У√≤√Ј√≤ƒД√Љ√±ƒЗ√І√±ƒБƒ±√∞ƒД√є√∞ƒБ√ЩƒГ√Р√≤≈Ъ√ґ√∞ √СƒА√©√≤√•ƒЛ√¶ƒДƒУ√±√ґ√¶ƒАƒФ√Ц√єƒГƒФ√®√УƒА√®√ЂƒИ≈ЫƒЛ√С≈ЫƒБ√≤≈Ъ√ґ√∞ √ЧƒШƒБ√®√ґ√®√У√®√ЪƒЕƒУ√Ц√УƒБ√≤ƒБ√ґƒБ√®√СƒА√©√≤√• ƒЛ√¶ƒДƒУ√±√ґ√¶ƒЗ√Р√У√®ƒП√£≈Ы√≤ƒА√©√У√ґƒБ√∞√є√®ƒЗ√Р√є√®ƒБ√® ƒМ√і√њ√У√ґƒБ√∞√≤ƒИ≈Ы√∞ƒБ√Р√∞ƒБ√±ƒЛ√РƒДƒУ√±√ґ√РƒА√©ƒЛ√∞ƒЖ√Љ√Ц √∞√ЇƒБ√≤ƒБ√ЩƒО√®√У√≤ƒАƒФ√Ц√®ƒДƒФ

u¬К¬≥¬Г¬•¬§¬і¬Ы¬Ж¬ї¬Гm ¬і¬§¬Г¬Іn¬ѓ¬Й¬Шm¬і¬§¬Ґ¬і¬†¬Ж¬ї√Еm ¬К√В¬Щ¬Ј¬§√К ¬©√Ж¬Э√Е¬Ы¬Г¬•¬Ї¬Й√В¬Гm¬іv √®ƒБ√±√є√∞√ЩƒБ√±√Щ√∞√ѓƒИ√®√Љ≈Ы √±√ЂƒИ√Љ≈Ы ƒБƒШ √®√ґ√± √РƒБ√≤√ѓƒИ√∞√ѓƒГ ƒБ√У√ѓƒБ√У√Р√іƒБ√Ц√¶√¶√¶ƒО√Ї≈ЫƒЛ√РƒД√±√≤√§ƒГ ƒЛ√™≈Ґ√®√™√≤√њ√ІƒБ√®√∞√Љ√©√≤ƒБ√Ц√ґƒА√іƒМ√Р≈Ъ√ЂƒИ≈Ы√є≈Ъ√Ц√ѓƒБ√≠ √™√≤√њ√Р√ґ√£ƒО√®ƒН√У√≤√Ц√РƒБ√≤ƒ∞√ЧƒА√Р√≤√±ƒБ√®√УƒИ√Р≈Ъ ƒБ√± √Р√і≈Ы√Љ√Ц√•≈ЪƒБ√±√ѓƒБ√≠√УƒИ≈ЪƒО√ЧƒЛ√¶ƒДƒУ√±√ґƒП√™ƒО√®√Р√≤ƒЗ√Ц ƒЛ√Р≈ЪƒБƒ±ƒЛ√∞ƒЖƒУ√Љ√ґƒА√®√¶ƒДƒУ √єƒГ√Ц√ЇƒБ√У√∞√¶ƒДƒУ √Ђ≈ЪƒБ√®√∞ƒБ√ҐƒН√≤√ЦƒМ√≤√∞√≤ƒГƒЛ√ґ√Љ√≤≈Ю√ґ√ґƒГ ƒЛ√≠√і√єƒН√£√± 48 | ƒК√•ƒГƒТ√∞√µ√є√≥ƒА√П√є√≥ƒА√∞ √ЄƒО√£√≥≈Э √ЃƒА√Т√П√≥ƒА√Х

√¶√¶√¶√єƒШƒБ√®ƒА√Р√ЦƒБ√®√≠√≤√њ√®√У√≤√Ј√≤ƒД√Љ√±ƒЗ√І√±ƒБ √≤≈Ъ√ґ√∞√РƒА√©√©√≤ƒГ√ЄƒА√¶ƒН√ЃƒН√§≈ЫƒЛ√¶√У√ЧƒШƒБ√РƒА√£ƒМ√і√њ √Щ√∞√≤√∞√ЧƒА√Р√≤√±ƒБ√®ƒП√©√У≈Ю ƒМ√Љ√®√£≈Ю√¶√≤ƒБƒЛ√ґ√і ƒП√£≈Ы√Ч√£ƒА √Љ√©√≤√∞ƒО√Ї≈Ы√У√ґƒБ√∞√≤ƒИƒЛ≈Ы √РƒД√±ƒУ √ґ√РƒА√©√РƒБ√≤√•≈ЪƒБ√± √ѓƒБ√≠ƒМ√Р≈Ъ√ЂƒИƒЛ≈Ы √С≈ЫƒБ√≤≈Ъ√ґ√∞ƒН√У√≤√Ц√РƒБ√≤√ЧƒШƒБ√®√ґ√® √У√®ƒМ√і√њƒО√Ї≈Ы√є≈Ъ√Ц√ѓƒБ√≠√•≈ЪƒБ√±ƒЛ√С≈ЫƒБ√™√≤√њ√Р√ґ√£ ƒО√®√У√≤ƒАƒФ√Ц√®ƒДƒФ


 æææùĘāèĀÐÖāèíòÿèÓò÷òĄüñćçñā ČôÿæææùĘāèĀÐÖāèÐāÜ×èéćòĄ èĘāÓâÿ ëĈśêòÿÐüéÐāò×āÐüñćçñā×Ęāèöè òāñùĆēüðöôÙèòāñòöð ÓèČôÿëĈêś òÿÐüéÐāò×āÐÐāÜ×èéćòĄ ×ĘāèöèòāñùĆüē ðöôÙèòāñċãăè æāÖďêùŚÖċùòăðÐāòÑāñÐāòæŚüÖċæĄēñö æĄēïāÓĎäś èÓò÷òĄçòòðòāÙČôÿäòĀÖ äāðČëèÖāèĎèčÓòÖÐāòðúĀ÷×òòñŞ ùĄùĀèùöòòÓŞïāÓÐôāÖČôÿčÓòÖÐāò

æŚüÖċæĄēñöÑśāðïĈðăïāÓòÿúöŚāÖöĀèæĄē ÐòÐÝāÓð æĘ ā Ďúś ëĈśêòÿÐüéÐāòðĄčüÐāùďãśíéêÿ íĈãÓćñČôÐċêôĄñē èÐĀèðĄëêĈś òÿÐüéÐāò ĎèïāÓĎäśúôāñ×ĀÖúöĀãĎúśÓöāðùèĎ× ċÑśāòŚöðÙðÖāèÐöŚāÓèÓāãöŚā ×ÿðĄčüÐāùäśüèòĀéÙāöĎäśæĄē×ĀÖúöĀã üñćçñāČôÿÐāÜ×èéćòĎĄ èčüÐāùäŚüďê üñŚāÖČèŚèüè

¬›‰ ¥²›†¥ª¥·¯¤ºš¤´

Ä¥–ÄŒ©q¢´†Å—n

¯¤ºš¤´£¥–ƒÄ§ƒ ™ªƒ´§†©´£¬³£ ³›šq ¯¤ºš¤´·Ê ›hº èāñöăæñāëăöëŚüÖëĈöś āŚ òāÙÐāò ×ĀÖúöĀãíòÿèÓò÷òĄüñćçñāċêŢèêòÿçāè íă çĄ ċ êő ã Öāè İüñć ç ñāðòãÐčôÐ ċæ÷ÐāôÓöāðùĀðíĀèçŞüñćçñāÜĄêē èćŕ "ZVUUIBZB8PSME)FSJUBHF+BQBO 'FTUJWBM ıċðĆüē öĀèæĄē ÐĀèñāñè æĄéē òăċöâãśāèúèśā÷āôāÐôāÖúôĀÖċÐŚā ÷ĈèñŞæŚüÖċæĄēñöüñćçñāčãñðĄúĀöúèśā ùŚöèòāÙÐāòïāÓòĀßċüÐÙèòöðæĀĔÖ ëĈś Č æè×āÐùåāèæĈ ä ÜĄē êćŕ è ČôÿëĈś ċÐĄēñöÑśüÖċÑśāòŚöðÖāèÓòĀĔÖèĄĔ ÚąēÖ×Āã ÑąĔèòÿúöŚāÖöĀèæĄēÐĀèñāñè čãñðĄ èă æ òò÷ÐāòÓöāðùĀ ð íĀ è çŞ òÿúöŚāÖďæñÜĄêē èćŕ ×āÐüãĄäåąÖêŠ××ćéèĀ ÐāòČùãÖ÷ăôêöĀáèçòòðÑüÖÜĄēêćŕè Čôÿďæñċæ÷ÐāôüāúāòÜĄēêćŕèČôÿ ċæ÷ÐāôÐŝöñċäĄĖñöüñćçñā ùďäôŞċùśè ÜĄēêćŕè ÐāòüüÐòśāè×ĘāúèŚāñùăèÓśā ÑüÖìāÐÑüÖæĄēòÿôąÐÐāò×ĀãČùãÖ èöĀ ä Ðòòðãś ā èÐāòëôă ä ùă è Óś ā

ČôÿÐāòüüÐòś ā è×Ę ā úèŚ ā ñùă è Óś ā üć ä ùāúÐòòðčãñëĈś ê òÿÐüéÐāò ÙāöÜĄēêćŕèíòśüðæĀĔÖċêőãċÓāèŞċäüòŞ ĎúśéòăÐāòÓĘāòśüÖÑüöĄÚāŚ êòÿċæ÷ÜĄêē ćèŕ ČôÿÐāòåŚ ā ñïāíČùäðêř ùŚ ö èäĀ ö ċíĆēüċêŢèæĄēòÿôąÐüĄÐãśöñ XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 49


¥²›†¥ª¥·¯¤ºš¤´ ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม

u¯µ§´¯´§³¤v ™m´›¥¯‰Œ³¤¬‰†qŒ»¦™š¶Î

 ċðĆēüöĀèæĄē ÐĀèñāñè ïĈðïă āÓïāÓÐôāÖČôÿíĄē èśüÖċíĆüē èíśüÖ æææòŚöðÐĀè×ĀãÖāèİüĘāôāüāôĀñı ĎúśèāñÙĀñùÖÓŞÙĈóæçăėòüÖëĈśöŚāÐāò ãśāèèčñéāñČôÿČëèæĄē÷ĈèñŞ÷ąÐøā êòÿöĀä÷ă āùäòŞíòÿèÓò÷òĄüñćçñāčãñ ðĄíĄēđæĄēċÐøĄñâüāñćòāÙÐāòďêČôśö ðāÓüñòüòĀéèśüÖÐĀèüñŚāÖùèćÐùèāè ÖāèèĄæĔ āŚ èòüÖÙĀñùÖÓŞåĈÐíĄđ ē èśüÖđ ċüāÓĆ è ÐĀ è úôāññÐďðŚ öŚ ā ×ÿċêŢ è íĄēČüĒãíĄēċêŖāæŚāèòüÖäśüÖêòÿæĀéĎ× ďðŚòĈśôĆð

í§m‰™m¯‰Â™·¤Ê ©Ã›²›µ

¥´¬´™›†¥­§©‰ »ปÃรÒาÊสÒา·ท∙·ท∙Õีè่ (ÍอÒา¨จ) ¶ถÙู¡กÅล×ืÁม èĀÐæŚüÖċæĄēñöùŚöèĎúÜŚċöôā ðāċæĄēñöæĄē×ĀÖúöĀãíòÿèÓò÷òĄüñćçñā èĀèĔ ðĀÐ×ÿèąÐåąÖöĀãúòĆüöĀÖÐŚüèċêŢè üĀèãĀéČòÐČäŚñĀÖðĄùåāèæĄēæŚüÖċæĄēñö üĄÐČúŚÖúèąÖē æĄèē āŚ ùèĎ×ðāÐĎèüĘāċïü èÓòúôöÖèĀèē ÐĒÓüĆ İêòāùāæèÓòúôöÖı äĀÖĔ üñĈòŚ ðă ČðŚèĔāĘ êŕāùĀÐìŠÖţ æă÷äÿöĀèüüÐ ĎèċÑääĘāéôèÓòúôöÖċãăðċêŢèäĘāúèĀÐ æĄêē òÿæĀéÑüÖÐøĀäòăñòŞ ÿúöŚāÖċùãĒ×ďê èðĀùÐāòíòÿíćæçéāæùòÿéćòĄČôÿ ċêŢèæĄēêòÿæĀéČòðĎèòÿúöŚāÖċùãĒ× ďêôíéćòĄùĀèèăøßāèöŚāùòśāÖĎèùðĀñ ùðċãĒ×íòÿċלāæòÖçòòðČäŚðāùòśāÖ ċêŢèæĄēêòÿæĀéÐŚüüăßåĆüêĈèĎèòĀÙùðĀñ ùðċãĒ × íòÿċל ā êòāùāææüÖċðĆē ü í÷íòÿüÖÓŞčêòãĎúśÙŚāÖåŚāñ Čééðā×āÐêòāùāæ÷ăôāæĄēċòĄñÐöŚā İíòÿèÓòúôöÖıĎèêòÿċæ÷ÐĀðíĈÙā čãñéòăċöâêòāùāæðĄùăēÖæĄēèŚāùèĎ× üĄÐúôāñČúŚÖċÙŚèíòÿ×ĀèæòŞôüñ 50 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

æĘāãśöñ÷ăôāčÐôè úăèæòāñëùðČÐòèăä íòÿíćæçéāæùĄēòüñÚąēÖêòÿãăøßāè üñĈŚĎèðâàêÑüÖêòāùāæèÓòúôöÖ ČúŚ ÖèĄĔ čãñòüñíòÿíć æçéāæèĀĔè ðĄôĀÐøâÿÚśüèÐĀèùĄēòüñôąÐôÖďêĎè ċèĆüĔ úăèùöñÖāðČêôÐäāċêŢèüñŚāÖñăÖē ČôÿĎÐôśđÐĀèæāÖãśāèèüÐñĀÖðĄ üÖÓŞíòÿíăÕċè÷ĎúśùĀÐÐāòÿüĄÐãśöñ ċðĆüē í÷Ðòð÷ăôêāÐò ďãś ê òÿÐā÷Ďúś ê òāùāæèÓòúôöÖ ČúŚÖèĄċĔ êŢèčéòāâùåāèČúŚÖÙāäăĎÓòæĄē

ùèĎ×ÐāòæŚüÖċæĄñē öċÙăÖêòÿöĀä÷ă āùäòŞ èŚā×ÿúāčüÐāùðāċæĄñē öÙðãĈðćððüÖ ÑüÖÓèčéòāâæĄèē āŚ ÓăãÚąÖē ùåāêŠäñÐòòð òĈêČééèĄĔďðŚèŚā×ÿðāåąÖòāÙçāèĄċÐŚā üñŚāÖüñćçñāďãśċíòāÿêÐäăùåāêŠäñÐòòð ČééèĄ×Ĕ ÿíéĎèČåé×ĀÖúöĀãèÓòòāÙùĄðā úòĆüéćòĄòĀðñŞðāÐÐöŚā ùŚöèÐāòċãăèæāÖ×āÐåèèùāñ ċüċÙĄñ æāÖúôöÖ ×ÿíéêŖāñæāÖ ÚśāñðĆüďêüèÓòúôöÖäāðċùśèæāÖ ×ÿðĄ êŖ ā ñêòāùāæèÓòúôöÖéüÐ


¢ขÍอ§ง¡กÔิ¹น¢ขÍอ§ง½ฝÒา¡กÍอÂยØุ¸ธÂยÒา ¬›‰ ¥²›†¥ª¥·¯¤ºš¤´

 åśāĎÓòðāüñćçñāðĀÐ×ÿåāðÐĀè ċùðüöŚāÑüÖÐăèÑüÖìāÐæĄèē ñă ðÚĆüĔ ìāÐ ÜāäăċíĆēüèúòĆüÓèæĄēÓćâòĀÐÓöòċêŢè üÿďòéśāÖéśāÖÐĒöāŚ êôāäÿċíĄñèéśāÖ ÐĒöŚāčòäĄùăüòŚüñèĀÐčãñċØíāÿòśāèæĄē üñĈŚäòÖÑśāðúèśāčòÖíñāéāô×ĀÖúöĀã íòÿèÓò÷òĄüñćçñāèĀÐæŚüÖċæĄēñö äśüÖďêċÑśāÓăöòü×èĎÓòđĎè×ĀÖúöĀã ĎúśùðÜāèāðåèèČúŚÖèĄĔöŚāĭåèè ùāñďúðĮčãñċØíāÿöĀèċùāòŞüāæăäñŞ úòĆüöĀèúñćãèĀÐÑĀäóÐøŞ×ÿċÐăãÐāò

×òā×òäăãÑĀãéśāÖČäŚĎèÓòĀÖĔ èĄÑĔ üČèÿèĘā òśāèÑüÖÐăèÑüÖìāÐĎèüñćçñāÙĆüē òśāè İäòĄÙÝāıðĄùāÑāòśāèČòÐÑĀéòå ÑśāðùÿíāèêòĄãĄçĘāòÖ ùÿíāèÐôāÖ öèĎäśùÿíāèČôśöÑĀéďêäāðæāÖòåďî ċ×üùāðČñÐĎúśċôĄñĔ öÚśāñďê×ÿċúĒèêŖāñ ùĄċÑĄñöÙĆēüİòśāèäòĄÙÝāıùŚöèüĄÐòśāè üñĈŚæĄēéòăċöâäôāãČÐòèãŞ

b'EL;b+.YhO%O*?T$LTCTE8LO<8TC c69Wga9EJS@9­°²¯°²°°²

íòÿ×ĀèæòėôüñĎèêòāùāæèÓòúôöÖ

äôüãæāÖ×āÐČñÐôüãĎäśùÿíāè ×ÿíéöĀ ã èÓòúôöÖüñĈŚ Úś ā ñðĆ ü äòÖÑśāðÓĆüêòāùāæèÓòúôöÖ ×üã òåďãśæĄēöĀãèÓòúôöÖ åśāúāÐæŚāè ùèĎ××ÿďêÙðêòāùāæèÓòúôöÖ ÐòāéďúöśùăēÖ÷ĀÐãăėùăæçăė

7V67OLO<8TCc69Wg IS6;'EMGI* O«;'EMGI*+«@ER;'EJEWODZ:DT a9E«­µ®µ°®¯­µ°©­µ®¶¶±³®³²

 ċðĆüē åĈÐåāðöŚā×ÿúāæĄÐē èă Ñśāö ČééùéāñùďäôŞèŚāòĀÐãĈãĄ üāúāò òùċôă÷ďãśæĄďē úèÑüČèÿèĘāĎúśďêæĄòē āś è İċÐòæùċäĒÐıðĄüāúāòĎúśċôĆüÐúôāÐ úôāñæĀÖĔ ČééďæñùďäôŞúòĆüüċðòăÐèĀ ùďäôŞďü÷ÐòĄðÐāČîďãśæĀĔÖèĀĔèúòĆü ×ÿèĀãÐôćŚðċíĆēüèðāòśüÖÓāòāčüċÐÿ íòśüðòĀéêòÿæāèüāúāòæĄēòśāèÐĒďãś òśāèäĀĔÖüñĈŚĎÐôśçèāÓāòüüðùăèùāÑā ùöèíôĈäòÖÑśāð÷ĈèñŞòāÙÐāò×ĀÖúöĀã íòÿèÓò÷òĄüñćçñāċêőãĎúśéòăÐāò äĀĔÖČäŚċöôāèæćÐöĀè

LlTEO*a7Rc69Wga9E«­°²°±³´­­

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 51


àเ¾พªชÃรºบØุÃรÕี

ړ¸¿±‡°™ª µ€ ³ณ ·ท∙ÐะàเÅลàเÁมÍอ×ื §งàเ¾พªชÃร ÓüôĀ ð èŞ èĄĔ × ÿíĈ ã åą Ö ċòĆē ü Ö ĭúðą Ð Į ÐĀ è ďðŚ Č èŚ Ď×öŚ ā úðą Ð ðĄ ÐĄē ÙèăãČäŚæĄēòĈś×ĀÐÐĀèãĄ ÐĒðĄ úðąÐñĀÐøŞ úðąÐÐòÿäüñúðąÐùāñúðąÐÐôśöñ úðąÐÐòÿãüÖúòĆüČðśČäŚúðąÐíüôôŞ ċלāíŚüæĘāèāñëôîćäéüôčôÐ  ÙŚöÖêôāñìèäśèúèāöæĄÐē āĘ ôĀÖ ×ÿðāåąÖċêŢèÙŚöÖæĄēúðąÐċÑśāðāüā÷Āñ üñĈŚĎÐôśÙāñìŠţÖðāÐæĄēùćãĎÓòæĄēċÓñðā ċãăèċôŚèČåöđÙāñúāãÙÿüĘāĎèÙŚöÖ äüèÐôāÖÓĆèüā××ÿċÓñċúĒèãöÖ ďîùĄċÑĄñöđôüñüñĈŚÐôāÖæÿċôċêŢè ×ĘāèöèðāÐÚąēÖċêŢèďîæĄēÙāöêòÿðÖ ċêőãďöśċíĆēüôŚüúðąÐĎúśċÑśāðāĎÐôśċòĆü Čôśö×ÿèĘāüöèðāôśüðċíĆēü×ĀéúðąÐ ÑąĔèðā×āÐæÿċôöăçĄèĄĔċòĄñÐöŚāÐāò İďãúðąÐıÚąēÖČäŚôÿÓòĀĔÖ×ÿďãśúðąÐ 52 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

ċêŢè×ĘāèöèðāÐùŚöèÐāò×ĀéúðąÐ üĄÐúèąēÖöăçĄÓĆüôŚüÖċòĆüüüÐďêÐôāÖ æÿċôČôśöĎÙśċéĒãčñæÿÐāúñŚüèôÖ ďêĎèèĔĘāÐòÿäćÐÑąĔèīôÖċêŢè×ĀÖúöÿ ċíĆēüôŚüúðąÐĎúśðāÐăèċéĒãèĀēÖòüùĀÐ íĀÐċãĄĖñö×ÿðĄúðąÐðāäăãċéĒãÚąēÖúðąÐ æĄē×ĀéďãśùŚöèĎúÜŚÓĆüúðąÐÐôśöñäĀö ÐôðċòĄñöñāöðĄÓòĄéùāðċúôĄēñðüñĈŚ ãśāèæśāñČôÿúðąÐÐòÿãüÖäĀöÓôśāñ åćÖòĈêďÑŚðĄÐòÿãüÖČÑĒÖđüñĈŚéèúôĀÖ ñăēÖĎèÙŚöÖċæ÷ÐāôİÐăèúüñãĈèÐ äÐúðąÐıæĄē×ĀãÑąĔèĎèÙŚöÖêôāñċãĆüè ÐĀèñāñèäśèċãĆüèäćôāÓðÑüÖæćÐêŒ ×ÿðĄèÐĀ æŚüÖċæĄñē ö×ĘāèöèðāÐĎúśÓöāð ùèĎ×ÙöèċíĆēüèđðāäÐúðąÐÐĀè úāÐüñāÐ×ÿċúðāċòĆ ü ďêäÐúðą Ð ċùĄñÓŚāéòăÐāòêòÿðāâ éāæ èĀēÖďãśêòÿðāâÓèĎÙśċöôāòāö

ÙĀēöčðÖåśāüñāÐĎÙśċöôāèāèÐöŚā èĀĔèÐĒäśüÖäÐôÖòāÓāÐĀéċלāÑüÖċòĆü üĄÐæĄúèąēÖČäŚĎèÙŚöÖÐāò×Āãċæ÷Ðāôþ ×ÿðĄéòăÐāòċòĆüíāďêäÐúðąÐčãñÓăã ÓŚāéòăÐāòÓèôÿéāæ


Êส¹น§ง. àเ¾พªชÃรºบØุÃรÕี

 æāÖãśāèÙāöêòÿðÖČåöđ úāãċל ā ùĘ ā òāÜüċðĆ ü ÖċíÙòéć òĄ ČôÿÙāöêòÿðÖúðĈŚéśāèéāÖÓöāñ üÙÿüĘā×ÿèĘāċêôĆüÐúüñùĀÖÑŞæĄēďðŚðĄ äĀöúüñüñĈŚÑśāÖĎèðāòśüñċêŢèòāöđ ôÿêòÿðāâäĀ ö èĘ ā ĎùŚ ċòĆ ü ČôśöċüāďêêôŚüñďöśÐôāÖæÿċôÓĆè

íüòćÖŚ ċÙśāäÿöĀèñĀÖďðŚæèĀ čëôŚíèś ÑüéîŖā ÙāöêòÿðÖ×ÿòĄéüüÐċòĆüċíĆüē ďêÐĈúś ðąÐ čãñÐāòùāöċÙĆüÐæĄēòśüñċêôĆüÐúüñ ÑąĔèðāéèċòĆüüñŚāÖòöãċòĒöúðąÐæĄēċÑśā ďêüñĈĎŚ èċêôĆüÐúüñÐĒ×ÿòĄéüüÐðā×āÐ ċêôĆüÐúüñÙāöêòÿðÖ×ÿØĄãèĔāĘ ċÐôĆü ĎùŚúðąÐċíĆüē ĎúśúðąÐüñĈèŚ ăÖē đúðąÐæĄďē ãś ùŚöèĎúÜŚ×ÿċêŢèúðąÐùāñôĀÐøâÿ ôĘāäĀöÐôðÓôśāñôĈÐčêŕÖďðŚðĄÓòĄé ďðŚðĄÐòÿãüÖðĄúèöãñāöđ ùŚöèöăçÐĄ āòèĘāðāêòćÖüāúāòÐĒ ðĄúôāñČéééāÖÓèäÐďãśêéćŗ ÐĒċüāðā úĀèē ÐăèÐĀéèĔāĘ ×ăðĔ ÐĀèČééùãđùŚöèĎÓò æĄēďðŚåèĀãÐĒÑüČèÿèĘāĎúśďêèĀēÖæāè üāúāòæÿċôùãđòĀéôðÙðöăöäāð òśāèüāúāòòăðÙāñúāãÙÿüĘāúāã êœÐċäĄñèúāãċלāùĘāòāÜČôÿòśāè üāúāòòăðæÿċôÑüÖüéśāèČúôð

ċðèĈČèÿèĘāæĄæē āĘ ×āÐúðąÐċÙŚèúðąÐďÑŚ èąēÖðÿèāöúðąÐæüãÐòÿċæĄñðúðąÐ ëĀãďÑŚċÓĒðúðąÐëĀãëÖÐÿúòĄēúðąÐñŚāÖ ċêŢèäśèĎÓòæĄēüñāÐ×ÿÚĆĔüúðąÐČôÿ üāúāòæÿċôùãđäśüÖäòÖãăēÖďêæĄē ùÿíāèêôāÙÿüĘā ČëÖÑāñüāúāò æÿċôæāÖãśāèÙÿüĘāĎäś äôāãċæ÷éāô ċðĆüÖÙÿüĘāäôāãċðĆüÖċíÙòČôÿòśāè ÑāñÑüÖìāÐéòăċöâòăðåèèċíÙòċÐøð Úąē Ö ċêŢ è ČúôŚ Ö ×Ā é ׌ ā ñĎÙś ù üñČöÿ ÚĆĔ ü ÑèðúöāèČôÿÑüÖìāÐ×āÐ ċðĆ ü ÖċíÙòéć òĄ ëŚ ā èðāÓòĀĔ Ö úèś ā üñŚāôĆðČöÿÚĆĔüúðąÐďêìāÐÓèæĄēòĀÐ ÐĀèèÿÓòĀé

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 53


œ³—¥Â–·¤© ™·¤Ê ©Š³‰­©³– ëüèÖèăäñŞ ċäĒÖðâĄöòòâ ëüæææùĘāèĀÐÖāèċíÙòéćòĄ òŚöð ċãăèæāÖíòśüðÐĀéëĈśêòÿÐüéÐāòČôÿ íĀèçðăäòãśāèÐāòæŚüÖċæĄēñöĎèċÑä íĆĔèæĄē ×ùðćæòùāÓòùðćæòùÖÓòāð ċíÙòéćòĄ Čôÿêòÿ×öéÓĄòĄÑĀèçŞ òŚöð ÖāèùŚÖċùòăðÐāòÑāñİčÓòÖÐāò éĀäòċãĄñöċæĄēñö×ĀÖúöĀãıċíĆēü ùŚÖċùòăðÐāòċãăèæāÖæŚüÖċæĄēñöċÙĆēüð čñÖòÿúöŚ ā ÖïĈ ðă ï āÓüĆē è đ äāð ñćæç÷āùäòŞÐôćŚð×ĀÖúöĀãüĄÐæĀĔÖñĀÖ ċÑśāùĈíŚ ĆèĔ æĄĎē è×ĀÖúöĀãïāÓÐôāÖčãñ ×üćãòòāÙçāèĄČôÿÑüèČÐŚèČôÿ ċêŢèÐāòċíăēð÷ĀÐñïāíæāÖãśāèÐāò öĀèæĄēÐòÐÝāÓðċãăè ĎèöĀèæĄēùăÖúāÓðċãăè æŚüÖċæĄēñöæĄēÙŚöñÐòÿäćśèĎèċÐăãòāñďãś æāÖòŚöðÐă×ÐòòðùŚÖċùòăðÐāòÑāñæĄē æāÖďêñĀÖ×íăøâćčôÐČôÿċÙĄñÖĎúðŚ

¾พÒาÊส×ืÍอè่ Ïฯàเ·ท∙Âยè่Õี ÇวàเÁมÍอ×ื §งàเ¾พªชÃร

µตÍอ¹น ¥n¯¤ÅŠ¥³ƒ«q ¶™ƒ³ «q¬´¤›Ëµ Œ¥  ùă Ö úāÓðæĄē ëŚ ā èðā æææùĘāèĀÐÖāèċíÙòéćòĄ èĘāÓâÿ ùĆēüðöôÙèČÑèÖäŚāÖđæĀĔÖòāñÐāò čæòæĀ ÷ èŞ èă ä ñùāòČôÿċöĒ ê ďÚãŞ ×ĘāèöèÓèċãăèæāÖæĀ÷è÷ąÐøā öĀãæŚāďÙñ÷ăòă íòÿòāðòāÙèăċö÷èŞ íòÿèÓòÓĄò Ą čÓòÖÐāòÙĀÖē úĀöðĀèäāð íòÿòāÙãĘāòă ÷ĈèñŞċòĄñèòĈśċ÷òøßÐă× íüċíĄñÖċòĆüè×ĘāÙĀēöÓòāöċÑāÐôăĔÖ ċÑĆüē èČÐŚÖÐòÿ×āè üćæñāèČúŚÖÙāäă ČÐŚÖÐòÿ×āèÚąēÖċêŢèùåāèæĄēæŚüÖ ċæĄēñöæĄēðĄÓöāðċÐĄēñöÑśüÖÐĀéČðŚèĔĘā ċíÙòéćòĄČôÿíòÿðúāÐøĀäòăñŞÐĀé ċðĆüÖċíÙòéćòĄČôÿċÑśāòŚöðÐă×Ðòòð ČòôôĄēċòĆüñāÖòśüñĎ×òĀÐøŞíăæĀÐøŞèĔĘā ċíÙòæĄēüČÐŚÖÐòÿ×āè×ċíÙòéćòĄ ċíĆüē êòÿÙāùĀðíĀèçŞÐ×ă ÐòòðæāÖãśāè ÐāòæŚüÖċæĄēñö 54 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

¬n›™´‰™m¯‰Â™·¤Ê © àเÁมÍอ×ื §ง¾พÃรÔิºบ¾พÃรÕี ċðĆēüöĀèæĄēīùăÖúāÓð æææùĘāèĀÐÖāèċíÙòéćòĄ òŚöðÐĀé ùāÑāöăÙāÐāòíĀáèāČôÿÐāò×ĀãÐāò üćäùāúÐòòðæŚüÖċæĄñē öðúāöăæñāôĀñ òāÙïĀÞċíÙòéćòĄ ×ĀãÐă×Ðòòðüéòð üāùāèĘāÙðċùśèæāÖæŚüÖċæĄēñöċðĆüÖ íòăéíòĄäāðčÓòÖÐāòİéśāèØĀèØĀè ċôŚāċüÖıċíĆēüùòśāÖċÓòĆüÑŚāñÐāòðĄ


†¥³‰Ë ™·Ê 

 ÙŚ ö ÖòÿúöŚ ā ÖöĀ è æĄē  ÐĀ è ñāñèäć ô āÓð ÙāñúāãÙÿüĘāÓòāÓòēĘāďêãśöñ èĀÐæŚüÖċæĄēñöæĄēċãăèæāÖðāċæĄēñö İÖāèċæ÷ÐāôÐăèúüñãĈèÐäÐ

úðąÐÓòĀĔÖæĄēıðĄÐă×ÐòòðèĀēÖċòĆüäÐ úðąÐéòăċöâÙāñìŠţÖòăðÙāñúāãÙÿüĘā Ðă×ÐòòðãĈèÐĎèċùśèæāÖ÷ąÐøāçòòðÙāäă æćŚÖäÿÐāãíôĄČôÿöèüćæñāèċÑāèāÖ íĀèçćòäĀ ÐāòüüÐòśāè×ĘāúèŚāñüāúāò æÿċô×āÐčòÖČòðČôÿòśāèüāúāò ÙĀĔèèĘāÑüÖ×ĀÖúöĀãċíÙòéćòĄ ČôÿÐāò ČùãÖæāÖöĀáèçòòðÐāòČùãÖíĆĔè éśāèČôÿÐāò×ĘāúèŚāñùăèÓśā0501 ĎÓòæĄēíôāãÖāèêŒèĄĔ ďðŚäśüÖċùĄñĎ× ċíòāÿÖāèèĄĔ×ĀãÑąĔèæćÐêŒÙŚöÖêôāñ ċãĆüèÐĀèñāñèäśèċãĆüèäćôāÓð

Êส¹น§ง. àเ¾พªชÃรºบØุÃรÕี

™ªƒ´§ƒ¶›­¯¤–»›ƒ—ƒ­£¸ƒ

©¬†¿–ȱš°˜ Ç ©¬† ¶¬š¤¸€  ¶£Ê  ¹›Ë ™·¬Ê · „·¤©Å›Ãƒm‰ƒ¥²Š´›

ùŚöèòŚöðÐĀéëĈśÓèĎèÙćðÙèöĀãċÐāÿ ČÐśöùćçāòāðČôÿèĀÐ÷ąÐøāĎèÐāò ċêŢèüāùāùðĀÓòèĘāċæĄēñöčãñċðĆēüöĀè æĄēùăÖúāÓðëĈśċÑśāüéòðĎè čÓòÖÐāòãĀÖÐôŚāöďãśæãôüÖèĘāÐôćŚð èĀÐċòĄñèČôÿëĈśùèĎ××ĘāèöèÓè ċÑśāċñĄēñðÙðöĀãċÐāÿČÐśöùćçāòāðöĀã ðúāçāäćöòöăúāòöĀãíôĀéíôāÙĀñ éśāèæĘāÑśāöċÐòĄñééśāèæĘāæüÖČôÿ éśāèæĘāÑèðúöāèċíĆēüċêŢèÐāòìœÐ ÐāòċêŢèüāùāùðĀÓòèĘāÙðæĄēãĄ

 Ðă×ÐòòðÐāòæŚüÖċæĄēñöċÙăÖ üèć òĀ Ð øŞ ÐĀ é ÐāòČÑŚ Ö ÑĀ è ČòôôĄē ×ĀÐòñāèïāñĎäśÙüĆē ÖāèİùüÖċæśāêŠèţ ùüÖðĆüêôĈÐċíăēðíĆĔèæĄēùĄċÑĄñöĎúś ČÐŚÖÐòÿ×āèıċðĆüē öĀèæĄē ÐĀèñāñè čãñðĄëċĈś ÑśāČÑŚÖÑĀèÐöŚāÓè ×āÐùèāðČÑŚÖòåČÐŚÖÐòÿ×āèċÚüòŞÐäă

ðćÖŚ úèśāùĈüŚ æć ñāèČúŚÖÙāäăČÐŚÖÐòÿ×āè ċíĆē ü æĘ ā Ðă × ÐòòðêôĈ Ð äś è ďðś ċ íĆē ü ċíăē ð íĆĔ è æĄē ùĄ ċÑĄ ñ öĎúś ÐĀ é üć æ ñāè ČúŚÖÙāäăČÐŚÖÐòÿ×āèæĀĔÖùèćÐùèāè ČôÿÙŚöñÐĀèċíăðē üüÐÚăċ×èĎúśčôÐåĆüöŚā Ðāò×ĀãÐă×ÐòòðĎèÓòĀĔÖèĄĔÓćśð×òăÖđ

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 55


ÃรÒาªชºบØุÃรÕี

­£¯ƒ­›´©­›´©™·Ê¬©›ž¸Ë‰

 ÙŚöÖôðúèāöðāċñĆüèĎÓòđ ÐĒċäòĄñðöāÖČëèæĄē×ÿċÐĒéċùĆĔüëśā ĎùŚÐòÿċêŘāďêċæĄēñöæāÖïāÓċúèĆü ċãăèæāÖďêÐĀèċêŢèÓòüéÓòĀöďêÐĀé ċíĆēüèúòĆüďêÐĀéÓĈŚòĀÐċíĆēüďêùĀðëĀù ôðúèāöČôÿùĈãüāÐā÷éòăùćæçăėĎè ÙŚöÖóãĈúèāöùŚöèÓèæĄēďðŚðĄċöôā ċæĄēñöúôāñđöĀèÓÖ×ÿċÐăãüāÐāò üă×ØāċêŢèçòòðãā

` üĄÐúèąÖē ùåāèæĄñē üãèăñðæĄüē ñāÐ ÙöèČôÿüñāÐċÙĄñòŞĎúśðāċæĄēñöÐĀè ĎèÙŚöÖóãĈúèāöèĄæĔ Ąē üùöèëąÖĔ ×òāÙéćòĄ ãă è ČãèĎèðŚ ā èúðüÐÑüÖċæĆ ü Ð ċÑāäÿèāö÷òĄ æĄēèŚāċæĄēñöďðŚČíśæāÖ ïāÓċúèĆü×ćãúðāñČòÐæĄÓē èùŚöèĎúÜŚ Óăãďöś ÓĆüüñāÐ×ÿðāċúĒèèśüÖČÐÿ 56 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

äĀöÑāöđÑèîĈđæĄē ĭċãüÿÚĄèċèüòĄē öăèċæ×îāòŞðĮċñĄēñðÙðîāòŞðČÐÿ ĎúśüāúāòČÐÿñăÖçèĈČôÿòŚöðÐă×Ðòòð äŚāÖđċÙŚèêāôĈÐãüÐċÐðùŞñÖă ċêŖāþôþ ðāċæĄēñöùöèëąĔÖĎÙŚ×ÿðāåŚāñòĈêÐĀé ČÐÿċíĄñÖüñŚāÖċãĄñöüćäùŚāúŞäĀãĎ× ďðŚďêċæĄēñöïāÓċúèĆüČôśöæĄēùöèëąĔÖ

ÐĒðĄæÿċôúðüÐĎúśãĈċúðĆüèÐĀèÙöè ċíĆēüèđèĀēÖòåÐòÿéÿčîòŞöĄôÑąĔèċÑā ôÖúśöñďêÐāÖċäĒèæŞ èüèèĀéãāö éèĭñüãċÑāÐòÿč×ðĮäĆèē ċÙśāðāÐĒüñĈŚ æŚāðÐôāÖúðüÐæĄôē üñüñĈæŚ Āöē ñüãċÑā ČåðñĀÖďãśċúĒèíòÿüāæăäñŞÑąĔèÐŚüè ĎÓòüĄÐãśöñúāÐĎÓòďðŚÙüéČéé


Êส¹น§ง. àเ¾พªชÃรºบØุÃรÕี

èĔĘāòśüèæĄēĭçāòèĔāĘ òśüèéŚüÓôąÖĮÙŚöñ ëŚüèÓôāñÐôśāðċèĆüĔ ×āÐÓöāðċðĆüē ñôśā ČôÿÙŚöñæĘāĎúśċôĆüãďúôċöĄñèďãśãĄ ñăēÖÑąĔè ùĘāúòĀéæĄíē ÐĀ æĄùē öèëąÖĔ ðĄĎúśċôĆüÐ úôāñČééæĀĔÖéśāèíĀÐČééñĈčòċêŒŤñè ÓĀèæòĄē ċðãăċäüòŞċòċèĄēñèČðśÐòÿæĀēÖ éśāèíĀÐòĈêÐāòŞäèĈ ÚąÖē ĎèÙŚöÖäüèċæĄñē Ö éŚāñčðÖòĄùüòŞæéāÖČúŚÖñĀÖċêőã ĎúśèĀÐæŚüÖċæĄēñöċÑśāďêċæĄēñöÙðČôÿ åŚāñòĈêïāñĎèòĄùüòŞæÐŚüèÐôĀéČöÿÚĆüĔ ÑüÖìāÐäăãďðśäăãðĆüÐĀèæĄēĭéśāèúüð ċæĄñèĮòśāèèĄĔċêŢèæĀĔÖòśāèüāúāòČôÿ òśāèċæĄñèúüðČîèÚĄòĈêČééċÐŝđñĀÖ ðĄðćðåŚāñòĈêùöñđùĘāúòĀéÓèæĄēÙüé åŚāñòĈêüĄÐãśöñ óãĈúèāöèĄĔ×ćãúðāñĎèÐāòċãăè æāÖæŚüÖċæĄēñöÑüÖÓćâüā××ÿďðŚĎÙŚæĄē üùöèëąÖĔ ×òāÙéćòĄ åśāðĄčüÐāùùĀÐÓòĀÖĔ ċòāüñāÐĎúśÓâ ć ôüÖðāċæĄñē öùöèëąÖĔ òĀéòüÖöŚāÓćâ×ÿêòÿæĀéĎ×ďðŚòĈśôĆð

LO<8TC%OC[G_@VCg _7VC9Wg 999«LlT;S$*T; _@-E<ZEWa9E«­°¯±´®­­²ª³

ôćñđÙüéċæĄēñöČééÙăôÙăôċãăèÙð ùöèãüÐďðśäśüÖďêæĄē ĭďòŚüøć āöãĄĮæĄèē Ąē ðĄãüÐÐćúôāéúôāÐùĄüüÐãüÐéāè ùÿíòĀēÖùŚÖÐôăēèúüðďêæĀēöčãñċØíāÿ ÙŚöÖóãĈúèāöäĀĔÖČäŚċãĆüèíó÷×ăÐāñè ÐćðïāíĀèçŞČôśöČöÿďêÙðÐôśöñďðś æĄēĭùöèëąÖĔ üüÓăãĮČôÿĭôĀèãāüüÓăãĮ

æĄēüüÐãüÐÙĈÙŚüäśüèòĀéèĀÐæŚüÖċæĄēñö ×āÐèĀĔèďêċæĄēñöäŚüÐĀèæĄē ĭèĔĘāäÐċÐśā ÙĀèĔ ĮæĄùē öñÖāððāÐúòĆü×ÿďêċãăèÙð ċùśèæāÖ÷ąÐøāçòòðÙāäăæĄē ĭüćæñāè çòòðÙāäăöăæñāĮÚąēÖüñĈŚďðŚďÐôÐĀè ðāÐèĀÐðāċæĄñē öùöèëąÖĔ ĎèÙŚöÖóãĈúèāö ċúðāÿùćãđÐĀéÐāòèüèČÙŚäĀöĎèéŚü XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 57


Êส¹น§ง. àเ¾พªชÃรºบØุÃรÕี

™·¤Ê ©Ãœœ­©´›¤ɛś‰´› 7KH/LWWOH&DQGOH ÙŚöÖċãĆüèçĀèöāÓðêŒèĄĔüñāÐ ×ÿÙöèďêċæĄē ñ öÖāèİ5IF-JUUMF $BOEMFıæĄēċèòðăäČùÖċæĄñè úôāñíĀèãöÖĎúśùŚüÖČùÖòÿñăéòÿñĀé éèċèăèċÑāæŚāðÐôāÖéòòñāÐā÷ čòČðèäăÐÐĀéùāñôðúèāöÑüÖùöèëąÖĔ æĄē ċ Óôś ā ÓôüÐĀ é ċùĄ ñ ÖãèäòĄ Č éé ùéāñđĎèöĀè÷ćÐòŞæĄē  ČôÿöĀèċùāòŞæĄēçĀèöāÓðâ éśāèúüðċæĄñèäĀĔÖČäŚċöôā èùèćÐÐĀéÖāèêāòŞäČĄĔ ééùéāñđ ÙðÐāò×ĀãČùãÖêòÿäăðāÐòòðċæĄñè òĈêČééäŚāÖđÐāò×ĀãÖāèċôĄĔñÖČéé éćîċîŕäŞ éāòŞéÓĄ öă éòòñāÐā÷úöāèđ æŚāðÐôāÖôðúèāöÓÖùòśāÖÓöāð êòÿæĀéĎ×ĎúśďðŚòôĈś ðĆ éĀäòòāÓā é òĀé×Ęāèöè×ĘāÐĀãöĀèôÿÓè

LO<8TC%OC[G_@VCg _7VC`GR+O*<S7Ec69Wg <T;MOC_9WD;a9E«­µ®¶¶²µ®±±© ­µ®µ±®®µ¶² MEY O ôôô« <T;MOC_9WD;«àìê

£­³ªŠ¥¥¤q‰´›Æ£n œ´‰Ã

 ĎÓòüñāÐòĈśċòĆēüÖċÐĄēñöÐĀéďðś úòĆüúāÚĆĔüëôăäïĀâàŞċîüòŞèăċ×üòŞ äÐČäŚÖéśāèæĄēæĘā×āÐďðś üćêÐò⪠äÐČäŚÖùöèČôÿòĀéîŠÖċæÓèăÓäŚāÖđ ċÐĄñē öÐĀéÑĀèĔ äüèÐāòċôĆüÐùĄæāéśāèďðś ċîüòŞèăċ×üòŞďðśÙðÐāòêòÿÐöãÐāò üüÐČééČôÿÐāòäÐČäŚÖéśāèÙðÐāò ùāçăäÐāòČÐÿùôĀÐďðś äśüÖðāæĄēÖāè İðúĀ ÷ ×òòñŞ Ö āèďðś éāÖČíı #BOHQIBFİ5IF.JSBDMFPG8PPEı òÿúöŚāÖöĀèæĄēçĀèöāÓð äĀĔÖČäŚċöôāèâ ÑśāÖċæ÷éāôäĘāéôéāÖČíüéāÖČí ×òāÙéćòĄ Ðāò×ĀãÖāèÓòĀĔÖèĄĔċíĆēüċêŢè ÐāòêòÿÙāùĀ ð íĀ è çŞ Ö āèďðś Ñ üÖ üéāÖČíĎúśċêŢèòĈś×ĀÐðāÐñăēÖÑąĔè


XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 59


60 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


Êส¹น§ง.Åล¾พºบØุÃรÕี

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 61


62 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 63


64 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


Êส¹น§ง.Åล¾พºบØุÃรÕี

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 65


66 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 67


68 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


Êส¹น§ง.Åล¾พºบØุÃรÕี

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 69


¬£º™¥¬‰†¥´£


XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 71


72 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 73


74 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


ยฌย›ย‰ยฌยฃยบย™ยฅยฌย‰ย†ยฅยดยฃ

XXXฤ‹รฆฤ„ฤ“รฑรถรฏฤร“รรดฤร–DPN | 75


76 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 77


78 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


Š³‰­©³–›†¥’£

¬›‰¬£º™¥¬‰†¥´£

‰´›™©´¥©–·¥µ§¸ƒ

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 79


80 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 81


82 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


Êส¹น§ง.ÊสØุ¾พÃรÃร³ณºบØุÃรÕี

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 83


84 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 85


86 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


Êส¹น§ง.ÊสØุ¾พÃรÃร³ณºบØุÃรÕี

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 87


c–—µ›´›¯´­´¥–· —§´–œ´‰§·Ê £¹¯‰¬¯‰¦–» ÑüċÙăÜòŚöðÖāèİċêőãäĘāèāèüāúāòãĄäôāãéāÖôĄēċðĆüÖùüÖóãĈı òÿúöŚāÖöĀèæĄēīçĀèöāÓðâùĘāèĀÐÖāèċæ÷éāôċðĆüÖùüÖíĄēèśüÖ ×ĀÖúöĀãùćíòòâéćòĄ òŚöðċêőãäĘāèāèČúŚÖÓöāðæòÖ×ĘāÑüÖäôāãéāÖôĄēĎè üãĄäíéÐĀéòāÙāċíôÖČúôŚ ÷ăôêőèČúŚÖÙāäă Ðāò×ĘāúèŚāñüāúāòüòŚüñ ùăèÓśā0501ÙðÐāòČùãÖČôÿðúòùíðāÐðāñþôþ

LO<8TC_@VgC_7VCc69WgLlT;S$*T;_9J<TG_CYO*LO*@Wg;O*a9E«­°²²°®­®¯

88 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


Êส¹น§ง.ÊสØุ¾พÃรÃร³ณºบØุÃรÕี

 ¬¶‰­´ ´Ã£m™·Ê¤©™ºm‰ ƒ¥²ÂŠ·¤©œ´›Â£¹¯‰¬º ¥¥•

u†¥¯œ†¥³©¬º„¬³›—qv æææùĘāèĀÐÖāèùćíòòâéćòĄ òŚöðÐĀéæŚüÖċæĄēñöČôÿÐĄûā×ĀÖúöĀã ùć í òòâéć òĄ ďãś ×Ā ã Ðă × Ðòòð ùăÖúāíāČðŚċæĄēñöæćŚÖÐòÿċץñöéāè ċðĆüÖùćíòòâİÓòüéÓòĀöùćÑùĀèäŞı ċðĆēüöĀèæĄē ùăÖúāÓðċíĆēü ùŚÖċùòăðÐāòæŚüÖċæĄñē öĎèòĈêČééÐāò ùòśāÖÓöāðùĀðíĀèçïāíæĄēãĄïāñĎè ÓòüéÓòĀöČôÿċØôăðØôüÖċèĆēüÖ ĎèöĀèČðŚČúŚÖÙāäăċêŢèÐāòòÿôąÐåąÖ íòÿÓćâÑüÖČðŚČôÿùèüÖèčñéāñ ÐāòæŚüÖċæĄēñöĎèòĈêČééÙŚöñċúôĆü ČôÿùòśāÖùòòÓŞêòÿčñÙèŞäŚüùĀÖÓð

¥²Â •·™Ë‰¶ ƒ¥²Š´– ÊสØุ¾พÃรÃร³ณºบØุÃรÕี ¥²Šµd ×ĀÖúöĀãùćíòòâéćòĄ òŚöðÐĀé ÐāòæŚ ü ÖċæĄē ñ öČúŚ Ö êòÿċæ÷ďæñ æææ ÓâÿÐòòðÐāò÷āôċלāíŚü úôĀÐċðĆüÖùćíòòâéćòĄùŚöèòāÙÐāò üÖÓŞÐòêÐÓòüÖùŚöèæśüÖåăēèČôÿ

üÖÓŞÐòċüÐÙè×ĀãÖāèİêòÿċí⥠æăĔÖÐòÿ×āãùćíòòâéćòĄ êòÿ×ĘāêŒ ıċðĆēüöĀèæĄēùăÖúāÓð ČôÿÖāèæăÖĔ Ðòÿ×āããăè×ĀãÑąèĔ ĎèöĀèæĄē ùăÖúāÓð âéòăċöâùðāÓðäÖýĀĔöý ēöñÐ ĔöÖ

åíĀèÓĘāüċðĆüÖ×ùćíòòâéćòĄ ċêŢèÐāòüèćòĀÐøŞùĆéùāèöĀáèçòòð êòÿċíâĄÐāòæăÖĔ Ðòÿ×āãÑüÖæśüÖåăèē üĀèãĄÖāðČôÿùĆéæüãÓöāðùĀðíĀèçŞ òÿúöŚāÖÙāöďæñÐĀéÙāöďæñċÙĆüĔ ùāñ ץèæĄēðĄðāċêŢèċöôāèāè

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 89


¯m´‰™¯‰ ‰´›‹§¯‰ª´§ÂŠn´ m¯ƒ©›¯» ¥²Šµd

£­ƒ¥¥£ƒ§¯‰›´›´Œ´—¶ 粛¶™¥¥ªƒ´¥

£¹¯‰—n›ÃœœÂª¥«’ƒ¶Š¬¥n´‰¬¥¥† ‰´›Â™ªƒ´§§¯¤ƒ¥²™‰ ¯µ¢¯Ã¬©‰­´

‰´›‹§¯‰ª´§ÂŠn´ m¯ ƒ©›¯»¥²Šµd ðĈôèăçăÐāòÐć÷ôöăċ÷øÙĀñÙāÜ ÐĘāúèã×ĀãÖāèİÖāèØôüÖ÷āôċלā íŚüÐöèüĈêòÿ×ĘāêŒıĎèöĀèæĄē īäćôāÓðâéòăċöâ äôāã÷āôċלāčòÖæüÖÙðÑéöèČúŚċלā íŚüÐöèüĈÙððúòùíäŚāÖđíéÐĀé äôÐ÷ăôêőèãāòāèĀÐòśüÖèĀÐČùãÖ æĄēðĄÙĆēüċùĄñÖČôÿÙśüêùăèÓśāòāÓāåĈÐ éòăċöâ÷āôċלāíŚüÐöèüĈ ×ĀÖúöĀã üŚāÖæüÖäăãäŚüùüéåāðÑśüðĈôďãśæĄē Óćâùñāðċôă÷ċ×òăÜ÷ăôêř čæò

90 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ


¥²Šµd üÖÓŞÐāòéòăúāòùŚöè×ĀÖúöĀã üŚāÖæüÖÑüċÙăÜòŚöðÖāèİċæ÷Ðāô ôüñÐòÿæÖêòÿ×ĘāêŒıĎèöĀèæĄē íó÷×ăÐāñèâéòăċöâ úèśā÷āôāÐôāÖ×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖÙðÐāò êòÿÐöãÐòÿæÖêòÿÐöãèāÖèíðā÷ ČôÿÐāòČùãÖðúòùíðāÐðāñ

‰´›Äm‰„³›Â¥¹¯ ´¤¥¯œ

†³–§¹¯ƒ¥²–³œ¢´†

粌¶‰Œ›²Â§¶ªÃ­m‰¥²Â™ªÆ™¤

Êส¹น§ง.ÊสØุ¾พÃรÃร³ณºบØุÃรÕี

†q

‰´›Â™ªƒ´§§¯¤ƒ¥²™‰

 ùðāÓðċòĆüíāñČúŚÖêòÿċæ÷ďæñ òŚöðÐĀé×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖďãś×ĀãÖāè İČÑŚÖÑĀèċòĆüíāñòüéÓĀãċôĆüÐòÿãĀé ïāÓıċðĆēüöĀèæĄē ÐòÐÝāÓðī ùăÖúāÓðČôÿ×ĀãÖāèİČÑŚÖÑĀè LO<8TC%OC[Gc69WgO*'$TE<EV$TELI; ċòĆüíāñÙăÖÙèÿċôă÷ČúŚÖêòÿċæ÷ďæñı +S*MIS6OT*9O*a9E«­°²³®®³¯­ ċðĆēüöĀèæĄēīùăÖúāÓðæĄē ¯µ¢¯Ã¬©‰­´ ëŚāèðāâčÓòÖÐāòíòÿòāÙãĘāòăþ üĘāċïüČùöÖúāÐĘāúèã×ĀãÖāè úèüÖċ×ĒãċùśèüĘāċïüċðĆüÖ×ĀÖúöĀã İċæ÷ÐāôôüñÐòÿæÖıĎèöĀèæĄē üŚāÖæüÖ íó÷×ăÐāñèâéòăċöâùèāð úèśāæĄēæĘāÐāòüĘāċïüČùöÖúā×ĀÖúöĀã üŚāÖæüÖÙðÐāòêòÿÐöãÑéöèČúŚ ÑüÖãĄüĘāċïüČùöÖúāäôüã×èÐāò ČùãÖðúòùíäŚāÖđ

‰´›Â™ªƒ´§ §¯¤ƒ¥²™‰

LO<8TC%OC[Gc69Wg 9Wg9lT$TEOlT_BO `LI*MTa9E«­°²³¶²¯°±

£­ƒ¥¥£ƒ§¯‰›´›´Œ´—¶ 粛¶™¥¥ªƒ´¥ £¹¯‰—n›ÃœœÂª¥«’ƒ¶Š ¬¥n´‰¬¥¥†q ċðĆüē öĀèæĄē īùăÖúāÓð ×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖďãś×ãĀ ÖāèİðúÐòòð ÐôüÖèāèāÙāäăČôÿèăæòò÷Ðāò ċðĆüÖäśèČééċ÷òøßÐă×ùòśāÖùòòÓŞı âúðĈŚéśāèæĘāÐôüÖċüÐòāÙúðĈŚæĄē äĘāéôċüÐòāÙüĘāċïüêŕāčðÐ×ĀÖúöĀã üŚāÖæüÖčãñðĄÑéöèČúŚÑüÖÙćðÙè æĘāÐôüÖÐāòČùãÖ÷ăôêöĀáèçòòðíăçĄ ďúöśÓòĈČôÿÓòüéÓòĈÐôüÖÙðÐôüÖ èāèāÙāäăæĄēÙćðÙèëôăäČôÿ×ĘāúèŚāñ

üāæăċÙŚèÐôüÖêòÿċæ÷ÜĄêē èćŕ ČüîòăÐā ċÐāúôĄČÓèāãāüċðòăÐāüăèčãèĄċÚĄñ ÚąēÖæĘāďãśüñŚāÖêòÿâĄäùöñÖāðČôÿ ðĄÐāò×ĀãČùãÖèăæòò÷ÐāòċðĆüÖ äśèČééċ÷òøßÐă×ùòśāÖùòòÓŞ×āÐæćÐ ïĈðăïāÓÑüÖďæñċèĆēüÖ×āÐúðĈŚéśāè æĘāÐôüÖċüÐòāÙČúŚÖèĄĔďãśòĀéÐāòÓĀã ċôĆüÐĎúśċêŢèĎèċðĆüÖäśèČéé ċ÷òøßÐă×ùòśāÖùòòÓŞÑüÖÐòðæòĀíñŞùèă æāÖêŠÜÜāÐòÿæòöÖíāâăÙñŞ

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 91


ƒ¶›„›£Œ£Ã£m›µË  ċæ÷éāôäĘāéô÷āôċלāčòÖ æüÖċíăēðÓöāðúöāèĎúśÙāöüŚāÖæüÖ ĎèÖāèİÐăèÑèðÙðČðŚèĔĘāıöĀèæĄē ùăÖúāÓðīÐĀèñāñè ċØíāÿöĀèċùāòŞīüāæăäñŞ âäôāã ÷āôċלāčòÖæüÖüĘāċïüöăċ÷øÙĀñÙāÜ ×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖčãñðĄÐă×Ðòòðúöāèđ ðāÐðāñĎúśÙăðČôÿÙðÐāòùāçăäæĘā ôĘāċץñÐ ÚąēÖðĄæĄēèĄēæĄēċãĄñöċæŚāèĀĔè Ñèð׌āðÖÐćÝæüÖúñüãìüñæüÖČôÿ ÑèðďæñČùèüòŚüñüāæă ÑèðċÐùò ÑèðúöāèČééďæñđüĄÐðāÐðāñúôāñÙèăã

£­ƒ¥¥£§¶Âƒ ¹›Ë œn´›¯m´‰™¯‰ 7KH/LNH\$QJWKRQJ)HVWLYDO  ÓòĆĔèċÓòÖÐĀèæĀēöüŚāÖæüÖĎèÖāèðúÐòòðôăċÐíĆĔè éśāèüŚāÖæüÖ 5IF-JLFZ"OHUIPOH'FTUJWBM âéòăċöâäôāãèĔĘāċüèÐîāòŞðæćŚÖüŚāÖæüÖüĘāċïüċðĆüÖ ×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖċðĆēüöĀèæĄē ÐĀèñāñèðĄÐāò êòÿÙĀèÐāòČùãÖôăċÐ×āÐÓâÿôăċÐæĄðē ÙĄ Ćüē ċùĄñÖæĀÖĔ ĎèüãĄäČôÿ êŠ××ćéĀèÐāòêòÿÐöãòśüÖīòĘāôăċÐÑüÖċãĒÐČôÿċñāöÙèèĀé ċêŢèÐāòùŚÖċùòăðÐă×ÐòòðÐāòæŚüÖċæĄēñöċÙăÖ÷ăôêöĀáèçòòð ČôÿïĈðăêŠÜÜāæśüÖåăēèæĀĔÖñĀÖċêŢèÐāòêòÿÙāùĀðíĀèçŞÐāò æŚüÖċæĄēñö×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖďãśüñŚāÖãĄñăēÖ

í§m‰™m¯‰Â™·¤Ê ©Ã­m‰Å­£mŠ³‰­©³–¯m´‰™¯‰

æ ñāèùöòòÓŞ Ć¥‰ƒ´¥¯º™¤´›¬©¥¥†qêŒüčÓòÖÐāòüć ŚāÖæüÖúèüÖċ×Ēãċùśèċùśè d¯´m ‰™¯‰ ċØôă ð íòÿċÐĄ ñ òäă ċèĆē ü ÖĎèčüÐāù

­›¯‰ÂŠÉ–¬n›‹§¶£ ¥²Âƒ·¤¥—¶

92 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

ðúāðÖÓôċØôă ð íòÿÙèðíòòøā íòòøāçĀèöāÓðäĀĔÖ üñĈŚĎèíĆĔèæĄēäĘāéôùāñæüÖäĘāéô čòÖÙśāÖüĘāċïüêŕāčðÐČôÿäĘāéô úĀöďëŚ üĘāċïüċðĆüÖ×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖ ÚąēÖæāÖ×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖďãśêòĀéêòćÖ ùåāèæĄãē ÖĀ ÐôŚāöĎúśċêŢèüćæñāèùöòòÓŞ ðĄÐāò×ĀãæĘāùöèéĀöèāèāÙāäăêôĈÐéĀö úôāÐúôāñíĀèçćŞČôÿêôĈÐďðśñĆèäśè éòăċöâòăðåèèòüéđčÓòÖÐāòüćæñāè ùöòòÓŞþôþċãăðùåāèæĄēČúŚÖèĄĔċÓñ ċêŢèíĆèĔ æĄòē ÐòśāÖêòÿùéÐĀéêŠÜúāèĔāĘ

æŚöðüñĈŚéŚüñÓòĀĔÖãśöñċúäćèĄĔ×ĀÖúöĀã üŚāÖæüÖ׹ÖďãśèāĘ ČèöæāÖíòÿòāÙãĘāòă ÑüÖíòÿéāæùðċãĒ×íòÿċלāüñĈŚúĀöþ æĄēċÐĄēñöÐĀéčÓòÖÐāòČÐśðôăÖðāĎÙśĎúś ċêŢèêòÿčñÙèŞčãñÑćãÓôüÖċíĆēüċÐĒé èĔĘāĎèÙŚöÖóãĈèĔĘāúôāÐČôÿĎèÙŚöÖæĄē ďðŚðĄèĔĘāÐĒùāðāòåëĀèèĔĘāĎúśċÐøäòÐò ĎèíĆĔèæĄēÑśāÖċÓĄñÖďãśĎÙśêòÿčñÙèŞĎè ÐāòüćêčïÓéòăčïÓČôÿÐāòċÐøäò ďãśèüÐ×āÐèĄĔéòăċöâíĆĔèæĄēčãñòüé ďãś ×Ā ã Ďúś ðĄ Ð āòüèć òĀ Ð øŞ Č úôŚ Ö ċíāÿ íĀèçćŞêôāíĀáèāČúôŚÖèĔĘāçòòðÙāäă äôüã×èùŚÖċùòăðĎúśċêŢèČúôŚÖæŚüÖ ċæĄñē öæĄċē òĄñèòĈÐś āòċÐøäòäāðČèöíòÿ òāÙãĘāòăùĘāúòĀéÐă×ÐòòðæĄē×ÿãĘāċèăè


—§´–›Ëµ¯›ƒ¡´¥q£™º‰m ¯m´‰™¯‰ ùĀðëĀùİäôāãèĔāĘ ċüèÐîāòŞðæćÖŚ üŚāÖæüÖıéòòñāÐā÷öăåÙĄ öĄ äă ČôÿöĀáèçòòðíĆèĔ éśāèČúôŚÖ×ĘāúèŚāñëôăäïĀâàŞùèă ÓśāÙćðÙè 0501 æĄòē öéòöðæĀÖĔ ÑüÖãĄ ÑüÖùöñÖāðČôÿðĄÓâ ć ïāíÑüÖċðĆüÖüŚāÖæüÖ üāæă ċÓòĆü ē Ö×ĀÐùāèãśöñďðśďëŚ ÐòÿċêŘāùāèëĀÐäéÙöāČôÿòüÖċæśā ×āÐëśāďæñëśāæüðĀãúðĄē þôþÐă×ÐòòðäŚāÖđüĄÐðāÐðāñüāæăÐāò ×ĘāôüÖöăåÙĄ öĄ ä ă ÙćðÙèòăðèĔāĘ ÐāòČùãÖ÷ăôêöĀáèçòòðďæñíĆè Ĕ éśāè ÐāòČùãÖòĘāďæñ×āÐöăæñāôĀñèāÞ÷ăôêřüāŚ ÖæüÖČôÿĎèüèāÓäüĀè ĎÐôś×ÿðĄÐāò×ĀãíĆèĔ æĄùē āĘ úòĀéíăçČĄ äŚÖÖāèČééďæñæŚāðÐôāÖçòòðÙāäă èüÐ×āÐèĀè Ĕ ñĀÖùāðāòåċæĄñē ööĀãĎèéòăċöâĎÐôśċÓĄñÖďãś üāæă öĀãðŚöÖ öĀãäśèùèöĀãùĄòē üś ñċêŢèäśèċêőãæćÐć öĀèďðŚċöśèöĀèúñćãòāÙÐāò ùüéåāðÑśüðĈôċíăðē ċäăðďãśæēĄ İäôāãèĔāĘ ċüèÐîāòŞðæćÖŚ üŚāÖæüÖıüċðĆüÖ ×üŚāÖæüÖčæò  úòĆüæææùĘāèĀÐÖāèùćíòòâéćòĄ čæò čæòXXXTVQIBOOFU

ÐāòĎèüèāÓäèĀĔèêòÿÐüéãśöñÐāò êôĈÐíĆÙëĀÐÑüÖċÐøäòÐòÐāòċôĄĔñÖ êôāĎèÐòÿÙĀÖÐāòêôĈÐÑśāöÓćâïāí ãĄ ÐāòČêòòĈêċíĆēüċíăēððĈôÓŚāëôÐāò ëôăäČôÿÐāò×Āã×ĘāúèŚāñùăèÓśāĎúś ðĄÓćâïāíãĄČôÿðĄðāäòßāè èüÐ×āÐèĄæĔ āÖ×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖ ñĀÖďãśùÖŚ ċùòăðĎúśðÐĄ āò×ĀãÐă×ÐòòðæŚüÖ ċæĄēñöĎèíĆĔèæĄēãĀÖÐôŚāöüāæăċðĆēüöĀèæĄē īùăÖúāÓðæĄēëŚāèðā×Āã ĎúśðĄÐāòČÑŚÖÑĀèċòĆüíāñÙăÖÙèÿċôă÷ ČúŚÖêòÿċæ÷ďæñÙăÖåśöñíòÿòāÙæāè

íòÿéāæùðċãĒ×íòÿċלāüñĈúŚ öĀ êòÿ×Ęā êŒâéòăċöâüŚāÖċÐĒéèĔĘāúèüÖ ċ×ĒãċùśèċíĆēüùŚÖċùòăðÐāòæŚüÖċæĄēñö ÑüÖ×ĀÖúöĀãüŚāÖæüÖĎúśċêŢèæĄēòĈś×ĀÐ ċíăēððāÐÑąĔè

LO<8TC_@VgC_7VCc69Wg _$K7E+S*MIS6 O T *9O* a9E«­°²³®®¯¶³ MEY O 999«Ll T ;S $ *T;LZ @ EE5<Z EW a9E«­°²²°³­°­©­°²²°²´µ¶© ªêÞæ鷝ñÞñðòíåÞë½ñÞñ«ìï«ñå© ôôô«ðòíåÞë«ëâñ

 òśāèÑèðďæñčýðċðãÙĆēü ãĀÖñŚāèöăċ÷øÙĀñÙāÜæĄēèĄēċÑāðĄÑèð ďæñčéòāâðāÐðāñÐöŚāÙèăãĎúś ċôĆüÐÙăðæĀĔÖċÐùòôĘāċץñÐúòĆüÐôĄé ôĘāãöèæĄēúāæāèďãśñāÐÚąēÖċלāÑüÖ òśāèéòò×ÖêòćÖČäŚÖüñŚāÖíăåĄíăåĀè ċêőãäĀĔÖČäŚċöôāè

Êส¹น§ง.ÊสØุ¾พÃรÃร³ณºบØุÃรÕี

›¶¥£¶—„›£Æ™¤

LO<8TC_@VCg _7VCc69Wg ­µ®µ²¯±´´´© ­µ±­´µ­¯°¯`GR­°²³°®­²¯

ž³–ƙƯn›n¯¤©³–ƌĤ

ðāöĀãďÙčñäśüÖďðŚíôāãİëĀãďæı ďðŚöāŚ ×ÿðĆüĔ ďúèÐĒôüÖČöÿðāÙăðÐĀè ďãśæĄäē ôāãöĀãďÙčñċלāüòŚüñäśüÖòśāè İďüśèüś ñı×ÿċúĒèêŖāñĎúÜŚäãă ĎúśċúĒè ċãŚèÙĀãČðśòāś è×ÿċôĒÐČäŚċãĒãæĄÐē āò êòćÖòùæĀÖĔ ëĀãďæçòòðãāČôÿëĀãďæÐćÖś ùãċùśèċúèĄñöèćðŚ üòŚüñČåðòāÓā åĈÐüĄÐãśöñċêőãäĀÖĔ ČäŚċöôā èċØíāÿöĀèċùāòŞüāæăäñŞ XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 93


„m´©¬£´†£ž»n¥²ƒ¯œ ƒ´¥™m¯‰Â™·Ê¤© ³›š£¶—¥šº¥ƒ¶Š™m¯‰Â™·¤Ê ©

™m¯‰Â™·¤Ê ©­³©ÅŠÅ­£mŬmŊ¬º„¢´ 

¯Ä¤š¤´¯Ä¥†¤´¬˜´› ùðāÓðďæñæŚüÖċæĄēñöċÙăÖ üèćòĀÐøŞČôÿë×ÜïĀñ 5FBUB čãñ ÐāòùèĀéùèćèÑüÖÐāòæŚüÖċæĄēñö ČúŚÖêòÿċæ÷ďæñÑüċÙăÜùĀðëĀù ÐāòæŚüÖċæĄēñöúĀöĎ×ĎúðŚĎùŚĎ× ùćÑïāíÚāéÚĆÖĔ ĎèêòÿöĀä÷ă āùäòŞ ùĀðëĀùöăåĄçòòðèĘāùĈŚçòòðÙāäă éĘāéĀãÑ×ĀãčòÓïĀñãśöñäĀöċüÖ ÓòĆĔèċÓòÖÐĀèĎèòåďîĎùŚĎ×ùăēÖ ČöãôśüðâċðĆüÖðòãÐčôÐüĀè ñăēÖĎúÜŚĎèčêòČÐòðİüčñçñā üčòÓñāùåāèı ÑąĔ è òåďîäĈś íă ċ ÷ø æŚüÖċæĄēñö×āÐùåāèĄòåďî ÐòćÖċæí úĀöôĘāčíÖ äòö× ċÙĒÓÓöāðîőäÑüÖòŚāÖÐāñ čãñæĄðČíæñŞëĈśÙĘāèāÜÐāò ÐŚüèúðćèôśüÑĄē×ĀÐòñāèďê ċæĄēñöÙðċðĆüÖÐòćÖċÐŚāİüčñçñā÷òĄ òāðċæíèÓòıČöÿÙð÷ĈèñŞéòăÐāò ÑśüðĈôöăÙāÐāòČôÿÑŚāöùāòÐāòæŚüÖ ċæĄēñöâ÷āôāÐôāÖ×ĀÖúöĀãüñćçñā úôĀÖċÐŚāČöÿÐòāéíòÿÑüíòäāð òüñĭüñćçñāðúāðÖÓôĮüāæăöăúāò úôöÖíŚüðÖÓôéíăäò öĀãíòÿ÷òĄ ùòòċíÙÜŞ öĀãðúāçāäć Ùðċ÷Ąñò íòÿíćæçòĈêúăèæòāñ÷ăôêÿüĈæŚ üÖæĄē åĈÐòāÐďæòôśüð×èċùðĆüèċêŢèùŚöè úèąēÖÑüÖäśèďðś öĀãòāÙéĈòâÿ öĀã 94 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

úèśāíòÿċðòćČôÿöĀãďÙñöĀáèāòāðċêŢèäśè ċÑśāùĈčŚ êòČÐòðãĈČôùćÑïāíâċöôċèùčýðòĄùüòŞæČüèãŞùêāċðĆüÖ ùćÑïāíãĄ 8FMMOFTT$JUZ üĘāċïüéāÖďæòïāñĎäśÐāòãĈČôãśāèùćÑïāí ČôÿčïÙèāÐāò×āÐČíæñŞëĈśċÙĄēñöÙāÜäòö×òŚāÖÐāñċíĆēüêòÿċðăèùćÑïāí ČôÿòĀéÓĘāČèÿèĘāĎèÐāòãĈČôùćÑïāíČééüÖÓŞòöðãśöñöăçĄçòòðÙāäăéĘāéĀã ČôÿÐāòãĄæĒüÐÚŞùāòíăøüüÐ×āÐòŚāÖÐāñãśöñäèċüÖìœÐùðāçăÐĘāúèã×ăä òŚöðÐĀéÐāòæĘāčñÓÿċíĆüē ëŚüèÓôāñČôÿéĘāéĀãïāöÿÓöāðëăãêÐäăĎèòŚāÖÐāñ 

ùèĎ×òŚöðæŚüÖċæĄēñöéĘāéĀãčòÓïĀñÐāñĎ×ċêŢèùćÑ

7V67OLO<8TCc69Wg LCT'Cc9D9O*_9WgDI_-V*O;ZES$K`GR>+‰BSD¥ÑâÞñÞ¦ MEYOa9E«­¯¶¯¶­´¶²


†¥¹¯„m´¤¬£´†£ž»n ¥²ƒ¯œƒ´¥™m¯‰Â™·¤Ê ©

†§n´­£¯ƒƒ¯–­›´© ¬»Ãm –›¬©¥¥†q—²©³›—ƒ Œ¥œº¥· ¥´Œœº¥· ¬©›ž¸‰Ë úèĄ×āÐÐòćÖðćŚÖùĈŚċðĆüÖċíÙòéćòĄ ČöÿåĔĘāċÑāúôöÖùåāèæĄēæĄē òĀÙÐāôæĄē ċÓñċùãĒ×þäĆēèäāäĆēèĎ×ÐĀéúăèÖüÐúăèñśüññāðČùÖ üāæăäñŞùāãùŚüÖċãăèæüãèŚüÖÙðíòÿòāðòāÙèăċö÷èŞ íòÿòāÙöĀÖéśāè êŔè èðĀùÐāòíòÿçāäćôÖôăîæŞæĄēöĀãíòăéíôĄäòÖòĄēċôŚèèĔĘāæÿċôċÙśāďê èðĀùÐāòúôöÖíŚüČãÖČúŚÖöĀãċÑāéĀèďãüăßċÐ×ăüā×āòñŞãĀÖċðĆüÖċíÙò ðćÖŚ ùĈòŚ āÙéćòæĄ Ąéē āś èÓĈéöĀ ÙðöăåÙĄ āöďæññöèäĆèē äÿôąÖÑðüćæñāè úćŚèÑĄĔëąĔÖùñāððćŚÖùĈŚċÑāÙŚüÖíòāèòüÙðìĈÖÓśāÖÓāöèĀéôśāèüüÐúāÐăè ñāðÓēāĘ ÓĆèċÙśāċãăèæāÖùĈüŚ āĘ ċïüùöèëąÖĔ ÙðďòŚÐúć ôāéüćøāöãĄÐćúôāé íĀèçćŞãĄ×āÐäŚāÖêòÿċæ÷ČôśöČêôÖÐāñċêŢèċãĒÐċôĄĔñÖČÐÿæĄēċãüÿÚĄè ċèüòĄē òĄùüòŞæČöÿëŚüèÓôāñÓöāðċðĆēüñæĄēçāòèĔĘāòśüèéŚüÓôąÖďêåąÖ ċðĆüÖùāðèĔĘāùāðèāČôÿùāðüĘāċïüùðćæòùÖÓòāðċãăèäôāãèĔĘā ñāðċñĒèüĀðíöāČùöÖúāéòòñāÐā÷ÑüÖÐāòñśüèüãĄääŚāÖåăēè üüÐċãăèæāÖĎèöĀèæĄē äÓ íñ çÓ

LO<8TCETDGR_OWD6c69WgLCT'C>[=ER$O<$TE;lT_9WgDIc9D MEYOa9E«­¯®¶¯®¶¯±ª³

ÿöćÙöĕì÷íčøÖĉÝÖćøìŠĂÜǰđìĊę÷üǰ "55"

ǰĂćÙćøüĂúúŤÿêøĊììćüđüĂøŤǰ ĂĂôôŗêÙĂîēéöĉđîĊ÷öǰßĆĚîǰǰëîîÿčøüÜýŤ Ē×üÜÿčøĉ÷üÜýŤǰđ×êïćÜøĆÖǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰ ēìøǰǰ ǰǰǰǰıǰǰ XXXBUUBPSUIǰ

ÿöćÙöíčøÖĉÝìŠĂÜđìĊę÷üõć÷Ĕîðøąđìýǰ ÿìîǰǰ"%5

ǰĀöĎïŠ ćš îÖúćÜÖøčÜǰëîîøĆßéćõĉđþÖǰĒ×üÜÝêčÝÖĆ øǰ đ×êÝêčÝĆÖøǰÖøčÜđìóĄǰ ēìøǰǰǰǰēìøÿćøǰǰǰǰ XXXEPNFTUJDUIBJMBOEDPN

ÿöćÙöñĎšðøąÖĂïÖćøîĞćđìĊę÷üĕì÷ǰ "550ÿîì

ǰĀöĎŠǰǰàĂ÷ēßÙßĆ÷ǰǰëîîúćéóøšćüǰ Ē×üÜđ×êúćéóøšćüǰÖøčÜđìóĄǰ ēìøýĆóìŤǰǰǰǰǰXXXBUUPUIBJDPN

ATTA NEWS LCT'Cc9D:ZE$V+$TE9O*_9WgDI ¥¾ÑѾ¦

ÐĘāúèã×ĀãæĘāúèĀÖùĆü"55"%JSFDUPSZêòÿ×Ęā êŒċíĆēüèĘāďêêòÿÙāùĀðíĀèçŞČôÿċëñČíòŚ ĎèÖāèùŚÖċùòăðÐāòäôāãæĀÖĔ ĎèČôÿäŚāÖêòÿċæ÷ äôüãæĀĔÖùāñÐāòéăèùåāèæĈäüÖÓŞÐòæĄēùŚÖ ċùòăðÐāòæŚüÖċæĄēñöæĀĔÖïāÓòĀßČôÿïāÓċüÐÙè úāÐæŚāèêòÿùÖÓŞ×ÿôÖčÕøâāÐòćâāùŚÖ ùĀÜÜāíòśüð"SUXPSLïāñĎèöĀèæĄŲē íó÷×ăÐāñè äăãäŚüÓćâùăòăèíòèæĄùòòíöćáă ëąĔÖ čæòäŚüčæòùāòŲ &NBJMJOGP!BUUBPSUI

ÿöćÙöÿŠÜđÿøĉöíčøÖĉÝìŠĂÜđìĊę÷üĕì÷ǰ 551"ÿíìì

ǰàĂ÷øćöĂĉîìøćǰëîîøćöĂĉîìøćǰĒ×üÜöĊîïčøǰĊ đ×êöĊîïčøĊǰÖøčÜđìóĄǰ ēìøǰǰǰ ǰǰǰǰ ēìøÿćøǰǰǰ XXXUIBJUPVSJTNPSUI

ÿöćÙöĕì÷ìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜĂîčøĆÖþŤĒúąñÝâõĆ÷ǰ 5&"5"ǰǰÿìĂ

ǰëîîøćßðøćøõǰĒ×üÜöĆÖÖąÿĆîǰ đ×êøćßđìüĊǰÖøčÜđìóĄǰ ēìøǰǰÿć÷éŠüîìĊêšćǰǰ XXXUFBUBPSUI

XXXċæĄēñöïāÓÐôāÖDPN | 95


³›š£¶—¥¬¹¯Ê ™³©Ê ƙ¤ òāñÐāòİďêďúèðāıãĘāċèăèòāñÐāòčãñùćæèòćŚÖçĀÜòĀäèŞČôÿ ¥»™n ›³ Ŋ„m´©¢´†ƒ§´‰ ôôèāöāùèāùŚÖüüÐüāÐā÷æāÖùåāèĄöăæñć üùðæċüîċüĒð æćÐöĀèüāæăäñŞċöôāè

òāñÐāòİċæĄēñöċðĆüÖďæñďêÐĀéòĀßùïāıãĘāċèăèòāñÐāòčãñèăùôāÓćśð íÖ÷ŞČôÿùćæèòćŚÖçĀÜòĀäèŞüüÐüāÐā÷íòśüðÐĀèæāÖùåāèĄöăæñćòĀßùïā ċüîċüĒðČôÿċÓòĆüÑŚāñæĀēöêòÿċæ÷ùåāèĄČôÿċüċüĒð Ďè×ĀÖúöĀãæćÐöĀèüāæăäñŞċöôāè òāñÐāòİÙćðÙèùĀðíĀèçŞıãĘāċèăèòāñÐāòčãñèăùôāÓćśðíÖ÷ŞČôÿ äćŝñðúāÙĀñüüÐüāÐā÷íòśüðÐĀèæāÖùåāèĄöăæñćòĀßùïāċüîċüĒð ČôÿċÓòĆüÑŚāñæĀēöêòÿċæ÷ùåāèĄċüċüĒð Ďè×ĀÖúöĀãæćÐöĀè×ĀèæòŞ÷ćÐòŞċöôāè òāñÐāòİĎäśòŚðçÖďæñıüüÐüāÐā÷æāÖùåāèĄöăæñćĎè ċÓòĆüÐüÖæĀíéÐæĀēöêòÿċæ÷æćÐöĀè×ĀèæòŞ÷ćÐòŞ ċöôā è òāñÐāòİäāðäÿöĀèıãĘāċèăèòāñÐāòčãñÙćäðă āèĀèæÿöÖøŞ ČôÿùćæèçĀÜòĀäèŞ æćÐöĀè÷ćÐòŞ ċöôāè æāÖċüîċüĒðČôÿċüċüĒð

¬˜´›·Ä™¥™³ª›q–´©Â™·¤£¤¶£Ë ™·©· òāñÐāòİÜúÜăÖıíăçĄÐò×ăĕÐďü÷ăÐāČíòŚïāíæćÐöĀè×ĀèæòŞ÷ćÐòŞċöôā è òāñÐāòİñăĔðôÿďðċðĆüÖďæñıíăçĄÐòùćæòòćŚÖçĀÜòĀäèŞ×ăĕÐďü÷ăÐā ãăöÙăèãèĀñČíòŚïāíæćÐöĀèüāæăäñŞċöôāè òāñÐāòİċðĆüÖďæñÓüðıíăçĄÐòÓćâüăÛùòśüñæüÖüüÐüāÐā÷æāÖ ÙŚüÖæòĈæćÐöĀèüāæăäñŞ è×ĀèæòŞ è üĀÖÓāòèíćçèíóúĀùéãĄèČôÿ ċùāòŞè ÙŚüÖOFYUTUFQİÑüÖãĄêòÿċæ÷ďæñıüüÐüāÐā÷öĀèüāæăäñŞ èüĀÖÓāòèČôÿíóúĀùéãĄè ÙŚüÖċ×òăÜċÓċéăôĔ üüÐüāÐā÷æćÐöĀèíćç÷ćÐòŞČôÿċùāòŞċöôāè Čôÿè

96 | ĊåăĒðõùóĀÏùóĀð øĎãóŝ îĀÒÏóĀÕ

òāñÐāòİXFFLFOEUSJQıíăçĄÐòÓćââĀßèă÷ÐāČôüüÐüāÐā÷æāÖ ùåāèĄčæòæĀ÷èŞãāöċæĄñð*1.57ÙŚüÖ5SBWFM$IBOOFMæćÐöĀèċùāòŞ ċöôāèČôÿċöôāè


tiewpakklang  

เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง

tiewpakklang  

เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง