Page 24

92. TULEVAISUUSTALKOOT VIERUMÄELLÄ Tulevaisuustalkoot Vieurumäellä 12.–13.5.2011 onnistuivat hyvin. Mukana oli 16 soneralaista tulevaisuusajattelijaa vuorovaikutuksen merkeissä. Talkoissa tehtiin tulevaisuustaulukko, luotiin kolme tule‐ vaisuuskuvaa ja tehtiin niihin kolme kuunnelmaa arjen tapahtumista.

käyttää erilaisia menetel‐ miä: tulevaisuuspyörää, ske‐ naariotaulukoita, visiointia, ai‐ voriihtä, delfoi‐tekniikkaa jne. Tietotaitotalkoissa tuotokset esitetään joko lehtenä, videona tai esimerkiksi kuunnelmana. Myös tulevaisuusajattelun he‐ rättäminen sopii Tietotaitotal‐ koot‐malliin. Tällöin tuotos on yhteisen tulevaisuuden ymmär‐ täminen, omien toimenpiteiden merkityksen näkeminen ja tois‐ ten ajattelun tunnistaminen. Talkoot etenevät vakiotyökalun eli ruokapisteytyksen käytön jälkeen tulevaisuustaulukon täyttämiseen. Tällöin viimeis‐ tään huomaa, kuinka saman‐ kaltaisesti voidaan erilaisia ongelmia lähestyä: ongelman pilkkominen osiin ja lopuksi synteesin luominen ovat perus‐ asioita kaikkien mukaan otta‐ miseksi päätöksentekoon. Ruokapisteytyksessä kyse on arjen jokapäiväisimmästä asiasta: Mitä tänään syö‐ täisiin? Tulevaisuustaulukossa taas syleillään koko maailmaa, sen talousjärjestelmien kehitystä, ympä‐ ristön tilaa, teknologiaa jne. a maailman tilasta pa‐ lataan jälleen arkeen: mitä luodut tulevaisuuden nä‐ kemykset merkitsevät itse kunkin arkisessa elämässä? Tulevaisuuden arkeen pääsee kiinni parhaiten draaman avulla. Arjen tarinan dramatisointi ja taltiointi tuo tulevai‐ suuden lähelle ihoa. Tulevaisuusajattelun herättämisen talkoissa tuotoson syntynyt tulevaisuuden tietämisen näkökulmasta. Tulevai‐ suusajattelu johtaa tulevaisuustietoisuuteen. Tulevaisuusajattelu: Tulevaisuuteen suuntautunut, tule‐ vaisuutta koskevista asioista ja ilmiöistä kiinnostunut tai huolestunut ajattelutapa. Perustuu tarpeeseen sekä saada selvyyttä siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu että löytää perusteet tällä hetkellä tehtäville valinnoille. Tulevaisuustietoisuus: Aktiivinen ja toimintaan ohjaava näkökulma tulevaisuuteen, nykyisyyteen ja menneisyy‐ teen ja niiden välisiin suhteisiin. Ajattelun rakentumisen sisäistetty muoto. Erityinen pyrkimys muodostaa käsitys asioitten ja päivittäisten toimiemme merkityksistä ja seu‐ raamuksista. Tulevaisuustaulukko: Tulevaisuustilojen sektoreittain jär‐

” Menneisyys kohdistuu muistiin, nykyhetki ymmärrykseen 8$(,+%#'1'*(8$(,"/+2$'&""&(1"#/+*-',##*3C(D'/#&#0$*(-.#E+&‐ sori Mikael Wexionius vuonna 1640 Tietotaitotalkoiden tavoite, viestintävalmiuksien vahvis‐ taminen, toteutuu, kun yhdessä käytetään tietotekniikkaa totutusta poikkeavalla tavalla tekemällä yhteinen viestin‐ nällinen tuote kuvaamaan historiaa, nykypäivää, ajankoh‐ taisia asioita. Merkittävää on, että yhteisöllä on yhteinen tärkeä asia muille jaettavaksi.Yhteisö voi myös aiemmin ko‐ kemansa tarpeen sijaan luodata tulevaisuutta. Parasta on, jos yhteisöllä on tarve yhdessä kehittää omaa tulevaisuut‐ taan, jos sillä on yhteinen ongelma, johon etsiä vastausta. Tulevaisuusverstas ihan perinteisesti järjestettynä (Jungk) sopii tällöin parhaiten. Tulevaisuusverstas on osallistava tulevaisuudentutkimuk‐ sen menetelmä. Tulevaisuusverstaan työkaluina voidaan

24

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Advertisement