Page 19

87. TULEVAISUUSVERSTAS 14. ‐ 15.4.2011 pidettiin talkoot tulevaisuusverstaana. Talkoisiin osallistui 7 kahden työn välissä olevaa eri alojen tohtoria. Talkoot alkoivat torstaina kello 15 päättyivät perjantaina kello 21. Tällöin oli tulevaisuustaulukko valmis. Perjantaina aloitettiin jo kello 14 ja päätettiin ennen kuin kello oli 20. Syntyi kaksi kuunnelmaa tulevai‐ suuksien arjesta. Kuunnelmien tarkoitus oli tuoda “iholle” skenaa‐ rion kuvaama maailma, kuvat skenaarioista yksittäisten ihmisten ja heidän arkensa kautta. Dystopiassa toimittaja Loviisa Fuksama haastattelee sätei‐ lyturvakeskuksen tutkijaa Aurajoen rannalla ja Ideaparkis‐ sa. Utopiassa kansalaiset ottavat yhteyden Brysseliin, mis‐ sä juuri ollaan valmistelemassa direktiiviä luomuruoasta. Myös tulevaisuusajattelun herättäminen sopii Tietotaito‐ talkoot‐malliin. Tällöin tuotos on yhteisen tulevaisuuden ymmärtäminen, omien toimenpiteiden merkityksen näke‐ minen ja toisten ajattelun tunnistaminen. Talkoot etenevät tällöin vakiotyökalun – ruokapisteytys – käytön jälkeen tulevaisuustaulukon täyttämiseen. Täl‐ löin viimeistään huomaa, kuinka samankaltaisesti voidaan erilaisia ongelmia lähestyä: ongelman pilkkominen osiin ja lopuksi synteesin luominen ovat perusasioita kaikkien mu‐ kaan ottamiseksi päätöksentekoon. Ruokapisteytyksessä kyse on arjen jokapäiväisimmäs‐ tä asiasta: Mitä tänään syötäisiin? Tulevaisuustaulukossa taas syleillään koko maailmaa, sen talousjärjestelmien kehitystä, ympäristön tilaa, teknologiaa jne. Ja palataan täältä arkeen: mitä luodut tulevaisuuden näkemykset mer‐ kitsevät itsekunkin arkisessa elämässä. Tulevaisuuden arkeen pääsee kiinni parhaiten draaman avulla. Arjen tarinan dramatisointi ja taltiointi tuo tulevai‐ suuden lähelle ihoa. Tulevaisuusajattelun herättämisen talkoissa tuotos, joka on syntynyt tulevaisuuden tietämisen näkökulmasta, on suuremmalle joukolle motivoivampi kuin esimerkiksi his‐ toria, jota luomassa on ollut ehkä vain pieni osa talkoo‐ laisista.

Talkoiden eteneminen:

Torstaina kello 15 olivat talkoolaiset paikalla. Ensin esi‐ teltiin talkooideaa ja sitten tulevaisuuden tutkimusta. Ruoka pisteytettin ja ruvettiin tekemään tulevaisuustau‐ lukkoa. Oli kiva huomata, kuinka lähellä lähitulevaisuuuden ar‐ jen (mitä tänään syötäisiin) ja pidemmän aikavälin glo‐ baalin maailman suunnittelu/käsittely olivat menetelmäl‐ lisesti toisiaan. Eri alojen tohtorien kanssa tulevaisuustaulukon tekemi‐ nen oli kivaa, oli paljon perusteltuja näkemyksiä tulevai‐ suudesta, tietoon pohjautuvaa argumentointia. Tämä osa talkoista olikin osallistujille motivoivin. Sen sijaan ruoanvalmistus ei juurikaan innostanut. En‐ simmäisenä päivänä saatiin tulevaisuustaulukko valmiiksi ja jätettiin se yön yli muhimaan kunkin uniin. Seuraavana päivänä aloitettin kello 9 ja‐ kautumalla kahteen ryhmään: toinen teki kuunnelman utopiasta (edellisenä päivänä hahmotellusta) ja toinen dystopiasta. Ruoaksi päätettiin hakea pitsat. Kuunnel‐ mat valmistuivat ajallaan ja niistä tuli hyvät.

Opetukset:

‐ Tutkijoiden on vaikea tulla skenaarioissa ar‐ jen tasolle, suuret kuvioit ja ilmiöt kiehtovat enemmän. Tästäkin syystä esimerkiksi kuun‐ nelma tulevaisuuden arkipäivästä on tarpeel‐ linen.

Luotsit: Maija ja Johanna 19

Talkootarinoita 2011  

Talkooluotsien kirjoittamia talkootarinoita vuodelta 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you