Page 1

TIETOA TIETOA [ 1 • 2013 ]

TIE TO PALV E LU N ASIAK ASL E HTI • 1 • 2013

Asiakkaan kokoisia palveluita Avaa & tutustu! tieto palvelu

TIETOA JA PALVELUASENNETTA

TOIMISTO- JA TIETOTEKNIIKKA

1


TIETOA [ 1 • 2013 ]

TIETOPALVELU

tulostamisen ja asiakirjahallinnan osaava palvelutalo [ MITÄ TEEMME ] Teemme tulostus- ja asiakirjapalvelujen sekä niihin liittyvien laitteisto- ja ohjelmistoratkaisujen sekä tulostusmateriaalien hankinnan ja hallinnan helpoksi – koko elinkaaren ajan. Palveluihimme kuuluvat tulostus- ja asiakirjaympäristön toiminnan analysointi ja suunnittelu sekä toiminnoiltaan optimoidun toimistoympäristön rakentaminen toteutuksineen asiakkaan tarpeiden mukaan. Olemme toteuttaneet lukuisien yritysten ja julkishallinnon asiakkuuksien kanssa palveluratkaisuja, jotka sisältävät teknisiä ratkaisuja, tuki- ja hallintapalveluita sekä jatkuvaa käyttökoulutusta.

tieto palvelu www.tietopalvelu.com myynti@tietopalvelu.com [ HÄMEENLINNA ]

[ TUOTTEEMME ] Voimakkaasti kasvavat tulostusympäristön hallintapalvelut erilaisine tuote-, palvelu- ja sovellusratkaisuineen tarjoavat asiakkaille tehokkaimman ja taloudellisimman tavan kehittää omaa toimintaansa – ympäristö-ystävällisyys huomioiden.

Sibeliuksenkatu 15 13100 HÄMEENLINNA puhelin 03 529 1200 [ YLIVIESKA ]

[ JOUSTAVA KUMPPANI ] Teemme paikallisena kumppanina juuri asiakkaalle sopivan ja oikein mitoitetun palvelupaketin; voimme ottaa asiakkaan koko tulostus-ympäristön hallintaan tai vain osan siitä - merkkiriippumattomasti. Hyödynnämme palvelutarjonnassamme nykyaikaisia ja tietoturvallisia pilvipalveluja ohjelmistoratkaisuineen sekä edistyksellisiä tukipalveluratkaisuja.

Valtakatu 11 84100 YLIVIESKA puhelin 030 600 2650 Rovaniemi

Timperintie 13 87400 KAJAANI Oulu

Ylivieska

Voimakkaasti kasvavat tulostusympäristön hallintapalvelut tuote-, palvelu- ja sovellusratkaisuineen tarjoavat asiakkaille tehokkaimman ja taloudellisimman tavan asiakkaalle kehittää omaa toimintaansa – ympäristöystävällisyys huomioonottaen. Palvelun tukena Xeroxin laadukkaat koko Suomen kattavat huolto-, ylläpito- ja tukipalvelut.

[ KAJAANI ]

puhelin 030 600 2642 Kajaani

[ OULU ] Alppitie 7 90530 OULU puhelin 030 600 2630 [ ROVANIEMI ]

Hämeenlinna

Aittatie 12 96200 ROVANIEMI puhelin 030 600 2600

Tietopalvelu – osaamista ja palveluasennetta vuodesta 1983! 2


TIETOA [ 1 • 2013 ]

Pienen asiakkaan ei tarvitse tyytyä

pieneen ratkaisuun Eikä ole pakko tyytyä myöskään isoon hintalappuun. Asiantuntijamme rakentavat Sinulle juuri oikeankokoisen palvelukokonaisuuden, joka varmistaa, että oma toimintasi on menestyksekästä.

lostus- ja sovellusmateriaalit, kuin työasema- ja palvelinratkaisut sekä monipuoliset ohjelmisto- ja tietoturvatuotteet eri tarpeisiin. Älä tyydy keskivertoon – ota tulostusympäristön palveluratkaisut käyttöösi ja helpota omaa työtäsi.

Et tarvitse omaa osaajaa toimipaikassasi tai kokea epävarmuutta siitä, paljonko tulostamisen tai asiakirjahallinnan kustannukset ovat kuukaudessa.

Jätä huolenpito meille.

Tarjoamme Sinun käyttöösi ammattitaitoisen henkilöstön ja nykyaikaiset ratkaisut tuottamaan laadukasta palvelua, jotta toimintanne olisi mahdollisimman tehokasta ja helppoa. Palvelumme kasvavat toimintanne mukana. Palveluratkaisumme mitoitetaan juuri teidän tarpeisiinne, jolla investoinneista saadaan paras mahdollinen hyöty.

HYÖDY PALVELUTUOTTEISTA Asiakkaan ei tarvitse investoida laitteisiin, ohjelmistoihin tai omaan IT-osaamiseen. Palvelutuote on helppo budjetoida ja sitä varten rakennetaan asiakaskohtainen selkeä hinnoittelu. Käytössäsi ovat aina ajanmukaisimmat ja tarkoituksenmukaisimmat laite- sekä ohjelmistoratkaisut. Palvelusi on aina oikean kokoinen ja joustaa muutostarpeissa.

Mietimme yhdessä, millaisia palveluja tarvitaan, jotta toimintanne olisi mahdollisimman tietoturvallista. Tutustu palveluvalikoimamme ratkaisuihin, jotka suunnitellaan aina asiakaskohtaisiin tarpeisiin. Löydät meiltä niin laadukkaat tulostusratkaisut, niissä käytettävät tu-

[ HYÖDYT VERRATTUNA PERINTEISEEN LAITE- JA YLLÄPITOSOPIMUSHANKINTAAN ] Palvelut toteutetaan asiakkaan määrittelemässä laajuudessa, juuri asiakkaan tarpeiden kokonaisuutta ajatellen. Verraten perinteiseen tapaan toteuttaa laite- ja ylläpitohankintoja, tämä on erittäin tehokas ratkaisu. Palvelun hyöty on myös se, että se on samalla kustannustasolla laajempi kuin perinteinen hankintatapa. Lukuisat PK-asiakkaat ja julkishallinto ovat alkaneet tehokkaasti hyödyntää näitä palvelutuotteita, kertoo myyntijohtaja Ilpo Ahokas Xerox Oy:stä. 3


TIETOA [ 1 • 2013 ]

ORGANISAATIOT EIVÄT TUNNE MAHDOLLISUUKSIAAN SÄÄSTÄÄ

tulostuskustannuksissaan Usein ajatellaan, että nykyisessä tulostusympäristössä ei olisi mitään parantamisen ja tehostamisen varaa, koska tuotteet ja palvelut on jo aiemmin hankittu kilpailuttamalla. Todellisuudessa on niin, että asiakkaat voivat saavuttaa todella merkittäviä säästöjä, mikäli tulostusympäristön toimintaan perehdytään ja analysoidaan kokonaisuutta kaikkine siihen liittyvine osa-alueineen. Tutkimuslaitos InfoTrendsin mukaan useimmat asiakkaat voisivat tulostusympäristön hallintapalvelujen avulla säästää noin 30 % asiakirjatuotannon kustannuksissa. Useimmat asiakastoimipaikat kuluttavat noin 6 % vuosiliikevaihdostaan / budjetistaan tulostukseen ja asiakirjatuotantoon. Keskikokoinen asiakastoimipaikka, jonka liikevaihto tai budjetti on noin 10 miljoonaa euroa, voisi säästää noin 150000 euroa vuodessa tehostamalla tulostusympäristöään. Tämän säästön asiakas voisi käyttää muihin toimintoihin tai kannattavuuden parantamiseen.

4

TUTKITTUA TIETOA! Tehokkaat tulostusympäristön toimintaprosessit parantavat henkilöstön tuottavuutta ja työntekijätyytyväisyyttä sekä mahdollistavat keskittymisen juuri olennaisiin työtehtäviin. Hyödyntämällä turvatulostus-, käyttäjätunnistautumis- ja käytönvalvontaratkaisuja, voidaan varmistua että kaikki tulostettavat asiakirjat säilyvät luottamuksellisina.


TIETOA [ 1 • 2013 ]

Hyvin monet organisaatiot eivät tunne mahdollisuuksiaan säästää tulostus- ja kopioin-

TEHOSTA tulostusympäristöäsi

tikustannuksissaan. Usein ajatellaan, että sen nykyisessä kopi-

toimistoa sijoitetut laitteet

Tarvikevarastoissa on paljon erilaisia, ja eri merkkisten lait-

ja tehostamisen varaa, koska tuotteet ja palvelut on jo hankittu

teiden kulutustarvikkeita. Tarvikkeisiin sitoutuu paljon rahaa

kilpailuttamalla. Todellisuudessa on niin, että asiakkaat voivat

ja ne myös vanhevat ajan saatossa. Saattaa olla että ne jäävät

saavuttaa merkittäviä säästöjä, mikäli tulostusympäristön toi-

jopa tarpeettomiksi laitemallien uudistuessa.

minnassa aletaan toteuttaa optimointia.

Työntekijöiden itse tilaamia tarvikkeita lojuu työpöytien

Tutkimuslaitos InfoTrendsin mukaan useimmat asiakkaat

laatikoissa. Tarvikevarastojen ulkopuolella voi olla tarvikkeita,

voisivat tulostusympäristön hallintapalvelujen avulla säästää

joista kukaan ei pidä lukua. Tällaisia ovat työntekijöiden hen-

20–30 % asiakirjatuotantokustannuksissa. Useimmat asiakas-

kilökohtaisia tulostimien tarvikkeet, joita usein säilytetään työ-

toimipaikat kuluttavat 3–6 % liikevaihdostaan / budjetistaan

pöytien laatikostoissa.

tulostukseen ja asiakirjatuotantoon liittyviin toimintoihin.

Vähän tulostusta ohjaavia käytäntöjä. Jos kirjalliset tulostus-

Seuraavassa on joitakin asi-

ta ohjaavat käytännöt puuttu-

esiintyviä

vat tai jos niiden noudattamis-

tilanteita, joista voi päätellä,

ta ei valvota, laitteiden käyttö

kannattaako asiakkaan harkita tulostusympäristön

toistakertaistaa kulut. Ympäri

nostavat nopeasti kustannuksia.

ointi- ja tulostusinfrastruktuurissa ei olisi mitään parantamisen

akasympäristöissä

laitteiden käyttö voi jopa viisi-

– tai väärinkäyttö – ei ole rajoi-

hallinta-

tettua.

palveluita:

Tietämättömyys siitä, kuka

Asiakkaalla on hyvin suppea

tai mitkä osastot käyttävät

käsitys kopioinnin ja tulos-

tai väärinkäyttävät kalliita

tuksen kokonaiskustannuk-

tai tehottomia laitteita. Tu-

sista. Ennen kuin ympäristöä

lostusta koskevien käytäntö-

voidaan todeta tehokkaasti

jen toimeenpaneminen edel-

toimivaksi, on mittauksiin sisällytettävä koko tulostin- ja

lyttää, että laitteiden käyttöä

kopiokonelaitekanta.

pystytään

valvomaan,

mit-

taamaan ja seuraamaan. Jos

Asiakkaalla on hyvin suppea näkemys yli- tai alihyödyn-

ei tiedetä, kuka tulostaa tai mitä tulostetaan, on mahdotonta

netyistä laitteista. Tulostusympäristön optimointi edellyttää

vaatia ohjeiden noudattamista.

kaikkien laitteiden käytön tuntemusta. Tämä auttaa arvioimaan nykyistä tulostusympäristöä ja optimoimaan sitä parhaalla

Laitteiden luovutusalustoilla on luottamuksellisia tieto-

mahdollisella tavalla.

ja sisältäviä tulosteita, joita kukaan ei nouda. Laitteiden yhteiskäytön pitäisi olla sujuvaa, eikä aiheuttaa asiakirjojen

onko ympäri toimistoa erilaisia kopiokoneita, tulostimia ja

tietoturvaan liittyviä ongelmia. Suojaamalla laitteet käyttäjä-

fakseja? Eri malliset ja merkkiset laitteet lisäävät usein tarvike-

tunnistautumisella voidaan estää luottamuksellisten tietojen

tilauksiin ja huoltoaikojen ylläpitämiseen liittyviä hallinnollisia

joutuminen vääriin käsiin sekä vähentää hukkasivujen määrää.

kuluja.

IT-osaston tukihenkilöt ovat kuormitettuja tukemaan tu-

Osastoilla on mahdollisuus hankkia omia laitteita. Monissa

lostusta ja kopiointia. IT-osastojen ensisijaisena tehtävänä on

asiakasorganisaatioissa on siirrytty keskitetyistä hankinnoista

ylläpitää palvelin-, työasema- ja ohjelmistoinfrastruktuuria.

hyvin hajanaiseen, osastokohtaiseen hankintaan. On yleistä, että erilaisia pöytälaitteita ilmestyy eri puolille toimistoa niiden

Mikäli organisaatiossanne esiintyy joitakin tai vaikka vain yk-

alhaisen hankintahinnan vuoksi. Nämä laitteet voivat kuitenkin

sikin näistä edellä mainituista, kannattaa tulostusympäristön

lisätä huomattavasti käyttökustannuksia.

hallintapalveluita harkita.

Epävarmuus pöytätulostimien määrästä ja niiden vaiku-

[ KÄÄNNY MEIDÄN PUOLEEMME! ] Toteutamme Sinulle

tuksesta tulostuskuluihin. Pöytätulostimia on hankittu pik-

yksityiskohtaisen analyyysin ja selvityksen tulostusympäristön

kuhiljaa kaiken kokoisiin organisaatioihin ja ne voivat merkit-

nykytilasta ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä sen ke-

tävästi kasvattaa tulostuskuluja. Monissa tapauksissa näiden

hittämiseen tähtäävän ratkaisun yhdessä kanssanne. 5


TIETOA [ 1 • 2013 ]

TULOSTUSYMPÄRISTÖSI OPTIMOINTI

toiminnan tehostamiseksi Voidaksemme tarjota parhaan mahdollisen ratkaisun tulostusympäristösi toimivuuteen, panostamme erityisen paljon sen nykytilan analysointiin. Selvitämme mahdollisimman perusteellisesti nykyisen tulostusympäristösi toiminnan ja siihen liittyvien toimintaprosessien kipupisteet.

nukset kulutustarvikkeineen) sekä niiden käyttöasteista ja –volyymeista. Lisäksi selvitämme henkilöhaastattelujen perusteella asiakkaan liiketoiminnalliset tavoitteet sekä niihen liittyvät toimintaprosessit, jotta tarjoamamme palveluratkaisu tukisi niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Voimme palveluratkaisuillamme vaikuttaa koko asiakkaan toiminnan laadukkuuteen, tuottavuuteen ja toiminnan tehokkuuteen – kokonaiskustannuksia unohtamatta.

Teemme kattavan analyysin koko nykyisestä laitekannastanne, niiden kustannuksista (hankinta- ja käyttökustan-

[ SUUNNITTELU ]

[ ANALYYSI ] • •

• Niiden toiminnallisten alueiden tunnista minen, joilla tuottavuutta voidaan parantaa, toimintoja tehostaa ja saavuttaa kustannus tehokkuutta • Laitekannan sunnittelu ja sijoittelu • Jatkuva optimointi

Ammattimainen nykyisen tulostusinfra- struktuurin ja prosessien arvionti Kokonaisvaltainen kustannusanalyysi tulostusympäristön näkyvistä kustannuksista ja piilokustannuksista

[ OHJELMISTORATKAISUT ]

[ PALVELUT JA TUKIRESURSSIT ]

[ HALLINTA ] • • •

[ KÄYTTÖÖNOTTO ]

Etähallinta- ja ServiceDesk -palvelut Ennakoiva tapahtumien hallinta ja automatisoitu kulutustarvikkeiden täydennys Keskitetty laskutus, raportointi sekä hallinta parhaan mahdollisen asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi

MONIMERKKIYMPÄRISTÖN PALVELURATKAISU Koska suuri osa asiakkaista on hankkinut tulostusympäristöihinsä useiden eri toimittajien laiteratkaisuja käyttöönsä, merkkiriippumaton palveluratkaisumme soveltuu erinomaisesti palvelemaan ja tukemaan asiakkaan koko laitekantaa.

• •

Toteutus asiakkaan kanssa sovitun suunnitelman mukaan Nopea käyttöön saattaminen ilman asiakkaan toiminnan häiriytymistä

Olemme sertifioituneet tarjoamaan markkinoiden johtavia Xerox® Partner Print Services –tulostuksenhallintapalveluita, joita on kehitetty parhaan mahdollisen asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi jo yli 20 vuoden ajan. Erittäin tyytyväisiä asiakkaita palveluilla on ympäri maailman jo yli 150.000.

6


TIETOA [ 1 • 2013 ]

Laadukkaat PALVELUT TARVITSEVAT VERTAISENSA RATKAISUT

Palveluratkaisuiden tueksi tarjoamme asiakkaillemme alan johtavat tuote- ja palvelumerkit. Toimimme osana Xerox Concessionaire ja DataGroup -jälleenmyyntiketjuja .

Käy tutustumassa Create Range –sovellustuotteisiin sivulla: http://xerox.com/picturefinder/Videot/Create Range

LOPPUTULOS RATKAISEE

laadukkaat ja monipuoliset tarvikkeet ja materiaalit eri käyttösovelluksiin Oletko tullut ajatelleeksi, että hyödynnettäessä laadukkaita tulostus- ja sovellusmateriaaleja voidaan luoda entistä positiivisempaa mielikuvaa markkinointiin sekä viestintään? Laadukkuuden kannalta ratkaisevaa ei ole ainoastaan se minkälaisella laitteella tulostaminen toteutetaan, vaan lisäksi se, mitä tulostusmateriaaleja ja sovelluksia hyödynnetään. Nämä materiaalit ja tarvikkeet yhdistettyinä tasokkaisiin tulosteisiin, ja niiden antamat laajat mahdollisuudet useisiin erilaisiin käyttösovelluksiin, ovat kuin kermakuorrutus kakun päälle. Kokeile niin hämmästyt!

Tulostusmateriaali ja tarvikevalikoimassamme mm.: • paperit; väritulostuspaperit, värilliset paperit • tarrat; paperitarrat ja synteettiset tarrat • Xerox –laserkasetit – laaja vali koima eri merkkisiin tulostimiin • synteettiset tulostusmateriaalit • Create Range –sovellustuotteet persoituun viestintään; asiakaslahjoihin, markkinointimateriaaleihin, messuille jne.

100%

Performance Guaranteed

Xerox tarjoaa 100 %:n suoritustakuun kaikille paperituotteille, jotka mainitaan Xerox-laitteiden suositeltujen tulostusmateriaalien luettelossa. Ellette ole tyytyväinen suositellun paperin tai materiaalin suorituskykyyn, voitte palauttaa meille käyttämättömän osan siitä. Me vaihdamme sen toiseen tai palautamme teille rahat - taatusti ja vaivattomasti.

LAADUKKAAT TULOSTUSMATERIAALIT TAKAAVAT PARHAAN MAHDOLLISEN KÄYTETTÄVYYDEN LAITTEILLE.

7


TIETOPALVELU

tulostamisen ja asiakirjahallinnan osaava palvelutalo

Tulostusympäristön hallintapalvelut Laitteet & Ohjelmistot Tulostustarvikkeet ja -materiaalit Ylläpito- ja tukipalvelut Koulutuspalvelut

tieto palvelu

www.tietopalvelu.com myynti@tietopalvelu.com

TOIMISTO- JA TIETOTEKNIIKKA

[ HÄMEENLINNA ]

[ YLIVIESKA ]

[ KAJAANI ]

[ OULU ]

[ ROVANIEMI ]

Sibeliuksenkatu 15

Valtakatu 11

Timperintie 13

Alppitie 7

Aittatie 12

13100 HÄMEENLINNA

84100 YLIVIESKA

87400 KAJAANI

90530 OULU

96200 ROVANIEMI

puhelin 03 529 1200

puhelin 030 600 2650

puhelin 030 600 2642

puhelin 030 600 2630

puhelin 030 600 2600

Tietoa 01/2013 - Hämeen Tietopalvelu Oy asiakaslehti  
Advertisement