Page 1

Afgiftekantoor Tielt 1

oPde HOOGTE www.tielt.be

stadsmagazine van Aarsele . Kanegem . Schuiferskapelle . Tielt

JUli 2017

Verschijnt maandelijks behalve augustus


Beste inwoners

Project Collegesite p. 3-5

Tielt Zomert uitneembare middenkartern

Speeltoestellen p. 20-21

verder COLLEGESITE 3 . BEVOLKING 6 . UIT DE RAAD 7 . GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES 8 . VACATURES 9 . JAARREKENING 10 . TIELT IN BEELD 11 . WIFI 12 . HINDERPREMIE 12 . WERKEN RINGLAAN 13 . INRICHTING GRUUTHUSESTRAAT 14 . WEREN ZWAAR VERKEER 14 . TIELT ZOMERT MIDDENKATERN . NOODSITUATIES 15 . SLIM IN DE ZON 16 . KINDEROPVANG 16 . STEUNPUNT VAKANTIEPARTICIPATIE 17 . ZOMERAANBOD BIB 18 . VRIJE TIJD KORT 19 . SPELEN IN TIELT 20 . ZOMERSE FIETSTIP 22 . UIT IN TIELT 23 . TOT UW DIENST 26

Colofon Op de hoogte is het officiële informatieblad van de Stad Tielt. Het Stadsmagazine verschijnt maandelijks (behalve in de maand augustus) en wordt gratis aangeboden aan de Tieltse bevolking. Redactieadres Communicatie, Stadhuis, Markt 13, 8700 Tielt, T 0514 2 81 70, info@tielt.be Binnenbrengen teksten Suggesties voor teksten voor het Stadsmagazine van september 2017 dienen uiterlijk op 1 augustus om 8u00 bezorgd te worden aan de dienst Communicatie, Stadhuis, Markt 13, T 051 42 81 70 of info@tielt.be. Activiteiten voor de UIT-kalender dienen uiterlijk op 5 augustus ingevoerd te zijn in www.uitdatabank.be. Verantwoordelijke uitgever Els De Rammelaere, burgemeester Realisatie Kliek Creatieve Communicatie, www.kliek.be © Stad Tielt - Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden zonder toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

In dit nummer verneem je meer over de plannen met de collegesite in Tielt. We zijn verheugd dat deze schitterende locatie in het hart van de stad een bestemming krijgt waar wonen, winkelen en ontspannen hand in hand zullen gaan. Momenteel lopen de onderhandelingen met de projectontwikkelaar nog, maar toch kunnen we al een idee geven van de bestemming van de site. Je leest er alles over op de volgende pagina’s. Verderop in deze editie vind je duiding bij het nieuwe algemeen politiereglement met de integratie van de gemeentelijke administratieve sancties. Dit maakt het mogelijk om snel en efficiënt op te treden tegen kleine criminaliteit en overlast. Hoe het precies in zijn werk gaat, lees je verderop. We leggen jullie ook de cijfers van de jaarrekening 2016 voor, ondertussen een jaarlijkse traditie in dit magazine. De rekening sluit af met een overschot, te danken aan de beheerste uitgaven. Deze vakantieperiode is ook hét uitgelezen moment om de verschillende speelterreinen uit te proberen. Deze werden recent vernieuwd. We brengen een handig overzicht van alle locaties. Middenin deze editie vind je eveneens een handige uitneembare katern met alle activiteiten van Tielt Zomert in juli en augustus. Hou hem zeker binnen handbereik, want er valt heel wat te beleven in onze stad! Geniet van de zomer, geniet van de vakantie! Afspraak op één van de vele activiteiten! Vriendelijke groeten, Els De Rammelaere Burgemeester, namens het Schepencollege


in de kijker

Collegesite

Stadsvernieuwingsproject Kortrijkstraat Het stadsbestuur ging in het kader van het Stadsvernieuwingsproject Kortrijkstraat over tot het aanduiden van een voorkeursbieder. Dit betekent dat de ontwikkeling van de collegesite opnieuw een stap verder is.

De stad wenst immers met een private partner samen te werken om de collegesite te ontwikkelen. De voorkeurs­bieder die aangeduid werd, is THV Kortrijkstraat (VT Invest en Vlaemynck Invest). Hiermee volgt het schepencollege het verslag van de jury. Nu wordt er onderhandeld met deze voorkeursbieder om tot een definitief contract te komen. Beide partijen hebben de ambitie om dit in het najaar af te ronden. VOORGESCHIEDENIS Het project van de ‘collegesite’ heeft al een lange voorge­ schiedenis en startte in 2005 toen de stad Tielt de gebouwen van het vroegere Sint-Jozefscollege verwierf. Eén jaar eerder kon de Tieltse Bouwmaatschappij een deel van de gebouwen van de Regina Pacis in de Ieperstraat kopen. In de loop van

de volgende jaren kwam er een ruil met Het Nieuwland dat de gebouwen van ‘Beukenhove’ kon betrekken. Deze carrousel werd vervolledigd door de verhuis van het dienstencentrum naar de huidige locatie in ’t Vijverhof. Na verschillende pogingen om dit stadsdeel te vernieuwen, kwam in 2013 het project echt uit de startblokken met de selectie van vier kandidaten. Na de opmaak van het bestek werden in april 2015 twee offertes ingediend. Samen met een jury bestaande uit een tiental experts op diverse gebieden (mobiliteit, stedenbouw, detailhandel, financiën ...) werden deze offertes verder verfijnd. In mei 2017 werd het juryverslag afgerond en volgde het schepencollege de jury door THV Kortrijkstraat als voorkeursbieder aan te duiden.

JULI 2017

3


10

1 2

9

7 8

6 3 11 5 4

1

In- en uitrit ondergrondse parking: een private parking (voor bewoners) en een ruime publieke parking die ook bereikbaar is vanuit de Kortrijkstraat. Daarnaast worden er nog enkele bovengrondse parkeerplaatsen en voldoende fietsenstallingen voorzien.

2

Het historische patersklooster (nu: Huis Tabor) blijft een belangrijk (zicht-) element in het ganse project.

4

Tielt Stadsmagazine

3

Het ‘Groot College’ waarbij de monumentale kopgevel de nodige zichtbaarheid krijgt.

4

Het huidige dienstencentrum ’t Vijverhof wordt vervangen door winkelruimte en wonen.

5

Het project voorziet een brede opening van de projectsite aan de Kortrijkstraat.


AMBITIES VOOR DE STAD De volledige projectzone omvat ongeveer 15.000 m² in het hart van Tielt. Met de ontwikkeling ervan wil het stadsbestuur dat deze historische site een hedendaagse invulling krijgt. Hierbij moet wonen hand in hand gaan met werken, winkelen, handel, horeca en dienstverlening. De ontwikkeling van dit gebied zal de belevingswaarde van deze site verhogen, wat het ganse kernwinkelgebied ten goede zal komen. Daarnaast zal het de uitstraling van Tielt verhogen, zowel voor de eigen inwoners als voor de bezoekers. Hiermee willen we ook nieuwe bewoners naar het centrum van de stad aantrekken. De inbreng van de stad in dit project is enerzijds de grond van de projectsite en een beperkte financiële bijdrage (afhankelijk van te verkrijgen subsidies). In ruil hiervoor kan de stad onder meer rekenen op publieke openbare ruimte (groen, wandelboulevards ...), (centrum)parking (in de vorm van ondergrondse publieke parking, uitgebreide fietsstallingen …) en een nieuw centraal gelegen dienstencentrum op maat van de hedendaagse noden.

6

Centrale winkelboulevard van Kortijkstraat tot Patersdreef: verkeersvrij en met voldoende groen zodat de zachte weggebruiker zich gemakkelijk, vlot en veilig doorheen de site kan bewegen.

7

Mix van diverse functies: - Commerciële ruimtes op gelijkvloers met plaats voor detailhandel en horeca. - Wonen met aandacht voor levenslang wonen: jonge alleenstaande mensen, jonge gezinnen, koppels, ouderen (al dan niet met zorg).

VOLGENDE STAPPEN: COMMUNICATIE EN ONDERHANDELINGEN Nu er beslist werd om op basis van dit voorstel verder te onderhandelen, wordt een uitgebreid informatie- en participatietraject opgestart. Hierbij zullen alle belanghebbenden gehoord worden. Daarom zal een afzonderlijke communicatie- en participatiecel worden opgericht en een klankbordgroep samengesteld bestaande uit buurtbewoners, handelaars en/of verenigingen. Ondertussen proberen het stadsbestuur en THV Kortrijkstraat op basis van de indiende offerte en de input uit het juryverslag tot een definitief akkoord te komen. Beide partijen hebben de ambitie om zo snel mogelijk een overeenkomst te sluiten. Dit wordt voorzien in dit najaar. Indien er niet tot een overeenkomst kan worden gekomen met deze voorkeursbieder zal rond de tafel gezeten worden met de andere inschrijvers. MEER info communicatie en dienstverlening markt 13, tielt - T 051 42 81 70 info@tielt.be

8

Nieuw dienstencentrum aangepast aan de hedendaags noden.

9

Stadspark dat doorloopt in de projectzone.

10

Het beschermde Huis Mulle de Terschueren.

11

Het beschermde oorlogsmonument krijgt een nieuwe locatie op de site.

JULI 2017

5


bevolking

geboorten

huwelijken

14.04 te Roeselare: Nant Callens 24.04 Aleksander Ziemianek 02.05 te Waregem: Emile Van Caenegem 04.05 te Deinze: Andreas Tassaert 05.05 te Gent: Cyriel De Backer 05.05 Ján Gatial 05.05 te Deinze: Louise De Smet 09.05 te Izegem: Gauthier Vermeersch 09.05 Ellis Tacq 16.05 Jules Dierckens 18.05 te Deinze: Geike Mahieu 20.05 te Izegem: Medeea Stoian

overlijdens 03.05 Anna Verloove, °Schuiferskapelle 29/10/1936, w. Robert Van Steenkiste 05.05 Paula De Smet, °Tielt 27/03/1935, w. Gabriel De Cloet 06.05 Lucien Claeys, °Tielt 17/09/1925, e. Yvonne Penninck 08.05 Daniël Bouckaert, °Tielt 04/04/1941, e. Gerardine Defoor 12.05 Yvette Madou, °Tielt 25/05/1952, w. Luc De Craemer 14.05 Daniel Vanslambrouck, °Tielt 21/05/1941, e. Marie Josephe 16.05 Georges De Brabandere, °Tielt 04/04/1931, e. Simonne Christiaens 17.05 Norbert Bouckaert, °Tielt 01/03/1946 21.05 Marie-Jeanne Martens, °Wingene 31/07/1948, e. Roger Van de Walle 23.05 te Roeselare: Vande Casteele Valeer, °Aarsele 11/12/1938, e. Jeannine Van Wonterghem 24.05 Nick Lannoo, °Tielt 06/08/1963, e. Mieke lapeere 26.05 Patrick Hellebuyck, °Tielt 13/07/1961

6

Tielt Stadsmagazine

2 juni

3 juni

Stacey Van Colen en Wendy Van Ryckeghem

Elien Holvoet en Mathias De Keyser

3 juni

17 juni

Alain Wiebouw en Sofie Desimpelaere

Sonny Heremans en Femke Sierens

17 juni

Elien Windels en Dimitri Huvaere


onze stad

jubilea

uit de raad VAN 23 mei 2017

50 19 mei

Mariette Desmet en Erik Spiesschaert vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

50 26 mei

Frits Vandoorne en Andrea Vandaele vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

50 2 juni

Marie-José Van Daele en Noël Verwilst vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

De raad keurde goed  De jaarrekeningen 2016 van de stad Tielt en van het Autonoom Gemeentebedrijf Tielt, het activiteitenverslag 2016 van het AGB en het Evaluatieverslag Beheersovereenkomst tussen stad Tielt en AGB Tielt 2016. Zie ook p. 10.  De algemene politieverorde­ ning Regio Tielt, evenals het bijzonder reglement op stilstaan en parkeren, de samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende gemeenten van de Politiezone Regio Tielt inzake toepassing van de GASreglementering en de samenwerkingsovereenkomst met stad Oostende inzake bemiddeling in de GAS-reglemente­ ring en het aanstellen van de bemiddelingsambtenaar. De raad stelde dhr. Wouter Mouton aan tot sanctionerend ambtenaar voor Tielt en bekrachtigde de protocolovereenkomst afgesloten tussen de stad Tielt en het Parket WestVlaanderen. Zie ook p. 8.  De aanvullende politieverordeningen betreffende - Het weren van doorgaand vrachtverkeer uit de stads- kern van Tielt. Zie ook p. 14. - Het realiseren van een voet gangersoversteek in de Brouwerijstraat, de Bierman- straat, de Henri D’Hontstraat en Schuiferskapelle-Dorp.  De tijdelijke politieverordening n.a.v. de Tieltse Europa­ feesten op 7, 8, 9 en 10 juli 2017 en het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op dinsdag 11 juli 2017.  Het bijzonder nood- en inter­ ventieplan (BNIP) Europafeesten 2017.

 De akten kosteloze verwerving van gronden gelegen in de Aarselekapellestraat Kanegem en in de Burgemeester Collestraat Tielt.  Het ontwerp en bestek ‘Herstellingswerken aan diverse wegen in de regio ILV Midwest dienstjaar 2017’, geraamd op 898.719,25 euro BTW verlegd met een aandeel voor stadsbestuur Tielt van 187.290,00 euro BTW verlegd en een aandeel voor Rio P - grondgebied Tielt van 81.073,50 euro BTW verlegd, en van een open aanbesteding als gunningswijze. De werken omvatten op grondgebied Tielt de plaatselijke heraanleg van de Kleine Ruiseledestraat, Galgenstraat, Houthagestraat, Kazernestraat, Brugse Heirweg, Vijfpachtgoenstraat, Tommekouterstraat - Kapellebeekwegel en Poelberg.  De bijkomende overeenkomsten erosieprojecten Latexco versus Immolat NV en versus Vuylsteke.  De vervanging van een vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de Raad van Bestuur Cultuurcentrum Gildhof.  De agenda van de algemene vergaderingen van volgende instanties, tevens bepaalde de raad het mandaat van haar vertegenwoordiger in deze vergaderingen: Figga op 23 juni 2017, TMVW IC op 30 juni 2017, buitengewone algemene vergadering van TMVW IC op 30 juni 2017. De raad verleende gunstig advies bij de rekening 2016 van de kerkfabrieken. De raad nam kennis van het rapport organisatiebeheersing 2016 en van het informatieveiligheidsplan.

meer info De volgende GEMEENTERAADSZITTING VINDt plaats op 6 juli 2017 om 20u00 in de raadzaal van het stadhuis. www.tielt.be /Gemeenteraad

JULI 2017

7


Gemeentelijke Administratieve Sancties Op de gemeenteraad van 1 juni keurde de gemeenteraad van de stad Tielt, als eerste gemeente van de politiezone Regio Tielt, het uniform politiereglement goed. Het uniform politiereglement werd opgesteld in overleg met en met medewerking van de lokale Politie en met de overige gemeenten van de politiezone (Ardooie, Ruiselede, Lichtervelde, Pittem en Wingene). Het uniform politiereglement wordt, na inwerkingtreding op 1 juli, het middel bij uitstek om de lokale overlastproblematiek aan te pakken. In dit uniform politiereglement worden handelingen en gedragingen die een verstoring van de openbare orde met zich mee kunnen brengen én die overlast kunnen berokkenen aan inwoners en voorbijgangers strafbaar gesteld met een administratieve sanctie. Met de inwerkingtreding van de administratieve sancties wordt het mogelijk om snel en efficiënt op te treden tegen kleine criminaliteit en overlast. Het reglement bevat onder meer bepalingen omtrent geluidsoverlast, evenementen, gebruik van de openbare weg, afval en sluik­s torten, wildplassen, hondenpoep …

8

Tielt Stadsmagazine

Op diezelfde gemeenteraad werd ook een reglement goedgekeurd dat bepaalde inbreuken op de wegcode, meer bepaald op het stilstaan en parkeren, strafbaar stelt met een administratieve sanctie. Parkeren op het trottoir, dubbel parkeren of parkeren op een oversteekplaats voor voetgangers zijn maar enkele van de inbreuken die kunnen worden bestraft met een administratieve sanctie. Op die manier beschikt de stad ook op het vlak van mobiliteit en parkeren over een actief handhavingsinstrument. CONCREET Een administratieve sanctie kan verschillende vormen aannemen. Vooreerst is er een administratieve boete die wordt opgelegd door een onafhankelijke sanctionerend ambtenaar. Deze boete kan maximaal 350 euro bedragen (175 euro voor minderjarigen, d.w.z. 16-18 jaar) en wordt proportioneel vastgesteld. Dit betekent dat een eerste inbreuk nooit met de maximale

boete zal bestraft worden. Indien er echter sprake is van herhaling van gelijkaardige inbreuken dan zal de boete verhoogd kunnen wor­den tot maximaal 350 euro. Voor de inbreuken op stilstaan en parkeren bedragen de boetes 55 en 110 euro. Er bestaan ook andere sancties. Zo kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om een toestemming of vergunning verleend door de stad te schorsen of in te trekken of om een inrichting tijdelijk of definitief te sluiten. De burgemeester kan ook een tijdelijk plaatsverbod opleggen, zoals het verbieden van toegang tot een evenement of horecazaak. Een afschrift van het volledige uniform politiereglement en van het reglement houdende stilstaan en parkeren vind je op www.tielt.be meer info JURIDISCH ADVISEUR MARKT 13, TIELT T 051 42 81 80 JURIST@TIELT.BE


VACATURE stad tielt

GEMEENSCHAPSWACHTVASTSTELLER

vacature

In het kader van het inwerkingtreden van de gemeentelijke administratieve sancties werven wij een gemeenschapswachtvaststeller aan. Het betreft een voltijdse contrac­tuele betrekking van 38u, op niveau C1-C3, voor een contract van onbepaalde duur.

 BEJAARDENHELPER C1 - C2 (m/v) - Voltijds (38/38)

Functie Als gemeenschapswacht-vaststeller ben je gericht op het voorkomen van openbare overlast, stel je inbreuken vast die aanleiding geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie en sta je onder meer in voor het organiseren van veiligheids- en preventieopdrachten. Profiel  Je bent een assertieve en vriende­ lijke collega die zelf­s tandig kan werken.  Je bent bereid een opleiding te volgen tot gemeenschapswachtvaststeller.  Je bezit de Belgische nationaliteit.  Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  Je beschikt over een diploma secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs.

Aanbod  Aanleg van een wervingsreserve van 1 jaar.  Een aantrekkelijk loon (bruto geïndexeerd maandsalaris, minimum 1.852,51 euro en maximum 3.390,57 euro), dubbel vakantiegeld en eindejaarstoelage.  Bijkomende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.  Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt volledig in aanmerking genomen. Interesse? Alle inlichtingen in verband met de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de selectieprocedure vind je op www.tielt.be. De schriftelijke kandidaturen aan de hand van je C.V. en kopie diploma dienen aangetekend opgestuurd te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 13, 8700 Tielt, uiterlijk op 30 juli of tegen afgifte ingediend te worden bij de dienst HR en loopbaanbeheer. meer info HR EN LOOPBAANBEHEER MARKT 13, TIELT - T 051 42 81 65 PERSONEELSDIENST@TIELT.BE

OCMW TIELT

Het OCMW van Tielt gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve door middel van een aanwervingsexamen voor volgende functies in het Woonzorgcentrum Deken Darras:

 VERPLEEGKUNDIGE C3 - C4 (m/v) en BV1 - BV3 (m/v) met verloning volgens diploma - Voltijds (38/38) De functiebeschrijvingen en de toelatingsen aanwervingsvoorwaarden zijn te ve­rkrijgen bij de personeelsdienst van het OCMW. De schriftelijke kandidaturen dienen aan de hand van het inschrijvingsformulier, samen met een afschrift van het diploma, per aangetekend schrijven opgestuurd te worden aan de voorzitter van het OCMW Tielt en dit uiterlijk op 15 september. De poststempel geldt als bewijs. Het OCMW Tielt biedt, in afwachting van de resultaten van de aanwervingsexamens voor deze functies, tijdelijke contracten aan. Je kan je hiervoor wenden tot mevr. Hilde Van Maele, directeur woonzorgcentrum Deken Darras, Schependomstraat 4 te Tielt.

meer info OCMW Tielt - Deken Darraslaan 17, Tielt Personeelsdienst - T 051 42 79 10 personeeldienst@ocmwtielt.be

JULI 2017

9


Jaarrekening 2016 Ieder jaar wordt de jaarrekening van het vorige dienstjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De jaarrekening toont de financiële resultaten van de werking van het afgelopen jaar en leert ons hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het bestuur. De gemeenteraad van Tielt keurde op 1 juni de jaarrekening 2016 van onze stad goed. Het is de derde rekening van het huidige meerjarenplan 2014-2020. De rekening 2016 sluit af met een overschot van 765.387,05 euro ten opzichte van het budget. Dit overschot is te danken aan de beperkte uitgaven. Exploitatie-uitgaven Er werden in 2016 voor 1.081.933,79 euro minder exploitatieuitgaven gedaan dan voorzien in het budget.

Exploitatie-ontvangsten De gerealiseerde exploitatie-ontvangsten liggen 321.232,88 euro lager dan voorzien in het budget.

Overzicht exploitatie-uitgaven

Jaarrekening 2016

Overzicht exploitatie-ontvangsten

Jaarrekening 2016

Uitgaven

22.348.615,99 euro

Ontvangsen

27.004.270,37 euro

 Operationele uitgaven

20.324.493,25 euro

 Operationele ontvangsten

25.619.347,65 euro

1. Goederen en diensten

4.232.051,52 euro

1. Ontvangsten uit de werking

1.928.094,62 euro

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

9.310.872,62 euro

2. Fiscale ontvangsten en boetes

14.210.014,86 euro

3. Toegestane werkingssubsidies

6.508.724,90 euro

3. Werkingssubsidies

8.805.428,25 euro

4. Andere operationele uitgaven

272.844,21 euro

4. Andere operationele ontvangsten

675.809,92 euro

 Financiële uitgaven

2.024.122,74 euro

 Financiële ontvangsten

1.384.922,72 euro

1% 29%

9%

19%

2% 42%

De overschotten op goederen en diensten zijn een samenloop van verschillende elementen. Op sommige elementen, zoals de zachte winter of de energieprijzen, heeft het stadsbestuur geen impact. Andere elementen zijn een gevolg van een bewust beleid van zuinig beheer. De overschotten op de bezoldigingen zijn het gevolg van verschillen in datum van indiensttredingen en in anciënniteiten. Autofinancieringsmarge De autofinancieringsmarge geeft weer in welke mate de stad in staat is om op een structurele wijze de langlopende schuldenlasten te dragen uit de exploitatiemiddelen. Door het overschot op de exploitatierekening stijgt ook de autofinancieringsmarge. Sinds 2014 is deze marge opnieuw positief.

5%

33%

53%

De ontvangsten liggen voor 98,82% in de lijn van wat gebudgetteerd was. Enkel de ontvangsten uit de eigen werking, onder andere als gevolg van de sluiting van het cultureel centrum Gildhof, en de ontvangen subsidie in het gemeentefonds, liggen iets lager dan gebudgetteerd.

Schuldenlast In 2016 verminderde de schuldenlast van de stad met 2.827.054,41 euro. Eind 2016 heeft de stad nog een schuld uitstaan van 29.905.909 euro. Er werden in 2016 geen nieuwe leningen aangegaan. Evolutie schuldenlast

Evolutie autofinancieringsmarge per inwoner

2011

41.202.772 euro

2014

35.654.113 euro

2012

41.233.298 euro

2015

32.732.295 euro

2013

38.709.823 euro

2016

29.905.909 euro

meer info Financiële Dienst - T 051 42 81 60 financieelbeheerder@tielt.be De volledige jaarrekening vind je op www.tielt.be

10

Tielt Stadsmagazine

7%


tielt in beeld

ROOKVRIJE KLASSEN

Op 30 mei ontving de stad Tielt een delegatie van de deelnemers aan de wedstrijd ‘Rookvrije Klassen’ in het stadhuis om tijdens een feestelijke receptie hun klassendiploma en gadget voor elke rookvrije leerling in ontvangst te nemen. De wedstrijd moedigt leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs aan om niet te roken of hen te helpen om te stoppen met roken. In Tielt namen klassen uit De Bron en het VTI deel, ze bleven allen rookvrij. Proficiat!

WEEK VAN DE KORTE KETEN Van 25 mei tot 5 juni nam Tielt deel aan de Week van de Korte Keten. De actie op de donderdagmarkt van 25 mei klonk als muziek in de oren en op zaterdag 3 juni vond een live cooking plaats op de Boerenmarkt. Leerlingen van RHIZO Hotelschool Kortrijk deelden maar liefst 1.700 lekkere hapjes van eigen bodem uit. Bovendien was er een wedstrijd en werden Rita Blomme en Hildegard Maes, beiden uit Tielt, beloond met een waardebon 100% West-Vlaams.

NETWERKMOMENT

Het stadsbestuur en de Raad Lokale Economie van Tielt organiseerden op 9 juni een netwerkmoment voor Tieltse ondernemers. Een 300-tal ondernemers volgden in gastbedrijf Fertira inspire-rende voordrachten van Brouwerij De Poes, Comfort Home en Ekopak, waarna een rondleiding kon gevolgd worden in Fertira. De avond werd afgesloten met een receptie en netwerkmoment.

JULI 2017

11


ondernemen

Eenvoudiger procedure

Premie voor handelaars

met hinder door wegenwerken

Stad Tielt investeert de laatste jaren in de attractiviteit van het kernwinkelgebied. Het verhogen van de winkelsfeer en het winkelcomfort is dan ook een must. Eén van de acties om het winkelcomfort te versterken, is het aanbieden van gratis wifi in het kernwinkelgebied. Dit was reeds sinds 2016 het geval op de Markt en in het eerste deel van de Bruggestraat en vanaf nu wordt er ook wifi aangeboden in de volledige Kortrijkstraat. Tijdens het winkelen is het dus heel eenvoudig om openingsuren van de winkels, toeristische weetjes of de meest recente info van Tieltse evenementen op te zoeken. Een extra dienstverlening voor de shoppers en al wie er gebruik van wenst te maken! Aansluiten op de wifi is zeer eenvoudig en kan op de volgende wijze:  Heb je thuis internet van Telenet? Zet je wifi aan op je toestel en kies voor het draadloze netwerk ‘TelenetWiFree’. Geef je Telenet-login en je wachtwoord in. Deze gegevens vind je thuis op je Telenet Paspoort of via mijntelenet.be. Je dient dit één keer te doen en voortaan word je overal waar WiFree wordt aangeboden, automatisch geconnecteerd.  Heb je thuis geen internet van Telenet? Geen probleem, surf via je browser naar een website die begint met http:// en je ziet een registratiepagina verschijnen. Kies voor gratis toegang, vul even je gegevens in of log in via Facebook of Google en hop, ook jij kan gratis surfen. meer info TOERISME EVENEMENTEN EN LOKALE ECONOMIE

12

Tielt Stadsmagazine

In vergelijking met eerdere maatregelen zijn handelaars niet langer verplicht om hun zaak te sluiten om recht te hebben op een premie, en zal de toelage voortaan automatisch worden toegekend. VOORWAARDEN De voorwaarden die zullen moeten voldaan zijn om van de nieuwe premie te genieten:  Deze maatregel geldt uitsluitend voor micro-ondernemingen: minder dan 10 werknemers, jaarlijks omzetcijfer lager dan 2 miljoen euro.  De activiteit van de onderneming omvat het rechtstreeks verkopen of verstrekken van diensten in de bebouwde inrichting van de onderneming.  Geen andere beroepsinkomsten dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die de hinder ondervindt.  De onderneming moet minstens een maand ernstige hinder ondervinden, de sluitingsverplichting die voorheen van kracht was, vervalt. BEDRAG De nieuwe hinderpremie van 2.000 euro wordt automatisch uit­ gekeerd voor de eerste 20 kalenderdagen waarin de onderneming hinder van werken ondervindt. Wie toch de deuren moet sluiten, krijgt vanaf de 21ste dag hier bovenop 80 euro per kalenderdag sluiting. Merk op: dit is enkel van toepassing voor de werkzaamheden die nieuw aanvatten op 1 juli 2017. Bestaande werkzaamheden die verder lopen, vallen onder de oude regelgeving.

WWW.vlaio.be

© filip op de beeck

WIFI IN DE KortrijKSTRAAT

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat kunnen vanaf juli automatisch rekenen op een ‘hinderpremie’. Daar bovenop kan nog een extra premie bekomen worden als de handelaar gedwongen wordt zijn of haar zaak volledig te sluiten.


wonen

kort Beslissing milieu-effect rapportage RUP Ter Kouter De beslissing aangaande het onderzoek tot milieu-effect rapportage RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Ter Kouter en de screeningnota liggen ter inzage in het stadhuis van Tielt, Markt 13, dienst Ruimtelijke Omgeving, en kunnen geraadpleegd worden op www.mervlaanderen.be in de ‘dossierdatabank’ onder het nummer SCRPL17107. Meer info bij de dienst Stedenbouw. Nieuwe ingang recyclagepark De ingang van het recyclagepark is sinds 23 juni verplaatst naar de Bosakkerstraat. Deze maatregel werd genomen als oplossing voor de filevorming en daardoor ontstane gevaarlijke situatie in de Tenhovestraat, waar zich voorheen de ingang bevond. Er is een inrijverbod voor voertuigen vanaf de Tenhovestraat naar de Bosakkerstraat. Ter plaatse staat de nieuwe aanrijroute naar de ingang van het recyclagepark aangeduid met passende bewegwijzering. Meer info bij de dienst Milieu.

werken ringlaan Op de Ringlaan wordt op de volgende locaties gewerkt:  Werfzone 9: Vak tussen de Wingenesteenweg en Ruiseleedsesteenweg, kant centrum. De werken startten begin juni en zullen tegen half september afgerond zijn. Het verkeer kan in beide richtingen door langs de werfzone.  Werfzone 11: Werken op het kruispunt Ringlaan/Egemsesteenweg/Deken Darraslaan kant Wingene. De werken startten midden mei en zullen afgerond zijn voor de start van het bouwverlof.

Het kruispunt is hierbij afgesloten richting Egemsesteenweg. Komende van Pittem kan je enkel rechtsaf naar de Deken Darraslaan. Vanuit de Deken Darraslaan kan je zowel linksals rechtsaf slaan.  Werfzone 12: Vak tussen de Ruiseleedsesteenweg en Felix d'Hoopstraat, kant Ruiselede. De werken startten eind maart en duren tot het bouw- verlof. Het verkeer kan in beide richtingen door langs de werfzone. meer info omgevingsloket

JULI 2017

13


Inrichting Gruuthusestraat De Gruuthusestraat wordt heringericht om de verkeersveiligheid van vooral de zwakke weggebruiker te verhogen. Het ontwerp voorziet een rijvak éénrichtingsverkeer met verplichte rijrichting richting station. Fietsverkeer blijft mogelijk in beide richtingen en dit op volwaardige, aan­liggende fietspaden.

Om sluipverkeer in de aanpa­lende smalle woonstraten te vermijden, voorziet het stadsbestuur een inrijverbod, uitgezonderd plaatselijk verkeer, in de Korteweg en de Kastanjelaan. Het ontwerp wordt in een volgende fase ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams gewest, dat de weg beheert.

Ook het parkeren werd herschikt in functie van de nieuwe verkeersafwikkeling.

meer info omgevingsloket

UITGEZONDERD

Gr

A

uu

th

us

26 parkeerplaatsen

es

at

at

stra

art

eva Bed

tra

g we

te or

geen zwaar verkeer in de stadskern Het stadsbestuur wenst prioritair in te zetten op het maximaal weren van doorgaand vrachtverkeer uit de stadskern van Tielt om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid te verbeteren. Van 26 september 2016 tot en met 31 mei 2017 werd een proefopstelling uitgetest betreffende het weren van doorgaand vrachtverkeer uit onze stadskern. Het project kreeg de nodige gunstige adviezen en daarom wordt het reglement hieromtrent definitief van kracht. Zwaar doorgaand verkeer (hoger dan 3,50 ton) wordt volledig uit de stadskern geweerd. Het bedrijventerrein Huffesele blijft echter bereikbaar vanaf het hoofdwegennet en dit in afwachting van de verbreding van de Sint-Amandstraat. Tot dan wordt op de as Meulebeeksesteenweg, Kasteelstraat, Vredestraat, Grote Hulststraat, Hulstplein, Adolf Loosveldtstraat en Felix D’Hoopstraat voorlopig nog doorgaand vrachtverkeer gedoogd. In overleg met de lokale politie zullen er op het kruispunt Kasteelstraat/SintMichielstraat camera's geplaatst worden met automatische kentekenplaatherkenning. Op die manier wordt de naleving van het reglement gehandhaafd.

K

UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER

14

Tielt Stadsmagazine

meer info omgevingsloket


HAAL JE GRATIS ZOMERPOCKET AF AAN DE ONTHAALBALIE VAN HET STADHUIS! De Onthaalbalie in het stadhuis is het centrale aanspreekpunt voor meer info over alle zomerse activiteiten! Ook open op zaterdag van 9u00 tot 11u30, en op weekdagen volgens de openingsuren van het stadhuis (zie p. 26).

WWW.TIELTZOMERT.BE Check de gloednieuwe website en krijg zo een chronologisch of thematisch overzicht van alle evenementen.


© norbert maes

Fototentoonstelling 40 x Ronny Persfotograaf en Tieltenaar Ronny Neirinck rondde na 40 jaar zijn carrière bij Roularta af. Op initiatief van de Tieltse Perskring en met medewerking van het Tieltse stadsbestuur kan je de hele zomer van zijn fotografische kunsten genieten! Breng zeker eens een bezoekje aan deze unieke tentoonstelling in de voorhal van het stadhuis. - Opening: vrijdag 7 juli na de vlaggenhijsing - Open tijdens de Tieltse Europafeesten: 8 juli 10u00-21u00 en 9 juli 10u00-19u00. Je kan de expo nog bezoeken t.e.m. 22 augustus tijdens de openingsuren van het stadhuis. Meer info en een interview met Ronny lees je verder in deze middenkatern.

Fototentoonstelling Fotoclub Knipoog

Fototentoonstelling Fotokring Gamma

De tentoonstelling ’knal ROOD’ is te bezichtigen in Crelan Bank (Markt 18, Tielt) van 1 juli tot en met 31 augustus, in het kader van de Tieltse Europafeesten. - Nemen deel aan de tentoonstelling: Gilda D’Hondt, Christiana Braekevelt, Willy Devlieghe, Erik Vanneste, Peter Verbeerst, Dittmar Viane en Hans Vanneste. - Realisatie: Fotoclub Knipoog en Crelan Bank - Tielt - Info: Erik Vanneste - Begonialaan 12, Tielt

‘Gamma’ exposeert in dienstencentrum ‘t Vijverhof (Kortrijkstraat 68, Tielt). De expositie toont een 80-tal werken van Gamma-leden. De tentoonstelling is te bezichtigen op vrijdag 7 juli van 14u00 tot 20u00, zaterdag 8 en zondag 9 juli, telkens van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 20u00. Realisatie: Fotokring ‘Gamma Tielt’ Info: Oswald Spriet - Mgr. Christiaensstraat 13, Tielt

VRIJDAG 07.07

Marktoptredens

Vanaf 10u00 - Tielt centrum Koopjesdagen in de centrumstraten

10u00 - Kortrijkstraat Aanvang koopjesdagen en plaatselijke kermis

10u00 - Bruggestraat Koopjesdagen met animatie

20u00 22u00 23u45 01u15

Niels Destadsbader Soulsister Dj Pat Krimson Turntablism ft. MC Pyro

ZATERDAG 08.07

18u30 - Markt Vlaggenhijsing, muzikaal opgeluisterd door Koninklijke Harmonie De Goede Vrienden (B) en koor TonArt uit Gross Gerau (D), met welkomstwoord vanuit de zustersteden

ZONDAG 09.07

20u00

22u00

23u45

01u15


Vanaf 10u00 - Tielt centrum Doorlopend koopjesdagen in de centrumstraten

Vanaf 15u00 - Tielt centrum Internationale straatanimatie in de centrumstraten BONPARDON (B) - L’AMBULANCE DE LA CHANCE 15u00 Kortrijkstraat 16u00 Markt-Bruggestraat 17u00 Kortrijkstraat

Reeds jarenlang zijn de dokters van ‘l’ambulance de la chance’ het medicijn van ‘La Douce France’. Zij zorgen er voor dat men er al jaren rustig genietend en stressvrij oud kan worden. Vanaf heden kennen ze geen grenzen meer en gaan ze internationaal op zoek naar stress! Met hun aftandse retro ziekenwagen vol attributen rijden ze op vrolijke muziek van evenement naar evenement! Hun missie: het opsporen en behandelen van stress!

wordt verteld met woorden, partneracrobatiek, jongleren, mime, bizarre uitvindingen, luchtacrobatiek en live muziek. Alles speelt zich af in een 5 meter grote stalen constructie. FOTOCARAVAN (B) Doorlopend 15u00-19u00 Markt-Stadhuis

Fotocaravan is een volledig automatische fotobooth in een authentieke De Reu-caravan. Met zijn opvallende rode kleur, grappige vogeltjes en ledverlichting is deze caravan dé eyecatcher aan het stadhuis! IKE THE BIKE (NL) - BIKE BABES 15u30 Kortrijkstraat 16u30 Markt-Bruggestraat 17u30 Kortrijkstraat

JARNO DI PARNO (NL) - HORROR CLOWNS 15u15 Markt 16u30 Bruggestraat 17u45 Kortrijkstraat

De clown als echte kindervriend? Nee, nee, nee. Na het zien van deze Horror Clowns weet u wel beter. Deze clowns bezorgen u één grote nachtmerrie. Schuchter rondtrekkend genieten ze van uw schrik, uw onvermogen en uw ongemak. Rolstoelen worden onbestuurbaar, afvalbakken dienen als schuilplaats en fotocamera’s raken overvol. Deze clowns zijn geslepen, snel, brutaal en angstaanjagend.

De Bike Babes zijn twee onhandige superheldinnen die op hun ingenieuze, 4 meter hoge vliegfiets de wereld komen redden. De Bike Babes vliegen op Ike the Bike ver boven de hoofden van het publiek en speuren de omgeving af naar mensen die hulp nodig hebben. Door hun glitterpaarse boxen klinken grappige parodieën op bekende superhelden-tunes. THEATER DAKWERKEN (B) - ASSEPOESTER 14u30 College-Kortrijkstraat 15u30 College-Kortrijkstraat 16u30 College-Kortrijkstraat

FABULOKA (NL) - STAAL Doorlopend 15u00-19u00 Kortrijkstraat-Steenstraat

Jorga is acrobaat en houdt van schrijven. Ed is muzikant en maakt alles van metaal. Door hun krachten te bundelen ontstaat STAAL, een poëtische voorstelling waarin twee verschillende karakters een droom hebben. Het verhaal

Prins Flippie moet trouwen. Zo spreekt zijn vader. Maar Prins Flippie wil niet trouwen. Hij vindt trouwen stom. Assepoester moet poetsen. Zo spreekt haar stiefmoeder. Maar Asse­ poester wil niet poetsen. Zij vindt poetsen stom. De stiefbroers moeten trouwen. Zo spreekt hun moeder. Maar de stiefbroers willen niet trouwen. Zij vinden trouwen stom. En al zeker met Prins Flippie. Na grondig onderzoek van historische bronnen, brengt Theater Dakwerken jullie dit jaar de échte versie van de klassieker ‘Assepoester’! Wees welkom in Koninkrijk Schorrimorrie!


13u30 - Markt

Vanaf 10u00 - Tielt centrum

Jet Symphonic Band (B)

Doorlopend koopjesdagen in de centrumstraten

14u45 - Podium Oude Stationstraat

11u30 - Markt

Koor 'Tonart' (D)

Aperitiefconcert Accomusicband Tielt en TonArt (D)

15u30 - Podium Oude Stationstraat

12u30 - Markt

Koninklijke Harmonie Vermaak Na Arbeid (B)

Beiaardconcert door beiaardier Danny Vandenbroucke

Vanaf 14u00 - Patersdreef

Vanaf 15u00 - Tielt centrum

1ste Dreef Festival met randanimatie  DJ Portie Mix  Millbrooks  The Very Very Danger  Dj Janus (Compact Disk Dummies)  Dj PPP  Dj Hannelore

Internationale straatanimatie in de centrumstraten TEORGE MICHAEL (B) - BAPO DE TOETERMAN 15u30 Kortrijkstraat 15u30 Markt 16u30 Markt 17u30 Bruggestraat

Tussen 14u00 en 18u00 - Zomerterras Dienstencentrum ’t Vijverhof Optreden van Euro Dixie: Het orkestje Euro Dixie schuifelt langs de tafeltjes van het terras aan de straatzijde van Dienstencentrum ’t Vijverhof om een gezellige muzikale sfeer te creëren.

Marktoptredens Rose Mallow Ertebrekers K's Choice Dj Dirk Stoops

20u00

STELTENTHEATER (NL) - R’OOD 15u30 Markt 16u30 Bruggestraat 17u30 Kortrijkstraat

© piet stellamans

20u00 21u30 23u30 01u00

‘Bapo’ is een originele komische muzikale performance met 22 chromatisch verschillend gestemde toeters, nauwkeurig binnen ‘knijpbereik’ bevestigd op een overall. Met een gevarieerd repertoire, gaande van rock, pop, jazz, volksmuziek, latino & blues tot klassieke evergreens, in combinatie met jongleren & evenwichtskunsten, een loop-station met bas-ukelele en slapstick.

Deze brutale Kangaroo’s deinzen nergens voor terug. Op speciale springstelten springen ze overal bovenuit.

22u00

HATSJIEKEFLATS (NL) - HET PAINTBALL ATELIER Doorlopend 15u00-17u00 Patersdreef

23u45

01u15

Wat een meesterwerken worden er in het paintball-atelier Hatsjiekeflats gemaakt. Niet met pallet en kwast maar met


paintball-pistolen. Een huis, bal, vliegtuig of misschien juist meer iets van het seizoen!? Het maakt helemaal niets uit voor welke basis je kiest. Bij het paintball-atelier Hatsjiekeflats is het een spektakel om kunst te maken!

15u30 - Markt & Bruggestraat Tieltse Blaaskapelle (B)

15u30 - Kortrijkstraat Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele (B)

JARNO DI PARNO (NL) - BELLENTUIN Doorlopend 15u00-17u00 Kortrijkstraat-Steenstraat

17u30 - Markt & Bruggestraat Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele (B)

17u30 - Kortrijkstraat Tieltse Blaaskapelle (B)

Palmbomen, heerlijke strandstoelen en liters zeepsop maken van dit authentieke mobiele minipretpark een waar feest. Het is een vrolijke stadsoase waarin de kinderen - maar ook vaak de ouders - hun ‘bellenkunst’ kunnen tonen. Met ringen, zwaarden, touwen en andere attributen worden de mooiste bellen gemaakt. Kortom: in dit prachtige zeepbellentheater genieten jong en oud van het basisrecept ‘gebakken lucht’. FOTOCARAVAN (B) Doorlopend 15u00-19u00 Markt-Stadhuis

Fotocaravan is een volledig automatische fotobooth in een authentieke De Reu-caravan. Met zijn opvallende rode kleur, grappige vogeltjes en ledverlichting is deze caravan dé eyecatcher aan het stadhuis!

Tussen 14u00 en 18u00 - Zomerterras Dienstencentrum ’t Vijverhof Optreden van Euro Dixie: Het orkestje Euro Dixie schuifelt langs de tafeltjes van het terras aan de straatzijde van Dienstencentrum ’t Vijverhof om een gezellige muzikale sfeer te creëren.

Marktoptredens 14u30 Ghost Rockers 15u30-17u30 Dansoptredens door Ballet Attitude en Dansschool Euterpe 18u00 Tijuana Prison Band 19u45 Belgian Quo Band 21u45 10cc 23u00 Vuurwerk recreatiedomein sporthal

THEATER DAKWERKEN (B) - ASSEPOESTER 14u30 College-Kortrijkstraat 15u30 College-Kortrijkstraat 16u30 College-Kortrijkstraat

Prins Flippie moet trouwen. Zo spreekt zijn vader. Maar Prins Flippie wil niet trouwen. Hij vindt trouwen stom. Assepoester moet poetsen. Zo spreekt haar stiefmoeder. Maar Asse­ poester wil niet poetsen. Zij vindt poetsen stom. De stiefbroers moeten trouwen. Zo spreekt hun moeder. Maar de stiefbroers willen niet trouwen. Zij vinden trouwen stom. En al zeker met Prins Flippie. Na grondig onderzoek van historische bronnen, brengt Theater Dakwerken jullie dit jaar de échte versie van de klassieker ‘Assepoester’! Wees welkom in Koninkrijk Schorrimorrie!

14u30

15u30-17u30

18u00

19u45

21u45

23u00


ZONDAG 2 JULI

WATEWYLOOP (POESLOOP) POESLOOP Vanaf 14u00 is er De Poesloop. Voor elk gelopen rondje van 1,05 km ontvangen de deelnemers een flesje De Poes. Deze recreatieve loop over maximum zes ronden vindt dit jaar voor de eerste keer plaats. Er mag ook gewandeld worden. JEUGDLOPEN Vanaf 16u00 zijn er jeugdlopen volgens leeftijd (van kleuters tot 16-jarigen). De te lopen afstand gaat van 100 m tot 2,45 km. Alle deelnemers ontvangen een medaille. PRESTATIELOOP Om 17u00 is er de prestatieloop van 6,75 km of 9,95 km. Over een gevarieerd maar selectief parcours worden drie ronden afgelegd om uit te maken wie de overwinning in de wacht sleept. Wie zin heeft, kan de zomervakantie op een sportieve manier inzetten met de Watewyloop! Deze organisatie mocht al meermaals een Belgische topper aan de start verwelkomen. De organisatoren hebben opnieuw aandacht voor alle lopers, ook de jongsten en de minder geoefenden. Het programma kent drie grote delen.

FE-EST-AFETTE Tussendoor is er de Fe-est-afette, een ludieke wedstrijd voor teams met vier deelnemers. Samen leggen ze één ronde af, maar... de vier lopers moeten bij elke wissel hun overall en sportschoenen doorgeven aan de volgende.

De organisatie steunt ook dit jaar de kinderafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis ‘de Andrieskes’. Voor elke deelnemer aan De Poesloop of de Watewyloop wordt er 1,00 euro geschonken.

LOCATIE Brignoleslaan 7, Tielt CONTACT T 0498 65 45 75 - info@watewyloop.be www.watewyloopbe

ZATERDAG 8 JULI

WANDELTOCHT WATEWYSTAPPERS paald 6, 12, 18 of 24 km. Het zijn voettochten die vooral lopen langs mooie veld­wegels en zanderige voetpaden. Er wordt gewandeld in de driehoek Kanegem, Poeke en Aarsele.

In het begin van de zomer­vakantie organiseren de Watewy­ stappers uit Tielt in het bloemendorp Kanegem de wandeltocht ‘Tielt Zomert - Kanegem’, een evenement dat vooral in het teken zal staan van de natuur. De wandelaars krijgen de keuze uit tochten van verschillende afstanden, meer be-

STARTLOCATIE Ontmoetingscentrum, Sint Bavostraat 4, Kanegem-Tielt AFSTANDEN 6-12-18-24 km STARTUREN 7u00-15u00 BEDRAG DEELNAME 1,10 euro voor leden Wandelsport Vlaanderen 1,50 euro voor niet-leden van een wandelfederatie www.watewystappers.be


ZONDAG 9 JULI

APERITIEFCONCERT DAVIDSFONDS AARSELE

© bart r

Muzikaal aperitiefconcert met cabaretier en filmmaker Lieven Debrauwer met liedjes uit het repertoire van het Nederlandstalige lied. Wim Sonneveld, Toon Hermans, Jasperina de Jong en vele anderen passeren de revue! TIJDSTIP 10u30 LOCATIE Oud gemeentehuis - Aarselestraat 4, Aarsele www.davidsfonds.aarsele-kanegem.be

DINSDAG 11 JULI

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

© corb!no

13U30-16U30 Kindernamiddag: Feest op de Markt! De kinderen kunnen kiezen uit talrijke workshops op de Markt. Bij regenweer vindt deze activiteit plaats in de Europahal. Let wel: dit is geen begeleide activiteit, kinderen jonger dan 6 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene. 14U00 Beiaardconcert - Markt, Tielt 18U30 Academische zitting met gastrede door Peter De Wilde, Administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen en Voorzitter Davidsfonds 19U30 Vlaghijsing gevolgd door concert van de JET Symphonic Band aan het Alexianenplein 21U00 Marktoptreden: Frank Boeijen

Reeds verschillende jaren viert de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid in samenwerking met het stadsbestuur van Tielt de Vlaamse Feestdag. Ook dit jaar zullen jong en oud op de Markt het Feest van de Vlaamse Gemeenschap vieren. Ben jij er ook bij?

Dit jaar staat Frank Boeijen op het Tieltse marktpodium om het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op te luiste­ren. Zoals we hem kennen, belooft het een gevarieerd concert op hoog niveau worden, waarbij Franks warme stem en zijn voortreffelijke begeleiders de Tieltenaars zullen meenemen op een tocht langs ontroering en herkenning, langs avontuur en vakmanschap. Verstilde ballades, grootse popsongs, emotionele chansons, lekkere swingnummers... Mis dit niet! www.tieltzomert.be


ZATERDAG 8 JULI T.E.M. DINSDAG 22 AUGUSTUS

FOTOTENTOONSTELLING ’40 X RONNY’ Geniet deze zomervakantie van een bijzondere expo met het werk van persfotograaf en Tieltenaar Ronny Neirinck. Ronny wou zijn 40-jarige carrière bij Roularta niet beëindigen zonder zijn stadsgenoten een inkijk te gunnen in zijn rijke foto-archief.

© ronny neirinck

De expo belicht veertig memorabele foto’s, voorzien van de nodige uitleg. Ronny selecteerde zelf de foto’s, soms in kleur, soms in zwart-wit. De foto’s worden tevens te koop aangeboden. Op het einde van dit jaar wordt een fotoboek uitgegeven waarvoor kan ingeschreven worden tijdens de tentoonstelling. LOCATIE Voorhal stadhuis - Markt 13, Tielt OPEN TIJDENS DE TIELTSE EUROPAFEESTEN 8 juli 10u00-21u00 en 9 juli 10u00-19u00 Erna tot en met 22 augustus tijdens de openingsuren van het stadhuis www.perskring.weebly.com

ZATERDAG 5 AUGUSTUS

SUPERVISION FESTIVAL Supervision Festival belooft opnieuw een zwoel en dansbaar evenement te worden op het Generaal Maczekplein! Zowat alle muziekgenres passeren de revue tijdens de vijfde editie van dit festival, met commerciële dancemuziek op kop. TIJDSTIP 16u00-02u00 LOCATIE Generaal Maczekplein, in openlucht, parking Europahal PRIJS 20,00 euro Tickets te verkrijgen via www.supervisionfestival.be en via de facebookpagina ‘Supervisionfestival’ www.supervisionfestival.be

HOSTED BY


INTERVIEW

40 JAAR ACHTER DE LENS Dag Ronny, na een carrière van veertig jaar heb je wellicht elke evolutie in de job meegemaakt? Zeer zeker! De eerste twintig jaar werkten we nog analoog. In 1998 schakelde Roularta over naar digitale fotografie, als een van de eerste persbedrijven in België. Een grote en complete ommezwaai. Enerzijds was het plots een stuk gemakkelijker werken, anderzijds vervaagde snel het respect voor de fotograaf. Iedereen was immers fotograaf! Ergens miste ik ook wel het ambacht. Het analoge proces was gecompliceerd. Bovendien ruilde ik de donkere kamer waar ik vaak alleen zat - in voor de redactievloer, waar ik met heel wat andere collega’s mijn foto’s bewerkte aan de computer. Niet slechter, maar anders. Ik ben me altijd blijven amuseren in mijn werk! Wat vond je leuk of minder tof aan je job? Ik vond het heel fijn om onder de mensen te zijn. Het sociale aspect was niet onbelangrijk voor mij. Bovendien waren geen twee dagen dezelfde. Die afwisseling sprak me erg aan. Ook het onderweg zijn en de uitdaging om vernieuwend te blijven, waren voor mij positieve ervaringen. Het mindere? Soms de weersomstandigheden. Ik ben vele jaren vooral sportverslaggever geweest. Heb vaak wieler­ wedstrijden van op de moto gefotografeerd, in weer en wind ... Ook het hectische en het feit dat je privé heel weinig vrije tijd hebt, maakt het soms wat moeilijker. Vooral als je wat ouder wordt. Als je jong bent, sta je er niet bij stil als je over en weer naar Parijs sjeest voor een bokswedstrijd. Vooral op het einde van mijn loopbaan voelde ik bovendien dat de druk op de journalist toeneemt omwille van

het online aspect. Alles moet tegenwoordig meteen op de websites te vinden zijn, met bijhorende foto ... Zijn er hoogtepunten die je niet vergeet? Goh, zoveel eigenlijk. Michael Jackson in concert in Oostende, de paus in Ieper, de vele markante figuren die ik mocht portretteren: boer Charel, Wendy Van Wanten ... Het WK wielrennen in Praag in 1981 waar Freddy Maertens, een West-Vlaming uit de streek dan nog, kampioen werd ... Ik heb heel Europa rondgereisd voor sportverslaggeving: basketbal, volleybal, voetbal … Ook de periode dat Club Brugge Europees speelde was memorabel om als sport­ verslaggever te volgen! Wat mogen de mensen verwachten van de expo? In elk geval heel wat portretten van Tieltenaren, al beperkt het zich niet tot Tieltse figuren. Er zijn ook foto’s bij van het verenigingsleven, familiefoto’s, foto’s uit het politieke landschap, van grote evenementen uit de regio, uiteraard ook van de Tieltse Europafeesten ... eigenlijk heel divers werk! Heb je speciale toekomstplannen nu je met pensioen bent? Ik trek graag naar de Ardennen om rust te vinden en te wandelen. Dat zal ik nu zeker nog vaker doen. Ik probeer wat minder gejaagd te leven ook. Het ‘thuis zijn’ is alvast een aanpassing. Ik wil daarnaast graag mijn oldtimer-hobby verder uitbouwen. Fotograferen staat voorlopig op een laag pitje! Geniet er nog van Ronny, en bedankt voor het gesprek!

Ronny Neirinck (geboren in 1955) is een rasachte Tieltenaar. In 1977 begint hij zijn carrière als fotograaf bij Roularta, na een eerdere opleiding aan het Conservatorium van Gent. Zijn leven nam een andere wending, en hij bleef 40 jaar zijn werkgever trouw.


ZATERDAG 5 AUGUSTUS

STREEKBIERLOOP EN KERMISWEEKEND IN AARSELE LOCATIE Omgeving parochiezaal - Jules van Ooststraat 14, Aarsele PRIJS 10,00 euro VVK - 12,00 euro ADD (volw.) 5,00 euro VVK - 6,00 euro ADD (6-16 jaar, voor snoepen) 16DE STREEKBIERAVOND Tijdens en na de Streekbierenloop kan je ook biertjes proeven. Zak samen met jouw vrienden, familie en buren af naar het terras van de parochiezaal en maak er je keuze uit meer dan twintig verschillende streekbieren, met zowel bekende als onbekende blonde, tripel-, bruine en amber­ bieren. Met ook cava, frisdrank en een springkasteel.

STREEKBIERLOOP De Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele legt alle sportieve lopers in de watten met dit recreatief loop-, wandel- en joggingevenement. Na elke afgelegde ronde van anderhalve kilometer in het centrum van Aarsele verdien je als deelnemer één heerlijk streekbiertje. Na afloop kan je jouw biertjes in een mooi pakketje afhalen. De jongsten verdienen met hun sportiviteit snoepgoed of kunnen zich amuseren bij de kinderanimatie.

LOCATIE Parochiezaal - Jules van Ooststraat 14, Aarsele PRIJS Gratis toegang Democratische prijzen voor de streekbieren KERMISWEEKEND Traditioneel is er op 5 en 6 augustus ook een heuse kermis in het centrum van Aarsele!

www.cecilia-aarsele.be

ZONDAG 6 AUGUSTUS

FIETSTOCHT Pasar Tielt organiseert deze ‘Up de kleinste vitesse: een toerk‘ alomme rond Tielt’: een ontspannende fietstocht langs de zuidelijke hoekjes en molens rond Tielt. Er is keuze tussen 30 of 43 km met tussenstop en extra bevoorrading. Met een fris biertje van De Poes, zomerse versnaperingen onderweg en Franse chansons om af te sluiten. TIJDSTIP 13u00-15u30 STARTLOCATIE 't Dolfijntje (cafétaria van het zwembad) Generaal Maczekplein,Tielt PRIJS 4,00 euro (Pasarleden) 5,00 euro (niet-leden) www.tieltzomert.be


DONDERDAG 10, 17 EN 24 AUGUSTUS

FILM OP HET PLEIN Film op het plein’ is een vaste waarde binnen het ‘Tielt Zomert’- programma. Op het Alexianenplein kan je zalig genieten van een film in zomerse sfeer, met een lekker drankje erbij. Een niet te evenaren filmbeleving! De Stedelijke Jeugdraad zorgt ook dit jaar voor een zomerse bar. De bar sluit na de film.

LOCATIE Alexianenplein TIJDSTIP Vanaf 20u30 De film start bij zonsondergang, omstreeks 21u30

DONDERDAG 10 AUGUSTUS ALLIED Zet je schrap voor een spannend en uiterst romantisch spionageverhaal. Twee geheim agenten ontmoeten elkaar in volle Tweede Wereldoorlog voor een geheime missie. De wondermooie Marianne speelt haar rolletje voortreffelijk: ze kust Max Vatan alsof ze haar echtgenoot maanden moest missen. Haar echtgenoot, dat is immers zijn rol. Alles is een rol in het leventje van deze twee: vijanden charmeren en rond de vinger winden, om er van alles uit los te peuteren ... De twee zijn in Casablanca voor hun meest gevaarlijke opdracht tot hiertoe: infiltreren in een nazi-bolwerk. Verleiding en verraad vormen in hun bestaan een gevaarlijke cocktail. Dat wordt er niet eenvoudiger op als het onvermijdelijke gebeurt. De Canadees en de Franse schone vallen als een blok voor elkaar. Hoe kan het ook anders, met de looks en de charme van Brad Pitt en Marion Cotillard ...

DONDERDAG 24 AUGUSTUS PIPPA Scheiden doet lijden, en hoe! Het huwelijks­bootje van de ravissante Pippa en haar Glenn stak nochtans goed van wal. Maar na enige tijd ontpopte de prins op het witte paard zich tot een lompe, kindse en egoïstische egotripper. Na vijf jaar wil Pippa de stekker uit haar huwelijk trekken. En dan gaan de poppen aan het dansen. De twee raken het maar niet eens over hoe de boedel moet verdeeld worden. De spanning loopt op, maar het gaat pas echt fout wanneer vrienden en familie zich met de zaak bemoeien. En Pippa heeft een hoop wilde fantasieën die ze wil uitproberen om meteen voor­goed verlost te geraken van die vervelende Glenn. Een “graaf” verhaal over een spaak gelopen relatie mondt uit in knotsgekke kolder! Met een schit­terende Vlaamse cast wordt het nu eens groen en dan weer schater­ lachen.

DONDERDAG 17 AUGUSTUS SULLY “Fasten your seatbelts” voor deze bloedstollende waargebeurde actiethriller. Op 15 januari 2009 leverde een wonderbaarlijk manoeuvre een nieuwe Amerikaanse held op en kreeg de Amerikaanse luchtvaart een heroïsche ‘boost’. De wereld keek met verstomming toe hoe een passagiersvliegtuig met 155 passagiers aan boord veilig wist te landen op de rivier de Hudson, kort nadat bij het opstijgen beide motoren waren vernield na een botsing met een zwerm vogels. Gezagsvoerder Chesley ‘Sully’ Sullenberger nam de beslissing om op het water te landen omdat hij een terugkeer naar La Guardia of een ander nabijgelegen vliegveld te risicovol vond. Als bij wonder vielen er geen doden na de noodlanding: het vliegtuig vatte geen vuur of brak niet in twee en iedereen kon uiteindelijk - zij het verkleumd en onderkoeld - worden gered. Een film lag voor het grijpen. Nog tijdens de journaals slepen scenarioschrijvers hun pen. Niemand minder dan Tom Hanks zet een prachtige Sully neer en de regie is in handen van Hollywood­ legende Clint Eastwood.

www.tieltzomert.be


ZONDAG 13 AUGUSTUS

MELKROCK

K C O R K L ME

© Joost Van Hoey

e 20st Editie

- 2017 s u t s u g u a 3 1 Zo tielt y w e t a w 0 0 u 14 .B E ck w w w .m e l k r o

LINE-UP Op de kleurrijke affiche van Melkrock 2017 staan: J. Bernardt , De Mens, Roméo Elvis x Le Motel, André Brasseur, Tiny Legs Tim, Dans Dans, Briqueville, Grotto, Too Tangled, Dieter Von Deurne & The Politics, Loomstate en Radio Topkaas.

s n e M e D / / t d J. Bernar ans Dans D / / r u e s s a r B é Andr Briqueville Le Roméo Elvis x

Motel //

/ R a d io im T s g e L y in T

PRESENTATIE DOOR LUC DUFOURMONT Luc Dufourmont - Roste Luc in de bekroonde Canvas-serie Bevergem én de vader van wijlen Jay Vleugels in de VIERreeks Callboys - bracht de voorbije jaren twee platen uit met zijn noiserockband ID!OTS.

To p k a a s

G r ot to To o Ta n g l e d / & The Politics IE) er Von Deurne Diet

(PRESENTAT c Du fo ur m ont Lu / e at st om Lo EE LSTR AAT! IS NA AR ON ZE SP euro ADD AT GR M KO ? JA AR 1 jaarts:20 melkrock.be JO NG ER DA N 12 ro // ADD 25 euro //// -2 ticke www. eu laten info & 20 ege to K k VV an dr online // Huisdieren noch eigen

KINDVRIENDELIJK Melkrock Tielt heeft een hart voor kinderen. Wie jonger is dan twaalf mag zoals altijd gratis binnen en ook dit jaar kunnen de allerkleinsten naar hartenlust in en rond de speelstraat ravotten. Professionele begeleiders houden er een oogje in het zeil. Springkastelen, gekke spelen en grappige blaastoestanden laten geen kinderhart onberoerd.

-12 jaar gratis

ffiche_Melkrock_2017_A4.indd 1

Het feeërieke recreatiedomein Watewy is opnieuw het toneel van dit festival op maat van jongeren, gezinnen en pure muziekliefhebbers. Dit jaar bestaat Melkrock Tielt 20 jaar, goed voor een extra feestelijke editie!

14/06/2017 19:16

“Een festival met zo’n eigen wil zou uw voorkeur spontaan moeten wegdragen. En zelfs al zijn de lokvogels van deze editie geen vreemde in De Afrekening, blijft Melkrock een onafhankelijke speler die moedig stand houdt,” schreef De Morgen. “Recreatie- domein Watewy draagt bij tot het idyllisch karakter van een festival dat het midden houdt tussen Couleur Café, Cactus en Dranouter.” Na de succesvolle editie van 2016 met onder meer Ertebrekers, Faces on TV en Cocaine Piss op de affiche presenteert vzw Heelal ook dit jaar een gevarieerde en geslaagde line-up die trouw blijft aan de vaste aanpak: een frisse, samenhangende mix van jonge bands, gevestigde waarden en uiteenlopende muziekgenres.

HONGER & DORST Honger en dorst hoef je niet te lijden. Verschillende standhouders bieden traditionele festivalsnacks aan. Er is een cocktailbar met ruime keuze, Cafetaria Watewy serveert zomerse ijsjes en bij de vintage Illy koffiebar kan je terecht voor een bakje troost. Bancontact vind je aan de ingang. TIJDSTIP Vanaf 14u00 LOCATIE Recreatiedomein Watewy, Hondstraat, Tielt PRIJS 20,00 euro (VVK) 25,00 euro (ADD) 20,00 euro (ADD < 21 jaar) Gratis (< 12 jaar) Tickets te verkrijgen via www.melkrock.com en via de facebookpagina ‘MelkrockTielt’

www.melkrock.com - www.facebook.com/melkrocktielt


ZONDAG 13 T.E.M. ZONDAG 20 AUGUSTUS

STATIONSKERMIS EN STATIONSFEESTEN MET ROMMELMARKT

© MichAËl VAN WIELE

elkaar om tussen 11u00 en 16u00 leuke activiteiten te organiseren in deze speelstraat. De Stationstraat wordt verkeersvrij gemaakt, ongeveer vanaf Theater Malpertuis tot aan frituur Terminus.

De oudste kermis van Tielt zorgt pal in de zomer voor een fijn vakantiegevoel in eigen stad! ZONDAG 13 AUGUSTUS JAARMARKT, SPEELSTRAAT EN MUZIEK Kinderen zijn op zondag 13 augustus baas in de stations­ omgeving! Spoor 10 en Stad Tielt slaan de handen in

DINSDAG 15 AUGUSTUS ROMMELMARKT De rommelmarkt is een vaste waarde binnen de Stations­ feesten en groeide uit tot een rommelmarkt die tot ver buiten Tielt gekend is. Zo’n 400 standhouders bieden bezoekers vanuit gans West-Vlaanderen voor een prikje hun tweedehandsspulletjes aan. Met muzikale sfeer! LOCATIE Stationstraat, Oude Stationstraat en omringende straten TIJDSTIP 6u00-18u00 PRIJS Gratis toegang www.tieltzomert.be

WOENSDAG 23 T.E.M. ZATERDAG 26 AUGUSTUS

BOEKENVERKOOP BIBLIOTHEEK Wie graag boekenkoopjes wil doen, mag deze jaarlijkse boekenverkoop in de bib niet missen!

TIJDSTIP Tijdens de openingsuren van de bib PRIJS 1 euro/boek en strip volwassenen 0,50 euro/prentenboek, A-boekje en kinderstrip 3 kopen = 1 gratis

www.tieltzomert.be


VRIJDAG 25, ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 AUGUSTUS

HOEVEFEESTEN AARSELE VRIJDAG 25 AUGUSTUS - AFTER WORK PARTY Vanaf 17u00 After Work Party, met ruime parking en gratis toegang. ZATERDAG 26 AUGUSTUS - KAARTING Lokale kaarting, vanaf 19u00. ZONDAG 27 AUGUSTUS - CULINAIRE HOEVEWANDELING Vanaf 11u00 vindt een culinaire hoeve­wandeling plaats. Het is ook mogelijk om deze route te fietsen. Er wordt een aperitief met hapjes voorzien, een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert.

De hoevefeesten in Aarsele worden, afwisselend met de dorpsfeesten, tweejaarlijks georganiseerd. Maak je klaar voor een gezellig samenzijn! Iedereen is welkom op deze hoevefeesten!

LOCATIE Hoeve in de Artemeersstraat 3, Aarsele CONTACT Luc Van Ryckeghem info@lvr-groenonderneming.be - T 0475 64 44 56 www.tieltzomert.be

ZATERDAG 26 AUGUSTUS

PARKFEEST GREEN ON RED dames en heer van het kapsalon- en schoonheidsinstituut Morpho en goochelanimatie met Dircus Nostalgie. LINE-UP Olsan Fiestovic Orchestra - Flo - Muscles & Bones The Heavenly Kings - De Wilfrieds - Bedlam in Belgium

Progressief Tielt slaat opnieuw de handen in elkaar voor het jaarlijks parkfeest Green On Red in het stadspark Patersbos in Tielt. Met doorlopend muziekoptredens, zomerterras, een grimmestand, springkasteel, een make-over stand van de

TIJDSTIP 16u00-00u00 LOCATIE Stadspark Patersbos, Tielt PRIJS Gratis CONTACT Jeroen Van Overbeke: jeroen.vanoverbeke@gmail.com

OPENING GROENZONE ‘DE DRIE WILGEN’ De groenzone van de woonwijk ‘De Drie Wilgen’ in Schuiferskapelle wordt feestelijk geopend vanaf 11u00. Klink mee op dit mooi stukje groen en maak meteen gebruik van alle faciliteiten van het nieuwe speeltoestel, de groenzone en het multifunctionele sportterrein. Of supporter mee tijdens de finale van het tennistornooi van de tennisclub van de Schuiferskapelse tennisvrienden! www.tieltzomert.be


ZONDAG 27 AUGUSTUS

SMOEFELTOCHT KANEGEM

Deze landelijke wandeltocht telt ongeveer 8 km met diverse versnaperingen langs het parcours. Onderweg is er ook een leuke zoektocht voor groot en klein.

TIJDSTIP 13u30-14u30 STARTLOCATIE Parochiezaal - Kanegem-Dorp 4, Kanegem INSCHRIJVEN Vooraf inschrijven voor 19 augustus via Luc Vandenbroecke T 051 68 74 84 - gezinsbondkanegem@telenet.be of via andere leden van Gezinsbond Kanegem PRIJS 15,00 euro (> 12 jaar) 10,00 euro (2,5 - 12 jaar) Gratis (< 2,5 jaar) - ook inschrijven www.davidsfonds.aarsele-kanegem.be

TIELT ZOMERT VERDER IN SEPTEMBER ... VRIJDAG 1, ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 SEPTEMBER FOODTRUCKFESTIVAL ‘KANTIEN ROYAL’ Het Generaal Maczekplein wordt drie dagen omgetoverd tot een gezellige, eigentijdse markt met een waaier aan mobiele keukentjes (foodtrucks) en veel randanimatie. ZONDAG 3 SEPTEMBER VRIJETIJDSMARKT TROTWAAR Proef, voel, beluister en bewonder tussen 14u00 en 18u00 in de schaduw van onze Hallentoren het rijke Tieltse vrijetijds­ aanbod! Met deelname van talrijke Tieltse culturele en sportverenigingen, ambachtslui en kunstenaars. VRIJDAG 8, ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 SEPTEMBER SEPTEMBERKERMIS MET DORPSFEESTEN SCHUIFERSKAPELLE Weekendje dorpsfeesten in Schuiferskapelle. Met voetbal-, petanque-, kubb- en het paintballtornooi, barbecue, Rock@Schuiferskapelle en een leuke gezinsdag op zondag met aperitiefconcert van de JET Symphonic Band ... ZATERDAG 9 SEPTEMBER GEEFPLEIN Niets is leuker dan iets met een glimlach wegschenken! Sfeervolle namiddag voor iedereen die houdt van dingen een nieuw leven geven en een sfeervol samenzijn. ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 SEPTEMBER SHOPPINGWEEKEND MET MODELOPER Tielt wordt een shoppingparadijs waarbij modellen op zondag de nieuwe herfstcollectie showen op één van

de grootste catwalks die je ooit zag. Zalig! Met optreden van de JET Mini Band. ZONDAG 10 SEPTEMBER INNERGETIC PIJL Sportieve fietshappening voor jong en oud met tochten van 25, 50 en 100 km. ZONDAG 10 SEPTEMBER TIELT CLASSIC TOUR EN OPEN MONUMENTENDAG  Bewonder een veertigtal oldtimers op de Tieltse Markt!  Ontdek het verhaal van de vele Tieltse cafeetjes in de omgeving van de Markt en de Kortrijkstraat tijdens de begeleide wandeling ‘Droge kroegentocht’. ZONDAG 17 SEPTEMBER AUTOLOZE ZONDAG MET CITY TRAIL Beleef Tielt op Autoloze Zondag eens op een andere manier: lopend of wandelend (5 of 10 km) door een uniek parcours van straten, private en openbare gebouwen. ZATERDAG 23 EN ZONDAG 24 SEPTEMBER TIELT KERMIS Zak gezellig af naar de Markt en geniet van de vele kermisattracties en op zondag van een optreden van Vermaak na Arbeid.

MEER INFO VOLGT IN HET STADSMAGAZINE VAN SEPTEMBER ... www.tieltzomert.be


FOTO'S VAN TIELT ZOMERT VIND JE OP TIELTZOMERT.BE!

DE TIELTSE EUROPAFEESTEN EN TIELT ZOMERT WORDEN ONDERSTEUND DOOR VOLGENDE PARTNERS:


leven

BE-Alert

meteen verwittigd bij een noodsituatie Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze stad willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan Tielt vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. BE-Alert BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een nood­ situatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo ontvangen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bijv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron. BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en telefoonnummers registreren. Je woont in Tielt en werkt in Brugge, Brussel, Antwerpen …? Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte. Bij een grote noodsituatie kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone ontvangt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus verwittigd worden als je een dagje in de Ardennen of aan zee bent, of tijdens een uitstap naar de bioscoop, dierentuin … Inschrijven is volledig gratis. Registreer je Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in!

www.be-alert.be

ga je Op reis naar het buitenland?

Registreer je nu op Travellers Online In elk land kunnen er crisissen, aanslagen of ongelukken gebeuren. Registreer jouw reis via Travellers Online. WAAROM REGISTEREREN?  Doet zich op jouw reisbestemming een noodsituatie voor? Dan beschikken zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de ambassades en consulaten in het buitenland meteen over je contact­gegevens. Zo kunnen zij je snel contacteren voor informatie of bijstand indien nodig.  In geval van nood kunnen deze diensten ook jouw contactpersoon in België verwittigen.  Je contactgegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden enkel gebruikt tijdens een crisissituatie.  Je persoons- en verblijfgegevens worden twee weken na afloop van je reis gewist uit het systeem.  Registreren wordt niet enkel aangeraden voor verre landen. Ook in een land binnen de Europese Unie kan zich een noodsituatie voordoen.

www.travellersonline.diplomatie.be

JULI 2017

15


slim in de ZO N Zorg dat je niet verbrandt

kinderopvangwijzer

Op zoek naar kinderopvang? tip1

Ga in de schaduw

tip2

Smeer je elke twee uur in

tip3

Draag een t-shirt, zonnebril, pet...

SLIM IN DE ZON

Zorg dat je niet verbrandt Tip 1: Ga in de schaduw Stel kinderen zo weinig mogelijk bloot aan de zon. Vermijd de middagzon van 12u00 tot 15u00 in het voorjaar en de zomer. Voorzie schaduwplekken om te spelen en te eten (onder bomen, parasols, zeilen ...). Smeer kinderen ook in als ze in de schaduw blijven. Tip 2: Smeer je elke twee uur in Gebruik om de twee uur zonnecrème met een beschermingsfactor SPF 30 of meer. Kies bij voorkeur een product met een breedspectrumfilter, dat ook uv a-straling blokkeert. Gebruik het product 15 tot 30 minuten voor kinderen naar buiten gaan. Smeer ook op kwetsbare zones zoals de voetzolen, neus, achter de oren en in knieholtes. Gebruik een lippenbalsem met SPF. Tip 3: Draag een pet, T-shirt, zonnebril … Fijn geweven, losse kledij beschermt de huid. Lichte kleuren voelen koeler aan, maar donkere kleuren absorberen meer uv-licht en geven een betere bescherming. Draag een doeltreffende zonnebril met een Europees 'CE'-label die de uv-stralen filtert. Een hoed met een brede rand beschermt de schedelhuid, het gezicht, de oren en de nek. Een pet beschermt de schedel en een deel van het gezicht.

16

www.WEST-VLAANDEREN.BE/WELZIJN

Tielt Stadsmagazine

Opvang vinden voor je kinderen is niet altijd een gemakkelijke klus. Waar vind je de adressen? Welke openingsuren heeft een kinder­opvanginitiatief? Wat is de kostprijs? Wanneer zijn er plaatsen vrij? Via www.kinderopvangwijzer.be/tielt kan je het volledige aanbod omtrent kinderopvang in Tielt bekijken. Zowel voor de opvang van 0- tot 3-jarigen als voor de opvang van 2,5- tot 12-jarigen. Je vindt er de contactgegevens van alle opvanginitiatieven en kan ook vrije plaatsen bekijken. Hoe zoeken? Als je de webpagina opent, zie je het volledige aanbod van alle initiatieven in Tielt en deelgemeenten. Bovenaan kan er gefilterd worden op vier zaken: leeftijd, type opvang, tijdstip opvang en locatie. Bij de leeftijd kan er gefilterd worden op 0 tot 3 jaar, 2,5 tot 12 jaar en +12 jaar. Bij het type opvang kan er onder andere een keuze gemaakt worden tussen een gezinsopvang of een groeps­ opvang, telkens ofwel met prijs volgens inkomen of vaste prijs. Er kan ook gekozen worden voor opvang op woensdagnamiddag, schoolvrije dagen, schoolvakanties, opvang zieke kinderen … Bij het tijdstip van de opvang kan er gefilterd worden op welke initiatieven open zijn voor 7u00, welke open zijn na 18u30 en welke open zijn tijdens het weekend. Bij de locatie kan je een voorkeur selecteren voor Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle of Tielt. Je kan vragen om de initiatieven op een kaart te tonen of in een lijst. Als je een opvanginitiatief aanklikt, vind je alle details van deze voorziening. Waar kan je terecht? Beschik je niet over een computer of wens je hulp bij het zoeken naar gepaste opvang? Onderstaande diensten helpen je graag verder:  Onthaalbalie stadhuis  Kinderopvang Tanneke  Bibliotheek  Opvoedingspunt in het Sociaal Huis meer info kinderopvang tanneke


budgetmeter Wie een budgetmeter voor elektri­ citeit en/of aardgas heeft, kan voortaan zijn budgetmeterkaart ook herladen buiten de kantooruren van het Sociaal Huis. Voordien was opladen enkel mogelijk tijdens de openingsuren van het Sociaal Huis. Wie zonder stroom viel buiten de kantooruren, moest noodgedwongen naar een andere gemeente uitwijken voor de herlading van zijn of haar budgetmeter. Door de verplaatsing van de betaalautomaat naar een andere locatie binnen het Sociaal Huis is er nu ook een oplaadpunt in Tielt dat 24/24u en 7/7d bereikbaar is. meer info sociaal huis

bloed geven Stel je voor: jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door bloed te geven. Het vraagt amper een klein uurtje van je tijd. Dus waarop wacht je? Op de website van het Rode Kruis vind je heel wat info over bloed geven. Je leest er of jij bloed mag geven, of je bloedgroep nodig is, hoe een donatie verloopt, enz.

Er even tussenuit ... ook wanneer je het iets minder breed hebt Er een dagje tussenuit zijn doet deugd, geeft energie, bezorgt je een goed humeur. Iedereen verdient het om hier af en toe eens van te kunnen genieten. Een daguitstap met de kleinkinderen naar de zoo, een museumbezoek met vrienden, een week met het gezin naar de kust, een uitstap naar Bokrijk â&#x20AC;Ś Het is niet goedkoop. Het steunpunt vakantieparticipatie maakt daguitstappen en vakanties voor mensen met een laag inkomen mogelijk via het aanbieden van een sociaal tarief. WIE KOMT IN AANMERKING? Dit sociaal tarief is er voor iedereen die van het OMNIO-statuut geniet of waarvan het inkomen onder de Europese armoedegrens valt. Het OMNIO-statuut kun je navragen bij jouw ziekenfonds. De Europese armoedegrens ligt op 1.085 euro per maand voor een alleenstaande. Per bijkomende volwassene (vanaf 14 jaar) moet je daar nog eens 542,50 euro bijtellen. Per bijkomend kind onder de 14 jaar moet je 325,50 euro bijtellen.

HOE AANVRAGEN? In het Sociaal Huis en de Vrijetijdswinkel Rap op Stap zijn brochures beschikbaar met de talrijke aanbiedingen waaruit je een keuze kan maken. De medewerkers helpen je graag verder. Breng bij je aanvraag een bewijs van OMNIO- statuut mee (klevertje van het ziekenfonds) of een bewijs van inkomen, zodat alles onmiddellijk in orde gebracht kan worden. Info Denk je in aanmerking te komen voor het sociaal tarief en wil je genieten van een daguitstap of een vakantie? Aarzel dan niet om jouw aanvraag te doen in het Sociaal Huis Tielt of bij Rap op Stap, Bruggestraat 10, Tielt - T 051 40 15 57 - vrijetijdswinkel@vocopstap.be. Je kunt jouw aanvraag ook rechtstreeks doen bij het Steunpunt Vakantieparticipatie via www.vakantieparticipatie.be of via het gratis telefoonnummer 1700. meer info sociaal huis

In juli kan je op volgende data bloed geven: Vrijdag 7 juli 16u30-19u00 / OC Aarsele (Schoolstraat 1, Aarsele) Woensdag 12 juli / dinsdag 18 juli 16u30-20u00 / Europahal, Tielt Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en verkeer je in goede gezondheid? Perfect! Aarzel geen seconde en word donor!

www.rodekruis.be

JULI 2017

17


ontspannen

Het zomeraanbod van de bib

Daar is de zomer weer, de vakantie staat voor de deur. Eindelijk wat tijd om te genieten! De bib helpt je hierbij graag op weg!

250 gram, ongeacht het aantal boeken dat erop staat. Je bespaart al gauw 2 kilogram! Meer info over het ontlenen van een e-reader? Vraag ernaar aan de balie of neem een kijkje op http://tielt.bibliotheek.be/portaal/e-reader-met-e-boeken. VOOR DE JONGEREN Ook voor kinderen heeft de bib een en ander op het programma staan. Ken je Vakantielezen al? De bedoeling is om jonge lezertjes die eigenlijk niet zo vlot lezen in de vakantie aan het lezen te houden. Op die manier blijft de achterstand beperkt als ze in september weer van start gaan. We lezen in kleine groepjes en maken er een fijn moment van. Ook Vlieg is weer van de partij. Vlieg brengt kinderen en cultuur samen. Dit jaar bracht Vlieg allerlei leuke opdrachten naar de bib rond het thema ‘ruiken’. Iedereen is welkom om eens te komen speurneuzen! Wie weet kraak je de code van de schatkist en win je een leuke prijs?

De bib organiseert opnieuw een zomerse boekenverkoop (23 t.e.m. 26 augustus), je leest er meer over in de uitneembare middenkatern.

BOEKEN, REISGIDSEN EN E-READERS Velen onder ons trekken in de zomer de wijde wereld in. Ook al verblijf je maar een weekje in het buitenland, een spannend boek komt altijd van pas. Op een leuk pleintje met platanen in Zuid-Frankrijk, aan een meertje in Italië, ’s avonds in het hotel, de tent of caravan … Een mooi boek maakt je reis helemaal af. Een reisgids komt overigens ook vaak van pas. Verlies geen tijd met oeverloos zoeken naar de beste adresjes. Andere mensen deden dit voor jou en hun tips vind je terug in onze reisgidsen. Wil je veel boeken meenemen maar zie je op tegen al dat extra gewicht? Dan zijn Dwarsliggers misschien iets voor jou. Dit zijn volwaardige boeken op een kleiner formaat. Of misschien nog beter: een e-reader. Het toestel weegt

18

Tielt Stadsmagazine

Ook de jongste bibliotheekbezoekers hoeven zich deze zomervakantie dus niet vervelen. Bovendien: wie leest, kan zich nooit vervelen. Er is altijd een goed boek dat op jou staat te wachten in de bib. PRAKTISCH De bib blijft open De bibliotheek blijft de hele zomervakantie open, er is geen sluitingsperiode. Boeken ontlenen, inleveren, verlengen … het kan de hele zomer door. Verlengen kan overigens ook online, van waar ook ter wereld. Vakantielezen  Elke woensdag van juli en augustus van 10u30 tot 11u15  Je hoeft niet elke woensdag te komen, kies wat past  Voor kinderen van 6, 7 of 8 jaar oud  Gratis deelname, graag inschrijven via de bib Vlieg  De hele zomervakantie tijdens de openingsuren  Voor kinderen van 6 tot 11 jaar  Gratis deelname, inschrijven hoeft niet meer info bibliotheek


vakantieopvang zomer

megazomer! maxifun! Tijdens de zomervakantie bieden de stadsdiensten diverse mogelijkheden voor vakantieopvang aan: Kinderopvang Tanneke (vrij spel en voorbereide activiteiten), Poco Loco (speelpleinwerking met themaweken), sportactiviteiten en -kampen ... Babbeloe is er op maat van kinderen met een beperking en kinderen voor wie de thuistaal geen Nederlands is, kunnen van 21 t.e.m. 25 augustus naar De Taalsprong. Dit wordt een dolfijne vakantie! Meer info? Check ons Vakantie­magazine op www.tielt.be, je vindt het ook bij diverse stadsdiensten. Online inschrijven kan tot de dag vóór de activiteit om 12u00 en zolang er plaatsen vrij zijn, via https://tielt.kwandoo.com. meer info Diensten Jeugd, Sport en Kinderopvang Tanneke

Stedelijke academies

afsluiter van de zomervakantie

tieltse zwemweek Zaterdag 19 t.e.m. zondag 27 augustus Tijdens de laatste week van augustus wordt het Tieltse zwembad opgevrolijkt met twee opblaasbare structuren: Experience Center voor de jongsten en de spectaculaire Dubbele Zig Zag Zee hindernisbaan van 13 meter met diverse obstakels. Maandag t.e.m. vrijdag: 9u30-11u45 en 14u00-17u00 Zaterdag: 14u00-16u30 / Zondag: 10u00-11u45 Prijs: ingangsticket

TOERISTISCH INFOBORD In de zomervakantie wordt een toeristisch infobord op de Markt ter hoogte van het stadsarchief geplaatst. Het infobord bestaat uit een touch­screen en geeft de toerist door een eenvoudige tik op het scherm info over Tieltse bezienswaardigheden, fiets- en wandelroutes, overnachtingsmogelijkheden ... Er is tevens een zoekfunctie op voorzien zodat toeristen ook buiten de openingsuren van de Onthaalbalie op de Markt toeristische info aangereikt krijgen.

Wie zijn artistieke vaardigheden wil ontwikkelen op het vlak van muziek, woordkunst of beeldende kunsten, zit goed bij de Tieltse Stedelijke Academie voor Muziek en Woord (SAMW) en de Stedelijke Kunstacademie (SKAT)! Een goed uitgebouwde infrastructuur, een ruim aanbod van didactische middelen en gespecialiseerde lesgevers staan garant voor jarenlang creatief plezier en een brede waaier van vormende kansen. INSCHRIJVingen samw & skat  SKAT/SAMW afdeling Tielt Woensdag 30 en donderdag 31 augustus, van 14u00 tot 19u00 en in september ook tijdens de openingsuren van de secretariaten van de academies.  SKAT afdeling Aarsele Woensdag 30 augustus van 17u00 tot 19u00 en in september tijdens de lesuren.  SAMW afdeling Aarsele Vrijdag 1 september van 15u30 tot 18u00 en dinsdag 5 september van 16u00 tot 19u00. Verder in september voor aanvang van elke les.

meer info TOERISME EVENEMENTEN EN LOKALE ECONOMIE

www.academietielt.be

JULI 2017

19


Spelen in Tielt Niets is leuker dan om in de zomervakantie dichtbij huis vrij en naar hartenlust te spelen en te ravotten. In Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle zijn er heel wat speelmogelijkheden op verschillende plaatsen.

De speelterreinen variëren van wijkspeelpleintjes tot grotere speelzones (zoals de speelterreinen Watewy en stadspark) of zelfs een Speelbos (langs de Ringlaan). Kleine en grote speel­ vogels zijn er meer dan welkom! Veiligheid troef Sinds 2016 worden de speelpleintjes op punt gezet. De oudste speeltoestellen werden systematisch vervangen en op de gepaste plaatsen werden bijkomende speeltoestellen voorzien. Veiligheid troef, want de speeltoestellen werden met de nodige zorg geplaatst. Kindvriendelijke constructies in hoogwaardige materialen zoals HPL-panelen en gegalvaniseerd staal die vandalisme-, slijtage- en weersbestendig zijn, pronken intussen op heel wat locaties. Steeds wordt voldoende aandacht geschonken aan de ondergrond, want die moet voldoende valdemping hebben.

ontmoetingscentrum, Aarsele

Logboek Jaarlijks worden alle toestellen en terreinen gekeurd door een externe en gespecialiseerde firma en wordt een logboek bijgehouden. Op basis van dit logboek wordt geoordeeld waar ver­vangingen, herstellingen en aan­v ullingen nodig zijn. Speelgroen Niet alleen zijn speeltoestellen populair. De laatste jaren wordt vastgesteld dat speelgroen, of zeg maar ruimte om te spelen in het groen, actiever gebruikt wordt. En dat is maar goed ook! Het stadsbestuur zal daarom ook in de toekomst inzetten op dit speelgroen. Geïntegreerde projecten zijn de mooiste. Verschillende diensten zoals de diensten Jeugd, Sport en Groen en Proper slaan de handen in elkaar om groenzones om te toveren tot zalige speeldomeinen. Denk bijvoorbeeld maar aan de speelzone ‘De Drie Wilgen’ in Schuiferskapelle. Op 26 augustus wordt deze groenzone officieel geopend (zie uitneembare middenkatern Tielt Zomert) en geniet je naast het nieuwe speeltoestel en het multisportterrein van een groene oase middenin het dorp. MEER info jeugd

20

Tielt Stadsmagazine

dierdonk, tielt


ten broucken, kanegem

ontvangerstraat, tielt

dierdonk, tielt

speelterreinen tielt

poelberg, tielt

 Alfons De Vlamyncklaan, Tielt  Den Treurniet, Tielt  Dierdonk, Zwarte Gevelstraat, Tielt  Europawijk, Gross Geraulaan, Tielt  Europawijk, Jozef Baertstraat, Tielt  Feestwegel, P. Simonstraat, Tielt  Keidamstraat, Tielt  L. Deboplein, Tielt  Magdalena Huysstraat 13, Tielt  Poelberg, Tielt  Ronceval, Hazelaarkouter, Tielt  Salettestraat, Tielt  Sint-Jozefsplein, Oude Pittemstraat, Tielt  Speelbos, Burggraaf Vande Vyverelaan 92, Tielt  Speelweide, Ontvangerstraat, Tielt  Watewy, Hondstraat, Tielt  Watewy Skateterrein, Hondstraat, Tielt  OC Aarsele, Schoolstraat 1, Aarsele  Wijk ’t Hoge, Aarsele  De Zonneblomme, Sint-Bavostraat, Kanegem  Ten Broucken, Kanegem  Brouwerijstraat, Schuiferskapelle  Wijk Drie Wilgen, Schuiferskapelle

sint-jozefsplein, tielt

JULI 2017

21


© westtoer

ZOMERSE FIETSTIP

TRAPPEN EN TAPPEN IN HET TIELTSE Seizoensfietsroute Fietsen of kuieren en onderweg even pauzeren om te nippen aan een lokaal biertje op een zonnig terras. Met je partner, met vrienden of familie. Dat is de zomer op zijn best! De nieuwe seizoensfietskaart van het Brugse Ommeland presenteert de bieren van de streek en geeft tips voor proefadresjes. Er is keuze tussen twee fietslussen van 24 en 25 km om in Tielt, Pittem, Wingene en Ruiselede op ontdekking te gaan. Lus 1 Lus 2

brengt je van Tielt via Pittem naar Schuiferskapelle. brengt je van Tielt naar Ruiselede, Kanegem en Aarsele.

Je krijgt meer info over alle streekbieren uit de regio en ontvangt een overzichtje van leuke zomerse bierevenementen. De seizoensfietskaart ‘Trappen en tappen in het Tieltse. Fietskaart met lokale

22

Tielt Stadsmagazine

bieren, brouwerijen en proefadresjes’ is gratis te verkrijgen aan de Onthaalbalie stadhuis en bij de aanvullende info­punten toerisme. De routes zijn tot eind september toegankelijk. Bierommetje In het centrum van Tielt kan je eveneens een bierommetje maken. Op vier locaties in het stadscentrum staan er tot eind september infoborden over het Tieltse brouwerijverleden. Als je deelneemt aan de wandelzoektocht van de seizoensfietsroute ‘Trappen en tappen in het Tieltse’ of de zoektocht in het Vakantiemagazine van KW, dan vind je alle antwoorden op deze informatieborden. En wie weet win je zelfs een Tieltse biermand of een andere leuke prijs. Doen! meer info ONTHAALBALIE TOERISME, EVENEMENTEN EN LOKALE ECONOMIE

wees snel! Nog enkele plaatsjes vrij voor Brouwerijbezoek De Poes op zaterdag 1 juli om 10u30. Deelnemen kost 8,00 euro per persoon. Inschrijven kan via onthaal@tielt.be.


AGENDA juli-augustus 2017

© jef peeters

vorming doorlopend JULI-AUGUSTUS

Luna di Tanneke

tentoonstelling Van maandag 3 juli t.e.m. donderdag 7 SEPTEMBER

VAKANTIEWERKING

Fotografiecircuit

doorlopend JULI-AUGUSTUS

Jef Peeters: De schoonheid van verval

EVENEMENT doorlopend JULI-AUGUSTUS

Tielt Zomert Alle info zie uitneembare middenkatern

Megazomer Maxifun


agenda Doorlopend juli-augustus VAKANTIEWERKING

MEGAZOMER MAXIFUN Kinderopvang, speelpleinwerking, sportkampen en -activiteiten en meer! Info: zie p. 19 en www.tielt.be

evenement

DE SCHATTEN VAN VLIEG Zie p. 18.

vorming

VAKANTIELEZEN Zie p. 18.

vorming

LUNA DI TANNEKE De activiteiten van Luna di Tanneke verhuizen tijdens de zomervakantie naar het buurthuis. 4, 6, 13 juli en 22, 24, 29 augustus 9u00-12u00 Locatie: buurthuis Dierdonk/Koersplein, Zwartegevelstraat 66, Tielt Organisatie: Luna di Tanneke en Wijkwerking Zwartegevel-Dierdonk Info: T 0474 91 97 07 yvette.desmet@ocmwtielt.be

Zaterdag 1 juli evenement

BROUWERIJBEZOEK DE POES Om 10u30 Prijs: 8,00 euro Organisatie en locatie: Brouwerij De Poes (i.s.m. stad Tielt), Tenhovestraat 1, Tielt Info: Onthaalbalie stad Tielt

evenement

VLAAMSE KERMIS Organisatie: vzw Zorgend Voor (Parochie Sint-Jozef Werkman Tielt) Locatie: feesttent Oude Pittemstraat, Tielt tenzij anders vermeld Info: T 051 40 12 73  CHAMPAGNECAPSULERUILBEURS Met een hapje eeen glaasje bubbels in een zomerse sfeer. 8u00-17u00  ONTBIJTBUFFET Met speelmogelijkheid voor kinderen en een tombola. 8u00-11u00

 VINKENZETTING EN PRIJSUITREIKING 8u00-10u00  KAAS-EN WIJNAVOND 19u00-23u00 Inschrijven op T 0495 64 86 40

Zondag 2 juli evenement

VLAAMSE KERMIS Organisatie: vzw Zorgend Voor (Parochie Sint-Jozef Werkman Tielt) Locatie: feesttent Oude Pittemstraat, Tielt tenzij anders vermeld Info: T 051 40 12 73  FEESTELIJKE EUCHARISTIEVIERING Gevolgd door de fiets-, bromfietsen autowijding. 11u00-12u00  ZOMERS EETFESTIJN Barbecue in zomerse sferen. 12u00-14u00

sport

WATEWYLOOP (POESLOOP) Zie middenkatern.

Dinsdag 4 juli vorming

STRESSBEHENDIGHEID Tijdens deze vorming leren we stresspatronen en - signalen herkennen en ontvangen we tips om met stress tijdens het opvoeden of werken met kinderen om te gaan. 20u00-22u00 Organisatie: Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang Locatie: IBO Tanneke, Belgiëlaan 2, Tielt

Vrijdag 7 juli evenement

TIELTSE EUROPAFEESTEN Zie middenkatern.

evenement

POP-UPJEUGDHUIS HET DERTIENDE GEBOD - TIELTSE EUROPAFEESTEN Pop-upjeugdhuis tijdens de Tieltse Europafeesten, met muziek en dj's, Tielts kampioenschap Frankfurterzwelgen 2.0, vrij podium, bierpong … Vanaf 16u00 Locatie: De Kloef, Bruggestraat 19, Tielt Info: jeugdhuis.tielt@gmail.com www.facebook.com/jeugdhuisintielt

24

Tielt Stadsmagazine

www.uitintielt.be

Zaterdag 8 juli evenement TIELTSE EUROPAFEESTEN Zie middenkatern.

evenement

POP-UPJEUGDHUIS HET DERTIENDE GEBOD - TIELTSE EUROPAFEESTEN Zie vrijdag 7 juli.

sport

49STE EUROPARALLY WIELERTOERISTEN Afstanden: 50 km richting Ruddervoorde, 75 km richting Ichtegem, 105 km richting Leffinge. 7u00-14u00 Locatie: Cafe Batavia, Pittemsesteenweg 28, Tielt Info: T 051 40 48 33

sport

WANDELING WATEWYSTAPPERS Zie middenkatern.

Zondag 9 juli evenement

TIELTSE EUROPAFEESTEN Zie middenkatern.

muziek

APERITIEFCONCERT DAVIDSFONDS AARSELE Zie middenkatern.

Dinsdag 11 juli evenement FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Zie middenkatern.

Zaterdag 5 augustus sport STREEKBIERLOOP EN KERMISWEEKEND AARSELE Zie middenkatern.

sport

BIERKISTENRACE Teams van vier personen (+12 jaar). De top drie ontvangt een grote biermand. 17u30-19u00 Organisatie: Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele Locatie: Parochiezaal Aarsele,


agenda Jules van Ooststraat 14 Info en inschrijven: T 0474 75 91 72 streekbier@cecilia-aarsele.be

evenement

SUPERVISION FESTIVAL Zie middenkatern.

Zondag 6 augustus evenement KERMISWEEKEND AARSELE Zie middenkatern.

sport

FIETSTOCHT PASAR Zie middenkatern.

Donderdag 10 augustus FILM FILM OP HET PLEIN Zie middenkatern.

Zondag 13 augustus evenement MELKROCK Zie middenkatern.

Van zondag 13 t.e.m. zondag 20 augustus evenement STATIONSKERMIS EN STATIONSFEESTEN Zie middenkatern.

Dinsdag 15 augustus evenement ROMMELMARKT STATIONSFEESTEN Zie middenkatern.

Donderdag 17 augustus FILM FILM OP HET PLEIN Zie middenkatern.

Van zaterdag 19 t.e.m. zondag 27 augustus sport TIELTSE ZWEMWEEK Zie p. 19.

van Woensdag 23 t.e.m. zaterdag 26 augustus evenement BOEKENVERKOOP BIB Zie middenkatern.

Donderdag 24 augustus FILM FILM OP HET PLEIN Zie middenkatern.

Vrijdag 25 augustus evenement HOEVEFEESTEN AARSELE Zie middenkatern.

Zaterdag 26 augustus evenement HOEVEFEESTEN AARSELE Zie middenkatern.

sport

WANDELING ZOMERTOCHT Heerlijke zomertocht vanuit Schuiferskapelle, afstanden: 6, 12, 18 en 24 km. 7u00-15u00 Organisatie: Watewystappers Start: Club 77, Henri D’Hontstraat 42, Schuiferskapelle Info: www.watewystappers.be T 0477 36 85 16

evenement

PARKFEEST GREEN ON RED Zie middenkatern.

evenement

OPENING GROENZONE ‘DE DRIE WILGEN’ Zie middenkatern.

evenement

BARBECUE T.V.V. JEUGDBRANDWEER TIELT Om 18u30 Organisatie: Vriendenkring Brandweer Tielt vzw Locatie: Brandweerkazerne, Felix D'Hoopstraat 124, Tielt Info: T 0476 54 22 84 - Kaarten bij Tieltse brandweerleden of www.brandweertielt.be

Zondag 27 augustus evenement HOEVEFEESTEN AARSELE Zie middenkatern.

sport

24STE SMOEFELTOCHT Zie middenkatern.

Van zaterdag 1 t.e.m. donderdag 31 augustus Tentoonstelling FOTOCLUB KNIPOOG Zie middenkatern.

Van maandag 3 juli t.e.m. donderdag 7 september Tentoonstelling

FOTOGRAFIECIRCUIT: DE SCHOONHEID VAN VERVAL - JEF PEETERS Maak kennis met ‘urban exploration’, of het doorzoeken en fotograferen van verlaten plekken en gebouwen. Jef Peeters brengt openbare locaties in beeld die vroeger druk bezocht werden, maar niet langer voor publiek toegankelijk zijn: oude fabriekspanden, afgedankte pretparken, lege zwembaden, verlaten scholen … Ma, di, woe, vr 9u00-12u00 en 13u3017u00, do 9u00-12u00 en 13u30-18u00, za 10u00 -12u00 Organisatie, locatie en info: CC Gildhof (sluitingsperiode zomer, zie p. 26)

Van vrijdag 7 t.e.m. zondag 9 juli Tentoonstelling FOTOKRING GAMMA TIELT Zie middenkatern.

Van zaterdag 8 juli t.e.m. dinsdag 22 augustus Tentoonstelling '40 X RONNY' Zie middenkatern.

OPROEP 70-JARIGEN

Wie in 1947 geboren is wordt uitgenodigd op een gezellige bijeenkomst op zondagmiddag 22 oktober. Geen uitnodiging ontvangen? Neem contact op met patrick.acx@skynet.be T 0473 31 37 25.

Jouw activiteit in deze agenda van het Stadsmagazine editie september 2017? Voer ze uiterlijk op 5 augustus in op www.uitdatabank.be!

www.uitintielt.be

JULI 2017

25


tot uw dienst

Cultuurcentrum Gildhof STADSDIENSTEN STADHUIS

Markt 13 - Tielt info@tielt.be - www.tielt.be Volg ons ook op Facebook/StadTielt en Twitter (@StadTielt) ma: 9u00-12u00 di: 9u00-12u00 / 14u00-17u00 woe: 9u00-12u00 / 14u00-17u00 do: 9u00-12u00 / 14u00-18u00 vrij: 9u00-12u00 za: 9u00-11u30: enkel Onthaalbalie en Dienst Burgerzaken zo: gesloten en op afspraak Gesloten op maandag 10, dinsdag 11 en vrijdag 21 juli en op dinsdag 15 augustus.

onthaalbalie

T 051 42 81 11 - onthaal@tielt.be

burgerzaken

Burgerlijke Stand T 051 42 81 30 - burgerlijkestand@tielt.be Bevolking T 051 42 81 35 - bevolking@tielt.be

omgevingsloket

T 051 42 81 40 - technischedienst@tielt.be

ruimtelijke omgeving

Stedenbouw T 051 42 81 40 - stedenbouw@tielt.be Milieu-Duurzaamheid T 051 42 81 50 - milieudienst@tielt.be T 051 42 81 49 - duurzaamheid@tielt.be

toerisme, evenementen en lokale economie

T 051 42 81 16 - evenementen@tielt.be

bestuursadministratie

Secretariaat T 051 42 81 20 - secretariaat@tielt.be Archief T 051 42 81 75 - archivaris@tielt.be Leeszaal: wo 9u00-12u00/do 14u00-18u00 en op afspraak Gesloten van vrijdag 21 juli t.e.m. dinsdag 15 augustus.

andere stadsdiensten WOONWINKEL REGIO TIELT Markt 13 - Tielt T 051 42 81 81 - gsm 0474 12 80 66 woonwinkel@tielt.be www.wonen-regio-tielt.be Enkel op donderdag (9u00-12u00 / 14u00-18u00) en op afspraak

26

Tielt Stadsmagazine

Sint-Michielstraat 9 - Tielt T 051 42 82 20 - ccgildhof@tielt.be reservatiedienst.gildhof@tielt.be ma: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 di: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 vrij: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 za: 10u00-12u00 Gesloten vanaf 1 mei tot 1 september zo: gesloten Bij eigen voorstellingen van het CC Gildhof is de kassa telkens open vanaf 1 uur voor aanvang. Gesloten op maandag 10 en dinsdag 11 juli en van maandag 17 juli t.e.m. dinsdag 15 augustus.

Bibliotheek en kenniscentrum Hoofdbibliotheek Tielt Lakenmarkt 9 - Tielt T 051 42 82 10 bibliotheek@tielt.be ma: 15u00-19u30 di: 15u00-19u30 woe: 13u30-19u30 do: 9u00-12u00 / 15u00-19u30 vrij: 15u00-19u30 za: 9u00-12u00 zo: gesloten Gesloten op maandag 10, dinsdag 11, vrijdag 21 en zaterdag 22 juli en op maandag 14 en dinsdag 15 augustus. Aarsele Aarselestraat 4 - Aarsele T 051 42 82 16 woe: 16u00-18u30 za: 10u00-12u00 Gesloten op woensdag 19 en zaterdag 22 juli en op woensdag 16 en zaterdag 19 augustus.

Jeugd Gen. Maczekplein 7 - Tielt T 051 42 82 40 - jeugddienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 di: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 woe: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 do: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 vrij: 8u00-12u00 / 13u00-17u00 za: 10u00-12u00 / zo: gesloten Tijdens de vakantie: Open van ma t.e.m. vr van 8u00 tot 12u00

Gesloten op maandag 10, dinsdag 11 en vrijdag 21 juli en op maandag 14 en dinsdag 15 augustus.

Kinderopvang Tanneke Kinderopvang Tanneke Tielt Belgiëlaan 2 - Tielt T 051 42 82 50 - tanneke@tielt.be Gesloten op vrijdag 21 juli en op dinsdag 15 augustus. Kinderopvang Tanneke Aarsele Jules Van Ooststraat 43 - Aarsele T 051 54 43 88 - tanneke@tielt.be Gesloten van 17 juli t.e.m. 28 juli en op dinsdag 15 augustus. Kinderopvang Tanneke Kanegem Kanegemstraat 168 - Kanegem T 051 72 20 08 - tanneke@tielt.be Gesloten van 17 juli t.e.m. 4 augustus en op dinsdag 15 augustus.

Sport en Sporthal De Ponte Sportlaan 3 - Tielt T 051 42 82 80 - sportdienst@tielt.be ma: 8u00-12u00 / 13u30-16u30 di: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 8u00-12u00 / 13u30-17u00 vr: 8u00-12u00 / 13u30-16u00 za: gesloten / zo: gesloten De Sporthal Aarsele is gesloten van 1 t.e.m. 31 juli (overdag en ’s avonds). De Sporthal Tielt is gesloten van 1 t.e.m. 30 juli (’s avonds). De dienst Sport is gesloten van 8 juli t.e.m. 4 augustus en op maandag 14 en dinsdag 15 augustus.

Zwembad Tielt Gen. Maczekplein - Tielt T 051 40 19 16 - sportdienst@tielt.be Tijdens het schooljaar: ma: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 di: 8u30-11u45 / 13u30-19u15 woe: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 do: 8u30-11u45 / 13u30-20u15 vrij: 8u30-11u45 / 13u30-19u00 za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45 Tijdens de vakantie: ma: 14u00-20u15 di: 14u00-19u15 woe: 9u30-11u45 / 14u00-19u00 do: 14u00-20u15 vrij: 14u00-19u00


za: 14u00-17u45 zo: 9u00-11u45 Gesloten van 8 t.e.m. 11 juli, vrijdag 21 juli en op dinsdag 15 augustus.

stedelijke academie voor Muziek en Woord Lakenmarkt 4 - Tielt T 051 42 82 60 - samw@tielt.be www.academietielt.be Tijdens de zomervakantie gesloten. Inschrijfmomenten augustus: zie p. 19.

Stedelijke Kunstacademie Lakenmarkt 3 - Tielt T 051 42 82 70 - kunstacademie@tielt.be www.academietielt.be Tijdens de zomervakantie gesloten. Inschrijfmomenten augustus: zie p. 19.

openbaar domein Meulebeeksesteenweg 2D - Tielt Gebouwen T 051 42 81 52 gebouwendienst@tielt.be Wegen en water T 051 42 81 53 - wegendienst@tielt.be Groen en proper T 051 42 81 54 - groendienst@tielt.be

Brandweer MidWest Post Tielt F. D’Hoopstraat 124 - Tielt lieven.rijckaert@zonemidwest.be Bij dringende gevallen: T 112

Andere Recyclagepark Tenhovestraat 7 - Tielt T 051 31 17 96 ma: 14u00-16u45 di: 14u00-18u45 woe: 14u00-17u45 do: gesloten vrij: 9u30-17u45 za: 9u30-15u45 zo: gesloten Gesloten op maandag 10, dinsdag 11, vrijdag 21 en zaterdag 22 juli en op maandag 14 en dinsdag 15 augustus.

Sociaal Huis Deken Darraslaan 60 - Tielt T 051 40 90 52 sociaalhuis@ocmwtielt.be www.ocmwtielt.be

ma: 9u00-12u00 / namiddag gesloten di: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 woe: 9u00-12u00 / 13u30-17u00 do: 9u00-12u00 / 13u30-18u00 vrij: 9u00-12u00 / namiddag gesloten za: gesloten zo: gesloten Gesloten op maandag 10, dinsdag 11, vrijdag 21 juli en op maandag 14 en dinsdag 15 augustus. Juridische bijstand 1ste dinsdag van de maand: 14u00-16u00 Pro Deo 2de en 4de dinsdag van maand: 13u30 Vlaams Woningfonds Elke maandagvoormiddag: 9u00-12u00 Maak een afspraak via T 050 33 31 62 Aanvraag sociale tegemoetkomingen 3de woensdag van de maand: 14u00-16u00 Aanvraag pensioen werknemers 1ste donderdag van de maand: 9u00-10u30 Aanvraag pensioen zelfstandigen 1ste donderdag van de maand: 9u30-10u30

Lokaal Dienstencentrum ’t Vijverhof Kortrijkstraat 68 - Tielt T 051 40 26 46 dienstencentrum.vijverhof@telenet.be www.ocmwtielt.be Openingsuren dienstencentrum ma-vrij: 8u15-12u00 / 13u15-18u00 za-zo: gesloten Openingsuren cafetaria ma-vrij: 10u00-12u00 en 14u00-18u00 za-zo: gesloten Kantoor van de centrumleidster ma-do: 8u30-12u00 en 13u30-16u30 vrij: 8u30-12u00 za-zo: gesloten Gesloten op maandag 10, dinsdag 11, vrijdag 21 juli en op maandag 14 en dinsdag 15 augustus.

Lokale politie Kortrijkstraat 86 - Tielt T 051 42 84 00 - fax 051 42 84 09 wijk.tielt@pzregiotielt.be www.pzregiotielt.be ma: 8u00-20u00 di t.e.m. za: 8u00-18u30

T 051 42 79 40 - wwtielt@werkwinkel.be www.werkwinkel.be

Spoorwegstation Tielt Stationsplein 16 - Tielt T 050 30 48 23

Belbuscentrale T 059 56 52 56

Sint-Andriesziekenhuis Tielt Bruggestraat 84 - Tielt T 051 42 51 11 - info@sintandriestielt.be www.sintandries.be

eandis Algemeen nummer: T 078 35 35 34 Gasreuk: T 0800 65 0 65 Storingen en defecten: T 078 35 35 00 Defecte straatlampen: T 0800 6 35 35

De Watergroep (VMW) Sectoraal adres Roterijstraat 131 - 8790 Waregem T 056 60 41 73 Hoofdzetel Roggelaan 2 - 8500 Kortrijk T 056 23 17 11 www.dewatergroep.be

ANDERE Medische spoedgevallen en brandweer 112 Dringende politiehulp in België 101 Huisartsenwachtdienst Tielt-Schuiferskapelle: T 051 40 22 22 Aarsele-Kanegem: T 051 68 99 88 Permanentiedienst apothekers 0903 99 000 - www.apotheek.be Antigifcentrum 070 245 245 www.proximus.be 0800 22 800 (klantendienst) 0800 22 700 (storingen) www.telenet.be 015 66 66 66 (klanten) 0800 66 206 (nieuwe klanten) Ophaling huisvuil Voor meer info kun je terecht bij de Milieudienst, bij IVIO (T 051 31 17 96 of info@ivio.be) of via www.tielt.be > Wonen > Afval en containerpark.

Werkwinkel Lakenmarkt 6 - Tielt

JULI 2017

27


Deze zomer moet je beslist eens de vele vernieuwde speelterreinen verkennen! Een handig overzichtje van alle locaties vind je binnenin dit nummer. Deze foto werd gemaakt bij het speelterrein aan het ontmoetingscentrum in Aarsele.

Stad Tielt | Stadsmagazine juli-augustus 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you