Page 1

2010 TVV

T i d s k r i f t s v e r k s ta d e n i V 채 s t


TVV

T i d s k r i f t s v e r k s ta d e n i V ä s t

Medlemstidskrifter i Tidskriftsverkstaden i Väst 2010

3

Aorta Alba.nu

4-5 Bild & Bubbla Blask Camino Country News

6-7

Econews Filmkonst Fritänkaren Genus

8-9

Glänta Lira OEI Ord & Bild

10-11

Paletten Pedagogisk Forskning i Sverige Psykonalytisk Tid/Skrift Röda Rummet

12-13 A Shoal of Mackerel Socialpolitik Träbiten Uzi

14-15 Västsahara Zenit Layout och omslagsbilden ”Fjärilskärlek”: Ulla-Karin Karlson TVV-logga: Ulf Lundkvist Tryck: Medieverkstäderna i Göteborg


Aorta Tidskriften Aorta serverar frukterna från en alternativ strömning inom den samtida kulturen. Inspirerat av en dynamisk traditionsuppfattning presenteras introduktioner, översättningar, poetik och nyskrivna dikter – främst från den krets som i Skandinavien blivit känd som Retrogardet, men också från en lång rad andra översättare, introduktörer och essäister. Underground men hopplöst otrendig. ”En tidskrift värdig ett millennieskifte” Mårten Arndtzén i Kulturnytt, P1 ”Aortas världsbild gör allting intressantare” Jonas Thente i DN

Ansvarig utgivare: Carl Forsberg Utgivarorganisation/ägare: Carl Forsbergs bokförlag Redaktion: David Almer, Ronny Spaans, Therese Bohman, Eirik Lodén, Alexander Z. Ibsen, Hillevi Hellberg och Christopher Rådlund Adress: Aorta c/o Almer,

Sofiaparken 5D, 222 41 Lund E-post: retrogardism@gmail.com Hemsida: www.retrogarde.org Startår: 1997 Nr per år: 4 Utgivning: kvartalsvis Prenumeration: 350 kr/år Bankgiro: 297-7411

Alba.nu Alba.nu är en renodlad webbtidskrift som vill uppmuntra till debatt om kultur, vetenskap och samhälle. Tidskriften kommer för nuvarande ut med sex nya teman om året. Utanför temat uppdateras Alba.nu fortlöpande, mest med bokrecensioner men även allmän debatt. Avdelningen Kritikakuten bevakar det mesta av teaterlivet i Göteborg. Vi upplåter även plats för fristående aktörer som Motvallsbloggen av Kerstin Berminge, eller tillfälliga avdelningar som Dagbok från Jerusalem. Alba.nu är helt fristående och ägs av oss som driver den. Runt oss finns ett stort nätverk av mer eller mindre regelbundet återkommande skribenter, som samtliga medverkar ideellt.

Ansvarig utgivare: Christer Wigerfelt Ägare: Tidskriften Alba Redaktion: Siri Reuterstrand, Christer Wigerfelt Adress: Andra Långgatan 20, 413 28 Göteborg Telefon: 031-127640, 128640

E-post: red@alba.nu Webbadress: www.alba.nu Startår: 1997 Utgåvor/år: 6 Läsare: 40–70.000 läsare/mån Prenumeration: Gratis PlusGiro: 30 93 59-8 ISSN: 1403-5448

3


Bild & Bubbla

Utgivarorganisation/ägare: Seriefrämjandet Redaktion: Jakob Hallin, Fredrik Strömberg, Jamil Mani, David Haglund Adress: Seriefrämjandet/Bild & Bubbla, Friisgatan 15B, 214 21 Malmö Telefon: 040-661 40 70 E-post: info.serieframjandet.se Hemsida: www.serieframjandet.se www.serieframjandet.se Hemsida:

Startår: 1968 Nr per år: 4 st Utgivning: ex. mars, maj, sept, dec Omfång 124 sidor Format: 225 x 225 Prenumeration: Medlemskap i Seriefrämjandet, 348 kr/år. För ungdomar upp till 23 år, 296 kr/år PlusGiro: 17 36 15 - 6

Bild & Bubbla är Sveriges enda enda regelbundet regelbundet utkommande facktidskrift om om tecknade tecknade serier, serier, och därtill en av världens äldsta äldsta ännu ännu levande levande tidskrifter i ämnet. Vi skriver skriver om om alla alla sorters sorters serier, från det breda och populära populära till till det det smala smala och konstnärliga, och försöker försöker genom genom artiklar, artiklar, intervjuer och krönikor belysa belysa både både serieformens serieformens historia och dagsläget, både både utomlands utomlands och och hemma i Sverige. I de flesta nummer ingår ingår också också kortare kortare serieinslag, ofta tecknade exklusivt exklusivt för för oss. oss. Tidskriften har funnits sedan sedan 1968, 1968, och och de de flesta flesta äldre nummer kan beställas beställas från från utgivaren, utgivaren, den den ideella föreningen Seriefrämjandet. Seriefrämjandet. Vi Vi bedriver bedriver också viss bokutgivning med med serieanknytning, serieanknytning, liksom (genom våra lokalföreningar) lokalföreningar) mötesverksamhet/studiecirklar/utställningar mötesverksamhet/studiecirklar/utställningar för serieintresserade i några några svenska svenska städer. städer. Därtill kommer en omfattande omfattande Seriewiki, Seriewiki, ett ett diskussionsforum kring serier serier på på Internet, Internet, en diskussionlista via e-post e-post och och en en del del annat. annat.

Blask

44

Ansvarig utgivare: utgivare: Ansvarig Astrid Askberger Askberger Astrid Utgivarorganisation/ägare: Utgivarorganisation/ägare: Astrid Askberger Askberger Astrid Redaktion: Jenny Jenny Renstrand, Renstrand, Redaktion: Sofia Falk-Bohlmark Sofia Falk-Bohlmark Adress: Fyrklöversgatan 24, Adress: Fyrklöversgatan 24, 417 21 21 Göteborg Göteborg 417 Telefon: 031-230376 031-230376 Telefon:

E-post: E-post: astrid.askberger@gmail.com astrid.askberger@gmail.com Hemsida: www.fantastrid.se Hemsida: www.fantastrid.se Startår: 1996 Startår: 1996 Nr per Nr per år: år: De De senaste senaste 88 åren åren 0, 0, dessförinnan 1-2 dessförinnan 1-2

För drygt ett årtionde sedan sedan föddes föddes tidningen tidningen Blask ur en skramlig kopiator kopiator någonstans någonstans ii Västsverige. Hon var klippt klippt och och klistrad, klistrad, häftad häftad och pubertal. Fylld av felstavade felstavade texter texter från från vänskapskretsen och på sin sin höjd höjd utkommen utkommen ii en en tio ex. (Det (Det var var så så länge länge man man orkade orkade stå stå vid vid kopiatorn.) kopiatorn.) Nu, Nu, sju sju år år senare senare gör gör vi vi oss oss redo redo för för en en pånyttfödsel. pånyttfödsel. Det Det är är något något nytt nytt men men ändå ändå samma samma lika. lika. Hon Hon har har växt växt till till sej sej och och mognat, mognat, visst, visst, fått fått hår hår under under armarna armarna och och lite lite hårdare hårdare hud. hud. Men Men ändå ändå är är det det samma samma längtan längtan att att göra göra sej sej hörd, hörd, samma samma önskan önskan att att bli bli sedd. sedd. Blask Blask är är fortfarande fortfarande de de opublicerade opublicerade uttryckens uttryckens vapendragare. vapendragare. Vi Vi visar visar fantastiska fantastiska exempel exempel på på skapande skapande vi vi hittat hittat nedknölat nedknölat ii byrolådor byrolådor världen världen över! över! Kanske Kanske blir blir det det blanka blanka sidor sidor och och fyrfärgstryck, fyrfärgstryck, kanske kanske inte. inte. Vad Vad vi vi vet vet är är att att det det blir blir bra bra litterära litterära texter, texter, poesi, poesi, serier, serier, bilder bilder och och foton foton som som alla alla bara bara väntar väntar på på att att bli bli sedda, sedda, lästa lästa och och älskade älskade av av dej! dej!


Camino Camino är Sveriges första magasin för hållbar livsstil. Camino vill inspirera till ökat intresse för miljö, hållbar samhällsutveckling och varors produktionsvillkor, genom positiva exempel och nya förebilder. Bakom Camino står den oberoende ekonomiska föreningen getaware. Integritet och självständighet är två ledord för magasinet som har funnits sedan 2007.

Ansvarig utgivare: Tobias Jansson Utgivarorganisation/ägare: Getaware ekonomisk förening Redaktion: Johanna Stål, Caroline Petersson, Ingemar Gustafsson, Tobias Jansson Adress: Tredje långgatan 13 B E-post: info@caminomagasin.se

Hemsida: www.caminomagasin.se Startår: 2007 Upplaga: 12.000 Nr per år: 6 Utgivning: feb, april, maj, juni, sept, nov Prenumerationspris: 269 kr helår PlusGiro: 305968-0

Country News

Utgivarorganisation/ägare: Svenska Countrymusikföreningen Adress: Richertsgatan 8, 412 60 Göteborg Besöksadress: Kolonigatan 7, öppet hus tisdagar (ej sommartid) och torsdagar 17-19 Telefon: 031-16 91 39 Hemsida: www.countrynews.nu

E-post: thomas.buskhagen@ countrynews.nu Nr per år: Fortlöpande nättidning, ändras pö om pö. Medlem får kod för att kunna läsa mera Inträdesavgift: 99 kr - gäller för överskådlig tid framöver PlusGiro: 437 54 31 - 6 Startår: 1975

Country News Magazine är en del av Svenska Countrymusikföreningen och finns för närvarande bara som nättidning på hemsidan www. countrynews.nu där Country News Magazine samsas med Country News Publishing, Country News Records m fl huvudklickpunkter. Sidan har ännu ej fått sin slutliga profil, men är mer serviceinriktad än pappersutgåvan var. Bl a finns där troligen Skandinaviens bästa kalender över countrymusiktilldragelser (om det ingår amerikanska sångare eller musiker). Stora delar av gamla Country News Magzine är upplagda på hemsidan och då i synnerhet när det gäller skivrecensioner. Från kalendern och notiser om evenemang finns ibland klickpunkter som länkar till recensioner. Föreningens egna producerade skivor, samt andra högt rekommenderade för sitt genuina innehåll, finns presenterade. Endast medlemmar har access till det senaste samt ett fotogalleri m m. Som extra service finns en sida där alla Mr Music Country (ca 200 samlings-CD:n) presenteras – både artister och låtar! 5


Econews uppbyggnad. NuUnder drar vi igång en nättidning som håller dig ajour med miljöfrågorna. Du hittar nyheter, reportage plus tips om hur du som konsument kan påverka för en ökad hållbarhet. På Econews finns en ecoguide (söktjänst) när du vill handla ekologiskt och miljövänligt. Där kan du söka på geografiskt område och kategori. Städerna (med omnejd) Göteborg, Malmö och Stockholm är med från start och du hittar kategorierna; restaurang & kafé, hotell & restaurang, livsmedel, kläder & textil samt gårdsbutiker. Både geografiska områden och kategorier kommer att utökas efter hand. Ansvarig utgivare: Lotta Gustafsson Utgivarorganisation/ägare: Econews Europe Ek förening Redaktion: Björn Schagerström, Lotta Gustafsson Ansvarig utgivare: Liselott Mobil: 0702-137777 Gustafsson E-post: lotta@econews.se Hemsida: www.xxxxxxxxxxxxxxxx

Hemsida: www.econews.se Startade i juni 2010.

Filmkonst Filmkonst Filmkonst är är Sveriges Sveriges mest mest spännande spännande filmfilmtidskrift. tidskrift. Egensinnig Egensinnig till till form form och och innehåll. innehåll. Pocket, Pocket, dvd, dvd, magasin, magasin, spel; spel; Filmkonst Filmkonst kan kan vara vara allt allt och och lite lite till. till. Filmkonst Filmkonst kommer kommer ut ut minst minst fyra fyra gånger gånger per per år år och och ges ges ut ut av av Göteborg Göteborg International International Film Film Festival. Festival. Filmkonst Filmkonst har har vunnit vunnit priser priser och och utmärkelser. utmärkelser. Bland Bland andra andra Stora Stora Journalistpriset Journalistpriset och och Utmärkt Utmärkt Svensk Svensk Form. Form. Som Som Filmkonstprenumerant Filmkonstprenumerant får får man man en en rad rad filmiska filmiska och och dramatiska dramatiska erbjudanden, erbjudanden, som som till till exempel exempel inbjudningar inbjudningar till till premiärer premiärer och och smygvisningar. smygvisningar. Man Man blir blir också också medlem medlem ii Göteborg Göteborg International International Film Film Festival Festival och och får får festivalprogrammet festivalprogrammet direkt direkt hem hem ii brevlådan, brevlådan, samt samt förtur förtur till till festivalbiljetterna. festivalbiljetterna.

66

Ansvarig Ansvarig utgivare: utgivare: Camilla Camilla Larsson Larsson Utgivarorganisation/ägare: Utgivarorganisation/ägare: Filmkonst Filmkonst Redaktion: Redaktion: Olika Olika varje varje gång gång Adress: Adress: Göteborg Göteborg International International Film Film Festival Festival Olof Olof Palmes Palmes plats plats 11 413 413 04 04 Göteborg Göteborg Telefon: Telefon: 031-3393014 031-3393014

Mobil: Mobil: 0708-423980 0708-423980 E-post: E-post: filmkonst@giff.se filmkonst@giff.se Hemsida: Hemsida: www.giff.se www.giff.se Startår: Startår: 1989 1989 Upplaga: Upplaga: ca ca 3000 3000 Nr/år: Nr/år: minst minst 44 Utgivning: Utgivning:Varannan Varannan månad månad Prenumeration: Prenumeration: 299 299 kr/år, kr/år, företag företag 399 399 kr kr


Fritänkaren

Ansvarig utgivare: Christian Lanciai Utgivarorganisation/ägare: Christian Lanciai Redaktion: Johannes B Westerberg, John Bede Adress: Ankargatan 2 A, 414 61 Göteborg Telefon: 031-247887

E-post: clanciai@yahoo.co.uk Hemsida: http://hem.fyristorg. com/aurelio; www.fritenkaren.se Startår: 1992 Nr/år: 10 Prenumeration: 250:PlusGiro: 621 39 94-4 ISSN: 1652-0122

Under de 15 år som Fritänkaren har utkommit har den producerat ett 45-tal internationella reseskildringar i följetongsform, de flesta inom Europa men även bortåt 20 i Himalaya och arabvärlden. Men dess röda tråd är litteratur, musik och film. I varje nummer förekommer filmrecensioner, musikartiklar och litterära belysningar, särskilt en oändlig Shakespearedebatt sedan 1996. Vårt perspektiv är globalt och universellt men med tyngdpunkt på humanism. Förutom reseskildringar, musik, litteratur och film kan även förekomma politiska, filosofiska och religiösa resonemang. Det är en extrem lågbudgettidning, varför den är helt utan bilder men bjuder på desto mer att läsa. Vi har för närvarande medarbetare på Nordirland (Londonderry), den grekiska världen (Konstantinopel), Himalaya (med täckning av Indien, Nepal, Tibet, Kashmir och Ladakh,) samt i Norden (mest Sverige och Finland).

Genus Tidningen Genus är en populärvetenskaplig tidning som presenterar aktuell genusforskning. Tidningen innehåller reportage om de senaste forskningsresultaten, porträtt av feminismens förebilder, debatt, krönika, nyheter från fältet, rikstäckande kalendarium, boktips och konferensrapporter.

Utgivarorganisation/ägare: Nationella sekretariatet för genusforskning Adress: Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Tidningen Genus, Box 200, 405 30 Göteborg

e-post: redaktion@genus.se Hemsida: www.genus.se Startår: 1999 Nr/år: 4 Prenumeration: 150 kr PG 182 08 53-8 (Nätverkstan ekonomitjänst)

7


Glänta Glänta Glänta Gläntapublicerar publicerarsvensk svenskoch ochöversatt översattessäistik, essäistik, litteratur, litteratur,filosofi, filosofi,politik, politik,teologi, teologi,konst konst––gärna gärna alltihop alltihoppå påsamma sammagång. gång.Numren Numrenkan kanhandla handlaom om sanningskommissioner, sanningskommissioner,kartor, kartor,dokumentarism, dokumentarism, kannibalism, kannibalism,mångkultur mångkulturoch ochväldigt väldigtmycket mycket annat. annat.Vi Vivet vetaldrig aldrigvart vartviviär ärpå påväg. väg.Glänta Glänta ingår ingåri ide deinternationella internationellanätverken nätverkeneurozine eurozineoch och documenta documenta12 12magazines, magazines,och ochdriver driveräven ävenett ett bokförlag. bokförlag.Årets Åretskulturtidskrift kulturtidskrift1999. 1999.

Ansvarig Ansvarigutgivare: utgivare:Göran GöranDahlberg Dahlberg Utgivarorganisation/ägare: Utgivarorganisation/ägare: Kulturföreningen KulturföreningenGlänta Glänta Adress: Adress:Heurlins Heurlinsplats plats1,1, Box Box311 31120, 20,400 40032 32Göteborg Göteborg Telefon: Telefon:031-743 031-74399 9919 19 E-post: E-post:info@glanta.org info@glanta.org

Hemsida: Hemsida:www.glanta.org www.glanta.org Startår: Startår:1993 1993 Nr/år: Nr/år:3–4 3–4 Utgivning: Utgivning:mars, mars,sept, sept,dec dec Prenumeration: Prenumeration:280/380 280/380krkr PlusGiro: PlusGiro:647 64747 4797-5 97-5 ISSN: ISSN:1104-5205 1104-5205

Lira Liramusikmagasin musikmagasin Lira Liramusikmagasin musikmagasinär ärdin dinkarta kartapå påupptäcktsupptäcktsfärden färdenefter efterny nymusik. musik.En Entidning tidningför föross osssom som aldrig aldrigslutat slutatvara varanyfikna. nyfikna.Jazz, Jazz,folkmusik folkmusikfrån från hela helavärlden, världen,klubbmusik, klubbmusik,singer/songwriter, singer/songwriter, country, country,visa visaeller ellernästan nästanvad vadsom somhelst helst––så sålänge länge det detrör rörsig sigom omnyskapande nyskapandekvalitetsmusik. kvalitetsmusik. Fem Femgånger gångerom omåret åretlandar landarLira Liramusikmagasin musikmagasin i ibrevlådan, brevlådan,alltid alltidmed medöver över130 130skivrecensioner, skivrecensioner, alltid alltidmed meden enegen egencd cddär därredaktionen redaktionenvalt valtsina sina favoriter favoriterbland blanddet detviviskrivit skrivitom, om,alltid alltidmed medfylliga fylliga artistintervjuer, artistintervjuer,reportage reportageoch ochen enbildjournalistik bildjournalistik som somär ärhelt heltunik unikbland blandsvenska svenskamusiktidningar. musiktidningar.

88

Ansvarig Ansvarigutgivare: utgivare:Jonas JonasBergroth Bergroth Utgivarorganisation/ägare: Utgivarorganisation/ägare:Lira Lira ekonomisk ekonomiskförening förening Redaktion: Redaktion:Jonas JonasBergroth, Bergroth,Per PerWik, Wik, Karin KarinJacobson, Jacobson,Patrik PatrikLindgren, Lindgren, Markus Axelsson Markus Axelsson Besöksadress: Besöksadress:Heurlins Heurlinsplats plats1,1, Göteborg Göteborg Postadress: Postadress:Box Box310 31036, 36, 400 40032 32Göteborg Göteborg

Telefon: Telefon:031-134410 031-134410 E-post: E-post:lira@lira.se lira@lira.se Hemsida: Hemsida:www.lira.se www.lira.se Startår: Startår:1994 1994 Distribuerad Distribueradupplaga: upplaga:caca44000 000exex Nr/år: Nr/år:55 Utgivning: Utgivning:feb, feb,april, april,juni, juni,sep, sep,nov nov Prenumeration: Prenumeration:385 385krkr ISSN: ISSN:1401-1026 1401-1026


OEI OEI är är en en tidskrift tidskrift ägnad ägnad åt åt konceptuell konceptuell poesi, poesi, OEI estetisk teori teori och och -teknologi. -teknologi. Sedan Sedan 1999 1999 har har estetisk den också också givit givit sig sig hän hän åt åt kritik, kritik, brus, brus, idioti, idioti, den kanadensisk patafysik, patafysik, alternativa alternativa ortografier, ortografier, kanadensisk nonsens, fiktiva fiktiva språk, språk, ljudpoesi, ljudpoesi, redaktionell redaktionell nonsens, estetik, brasiliansk brasiliansk konkretism, konkretism, prosabegreppet, prosabegreppet, estetik, biopoesi, lek lek och och spel. spel. Årets Årets kulturtidskrift kulturtidskrift 2008. 2008. biopoesi,

Redaktörer: Jonas Jonas (J) (J) Magnusson, Magnusson, Redaktörer: Jesper Olsson, Olsson, Anders Anders Lundberg Lundberg Jesper Adress: Tidskriften Tidskriften OEI, OEI, Adress: Färgkontoret, Lövholmsgränd Lövholmsgränd 12, 12, Färgkontoret, 117 43 43 Stockholm Stockholm 117 E-post: red@oei.nu E-post: red@oei.nu Hemsida: www.oei.nu www.oei.nu Hemsida:

Startår: 1999 1999 Startår: Nr/år: 44 Nr/år: Prenumeration: Prenumeration: 250 kr kr // 350 350 kr kr // 450 450 kr kr 250 PlusGiro: 300005-6 300005-6 PlusGiro: ISSN: 14045095 ISSN: 14045095

Ord&Bild Ord&Bild har har givits givits ut ut sedan sedan 1892 1892 och och är är Ord&Bild Sveriges äldsta äldsta kulturtidskrift. kulturtidskrift. Med Med Göteborg Göteborg Sveriges som utkikspunkt utkikspunkt har har tidskriften tidskriften breda breda nationella nationella som och internationella internationella kontaktnät kontaktnät och och bevakar bevakar och grundligt kulturyttringar kulturyttringar och och tidsanda tidsanda ii Sverige Sverige grundligt och ii övriga övriga delar delar av av världen. världen. Här Här kan kan du du läsa läsa de de och bästa essäerna, essäerna, intervjuerna intervjuerna och och debatterna debatterna om om bästa vår tids tids viktigaste viktigaste frågor. frågor. Konst, Konst, litteratur, litteratur, musik, musik, vår samhälle, ekonomi, ekonomi, filosofi, filosofi, historia, historia, kritik kritik … … samhälle, Ord&Bild undersöker undersöker varje varje aspekt aspekt av av ”Kulturen”. ”Kulturen”. Ord&Bild Och ifrågasätter ifrågasätter den. den. Och ”En extremt extremt vital vital samtidseuropeisk samtidseuropeisk ”En kulturtidskrift som som utan utan att att tveka tveka sträcker sträcker sig sig ii kulturtidskrift alla tänkbara tänkbara riktningar riktningar på på samma samma gång.” gång.” alla (Jan Arnald) Arnald) (Jan Ord&Bild är är oberoende oberoende och och helt helt fristående fristående från från Ord&Bild mediekoncerner, förlag förlag och och politiska politiska grupperingar. grupperingar. mediekoncerner, Ansvarig utgivare: utgivare: Ansvarig Martin Engberg Engberg Martin Utgivarorganisation/ägare: Utgivarorganisation/ägare: Stiftelsen Ord&Bild Ord&Bild Stiftelsen Redaktion: Martin Martin Engberg, Engberg, Redaktion: Linda Östergaard. Östergaard. Linda Adress: Heurlins plats 1, Adress: Heurlins plats 1, 400 32 32 Göteborg Göteborg 400 Telefon: 031-743 031-743 99 99 10 10 Telefon: E-post: redaktion@ redaktion@ E-post:

tidskriftenordobild.se tidskriftenordobild.se Hemsida: Hemsida: www.tidskriftenordobild.se www.tidskriftenordobild.se Startår: okt okt 1892 1892 Startår: Upplaga: ca ca 1600 1600 Upplaga: Nr/år: 55 Nr/år: Utgivning: kvartalsvis Utgivning: kvartalsvis Prenumeration: 330:330:Prenumeration: Plusgiro: 1683-2 1683-2 Plusgiro: ISSN: 0030-4492 0030-4492 ISSN:

99


Paletten Paletten Paletten Palettenhar harsedan sedanstarten starten1940 1940varit varitenenledande ledande tidskrift inom den svenska konstvärlden, tidskrift inom den svenska konstvärlden,ständigt ständigt iiförändring förändringoch ochmed medkikarsiktet kikarsiktetinställt inställtpåpådede områden områdendit ditmainstream-medias mainstream-mediasintresse intressesällan sällan når. når.Tidskriften Tidskriftenintroducerar, introducerar,tolkar tolkaroch ochgranskar granskar samtidskonstens samtidskonstensämnen ämnenoch ochförutsättningar förutsättningar och ochger gerhistoriska historiskaoch ochkritiska kritiskaperspektiv. perspektiv.Varje Varje nummer nummerhar harett ettkärntema kärntemasom somblir blirbelyst belystfrån från olika olikavinklar, vinklar,både bådesvenska svenskaoch ochinternationella. internationella. Bland Blandde demedverkande medverkandefinns finnsetablerade etableradekritiker, kritiker, författareoch ochkonstnärer konstnärersåväl såvälsom somhelt heltnya nya författare namn.Varje Varjeårårbjuds bjudsockså ocksånågon någongästredaktör gästredaktör namn. inatt attgöra göraett ettnummer. nummer.Ibland Iblandinnehåller innehållerPaletten Paletten in specialgjordakonstverk konstverksom somproducerats produceratsdirekt direkt specialgjorda förtidskriften. tidskriften. för

Ansvarig utgivare: Love Jönsson Ansvarig utgivare: Love Jönsson Utgivarorganisation/ägare: Utgivarorganisation/ägare: Stiftelsen Paletten Stiftelsen Paletten Chefredaktör: Sophie Allgårdh Chefredaktör: Sophie Allgårdh Adress: Heurlins plats 1, 413 01 Adress: Heurlins plats 1, 413 01 Göteborg Göteborg Telefon: 031-743 99 15 Telefon:info@paletten.net 031-743 99 15 E-post: E-post: info@paletten.net

Hemsida: www.paletten.net Hemsida: www.paletten.net Startår: 1940 Startår: 1940 Upplaga: ca 1500 Upplaga: ca 1500 Nr per år: 4 Nr per år: 4 Utgivning: mars, juni, sept, dec Utgivning: mars, 290 juni,kr sept, dec 400 Prenumeration: (privat) Prenumeration: 290 kr (privat) 400 kr (inst) kr (inst) PlusGiro: 46186-3 PlusGiro: 46186-3

Pedagogisk Forskning i Sverige Pedagogisk Forskning i Sverige Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige Tidskriften Forskning i Sverige utkommer Pedagogisk med fyra 80-sidiga nummer utkommer medattfyra 80-sidiga per år i syfte spegla svensknummer pedagogisk per år i syfteFörutom att spegla svensk pedagogisk forskning. vetenskapliga artiklar forskning. vetenskapliga artiklar innehåller Förutom tidskriften debattartiklar samt innehåller tidskriften debattartiklar samt fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter fakultetsopponenters sammanfattade synpunkter på ventilerade doktorsavhandlingar. Recensioner på Recensioner av ventilerade pedagogiskdoktorsavhandlingar. litteratur liksom en agenda av pedagogisk litteratur liksom utgör också innehållet. Språketenär,agenda förutom utgör också innehållet. Språket förutom när det gäller ”summaries” av är, artiklar, endast när det gäller ”summaries” av artiklar, endast undantagsvis annat än svenska. Tidskriften vänder sig i första till forskare, lärare och undantagsvis annat hand än svenska. Tidskriften doktorander inomhand universitet och högskolor. vänder sig i första till forskare, lärare och doktorander inom universitet och högskolor.

10

10

Utgivarorganisation/ägare: Pedagogisk forskning i Sverige Utgivarorganisation/ägare: Ansvarig utgivare: Daniel Kallós PedagogiskBiörn forskning i Sverige Redaktion: Hasselgren Ansvarig utgivare: Daniel Kallós Adress: Västra Hamngatan 25, Box Redaktion: Hasselgren 300, Inst. förBiörn pedagogik och didakAdress: Västra Hamngatan 25, Box tik, GU, 405 30 Göteborg 300, Inst.031-773 för pedagogik Telefon: 24 56 och didaktik, GU,pedagogisk.forskning@ 405 30 Göteborg E-post: ped.gu.se Telefon: 031-773 24 56 E-post: pedagogisk.forskning@ ped.gu.se

Hemsida: www.ped.gu.se/pedfo/ Startår: 1996 Hemsida: www.ped.gu.se/pedfo/ Ägare: Inst. för pedagogik och Startår: didaktik,1996 Göteborgs universitet Ägare: Inst. för pedagogik och Upplaga: 1200 didaktik, Göteborgs universitet Antal nr/år: 4 Upplaga: 1200 Utgivning: jan, april, juli, okt Antal nr/år: 4 600/500/250 kr/år Prenumeration: Utgivning: jan, april, juli, okt ISSN: 1401-6788 Prenumeration: 600/500/250 kr/år ISSN: 1401-6788


Psykoanalytisk Tid/Skrift

Ansvarig utgivare: Per Magnus Johansson Utgivarorganisation/ägare: Freudianska föreningen Redaktion: Mathias Alvidius, Joel Danielsson, Jonas Gilbert (red sekr), Gunilla Hallerstedt, Peter Jansson, Anders Holme, Mats Leffler, Håkan Liljeland, Johan Linton (grafisk form & prod.), Ulf Karl Olov Nilsson, Annika Stiebe, Johan Stålberg och Thomas Karlsohn

Adress: Stora Nygatan 13, 411 08 Göteborg Telefon: 031-155470 Mobil: 0705-503843 E-post: tidskrift@freudianska.org Hemsida: www.freudianska.org Startår: 2002 Upplaga: ca 500 Nr/år: 2 Utgivning: juni, sep Prenumeration: 400 kr/år Bankgiro: 5392-4817 ISSN: 1650-7398

Publicerar psykoanalytiker och intellektuella som skriver inom psykoanalysens fält. Ett studium av den franske psykoanalytikern Jacques Lacan och hans elever har bedrivits i Göteborg under snart ett decennium. Utifrån ett disparat och ostyrt men energiskt arbete uppstod en lust att skapa en tidskrift – en mötesplats – för denna verksamhet. Beslutet att skapa en tidskrift vilar på tanken att det är viktigt för psykoanalysen att fler röster i Sverige kommer till tals. Tidskriften trycker även artiklar av svenska forskare och skribenter med motsvarande intresse- och arbetsinriktning. Syftet är även att delta i diskussionen av ett antal i samhället aktuella frågeställningar. Att skriva i tiden är att gestalta den, också utifrån tidens obehag. Det är en uppgift för den levande psykoanalysen, för psykoanalysens uppgift är inte att redogöra för dogmer – oberoende av om de härstammar från Sigmund Freud, Melanie Klein, Wilfred Bion eller Jacques Lacan – utan att försöka formulera tankar i förhållande till en föränderlig värld, där även andra forskare, från helt andra utgångspunkter än de psykoanalytiska, producerar ny och väsentlig kunskap.

Röda Rummet Den radikala kvartalstidskriften Röda Rummet är en tankesmedja med socialistiska utgångspunkter. Vi vet att många söker efter ett ordentligt utrymme för radikal debatt, lärdomar och analyser. I Röda Rummet finns plats för allt som kan bidra till en bättre förståelse av det samhälle vi lever i, såväl Sverige som resten av världen. För att kunna förändra världen måste man förstå den.

Ansvarig utgivare: Björn Rönnblad Utgivarorganisation/ägare: Socialistiska partiet Redaktion: Peter Belfrage, Daniel Brandell, Anders Karlsson, Per Olof Larsson, Björn Rönnblad, Ingemar Sandström Adress: Box 7043, 402 31 Göteborg Telefon: 031-24 15 13 E-post: rodarummet@hotmail.com

Hemsida: www.rodarummet.org Startår: 1969 Nr per år: 4 Utgivning: Feb, maj, sep, dec Upplaga: 2 000 ex Prenumeration: 100 kr/år PlusGiro: 13 04 07-0 ISSN:1403-3844 Övrig information: Tidskriften hette mellan 1969 och 1996 Fjärde Internationalen.

11


A Shoal of Mackerel A Shoal of Mackerel är ett konstnärsdrivet förlag för konst i bokform. Förlaget grundades i Glasgow men är sedan 2006 både baserat i Göteborg och Glasgow. A Shoal of Mackerel ger årligen ut ett antal verk genom personliga inbjudningar och/eller öppna ansökningsförfaranden. Utgivna böcker finns att beställa på hemsidan och tillgängliga i butikerna CMYK i Köpenhamn och Gallery Glucksman, Cork Ireland.

Utgivarorganisation/ägare: A Shoal of Mackerel Redaktion: Mari Lagerquist, Lina Persson, Harald Melrose Turek Adress: Stabbegatan 25 Mobil: 073 7159313

E-post: ashoalofmackerel@gmail.com Hemsida: www.ashoalofmackerel.com Startår: 2004 Nr per år: 10-15 Utgivning: Efter behov

Socialpolitik CSA:s hederpris 2010: ”en fri, kritisk och självständig röst i mediebruset…” (CSA Centralorganisationen för Socialt Arbete) FSS nominierar till Allmänna Barnhusets stora pris 2010: ”en oberoende och självständig specialtidskrift – unik genom sin förmåga att kritiskt, uppkäftigt och konsekvent granska och debattera aktuella och angelägna samhällsfrågor... sticker ut i en alltmer likriktad mediedebatt... ” (FSS Föreningen Sveriges Socialchefer) FORSA-priset 2004: för ”modet att skildra väsentliga sammanhang, förståndet att ifrågasätta maktens piruetter och uthålligheten att vara ständigt aktuell”. (FORSA Förbundet för forskning i socialt arbete)

12

Ansvarig utgivare: Maria Wallin Utgivarorganisation/ägare: Föreningen Socialpolitisk Debatt Redaktion: Maria Wallin, Bibbie Friman, Ulla-Karin Karlson Adress: Adress: Eriksberg 137, 451 96 Uddevalla Telefon: 070-207 22 22 Telefon: 031-14 48 08 Mobil: 0709-85 33 33

E-post: socialpolitik@ socialpolitik.com Hemsida: www.socialpolitik.com Startår: 1994 Nr per år: 4 Utgivning: mars, maj, sept, dec Prenumeration: 285 kr, stöd 310 kr, stud/arb.lös/pensionär 160 kr PlusGiro: 648 73 22-7

Västra publicistklubbens stora pris 2004: ”förenar djup kunskap med kritisk skärpa och stor medkänsla i bevakningen av ett komplicerat område”.


Träbiten Träbiten är Föreningen Allmogebåtars tidskrift. Häri dokumenteras det arbete som sker inom föreningens målsättning. FAB arbetar för att bevara våra nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditionen runt dem. Detta har en såväl teoretisk som praktisk inriktning. Träbiten tar även upp angränsande ämnen inom vår kustkultur, t ex Carl Wilhelmsons måleri. Den utkommer med fyra nummer per år, varav julnumret är mer påkostat med ca 100 sidor, en häftad bok. Båtsamlingar finns på Bassholmen och Fjäderholmarna i Stockholms inlopp. Dessutom finns flera arbetslag runt om i Sverige som arbetar med bevarande av äldre träbåtar.

Utgivarorganisation/ägare: Föreningen Allmogebåtar Adress: Föreningen Allmogebåtar, Box 6046, Bassholmen, 451 06 Uddevalla Telefon: 031-12 08 79 Hemsida: www.allmogebatar.com Nr per år: 4

Prenumeration: 150 kr PlusGiro: 202 85-3 Startår: 1970

Uzi UZI är Sveriges första publikation som utkommer på DVD. Våra utgåvor/volymer fokuserar på att porträttera intressanta kreatörer och populärkulturella företeelser. Formen har en tydlig visuell identitet och är minst lika viktig som innehållet. UZI har hittills utkommit med tre volymer, #1 var en Tokyospecial, #2 porträtterade musikgeniet Björn Olsson.

Ansvarig utgivare: Anders Bolin Utgivarorganisation/ägare: Redaktion: Anders Bolin, Mikael Mattsson, m fl. Adress: Ankargatan 24C Telefon: Mobil: +46 704982746 / +43 68110 466 188 E-post: anders@uzi.se Hemsida: www.uzi.se Startår: 2005

Upplaga: 500-1000 ex Nr per år: oregelbunden Format: DVD Prenumeration: PlusGiro: 6417068-1

13


Västsahara

Ansvarig utgivare: Jan Strömdahl Utgivarorganisation/ägare: Föreningen Västsahara Redaktion: Lena Thunberg, Ulla-Karin Karlson Adress: c/o Afrikagrupperna, Linnégatan 21, 413 04 Göteborg Mobil: 070-475 46 45 E-post: vastsahara@brevet.nu

Hemsida: www.vastsahara.net Startår: 1982 Upplaga: ca 700 Nr/år: 4 Utgivning: Mars, juni, sep och dec Prenumeration: 125:-/150:PlusGiro: 204003-8 ISSN: 1652-2052

Västsahara är den enda tidskrift i Norden som regelbundet informerar om Västsahara – Afrikas sista koloni. Den spanska kolonin ockuperades av grannlandet Marocko 1975. Västsahara rapporterar om västsahariernas situation i flyktinglägren i Algeriet, om de marockanska myndigheternas övergrepp mot den västsahariska befolkningen och om FN:s avkoloniseringsplan, som aldrig tycks bli av. Trots västsahariernas rätt till självständighet knyter EU Marocko allt närmare sig. Frankrike är Marockos närmaste bundsförvant sedan länge. Västsahara är rikt på fisk, fosfat och troligen olja. EU:s fiskeavtal med Marocko är högst sannolikt illegalt. Västsahara vill ge röst åt en fråga där folkrätten har satts ut spel – av krassa ekonomiska intressen? Västsaharafrågan får dessutom minimalt utrymme i svensk press.

Zenit

JAZZ PÅ LIV OCH DÖD

Fabian Kallerdahl Sid 22

40 ÅR MED AVANTGARDE Margareta Orreblad Sid 64

GÖR OPERA PÅ LÄCKÖ SLOTT Henry Bronett Sid 56

PG Thelander Aktuell på Göteborgs Konstförening 16/5-7/6 ”Alla män är fiskar men alla kvinnor är fåglar, tänkte jag. Det blir litet banalt när man formulerar det i ord, men det sätter igång mig. Målningens långa rader av sillporträtt representerar min pojkklass i skolan, ohöljt beundrande den tidens megastjärna, Silvana Magnani. I den andra är hon i färd med att, i motoriserad röd skottkärra, fraktas till underjorden.” Läs mer på sid 30 >>

MÅLAR LIVETS PARADOXER Marie Almqvist Sid 24

VÄRVA DINA VÄNNER FÖR ZENIT Grafiskt blad som present Sid 28

www.zenitkultur.com Sommar 2009 PRIS: 50:-

14

Ansvarig utgivare: Anders Thuresson Utgivarorganisation/ägare: Kulturtidningen Zenit, ideell förening Redaktion: Jan Bergman, Gun Hellervik, Kimmo Hakonen, Maria Rademark, Max Jerneck, Bo Borg Adress: Linnégatan 42 A, 413 08 Göteborg

Telefon: 031-423026 Mobil: 070-492 71 42 E-post: zenitkultur@gmail.com Hemsida: www.zenitkultur.com Startår: 2003 Prenumeranter: 500 Nr/år: 4 Utgivning: jan, maj, aug, okt Prenumeration: 180kr/år PlusGiro: 111810-8

Zenit, kulturtidningen i väst, bevakar konst, teater, litteratur och musik i Västsverige genom intervjuer med intressanta och aktuella personer. Tidningen kommer ut i pappersform fyra gånger om året, en varje årstid, och trycks i 3 000 exemplar. På internet www.zenitkultur.com har vi daglig uppdatering, bland annat från aktuella utställningar.


15


Tidskriftsverkstaden i Väst 2010 Tidskriftsverkstaden i Väst (TVV) är föreningen för dig som jobbar med tidskrifter. Tryckt, kopierad eller webbpublicerad, om den ges ut i tio exemplar eller är etablerad med tusentals prenumeranter, alla är välkomna. Föreningen samlar ett 30-tal tidskriftsredaktioner, och arbetar sedan starten 1992 med att främja, understödja och utveckla förutsättningarna för fri tidskriftsproduktion. Söker du utbyte med andra redaktörer och kulturutövare eller en kvalificerad arbetsplats att sitta på så är TVV platsen. TVV ingår i en rad samarbetsprojekt – lokalt, regionalt och nationellt. Lokalt och regionalt utgör TVV en av hörnpelarna i samarbetet Medieverkstäderna i Väst i Lagerhuset nedanför Järntorget i Göteborg. Nationellt har TVV ett nära samarbete med de två tidskriftsverkstäderna som drivs i Malmö och Stockholm. Funderar du på att starta en tidskrift, eller publikation av något slag – eller bara är nyfiken på vad vi gör, är du välkommen att kontakta oss på e-post tvv@medieverkstaderna.se Gå gärna in på vår hemsida http://tvvgbg.wordpress.com och läs mer om oss. Tidskriftsverkstaden i Väst stöds av Kulturrådet och Västra Götalandsregionen

TVV

T i d s k r i f t s v e r k s ta d e n i V ä s t

Heurlins plats 1• Box 311 20 • 400 32 Göteborg • tvv@medieverkstaderna.se • htpp:/tvvgbg.wordpress.com

Tidskriftskatalog 2010  
Tidskriftskatalog 2010  

Tidskriftsverkstadens medlemskatalog 2010

Advertisement