Affärstidningen Näringsliv nr 4-2018

Page 1

Bron Innovation tar vara på möjligheter med digital utveckling

/sidan 27

AFFÄRSTIDNINGEN

Mitthem storsatsar och bygger 500 nya lägenheter till 2021

Fortsatt stort rekryteringsbehov inom Myndighetsnätverket

Permascands resa i utvecklingens framkant

/sidan 36

/sidan 4

/sidan 11

Näringsliv

Sundsvall Del D el

BILAGOR I DETTA

2

Skifu presenterar Sundsvalls framtida resecentrum

Unleashing the potential of Norway’s life e science sectors

Clinical stage antibody-based cancer therapy Page 4

Using information from blood to build disease profiles Page 5

/sid 16 Casino Cosmopol förgyller företagsevent

Capture patient experience in clinical trials-be ready when FDA asks

Willa Nordic förverkligar husdrömmar

Fortsatt omfattande investeringar präglar Helsingborgs Hamn

/sidan 28

/sidan 16

Page 24 12 12 Xintela embarks on large-scale stem cell production

/sid 10 Sunds Fibertech möter växande efterfrågan

NUMMER:

8 Orga anic growth to support developing biotech and medtech

/sid 14

16 16

Norra Kajen blir en helt ny stadsdel längs havet

Using insect cells in biotechnology for better protein production

7

Developing treatments for baldness /sid 32-33 REGIONEN .......................................................................2–18 KOMMUNER ...................................................................19–22 IND DUSTRI .......................................................................23–26 IT ..................................................................................27–31 BYG GGANDE & BOEN NDE ...................................................32–37 ENERGI & MILJÖ ............................................................38–39

Full-service CRO at your finge ertips

Page 29

Bringing antibiotic-free treatment for intimate infections and STIs Page 24 20 20

AFFÄRSTIDNINGEN

Näringsliv NUMMER 4 2018 • Årgång 36 Jernhusen driver ett av Västsveriges största utvecklingsprojekt

Innovation och Performance starka ledord för Stena Bulk Sidan 4

/sid 14 Polykemis resa från idé till global försäljning imponerar

/sid 23 Actemium Sverige växer tillsammans med Actemium i Europa

Bron Innovation tar vara på möjligheter igital d d e m utveckling

Mitthem storsatsar och bygger 500 nya lägenheter till 2021

Fortsatt stort rekryteringsbehov inom Myndighetsv t nä erket /sidan 4

/sid 30

Permascands resa i utvecklingens framkant

Norra Kajen blir en helt ny stadsdel längs havet

/sidan 11

Sundsvall /sidan 36

/sidan 27

el D Del

2

dsvalls Skifu presenterar Sun framtida resecentrum

/sid 16 Casino Cosmopol t förgyller företagseven

/sid 32-33 i Sundsvallsbilagan /sid 10

h möter Sunds Fibertecch växande efterfrågan

Siriusgruppen värnar svensk rederinäring

/sid 14 lt Norra Kajen blir en he et ny stadsdel längs hav

/sid 2 /sid 32-33 .................2–18 N ...................................................... .............19–22 REGIONEN .................. KOMMUNER .................................... 26 ...................................23– INDUSTRI .................................... ............................27–31 IT ...................................................... ...............32–37 .................. .................. E D N E O B GGANDE & BYG ........................38–39 RGI & MILJÖ .................................... ENER

Jonas Backman, vd Sirius Shipping, sidan 2

TRANSPORT & LOGISTIK / SJÖFART & HAMNAR..........2–18 YSTAD ....................................................................19–23 FÖRETAGSNYHETER .................................................24–30 KRONOBERG............................................................31-87


2

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

LEDAREN Framtidens klimatsmarta transportsystem behövs redan idag Det talas om nya stambanor för höghastighetståg som en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet.

Andra återkommande ämnen på agendan för Sveriges framtida infrastruktur är den svenska sjöfartens ogynnsamma konkurrenssituation ställd mot sedan länge införda svaveldirektiv som fördyrar sjötransporter. Införandet av den efterlängtade tonnageskatten har förvisso genererat glädjerop bland svenska redare, men fler initiativ efterfrågas för att ytterligare stärka sjöfarten, speciellt när vi går mot IMO 2020. Att svenska rederier leder utvecklingen på miljöområdet borde vara något som uppmuntrar till utveckling av nya stöd. Det är i synnerhet önskvärt att utveckla stödsystem för att underlätta övergången till mer miljövänliga bränsletyper som exempelvis LNG, eftersom det också är en angelägenhet av global omfattning. Inom sjöfarten har man uppskattat att införande av tonnageskatten kan leda till upp till 17.000 nya jobb. Tänk då vad ett stödsystem för miljövänliga bränslen skulle kunna ha för långsiktig effekt för såväl ekonomi som miljö. Lägg därtill den planerade utvecklingen av järnvägen, där många regioner och kommuner redan börjat planera för tillväxt mot bakgrund av nya sträckningar och knutpunkter mellan Skandinaviens största städer, och vi kan konstatera att Sverige i mångt och mycket leder utvecklingen av framtidens klimatsmarta transportsystem. Maria Lind, redaktör

Affärstidningen näringsliv

Siriusgruppen värnar svensk rederinäring Familjeföretaget Sirius Shipping har i Affärstidningen Näringsliv tidigare beskrivits som den svenska rederinäringens klarast lysande stjärna. Och det med all rätt – speciellt om man ser till alla aspekter av hållbarhet som Sirius står för. Med pågående massinflaggning och planerad leverans av två nybyggda tankers av högsta miljöklass sätter Sirius en helt ny standard inom branschen.

Siriusgruppen, bestående av Sirius Shipping, Sirius Chartering och Vald. Anderson Shipagency, har alltid varit framstående när det gäller nytänkande inom en annars relativt konservativ bransch. Patrioterna påbörjar resan

För snart 25 år sedan visade grundarna, kollegorna och tillika bröderna Anders, Daniel och Jonas Backman att svensk rederinäring behövde utvecklas med nya tankar kring hållbarhet. De blev och är fortfarande patrioter för sin sak – det vill säga att stärka svensk sjöfart. Resultatet av deras ansträngningar är dagens blomstrande företagsgrupp med hållbar shipping som mission. – Att bedriva en ekonomiskt hållbar verksamhet handlar inte om att jaga snabba vinster. Det handlar snarare om att bygga långvariga relationer som på sikt ger bättre avkastning. Naturligtvis med hänsyn till vår miljö och hälsa. Mjuka värden har högsta prioritet inom hela Siriusgruppen, inleder Martin Sjöholm, Commercial Manager på Sirius Chartering, företaget som befraktar samtliga av Sirius ägda fartyg. Massinflaggning påbörjad

Jonas Backman, vd på Sirius Shipping, har länge engagerat sig i utvecklingen av den svenska rederinäringen, och kallar sig gärna för patriot när det gäller nya vägval inom branschen. Sirius började tidigt flagga in flera av sina fartyg, nybyggen togs också in under svensk flagg redan för ett par år sedan. Nu sker den största inflaggningen hos en enskild svensk aktör då Sirius Shipping valt att flagga hem elva produkttankers med start omgående. – Det är oerhört viktigt att vi kan bidra till att behålla kompetensen i Sverige, samt att bevara svenskt anseende inom sjöfart som ju är en global näring. Vi har nu påbörjat en lång process kring inflaggning och beräknar att det elfte och sista fartyget kommer att hissa blågul flagg någon gång i januari 2019, säger Jonas Backman med påtaglig stolthet i rösten. – Vår affär är så pass stark nu att vi enbart Kort om Siriusgruppen Mitt bland gamla anrika familjeföretag på Donsö i Göteborgs skärgård frodas den unga Siriusgruppen. Verksamheten etablerades av bröderna Anders, Daniel och Jonas Backman 1994, baserat på en dröm om att göra skillnad i den globala shippingvärlden. Den drömmen infriades snabbt då Sirius blev en föregångare på flera plan. Idag ingår Sirius Shipping, Sirius Chartering och Vald. Anderson Shipagency i gruppen.

ser möjligheter med att operera under svensk flagg. Vi ska ta ansvar för att Sverige ska bli en attraktiv flaggstat i framtiden, tillägger han. Som exempel på det Jonas säger kan nämnas att Siriusgruppen redan har medverkat till att starta nya utbildningar inom sjöfart och befraktning. Nybyggen på stundande leverans

Sirius Shipping är lyhörda inför marknadens efterfrågan och nya, moderna fartyg är eftertraktade bland medvetna kunder. Redan under oktober levereras toppmoderna Saturnus, kort följt av systerfartyget Mercurius i januari 2019. Fredrik Backman, logistikchef och ansvarig för shipping på Preem, är mycket nöjd med utvecklingen där Preem efter många års samarbete med Siriusgruppen nu får möjlighet att knyta till sig ett av världens modernaste tankfartyg i form av Mercurius. – Preem fokuserar på att knyta avtal med kvalitetsleverantörer och här utgör Sirius ett självklart val. Vi har redan ett långt och nära samarbete med Sirius, och är nöjda med deras produkter samt viljan de har för att utveckla sina produkter i den utsträckning som vi är intresserade av och efterfrågar, säger Fredrik Backman. Mercurius blir state of the art inom den globala produkt- och kemtankflottan. Precis som systerfartyget Saturnus får hon ett toppmodernt utförande där allt är förberett för en framtida övergång till LNG-drift, när väl infrastrukturen är mogen för det. För Saturnus har ett långsiktigt avtal tecknats mellan Sirius Shipping och norska Esso,

Donsö Shipping Meet Sirius Shipping är en av initiativtagarna till Donsö Shipping Meet, som är en framgångsrik mässa inom sjöfartsbranschen. Eventet återkommer vartannat år och attraherar fler utställare och besökare än antal boende på hela Donsö. Under 2019 går Donsö Shipping Meet av stapeln mellan den 3 – 4 september.

som liksom Preem kommer att chartra fartyget under många år framöver. Ska fortsätta driva utvecklingen

Även om Sirius Shipping kan visa på enorma framgångar under de senaste åren, och även räknar med fortsatt expansion, så är branschen tuff. Olje- och kemtankers opererar på hårt konkurrensutsatta marknader. Det kan Martin Sjöholm, som tillsammans med kollegorna på Sirius Chartering sitter med flera decenniers erfarenhet, också intyga: – Att befrakta så mycket som möjligt för olika rederier är inte framtidsstrategin för oss – utan snarare att befrakta så effektivt som möjligt inom trader som kompletterar och inte konkurrerar med varandra. Tröskeln in på shippingmarknaden är hög. På Sirius Chartering ställer vi därför mycket höga krav på våra samarbetspartners – allt för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet gentemot befintliga kunder där vi vid sidan av Sirius Shipping befraktar för ytterligare ett par särskilt utvalda rederier. – Sirius Shipping skiljer sig starkt från mängden genom att vi arbetar med helt andra värden. Det gäller allt från företagskultur och besättningens struktur till val av kunder och trader. Allt detta utgör en stark kombination som ger oss förutsättningar för att fortsätta driva utvecklingen inom den svenska sjöfarten, intygar Jonas Backman. Fakta Saturnus och Mercurius Längd: 119,9 meter Bredd: 19,4 meter Lastkapacitet: 7999 ton / 9580 kubikmeter Högsta isklass 1A Optimerad skrovform Maskineffekt: 4500 kW Låga kväveutsläpp, under 2g/kWh Fart: 14,5 knop Byggda: Avic Dingheng, Kina. 2018 (Saturnus) / 2019 (Mercurius) Hemmahamn: Donsö

Affärstidningen

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se ÖVRIGA

SKRIBENTER I DETTA NUMMER

REDAKTIONSSEKRETERARE

TEKNISK

PRODUKTION

Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

Tidningsbyrån i Jönköpings län

FÖRSÄLJNING

V-TAB Västerås 2018

ISSN: 0281-6989 Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

TRYCK Christer Andersson Joakim Nyholm Morgan Lundström Jarmo Hanell

Bengt Asplund Madeleine Hellgren Kenneth Roosenlilja Håkan Högberg

UTGES

AV


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

3

Inget lämnas åt slumpen – Navix är alltid beredda Navix Maritime Chartering är ständigt redo för nya utmaningar. Telefonen kan ringa mitt i natten och för alla som arbetar med tankfartygs befraktning eller operations är det inget konstigt med det. Jobbet är en livsstil. Med en tillgänglighet dygnet runt, årets alla dagar, kan Navix lova snabb hantering av alla tänkbara frågor som kan dyka upp.

Navix är ett ytterst nytänkande företag som samtidigt vilar på gamla traditioner med kompetens bevarad från Broströms tid i Göteborg. Förutom det vackra styrelsebordet i mahogny och flera spännande inredningsdetaljer som finns att beskåda på företagets kontor på Klippan i centrala Göteborg finns här också en kultur av professionalism som också är ett arv från Broströms storhetstid i Göteborg . Det sitter i väggarna, och återspeglas i hela företagskulturen samt i attityden hos alla som arbetar på Navix idag. Satsar på relationsskapande och långsiktighet

Ett besök på Navix blir ofta långvarigt. Man trivs helt enkelt i den anrika maritima miljön som grundarna Mats Andersson och Kjell Frömyhr har lyckats skapa tillsammans med en handfull medarbetare som tillkommit under årens lopp. Atmosfären är medveten – Mats Andersson understryker själv när han får frågan att man

strävar efter att skapa en speciell känsla som besökaren tar med sig och som gör att ett besök hos Navix är något man kommer ihåg. Ett mycket smart drag i en bransch där goda relationer betyder allt. – Tankfartygsbefraktning är långt baserat på personliga relationer, kunskap, erfarenhet och ställer höga krav på oss som befraktningsbolag. Därför var vi väldigt noga med att fastställa våra strategier innan företaget etablerades i november 2012. Det gagnar oss idag när konkurrensen är hård och bara de bästa finns kvar, säger Mats Andersson. Idag befraktar Navix strax under 15-talet tankfartyg inom mycket långa samarbeten med familjerederier i Sverige, Norge och Grekland. Att Navix kan leverera det man lovar tydliggörs inte minst genom de framgångar som präglar kundernas verksamheter. – När rederierna får en god ekonomi och kan investera så gynnar det givetvis oss också. Det är också en del i att vi alltid

ska vara beredda och serva våra kunder dygnet runt året om, inflikar Kjell Frömyhr. Enbart intresserade av långsiktighet

Inom DPP (Dirty Petroleum Products) är Navix redan ledande i Europa inom sitt storlekssegment. Nästa steg blir nu att etablera sig inom Intermediate Clean Petroleum Products (CPP) samt vidareutveckla och stärka positionen inom DPP i norra Europa. Samtidigt kommer Navix aldrig att göra avkall på kvalitet och goda relationer. – Vi samarbetar bara med redare som har långsiktiga mål och

Kjell Frömyhr och Mats Andersson.

som kan komplettera de affärer vi redan har. Vi kommer aldrig att börja jaga snabba vinster – istället ser vi till att växa långsamt tillsammans med våra redare som vi har idag. Om vi skulle ta in ytterligare ett rederi och börja befrakta deras fartyg så måste det vara en affär som även gynnar våra befintliga redare, betonar Kjell Frömyhr. Det är ett lite annorlunda sätt att tänka, om man jämför med traditionella industrier som automotive eller annan tillverkande industri. Navix tillämpar dessutom samma långsiktighet i sin rekrytering, där man prioriterar kunskap, seriositet samt förmågan att skapa goda relationer för en trivsam och utvecklande arbetsmiljö där personalen får spel-

rum för personlig utveckling och kompetens. – Det kan bli aktuellt med en eller ett par medarbetare till under kommande år, beroende på hur marknaden utvecklas. Då vi är en mindre organisation som arbetar tätt tillsammans är det viktigt att hitta personer som kompletterar och stärker gruppen med kunskap, som kan bygga och bibehålla kundrelationer samt medverkar för att upprätthålla trivsel och arbetsglädjen på kontoret. Vårt mål är att vi alla på Navix ska se fram emot och glädja oss till nästa arbetsdag och vad denna kommer att tillföra av relationer och business, avslutar Mats Andersson med.


4

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Foto: Tommy Chia

Innovation och Performance starka ledord för Stena Bulk Stena Bulk har nyligen genomfört sin sista leverans av en av sina största investeringar genom tiderna. De tretton nya IMOIIMAX-fartygen utgör ett stort steg för Stena Bulk mot att bli världens mest klimatsmarta tankrederi inom den tyngsta MRklassen.

Tretton nybyggda IMOIIMAX är en jätteinvestering som kräver lång framförhållning. Inom Stena Bulk initierades projektet 2010 , då man först började undersöka möjligheterna för en ny typ av 50.000 dwt produkt- och kemikalietanker, som också benämns Medium Range Tanker (MR Fartyg). Under 2015 levererades det första fartyget i den nya IMOIIMAX-flottan, och under 2018 det sista då Stena Impero sjösattes och togs i bruk. Beredda på IMO 2020

Stena Bulk genomför nu investeringen som gör dem beredda inför IMO 2020 och de nya svaveldirektiven som ska träda i kraft om drygt ett år. Än råder osäkerhet kring hur olika länder kommer att reagera, samt om det kan bli undantag för vissa farvatten och i så fall vilka. Stena Bulk ser till att ligga steget före och kommer att kunna möta direktiven genom de nya investeringarna. – Vi kommer med stor sanno-

likhet att få ett övertag på marknaden tack vare våra IMOIIMAX-fartyg samt de nya investeringar vi gör i dem samt våra andra fartyg som vi kontrollerar, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk AB. Däremot så råder fortsatt osäkerhet på marknaden generellt kring vad som kommer att gälla inom ramarna för IMO 2020. – För vår del handlar det emellertid om att fortsätta serva våra kunder inom de segment vi fokuserar på och att fortsätta att vara en av de ledande inom dessa segment. Vi ser till att hålla en teknikhöjd och en nivå av kommersiell och operationell professionalism som den positionen kräver. Det innefattar naturligtvis även att vara ledande med klimatsmarta alternativ, tillägger Erik Hånell.

ganisation i USA inom MR-segmentet har vi vuxit till att bli globala, som vi redan var med vår Suezmax-operation. Vi har utvecklats med en flotta på cirka 15 MR-fartyg till dagens 70, och härmed är Stena Bulk en av världens största MR-aktör, fortsätter Erik Hånell. Innovation och Performance är ledorden i hela Stena Bulks verksamhet, och markerar också framtidstron i samband med de senaste investeringarna och den digitala och transformativa platt-

formen som man nu bygger upp. Innovation med den senaste teknologin och lägst miljöpåverkan, och energieffektivitet för bästa prestanda, samt inte minst säkerhet och en unik service för kunderna. – Vi ska fortsätta vara drivande i utvecklingen av mer effektiva fartyg och hitta möjligheter för att i ännu högre utsträckning nyttja alternativa bränslen. Här har vi som sagt också ett försprång i den digitala tekniken jämfört med konkurrenter, och

samarbetar tätt med andra industrier, universitet som MIT, Chalmers, UCL, och nära med våra viktigaste kunder. Det kallar vi Innovation. Vi ska vara i framkant med nya koncept som passar marknadens efterfrågan, vi ska vara lyhörda och anpassningsbara – vi ska helt enkelt leverera med bästa prestanda, och detta kallar vi Performance, sammanfattar Erik Hånell som avslutning.

Innovation och Performance räcker långt

Den stora investeringen har varit möjlig att genomföra då Stena Bulk etablerade ett samarbete med Weco under 2011. Under mars 2017 förvärvades Wecos del av det som innan 2017 kallades Stena Weco och hela organisationen är nu integrerad i Stena Bulk. Varumärket samordnas och alla loggor ska bytas, alla fartyg har numera Stena Bulk skrivet i stora vita bokstäver på skrovet. – Från att vara en regional or-

Foto: Dan Ljungsvik


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

THE IMOIIMAX FLEET - PROBABLY THE BEST MR VESSELS EVER BUILT The IMOIIMAX Family

Stena Impression • Stena Image • Stena Imperial • Stena Important • Stena Imperative • Stenaweco Impulse

Stena Imagination • Stena Immortal • Stena Immaculate • Stena Impeccable • Stena Imperator • Stena Imprimis • Stena Impero

Stena Bulk is honoured to welcome the IMOIIMAX newbuildings. The series of thirteen new IMOIIMAX ships is the latest assets in our journey towards being the market-leading, cross-trading specialists in the MR segment.

Stena Bulk is one of the world’s leading tanker shipping companies with offices in six countries. Stena Bulk operates more than 115 vessels around the World. Our modern tankers are built to the highest specification ensuring Stena’s usual high quality demand. Stena Bulk is par t of the Stena Sphere, with more than 19,000 employees and revenues in excess of USD 8 billion.

GOTHENBURG • HOUSTON • COPENHAGEN • DUBAI • SINGAPORE • SHANGHAI

www.stenabulk.com

5


6

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Mimab och APM Terminals blickar framåt med tillförsikt Familjeföretaget Mimab, som ägs och drivs av bröderna Mikael och Mathias Bergman, ser till att leverera effektiva logistiktjänster, bland annat stuff och crossdockning, i Göteborgs hamn. Vd Michael Bergman ser fram emot ett spännande år 2019 tillsammans med samarbetspartnern APM Terminals.

I sin ursprungliga terminal, före detta Chiquitaterminalen i Skandiahamnen i Göteborgs hamn, har Mimab sedan flera år tillbaka utvecklat och drivit en omfattande crossdockningsverksamhet. Tack vare det strategiska läget och tillämpning av ny teknik ger denna verksamhet stora ekonomiska fördelar för kunderna, liksom omfattande miljöfördelar där man faktiskt överträffar dagens tuffa lagkrav. Storsatsar igen

Efter många framgångsrika år har Mimab valt att storsatsa ännu en gång, först genom att bygga upp en terminal för import av hållbara fasta bränslen, så kallade RDF-bränslen. Den satsningen har i sin tur följts av förra årets etablering av en skogsterminal för hantering av bland annat sågade trävaror, råvirke och massa. Tack vare dessa investeringar kommer fler att välja Göteborgs

hamn som utskeppningshamn för skogsprodukter. Hamnoperatören APM Terminals har i sin tur gjort stora investeringar i så kallade Loadplates, en toppmodern maskinpark för hantering av skogsprodukter i hamnen. Göteborgs hamn är bästa tänkbara nav för skogsvaruexport. Ingen annan hamn kan erbjuda förbindelser med direktanlöp mot de riktigt stora transportnaven i världen. Skogsägarna slipper härmed fördyrande åtgärder som att köpa flera trader för att transportera samma gods. – Vi på Mimab och våra samarbetspartners på APM Terminals ser till att skogstransporten stuffas snabbt och effektivt för att därefter skeppas direkt till slutdestinationen – alltså en väg direkt till marknaden. För detta är Göteborgs hamn det enda kommersiella alternativet, understryker Michael Bergman. Dagens maxkapacitet på ytor och terminal är ungefär 2000 TEU, vilket motsvarar 1000 containrar, per vecka. Idag ligger nivåerna på ungefär hälften men Michael Bergman ser mycket ljust på framtiden med möjlighet till större volymer tack vare nya möjligheter inom skogsbranschen. Alltid kundorienterade investeringar

Hamnoperatören APM Terminals

är en mycket bra samarbetspartner, tycker Michael Bergman. Mimab är naturligtvis beroende av att containerhamnen fungerar

bra, så att mer gods letar sig in i Göteborgs hamn istället för att ta andra vägar för sin resa mot kontinenten och världen. – Tack vare de stora satsningar som APM Terminals har gjort kan vi se mycket ljust på framtiden. Tillsammans är vi ett mycket konkurrenskraftigt team. Vi på Mimab kommer framgent att fortsätta satsa på flexibilitet och göra kundorienterade investeringar. Att alltid kunna leverera det

som utlovats är av högsta prioritet och det är på den vägen som grundarna och tillika ägarna Michael och Mathias Bergman lyckats ta Mimab till nästa nivå. Michael Bergman avslutar med orden: – Vi har byggt ett helt företag på att alltid hålla vad vi lovar – och det kommer vi att fortsätta med. Vi värdesätter långvariga kontakter och ser fram emot att få skriva nya avtal med stora aktörer inom skogsindustrin.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

I HALLSBERG SKAPAS FÖRARMILJÖER OCH TANKAR I VÄRLDSKLASS

7


8

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Från Hallsberg till världen Högsta möjliga säkerhet och arbetsglädje går före allt annat på Volvo Construction Equipment (Volvo CE) i Hallsberg. I fabriken tillverkas de hytter och tankar som används i Volvos entreprenadfordon. Eftersom fabriken har ett globalt uppdrag rör det sig om hytter och tankar till mer än tiotusen enheter som levereras från Hallsberg varje år.

Volvo CE i Hallsberg är en global tillverkningsanläggning för hytter och tankar till moderna entreprenadfordon, det vill säga Volvos hjullastare, grävmaskiner, dumprar och vältar. Överallt i fabriken kan man se produkterna i sina olika stadier, alltid på väg mot nästa process som ska göra dem lite mer förfinade och lite närmare färdigställande. Alltid säkerhet först

Produktionen i Hallsberg är bland världens mest moderna i sitt slag och anpassas efter systerfabrikernas efterfrågan. Det måste fungera 24-7 med leveranser till Volvos andra anläggningar och därför har ett högeffektivt produktionssystem med många

automatiserade moment utvecklats i Hallsberg. – Efter ett framgångsrikt effektiviseringsprojekt kan vi hålla en nivå som vi är mycket stolta över. Men det absolut viktigaste för oss är att ingen kommer hit och riskerar att bli skadad. Därför driver vi även ett omfattande säkerhetsarbete med rutiner som alla som jobbar här och som besöker oss ska känna till, säger Tommy Bengtsson, som är platschef på Volvo CE i Hallsberg. – Säkerhetsarbetet inbegriper även ergonomi, där vi strävar efter att bygga bort tunga lyft och påfrestande arbetsmoment, fortsätter Tommy, och stannar vid ett grönt övergångsställe samtidigt som han förklarar att även om

Hytterna kontrolleras i flera steg. Det är alltid människor som utför de slutliga kontrollerna och ger godkännande innan nästa arbetsmoment kan påbörjas.

människor får gå runt inne i fabriksområdet så har truckar företräde och man måste som fotgängare vara extra uppmärksam. Apropå säkerhet.

– Vi avstår från effektiviseringsvinster om det kan innebära att vi sätter säkerheten på spel i något som helst avseende, tillägger Tommy, som samtidigt visar

en robot som svetsar ihop en stor tank och som har flera som väntar på att bli svetsade. Allt är automatiserat och roboten förprogrammerad att utföra uppgiften tills den får nya direktiv. Utrymme för glädje

Delar till hytterna förflyttas per automatik genom hela fabriken, och vissa områden är spärrade för övergång genom larmade pelare. Vid överträdelse stannar allt – människors säkerhet går alltid först.

Volvos fabrik i Hallsberg är högautomatiserad men de klurigaste momenten kan bara skötas av människor.

Säkra, flexibla och effektiva Helsingborgs Hamn är containerspecialist med bred kompetens inom hela logistikflödet. Med erfarenhet sedan 1969 hanterar vi drygt 8000 ton gods / 365 000 TEU:s om året – i rätt skick och i rätt tid. Vi kopplar kylcontainrar direkt till el, kontrollerar att temperaturen är rätt och koordinerar olika transportslag och lager. Med smarta it-lösningar underlättar vi din vardag. Med vår unika placering i expansiva Öresundsregionen med väl fungerande järnvägsnät och i skärningspunkt mellan två europavägar ger vi dig flyt i flödena. www.port.helsingborg.se

Produktionen är förvisso högeffektiv, men på Volvo CE är förbättringsarbetet alltid pågående. – Vi arbetar efter en nollvision vad gäller skador i fabriken. Ett lika viktigt arbete är att driva utveckling för ökad arbetsglädje och det gör vi genom att vara lyhörda. Våra medarbetare har möjligheter att påverka och implementera förbättringsförslag, och vi har många exempel på hur det har inbringat framgångar, berättar Tommy Bengtsson. Alla är samspelta i fabriken. Tankar och hytter förflyttas snabbt från en plats till en annan. Alla är medvetna om sina uppgifter och arbetet flyter på smidigt. Trots effektiviteten råder samtidigt en familjär stämning som även smittar av sig på besökare. Det finns alltid tid för en vänlig hälsning, och alltid utrymme för utbyte av idéer. – Vi spenderar en stor del av våra liv på jobbet och därför ska arbetsplatsen vara trivsam. Vi ska ha roligt när vi är här, och vi ska arbeta för en fortsatt god gemenskap, säger Tommy. Building Tomorrow

På Volvo CE i Hallsberg finns alla moment som rör utveckling och tillverkning av både tankar och hytter. Tack vare god efterfrågan på marknaden befinner man sig tillsammans med systerfabriker som tillverkar entreprenadfordon i en stark utvecklingsfas. Det finns dock inga genvägar framåt. Det är framgångar hänger på ett fortsatt gediget arbete och en ständig strävan efter att uppfylla devisen inom Volvo CE, Building Tomorrow, där nya utmaningar ska lösas och ny teknik införlivas för att bygga en bättre morgondag.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

På besök hos ”Mr Volvo” Affärstidningen Näringslivs representanter har varit på besök hos ”Mr Volvo”, och fått en redogörelse över hur en karriär inom Volvokoncernen kan se ut. Tommy Bengtsson är platschef på Volvo Construction Equipment i Hallsberg. Han har ett långt förflutet inom Volvo men är inte ensam om att viga ett helt yrkesliv åt att leda teknikskiftet och skapa en bättre morgondag – i fabriken finns många som har varit med under decennier och som sett Volvo CE utvecklas till att bli världens ledande leverantör av anläggningsmaskiner. Och Tommy känner samtliga. Långa anor

– Volvo CE i Hallsberg har långa anor och verksamheten firar faktiskt 150 år i år, berättar Tommy Bengtsson. Det har varit en mycket spännande resa under åren, med många olika ägare samt olika namn men med samma målsättning: att leverera teknik som gör samhället lite bättre och tunga jobb lite lättare. Ursprunget till fabriken i Hallsberg är alltså mycket äldre än AB Volvo, som bildades först 1927. Volvo CE, med sina karaktäristiska gula maskiner, bildades som bolag så sent som 1996. Maskinerna fanns dock tidigare och från 1996 började man vidareutveckla dem med Volvos egen teknik. Resten är historia – idag är det allmänt känt att Volvos gula maskiner är överlägsna inom entreprenadbranschen. Vill utveckla Volvosteget

Det kostar att ligga på topp. För att alltid ligga steget före och kompetensutveckla snabbare än andra aktörer på marknaden måste Volvo CE vara extra lyhörda och beredda att investera. Det gäller inte minst inom kompetensutveckling och säkerställande av en stabil, långsiktig kompetensförsörjning. Utöver interna utbildningar och olika utvecklingsmöjligheter för dagens medarbetare har Volvokoncernen aktiva kontakter med nästa generations medarbetare på universitet och skolor. Ett annat initiativ är Volvosteget, en specialiserad yrkesutbildning med lön för ungdomar mellan 18 – 24 år. Inom utbildningen får ungdomarna arbeta med både tillverkning och utveckling, och många väljer Volvo CE i Hallsberg som sin arbetsplats.

– Vi tittar på att utveckla Volvosteget med en påbyggnadsutbildning inom svetsning, eftersom den kompetensen är väldigt eftertraktad just här på fabriken i Hallsberg, kommenterar Tommy. Fantastiska möjligheter

I Hallsberg finns fantastiska möjligheter för den som vill vara med och utveckla framtidens samhälle genom riktigt bra och hållbara produkter. – Det är klart att det är enormt motiverande att veta att vi är med och bidrar till en hållbar framtid med våra produkter och då talar jag för alla som arbetar här i fabriken, avslutar Tommy Bengtsson med då han demonstrativt sätter sig i en Volvohytt för fotografering.

Platschef Tommy Bengtsson kan med rätta kallas ”Mr Volvo”.

Ett ledande skogsindustriellt ekosystem drivet av skogens kraft SCA har 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige. Vi odlar och planterar träd som växer i ett århundrade för att bli förnybara och återvinningsbara material som generationer kan använda. Varje del av trädet tas till vara och blir till massa, byggmaterial, förpackningar, kraftliner, tryckpapper och förnybar energi. Läs mer om SCA och framtiden på sca.com.

9


10

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Nu bygger Stockholms Hamnar Stockholm Norvik Hamn – Framtidens godshamn, öppnar 2020!

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se

Den första etappen i investeringsplanen för HVO produktion är redan under uppförande, säger Bo-Erik Svensson.

St1 ytterligare ett steg närmare målet om att bli ledande inom förnybart

Pg 90 20 90-0

St1 är ett nordiskt energibolag med en skarp miljövision. Målet för koncernen är att vara den ledande producenten och säljaren av förnybara bränslen och klimatmedveten energi. För att nå dit undersöker St1 ständigt nya möjligheter för att utvecklas inom det förnybara.

THE T E ONE N SUPPLIER ER Y YOU OU NEED FOR AR INE A PP YOUR MARINE APPLICATION

HYDX.SE HYDX.SE

Nyligen tecknades avtal mellan St1 och SCA, Europas största skogsägare, avseende partnerskap i utvecklingen av förnybara drivmedel baserade på tallolja. St1:s raffinaderi i Göteborg ska uppgraderas för att kunna producera mer klimatvänliga bränslen och förutsatt att tillståndsprocessen går som planerat kan ett nytt förädlingssteg driftsättas intill det befintliga raffinaderiet redan omkring 2021. Tallolja förädlas till HVO

HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är en diesel som framställs av förnybara råvaror. Att ha en fullskalig anläggning klar inom tre år är en ambitiös plan, men samtidigt fullt rimlig enligt Bo-Erik Svensson, vd på St1 Refinery. – Vi har för avsikt att starta upp en storskalig tillverkning av HVO, och behöver trygga råvaruförsörjningen för det, säger han. Därför har vi ingått partnerskap med SCA som ska förse oss med tallolja. Samtidigt kommer vi att behöva knyta fler råvaruavtal för att komma upp i de volymer som krävs för den typen av produktion som vi vill uppnå, motsvarande ungefär 200.000 ton färdigt bränsle per år. Tallolja lämpar sig bra för tillverkning av HVO, men kan även användas för att framställa andra bränsletyper. St1 har för avsikt att använda tallolja för att framställa förnybara bränslen för både per-

sonbilar och tyngre fordon – kanske till och med för flygplan. HVO kan användas i alla dieseldrivna fordon men utmaningen är att öka tillgången på bränslet. Bo-Erik Svensson utesluter inte att samarbetet mellan St1 och SCA på sikt även kan utvecklas inom fler råvarukategorier utöver tallolja. Det finns fler restprodukter inom skogsindustrin som mycket väl skulle kunna bli värdefulla råvaror i framtidens förnybara bränslen. Att ta vara på dem ligger i linje med St1:s hållbarhetsvision. Vill vara fossiloberoende

St1 har som vision att bli den ledande producenten och försäljaren av förnybara bränslen på den nordeuropeiska marknaden. Koncernen har cirka 1400 St1- och Shellstationer i Norden. Det långsiktiga målet är att kunna erbjuda förnybara bränslen från egen produktion på dessa tankställen. – Att bli fossiloberoende är vår målsättning och den stämmer väl överens med samhällets utveckling i stort. Svenska och nordiska mål är bland de tuffaste i världen när det gäller klimatsmarta alternativ för att bli fossiloberoende och det anammar vi även i vår egen vision, kommenterar Bo-Erik Svensson. St1 har som redan nämnt en tydlig ambition och vilja om att ställa om till mer förnybart. Det gäller inte bara inom fordonsbränslen, utan omfattar alla affärsområden där St1 verkar idag. – Storskalig vindkraft, fjärrvärmeproduktion och etanoltillverkning från avfall är ytterligare ben som St1 står på. Samtliga är av stor betydelse för utvecklingen av en hållbar industri, något som St1 gärna stöttar, tillägger Bo-Erik Svensson.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

11

Tallolja från SCA ska bli förnybara drivmedel hos St1 SCA är Europas största privata skogsägare och har därför ett stort ansvar när det gäller utveckling av ett hållbart samhälle. För SCA handlar det om att ta ansvar inom alla områden som skogen genererar råvaror till – från papper och massa till förnybara drivmedel.

Efter framgångsrika investeringar i produktionsanläggningarna Östrand, Obbola och Munksund står SCA väl rustade att möta framtiden med en markant förhöjd kapacitet. Enbart på Östrands massafabrik i Timrå räknar man med att kunna komma upp i en fördubblad produktion efter en investering på 7,8 miljarder kronor. Den toppmoderna anläggningen är driftsatt. En fördubblad produktion av sulfatmassa medför samtidigt en fördubblad produktion av biprodukten tallolja i Östrands fabrik. Tallolja lämpar sig mycket bra för tillverkning av avancerade förnybara drivmedel, och det har framsynta drivmedelsbolag redan uppmärksammat. St1 har påbörjat ett investeringsprogram för förnybara bränslen och SCA kommer att vara en viktig samarbetspartner i denna utveckling.

St1 Refinery har en anläggning för etanoltillverkning från avfall. Fantastiskt tillfälle för SCA

St1 och SCA har nyligen gått in i ett partnerskap där målet är att St1 ska bygga en produktionsanläggning för förnybara drivmedel i Göteborg, och SCA ska leverera tallolja till den. För SCA innebär det en unik möjlighet att utvecklas inom området förnybar energi, som är ett viktigt framtidsmål för hela koncernen. – Detta är ett fantastiskt tillfälle för oss att dels engagera oss mer i förädlingen av talloljan och dels bidra till en mer hållbar utveckling då talloljan ska användas för tillverkning av förnybara drivmedel. I sin helhet handlar

det om mycket stora miljövinster på sikt, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA. Det rör sig om så pass stora mängder av restprodukten att SCA kan leverera stora delar av den råvara som St1 kommer att behöva i den nya anläggningen, som beräknas få en kapacitet på omkring 200.000 ton färdigt drivmedel per år. Kan driftsättas redan 2021

Tidsramen är ganska snäv för projektet som SCA och St1 har för avsikt att genomföra. – Investeringen är något som

Det senast uppförda processavsnittet på raffinaderiet

både vi på SCA och St1 vill göra, förtydligar Björn Lyngfelt. Om tillståndsprocessen går som väntat kan den nya anläggningen, som egentligen är ett extra förädlingssteg i St1:s befintliga raffinaderi i Göteborg, vara i drift redan under 2021. Vad det blir för typ av drivmedel är ännu inte fastställt – det kan bli en form av förnybar ben-

sin, diesel eller till och med flygbränsle. – Flygbränsle är ett spännande område – här är alternativen till förnybara bränslen få, och samtidigt är efterfrågan stor. Vad det blir är en fråga för St1, men vi kommer att stötta under hela utvecklingsprocessen, avslutar Björn Lyngfelt med.

FILL YOUR FLEET Navix Maritime Chartering AB Klippan 3B (Floor 1) SE 414 51 Göteborg Office Phone + 46 31 730 40 40 Chartering Desk + 46 31 730 40 40 Operations Desk + 46 31 730 40 45

We are a Commercial Management Company with the knowledge and experience to fill fleets and optimize voyages. NAVIX.SE


12

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

MAN Energy Solutions satsar mer på eftermarknad Göteborgsbaserade MAN Diesel & Turbo bytte namn i juni i år och heter numera MAN Energy Solutions. Namnet är tydligare för dagens verksamhet som omfattar utveckling, tillverkning och underhåll av kryogena gaslösningar.

System för ökad hållbarhet och mer klimatanpassade lösningar hör till den nya strategin inom den globala MAN-koncernen. Det nya namnet MAN Energy Solutions signalerar det, samtidigt som man kommunicerar nyttan med förbättrad miljöprestanda. Från att enbart ha erbjudit reservdelar till fartygsmotorer, via utveckling av en serviceverkstad i Göteborg, så ligger nu MANs utveckling och tillverkning av gasbränslesystem i Göteborg. Att basen för MANs kryogena expertis finns i Göteborg är ingen tillfällighet – i samband med förvärvet av anrika Cryo AB fick MAN tillgång till världsledande kompetens inom området. Cryo AB hade under flera decennier utvecklat teknik för säker och effektiv lagring, transport och hantering av kryogena vätskor såsom marin LNG, och det arvet spinner MAN Energy Solutions nu vidare på i ett starkt erbjudande mot både marina och landbaserade applikationer. Mer hållbart med bra service

För fartygs- och transportägare som vill påbörja sin omställning till mer hållbara alternativ är MAN Energy Solutions en viktig samarbetspartner. Över hälften av världens fartyg drivs av en motor från MAN, och närheten till kunden för att säkerställa problemfri funktion och support under fartygens hela livstid är nyckeln till lyckosamt samarbete med kunder. – Inom transportsektorn likväl

MAN utvecklar serviceverksamheten för turbiner och kompressorer i Norden.

som inom den tillverkande industrin är stillestånd förenat med enorma kostnader. Tack vare den kompetens som finns inom MAN Energy Solutions så finns vi tillgängliga nära våra kunder, oberoende var i världen de befinner sig. Vi ser till att motorer och gassystem fungerar över tid och det är vår främsta konkurrensfördel, säger Roger Göthberg, vd MAN Energy Solutions i Sverige. Roger Göthberg har ett förflutet inom branschen efter tidigare roller inom marknad och utveckling på företag som tillhandahål-

Produktion av marina gasbränslesystem för LNG.

ler och distribuerar LNG i Norden. Han insåg tidigt vilka möjligheter som fanns inom eftermarknad och service. – Att ha en bra lösning från början som fungerar över tid är naturligtvis bättre ur hållbarhetssynpunkt. Det är så vi jobbar inom MAN, tillägger Roger. MAN Energy Solutions sysselsätter 85 personer i Göteborg varav 25 jobbar med eftermarknad och service. Den globala organisationen går under namnet MAN PrimeServ och finns på cirka 120 ställen i världen. Det som är unikt med den svenska enheten är

att man i tillägg till fartygsmotoroch gasturbinmarknaderna även erbjuder eftermarknadstjänster för den kryogena verksamheten. Fler eftermarknadstjänster

De kryogena systemen utvecklas och byggs i Göteborg. Parallellt utvecklas nu en helt ny organisation för eftermarknad för gasturbiner. När den verksamheten finns på plats kommer MAN Energy Solutions att kunna serva gasturbiner från MAN med svensk personal och det kommer att stärka den svenska organisationen.

– Vi kommer att stärka vår närvaro i Sverige och Norden för att ge våra kunder den närhet och kompetens som de förtjänar, säger Roger Göthberg. Det finns ett kluster av företag i Göteborgsregionen som ligger i framkant vad gäller utveckling av mer miljösmarta framdriftsystem, både för fartyg och fordonssegmenten, och därför ligger den senaste satsningen på eftermarknadstjänster inom MAN precis rätt i tiden.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Economy or ecology? We have the energy for both.

We are investing all of our energy into creating sustainable prosperity. That’s why we have changed our name from MAN Diesel & Turbo to MAN Energy Solutions. Step by step, we advance marine, power, and industry solutions. This is future in the making. For customers, stakeholders, and society. www.man-es.com

13


14

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Jernhusen driver ett av Västsveriges största utvecklingsprojekt Alldeles i början av sommaren lanserades Jubileumsplatsen i centrala Göteborg. I anknytning till Centralstationen och bussterminalen finns nu en grön och inspirerande mötesplats för alla som jobbar, bor och besöker Göteborgs innerstad. Jubileumsplatsen är samtidigt ett smakprov på framtida RegionCity.

digt som stadsdelen växer fram. – Detta är inte bara ett projekt, utan en enorm samhällsutveckling som kommer att pågå under ett par decennier framöver. Här kommer fler och fler att få uppleva fördelen med att åka kollektivt och förtäta smart, betonar regionchefen Urban Hammarlund, Jernhusen.

Jernhusen ska hjälpa Göteborg att återta sin gamla position som Skandinaviens främsta mötesplats. Som en av initiativtagarna till RegionCity har Jernhusen ett stort ansvar för genomförande av hela projektet, både produktion och station skall fungera samti-

I Jernhusens showroom på Jubileumsplatsen visar Urban Hammarlund flera illustrationer över hur stadens hjärta kommer att se ut om bara några år, och i centrum för allt hamnar det 22 våningar höga Jubileumstornet och det 19 våningar höga Älvtornet.

Vill skapa nya mötesplatser

– Vi arbetar ju med att skapa mötesplatser och Jubileumsplatsen är en bra början i vår strävan efter att etablera centrala målpunkter för resande. Vi ska också verka för ett enklare kollektivt resande och då måste vi knyta ihop regionen med innerstaden på ett bättre sätt. Utvecklingen av RegionCity sker i direkt anslutning till Centralstationen, bussterminalen och den blivande Västlänken. Den yttersta ambitionen är att skapa en enad arbetsmarknadsregion där RegionCity blir den mest centrala platsen – en naturlig mötesplats med andra ord. – Jubileumsplatsen är ett första steg i att förverkliga drömmen om att skapa ett city för hela Västsverige. Hur ska vi få människor att mötas? Vi på Jernhusen är övertygade om att mänskliga möten är grunden för all innovation. Västsverige ska vara ett levande innovationskluster i Sverige och vi har en nyckelroll i det, fortsätter Hammarlund. Testar nytt för framtiden

Jernhusen har tillsammans med övriga aktörer i det stora samhällsutvecklingsprojektet börjat utveckla gatumiljön och stråken i anslutning till Centralstationen.

Regionchef Urban Hammarlund.

Jubileumsplatsen har redan fått sin första utformning.

Jubileumsplatsen omfattar ett antal matställen som drivs av krögare som representerar populära matkulturer i Göteborg. På ett antal kvadratmeter mitt i city kan man välja bland asiatiskt, frukt och grönt, gourmetkorv och en lite finare variant av streetfood från Pigpen by the Barn. Jubileumsplatsen är samtidigt en testbädd för nya koncept, och då inte enbart matkoncept. Här testas bland annat ny teknik för att ta vara på regnvatten och skapa förnybar energi med hjälp av solens strålar. Samtidigt bygger man upp en livfull takmiljö med sittplatser och odlingar. Det finns till och med träd på taket och bevattningssystem testas för dessa. Allt kommer att utvärderas och det som blir framgångsrikt

ska implementeras i större skala i nya RegionCity. Att det blir en spännande utvecklingsfas för staden och regionen är en underdrift – projektet är bland de största i Västsverige. Kort om Jernhusen

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Företaget äger idag cirka 160 fastigheter med ett marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor. Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar och har idag cirka 200 anställda.

Stockholm Norvik Hamn – ett nytt logistiknav utvecklas i Mälardalsregionen Det talas ofta om att det finns en näst intill oändlig lastkapacitet över havet – men då måste man också kunna ta emot och lasta olika typer av fartyg i hamnarna. Sex mil söder om Stockholms city utvecklar Stockholms Hamnar ett nytt logistiknav som effektivt ska knyta ihop sjö-, räls- och lastbilstransporter.

Stockholms Hamnar bygger nu Sveriges nya storhamn för rullande gods och containrar, Stockholm Norvik Hamn, som kommer att ta emot de största fartygen som trafikerar Östersjön. I anslutning till hamnen byggs även en järnväg som ansluter till Nynäsbanan och NCC planerar en logistik- och företagspark granne med hamnen. Efterlängtad utveckling

Det blir ett logistikläge på första parkett för import av rullande gods, med en mer effektiv inkörsport via Stockholm Norvik Hamn. – Detta är en mycket efterlängtad utveckling, konstaterar Johan Wallén, marknadschef Stockholms Hamnar. Mälardalsregio-

nen växer snabbt och behöver en mer effektiv och större varuförsörjning. Med Stockholm Norvik Hamn kan vi möta det behovet. Projektledaren Magnus Sjöberg håller med, och tillägger: – Godsvolymerna har ökat kraftigt i Stockholmsområdet på bara några år. Regionen är utan tvekan den mest snabbväxande i Sverige. För att klara fortsatt tillväxt så måste vi möta upp med en utökad hamninfrastruktur, framförallt på containersidan. Högkonjunkturen fortsätter och i regionen handlar det om stora befolkningsökningar och därmed också ett ökat behov av varor. Rederierna i sin tur svarar med att bygga större fartyg för att få med allt som ska fraktas, vilket är bra för både ekonomin och miljön. – Med Stockholm Norvik Hamn kan vi möta de behov som moderna fartyg har gällande djup, kajlängd, insegling och terminalyta, informerar Magnus Sjöberg.

enkel bedömning. Med den vetskapen kan man förstå hur viktig hamninfrastrukturen faktiskt är. – Självklart är det bättre att så mycket gods som möjligt kan ta närmaste vägen över havet till konsumtionsmarknaden. Därför vill vi ta in mer gods i våra egna hamnar istället för att det ska ta en omväg via en annan hamn och

därefter nå oss med lastbil, förklarar Johan Wallén. – Vi öppnar containerhamnen till våren 2020, säger Magnus Sjöberg. Därför är det full fart nu, med ett tydligt fokus på miljö och arbetsmiljö genom hela bygget. Det känns extra bra att många av oss som arbetar här idag har erfarenhet från liknande

projekt, bland annat från Värtahamnen samt Kapellskär. Stockholm Norvik Hamn kommer att vara Sveriges modernaste hamn, fullt utrustad med system för hantering av svartvatten, landanslutningar, avfallshantering, vattenrening och andra kritiska funktioner som säkerställer en hållbar infrastruktur.

Mer gods ska ta sjövägen

Idag kommer stora mängder av de varor som konsumeras i Sverige via sjötransporter. Uppskattningsvis rör det sig om nio av tio produkter, om man ska göra en

Visionsbild över Stockholms Norvik Hamn som tar emot sitt första fartyg 2020.


Affärstidningen näringsliv

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

EN RESURS ATT RÄKNA MED!

50 000m2 terminalytor i Göteborgshamn

Tack vare vårt strategiska läge kan vi effektivt erbjuda tjänster både ombord på fartyg, terminal eller hos kund. Vi har kapacitet, kompetens och engagemang oavsett uppdrag.

Tjänster

Specialiteter

Crossdocking

Papper och massa

Terminalarbeten

Ombordarbeten

Virke High and heavy

Projektlastning

Industrigods

Tunggods

Stål

Förstudier

RDF/waste

Lagring

Containerstuff C

Generalcargo

Järnvägsanslutning Järnväg tning

Visste du att 80% av det vi hanterar kommer in via järnväg?

Kontakta oss Mimab Skepps- och industriservice Indiska oceanen 4 418 34 Göteborg 031-644 288 Godsmottagning/Terminal: Stilla Havet 7 418 34 Göteborg 031-644 287 info@mimab.se www.mimab.se

Film!

15


16

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Fortsatt omfattande investeringar präglar Helsingborgs Hamn Sverige befinner sig mitt i en blomstrande högkonjunktur. Köpkraften är stark och det visar sig inte minst i mängden varor som passerar våra svenska hamnar. Helsingborgs Hamn står som landets näst största containerhamn i ständig beredskap för fortsatta volymökningar.

Mat, kläder, fordon, bränsle, insatsvaror och material till industrin är bara en handfull exempel på varor som lastas och lossas i de svenska hamnarna. Den senaste trenden tyder på fortsatt stigande varuflöden – men finns det kapacitet för mer? Mitt i investeringsintensiv period

Nicklas Romell, CCO Helsingborgs Hamn AB, har ännu inte märkt av någon växtvärk trots flera nya kunder och varuslag i hamnen. – Helsingborgs Hamn har gjort stora investeringar under 2017 som möjliggör fortsatt expansion under 2018 – 2019, förklarar han. Bland de senaste investeringarna finns kapacitetshöjande åtgärder vid samtliga godskajer och genom hela maskinparken. En helt ny containerkaj invigdes i Västhamnen under 2017 och under 2018 planeras utökade lagerutrymmen i Skåneterminalen. De viktigaste satsningarna framåt omfattar emellertid mycket mer än hårdvara i form av nya utrymmen och maskiner för godshantering. Utbildning och ny IT-strategi finns med på agendan och stora investeringar kretsar kring att förbättra med hjälp av digitala lösningar. – Kunderna förutsätter att vi kan förenkla deras vardag med hjälp av digitala flöden, där man har full kontroll över godset hela vägen, och det måste vi naturligtvis möta. Stort fokus kommer framledes att vara på utveckling av våra digitala tjänster, lovar Nicklas Romell. Containerspecialisten är beredd

Resultatet för 2018 verkar följa trenden som påbörjats under tidigare år. 2017 blev ett rekordår för Helsingborgs Hamn. Helsingborgs Hamns förmåga att anpassa verksamheten efter kundernas behov sätts på prov då de stora godsslagen kompletteras med fler kategorier, en välkommen utmaning. – Vi profilerar oss gärna som Containerspecialisten – i stort sett allt som går att frakta i container kan vi ta hand om, understryker Nicklas Romell. Vi sköter

även all service kring containerfrakten – inklusive lagerhållning, lastning och lossning. Med den nya containerkajen har Helsingborgs Hamn ännu större kapacitet och utvecklingsmöjligheterna blir allt mer omfattande i samband med att Skåneterminalen utökas. Ytterligare utvecklingsplaner finns i andra delar av hamnen för att godset ska flyta så smidigt som möjligt genom hamnen.

Nicklas Romell, CCO Helsingborgs Hamn.

Fortsatt blomstrande

Utan påtagliga begränsningar i sina faciliteter kan Helsingborgs Hamn mycket väl uppnå sin vision för 2030; att bli Sveriges mest effektiva och lönsamma hamn med branschens nöjdaste kunder och medarbetare.

– En hamn med rätt vattendjup, rätt kajlängd, fler kajer och större lagerutrymmen, närhet till strategiska europeiska vägnät samt en kombiterminal med utö-

kad kapacitet – allt borgar för en fortsatt blomstrande utveckling för Helsingborgs Hamn, konstaterar Nicklas Romell.


trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

17

Allt större godsflöden – mer kapacitet finns på sjön Större varuflöden borde ta sjövägen. När kombinationen hög kapacitet, leveranssäkerhet och klimatsmarta alternativ efterfrågas är sjötransporter att föredra. Sveriges Hamnar arbetar för bättre villkor för svensk sjöfart och värnar branschens intressen i global konkurrens.

När handel, BNP och stora ekonomier växer allt snabbare behövs större kapacitet inom transportsektorn. Sjöfarten kan med fördel avlasta väg- och järnvägsnäten, bidra till ökad trafiksäkerhet och framkomlighet och samtidigt göra en stor insats för miljön. – Det finns en stark politisk vilja att använda sjöfartens kapacitet mer och man talar ofta om fördelarna med intermodala transporter. Sjöfarten fyller en nyckelfunktion i sådana transportsystem eftersom det är just här den stora kapaciteten finns, säger Christine Hanefalk, branschchef för Sveriges Hamnar. Utrymme för förbättringar

Transportsystemets största till-

växtmöjligheter finns alltså på sjön. I Sverige ligger vi redan långt framme i den utvecklingen, och nästan alla varor som importeras till samt exporteras från Sverige passerar någon av våra hamnar. Men det finns utrymme för förbättringar. – Den framtida utvecklingen går i miljöns tecken och den handlar inte om att ställa transportslag emot varandra, utan om att bättre nyttja de resurser som finns. Sjöfarten kan definitivt bidra till att minska miljöbelastningen inom transportsektorn men då måste branschens konkurrensvillkor förbättras, förklarar Christine Hanefalk. Det finns studier som visar att sjöfarten i större utsträckning än både lastbils- och tågtransporter måste betala för externa kostnader. Samtidigt visar studierna att sjöfarten genererar lägre externa kostnader än de två andra transportslagen. Det indikerar en orättvis fördelning av kostnader som Christine Hanefalk betonar inte gynnar sjöfarten. Inte bara långväga transporter

En förutfattad mening är att det är svårt att få lönsamhet inom sjöfarten, eller att det enbart

Foto: Göteborgs Hamn

handlar om långväga transporter för att uppnå god omsättning. Det är missvisande, eftersom sjöfarten tack vare sin kapacitet även är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för kortare sträckor inom så kallad närsjöfart. – Genom att flytta över mer gods på sjön kan miljömålen nås snabbare. Det finns naturligtvis också stora kostnadsfördelar med att frakta större volymer samtidigt. Det vi från branschens sida

vill åstadkomma är en utveckling för en mer rättvis konkurrens inom transportsektorn, förtydligar Christine Hanefalk. Kort om Sveriges Hamnar

Sveriges Hamnar verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbun-

det med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor. Sveriges Hamnar är en del av Transportföretagen med huvudkontor i Stockholm samt nio regionala kontor i Sverige. Närmare 60 företag är anslutna till Sveriges Hamnar och tillsammans sysselsätter medlemmarna cirka 3800 personer.

Kan ett grönt Sahara få jorden att andas ut? Carbon Farming är en helt naturlig metod för att fånga in koldioxid från atmosfären och samtidigt låta skogsplantering hjälpa till att utveckla fattiga områden. Det är också ett av många hoppfulla steg och initiativ som vi tar på väg mot vår vision - att vara den ledande producenten av CO2-medveten energi. Välkommen in på st1.se/fornybar-energi så berättar vi mer. Den som vill förnya världen måste tänka annorlunda.


18

trAnsPOrt & lOgistiK / sJÖfArt & HAMnAr

Affärstidningen näringsliv

Nya etableringsytor aktuella för Skellefteå Hamn

Det allmänna intresset för Skellefteå som etableringsort tycks öka när fler stora industrier uppmärksammar denna norrländska pärla. Det kan i alla fall konstateras att tillväxten är kraftigare nu än på många decennier. Att bereda mer plats och lämpliga ytor för tillväxt är högaktuellt och här utgör Skellefteå Hamn en nyckelpartner.

Etableringen av den nya batterifabriken är förvisso ett hett samtalsämne i kommunen just nu, men Skellefteå har samtidigt många andra stora projekt på

gång. Ett projekt som kommer att få en stor betydelse för flera år framöver är utvecklingen av nya etableringslägen i hamnen. Oljehamnen kan expandera

För företag som söker kajnära industrimark tillgängliggörs nu för första gången på flera år nya ytor i anslutning till den befintliga Oljehamnen. – Att öppna upp hamnen för fler företagsetableringar är ett viktigt strategiskt beslut som kommer att gynna hela Skellefteå, menar hamnchefen Lars Widelund, som varit en av drivkrafterna bakom utvecklingen och som ser fram emot många nya

etableringar i hamnområdet. Det rör sig i dagsläget om ungefär 75 hektar industrimark i direkt anslutning till Oljehamnens kajer. För företag som är beroende av att skicka och ta emot mycket varor och som vill göra det på ett miljömedvetet sätt utan att belasta vägnätet är det en unik möjlighet. Lars Widelund hyser även förhoppningar om att industriområdet ska kunna växa framöver, kanske upp till det dubbla, men än finns inga konkreta beslut på plats. Det som dock är säkert är att marken är eftertraktad. Efterlängtad möjlighet

Batterifabriken byggs ungefär

1,5 mil från hamnen och redan nu finns möjligheter för serviceföretag och underleverantörer att etablera sig i nära anslutning till den. – Nu kan vi erbjuda bra lägen intill Oljehamnen för logistiktunga verksamheter, varav många säkerligen kommer att samarbeta med Northvolt, säger Lars Widelund. Om allt går enligt planerna kan de första byggnationerna vara närmare färdigställda redan under 2019. – Vi är naturligtvis förväntansfulla från hamnens sida, eftersom vi vet att Skellefteå behöver den här utvecklingen för att säkerställa en fortsatt god tillväxt i hamnområdet. Vi sticker inte under stol med att vi har väntat på den här möjligheten ganska länge, och därför är det extra glädjande att få vara en del av den här spännande utvecklingen nu, tillägger Lars Widelund.

Planer på nytt kajläge

För att trygga framtida konkurrenskraft som transportnav i norra Sverige måste Skellefteå Hamn börja fundera på nästa steg i utvecklingen. Hamnen firade sitt 100-årsjubileum 2012 och har sedan dess skissat på idéer för utbyggnad. Det främsta behovet förknippas med större fartyg som kräver utökat djup, längre kajer och större lastnings- och lossningsutrymmen. För att lösa utmaningen med större fartyg har man redan börjat planera för etablering av ett nytt kajläge i hamnens norra utkant. Där finns både djup och möjligheter för att skapa stora uppläggningsytor nära kaj. Här är tidshorisonten längre med planerad byggstart 2025 och med färdigställande till 2030. Det är ett bra exempel som visar hamnens långsiktighet i alla beslut och projekt som genomförs.


Affärstidningen näringsliv

YstAd

19

Ystad IF Handboll – vital 90-åring står stark Det råder ingen tvekan om att Ystad IF är av handbollselitseriens mest framgångsrika klubbar. Med anor sedan tidigt 1900-tal och snart 50 år på elitnivå talar klubben ett tydligt språk: vi är här för att stanna på topp.

Ystad IF har flera gånger blivit svenska mästare både på junioroch seniorsidan. Man har 39 aktiva lag i de olika seriesystemen

samt även många boll- och lekgrupper som är för de allra minsta. Detta borgar för att återväxten säkras och man kan behålla sin plats i handbollens toppskikt även framöver. Ny ungdomssatsning

Nyligen anställdes före detta handbollsspelaren och tränaren Jan ”Proppen” Karlsson för att driva utvecklingen vidare på juniorsidan. Han kommer även att följa de spelare som är potentiel-

la A-lagsspelare och följa upp dessa i sin utveckling mot toppen. Många av Jans sysslor innebär arbete med ungdomar, och han kommer även att hålla i nästa års så kallade Handbollscamp 2019. Där kommer man även denna gång bjuda in det ungerska ungdomslaget Tatabanya som man har ett utbyte med, och nästa år kommer även ett av ungdomslagen i Ystad att bli inbjudna till en stor turnering i Ungern.

Foto: Jeanette Lindeskog

Foto: Jeanette Lindeskog

Klubben arrangerar även föreningsläger för ungdomar på Skurups fina träningsanläggning som i år hade sammanlagt 400 deltagare med 50 ledare och 350 spelare på plats. Fler projekt kommer att startas och ett annat är kollektiv styrketräning för ungdomar från 15 år och uppåt. Forskning visar att rätt träning i tidig ålder skapar bättre fysiska förutsättningar när man blir äldre, och handboll är en tuff kontaktsport som kräver bra styrka och uthållighet.

Anda av positivism

Ystad IF ser ut att gå en framgångsrik handbollssäsong tillmötes både för seniorer och ungdomar. Det finns en god support bland kommunens invånare och allt talar för fortsatt framgång då lagen är mer peppade än någonsin. De nya satsningarna på ungdomar tycks smitta av sig och sprida en anda av positivism genom hela klubben. Det ska bli spännande att se vart det tar vägen när slutspelen avgörs.

Struktur och precision. En självklar samarbetspartner.

På Oslo Sentralstasjon är det extremt trångt och trafiken är intensiv. Under en period på åtta år levererade vi 116 spårväxlar. Det var en enorm logistikapparat för att få allting på plats – från produktion och projektering i Ystad till leverans i Norge. För att kunna skarva ihop gammalt spår med moderna spårväxlar krävs skickliga konstruktörer som planerar skräddarsydda växlar för platsen. Allt vårt hårda arbete har bidragit till minskade störningar på Oslo S. Därför känner jag mig oerhört nöjd med vår insats.” Andreas Rydén, Key account manager

vosslohnordic.com


20

YstAd

Affärstidningen näringsliv

Hamnstaden blir ny stadsdel i Ystad Ystad kommun planerar för sitt största stadsutvecklingsprojekt någonsin. När Ystad hamn flyttar söderut frigörs attraktiva ytor för framtidens blandstad.

I projektet Hamnstaden ska en framtida centrumnära, vattennära, stationsnära stadsdel i Ystad utvecklas. När stadsdelen är färdigutvecklad kommer kanske 3000 invånare och uppemot 1000 arbetsplatser samt mängder av besökare att hitta sin nisch i Hamnstaden. Ystads kommunfullmäktige antog översiktsplanen för Staden Ystad 2030 i juni 2016. I den utpekas möjligheten och ambitionen att flytta hamnen söderut och utveckla blandad stadsbebyggelse i hamnens inre delar.

Planprogrammet för den framtida hamnstaden visar på en möjlighet att successivt planera för och bygga 1500 bostäder i centrala Ystad. I planprogrammet visas etapper i form av olika detaljplaner med möjlig tidsplan. Ett rimligt antagande är att den första etappen, i området vid ”sockersilon”, kan börja bebyggas år 2022. För att hålla jämn takt med Ystads befolkningsökning behöver mellan 150 och 200 bostäder byggas årligen i Ystads kommun, varav merparten i tätorten. Periodvis kan merparten av Ystads årliga nya bostäder antagligen byggas just i Hamnstaden, men i vilken takt det faktiskt byggs beror på olika faktorer på marknaden. Hamnstaden ska tillföra kvalitet till staden även till för de

som inte bor där. Genom att bygga platser nära vattnet, skapa möjligheter att leka, promenera, fika och bara vara kommer alla ystadbor få en större tillgång till havet i sin vardag.

Från idé till verklighet?

Projektet pågår, men än är ingen projektledare utsedd utan i dagsläget hålls projektets olika delar samman genom en tjänstemannastyrgrupp som omfattar kom-

mundirektören, samhällsbyggnadschefen, hamnbolagets vd, kultur- och utbildningschefen samt stadsarkitekten.

Pålitlig logistikpartner hela vägen Hur omfattande kontroll har man som logistikkund över sitt gods när det går mellan olika regioner och länder? Det beror mycket på vilken samarbetspartner man väljer, menar Christian Adler på Ystad Transport & Logistics AB, YTL.

Transparens och tydlighet är liksom kvalitet och leveranssäkerhet viktiga ledord inom logistikbranschen. I princip alla transportköpare vill veta var godset befinner sig vid olika tidpunkter, eftersom spårbarhet och kontroll behövs för att säkerställa ledtider i egen produktion samt mot slutkund. Det stora intresset för att övervaka transporter av dyra produkter och komponenter är lätt att förstå – men för tillverkningsindustrin är även enkla insatsvaror och förbrukningsmaterial dyrbart gods eftersom verksamheten inte kan fungera utan dem. – Att få sin leverans i rätt tid och till rätt pris är livsviktigt för i stort sett alla industriföretag, och det är just därför vi finns, säger Christian Adler, vd och en av grundarna av YTL. Kundanpassat och utvecklande

YTL är inte beroende av systemlösningar utan kan skräddarsy unika logistiklösningar som pas-

sar den enskilda kunden. Det ger stora konkurrensfördelar när det gäller flexibilitet, men ofta även prismässigt eftersom kunden bara behöver betala för de tjänster som verkligen nyttjas istället för hela paketlösningar. – Vi grundade företaget med en tydlig serviceinriktning och den har vi vidareförädlat under de senaste åren. Mycket har hänt speciellt under de två senaste åren då vi bland annat har förvärvat en kollega i branschen och sjösatt flera större projekt såsom vår ISO-certifiering, berättar Christian Adler. Teamet bakom YTL har mycket framgångsrikt byggt upp en organisation som kan erbjuda näroch fjärrtransporter till och från östra Europa och Turkiet, med egna dotterbolag i Sverige och Polen. Det ställer naturligtvis höga krav på kompetens – något som för övrigt är en bristvara speciellt inom logistikbranschen. – När det gäller kompetens förlitar vi oss mycket på egen upplärning, fortsätter Christian. Det finns inte så många utbildningsanordnare som levererar färdiglärda speditörer och de som finns tenderar att finnas nära storstäderna. För oss handlar kompetensutveckling om att stärka egna förmågor och lära upp egen personal från grunden. Christian tror även att upplägget skapar ett starkare intresse för

En av Ytls av trailers.

företaget, där man som anställd vill vara med och utvecklas tillsammans med YTL. Expanderar vid nytt läge

erbjuda ännu bättre lagermöjligheter, tillägger han. Christian är nöjd med de senaste årens utveckling men betonar att tillväxtprocessen inte är

som ett självspelande piano. Det krävs mycket arbete för att lyckas, och YTLs framgång stavas service, flexibilitet och kompetens.

YTL fortsätter att expandera. Företaget utsågs av Sparbanken Syd till årets tillväxtföretag i sydöstra Skåne 2017 och har även nominerats till Di Gasell samma år. Det talar också för utveckling och fortsatt tillväxt. – I nuvarande lokaler finns inte utrymme för en enda stol till, och därför ska hela verksamheten flytta till ett nytt kontor där vi kommer ännu närmare hamnen, upplyser Christian Adler. Det nya utgångsläget markerar att vi är en partner att räkna med i området, vi tar oss snabbt vidare och kan

Från vänster Christian Adler med kollega Patrik, båda delägare i företaget.


Affärstidningen näringsliv

YstAd

21

Framtidens järnväg finns i Ystad Nya digitala lÜsningar hüller pü att fÜrändra järnvägen i grunden. Tack vare avancerade sensorer och 3D-modeller gür det att maximera tillgängligheten i spüren. Sü ser framtiden ut enligt Vossloh, en av världens ledande tillverkare av spürväxlar.

Vossloh i Sverige är en del av en global koncern, men den svenska verksamheten grundades i Ystad fĂśr Ăśver 100 ĂĽr sedan. De senaste ĂĽren har digitaliseringen fĂśrt med sig ny teknik, som nu hĂĽller pĂĽ att fĂśrändra bĂĽde Vossloh och branschen frĂĽn grunden. – Digitaliseringens mĂśjligheter fĂśr utvecklingen av järnvägen ska inte underskattas, säger Anders Ahlquist, teknikchef pĂĽ Vossloh Nordic Switch Systems AB. UnderhĂĽllet optimeras pĂĽ ett helt nytt sätt och tillgänglighet fĂśr tĂĽgen maximeras. Anders Ahlquist pekar framfĂśr allt pĂĽ sensorer längs med rälsen och användningen av BIM (ByggnadsInformationsModellering), digitala 3D-modeller i planering och underhĂĽll.

Peter Bengtsson, som jobbar i produktionen i Ystad bockar räls till en växel.

Välkommen till familjen!

Jobba med oss! Växelbyte pü sÜdra stambanan vid Tornhill norr om Lund. Tügtrafiken für bara stü still nügot enstaka dygn, varfÜr Vossloh tagit fram ett koncept där växlarna transporteras pü särskilda vagnar ända fram till projektet och läggs säkert och snabbt pü plats med en spürgüende kran.

Samtidigt arbetar Vossloh hürt med att minimera sin miljÜpüverkan. FÜretaget arbetar aktivt med att sü mycket av godset som mÜjligt ska gü pü järnväg. Med speci-

Jobba pĂĽ Vossloh

Digitaliseringens mĂśjligheter

– Med hjälp av sensorer kommer vi att kunna fĂśrutsäga när en växel behĂśver underhĂĽll. Och med hjälp av BIM och VR (Virtual Reality) kan vi bĂĽde titta pĂĽ trasiga spĂĽrväxlar och konstruera helt nya baserat pĂĽ digitala modeller, säger Anders Ahlquist. Det ger enorma kostnadsfĂśrdelar, samtidigt som det skapar en säkrare miljĂś ute i spĂĽren. Att arbeta med digitalt är inget nytt fĂśr Vossloh, som utvecklat och använt digitala arbetsmodeller (BIM) sedan 1990-talet. Men fĂśr anläggningsbranschen är det ett nytt begrepp, vilket fĂśrsvĂĽrar utvecklingen. dĂĽ standarder ännu saknas. – Det vi kan gĂśra fĂśr att underlätta utvecklingen är att informera och sprida kunskap om fĂśrdelarna med ett digitalt arbetssätt, säger Anders Ahlquist.

ella vagnar kĂśrs färdiga växlar pĂĽ järnväg ända fram till installationsplatsen, men även rĂĽmaterial till fabriken och interna transporter mellan anläggningar i Ystad och Ă–rebro gĂĽr pĂĽ järnväg.

En färdig växel som är klar fĂśr installation lämnar Vosslohs anläggning i Ă–rebro pĂĽ sin specialbyggda järnvägsvagn. FĂśr att fĂĽ plats och kunna mĂśta andra tĂĽg, transporteras den pĂĽ diagonalen.

Att arbeta med spĂĽrteknik är komplext och det finns inte mĂĽnga utbildningar inom omrĂĽdet. Rätt kompetens pĂĽ rätt plats är avgĂśrande fĂśr framtidens järnväg. Just nu är det mĂĽnga i branschen som letar efter tekniker och personer med IT-kompetens. – Vi jobbar mycket med samverkan och rekryterar ofta inom närliggande kompetensomrĂĽden, främst frĂĽn verkstadsindustri och mekanik, säger Anders Ahlquist.

Vi fortsätter växa och behĂśver dig! Ă„r du IT-konsult? Utvecklare? InstallatĂśr? Projektledare? Tekniker? Anläggare? Vi är alltid pĂĽ jakt efter professionella medarbetare som vill utvecklas med oss. Ă…RETS FĂ–RETAGARE 1989 & 2015

jobb.teleservice.net Vill du ocksĂĽ jobba med oss? Teleservice är ett expansivt IT- och teknikfĂśretag med fokus pĂĽ ständig utveckling och exemplarisk service. VĂĽra PHGDUEHWDUH MREEDU LQRP YĂ€UD I\UD DĆŞÂżUVRPUĂ€GHQ ,7 EUHGEDQG ĆŹEHUXWE\JJQDG RFK UDGLRNRP 9Ă€UD NRQWRU ĆŹQQV L SjĂśbo och Ystad.

www.teleser vice.net www.teleservice.net 0416-58 50 60

Telefon 0411-577200

Lean har gett resultat

Pü Vossloh uppmuntras alla till att fÜrbättra verksamheten, büde i det dagliga arbetet och inom fÜretaget i stort. FÜr tio ür sedan inleddes ett stÜrre arbete med Lean, vilket bland annat identifierade behov av tvärfunktionella grupper fÜr att lÜsa specifika problem. Detta arbetet har med üren blivit mycket framgüngsrikt. Till exempel har ledtiden frün start till mül i huvudproduktionen minskat frün 45 till tre dagar och omsättningen i Sverige har tredubblats frün 300 till nästan 900 miljoner kronor.

www.ystadbostader.se info@ystadbostader.se


22

YstAd

Affärstidningen näringsliv

Ystad är redo för framtidens boende Ystad Trädgårdsstad liknar inget annat projekt i Ystadbostäders historia. Nu byggs första etappen klimatsmarta bostäder med hög tillgänglighet mitt i staden, samtidigt omgivna av grönska och biologisk mångfald. Med utvecklingen av trädgårdsstaden visar det kommunala bostadsbolaget att Ystad är redo för framtidens boende.

Ystadbostäders marknadschef Helén Nyquist har under sina 30 år i fastighetsbranschen aldrig tidigare sett ett projekt som Ystad Trädgårdsstad. Projektet är inte bara unikt för Ystad, utan även för Sverige med sin specifika miljöprägel där kombinationen av det gröna och stadens puls verkligen sticker ut. – Vår nyproduktion ligger precis rätt i tiden. Det har byggts väldigt mycket bostadsrätter under de senaste åren och marknaden behöver ett tillskott av hyresrätter. Fler målgrupper måste få tillträde till bostadsmarknaden och produktion av fler hyresrätter borgar för det, säger Helén Nyquist.

Bevarar biologisk mångfald

Trädgårdsstaden är ett område på 19.000 kvm norr om Ystads stadskärna. Ystadbostäder äger största delen av området och kommunen resterande delar. Ystadbostäder planerar för cirka 140 nya hyresrätter i området, varav den första etappen nu är påbörjad och omfattar 20 lägenheter fördelade på två huskroppar. Kommunen kommer samtidigt att bygga fastigheter för samhällsservice i området. – För den som söker ett grönt boende kommer lägenheterna i den nya trädgårdsstaden att vara ett bra alternativ. Förr låg en plantskola i området och vi vill bevara den stora biologiska

mångfalden som redan finns här. Unika trädarter ska behållas och vi tar hänsyn till alla arter som lever i området, förklarar Helén Nyquist. Redan nu förbereds en enkät för att mäta intresset hos potentiella hyresgäster när det gäller det gröna boendet. De som flyttar in i trädgårdsstaden kommer att få ett tilläggskontrakt där man förbinder sig att sköta grönområden och odlingar och samtidigt leva miljömässigt bättre. Hela området ska vara grönt

Ystadbostäder har redan från början ställt höga krav i markanvisningen. Entreprenörer som är intresserade av att bygga i träd-

gårdsstaden måste uppfylla en lång rad av kriterier som visar på höga miljömål och god förmåga att bevara ekotjänster i området. Den gröna prägeln är tydlig redan i första etappen där det i projektet Arboristen byggs ett gemensamt växthus på taket. Hyresgästerna kommer att kunna delta i odlingen och på så vis bidra till ett grönare Ystad. Samtidigt kommer husen att vara energisnåla och ge hyresgästerna bra besparingsmöjligheter för både vatten och energi tack vare smarta lösningar. Hela området ska vara grönt och därför satsas det mycket på cykelleder och cykelparkeringar.

Det ska vara lätt att ta sig till och från området utan bil, men för den som behöver bil ska det också finnas möjligheter med en gemensam bilpool. Flera busslinjer korsar området. – Detta är en fantastisk möjlighet för oss på Ystadbostäder. Det är få fastighetsägare förunnat att få tag på ett så attraktivt område, både med centralt läge och med de unika värden som trädgårdsstaden har. Vi kommer att satsa oerhört mycket på att utveckla området och med det visa vart vi är på väg för framtiden, säger Helén Nyquist avslutningsvis.

HydX en helhetsleverantör inom hydraulik och styrsystem Många mobila och stationära maskiner med rörliga delar förlitar sig på hydraulsystem. Det gör marknaden för att utveckla och tillverka hydrauliklösningar omfattande. Det skånska hydraulikföretaget HydX sticker ut ur mängden som helhetsleverantör av kompletta system för hydraulik och styrsystem.

Det HydX fokuserar på och konkurrerar med är pålitliga lösningar som fungerar över tid. Istället för att enbart fokusera på teknikhöjd eller lägsta pris engagerar sig HydX i en dialog med kunden

för att få fram rätt lösning för just den kundens applikation. – HydX är byggt på kundfokus, inleder vd Mikael Andersson. Det var den bärande grundtanken när företaget startades 2009, och det är fortfarande vår strategi idag. Vi ska leverera lösningar med mervärde i form av extra kunskap och förståelse för vad kunden vill uppnå med sin maskin. Våra lösningar ska alltså förhöja kundernas produkter. Utvecklar från start

Den största kundgruppen utgörs av små och medelstora OEM-tillverkare av maskiner för mobila, industriella och marina applika-

Din speditör till och från Östeuropa

tioner. Det är ofta företag som behöver hjälp även i utvecklingen av sina egna produkter, här får HydX vara med och utveckla från grunden så att hydrauliklösningen tillsammans med styrsystemet verkligen blir optimal för varje applikation. – Vi har riktat in oss på småoch medelstora OEM-kunder. Många av våra konkurrenter har svårt att leverera en helhetslösning som innehåller både hydraulik och styrsystem till kunder i det segment som vi satsar på. Det är en stor styrka för oss att vi kan vara med och utveckla i tidigt skede, fortsätter Mikael Andersson. Det är inte bara utvecklingen av hydraulik och styrsystem som HydX kan hjälpa till med. Företaget kan även ta ett helhetsgrepp som underlättar kundens logistik och produktion. Få andra leverantörer är lika heltäckande, enligt Mikael Andersson. – Vi ser till så att våra kunder uppnår besparingar och ökad lönsamhet. De behöver bara en kontakt som sköter hela jobbet, vilket sparar både tid och resurser. Det är vår ambition att ständigt förbättra och förenkla för våra kunder.

HydX tror på framgång genom det starka och välfungerande laget som byggs av varje enskild medarbetares utveckling och stimulans.Vinner laget, så vinner alla. Som ingenjörer, tekniker, säljare, ekonomer, administratörer och ledare fokuserar vi på kvalitet och innovation i våra respektive expertområden och strävar efter att nå resultat som överträffar både våra egna och andras förväntningarna.

MPS ett stort kundfokus. Mikael Andersson ser det som ett mycket lyckat förvärv som ligger helt i linje med vad HydX vill uppnå. – En väsentlig del i HydX strategi är att kunna erbjuda ett brett sortiment för att kunna ta hand om kundens hela behov. Tillsammans med det tydliga kundfokuset och entreprenörsandan, som har gjort MPS Mini Power Sys-

tems framgångsrikt, är detta förvärv en perfekt matchning för HydX. HydX växer även organiskt och har haft flera nyanställningar under året. Senast tillsattes ett par erfarna hydraulikmontörer för att hantera den ökande efterfrågan. – Förvärvet av MPS kommer att stärka HydX och mer är på gång, lovar Mikael Andersson.

Mer på gång efter förvärv

Ystad Transport & Logistics AB 0411-570990 ytl.se

HydX har byggt upp sin affär på att leverera en helhet. För att stärka den redan breda produktportföljen förvärvades företaget MPS Mini Power Systems under sommaren. Precis som HydX har

Ett exempel på smarta och kostnadseffektiva lösningar, där HydX använt sin breda produktportfölj och tekniska kompetens.


Affärstidningen näringsliv

YstAd

23

Över hälften av alla företag i Ystad anlitar Teleservice Teleservice Skåne AB har gjort en minst sagt imponerande resa och gått från att vara ett enmansbolag med fokus på reparationer av tv-apparater till att idag vara ett komplett IToch teknikföretag med 140 anställda. Fortsatt tillväxt planeras och därför söker Teleservice ständigt nya medarbetare.

tekniska expertisen är hög men samtidigt satsar man på mjuka värden och en generös personalpolitik. – Vi håller våra medarbetare högt och värderar dem som den viktigaste faktorn bakom företagets framgångar. Det är genom vår personal som vi kan växa och fortsätta utvecklas, säger Nathalie Bemerholt, kommunikationsansvarig på Teleservice.

Det är en fantastisk utveckling som präglar Teleservice och har så gjort under de senaste 45 åren. Fortfarande familjeföretag med den tradition som det innebär, men dagens Teleservice är också ett toppmodernt IT-bolag. Den

Konstant utveckling

Inom Teleservice finns en konstant nyfikenhet och strävan efter att utvecklas och expandera. I dagens tjänsteutbud finns alla moderna tekniska lösningar som kan tänkas behövas för en fungerande

Nathalie Bemerholt, kommunikationsansvarig på Teleservice.

och framtidssäker kommunikationslösning inom IT, copy, telefoni, konferensutrustning och bredband. – Unikt är att vi levererar helhetslösningar med allt från utveckling och installation till drift och support. Vi arbetar också uteslutet med egen materiel och alla våra installatörer och servicetekniker är anställda av oss, fortsätter Nathalie Bemerholt. Vi har till och med en egen entreprenadavdelning med anläggningsutrustning för att gräva för fiber. Teleservice har även en växande avdelning med systemutvecklare som ser till att hålla

företaget i framkant på den i allt snabbare takt progressivt stegrande digitala marknaden. Kunderna är många, Teleservice har mer än hälften av alla företag i Ystad som kunder. Och man strävar efter att få fler, vilket det också blir då företaget har ett mycket gott rykte om sig att vara professionella och att alltid ha kunden i centrum. Behöver rekrytera

För att möta marknadens efterfrågan så behöver man utveckla personalstyrkan inom alla områden, det vill säga IT, försäljning, bredband, fiberutbyggnad och radiokommunikation. Förutom de in-

tressanta tjänsterna inom bolaget så är även den stora trivseln på företaget en avsevärt bidragande faktor. Det finns fortfarande anställda som varit med sedan starten 1973 och personalomsättningen är mycket låg. – Vi anordnar hela tiden gemensamma aktiviteter, allt från afterwork till konferenser och utflykter. Vi har även innebandy, löpträning och annan fysträning kontinuerligt, berättar Nathalie Bemerholt. Ett jobb hos oss blir mer än ett jobb – det blir en livsstil där gemenskap och glädje dominerar. Vi ser fram emot att få hälsa nya medarbetare välkomna till oss.

Polykemis resa från idé till global försäljning imponerar Polykemi är en av sydöstra Skånes största privata arbetsgivare med över 200 anställda i regionen. Att företaget för ett halvt sekel sedan startade i mycket liten skala, grundat på en mans idéer och drömmar om att utveckla framtidens material, kan vara svårt att föreställa sig när man besöker den expansiva fabriken i Ystad.

Polykemis utveckling från idé till global försäljning av kundanpassade plastcompounds är imponerande. Företaget drivs fortfarande

som familjeföretag där arvet från grundaren Hugo Jönsson står i centrum. Polykemi ska idag, liksom 1968, leverera marknadens bästa plastcompounds till kunder som ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet. Global närvaro

Nuvarande vd Ola Hugoson driver verksamheten i faderns fotspår. Tillverkningstekniken förfinas, men det är fortfarande samma fokus på kvalitet och materialkunskap idag som för 50 år sedan. Den främsta styrkan sitter i kompetensen hos medarbetarna. Polykemi är idag en omfat-

tande koncern med flera samverkande dotterbolag runt om i världen som alla fokuserar på utveckling och tillverkning av olika sammansatta plastmaterial, så kallade compounds. Vid huvudkontoret i Ystad samlas alla övergripande funktioner såsom inköp, marknad, forskning och utveckling. Här finns även produktion i 24 linjer. Från huvudkontoret servas dotterbolagen som finns i Danmark, Tyskland, Tjeckien och USA. Sedan tio år tillbaka bedriver Polykemi även egen produktion i Kina för kunder på den lokala marknaden. Ofta handlar det om europeiska bolag som startat upp verksamhet i Kina men samarbete finns även i stor skala med kinesiska företag som värdesätter den kvalitet och kunskap som Polykemi står för. Avancerad vidareförädling

Polykemi producerar plastcompounds från tre produktionsenheter 2018.

I samband med att Polykemi fyller 50 år i år finns det flera framgångar att fira. Efter många framgångsrika år står sig Polykemi starkt på en global marknad från öst till väst. Att företaget är speciellt framstående inom stora världsomspännande industrier ger en indikation över vart man är på väg.

Hugo Jönsson grundade Polykemi 1968.

– Det finns många företag som arbetar med tillverkning av plastmaterial eller polymerer. Det vi jobbar med är en avancerad vidareförädling av kundunika polymerer. Vi kan i princip utveckla vilken kundunik plastcompound som helst, som passar för just deras produkter, kravspecifikationer och deras tillverkningsprocess, förklarar försäljningschef Mattias Persson. Kunskap är konkurrenskraft

Polymerer används i konstruktioner där man efterfrågar slitstyrka i kombination med lätt vikt. Polymerer är lätta att forma och ofta är plastcompounds enda gångbara alternativet för tillverkning av avancerade produkter och detal-

jer inom exempelvis fordonsindustrin. – Få andra aktörer, stora som små, har en lika tät kundkontakt som vi har. Det är vår kunskap och vår förmåga att möta kundens behov som gör oss konkurrenskraftiga. Det kan tilläggas att ingen i Sverige gör samma sak som vi, säger Patric Cederholm, som ansvarar för försäljning på den europeiska marknaden. Ystadfabriken levererar compounds främst till den europeiska marknaden. Utöver bilindustrin är vitvaru- och möbelindustrin också stora segment. Att vidareförädla och stärka arvet från Hugo Jönsson är strategin även för framtiden när fabriken i Ystad expanderar.


24

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Större intresse för trä efter Kungens besök i Skellefteå Flera av Sveriges absolut största byggprojekt har fått sina dörrar, fönster, specialinredningar och andra snickerier levererade från något eller några av medlemsföretagen inom Skellefteå snickericentral, SSC. Det är med ett gott rykte och fina referenser som SSC rustar för framtiden och möter 2019.

Dagens SSC omfattar sju fabriker i norra Sverige som tack vare sitt samarbete och möjligheter att dela resurser kan ta sig an mycket stora uppdrag på både nationell och internationell basis. Det finns många framstående exempel som talar för att SCC kan leverera – såsom Nya Karo-

linska i Solna, Urban Escape Stockholm samt Linnéuniversitetet. Men SSC är mycket mer än en underleverantör i stora byggprojekt. SSC besitter kunskap som bidrar till att ställa om i en konservativ bransch, där fokus på mer hållbart blir en ren strategi för överlevnad och där SSC kan visa vägen med fokus på hållbara material och arbetssätt. Kungabesök skapar intresse

Att trä är hållbart för framtiden är ett starkt argument för SSC:s medlemmars tillverkning. Den pågående FSC-märkningen i de sju fabrikerna tar det hela ett steg längre. Utöver det starka miljöarbetet vill man från SSC även visa att man värnar om det lokala och

Uppsala konserthus, levererat väggpaneler.

kan möta kunden på hemmaplan – varpå lokala samarbeten kommer att prioriteras mer och lyftas fram under kommande år. – Vi är erkänt bra på träbyggnation i Skellefteå och det har bland annat uppmärksammats i lokaltidningen i samband med att H.M. Konung Carl XVI Gustaf besökte staden i september i år. Under besöket fick ett antal representanter för träbyggnad i Skellefteå företräda stadens kompetens och utbud inom området, och Kungen fick möjlighet att besöka flera spännande träbyggnationer på plats, berättar Dan Magnusson, vd på SSC, som också medverkade under kungabesöket i Skellefteå. SSC kommer att synas mer

Att Sveriges Kung visat intresse för Skellefteå ger positiva vibbar för staden och inspirerar naturligtvis till ett fortsatt bra arbete inom träbyggnad. Dan Magnusson sitter själv med som ordförande i Stiftelsen Träenheten, där man söker utveckla träteknik med hjälp av forskning och andra lokala insatser. – Sverige och speciellt Skellefteå har ett fantastiskt fint arv inom träindustrin och det ska vi förvalta för framtiden. Det ska synas i allt vi gör inom SSC –

Kvarteret Kristallen i Lund, levererat bland annat dessa trälameller i ask till balkongframkant.

från vår medverkan i kompetensutvecklingsinsatser till våra löpande projekt och våra investeringar i fabrikerna, säger Dan Magnusson. SSC kommer bland annat att synas på höjden då man levererar dörrar till världens högsta trähus som i skrivande stund uppförs i Norge. Samtidigt fortgår arbetet på hemmaplan med nya samarbe-

ten och ännu starkare fokus på god arbetsmiljö i fabrikerna. Att locka ny kompetens till branschen innebär att man bland annat måste marknadsföra träindustrin som en attraktiv bransch att jobba inom, med spännande projekt som har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det ska SSC lyfta mer framöver.

^ŬŽůĂ͕ ďŽĞŶĚĞ ĞůůĞƌ ŬŽŶƚŽƌ͘ sŝ ƵƚŐĊƌ ĨƌĊŶ ĚŝŶĂ ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ ŽĐŚ ŬƌĂǀ Ŷćƌ ǀŝ ďLJŐŐĞƌ ƚLJƉŚƵƐ ŵĞĚ ŚƂŐ ŬǀĂůŝƚĞƚ Ɵůů ĞƩ ĨĂƐƚ ƉƌŝƐ͘ &ƌĂŵƟĚĞŶƐ ŚƵƐ ĨƌĊŶ &ůĞdžĂƚŽƌ ďLJŐŐĞƌ ƉĊ ƂǀĞƌ ϲϬ ĊƌƐ ŬƵŶƐŬĂƉ ŽĐŚ ĞƌĨĂƌĞŶŚĞƚ͘ ,Ƃƌ Ăǀ ĚŝŐ ƐĊ ďĞƌćƩĂƌ ǀŝ ŵĞƌ͊

Upplev alla fördelar delar ƉĊ ŇĞdžĂƚŽƌ͘ƐĞ


Affärstidningen näringsliv

fÖretAgsnYHeter

25

Nya amerikanska ägare stärker Paroc Det nordiska företaget Paroc är med sina fabriker i Finland, Sverige, Litauen och Polen sedan februari 2018 en del av den globala koncernen Owens Corning. För Paroc, som fortfarande kommer att marknadsföras under eget namn, innebär det större inflytande på större marknader. Samtidigt ska arvet i Paroc bevaras med fokus på nordisk kvalitet och design.

Owens Corning är en av världens största tillverkare av byggmaterial. Paroc är i sin tur experter på isolering. Byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering och akustikprodukter – i stort sett allt som har med isolering att göra finns representerat inom Paroc. Och med över 80 år i branschen är det en självklarhet att man kan sin sak. Innovationsdriven verksamhet

Det finns en tydlig anledning till att Owens Corning intresserat sig för Paroc. Från att tidigare ha fokuserat mest på glasull och kompositmaterial får koncernen via Paroc en starkare ställning med ett helhetserbjudande även inom

PARAFON Step är ännu ett exempel på innovativa produkter från Paroc. Produkten ger arkitekter nya möjligheter att låta undertaket bidra till inredningen i rummet och förbättra den totala upplevelsen, visuellt och rumsakustiskt. Källa: Paroc

stenull. Detta ger naturligtvis ett försprång på flera marknader. Innovationsrikedomen inom Paroc bidrar också till ett ökat intresse. Det egenutvecklade ZERO™ konceptet från Paroc är som exempel Sveriges första koncept för energirenovering till nära-noll och ett bra exempel på hur man arbetar för att nå framtida energimål. – Våra produkter utvecklas hela tiden för att möta framtidens krav på till exempel energieffektivisering och brandsäkerhet som vi med största säkerhet vet kommer att vara tuffare än de som finns idag. Vi har en mycket innovationsdriven verksamhet och det kommer vi att fortsätta satsa

på även under våra nya ägare, säger Lars Lindström, vd för Paroc AB. Partner i hållbar byggprocess

Tillsammans med Owens Corning vill Paroc fortsätta sin utveckling som partner i en hållbar byggprocess. Byggnader står fortfarande för en alldeles för hög energianvändning världen över. Ett mål inom EU är att minska energianvändningen med hela 50 procent till 2050. Om det ska gå att uppfylla måste alla fastigheter bli mer energismarta. Genom Owens Corning får Paroc möjlighet att påverka byggmarknaden världen över. Till-

ALLA FAMILJER ÄR OLIKA - därför är varje Willa Nordic unikt! Vi är övertygade om att det hem som passar dig och din familj bäst ännu inte finns. Vi tror att det ultimata boendet är det som skräddarsys efter dina egna önskemål. Ett hem ska spegla dem som lever i det. Hur ser ditt drömboende ut? Vi formar det så som du vill ha det. Välkommen till Willa Nordic!

Paroc levererade takisolering till nya Malmö Live i Malmö. Paroc Stenull erbjuder en brandsäker och energieffektiv lösning för låglutande tak. Källa: Paroc

sammans står man för ett heltäckande utbud av både komposit- och mineralullsbaserade isoleringsprodukter. Få andra aktörer har ett lika brett utbud av isolerprodukter som Owens Corning, och det ger styrka för framtida tillväxt såväl i Sverige som internationellt.

– Vi vill naturligtvis vara med och utveckla framtidens energismarta byggnader med hjälp av vår kunskap om isolering. Våra nya produkter tydliggör den ambitionen, säger Lars Lindström, och syftar bland annat på det tidigare nämnda ZERO™ konceptet som Paroc lanserade under 2017.


26

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Nystart för besöks- och näringslivsråd ska utveckla Öckerö Öckerö kommun består av tio bebodda öar norr om Rivöfjorden i Göteborgs skärgård. Här bor närmare 13.000 människor året runt, varav många också har sin arbetsplats på någon av kommunens öar. Att öka antalet arbetstillfällen och stärka de lokala företagen är huvuduppgiften för det etablerade besöks- och näringslivsrådet som nu får en nystart i kommunen.

Öckerö kännetecknas av ett rikt näringsliv där mycket entreprenörskap härstammar från gamla fiske och varvstraditioner. Ett av Sveriges få nybyggarvarv finns kvar på Öckerö, liksom landets enda heltäckande utbildningsanordnare inom sjöfart på gymnasial nivå. Eftersom Öckerö omges av vatten är det inte så konstigt att mycket verksamhet har fötts ur denna tradition. Ska hålla ihop kommunen

Mycket kretsar kring havet även

när det gäller Öckerös fortsatta utveckling. Det finns samtidigt många nya spännande nischer att utveckla. Kommunen har därför i samråd med det lokala näringslivet etablerat ett dedikerat besöksoch näringslivsråd för ett par år sedan. Rådet ska samla ihop de viktigaste frågorna rörande näringslivsutveckling samt även utveckling av Öckerös besöksnäring och turism. – Till exempel handel- och serviceverksamheter kan blomstra om de får rätt förutsättningar och marknadsförs mer. Det kommer vi att fokusera mycket mer på framöver, lovar Ronald Johansson, besöks- och näringslivschef i Öckerö kommun samt en av drivkrafterna för att realisera ett antal nya projekt inom besöksoch näringslivsrådet. I Öckerö kommun bor det redan idag många köptrogna människor som väljer sin hemstad för de flesta av de stora inköpen. Det är naturligtvis mycket bra för Öckerö som handelsstad, men det går alltid att utvecklas och bli

bättre. Ett framtida arbete för besöks- och näringslivsrådet blir att skapa reseanledningar till Öckeröarna, och därmed också främja för fler spenderade kronor på öarna. – En mycket viktig uppgift för rådet är att stötta en god sammanhållning inom kommunen, och främja för hög tillgänglighet gentemot våra företag. Det är ju företagen som driver en stor del av vår utveckling och därför är det också självklart att vi ska erbjuda en god service för dem, säger kommunchef Gull-Britt Eide, som själv har upptäckt Öckerös förträfflighet efter många år på fastlandet. Kommunen möjliggörare för utveckling

Öckerö har klättrat snabbt på Svenskt Näringslivs årliga rankning över attraktiva företagarkommuner. Den lilla skärgårdskommunen hamnar i år på 23:e plats av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking och på tionde plats i SKLs Insikts-

ENTREPRENÖRER SÖKES Vi bidrar med kontakter, kunskap och riskkapital. Vi letar hela tiden efter nya bra idéer som kan utvecklas till företagande. Med fokus på kreativitet och nytänkande. Potential.vbg kan stå till tjänst med att eliminera hinder och stötta med kunskap, erfarenhet och kapital. För varje projekt gör vi en skräddarsydd plan beroende på behov. Välkommen med din idé, den är värd att förverkligas! potentialvbg.se | linda@potentialvbg.se

mätning, vilket både Ronald Johansson och Gull-Britt Eide är mycket nöjda med. Samtidigt betonar båda att det finns utrymme för att vässa erbjudandet ännu mer och därmed bli ännu bättre inför kommande mätningar. – Vi ska vara en möjliggörare för utveckling bland företagen,

men vi ska inte ta över deras verksamheter eller styra deras inriktning. Att stötta och främja är vår roll och därför handlar vårt framtida utvecklingsarbete om att skapa en ännu bättre dialog med företagen samt underlag för en bättre service, påminner Ronald Johansson.


Affärstidningen näringsliv

fÖretAgsnYHeter

OPS – Onshore Power Supply Experter på att konstruera, installera och driftsätta OPS-anläggningar

Actemium är ledande leverantör av anslutningar för landström – OPS. Landanslutningar för fartyg i hamn skapar en bättre miljö i hamnar och är en värdefull service som hamnar kan erbjuda rederierna. Vi är det företag som byggt flest anläggningar i Norden. Nu förbereder vi oss för anläggningar i hela Europa och först ut är Frankrike. Vår unika lösning för mobil kraftlösning till fartyg kompletterar de fasta anläggningarna och visar på bredden i Actemiums verksamhet.

STÖRRE. BÄTTRE. TILLSAMMANS. actemium.se

27


28

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Husdrömmar förverkligas med småländsk kunskap och tradition Bostadsmarknaden behöver utvecklas med fler bostäder och inte minst med olika typer av bostäder. Att efterfrågan på unika och hållbara hus i sunda material ökar märks på orderingången hos hustillverkaren Willa Nordic, som i skrivande stund upplever all time high i verksamheten.

Det är många som går i tankar på att köpa hus som vill ha något som inte finns i marknadens standardsortiment. Då är ett hus från Willa Nordic ett bra val. Det småländska husföretaget har nämligen ingen standardprodukt – allt är kundunikt och anpassat helt efter de förutsättningar som råder för varje enskild kund samt för husets omgivningar.

– Affärsidén är egentligen ganska enkel. Willa Nordic står för unika trähus byggda med kunskap, tradition och material från de småländska skogarna. Vi lever på att det finns mycket kompetens i vårt område, det vill säga här i Småland, och det är den unika kompetensen som sätter sin prägel på varje hus, menar Klas Fridsäll, vd Willa Nordic. – Vi vågar även säga att våra husbyggare i fabriken är branschens bästa, och de jobbar enbart med högsta kvalitet på allt

virke som till exempel listverk, reglar och panel, och sorterar manuellt fram det som håller måttet för våra hus. Det är kvalitet som gör skillnad och som märks först efter ett antal år, men det är så vi arbetar och fungerar i vår fabrik i Stockaryd. I stark konkurrens har Willa Nordic även lyckats etablera en särställning som en hållbar och långsiktig arbetsgivare som många gärna söker sig till. Medarbetarna vet att det är ett långsiktigt ägande som gäller och det

Kunskapspräglade hus

Modernt hus med mycket glas, sandstranden börjar direkt utanför vardagsrummet.

ger trygghet. Dessutom är det ett spännande jobb eftersom man aldrig bygger två exakt likadana hus. Alla går i husdrömmar

Under de senaste decennierna har Willa Nordic levererat över 3500 hus, främst till kunder på nyckelmarknader i svenska storstadsområden men även till återförsäljare utanför landets gränser. Kunder i Mälardalen och i svenska kustområden är flitiga beställare och det verkar som att alla vill förverkliga sina husdrömmar just nu. Det finns en rik flora av inspiration med anpassningsbara husmodeller som visas på hemsidan, och det är det närmsta man kan komma ett kataloghus hos Willa Nordic. Bland koncepthusen finns Modernt, New England, Lantligt och Romantiskt som kategorier. Tanken bakom koncepthusen är att inspirera och vägleda, aldrig styra eller begränsa.

– Vi bygger unika hus där alla modeller anpassas efter beställarens krav och önskemål. Vi har egentligen inget standardsortiment men kan erbjuda vägledning med de projekt vi tidigare genomfört, bekräftar Klas Fridsäll. Livets största investering

Willa Nordic kan, som en av väldigt få, även bygga ett hus som aldrig tidigare skådats, helt efter en unik ritning som utvecklas av arkitekt och kund tillsammans. Trenden visar att detta efterfrågas allt mer – fler är beredda att satsa mer i sitt boende och ser det som en livslång investering. – Vår flexibilitet och förmåga att möta varje kund gör oss konkurrenskraftiga. Att bygga sitt eget hus är en av de största investeringar som görs i livet, det gäller att välja med omsorg. Då är vi ett bra val, konstaterar Klas Fridsäll som avslutning.

L ÄS

ME

RP ÅP A RO

C.S

E

Få andra aktörer kan erbjuda en lika flexibel produkt som Willa Nordic. Företaget har utvecklat och byggt trähus i småländsk anda – det vill säga lite smartare, lite effektivare och mycket mer hållbart – sedan 1989.

Vackert New England hus med de rätta detaljerna.

HÅLLBAR ISOLERING SEDAN 1937 Idag förstår de flesta att det är vi människor som är den största och viktigaste orsaken till den globala uppvärmningen. Växthusgaser och andra utsläpp påverkar atmosfären och temperaturen, havsnivå och nederbördsmönster förändras. Byggnader står för ca 40% av den totala energianvändningen i Europa och isolering är en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen och bidra till att nå klimatmålen. Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isolerlösningar i Östersjöområdet med mer än 80 års erfarenhet av utveckling och produktion av hållbar och brandsäker isolering av stenull. Tillsammans kan vi minimera negativ klimatpåverkan och bidra till en bättre byggnadsmiljö.

Paroc är en av Europas ledande tillverkare av energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar. För mer information: PAROC.SE.


Affärstidningen näringsliv

fÖretAgsnYHeter

29

Vetenskap för att överbrygga läkemedels resistens inom cancer vården Scandion Oncology grundades i maj 2017 som en spinout från bioteknikföretaget Saniona och Köpenhamns universitet, och utvecklar läkemedel som kommer att åter känsliggöra drogresistenta cancerceller så att de reagerar på kemoterapeutiska ämnen igen. Scandion är har sitt kontor på Copenhagen Bio Science Park ”COBIS” i Köpenhamn.

Allt eftersom cancerkemoterapin har utvecklats är en av de största utmaningarna inte att få sjukdomen att reagera på initial behandling. Det handlar om att tumören utvecklar resistens mot läkemedlet, vilket leder till återfall hos omkring hälften av cancerpatienterna och överlevnadsfrekvensen hos dessa återkommande patienter är låg. "Till exempel hos patienter med stadium 3-kolorektal cancer kommer omkring 60% av patienterna att få återfall trots att de från början fick kemoterapi", säger Nils Brünner, co-founder och Vd, Scandion Oncology. För att möta detta behov fokuserar Scandion Oncology på att

Nils Brünner, co-founder och vd, Scandion Oncology.

utveckla läkemedel som kringgår eller blockerar cancercellernas läkemedelsresistansmekanismer för att förbättra patienternas behandlings resultat. Det första målet att behandla är metastatisk tjocktarms cancer och bröstcancer, men även andra fasta tumörindikationer kan följa. "Scandion Oncology är det enda företaget jag känner till som fokuserar på läkemedels resistens mot cancer och korsresistens. Vi inriktar oss mot gemensamma motståndsmekanismer för att ge patienterna en andra chans, säger

Brünner. "Vårt tillvägagångssätt är specifika läkemedels- och resistens mekanismer snarare än att vara specifika för en viss cancer typ eller plats." Scandion Oncology började med att samla in 2 miljoner DKK som en del av en privat placering och planerar att flyta på Spotlight Stock Market, Stockholm, före utgången av 2018. Uppbyggnaden av en produkt pipeline

Scandion Oncology har ett läkemedel i för-klinisk utveckling

och ett som ska in i en klinisk fas 11 studie under 2009 och som backas upp av mer än 800 analoger. Företagets ledande läkemedel, SCO-101, har genomfört fyra fas I-försök med enbart begränsad toxicitet och en fas IIastudie hos patienter med kemoterapi-resistent cancer planeras 2019. SCO-101 har fördelen att det kan tas hemma som en kapsel, och patienterna kan gå till sjukhuset eller kliniken för sin kemoterapi behandling som vanligt. SCO-101 är aktivt mot resistens mot taxaner, topoisomeras

www.sscgroup.se

hämmare och antiöstrogener. "SCO-101 var ett förvarat läkemedel från Saniona som hade nått fas I för en annan indikation. Screeningsanalyser som genomfördes vid Köpenhamns universitet avslöjade dess potential och Scandion Oncology bildades som en spin-out för att fortsätta arbetet med denna tillgång" sade Brünner. "Det har ingen anti-cancer aktivitet ensam och kommer att utvecklas som en del av en kombination. Vi planerar nu att utveckla SCO-101 till ett mänskligt –proof-of-concept för att öka värdet och därefter söka en partner eller licensinnehavare." SCO-201, Scandion Oncology andra läkemedel i pipline, är i en pre –klinisk fas. Detta är också oralt och är utformat för att omvandla läkemedelsresistens genom att hämma en utloppspump. Scandion Oncology´s läkemedel utvärderas för närvarande för behandling av metastatisk sjukdom hos patienter som har fått återfall i sin cancer till följd av läkemedelsresistens. Läkemedlet kan också vara en potentiell kandidat för en första användning för att förhindra återfall genom att rikta sig mot befintliga resistenta kloner i heterogena tumörer.


30

fÖretAgsnYHeter

Affärstidningen näringsliv

Actemium Sverige växer tillsammans med Actemium i Europa Actemium är experter på avancerade el - och instrumentinstallationer och Onshore Power Supply (OPS). Ofta handlar det om installationer som ingen annan aktör mäktar med. Med unik kompetens och innovationskraft klarar Actemium att ta sig an även de mest komplexa projekten där kraven på leverans- och driftsäkerhet är som högst.

Actemium är sedan flera år tillbaka en ledande leverantör av anslutningar för landström. Inom affärsområdet Onshore Power Supply (OPS) fortsätter utvecklingen av VINCI Energies och

Actemiums unika anslutningsteknik för fartyg vid kaj. Företaget är de facto en av få aktörer i världen som kan leverera mobila kraftlösningar för landström. – Att kunna använda landström vid kaj är redan ett krav i vissa hamnar och det kommer att bli ännu tuffare krav framöver så nog ligger denna utveckling precis rätt i tiden, säger Ingemar Gustavsson, Business Unit Manager på Actemium i Stenungsund. Levererar portabel OPSanläggning till Oslo hamn

Actemium har funnits i Sverige länge, men opererade tidigare under ett annat namn. Det nya

namnet markerar att alla enheter under moderbolaget VINCI Energies strävar åt samma håll. I många projekt levererar även flera affärsområden inom Actemium tillsammans. Efter flera framgångsrika och uppmärksammade projekt runtom i Sverige satsar Actemium nu mer på den europeiska marknaden. – Detta blir vår tolfte anläggning och det blir en mobil lösning till Oslo hamn. Vi har utvecklat en unik mobil applikation här i vår verkstad i Stora Höga och har därefter transporterat den till hamnen i Oslo för driftsättning, berättar Ingemar Gustavsson. Projektet visar på bredden i Actemiums verksamhet, där man kan erbjuda både stationära och mobila lösningar. Visby får sin första OPS-anläggning

Ett Letter of Engagement tecknades nyligen mellan Actemium och Port of Antwerpen-

I takt med att fler hamnar får landanslutningar har intresset trissats upp. Landanslutningarna ses som en värdefull service som hamnen kan erbjuda de rederier som trafikerar den, och snart lär alla hamnar stå under krav på att faktiskt kunna erbjuda OPS. I Visby hamn byggs just nu en anläggning för Gotlandstrafikens

Actemium har utvecklat egna lösningar för portala OPS anläggningar.

färjor. När anslutningen är på plats kommer den att serva de fyra färjorna som trafikerar mellan Gotland och fastlandet, med frekvens på 50-60 Hz. Anläggningen består av fyra uttag och kan alltså användas av alla fyra färjor samtidigt. Den ska vara färdig redan till januari 2019. – Satsningen kommer att bidra till en bättre hamnmiljö i Visby. Det har varit en spännande inledning på projektet och vi ser nu fram emot att få färdigställa det. När allt är på plats kommer anläggningen att bidra till att Region Gotland kan uppnå mycket strängare miljömål och det är naturligtvis positivt. Actemium har byggt flest anslutningar för landström i Nor-

den. Samtliga är fjärrövervakade vilket underlättar för service och underhåll. All kunskap som alstrats under åren kommer nu nya beställare till gagn. – När Sveriges hamnar så småningom är färdigbyggda med landström så kommer vi att bli ännu mer aktiva internationellt. Där är vi redan idag, och vi börjar räkna på projekt långt nere i Europa nu. Det blir minst sagt en spännande framtid, säger Ingemar Gustavsson. Actemium har nyligen tecknat avtal för leverans av en portabel OPS-anläggning till Port of Dunkirk i Frankrike. I dagarna tecknades dessutom ett Letter of Engagement mellan Actemium och Port of Antwerpen, avseende framtida OPS-anläggningar.

“Bästa företagarkommunen i Västra Götaland 2017” I undersökningen “Insikt 2017” tillfrågades företagare i hela landet vad de tyckte om sin kommuns service till företagarna. I Västra Götalandsregionen var det Öckerö kommun som fick högst betyg av företagarna.*

www.ockero.se *Det är organisationen Sveriges kommuner och landsting som varje år genomför undersökningen “Insikt”. Läs mer om den på skl.se


Växjö har logistiken för Outnorth

Människor ska må bra i de miljöer som Skanska skapar

/sid 38

/sid 51

ProfilGruppens nya anläggning blir världsklass /sid 58

Mer än sandpapper från Ekamant /sid 59

Kronoberg Växjö Energi satsar mot att bli helt fossilfria 2020

/sid 75 Entreprenörskap och hållbarhet driver Växjö Småland Airport framåt

/sid 33 Lyckas inom logistikbranschen med långvariga relationer

/sid 79

Kvarteret Skärvet. Foto: Carolina Lundin

REGIONEN....................................................................31–41 KOMMUNER .................................................................42–46 BYGGANDE & BOENDE..................................................47–55 INDUSTRI .....................................................................56–65 UTBILDNING .................................................................66–72 ENERGI & MILJÖ...........................................................73–75 TRANSPORT & LOGISTIK ................................................76-79 IT.................................................................................80–82 BANK & FINANS .................................................................83 TURISM & MÖTESPLATS ...............................................84–86


32

REGIONEN

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Digitalisera - eller förlora ”Free your mind, and the rest will follow”, sjöng En Vogue 1992. Det ligger något i det. Vi befinner oss mitt i en omvälvning. Om du omfamnar den digitala utvecklingen, följer du med in i framtiden. Om du låter rädsla, osäkerhet eller vana hindra dig kommer du att bli omsprungen. Är din jord stenig, tjänar du på att hitta ny. Våra kronobergska förfäder fick förflytta sig över Atlanten för att hitta den nya jorden. För oss finns den i tekniken.

Det innebär förändring - och den förändringen är positiv. Digitaliseringen gör det möjligt för människor att arbeta med mindre fysiskt betungande arbetsuppgifter och färre enformiga, administrativa uppgifter - för att istället frigöra utrymme för mer kvalificerade och kreativa uppgifter. Digitala lösningar gör det möjligt för samhällsservice att vara tillgänglig för fler personer under större del av dygnet, och för den som befinner sig geografiskt längre bort. Digitala lösningar för oss närmare varandra och möjliggör kontakt med vänner och familj som befinner sig fysiskt långt

Affärstidningen

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

FÖRSÄLJNING KRONOBERG Joakim Nyholm, jn@naringsliv.se Morgan Lundström, mlu@naringsliv.se

TEKNISK

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

TRYCK V-TAB Västerås 2018 ISSN: 0281-6989

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

UTGES

AV

borta. Självklart ersätter inte de digitala verktygen, metoderna och mötena all mänsklig interaktion. Det möjliggör istället nya sätt att arbeta, leva och fungera. Det kräver naturligtvis omställning i olika led, inte minst vad gäller utbildning och kompetensutveckling. Outnyttjad potential

För många småföretag har den digitala utvecklingen en enorm potential som bara delvis har effektuerats ännu. De kan komma närmare sina befintliga kunder - och hitta nya kunder, på nya marknader. De kan hitta nya lösningar på gamla problem. Inte minst kan de betydligt enklare sköta administration så att den tar mindre del av deras tid tid som de istället kan ägna åt sin kärnverksamhet; det de har startat sitt Nils Carlsson. Foto: Jonas Ljungdahl företag för att göra. Och småföretagens förutsättningar ska inte ses som faktor för företagen. I annat fall en marginell företeelse. Småföre- kommer man snabbt bli omtagens roll i samhällsutveckling- sprungna. Dels handlar det om en är väsentlig, både vad gäller rent strukturella frågor; vilket pobidraget till samhällsekonomin litiskt klimat finns det för entreoch arbetstillfällen. Men också prenörer att starta upp verksamför att det många gånger är just i heter? Här måste också våra besmåföretagen som nya idéer, nya slutsfattare vara modiga och våga produkter, nya tjänster växer se till även de mindre företagens fram - idéer, produkter och tjän- betydelse i beslutsfattande och ster som vi alla får del av; både regelverk. Ekonomiska förutsättsom individer och som samhälle. ningar, skatteregler och övrigt juridiskt ramverk måste kontinuerGemensamma utmaningar ligt utvärderas för att också anSjälvklart finns det också utma- passas till de små företagens förningar vi måste ta oss an. Detta utsättningar. En tredje utmaning gäller dels den osäkerhet, ibland jag ser, är att trots att alla föruträdsla, som jag ibland möter in- sättningar finns för en blomför digitaliseringen. Men att våga strande ekonomi utanför storta steget ut i den digitala världen stadsregionen, så riktas alltför kommer att vara en överlevnads- ofta blickarna mot just storstä-

derna. Här finns mycket att vinna på att se till andra tillväxtregioner. Ett närliggande exempel för mig är naturligtvis Växjö; ett starkt IT-centrum, med ca 600 Itföretag. Ett bredare regionalt perspektiv för etableringar, investeringar, beslutsfattande och medial uppmärksamhet skulle hela Sverige tjäna på. Jag skulle vilja rikta tre uppmaningar till dig som på något sätt är med och formar framtiden, oavsett om du är beslutsfattare, investerare eller opinionsbildare:

nat. Låt inte osäkerhet, rädsla eller gammal vana stå i vägen.

1. Digitalisera det du kan digitalisera. Fundera över allt du kan göra med hjälp av dina nya lösningar och de resurser du frigör till an-

Nils Carlsson, vd Fortnox

2. Större engagemang för småföretagare. Ett bra klimat för småföretagare tjänar hela Sverige på. 3. Vänd blicken mot de innovativa regionerna. Utanför storstadsregionerna finns både kompetens, struktur och engagemang att växa och utvecklas. Vi är bra på att samverka. Och vi har plats för fler.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

REGIONEN

33

Entreprenörskap och hållbarhet driver Växjö Småland Airport framåt Smålandiseringen av flygplatsen, som Växjö Småland Airports vd Ulf Axelsson började tala om redan för flera år sedan, fortsätter i samma starka anda av entreprenörskap som Småland som region är känd för. Det betyder i det här fallet smidigare och enklare resande via ett nav som effektivt knyter ihop regionen med övriga Sverige och världen.

Växjö Småland Airport spelar en nyckelroll i utvecklingen av regionens infrastruktur. Entreprenörskapet finns redan i Småland, men för att ta vara på det och utveckla nya möjligheter behövs bra kommunikationer och det bidrar flygplatsen till att skapa. När man snabbt behöver ta sig till och

från regionen är flyget det bästa alternativet. Att utvecklingsarbetet ger resultat såg man redan i början av året, då Växjö Småland Airport kunde visa på den största tillväxten av alla svenska flygplatser under första kvartalet. Trenden fortsätter och flygplatsen kommer att kunna rapportera sina bästa siffror någonsin i år!

Från Småland till världen

Enligt terminal- och marknadschef Eric Wickell har det målmedvetna arbetet kring att etablera långsiktiga knutpunkter verkligen genererat resultat utöver all förväntan. Via Växjö Småland Airport nås Stockholm på mindre än en timme. Dessutom flyger KLM dagligen till Amsterdam. Härifrån tar man sig enkelt vidare 1074 destinationer. – Vill man slippa att ta sig ner till Kastrup för att åka vidare, kan man enkelt ta sig till Växjö Småland Airport och ha möjligheten att ta sig vidare till sin drömdestination, säger Eric Wickell. Vi har blivit en liten storflygplats. Utbud som de stora flygplatserna, men enkelheten och flexibiliteten som en lokal, liten flygplats. Utöver detta flygs det till 22

destinationer direkt från flygplatsen.Kreta, Rhodos, Gdansk, Gran Canaria, Tuzla, Antalya, Teneriffa, Alicante, Larnaca, Samos, Andorra, Düsseldorf, Mallorca, Prag, Sardinien, Skopje, Split, Kap Verde, Berlin och Kos. – Vi är ödmjuka inför uppgiften och väldigt glada för alla resenärer som väljer att resa från oss. Bättre även för miljön

En viktig del av utvecklingsarbetet framåt handlar om att förbättra upplevelsen på flygplatsen och marknadsföra fördelarna med att flyga från en mindre flygplats. Det är naturligtvis enklare för affärsresenärer att ta sig till och från regionen via en närmare flygplats som Växjö Småland Airport är. – Vi tänker långsiktigt i vår

fortsatta utveckling för att nå större målgrupper. Det gäller inte minst i fråga om miljöarbetet, där vi bland annat är en av pionjärerna i Sverige som testar biobränsle inom flyget. Den första flygningen från Växjö till Amsterdam i år var på biobränsle, informerar Eric Wickell. Nu ska skogsbolaget Södra, med huvudkontor i Växjö, och flygbolaget KLM samarbeta för att undersöka om det går att producera grönt bränsle till flyget. Det i, eller omkring, de småländska skogarna. Det är något som man från Växjö Småland Airports sida gärna stöttar, och att hitta fler möjligheter att producera grönt flygbränsle är en av flera delar i miljösatsningen som Växjö Småland Airport engagerar sig i.

WELCOME TO THE CITY PEARL VÄXJÖS PÄRLA MITT I CITY Visste ni att om man bokar ett rum hos oss, så ingår frukost, eftermiddagsfika och kvällens middag - i rumspriset! Varje dag är det hemlagat, varierande och passande för alla gäster. Självklart är man även varmt välkommen som icke boende gäst att njuta av våra härligheter, kom bara in och säg hej!

VARMT VÄLKOMNA, TILL OSS PÅ BÄCKGATAN!

CLARION COLLECTION CARDINAL


34

REGIONEN

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Volvo leder teknikskiftet och bygger en bättre morgondag Volvo driver utvecklingen inom fordonsindustrin enligt devisen Building Tomorrow. Med hjälp av rätt teknik kan man bygga en bättre morgondag och det har Volvo strävat efter sedan företaget grundades 1926. Samma kraft styr fortfarande koncernen Volvo och de många dotterbolagen och siterna runtom i världen, däribland Volvo Construction Equipment (Volvo CE) i Braås.

One of our hard-working container spreaders ELME Spreader AB är den världsledande tillverkaren av lyftok för containerhantering − besök elme.com och läs mer om våra innovativa produkter!

Det senaste teknikskiftet omfattar digitalisering av samhällets processer. Allt fler tjänster finns tillgängliga över nätet och idag kan man nästan sköta det mesta i vardagen med hjälp av digitala verktyg. Inom industrin handlar det mycket om att digitalisera för att uppnå ökad produktion och smidigare flöden, skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö samt att förfina produkterna med mer inbyggd teknik. Det anammades tidigt på Volvo CE i Braås. – Volvo leder teknikskiftet inom fordonsindustrin i stort. För oss på Construction Equipment innebär det att vi ska vara ledande inom vårt område som omfattar utveckling och tillverkning av entreprenad- och anläggningsmaskiner. Vi ska inte bara ha den bästa och mest effektiva tekniken – vi ska sätta en ny standard för en global bransch, säger Jonas Lakhall, nytillträdd platschef på Volvo CE i Braås. Från Braås till världen

EN VÄRLD AV HÖGTEKNOLOGISK PRECISION

Willo AB • Växjö • Sweden • willo.se

Volvo CE är en stor arbetsgivare med cirka 1000 sysselsatta på den lilla orten Braås i Växjö kommun. Här tillverkas de stora gula dumprar som man ofta ser utmed vägarna vid om- och nybyggnationer, samt på större byggarbetsplatser där stora markområden ska förberedas för byggnation av nya fastigheter. Det rör sig om tuffa jobb i tuff terräng – och här är Volvos ramstyrda dumprar överlägsna. – Våra dumprar anses vara de främsta i sitt slag, och fabriken här i Braås är samtidigt en av de mest moderna för den här typen av produkt, upplyser Jonas Lakhall, som tidigare varit verksam på Volvo CE i Arvika som bygger hjullastare. I Braås finns den senaste teknologin och här testas nya produktionsprocesser som ska bidra till en ännu konkurrenskraftigare leverans – och samtidigt en bättre arbetsmiljö för alla som jobbar i fabriken. Det finns många olika yrkesroller och kompetenser på Volvo CE i Braås. Tillsammans skapar de en helhet som behövs för att leda utvecklingen och bygga en ännu bättre produkt för framtiden – det handlar om att bygga en bättre morgondag. Just i Braåsfabriken handlar det om att leverera

världens bästa dumprar samt de kringtjänster som behövs för att de ska förbli världens bästa. Höga ambitioner på alla områden

Volvo CE har höga ambitioner för vidareutveckling av siten. Som en del i att vara framtidens högteknologiska och högproducerande fabrik men samtidigt ligga i framkant och bidra till ett hållbart samhälle har man i Braås satsat på en helt koldioxidfri produktion. Siten är därmed den första i sitt slag i världen. Redan 2014 belönades man med AB Volvos interna miljöpris. – Vi har uppnått mycket goda resultat men samtidigt nöjer vi oss inte här. Vi ska fortsätta ut-

veckla framtidens teknik och vi ska göra det utan att tära på naturens resurser. Det kräver att vi kan hålla en fortsatt hög innovationsgrad och inte minst att vi kan rekrytera de bästa inom branschen, säger Jonas Lakhall. Volvo CE söker utveckla en mer effektiv och säkrare ramstyrd dumper och i skrivande stund testar man en eldriven och självstyrande dumper på Skanskas bergtäkt i Göteborg. Syftet är att bidra till utvecklingen av klimatneutrala bergtäkter, något som både Skanska och Volvo värderar högt. Efter de inledande testerna har det än en gång konstaterats att Volvos teknik kan bidra till en grönare framtid.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

REGIONEN

BO BEKVÄMT I H J Ä RTAT AV V Ä X J Ö Elite Hotels har två centralt belägna hotell i Växjö med närhet till stadens affärsgator och nöjesliv. Upplev Elite Stadshotellet, ett pampigt hotell precis vid Stortorget eller vila ut på Elite Park Hotel som erbjuder en modern atmosfär och relaxavdelning med bubbelpool. Hos oss bor du i vackra miljöer, alltid med gratis WiFi och generös frukostbuffé.

0 4 7 0 – 1 3 4 0 0 – I N F O. VA X J O @ E L I T E . S E – E L I T E . S E

35


36

REGIONEN

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

SAC Nordic sadlar om och lanserar framtidssäker teknik SAC Nordic AB firar 20 år i år. Samtidigt har man fått en ny huvudägare i General Investment Venture (GVI), något som grundaren Andreas Elingdal hoppas ska lyfta företaget ytterligare.

– Detta kommer att ge mer kraft för nya större utmaningar och tillväxt, inleder Andreas Elingdal, vd SAC Nordic, i samband med att den nya ägarkonstellationen tillkännagavs i slutet av september. Den kunskap, erfarenhet och det kontaktnät som GVI har med sig möjliggör ytterligare expansion för SAC Nordic, bland annat mot fler marknader. – Målsättningen är att ta större marknadsandelar dels i Sverige, men vi har även övriga Norden

som mål. Med det i åtanke så bytte vi namn från SAC Electronics till SAC Nordic redan 2012. Nya brandskyddslagar – ny inriktning

I samband med den tragiska diskoteksbranden 1998 i en festlokal på Backaplan i Göteborg så upprättades nya regelverk för brandlarm i offentliga lokaler och det blev även krav på talande meddelanden i händelse av brand. – Det var det tåget vi hoppade på, fortsätter Andreas. Vi hade gått från montering av vanliga ljudanläggningar i bland annat sporthallar, församlingshem och kyrkor till att bli en heltäckande grossist inom säkerhet och all tänkbar utrustning kring det, men nu tog vi steget vidare och blev en systemleverantör av talande

utrymningslarm. Nu erbjuder vi hela värdekedjan – med övervakning och automatisk funktionskontroll med återkoppling på installerade anläggningar. Just övervakning och automatisk funktionskontroll med återkoppling är en nyhet. Det är ett nyutvecklat system som möjliggör driftstester nattetid som kontrollerar funktionen. Har anläggningen inga fel vid kontrollen får fastighetsägaren meddelande om detta och är trygg i att den fungerar som den ska. Vid eventuella fel så kontaktar en tekniker från SAC Nordic fastighetsägaren och bokar tid för åtgärd. – Detta är en tjänst som lanserades nu under sommaren och är en hyrtjänst som löper månadsvis. Enligt branschregler skall motsvarande funktionskontroller av anläggningar ske minst en

Andreas Elingdal. Foto: Magnus Olsson

gång i kvartalet, upplyser Andreas. – Med vår funktion sker kontrollen per automatik varje natt och på så sätt kan vi preventivt förebygga driftsproblem och snabbt lokalisera eventuella fel. Vi lanserar även ett nytt nödbelysningssystem med liknande teknik. Talande utrymningslarm

Ett Bosch system som testats, Marcus Johansson och Göran Brandt på bild. Foto: Magnus Olsson

Växande Älmhult Älmhult växer stadigt i antal invånare. Det byggs nya bostäder, skolor och förskolor och flera andra infrastrukturs- och utvecklingsprojekt pågår. Flera företag vill expandera och bygga nytt. Nya företag vill etablera sig.

Växande Älmhult är en företagsförening som representerar och skapar bättre förutsättningar för Älmhults näringsliv. Föreningen ska underlätta företagandet utifrån medlemmarnas prioriterade behov och bidra till goda nätverk och nya affärsmöjligheter. Föreningen driver, utvecklar och påverkar samt kanaliserar frågor till rätt motpart. Växande Älmhult

ska vara en stark gemensam röst för alla medlemmar. Ju fler medlemmar desto starkare röst och nya medlemmar är välkomna. Aktuella frågor

Företagen söker kompetens vilket gynnas av ett större invånarantal och ett mer utvecklat upplägg för samverkan mellan skola och näringsliv. Företag som ex-

panderar eller vill etablera sig behöver mark med färdig infrastruktur. Kommunens satsningar på näringslivet och smidighet i hantering och handläggning av företagsfrågor har stor betydelse. En god samverkan i näringslivet kan underlätta för nya affärer. Alla dessa frågor har Växande Älmhult en påverkande roll i just nu.

SAC Nordic är ett av få företag i landet som uppfyller kraven enligt SBF 2018 och är certifierade enligt Svensk Brand- och Säker-

hetscertifiering. Det innebär att man har behörighet att leverera och utfärda anläggarintyg för utrymningslarm med talat meddelande, vilket för övrigt med stor sannolikhet kommer att bli en norm i framtiden. – Som branschledande på talat utrymningslarm vill vi självklart ligga i framkant även med certifiering och vara förberedda på framtiden inom området, avslutar Andreas Elingdal, som själv är behörig ingenjör för talande utrymningslarm.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

REGIONEN

37

Växjö city utvecklas i samverkan Växjö har alltid strävat efter att utmärka sig som en grön och hållbar stad. Det märks bland annat i satsningar på hållbart byggande med trähus och energieffektiva bostäder. Växjö ska också vara en socialt hållbar stad där integration, mångfald och trivsel prioriteras. Detta är värden som även genomsyrar stadskärnans utveckling.

Redan 2010 vann Växjö utmärkelsen Årets stadskärna, präglad av grönska och trivsel. Ambitionen är att vara minst lika attraktiva för framtiden, även om man inte satsar på att återerövra tronen som Årets stadskärna just nu. De främsta målen för framtiden handlar snarare om att skapa ett city som är tilltalande för alla, oavsett bakgrund och intressen. – Det händer mycket i staden och många stora projekt pågår som med stor sannolikhet kommer att omforma Växjö för all framtid. Vi tar ett helt omtag och ser över hur staden ska utvecklas och i det arbetet har vi bjudit in allmänheten, fastighetsägare, butiksägare och handlare till en gemensam diskussion på temat

framtidens Växjö, berättar NilsPetter Nilsson, vd och centrumutvecklare på Växjö Citysamverkan. Gemensamt presentkort

En ny strategi för framtida utveckling kommer att presenteras i samband med att diskussionen mellan olika parter fortlöper. Växjö Citysamverkan samlar olika intressenter som vill vara med och driva utvecklingen i centrala Växjö. Tillsammans skapas bättre möjligheter och bättre erbjudanden som alla vinner på. Ett tydligt exempel är det gemensamma presentkortet som lanserades under året. – Växjö Citys presentkort är en mycket uppskattad present bland såväl växjöbor som besökare, menar Nils-Petter Nilsson. För företag som vill uppmärksamma sina anställda och samarbetspartners finns det i princip ingen bättre present – presentkortet passar alla eftersom det går att lösa in i över 100 butiker och restauranger i city. Växjös handel framöver

Växjös handel går bra, men för att det ska fortsätta gå bra måste man våga blicka framåt och omforma verksamheten efter nya be-

hov. Framtidens butiker kommer med stor sannolikhet inte att se ut som de gör idag. – Redan nu ser vi en tydlig förändring i att e-handeln tar marknadsandelar men det finns många sätt för handlarna i staden att bemöta detta. För den flexibla och uppfinningsrika entreprenören finns inga gränser, säger NilsPetter Nilsson. Många butiker erbjuder möjligheten att hämta och returnera varor i fysiska butiker, som exempel. Det är en möjlighet för butiken att fånga intresse även för andra varor genom att skylta rätt. – Butikerna måste visa upp koncept som är unika och svåra att överträffa med digitala erbjudanden, exempelvis personal shopper och rådgivningstjänster. Olika evenemang kring shopping är också uppskattade och det har många av våra butiker i city anammat. Nils-Petter Nilsson ser fram emot en spännande höst och kommande julskyltning. Mycket är på gång i Växjö och det kommer att finnas mycket nytt att uppleva för den som söker en riktigt bra shoppingupplevelse.

Foto: Växjö City

Foto: Linda Himsel

profilgruppen.se

nnext ex t llevel le evel

Innovativa lösningar i aluminium


38

REGIONEN

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Värends Räddningstjänst vill öka förståelsen hos allmänheten För att alla som bor och vistas i Växjö och Alvesta kommuner ska känna sig trygga har Värends Räddningstjänst god beredskap dygnet runt. Med en gemensam organisation får Växjö och Alvesta kommuner ut mer av sin investering i räddningstjänsten, som även håller beredskap på de mindre orterna i upptagningsområdet.

Från Lammhult i norr till Västra Torsås i söder har Värends Räddningstjänst bemanning på tio orter. Det är cirka 50 heltidsbrandmän och närmare 200 brandmän i deltidsstyrkor och värn, som vid sidan av sitt räddningsuppdrag är verksamma på privata eller offentliga arbetsplatser i någon av de två medlemskommunerna.

verksamhetens sida anställa deltidsbrandmän är också ett sätt att visa solidaritet och ge något tillbaka till bygden, säger Jörgen Gertsson, förbundschef för Värends Räddningstjänst. Värends Räddningstjänst har förvisso god beredskap idag men om den ska bibehållas och utvecklas behövs ett starkt personligt engagemang med fler deltidsbrandmän spridda i regionen. Vid extrema situationer, såsom under sommarens utbredda bränder, måste lokala och regionala räddningstjänster även vara behjälpliga utanför sina upptagningsområden. – Företagens etablering på mindre orter och engagemang är avgörande – vi behöver deras stöd för att kunna rekrytera fler deltidsbrandmän framöver, understryker Jörgen Gertsson. Förebyggande arbete

Företags engagemang avgörande

Beredskapstiden är några minuter och de företag som har deltidsbrandmän anställda är väl medvetna om vilka fördelar det innebär. – Med räddningstjänsten som samarbetspartner får man en tryggare arbetsplats, och att från

Till räddningstjänstens uppdrag hör att samordna olycksförebyggande, skadebegränsande och skadeavhjälpande verksamhet samt främja samsyn i fråga om säkerhet och trygghet i medlemskommunerna. Förebyggande insatser som tillsyn, rådgivning och utbildning hör också till uppdraget.

Tillsynsbesök på en skola i förbundets område. Räddningstjänstens personal kontrollerar bland annat det byggnadstekniska och organisatoriska brandskyddet.

Två brandmän och en styrkeledare i samtal på förbundets övnings- och utbildningsanläggning.

Olyckor är ofta oförutsägbara men det går att kartlägga risker för att minimera uppkomsten av många typer av olyckor. Det är en viktig uppgift för Värends Räddningstjänst, som i det arbetet delar med sig av sin kunskap till kommunala verksamheter, skolor och privata företag som vill arbeta förebyggande. Främjar god inställning

Informationsinsatser hos allmänheten, bland annat kring brandrisk som fortfarande är högaktu-

ellt efter en ovanligt varm och torr sommar, är också bland det viktigaste som räddningstjänsten gör. Att öka medvetenheten om risker och om vad man själv kan göra för att förhindra olyckor är den bästa försäkringen som finns. – Om olyckan ändå är framme är tiden en avgörande faktor – ju snabbare insats, desto bättre slutresultat. Det är viktig kunskap som vi arbetar för att sprida varje dag. Att även främja en god inställning till räddningstjänstens

arbete och betydelse blir allt viktigare, säger Jörgen Gertsson, och gör en referens till händelser där allmänheten kastat sten och fyrverkeripjäser på tjänstgörande brandmän. – Detta har tidigare varit storstadsfenomen, men nu måste vi vara uppmärksamma även här i våra trakter, fortsätter han. Vi kan inte vänta utan måste rycka in direkt vid en olycka. Vi behöver allmänhetens stöd i det arbetet, genom förståelse och att man underlättar för våra insatser att nå fram. Detta är en viktig fråga för vår arbetsmiljö och säkerhet och inte minst för våra medborgares trygghet.

Växjö har logistiken för Outnorth I början av september flyttade Outnorths marknadsavdelning till Växjö. Efter successiva flyttar under åren finns centrallager, ekonomiavdelning, inköpsavdelning, kundtjänst samt försäljningsoch marknadsfunktionerna samlade på samma ställe. Bakgrunden är att Växjö har logistiken som behövs för ett företag som vill växa inom e-handel.

Outnorth startade i Kalmar med en familjeägd butik, men har snabbt utvecklats med e-handel som främsta kanal. Företaget är bland de största när det gäller friluftsliv och har många tusentals produkter tillgängliga i nätbutiken. Den fysiska butiken finns kvar i Kalmar, liksom en kom-

pletterande butik i Växjö. Här kan kunder strosa runt bland friluftskläder, skor, ryggsäckar, cyklar och kajaker. – Vår affärsidé är att allt som behövs för ett aktivt friluftsliv ska finnas tillgängligt på samma ställe, säger Magnus Rüdén, Outnorths COO. Fördelar med Växjö

Att kunderna lätt ska kunna hitta det de söker är viktigt för Outnorth, liksom att hålla snabba leveranser. Genom att samordna administrativa avdelningar och lager hoppas Outnorth på synergier inom bolaget. – Växjö ger oss stora fördelar framförallt när det handlar om logistik. Från Växjö når vi i stort sett hela Sverige inom 24 timmar. Kundtjänst flyttade hit redan i fe-

Kajsa Carlén, tf VD och CFO och Magnus Rüdén, COO.

bruari och därefter ekonomiavdelningen. Nu sluter vi cirkeln då marknad också flyttar in, säger Kajsa Carlén, tillförordnad vd. IT sitter emellertid kvar i Kalmar, eftersom man inte är lika beroende av att finnas nära för att kunna samverka. Den digitala utvecklingen krymper avstånd och Outnorths verksamhet är ett praktexempel på det med snabba leveranser över hela Sverige och stora delar av Europa. Bidrar till hållbar utveckling

Outnorths lager i Räppe, Växjö.

Outnorth förknippas med premi-

ummärken och har även ett antal egna märken som andas kvalitet och hållbarhet. Urberg är ett exempel bland Outnorths egna märken och sortimentet omfattar allt från tält och sovsäckar till stövlar och regnkläder. – Urberg har en hög kvalitet och ett mycket brett sortiment. En annan aspekt som tilltalar med Urberg, liksom med flera av våra andra märken, är att man när man köper en produkt automatiskt stöttar miljö- och samhällsnära projekt genom vår samverkan med andra organisationer, ett exempel är donationer till 1% for

the planet, berättar Kajsa Carlén. Outnorth ska även fortsättningsvis vara den mest välsorterade nätbutiken för friluftsliv och träning utomhus. – Produktsortimentet utvecklas ständigt med fokus både på nya trender och hållbara material. Produkter från Outnorth ska hålla över tid och bidra till att fler vill vistas utomhus, understryker Magnus Rüdén. På så vis bidrar Outnorth också till en hållbar utveckling med en mer aktiv fritid för fler och bättre hälsa som resultat.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

REGIONEN

39

Företag växer med Almi Almi arbetar för att öka tillväxten bland Kronobergs företag. Länet är redan ett av Sveriges mest företagsamma, men det finns alltid utrymme för förbättring och här kan Almi göra stor skillnad, menar Catharina Värendh Boson, som är vd för Almi Företagspartner i Kronoberg.

Att säga att Almi har kunskap och erfarenhet inom det mesta

som rör företagande, verksamhetsutveckling och tillväxt är ingen överdrift. I Kronoberg finns sedan länge en stark företagaranda och många företag som startat i liten skala är idag världsledande inom sina nischer. Många av dem har under någon period haft kontakt med Almi, och en del har det fortfarande. – En vanlig missuppfattning om Almis verksamhet är att den enbart riktar sig till nya företag eller start-ups som behöver fi-

nansiering, säger Catharina Värendh. I själva verket är vårt tjänsteutbud så brett att nästan alla små till medelstora företag kan dra nytta av det, oavsett om man är läge att starta sitt företag eller om man är ett etablerat företag som vill utvecklas. Almi – en partner på tillväxtresen

Eftersom Almi inte är knutet till någon speciell bransch står erbjudande om finansiering, tillväx-

trådgivning, nätverkande och mentorskap öppet för alla. – Vi ska fortsätta vara en partner i etablering, utveckling, tillväxt och förändring. I Kronoberg arbetar Almi mycket med Tillväxtprogram för VD-grupper och nätverksträffar. Dessa genomförs under varumärket Växarena 2.0. Företag med liknande frågeställningar och olika behov i sitt tillväxtarbete får en möjlighet att träffas och på så sätt skapas ofta nya samverkansplattformar. Något som Almi i Kronoberg jobbat med länge är internationalisering, där vi ska hjälpa företag med kontakter utanför Sverige. Det är inget nytt för oss, men det är en ständigt aktuell fråga att se sina internationella möjligheter, menar Catharina Värendh. Almi både i Kronoberg och Jönköping är värdorganisation för EEN, Enterprise Europe Network, som är en speciell arena för utveckling och tillväxt internationellt. För att matcha marknadens krav och stötta samhällsutvecklingen i stort integreras nu även hållbarhetsfrågor och digital utveckling som en del av grunderbjudandet. Finansiering i olika skeden

Almis rådgivare som jobbar med lån är från vänster Annelie Johnsson, Stina Madeberg, Joacim Starck samt Ulf Norberg. Valbon Abazi saknas på bilden. Foto: Martina Wärenfeldt

98 TRÄD PÅ TOMTEN ELLER FJÄRRVÄRME?

ůůĂ ǀŝůů ǀŝ ŚũćůƉĂƐ Ċƚ ĂƩ ƐŬĂƉĂ ĞŶ ŚĊůůďĂƌ ŵŝůũƂ͘ 'ĞŶŽŵ ĂƩ ǀćůũĂ łćƌƌǀćƌŵĞ ĨƌĊŶ ŽƐƐ ƉĊ sćdžũƂ ŶĞƌŐŝ ŐƂƌ ĚƵ ůŝŬĂ ƐƚŽƌ ŬůŝŵĂƚŶLJƩĂ ƐŽŵ ĂƩ ƉůĂŶƚĞƌĂ ϵϴ ƚƌćĚ ƉĊ ĚŝŶ ƚŽŵƚ͘ hŶĚƌĂƌ ĚƵ ǀĂƌĨƂƌ͍

'Ċ ŝŶ ƉĊ ǁǁǁ͘ǀĞĂď͘ƐĞͬϵϴƚƌĂĚ

EN DEL AV DIN VARDAG

Kronobergs företag kan lita på att Almi kommer att fortsätta stötta dem i tillväxtfrågor.

Catharina Värend Boson, VD, Almi i Kronobergs län. Foto: Martina Wärenfeldt

– Allt vi gör kretsar kring att öka tillväxten i företagen i regionen. Genom att stötta företagen i deras tillväxt är vi med och skapar arbetstillfällen, även på mindre orter där jobben och den lokala förankringen är viktig, förklarar Catharina Värendh. En mycket viktig del i Almis verksamhet är givetvis möjligheterna att finansiera småföretagen. – Almi har dels lån för etablerade företag som ska utvecklas men också ett speciellt lån för de som ska starta företag, mikrolånet. Det är ett enkelt lån med tydliga villkor och kraven på säkerhet är låg vilket ju är av stor betydelse när man ska starta ett företag. Det har också ett års amorteringsfrihet i början. Ett perfekt lån för den som ska påbörja sin företagarresa!


40

REGIONEN

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Sustainable Småland skapar hållbar samverkan Det ideella nätverket Sustainable Småland samlar medlemmar kring det gemensamma intresset för att skapa hållbara lösningar för framtiden. Småland är redan idag ett län med mycket kompetens inom hållbarhet, men bra kan alltid göras bättre och den ambitionen genomsyrar allt arbete inom nätverket.

I stort sett alla typer av verksamheter kan med lite klurighet och rätt teknik göras mer hållbara. Det gäller bara att hitta rätt i djungeln av olika idéer som kretsar runt hållbarhet och fokusera på det som kan göra skillnad på rätt nivå. Eftersom alla företag är olika ser behovet olika ut, men det finns många gemensamma nämnare kring hållbarhet som funkar för de flesta verksamheter. Kompetensutveckling för framtiden och en hållbar kompetensförsörjning är något som alla verksamheter måste förhålla sig till. Att minska resursuttag och minimera svinn för att nå lagstadgade miljömål är ett annat. Att samla medlemmarna kring gemensamma utmaningar är huvuduppdraget för Sustainable Småland.

– Vi har gått ifrån det traditionella arbetet med att driva miljöprojekt för våra medlemmar, och satsar nu helt på att främja samverkan mellan medlemmarna där vår roll är att skapa en bra plattform för möten, utbyte av idéer och tankar kring nya sätt att jobba med hållbarhet med tillväxtperspektiv, säger Jesserina Flores, vd Sustainable Småland. Utgår från Agenda 2030

Sustainable Smålands arbete utgår från Agenda 2030 och alla aspekter av hållbarhet. Hållbar samhällsutveckling är ett exempel på teman som man kommer att fokusera extra mycket på. – Att bygga hållbara städer och samhällen för framtiden där man beaktar det sociala samspelet och samtidigt bygger för alla med bra

material och med liten påverkan på klimatet, är något som många av våra medlemmar fokuserar mycket på. Vi har tidigare haft nätverksträffar och workshops kring bland annat detta och intresset är stort i samband med det, berättar Jesserina Flores. Söker nya lösningar

Ett annat område som man gjort djupdykningar inom är hållbart ledarskap med återkommande seminarier med välrenommerade talare och där man årligen håller ett event- Framtidsdagen för att bjuda in den regionala näringslivet att ta del av dessa frågor. Fler liknande evenemang kommer att även anordnas framöver. – För oss kretsar arbetet framöver kring att hitta nya sätt att driva hållbar utveckling på. Det

Verksamhetsansvarig Jesserina Flores. Foto: MLi foto

är något som våra medlemmar efterfrågar och som återspeglas i Agenda 2030. Just nu träffar vi våra medlemmar ute på företagen för att samla kunskap om vilka

områden som är mest aktuella under kommande år. Vi kommer att sätta en strategi baserat på det, avslutar Jesserina Flores.

Trygg räddningstjänst är välinvesterade kronor

Brand i lagerbyggnad, träindustri, Lessebo kommun.

Räddningschef Per Pettersson vid Räddningstjänsten i Östra Kronoberg (RÖK) ser både möjligheter och utmaningar för framtiden. Förändringarnas vindar blåser och vad räddningstjänsten behöver för framtiden är ett skarpare engagemang och bättre politiskt samverkansklimat i regionen.

När kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge etablerade den gemensamma organisationen för RÖK var målet tydligt: med gemensamma krafter skulle man skapa en större och mer heltäckande verksamhet med hög beredskap i de tre landsbygdskommunerna. Sedan 2003 bedrivs en så-

dan verksamhet med framgång, till gagn för de tre medlemskommunerna likväl som för samhället i stort. – Det är relativt långa avstånd mellan orterna i regionen men beredskapen ska vara god över hela upptagningsområdet. För en enskild kommun av den här storleken är det svårt att erbjuda lika omfattande resurser med samma ekonomi som den vi erbjuder inom förbundet, säger Per Pettersson. RÖK har 15 stationer strategiskt utplacerade inom upptagningsområdet. Eftersom räddningsarbete är ytterst tidsberoende är samtliga anställda beredda att ställa upp oavsett tid på dygnet, även vid de fåtal stationer som inte har formella beredskapskrav.

Insatsövning lägenhetsbrand flerbostadshus Lessebo. Foto: Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Besparingar lönar sig inte

För att kunna bibehålla en lika hög beredskap som finns idag behöver fler inse att personligt engagemang är mer värdefullt än vad man kan tro. Känslan av att få vara delaktig i insatser som kan vara skillnaden mellan liv och död är räddningstjänstens främsta drivkraft. – De som söker sig till räddningstjänsten för arbete delar resonemanget och har samma drivkraft som vi har i vår kultur, säger Per Pettersson. Men för att bibehålla en lika god standard som vi haft tidigare och fortfarande har måste samverkansklimatet bli bättre mellan förbundskommunerna. En säker och trygg miljö är allas angelägenhet. Räddningstjän-

stens verksamhet är lagstadgad och måste uppfylla en rad grundkriterier som ger ett likvärdigt skydd utifrån lokala förhållanden. – Att försöka spara in några kronor på den verksamhet som räddningstjänsten står för är knappast lönsamt i längden. Det finns en välutrustad organisation som står till förfogande i östra Kronoberg, att fortsätta utveckla den vore det allra bästa för samtliga parter i förbundet, tycker Per Pettersson. All kraft bör läggas på utveckling

För varje enskild kommun motsvarar kostnaden för att vara med i förbundet cirka tre procent av samtliga kommunala utgifter. Det är en blygsam avgift men mycket

välinvesterade kronor, understryker Per Pettersson, som nu inom den närmaste tiden eftersöker en starkare samarbetsvilja där de tre kommunerna som startade förbundet minns varför det startade och vilka framgångar man haft under årens lopp. – Vi vill kunna lägga all kraft på att bekämpa olyckor och satsa ännu mer på övningar och förebyggande arbete. Om vi känner osäkerhet i stödet vi har bakom oss kan utvecklingen hämmas, och det är något som vi verkligen vill undvika och som inte hör hemma i ett tryggt och modernt samhälle, avslutar Per Pettersson.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

REGIONEN

41

Videum Science Park går spännande framtid till mötes Växjö kommuns bolag Videum är med hus Charlie på väg in i utvecklingen av Videum Science Park 2.0. I samband med att huset tas i bruk i dagarna står science parken redo att möta nya utmaningar i global konkurrens. Visionen är att vara regionens främsta mötesplats för triple helix och företagsutveckling.

Det ska finnas mervärden för företag som söker sig till Videum Science Park i Växjö. Det tar man fasta på i hus Charlie, som är förberett och rustat för det planerade såväl som det oplanerade mötet. Projektet som bygger samman hela science parken ger en bra grundläggande hårdvara. Men i slutänden är det människor

som driver det viktigaste arbetet och för Videum handlar det mycket om ökad samverkan mellan akademi och näringsliv. Ökar kreativiteten i företagen

Robert Unt, nytillträdd affärschef på Videum Science Park, ser fram emot att få utveckla miljön på en ny nivå, Videum Science Park 2.0. När Robert först kom till Växjö för tre år sedan inledde han ett samarbete med Företagsfabriken, och intresse skapades snabbt för den kreativa miljön mellan science park och inkubatorn. Steget mot att bli affärschef togs ganska omgående. Tack vare Videum Science Park är det möjligt för kunskapsintensiva företag, stora som små, att utveckla sin verksamhet prak-

tiskt taget vägg i vägg med Linnéuniversitetet. Flera goda exempel vittnar om att närheten till akademin ökar kreativiteten i företagen. De är samtidigt mer benägna att samarbeta med både universitetet och andra företag i regionen. Det finns många framgångsrika exempel på idéutbyten som lett till produktutveckling på företagen i Videum Science Park. – Vi har ett unikt läge för framtida innovation med vassa studenter, drivna entreprenörer och nytänkande företag. Alla dessa är samlade här. Vår science park fyller en väldigt viktig funktion, i kommunen och i hela regionen, för att facilitera och stimulera möten mellan dessa grupper, säger Robert Unt.

Epicentrum av innovationskraft

Det viktigaste för Videum Science Park för framtiden är att knyta ihop olika grupper som verkar på området, det vill säga science parkmiljön, universitetet och inkubatorn. Att kunna mötas och samverka kommer att bli ännu viktigare framöver när konkurrensen hårdnar för företagen på global nivå. – Växjö är ett epicentrum av innovationskraft och det händer mycket här. Man får en helt annan närhet till andra aktörer här än i större städer, även inom specifika branscher. Här i Växjö finns en stark vilja och kraft för att samverka på ett annat sätt, och det märks inte minst i innovationsmiljön. Ambitionen är att

fortsätta stärka den här miljön, fortsätter Robert Unt. – Vi har i samband med nyrekrytering till tjänsten som affärschef gjort en omorganisation. Vi har bland annat renodlat den aktuella tjänsten så att affärschefen ska kunna koncentrera sig på att stärka vår koppling till akademin bland annat genom att utveckla fler verktyg för företagen såsom tillgång till VR-simulatorn Videum VR, öppen innovation, affärsstöd, ett batteri av forskarluncher och samverkansprojekt med fakulteterna, förklarar Videums vd David Svensson. Videum Science Park går en spännande framtid till mötes med många nya idéer och tankar.

Vadå bättre? Vi vill bygga ett bättre samhälle. Det betyder att vi arbetar för att Sverige och Skanska ska vara klimatneutrala. Om det ska vara möjligt behöver vi ständigt arbeta för att hitta nya och bättre lösningar. Det gäller hela vår värdekedja, från tillverkning av betong och asfalt till byggnaders energianvändning. Den omställningen kommer hela världen behöva göra, förr eller senare. Genom att gå i täten för omställningen kan Sveriges byggindustri vinna globala fördelar. Tillsammans med våra kunder, politiker och kollegor i branschen kan vi se till att det händer.

www.skanska.se


42

KOMMUNER

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Fjolårets tillväxtkommun fortfarande på hugget Älmhult blev Årets tillväxtkommun 2017 baserat på sysselsättning, nybyggen och entreprenörskap. Fler söker sig till kommunen än någonsin tidigare – hur ska Älmhult vidareutvecklas för att klara en fortsatt tillväxt på denna nivå?

Älmhult behöver nya bostäder, fler skolor och ett centrum som kan möta fler boende och besökare över tid. Hur det ska utvecklas rent praktiskt är en fråga som kommunen och näringslivet möter tillsammans. Att utveckla ett gott samverkansklimat där både kommunen och näringslivet är med och bidrar är grundläggande för att få till stånd fortsatt utveckling och det är något som Tin Josefsdotter, centrum- och näringslivsutvecklare på Älmhults kommun, arbetar med dagligen. – Vi har en centrumgrupp där vi tillsammans har satt upp mål för Älmhults utveckling. Det har skett i samverkan mellan kommunen och näringslivets repre-

sentanter. Strategin som vi presenterat kretsar mycket kring förtätning av bostäder, utveckling av fler verksamhetslokaler i attraktiva lägen samt utveckling av Älmhults centrala miljöer med nya torg till exempel, berättar Tin Josefsdotter. Känn dig hemma i Älmhult

Det finns mycket som kan göras för att förbättra utan att behöva riva upp halva staden. Just nu arbetar centrumgruppen mycket med att utveckla varumärket Älmhult, där man fokuserar på allt från trivsel och enkelhet i att hitta rätt bland stadens olika erbjudanden till hur besökare upplever bemötandet i centrum.

– Vi pratar mycket om att man ska känna sig hemma i Älmhult. Då är bemötandet extra viktigt. Vi arbetar också för att få till fler mötesplatser i centrum. Vi vet att informella mötesplatser ofta kan generera riktigt bra möten och skapa ännu mer kreativitet och tillväxt på sikt, säger Tin Josefsdotter. Älmhult är på hugget. Det visar inte minst de senaste etableringarna där centrum fylls av livskraft med nya kaféer, restauranger och serviceverksamheter. Det måste beredas plats för mer och det arbetar centrumgruppen för att stötta genom bra dialog, bra möten och inte minst främjande av ett gott samverkansklimat i hela Älmhult.

© Fotograf Li Fernstedt

Uppvidinge satsar på företagaren Som på många andra orter i Småland finner man en sann företagsanda i Uppvidinge kommun. Här pågår ständigt ett arbete med att främja nya idéer som kan leda till att det skapas nya företag som så småningom kan bli växande arbetsgivare. Var nionde invånare är egenföretagare i Uppvidinge och det gör kommunen till en av Sveriges mest företagsamma.

Uppvidingebornas företagarglädje uppmärksammas ofta i olika forum och mätningar, bland annat ligger kommunen alltid högt upp i den företagarmätning som årligen utförs av Svenskt Näringsliv.

Satsar på ungdomar

Det finns naturligtvis många teorier kring Uppvidinges framgångar. Att arbeta för att tidigt involvera ungdomar och främja intresse för entreprenörskap är en del i det. Det sker både i skolan och på andra ställen runtom i kommunen. Projektet Sommarentreprenörerna är ett exempel på hur kommunen tillsammans med Nyföretagarcentrum jobbar aktivt med att ungdomar ska få ta del av affärslivet. I projektet får deltagarna stöttning i utveckling av nya affärsidéer. Detta leder till att ungdomarna kan driva ett sommarföretag. – Sommarentreprenörerna har fått ett väldigt bra bemötande och de har kommit med flera gångbara affärsidéer som kan utvecklas

Uppvidinge kommuns näringslivsutvecklare Magnus Jonsson jobbar mycket med att knyta kontakter mellan det lokala näringslivet och skolan. Foto: Uppvidinge kommun

till riktiga företag, säger kommu-

Skolelever från årskurs 5 utvecklar en rörelse-app med fokus på hälsa. I förarbetet är de ute på olika företag och mäter bland annat avstånd till fikarum, skrivare och toalett för att kartlägga hur mycket de anställda rör på sig under arbetstid. Foto: Jonas Adolfsson

nens näringslivsutvecklare Magnus Jonsson. Under hösten 2018 deltar kommunen tillsammans med Ung Företagsamhet även i ett projekt som heter Höjdarkonsulterna där elever i årskurs 5 ska göra studiebesök på företag. Eleverna mäter avstånd till exempel från kontorsstol till kaffemaskin, skrivare och toalett. Detta ska resultera i en rörelseapp som företaget kan använda för att främja hälsan hos sina anställda. Eleverna ska sedan redovisa detta inför en stor jury på Linnéuniversitetet i Växjö. Även när det gäller äldre elever fokuserar Uppvidinge kommun på att knyta samman skola och näringsliv. På Uppvidinge gymnasieskola finns möjlighet att studera på lärlingsprogram där en stor del av studietiden är förlagd ute på företag.

Sveriges mest företagsamma

Uppvidinge är till invånarantalet (cirka 9500) en mindre kommun, men har stora ambitioner. Det finns en mångfald inom näringslivet med många olika branscher representerade. Med ungefär 1150 aktiva företag är var nionde invånare entreprenör – och Uppvidinge är därmed en av Sveriges mest företagsamma kommuner. Här finns en tydlig och positiv företagaranda där samverkan och lyhördhet är tongivande. – Företagen i vår kommun är väldigt duktiga på att samarbeta. Det föder nya idéer som gör att nya företag startas och verksamheter växer, säger Magnus Jonsson, som jobbar mycket med att marknadsföra Uppvidinge som en attraktiv företagarkommun i olika forum.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

KOMMUNER

Etableringsmöjligheter i södra Sveriges mittpunkt Alvesta ligger strategiskt fördelaktigt mellan Växjö, Värnamo, Älmhult och Ljungby. Läget är ofta det första som lockar nya etableringar, och i Alvesta förstärks ett riktigt bra läge med en exceptionell service. Det är inte bara Nordens största julmarknad som lockar, Alvesta har mycket mer att erbjuda som gör att kommunens utbud platsar bland de större städernas.

Mitt i södra Sverige ligger Alvesta. När man talar om etableringslägen och god infrastruktur kan Alvesta verkligen leverera. Man tar sig snabbt till och från kommunen med bil, tåg och flyg, och det finns fortfarande ledig tomtmark med skyltlägen i tätorten likväl som utanför. Alvestas företag långlivade

Läget i all ära. I Alvesta kan man dessutom locka med en stark entreprenörskultur. Enligt nya mätningar som kommunens näringslivschef Ola Agermark presenterar lever företag längre i Alvesta – de har en högre snittålder än företag i övriga Sverige. Det om något visar på en livskraftig miljö med plats för fler. – Vi vill naturligtvis marknadsföra Alvesta som södra Sveriges mittpunkt, säger Ola. Dessutom har vi inom kommunen en erkänt bra och snabb service, vi är flexibla och hjälper företagen, vi prioriterar deras frågor. Jag tror att många väljer Alvesta av dessa anledningar också. Nytt industriområde på gång

Alvesta kommun satsar på att möta företagens efterfrågan på mark, och det ska göras utan onödiga dröjsmål. Strax utanför Alvesta tätort utmed riksväg 25 färdigställs just nu ett nytt industriområde på sammanlagt 80 hektar, varav cirka 40 hektar tillgängliggörs i närtid. Läget har redan ett antal intressenter, och kommer förhoppningsvis att få sin första etablering redan under hösten i år. – Området passar utmärkt för till exempel logistikföretag. Stambanan ligger fem minuter bort, med Alvesta kombiterminal och omlastningsterminal som granne. Flygplatsen ligger en kvart bort, liksom Växjö och universitetet. Detta är ett riktigt bra läge för den som vill synas mitt i södra Sverige, säger Ola Agermark. Nya företag kan hitta till Alvesta tack vare utvecklingen utmed 25:an. Men det kan också vara ett guldläge för befintliga Alvestaföretag att utöka sin verk-

samhet i större lokaler. Än är inget spikat men mycket är på gång. Alvesta lever året om

I Huseby Bruk anordnas årligen Nordens största julmarknad som lockar över 30.000 besökare. Men Alvesta lever året om. Natur och friluftsliv är också en stor attraktionskraft, bland annat med Åsnen och den ny nationalparken som bjuder på möjligheter för både fiske och rekreation under hela året. Alla som uppskattar naturens rikedom trivs i Alvesta, enligt Ola Agermark. – Det som gör Alvesta så speciellt är kombinationen av naturupplevelser och möjligheten att bo mitt i den lantliga idyllen, och samtidigt ha nära till allt. Vi har ett minst lika bra utbud som större städer, och Alvestas läge, vår servicenivå och natur är en svårslagen kombination, säger Ola.

Din Norgetransportör se artikel om oss på sid 79

0470-57 57 57

info@ntgvxo.se

43


44

KOMMUNER

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Full fart på utvecklingen i Lessebo Lessebo kommun har valt att sikta högt. Målet att bli 10 000 invånare bestämdes 2018 i senaste utvecklingsplanen och fungerar som en gemensam morot i utvecklingsarbetet. För en kommun med 8800 invånare är det ett ambitiöst mål som kommer innebära hårt arbete, och inte minst fler bostäder.

– Vi har en plan på att bygga 650 nya bostäder i kommunen, berättar Christina Nyquist. Hon är kommunchef i Lessebo sedan 2012 och den som leder kommu-

nens utvecklingsarbete. Det är bråda dagar, berättar hon. Arbetet är i full gång för strategierna är beslutade och målen är satta och då är det verkstad som gäller. Intresse för Lessebo

– Vi ser att det finns intresse för Lessebo kommun idag, säger Christina Nyquist som kan rada upp mängder med exempel. Vi har riv efter bostäder, både hyresrätter, villor och på byggklara tomter. Men det gäller också industrimark. Sen ska vi inte glömma alla besökare, vi är en besökskommun snarare än en brukskommun idag. Kommunen har fyra större orter (Lessebo, Hovmantorp, Kosta

Lessebo kommun ligger mitt emellan Växjö och Kalmar utmed järnvägen och riksväg 25.

och Skruv), alla med sin prägel

på näringslivet och en variation av produktionsföretag. Byggklara tomter

Christina Nyquist, kommunchef och Conny Axelsson, samhällsbyggnadschef i Lessebo kommun arbetar med kommunens tomter och industrimark.

För att möta det stora intresset har kommunen tagit fram byggklara tomter i framförallt Hovmantorp och Lessebo. Området Törnrosa i Hovmantorp var först ut av de nya områdena med en färdig exploatering och invigning. Conny Axelsson är chef för kommunens samhällsbyggnadsförvaltning och har ansvar för planer och exploatering av marken. – Redan innan området är färdigt var 12 av 21 tomter tecknade och förfrågningarna är desto fler, berättar Conny Axelsson. Området Törnrosa i Hovmantorp är perfekt för den som ska pendla till arbetet i till exempel Växjö. Bussen stannar på vägen jämte och tågstationen är en dryg kilometer bort.

Etablering välkomnas

Christina Nyquist berättar att många som bor i Lessebo kommun pendlar till arbete i en annan kommun. En bra livsmiljö nära till natur och till service är anledningar till att man bor i kommunen, och med bra pendlingsmöjligheter går det att arbeta ibland annat Kalmar och Växjö. Men det går bra för företagen i kommunen också. – Vi arbetar för att ta fram mer industrimark för att kunna möta behovet från företag, nya som gamla berättar Christina Nyquist. Vi har ett bra läge utmed väg 25 och de goda buss och tågförbindelserna gör att man också pendlar in i kommunen. Det finns alltså goda möjligheter för den som vill etablera företag i Lessebo kommun.

Entreprenörsandan finns i Älmhults DNA Älmhult är en liten kommun i antal invånare men är samtidigt en plats som väldigt många känner till och har hört talas om, även utanför Sveriges gränser. Det är mycket tack vare arvet från en av Sveriges främsta entreprenörer genom tiderna – och vi talar förstås då om Ingvar Kamprad och Ikea.

De värden som Kamprad använde sig av när han grundade Ikea återspeglas på många andra ställen i kommunen. Förmågan att tänka affärsmässigt och att vända utmaningar till möjligheter verkar vara något som är inbyggt i Älmhults DNA. Det märks på företagsklimatet, där Älmhult trots kommunens storlek har ett väldigt diversifierat näringsliv och där många företag är ledande inom sina respektive nischer. – Möbelindustri, verkstadsindustri och detaljhandel är starka branscher för Älmhult. Här sysselsätts flest människor, men detta är också branscher som skapar mycket kringaktivitet och som kräver service som då i sin tur

sysselsätter många. Därför har vi många olika branscher representerade och vi ser en stark tillväxt inom de flesta, säger kommunchefen Roland Eiman. Allt på plats för att lyckas

Nuvarande konjunktur och ett stabilt ekonomiskt läge gynnar företagen i Älmhult. Mycket av det som tillverkas i kommunen går på export, och när ekonomier stabiliseras runtom i världen blir efterfrågan på varor större. Till exempel när det gäller möbler från Ikea, som världen över anses vara både funktionella och hållbara och samtidigt hålla attraktiva prisnivåer. Dessa goda egenskaper kan även tillskrivas många andra produkter som tillverkas av företagen i Älmhult. – Det pendlar in ungefär 3500 människor till Älmhult varje dag. Det vittnar om vår starka arbetsmarknad. Om vi kan få några av dem att välja Älmhult som bostadsort så kan vi skapa ännu större tillväxt, konstaterar Roland Eiman. Att satsa mer på nyproduktion av bostäder gynnar både arbetsmarknaden och den kommunala servicesektorn som får mer kom-

Älmhult är IKEAs födelseort, hemort och hjärta. – Det pendlar in ungefär 3500 människor till Älmhult varje dag. Det vittnar om vår starka arbetsmarknad, berättar kommunchef Roland Eiman. Fotograf: Henrik Palmberg.

petens och fler skattebetalare. Allmännyttan har redan påbörjat flera större projekt och ambitionen är att bygga mellan 60 – 70 nya hyresrätter årligen. Dessutom finns det flera privata byggherrar

som intresserar sig för utvecklingen i Älmhult. – De privata byggherrarna ger bostadsmarknaden en rejäl skjuts framåt och prognosen nu hamnar på plus 400 nya bostäder 2018-

2020. Vi behöver en kombination av offentliga och privata satsningar för att lyckas och det har vi nu, tillägger Roland Eiman nöjt.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

KOMMUNER

45

Glasriket: Destinationen i sikte Glaset väcker många känslor och har varit en anledning att resa till Småland under många år. Utvecklingen och förändringen märks tydligt i Kosta som idag inte bara tillverkar glas, utan i högsta grad drar nytta av de många besökare som vill njuta av glaset.

Besöksnäringen viktig

– Besöksnäringen är otroligt viktig för oss, berättar Lillemor Karmenstad som är näringslivsutvecklare på Lessebo kommun. Vi har runt en miljon besökare per år och flera entreprenörer som driver företag inriktade på besök och service. – Det är roligt att vi har så många olika företag i Lessebo kommun, säger Lillemor Karmenstad. Om man flyttar hit så

har man både den lokala arbetsmarknaden i kommunen men även den större med grannkommunerna att dra nytta av. De många besökarna gör också att kommunen blir mer omtalad. Vi i Lessebo kommun låter gärna oss uppmärksammas! Glasriket på tillväxt

Glaset har som sagt en viktig roll i besöksnäringen. Tillsammans med övriga kommuner i GlasriTord Carnlöf från Svensk Destinationsutveckling AB arbetar tillsammans med Lillemor Karmenstad och Bodil Askencrantz för göra Glasriket starkare som destination.

Glasbruket i Kosta är ett av Sveriges äldsta och är idag centrum i det moderna Glasriket och en besöksmagnet av stora mått.

ket (Emmaboda, Nybro och Uppvidinge) satsar nu Lessebo framåt genom projektet Glasriket på tillväxt. I samband med detta växlar Lessebo kommun upp sitt näringslivsarbete med ytterligare en tjänst. Det är Bodil Askencrantz som axlar jobbet som destinationsutvecklare. – Vi ska tillsammans, kommunerna och besöksnäringens företag, ta fram en långsiktig plan för att skapa fler anledningar att resa till Glasriket, säger Bodil Askencrantz. Vi är flera kommuner och företag som drar åt samma håll.

Stor potential i Glasriket

Arbetet i Glasriket röner intresse både i Småland och nationellt sett och till projektet har man knutit företaget Svensk Destinationsutveckling AB och Tord Carnlöf. – Glasriket har redan idag en enorm fördel i arbetet att bli en exportmogen destination. Det är öppet året runt för besökare, säger Tord Carnlöf. Eftersom det går att besöka glasbruken när som under året kan fler aktörer följa med och ha öppet mer. På så sätt kan man gemensamt skapa en destination som gör att besö-

karna kan stanna i flera dagar. När man ber människor som besökt Glasriket att berätta om sin favoritplats är det som att orden inte räcker till. Många nämner såklart Kosta och Glashotellet. Men även de unika industrimiljöerna i aktiva och nedlagda glasbruk fascinerar. Många nämner också naturen, den lugna naturen med skog och vattendrag som skapar lugn i själen hos den stressade nutidsmänniskan. Allt detta finns i Glasriket och bidrar till områdets kvalitet.

Ekamant – ett globalt företag grundat i Sverige 1928 Ekamant är en av världens ledande tillverkare av flexibla slipmaterial. Med 90 år i branschen, är det också en av de äldsta liksom en av de mest innovativa, med en historia av att införa banbrytande teknik när det gäller slipmaterial för kunder över hela världen.

• Ekamant affärsidé är att erbjuda ett komplett sortiment av slipmaterial av högsta kvalitet, och service, till slutkunder och distributörer i världen. • Ekamant slipmaterial säljs i mer än 50 länder över hela världen. Vi har vår egen globala försäljningsorganisation, och konverteringsanläggningar i åtta olika länder med cirka 600 anställd. Ekamant försäljningsnät • Distributionsnät över hela värden med mer än 45 distributörer tillsammans. • Andelen export överstiger 90% av den årliga omsättningen. • Dotterbolag i Sverige, Tyskland, Polen, Ryssland, Estland, Sydafrika, Brasilien, Kina och Indonesien. • Säljorganisationen har högkvalificerad teknisk slipkompetens.


46

KOMMUNER

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Alvesta kan utveckla ännu bättre logistik Alvesta har riktigt bra förutsättningar för att utvecklas till ett ledande transportnav i södra Sverige. Läget mellan de starka tillväxtkommunerna Växjö, Värnamo, Älmhult och Ljungby ger ett bra utgångsläge som det kommunala utvecklingsbolaget Alvesta Utveckling AB gärna vill ta vara på.

Alvesta Utveckling AB ansvarar för projekt och förundersökningar inför investeringar som bidrar till att utveckla Alvesta som företagarkommun. Inom bolaget finns också mark och lokaler för uthyrning och försäljning. Allt handlar om attraktivitet

Uppdraget kan tyckas gigantiskt. Men för Alvesta Utveckling handlar det egentligen om en enda sak – att öka Alvestas attraktivitet som etableringsort. Alvesta är en järnvägsknut där flera strategiskt viktiga transportstråk möts.

– Bland det viktigaste för oss just nu är att få till en bra lösning för att långsiktigt driva och utveckla Alvesta omlastningsterminal och Alvesta kombiterminal. Det är en strategisk fråga som vi arbetar med just nu och som vi ska presentera framöver, berättar Kjell Rosenlöf, som är vd för Alvesta Utveckling AB. Alvesta kommun äger kombiterminalen medan omlastningsterminalen ägs av Alvesta Utveckling.. Alwex är kontrakterad operatör och driver verksamheterna i båda terminalerna. – Eftersom det finns kapacitet för att hantera mer gods i terminalerna och intressen för mer järnvägstransporter vill vi gärna undersöka möjligheterna för att utveckla det. Mycket hänger på hur järnvägen kommer att utvecklas och det är en fråga för Trafikverket. Men vi kan med befintliga resurser redan nu öka kapaciteten och få bättre flöden i verksamheten, menar Kjell Rosenlöf. Intermodala transporter bra

Alvesta ska vara på hugget och snabbt förse intressenter med god service. Alvesta kommun ställer i ordning i skrivande stund ett nytt industriområde strax utanför Alvesta tätort, utmed riksväg 25. Området är på cirka 80 hektar med arbetsnamnet Orrakullen passar med sin närhet till stambanan, kombiterminalen och omlastningsterminalen utmärkt för logistiktunga företag. Det finns alltså kapacitet för att ännu bättre nyttja intermodala transporter. Det finns också kapacitet för att flytta mer gods från väg till järnväg. – Att välja Alvesta ska vara ekonomiskt gynnsamt för omlastning och nyttjande av intermodala transporter ska vara enkelt. Det är något som vi inom Alvesta Utveckling fokuserar på att förtydliga och sprida, säger

Kjell Rosenlöf, som tillägger att järnvägen helt klart har det bästa erbjudandet ur miljösynpunkt. Tidsmässigt kan den också konkurrera om man ser till antalet rutter och linjer som finns att välja på idag.

– Antalet förseningar har minskat under de senaste åren, i alla fall här via Alvesta, och jag tror att många kommer att upptäcka vilka fördelar som finns med intermodala transporter framöver.

Politisk enighet och starkt näringslivsklimat skapar framgång i Älmhult Älmhults kommun kallas ibland för Sveriges minsta storstad. Många lyfte på ögonbrynen när kommunen 2017 blev utsedd till Årets Tillväxtkommun.

– Det är ingen slump att det går bra för Älmhult. Vi har ett starkt näringslivsklimat, en god arbetsmarknad och vår befolkning ökar rekordsnabbt. Genom ett strategiskt tillväxtarbete och en politisk enighet strävar vi att hela tiden skapa möjligheter för alla som bor och verkar här, säger Eva Ballovarre (S), ordförande i kommunstyrelsen. I Älmhult har det investerats miljarder de senaste åren och ytterligare satsningar är på gång. Företag expanderar och bygger. Det uppförs nya bostäder och det pågår en kraftig utveckling av infrastrukturen för att ge liv åt morgondagens Älmhult. Alla gynnas

Det finns flera skäl till att kommunen växer. En av framgångsfaktorerna är ett starkt näringslivsklimat. – Tillväxtpriset är en bekräftelse på att människor och företag i Älmhult gör bra saker tillsam-

I Älmhult har det investerats miljarder de senaste åren och ytterligare satsningar är på gång. Företag expanderar och bygger för fullt. År 2017 blev kommunen utsedd till Årets tillväxtkommun.

mans. Fler flyttar hit och det gör i sin tur att vi kan lägga mer resurser på vår välfärd. Alla tjänar på ett bra företagsklimat, berättar Eva.

Delaktiga i VD-nätverk

Att ha en bra dialog med näringslivet är prioriterat för politikerna i Älmhults kommun. Kommunchefen är också delaktig i VD-

nätverk samt i företagarnas förening Växande Älmhult. – Att ha ett gott samarbete mellan kommunens tjänstepersoner och näringslivet är prioriterat

samtidigt som vi skapar arenor för politiker och näringslivet att träffas. Kommunen ska vara en möjliggörare, avslutar Eva.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGANDE & BOENDE

47

Abetong levererar tåliga och estetiska industribyggnader Med en stark förankring i den småländska myllan fortsätter Abetong att utveckla nya och ytterst innovativa applikationer för betong efter 70 år i branschen. Den största tillämpningen är konstruktion av stommar för flerbostadshus och industrihallar, men betong är ett mångsidigt material som fungerar i de flesta miljöer.

Utvecklingen och användningsområdena i branschen är stora – Abetong kan bygga i stort sett vilken fastighetskonstruktion som helst i betong. – Med de lösa prefabricerade byggelementen kan vi även på ett snabbt och enkelt sätt montera och resa en fastighet. Fördelarna med betong är många, materialet ger robusta konstruktioner som står i vått och torrt och det blir ett bara inomhusklimat med svalt på sommaren och varmt på vintern. Även ur säkerhetssynpunkt ger det starkt skydd jämfört med till exempel plåtkonstruktioner, berättar divisionschef Magnus Fridvall på Abetong.

Innerväggarna, även dessa i betong, har ett ytskikt med bra struktur och kräver endast bredspackling före målning vilket reducerar kostnader i sista steget. När det gäller fasader i betong ger detta ett tilltalande utseende med ett uttryck som passar i sammanhanget. – Betongfasadernas utseende är något som har utvecklats mycket de senaste åren. Idag kan man välja mellan ett stort antal olika varianter på fasad både vad det gäller färg och struktur. Man kan välja till exempel borstad yta, grafisk betong eller till och med infärgad vit fasadyta, nämner Magnus Fridvall.

När Rune Andersson vd på Ljungby Maskin skulle välja material till sin första industrilokal blev det betong. – Vi hade mycket höga krav både på kvalitet, säkerhet och pris. Vid senare tillbyggnader var valet självklart.

Magnus Fridvall, Abetong.

Med den i övrigt långsiktiga lönsamheten som betongkon-

Cecilia, Lars-Göran och Jessica, alla med efternamnet Linder. De äger och driver Linder Aluminiumbåtar. Abetong har byggt 5 000 m2 produktionsyta åt företaget – Vi ville bygga i betong eftersom det är ett bestående material som inte kräver något underhåll.

Allt i betong

Idag kan man alltså tillverka och konstruera en färdig industribyggnad i betong med prefabricerade element där till och med takstolar och yttertak är i betong. Betongtakstolarna klarar fria spännvidder på upp till 44 meter. Som exempel på tidigare konstruktioner inom industrisektorn kan nämnas Kalmar Lantmäns foderfabrik, Malmös nya mässhall, Linder Aluminiumbåtars anläggning i Tingsryd samt flera av Biltemas fastigheter runtom i Sverige. Med dessa referenser möter Abetong en växande marknad där kraven på kvalitet och underhållsfrihet är avgörande. – Då våra kunder ofta väljer att ha kontorslokaler i samma byggnad som industrilokalerna tillverkas de bärande ytterväggarna med isolering. Även takstolar och takbjälklag är tillverkade i betong med hög lastkapacitet, och på så vis krävs inga pelare inne i lokalerna och därigenom slipper man onödiga hinder i fastigheten, tillägger Magnus Fridvall. Bättre yta med betong

Takbalkarna som Abetong tillverkar kan göras upp till 44 meter, och om så önskas kan infästningar gjutas in för att enkelt montera plåttak. Även gavelbalkarna medger flexibilitet och skapar möjligheter, då dessa kan anpassas och tillverkas för en framtida utbyggnad.

En industribyggnad från Abetong byggs med prefabricerade byggelement. Det är ett flexibelt stomsystem där man kan skräddarsy en byggnad helt anpassad efter verksamheten. Det blir såväl estetiskt som robust och säkert.

struktioner i industrifastigheter ger, bland annat som underhållsfria, och med de nu tilltalande fasadytorna kommer Abetong att väsentligt öka intresset för kunder att välja betong. Abetong är ett gediget svenskt företag som har funnits sedan

1945. Den diversifierade verksamheten utgör en ren styrka då de olika segmenten har egna konjunkturcykler som oftast inte sammanfaller med varandra – det ger Abetong en stabil grund att bygga vidare på för framtiden.


48

BYGGANDE & BOENDE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Balcos balkonger håller i generationer Tillväxtresan fortsätter för balkongföretaget Balco. En fortsatt stark renoveringsmarknad samt ett på många ställen större intresse för att bygga nytt bidrar till fortsatt expansion. Fjolåret blev ett rekordår i fråga om både omsättning och orderingång, och när bolaget nu blickar framåt ser det ljust ut.

Balco är Europas ledande tillverkare av inglasade- och öppna balkongsystem. Omsättningen nådde en miljard svenska kronor i fjol och förhoppningarna är stora gällande fortsatt tillväxt. – Det har varit en stadig tillväxt under flera år och vi är nu marknadsledande i Norden och en av Europas största leverantörer av balkongsystem, säger David Andersson, marknadschef på Balco.

Projekt Majakka, Finland. Vår största balkong någonsin sitter här, 42 kvm.

Brf Päronet i Alingsås, bild före. Har skapat egen nisch

Balco äger hela värdekedjan och levererar projekt över hela Europa, både inom nyproduktion och renovering. Balco har lyckats skapa en egen nisch på marknaden genom den så kallade Balcometoden, som innebär att befintliga balkonger kapas ner och byts mot nya inglasade balkonger. Att

Brf Päronet i Alingsås, efterbild.

rikta ett ännu tydligare fokus mot renoveringssidan, och växa mer där än inom nyproduktionssegmentet, blev därför ett logiskt och strategiskt beslut som togs för några år sedan. Med tanke på stundande tillväxt lär man knappast ångra det idag. Samtidigt har nya områden vuxit fram som gör att Balco står sig ännu bättre i den

Kryddhyllan, Gårdsten. Bild inifrån en av balkongerna.

globala konkurrensen. Samarbeten i Danmark har utvecklats kraftigt och här finns en stor potential att växa ytterligare med Citybalkonger, som är snygga öppna stålbalkonger som speciellt passar på äldre hus, ofta placerade i innerstaden. – Ett annat område som vi utvecklat är maritima balkonger, det vill säga balkonger på fartyg. Vi har redan levererat balkonger till lyxkryssare och hoppas på att kunna utveckla fler sådana affä-

Nyhet N yh e y het Ny yhe ARGON OCH ARGONMIX

er gas - ingen ingen hyra hyra Mindre flask Mindre flaska a-m mer ® er - KVIK KVIK TOP TOP 300 b bar ar - 8 lit liter www.strandmollen.se www.strandmollen.se

rer framöver, berättar Jesper Magnusson, HR-chef. Hållbara kvalitetsprodukter

En balkong från Balco, inglasad som öppen, är designad för att hålla år efter år, generation efter generation. Det är med ett mycket gott rykte i branschen som Balco kan bredda sortimentet och inkludera fler modeller, en allt mer utförlig design och nya lösningar. Då företaget grundades 1987 var inriktningen lokal och produktorienterad. Idag är Balco den europeiska marknadens mest innovativa leverantör av balkonger. I stort sett allt som är tekniskt genomförbart i balkongväg kan levereras – och det görs med stor noggrannhet i kombination med ett gediget säkerhetstänk. Behöver rekrytera

Balco firade 30 år i fjol och under samma år kunde man fira att bolaget noterades på Nasdaq. Tillväxten gör att företaget måste förstärka med fler medarbetare och en ännu bredare kompetens. För ungefär fyra år sedan hade Balco runt 200 anställda, och idag är det nästan dubbelt så många. – Vi behöver fortsätta rekrytera och bygga organisation för att kunna fortsätta expandera och möta framtidens utmaningar. Vi ser ett fortsatt starkt renoveringsbehov och här vill vi vara med och leverera de bästa lösningarna som ger bästa tänkbara avkastning för fastighetsägaren, säger Jesper Magnusson. Att renovera med Balcos koncept ger en låg totalkostnad med kvalitetssäkrade balkonger som håller under generationer.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGANDE & BOENDE

NCC tar högsta höjd med Vattentornet

Vi skapar bra inomhusklimat och sparar energi

Vattentornet blir ett nytt landmärke i Växjö. NCC är med och utvecklar några av regionens största projekt och är genom sin byggserviceavdelning samtidigt med och stöttar i det dagliga med drift, underhåll och renoveringar.

NCC har två avdelningar i Kronoberg. Den ena fokuserar på nybyggen och större renoveringsarbeten, och den andra är uppbyggd kring löpande byggservicetjänster och mindre, ofta återkommande projekt såsom omoch tillbyggnader. Denna bredd gör NCC till en viktig samarbetspartner i både stora och små utvecklingsprojekt, både offentliga och privata.

© Foto: Anders Bergön

Specialiserad leverantör av brädhanteringsutrustning till sågverksindustrin • Råsortering • Justerverk • Hyllsorteringar • Styrsystem • Ströautomater • Trimmer • Paketeringsmaskiner m.m.

Goda framtidsinvesteringar med nybyggen

Tusenkonstnär inom Byggservice

© Foto: Anders Bergön

EN UNIK SATSNING PÅ TEKNIKUTBILDNINGAR Ett skyltfönster in mot den digitaliserade, moderna industrin med ytor för gymnasium, akademi och näringsliv. Välkommen till Epic - Innovation & Technology Center

© Foto: Anders Bergön

som ansvarar för NCC Byggservice i Växjöområdet. I ett pågående projekt renoveras arrendebostaden i Huseby Bruk, idag ägd av Statens fastighetsverk. Byggnaden uppfördes under på 1800-talet och är Kmärkt, vilket innebär att alla ingrepp måste ske med största försiktighet och hänsyn till fastighetens historia. Ett annat större projekt på byggservicesidan är ett takbyte på cirka 4000 kvadratmeter som pågått under flera månader och som står inför färdigställande nu. Parallellt sköter Pers avdelning även löpande underhåll och upp-

drag från fastighetsbolag och försäkringsbolag omfattande brandoch vattenskador. Fortsatt expansion

Hela NCC har expanderat kraftigt under de senaste åren och omsättningen för Växjöregionen/ Kronoberg stiger årligen med mellan tio och tjugo miljoner kronor. Det genererar naturligtvis nyanställningar och fortsatt tillväxt för NCC men även utanför NCC. Det är fortsatt goda framtidsutsikter då NCC med sin kvalitet och bredd av kompetenser ofta är kundernas förstahandsval.

the Experience KR YDDA ER K ONFERENS - med en mat-, spa- och designupplevelse i Glasriket! En unik hotell- & konferensanläggning med det svenska konstglaset i fokus. Interiören är designad av Kosta Bodas formgivare, tillverkat i glashyttan och beläget i de djupa småländska skogarna. •

LL of FAME HA •

CERTIFICATE CERTIFICATE of

2

EXCELLENCE EXCELLENCE

017 • 2

Totalrenovering av Gula villan, in- och utsida. Foto: Lina Mohager

5

6 01

Byggservicesidan inom NCC har hand om mindre projekt som kan omfatta allt från en timmes arbete till uppdrag på upp till 20-25 miljoner kronor. – Vi får ofta tänka utanför ramarna och vara uppfinningsrika för att lösa kundernas projekt. Som exempel kan vi utföra alla typer av snickeriarbeten, plåtarbeten och andra entreprenadtjänster. Vi kan byta en dörr ena dagen, och utföra stambyten nästa. Helt enkelt vara lite av en tusenkonstnär, säger Per Gustafsson,

Olvägen 22, 343 50 Vislanda Tel: 0472-343 30. Fax: 0472-305 66 www.cgv.se

2014 • 20 1

NCC har många pågående projekt i Växjö med omnejd. Ett av de större omfattar den senaste utvecklingen av Vattentornet, som efter spiran på Domkyrkan är stadens högsta byggnation. NCC fick förtroendet att på uppdrag av Kärnhem uppföra det 19 våningar höga flerbostadshuset med ett 60-tal lägenheter. – Huset är unikt dels med tanke på höjden, men även för att det kan ses från alla delar av staden, säger Niclas Coucher, som är projektchef på NCC Building. I tider av akut bostadsbrist borde främsta fokus ligga på att snabbt och effektivt få fram fler bostäder. Samtidigt ska det vara bostäder som håller hög kvalitet och som utgör goda framtidsinvesteringar. Det är Vattentornet ett ypperligt exempel på. NCC har också ett brett utbud av koncepthus som byggs till en kostnad som lämpar sig utmärkt för hyresrätter. Ett annat spännande projekt är ett som nu är nära att färdigställas i kvarteret Alabastern i centrala Växjö. Under snart fyra år har ett stort renoveringsarbete pågått i kvarteret. På uppdrag av Växjöbostäder totalrenoverar NCC drygt 300 lägenheter som utrustas med senaste tekniken avseende styrning, komfort och energikonsumtion.

49

www.kostabodaar thotel.se • 0478-348 34


50

BYGGANDE & BOENDE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Älmhultsbostäder bygger mer än någonsin Den lilla småländska kommunen Älmhult växer så det knakar. Med en inflyttning som är högre än någonsin står Älmhult inför en ny utmaning i att på sikt klara bostadsförsörjningen. Allmännyttans bostadsbolag bygger nytt för att få igång flyttkedjor, men det kommer att behövas mer.

Kvarteret Kvarnen är Älmhultsbostäders senaste projekt. Det

byggs fyra punkthus på tre våningar som totalt omfattar 48 lä-

Skiss Kv Kvarnen.

genheter. Med Älmhults mått mätt är detta en jättesatsning som beslutats under 2017 med byggstart under 2018. Beräknad första inflyttning är redan till maj 2019 för första etappen omfattande de två första husen, och augusti för andra etappen. Upp mot 70 nya lägenheter per år

Foto: Linda Johansson

Älmhultsbostäder har inte legat på latsidan tidigare heller. Innan Kvarteret Kvarnens andra etapp påbörjades byggdes 64 lägenheter i området Hagabo. Det var ett stort steg för Älmhultsbostäder i att uppnå målen i den nya strategin som tagits för några år sedan.

– Målsättningen är att bygga ungefär fem procent av det totala beståndet årligen, upplyser Tore Vestergård, vd på Älmhultsbostäder. Det blir i dagsläget cirka 60 – 70 lägenheter beräknat på nuvarande bestånd. Byggtakten är inte exakt likadan från år till år, men sammantaget ska det röra sig om en expansion på upp till 70-talet nya bostäder per år. Satsning rätt i tiden

Älmhultsbostäder har inte haft en lika offensiv expansion sedan miljonprogrammet. Kvarteret Kvarnen och Hagabo är först ut i en lång rad av planerade projekt. Första spadtaget ska tas för ytter-

ligare ett projekt redan i januari 2019 då man ska bygga 78 lägenheter i Haganäs 3. – Kvarteret Kvarnen omfattar i huvudsak tvåor och treor, eftersom efterfrågan är störst inom detta segment. Haganäs 3 blir hus av samma modell och stomme, men kommer att ha fyra våningar istället för tre. Vi planerar även för att bygga ett antal mindre lägenheter här för att öka mångfalden i kvarteret, informerar Tore Vestergård. Älmhultsbostäder har nästan 2500 väntande i bostadskön. Många söker en mindre lägenhet, så satsningen på ettor i Haganäs 3 ligger precis rätt i tiden.

Allbohus uppgraderar sitt kundfokus Det kommunala bostadsbolaget i Alvesta, Allbohus, har en nyckelroll i kommunens fortsatta utveckling. För att trygga tillväxt måste det finnas bra bostäder med bra lägen till rimliga priser. Då är hyresrätten ofta det mest självklara alternativet. Hur kan hyresrätten bli ännu mer attraktiv? Allbohus kraftsamlar och möter kunderna genom aktiv dialog.

Allmännyttans bostadsbolag Allbohus ser det som sin uppgift att vara en del i den hållbara samhällsutvecklingen med fokus på bra boende i Alvesta. Organisa-

tionen strävar efter att bli mer kundfokuserad och i det arbetet ingår bland annat satsningar på ökad synlighet, fler gemensamma ytor och sammankomster samt ett ännu större engagemang för att skapa trivsel i bostadsområdena. – Att kommunicera förändringar och förbättringar är en del i arbetet för framtiden. Vi jobbar med att ha en ökad transparens och tydlighet gentemot alla våra kunder, det vill säga våra hyresgäster. Vi har ett stort behov av att både renovera och bygga nytt i nästan alla våra områden och vi sätter en ny strategi för att kunna genomföra det nu, säger Caroline Fagerström, kundchef

Allbohus har även sedan september i år en ny vd, Thomas Ottosson, som tillsammans med medarbetare och kunder kommer att sätta en ny strategi för hur bolaget ska utvecklas framöver. Renoveringsbehovet är stort genom nästan hela beståndet och det medför naturligtvis en stor utmaning om man samtidigt är i skriande behov av fler bostäder. Nybyggen under planering

Allbohus äger och förvaltar knappt 2000 lägenheter som förutom i Alvesta tätort finns i Vislanda, Torne, Lönashult, Grimslöv, Moheda, Torpsbruk och Hjortsberga. Det ger en bra spridning där man medverkar till att levandegöra hela kommunen. Vid framtida nybyggen kommer även mindre orter att vara aktuella. – Det finns planer på att bygga nytt både i Alvesta tätort och i våra övriga områden. Vi diskuterar nu möjligheter för nyproduktion där vi fokuserar på energieffektiva lösningar samtidigt som vi måste hitta former för att kunna hålla en hyra som är acceptabel, säger Caroline Fagerström. Att bygga resurseffektivt är självklart – men hur det ska genomföras är fortfarande under planering. Det kommer att bli stora förändringar som kommer att påverka Alvestas bostads-

marknad positivt – med nya flyttkedjor som väntad respons, men riktigt när det kan komma igång vill Caroline Fagerström inte avslöja i dagsläget. Ambitionen att

bygga nytt finns och allt tyder på att Alvesta kommer att bli en starkare inflyttningsort framöver.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGANDE & BOENDE

51

Utbildning som ger jobb! Anmäl dig till våra utbildningar! https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/

Hans-Fredrik Helldahl och Andreas Ingemarsson. Foto: Jenny Andersson

Människor ska må bra i de miljöer som Skanska skapar Skanska medverkar i flera av Kronobergs största och viktigaste byggprojekt. Eftersom Skanska äger hela värdekedjan från råvaruframställning med egna bergtäkter till byggnation av hela bostadskvarter inklusive alla vägar och gator, kan beställaren lugnt luta sig tillbaka och lita på att projektet utförs som överenskommet. Och att det alltid görs på ett hållbart sätt.

Skanska har en lång rad av referenser från framstående beställare över hela Kronoberg. Skanska har bland annat byggt Sveriges första nollenergikvarter i Växjö. Solallén är det första i en rad projekt som planeras helt i hållbarhetens tecken, och där alla aspekter av Skanskas gröna arbete kommer till sin fulla rätt. Skanska har även byggt det berömda World Trade Center (WTC) som markerar Växjös framtidstro som växande mötesstad i Småland. WTC byggdes på uppdrag av Castellum för att främja internationell handel och fred – och att det uppfördes just i Växjö, Europas grönaste stad, ger en extra fjäder i hatten med tanke på att just det projektet inspirerar andra aktörer över hela världen. Fokuserar mycket på skolutveckling

Skanska profilerar sig gärna som samhällsbyggare med skarpa hållbarhetsdirektiv. Det märks inte minst i de senaste projekten, som samtliga visar på klimatsmarta val och hållbara byggprocesser i en god arbetsmiljö. Det är sunda arbetssätt som Skanska gärna tar med sig in i samhällsnära miljöer, såsom skolor till exempel. Skanska jobbar mycket med skolutveckling där man tillsammans med kommuner utvecklar skolmiljöer som håller för framtidens pedagogik. Det är extremt höga krav på kvalitet, sunda materialval och hållbara lösningar för energi och uppvärmning som

Yrkesutbildningar inom vård, hälsa och omsorg.

Läs mer på

www.medlearn.se

Framtidens tidens samhällshä ällsutvecklare re

Solallén. Foto: Johanna Nordström

gäller. Hållbart byggande omfattar även det sociala där Skanska är med och skapar miljöer som främjar lärande och utveckling. – Vi skapar samverkan med och inom kommuner för att tillsammans driva skolutvecklingsprojekt, förklarar Andreas Ingemarsson, Operativ chef Skanska Hus i södra Sverige. Kan man mäta samhällsnyttan som levereras i samband med dessa projekt? – Vi har påbörjat en resa med flera samarbetspartners där vi tillsammans mäter värdet av de satsningar som görs på skolan. Motsvarande modell skulle kunna tillämpas även inom andra offentliga miljöer såsom sjukhus, äldreboenden och vårdboenden. Människor ska må bra i de miljöer som vi är med och skapar och det är utgångspunkten i allt vi gör, svarar Andreas Ingemarsson. Hans-Fredrik Helldahl, Dis-

triktschef på Skanska Hus i Kronoberg, framhåller att Skanska har en viktig roll i den framtida utvecklingen då minst 1500 skolor ska byggas i Sverige inom några år. – Skanska kommer inte att bygga alla nya skolor i landet, men kan vara en drivande part i utvecklingen av den hållbara skolan. Att föregå med gott exempel och påverka andra i val av hållbara lösningar är lika viktigt, säger Hans-Fredrik Helldahl. Skanska har idag även en stor kunskap inom sjukhusbyggnader och långsiktigt hållbara sjukhusmiljöer vilket man hoppas ska vara till stort värde för Kronoberg under de närmaste åren. Skanska vill fortsätta att vara den hållbara samhällsbyggaren i Kronobergs län tillsammans med sina kunder, leverantörer och samhället.

World Trade Center Växjö. Foto: Markus Andersson

Bli arbetsledare are Praktik på Skanska Jobb efter fjärde året

LLäs äs m mer er om om oss oss på på skanska.se/skanskagymnasiet skanska.se/skanskagymnasiet

Två profiler eredande Högskoleförberedande


52

BYGGANDE & BOENDE

Den perfekta julklappen eller företagsgåvan!

Ett presentkort i hela city! www.vaxjocity.com

Talat utrymningslarm Nödbelysning Brandsäker kabel Ljudsystem Hörslinga

www.sacnordic.com • 0372-35 000

Har du hittat ditt drömboende? Hör av dig till oss så hjälper vi dig med finansieringen av din nya bostad. Välkommen.

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

VIDA Building mitt uppe i en expansiv fas Den småländska hustillverkaren VIDA Building, som tidigare hette Villa VIDA, har vuxit ur sin gamla kostym. Efter flera framgångsrika år präglade av tillväxt, företrädelsevis inom segmentet flerbostadshus, valdes i år ett nytt namn som bättre återger dagens verksamhet men som fortfarande värnar arvet från VIDA-gruppen.

De senaste årens bostadstrend visar tydligt att allt fler tänker på miljön och vill kunna ta klimatsmarta val. Vad kan då vara bättre än att satsa på en bostad i trä? – Det finns en stark tradition av att bygga i betong i Sverige, men trä är definitivt ett konkurrenskraftigt alternativ som bör lyftas fram mer och då inte minst när det gäller flerbostadshus, anser Johan Blixt, vd på VIDA Building. Träets fördelar

Redan på ritstadiet kan stor skillnad göras för att bana väg för en sund utveckling med mer träbyggnation. Det vet man bland annat i Växjö, som är en av Sveriges främsta trästäder. – När nya stadsdelar planeras bör man ta hänsyn till hur materialet kommer att påverka miljön över tid, hur mycket energi som behövs i driften av fastigheterna men även hur mycket som kommer att gå åt för att uppföra dem. Det bästa är att använda rätt material på rätt plats och kombinera så att det blir så kostnads- och miljöeffektivt som möjligt, fortsätter Johan Blixt. Att bygga i trä har även sina uppenbara fördelar. Inte minst ur miljösynpunkt. – Trä är ett levande material som binder koldioxid på livstid. Trä ger ett sunt inneklimat med bra energivärden. Träbyggnationer kan med rätt förutsättningar bli mycket kostnadseffektiva, påminner Johan Blixt. Allt detta tar VIDA Building vara på i utveck-

lingen av nya koncept för byggnation av flerbostadshus, radhus och parhus, fristående villor, fritidshus och verksamhetslokaler med trä som utgångspunkt. Mitt i expansiv fas

I VIDA Buildings hemstad Växjö anses träbyggnationen vara ett framtidsval för hållbar utveckling. I skrivande stund medverkar VIDA Building i flera förtätningsprojekt i centrala Växjö, men även på andra ställen i Sverige. Samtidigt satsas mycket på att förvärva större marknadsandelar utanför landets gränser. Ett starkt miljötänk och en god kunskap om regler och byggnormer på andra marknader har gjort att VIDA Building redan har

lyckats etablera sig på flera exportmarknader. Efter det lyckosamma samarbetet med Climate Energi Homes i England, där VIDA Building levererade ett helt bostadsområde i form av platta paket över havet, känner Johan Blixt att allt är möjligt. VIDA Building har gjort stora investeringar under året och kommer att fortsätta växa även under 2019. – Vi anställer fler medarbetare och satsar på nya byggkoncept. Vi ritar flerbostadshus för många framstående aktörer och kommer att synas mer på den svenska såväl som internationella bostadsmarknaden framöver, lovar Johan Blixt.

Bli Barnsupporter och ge 100 kr i månaden. barncancerfonden.se

handelsbanken.se/växjö


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGANDE & BOENDE

53

Peab bygger i blandade upplåtelseformer i Växjö Peab har under flera år engagerat sig i utvecklingen av nya bostadsområden i Växjö. Staden växer både i invånarantal och anseende – bland annat som teknik- och universitetsstad. Det ställer i sin tur högre krav på den lokala bostadsmarknaden. För att trygga fortsatt utveckling måste fler bostäder byggas inom de närmaste åren.

Utveckling kräver arbetskraft. För att utvecklingen inte ska stagnera måste Växjö locka ny arbetskraft och bostadsfrågan hamnar då i centrum. Visserligen erbjuder Kronoberg goda pendlingsmöjligheter men att bo relativt nära sitt arbete uppskattas ändå av de allra flesta. Det är enklare att få ihop livspusslet om man har korta avstånd, men då måste det också finnas ett bra utbud av bostäder som gör det möjligt. Stark utveckling på Södra Station

Michael Johansson, arbetschef på Peab i Växjö, gläder sig åt de

senaste årens bostadsutveckling i staden. Peab har bland annat varit med och byggt upp det nya bostadsområdet kring Södra Station i flera etapper, och är fortfarande involverade i området genom Riksbyggens projekt Brf Lokstallet på 136 nya bostadsrätter. Peab har tidigare färdigställt hundratals lägenheter i samverkan med HSB i samma område. – Södra Station är ett expansivt område med mycket bra läge. Vi har byggt i området under flera år och ser fram emot att få fortsätta vara med i utvecklingen här tillsammans med övriga aktörer, säger Michael Johansson. Brf Lokstallet ska vara helt färdigställt i början av 2020 men de första bostäderna kommer att vara inflyttningsklara redan nu till årsskiftet. I anslutning till bostäderna byggs en gemensam takterrass och det blir även flera attraktiva grönområden kring husen. Bygger blandat – bra för samhället

Som en av Nordens största byggkoncerner har Peab kraft och kunskap att förändra. Det behövs i tider av bostadsbrist. Att bygga i

Brf Lokstallet. Bild: Riksbyggen

blandade upplåtelseformer är det bästa för samhället, eftersom fler hyresrätter skapar flyttkedjor bland annat. Ett annat projekt som fått mycket uppmärksamhet parallellt med Brf Lokstallet är utvecklingen av ett helt nytt bostadsbestånd inom gamla Folkets Parkområdet i centrala Växjö. Peab ska bygga 170 nya lägenheter i området på uppdrag av ägarna bakom Västkuststugan och Västkustvillan – och det blir enbart hyresrätter. – Första etappen om 100 lägenheter är påbörjad och andra etappen med de resterande 70 hyresrätterna ska byggas parallellt med den första etappen. Det blir punkthus på upp till fem våningar där de flesta lägenheterna

Folkets Park, Växjö. Bild: Arkitektbolaget

kommer att få utsikt över parkområdet. Ett förstklassigt bo-

ende i en oerhört fin miljö, säger Michael Johansson.

)R JP]KTPEXW 8YWIR Q}NPMKLIXIV Världen har kommit närmare. Dagliga avgångar med KLM från Växjö till Amsterdam Schiphol Airport. Därifrån når du sedan 1 074 destinationer i hela världen. Snabbaste, säkraste och smidigaste vägen till Stockholm/Bromma. Flera avgångar dagligen med BRA. Dessutom ¾]KIV HY HMVIOX JVoR :m\N} XMPP 8Y^PE 7OSTNI +HERWO %QWXIVHEQ %PMGERXI /VIXE 0EVREGE 1EPPSVGE 4VEK 6LSHSW 7TPMX 7EVHMRMIR 7EQSW /SW &IVPMR %RXEP]E %RHSVVE +VER 'EREVME /ET :IVHI SGL 8IRIVMJJE

Läs mer om din nästa resa på smalandairport.se Följ oss


54

BYGGANDE & BOENDE

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Lessebo kommun växer med hjärta och hjärna Som hängiven motorcykelfantast uppskattar Håkan Bergström Lessebo kommuns vägar, tätt omgivna av stillhet och grönska. Få ställen kan erbjuda en lika stor naturrikedom och samtidigt vara livskraftiga brukssamhällen. I sitt stora intresse kombinerar han hjärta och hjärna, precis som Lessebohus gör i arbetet med att utveckla allmännyttans bostadsbestånd.

Precis som många andra bolag i Lessebo är Lessebohus under ständig utveckling. I det nuvarande beståndet finns drygt 870 lägenheter fördelade på de fyra tätorterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv. I skrivande stund byggs och planeras det för fler hyresrätter i Hovmantorp och Lessebo. Med hjärta och hjärna

Devisen att utveckla med hjärta och hjärna innebär för Lessebohus, liksom för vd Håkan Bergström, att ta vara på traktens möjligheter och det som är unikt för Lessebo kommun. Lessebo är en fantastisk bostadsort som kombinerar det lantliga och trygga med närhet till större städer tack vare goda kommunikationer. För den som värdesätter enkelhet samt lugn och ro är Lessebo kommun perfekt. Samtidigt lever Lessebo kommun med en anrik brukstradition. – Lessebo skiljer sig från andra landsbygdskommuner, konstate-

rar Håkan Bergström. Tillverkningsindustri, glasbruk, pappersbruk, handel och upplevelser är huvudnäringar, och det tycks finnas en ständig uppsjö av nya företagaridéer som utvecklas på olika håll i kommunen. Se bara på Kosta Outlet och Kosta Boda Art Hotel, båda etablerade på en liten landsbygdsort men med besökare från hela världen. Håkan Bergström ser framåt med glädje då Lessebohus precis har påbörjat nyproduktion av 18 lägenheter i Hovmantorp. Det blir startskottet för en mer omfattande utveckling som med Lessebo kommuns mått mätt och i relation till nuvarande 870 lägenheter inom allmännyttan står för en kraftfull satsning. – Detta är första gången vi bygger nytt på tolv år och glädjande är att det planeras för ännu mer nybyggnation framöver. Nästa stora projekt blir ett 20-tal nya lägenheter i Lessebo centrum. Avsikten är att utveckla hela Lessebo kommun, och det nyss framtagna bostadsförsörj-

ningsprogrammet omfattar även de mindre orterna. Fortsatt stark utveckling

I Hovmantorp planerar vi att efter de första 18 lägenheterna är färdiga, bygga ytterligare 6 lägenheter. Att man börjat just i Hovmantorp har att göra med efterfrågan, tillgänglig mark finns i alla orter. – Jag tror på en fortsatt stark utveckling för Lessebo som kommun. Närheten till Växjö gör naturligtvis Lessebo kommun till ett bra alternativ. Vi har över 2500 köande till våra bostäder i Lessebohus och det om något vittnar om den attraktionskraft som vi faktiskt har, säger Håkan Bergström, som ofta tar en tur kring Lessebo med motorcykeln. Under dessa turer ser han hur bygden utvecklas. – Det finns värden i Glasriket som talar för att Lessebo är och kommer fortsätta vara en livskraftig kommun för företagande, besökande samt inte minst för boende.

Assemblin söker personal i Kronoberg Inom teknikföretaget Assemblin samlas många discipliner som ofta levererar i gemensamma projekt. Framgången ligger i att kunna axla större uppdrag och göra mer för varje kund. En kontakt som sköter hela affären är enklare för beställaren och marknadstrenden visar att fler vill jobba så. Nu finns möjlighet för fler att växa tillsammans med Assemblin.

Assemblin söker utöka verksamheten med fler medarbetare och på sikt kanske även fler kunskapsområden i Växjö. Här finns i dagsläget Assemblin Ventilation, som utför både större och

mindre installationer av ventilationssystem i fastigheter. Upptagningsområdet omfattar hela Kronoberg, både bostadshus och kommersiella byggnader. Andra affärsområden inom Assemblin finns också representerade med egna bolag. Goda utvecklingsmöjligheter

Som rikstäckande aktör har Assemblin mycket kunskap i ryggen, men att stärka den lokala närvaron är viktigt för att kunna möta kundernas krav där allt mer kretsar kring helhetsåtagande. I Växjö samverkar Assemblin Ventilations 26 medarbetare ofta med kollegor inom Assemblin VS och El. Magnus Eriksson, Assemblin Ventilations filialchef i

Växjö, vill gärna utöka antalet medarbetare i närtid och söker kompetens på olika nivåer – det vill säga både montörer och projektledare till exempel. – Det finns goda utvecklingsmöjligheter inom Assemblin just nu, säger Magnus Eriksson. Det är många olika roller som ska fungera tillsammans, bland annat konstruktörer, montörer, projektledare, servicetekniker och kalkylexperter. Alla behövs och vi behöver förstärka teamet för att långsiktigt förvalta det vi har byggt upp i Kronoberg. Fördelen med Assemblin

Ventilation behövs i alla byggnader och kraven kring god ventilation blir allt högre. Med god ventilation får man inte bara ett bätt-

re inomhusklimat – huset mår bättre och håller sig friskt över tid. Det är med andra ord en viktig kapitalinvestering likväl som en hälsoinvestering. Eftersom reglerna kring ventilation förändras och fler hus måste ses över blir marknaden lätt överhettad. Det finns många aktörer på marknaden som har mer eller mindre bra erbjudanden, men fördelen med Assemblin är den höga kunskapsnivån där man gör allt från ritning och konstruktion till installation och driftsättning. Kunden vet då på förhand vad som kommer att levereras och vad det kommer att kosta. – Vi är väldigt tydliga med vad vi ska leverera. Våra konstruktörer är med hela vägen från ritning till installation. Samarbetet

mellan våra olika discipliner är det som gör oss konkurrenskraftiga, här handlar det inte om att göra en ritning som man därefter lämnar ifrån sig. Här är alla involverade i samma projekt med transparens från start till mål, förklarar Magnus Eriksson, som svar på frågan varför Assemblin Ventilation är ett bra val av partner. Assemblin arbetar ofta med större projekt som exempelvis stora postterminaler och logistikbyggnader med stor omsättning av varor. Skolor och andra kommunala fastigheter är också ofta återkommande projekt. För den som vill vara med och påverka samhällsbyggnad är Assemblin ett givet alternativ.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BYGGANDE & BOENDE

Bo bättre i Tingsryd

www.tingsryd.se

Tingsryd är en attraktiv och modern landsbygdskommun. +lU ¿QQV engagerade invånare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten.

Tingsrydsbostäder kommer att satsa mer på nybyggen framöver. Att bo i en landsbygdskommun som Tingsryd innebär ofta ett enklare livspussel med en smidigare vardag. I en mindre kommun blir närheten tydligare och de korta avstånden gör det möjligt att balansera arbete och fritid på ett sätt som ger ökad livskvalitet. Småskalighet betyder inte lägre servicenivå – i Tingsryd är det snarare tvärtom.

Tingsrydsbostäder hör till de första kontaktytorna för människor som söker bosätta sig i Tingsryd. Samtidigt möter bostadsbolaget befintliga boende i Tingsryd som söker nytt när livet förändras. Kombinationen av centrumnära, moderna lägenheter och småskaliga bostäder nära naturen på mindre orter gör att Tingsrydsbostäder kan möta en mycket bred målgrupp. Även om trycket på bostadsmarknaden inte är lika starkt i Tingsryd som i storstadsregionerna märks en ökad efterfrågan som Tingsrydsbostäder gärna vill möta. Allmännyttans bostadsbolag har sedan flera år tillbaka en växande bostadskö och hyresrätten anses vara det bästa medlet för att sätta igång flyttkedjor. Att bygga nytt står högt på agendan i kommunhuset.

digställdes under hösten 2017, går Tingsrydsbostäder vidare med planer på nybygge i centrum. Det planeras i första skedet för byggnation av sex nya lägenheter i ett förtätningsprojekt, men efter önskemål om planändring i området kan det bli upp till 25 nya bostäder i Tingsrydsbostäders regi. – Efterfrågan finns, men att få tillgång till byggklar mark är en utmaning i Tingsryd. Om allt går vägen hoppas vi ändå på en byggstart under 2019 för det större projektet i centrum. Parallellt pågår andra utvecklingsprojekt men de är alla i mindre skala, upplyser Victoria Magnesson. Framtida utveckling

Tingsrydsbostäder äger och förvaltar idag omkring 1100 hyresrätter, med förhoppning och planer på att utöka med minst ett par tiotal inom kommande år. Dess-

utom har Tingsrydsbostäder på uppdrag av Tingsryds kommun projekterat och byggt de expansiva lokaler som musikskolan AMB hyr i centrala Tingsryd. Det projektet är bland de största i Tingsrydsbostäders historia och omfattar både undervisningslokaler samt den stora konserthallen som nyttjas av bland andra AMB. Nästa steg blir att fokusera på lite större bostadsprojekt som kan bidra till ökad rotation på bostadsmarknaden i Tingsryd. Och det gäller inte bara utveckling av tätortens centrum. Tingsrydsbostäders bestånd sträcker sig över hela kommunen, och allt är i dagsläget fullt uthyrt i centrum såväl som i lantliga ytterområden. Fullt rimligt är att ett par större projekt startar inom de närmaste åren, och då troligtvis med samma spridning som Tingsrydsbostäder har idag.

BILD DRAMA MUSIK Kurser på Kulturskolan!

Nybörjare eller avancerad! Alla är välkomna! Läs mer

och sök

v

åra kurs er: vaxjo.se /kulturs kolan

Tack till alla arbetsgivare som hjälper oss rädda liv

Vill bygga mer

Victoria Magnesson är nytillträdd vd för Tingsrydsbostäder. Med lång erfarenhet från olika fastighetsnära roller samt insikt i fastighetsbranschens olika cykler har hon den kunskap som behövs för att driva det kommunala bostadsbolaget vidare. – Det viktigaste vi har framför oss är naturligtvis nyproduktion och förädling av bostäder i balans med Tingsryds demografiska utveckling. Det är ont om lediga bostäder i hela Tingsryd, och det gäller inte minst hyresrätter. Att vi på Tingsrydsbostäder har kommit igång med vår nyproduktion är mycket positivt för hela kommunen, säger Victoria Magnesson. Efter det framgångsrika utvecklingsprojektet i Väckelsång, där åtta nya marklägenheter fär-

DANS

Tingsryds - där livet är härligt!

genom att låta er personal jobba som deltidsbrandmän!

www.autism.se

RÄDDSAM

KRONOBERG KRONOBE RG Länets räddningstjänster, räddningstjänster, tillsammans! illsammans! a

55


56

industri

Affärstidningen näringsliv

Epic – Innovation & Technology Center är en 2200 kvm stor utbildnings- och forskningsmiljö för gymnasieskola, akademi och näringsliv mitt på universitetsområdet i Växjö.

Maja Karlberg, verksamhetsansvarig GoTech och Epic – Innovation & Technology Center. Foto: Alexander Hall

Epic erbjuder toppmodern maskinpark för teknikelever Ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden och kan i princip välja fritt var de vill arbeta. I stort sett alla större industriföretag i Sverige behöver göra omfattande rekryteringar i närtid. Det är inte bara högutbildade som efterfrågas, alla med teknikutbildning behövs för att bevara det svenska industriarvet.

Efter Jönköping har Kronoberg flest sysselsatta inom industrin i Sverige, i relation till antalet invånare i länet. Det handlar om ungefär 25 procent som har jobb inom industrisektorn. Att hålla industrin med fortsatt god tillgång på kompetent arbetskraft är därför en överlevnadsfråga för hela länet. I Växjö satsas det sedan flera år tillbaka stort på teknikorienterad kompetensutveckling. Inom GoTech, en ekonomisk förening

bestående av industri- och teknikföretag i Växjö, främjas teknikintresse bland barn och unga genom olika insatser. Teknikdagar med prova-på aktiviteter, teknikklubbar med kurser, stipendier och sommarjobb är några exempel. Helt ny kunskapsmiljö

Under 2018 har medlemmarna i GoTech, tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Linnéuniversitetet

och Växjö kommun, startat upp en helt ny kunskapsmiljö för ökat utbyte mellan teknikföretag och utbildning på gymnasial och akademisk nivå. Epic - Innovation & Technology Center, där Epic står för entrepreneurship, production, innovation och communication är namnet på verksamheten. – Namnet Epic skvallrar om syftet med satsningen – att skapa en samlingspunkt för teknikutbildning och utveckling. Vi tillhandahåller en modern maskin-

park i Epic där elever och studenter får genomföra de praktiska momenten under sina utbildningar, säger Maja Karlberg, verksamhetsansvarig för både GoTech och Epic. Att öka ungdomars intresse för teknik är det huvudsakliga syftet, och hand i hand med det går näringslivets behov av arbetskraft. Fler teknikintresserade betyder fler sökande till tekniska utbildningar, och i det långa loppet fler teknikutbildade på arbetsmarknaden. GoTech och Epic spelar alltså en nyckelroll i utvecklingen av Kronoberg, som kan behålla industrijobben med rätt förutsättningar. Nästa steg i utvecklingen

Balco - vi älskar balkonger

Balkonger runt om i Europa. Scanna QR-koden för att se några av våra referenser. www.balco.se

Balco hjälper er genom hela byggprocessen, från de första trevande frågorna fram till utförd slutbesiktning. Hög kvalitet och lång erfarenhet i kombination med en sund och solid ekonomi gör oss till en trygg och stabil samarbetspartner.

BALCONIES FOR GREATER LIVING

GoTech etablerades 2008 för att korta avståndet mellan teknikstuderande och teknikföretag i regionen. Det blev snabbt tydliga framgångar, bland annat med uppstart av en ny produktionsteknisk inriktning på teknikprogrammet i gymnasieskolan samt fler sökande till industritekniska programmet. Epic kan ses som nästa steg i utvecklingen av det som GoTech etablerat och står för. Satsningen är unik och erbjuder Växjös gymnasieelever och studenter nya möjligheter när det gäller att positionera sig längst fram i konkurrensen om jobben. Formen erbjuder också ökade möjligheter för regionens företag att samverka med elever och utbildningsanordnare. Epic ska höja nivån på teknikutbildningarna och placera Växjö och Kronoberg i framkant som industriregion.


Affärstidningen näringsliv

industri

57

”Made in Sweden” klingar högt världen över Allt sedan ELME Spreader AB etablerades för över 40 år sedan av entreprenören Gösta Karlsson har verksamheten kantats av tillväxt. Företaget finns fortfarande kvar i småländska Älmhult där allt en gång startade. Och Gösta har inga planer på att flytta – snarare tvärtom. Det investeras som aldrig förr i såväl Älmhult som i ELME Spreader.

ELME Spreader opererar inom en lite annorlunda nisch. Företaget konstruerar och tillverkar lyftok för containerhantering till truckar och lyftanordningar med hela världen som marknad. Att ett svenskt verkstadsföretag är förstahandsvalet som underleverantör till kinesiska tillverkare kan låta osannolikt – men för ELME Spreader är det verklighet. – När många av våra kollegor i branschen sökte sig utanför Sverige under 80- och 90-talen så valde vi att stanna kvar, trots att våra grannar ställde sig undrande till det. Idag vet de, liksom vi, att vi inte var fel ute den gången för många år sedan. Nu har trenden vänt och vi står starkare än någonsin med vår produktion i Sverige, säger Gösta Karlsson. Det finns enligt Gösta flera skäl till att hålla sig i Sverige. Dels har man full kontroll på

Foto Anders Bergön

ELME Spreader Modell 817 – ett lyftok för hantering av lastade containrar.

ekonomin under hela produktionskedjan, och dels kan man lätt följa upp och säkra kvalitet på produkterna innan leverans. Och inte minst – ”Made in Sweden” klingar fortfarande högt världen över. Ökar nästan 40 procent

ELME Spreader visar att den gamla entreprenörsandan i Småland i allra högsta grad lever vidare. Just containerhantering är en uppåtgående bransch med en årlig ökning på ungefär tio procent under de senaste 50 åren. – Vi har i år gjort en ökning på nästan 40 procent jämfört med förra året vid samma tid. Det är ju givetvis ett bra resultat men vi kan inte räkna med samma utfall varje år. Vi vet ungefär vad prognosen visar från år till år men det

är först när ordern är beställd som den kan räknas in, säger Gösta. Bolaget har satsat mycket på ny utrustning och radikal produktutveckling med mer avancerad teknologi. Detta för att kunna vara ännu mer flexibla och kunna tillverka och producera maskiner enligt kundernas önskemål. – Vårt nya sortiment som vi kallar ELME INNOVATION ger även produkterna längre livslängd och ger oss möjlighet att automatisera vår produktion. Vi är mycket stolta över vår nya ytbehandling som sänkt våra VOCutsläpp med 60 procent. Vårt signum är att vi alltid möter kundens behov. Detta gör oss även till innovatörer då vi behöver komma med egna idéer för att få fram lösningar till kunderna. Ofta

ELME Spreaders nya högteknologiska ytbehandlingsanläggning.

Flygfoto över ELME Spreader AB, Älmhult. Photo: Bergslagsbild AB, 2017

leder dessa uppfinningar till uppslag för nya produkter i sortimentet, berättar Gösta vidare. Söker maskiningenjörer

Behovet av kvalificerad personal är fortsatt stort när ELME Spreader växer. –Just nu är vi i behov av ingen-

jörer som liksom vi drivs av att utveckla den här produkten. Behov finns inom allt från mekanik, elektronik till teknisk dokumentation. Vi har hela världen som arbetsområde och har levererat till alla världsdelar – till och med Antarktis, avslutar Gösta Karlsson.

Vi utvecklar och bygger för framtiden Nybygge, om- och tillbyggnad samt renovering. NCC ditt förstahandsval när det gäller ansvarsfullt byggande och hållbart samspel. Kontakta Staffan Ekdahl, produktionschef Tel 073-066 02 48 Niclas Couchér, projektchef Tel 070-658 04 54

www.ncc.se


58

industri

Affärstidningen näringsliv

ProfilGruppens nya anläggning blir världsklass Aluminium är framtidens material – helt överlägset i sin styrka i kombination med den låga vikten. Att aluminium dessutom är obegränsat återvinningsbart till 100 procent med alla goda egenskaper bevarade gör att materialet är det mest långsiktigt gångbara för de flesta konstruktioner där låg vikt, hög slitstyrka och minimalt svinn efterfrågas.

Inom ProfilGruppen, en koncern med huvudkontor i småländska Åseda, vet man sedan länge att aluminium är framtiden. Verksamheten befinner sig just nu mitt i en omfattande expansion där kundnytta och effektivitet blir ännu tydligare kärnvärden tack vare nya investeringar. Med det öppnas i sin tur ännu större möjligheter på nyckelmarknader framförallt i norra Europa. – Vi har haft en fantastisk utveckling där vi mer eller mindre har fördubblat vår omsättning på fyra - fem år. Nu gör vi en stor investering för att markera att vi tror på en fortsatt ljus framtid inom vår bransch, säger ProfilGruppens koncernchef Per Thorsell, som syftar på mångmiljoninvesteringen som görs i en ny presslinje i Åseda.

ransservice banar också väg för ytterligare framgångar, säger P-O Isacson. Anläggning i världsklass

Produktionstaket är nått och den nya investeringen ligger precis rätt i tiden. Utöver större kapacitet handlar det även om introduktion av helt ny teknik, och det placerar ProfilGruppen i framkant med en av världens mest moderna anläggningar för tillverkning av aluminiumprofiler.

Stor kapacitetsökning

Beslutet om att bygga den nya presslinjen för aluminiumprofiler presenterades redan under början av året. Investeringen omfattar en helt ny anläggning som ska byggas i närheten av den befintliga fabriken som i sin tur huserar tre presslinjer. ProfilGruppen är redan idag en av marknadens mest kompletta leverantörer av profiler och komponenter i aluminium i Nordeuropa. Under 2017 levererades nästan 30.000 ton profiler och när den fjärde presslinjen finns på plats kan det handla om en totalleverans långt över 40.000 årston. – Det blir en stor kapacitetsökning för oss, säger sälj- och marknadschef P-O Isacson. Detta är också ett naturligt steg för ProfilGruppen med tanke på den utveckling vi sett under de senaste åren, och vi vill naturligtvis utvecklas ännu mer och på fler marknader framöver. En fortsatt stark efterfrågan möjliggör denna investering.

Per Thorsell, vd.

Framgång föder framgång

Framgångar föds inte per automatik, både Per Thorsell och P-O Isacson betonar att det är mycket hårt arbete som ligger bakom. – Det gäller att hitta en god balans mellan marknad och produktion. Vi måste ju leva upp till det vi lovar med hög leveranssäkerhet, korta ledtider och få reklamationer. Det tycker jag att vi klarar oerhört bra, säger Per Thorsell. ProfilGruppen utmärker sig speciellt genom sitt tydliga kvalitets- och kundfokus, där man alltid är lyhörd inför förändringar och nya kundkrav. – Att dagligen i hela organisationen se och tänka kundnytta i det vi gör är en överlevnadsstrategi. Att dessutom möta och kanske överträffa kundens förväntningar vad det gäller snabbhet, kvalitet och leve-

Produktionschef Torgny Magnusson är glad över beslutet om nya den anläggningen som gör det möjligt för säljkåren att fortsätta utveckla ProfilGruppen. – Vi är på en tillväxtresa tillsammans med våra engagerade medarbetare och utvecklas tillsammans med våra kunder, konstaterar fr v Torgny Magnusson, Richard Nylin, försäljningschef Sverige Syd och övrig export, Patrick Massana, försäljningschef Sverige Nord, Norge & Finland och Fredrik Uhrbom, försäljningschef Automotive och Tyskland.


Affärstidningen näringsliv

industri

59

Mer än sandpapper från Ekamant Ekamant har varit en pålitlig och trogen partner för global träindustri i nästan ett sekel. Företaget firar sitt 90-årsjubiluem i år och siktar på minst lika många år till som branschens mest tillförlitliga leverantör av högkvalitativa slipmaterial.

Ekamant är den enda producenten av slipmaterial såsom sandpapper i Sverige, men internationellt finns det en handfull stora leverantörer som ofta konkurrerar på samma marknader. Branschen är konservativ, men Ekamant vågar sticka ut och vara annorlunda. Och det handlar om så mycket mer än sandpapper. Det finns väldigt mycket kunskap i produkterna som kommer kunderna till gagn på olika sätt. Ekamant möter kunder inom trä- och metallindustrierna, samt ett växande segment inom fordonsindustrin. Träindustrin har alltid varit och är fortfarande den största, men tillväxten sker snabbt inom metall- och fordonsindustrin och därför vill Ekamant vara med på den resan också. Teknikskiftet ställer krav på underleverantörer och här ser man på Ekamant att det finns ett visst försprång för den egna verksamheten. Framträdande produktutveckling

Under produktutvecklingen ställer man många frågor. Vad ska slipmaterialet användas till och av vem? Vilket lim funkar bäst för vilket underlag? Ska man använda vanligt papper eller funkar väv bättre? Och för vilka applikationer kan man enbart använda väv respektive papper? Det finns en stor uppsjö av frågor som Ekamants experter adresserar i utvecklingsprocessen. – Att utveckla och tillverka slipmaterial är en mer komplicerad process än vad många tror. Det kräver kunskap om materialets egenskaper – både det som ska slipas och det material som utgör grunden i själva slipprodukten. Ekamant har tillverkat dessa produkter i 90 år – men produktutvecklingen har aldrig varit mer framträdande än nu, förklarar vd Mikael Rietz. Ekamant har en hög och jämn kvalitet i sina slipmaterial. Produkterna utvecklas ofta i samråd med kunderna, ofta handlar det om specialprodukter som baseras på kundens behov. Vad vill kunden uppnå? Det är den viktigaste frågan för Ekamant. Den viktigaste resursen

Ekamants fabrik i Markaryd anses vara en av världens mest kostnadseffektiva i sitt slag. Verksamheten klassas som kemikalieindustri och därmed råder höga miljö- och säkerhetskrav. Ekamant söker överträffa dessa krav och samtidigt skapa lönsamhet i sina egna processer – något som

Maskinen lägger ett toppskikt med stearat för att ge materialet en bättre yta för lackslipning.

Slipmaterialet körs i vår flexmaskin för att limskiktet ska bli mer flexibelt.

man tack vare bra planering och struktur lyckas uppnå. För att även i framtiden kunna vara en av världens ledande tillverkare av slipmaterial behöver Ekamant se över sin kompetensförsörjning. – Mycket handlar om att marknadsföra industrin och få fler att förstå hur viktig den är – detta är en framtidsbransch där vi faktiskt är med och påverkar slutprodukten inom globala industrier som trä-, metall- och fordonsindustrierna är. Visst behöver vi bra

Bild från vårt 90-års firande (Distributörer från hela världen, ägare och Ekamant anställda).

grundkomponenter i form av papper, väv och slipkorn – men utan rätt kompetens kan vi ändå inte leverera något, betonar Mikael Rietz. Att rekrytera rätt personer till verksamheten är alltså den viktigaste investeringen för framtiden. Det är med rätt kompetens som man kommer att förbli konkurrenskraftiga och ledande i sin produktutveckling, tillverkning och leverans av högkvalitativa slipmaterial.

Vi bygger nu även volymelement till flervåningshus!


60

industri

Affärstidningen näringsliv

Spaljisten är experter på att foliera Spaljisten kan det här med att foliera, det vill säga klä spånskivor med folie för att få en estetiskt utformad och tålig yta. Nästan alla möbler i Ikeas sortiment är folierade, liksom möblerna i konkurrenternas sortiment. Efterfrågan på världsmarknaden är enorm – och det småländska företaget anses vara en av de främsta på området.

Niklas Lundin, vd för Spaljisten samt koncernchef för Anebyhusgruppen, är mycket nöjd med utvecklingen. Spaljisten expanderar med fler produkter på marknaden, och när fler inser fördelarna med att foliera öppnas yt-

terligare möjligheter. Det är inte bara möbler som kan folieras – alla miljöer i hemmet, på kontoret och i offentliga miljöer kan få stilfulla uttryck med hjälp av foliering. Det bästa av allt är att det görs på ett hållbart sätt i Spaljistens fabrik. Ny produktionsyta i Åseda

Efter de senaste årens framgångar planerar Spaljisten för en utökning av produktionsytan i fabriken i Åseda. Det kommer att byggas flera nya linjer för nya produktgrupper. I skrivande stund befinner man sig precis i slutfasen i beslutsprocessen, men troligt är att investeringarna kommer att genomföras under 2019 och 2020. – Det är ganska stora investe-

ringar som ska göras och stora förbättringar som vi planerar för med större ytor. Gammal utrustning ska bytas mot ny och vi kommer att stå rustade för en mycket större produktion framöver, säger Niklas Lundin. Sammantaget handlar det om en expansion på ungefär 6500 kvadratmeter som läggs till den befintliga ytan på dryga 35.000 kvadratmeter. Med andra ord mycket stora ytor för att bedriva tillverkning av moderna folier. Fler med på resan

Spaljisten har genomgått en mycket spännande resa under de senaste åren, och har gått från att få räkna varje krona till att ha en

god lönsamhet. Därför kan man nu genomföra de investeringar som ska ta fabriken in i framtiden. – De nya volymer som vi planerar för kommer att innebära nyanställningar, konstaterar Niklas Lundin. För att träffa rätt i rekryteringen kommer Spaljisten att satsa på lokala samarbeten, till exempel Växjölöftets jobbmässa och andra lokala satsningar som ska få fler ut i jobb. Ett arbete på Spaljisten ger möjligheter att få vara med och påverka utvecklingen inom framtidens möbelindustri – ett mycket spännande uppdrag som borde locka många till branschen.

Niklas Lundin.

– Det kommer att finnas goda utvecklingsmöjligheter här för den som vill satsa på framtidens teknik för foliering, helt klart, avslutar Niklas Lundin med.

Effektivare virkeshantering från Vislanda till sågverksindustrin Som lyhörd maskinleverantör till sågverksindustrin får C. Gunnarssons Verkstads AB ofta tillfälle att utveckla och tillverka modern utrustning inom virkeshantering till sågverksindustrin. Företaget har flertalet av Sveriges större sågverk som kunder och har under de senaste åren även levererat utanför Sveriges gränser till bland annat Ryssland, Finland och Estland.

Sågverksindustrin präglas av en positiv anda nu och befinner sig samtidigt mitt i en vilja att investera i modernare teknik. Det småländska verkstadsföretaget C. Gunnarssons Verkstads AB (CGV) hjälper sågverken in i moderniseringen genom att erbjuda automatiserade lösningar inom virkeshantering – till och med automatisk emballering av virkespaket. Specialiserad inom virkeshantering

Vi är ofta med ifrån idé till installation och driftsättning med våra kunder eftersom vi har lång erfarenhet och kompetens inom mekanik och automation. – Det är uppskattat av våra kunder att vi har egna resurser och kompetens för både konstruktion och tillverkning och egen automationsavdelning, konstaterar Jörgen Gunnarsson, som tillhör andra generationen i familjeföretaget.

CGV har levererat storskaliga och effektiva lösningar till kunder på hemmaplan som Vida Vislanda, Södra Timber Långasjö och Holmen Timber Braviken. Samtidigt finns internationella leveranser som exempelvis till Finland, Estland, Ryssland och Nordamerika. – Vi är involverade i virkeshanteringen när det handlar om råsorteringar i anslutning till såglinjer, justerverk efter att virket kommit från torkningsprocessen samt även hyvlerier för högre volymer, fortsätter Jörgen. Automatisk emballering

CGV har utvecklat en unik produkt för helautomatisk emballering av virke, CGV Wrapper. Lösningen har tagit flera år att utveckla och finns nu installerad på sågverk i Sverige och den första till Finland levereras i slutet av detta år. Ambitionen är att nå ut till sågverk i större omfattning och lösningen borde vara eftertraktad eftersom den sparar många arbetstimmar i emballeringsprocessen samtidigt som den bidrar till att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar med virkeshanteringens sista steg. – Vi marknadsför CGV Wrapper på en internationell fackmässa i Hannover som är inriktad på träbranschen, och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla tekniken inom virkeshantering, säger Jörgen Gunnarsson som avslutning.

Från vänster Jonas Gunnarsson, Jörgen Gunnarsson och Tony Gunnarsson. Foto: Ulrik Gustafsson

Fence in trimmer

Foto: Jörgen G


Affärstidningen näringsliv

industri

61

Växjös företag vinner på att sortera rätt Stena Recycling är en av industrins viktigaste samarbetspartners för framtiden. Med tillgång till mer effektiva system för avfallsminimering och återvinning kan industrin producera mer med mindre – till fördel för både ekonomi och miljö. Att hushålla med naturens resurser är allas angelägenhet och ofta en ren konkurrensfördel.

Stena Recyclings affärsmodell skiljer sig från de flesta andra företags. Stena Recyclings huvudbry är avfall, men företaget arbetar aktivt för att minimera uppkomsten av det. Men man är knappast orolig för att det innebär ett hot om mindre att göra om avfallsmängden hos kunderna minskar. Snarare ses det som ytterligare affärsmöjligheter där förbättringsarbetet kan fortsätta till nästa nivå. Jobbar tillsammans med kunderna

Betyder inte minskat avfall att Stena Recyclings tjänster inte behövs i lika stor utsträckning? Industrin kommer alltid att behöva producera varor som marknaden efterfrågar, och hur effektiv produktionen än är så uppkommer det alltid en rest förr eller senare. Den tar Stena Recycling hand om på rätt sätt. Dessutom behövs kunskapsspridning kring hur man bäst producerar med minsta möjliga svinn. – Här i Växjö är det högtryck både inom industrin och på byggmarknaden, så nog finns det mycket att göra för en aktör som fokuserar på hållbar hantering av råvaror. Vi vill vara en partner till våra kunder, där vi aktivt för en dialog om hur svinn kan minskas och vilka rutiner som lämpar sig bäst för varje kund, säger filialchefen Roy Elowsson. Att bara åka och tömma en container är med andra ord inte Stena Recyclings huvudmål. Men att vara en samarbetspartner i flera led i kundens verksamhet är det. Genom att låta Stena Recycling komma in i verksamheten och föreslå förbättringar i materialhanteringen kan man spara stort, som många redan upptäckt. – Vi jobbar tillsammans med kunderna för att optimera deras avfallshantering, från uppkomsten och minimering av avfall till sortering och återvinning. Alla vinner på att göra rätt från början, det finns faktiskt mycket att tjäna på rätt sortering och med våra system tar det inte mycket längre tid än om man skulle välja att inte sortera, menar Roy. Ännu mer effektiv återvinning

Numera ses hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel inom många branscher och allt fler väljer att samarbeta enbart med leverantörer som kan bevisa att de

Tack vare Stena Nordic Recycling Centre i Halmstad kan mer än 95 % av en bil återvinnas. Källa: Stena

arbetar hållbart. Många företag vill mäta sin besparing i minskade koldioxidutsläpp till exempel. Det kan Stena Recycling bistå med. I Växjö hanteras alla avfallstyper inklusive farligt avfall. Den bredden är nära nog unik för Stena Recycling. – Vi kan hjälpa våra kunder med i princip allt, och det är mycket tack vare våra investeringar i grannlänet Halland där Stena Recycling som enda aktör i landet kan återvinna en bil till nära 100 procent. Det vi inte själ-

va kan hantera här på plats i Växjö kan vi alltså skicka till en av våra grannar inom Stena Recycling, förklarar Roy Elowsson. Stena Recyclings organisation är uppbyggd på lokal närvaro på närmare 100-talet orter i Sverige. Kronoberg är en mycket expansiv region och det innebär att Stena Recycling måste uppgradera sin verksamhet för att kunna möta framtidens krav. Under året har det satsats mycket kraft och kapital på att förnya verksamheten för en ännu mer effektiv återvinning.

Ventilation

Varje dag sparar Stena Recyclings pappersåtervinning 13.000 träd från avverkning. Källa: Stena


62

industri

Affärstidningen näringsliv

Lessebo Bruk värnar det lokala Lessebo Bruk tillverkar världens mest klimatvänliga papper. Närheten till råvaran ger minimala transportbehov, råvarans kvalitet ger en mer effektiv produktion utan svinn, brukets moderna processer garanterar en säker och ren arbetsmiljö. När högkvalitativt premiumpapper med lägsta möjliga miljöpåverkan efterfrågas finns bara ett alternativ.

Marknaden för pappersprodukter är en av världens med konkurrensutsatta, så det gäller att hitta sin nisch och erbjuda något som ingen annan har. Det har Lessebo Bruk lyckats med – ingen annan kan erbjuda premiumpapper med lika låg miljöpåverkan varken i Sverige eller någon annanstans. Utvecklas inom fler segment

Miljöfrågorna kommer även framgent att prioriteras. Samtidigt kommer Lessebo Bruk aktivt undersöka möjligheter för att bredda sin tillverkning och utöka antalet användningsområden för produkterna. – Efterfrågan på premiumpapper för förpackningsindustrin stiger och här vill vi gärna vara med och utvecklas tillsammans med våra kunder, säger Eric Sigurdsson, vd Lessebo Bruk. Nyligen lanserades ett helt nytt förpackningsmaterial som är helt baserat på Lessebo Bruks finpapper. Det lämpar sig speciellt för tillverkning av förpackningar för högvärdiga varor där färgåtergivning i trycket är viktigt och där man söker en hög estetisk finish. Att utveckla en sådan pro-

dukt tar flera år, Eric Sigurdsson gläder sig åt lanseringen som gjordes tidigare i år. Parallellt pågår produktutveckling inom flera andra specialpapperssegment. Lessebo Bruk arbetar med närmare 100 olika nyanser varav elva är olika vita pappersnyanser. Få andra tillverkare har en lika bred färgskala att erbjuda. – Som specialpappersbruk tillverkar vi relativt små volymer, det rör sig om cirka 35.000 – 37.000 ton i år, vilket gör att vi måste konkurrera med andra värden än ren volym. Det vi är riktigt bra på är snabb omställning i kombination med stora valmöjligheter för kunderna, poängterar Eric. Framtidens arbetsplats

Lessebo Bruk tillverkar papper som kräver lite mer teknik och kunskap. För att bibehålla en hög kunskapsnivå i företaget måste Lessebo Bruk, precis som de flesta andra industribolag i regionen, se över sin kompetensförsörjning. Även här gäller det att vara konkurrenskraftig för att locka de bästa till branschen. Lessebo Bruk har spelat en viktig funktion i regionens utveckling sedan 1693, och är fortfarande framtidens arbetsplats i Lessebo med omnejd. Många olika roller samlas inom Lessebo Bruk, som också är den största privata arbetsgivaren i Lessebo samt även en av de största i Kronoberg. – Som samhällsengagerad aktör kommer Lessebo Bruk att fortsätta värna det lokala skogsbruket och som samarbetspartner stärka den lokala industrin kring Lessebo, lovar Eric Sigurdsson.

Strandmöllen långt framme med ny strategi Norra Europas modernaste gasfabrik finns sedan några år tillbaka i Ljungby. Utmed E4:an kan man se fabriken och det 34 meter höga kyltornet som är Ljungbys högsta punkt. När det gäller rena industrigaser och specialgaser är det få som kan leverera som Strandmöllen – snabbt, effektivt och driftsäkert.

Strandmöllen etablerades i Ljungby redan 2010 och har utvecklats kraftigt sedan dess. Den nuvarande fabriken byggdes med framtidssäker teknik för att vara konkurrenskraftig under flera decennier. Det var ett lyckat drag för Strandmöllen, som idag är ett väl etablerat företag på den svenska gasmarknaden. – Strandmöllen fick verkligen ett bra erbjudande i Ljungby kommun, och vi har lyckats skapa en tillväxt utöver all förväntan mycket tack vare de goda förutsättningarna som finns här, säger Henrik Erbjörnson, vd för svenska Strandmöllen sedan drygt ett år tillbaka. Ny strategi lanserad

Strandmöllen grundades i Danmark för över 100 år sedan och är fondägt. Den svenska fabriken är ett resultat av koncernens vilja att

har verksamheten vuxit kraftigt. Under senare år har den svenska verksamheten koncentrerats inte minst genom implementerandet av en ny organisation och flera nya IT system. – I den nya strategin som presenterats under 2018 bygger vi vidare på denna plattform. Strategin omfattar tio punkter som företaget avser uppnå till 2020. Det är tillfredställande att se att vi redan är på god väg på flera punkter, tillägger Henrik Esbjörnson. Henrik Esbjörnson.

Snabbhet, enkelhet och flexibilitet

ständigt utvecklas och eftersom investeringen bygger på eget kapital från fonden är det även ett talande bevis på Strandmöllens långsiktighet och stabilitet. Luftgasfabriken består bland annat av fyra stora tankar – med en tankkapacitet på en miljon liter. Detta gör att Strandmöllen kan leverera gas till kunder över hela Sverige. Fabriken tillverkar Oxygen, Nitrogen och Argon som sedan levereras i flytande form eller ingår i olika blandningar som levereras på gasflaska till industrin. Strandmöllen tillhandahåller också stora mängder applikationsgaser till livsmedelsindustrin, lab och farmaceutisk industri samt sjukvården. Sedan fabriken driftsattes 2014

Strandmöllens vision är att förstärka konkurrenskraften i svensk industri. Det gör man med hjälp av riktigt bra produkter och tjänster – Strandmöllen vill vara industrins naturliga val av gasleverantör. Det ska uppnås med snabbhet, enkelhet och flexibilitet. – Vi är proaktiva och strävar alltid efter att bli lite bättre på det vi gör. Samtidigt kompletterar vi kontinuerligt vårt värdeerbjudande med nya produkter. Under 2018 lanserades en ny flaska som heter Mini Bertha och under 2019 etableras en ny CO2-källa i Danmark vilket kommer innebära att kraftig förstärkning av vår leveranskapacitet på CO2, avslutar Henrik Esbjörnson.


Affärstidningen näringsliv

industri

63

Industrins jättar uppskattar kunskapen hos Ljuders Med en stark tillverkningstradition motsvarande ett och ett halvt sekel i ryggen vidareutvecklar Ljuders Nickelsilfverfabrik moderna metoder för bearbetning av gjutgods och stångmaterial. Det uppskattas av de riktigt stora industrijättarna i Sverige som Volvo Penta, Getinge och Xylem till exempel.

Få aktörer har en lika lång tradition som Ljuders, som fortfarande arbetar med samma grundinställning som fanns med då verksamheten etablerades. Den moderna industrin kräver naturligtvis moderna processer, men det är fortfarande det genuina hantverket och bearbetningskunskapen som ligger till grund för Ljuders utveckling. Vinner på att vara lyhörda

Att snabbt kunna ställa om processen, att vara lyhörda och engagerade är framgångsreceptet enligt vd Sven Johansson. – Vi har lyckats behålla och utveckla vår konkurrenskraft genom att vara lyhörda inför våra kunders behov. Marknaden är förändringsbenägen och det måste även vi vara. Därför har vi till exempel valt att följa våra kunder ut i världen och idag går nästan hela vår tillverkning på export via våra svenska kunder. Sven Johansson har själv lång erfarenhet från branschen med ett förflutet inom flera ledande industribolag. Bland dessa nämns Volvo, Scania och Getinge. Intill de här företagen ter sig Ljuders ganska litet, men Sven hoppas kunna applicera kompetenser från tidigare uppdrag för att utveckla det mindre bolaget. – Vissa metodiker som tillämpas inom exempelvis fordonsindustrin skulle kunna appliceras på Ljuders processer. Men vi kommer inte att skynda med förändring, snarare förvalta det fina vi har, försäkrar Sven. Utvecklas med Lean?

Korta och medellånga serier är huvudfokus för Ljuders, som vill behålla sin flexibilitet med korta ledtider och snabba beslut. Att behålla fokus på bearbetning av gjutgods och stångmaterial är även framgent en given affärsstrategi. Det som eventuellt kan utvecklas mer är tankar kring Lean, som Ljuders än så längre inte har lagt så mycket kraft på. – Det är klart att Lean är intressant med tanke på kostnadsläget i Sverige, men vi lever inte på lågprislösningar. Vår nisch är högkvalitativ bearbetning av avancerade detaljer och det är ett arbete som kräver mycket erfarenhet och kunskap. Ibland är vi

Christoffer och Fredrik i diskussion framför den helt nya fleroperationsmaskinen.

till och med ensamma om att ha den, så här ser jag ingen större konkurrens från lågkostnadsländerna, säger Sven Johansson. Ytterligare förädlingssteg är också intressant för framtiden. Idag erbjuder Ljuders kringtjänster som för- och delmontage i samband med större leveranser.

Det har skapat en större efterfrågan som framöver skulle kunna innebära fler arbetstillfällen i fabriken. Matcha efterfrågan och vidareutbilda personalen

Precis som hos många andra tillverkade företag har orderingång-

en de senaste åren varit väldigt god. Kapaciteten hos Ljuders har tvingats bli högre och det har man löst genom flera nyanställningar men också investeringar i ett flertal nya maskiner varav två har installerats under den gångna sommaren. Ljuders kommer att fortsätta

sitt arbete med att matcha kundernas efterfrågan genom en hög produktionskapacitet. Att vidareutbilda personalen och bredda kompetensen kommer också att vara väldigt viktigt framöver.


64

industri

Affärstidningen näringsliv

Willo ser tillväxtmöjligheter med ökad integration Teknikföretaget Willo är en välkänd och uppskattad samarbetspartner när det gäller produktion av högvärdiga och funktionskritiska detaljer. Kompetenskraven är höga på Willo, som nu ser ytterligare tillväxtmöjligheter med ökad integration på arbetsmarknaden.

Willo expanderar. De tre långvariga affärsområdena mot industrin, energisektorn och medicinteknik har nyligen utökats med ett till som inom Willo kallas för MoldTech. Det markerar företagets framtidstro där avancerade detaljer även framgent kommer att vara huvudfokus. Det kräver naturligtvis avancerad kompe-

Att kunna montera i en absolut ren miljö har öppnat nya möjligheter inom produktområden som man tidigare inte haft inom Willo. Foto: Jonas Ljungdahl

tens, något som Willo alltid är på jakt efter. Enbart funktionskritiska detaljer

Det nya affärsområdet MoldTech omfattar flera produktkategorier varav självstängande ventiler är en. Dessa används i gjutformar för däck för att eliminera luft i gjutprocessen. Tidigare hade bildäck hade ofta små gummirester kvar, men detta är inte längre tillåtet varpå MoldTech blivit ett expansivt produktområde för Willo. Bland kunderna finns några av världens största däcktillverkare och Willo satsar i skrivande stund på att utöka samarbetet med flera av dem. Samtidigt växer de tre övriga affärsområdena, inte minst mot medicinteknik, MedTech, som Willo stärkt sin position inom då man bland annat färdigställde ett renrum för några år sedan. Att kunna montera i en absolut ren miljö har öppnat nya möjligheter inom produktområden som man tidigare inte haft inom Willo. – Det som är unikt med Willo är att vi enbart satsar på komplexa områden. Vi tillverkar bara avancerade och funktionskritiska detaljer, understryker vd Marcus Johansson, som tidigare varit

Framtiden för Willo stavas tillväxt. Företaget kännetecknas av ständig utveckling med effektiva processer för produktion av kundspecifika detaljer. Foto: Jonas Ljungdahl

verksam på ledande nivå inom Getingekoncernen. Marcus har tagit med sig det stora företagets tankar kring effektivitet och konkurrenskraft till Willo. Att konkurrera enbart på pris är inget för Willo – istället handlar det om att bevara och förädla det unika i företagets erbjudande som grundas på kvalitet och funktion i högklassiga detaljer. Mångkulturell miljö mer kreativ

Framtiden för Willo stavas tillväxt. Företaget kännetecknas av ständig utveckling med effektiva processer för produktion av

kundspecifika detaljer. Det tydliggörs genom värdegrunden WilloDRIV, som omfattar det engagemang och den drivkraft som finns hos de 100 anställda på Willo samt i företagets kundorienterade klimat. – WilloDRIV beskriver vårt arbetssätt och våra tankar kring kundnytta, hur vi ska agera och utvecklas tillsammans med våra kunder. DRIV står inom Willo för delaktiga, respekt, innovativa och visionära. Vi har arbetat så länge men har nu satt en uttalad gemensam värdegrund på det, tillägger Marcus Johansson. Willo söker också engagera sig mer i integrationsfrågor. Bland

Personalens kompetens kommer alltid att vara ryggraden på Willo. Foto: Jonas Ljungdahl

företagens anställda finns närmare 20 olika nationaliteter representerade. En mångkulturell miljö ökar kreativiteten enligt Marcus Johansson, som just nu letar efter mer kompetens inom produktionsteknik och CNC-bearbetning. Kreativa människor som trivs och tar ansvar för den gemensamma utvecklingen har kännetecknat familjeföretaget sedan det etablerades för över 60 år sedan. Målsättningen är att fortsätta driva en inspirerande verksamhet med utrymme för utveckling under minst lika många år till. Personalens kompetens kommer även fortsättningsvis att vara ryggraden på Willo.

Jitech sätter ny standard inom stålindustrin Jitech är allt annat än en vanlig legotillverkare inom stålindustrin. Jitech sätter i många avseenden en helt ny standard inom branschen, både som attraktiv samarbetspartner och underleverantör samt som stabil arbetsgivare i Kronoberg.

Det finns en tydlig förkärlek hos Jitech för att vara annorlunda och nytänkande. Det märks redan vid första anblicken i företagets verkstad i Tingsryd, som myllrar av liv och rörelse under stundande expansion med flera nyinveste-

ringar gällande både teknik och kompetens. – Vi befinner oss mitt i en väldigt omfattande tillväxt, säger Mikael Johnsson, försäljningschef och marknadsansvarig. Nya kunder och projekt

Genom att Jitech vågar vara nytänkande och satsa mycket resurser på att utveckla sin anläggning kan nya kunder och projekt knytas, vilka är avsevärt större än det man kunnat rodda tidigare och som i sin tur borgar för fortsatt tillväxt. – Vår tillväxt gör oss faktiskt till en av de största legotillver-

karna inom stålindustrin. Vi har vuxit till närmare 200 anställda i Tingsryd, och räknar med en omsättning på över 280 mkr 2018, tillägger Mikael Johnsson. Produktionsanläggningen är så välinvesterad att den klassas som globalt ledande. I de 30.000 kvm stora produktionslokalerna finns plåtbearbetning med helautomatiska lagersystem, moderna kantpressar, laser- och stansmaskiner, CNC maskiner, avancerad svetsutrustning samt all tänkbar kringutrustning som skapar en ren och bra arbetsmiljö. Dessutom en egen pulverlackeringsanläggning i världsklass, byggd för marknadens högsta krav avseende korrosionsskydd samt kapacitet för snabba omställningar mellan korta och långa serier. Stabil arbetsgivare

Jitech vill sin vana trogen gärna sticka ut ur mängden även när det gäller kompetensförsörjningen. Tillsammans med lokala aktörer, exempelvis Andreas Carlsson från musikskolan AMB , Knoester&Co och skådespelare Johan Östling, har flera filmer spelats in för att sprida kunskap om vad Jitech kan erbjuda som arbetsgivare. Det har också mynnat ut i en spin-off på Tingsryd kommuns slogan, ”Där livet är härligt”, till Jitechs ”Där livet är Metal”.

– Vi arbetar ju med metall, och det är ett område med så otroligt många möjligheter. Dagens ungdomar måste bli mer medvetna om vilka möjligheter som finns inom vår industri och vi ser att vi har ett stort ansvar när det gäller att sprida kunskap om det, säger Mikael Johnsson. Jitechs verkstad är en ljus och öppen miljö med rena ytor. Här finns gott om utrymme för ungdomar som vill vara med och utveckla framtidens stålindustri. För den som vill vara med och skapa en ny standard för branschen är Jitech verkligen en bra plats att börja på.

– Vi ska även fortsättningsvis vara en lyhörd och stabil arbetsgivare som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för våra anställda, lovar Mikael Johnsson.


Affärstidningen näringsliv

industri

65

IV Produkt arbetar för bättre klimat Fastighetsbranschen står inför flera stora utmaningar som bottnar i allt mer omfattande miljökrav. Idag pratar alla om energieffektiviseringar, men IV Produkt var en av pionjärerna. Företaget tog tidigt fram produkter som ansågs revolutionerande i det att de sparar stora mängder energi och samtidigt skapar bra inomhusklimat.

IV Produkts affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljöoch energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Att IV Produkt var långt före sin tid med affärsidén är en av anledningarna till en fantastisk utveckling, där omsätt-

ningen har mer än tredubblats och där investeringstakten är fortsatt hög. Offensiv tillväxtplan

Företagets vd Mattias Sjöberg berättar att IV Produkt har en mycket offensiv tillväxtplan. Enbart under de senaste fem åren har investeringarna närmat sig 200 miljoner kronor. Man har bland annat investerat i en ny plåtbearbetningslinje för att höja kapaciteten i produktionen. Fabriken går på högvarv motsvarande fyrskift med långt automatiserade processer. – När det gäller omsättningen till 2020 så har vi en målsättning att nå en miljard kronor och vi ligger före planen , säger Mattias Sjöberg. I direkt anslutning till den be-

fintliga fabriken i Växjö har IV Produkt förvärvat mark och byggnader motsvarande ungefär 15.000 kvadratmeter, som ska användas för framtida expansion. Det visar på företagets framtidstro och vilja att stanna kvar och utvecklas i Växjö. Lanserar nytt hela tiden

IV Produkt står för marknadens bredaste sortiment av luftbehandlingsaggregat, och allt är egenutvecklat av egen personal i egna lokaler. ör att möta framtiden med ännu bättre lösningar har företaget investerat i en ny laboratoriemiljö, IV Produkt Innovation Center, som sedan ett par år tillbaka är i full drift. Här testas morgondagens högeffektiva luftbehandlingsaggregat. – Vi lanserar nya produkter och lösningar hela tiden. Genom att ständigt ligga i framkant, satsa på utveckling och tänka energieffektivt har vi lyckats bygga en stark grund för IV Produkt. Det ger oss ett bättre utgångsläge på dagens konkurrensutsatta marknad. Vi kommer att fortsätta driva utvecklingen av energieffektiva luftbehandlingsaggregat med lägsta möjliga livscykelkostnad, betonar Mattias Sjöberg. IV Produkt levererar till alla typer av byggnader till exempel skolor, sjukhus, industrier, köp-

Mattias Sjöberg.

centra och kontor, så väl nybyggnation som renoveringar. Med bra inomhusklimat och låg ener-

Ditt liv som företagare – vårt största intrresse resse Vi vill göra ditt liv som småföretagare så enkelt som möjligt. För oss betyder det att du ska lägga så lite tid som möjligt på administration och så mycket som möjligt på din verksamhet. För att lyckas med det har vi samlat allt du och ditt företag behöver på en och samma plattform. /pY OP[[HY K\ HSS[ MYrU LURSH LRVUVTPWYVNYHT [PSS S ZUPUNHY M Y ÄUHUZPLYPUN VJO M YZpRYPUN som förenklar din vardag. Över 230 000 småföretagare har redan valt Fortnox – välkommen till ett nytt sätt och jobba du också. Läs mer på fortnox.se – livet som företagare har aldrig varit enklare!

gianvändning är bra för människor och miljö men skapar även högre fastighetsvärde.


66

utbildning

Affärstidningen näringsliv

Växjö tar vara på ungas rätt till kulturupplevelser I Växjö har alla barn och ungdomar tillgång till ett stort utbud av kulturaktiviteter. Det finns utvecklingsmöjligheter för den som vill spela något instrument, komponera, dansa, agera, måla, skapa eller fundera – grundinställningen är att alla får plats och att alla har rätt till rika kulturupplevelser.

Det är med en inkluderande värdegrund som Kulturskolan i Växjö driver sitt breda program. Organisationen har omdanats efter den omtalade kulturskoleutredningen, där just den inkluderande kulturskolan står i fokus och där den främsta ambitionen är att alla

barn och unga ska få ta del av kulturaktiviteter. Nu arbetar man i Växjö mot de mål som satts upp i kulturskoleutredningen, och för att samordna arbetet har en ny enhet bildats. Den nya enheten, Ungas fria tid, ska aktivt locka fler att delta i Kulturskolans olika aktiviteter. Det inkluderar även samarbete med exempelvis fritidsgårdar och fritidshem runtom i kommunen. – Vi har nya målgrupper som ska nås och integreras i samhället och att använda kulturaktiviteter är ett effektivt verktyg för att göra det, menar Maria Brisvall, kulturskolechef i Växjö kommun, som tidigare varit lärare på Kulturskolan under drygt 15 års tid.

Foto: Hans Parment

Foto: Hans Parment

Foto: Hans Parment Något för alla

Den nya verksamheten inom Ungas fria tid är avgiftsfri för att fler ska få möjlighet att prova på nya aktiviteter inom de fyra prioriterade områden som projektet omfattar. Tillskottet ska integreras med den traditionella avgiftsbelagda kärnverksamheten som består av ett stort utbud av kurser inom allt från form och färg till musik och drama. – Vi kommer även att utveckla utbudet med fler verksamhetsgrenar, fler aktiviteter och fler valmöjligheter. Det gör vi för att fler ska känna att vi på Kulturskolan har något som passar dem

och deras intressen, betonar Maria Brisvall. Ett bra exempel på hur arbetet ter sig i verkligheten är Studio 17, där barn och ungdomar som bor i stadsdelen Araby Växjö kan delta i olika kulturaktiviteter efter skolan. Allt är kostnadsfritt och upplägget har uppmärksammats i bland annat Lärarnas tidning som en bra modell för att öka intresset för kultur bland unga.

Tillvaratar rätt till kultur

På Kulturskolan i Växjö betraktas tillgodogörandet av kultur som en grundläggande rättighet för

Foto: Hans Parment

alla, oavsett intressen, färdigheter och bakgrund. – Vi är mycket nöjda med resultatet av satsningen inom Studio 17. De nya satsningarna inom Ungas Fria Tid ligger fortfarande i startgroparna. Det satsas friskt och målet är att nå nya målgrupper och göra Kulturskolans verksamhet mer tillgänglig. Mycket nytt kommer att presenteras med start redan nu i höst, lovar Maria Brisvall.

Tingsryd vill mer Boende i Tingsryd har fördelen att bo nära naturen, ofta med sjöutsikt och i lugnet mitt ute i skogen men ändå bara ett stenkast från större städer som Växjö, Karlskrona och Karlshamn. Bra skolor, bra fritidsaktiviteter och bra boende – Utvecklingen går framåt i skogstäta Tingsryd, men kommunen kan och vill mer.

Tingsryd har hamnat på världskartan mycket tack vare hästsporten som länge dominerade i kommunen. Därefter slog Tingsryd igenom en gång till med Andreas Carlssons initiativ Academy of Music and Business, som även driver skolor utomlands, senast med en nyöppnad musikskola i

erbjuda en riktigt bra start. Att inoch utpendlingen till Tingsryd är ungefär lika visar på att det händer saker – här finns fler jobb än vad många tror. Tingsryd kan konkurrera

Academy of Music and Business (AMB) är en riksrekryterande spetsutbildning inom musik. Fotograf/ägare av fotot: Academy of Music and Business

Los Angeles. Det känns stort – och Tingsryd var en mycket bra plats att börja på. Så är det med alla framgångar. De måste få fäste och börja gro. Så var det för Academy of Music and Business, och så är det för nya entreprenörer med nya idéer som vill utvecklas. Tingsryd kan

Den 25 maj 2018 invigdes Åsnens nationalpark av kronprinsessan Victoria. Foto: Rose-Marie Svensson

Den demografiska utvecklingen i Sverige visar att det blir fler och fler äldre, i förhållande till antalet yngre. Det innebär naturligtvis nya utmaningar för framtiden. Kan vi fylla alla vakanser som uppstår? För en mindre landsbygdskommun som Tingsryd kan den utmaningen tyckas vara större än för tätbefolkade områden som Mälardalen. Men Tingsryd kan konkurrera med värden som enkelt, naturnära och bekvämt. – Det finns alla möjligheter för Tingsryd att utvecklas ännu mer. Vi hoppas att de ungdomar som lämnar kommunen för studier och jobb på andra orter återvänder den dag det är dags att bilda familj. Tingsryd är en bra kommun för barnfamiljer med bra skolor och ett aktivt föreningsliv, säger Christina Gutiérrez Malmbom, utvecklingschef i Tingsryd. Tingsryd har ett varierat näringsliv med många olika branscher. Att vara företagsamma är Tingsrydsborna riktigt bra på, faktiskt bäst i länet enligt senaste mätningen. Med flest aktiva företag i relation till antalet invånare

På Korrö drivs näringsverksamhet för framtiden. På bilden syns restaurangen där det satsas på kulturella och kreativa näringar med gourmetmat från lokala matproducenter. Foto: Rose-Marie Svensson

visar Tingsryd att entreprenörskap inte enbart är större städer förunnat. Naturturism kan utökas

Arbetslösheten är låg i Tingsryd. Innovationskraften är hög bland företagarna vilket exempelvis Nelson Gardens olika hållbarhetsprojekt visar. Det finns även flera industriföretag som är ledande inom sina nischer, till exempel inom förnybar energi. Teknikutvecklingen är hög bland Tingsryds företag. Allt talar för att Tingsryd kommer att bli ännu mer framstående framöver, men man behöver då enligt Christina Gutiérrez Malmbom få fler företag inom service och besöksnäring. – Det finns enorma möjligheter för entreprenörskap att gro i naturen, med alla unika naturupplevelser som finns i området. Tillsammans med Växjö och Alvesta har vi ett stort värde att för-

valta i form av Sveriges nyaste nationalpark, Åsnens nationalpark, som invigdes i år. Fler entreprenörer kan utvecklas inom naturturismen framöver. Kommunens näringslivsutvecklare försöker guida näringsidkare rätt vid myndighetskontakter och på andra sätt bidra till att det blir enkelt att verka i Tingsryd. Ambitionen är glasklar – Tingsryd är en kraft att räkna med när det gäller utveckling.

Bioelectric Sweden AB tillverkar och installerar biogasanläggningar för produktion av grön energi med gödsel från den egna gården. Fotograf/ägare av fotot: Bioelectric Sweden AB


Affärstidningen näringsliv

utbildning

67

Medlearn höjer kompetensnivån inom vården För den som utbildar sig till undersköterska, ambulanssjukvårdare, medicinsk sekreterare eller tandsköterska finns det jobb i stort sett överallt. Medlearn utbildar inom flera olika yrkesroller samt på flera nivåer inom det breda området vård och hälsa. Fokus är alltid jobb efter avklarad utbildning.

En utbildning hos Medlearn är en bra framtidsinvestering för både deltagare och för en stor sfär av potentiella arbetsgivare – för att inte tala om samhället som får tillgång till bra sjukvård med rätt kompetens. Kompetensförsörjning för bra vård

Så gott som dagligen kan man läsa om det stora rekryteringsbehov som finns inom vården. I utvecklingen av en mer personcentrerad vård med fler valmöjligheter för patienterna blir kompetensförsörjningen ännu viktigare. Medlearns roll är därför tydlig – om vi ska bibehålla och utveckla en bra vård för alla så krävs en långsiktig kompetensförsörjning som täcker alla nivåer. – Inom många områden inom vården tvingas man idag anställa personal utan vårdutbildning. Det kräver stora insatser kring upplärning på plats bland annat. Vi vill att fler vårdgivare ska få tillgång till utbildad arbetskraft och satsar därför stort på att närma oss målgrupper som kvalificerar till någon av våra utbildningar, säger Inger Shakarchi, rektor och utbildningschef. Tack vare kombinationsutbildningar som omfattar både yrkesutbildning inom vård och omsorg samt svenska för nyanlända fås en snabbare väg till arbete och vidareutbildning. Medlearn har kombinationsutbildningar på flera orter i Sverige, bland annat i Lerum och Kungsbacka samt med uppstart i Växjö i år. Stöd för arbetsgivare

Ekvationen tycks enkel. Om fler söker till vårdutbildningar så borde vården kunna rustas med mer kompetens. Samtidigt efterfrågas samma kompetens inom områden som sedan länge är bristyrken och det är den stora utmaningen. Som svar på det erbjuder Medlearn stöd för arbetsgivare genom olika kurser på distans/flex och fortbildningsprogram. Då kan personalen fortfarande vara kvar på arbetsplatsen och läsa in utbildningen parallellt. – Många arbetsgivare är beredda att satsa mycket på rätt kompetens. Det kan innebära att man får betalt för tiden man lägger på

Praktik är en stor del av Medlearns utbildningar. Här är en undersköterskeelev på Medlearn som är ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom äldreomsorgen. Foto: Mohsen Hashemian

sin utbildning, till exempel. Inom vården finns väldigt många olika möjligheter för den som vill avancera och göra karriär, säger Inger Shakarchi. De flesta arbetsgivare anställer vikarier och timanställda utan krav på formell vårdutbildning men för att få en fast anställning krävs ofta en gedigen utbildning i

botten. För att kunna utvecklas i sin roll bör man därför se över vilka utbildningsmöjligheter som finns och här har Medlearn mycket att erbjuda. Från komvux till högskola

Medlearn är ett skandinaviskt utbildningsföretag som ingår i Irisgruppen tillsammans med Com-

petens och Iris. Kunderna är de aktörer som upphandlar vårdoch omsorgsutbildningar. I det fria valet som råder idag ska eleverna själva kunna välja utbildningsanordnare, så är det till exempel i Växjö. Därför måste alla som vill konkurrera om att få utbilda framtidens vårdpersonal visa på goda resultat och hög

kundnöjdhet. Här har Medlearn gott renommé. Medlearn har utbildningar på alla nivåer från gymnasial vuxenutbildning (komvux) till yrkeshögskola. Dessutom erbjuds olika företagsutbildningar för privata beställare. På riksnivå utbildar Medlearn cirka 4000 personer om året.

VI TAR HAND OM DITT AVFALL. Vi tar hand om och förädlar materialet till nya råvaror. Tillsammans gör vi återvinning till en bra affär för både dig och vår miljö. Kontakta oss gärna för mer information på telefon: 010-445 78 80 www.stenarecycling.se


68

utbildning

Affärstidningen näringsliv

Skanskagymnasiet säkrar kompetens för framtidens samhällsbyggnad Skanskagymnasiet bidrar till att höja intresset för teknikorienterade yrken genom att erbjuda en lite enklare väg in på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om att få ut fler unga i jobb, som i sig är en nog så angelägen uppgift, utan även om att trygga en långsiktig kompetensförsörjning inom byggbranschen.

Skanska växer och har för avsikt att vara Sveriges ledande samhällsbyggare inom några år. Inom många områden kan man redan säga att Skanska leder utvecklingen, med ny teknik och ny kompetens som revolutionerar en annars ganska konservativ bransch. Med Skanskagymnasiet visar Sveriges största byggföretag än en gång att man vill satsa hållbart för framtiden. Från skola till arbetsledare

Efter att ha läst teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande och miljö kan elever från såväl Skanskagymnasiet som andra skolor välja att bygga på med ett fjärde tekniskt år och få ut en gymnasieingenjörsexamen. Det i sig ger ett stort försprång på arbetsmarknaden, och är samtidigt en bra väg in för högre studier. Dessutom blir alla elever som tar examen från Skanskagymnasiets gymnasieingenjörsutbildning, med godkända betyg från samtliga kurser och från praktiken, en provanställning som arbetsledare på företaget Skanska. Clara Ivarsson från Lysekil arbetar just nu som biträdande arbetsledare inom Skanskas avdelning för infrastruktur med placering i Västsverige, efter att ha gått ut med fina betyg från Skanskagymnasiets fjärde tekniska år. Hon medverkar i flera spännande projekt som kommer att få stor betydelse för regionens infrastruktur, däribland byggnationen av Hisingsbron i Göteborg. – För mig har det öppnats många möjligheter då jag fick provanställningen, och jag kommer nog att satsa på att arbeta kvar inom området även efter att den är slut. Jag vill gärna bidra till att utveckla framtidens infrastruktur så att människor kan leva och arbeta där de vill, tack vare bra infrastruktur, säger Clara Ivarsson, som inte heller utesluter högskolestudier framöver. – Att få prova på hur det är att arbeta inom samhällsbyggnad innan man ger sig på en lång högskoleutbildning är nog att föredra, i alla fall för mig, funderar

Clara Ivarsson.

Clara vidare. På Skanskagymnasiet fick jag en bra grund att bygga vidare på både för yrkeslivet och för eventuella vidare studier. Det bästa ur två världar alltså. – För oss är det viktigt med en tydlig koppling till arbetslivet, säger Hanna Wendeler, kommunikatör på Skanska och Skanskagymnasiet. Skanska som ägare ger oss möjligheter till unika stu-

diebesök på spännande projekt runt om i Sverige. Eleverna på Skanskagymnasiet får även möjlighet att komma ut på praktik på något av Skanska projekt runt om i Sverige. Bra start på framtiden

Skanskagymnasiet är en liten och familjär skola med riksintag, som tar emot ungefär 30 elever årli-

gen och har 110 elever fördelade på fyra årskurser. Eftersom skolan även ordnar med boende för de elever som behöver så finns alla möjligheter även för långväga elever att söka. Det finns även väldigt många olika yrkesroller som Skanskagymnasiet förbereder eleverna för. Bland de främsta kan nämnas arbetsledare, produktionsinge-

njör, projektledare, arkitekt, stadsplanerare, mättekniker och konstruktör, men alla roller inom stadsbyggnad finns med bland karriärmöjligheterna. Det sägs att gymnasietiden fungerar lite som en inkörsport för resten av livet – med en utbildning från Skanskagymnasiet blir det en riktigt bra start på framtiden.


utbildning

Affärstidningen näringsliv

69

Wasaskolans modell ger goda resultat Åtgärder som stärker skolan och satsningar som ska generera bättre studieresultat är ständigt aktuella punkter på kommunernas agendor. Wasaskolan i Tingsryd har redan infört en mer individanpassad undervisning med god arbetsmiljö och inbyggd läxhjälp – saker som genererat goda resultat enligt rektor Uno Midenheim.

På Wasaskolan vet man att god kontakt mellan lärare och elever är en förutsättning för bra resultat. Därför har skolan en hög lärartäthet och en mycket hög andel behöriga lärare. De är experter på sina respektive områden och brinner för sina ämnen. För elever som är speciellt intresserade av ett specifikt ämne finns alltid goda möjligheter till fördjupning. – Eleverna får utöver ordinarie studietid även extra hjälp med läxorna en gång i veckan, eftersom vi har infört en flexibel dag där eleverna kan använda tiden där den behövs mest. För den som behöver lite mer vägledning inom till exempel mate-

matik finns den möjligheten. Vi har sett att tillgång till mer handledning ger bättre resultat över tid, säger Uno Midenheim. Fokuserar på jobb

Wasaskolan har en viktig roll i regionens kompetensförsörjning. Elever som läser på Teknikprogrammet samt Industritekniska programmet kan räkna med jobb direkt efter studierna. Detsamma gäller för de som läser inom vård- och omsorg samt barnoch fritid. – Vi hade ett väldigt högt söktryck på Industritekniska programmet till höstterminen och med det vet vi att vi sticker ut om man ser till trenden i övriga Sverige. Vi tog in 19 elever till programmet under hösten, informerar Uno Midenheim. Tingsryd har av traditionen mycket tillverkningsindustri och Wasaskolan har i sin marknadsföring, tillsammans med företagen, varit tydliga med vilka möjligheter som finns inom industrin. Skolan tillämpar också en lite annorlunda modell med mer fokus på arbete – för tredje året i rad går industrielever ut som lärlingar på olika företag, med teoretisk undervisning en dag i veckan. Samarbetar med näringslivet

Foto: Karin Schieber

Wasaskolan har väletablerade samarbeten med företag i regionen. Företagen kan också dra nytta av att de allra flesta av Tingsryds gymnasieungdomar läser på hemmaplan, istället för att som elever i många andra landsbygdskommuner välja program på annan ort. – Eftersom de flesta läser något av våra program eller något program på musiksko-

Foto: Karin Schieber

lan AMB så vet våra företag vart de ska vända sig. Vi har en mycket god samverkan med företagen i Tingsryd, många elever sommarjobbar och många blir också anställda av dessa företag efter gymnasietiden, berättar Uno Midenheim. Wasaskolan bildar tillsammans med musikskolan AMB ett gemensamt campusområde där elever från Sverige och andra delar av världen möts. Den stora mångfalden är en av Wasaskolans främsta styrkor. Den skapar en bra grund för ett kreativt lärande med större delaktighet –

E STABIL BETONGSTOMME EN FFRÅN ABETONG

Betong är tungt, hållbart och brandsäkert, och är därmed ett utmärkt byggmaterial, framförallt för industribyggnader. Självklart står funktionsfrågorna i fokus för den som ska investera i en ny industribyggnad. Med våra stomsystem – där pelarholkar, pelare, balkar, väggelement och bjälklag utgör baselement – erbjuder vi stor frihet till byggaren att anpassa byggnaden för verksamheten. Läs mer om våra industristommar på abetong.se > Industrier.

det finns i princip något för alla intressen på campusområdet. Förstahandsval även framöver

Att även i framtiden vara ett förstahandsval för ungdomar i Tingsryd är Wasaskolans ambition. Ytterligare ett exempel på hur man satsar framåt är att skolan anordnar och bekostar teoriutbildning för körkort för alla elever som börjar ett nationellt program under hösten 2018. Allt för att göra eleverna förberedda på arbetslivet.


70

utbildning

Affärstidningen näringsliv

En närmare och tryggare skola

Skolans kompasshall visar vägen. Uppvidinge kommun stoltserar med eftertraktade gymnasieutbildningar. Uppvidinge Gymnasieskola lockar inte enbart elever från den egna kommunen utan har även en del inpendlare från grannkommuner, däribland från Växjö. En skola som lockar elever från en större stad kan bland annat visa på gott rykte och bra programval.

Att vara en närmare och tryggare skola är viktigt för Uppvidinge Gymnasieskola. På den mindre

Foto: Hans Gustafsson, Effect Reklambyrå

skolan får eleverna en chans att synas och verkligen lära känna varandra och sina lärare. Det är högt i tak och alla får möjlighet att utvecklas i sin takt. tack vare individuella studieplaner. Bra på lärlingsutbildningar

Att verkligen ta fasta på det enkla och nära har blivit en ren konkurrenskraft för skolan. – Hos oss finns goda möjligheter att lägga upp sina studier efter egna mål och förutsättningar. Det är också därför vi satsar mycket på yrkesförberedande program och lärlingsutbildningar, säger Caj Stigson, rektor på Uppvidinge Gymnasieskola. Uppvidinge Gymnasieskola är specifikt bra på att utveckla lärlingsutbildningar och erbjuder den studieformen inom flera program. Samtliga yrkesprogram på skolan kan läsas som lärlingsprogram, det vill säga Barn- och fritidsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogram-

Elevarbeten som ska påbörjas, har påbörjats och har avslutats på bygg- och anläggningsprogrammet.

met, samt Industriprogrammet. Utöver dessa finns även Naturvetenskapliga programmet med två inriktningar att välja på. Möjligheter att läsa vidare

En vanlig missuppfattning är att yrkesprogram försvårar möjligheten att läsa vidare för den som vill. Det är en gammal och skev bild som Caj Stigson gärna medverkar till att förändra. – Våra program öppnar möjligheter inom väldigt många yrken. Bland lärlingarna finns just nu blivande plåtslagare, målare, undersköterskor, industritekniker

och barnskötare för att bara nämna en handfull. En yrkesutbildning stänger inte heller dörren för fortsatta studier. Genom individuella val kan alla program bli högskoleförberedande program – så valmöjligheterna är många. Viktigast 2019?

I anslutning till Uppvidinge Gymnasieskola bedrivs även grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare och gymnasial vuxenutbildning. Det borgar för en större mångfald vilket Caj Stigson ser som mycket positivt.

DIN LEVERANTÖR

när det gäller bearbetning av stångdetaljer och gjutgods Ljuders Nickelsilfverfabrik AB Centralgatan 12 365 45 Hovmantorp 0478-475 50 ljuders@ljuders.com www.ljuders.se

I väntan på omsorg och provtagning genom Vård- och omsorgscollage. Certifierad samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Att utveckla vuxenutbildningen med fler kurser gynnar också det lokala näringslivet. Alla grundläggande kurser som går att läsa på gymnasieskolan finns även att välja inom vuxenutbildningen, men då ofta i komprimerad form. Att vidareutveckla och stärka både gymnasieprogrammen samt vuxenutbildningens kurser blir det viktigaste för 2019.


Affärstidningen näringsliv

utbildning

Integration och kompetensutveckling i gemensamt erbjudande I Tingsryd, liksom i övriga landet, talas det mycket om att stärka samhällsnära tjänster som utbildning och vård. Högkonjunkturen i Sverige har pressat ner arbetslösheten och idag råder ett omvänt fenomen i form av kompetensbrist inom många branscher. Ett annat centralt område är integration, och det kan med fördel förenas med kompetensfrågan. Vid Tingsryd lärcenter vill man kombinera integrationsarbete med kompetensutveckling. Det görs redan sedan en längre tid inom flera av de gymnasiala yrkesutbildningarna, men ska nu förstärkas i två nya utbildningar inom industri och omsorg. Rektor Tony Lundström ser mycket positivt på utvecklingen där man redan har två fullsatta kurser inom industriteknik respektive barnomsorg. – I de här nya utbildningarna söker vi ta vara på befintlig kompetens som redan finns i Tingsryd. Bland nyanlända finns en stor kompetensresurs som kan vidareutvecklas till nytta för alla parter – företag i regionen får ett större rekryteringsunderlag och integrationen ökar, säger Tony. Satsar på bristyrken

I skrivande stund har de första kurserna på det nya industriprogrammet precis startat. Det kommer att bli mycket praktik och företagsbesök under utbildningens gång. Samma gäller för den nya utbildningen för barnskötare, som utvecklats för att möta ett stort behov bland regionens förskolor. Det kommer inte att bli några bekymmer för kursdeltagarna att få arbete direkt efter avklarade studier, tror Tony Lundström. – Vi satsar specifikt på bristyrken och det gör vi naturligtvis för att maximera chanserna till jobb. Det vi erbjuder är en kort väg till arbetsmarknaden och vi fokuserar främst på yrken som finns här

i närområdet. Uppskattningsvis går över 95 procent ut i arbete efter studier hos oss, säger Tony, som också poängterar att det är flexibiliteten i verksamheten kombinerat med lärarnas behörighet och engagemang som skapar framgång. Vid Tingsryd lärcenter kan man effektivt kombinera flera olika studier. Till exempel är det möjligt att kombinera Sfi (Svenska för invandrare) med en yrkesutbildning. Det gör att man som studerande kommer igenom systemet snabbare och står till arbetsmarknadens förfogande ofta inom månader istället för år. Fortsätter expandera

Tingsryd lärcenter har expanderat mycket under de senaste åren. Vårdutbildningar hålls i Ryd, några mil utanför Tingsryd tätort, i nya lokaler som anpassats för utbildningarnas innehåll och omfattning. Resterande utbildningar hålls i fräscha lokaler i centrum. Lärcentrum har dessutom utvecklat ett gränslöst samarbete med ett antal blekingekommuner, vilket innebär att man delar resurser inom vissa områden och vissa kurser kan sökas hos lärcentra som finns i Blekinge. Utbytet fungerar åt båda hållen och Tingsryd tar emot studenter från blekingekommunerna också. Elevassistent, barnskötare, vårdbiträde, undersköterska och industritekniker är de största yrkeskategorierna som Tingsryd lärcenter satsar på för framtiden. Lärcentrum är både teknikcolle-

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se Pg 90 20 90-0

ge samt vård- och omsorgscollege vilket Tony Lundström ser som en stor fördel. – Vi har en viktig roll som möjliggörare för tillväxt genom att erbjuda kompetensutveckling. Integration är en av de viktigaste frågorna i Tingsryd för framtiden och här har vi en bra lösning som kan gagna fler när vi fortsätter expandera, avslutar Tony med.

71


72

utbildning

Bo tryggt hos oss!

Tel: 0476-554 20 E-post: abo@almhult.se, www.almhultsbostader.se Köpmangatan 27, Älmhult

BUILT FOR YOUR WORLD

Affärstidningen näringsliv

Utökat studieval ska höja kompetensnivån i Växjö I Växjö har kompetensutveckling hög prioritet på alla nivåer. För drygt ett år sedan introducerades Växjölöftet som en samverkansmodell mellan offentliga aktörer, invånare och företag i Växjö. Inom den kommunala vuxenutbildningen har det banat väg för en banbrytande modell som lovar större flexibilitet och långt individanpassade utbildningar för en större målgrupp.

Det är inte bara industrin som känner av kompetensbristen i Sverige. Nästan alla branscher har ett växande rekryteringsbehov men tillgången på arbetskraft är begränsad. Ofta finns det motiverade och drivna människor att anställa, men lika ofta saknas någon nyckelkompetens hos dessa. En del företag anställer ändå, och satsar mycket kapital på egen upplärning. Men långt ifrån alla har den möjligheten. För att stötta den regionala utvecklingen har Växjölöftet introducerats som ett löfte om ökad samverkan mellan det offentliga, allmänheten och näringslivet. Fler möjligheter – snabbare process

Växjölöftet vuxenutbildning kan ses som ett alternativ till traditionell vuxenutbildning som fortfarande bedrivs i andra kommuner. Studerande inom Växjölöftet kan välja mellan över 20 olika utbildningsanordnare och i lång utsträckning skapa ett eget studieschema. Med ett brett kundval ska kvalitetsnivån i utbildningarna höjas, samtidigt som ökad flexibilitet gör att fler söker utbildningarna. – Deltagarna kan kombinera sina studier med ytterligare aktiviteter såsom arbete eller andra studier. Att till exempel kombinera studier i svenska språket med en yrkesutbildning kortar avståndet till arbetsmarknaden, till glädje både för den som studerar

Foto: Jusyf Bawar

och för företag som får ett större rekryteringsunderlag, säger Kristina Davidsson, enhetschef Växjölöftet vuxenutbildning. Växjölöftet vuxenutbildning grundas på en auktorisationsmodell med ett antal auktoriserade utbildningsanordnare som står för en eller flera valbara program och kurser. Det innebär att flera olika utbildningsanordnare kan erbjuda kurser inom samma område, och kursdeltagarna väljer den anordnare som man anser bäst möter det individuella behovet. – Det är ett ganska ovanligt system i Sverige men Växjölöftet ger en mycket snabbare process att bli auktoriserad anordnare, och det i sin tur ökar kursutbudet med fler valmöjligheter. Vi kan även tillsammans med anordnarna utveckla fler utbildningar under avtalstiden, utan att behöva upphandla allt igen, tillägger Kristina Davidsson. Stärker hela Växjö

växjöborna att kombinera vuxenstudier med andra åtaganden utan att omöjliggöra livspusslet. De som tidigare valde bort utbildning på grund av begränsade studietider kan nu delta i kompetensutvecklingsinsatser som i sin tur kan leda till nya karriärmöjligheter. – Tack vare Växjölöftet kan vi inom vuxenutbildningen bättre matcha utbildningsinnehållet till vad arbetsmarknaden efterfrågar. Vi arbetar mycket med introduktionsutbildningar inom yrkesprogrammen, som med fördel kan kombineras med Sfi till exempel. Dessa utbildningar är påbyggnadsbara, men man kan också gå ut i arbete direkt efter utbildningen och välja att läsa senare, berättar Daniel Åhlenius, utbildningssamordnare inom Växjölöftet. Den nya utbildningsmodellen fungerar som en väg rätt in i arbetslivet, med ökad sysselsättning och bättre integration som resultat. Växjölöftet stärker hela Växjö.

Det har alltså blivit enklare för

Foto: Jusyf Bawar

Växande Älmhult ± ett starkt näringsliv ± en gemensam röst Daniel Uppsäll 072-3024500 daniel@vaxandealmhult.se Växande Älmhult Box 27 343 21 Älmhult www.vaxandealmhult.se

Samverkan

Kompetens

Nätverk, lärande, affärer

Rekrytering, utbildning

Infrastruktur

Lagar/regler

Bostäder, markfrågor, kommunikationer

Handläggning, tillämpning

Vill du bli medlem? Välkommen!

Vi påverkar i ett antal pågående frågor


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

ENERGI & MILJÖ

73

Alvesta Energi om att vara smålänning Alvesta Energi vilar på långa anor men ligger knappast på latsidan när det gäller förnyelse. Det kommunala energibolaget har numera en näst intill fossilfri fjärrvärmeproduktion och satsar lika stort på att distribuera el till privata hushåll och företagskunder i Alvesta.

Det kommunalägda energibolaget Alvesta Energi värnar om det småländska affärsarvet. Det har man valt att sammanfatta i devisen 100 procent smålänning. Att vara smålänning innebär för Alvesta Energi att vara resurseffektiv och hållbar i sina val. Därför är fjärrvärmeproduktionen, som går till cirka 1600 kunder i Alvesta, förnybar till nästan 100 procent. – Fjärrvärmen produceras av biprodukter från lokala sågverk vid våra tre anläggningar i Alvesta, Vislanda och Moheda. Det är enbart vid serviceuppehåll som vi använder fossilt bränsle och knappt ens då, säger Mats Karlsson, vd Alvesta Energi. På temat hållbarhet

Få andra kommuner i Alvestas storlek kan erbjuda ett lika ut-

Inkoppling av ny nätstation. Foto: Alvesta Energi AB

brett fjärrvärmenät, och nästan ingen har en fossilfri produktion. Det gör att Alvesta Energi sticker ut ur mängden. Det gör man även med sin eldistribution med omkring 4900 elnätskunder. Här ersätts allt fler luftburna elkablar med vädersäkrade jordkablar, en omfattande investering som gör Alvestas elnät till ett av landets mest tillförlitliga. Det är investeringar som också platsar inom temat hållbarhet. – Att investera i ett mer pålitligt och stabilare elnät är en ren

överlevnadsstrategi. Vi har bara omkring fem mil kvar att gräva ner, men efter det ska det underhållas också. Det är ett projekt som egentligen aldrig tar slut, eftersom vi måste garantera hög tillgänglighet hela tiden. Samma gäller för fjärrvärmen. Mats Karlsson betonar Alvesta Energis förmåga att satsa förebyggande och ser mycket positivt på framtiden för bolaget som hållbar partner för hushåll och företag i Alvesta.

Kontakt i Växjö: tel: 0470-377 57

Foto: Alvesta Energi AB

Mail: michael.johansson2@peab.se


74

ENERGI & MILJÖ

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Alla bidrar i utvecklingen av gröna Alvesta VI ÄR EN OFFENSIV LEGOTILLVERKARE AV PRODUKTER I STÅL, ROSTFRITT OCH ALUMINIUM. MED HÖG KOMPETENS, LÅNG ERFARENHET OCH EN PRODUKTIONSANLÄGGNING I VÄRLDSKLASS SKAPAR VI KOSTNADSEFFEKTIVA PRODUKTIONSLÖSNINGAR TILL DIG SOM KUND. LOKGATAN 15 362 31 TINGSRYD TEL 0477-554 40

Etablera dig i Lessebo * Med Växjö och Kalmar på bra avstånd finns Lessebo med goda pendlingsmöjligheter. Ett guldläge för dig som vill etablera din verksamhet.

Filippa Lindberg och Emilia Lindberg sorterar med gröna och röda soppåsar i ett och samma kärl för miljön skull.

Det finns färdig industrimark mitt i Lessebo, precis vid järnvägen och bara ett stenkast från väg 25. Marken är redo, ring och prata med Conny Axelsson, 0478-125 40.

Alvesta Renhållning AB spelar en nyckelroll i utvecklingen av Alvesta som grön kommun. Hela Kronoberg har en hög miljöambition. Alvesta befinner sig sedan länge i framkanten av det arbetet och kommer att fortsätta driva miljöfrågorna med hög prioritet, lovar Conny Pettersson, vd på renhållningsbolaget.

Tack till alla arbetsgivare som hjälper oss rädda liv genom att låta er personal jobba som deltidsbrandmän!

RÄDDSAM

KRONOBERG KRONOBE RG Länets räddningstjänster, räddningstjänster, tillsammans! illsammans! a

Region Kronoberg har tillsammans med kommunerna i länet utvecklat en målbild för 2025 som enkelt sammanfattat går ut på att skapa grön tillväxt, det vill säga tillväxt genom att satsa på hållbara alternativ. Det omfattar all typ av verksamhet och alla branscher, samt inte minst alla som bor och arbetar i Alvesta som dagligdags kan göra bättre val för miljön. Alla kan bidra

För företag i Alvesta finns redan goda möjligheter att göra ett bra miljöarbete, genom att samarbeta med det kommunala renhållningsbolaget och ta del av deras miljötjänster. Faktum är att en smidig avfallshantering med en effektiv återvinning kan ge större ekonomisk vinst än vad många anar. Ju mer som kan sorteras rätt och återvinnas – desto lägre blir avfallskostnaderna. Men allt handlar inte om att spara en slant, utan snarare om att visa gott renommé genom att göra rätt. Allmänheten spelar också en viktig roll för miljöarbetet i Alvesta. Under 2018 introducerades sortering av matavfall med ett smart system. Samma kärl används som tidigare, men man sorterar enkelt sitt avfall i gröna

– Vi kör med optisksortering här i Alvesta Kommun, med matavfall i gröna påsar och restavfall i röda påsar. ARAB kör soporna i egen regi och med egna sopbilar, säger Conny Pettersson, vd.

och röda påsar. De gröna är passande nog för matavfallet. Det handlar om biologiskt nedbrytbara specialpåsar som automatiskt sorteras ut med optisk teknik. – Detta är ett genialt system. Det kräver inga extra kärl som tar plats ute hos kommuninvånarna, och systemet är enkelt att förstå så att alla kan göra rätt. Dessutom hämtas avfallet med samma fordon istället för flera och det har sparat in en stor investering för oss, säger Conny Pettersson. Även påsarna köps in med mesta möjliga besparing i åtanke. Tillsammans med kollegorna i Ljungby handlar Alvesta Renhållning upp påsarna till ett bättre pris, och därmed kan kostnaderna hållas nere för alla invånare i både Alvesta och Ljungby kommuner. Alvesta visar vägen

Det insamlade matavfallet är öronmärkt för biogasproduktion och går vidare till sortering i grannkommunen Ljungby, som har en modern optisk sorterings-

anläggning med hög kapacitet. – Alvestaborna gör en stor miljöinsats genom att tillhandahålla en viktig råvara för svensk biogasproduktion. Ambitionen är att öka den produktionen på riksnivå och då måste fler engagera sig. Här visar Alvesta som mindre kommun redan nu vägen för andra kommuner, menar Conny Pettersson. Långt ifrån alla kommuner sorterar matavfall idag. Det kan ofta bero på att man inte kan byta renhållningsfordon, eller inte har möjlighet att hämta flera gånger i veckan. – Men att sortera matavfall är inte så krångligt som man kan tro – med optisk sortering blir arbetet högeffektivt och mycket tillförlitligt. Allt insamlat avfall hamnar på samma sorteringsband och resten sköts per automatik. Den optiska sorteringsmetoden innebär en lägre investeringskostnad än andra alternativ, säger Conny Pettersson, som är mycket nöjd med uppstarten av den nya verksamheten.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

ENERGI & MILJÖ

75

Växjö Energi satsar mot att bli helt fossilfria 2020

På Växjö Energi producerar man värme, kyla och el av restprodukter från skogen som bark, spån, grenar och toppar som annars skulle gått till spillo. Foto: Jonas Ljungdal Den senaste investeringen i Sandviksverket, Växjö Energis kraftvärmeverk, var en av de största i kommunens historia och tog Europas grönaste stad ett steg närmare nollvisionen avseende miljöavtryck. Nu är Växjö Energi på väg mot nästa delmål då man satsar mot att bli helt fossilfria till 2020.

Om drygt ett år kommer det att vara avgjort: har Växjö Energi lyckats hålla ribban så högt som man fastställt många år tidigare? Det lokala energibolagets vd Erik Tellgren är övertygad om att Växjö Energi inte bara kommer att vara fossilfria – man kommer också att ta täten i hållbarhetsarbetet på en högre nivå. – Växjö Energi kan redan inspirera andra energibolag, liksom Växjö kommun kan gå i täten bland kommuner som satsar på ett aktivt miljöarbete. Samma uppdrag i 130 år

Växjö Energi har en lång tradition av att bidra till samhällets utveckling. – Vi hyllar vardagen i vår nya devis. Växjö Energi är en del av växjöbornas vardag genom att tillhandahålla viktig infrastruktur som fjärrvärme, el och bredband. Tjänsterna baseras idag på toppmodern och välinvesterad teknik, men uppdraget att underlätta i vardagen har Växjö Energi haft i 130 år, säger Erik Tellgren. Växjö var först i Sverige med att få ett allmänt elnät och belys-

ning. Det var endast fem år efter de största publika elnäten installerats i London och New York. Det ger en indikation över hur Växjö redan då var framsynta, vilket man också firar nu 130 år senare. I september tändes hundratals publika lampor för att fira jubileet och påminna om den avgörande tidpunkt då Växjö gick från de relativt opålitliga gamla oljelamporna till moderna elektriska ljus. För alla som vill leverera samhällsnytta

Erik Tellgren började jobba på Växjö Energi för tre år sedan. Samhällsnyttan förenad med ett konkurrenskraftigt och prisvärt alternativ är det som driver Växjö Energi – och det var också mycket därför som Erik valde energibolaget som arbetsgivare. – Alla som jobbar här är stolta över den infrastruktur som Växjö Energi har byggt upp. Att få ha förtroendet att vara en del av växjöbornas vardag, varje timme, varje dag, är ett stort uppdrag som vi tar på största allvar. Vi ska erbjuda högsta möjliga tillgänglighet och samtidigt vara en del av en hållbar framtid. Växjö Energi behöver se över kompetensförsörjningen på lång sikt och har redan nu etablerat samarbeten runtom i kommunen för syftet. Alla som vill vara med och leverera samhällsnytta med stor miljöhänsyn är potentiella medarbetare i det kommunala energibolaget.

Foto: Jonas Ljungdal

Erik Tellgren, vd Växjö Energi. Foto: Jonas Ljungdal


76

TRANSPORT & LOGISTIK

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Logistiknätverket i Växjö utmanar – Vad är logistik? Nästan alla företag är beroende av logistik på ett eller annat sätt – och de flesta tar för givet att den fungerar, säger Lennart Simm, logistikchef på Staples nordiska centrallager i Växjö samt ordförande för logistiknätverket. Han ställer den retoriska frågan för att understryka nätverkets betydelse för Växjö som etableringsort.

Logistiknätverket i Växjö når betydligt längre än vad man kan tro. Det omfattar nämligen all form av verksamhet som på något sätt kan kopplas till logistik, inklusive kompetensutveckling, produktutveckling och för att inte glömma allt kontorsmaterial som kan tänkas behövas i processen. – Logistiknätverket omfattar

idag ett 30-tal företag verksamma inom allt från handel till transport och logistik. Växjö kommun stöttar nätverket bland annat genom att förmedla kontakter mellan företag samt en enklare väg in till kommunen. Även utbildningsföretag är med i nätverket och att förmedla kontakt mellan dem och olika aktörer

Foto: Mats Samuelsson

som behöver kompetensutveckla är en nyckeluppgift, berättar Lennart Simm. För Växjös utveckling

Lennart Simm. Foto: Mats Samuelsson

Lennart Simm beskriver logistiknätverket som en partner i Växjö kommuns arbete med att vidareutveckla staden som logistiknav, samt stärka Växjö som etableringsort för fler typer av verksamheter. Medlemmarna träffas minst fyra gånger per år, en gång i kvartalet. – Väldigt många branscher har någon form av anknytning till logistik, eller är beroende av god

Home of the articulated hauler Volvo Construction Equipment, Braås

1966 lanserade vi världens första ramstyrda dumper här i Braås. Sedan dess har vi fortsatt att visa vägen. Med kundfokus och innovationsförmåga har vi revolutionerat transportmöjligheterna i svårframkomlig terräng. 2016 presenterade vi världens största ramstyrda dumper, A60H – The Beast. Nu utvecklar vi nästa generation. Smarta maskiner – byggda för att möta morgondagens krav på säkerhet, effektivitet och miljöhänsyn.

being the first. keeping the lead.

logistik för sin egen fortlevnad. Därför är det viktigt att underlätta i olika logistikfrågor och det är precis det vi jobbar med. Nätverket är av intresse för i princip alla typer av företag. Andra regioner och kommuner har naturligtvis egna logistiknätverk. Växjö vill vara annorlunda och utmana genom att visa på ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv, där fokus ligger på att fylla lokaler och ta vara på det som finns – istället för att bygga nytt bara för sakens skull. Naturligtvis byggts det även mycket nytt i Växjö, som är en av

södra Sveriges mest attraktiva etableringskommuner. – Många tävlar om titeln Sveriges hetaste logistikläge. Vi tror att definitionen om vad det verkligen innebär beror mycket på vad man som företag behöver och efterfrågar. Det vi förespråkar här i Växjö är goda samarbeten och att sätta upp gemensamma mål. Med den strategin har vi uppnått goda resultat hittills och vi kommer att fortsätta med samma koncept framöver, avslutar Lennart Simm.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

TRANSPORT & LOGISTIK

77

Brunskoggruppen i Ljungby skalar upp och vill bli fossilfria Det är med tankarna fulla av ED95 samt stort fokus på miljön som logistikföretaget Brunskoggruppen satsar framåt. Med nya lastbilar som släpper ut 95 procent mindre koldioxid än dieseldrivna motorer kan företaget möta marknadens mest krävande kunder både kostnads- och miljömässigt.

– Vi vill vara i framkant och ta ansvar för miljön, och vara med och påverka vår bransch i en gemensam strävan efter ett långsik-

tigt hållbart koncept med bland annat förnybara fossilfria bränslen i tankarna, inleder Brunskoggruppens vd Jörgen Wass. Vill ha mer förnybart

Brunskoggruppen har startat ett unikt miljöprojekt tillsammans med Electrolux, Atteviks, Scania, och Agroetanol. Det gemensamma huvudmålet är att minska utsläppen, och då främst genom att satsa mer på förnybara bränslen. – Den första lastbilen med förnybart bränsle som vi har i trafik nu är utrustad med en mindre motor och går endast i lokal trafik. Utvecklingen går fort på om-

rådet och redan nu utvecklas en ny, större motortyp för att klara längre sträckor. Vi kommer att ta in tekniken så fort den är tillgänglig, lovar Jörgen Wass. Electrolux är även med på att dra sitt strå till stacken. Miljövinsterna som kommer med alla satsningar på förnybart bränsle kan vara förenade med något högre transportkostnader på kort sikt. Brunskoggruppen försöker hålla nere kostnader och skapa en långsiktig lönsamhet för kunderna på alla sträckor, och i längden är ett klimatsmart alternativ det bästa ur alla perspektiv. Att ta ett långsiktigt miljöansvar förknippas med en vilja att skapa sunda, goda relationer där man tillsammans bidrar till ett bättre samhälle. Det är något som alla borde kunna skriva under på enligt Brunskoggruppen. Fixar det mesta inom logistik

Brunskoggruppen, med Ljungby som bas samt en kompletterande avdelning i Polen, har idag omkring 50 anställda och ett 30-tal fordon till förfogande. Verksamheten täcker både in- och utrikestransporter med alla transportslag. Den största delen av verk-

Andel högskoleutbildade i befolkningen 2017**

VÄLKOMMEN TILL ÄLMHULT KÄNN DIG SOM HEMMA

22,1 %

19,2 %

Från vänster Rune Ek, Electrolux, Jörgen Wass, Brunskoggruppen och Mattias Forsell, Atteviks.

samheten utgörs av lastbilstransporter i slingtrafik med fasta dagsrutter. Att vara väl uppdaterade med den senaste tekniken är viktigt i en konkurrensutsatt bransch som transport och logistik. Nyligen investerade Brunskoggruppen i ytterligare en kranbil och har nu fyra stycken med kapacitet på upp till 145 tonmeter, och lyfter då alltså upp till 22 ton. Med dessa utför man diverse uppdrag inom byggsektorn, inom industrin med maskintransporter och flytt av hela fabriker. Lagerverksamheten är också en viktig del som ständigt utvecklas. Utöver själva lagerhållningen kan man för kundernas

räkning ta emot beställningar över nätet, plocka och packa samt distribuera världen över. Många kunder har helt överlåtit den här delen av verksamheten åt externa partners och då är Brunskoggruppen ett konkurrenskraftigt alternativ. Företagets omsättning har vuxit med närmare 25 procent på bara ett år. – Vi står väl rustade idag, men fortsätter att satsa för att bli ännu bättre. Nästa steg i vår utveckling blir att rationalisera och samordna alla våra verksamheter till vårt lager i Ljungby. Vi räknar även med nyanställningar under hösten, säger Jörgen Wass.


78

TRANSPORT & LOGISTIK

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BRIOX SÖKER FLER KOLLEGOR TILL VÄXJÖ Briox framgångar fortsätter och vi söker nu efter flera fantastiska personer. Är du utvecklare, projektägare eller projektledare och vill komma till ett företag där din insats får direkt påverkan ser vi gärna att du tar kontakt med oss. Briox utvecklar ett modernt affärssystem och har kontoret på WTC. Läs mer på www.briox.se och skicka in ditt CV.

Staples effektiviserar kontorsarbete världen över Staples utmanar marknaden med sitt unika koncept för optimering av modernt kontorsarbete. Med hög tillgänglighet och ett brett utbud kommer man långt – detta relativt enkla tankesätt blev också grunden för Staples första varuhus för kontorsmaterial som öppnade i Boston i mitten av 1980-talet.

Välkommen!

Välkommen till Uppvidinge – ȱ Ĵȱ ȱ ª ȱ ȱ Ĵȱ ȱ § ǰȱ Ĵȱ ã ȱ ȱ ȱ ª ǯȱ ȱ ȱ ª ȱ§ ã ȱ ȱ ª ȱ ȱ ȱ ȱ § ȱ ȱ ǯ www.uppvidinge.se

Staples grundare Tom Stemberg hade själv fått uppleva hur begränsad marknaden faktiskt var utanför ordinarie kontorstid, och började således fundera på hur det moderna kontoret såg ut och hur man skulle kunna uppnå högre effektivitet genom ökad tillgänglighet. Verksamheten etablerades helt enkelt för att möta det moderna kontorets behov – samma grundsyn gäller än idag då Staples som världens största leverantör av kontorsmaterial hjälper företag att arbeta ännu smartare och effektivare. Kostnadsfördelar med nya tjänster

Lita inte på känslan – Business Intelligence från Pdb ger detaljerade insikter om hur din organisation verkligen arbetar och öppnar möjligheterna till effektivisering. Det skapar bättre affärer, rustar för framtiden och hjälper er att fatta rätt beslut, redan nu. Nu öppnar vi ett kompetenscenter för BI och digitalisering i Växjö. Vägen till bättre affärer har aldrig varit kortare. Välkommen!

pdb.se

I en föränderlig värld, där användningen av traditionellt kontorsmaterial minskar, har Staples introducerat nya lösningar för att optimera kontorsarbetet ytterligare. Allt mer kretsar kring service och olika tjänster som förenklar kundens arbete. Staples måste ligga steget före marknaden och kunna förutse morgondagens behov – Staples Solutions är ett bra exempel på det. – Med det nya konceptet Staples Solutions nås en ännu bredare målgrupp då vi även står för service av kontorets teknik, såsom skrivare och konferensutrustning till exempel. Även övervakning av mindre företags serverhallar finns att köpa som löpande tjänst inom det vi kallar för Staples Connect, berättar Lennart Simm, logistikchef på Staples nordiska centrallager i Växjö. Man kan säga att Staples kommer ännu närmare kunderna med Staples Solutions, som bland annat omfattar tjänster inom Staples Connect men som även har en rad andra tjänsteområden. Företagen behöver inte ha en egen IT-avdelning men kan ändå få tillgång till tjänster som tidigare förknippades med att ha en. – Naturligtvis innebär det stora kostnadsfördelar och tidsbesparing för företag, speciellt mindre aktörer, som idag kan dra nytta av kraftfulla IT-stöd som effektiviserar deras verksamheter men som själva inte behöver stå för IT-

Foto: Mats Samuelsson

kompetensen. Den har vi, understryker Lennart Simm. Näst intill oändliga möjligheter

Utan överdrift kan det konstateras att allt som behövs för att sköta ett modernt kontor finns hos Staples. Centrallagret i Växjö omfattar alla delar av Staples – från traditionellt kontorsmaterial till digitala tjänster. Under 2016 flyttades den danska lagerverksamheten till Växjö, och under 2017 flyttades även Staples Brandpartner, som bland annat gör tryck på arbetskläder, från Göteborg till det nordiska högkvarteret i Växjö. De olika verksamhetsgrenarna samsas i ett av världens modernaste lager för kontorsmaterial. Nytänkande har alltid varit kännetecknade för Staples. Lenn-

art Simm betonar att det också är synonymt med framtida satsningar där Staples undersöker möjligheter inom nya produktområden som skulle kunna ingå i Staples Solutions. – Ett affärsområde som redan är väletablerat i övriga Europa är kontorsmöbler och inredning. Det skulle mycket väl kunna bli nästa steg för oss i Norden. För vidareutveckling av Staples Solutions finns egentligen näst intill oändliga möjligheter – det skulle kunna innefatta allt från abonnemang på fruktkorgar till service av kaffemaskiner, funderar Lennart Simm. Det är ännu inte beslutat vilka tjänster som ska tillkomma – men vi kan ana oss till en utveckling där Staples följer sin ursprungliga idé om enkelhet, tillgänglighet och exceptionell service.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

TRANSPORT & LOGISTIK

79

Lyckas inom logistikbranschen med långvariga relationer NTG Växjö vill gärna vara med och driva utvecklingen inom transport- och logistikbranschen. Som en internationellt konkurrensutsatt bransch bjuder transportsektorn naturligtvis på utmaningar – men med rätt attityd och sunda värderingar kommer man långt enligt speditionschefen Niclas Suneson.

NTG Växjö är en del av den skandinaviska transportkoncernen Nordic Transport Group, som ofta beskrivs som Nordens snabbast växande aktör inom logistikbranschen. Det är egentligen inte så konstigt att gruppen fått en så pass storslagen titel. Affärsmodellen för NTG är unik och bygger på partnerskap där

entreprenörerna i nätverket har stor frihet i att utveckla den egna verksamheten. Satsar på långvariga relationer

Många av bolagen inom NTG har haft en kraftig tillväxt under de senaste åren. På NTG Växjö har man valt att skynda långsamt för att bibehålla värden som byggts upp under lång tid. – För oss är det långvariga relationer som gäller. De samarbeten som vi har byggt upp och vidareutvecklar är resultat av många år av engagemang kring kundernas logistik. Att bygga hållbara och långsiktiga relationer är bara möjligt om man har kundens bästa för ögonen, och det handlar om så mycket mer än att hålla lägsta pris, säger Niclas Suneson. – Vi är och ska vara konkur-

renskraftiga prismässigt – annars är vi inte ett hållbart alternativ för framtiden, fortsätter han. Men för oss är det också oerhört viktigt att ta vara på andra värden som skapar kvalitet i leveransen av våra tjänster, såsom god arbetsmiljö och miljömässigt hållbara alternativ med ny teknik och nya bränslen som exempel. Det kommer vi att satsa mycket mer på framöver. Kundanpassat håller i längden

Merparten av NTG Växjös trafik går mellan Sverige och Norge.

En mindre del går till övriga Europa via samarbeten med svenska och norska kunder. Fokus kommer även framgent att kretsa kring utveckling av den svenska och norska marknaden, där NTG Växjö står för transport av partigods och lagerhållning av allt från ventilationsutrustning till möbler. – Det finns många aktörer som konkurrerar om de största affärerna inom logistikvärlden. Det vi vill fokusera på är snarare småskalighet med god och personlig service. Det vi är riktigt bra på är att sy ihop en leverans

som passar den enskilda kunden – vi har inga standardslingor och kan därför anpassa vår produkt precis efter vad kunden efterfrågar, säger Gunilla Tuvgren, transportadministratör på NTG Växjö. Förmågan att tänka utanför ramarna och satsa på annorlunda koncept är en god investering för framtiden. För NTG Växjö har det visat sig mest lönsamt att hålla en hög servicenivå med kundanpassade leveranser och det är på samma väg man ämnar fortsätta framöver.

Konecranes Lift Trucks fortsätter på omfattande tillväxtresa Konecranes Lift Trucks i Markaryd är ett snabbväxande bolag med god lönsamhet, som idag är bland världens främsta i sin bransch. Företaget har gjort en fantastisk resa sedan starten 1994 och tillhör idag Konecranes Group som sysselsätter cirka 17.000 anställda världen över.

Konecranes Lift Trucks har sedan 2004 femdubblat sina volymer och har idag omkring 240 anställda i Markaryd där divisionens huvudkontor också finns, och verksamheten fortsätter att växa. Det finns ett stort behov av att hitta nya medarbetare till anläggningen i Markaryd, och till

Andreas Falk,

övriga kontor och fabriker i Kina, Frankrike och Italien. Allt är egenutvecklat

Konecranes Lift Trucks verkar på en global marknad och samarbetar med distributörer över hela världen. Hela 95 procent av tillverkningen går på export och den främsta målgruppen finns i hamnar och terminaler med omfattande hantering av tungt gods, företrädesvis då i form av containerhantering. Även företag inom tung industri som stål- och träindustri finns med bland huvudkunderna. Fordonsbranschens utveckling är av största intresse för Konecranes. Här sker för tillfället mycket utveckling inom automatisering, elektrifiering och digitalisering och Konecranes kan vara med och driva digitaliseringsarbetet inom den egna branschen, till nytta både för dess kunder, det egna bolaget, men också för kollegor och samarbetspartners. – Vi utvecklar, monterar och levererar alla våra produkter själva, berättar Andreas Falk, vd för Konecranes Lift Trucks i Markaryd. Den största produkten är en så kallad Reach Stacker, en specialutvecklad produkt för containerhantering som gör det lätt att

Konecranes reach stackers för containerhantering hos kunden Sri Trang, Thailand

både lasta och lossa containers då man har en bra överblick på händelseförloppet med lyftanordningen långt framför förarhytten. Den kommer utrustad med mycket digital teknik som bland annat väger varje lyft, mäter bränsleförbrukning, och även hur långt varje fordon körs, detta fjärregistreras och analyseras. Över 60 procent av alla fordon levereras idag uppkopplade för fjärrövervakning och insamlande av data som kan optimera kund-

nytta och kostnader för Konecranes kunder. Stora förändringar

En annan stor produkt är tunga gaffeltruckar som förutom i industrier också går i hamnar och på terminaler, dessa lyfter allt från 10 till 60 ton. Även dessa är utrustade med digital teknik. En viktig digital funktion för att förhindra och förebygga olyckor är så kallad geofencing, vilket innebär att man digitalt kan begränsa

var fordonen kan köra. – Stora förändringar väntas komma med automatisering och batteridrivna fordon, även hybrider, något som vi är ensamma med på marknaden idag. Det handlar om att sänka utsläppen och att hjälpa våra kunder både att bli miljövänliga och att få en mer effektiv verksamhet. Det är en mycket spännande utveckling där vi är måna om att vara bland de främsta, avslutar Andreas Falk.


80

IT

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Fortnox levererar en komplett företagarplattform Fortnox var först med bokföring på webben men det betyder inte att man kan luta sig tillbaka och vara nöjd för all framtid. Fortnox molnbaserade plattform för småföretag och redovisningsbyråer bygger på flera års utvecklingsarbete och kräver ett minst lika intensivt engagemang framöver.

Marknaden förändras ständigt och Fortnox har för avsikt att ligga steget före med en skalbar plattform för enklare och mer effektiv redovisning. Eftersom allt finns tillgängligt på webben via vilken uppkopplad dator eller smartphone som helst behövs inga krångliga platsberoende installationer eller backuper. Fortnox ser till att redovisningsarbetet kan flyta på – när som helst, dygnet runt. Och allt finns naturligtvis i tryggt förvar och är spårbart över tid i Fortnox system. Mer än bokföring

Fortnox har utvecklat flera lösningar som tillsammans bildar en komplett plattform för alla typer av ekonomitjänster och administrationen av dessa. Målgruppen är i första hand små- till medelstora företag samt redovisningsbyråer som vänder sig till samma målgrupp. – Vi bygger en hel företagarplattform, inte bara ett bokföringsprogram. Plattformen skalas enkelt upp efter behov och kan därför växa tillsammans med kundens verksamhet. Systemet kan även kopplas till branschspecifika lösningar från över 250 andra leverantörer som är integrerade i vårt system, förklarar Cesar Nilsson, produkt- och affärsutvecklingschef på Fortnox. Med Fortnox plattform samlas allt på ett ställe. En stor fördel med Fortnox lösningar är just enkelheten och den höga tillgängligheten. Eftersom alla har till-

gång till samma system kan man enkelt följa upp bokföringen och se vad som är gjort och vad som fortfarande behöver göras. För företag som vill sköta hela eller delar av bokföringen internt finns alla verktyg för att göra det. Vill man istället lägga ut arbetet på en redovisningsbyrå som använder Fortnox system så får man som kund ändå samma insyn i hela processen även när någon annan sköter den. Vill driva digitaliseringen

Vid utveckling av nya produkter och tjänster undersöks befintliga användares behov, trender och potentiella framtida behov. Fortnox var först med webbaserad bokföring men idag krävs det mer med fler integrerade system, fler användare, fler funktioner och en snabbare förändringsprocess som kräver skalbarhet. – Vårt viktigaste uppdrag är att serva företagen med lösningar som förenklar deras vardag och frigör tid för utveckling av deras kärnverksamheter. Vi ser deras tillväxt som en möjlighet för oss att vara med och påverka den allmänna samhällsutvecklingen. Ju fler kunder vi kan attrahera – desto större möjligheter har vi att påverka myndigheter och infrastrukturen för digitalisering i Sverige, menar Cesar Nilsson. Mer på gång

Små till medelstora företag har via Fortnox tillgång till bra och effektiva processer som förenklar redovisningsarbetet. Cesar Nilsson kallar det för storföretagslösningar för småföretag. Som ytterligare ett steg i utvecklingen satsar Fortnox mycket på att bredda tjänstesortimentet, nu senast med försäkringsförmedlingstjänster som lanserades under året. – Fler spår är under utveckling och det ska bli spännande att se vart vi landar med dem, avslutar Cesar Nilsson med.

sta m ä r f s ö j Väx r miljö fö ng! ckli e v t u s g a föret

idéer föds där människor möts öts

• flexibel kontors- och konferensmiljö • personlig service • affärsnätverk • kunskapsaktiviteter • sociala aktiviteter

www www.videum.se w.videum.se .videu

Cesar Nilsson, produkt- och affärsutvecklingschef på Fortnox.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

IT

81

Bättre samverkansmöjligheter för nytänkande redovisningsföretag Briox utvecklar nya samverkansmöjligheter för redovisningsföretag och deras kunder med hjälp av molnbaserade system. Med ett helt egenutvecklat och oberoende system för administrativa tjänster som redovisning, fakturering, säljstöd och tidsredovisning förenklar Briox arbetet för alla parter.

Efter några branta backar är Briox på banan igen med egna lösningar och en tydligare säljstrategi. Målgruppen är både leverantörer av redovisningstjänster och företag som köper ekonomiska tjänster. Att förenkla det dagliga arbetet och skapa en bättre grund för samverkan är huvudsyftet med Briox system. Storsatsar på Finland

Efter en stor omorganisation i verksamheten storsatsar Briox på den finska marknaden. Företaget hade höga uppstartskostnader då produkten både är avancerad och användarvänlig, men det var även en stor utmaning i lanseringen då man först satsade på två av Europas absolut största marknader – Storbritannien och Tyskland. – Genom att lägga all kraft på den finska marknaden har vi

lyckats få en god fart på tillväxten i bolaget och det ger utrymme för nya satsningar, säger Briox tidigare vd Johan Rutgersson, som har varit med under hela tillväxtresan och som tidigare har drivit andra framgångsrika företag inom finanssektorn. Tillsammans med Jens Collskog, medgrundare och tidigare vd på Fortnox, har den nya strategin formats och framgångsrikt implementerats. Nyligen meddelade Briox att Fredrik Hyltsten rekryterats som tillträdande vd, Johan Rutgersson stannar i bolaget som arbetande styrelseordförande. Redovisningsbyråer är numera den främsta kundgruppen. De har i sin tur många kunder, ofta små bolag som behöver hjälp med löpande redovisning. – Strategin är egentligen ganska enkel, fortsätter Johan Rutgersson. Om vi får fler redovisningsbyråer som kunder så ökar vi även inom andra segment, det vill säga via deras kunder, som också vill kunna sammanställa rapporter och få en god överblick över sitt ekonomiarbete. När båda parter använder samma system ökar samarbetet – det är den stora fördelen med Briox system. Därför satsar man enbart

på molnbaserade lösningar som alla kan använda, utan krångliga platsberoende installationer. Exporterar svensk kunskap

Med hjälp av sin nylanserade Briox Portal för redovisningsbyråer hoppas Briox på att nå ut till ännu fler. Finland har generellt inte kommit lika långt i sin digitalisering som Sverige. Finska företag efterfrågar emellertid en

minst lika hög tillgänglighet, och därför såg Briox en unik möjlighet på den finska marknaden. – Det fanns ett antal produkter på marknaden men ingen med lika hög tillgänglighet som vår. Det vi erbjuder är helt enkelt en bättre och mer kostnadseffektiv produkt på en marknad som efterfrågar moderna digitala lösningar, konstaterar Johan Rutgersson, som är mycket nöjd med det senaste årets utveckling inom

Från vänster Jens Collskog, Fredrik Hyltsten och Johan Rutgersson.

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, rådgivning och riskkapital till företag som vill utvecklas och växa. Läs mer på almi.se/kronoberg

Briox. Briox huvudkontor finns i Växjö, på WTC mitt i centrum. Det är naturligt med tanke på att produkten har utvecklats i Växjö och kompetensen finns här. Den svenska marknaden är dock inte aktuell för Briox, som istället kommer att fortsätta fokusera på utvecklingen i Finland och nu även Estland som blivit en naturlig förlängning på framgångarna i Finland.


82

IT

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Pdb vill bidra till framtidssäker digitalisering Det talas allt oftare om att framtiden för de moderna IT-bolagen ligger i gränslandet mellan IT-stöd och affärsutveckling. Det är inget nytt för Pdb, som sedan 1983 levererar beslutsstöd och digitaliseringslösningar för företag och organisationer runtom i Sverige.

Pdb arbetar med företag och organisationer av medelstorlek till stora internationella koncerner. Bland kunderna finns välkända bolag som cdon.com, Electrolux och Lammhults. Att utveckla beslutsstöd för en organisation med tusentals anställda är en uppgift som kräver vass kompetens, men även ömsesidig tillit mellan kund och leverantör. Pdb etablerades i Jönköping och öppnade därefter ytterligare ett kontor i Stockholm. Det småländska arvet lever kvar i form av personlighet och sinne för lönsamma affärer, en kombination

som annars kan vara svår att hitta i storstadsregioner. Med det nystartade kontoret i Växjö söker Pdb komma ännu närmare kunderna på nyckelmarknader i företrädelsevis Småland och Kronobergsregionen. – Att det nya kontoret hamnar just i Växjö har mycket att göra med det arv och den kompetens som byggts upp i regionen och som nu kommer att gagna ännu fler kunder och samarbetspartners här. Vi kommer att kunna skapa synergieffekter mellan huvudkontoret i Jönköping och det nya här i Växjö, säger Mattias Gröndahl, som blir ansvarig för Växjökontoret. Partner i utveckling

Pdb är medarbetarägt och alla medarbetare erbjuds möjlighet att bli partner. Mattias Gröndahl såg etableringen i Växjö som en stor möjlighet att få vara med och bygga upp en ny verksamhet från grunden. – Växjökontoret får ett stort upptagningsområde från Krono-

Pdb:s lokaler I Växjö Videum Science Park.

berg till Blekinge, men affärer kan naturligtvis tillkomma även utanför dessa regioner. Att följa

och stötta kundernas utveckling är det viktigaste för oss, säger Stefan Selvander, vd på Pdb Datasystem AB. Pdb är en partner i stora förändringsprocesser inom IT och affärsutveckling samt hela gränslandet däremellan. – Att hantera och analysera stora mängder data inom retail kan vara en uppgift, att driva digitaliseringsprojekt inom tillverkningsindustrin ett annat. Pdb är med hela vägen från behovsanalys till implementerat system, förklarar Mattias Gröndahl, som själv är expert på att koka ner stora datamängder till värdefull information som blir business intelligence. Vill möta Kronobergsföretagen

och Stefan Selvander utrymme för en aktör som fokuserar på de utmaningar som större företag har när det gäller digitaliseringens olika faser. – Vi söker utveckla Växjökontoret med fler kompetenser och börjar med en handfull experter som tillsammans täcker in samtliga affärsområden som finns inom Pdb idag. Det kan mycket väl tänkas att vi i Växjö kommer att starta upp helt nya affärsområden framöver, säger Stefan Selvander. – Just nu fokuserar vi på att bygga en verksamhet som täcker in de behov som Kronobergsföretagen har för att uppnå en framtidssäker IT-infrastruktur, inflikar Mattias Gröndahl som avslutning.

Växjö har många IT-bolag, men det finns enligt Mattias Gröndahl

Mattias Gröndahl, kontorschef Växjö /affärsutvecklare.

ElmNet och byanät i samverkan – lyckad modell för bredbandsutbyggnad Älmhults kommun har kommit långt i arbetet med att bygga ut fiberbredband till alla hushåll som önskar bli uppkopplade – och till sommaren 2019 är målsättningen att hela kommunen ska vara täckt av ett finmaskigt fibernät. Det kommunala fibernätsbolaget ElmNet kommer då att stå för fibernätet på 1/3-del av landsbygden samt alla större tätorter och byanätsföreningar för resterande 2/3-delar av kommunens yta.

Resan mot färdigt fibernät startade redan efter stormen Gudrun i och med att Telia/Skanova meddelade att man inte hade för avsikt att återuppbygga kopparnätet på stora delar av landsbygden –

de byar som därmed stod utan fast teleförbindelse såg sig nödgade att hitta andra alternativ till stabil och trygg uppkoppling för såväl telefoni som bredband. Hösten 2010 fattade kommunfullmäktige beslut om att satsa 40 miljoner kronor i utbyggnad av ett kommunalt fiberstamnät, till vilket samtliga kommunala arbetsplatser skulle anslutas men även för att ge byanätsföreningar anslutningspunkter mot ”cyberrymden”. Detta har sedan resulterat i ett samarbete som innebär att ElmNet via avtal med kommunikationsoperatör förser både sina egna kunder och byanätens medlemmar med en bred portfölj av tjänsteoperatörer samt att ElmNet ansvarar för drift och underhåll av samtliga anslutna byanät.

Denna metod, tillsammans med stort ideellt engagemang, har varit mycket framgångsrik för att få till en snabb utbyggnad av fiber på landsbygden samtidigt som byanätet slipper mycket administration och arbete med drift och underhåll. Därmed har en stor del av kommunens hushåll fått tillgång till ett fibernät som medger i stort sett hur hög hastighet som helst för slutanvändaren. ElmNet kan idag leverera upp till 1000 megabit per sekund och obegränsade datamängder. Varför välja ElmNets fibernät?

Tillsammans med samverkande byanät förfogar ElmNet idag över det överlägset mest yttäckande fibernätet i kommunen. Kapacitetsförstärkning, redundanta för-

bindelser och avbrottsfri elförsörjning till kritiska knutpunkter är nästa steg i att ytterligare snäppa upp driftsäkerheten och därmed gå ett steg längre än vad Post- och Telestyrelsen ställer som krav på nätägaren. Allt från dagens stora strömningar av film, avancerade övervakningssystem i realtid och vårdens digitala tjänster är exempel på funktioner som inte accepterar störningar. ElmNet erbjuder ett öppet nät, vilket innebär att alla företag som levererar internettjänster ges möjlighet att få tillgång till fibernätet på samma villkor. Som konsument ges man möjlighet att använda vilken tillgänglig bredbandsleverantör man själv önskar, beställning ske enkelt via tjänsteportalen. Företag som har behov av sk svartfiberförbindelse

kan naturligtvis också få hjälp med det. Hos ElmNet kan alla kunder själva göra en beställning av fibernätinstallation via hemsidan, detta gäller både privatpersoner och företag. Man följer de steg som presenteras och fyller i den information som efterfrågas. Kunden erbjuds även möjlighet att beställa hjälp med tomtgrävning av ElmNets entreprenörer. Enklare kan det knappast bli. Rustad för framtiden

Vi kan med säkerhet konstatera att utvecklingen inom i stort sett alla typer av verksamheter och alla branscher kommer att kräva allt snabbare uppkoppling – vilket man står väl rustad för att möta med fiberbredband från ElmNet.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

BANK & FINANS

83

Handelsbanken känner sina kunder bäst De många fördelar som kommer av lokala beslut och personlig rådgivning från en partner som verkligen engagerar sig är vad Handelsbankens kunder kan ta för givet. Handelsbanken har flest kontor av alla banker i Sverige, och det är en medveten satsning för att kunna bygga nära relationer med kunderna.

Inom Handelsbanken känner man sina kunder väl. Man nöjer sig helt enkelt inte med mindre. Finansiell rådgivning bör ges av någon som känner kunden och som förstår lokala förutsättningar. Här är Handelsbanken helt klart ledande i Sverige tack vare sin stora spridning med kontor kvar även på mindre orter. – Alla banker har ungefär samma grunderbjudande men vår grundläggande filosofi är att finnas nära kunderna och erbjuda en högre servicenivå med personlig prägel. Det personliga mötet kan inte ersättas vid livets viktigaste beslut, som till exempel finansiering av en bostad kan vara, men kan vara lika viktigt vid en mindre affär om kunden känner behov av stöttning, förklarar MajLis Pettersson, kontorschef på Handelsbanken i Växjö. Handelsbanken känner Växjö

Lokal närvaro och en väl fungerande digital tjänst med personlig rådgivning dygnet runt är vad dagens kunder väntar sig. Och det är precis vad Handelsbanken erbjuder. – Den lokala marknaden i Växjö ser inte likadan ut som den i Storstockholm. Vi ska ta ansvar för den lokala utvecklingen och då måste vi ju finnas här, precis där den sker. Jag tror att det är vår starka lokala närvaro som gör skillnad och som gör att vi kan fatta bättre beslut för våra kunder, menar Maj-Lis Pettersson.

Från vänster Camilla, Maj-Lis och Therese. Foto: Martina Wärenfeldt, MSTUDIO

Alla beslut som rör kunder i Växjö fattas lokalt av kundrådgivare som finns på orten. Denna decentralisering går mot strömmen inom bankvärlden generellt, men Handelsbanken har inte för avsikt att ändra inriktning, betonar Maj-Lis. – När man ringer Handelsbanken i Växjö är det någon från det lokala kontoret som svarar. Vi tar beslut lokalt inom allt från finansiering av företagsidéer till samhällsnära satsningar inom idrottsföreningar till exempel. Detsamma gäller finansiering och god placeringsrådgivning till våra privatkunder. Det lokala och digitala

Att Handelsbanken har byggt upp

en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett strikt kundansvar som baseras på nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det innebär också att kunderna har en hög medvetenhet kring vad banken kan erbjuda och står för. – Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för våra kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först, fortsätter Maj-Lis Pettersson. En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former. Att utveckla kombinationen av det lokala och det digitala erbju-

Brunskoggruppen AB Box 865, Ringvägen 2, 34118 Ljungby Tel: 0372-669 00 www.brunskog.se

dandet är vad Handelsbanken jobbar med för framtiden. Man lägger stora resurser på att utveckla digitala tjänster i enlighet med kundernas krav, och det ska vara lätt att komma i kontakt med banken vid behov. – Med hjälp av det digitala kan vi faktiskt komma ännu närmare våra kunder. Vi kommer inte att

ersätta det personliga mötet med det digitala men vi kommer att erbjuda kunderna möjligheten att välja hur de vill träffa oss, och därmed förenkla deras vardag genom att vara både lokala och digitala, säger Maj-Lis Pettersson som avslutning.


84

TURISM & MÖTESPLATS

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Litet personligt hotell med stort hjärta För den som söker Växjös bästa utgångspunkt för nöjen och sevärdheter är Clarion Collection Hotel Cardinal ett givet val. Hotellet ligger mitt på en gågata i centrala Växjö med bland annat Växjö Konserthus, Växjö Teater och Domkyrkan på gångavstånd. Här möts gästerna av tidlös elegans och småländsk okonstlad gästfrihet.

Många stamgäster kan vittna om att Clarion Collection Hotel Cardinal är en pärla mitt i staden. Det gäller inte bara läget, som förvisso är bland det första man söker på inför besök i en ny stad, utan även den höga servicenivå som förknippas med alla hotell under Clarion Collection. Ett tydligt exempel: Afternoon Sweets och kvällsmål ingår för alla gäster – bättre kan det inte bli efter en heldag på stan, oavsett om man reser för nöjen eller affärer. Vida känt bemötande

Hotel Cardinal är en del av den större kedjan Nordic Choice Hotels, och har därför ett stort kontaktnät inom branschen. Stora ägare till trots – hotelldirektör Camilla Klüft beskriver Hotel Cardinal som ett litet personligt hotell med stort hjärta, där gästerna känner sig sedda och där man kan vara lite som hemma. – Hos oss får man vara som man är, och alla får plats. Vi uppmärksammar varje gäst och kommer ihåg dig till nästa gång du besöker oss, säger Camilla. Hotellet är inte nyrenoverat, men kan erbjuda komfortabla, stilrena rum som passar de flesta.

Clarion Collection Hotel Cardinal ligger mitt i centrum med 2 minuters gångväg från Växjö Centralstation.

Den största tillgången är emellertid personalen som tillsammans står för en oslagbar serviceanda, enligt Camilla. – Det är helt klart personalen vi lever på. Om man som hotellgäst värdesätter service och enkelhet så är vi det bästa valet i Växjö, tillägger hon. Hotel Cardinals bemötande är vida känt och många beskriver personalen som personliga och engagerade. Så har det varit allt sedan Per Gunnar Sundberg blev

Terassen – en liten gömd grön oas mitt i hotellet.

känd som Växjös hotellkung då han gärna hämtade gästerna på flygplatsen i sin egen Rolls Royce. Även om bilen nu är utdaterad är en hög servicenivå lika aktuell idag då hotellet drivs av Choice. Den anrika fastigheten ägs fortfarande av andra generationen efter Per Gunnar Sundberg. Växjös hemtrevligaste hotell

God service är det man kommer

längst på i hotellbranschen, menar Camilla Klüft, som har varit verksam inom hotellbranschen under i stort sett hela sitt yrkesliv. För framtiden hoppas hon på en uppdatering i interiören på Hotel Cardinal, men det viktigaste är ändå att bibehålla den höga servicenivå som redan är väletablerad på hotellet. – Vi vet att många uppskattar konceptet där vi erbjuder ett enklare val, helt enkelt. Som till exempel kvällsmål som ingår för

alla, man vet att det finns och att det är ett bra alternativ här på hotellet. Utöver kostnadsfördelen så är det naturligtvis enkelheten vi vinner på med det konceptet, förklarar Camilla. Att bygga fler rum eller bygga ut konferensdelen är inte aktuellt, men man kommer lägga mycket energi på att förädla det som redan finns och göra hotellet ännu mer känt som Växjös mest personliga och hemtrevliga hotell, lovar Camilla som avslutning.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

TURISM & MÖTESPLATS

85

Smålands designhotell stärker Glasrikets attraktionskraft

Smålands designhotell, Kosta Boda Art Hotel, lockar gäster från när och fjärran till en inspirerande och kreativ miljö som gjord för lyckade möten. Hotellet har ingen motsvarighet vare sig i Sverige eller resten av världen, vilket också förstärker erbjudandet mitt i Glasriket.

Kosta Boda Art Hotel bjuder på en upplevelse utöver det vanliga. Här samsas unik glaskonst med regionens starka entreprenöriella arv och det typiskt småländska intresset för att göra bra affärer. Hotellets prisbelönta design är resultatet av flera års engagerat arbete i nära samverkan med några av Kosta Bodas mest framstående formgivare genom tiderna. – Alla rum innehåller konstglas och ett exempel på hur det affärsmässiga möter arvet från Glasriket är att allt går att köpa, även de alster som står i de offentliga miljöerna, informerar vd Ulrica Olsson, som även påminner oss om att hotellet grundades för att stärka regionens attraktionskraft med fokus på traktens unika glasbruksmiljö. – Att bevara och stärka regionens glastradition är även huvudfokus för vår framtida utveckling, tillägger hon. Något för alla

Kosta Boda Art Hotel har ofta spännande evenemang och specialerbjudanden för olika målgrupper. Alla är välkomna, från spagäster och semesterfirare till affärsresenärer. Kort sagt – hotellet bjuder på en unik upplevelse för alla som har vägarna förbi Småland. – Efterfrågan på upplevelser ökar och vi ser tydligt att trenden visar på fortsatt ökat intresse för att konsumera just upplevelser. Man vill helt enkelt unna sig något extra och här har vi väldigt mycket att erbjuda för en bred målgrupp, säger Ulrica Olsson. På Kosta Boda Art Hotel finns utöver kreativa mötesmiljöer och fantastisk glaskonst ett glasinspirerat spa och en pool med undervattensutställningar, en välre-

nommerad restaurang samt en bar helt i glas för stämningens skull. Hotellets femstjärniga spa är mycket uppskattat och har paket för olika tillfällen och olika typer av behandlingar.

kan vi spinna vidare på. Det kommer nya formgivare hela tiden och alla bidrar till att förnya glaskonsten, menar Ulrica Olsson.

Glaskonst och relaterade upplevelser är med andra ord en framtidsbransch med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Kosta Boda Art Hotel är ett

showroom som lever och utvecklas tillsammans med Småland och med nya likväl som gamla formgivare.

Glas håller över tid

För att möta marknadens efterfrågan måste den moderna glaskonsten omformas och utvecklas mot en mer upplevelsebaserad produkt, och det har Kosta Boda Art Hotel lyckats paketera i en unik hotellupplevelse kantad av aktiviteter som glasblåsning, glasoch dryckesprovningar samt guidade turer. – Glas håller som upplevelse över tid. Det är en unik produkt och eftersom vi byter utställningar hela tiden blir det en ny upplevelse varje gång man besöker oss. Hantverket uppskattas i Sverige såväl som utomlands och det

We don't know everything But we know foil. And everything about wrapping with it. Try us. IKEA has for years.

We’re nothing new We just bring the news to the industry.


86

TURISM & MÖTESPLATS

AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

Elite Hotels lyfter mötesstaden Växjö Elite Hotels har med sina två anläggningar en stark närvaro i evenemangs- och mötesstaden Växjö. Extra spännande är att de båda hotellen är så olika varandra, Stadshotellet med sin pampiga historia och Elite Park Hotel med sin moderna minimalism. Samtidigt råder samma känsla för detaljer, service och framförallt bra möten.

På Elite Hotels vill man främja möten mellan människor i kreativa miljöer. Som hotellkedja sticker Elite Hotels ut ur mängden med en lite annorlunda inriktning. Elite Hotels står för det flärdfulla och eleganta, och förenar det med förstklassig service, god mat och inte minst framgångsrika konferenskoncept.

att vi kan erbjuda ett brett utbud, staden får allt fler besökare vilket givetvis gynnar hotellverksamheten. Samtidigt är det viktigt att vi kan erbjuda något unikt, något som gör att man skapar minnen från Växjö, påminner Helen Bäckstedt. På Stadshotellet finns exempelvis den brittiska puben Bishop Arms som årligen lockar uppemot 40.000 besökare. Det är en speciell stämning som måste upplevas, komplett med regionens bredaste utbud av öl- och whiskysorter samt en spännande pubmeny. Nattklubben på Stadshotellet är också helt nyrenoverad. In i nästa fas

Både Stadshotellet och Elite Park Hotel ligger i stadskärnan. Stads-

Elite Park Hotel och Växjö Konserthus.

hotellet ligger intill centralstationen och Elite Park Hotel ligger på gångavstånd från innerstaden. Med Växjö Konserthus alldeles intill har Elite Park Hotel utrymme för större möten och kongresser. Elite Hotels är på väg in i en ny fas. Under kommande år ska Stadshotellets karaktär förändras

då många enkelrum kommer att byggas om till mindre dubbelrum. Med fler dubbelrum kommer Stadshotellet att kunna vara

förstavalet för en mycket större målgrupp. Det är en viktig del i Elite Hotels ambition om att vara allas favorithotell i Växjö.

Mycket nytt i hotellen

Båda hotellen har renoverats i omgångar under de senaste åren. I det anrika Stadshotellet, som med sina 163 rum dessutom är Växjös största hotell, finns mycket bevarat från 1800-talets flärd med högt i tak och pampiga salar. Samtidigt har hotellet fått fler helrenoverade badrum och uppdateringar har även gjorts i konferensrummen. Flera av Stadshotellets enkelrum har fått helt nya uttryck för att passa den moderna gästen. Elite Park Hotel har också fått en ansiktslyft. Två hotellvåningar har gjorts om för att skapa en mer ombonad och hemtrevlig känsla. Det är en investering som omfattar ett 40 tal rum. – Vi vill stå för en unik hotellkänsla som förmedlar ett ombonat intryck. För att skapa det använder vi oss bland annat av heltäckningsmattor, kuddar och mycket textilier. Det ska kännas hemtrevligt och bekvämt hos oss, och vi ska bredda oss ännu mer genom att erbjuda fler valmöjligheter. Därför ser rummen olika ut beroende på vad gästen behöver och efterfrågar, förklarar Helen Bäckstedt, General Manager för Elite Hotels i Växjö.

Härlig svit på Elite Stadshotellet.

Vill erbjuda bredd och spets

Tillsammans står de båda hotellen för en helhet i en av södra Sveriges mest besökta städer, i en region som utmärker sig allt mer i fråga om utveckling och tillväxt. – Vi strävar efter att ge våra gäster en totalupplevelse och därför erbjuder vi så mycket mer än bara hotellrum. I en växande stad som Växjö är det oerhört viktigt

Elite Stadshotellet i Växjö.

Mångfalden är stor när det kommer till hotellrum.


AFFÄRSTIDNINGEN NÄRINGSLIV

TURISM & MÖTESPLATS

Lugnet möter företagande. Med sin starka infrastruktur är Alvesta ĞƩ ŶĂǀ͕ ŝ ƐƂĚƌĂ ^ǀĞƌŝŐĞ͘ ,ćƌ ŚŝƩĂƌ ĚƵ ďƌĂ ĨƂƌƵƚƐćƩŶŝŶŐĂƌ ĂƩ ďŽ͕ ǀĞƌŬĂ ŽĐŚ ĞƚĂďůĞƌĂ ƐŝŐ͘ :ćƌŶǀćŐ͕ ŇLJŐ ŽĐŚ ƌŝŬƐǀćŐĂƌ ƐŬĂƉĂƌ ĞŶ ŚƂŐ ƟůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚ ŽĐŚ Ŷćƌ Ͳ ŚĞƚĞŶ Ɵůů sćdžũƂƐ ƵƚďƵĚ ŽĐŚ >ŝŶŶĠ Ͳ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĞƚ ďŝĚƌĂƌ Ɵůů ŬŽŵŵƵŶĞŶƐ ĂƩƌĂŬƟǀŝƚĞƚ͘ Ʃ ŐŽƩ ĨƂƌĞƚĂŐƐŬůŝŵĂƚ͕ ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƚ Ŭ ƉůĂĐĞƌĂĚ ůĞĚŝŐ ǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚƐŵĂƌŬ ŽĐŚ ƐŶĂďď ŬŽŵŵƵŶĂů ƐĞƌǀŝĐĞ ůLJŌĞƌ ĚĞƚ ů ůŽŬĂůĂ ŶćƌŝŶŐƐůŝǀĞƚ͘ ĞŶ ŶLJĂ ŶĂƟŽŶĂů Ͳ ͘ ƉĂƌŬĞŶ ƐŶĞŶ͕ ďŝĚƌĂƌ Ɵůů ĂƩ ďĞƐƂŬƐ Ͳ Ě ŶćƌŝŶŐĞŶƐ ĨŽƌƚƐĂƩĂ ƐƚĂƌŬĂ ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͘ Ă >ćƐ ŵĞƌ ƉĊ

^ƂĚƌĂ ^ǀĞƌŝŐĞƐ ŵŝƩƉƵŶŬƚ͘ Ğ Alvesta kommun n och våra bolag:

87


Posttidning

B

Avsändare: Affärstidningen Näringsliv, Box 2079, 433 02 Sävedalen

REACH FURTHER WITH SIRIUS

EVOLUTION Prepared for the future

SATURNUS | MERCURIUS

6JKU [GCT VYQ PGY QKN EJGOKECN VCPMGTU YKNN DG FGNKXGTGF CPF RWV KP VQ UGTXKEG CU RCTV QH VJG 5KTKWU ƃGGV 6JG FGUKIP KU FGXGNQRGF KP EQQRGTCVKQP DGVYGGP 5KTKWU CPF (-#$ DCUGF QP CP GHƂEKGPV JWNN FGUKIP YKVJ HQEWU QP HWGN EQPUWORVKQP 6JG VYQ &96 VCPMGTU YKNN JCXG +%' ENCUU # CPF DG GSWKRRGF YKVJ VJG NCVGUV VGEJPQNQI[ VQ EQORN[ YKVJ HWVWTG TGIWNCVKQPU UWEJ

SIRIUS SHIPPING RTQXKFGU GHƂEKGPV VTCPURQTVCVKQP YKVJ UCHGV[ CPF GP XKTQP OGPV KP HQEWU 9KVJ C JKIJN[ VTCKPGF UVCHH CPF YGNN OCKPVCKPGF RTQFWEV EJGOKECN CPF .0) VCPMGTU 5KTKWU YKNN OGGV [QWT JKIJGUV GZRGEVCVKQPU 5GG QWT ƃGGV CV www.siriusshipping.eu

CU 6+'4 +++ 6JGUG CFFKVKQPU VQ QWT ƃGGV CTG RTGRCTGF VQ DG EQPXGTVGF VQ TWP QP .0) YKVJ VJG FGEM UVTGPIVJ CPF UVCDKNKV[ VQ OQWPV VYQ .0) VCPMU QP FGEM 9KVJ VJGUG QRVKOK\GF XGUUGNU YJKEJ YKNN DG VJG OQUV GHƂEKGPV KP KVU UGIOGPV 5KTKWU EQPVKPWGU VQ KPXGUV KP UWUVCKPCDNG UJKRRKPI VQ RTQXKFG DWUKPGUU YKVJ UCHGV[ CPF GPXKTQPOGPV KP HQEWU


Bron Innovation tar vara på möjligheter med digital utveckling

/sidan 27

Mitthem storsatsar och bygger 500 nya lägenheter till 2021

Fortsatt stort rekryteringsbehov inom Myndighetsnätverket

Permascands resa i utvecklingens framkant

/sidan 36

/sidan 4

/sidan 11

Sundsvall Del

2

Medföljer som bilaga i Affärstidningen Näringsliv nr 4 - 2018

Skifu presenterar Sundsvalls framtida resecentrum

/sid 16 Casino Cosmopol förgyller företagsevent

/sid 10 Sunds Fibertech möter växande efterfrågan

/sid 14 Norra Kajen blir en helt ny stadsdel längs havet

/sid 32-33

Foto: Kristofer Lönnå

REGIONEN .......................................................................2–18 KOMMUNER...................................................................19–22 INDUSTRI.......................................................................23–26 IT ..................................................................................27–31 BYGGANDE & BOENDE ...................................................32–37 ENERGI & MILJÖ ............................................................38–39


2

regionen

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Charlotte Kalla:

”Jag har möjligheter att utvecklas i Sundsvall” En ovanligt varm och lång sommar betyder inte extra ledighet och vila för alla. För en av den svenska skidsportens starkast lysande stjärnor, Charlotte Kalla, har sommaren 2018 varit en av de mest intensiva träningsmässigt. Hemma i Sundsvall har hon tillgång till allt som behövs för sina tuffa träningspass året om.

Charlotte Kalla är en av Sveriges mest folkkära idrottare. Hon syns ofta i sammanhang där solidaritet och samhällsutveckling står i centrum, och talar gärna för Sundsvalls fördelar som idrottsoch evenemangsstad. Att vara en god ambassadör för bostadsorten Sundsvall ser Kalla som ett sätt att ge något tillbaka till staden. – Jag är superglad över att ha hittat hit. Utan att överdriva kan jag intyga att Sundsvall erbjuder fantastiska träningsmöjligheter året om. För mig är det oerhört viktigt att hålla en hög träningstakt även under sommaren och det känns naturligtvis väldigt positivt att jag kan göra det på hemmaplan, säger Charlotte Kalla, som är född och uppvuxen i Pajala kommun i Norrbotten och som flyttade till Sundsvall 2011.

Affärstidningen

BESÖKSADRESS Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen TELEFON 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HEMSIDA www.naringsliv.se

ANSVARIG

UTGIVARE

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

EKONOMICHEF Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

REDAKTÖR Maria Lind, maria@naringsliv.se

REDAKTIONSSEKRETERARE Carina Olofsson, co@naringsliv.se Marie Landell, ml@naringsliv.se

FÖRSÄLJNING BILAGAN Håkan Högberg, hh@naringsliv.se Bengt Asplund, ba@naringsliv.se

TEKNISK

PRODUKTION

Tidningsbyrån i Jönköpings län

TRYCK V-TAB Västerås 2018 ISSN: 0281-6989

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertyck förbjudes.

UTGES

AV

Charlotte Kalla och Ebba Andersson konkurrerar på banan men är också goda vänner.   Foto: Kristofer Lönnå Utvecklas i Sundsvall

Som idrottare i den absoluta eliten har Charlotte Kalla ett strängt schema. Men i Sundsvall finns fina möjligheter för alla att träna, elit som amatör. Det är inte minst den nya rullskidbanan på Södra berget ett bra exempel på, en bana med hög tillgänglighet och anpassning som passande nog döpts efter Sundsvalls ambassadör till Kallaspåret. Att kunna åka skidor direkt hemifrån är vanligt för många som bor i Sundsvall. Att även kunna ta sig ut på rullskidor under sommaren tack vare till-

gänglighetsbanan är ytterligare en fjäder i hatten för staden, som gärna vill profilera sig som framstående idrottsstad i hela Norden. – Jag har lättare att kombinera mina olika åtaganden tack vare Sundsvalls stora utbud av träningsmöjligheter, bekräftar Kalla. Jag har valt att bosätta mig i Sundsvall för att jag vet att jag kan utvecklas som skidåkare just här. Dessutom är läget fördelaktigt mitt i Sverige, med bra logistik till och från Stockholm bland annat. – Det är många andra saker jag upptäckt efter hand som jag verk-

ligen uppskattar med Sundsvall. Det finns en gammal, vacker stadskärna med unik atmosfär i Stenstan bland annat. Jag är stolt över att kunna visa upp Sundsvall för andra och det är helt fantastiskt att få se staden blomstra. Charlotte Kalla syns ofta ute på Sundsvalls restauranger. Att ta sig tid för socialt umgänge har blivit viktigare under de senaste åren, enligt henne själv. Först Seefeld – därefter Peking?

Sundsvall har fått värdskapet för SM-veckan vinter 2019. Inte helt

oväntat blir Charlotte Kalla en av ambassadörerna för evenemanget. Men hennes största kraftinsats kommer att gå till skid-VM i österrikiska Seefeld, som hon själv också uttrycker det: – Seefeld är mitt främsta mål just nu. Många förväntar sig nog att Kalla även ska tävla för Sverige under vinter-OS i Peking 2022. Själv har hon enligt egen uppgift inte hunnit fundera så långt, men självklart skulle det vara en viktig milstolpe att nå i karriären.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

regionen

3

SM-veckan tillbaka i Sundsvall 2019 Sundsvall är en idrotts- och evenemangsstad att räkna med. Kommunen, Näringslivsbolaget samt inte minst företagare i Sundsvall tar alla möjligheter att marknadsföra staden som en av landets främsta när det gäller just idrottstävlingar och folkfester kring sport. Nu råder speciellt guldläge då SM-veckan kommer tillbaka till Sundsvall under 2019. Mats Ågebrant på Näringslivsbolaget har under en lång tid arbetat för att locka fler evenemang till staden och har ett särskilt gott öga till SM-veckan. – Det känns fantastiskt roligt att SM-veckan kommer tillbaka till Sundsvall nästa år, säger han. Med tanke på att vi i Sundsvall har arrangerat evenemanget tre gånger tidigare, inklusive den första SM-veckan någonsin år 2009, är det nog många som känner att cirkeln sluts nu. Det blir dessutom tioårsjubileum för SM-veckan och det ska vi fira lite extra. Sundsvall kommer att stå värd för SM-veckans vintersporter och Malmö har kammat hem förmånen att få arrangera dess motsvarighet under sommaren. – När SM-veckan arrangerades för första gången var det med fem olika idrotter. Nu handlar det om närmare 30 vintersporter med tävlande från hela världen som samlas i Sundsvall. Det är klart att vi är taggade inför det, säger Mats Ågebrant. Bland de främsta ambassadörerna för Sundsvall och SM-veckan finns folkkära Charlotte Kalla, som sedan många år bor och tränar i Sundsvall. För att understryka Kallas betydelse för staden har nya tillgänglighetsbanan,

som är en tillgänglighetsanpassad rullskidbana öppen för alla, uppkallats efter henne. Tillgänglighetsbanan visar också att Sundsvall satsar på inkluderande idrott och då inte minst när det gäller skidåkning. Mer än idrott

SM-veckan är ett av Sundsvalls viktigaste evenemang under året. Samtidigt pågår ett antal andra stora satsningar som sätter Sundsvall på världskartan, och det handlar om mycket mer än idrott. Staden är sedan tidigare känd för sitt expansiva IT-kluster, med mycket kompetens inom området samt goda utvecklingsmöjligheter tack vare god infrastruktur. Att Myndigheten för Digital förvaltning etablerats i Sundsvall, med uppstart i september i år vilket ger över 70 nya jobb direkt i verksamheten samt ännu fler indirekt, kommer därför inte som en större överraskning. Det var enligt Mats Ågebrant ganska väntat, eftersom man visste att myndigheten skulle värdesätta närheten till andra statliga verksamheter som redan finns i Sundsvall. – Det välkända myndighetsnätverket som vi har i Sundsvall borgar för god samverkan och till och med för resurs-

delning mellan olika statliga institutioner. Jag tror att det var en starkt bidragande faktor bakom beslutet att etablera den nya myndigheten just här, funderar Mats Ågebrandt, som själv har varit med i etableringsarbetet tillsammans med flera kollegor från bland annat Näringslivsbolaget, Mittuniversitetet, andra myndigheter och kommunens inflyttningslots. Lovar utökad destinationsutveckling

Det är många järn i elden just nu. Utöver den nya myndighetens etablering, ännu fler arbetstillfällen och den efterlängtade SM-veckan kan Sundsvall även visa upp ett gediget destinationsutvecklingsarbete tillsammans med grannarna Timrå och Ånge. Sedan 2015 har det genererat en mer omfattande mötesverksamhet i miljonklassen och det samarbetet ska intensifieras. – Sundsvall har verkligen mycket att se fram emot, konstaterar Mats Ågebrant avslutningsvis.

STÖRRE. BÄTTRE. TILLSAMMANS. actemium.se


4

regionen

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Fortsatt stort rekryteringsbehov inom Myndighetsnätverket Myndighetsnätverket i Sundsvall samlar 18 myndigheter med 18 olika uppdrag kring gemensamma utvecklingsfrågor. Nätverket har etablerats främst för att man med gemensamma krafter ska stärka erbjudandet inom varje myndighet och samtidigt effektivisera arbetet till förmån för dem de är till för.

Digitalisering och användning av it för att höja servicenivån, kompetensutveckling och rekryteringsfrågor är exempel på några av de viktigaste områdena som medlemmarna i Myndighetsnätverket samverkar kring. Katarina Nordensson, som vid sidan av rollen som koordinator för Myndighetsnätverket även är generaldirektörens sekreterare på SPV, tycker att samarbetet fungerar mycket bra och att nätverket verkligen skapar verkstad och är nytänkande. Omfattande kompetensutvecklingsarbete

För att behålla och utveckla en god servicenivå krävs tillgång till riktigt bra kompetens. – Istället för att varje myndighet var för sig marknadsför sitt erbjudande som arbetsgivare ser vi i Myndighetsnätverket till att information som gynnar alla medlemmar kommer ut till rätt målgrupper vid rätt tidpunkt. Att till exempel uppvakta studenter som framtida medarbetare gör vi återkommande, berättar Katarina Nordensson. Kompetensutvecklingsarbetet är ganska omfattande inom Myndighetsnätverket. Olika gemensamma utbildningar, till exempel inom it och ledarskap, finns för personal inom alla myndigheter. Utbildningarna bjuder också på ypperliga tillfällen för deltagarna att knyta kontakter och dela sin kunskap med kollegor på de andra myndigheterna. Det kan till och med öppna möjligheter för fortsatt karriär på någon av de andra statliga arbetsplatserna i nätverket. Det förekommer också att man delar på kompetens inom vissa specialistområden. Myndighetsnätverket visar till exempel med det egenutvecklade chefsintroduktionsprogrammet att man satsar på att skapa hållbarhet i medlemmarnas organisationer över tid. Som en del av programmet får alla nya chefer en mentor från en annan myndighet inom nätverket. Fortsatt stort rekryteringsbehov

Bolagsverket, SPV, CSN och Länsstyrelsen Västernorrland var bland de första att börja nätverka.

Idag finns 18 olika myndigheter representerade i Myndighetsnätverket som också är ett unikt samarbete inom statsförvaltningen. Ingen annanstans finns ett lika brett och väletablerat samarbete mellan myndigheter som i Sundsvallsregionen. – Att vi myndigheter är starka och effektiva tillsammans har även stärkt bilden av staten som arbetsgivare, inte bara i regionen utan också som arbetsmarknad i södra Norrland, konstaterar Katarina Nordensson. Tillsammans skapar de olika myndigheterna en mycket attraktiv arbetsmarknad och en viktig uppgift inom Myndighetsnätverket är att fortsätta utveckla och förvalta den. Fler borde få veta och få möjlighet att ta del av alla de fördelar som ett arbete hos en stabil och statlig arbetsgivare faktiskt innebär. Och det finns ett stort rekryteringsbehov framöver. Myndighetsnätverkets medlemmar

De myndigheter som idag ingår i Myndighetsnätverket är Bolagsverket, Länsstyrelsen Västernorrland, CSN, Försäkringskassan it, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mittuniversitetet, SPV, Tullverket, Kriminalvården, FBA –Folke Bernadotte Akademien, Rättshjälpsmyndigheten, Förvaltningsrätten i Härnösand, Sundsvalls tingsrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Hovrätten för nedre Norrland, Skatteverket, Myndigheten för digital förvaltning samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sundsvalls kommun är dessutom associerad part till nätverket.

Katarina Nordensson.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

regionen

5

En enorm prestation från Timrå IK Timrå IK är tillbaka i SHL och tar ordentlig sats mot nya mål med en solid och kraftfull ledning.

Timrå IK:s nya ledning har lyckats stabilisera föreningen och tillsammans med ett ungt och hungrigt lag kommer de med stor sannolikhet att ta för sig rejält i svensk hockeys högsta serie. Årets första möte på hemmaplan med fjolårets mästare Växjö Lakers är i skrivande stund precis avklarat. Precis som förra gången Timrå IK mötte en seriesegrare i Djurgården för åtta år sedan så avgick Timrå med seger även denna gång. Det verkar ligga för Timrå IK att ta revansch och toppa listan mot alla odds. – Vad det gäller årets upplaga av spelarmaterial så har vi bland annat ett par spelare födda 00 som har enorm potential, men hela laget är för övrigt välbalanserat och fokuserade till tusen för att möta denna utmaning. Vi är väl medvetna om att vi är tippade att hamna i botten av tabellen men det avskräcker inte oss nu, säger klubbchef Jörgen Wahlberg. Hårt arbete har räddat klubben

Jörgen Wahlberg kom först in i Timrå IK som styrelseledamot sista året i Elitserien, han har därför en gedigen inblick klubbens historia och har med sig både finansiell och marknadsinriktad erfarenhet från näringslivet. Det är

Klubbchef Jörgen Wahlberg.

just förmågan att kunna våga ta beslut och genomföra dem, även om de känts svåra, som tagit Timrå IK till en ny nivå. – Vi har jobbat hårt på alla fronter och inte minst med att rädda upp klubbens ekonomi som för bara några år sedan var på botten. Det har varit en tuff tid med rekonstruktion och besparingar som påverkat alla i föreningen men sammanhållningen och stödet från medlemmar, supportrar och näringslivet i övrigt har varit och är fortfarande enormt och det tar oss framåt. Idag har Timrå IK en stabilare ekonomi som förra året visade på rejält plus, vilket för övrigt är målsättningen även inför säsongen 2018/19. Jörgen Wahlberg är mycket nöjd med utvecklingen

men flaggar för att det kommer att krävas ett hårt jobb fortsättningsvis för att kunna etablera Timrå IK i SHL igen.

Alla som arbetar inom föreningen, laget, supportrar och alla som på något sätt berörs av

Timrå IK:s framgångar har stora förhoppningar på den nyss inledda säsongen.

Ser större intresse

Budgeten för publikintäkter är i år satt till 3.500 besökare per match mot tidigare 3000 under förra säsongen. Logerna som man hyr säsongsvis är fullbokade sedan maj månad. – Det blir ett ökat intresse för företag att synas på vår arena då spel i SHL betingar ett högre marknadsföringsvärde. Den stora nyheten för i år är att vi lanserar försäljningen av Timrå-aktien som ett led i att stärka upp kapitalbasen och konsolidera föreningen framledes, berättar Jörgen Wahlberg.

Vi söker kreativa problemlösare. Kontakt: fredrik.persson@easit.se


6

regionen

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Elite Hotel Knaust expanderar stort och flärdfullt En tydlig förkärlek för det klassiska och flärdfulla i kombination med gott detaljseende skapar en unik känsla på Elite Hotel Knaust i Sundsvall. Här samlas såväl långväga stamgäster som sundsvallsbor för att äta gott, umgås och samtidigt uppleva hotellets kännetecknande atmosfär. Här är alla välkomna.

Fokus på lite annorlunda koncept är något som märks och känns på samtliga hotell inom Elite – inte minst på expansiva Elite Hotel Knaust i Sundsvall. Hotellet satsar på ökad kapacitet och inriktning mot fler målgrupper och har nyligen tagit över intilliggande Oscar Matsal & Bar för att förverkliga det. Expansion nära förvandling

Det planeras i skrivande stund för renovering av flertalet sviter och av loungen. Genom att ta över grannfastigheten Oscar Matsal & Bar öppnar Elite Hotels ägare dessutom för helt nya möjligheter där hotellverksamheten inklusive konferensdelen kommer att vidareutvecklas med nya ytor. Hotelldirektör Ulrica Widmark Norberg är mycket nöjd med utvecklingen hittills: – Det gäller att förnya sig även om själva hotellkonceptet bygger på det anrika och traditionella. Naturligtvis handlar det om att hitta balans, där vi med varsam hand renoverar och bygger om i denna kulturmärkta byggnad. Vi ska möta våra gäster med ett lite annorlunda erbjudande som känns unikt och äkta, och då måste vi även kunna förnya oss där det efterfrågas. Vi kommer bland annat att satsa mer på möten och konferens framöver. Utveckling av större konferensytor, eventuellt större gym och ett helt nytt spa ligger fortfarande på projektering. Att det helt säkert kommer att bli större konferens-

ytor är nog ganska säkert att anta, liksom en rymligare restaurangdel, men till exempel spa är ännu inte genomklubbat även om det vore önskvärt. – Vi har inte beslutat vad som ska ligga var, men det som är klart är att vi expanderar och att vi vill stärka varumärket Elite Hotels i Sundsvall. Det kan vi göra tack vare nya ytor. Vi ska fortsätta driva och utveckla våra egna koncept och vår egen verksamhet, vi kommer alltså inte att behålla bar och nattklubb så som det varit tidigare under Oscar Matsal & Bar, bekräftar Ulrica. Anrikt praktexemplar

Att Elite Hotels vågar sticka ut hakan märks på hotellens karaktär. Det snålas inte med flärdfulla detaljer som skapar den rätta känslan – att ta in på hotell ska kännas som något speciellt och vara en upplevelse som gör att gästerna väljer att bo på någon av Elite Hotels anläggningar, som finns från Malmö till Kiruna, om och om igen. En annan gemensam nämnare för de flesta av hotellen är att de huserar i kulturbyggnader med mycket karaktär. Elite Hotel Knaust i Sundsvall är då ett av praktexemplaren med sin anrika byggnad från sent 1800-tal, med bevarad marmortrappa och festsal där gästerna fortfarande kan förnimma ekot av forna storslagna tillställningar. – Många sundsvallsbor känner till historien med vilda fester, krossat porslin och till och med en häst i marmortrappan. Idag är det betydligt lugnare här på hotellet, men vi har fortfarande ett starkt engagemang som lyfter vilken tillställning som helst, lovar Ulrica. Konferenser, mässor, familjefester och bröllopsmiddagar är exempel på tätt återkommande evenemang som hålls på Elite Hotel Knaust, men hotellet gästas lika ofta av mindre sällskap på lunch eller middag i anrika Spegelsalen.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

regionen

7

Sundsvalls kommun erbjuder inflyttningsservice Näringslivsbolaget har nyligen lanserat en digital inflyttningsguide www.valkommenhit.se/sv/sundsvall/start som ska underlätta i processen att flytta från en annan ort till Sundsvall. Inflyttningsservice är emellertid en tjänst som funnits sedan två år tillbaka, men nu blir det alltså ännu enklare att flytta till Sundsvall.

Näringslivsbolaget i Sundsvall driver många projekt som ska stimulera näringslivet på orten och stärka tillväxten. Att rekrytera ny arbetskraft och nya företag till Sundsvall är bland det viktigaste för framtiden och därför har kommunen tillsatt en inflyttningslots, som drivs av Laila Bergström. – Det är en avgiftsfri service för företag i Sundsvall som vill kunna rekrytera långväga medarbetare. Den fungerar samtidigt som ett stöd för alla som flyttar till Sundsvall, och samlar alla kontakter som kan behövas på samma ställe, förklarar Laila. Mycket av det praktiska som kan tänkas behövas i samband med en flytt finns med, såsom stöd för att skaffa bostad, sociala nätverk och jobb som medflyttande kan söka. – Att få hjälp med praktiska detaljer när man flyttar till en ny ort skapar trygghet och kan faktiskt vara den avgörande faktorn för dem som tvekar inför att ta steget och avgörande för att man också kommer att trivas och stannar kvar. En annan faktor att ta i beaktande om man är flera som flyttar är att kunna se över syssel-

område man önskar flytta till, visa var busshållplatser, matbutiker med mera är beläget. Du kan filtrera och själv välja ut vad som ska visas efter ditt eget intresse och du väljer utefter avstånd i tid vilka områden som ska visas. Mot en ljus framtid

sättning för de som flyttar med, både vad det gäller arbete och fritidsaktiviteter menar Laila. Digitala inflyttningsguiden

Den digitala inflyttningsguiden kan till exempel ge information om olika områden, snittpriser på bostäder, vad finns till salu i det

Detaljerna är många när det kommer till att etablera sig på ny ort, både för individen och för företaget som rekryterar. Den tid som tas i anspråk vid en flytt kan med rätt stöd förkortas och spara tid och resurser för arbetsgivaren. – Det ligger i allas intressen att göra det så enkelt som möjligt, jag försöker att vara tillgänglig

We’re always looking for people with let’s-try-something-completelydifferent abilities. Now hiring professionals in Sundsvall. tieto.com/careers The Tieto office in Sundsvall is growing and we now open for a set of new consultants. We look for juniors to seniors, from experience in telecom to public sector, from large scale solutions from Oracle and IBM to do magic with Microsoft and Open source. What’s your perspective? Give us something.

och behjälplig med det mesta, och de flesta av frågorna kan avhandlas via mail eller över telefon, säger Laila. En förutsättning för att skapa tillväxt inom näringslivet är att kunna rekrytera ny arbetskraft. Inflyttningslotsen är avsedd att skapa incitament för de tilltänkta kandidaterna att faktiskt bryta upp tillvaron och börja om på nytt i en annan stad. Och vad kan då vara ett bättre val än Sundsvall? Kommunen är på kraftig frammarsch med flera stora samhällsutvecklande projekt. Framtiden ser ljus ut och vi ser fram emot ett 400 års jubileum år 2021.


8

regionen

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Eurocon en del av Sveriges största skogsindustriprojekt Teknikkonsulten Eurocon har varit med i nästan alla steg av det omtalade Heliosprojektet vid Östrands massafabrik som SCA drivit under de senaste åren. Nu är projektet färdigställt och den nya fabriken i drift, med en rejäl uppgradering och kapacitetshöjning som resultat. SCA Östrand är nu världens största fabrik för produktion av barrmassa.

Eurocon fick förtroendet att leverera ingenjörstjänster i samtliga delprojekt inom Helios med start direkt efter SCAs investeringsbeslut 2015. – Eurocon var även delaktiga i förprojektet, vilket tillsammans med vår tidigare erfarenhet av projekt inom massa- och pappersindustrin, gav oss en kort uppstartssträcka när beslut om genomförande väl kom, berättar Mats Karlsson, affärsenhetsansvarig på Eurocon i Sundsvall och Härnösand. Stort åtagande inom el och automation

Eurocons mest omfattande upp-

drag har varit el- och automationstjänster med uppdrag att projektera alla delar av den uppgraderade massafabriken. Dessutom har Eurocon projekterat mek och rör i det delprojekt som ansvarat för att knyta ihop alla de fabriksdelar som tar emot och levererar media i processen. – Uppdraget omfattade de gemensamma system som får fabriken att fungera mellan de olika produktionsdelarna, såsom rörbryggor, råvatten, matarvatten, värme och kyla samt även rening av svaga och starka gaser. – Andra åtaganden har varit projektledning, montageledning samt delaktighet i idrifttagningen av nya fabriken. – En uppstart som gått enligt plan, vilket måste ses som resultatet av många bra prestationer och gott samarbete genom hela projektet, fortsätter Mats Karlsson. Utveckling med en ljus framtid

En stor del av projekteringen inom automation i Helios har gjorts med ny teknik där utvecklingen går snabbt inom den moderna industrin. Av Eurocons cirka 250 anställda är drygt hälften ingenjörer

Eurocon en del av Sveriges största skogsindustriprojekt.

inom el och automation. Att det kommer att bli fler arbetstillfällen inom automationsområdet i framtiden är säkert. Eurocon ser ett stort behov av att rekrytera ingenjörer inom flera discipliner. Det tillsammans med den kompetens och de erfarenheter som Eurocon fått med sig i projektet stärker Eurocon som en konkurrenskraftig leverantör av ingenjörstjänster.

Efter att ha varit delaktiga i ett av Sveriges största skogsindustriprojekt ser man fram emot nya investeringar och projekt inom branschen. – Vi följer utvecklingen inom skogsindustrin med stort intresse både vad gäller nya projekt och nya utvecklingsområden, till exempel bioenergi, där vi ser en spännande framtid, säger Mats Karlsson.

Utöver skogsindustrin verkar Eurocon inom branscher som energi, gruva, kemi, verkstad, livs- och läkemedelsindustrierna samt inom området installationsteknik. Eurocon finns i Kiruna, Örnsköldsvik, Härnösand, Sundsvall, Stockholm, Göteborg, Västervik, Växjö, Kalmar, Karlshamn och Kristianstad.

SCA vill vidareutveckla containertrafiken från Sundsvall Skogsbolaget SCA söker alltid driva viktiga förändringsprocesser som gynnar de samhällen man verkar inom och i närheten av. SCA har som ett av Sveriges största exportbolag en stor dragkraft när det gäller utveckling av smarta logistiklösningar, och för SCA:s del handlar det i första hand om att utvecklas inom intermodala containertransporter.

SCA:s terminal i Tunadalshamnen i Sundsvall är från början byggd för att hantera andra typer av transporter än just containertransporter. De senaste årens utveckling visar dock att containertrafiken blir mer omfattande, och att allt fler typer av gods lastas i container. Att bygga en mer komplett containerhamn och en mer anpassad terminal ligger därför på att göra-listan för både Sundsvalls kommun och för SCA. – Det är självklart att det skulle innebära ett stort lyft för regionen om containertrafiken vidareutvecklas. Det skulle vara som en vitamininjektion för hela regionen, säger Magnus Svensson, logistikchef på SCA.

Behöver bygga ut hamn och terminal

SCA har redan förstärkt containertrafiken till och från regionen genom att skriva avtal som möjliggör bättre fyllnadsgrad av containrar på sjön i alla riktningar. Att köra tomma containrar tillbaka till Sundsvall efter att trävaror, papper eller pappersmassa lastats av någonstans i Europa eller världen, är knappast lönsamt, och inte heller miljömässigt försvarbart. I dagsläget kör SCA fullastade transporter från Tunadalshamnen i Sundsvall till bland annat Sheerness utanför London, Kiel och Rotterdam. Från Rotterdam körs fullastade containrar tillbaka till Stockholmsregionen med importerade konsumentprodukter och till Sundsvall med olika insatsvaror till industrin. Nu gäller det att maximera nyttan av returtransporten även från Rotterdam. Det är en uppgift som Magnus Svensson funderar mycket på just nu och som kräver en utbyggnad av den befintliga hamnen, som ska förstärkas med en modern containerhantering och kombiterminal i anslutning till det.

Volymerna av gods i container växer hela tiden och därför vill SCA bygga en modern containerhamn i anslutning till den nuvarande hamnen i Tunadal i Sundsvall. Containerhamn kan stå klar 2022

Att utveckla regionens logistik är allas angelägenhet, även om SCA har ett stort intresse själva med tanke på de volymer skogsindustriprodukter som skickas från Sundsvall. – Vi har ett projekt tillsammans med Sundsvalls kommun där vi ska ta ett gemensamt krafttag för utvecklingen. SCA ska finansiera den nya containerhamnen och Sundsvalls kommun ska

i sin tur bygga och finansiera den nya kombiterminalen, berättar Magnus Svensson. Det blir ett stort projekt med Sundsvalls mått mätt. I skrivande stund väntar man på en slutgiltig miljödom efter ett överklagande. Om det blir som SCA och kommunen tänkt sig kan byggnationen av den nya containerhamnen påbörjas redan under 2019, för färdigställande omkring 2022. Detsamma gäller kombiterminalen som ska knyta ihop de olika

transportslagen i Tunadalshamnen. – Jag ser tidsplanen som rimlig med tanke på att vi redan har en del av infrastrukturen på plats. Vi har sett en enorm tillväxt på containersidan under de senaste åren och vill därför bygga ut vår kapacitet att fortsätta växa inom detta område. Det är viktigt för SCAs utveckling men också för hela regionen,, avslutar Magnus Svensson.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

FRAMTIDENS INNOVATIONER VÄXER I SKOGEN

Rottneros är ett av världens ledande specialistföretag inom utveckling och produktion av massa. Med skogen som utgångspunkt utvecklar vi kundanpassade massatyper och hållbara förpackningslösningar. Läs mer och besök oss på www.rottneros.com.

regionen

9


10

regionen

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Casino Cosmopol förgyller företagsevent Ett av Sveriges fyra statliga casinon finns i Sundsvall. Precis som storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö anses Sundsvall vara ett av Sveriges viktigaste internationella nav. Hit kommer nämligen besökare från världens alla hörn, både i affärer och privat. Casino Cosmopol kan erbjuda en varierad och spännande upplevelse för alla.

Sundsvall kallas ibland för Norrlands huvudstad, och är centrum för många stora företag. Det är inte bara skogsindustrin som blomstrar – i Sundsvall samlas många olika statliga myndigheter som samtliga är betydande arbetsgivare för människor över hela regionen. Sundsvall har även blivit lite av ett digitalt utvecklingsnav och många välkända ITlösningar kommer härifrån. Inte undra på att folk vill besöka staden! – Det är ingen tillfällighet att Casino Cosmopol valde Sundsvall. I jakten på en spännande, internationell miljö föll sig valet naturligt på Sundsvall – och det före större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. Sundsvall var nämligen först ut och det är vi naturligtvis mycket stolta över. Vår marknad är internationell med närmare en miljon besökare per år, berättar Henrik Lindgren, casinochef i Sundsvall. Nöjeshus för bred målgrupp

Casino Cosmopol huserar i en av Sundsvalls mest spännande fastigheter med en fantastisk historia i väggarna. Det gamla stationshuset var i stort sett det enda trähuset som stod kvar efter Sundsvallsbranden 1888. Den kulturminnesmärkta byggnaden har förvisso byggts om till ett modernt casino, men ett besök i den mytomspunna fastigheten är

Casinochefen Henrik Lindgren.

fortfarande en upplevelse i sig. – Att skapa relationer och riktigt bra event är vår främsta uppgift. Det är därför Casino Cosmopol finns. Vi ska vara ett komplement till stadens utbud av kultur, evenemang och aktiviteter som passar såväl affärsresenärer som turister, sundsvallsbor och långväga besökare. Ett lyckat företagsevent avrundas ofta med ett be-

sök på casinot, säger Henrik Lindgren. Som mindre stad har Sundsvall ett mindre kundunderlag i regionen – men genom att profilera sig som mer än ett casino – snarare ett nöjeshus med underhållning i form av musik och uppträdanden, samt en välbesökt restaurang med högklassig mat, vinner Casino Cosmopol intresse

från en betydligt större målgrupp. I Sundsvall har Casino Cosmopol tolv spelbord och närmare 150 spelautomater till förfogande. Tanken är att det ska finnas spel för alla intressen. Det breda utbudet och den internationella miljön gör Casino Cosmopol mycket uppskattat bland stadens och regionens företag. Trygg spelmiljö med ansvar

Klimat och hållbarhet i fokus hos Nordea Sundsvall Boka in ett möte hos oss för att få rådgivning kring hur du kan investera hållbart och ha gröna bolån!

Välkommen!

Medlemmar i Club Cosmopol får fri entré under ett helt år för 60 kronor, och alla uppmanas att spela varligt med pengar som går att avvara. Som en del av statliga Svenska Spel ska Casino Cosmo-

pol erbjuda en trygg spelmiljö. Personalen är välutbildad och förberedd på att ställa frågor om det finns minsta misstanke om begynnande spelproblematik. – Vi har ett omfattande program kring ansvarsfullt spelande. Personalen är vår främsta resurs och tillgång. Därför har utbildning högsta prioritet. Vi har även ett så kallat ”avstängningsprogram” där man frivilligt kan stänga av sig från besök på casinot, informerar Henrik Lindgren. Överskottet går direkt in i statskassan, precis som för Svenska Spel, och återinvesteras således i samhällsnära aktiviteter och projekt som alla vinner på.

Vill du ingå i framtidens teknikkonsultteam? Läs mer på eurocon.se

KYR KO GATA N 15 , SUNDSVA LL , T EL: 07 7 1-22 44 88 , NO R DEA . SE Nordea Bank Abp, filial i Sverige

#KARRIÄR


bilaga i affärstidningen näringsliv

regionen

Permascands resa i utvecklingens framkant Permascand utvecklar banbrytande teknik som används inom elektrokemisk industri men är lite av en dold juvel i Sverige. Från det lilla samhället Ljungaverk i Ånge kommun når företagets produkter hela världen.

Det finns inte många aktörer som Permascand kvar i svensk regi. Förutom att företaget är den största privata arbetsgivaren i Ånge kommun är Permascand en unik verksamhet med fokus på elektrokemiska processer och vattenrening. Permascand är en avknoppning från Akzo Nobel, men är idag fristående och oberoende. Klorat är fortfarande en stor produktkategori inom Permascand, och det är nog det främsta arvet från Akzo Nobel. Men Permascand växer främst inom elektrokemiska processer genom tillverkning av elektrokemiska celler. Tekniken används bland annat för att rena vatten. Från verkstad till kunskapsföretag

inom elektrokemisk vattenrening. Samma teknik används för att utvinna högvärdiga material som exempelvis litium och koppar. Elektrokemi största teknikområdet

Permascands tekniska kunskap är överlägsen och samtidigt behöver den fyllas på hela tiden för att behålla konkurrenskraft. Peter Lundström har med sig kunskap kring ledarskap och förändring från tidigare uppdrag och ser fram emot att få driva Permascand mot fortsatt utveckling. – Det finns två stora tekniker för ballastvattenrening och det ena är UV-strålning och det andra elektrokemiska processer. Det sistnämnda är just nu mest använt och därför behövs mer kunskap och resurser just här. Det finns stora konkurrenter som liksom vi fokuserar på världsmarknaden men vi har fördelen att vara flexibla då vi fortfarande är lite mindre, säger Peter Lundström. Inom Permascand finns goda utvecklingsmöjligheter för den som vill vara med och utveckla framtidens teknik inom elektrokemiska processer på en global marknad, där miljö och säkerhet står i fokus.

Vi erbjuder omfattande tjänster inom anläggnings-, mark och transportområdet. Vårt fokus ligger i Västernorrland men vi gör uppdrag i hela Sverige. Vi erbjuder: MARK & ANLÄGGNING INDUSTRI & TRANSPORT TÄ K T & M AT E R I A L Vi har kontor på fem olika orter i Västernorrland, vilket gör att vi har en omfattande leveranskapacitet via våra kontrakterade leverantörer. SOLLEFTEÅ, ÖRNSKÖLDSVIK, KRAMFORS, H Ä R N Ö S A N D , S U N D S VA L L .

www.vtg.se

Framtidens förpackning Bucher Emhart Glass är världens ledande producent av maskiner för tillverkning av glasemballage. Vi driver utvecklingen vidare, med kundens behov, högsta kvalitet och vår miljö i fokus. frosting.se

Det har varit en spännande resa under de senaste tio åren. När Permascand tidigt 2000-tal började utveckla ballastvattenceller

var det inte så många som kände till tekniken, men idag är rening av ballastvatten reglerat och vedertaget. Nu måste alla ha tag på certifierad teknik som ger effektiv rening – och här kan Permascand konkurrera. Från att ha varit stora på svetsade produkter inom oljeindustrin valde Permascand att hastigt sadla om 2016. Då tog man vara på tekniken för effektiv vattenrening och började på allvar marknadsföra den. Det blev en stor succé som överträffade alla förväntningar hos ledningen, minns vd Peter Lundström. – För svetsade produkter tillverkar eller svetsar ingenting idag. Det ligger på underleverantörer. Det vi fokuserar på är teknisk kunskap och dokumentation när det gäller svetsade produkter. Permascand har blivit mer ett kunskapsföretag och affärsidén är att utveckla kundanpassade elektrokemiska processer och där vi säljer katalysatorn. Vår största produktgrupp är numera utveckling av katalytiska beläggningar för olika tillämpningar. Det är många olika beläggningar och material som passerar verkstaden i Ljungaverk. Beläggningarna ska förse materialet med specifika egenskaper för att fylla sin funktion, till exempel

PROFFS PÅ MARK

emhartglass.com

Din lokala leverantör av: - Ställverk - Apparatskåp - Centraler - Kontrollskåp - Reläutrustningar

Sundsvalls Elteam AB Hovgatan 3 854 62 Sundsvall Bild från tillverkningslinan för katalytiska beläggningar.

Tel: 060-66 16 80 Mail: www.elteam.info

11


12

regionen

bilaga i affärstidningen näringsliv

Savecore räddar data med rätt lagringstjänster Digitaliseringen öppnar många nya möjligheter för företag att göra affärer inom fler områden. Samtidigt uppstår nya utmaningar då allt mer data lagras i molnet. Det måste finnas rutiner för att garantera säker hantering av känslig information – men hur påverkas säkerheten av molnet? Molntjänster är egentligen inga nya fenomen. De bygger på samma princip som företeelsen att låta sin server stå i någon annans serverhall. Alltså att lagra sin data där det finns plats och där man kan ställa krav på hur den

ska hanteras och av vem. Mer relevant är då kanske att fråga hur lagringstjänsters utformande påverkas av molnet. – Den största skillnaden nu mot tidigare, det vill säga innan molnet, är att IT konsumeras på

ett nytt sätt. Idag skrivs sällan långa avtal för större lagringskapacitet, då måste vi som arbetar inom det segmentet förhålla oss till det och utveckla nya tjänster för nya behov. De moderna lagringstjänsterna ska vara lätta att hantera och de ska kunna skalas upp och ner vid behov, förklarar Nicklas Ericsson, försäljningschef på Savecore i Sundsvall. Hur lagras data?

Savecore är ett litet norrländskt IT-företag som hanterar stora uppdrag. Den största affären kretsar kring lagring såsom till exempel backup- och arkive-

ringstjänster. Server, lagring och databaser – teknologin bakom är egentligen samma som används i dagens molntjänster. – Savecore etablerades 2004, men vi som grundare har arbetat med tekniken sedan 1980-talet – det är samma princip idag, men med ett nytt namn i form av molnet. Oavsett hur man ser på det och vad man väljer att kalla det – så är mer än hälften av allt vi gör relaterat till lagring av data, säger Nicklas Ericsson. Så hur lagras data? – Det beror på hur den ska användas och av vem. Moses stentavlor var också data som skrevs

ner för att sparas, alltså lagras, för framtiden. Det vi lagrar är data som ska sparas och vara sökbar för framtida tillämpning, svarar Nicklas. Beroende på vilken typ av data det är så måste beslut fattas kring hur länge den ska lagras och vem som ska ha tillgång till den. Det hjälper Savecore kunder över hela Sverige med. Ofta är det större företag och organisationer med stora datamängder – men det behöver inte alltid vara det. Vilken data ska sparas?

All data som ska lagras är av intresse för Savecore, som har en bred portfölj av helhetstjänster för ändamålet. – En annan viktig fråga som kunderna ställer är hur länge data ska sparas och hur man avgör vilket tidsperspektiv som är rimligt. Att spara all data under längre tid utifall att den behövs är en stor resursmässig utmaning. Oftast är det bättre att göra en analys över vilken data som är användbar över tid, men även data som kanske aldrig används måste ibland sparas. Nicklas Ericsson ger ett exempel där en röntgenbild över en enkel skada i tonåren kan vara av intresse flera decennier senare om en ny sjukdom uppstår. – Sjukvården är ett exempel på ett område där data bör sparas över mycket lång tid. Det finns många andra tillämpningar där långvarig datalagring är försvarbar. Våra arkiveringstjänster utvecklas för sådana tillämpningar och här tror jag att vi kan göra stor skillnad i framtiden – vi ska hjälpa fler att arkivera på ett sätt som ser till att data är säkert sparat över lång tid utan att knäcka ekonomin, avslutar Nicklas Ericsson med.


bilaga i affärstidningen näringsliv

regionen

13

Ny myndighet samordnar digital förvaltning inom det offentliga Från den 1 september 2018 har Sverige en ny myndighet för samordning av digital förvaltning inom publika sektorn. Myndigheten för Digital Förvaltning, Digg, har tillsatts av regeringen för att utveckla, samordna och effektivisera det offentliga digitaliseringsarbetet.

Myndigheten för Digital Förvaltning, Digg, är en gemensam resurs för kommuner, landsting och myndigheter över hela Sverige. Uppdraget kommer att utvecklas

i takt med att digitaliseringen utvecklas inom samhällssfären. Digg ska hjälpa den offentliga sektorn att ställa om, förnyas och möta nya mål. Sundsvall naturligt val

Att det i Sverige och då närmare bestämt i Sundsvall numera finns en egen myndighet för digital förvaltning visar en hög ambitionsnivå på området. Anna Eriksson, generaldirektör för den nya myndigheten, ser fram emot att få leda Sverige in i framtiden och den digitala utvecklingen. – Det ska bi enklare för medborgare att möta det offentliga.

Utbytet av information måste standardiseras och vi behöver tjänster som är enhetliga och som kan kommunicera med varandra mellan olika myndigheter. Att man som medborgare ska få en enklare kontakt med myndigheter är något som vi ska främja, säger Anna Eriksson. Att det blev just Sundsvall är ganska naturligt med tanke på att det redan finns en stor ansamling av andra myndigheter i staden. Digg kommer att arbeta med samtliga som kunder, och en del kan också bli samarbetspartners inom olika områden såsom kompetensutveckling. Något som

Myndighetsnätverket mycket för i Sundsvall.

arbetar

Mångbottnat uppdrag

Utveckling av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen hör till det grundläggande uppdraget inom Digg. Andra tjänster, såsom e-legitimation och olika meddelandetjänster, ska fungera genom hela infrastrukturen och vara kompatibla med alla myndigheters system. Det blir en uppgift för Digg att säkerställa det genom hela myndighetsapparaten. En annan del av uppdraget omfattar stöd till alla organisationer

inom den offentliga sfären oberoende hur långt de har kommit i sin digitaliseringsprocess. Många myndigheter och kommuner har kommit långt i sitt digitaliseringsarbete men andra kan behöva lite hjälp på traven. Digg ska också vara en expertmyndighet som kan ta fram underlag till regeringen i olika frågor som rör digitalisering, exempelvis vid jämförelser med andra länder. Att ha koll på vad som händer i Europa och övriga världen är värdefullt för vidareutveckling av tjänster som främjar Sveriges digitalisering.

STÖRRE. BÄTTRE. TILLSAMMANS. actemium.se


14

regionen

bilaga i affärstidningen näringsliv

Samband mellan IT och ekonomi framhävs i CER-nätverket Sundsvall har en lång tradition av verksamhetsutveckling inom bank, försäkring och pension. Drivande näringslivsaktörer, offentlig verksamhet och Mittuniversitetet har tillsammans etablerat nätverket Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, för att driva utvecklingen vidare. Det känns extra angeläget när ytterligare en myndighet etableras i Sundsvall.

Med tanke på att Sundsvall redan har ett välkänt IT-kluster i form av Bron Innovation, och med tanke på alla myndigheter som redan finns samlade i staden och det för ändamålet etablerade Myndighetsnätverket, kan den nya Myndigheten för digital förvaltning räkna med att möta och införlivas i ett gott samverkansklimat. – Att hitta nya och fler samarbetsytor är bland våra viktigaste uppgifter. Vi vill gärna förstärka samarbetet som vi har med Bron Innovation och även med Myndighetsnätverket för att understryka gemensamma intresseområden mellan bland annat IT och ekonomi, säger Peter Öhman, som är föreståndare för CER sedan flera år tillbaka. Sambandet mellan IT och ekonomi blir allt tydligare när fler tjänster digitaliseras. Att sköta vardagliga bankärenden över nätet är förstås inget nytt, men tack vare smarta IT-lösningar går det att digitalisera nästan alla typer av administrativa tjänster, från fastighetsvisningar till rekrytering.

– Vi har precis avslutat ett pilotprojekt med fokus på digital rådgivning tillsammans med Bron Innovation, banker, försäkringsbolag, IT-företag och myndigheter. Vår ambition är att fortsätta arbetet för att utveckla regionens kompetens inom detta område, berättar Peter Öhman. Kompetensförsörjning i centrum

Vid uppstarten av CER-nätverket 2008 anslöt sig även revisions- och fastighetsbolag till de banker, försäkringsoch pensionsbolag som först tagit initiativ till etableringen. Det var främst för att visa att regionen är att räkna med när det gäller tillväxt inom dessa branscher, men även för att kunna dela tankar om fortsatt utveckling – och då inte minst när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det är fortfarande lika aktuellt idag, när CER som väletablerad värdorganisation för forskning och utveckling inom ekonomiska relationer kopplat till de fem samverkande branscherna fortsätter att stärka Sundsvall som etableringsort för tjänsteorienterade verksamheter, främst genom att tillgängliggöra kunskap kring aktuell forskning och arrangera olika nätverksaktiviteter. En annan viktig uppgift för CER är att locka studenter till Mittuniversitetets ekonomiutbildning och bidra till att knyta kompetensen till någon av de fem branscherna. Ambitionen är att studenterna efter avslutad utbildning ska välja att stanna kvar i Sundsvallsområdet och därmed fortsätta att bidra till regionens utveckling.

Sunds Fibertech möter växande efterfrågan Sunds Fibertech är en global koncern med huvudkontor i Timrå. Som specialister på fiberskivor och då speciellt MDF-skivor, servar företaget en stor och växande marknad där efterfrågan på mer hållbara produkter blir allt större. Fortsatt expansion, speciellt i tillväxtländer, är att räkna med för Sunds Fibertech.

MDF som konstruktionsmaterial har många fördelar. Det kan formpressas och tål vatten, och är inte speciellt beroende av kvalitén på råmaterialet. Sunds Fibertechs utrustning används för tillverkning av

framförallt MDF skivor. MDF skivan tillverkas genom att fiber blandas med lim, torkas och sedan pressas till en skiva. Eftersom råvaran är av den kvalitén att den normalt skulle användas som energi, så är förädlingsgraden hög, och slutprodukten i många fall bättre än en riktig träskiva. – Det mesta som går att göra med träskivor kan också göras med MDF – och mer. Förutom att det är en hållbar och flexibel produkt så är den miljövänlig, skog behöver inte användas som råvara, säger Lars Eklund, CEO på Sunds Fibertech Group i Timrå. Sunds Fibertech levererar teknik och ut-

Mr. Gan Shou Lung, projektledare och Mr. Lee Teck Kang, driftchef) blickar ut över delar av deras anläggning i Malaysia, Daiken, som skall byggas om av Sunds.

rustning för att tillverka fiberskivor av olika slag. Kunderna är de företag som tillverkar MDF-skivor, som i många fall även gör slutprodukten, som laminatgolv, dörrar, köksluckor mm. Stor efterfrågan på fiberskivor

Kenth Eklund på mässa i Kina, har precis slutfört en affär med ägaren av Anhui koncernen.

Makrotrender i tillväxtmarknader som exempelvis Kina och Indien visar att när medelklassen växer – så ökar även efterfrågan på bygg och möbelmaterial. För just MDF handlar det om en årlig tillväxt på över tio procent enbart i Kina, som för övrigt är världens största marknad för fiberskivor. Att företaget har en egen enhet i Kina är därför ett naturligt steg för att komma närmare en nyckelmarknad. – Att ha produktionen och supporten så nära marknaden som möjligt är naturligtvis det bästa ur både kostnads- och kundperspektivet. Nyligen öppnade Sunds Fibertech ytterligare ett kontor i Shanghai för att komplettera det befintliga i Guangzhou. Båda är inriktade på att öka produktionen av maskiner för tillverkning av fiberskivor på den inhemska marknaden.

Allt mer miljöinriktat

För många konstruktioner är MDF till och med bättre än vanliga träskivor – hållbarhetsaspekten är därför tydlig i Sunds Fibertechs fortsatta utveckling. – Vi ska fortsätta vara drivande i utvecklingen av bra teknik för tillverkning av fiberskivor. Vi förbättrar processer i fabriken och ser till att dom blir effektivare. Uppdragen blir dock allt mer miljöinriktat – miljökraven ökar i hela världen och vi försöker ha produkter som stödjer kunderna, framförallt gällande utsläpp av fiber och formaldehyd, säger Lars Eklund. Ett exempel är att Sunds Fibertech nyligen lanserat en produkt, air CleanMAX, som tar hand om fibrer och formaldehyd från torkanläggningen och använder det som bränsle i kundernas energianläggningar. Att fortsätta förbättra produktionskapacitet och kvalitet i slutprodukten samt att minska miljöavtrycket i produktionen av fiberskivor är Sunds Fibertechs viktigaste uppgift även för framtiden.


bilaga i affärstidningen näringsliv

regionen

Film Västernorrland driver ett EU-projket för att etablera en filmfond i regionen. ”Film follows the money” betyder att filmproduktioner letar sig dit där de kan få samproduktionsstöd. Ambitionen är att vi ska få fler produktioner till Västernorrland som kommer bidra till både sysselsättning och att marknadsföra regionen.

Scenkonst Västernorrlands olika verksamheter inspirerar Dans, film, musik och teater är de konstformer som ryms inom Scenkonst Västernorrlands verksamhet. – Det vi gör på våra scener bidrar till en attraktiv region, men vi vill gärna samverka mer med näringslivet, säger Mikael Flodström, vd.

Mycket av Scenkonst Västernorrlands verksamhet sker i skolan med workshopar, konserter och föreställningar året runt i länets alla kommuner. Kreativa möten som bidrar till skolans måluppfyllelse. Företag kan dra lärdom från skolans perspektiv på kulturella upplevelser och erbjuda sina medarbetare, samarbetspartners och kunder kultur både som belöning och som morot inför stora projekt, konferenser eller möten. Att representera på till exempel idrottsevenemang är kanske mer vedertaget men Scenkonst

Västernorrlands utbud är så brett att det går att hitta något som passar alla. – Jag önskar att fler företag och organisationer vill samarbeta med oss. Det skulle vara fantastiskt att få vara den kreativa kärnan i regionens näringsliv, säger Mikael Flodström. Kulturella och kreativa näringar producerar inte som industrin, men är ändå viktiga för samhällets fortsatta utveckling. En konstnär är själv ofta egenföretagare, och kring denne finns en uppsjö av leverantörer av olika tjänster, precis som inom industrin. – Vår uppgift är enkelt uttryckt att få fler att ta del av det vi gör. Det vi erbjuder är komplext och består av många olika verksamheter som involverar många olika näringar. Produkten är i vårt fall scenkonst och film, och syftet är att berika människors liv och därmed bidra till att de mår bra och då mår samhället också bra, säger Mikael Flodström.

Vi utvecklar morgondagens lösningar med hjälp av digital hållbarhet och innovation. Från kontoret i Sundsvall hjälper vi våra kunder att nå framgång i den uppkopplade världen. Vill du också bli en Maker?

career.cybercom.com

Vi gör positiva avtryck Masarin Consulting Group

060-12 20 20

Kort om Scenkonst Västernorrland: Scenkonst Västernorrland samlar kulturella verksamheter i länet under ett gemensamt varumärke. De verksamheter som ingår är Dans Västernorrland, Film Västernorrland, Musik Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern, Norrdans och Teater Västernorrland.

JOIN US IN SUNDSVALL

www.masarinconsulting.se

Den amerikanska jazzsaxofonisten Grace Kelly besökte Sundsvall när Jazzfesten arrangerades av Svensk Jazz, Musik Västernorrland och den lokala jazzklubben.

För att du vill göra skillnad

Storskalig filmproduktion kan etableras i Sundsvall Film anses i allmänhet vara den gren inom kulturella näringar som flest kan ta till sig. – Det borde vara självklart att satsa mer på filmproduktion – gärna storskalig, för att visa upp vad Västernorrland har att erbjuda, säger Mikael Flodström, vd för Scenkonst Västernorrland.

Film Västernorrland bedriver i skrivande stund ett par EU-projekt för att utveckla filmproduktion som näring i länet. Förutsättningarna för att skapa något som Film i Väst, fast i Västernorrland, anses goda. – Vi vet hur det ser ut i New York, London och Stockholm även om vi aldrig har varit där. Vi vill skapa samma förutsättningar för Västernorrland och Sundsvall, säger Mikael Flodström. När en stor filmproduktion kommer till en plats spenderas en stor del av produktionsbudgeten i det lokala näringslivet och flera arbetstillfällen skapas. – De senaste åren har vi märkt ett ökat intresse

från branschen att filma i Västernorrland och vi har genom våra projekt lockat till oss flera långfilmsinspelningar som annars hade hamnat någon annanstans, säger Flodström.

Norrdans är det nordligaste professionella danskompaniet i Sverige och ingår i Scenkonst Västernorrland. Här spelar de föreställningen Odysseus som turnerade i de fyra nordligaste länen samt gästspelade både i Stockholm och i Nordnorge.

Vi digitaliserar Sveriges viktigaste trygghetssystem och jobbar för säker IT-drift i myndighetsvärlden. Vi ger dig kreativa och utvecklande arbetsuppgifter på en av landets största IT-avdelningar. www.fk.se e/itjobb

15


16

regionen

bilaga i affärstidningen näringsliv

Drömmen om Sundsvalls nya resecentrum förverkligas Inom två år kommer Sundsvall få ett nytt, toppmodernt resecentrum som ska göra det enklare att resa kollektivt till och från regionen. Nya resecentrum kommer att binda ihop buss- och tågtrafik på ett mer effektivt sätt och därmed underlätta i beslutet om att låta bilen stå. För att hjälpa till lite på traven byggs även ett nytt parkeringshus för långtidsparkering intill centralstationen.

Drömmen om ett mer sammanhållet stationsområde är inte ny i Sundsvall. Sundsvalls kommunala fastighetsbolag SKIFU har under en längre tid varit en av pådrivarna för förverkligandet av ett nytt resecentrum i staden. Det främsta syftet är att underlätta för kollektivt resande genom ökad tillgänglighet av både bussoch tågtrafik, med förbättrade

Peter Clemin

möjligheter att enkelt och säkert ta sig till och från stationsområdet. Och det är nu det börjar hända saker som kommer att förändra uppfattningen om resande via Sundsvall. Viktig framtidssatsning

Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och MAF Arkitektkontor har SKIFU presenterat ett

förslag till utformning av nya resecentrum tidigare i år, vilket därefter godkänts av kommunfullmäktige. Nu är förberedelserna i full gång och första spadtaget kommer att tas under första halvåret 2019, med beräknat färdigställande av hela resecentrum under 2020. I dagsläget är buss- och tågtrafik inte samordnade i Sundsvall. Det går inte heller någon kommunal buss via tågstationen. Att samordna transportslagen är därför en viktig framtidssatsning för hela regionen. Det ska också vara enkelt att ta sig till och från stationsområdet, vilket nya resecentrum, med nya gång- och cykelbanor kommer att möjliggöra. Trafikverket stöttar genom att bygga en ny förbindelse över bangården, så att resenärerna säkert kan ta sig över spåren. – Det kommer att bli betydligt enklare att resa via Sundsvall framöver. För den som behöver

kommer det att finnas möjlighet att parkera bilen i närheten, men det kommer också att vara möjligt att komma med lokal- och regionbussar direkt in till tågstationen för eventuellt byte. Det blir helt andra förutsättningar för resande än vad som finns idag, kommenterar Peter Clemin, vd för SKIFU. Låt bilen stå

Förhoppningen är att fler ska låta bilen stå som ett resultat av satsningen. Framförallt de som pendlar till och från regionen, som tidigare valt bilen men som nu tack vare ökad tillgänglighet kommer att se tåget som ett attraktivt och enkelt alternativ. Det kan spara många mils bilkörning – till fördel för både resenärernas ekonomi och vår miljö. – Nya resecentrum ska vara ett

trivsamt ställe att vara på före, under och efter sin resa. Därför byggs det med stor hänsyn till tillgänglighet och service. Det ska finnas möjligheter till vila och återhämtning mellan resorna, och det ska finnas olika val av fika, mat och annan service, understryker Peter Clemin. För att underlätta i valet av buss- och tågtrafik kommer det att finnas flertalet parkeringsmöjligheter att välja på. Dels byggs en pendelparkering söder om järnvägsspåren och på norra sidan bygger SKIFU ett stort parkeringshus som anpassas för långtidsparkering. I samband med utvecklingen av parkeringshuset byggs även ett antal kontorsplatser i stationsområdet. Det kommer att vara första parkett för företag som värdesätter god tillgänglighet.


bilaga i affärstidningen näringsliv

regionen

17

Nordea tar initiativ med proaktiv roll i Sundsvall Redan 1864 startades Nordea på initiativ från näringslivet i Sundsvall. I det vackra stenhuset ryms fortfarande många olika enheter inom banken – det är faktiskt ett helt kvarter med kundcenter, företagsbank och privatbank med högsta tillgänglighet mitt i centrala Sundsvall.

Sundsvallskontoret är ett av Nordeas största i Sverige. Här arbetar omkring 250 personer med allt från företagsärenden till pension och försäkring. En del av verk-

samheten har rikstäckande ansvar för vissa tjänster inom Nordea centralt. – Eftersom vi hela tiden växer utgör kontoret i Sundsvall en bra rekryteringsbas för att värva nya medarbetare. Vi kan bland annat dra fördel av närheten till universitetet som kan bistå oss med många lämpliga kandidater i det fortsatta rekryteringsarbetet, säger Carina Bergquist Palm, regionchef på Nordea i Västernorrland. Nordea satsar på att sätta kunderna i centrum – inte bara vad det gäller att tillmötesgå deras bankärenden utan även bemöta frågor och funderingar. Man har en

ny approach som banker inte historiskt sett haft, men nu satsar Nordea mer på mjuka värden och att uppmärksamma varje kund på det personliga planet. Idag möter man kunderna med ett leende och en öppenhet som bidrar till att alla besökare känner sig välkomna och får förtroende för bankens medarbetare. Samarbetar lokalt

Nordea i Sundsvall arbetar för att växa ytterligare och har därför en aktiv roll i CER (Centrum för ekonomiska relationer) på Mittuniversitetet. – Vi är aktiva i olika nätverk och är ute och besöker skolor där vi både undervisar och tipsar ungdomarna i olika avseenden, till exempel lär dem hur Swish och mobilt bank-id fungerar. Det är värdefullt för ungdomar att tidigt lära sig att använda de resurser som finns, det underlättar inte minst senare i livet inför större beslut som rör jobb och bostad, berättar Carina Bergquist Palm. En annan viktig del i samarbetet med skolor är att få fler unga att tänka mer ansvarsfullt kring pengar. Det är till exempel alldeles för lätt idag att ta Sms-lån och andra krediter, vilket snabbt kan äventyra ekonomin. Det vill Nordea gärna motverka. Värdet av personlig rådgivning

Foto:Fröken Fotograf

Nordea i Sundsvall vill förmedla dagens teknologi till kunder i alla åldrar men även

Foto:Fröken Fotograf

belysa värdet i att kunna få personlig rådgivning. – Vi försöker hela tiden utveckla nya tjänster och produkter, bland annat på mobilbanken där det idag är en enorm trafik. Man kan idag göra de flesta ärenden själv och det finns mycket support på nätet om man behöver hjälp. För de frågor som kräver personlig rådgivning, till exempel bolåneansökan, placering av kapital i sparkonton eller aktier och fonder, känns det tryggt för kunderna att veta att den supporten finns hos Nordea. – Vi är väldigt angelägna om att vårda våra kunder och därför lyssnar vi på vad de har att säga, vi tar in allt från önskemål om funktioner och service till förbättringsförslag kring våra tjänster. Vi ska fortsätta växa tillsammans med Sundsvalls näringsliv och invånare, säger Carina Bergquist Palm avslutningsvis.

Det är en dag i övermorgon också Med över 75 år i branschen har vi på Riksbyggen lärt oss ett och annat om människor, relationer och långsiktighet. Ja, den långa erfarenheten har gjort att vi ligger i framkant när det handlar om att utveckla och förvalta hållbara bostäder. All den samlade erfarenheten kommer våra kunder till godo i form av välplanerade och härliga boendemiljöer med närhet till grönområden, kommunikationer och service. Varje nytt bostadsprojekt ser vi som ett långt och varmt förhållande som ska hålla i många år. Vi drivs av att hjälpa bostadsrättsföreningar, offentliga fastighetsägare och företag att skapa ett bra boende i funktionella och effektiva hus. Vi drivs även av att skapa trivsel, ekonomi, trygghet och hållbarhet. Kort sagt; vi gillar när saker och ting håller i längden. Titta in på riksbyggen.se och se vad vi kan göra tillsammans idag, i morgon eller i övermorgon.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.


18

regionen

bilaga i affärstidningen näringsliv

Säkrare och mer lönsamma vägarbeten tack vare Ramudden Att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö på och utmed våra vägar är Ramuddens främsta uppgift. Genom att entreprenadföretag, stora som små, kan hyra allt som kan kopplas till arbete i trafikerad miljö från Ramudden skapas en mer enhetlig och hållbar verksamhet.

Entreprenadföretag behöver inte investera stort kapital i utrustning som kanske inte nyttjas i alla projekt, hos Ramudden kan de hyra just det material de behöver. Den bärande grundtanken inom Ramudden är att bidra med smarta, kostnadseffektiva och framförallt säkra lösningar för att göra arbetet på och utmed väg enklare. Det finns en nollvision kring olyckor inom trafiken och bygg/anläggningsbranschen som bara kan uppnås om alla strävar åt samma håll och sätter säkerheten först. Med hjälp av Ramuddens tjänster, som omfattar allt från uthyrning av skyltar och barriärer till utplacering av dessa, TMA-bilar, trafikvakter och lotsar, kan säkerheten bli mer omfattande. Ramudden med i utvecklingen

Ramudden etablerades i Gävle för snart 15 år sedan och har fortfarande sitt huvudkontor på orten. Sundsvall var en av de första depåerna och är fortfarande en depå med stort inflytande. Upptagningsområdet är stort och sträcker sig norrut i princip fram

Ljudbarriären Soundguard på ett projekt i centrala Sundsvall.

till nästa depå som är Umeå, söderut Gävle, och västerut Östersund. Samarbetet mellan de olika depåerna är prestigelöst och bygger på att den som är bäst rustad att möta kundens behov ska göra det. – Många kunder väljer att lägga ut hela säkerhetsarbetet på oss, och vi tar då hand om alla säkerhetstjänster som kan uppkomma i samband med ett vägarbete eller byggprojekt. Vi söker erforderliga tillstånd, vi sätter upp och tar ner skyltar, ser till att trafiken leds om eller förbi arbetsplatsen så effektivt som möjligt och vi ombesörjer all tänkbar kringutrustning som till exempel trafik-

ljus, gångbroar och farthinder, berättar Therese Karlsson, depåchef i Sundsvall. När Sundsvall växer ökar också trycket på vägmiljön som måste utvecklas. Ramudden är en naturlig del i den utvecklingen och försöker ständigt utveckla sitt koncept med fler tjänster och produkter. – De nyaste produkterna riktar sig till byggbranshen och verkar som ett skalskydd för att skilja arbetsplatsen från allmänheten. Ljudbarrären i detta nya koncept har redan använts på projekt här i centrala delar av Sundsvall, förklarar Therese vidare. Ramudden erbjuder även ut-

TMA-bil med utfällbar portal vid ett vägarbete på E4 i Skönsberg, Sundsvall.

bildning till entreprenadföretag inom Trafikverkets kravkurser

som också kravställs på det kommunala vägnätet. Kompetensfrågan en utmaning

Gör Sveriges bästa söderläge till din nya stadsdel

www.norrakajen.se

Ramudden har en stark närvaro i många av Sundsvalls största infrastrukturprojekt. Man har varit med i flera förberedande projekt nu när E4:an ska byggas om genom centrala Sundsvall. – Självklart så är det positivt för oss att det händer mycket i Sundsvall och att man kommit igång med olika projekt i staden och dess närområde. Vi räknar med fortsatt tillväxt och kommer att anpassa våra investeringar i förhållande till efterfrågan, säger Therese Karlsson. Den största utmaningen framöver ligger inte i att få tag på rätt utrustning för kundernas projekt. Den kretsar snarare kring kompetensfrågan och hur man får fler att bli intresserade av branschen, speciellt tjejer. – Jag har hamnat där jag är idag genom min gymnasieingenjörsexamen inom bygg samt hårt arbete. Jag upplever också att det är uppskattat att kvinnor tar plats inom mansdominerande yrken. Therese Karlsson har än så länge tre kvinnliga kollegor och sju manliga på Sundsvallsdepån.


bilaga i affärstidningen näringsliv

kommuner

19

Härnösand har plats för fler företag Härnösands kommun lyckas förena det stora med det lilla. Det finns alla möjligheter att kombinera en hög livskvalitet med många fritidsintressen och samtidigt göra karriär – något som kan vara svårt att förverkliga i storstadsregioner.

Den natursköna kustkommunen Härnösand har plats för fler företag. Här finns utrymme för tillväxt som på få andra platser – Härnösand har byggklar mark, tillgängliga lokaler och inte minst fantastiska omgivningar att utvecklas i. I Härnösand kan man bo i en lummig och lugn miljö med havsutsikt, och samtidigt driva en egen verksamhet mitt i city.

Vill optimera företagstjänster

Kommunens tillväxtavdelning jobbar både strategiskt och långsiktigt med exempelvis markfrågor, bostadsförsörjning och infrastruktur samtidigt som näringslivsenheten jobbar med dagsaktuella frågor med befintliga och blivande företag. – Det är viktigt att vi kan stötta nya företag och samtidigt vara ett stöd för befintliga aktörer. Vi har

ett stort samhällsuppdrag där vi ska främja utvecklingen så att det skapas fler jobb, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun. Att hitta rätt i kommunens olika verksamheter kan kännas som en väldigt stor uppgift för företagaren som dessutom har mycket annat i sin vardag. Just därför har Härnösands kommun utvecklat ”Enkla vägen för företag”, en etjänst som ger företagaren snabb

I Härnösand har du alltid nära till naturen och äventyret.

På Smitingen ska en privat entreprenör utveckla campingverksamhet och lyfta havsbadet till en ny nivå.

kontakt med en företagslots på näringslivsenheten. Företagslotsen samordnar alla myndighetskontakter och följer hela processen från start till mål. – Tack vare Företagslotsen kan handläggningstider optimeras och företagen får en enklare väg

VÅ R K R A F T

Tillsammans förnyar vi det digitala samhället Vår drivkraft är att tillvarata digitaliseringens möjligheter till utveckling. Vi vill bidra till långsiktig hållbar tillväxt och ett hållbart, jämställt och inkluderande samhälle. Vårt mål är att skapa en utvecklande miljö i Västernorrland där människor vill leva, där företag satsar och där vi tillsammans arbetar för att stärka utvecklingen av ett digitalt samhälle. Med över 80 engagerade medlemmar och 5 000 yrkesverksamma i Good Tech Region förnyar vi tillsammans det digitala samhället!

www.broninnovation.se

in till kommunen utan onödiga väntetider. Att vi ska fortsätta utveckla liknande tjänster är en självklarhet. Vi är till för att stötta företagen och det ska bli tydligare framöver, lovar Uno Jonsson.


20

kommuner

bilaga i affärstidningen näringsliv

Unikt logistiknav vid Sveriges Mitt i Ånge kommun För 25 år sedan var bangården på väg att läggas ner. Nu är den en av de tio viktigaste riksbangårdarna i landet. – Nu rustas hela sträckan mellan Sundsvall och Trondheim (Mittstråket) upp för mångmiljonbelopp, vilket skapar en långsiktighet och framtidstro. Det är bra för näringslivet i hela kommunen, säger Näringslivschefen Annelie Axelsson.

Ånge är en liten inlandskommun där industri, bygg, skog och transport är stora näringar. Kommunen ligger mitt i landet med Ånge bangård som en geografisk knutpunkt för allt och alla som reser i mittnorden, samt för den godstrafik som trafikerar hamnarna i öst och västlig riktning. Trafikverkets mångmiljonsatsning förstärker Ånges bangård att positionera sig som en av regionens största. Den omfattar 26 järnvägsspår, en ankomstbangård med 6 spår och är till största delen elektrifierad. – Näringslivet i Ånge kommun har samma utmaningar gällande kompetensförsörjning som övriga mittsverige regionen, men tack vare infrastrukturen av tåg, vägar och utbyggt internet bildar vi tillsammans en stark arbetsmarknadsregion. Det är enkelt och nära att leva och bo i kommunen och med kommande satsningar på ett starkare näringslivsklimat välkomnar vi alla att etablera sig här. Vi har fått statliga medel att som en av 39 stödkommuner få satsa på framåtriktade aktiviteter till att utveckla näringslivet, säger Annelie Axelsson.

Annelie Axelsson.

Logistik kopplat till järnväg är en viktig framtidsfråga, inte minst när det gäller ett hållbarhetsperspektiv. Att ha alternativ för snabb omlastning på rangerbangården i kombination med en inomhusterminal och vägtransportnätet gör Ånge till ett utomordentligt logistiknav.


bilaga i affärstidningen näringsliv

kommuner

Tid för karriär och tid att leva — vi har både jobb och fritid!

Se alla myndigheter och våra a lediga ledi jobb på:

myndighetsnatverket.se atv tverke

21


22

kommuner

bilaga i affärstidningen näringsliv

Härnösands småskalighet lyfts med stora investeringar Härnösand är en kommun med många möjligheter. Kommunen marknadsför sig gärna som en småskalig och nära plats att bo och verka på. Det stämmer bra med verkligheten. Samtidigt erbjuder Härnösand många stora värden – inte minst när det gäller natur och friluftsliv, bra skolor och spännande arbetsplatser.

Härnösand har omkring 1700 verksamma företag. De flesta är mindre företag med en eller en handfull anställda. Samtidigt är tillväxten som störst i just dessa bolag. Härnösands företag tycks vara specifikt bra på att skapa kundvärden. Det är ofta kunskapsbaserade bolag som lever på att leverera kundunika tjänster. Ett växande antal företag arbetar inom eller nära besöksnäringen, och här ser kommunens tillväxtchef Uno Jonsson en stor utvecklingspotential framöver. – Besöksnäringen i Härnösand och Höga Kusten är ett av våra prioriterade områden och det satsas väldigt mycket resurser på att utveckla näringen tillsammans med näringslivet, både lokalt och regionalt, bekräftar han. Det finns redan ett antal etablerade samarbeten som ska stärka besöksnäringen i Härnösand och resten av regionen. Det senaste exemplet är havsbadet Smitingen strax utanför Härnösand, där kommunen söker en privat entreprenör som vill utveckla

Birka Cruises kör fem nya kryssningar till Härnösand och Höga Kusten nästa sommar.

campingverksamheten och lyfta havsbadet till en ny nivå. Mycket mer på gång

Härnösands kommun medverkar i många tillväxtprojekt på olika nivåer. Det pågår många etableringsprojekt och samtidigt har kommunen tillsammans med näringslivet och flera andra aktörer tagit fram en tydlig tillväxtstrategi som anger riktningen och för att alla ska jobba åt samma håll. Ett annat exempel som visar att

Härnösand vill utvecklas är engagemanget i High Coast Invest, ett samarbetsprojekt mellan flera kommuner i regionen som ska attrahera utländska etableringar och investeringar i regionen. – Ett annat spännande område som vi gärna vill utveckla är framtidens livsmedelsindustri. Härnösand ska vara en föregångare på området och det finns redan nu exempel på det. Nyligen startade Peckas Naturodlingar, en kretsloppsodling med ett 4000

I ett 4000 kvadratmeter stort växthus mognar Peckas kretsloppsodlade tomater.

kvm stort växthus för tomater tillsammans med en landbaserad fiskodling. Och de bygger redan ut lika mycket till, berättar Uno Jonsson. Eftersom hela Norrlandskusten precis som övriga Sverige importerar mycket grönsaker och frukt så finns ett stort behov av att balansera det med egen produktion. När man allt oftare talar om fördelar med ekologiskt och närodlat borde det vara en självklarhet att se över sitt eget hus

och förbättra det som går. Härnösand vill nu gå före och bli norra Sveriges centrum för framtidens livsmedelsindustri. – Vi vill bli navet för forskning, utveckling och innovation inom foodtech, parallellt som vi vill se fler företag i branschen etablera sig och växa i Härnösand och regionen, säger Uno Jonsson.


bilaga i affärstidningen näringsliv

industri

23

VTG är på hugget när ny infrastruktur ska byggas VTG Entreprenad AB är ett anrikt transport- och entreprenadföretag i Västernorrland. Verksamheten grundades redan på 1930-talet och nya affärsområden har tillkommit under årens lopp. Idag står VTG för entreprenader och transporter samt försäljning av anläggningsmaterial till både privata och riksbyggare samt för fjärrfrakt och distribution via dotterbolaget Kustfrakt.

Stora industriella och offentliga uppdragsgivare uppskattar smidigheten och flexibiliteten hos VTG. Riksbyggarna, liksom SCA och andra skogsbolag, är exempel på återkommande kunder som ofta anlitar VTG för olika mark- och anläggningsarbeten. – För SCA har vi både anlagt nya vägar i skogen för att underlätta deras distribution samt medverkat vid ombyggnationer av olika anläggningar. Det uppmärksammade Östrandsprojektet är inget undantag, där vi var underentreprenörer för Peab under hela projekttiden. Vår del

var att bidra med transport av anläggningsmaterial till och från Östrands, berättar Niklas Eriksson, vd VTG Entreprenad AB. All infrastruktur intressant

Projekt i Östrandsklassen är ovanliga – SCA investerade cirka åtta miljarder kronor i uppgraderingen av Östrands massabruk och satte rekordet Norrlands största investering någonsin. VTG har ett tydligt uppsving som fortsätter långt efter färdigställandet av nya Östrands. – Vi är lyhörda inför regionens behov inom flera områden, men fokuserar just nu mycket på infrastruktur. Vi är bland annat med och bygger ut fiber på uppdrag av flera norrländska kommuner. Att VTG är med och säkrar upp infrastrukturen för framtiden i våra trakter är vi mycket stolta över, säger Niklas Eriksson. Andra projekt inom infrastruktur är också av intresse och ständigt återkommande, liksom utbyggnad av vindkraft som börjar ta fart igen efter flera års återhållsamhet. Vid utveckling av ny vindkraft krävs en god infrastruktur kring vindparken till att

börja med – något som VTG har lång erfarenhet av. – När det gäller vindkraft ser vi ett ökande intresse bland annat hos utländska investerare. Våra tjänster omfattar schakt och anläggning för nya vägar, förberedelser för kablage och fundament för kraftverket. Niklas Eriksson är noga med att poängtera företagets stigande led i värdekedjan: – Vi erbjuder mer än bara maskiner och lastbilar – vi kan ta hand om projektledning och arbetsledning kring i stort sett alla typer av infrastrukturella projekt. Med på industriresan

VTG har fullt upp. Parallellt med företagets olika åtaganden inom mark- och anläggning bedrivs en expansiv verksamhet inom fjärroch specialtransport. Det sker via dotterbolaget Kustfrakt, som införlivades i VTG under 2016. Till Kustfrakts affärsområden hör logistiktjänster, fjärrdistribution, specialtransporter i Sverige samt internationellt och en omfattande industriservice. – Vår industriservice ska hjälpa kunderna att fokusera mer på sin kärnverksamhet. Logistiken sköter vi. Vårt mål med industri-

service är att öka lönsamheten i kundens verksamhet genom att vi tillhandahåller effektiva transport- och logistiktjänster. Det

kommer att satsas mer inom industrin framöver och då vill vi vara med på resan, säger Niklas Eriksson.

www.scenkonstvasternorrland.se

Vi har alltid något på gång!

#scenkonst24sju DANS • FILM • MUSIK • TEATER www.scenkonstvasternorrland.se/kalendarium

Norrdans • Nordiska Kammarorkestern • Teater Västernorrland • Film Västernorrland • Dans Västernorrland • Musik Västernorrland


24

industri

bilaga i affärstidningen näringsliv

Sveriges äldsta aktiebolag står för högteknologisk utveckling Bucher Emhart Glass automatiserar glasindustrin och har redan erövrat cirka 60 procent av den globala marknaden. När det är säker, effektiv och lönsam tillverkning av glasburkar och flaskor som efterfrågas finns det bara en som kan leverera helheten.

Bucher Emhart Glass är ett av Sveriges äldsta aktiebolag. Företagsgruppen Bucher har fabriker över hela världen, varav Emhart Glass finns i Sverige närmare bestämt i Sundsvall och Örebro. Sundsvallsfabriken tillverkar maskiner och annan utrustning för modern, automatiserad produktion av förpackningar i glas. Effektiviserar den globala glasindustrin

Det är en ytterst spännande historik kring Bucher Emhart Glass i Sundsvall. I mitten av 1700-talet tillverkades kyrkklockor och kandelabrar av det företag som idag utvecklar marknadens mest effektiva maskiner för den globala glasindustrin. SysterFabriken i Örebro tillverkar komponenter och det är i Sundsvall som all slutlig montering av maskinerna sker. – Att den här kompetensen finns just i Sundsvall är fantastiskt och ger stora utvecklingsmöjligheter för regionen, säger Elisabeth Nordberg, HR-chef på Bucher Emhart Glass. Med full kontroll

Bucher Emhart Glass utvecklar högteknologiska maskiner med extremt hög precision. Maskinerna används där stora volymer ska produceras och bland kunderna finns några av världens främsta glastillverkare. En maskin från Bucher ger total kontroll över hela kedjan – samtidigt som den är långt automatiserad. – Tack vare avancerad robotteknik övervakas hela produktionsprocessen och varje produ-

cerad glasenhet är spårbar. Alla moment i tillverkningen är övervakade av vårt egenutvecklade system, som också ständigt uppdaterar status i produktionen. Vid eventuella avvikelser ges en indikation omgående och operatören kan snabbt åtgärda problemet, förklarar Elisabeth. Möter större intresse

Precis som all annan processindustri söker man inom glastillverkning minimera svinn och bygga bort risken för driftsstopp. Det underlättar med maskiner

Hej H ej S Sverige verige Vi förenklar människ människors ors vardag genom att utv utveckla eckla digitaliseringens möjlighet er. möjligheter. Den 1 september slog vi upp dörrarna till Myndigheten för digital förvaltning i Sundsvall. DIGG är en ny myndighet med fokus på digidigi talisering i offentlig sektor. Förutom kunskap och rådgivning bidrar vi med att driva och stötta gemensamma satsningar för hela Sverige. Läs mer om oss på digg.se

från Bucher Emhart Glass. Det verkar också finnas ett större intresse för glasförpackningar över lag, även ur miljöperspektiv då glas är återvinningsbart till stor del. För många typer av produkter är glasförpackningar det enda alternativet för att garantera kvalitet och hållbarhet. Erbjuder intressanta arbetsområden

Bucher Emhart Glass har gjort en spännande resa i Sverige, med en större omorganisation 2012 och flera nya investeringar under de senaste åren. Nu upplever man en all time high i fabriken i Sundsvall, med en orderingång som börjar spilla över på 2020. – Nu har vi anställt en del folk och kommer att behöva utöka personalstyrkan ytterligare med både kollektivanställda och tjänstemän. Industriprogrammet här i Sundsvall är en lämplig bakgrund, gärna också med erfarenhet från monteringsarbeten. På den administrativa sidan så finns det många olika befattningar att söka för civilingenjörer, ekonomer och inköpare bland annat. Vi har många intressanta arbetsområden och tillhör en framtidsbransch, avslutar Elisabeth Nordberg med.


bilaga i affärstidningen näringsliv

industri

25

Sundsvalls Elteam AB servar de största inom industrin Elteam i Sundsvall har levererat professionella och pålitliga el-, styr- och automationstjänster till industrin sedan 2001. Verksamheten har expanderat under årens lopp och sysselsätter idag ett 20-tal personer, merparten elektriker men även elkraftstekniker och automationstekniker. Affärsidén har från start varit att leverera el- och styrutrustningar till automations- och kraftdistri-

Maria Winsten och Leif Åsberg.

butionsområdet. Elteam har egen tillverkning av styr- och reglerutrustningar samt elkraftprodukter

Foto: Veronica Nilsson

i verkstaden på Hovgatan i Sundsvall, och har därmed kontroll över hela värdekedjan från tillverkning till installation. Jobbar enligt nollfelsprincipen

Elteam besitter en gedigen kunskap om alla förekommande typer av elskåp såsom exempelvis ställverk och kontrollutrustning. Elteam betjänar kunder som Sund Birsta, Valmet, Vattenfall, One Nordic, Siemens, Otera Ratel och ABB – samtliga ställer höga krav på sina leverantörer. – På Elteam strävar vi efter att vara en professionell och pålitlig partner för större företag. Det vi är allra bäst på är att leverera skräddarsydd elutrustning till automation och kraftöverföring, säger Andor Gerendas, vd på Elteam sedan några år tillbaka. Det är genom ett flexibelt, kvalitetssäkrat arbete som Elteam ger kunderna bästa möjliga service dygnet runt. När kundernas maskiner är redo för leverans mot slutkund ska tillhörande elskåp också vara det. Det finns inga marginaler för misstag. Det handlar dessutom om så mycket mer än att tillverka och leverera ett elskåp – Elteam ser till att allt fungerar enligt noll-

Från vänster Jan-Erik Bergman. Johan Wallin, Sebastian Sjölund och Andreas Eriksson. Foto: Veronica Nilsson

felsprincipen eftersom kunderna är stora industrier med höga krav på driftsäkerhet. Avbrott i produktionen accepteras inte och det måste Elteam som leverantör förhålla sig till. – Det är klart att vi älskar utmaningar – annars hade vi inte varit verksamma inom området, tillägger Andor Gerendas. Allt är kundstyrt

Eftersom produktionen är kundstyrd förekommer ändringar och kundunika modifikationer, och då underlättar det att sitta nära kunderna. Många finns i eller i närheten av Sundsvallsregionen. Elskåp skulle i teorin kunna

köpas från lågkostnadsländer men Andor Gerendas menar att det kan bli en dyr affär om något inte skulle fungera vid leveransen. Att anlita Elteam är att försäkra sig om att allt kommer att fungera när det väl gäller. Företaget omsätter cirka 40 mkr och är under tillväxt. För att även i framtiden kunna leverera med hög flexibilitet och service, samt givetvis enligt nollfelsprincipen, måste Elteam se sig om efter fler duktiga elmontörer. Högst sannolikt är att teamet kommer att förstärkas med minst ett par medarbetare under 2019.

L Å T O S S TA HAND OM DITT N Ä S TA M Ö T E Upplev förstklassig service, lokaler för upp till 100 personer och vällagade måltider serverade i vår vackra spegelsal. Här finns även möjlighet att kombinera er konferens med julbord från den 30 november. B O K A P Å 0 6 0 - 6 0 8 0 0 2 2 - E L I T E . S E / KO N F E R E N S


26

industri

bilaga i affärstidningen näringsliv

Fortsatt expansion för mindre industriservicebolag Det går bra för Industriservice i Sundsvall AB, Isab, som under de senaste åren har vuxit ur sin kostym och därför satsar på nya ytor. Under 2017 flyttade verksamheten in i nya lokaler om cirka 16.000 kvm, och fick samtidigt tillträde till stora ytor lämpade för utomhuslager. Det behövs nu när maskinparken växer.

– Flytt av tunga maskiner i besvärliga miljöer, byggnadsställningar som monteras upp och ner i alla väder, vädersäkring av maskiner och material, håltagning och rivning av betongkonstruktioner samt brandvaktsbevakning är några exempel på återkommande uppdrag, berättar Jan Magnusson, som är vd och ägare sedan Isab grundades 1988. Bra på tunga lyft

Familjeföretaget Isab har under de senaste decennierna sadlat om från den ursprungliga saneringsverksamheten och fokuserar idag helt och hållet på industriservice. Erbjudandet är brett och omfattar många olika tjänster som industrin behöver.

Att Isab lyckats växa så mycket under de senaste åren har mycket att göra med industrins utveckling i regionen. De stora industriföretagen i Sundsvallsregionen är trogna kunder. Isab har till exempel ofta egen personal på plats på Ortvikens pap-

persbruk, Tunadals sågverk och Östrands massabruk i grannkommunen Timrå. – Vi är riktigt bra på tunga lyft, så kallad baxning, där vi flyttar allt från maskiner till balkar och byggmaterial som ofta är för svårtillgängliga för att andra aktörer ska kunna flytta dem. Vi har rätt maskiner och metoder för att komma åt även i de mest besvärliga miljöer och det gör oss konkurrenskraftiga, förklarar Jan Magnusson. Att tillhandahålla, bygga och montera ner byggnadsställningar var länge huvudsysslan och det kommer även fortsättningsvis att vara ett stort område, men Jan ser även stora utvecklingsmöjligheter med tunga lyft. Växer med industrin

Med en växande maskinpark ser Isab till att serva industriföretagen i regionen så att deras verksamheter kan rulla på utan avbrott. Att förlita sig på en enda aktör som sköter helheten är något som de allra flesta industriföretag också värdesätter. Därför kan Isab fortsätta växa tillsammans med industrin och troligtvis även utveckla fler verksamhetsområden på sikt. – Vi ska kunna möta morgondagens krav och satsar på att bredda oss med ny utrustning för tunga lyft, säger Jan Magnusson. Egentligen kan vi ta hand om allt som ska flyttas och som är för svårt för våra kunder att flytta själva. Vi ser också till att återvinna så mycket material som möjligt, om uppdraget omfattar rivning till exempel.

Ställning för takarbete Nordichallen i Sundsvall.

På Isab är man van vid snabba förändringar med kunden i fokus. Inget uppdrag är det andra likt, men Isab kan snabbt ställa om och möta kundens krav. Ena dagen kan det handla om att flytta en maskin på flera ton, och nästa dag kan samma personal sitta brandvakt. Det ger en sund variation som gör jobbet mer spännande varje dag.

Starka industrisamarbeten ska utveckla Actemium Actemium kraftsamlar för framtiden och är på väg in i nya, spännande projekt. Företaget består av flera olika enheter som ofta samverkar i stora leveranser. Direkt efter uppdraget på SCA och Östrands massafabrik i Timrå har man gett sig in i ytterligare ett samarbete med ett storföretag – den här gången Inovyn i Stenungsund.

Att samarbeta ännu mer internt är en del av en ny strategi inom företaget. I samband med ett kundevent i april 2018 sjösattes konceptet, och man förmedlade då att alla enheter numera samlas under det gemensamma varumärket Actemium, som i sin tur är en del av globala VINCI Energies. – Det är en stor styrka för oss

att vi kan samla all kompetens under samma tak. Vi kan bistå i mycket stora projekt genom att vi samverkar över gränserna mellan olika enheter. Jag tror inte att det finns så många andra leverantörer på marknaden som har en lika bred kompetens som vi, och som samtidigt är världsledande inom flera långt specialiserade nischer, säger Robert Persson, projektchef på Actemium med övergripande ansvar för gemensamma projekt. – Uppdraget för SCA har verkligen satt alla våra kompetenser på prov och vi är mycket nöjda med det som levererats. Ännu viktigare är att kunden är nöjd och det har vi också fått bekräftat, tillägger Robert. Ytterligare starkt samarbete

Efter att ha varit med och sjösatt

Norrlands största industriinvestering genom tiderna med uppdraget på Östrands massafabrik växlar Actemium snabbt. Nu är man tillbaka på hemmaplan, närmare

bestämt i Stenungsund, där företaget Inovyn är i färd med att anlägga en ny klorfabrik inte så långt ifrån Actemiums verkstad. Actemium påbörjade arbetet redan under sommaren 2017. Projektet har blivit mer omfattande under tiden som gått sedan dess, och nu ska Actemium göra alla installationer som behövs för att den nya klorfabriken ska kunna tas i drift. I dagsläget producerar Inovyn sina produkter i en tillfällig anläggning men för att det ska vara hållbart på sikt så måste den nya vara startklar inom några månader. – Det har varit och är ett komplext uppdrag där många olika enheter måste samverka för att

klara leveransen. De flesta av installationerna är helt unika för Inovyn, och även om det finns lång erfarenhet från liknande projekt inom Actemium så är detta också ett unikt uppdrag för oss, påpekar Robert Persson. Ungefär 65 anställda från Actemium arbetar med installationerna på Inovyn. Robert Persson har även här det totala ansvaret för leveransen, precis som i uppdraget mot SCA. I dagsläget samverkar fyra enheter från Actemium på Inovyns anläggning och förhoppningen är att arbetet ska kunna färdigställas nu under hösten.


bilaga i affärstidningen näringsliv

it

27

Unikt samarbete stärker regionens digitala position I Sundsvall och Västernorrland finns sedan flera decennier en stark och kreativ miljö inom IT och digitalisering. Över 5000 personer jobbar inom området, som utvecklas på ett högintressant sätt. Till exempel invigdes i Sundsvall nyligen DIGG, den nya myndigheten som ansvarar för hela den offentliga sektorns digitala utveckling.

Varenda region i Sverige drömde om att få DIGG till sig, men genom det unika samarbetet i Sundsvall hamnade den här. Bra på samarbete

Fler än 80 företag, myndigheter, kommuner samt regionen och Mittuniversitetet jobbar tillsammans kring bland annat kompetensförsörjning, innovation och affärsutveckling. Spindelfunktionen innehas av Bron Innovation, som ägs gemensamt av alla aktörer. – Vi är duktiga på att jobba tillsammans här, och att vi gjort det i över 30 år tror jag är helt unikt i Sverige. Det ger en enorm kraft

för utveckling, sägerLars Persson Skandevall som är vd för Bron Innovation. Det gemensamma målet för samtliga aktörer är att driva på och ta tillvara den starka digitala utvecklingen. Civilminister Ardalan Shekarabi har pekat ut flera saker i Sundsvall som gjorde staden extra attraktiv som etableringsort för DIGG, och nämnde då det digitala klustret som en bidragande faktor. Förutom etableringen av DIGG, har man i Sundsvall även fått uppdrag att utveckla ledande lösningar för ett tillgängligare samhälle genom användande av Internet of Things. Prioriterat är också att stärka digitaliseringen av regionens mindre industriföretag och att använda digital teknik för att ytterligare öka regionens export. – Det kommer nya uppslag och landar nya uppdrag hela tiden. Vår uppgift som digitalt kluster är att säkerställa en riktigt bra plattform för samverkan och se till att det finns tillgång till kompetens för framtida tillväxt, berättar Lars Persson Skandevall. Stort fokus på rekrytering

Kompetensförsörjningen är en

Invigning av DIGG. Från vänster: Anna Eriksson, generaldirektör myndigheten för digital förvaltning (DIGG), tillsammans med Bron Innovations vd Lars Persson Skandevall. Foto: DIGG, Petra Berggren

Vinnare av Good Tech Hack 2018. Ett lyckat samarbete mellan Bron och Brons medlemmar. Över hundra deltagare. Foto: Jonas Amréus, Esatto

mycket prioriterad fråga. Inom området bedrivs just nu ett projekt för ökad integration med hjälp av IT, och ett annat projekt som fokuserar på långsiktig rekrytering i regionen. Therese Boija har rekryterats till Bron Innovation som projektledare med fokus på tillväxt och kompetens. – För att vara fortsatt konkurrenskraftiga måste våra företag och myndigheter kunna få tag på rätt kompetens. Här är Brons styrka att vi samverkar. Vi har över 80 medlemmar och alla är

engagerade. Konkurrenter träffas och satsar på samma projekt – det är stort, säger Therese Boija. Flera rekryteringsevenemang återkommer under året och man bjuder in arbetssökande med respektive för att se om en flytt till Sundsvall kan locka till årliga meetups. – Här har vi utvecklat modeller och aktiviteter som visat sig vara väldigt framgångsrika, och som vi nu jobbar efter. Ett otroligt inspirerande arbete, säger Therese Boija.

Good Tech Region

Digitaliseringen slår igenom på allvar i hela samhället just, och genom att fortsätta samverka räknar Lars Persson Skandevall med att Västernorrland och Sundsvallsregionen kommer vara en vinnare i den utvecklingen. – Vi har en väldigt unik position med tillgång till hög kompetens och en bra och kretiv miljö att både bo och driva företag i. Vi kallar den ofta för Good Tech Region, och vem ser inte framtidsmöjligheterna i en sådan region!

Invigning av DIGG. Från vänster: Anna Eriksson, generaldirektör myndigheten för digital förvaltning (DIGG), tillsammans med Bron Innovations vd Lars Persson Skandevall. Foto: DIGG, Petra Berggren


28

it

bilaga i affärstidningen näringsliv

Frontit lever i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och IT Frontit är en drivande partner i förändringsprocesser hos stora företag och organisationer. Frontit utvecklar och implementerar kundunika IT-stöd, och ofta handlar uppdraget om ett helhetsåtagande kring verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Fokus ligger på att bygga skalbara och framtidssäkra system.

Sundsvall är hemvist för många myndigheter såsom CSN, Försäkringskassan och SPV. Vad de har gemensamt och behöver för att genomföra det statliga serviceåtagandet är att de förlitar sig på avancerade IT-system och digitala verksamhetsstöd. Att Frontit expanderar just i Sundsvall är därför knappast en tillfällighet – här finns mycket att göra när allt ska digitaliseras. Leder förändringar

Många mindre verksamheter kan köpa färdiga IT-system som fungerar optimalt för just deras behov. Men för större företag som exempelvis Telia, och statliga serviceorganisationer som Försäkringskassan, behövs unika lös-

ningar som kan anpassas efter befintliga system och som även kan skalas upp vid behov. Idag talas det om att göra framtidssäkra och hållbara investeringar, och det gäller inom alla branscher. Att bygga framtidssäkra system innebär att bygga system som kan växa med organisationen på sikt. Ofta är de färdigpaketerade lösningarna inte anpassade för det och därför behövs expertkunskap på området – och det är kunskap som finns inom Frontit. – Vi leder och styr förändringar i stor skala och inom stora organisationer genom att vi tillhandahåller de digitala verktyg som behövs för att utveckla verksamheten. Det betyder inte att man kapar administrativa jobb, utan snarare att man implementerar system som fungerar över tid och som kan hantera fler och fler användare, förklarar Jonas Grundberg, vd för Frontit i Sundsvall. Man kan säga att Frontit lever i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och IT. Verksamhetsutveckling omfattar alla aktiviteter som kan knytas till arbetet med utveckling och effektivisering av interna processer – och med hjälp av digitala lösningar

kan det arbetet bli ännu bättre. Frontit arbetar därför nära både ledning och IT-avdelning. Långlivad bästa arbetsgivare

Frontit är inte bara en uppskattad samarbetspartner för stora organisationer som vill utvecklas. Frontit är även en av Europas bästa arbetsgivare. Under 2018, liksom tidigare under 2013 och 2015, placerar sig Frontit på Europalistan som Great Place to Work årligen tar fram över attraktiva arbetsplatser. I Sverige har Frontit varit ledande på listan över bästa arbetsgivare under de senaste sju åren. – I den senaste undersökningen svarade samtliga medarbetare på Frontit i Sverige. Bara det är ovanligt om man jämför med andra företag som också jämförs av Great Place to Work. Det visar på ett stort engagemang inom Frontit, tycker Jonas Grundberg, som själv har varit med och byggt upp Frontit och startat kontoret i Sundsvall, som blev första kontoret utanför Stockholm. – Vi som jobbar här har tillsammans byggt upp verksamheten från scratch, fortsätter han. Det ger en högre delaktighet som

märks och känns bland såväl medarbetare som kunder. Vi kommer att fortsätta fokusera på våra kärnvärden som kretsar

kring engagemang och gemenskap framöver nu när fler kontor tillkommer.

Digital innovation vässar småindustriers konkurrenskraft Sundsvall växer som ITstad med många duktiga konsulter på området. En starkt bidragande orsak är att många IT-tunga serviceverksamheter samlats just i Sundsvall, inte minst när det gäller samhällsservice. Men Sundsvall har även en livskraftig industri som nu är mitt uppe i den fjärde teknikrevolutionen. Här utgör Cybercom en viktig samarbetspartner.

Cybercom är ett medelstort nordiskt IT-konsultbolag med verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Dessutom finns starka kunskapscenter i Polen och Indien som till stor del stöttar den nordiska affären samtidigt som de utvecklas inom flera specialistområden på andra marknader. Huvudfokus är emellertid Norden och inte minst Sverige som växande marknad. Varför satsa på digital innovation?

När det gäller Sundsvall finns förvisso många konkurrenter, men eftersom Cybercom har lång erfarenhet med över 20 år inom digital innovation står sig företaget bra i tuff konkurrens. Vad be-

tyder digital innovation för industriföretag? – Enligt samtliga undersökningar som vi gjort hamnar digital innovation högt på industriföretagens agendor i Sundsvall. Det finns stora möjligheter att ta språng med hjälp av nya digitala lösningar och det vet den moderna industrin, säger Johan Stenborg, verksamhetsansvarig på Cybercom i Sundsvall. – Precis som alla andra IT-konsultbolag utvecklar vi system och digitala tjänster. Men det är sättet vi gör det på som skiljer oss från andra, menar Johan Stenborg. De stora industrijättarna har naturligtvis arbetat med digitalisering länge. Men mindre industribolag då? Kan digitala lösningar hjälpa dem framåt? Svaret är definitivt ja. – Digital innovation är abstrakt. Ett exempel kan vara förebyggande underhållstjänster som en del av en leverans inom IoT. Alla industrier behöver förebyggande underhåll – se bara på en massafabrik där korta stillestånd kan kosta miljoner. Med uppkopplade sensorer kan maskinerna felsökas och rapportera brister innan något går fel – besparingsmöjligheterna är enorma.

ling. Det främsta sättet för ett ITkonsultbolag att påverka inom området är med hjälp av digitala tjänster som genererar större nytta. – Vi fokuserar på digital hållbarhet som affärsmöjlighet för kunderna. Att hjälpa andra att se teknikens möjligheter och att använda teknik för att utvecklas i riktning mot Agenda 2030 är nog vårt viktigaste bidrag till den hållbara utvecklingen, funderar Johan Stenborg, som även nämner tjänstedesign som ett stort område för Cybercom i Sundsvall. Med hjälp av smarta, enkla lösningar och bra användarupplevelser kommer Cybercom att fortsätta stärka Sundsvalls företag och organisationer på väg in i den digitala utvecklingen. – För att erbjuda ytterligare mervärde för kunderna erbjuder vi flera sammankomster per år, det kan vara workshops eller seminarier. Nu senast hade vi ett spännande och välbesökt semiCybercom bjöd på ett spännande seminare med Dennis Pamlin, FN-rådginare med Dennis Pamlin, FNvare och expert på hållbar omställning, den 13 september 2018. rådgivare och expert på hållbar omställning. Vi kommer att erDigital utveckling och gare nämnt förhindra produk- bjuda fler liknande evenemang tionsbortfall vilket ger stora kapi- framöver, avslutar Johan Stenhållbarhet Cybercoms lösningar är kost- talbesparingar. Samtidigt arbetar borg med. nadseffektiva och kan som tidi- Cybercom för en hållbar utveck-


bilaga i affärstidningen näringsliv

it

Tieto är en viktig pusselbit i samhällsutvecklingen Tieto utvecklar fÜretag, organisationer och hela samhällen med hjälp av IT. Mülsättningen är att Tietos lÜsningar ska bidra till Ükad hüllbarhet i alla sammanhang, det vill säga ekonomiskt, miljÜmässigt och socialt. Det kan tyckas vara en näst intill omÜjlig uppgift men inom Tieto finns redan en mängd kraftfulla verktyg fÜr att nü dit.

HAR DU VERKLIGEN RĂ…D MED BILLIG FĂ–RVALTNING?

Det digitala samhället kräver en helt ny nivü av tjänster där gamla rüd kring datasäkerhet, användarvänlighet och tillgänglighet inte längre hüller. Tieto är med och bygger framtidens uppkopplade samhälle redan idag, och fÜr att klara det krävs en mängd olika kompetenser som samverkar i leveransen av smarta och hüllbara IT-tjänster. LÜser stora utmaningar

Det dagliga arbetet kretsar kring att fĂśrenkla vardagen fĂśr fĂśretag och organisationer som fĂśrlitar sig pĂĽ avancerade IT-system, ofta i lite stĂśrre omfattning med mĂĽnga olika funktioner och användare. Samtidigt ska det vara flexibelt och användarvänligt. Det är ett exempel pĂĽ en av mĂĽnga utmaningar som Tieto lĂśser fĂśr Region Västernorrland, som är en av fĂśretagets stĂśrre kunder. – Sundsvall har ett kluster av myndigheter och det är självklart att vi vill samarbeta med dem och utveckla deras system. VĂĽra tjänster passar stĂśrre verksamheter inom publik sektor, telekom och skogsindustri som exempel. Region Västernorrland har cirka 7.000 anställda och alla har behov av IT pĂĽ ett eller annat sätt, säger Peter Engberg, verksamhetsansvarig pĂĽ Tieto i Sundsvall.

Peter Engberg, Peter Lindblom och Mikael Videlans.

Tieto hanterar allt frün stort till smütt. Det innefattar allt frün uppkoppling av användarenheter och skrivare till Üvervakning av servrar och molntjänster. UtÜver Region Västernorrlands 7.000 anställda finns cirka 150.000 invünare i regionen som fÜrlitar sig pü dess IT-system och digitala tjänster. Region Västernorrlands kunder är till exempel alla uppkopplade vürdcentraler samt alla patienter i deras register. Och allt ska fungera 24-7, 365 dagar om üret. När man für en uppfattning om hur münga slutanvändare det rÜr sig om kan man inte annat än fÜrundras Üver hur det är mÜjligt att

Om ni är medlemmar i HSB eller inte spelar ingen roll. (3"S FASTIGHETSFĂŽRVALTNING ĂšNNS ALLTID NÂźRA OCH KAN ERBJUDA ER FĂŽRVALTNINGSTJÂźNSTER MED EN KOMPETENS SOM ÂźR UNIK I 3VERIGE 6I HJÂźLPER BOSTADSRÂźTTSFĂŽRENINGAR OCH fastighetsägare med fĂśrvaltning av fastigheter. Det är EN KLOK INVESTERING FĂŽR SÂźKERHET TRIVSEL OCH ER FASTIGHETS framtida värde.

bygga system som är flexibla och tillgängliga fĂśr alla – men Tieto har redan lyckats med det och fortsätter att fĂśrfina leveransen hela tiden. Rekryterar till samhällsuppdrag

Tieto sysselsätter ungefär 70 medarbetare i Sundsvall och är pĂĽ jakt efter fler. – FĂśr att kunna fortsätta ligga i framkant är vi beroende av ett brett rekryteringsunderlag med bĂĽde juniora och seniora utvecklare och tekniker, kommenterar Mikael Videlans, som delar ledarrollen pĂĽ Tieto i Sundsvall med Peter Engberg och Peter Lindblom. Tieto engagerar sig i kompetensfrĂĽgan pĂĽ mĂĽnga sätt, bland annat genom att vara synliga och aktivt marknadsfĂśra bĂĽde branschen och det egna fĂśretaget pĂĽ platser där framtidens talanger rĂśr sig. Men enbart teknikhĂśjd räcker inte fĂśr att kunna knyta framtidens medvetna IT-konsulter. – Det finns mĂĽnga andra värden som väger in när man väljer arbetsgivare idag, speciellt inom vĂĽr bransch. De flesta vill kunna vara en del av nĂĽgot som främjar samhällsutveckling och det kan vi pĂĽ Tieto verkligen stĂĽ fĂśr, säger Peter Lindblom. Bland det viktigaste fĂśr Tieto framĂśver blir att sprida kunskap om vad IT-branschen kan erbjuda och vad en konsult hos Tieto verkligen gĂśr, vilka roller som finns och hur man kan vara en del i en stĂśrre leverans fĂśr ett bättre och mer hĂĽllbart samhälle.

GOLV

BADRUM

KAKEL

KLINKER

VĂ„LKOMMEN TILL VĂ…RT

SHOWROOM VARDAGAR 12-16

VĂĽra 20 montĂśrer fixar jobbet!

Tegelvägen 15 Sundsvall 060-14 17 70 www.golvettan.se CERTIFIERAD ISO 14001 Ledningssystem fÜr miljÜ

29


30

it

bilaga i affärstidningen näringsliv

Masarin skapar välmående och lönsamhet Masarin Consulting Group vill bidra till att skapa välmående och lönsamhet hos sina kunder. Företaget verkar inom IT, affärsutveckling och management samt allt som finns i gränslandet mellan dessa områden. Erbjudandet är en helhetsleverans som lyfter kundernas verksamheter till nya höjder.

Med en ödmjuk ton framhåller grundarna bakom Masarin Consulting Group att man vill bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld genom smarta management- och IT-tjänster. Många företag som erbjuder liknande tjänster säger nog samma sak – men Masarin skiljer sig markant från mängden genom att människorna bakom verkligen förstår hur IT och förändring ska förenas, hur människor fungerar i oli-

ka situationer och hur viktigt det är att man som konsult och medarbetare också är en teamplayer. Utvecklar ny strategi

När Niklas Morlin, Johan Herneheim och Peter Axelsson startade verksamheten fanns en dröm om att göra skillnad och skapa mer hållbara lösningar inom IT- och organisationsutveckling. Det har man lyckats med. Nu växer Masarin med fler medarbetare och fler kunder i Sundsvall med omnejd. – Vi planerar för kommande års utveckling och har påbörjat arbetet med strategi för 2019. Att utvecklas tillsammans är oerhört viktigt, och det är en av grunderna i vår vision om att skapa mervärde och hållbarhet för våra kunder, säger Niklas Morlin, försäljningschef. – Vi kommer att fortsätta fokusera på kundnytta och att skapa

lönsamhet med våra helhetstjänster. Vi vill fortsätta korskoppla våra tjänsteområden och arbeta samverkande med digitalisering, management-tjänster och organisationsområdet, inflikar Johan Herneheim, som jobbar som managementkonsult tillsammans med den tredje grundaren och delägaren Peter Axelsson. Tror på gruppens styrka

Masarin jobbar med några av Sundsvallsregionens största företag och organisationer ingår även i ett spännande projekt tillsammans med Mittuniversitet, Sundsvalls kommun och ett flertal företag i regionen där de tillsammans ska göra Sundsvall världsledande inom internet of things. – Vi startade Masarin för att jobba med kultur som strategi och lyfta fram kollektivets kraft. Vi som grundare bestämmer inte

allt på företaget – vi ser snarare till att gruppen är med och medskapar framgång och sätter vår agenda baserat på det. Vi har tillit i gruppen och vi har lyckats skapa ett företagsklimat där medarbetarna ser sin egen framtid tillsammans med Masarins framtid. Det gör oss framgångsrika,

säger Peter Axelsson. Masarin förenar effektivitet med självkännedom, produktivitet med glädje, och flexibilitet med teambuilding, för att ge några exempel. Det kommer att ge ännu skarpare resultat för gruppen framöver, det är alla tre grundare övertygade om.

Försäkringskassan ska samordna säker IT-drift Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att fram till 2020 erbjuda samordnad och säker ITdrift för statliga myndigheter som behöver det. Ambitionen är att hitta former för IT-driften så att den kan övergå i en permanent lösning när uppdraget tar slut.

När myndigheter försöker hitta egna lösningar på hur de ska hantera driften av sina IT-system finns det risk att säkerheten blir

lidande, något som blev tydligt då Transportstyrelsen valde att lägga ut sin drift på bolag i utlandet. Regeringen har därför beslutat att försöka hitta ett statligt alternativ och gett Försäkringskassan uppdraget att prova och utvärdera hur det kan gå till. Uppdraget löper 2017-2020 och efter den initiala projekttiden ska en utvärdering göras innan man beslutar om en eventuell fortsättning. Förhoppningen är att Försäkringskassan ska leverera en samordnad IT-drift som är så bra

att alla eller nästan alla myndigheter som behöver kan ansluta sig till den. – Det yttersta syftet är att skapa en säkrare IT-drift där känslig information skyddas effektivt utan att det tar enorma resurser i anspråk. Man vill både undvika brister i säkerhet och samtidigt förhindra dubbelinvesteringar som tar skattemedel i anspråk, säger Peter Axelborn, produktionschef på Försäkringskassans IT-avdelning, med speciellt ansvar för utvecklingen i regeringsuppdraget. Bra att börja i Sundsvall

Peter Axelborn. Foto: Ellinor Kempe

Försäkringskassans IT-avdelning har huvuddelen av sin verksamhet i Sundsvall. Det är också härifrån som det nya uppdraget samordnas. Eftersom man genom Myndighetsnätverket har närhet till väldigt många myndigheter så känns det som en bra ort att börja på. – Vi samverkar till exempel med Myndigheten för Digital Förvaltning, Digg, här i Sundsvall. Vi har precis startat upp driften av deras system, eftersom det är en ny myndighet som startade 1 september i år. Vi kommer snart att göra en första utvärdering där syftet är att identifiera både möjligheter och utmaningar, fortsätter Peter Axelborn. Det är fortfarande frivilligt för

Serverskåp. Foto: Per Groth

andra myndigheter att anlita Försäkringskassan för IT-driften. Ytterligare uppdrag

Digg blev det första uppdraget, men Försäkringskassan bygger samtidigt upp liknande samarbeten med bland annat Statens servicecenter. Sommaren 2019 kommer nya direktiv för samordning av tjänster som finns i dagens gemensamma servicekontor och Statens servicecenter ska ta över ansvaret för dessa. – Vi ska sköta Statens service-

centers samt servicekontorens ITmiljöer och kringliggande administrativa tjänster framöver. Vi kommer att påbörja det arbetet nu till våren, säger Peter Axelborn. Fler och fler myndigheter hör av sig och anmäler intresse för att ta del av samordnad och säker ITdrift. – Målet är att vi gör jobbet så bra att vi får förtroendet att fortsätta på permanent basis från 2021, säger Peter Axelborn.


bilaga i affärstidningen näringsliv

it

31

Easit förenklar det svåra med IT Avancerad digital teknik är inte mycket värd om den är krånglig att använda. Easit är experter på att översätta komplexa funktioner till användarvänliga verktyg inom IT. Nu finns det goda möjligheter för den som vill vara med och bygga nästa generations mjukvara, där information och teknik i harmoni skapar nöjda användare och kunder.

Easit har byggt en hel affärsidé på att leverera enkelhet. – Det är en del av vårt DNA säger Fredrik Person, vd på Easit. Tanken att IT ska vara enkelt genomsyrar allt Easit gör. Den finns med i utvecklingen av egna produkter som omfattar bland annat service management, affärsflöden, dataanalys, avidentifiering, datautsökning och beslutsstöd. Lika självklart finns den väl förankrad i Easits konsultverksamhet. Ser över kompetensförsörjningen

Inom Easit finns specifik kompetens för att bygga system för ärendehantering och för hantering av stora mängder testdata likväl som produktionsdata. Konsultverksamheten omfattar i princip allt som rör systemutveckling, integration, arkitektur och

för sin kreativitet. Då kommer vi också att få nöjda kunder. Det ena föder det andra och det är så vi har lyckats bli framgångsrika. Det kan låta enkelt – och vi vill även stå för att det enkla oftast är det bästa. Söker spännande projekt

Fredrik Persson, Easits vd, söker efter kreativa problemlösare. Ett nytt perspektiv kan leda till en enklare lösning - något vi alltid eftersträvar.

verksamhetsutveckling antingen på distans eller ute hos kund. För att även i fortsättningen kunna leverera kraftfulla och enkla verktyg som lyfter kundens verksamhet behöver Easit se över sin långsiktiga kompetensförsörjning. Att hitta och rekrytera de bästa inom branschen är ingen lätt uppgift. Systemutvecklare är bland de mest eftertraktade på marknaden, och stora myndigheter och företag med egna IT-avdelningar söker liksom Easit efter de bästa. – Vi måste helt enkelt visa att

vi är den bästa arbetsgivaren och att vi kan erbjuda många olika typer av uppdrag, säger Fredrik. Ett jobb hos oss är varierande och man lär sig något nytt hela tiden. Jag tror att det är viktigt för dagens systemutvecklare och alla som funderar på en karriär inom IT och systemutveckling att få jobba med olika uppdrag för olika kunder. Att dessutom komma in en i ett lag där man kan få arbeta med det bästa får alla att utvecklas ännu mer. På Easit finns stort utrymme för innovation och kreativitet, här

kan systemutvecklare testa nya tankar och idéer – att tillämpa regeln ”så har vi alltid gjort” existerar inte hos Easit enligt Fredrik. Variationen skapar intresse och på Easit finns stort utrymme för medarbetarna att själva lägga upp sitt arbete inom ramarna för det aktuella projektet. Easit uppmuntrar till att experimentera med ny teknik, till exempel nya ramverk, blockchain, AI och machine learning, allt med målet att förbättra och förenkla. – Vi ska ha nöjda medarbetare som känner att de får utrymme

Easit har vuxit mycket under de senaste åren och behöver i närtid förstärka teamet i Sundsvall med ett flertal förmågor. För att hitta rätt personer ser man till att synas överallt där framstående IT-människor rör sig. Det behöver inte vara en senior konsult som är rätt för alla uppdrag – även juniora konsulter med rätt vilja och engagemang kan få utrymme att växa med Easit. – Vi letar efter nya spännande projekt hela tiden. Det kan även vara samarbeten med andra företag och kunder där vi hittar ett vinn-vinn förhållande på lång sikt. Det viktigaste är att vi kan erbjuda en bredd och vara en utvecklande arbetsgivare. Det gör att fler duktiga framtida kollegor söker sig till oss, säger Fredrik. Den som söker sig till Easit bör vara nyfiken på andra människor och vara öppen för kommunikation och samarbete. Teknisk expertis är självklart viktig men adderar vi på det ett väl fungerande team med stort engagemang och vilja så når vi hur långt som helst.

Välkommen till

Sundsvall Du kommer att trivas!

Laila är på inflyttarnas sida! Är du på väg mot en ny anställning och överväger att flytta till Sundsvall? Då kan vår inflyttningslots Laila Bergström vara tungan på vågen. Inflyttningslotsen hjälper dig med praktiska frågor kring till exempel boende, skola, fritidssysselsättningar, barnomsorg, eller jobb till medflyttare. Servicen är helt avgiftsfri och särskilt riktad mot arbetsgivare som får stöd för att lösa praktiska detaljer för nyinflyttade medarbetare. Du hittar mer information på naringslivsbolaget.se

Sveriges första digitala inflyttningsguide! För att underlätta en flytt till din nya hemstad så har vi utvecklat ett unikt webbverktyg där du helt utan kostnad kan hitta massor av information kring olika områden att bo i, pendlingsavstånd, genomsnittliga försäljningspriser, skolor, dagis m.m. Du hittar den på: www.valkommen-hit.se/sv/sundsvall/start


32

Byggande & Boende

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Norra kajen blir en helt ny stadsdel längs havet Det gamla industriområdet förvandlas till ett nytt och livskraftigt stråk i hjärtat av Sundsvall. Här byggs en attraktiv stadsdel för framtiden. Norra Kajen blir ett av södra Norrlands landmärken – här öppnas Sundsvall mot havet i en unik, pulserande miljö.

Utvecklingen av Norra Kajen har pågått under drygt ett decennium. I samband med att E4:an drogs om och Sundsvall äntligen fick en bro över fjärden kunde stora delar av visionen för stadsdelen Norra Kajen realiseras. Nu pågår byggnationen av bostäder och verksamheter för fullt i området. Offentliga och privata i samverkan

Utvecklingen av Norra Kajen liknar inget annat projekt i Sundsvalls historia. – Det planeras för över 2500 bostäder i den nya stadsdelen och flera bostadsprojekt är ute på försäljning, säger Olof Nyberg, som är vd för Norra Kajen Exploatering AB, som driver utvecklingen tillsammans med kommunen och ett antal andra aktörer. I det närmaste kommer Magnolia Bostad att driva ett stort byggprojekt på den stora tomten där Beijer Byggmaterial haft sina lokaler i flera decennier. Flera bostadsbyggare har projekt ute till försäljning. Kommunen har redan låtit öppna ett antal serviceverksamheter, bland annat dagverksamhet och kafé, i området. – Intresset från privata byggherrar är avgörande för att visionen om Norra Kajen ska bli verklighet. Därför jobbar vi mycket med samverkansklimatet mellan offentliga och privata aktörer, tillägger Olof Nyberg. Att jämföra med andra nya stadsdelar i Sverige

Området är uppdelat i tre delar, den första detaljplanen antogs 2013. Detta område är

snart färdigbyggt. Väster om det nybyggda området pågår nu arbetet med nästa detaljplan som medger cirka 800 bostäder och ett antal verksamhetslokaler. – Det har byggts ganska lite i Sundsvall om man jämför med andra städer i ungefär

samma storlek. Nu har byggande däremot tagit ordentlig fart. Befolkningssiffrorna går uppåt och vi passerar 100 000 invånare innan 400-års jubileet. Något som innebär att vi fler bostäder också måste byggas, fortsätter Olof Nyberg.

Utvecklingen längs Norra kajen ger Sundsvall en attraktiv stadsdel med attraktiva bostäder, småbåtshamn och levande kafékultur. Både hyresrätter och bostadsrätter

Arbetet med detaljplan 1 C, öster om det ny byggda området har påbörjats. Det blir också det största området med flest bostäder. Om allt går enligt plan kan de första bostäderna i den etappen påbörjas inom några år. Gemensamt för hela området är en genomgående koppling till vattnet, gröna områden, en välplanerad miljö för både fotgängare, cyklister och biltrafik. Det har även varit viktigt att arbeta med social hållbarhet genom att bland annat blanda olika bostadsformer. Det byggs alltså både hyresrätter och bostadsrätter i området. – Hållbara bostadsområden är blandade. Sundsvall behöver bygga för ökad mångfald och det gör vi i Norra Kajen. Detta är en utveckling som tar Sundsvall in i framtiden. Under oktober månad 2018 startar också arbetet med omvandlingen av den gamla E4 genom Sundsvall, som blir en stadsgata. I och med detta så frigörs mer mark för bostäder samt att det också innebär en positiv förändring av miljön i staden med mindre belastning från trafik och avgaser. – Vi har ett bra samarbete med Trafikverket och vi har tillsammans arbetat mycket med information till allmänhet och företag i området, berättar Olof Nyberg.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

Byggande & Boende

33

Norra Kajen blir en lummig oas mitt i Sundsvalls innerstad Grönområden, parker och attraktiva gångstråk utgör betydande delar av Norra Kajen-området. Det finns redan gym och träningsmöjligheter i området. Här finns plats för en hälsosam livsstil.

Norra Kajen befinner sig mitt i en förvandlingsprocess. Mycket av det man drömde om för området för över tio år sedan blir nu verklighet och man kan se och känna hur området börjar leva upp med nya bostäder och verksamhetslokaler. 250 000 kvadratmeter grönt

Den nybyggda kajen erbjuder möjligheter för en stunds avkoppling intill vattnet. Båtplatser finns redan. Promenadstråk och parker skall bjuda in fler besökare och vara en attraktiv plats för boende som vill ha en aktiv livsstil med mycket utomhusaktivitet. Längs Norra kajen, som totalt omfattar en yta på cirka 250 000 kvadratmeter, finns träd, parker och gröna ytor. Det är en stor grön satsning mitt i staden, och bidrar till att Sundsvall kan bli en av Sveriges grönaste städer. Balans mellan natur och stad

Mervärdet med den tänkta utvecklingen för Sundsvall är en väl fungerande stad med bättre miljö, större arbetsmarknad, bredare nöjesutbud och ökade möjligheter att välja boendealternativ. För att Sundsvall ska utvecklas långsiktigt hållbart planeras nybyggen längs väl uppbyggda och

fungerande kollektivtrafikstråk. En viktig del i det hållbara byggandet innefattar även att skapa balans mellan natur och stad. Därför byggs Norra Kajen som en lummig oas mitt i Sundsvall, på

minuters gångavstånd från den berömda Stenstaden. Bygget av en ny stadsgata som ersätter den gamla E4, väg 562, blir en viktig del av omvandlingen av den nya stadsdelen.

Trafikverket har, i samarbete med Sundsvalls kommun, satsat stort på att skapa en säker miljö för alla trafikantgrupper men också en attraktiv portal vid infarten till Sundsvall.


34

Byggande & Boende

Bilaga i affärstidningen näringsliv

HSB arbetar konsekvent för att öka bostadsbyggandet HSB har under snart ett sekel tagit ansvar för samhällsutvecklingen i Sverige. Tillsammans med sina medlemmar utvecklar och driver HSB långsiktiga bostadsprojekt både i stads- och lantmiljö. Att enbart utveckla i storstadsområden är inget för en bostadsorganisation som tror på det goda boendet idag och i framtiden.

Den IT du behöver – när du behöver den Vi erbjuder skräddarsydda molntjänster anpassade efter våra kunders unika behov. Lagring, backup och funktioner ska stödja verksamheten, inte tvärtom. Och du ska bara behöva köpa det du behöver. Molnet ska vara fluffigt och följsamt, inte fyrkantigt. Besök oss på savecore.se

HSB skiljer sig från många andra bostadsutvecklare genom att aktivt och långsiktigt förvalta det man bygger. När många andra väljer att sälja stannar HSB kvar. Det är grundbulten i hela verksamheten. Så kommer det också att vara i framtiden, även om HSB nu även satsar på att bredda verksamheten och bygga hyresrätter. På temat hållbart

HSB har mycket på gång över hela Sverige. Sedan en tid tillbaka satsar HSB som nämnt inte enbart på bostadsrätter utan även på nyproduktion av hyresrätter. Det gör man för att öppna möjligheter för fler att bo bra och kunna välja själv kring sitt boende. I södra Norrland, som för HSB omfattar Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, pågår flera spännande projekt i HSBs regi. Det är både hyres- och bostadsrätter. – Vi arbetar konsekvent för att öka bostadsbyggandet, skapa ett hållbart boende och få till stånd ett stöd för bosparande, bekräftar Christer Berglund, som är vd för HSB Södra Norrland. På temat hållbart hamnar bland annat att bygga på mindre orter och i olika prisklasser. Här sticker HSB verkligen ut hakan med flera projekt bland annat i Bollnäs, Sandviken och Härnösand. Vill bygga mer

Enligt Christer Berglund finns det även ett antal projekt på gång i Sundsvall, men än så länge är det för tidigt att gå ut med information kring dessa. Det som dock är intressant är att HSB skannar marknadens behov noga och har för avsikt att utveckla bostäder som verkligen eftertraktas i Sundsvall med om-

nejd. Tankarna går nog för många då direkt till yteffektiva lägenheter som passar som första boende eller för studenter, eftersom Sundsvall är en växande studentstad. – Att hitta sätt att bygga på som möjliggör för att fler ska kunna bo i nyproducerade bostäder är både intressant och helt nödvändigt, säger Anders Wallner, vice vd HSB Södra Norrland, samt ansvarig för nyproduktion i området. HSB har redan idag mycket att förvalta i Sundsvall med projekt i flera områden. Solgläntan var det senaste färdigställda projektet med inflyttning för ett år sedan. Då stod 35 nyproducerade bostadsrätter klara ovanför Norra kajen med vacker utsikt över staden. Att de gick åt snabbt är knappast förvånande. Det goda boendet i framtiden

Det goda boendet betyder för HSB att hållbarhet genomsyrar boendet i alla skeden. HSB är en samhällsbyggare och som sådan fokuserar man mycket på klimatsmarta val, resurssnåla alternativ och inte minst hållbara tjänster och produkter över tid. Det innebär att förvaltningstjänsterna likväl som materialvalen vid nybyggen ska vara hållbara. I framtiden kommer det att bli ett ännu större fokus på att bygga hållbart, och då omfattas inte bara miljömässig hållbarhet. Att bygga för fler målgrupper och anta ett mer inkluderande tankesätt kommer att vara lika med konkurrenskraft framöver. HSB tar stora kliv på området redan nu och det goda boendet är en produkt som består.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

Byggande & Boende

35

Winther Bygg i fortsatt expansion Ett av Norrlands största plåtslageri fortsätter att satsa på nytänkande lösningar för att skapa hållbara byggnationer. Byggbranschen anses i allmänhet vara ganska konservativ, men på Winther Bygg vågar man tänka utanför boxen och testa nya lösningar och ny teknik. Det märks i flera stora projekt landet över.

De senaste åren har varit bråda för Winther Bygg, som medverkat i många av Norrlands största och mest uppmärksammade byggprojekt. Eftersom företaget har spetskompetens inom avancerade plåtarbeten som täcker in i princip allt inom fasad- och takbeklädnad anlitas Winther Bygg

av kunder från Stockholm och norrut. – Bland de senaste projekten kan nämnas fasadrenoveringar i flera attraktiva bostadsområden i Stockholmsområdet, liksom omfattande takrenoveringar på flera andra håll i landet. Med ett pågående större projekt i kvarteret Bokhållaren i centrala Sundsvall som exempel. Det projektet ställde stora krav på vår kompetens med tanke på läget och husets karaktär, berättar Torbjörn Winther, vd och ägare i andra generationen i familjeföretaget Winther Bygg. Räknar med fortsatt expansion

Få andra kan leverera med samma bredd som Winther Bygg. Plåtslagartjänster är mycket

eftertraktade inom byggbranschen men det finns ett tydligt underskott i antalet nya förmågor som väljer en karriär som plåtslagare. Det medför naturligtvis utmaningar för ett företag som Winther Bygg, men än så länge har man varit framgångsrik i sin rekrytering enligt Torbjörn Winther. – Vi har redan många stora projekt för 2019 och räknar med en stabil fortsatt expansion. Om det fortsätter i samma takt kommer vi att behöva se oss om efter fler medarbetare på sikt. I ett pågående projekt har Win-

ther Bygg totalentreprenad för renovering av fasadkasetter och tilläggsisolering av Brf Familjehotellets fastighet i centrala Täby. Uppdraget pågår fram till våren 2019. Norrlands största plåtslageri

Winther Bygg är ett av Norrlands största plåtslageri med ett omfattande tjänsteutbud där taktäckning i plåt, garneringsarbeten, fasadbeklädningar i plåt, besiktning och underhåll av tak, asbestsanering, tilläggsisolering och snöskottning av tak ingår.

Lägenhetsvisning dygnet runt - virtuell rundvandring i våra kommande hyresrätter! I en skogsbacke, en bit upp längs Bågevägen i Sundsvall bygger Mitthem två höghus med sammanlagt 88 ytsmarta hyresrätter. Lägenheterna beräknas vara klara i slutet av 2019. Redan nu kan du titta in i lägenheterna. Besök mitthem.se

Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik och en filial finns i Sundsvall. Trots storleken med ett 20-tal anställda bibehåller och vidareutvecklar Winther Bygg familjeföretagets goda egenskaper. – Vi har en effektiv och platt organisation med snabba beslutsvägar. Samtidigt förfogar vi över kraftfulla resurser i form av kompetent personal och verkstäder med moderna maskiner, säger Torbjörn Winther. Med andra ord allt som behövs för att bygga hållbart för framtiden.


36

Byggande & Boende

Bilaga i affärstidningen näringsliv

Riksbyggen förvaltar stora värden i Sundsvall Riksbyggen ska som medlemsägt bostadsbolag värna medlemmarnas intressen och samtidigt se till att generera mesta möjliga samhällsnytta. Därför är alla nyproducerade hus i Riksbyggens bestånd energieffektiva och uppförda i sunda material. Det goda boendet står i centrum för hur Riksbyggen utvecklas och växer för framtiden.

Riksbyggen bygger framtidens attraktiva bostadsområden på sunda gröna värderingar. Man har samma mål i förvaltningen av andra bolags fastigheter, vilket är påtagligt i Sundsvall där Riksbyggen har en stark närvaro genom samarbetspartners. Är med och utvecklar Sundsvall

Riksbyggens kärnvärden är långsiktighet, trygghet, samverkan och nytänkande. Långsiktighet

innebär att man alltid tar hänsyn till hur boendet påverkar miljön, omgivningen och de boende på sikt. Trygghet innebär att man tar ansvar för kundens värden och alltid finns nära till hands. Samverkan med kunder, boende, fastighetsägare och offentliga verksamheter stärker Riksbyggens erbjudande. Med nytänkande menar Riksbyggen att man välkomnar nya idéer som kan utveckla det goda boendet på sikt. Tillgång till ett bra boende är en grundläggande faktor för att skapa långsiktig hållbarhet och ett samhälle i balans. Det tar Riksbyggen på största allvar, vilket också är påtagligt i de områden som Riksbyggen förvaltar i Sundsvall. – Det talas mycket om att förtäta staden och bygga ett mer sammanhållet Sundsvall vilket vi gärna bidrar till. Vi har redan idag ett stort antal bostadsrättsföreningar i Sundsvall som vi förvaltar och en del av det dagliga arbetet handlar om att hjälpa befintliga föreningar att se över sitt underhåll, berättar Maria Sundqvist, kundansvarig vid Sundsvallskontoret. Sammantaget handlar det om stora sociala och ekonomiska

värden som Riksbyggen anförtros att vidareutveckla och stärka genom god förvaltning. Att till exempel satsa lite extra på gemensamma ytor som möjliggör umgänge bland de boende är något som Riksbyggen gärna gör. Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare har Riksbyggen kraft att förändra. Signalerar framtidstro

Riksbyggen har nyligen flyttat in i nya lokaler på Norra Kajen, som är ett av Sundsvalls hetaste utvecklingsområden just nu. Det

signalerar framtidstro och Riksbyggens ambition om att vara synliga i staden. Vid planering av nyproduktion kommer Riksbyggen att vara lyhörda inför stadens intressen och behov. – Sundsvall är en inflyttningskommun med bostadsbrist. Vi hoppas på att kunna vara med i utvecklingen av nya bestånd framöver men samtidigt ser vi också förvaltning av andras fastigheter som ett mycket viktigt samhällsuppdrag, avslutar Maria Sundqvist med.

Mitthem storsatsar och bygger 500 nya lägenheter till 2021 Många boende i hyresrätt kan vittna om känslan av frihet som det ger, att slippa tänka på kostnader för löpande underhåll och renovering för att ge ett exempel. Tänk att kunna kombinera den friheten med fördelar som oftast förknippas med egenägt boende, där det är enkelt att leva aktivt med närhet till naturen och motionsspår. Hos Mitthem i Sundsvall är det möjligt.

Mitthems mål är att stärka Sundsvall - det görs genom nyproduktion. Genom att bygga enligt Sabos beprövade koncept kan kostnader hållas på rimlig nivå, vilket

också märks på hyresnivåerna – givetvis till glädje för hyresgästerna. Mitthem har redan byggt ett antal Sabohus i olika delar av

Sundsvall, och nuvarande projekt Byhöjden utförs också enligt dessa grundprinciper. Skogs- och havsutsikt

2014 antog Mitthem målet att bygga 500 lägenheter till 2021. Mitthem har fram till nu byggt 283 lägenheter och arbetet med att bygga 88 lägenheter på Byhöjden är igång. Mitt i en skogsbacke ska i första etappen två Sabo Kombohus Plus på sju våningar plus suterräng uppföras. Både skogs- och havsutsikt utlovas i de nya, ljusa lägenheterna som även får öppen planlösning. Alla nyproducerade bostäder

är rökfria. Hela Byhöjden blir dessutom ett rökfritt boende, även i anslutning till husen samt på balkonger och uteplatser. Det för att understryka den gröna prägeln och fokus på hälsa i husen. Inflyttning beräknas till slutet av 2019. Nuvarande projekt sätter tidigare kunskaper på prov. Bosvedjan är ett nytt område för Mitthem, med många bostadsrättslägenheter och radhus. De nya hyresrätterna blir ett bra komplement i området. Mitthem har förstås lång erfarenhet av att bygga klimat- och kostnadseffektivt. I Byhöjden installeras för första gången solcellsanläggningar på taken. Det kommer även att finnas laddplatser för elbilar. – Sundsvall är en spännande stad att bo och utvecklas i. Vi på Mitthem vill bidra till stadens utveckling genom att tillhandahålla attraktiva bostäder som passar alla. Efter första etappen i Byhöjden hoppas vi på att kunna påbörja ytterligare en etapp i området omfattande upp till 140 nya hyresrätter, och eventuellt även ett mindre projekt utanför centrum, i Njurundabommen, med 30-talet lägenheter, berättar Lotta Björklund, vd på Mitthem.

Mer planerat

För framtiden finns ännu mer planerat. Ryggis är ett större projekt omfattande minst cirka 150 nya hyresrätter. Önskemål om förhandsbesked är inlämnat för att i framtiden kunna utveckla det attraktiva skogsområdet i anslutning till det befintliga Rygginstitutet och motionsspåret. Lägenheterna planeras i blandade storlekar med byggstart tidigast om ett par – tre år. Sundsvall är samtidigt en universitetsstad med stort behov av studentbostäder. Snedhörnet är en fastighet som Mitthem köpt för att utveckla studentlägenheter mitt i centrala Sundsvall, ett arbete som förhoppningsvis snart kan påbörjas. – Det är minst sagt en spännande utveckling som vi står inför, konstaterar Lotta Björklund som avslutning.


Bilaga i affärstidningen näringsliv

Byggande & Boende

FÜrstahandsvalet i Sundsvall fÜr golv och väggar

Lüt experterna säkra upp ett stabilt och lüngsiktigt lügt elpris till dig. Kontakta: Patrik Gustavsson, Account Manager Tel: 060-19 16 15

FamiljefÜretaget Golvettan är en stabil och pülitlig leverantÜr av golv- och väggbeklädnad till kunder i Sundsvall med omnejd. FÜretaget etablerades 1981 och har sedan dess fokuserat pü att leverera med kvalitet och hüllbarhet.

Byggbolag, kommunala bostadsbolag, landsting och sjukhus samt privatkunder – Golvettan kan axla stort som smĂĽtt. Inget projekt är det andra likt, men Golvettan har den flexibilitet och kompetens som krävs fĂśr att konkurrera i offentliga upphandlingar sĂĽväl som i privata offerter. Allt fĂśr golv, väggar och vĂĽtrum

Grunden i verksamheten utgĂśrs av ett 20-tal montĂśrer, golvläggare, vĂĽtrumstekniker och plattsättare. Alla typer av uppdrag som kan kopplas till golv, väggar och vĂĽtrum finns pĂĽ agendan. Vid behov kan även stĂśrre entreprenaduppdrag hanteras som till exempel helrenovering av badrum. DĂĽ samordnar Golvettan alla roller som behĂśvs fĂśr uppdraget – frĂĽn snickare och plattsättare till rĂśrläggare och elektriker. Golvettan är även ett av fĂĽ fĂśretag som kan erbjuda flytspackling och hantera stĂśrre projekt där stora golvytor ska täckas, som exempelvis industri- och verkstadslokaler. Man hade även tidigare en butik som ocksĂĽ ingick i familjefĂśretaget som idag drivs av brĂśderna Johan Olsson och Henrik Storm. Butiken gjordes i fjol om till showroom fĂśr olika typer av golv och annat byggmaterial. Här kan kunderna strosa runt och välja bland hundratals olika golv, och även fĂĽ kunskapsrika rĂĽd kring sina projekt. – Vi har hittat en bra balans i verksamheten och fokuserar nu mycket pĂĽ att vĂĽrda de kontakter vi har i Sundsvall med omnejd. Vi vill gärna utveckla samarbeten där vi gĂśr mer fĂśr varje kund, säger Henrik Storm. Rekryterar lĂĽngsiktigt

Orderboken fylls pĂĽ med lĂĽng framfĂśrhĂĽllning och det gĂśr ocksĂĽ att man vĂĽgar rekrytera lĂĽngsiktigt. – Vi har välutbildad och kunnig personal och tillämpar ofta internutbildning. Det är sällan det kommer färdigutbildade plattsättare och mattläggare, sĂĽ därfĂśr satsar vi mycket pĂĽ egen upplärning. Personalomsättningen här är nästan obefintlig, säger Johan Olsson.

37

010-445 66 70 timra@stenarecycling.se www.stenarecycling.se

Henrik Storm.

Johan Olson.

I regionen är Golvettan en av de stÜrsta inom sitt segment. Kunderna uttrycker ofta sin uppskattning Üver fÜretagets leveranssäkerhet och fÜrmüga att hülla ledtider och kostnader nere.

Framtidsvisionen är att fortsätta leverera riktigt bra tjänster och att stärka relationerna med süväl befintliga som nya kunder inom en radie pü ungefär fem mil.

LÅT MATERIALEN LEVA. > [ Y ŭ W k W W W — L W

W k W [ W W Ă&#x; [ W W W W W W W — D — # k [ k W W Y k k W W [ Y W —

> W —

Kontakta Kontakta ontaktta ontakt a oss! oss! När du behÜver hjälp med:

TA-planer

dĆŒÄ‚ÄŽĹŹÄ‚ŜŽĆŒÄšĹśĹ?ĹśĹ?Ä‚ĆŒÍ˜ Skyltarr, tungt skydd mm

ƚĂÄ?ĹŻÄžĆŒĹ?ĹśĹ?͘

hĆšĆ?ćƊŜĹ?ĹśĹ?Í• Ć&#x;ĹŻĹŻĆ?LJŜ͕ ĂǀĞƚĂÄ?ĹŻÄžĆŒĹ?ĹśĹ?

dD Ć?ŏLJĚĚ

Läs mer pü:

Ç Ç Ç Í˜ĆŒÄ‚žƾÄšÄšÄžĹśÍ˜Ć?Äž dĞdžƚŜĹ?ĹśĹ? Ä‚Ç€ Ć?ĹŹÇ‡ĹŻĆšÄ‚ĆŒ

&ĹŻÄ‚Ĺ?Ĺ?Ç€Ä‚ĹŹĆšÍ˜ sĹ? ĹšÄ‚ĆŒ ćǀĞŜ ůŽƚĆ? Ä?Ĺ?ĹŻÄ‚ĆŒ

hĆšÄ?Ĺ?ůĚŜĹ?ĹśĹ? sĹ? ƾƚÄ?Ĺ?ĹŻÄšÄ‚ĆŒ Ĺ? Arbete PĂĽ Väg

Alla A lla h har ar rrätt ätt till till en en säker sä äker ker arbetsplats! arbetsplats! ats! Till byggarbetsplatser

sĹ? ĹšÄ‚ĆŒ Ä?Ä‚ĆŒĆŒĹ?Ä‡ĆŒ žĞĚ Ä?ƾůůÄžĆŒĆ?ŏLJĚĚ͕ ƉĂĆ?Ć?ÄžĆŒĹ?ĆŒĹ?ĹśÄšÄ‚ĆŒ ĨĆ‚ Ć‚ĆŒÄ?ÄžĆŒÄžÄšÄšÄ‚ ĨĆ‚ Ć‚ĆŒ / Ϗϲ Ć?Ăžƚ Ĺ‚Ä‡ĆŒĆŒĆ?ĆšÇ‡ĆŒÄšÄ‚ Ç€Ĺ?ĹŹĹ?ĆŒĹ?ĹśÄšÄ‚ĆŒÍ˜ 'Ĺ?ǀĞƚǀĹ?Ć? ĹšÄ‚ĆŒ Ç€Ĺ? Ĺ‡ÄžĆŒ Ć‰ĆŒĹ˝ÄšƾŏĆšÄžĆŒ Ć?Žž ĹŹÄ‚Ĺś ŏŽžžÄ‚ Ć&#x;ĹŻĹŻ ĂŜǀćŜĚŜĹ?ĹśĹ? Ć?ÄŠĆ?Žž ĹŹĆ‚ĆŒĆ‰ĹŻÄŠĆšÄ‚ĆŒÍ• ĹŹÄ‚Ä?ĞůĆ?ŏLJĚĚ͕ Ć?ƚĂŏĞƚ͕ Ĺ?ÄŠĹśĹ?Ä?ĆŒĹ˝Ä‚ĆŒ žžÍ˜

'Ä‡ĆŒÄšÄžÇ€Ä‡Ĺ?ĞŜ ĎŻ ^ƾŜÄšĆ?ǀĂůů dÄž dÄžĹŻÍ˜ ϏϲϏͲϭώ ĎŹĎ­ ϾϏ


energi & miljö

www.permascand.com

Varje år samlar Stena Recycling in stora mängder uttjänt och överblivet material. Järn, metaller, papper, trä, plast och olja – allt förädlas till nya råvaror i Stena Recyclings anläggningar för att sedan säljas vidare till ståloch metallverk, gjuterier och pappersbruk. Stena Recycling gör också allt mer för kunderna, serviceutbudet blir allt mer omfattande med utbildning, kunskapsutveckling och fler sorteringstjänster bland annat. Stena Recycling kan till och med vara behjälpliga i kundernas hållbarhetsredovisningsarbete genom att mäta besparingar i minskad miljöbelastning per kg koldioxid, till exempel. Insatser av stort värde

www.sundsfibertech.com

winther

Grundtanken bakom Stena Recyclings affärsidé är egentligen enkel: att hjälpa kunderna värna om miljön genom att spara på naturens resurser så långt som möjligt. Stena Recycling bedriver därför ett aktivt arbete för att minimera uppkomsten av avfall i ett samhälle som har vant sig vid att överkonsumera. Här handlar mycket om attityd, samt hur enkelt det är att göra rätt. God service är därför grundläggande inom återvinningsbranschen och det har Stena Recycling anammat i ett tidigt skede. Få andra kan erbjuda ett lika brett spann av återvinningstjänster – där kunderna själva kan sköta

Filialchefen Pernilla Björkenäs och säljaren Leif Hofling. Foto: Håkan Högberg

stora delar av jobbet med sparsam ansträngning. – Vi kan erbjuda en effektiv avfallshantering för alla typer av företag och vi hanterar alla avfallstyper här i Timrå. Vi har inga färdiga tjänstepaket, vi tar hellre fram lösningar som passar kunden och som skapar lönsamhet i deras verksamhet. Då vet vi att de kommer tillbaka och att vi tillsammans gör något bestående för miljön tillsammans, säger filialchef Pernilla Björkenäs i Timrå. För industrikunder kan det handla om att förenkla vardagen genom att låta Stena Recycling ta hand om hela avfallshanteringen inklusive sortering. Det kan också handla om att utbilda den egna personalen ytterligare så att de kan sortera och förbereda för återvinning innan materialet hämtas. Oavsett vilket så ska Stena Recyclings insats ge mervärde och bidra till att minska uppkomsten av avfall, och se till att resterande avfall hamnar längre upp i avfallstrappan. Välinvesterad anläggning

Stena Recyclings Timråanläggning möter kunder över hela Västernorrland. När regionen utvecklas, bostadsmarknaden är på uppgång och allt fler företag söker sig till regionen så ökar också

efterfrågan på hållbara återvinningstjänster. Stena Recycling svarar med en förstärkt organisation i Timrå som kan möta marknaden med toppmoderna metoder och utrustning. Ungefär 70 miljoner kronor har satsats i ny hanteringsutrustning under de senaste åren, och investeringsgraden förväntas vara fortsatt hög även under kommande år. Allt handlar om att återvinna mer och paketera det på ett sätt som passar kunderna. – Vi har till exempel en ny papperspress och en ny sorteringsplatta, samt en industrisax som klipper skrot på upp till flera meter. Vår site är avsevärt större nu. Det är som en av Norrlands största återvinningsanläggningar vi möter framtiden, avslutar Pernilla Björkenäs.

Analysera ditt avfall för att hitta gömda värden

Sortera rätt vid källan

Utbilda dina medarbetare

AVFALLSMINIMERING

Permascand has supplied electrodes with catalytic coatings to the electrochemical industry for nearly 50 years. We offer catalytic coating, manufacturing and refurbishment services for a variety of electrochemical processes.

ÅTERANVÄNDNING

EXCELLENCE IN ELECTROCHEMICAL SOLUTIONS

MATERIALÅTERVINNING

Casinoparken 1 • Åldersgräns 20 år Alla visar id • Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-81 91 00

Inom Stena Recyclings verksamhet hanteras stora mängder avfall årligen. Det mesta kan återvinnas och enbart en mycket liten del hamnar på deponi. Målet är att ständigt optimera verksamheten och öka återvinningsgraden. Här vill Stena Recycling gärna arbeta nära kunderna för att åstadkomma en bestående förändring.

BIOBEHANDLING

Upplev en helt ovanlig kväll med casinospel, nöjen och livemusik. Öppet alla dagar från kl 11. Hitta fler nöjen på casinocosmopol.se

En av Norrlands största återvinningsanläggningar finns i Timrå

ENERGIÅTERVINNING

GÅ ALL IN!

Bilaga i affärstidningen näringsliv

DEPONERING

38

Box 475, Gamla Riksvägen 4 E | 891 29 Örnsköldsvik Phone +46 660-26 55 30 | Fax +46 660-26 55 49

www.wintherbygg.se

Avlastat skrot inför sortering på anläggningen i Timrå.

Foto: Håkan Högberg


Bilaga i affärstidningen näringsliv

energi & miljö

39

Bättre elpris med portföljförvaltning bra för fastighetsbolag Stora industrier som förbrukar mycket el förlitar sig på förmågan att köpa upp större mängder el när priserna är som lägst. De har det kapital och den kunskap som krävs för att kunna agera när elmarknaden är till deras fördel. Men hur blir det då för mindre företag som inte har samma möjligheter, men som även de behöver trygga el till bra priser för att kunna utvecklas?

Sundsvall Energi möter företag som vill trygga bra elpriser över tid. Nu erbjuder det lokala energibolaget en omfattande portföljförvaltningstjänst tillsammans med företaget Scandem Market AB. Genom portföljförvaltningen bevakas elpriserna dagligen och elen säkras upp i portioner för att sprida riskerna och därmed uppnå ett långsiktigt lågt elpris. – Genom att flera kunders elinköp samlas i en gemensam portfölj kan samma låga elpris som storbolagen är vana vid även erbjudas till små och medelstora företag, förklarar Patrik Gustafsson, Account Manager på Sundsvall Energi. Bättre elpris lockar astighetsbolag

Intresset för portföljförvaltningen har snabbt stigit och från Sundsvall Energis sida räknar man med en fortsatt stark tillväxt under kommande år. Det är inte bara industribolag som är intresserade – konceptet har spridit sig till fastighetsbolag över hela Sundsvall som nu väljer att teckna portföljavtal. För att kunna erbjuda en kundanpassad och individuell service finns flera olika

prissäkringsstrategier som styr hur elköpet ska hanteras. Ju större volymer som är prissäkrade – desto mindre risker kring elpriset på sikt. Många företag behöver ha en trygghet i att veta hur mycket elen kommer att kosta. Det är speciellt viktigt för fastighetsbolag då hyresnivåer ska sättas och nya investeringsbeslut tas baserat på ekonomiska förutsättningar. – Vår portföljstrategi har genererat bland de lägsta elpriserna i Sverige för våra kunder. Det är klart att vi ser det som en stor samhällsnytta också, eftersom vi vet att våra kunder kan investera mer om elpriserna är låga, påpekar Patrik Gustafsson. Portföljpriserna har under de senaste åren legat ungefär sju procent lägre än marknadspriset, det vill säga lägre än inköpspriset hos andra aktörer. Ju fler desto bättre

Sundsvall Energi har precis tecknat ramavtal med ett stort bostadsbolag i Sundsvall och Härnösand, som vill erbjuda sina medlemmar bästa tänkbara elpris över lång tid. Det är en smart investering för framtiden som gynnar både bolaget och alla som har en bostad i dess bestånd.

Patrik Gustafsson.

Det finns utrymme för fler företag att ansluta sig till någon av portföljerna som Sundsvall Energi kan erbjuda tillsammans med Scandem. Ju fler som väljer att ansluta sig – desto lägre och mer stabila kan el-

priserna bli. Patrik Gustafsson ser fram emot att få välkomna fler kunder efter ett bra och lönsamt beslut med portföljförvaltning.


Upplev Härnösand och Höga Kusten

www.harnosand.se


AFFÄRSTIDNINGEN

Näringsliv

Time to Unite A Greater Medicon Valley

a journal about Life Science in Greater Copenhagen

Clinical stage antibody-based cancer therapy

Number 3 • 2018 • Issue 36 Unleashing the potential of Norway’s life science sectors

Page 4

Using information from blood to build disease profiles Page 5

Capture patient experience in clinical trials-be ready when FDA asks Page 24 12 Xintela embarks on large-scale stem cell production

8 Organic growth to support developing biotech and medtech

16 Using insect cells in biotechnology for better protein production

Developing treatments for baldness Page 29

7 Full-service CRO at your fingertips

Bringing antibiotic-free treatment for intimate infections and STIs Page 24 20


2

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Medicon Valley – a stepping stone to life science in the Nordics This is the first time that Europe’s biggest biotech conference will be in Scandinavia, and I my admittedly very subjective - view EBD group couldn t have chosen a more suitable location than Copenhagen and the Danish-Swedish Medicon Valley region. By doing so, they have chosen not only the leading life science cluster of the Nordic countries, but also the most suitable stepping stone to life science in the Nordics as such.

Bella Center, the conference venue, is located just a few kilometers from the Øresunds bridge connecting Denmark and Sweden and similarly close to Copenhagen Airport connecting the Medicon Valley to the rest of the world. At BioEurope 2018 international guests will find themselves in the center of a leading bi-national life science cluster covering eastern Denmark and southern Sweden. At Medicon Valley Alliance we consider BIO Europe a unique opportunity to showcase the size and quality of our life science cluster with global pharmaceutical companies like Ferring, LEO Pharma, Lundbeck and Novo Nordisk headquartered in the region, and several innovative biotech companies like Genmab, ALK-Abello and Alligator Bioscience pointing to not only a glorious past, but also a promising future for the region. We also hope to be able to highlight the quality of the region s nine universities with life science research, the substantial number of successful medical technology companies like Coloplast and Baxter, and – last but not least -

Petter Hartman, CEO of the Danish-Swedish life science cluster organization, Medicon Valley Alliance

the regions science parks serving as incubators for new entrepreneurial companies as well as starting points for foreign companies wishing to establish a foothold in the region. The companies, of which some have a 100-year track-record with industry-academia partnerships, have played a crucial role in developing the regions current scientific strongholds within for in-

stance in CNS, dermatology, diabetes, fertility and immune-oncology. With world-leading research facilities such as, The European Spallation Source (ESS) currently under construction and the Swedish national MAX IV Laboratory, inaugurated in 2016, the potential for academia-industry partnerships, Danish-Swedish collaboration AND – finally – world class international science

collaboration is now stronger than ever We have now been given a window of opportunity to communicate these opportunities to the world. I hope you will join me and help making Medicon

Valley an exciting and rewarding place to visit, explore and do business for all BIO Europe participants.

Looking for updated facts & figures about the region? Download the free report ”State of Medicon Valley” from http://mva.org/press/publications/

Affärstidningen

PUBLISHER

EDITOR IN CHIEF SUZANNE ELVIDGE EDITOR

Peter Fridén, pf@naringsliv.se

VISITING ADRESS

FINANCIAL MANAGER

Göteborgsvägen 27-29, Sävedalen

POSTAL ADRESS Box 2079, 433 02 Sävedalen PHONE 031-340 98 00 FAX 031-340 98 01

HOMEPAGE www.naringsliv.se

Maria Lind

Tomas Börjesson, tb@naringsliv.se

TIME

TO UNITE A GREATER MEDICON EDITOR PROJEKT MANAGER Håkan Oltander ho@naringsliv.se

VALLEY

EDITORIAL

ASSISTANT

LAYOUT Tidningsbyrån i Jönköpings län

The editor office take no responsibility for published not ordered material. All rights reserved.

PRINT V-TAB Västerås 2018

Marie Landell, ml@naringsliv.se

PRODUCED

BY


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

3

Driving the deep tech future with Futurebox The science and technology park DTU Science Park, part of the technical University of Denmark, is home to over 260 companies and more than 3400 people. The park, which was first established in 1962 by the TechnologicalScientific Research Council of Denmark, is split over two sites, in Hørsholm and Lyngby, and has an increasing focus on deep tech through Futurebox.

DTU Science Park, previously known as Scion DTU, has its roots going back to 1962. The park has grown and changed over the years, with the latest step onward in its sixth decade the creation of Futurebox, its deep tech incubator and accelerator. "We wanted to keep our focus on wider biotech and medtech, but also create an incubator within the science park that could focus on the most promising companies within deep tech," said Steen Donner, CEO. Besides life sciences there are also cleantech, sensortech and IT companies onsite, as well as service companies. Residents include established global companies such as Chr. Hansen, Roche,

ALK-Abelló, and FMC Corporation, as well as small and medium companies and startups. DTU Science Park also owns 50% of COBIS, the Copenhagen Bio Science Park, which is home to over a hundred biotech companies. Working and growing at DTU Science Park

DTU Science Park makes 180,000 sq m of offices and laboratories available to companies, and this can be customised as required. The site also includes shared facilities for both work and social use, including prototyping workshops, meeting rooms, conference centre, coffee bars and a kindergarten. The science park also provides practical support from consultants and mentors, and tailored acceleration programmes, as well as networking, professional events and masterclasses. The 'cluster effect' of being part of a community is very important, Donner explained, as companies benefit from being close to potential partners such as contract research and manufacturing organisations. The proximity to the university and to other companies also means access to a pool of talented, educated and experienced personnel.

According to Donner, access to finance is becoming easier for biotech and medtech startups. One of the routes to funding at DTU Science Park is through a funding event that includes 'reverse pitches'. Donner has seen close to 20 different funding sources pitching to an audience of startups. Futurebox: Shining the light on deep tech

What sets DTU Science Park apart from other science parks is its strong focus on deep tech. Deep tech is based on engineering research innovations and new technologies rather than on iterations of existing technology in new business models, or software solutions. Futurebox, officially opened in May 2018 by Fable the robot, is a home for startups that are bringing this kind of new high-tech to the market. "Many startups are based on old technology but used in a new way. Futurebox will be home to startups that use brand new research and technology in biotech and medtech," said Donner. "The industry of tomorrow will be built here." Deep tech projects tend to take longer to get to market, as their testing takes longer. Deep tech

SWEDEN | CHINA | HUNGARY | NORTH AMERICA | POLAND | SWITZERLAND | UNITED KINGDOM

Expertise in Medical Solutions since 1957 www.nolato.com

Steen Donner, CEO, DTU Science Park.

companies also grow more slowly and burn more cash on the way. "Most accelerators and incubators are based on companies that can grow fast and get products to the market quickly. For deeptech, each stage takes much longer. We are creating a place where startups can stay and remain supported for much longer," said Donner. The Futurebox labs and offices are built from 16 old 40-foot shipping containers from China, alongside a 1600 sq m building. The shipping containers will be

home to between 30 and 40 deep tech companies selected from the best and most promising startups and established companies, and the building will provide access to prototyping labs. "We have room for around 140 people and have around 100 on site at the moment. We would like to attract startups from overseas as well to create an international community, and this would give us potential to expand. We are also looking to form alliances with similar incubators and accelerators with a deep tech focus around the world," said Donner.


4

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Clinical stage antibody-based cancer therapy Cantargia's focus is on antibody-based cancer treatments that attacks cancer cells as well as targeting tumour inflammation. The company was founded in 2009 around research from Lund University. Cantargia's lead drug, CAN04, is in clinical development.

The importance of the role of inflammation in cancer is becoming increasingly recognised by researchers. Cantargia has a focus is on the interleukin-1 system and the molecule IL1RAP. IL1RAP is found on a number of different cancer including leukaemia, lung cancer and pancreatic cancer, and is involved in both tumour growth and inflammation. The company is developing antibodies with a dual mechanism of action that activate the immune system and block the signals that lead to tumour growth. Moving through the clinic

Cantargia's lead antibody, CAN04 (nidanilimab), blocks signals from the target molecule IL1RAP, limiting tumour growth, and stimulates the immune system's natural killer cells to attack cells that overexpress IL1RAP. This is known as antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC). CAN04 may also be able to counteract metastasis by modulating myeloid cells in the tumour microenvironment, according to results showing reduced lung metastases in an in vivo model of triple-negative breast cancer. Preclinical trials of CAN04 in mouse cancer models have shown signs of efficacy as a monotherapy and in combination with cancer chemotherapy. The strongest effect was with cisplatin, with a significantly improved therapeutic effect and a CAN04-related reduction of cisplatin side effects. "We believe that treatment with our lead molecule, CAN04, has the potential to play an important role in immuno-oncolo-

gy," said Göran Forsberg, CEO. CAN04 is in a clinical trial in non-small cell lung cancer (NSCLC) and pancreatic cancer. The phase I/IIa study, known as CANFOUR, began with an evaluation of the safety and tolerability of CAN04 at escalating dose levels in five clinics in Belgium, the Netherlands, Denmark and Norway. This is ongoing, and the drug is generally well tolerated. A maximum tolerated dose and recommended phase IIa dose are expected by the end of 2018. The second part, which aims to get an initial indication of antitumour activity, will involve more patients at around 20 centres in six or seven countries. This is expected to begin before the end of 2018, and will involve both monotherapy and combination therapy. Patients with NSCLC may receive cisplatin/gemcitabine in addition to CAN04, and patients with pancreatic cancer could also be dosed with the combination gemcitabine/nab-paclitaxel. Recruitment should be complete during 2019, and results expected in early 2020. CAN04 may also have potential in breast cancer, various forms of leukaemia, liver cancer, oesophageal cancer and head and neck cancer. CAN04 is manufactured in a cell line licensed from BioWa, in an industrial manufacturing process developed by Glycotope Biotechnology (now Celonic). The antibody has patent coverage in Europe, the US and China. ”China is one of the most rapidly growing markets for pharmaceuticals. The granted patent further strengthens our position as well as the market potential for CAN04,” said Forsberg. The next steps for the company Cantargia's technology also has potential for applications in autoimmune disease. The company is developing a second antibody against IL1RAP, CANxx, for the treatment of autoimmune and inflammatory diseases, and aims to select a product candidate during 2019. "In our biological platform, it

is a small step from cancer to autoimmune disease. We are also aware that expanding the areas we focus on also reduces risk for us and for our investors," said Forsberg. Remaining virtual

Cantargia has seven full-time people, along with a handful of consultants. The team has extensive experience from development of novel compounds in both biotech as well as big pharma environment. "We started with a virtual model, as the company began as a university spinout, and the founders wanted to remain as University scientists rather than a company employees. To allow this we outsourced the research to their labs, as well as to specialists, and retained a core team. We see this as an effective and longterm business model; we do plan to expand, but only by a few more people. We have gone from a discovery in university environment to a public clinical stage compa-

Göran Forsberg, CEO.

ny in just seven to eight years." As part of this model, once CAN04 has reached phase 2a, Cantargia will seek a partner. "We are flexible – there are a number of attractive business

models from a co-development agreement to a trade sale of the company. The partner will then finance CAN04, while Cantargia can further advance the other program."

Cell based assays/in vitro Disease models/in vivo Customized services in preclinical in ammation

Tissue collection and analysis


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

5

Using information from blood to build disease profiles Formed in 2007 by researchers from Lund University and CREATE Health (the Center for Translational Cancer Research) in Lund, Sweden, Immunovia uses its IMMray technology platform to create diagnostic tools.

There are many known biomarkers in blood, and researchers are finding more every day. Understanding the profiles of biomarkers in health and disease could play an important role in predicting and diagnosing disease and monitoring treatment. Swedish company Immunovia is putting its knowledge of immune markers to good use by building antibody-based multiplex microarrays, using its IMMray technology platform. These assays detect levels of immunoregulatory factors, cytokines, enzymes, complement proteins, innate factors, and other diseaseassociated proteins, creating serum protein signatures that can be used for early diagnosis of cancer and autoimmune disease. Building on its core technology

Immunovia's IMMray platform is based around the company's vast library of antibodies and its bioinformatics technology, including machine learning algorithms. These are used to create a disease 'fingerprint' from around 30 or 40 proteins, and this represents the body's immune response to disease. "Our core technology measures the relative concentrations of specific proteins in the blood. It is a general platform using about 400 different antibodies when researching for a new signature test to answer a clinical

CEO Mats Grahn.

question and has potential applications in a variety of diseases," said CEO Mats Grahn. "This allows us to compare and find the difference between diseased and controls." Detecting cancer

IMMray PanCan-d will be Immunovia's first product to reach the market. Pancreatic cancer is hard to diagnose, with up to nine months and 18 visits to the doctor to get a definite diagnosis. Immunovia's assay, which can differentiate between patients with stage I, II, III, and IV cancer,

could mean that patients are diagnosed, and therefore treated, much earlier. The assay has been validated in large retrospective studies, which showed detection of stage I and stage II pancreatic cancer with 96% accuracy. Prospective validation studies are ongoing, including in higher-risk patients with familial pancreatic cancer, or with new-onset diabetes type II. "Pancreatic cancer was our first focus because of the large unmet needs, but we are now moving onto other cancers," said Grahn. "We need to optimise the assay and rerun some studies, but we expect to reach the U.S. and European market in late 2019." There are many other potential oncology applications for the IMMray technology including lung cancer. Immunovia, in collaboration with a global top 10 pharma, is working on a nonsmall cell lung cancer diagnostic. In a study of 50 cancer samples and 50 controls, the IMMray diagnostic differentiated the two with 95% accuracy.

the IMMray technology could differentiate between a number of different autoimmune diseases, supported by data and samples from the University of Lund. Immunovia's current focus in autoimmune disease is rheumatoid arthritis, RA and systemic lupus erythematosus (SLE), a chronic inflammatory rheumatic disease affecting the connective tissues. Pre-validation studies have been completed, and complementary studies and validation studies are in the planning phase. "We have carried out a large

study in collaboration with Linköping University, and this showed a greater than 90% accuracy in patients with rheumatoid arthritis. More interestingly, it showed that IMMray technology can identify patients with rheumatoid arthritis that test negative with antibodies against cyclic citrullinated peptides [CCP], one of the gold standard tests used to diagnose patients and predict prognosis. This group of patients, which represents around 25-30% of all rheumatoid arthritis patients, are currently missed," said Grahn.

“Unleash the healing powers of AhR!” Immunahr brings the solution to fight autoimmune diseases and cancer where others have failed. You can help - We can collaborate Immunahr AB, Prästasvängen 21, 224 80 Lund, Sweden lars.pettersson@immunahr.se Tel: +46 704 132839

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

Moving into autoimmune disease

Early results in 2017 showed that barncancerfonden.se Pg 90 20 90-0

EXPRES2ION BIOTECHNOLOGIES

A World leader in protein expression in Drosophila S2 cells • Contract Research Organisation with global reach • Robust, virus-free protein expression platform, ExpreS2™, based on stably transfected insect cells • From construct to purified protein in 6 weeks • Scaleup and transfer to GMP – approved for clinical use • Successful for vaccines, therapeutics, and diagnostics

Challenging Proteins Made Easy

www.expreS2ionbio.com


6

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Targeting cancer with a personalized immune activating therapy Immunicum AB (publ) is establishing a unique immuno-oncology approach for the treatment of cancer through the development of allogeneic, off-the-shelf cellbased therapies. Ilixadencel, the company's lead product, is currently being evaluated as an immune-activating therapy in two clinical trials for the treatment of various cancers with an additional study in the final stages of preparation.

One defining characteristic of cancer cells is their ability to “hide” from the immune system and thereby avoid detection from immune cells and subsequent destruction. Recent discoveries in the oncology field have allowed researchers to create therapeutics and add-on treatments that reactivate the immune system. Focusing on innovation to combine precision and convenience

Immunicum's approach is to create off-the-shelf cell-based therapies that prime the patient’s own immune system to fight cancer. The company's lead candidate, il-

ixadencel, is manufactured from dendritic cells from healthy donors that have been activated to produce factors that stimulate the immune system. One donation from a healthy donor produces around 100 doses, which can treat about 50 patients. The cryopreserved product already has a shelf-life of three years. Injecting ilixadencel directly into the tumour triggers a local inflammatory reaction, similar to that seen in a viral infection. This inflammation destroys tumour cells and activates the immune system against the tumour, recruiting the patient's dendritic cells to engulf the fragments of tumour cells and the range of neoantigens (mutated antigens that are specific to the tumour). The dendritic cells then alert other immune cells in an adaptive systemic response that is personalised to the individual patient's tumour. "We believe that we have created an off-the-shelf agent that has potential as a therapy against a wide range of solid tumours and that requires no genetic manipulation making it simpler to manufacture, store and administer," said Carlos de Sousa, CEO, Immunicum.

Carlos de Sousa, CEO.

Immunicum is assessing ilixadencel for a range of solid tumours. The lead indication is renal cell carcinoma, and other indications include hepatocellular carcinoma, gastrointestinal stromal tumour (GIST), head and neck squamous cell carcinoma, non-small cell lung cancer and gastric adenocarcinoma. "Cancer treatments are increasingly focused on combination approaches. We believe that our approach could be used as a backbone therapy along with checkpoint inhibitors,

chemotherapy and tyrosine kinase inhibitors [TKIs], such as sunitinib. One additional benefit is the excellent safety of ilixadencel," said de Sousa. Moving forward through the clinic

Ilixadencel first moved in to clinical trials in October 2013, with a now-completed Phase I open-label safety study in patients with newly diagnosed metastatic renal cell carcinoma from which a number of papers and posters have been published. This trial

was followed by the MERECA open-label Phase II study evaluating ilixadencel and sunitinib compared with sunitinib alone in metastatic renal cell carcinoma. MERECA closed enrolment in January 2018 and results are expected in the third quarter next year. "We now have a new key Phase Ib/II study in place, known as ILIAD, which combines ilixadencel with checkpoint inhibitors, including Keytruda [pembrolizumab], in head & neck cancer, gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma and nonsmall cell lung cancer. The FDA has approved the trial and we are in process of activating the centres in the US," said de Sousa. "We are now also listed on the main market of Nasdaq Stockholm, as a small cap company within the healthcare sector, and are funded through to the end of 2019," said de Sousa. Preclinical development programs at Immunicum include opportunities based on the IMM-2 (formerly Subcuvax-Adenovirus) and IMM-3 platforms (formerly CD70) that are currently in research and preclinical evaluation.

Nano technology makes great impact in life science Nano technology by Obducat is pushing the boundaries within life science. An excellent example the use of Obducat’s technology is the production of patch for improved transdermal drug delivery developed by Kimberly Clark. Micro needles are covered with a nano patterned polymer film, resembling the skin’s own structure. This tricks the pores to remain open enabling an even drug distribution over a longer time. Obducat is a world leading company within nano technology. Our product offering spans from surface coating to surface structuring technology enabling functionalization of surfaces. For more information, please visit obducat.com


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

7

Using insect cells in biotechnology for better protein production ExpreS2ion Biotechnologies ApS is a contract research organisation and vaccine development company with a protein expression platform based on drosophila S2 cells. The company’s proprietary ExpreS2 platform plays a key role in drug discovery, R&D, GMP manufacturing and in human clinical trials.

ExpreS2ion Biotechnologies ApS was founded in 2010 to optimise and commercialise the ExpreS2 protein expression platform developed by the Danish company Pharmexa A/S. ExpreS2ion is based at the DTU Science Park in Horsholm, Denmark. "ExpreS2ion grew out of our founders' expertise in protein expression, production and vaccine development. We started from a small place, but we are now gaining traction and getting repeat business for our services," said Bent U. Frandsen, chief business officer. ExpreS2ion is built around the proprietary ExpreS2 non-viral insect cell expression platform consisting of Drosophila S2 cells, optimised expression vectors and transfection reagent, and nearly 20 years hands-on experience with the platform. It provides high protein expression levels with high batch to batch consistency in a very short time frame. Most often, ExpreS2 can express proteins when other systems fail. ExpreS2ion has a number of arms: Cell line development, protein expression and purification services using ExpreS2, which is also an excellent platform for vaccine development with collaborators/customers, as well as its own pipeline of projects through the company’s joint venture, AdaptVac. The patent for the ExpreS2 platform is granted in all major markets, including EU, USA, China, and India, and was further approved in Canada in May 2018. In early 2018, ExpreS2ion launched a rights issue, which

was almost 60% oversubscribed, providing funding for investment in the core business area and for future investments in new business opportunities for both ExpreS2ion and AdaptVac. Here to solve biopharma's protein challenges

ExpreS2ion provides a range of services based on its protein expression platform. These include feasibility studies confirming that proteins can be expressed by ExpreS2, protein production and purification, process development, and the provision of R&D proteins. A project typically starts with a DNA sequence and moves through cloning into ExpreS2 vectors, screening and expression tests, through establishment of stable cell lines and providing production and purification batches, to scale up and developing cGMP (good manufacturing practice)-compatible processes. In December 2017, ExpreS2ion signed a collaboration agreement with Intravacc (the Institute for Translational Vaccinology, the Netherlands), making Intravacc a preferred GMP partner to ExpreS2ion. Following this, in May 2018, ExpreS2ion announced a collabora-

tion with GenIbet Biopharmaceuticals, Portugal, to add additional vaccine development and GMP manufacturing capabilities consolidating ExpreS2ion's position as a full-service provider from discovery to early clinical development. U.S. partner and licensee Integrated BioTherapeutics launched the first ExpreS2ion-based protein to reach the market in April 2018. This is an Ebola virus glycoprotein, and was followed by a Zika virus antigen in September 2018. Integrated BioTherapeutics plans to launch around five research products each year. "Applying ExpreS2 is fast, which is advantageous because speed is important in research. The time from DNA to stable cell line and material can be as little as three weeks. Our platform has been approved for clinical applications," said Frandsen. ExpreS2ion has more than 90 different partners and customers in biotech, big pharma, medtech, diagnostics and academia, e.g. Roche, Idorsia, and University of Oxford. The company has made over 300 proteins and virus-like particles for clients to date, with over half targeting parasites and viruses for use in vaccines. Other applications include toll-like re-

Bent U. Frandsen, chief business officer.

ceptors, cytokines and enzymes. Recombinant TLR7 and TLR8 produced using ExpreS2 can be purchased directly from ExpreS2ion. The company also offers licenses to ExpreS2 for use in house. A number of vaccines developed using ExpreS2 have moved into preclinical and clinical development with partners and collaborators, validating the Company's platform. Abivax (France) entered a commercial license

agreement to use ExpreS2 for its preclinical ABX544 Ebola prophylactic and therapeutic antiserum programme. ExpreS2ion is engaged in two malaria programs that have moved into clinical trials: a blood stage malaria vaccine candidate developed by the University of Oxford/Jenner institute (phase II), and a placental malaria vaccine candidate in collaboration with University of Tübingen and University of Copenhagen (Phase II). Building a pipeline through a joint venture

Photo: Louise Dyring Mbae

AdaptVac, established in 2017, combines the advantages of the ExpreS2 platform and NextGen's virus-like particle (VLP) technology. The lead candidate, AV001, is a HER-2 VLP protein using ExpreS2 for protein production. AV001 is currently in preclinical development against breast cancer. In an animal model, the vaccine candidate was able to both prevent and treat breast cancer. In September 2018, AdaptVac received notice of allowance in the U.S. for its breast cancer vaccine. "What makes the AdaptVac vaccines different is that they deliver the right protein to the right target by using VLP technology , which gives a better uptake," said Frandsen.

:%,$446%$7)#$%;#4)<11,74$4%&8)!""#$%&#'%&(" ) ) ) &411=5<>49) %""#$,.046<?%4>).0<.).<674.)&<$&46).06,#70)<)) ?46>,$<1%@49)%""#$4)?6%"%$7)>.6<.47A ) ) ) ! !"##$%&'()*%)+,-.$)/)!'*%*!-')0$1$'234$%& ) ) ) )

!""#$%&#" '()

***+%""#$%&#"+&,"

-.,&/0,1")2)3,.04$5#678)-*494$ )) )


8

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Using science to overcome resistance in cancer Founded in May 2017 as a spinout from the biotech Saniona and the University of Copenhagen, Scandion Oncology is developing agents that will re-sensitize drug-resistant cancer cells so that they respond to chemotherapeutics again. Scandion is based at COBIS in Copenhagen, Denmark.

As cancer chemotherapy has advanced, one of the greatest challenges is not getting the disease to respond to initial treatment; it's dealing with the tumour's developing resistance to the drug, which leads to relapse in around half of cancer patients. Survival rates in relapsed patients is low. "In patients with stage 3 colorectal cancer, around 60% of patients will relapse," said Nils Brünner, co-founder and CEO, Scandion Oncology. To meet this need, Scandion Oncology is focusing on developing drugs that bypass, or block, the cancer cells' drug resistance mechanisms, in order to improve outcomes for patients. The initial target is metastatic colon and breast cancer, but other solid tumour indications could follow.

Nils Brünner, co-founder and CEO, Scandion Oncology.

"Scandion Oncology is the only company that I am aware of that focuses on cancer drug resistance and cross-resistance. We are targeting common resistance mechanisms in order to provide a second chance for patients," said Brünner. "Our approach is drugand resistance mechanism-specific rather than being specific to cancer type or location."

Scandion Oncology started with DKK2 million raised as part of a private placement, and plans to float on the Spotlight Stock Market, Stockholm, before the end of 2018. Building a pipeline

Scandion Oncology has two drugs in clinical and preclinical development, backed up by more

than 800 analogues. The company's lead drug, SCO-101, has completed four phase I trials with no apparent toxicity, and a phase IIa study in patients with chemotherapy-resistant cancer is planned for 2019. SCO-101 has the advantage that it can be taken at home, and patients then go to the hospital or clinic for chemotherapy as normal. SCO-

101 has activity against resistance to taxanes, topoisomerase inhibitors and anti-oestrogens. "SCO-101 was a shelved drug from Saniona that had reached phase I for another indication. Screening assays carried out at the University of Copenhagen revealed its potential, and Scandion Oncology was formed as a spinout to continue work on the asset," said Brünner. "It has no anticancer activity alone and will be developed as part of a combination. We plan to develop SCO101 to human proof-of-concept to add value and then seek a partner or licensee." SCO-201, Scandion Oncology's second drug in its pipeline, is in preclinical studies. This is also oral, and is designed to reverse drug resistance by inhibiting an efflux pump. Scandion Oncology's drugs are currently being assessed for used in treating metastatic disease in patients who have relapsed as a result of drug resistance. But there could also be potential for their use first-line to prevent relapse by targeting pre-existing resistant clones in heterogenous tumours.

Xintela embarks on large-scale stem cell production The Swedish biomedical company Xintela is known for its marker technology for the development of stem cell therapies. Now the company has decided to also produce stem cells for clinical trials in own GMP facility for the future treatment for osteoarthritis.

Xintela has received a lot of attention for its patent-protected marker technology, XINMARK®, which is used to identify, select and quality assure stem cells for the treatment of the joint disease osteoarthritis. “In a recent study on horses with post-traumatic osteoarthritis, we could show that treatment with Xintela’s selected stem cells protected the cartilage from degradation. In addition, the stem cells also protected the underlying bone. This was seen as less bone sclerosis in the joints treated with stem cells compared to untreated joints”. “What is unique about our marker technology is that we can identify and select a homoge-

neous population of stem cells that are suitable for the treatment of osteoarthritis and thus Xintela has a highly competitive technology to quality assure stem cells for cell therapy”, says CEO Evy Lundgren-Åkerlund. The goal is to develop a safe and effective stem cell treatment for both animals and humans. Xintela is now taking the next step and has completed a GMP facility for the production of the stem cells for clinical trials. “We have taken the important decision to manufacture stem cells for clinical studies in our own in-house GMP facility. The production facility is now in place and we are preparing an application for a manufacturing license for clinical studies. Inhouse manufacturing of our stem cell products gives us full control of the product development, full flexibility and a highly cost-effective production solution”. The fact that Xintela can produce its own stem cells increases the company's attractiveness and it has received great interest from potential partners. “Our unique marker technolo-

gy for producing high quality stem cells, combined with our own GMP production, is a winning concept in collaborative discussions. It also opens up the possibility to act as contract manufacturer in the future for other stem cell companies, by which new revenue opportunities can be created”, concludes Evy Lundgren-Åkerlund.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

9


w

10

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

PolyPeptide is the Ultimate Partner for all Peptide Manufacturing Projects The Swedish subsidiary of the PolyPeptide Group is a major supplier to the continuing growth in peptide therapeutics worldwide. It has been estimated that the company at large, with six GMP manufacturing units in five countries, delivers a major portion of all outsourced peptide drug substances worldwide.

As a leading Contract Development and Manufacturing Organi-

zation (CDMO) for peptides and peptide related molecules,

Micromorph - your tumor pathology expert MicroMorph is a histology service company located in Lund – Sweden. We offer a broad panel of histological techniques within various types of studies, microscopical analysis, image analysis, photo documenta!on and a report designed for each customer. www.micromorph.se info@micromorph.se Tel. +46 (0) 70 45 46 816

i

Tel. +46 (0) 7

PolyPeptide offers state-of-theart facilities for undertaking both large-scale and smaller scale projects. Recent developments, including the successful incorporation of a new production site in Belgium, show that the company builds on its reputation as one of the world’s most trusted and preferred partners for peptide manufacturing projects. Broad Service Offering for Peptides

Utrota barncancer. Din gåva gör skillnad.

barncancerfonden.se Pg 90 20 90-0

Scandion Oncology is a unique cancer biotech company that is planning to be listed at Spotlight, Stockholm.

For more information please contact nb@scandiononcology.com

The PolyPeptide manufacturing site at Malmö, Sweden, has extensive know-how and experience of advanced therapeutic peptides for cosmetic, pharmaceutical and veterinary applications. Together with its sistersites in Belgium, France, India and the USA, the Swedish site delivers one of the world’s most comprehensive manufacturing and supporting services relating to peptide drug substance. To maintain its broad service offering for synthetic peptides and peptide related molecules, the Swedish site has scaled up its manufacturing both by employing more experts on site and developing even better manufacturing processes. Lean thinking and the application of lean concepts are constantly applied in pharmaceutical manufacturing and

PolyPeptide never stands still with constant innovation and the adoption of new practices within the regulatory framework. The acquisition of the latest development and manufacturing unit in Braine L’Alleud, Belgium, has greatly enhanced the capacity throughout the group. The acquisition was completed in early 2017, and the last two years have been intense while all manufacturing operations and supporting functions have been aligned to PolyPeptide Group standards and practices. Significant investments in key manufacturing assets have been made, including new large & mid-scale Solid Phase Peptide Synthesis capabilities. Neil Thompson, Senior Director Business Development Europe, commented on the acquisition and subsequent successful integration and called it “a unified transition with core-expertise and capacities that complement our existing know-how, resources and manufacturing foot print perfectly. With continued expansion across the group we will confirm our status as the ‘go-to’ peptide CDMO for all challenging & innovative peptide candidates who will deliver to defined project and manufacturing goals.”

Neil Thompson. Visible at the front line

Peptides are widely used for developing therapeutics in many areas. Later developments include treatments for diabetes and obesity. Even therapeutics for rare diseases, as well as various forms of cancer are currently investigated using peptides. The next step for the PolyPeptide Group will be to expand the company services on a wider market and supporting the expansion of peptide therapeutics with more candidates entering clinical development for new indications and treatment areas. Overall – PolyPeptide will be visible at the front line of development in peptides and related areas worldwide, as the Ultimate Peptide Partner for any peptide project.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

11

Nanomedicine innovators improving diagnosis and treatment of cancer Based in Lund in Sweden, Spago Nanomedical is developing products for cancer diagnosis and treatment based on chemistry and nanomedicine. Founded in 2007, Spago's aim is to move products through to the market with support from strategic partners.

Spago Nanomedical develops nanomaterials for improved cancer diagnostics and treatment, and it grew around an invention that was based on the use of gadoliniumbased nanoparticles as a contrast agent for MRI. However, after the finding that gadolinium was linked with a serious and non-treatable side effect, nephrogenic systemic fibrosis, in patients with impaired kidney function, the company moved towards a focus on manganese, which had high-contrast enhancement on MRI. In 2011, this became the basis for the company's imaging product SpagoPix. In 2014, Spago began development of its next product, the tumour-selective radionuclide therapy Tumorad®.

Selective cancer imaging with SpagoPix SpagoPix, Spago Nanomedical's cancer selective MRI contrast agent, is moving into its first clinical trial. The nanoparticles are tumour-selective because of the enhanced permeability and retention (EPR) effect in tumours, a phenomenon leading to accumulation of particles of a certain size in tumour tissue. The study will include around 20 breast cancer patients and will document the product's safety and ability to enhance MRI images. Production of GMP-grade SpagoPix is underway with the contract manufacturing organization ChemConnection, and the study is planned to start by the end of the year. "We are drafting a protocol with our CRO, the Swedish company CTC," said

Mats Hansen, CEO. "The main study objectives are to investigate safety of SpagoPix as well as ability to improve MR images in breast cancer patients. Our aim is to outlicense SpagoPix based on clinical data, and any early proof-of-principal results from this study will steer our licensing discussions. As well as providing funding, this could begin our shift towards becoming a therapeutics company." SpagoPix's clinical development has been supported by a SEK500,000 grant from Sweden's government agency for innovation, Vinnova.

morad®, which is made up of nanoparticles loaded with radionuclides. Tumorad® could have therapeutic potential in a range of soft tissue tumours, and may be complementary or even synergistic with other approaches to cancer treatment such as immunotherapy. "Tumorad development has suffered a bit from our focus on SpagoPix. As a small organisation we had to focus on one product initially. As SpagoPix is now in the hands of a CRO, we can spend more time on Tumorad," said Hansen. The company's aim is to design nanoparticles that have a half-life in vivo that matches that of the radioisotope. "We are close to a prototype," said Hansen, "and we plan to start a preclinical proof-of-concept study as soon as possible." In addition, Spago may also carry out phase 0 microdose trials with Tumorad, where very small doses are used that can still be traced. This would get the agent into the clinic and generate pharmacokinetic data from humans at an early stage.

Moving forward as a therapeutics company

Now SpagoPix is moving into clinical trials, Spago can move its focus to Tu-

Tailored models for niche research in immunology Redoxis is a contract research organisation with a focus on preclinical drug development and efficacy evaluation in inflammatory, autoimmune and neurodegenerative disease models. The company, Based at Medicon Village, Redoxis has its roots in academic research and retains links with academia through collaboration while continuously expanding its portfolio of offered models.

Founded as an R&D spinout in 2007 and evolving into a contract research organisation in 2010, Redoxis initially had a focus on inflammatory and autoimmune disease. Over the past year, the company has expanded its reach to offer a larger range of animal models, including a new focus on degenerative disease. Services to the life sciences industry

Redoxis provides preclinical in vivo and in vitro models, including mechanism of action (MoA)

evaluation, ex vivo ranking, pharmacokinetic (PK) investigation, biomarker identification, in vivo efficacy and biomarker analyses. Services also include standardised in vivo imaging models with relevance for autoimmune diseases including rheumatoid arthritis and multiple sclerosis. Animal models, which represent different facets of human disease, are a vital part of preclinical research and efficacy evaluation. Mouse and rat models provided by Redoxis include models of rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome, systemic lupus erythematosus, acute inflammation models, and psoriasis and psoriatic arthritis. Recently, Redoxis has ventured into the field of neurodegenerative disorders. "We are expanding the range of models that we offer, and adding a new focus on neurodegenerative disease," said Francesco Bez, senior scientist, who joined the company in mid2017. Bez brings research experience in Parkinson's disease, along with experience in inflammation. "Inflammation plays an impor-

tant role in neurodegenerative diseases, including Alzheimer's disease, Parkinson's disease, amyotrophic lateral sclerosis, and multiple sclerosis. Therefore, by looking at these diseases we are retaining our focus on inflammation, but moving into the brain," added Bez. The company is soon to launch Parkinson's disease models. These will include models mediated by the use of toxins, and AAV vectors, as well as transgenic Parkinson's disease mice that mimic the disease symptoms by overexpressing alpha synuclein protein. "We can create and tailor these models according to our client's needs," said Dr. Bez. Tailored research models

Redoxis has a portfolio of standard models, but can also find solutions for specific customer requests. "People come to us with a drug for preclinical evaluations and in collaboration we can create a new model or adjust an existing one," said Bez. "This is particularly important for companies that need flexibility. We provide

Francesco Bez, PhD. Senior Scientist at Redoxis AB

fast and solid results and custommade studies that bring value to

our customer's preclinical programs."


12

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Unleashing the potential of Norway’s life science sectors The Life Science Cluster, based in Oslo, is a membership organisation that provides a network for Norwegian and international biotech and life science organisations across healthcare, marine, agriculture and forestry.

Founded in March 2016, the Life Science Cluster was created as a membership association for companies and institutions around biotech and life science, to support industry growth and increase the competitiveness and attractiveness of biotech in Norway and Oslo. "We are a member-driven organisation and have just signed up our 84th member. We aim to be an important player in the Oslo region," said Marius Øgaard, managing director, The Life Science Cluster. "Most of our members are in Norway, but we also have international members in the US, Sweden, Denmark." Supporting the breadth of life sciences One of the things that sets the Life Science Cluster apart from other clusters is the breadth of

coverage. This includes health and medicine (red biotech and science), the marine sector (blue biotech and science), agriculture and forestry (green biotech and science) and industry (white biotech and science). "Traditional sectors are breaking down across the life sciences sector, and cross fertilisation between areas is an increasingly important trend, creating additional opportunities across the whole bioeconomy. We are seeing companies crossing traditional sector lines, with food companies working into biopharma and forestry and paper companies moving into biofuels and animal feed," said Øgaard. "Working across sectors makes a lot of sense – our biotech companies are all working with biomass, from whatever source."

space, social areas and meeting rooms, was officially opened on 21 March 2018 by the Prime Minister Erna Solberg. "Getting lab space has been a hurdle for entrepreneurs. Working as a membership community, ShareLab will provide access to labs that are managed by professional staff, allowing start ups to focus on their own R&D," said Øgaard. Plans for the future

Marius Øgaard, managing director, The Life Science Cluster.

Creating a vibrant environment

The objective of the Life Science Cluster is to create growth in Norway, and to build an environment for startups. "The shared environment makes it easier for companies to attract staff, and to co-operate with each other, and with industry and academia," said Øgaard.

"We also help start ups to gain access to capital." The Life Science Cluster is associated with the Life Science Pilot Network, which focuses on skills development and aims to establish collaborative projects between members, therefore building industrialization exper-

tise and laying a foundation for development of entire supply chains in Norway. In December 2017, The Life Science Cluster moved into ShareLab, at Oslo Science Park. ShareLab, an incubator that provides access to fully equipped and serviced lab space, office

There are some major life sciences infrastructure projects under way in the Oslo region, around the universities, hospitals and science parks. "We are seeing a shift in the bioeconomy," said Øgaard. "the next ten years will be really exciting for Oslo life sciences. I expect to see a boom in the sector." One of the trends that Øgaard has observed is that waste, for example in the food, fishing and farming sectors, is increasingly seen as a primary resource. "Industries are now seeing residue as valuable raw materials, and they want to harvest every shred of value. Biotechnology will create a lot of new opportunities," Øgaard concluded.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

13

Innovative tools for genomics research Leymus Genomics, based in Copenhagen (Denmark), is a next-generation sequencing company working with Nordic and German institutions. The company, founded in 2017, provides hardware and software for data storage, whole genome sequencing (WGS) data analysis and AI for large genomic datasets.

whole genome sequencing [WGS] ecosystem is daunting, and to advance the field the nextgeneration sequencing [NGS] tools and solutions companies must provide novel, simple, fast, and flexible solutions," said Brøndum.

Leymus Genomics, founded by CEO Rasmus Brøndum, was launched at the European Society of Human Genetics meeting in Copenhagen, Denmark in May 2017. "I have worked in the genomic tools and diagnostics industries since 2005. Working for Illumina, Thermo and Roche Diagnostics, three of the leading genomics companies, I realised that there was a need for big data and genomics solutions. The complexity and data amount of the

Big data plays an increasingly important part in healthcare and in drug research and development, where fast, scalable, secure and encrypted data storage is vital. However, pulling data from storage for analysis is becoming a bottleneck, which will increase with the use of WGS data and the increased data footprint. "Sequencing technologies like Illumina's NovaSeq can put out three terabytes of data every two days. Hospitals and clinics may not be prepared to deal with this amount of data," said Brøndum. Speed is crucial for some patient groups. In a neonatal ward, for example, NGS screening and analysis could pick up a rare mutation behind a metabolic disorder. Any delays in pulling data down from storage and then analysing it could mean a fatal delay in treatment. Security and data quality are also important,

Bringing big data hardware and software solutions to Nordic genomic labs

when handling patients' personal data. To solve these challenges, Leymus provides scientists with access to tools and solutions through its partnerships and internal software and AI developers. The key partners in large data handling in WGS are DDNDataDirect Networks, NVIDIA and Parabricks. DDN provides large-scale data storage for sequencing applications, genomic pipelines and data collaboration solutions. Storage is typically from 250 TB and up, and DDN runs the world's fastest data pipelines, as demonstrated by the fact that DDN supplies 60% of the world's supercomputers. Through its partnership with DDN in the Nordic countries, Leymus Genomics can meet the needs for infinitely-scalable storage, to avoid the need for data migration, and maintain rapid

and secure access to speed up research and diagnosis "DDN is a leader in high performance computing, and is used by leading genomics sites including the Wellcome Trust Sanger Institute, the Institute of Cancer Research, Public Health England, DKFZ, Edinburgh Genomics and most recently SciLife Clinical Genomics Stockholm," said Brøndum. NVIDIA powers AI solutions, and Parabricks provides a novel way of analysing whole genome data files. The partnerships with NVDIA and Parabricks can shorten the whole genome sequencing secondary analysis workflow. Processing a GATK4 pipeline relying on CPUs can take over 24 hours. NVIDIA uses graphics processing units (GPUs) that can cut the runtime to less than one hour. The analysis can run in-

house on a NVDIA GPU unit or as a cloud solution with Azure, AWS or Google Cloud. Under the new partnership with Parabricks, Leymus brought on board two new AI data scientists, Niels Buus Lassen and Rene Madsen, who have a long track-record of working with statistical modelling, software development and AI, and who will collaborate on customized solutions for NVDIA and DDN costumers. "Buus Lassen and Madsen will ensure that we can help companies to decide what data infrastructure and software they need to increase their whole genome data flow," said Brøndum. Focusing on large scale data into the future

"Most of the Nordic countries have national whole genome population data projects under way. These national projects generate a lot of information, and analysing the data could provide major benefits for the population, such as new findings for precision medicine, or tailoring individual patients' medications. My passion is the analysis of DNA and to help scientist,patients and physicians to find the answers by delivering the best possible genomic analysis and solutions," said Brøndum.

Topical delivery from concept to market A full service CRO, Zelmic's focus is on the local delivery of small molecules, peptides and proteins. Zelmic provides support from drug discovery, through formulation and all stages of clinical trials, to generation and maintenance of intellectual property. Zelmic has a European focus, with a lot of companies across the Nordic region.

Founded in 2003, Lund-based contract research organisation Zelmic works with pharmaceutical companies to find better ways to deliver their drugs across the skin and mucosa. "Our aim is for innovative product design and development for our clients," said Anna Holmberg, CEO and project manager.

"Since we started we have taken two topical products from idea to clinical or preclinical testing each year." Zelmic was founded by Åke Lindal, chair and senior scientist, David Sagna, head of development, and Holmberg, who have more than 60 years' experience in pharmaceutical development, problem solving and innovation. "We understand that all products come with their own specific requirements and challenges, and to be able to provide this we need to understand the disease that the product is targeting. We can achieve this because we have an excellent team with experience and expertise in oral, parenteral and dermatological areas, and in formulation development, analytical chemistry and handling intellectual properties, and these are

We regularly use Franz and Bronaugh diffusions cell systems for performance testing of topical products. Photo: Malin Ahlström Svensson

supported by well-equipped laboratories," said Holmberg. Developing the right formulation

Formulation can have a major impact on the effectiveness of a topically-delivered drug, and the earlier the formulation is decided, the smoother the development of the drug, and the less likely the need for repeating preclinical and clinical studies. Topical formulations for the skin also have to have the right cosmetic properties. "The formulation needs differ with each drug and therapeutic indication. We are good at delivering drugs where they need to be," said Holmberg. "We can also offer companies support in creating an IP strategy and gaining patents for the innovation provided by the combination of the drug and delivery system." As an example of the IP opportunities offered by Zelmic's delivery solutions, Pharmiva, also based in Lund, was created around a Zelmic system that delivers a foam in clinical developed for antibiotic-free treatment of bacterial vaginosis. Making the most of performance testing and analytical chemistry

In vitro performance testing – looking at formulation stability,

Zelmic has a dedicated team and well equipped laboratories specialized for pharmaceutical products. We can help you develop your topical product. Photo: Malin Ahlström Svensson

the release of the drug from the formulation and drug penetration characteristics – is a critical part of developing a topically delivered drug. Zelmic uses diffusion and flow through cells to assess release, and synthetic membranes and human and animal tissues to predict penetration through mucosa, skin and nails. With these techniques we also can evaluate skin metabolism and local irritation. In addition, Zelmic will help companies develop and verify their analytical methods to monitor the drug, the product, and its impurities or excipients. "While many CROs offer stability studies, adding in release

and penetration assessments makes us different. We believe that we offer the most in depth and cost effective topical performance testing available," said Holmberg. Manufacturing services

Zelmic has collaborations with a number of commercial GMP manufacturers for clinical trial manufacturing, and will performs tech transfer to a suitable site. "We plan to expand our services to GMP stability and GMP release analysis," said Holmberg.


14

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Placing biological samples in safe hands The biorepository and biobank Birka BioStorage AB, based in Lund in Sweden, is expanding its business, creating logistic capacities for global biotech and clinical projects.

GMP-certified storage and logistic management are important for pharmaceutical and biotechnology research and development, but not all companies can manage their own secure and certified storage on-site. This is particularly a challenge for cash-strapped startups and small and medium enterprises (SMEs). Ali Ismail, director of commercial operations, founded Birka BioStorage back in 2010. He had previously worked in the pharmaceutical industry, managing logistics, and was aware that companies can struggle to find reliable space to store samples that is up to the standard required by the authorities. "I wanted to create a company that could store materials for a range of different biotech and pharma R&D teams, from university research groups to multinational companies, with an aim to be make the big impact on a project´s progress acceleration, which means faster to target and better economy " said Ismail. "We have built a unique single

platform that can serve all these different groups, with GMP-certified storage as the minimum standard. This is what makes us become the logistic department of our Clients business. Growing and expanding

Birka BioStorage enrolled its

first customer in 2012, and by 2013 was up to ten customers. By 2016, it had grown from a Nordic to a global customer base, and the numbers and sizes of projects had expanded. "We have seen many returning customers, as they have seen we are more consistent and econom-

ical than relying on in-house resources," said Ali Ismail. As pharmaceutical and biotechnology industries are moving increasingly towards the outsourcing of R&D and production, Birka is able to manage the supply chain, increasing the security of the process. "Storage has been our main business, but we are integrating new services, based on requests from our clients, such as clinical kits, transport management and non-standard storage conditions. The new site will host a dedicated space for experimental climate studies, ready to assist our clients in finding the optimal storage climate for their material and for transport validation.” The new purpose-built site, with an initial area of around 1400 m2, will be part of the Science Village area in Lund, alongside the European Spallation Source (ESS) Compound. It will host storage chambers of up to 30 cubic meters. The site will be ready for operation during quarter 1 2019. The expansion project is financially supported by the company´s current private investor Mrs. Ebba Fischer and the new partner, Mr. Axel Gyl-

Future treatment of osteoarthritis 8 Ìi > à `iÛi « } iÜ ÌÀi>Ì i ÌÃ Ì i w i `à v Vi Ì iÀ>«Þ] Ü Ì > VÕÀÀi Ì v VÕà ÃÌi Vi Ì iÀ>«Þ v À ÌÀi>Ì i Ì v ÃÌi >ÀÌ À Ì Ã] L>Ãi` 8 Ìi >½Ã «>Ìi Ìi` Ìi}À >À iÀ ÌiV }Þ 8 č, ®. Xintela is now taking Ì i iÝÌ ÃÌi« > ` >à V « iÌi` > * v>V ÌÞ v À Ì i «À `ÕVÌ v ÃÌi Vi à v À V V> ÌÀ > ð

www.xintela.se

lenkrok, representing torps Gods.

Björns-

Plans for the future

Ali Ismail's ambition for Birka BioStorage is for the company to become a global player in research & production logistics, with future regional setups, that makes a real difference for the healthcare system and the patients. "We believe that patients and environmental resources are the biggest winners from our efforts. Sharing our resources with our clients saves time and lives” Said Ali Ismail.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

Timeline Bioresearch notes Timeline Bioresearch is an independent contract research organization specializing in preclinical pharmacology. The company has scientific expertise and long experience in conducting in vivo pharmacokinetic studies, and can provide custom-tailored solutions for specific needs.

Timeline Bioresearch, based in Medicon Valley in Sweden, was founded five years ago as a preclinical, in vivo contract research organisation, created to support big pharma and biotech companies and academic groups seeking help with the early stages of drug development. The company is based in the former AstraZeneca facilities, which provide infrastructure, office space and laboratories, and has ten employees. Focusing on research pharmacology and in vivo drug characterization, Timeline Bioresearch grew out of the Danish company Pipeline Biotech, which was founded in 1999. "We work to establish relationships and partner with our clients, on both a short-term and long-term basis. We see ourselves as part of our customer's internal research departments," said Klaus Kristensen, CEO. "We have worked with some customers for over two decades." Working in partnership

Timeline Bioresearch's expertise lies within preclinical pharmacology in cancer, inflammation and diabetes, with a particular focus on toxicity, pharmacokinetics, and efficacy testing. The company can work with small molecules, biologics including antibodies, and more complex products such as nanoparticles. "We pride ourselves on providing

highly-consistent quality data, and on being reliable, and timely," said Kristensen. "As a small CRO we can be flexible, including providing customised solutions to meet our clients' specific needs." Early-stage toxicology studies provide a cost-effective and quick way to help research teams to identify which compounds are unlikely to succeed in further development. Timeline Bioresearch's approach is to administer a number of compounds to small numbers of rats or mice to provide an idea of relative toxicity and effect, and to support the selection of potential candidates. Drug metabolism and pharmacokinetic (DMPK) studies further support candidate selection.

From the small to the large: Timeline Bioresearch's animal models

Once a research team has selected a number of candidates, the next step is to evaluate efficacy. Timeline Bioresearch works with a wide variety of different disease models, from antihaemostatis to wound healing and from mice to pigs. "Our animal models include wellknown disease models that are fre-

quently used in research, as well as models specifically designed and customised for special projects," said Kristensen. "We can validate these models using standards based on the steps used in GMP valida-

tion." One of the things that sets Timeline Bioresearch apart from other preclinical CROs is its use of pigs, both minipigs and fullsize animals. Pigs are closer to humans than the other commonly-used large animal, the beagle, both anatomically and physiologically. in many aspects. Organs such as the heart and kidney are similar in size and anatomy, and pigs are omnivores, with similar metabolism.

FOLLICUM FOCUSES ON HAIR GROWTH AND DIABETES Follicum is developing new peptide drugs based on human proteins for treatment of indications with a high medical and market need. The most advanced candidate peptide is FOL-005 for treatment of hair loss. Follicum has recently completed treatment of all patients in the second phase IIa study and plan to release top-line data later this autumn. Recently, Follicum developed a new peptide class with promising preclinical results that show a great potential for the treatment of diabetes. Our new peptide class stimulates insulin release and show the potential to be a valuable complement to the existing treatment of diabetes and its complications. CEO Jan Alenfall och Director R&D Maria Ekblad Photo: Freddy Billqvist

Follicum AB www.follicum.com info@follicum.com

15


16

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Bringing local support to Nordic companies Providing support from its offices in Sweden, Denmark, Norway and Finland, IRW Consulting is a clinical-stage clinical research organisation that is passionate about becoming the preferred CRO partner in the Nordic countries. Bringing almost two decades of experience, IRW works with companies at all sizes, from small start-ups to multinational pharmaceutical companies.

With five offices across the Nordic region, IRW Consulting is ideally placed to provide locally-based clinical development and post-marketing support for small and large companies. "Our local expertise and contacts mean that we can help our clients to conduct phase I to phase IV studies, including paediatric and non-interventional studies, as well as medical device investigations, according to individual, country-specific guidelines," said Ola Jeppsson, IRW Consulting's CEO. IRW has the capability to cover more than just this region, though, through a network of partners across the rest of Europe and the US. To ensure that these hand-picked collaborators meet its own high standards of quality, IRW makes sure that they have robust quality systems in place, including well-documented standard operating procedures, solid finances and a history of good performance. As a full service agency, IRW can manage projects from beginning to end, or can provide support for specific areas. These include clinical trial management, operational services, pharmacovigilance, data management, biostatistics, medical writing and risk based study management and analysis.

Ingela Wiking, Founder and Owner of IRW Consulting AB. Photographer Sandra Jansson

important for smaller companies who will need more support."

Bringing compliance to the fore

Ola Jeppsson, CEO of IRW Consulting AB. Photographer Sandra Jansson

The EU's General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR) was adopted in April 2016, and became law in May 2018. This has particular impact on biotech, pharma and medtech companies carrying out clinical studies as they carry so much personal and medically-sensitive data on patients, as well as personal data on investigators. "We have worked hard at ensuring that we are GDPRcompliant ourselves, and that we can help our clients to be sure that they are fully compliant with GDPR in all aspects, including third-party vendors. This is particularly

Expanding for the future

IRW Consulting has a new office in Copenhagen, which brings its Danish team closer to its clients, as well as making travel simpler, to Sweden via the Øresund Bridge and nationally and internationally via Copenhagen airport. The consultancy is also recruiting, with opportunities for clinical research associates and clinical research managers in Denmark, Finland, Norway and Sweden, pharmacovigilance associates and officers in Sweden, and physicians across the Nordic countries.

Organic growth to support developing biotech and medtech FGK Clinical Research is a full-service contract research organisation based in Munich, in Germany. Over the 16 years since it was founded, the company has grown, with subsidiaries in the Czech Republic, the UK, Hungary and Poland. FGK has over 110 employees, and its focus is on working with small and mid-size biotech, pharma and medtech companies.

In the fast-moving drug and medical device industry, innovation is very important. The pioneering approaches come from small- and medium-sized companies, but it's a challenge for these companies to develop products through to the market alone. This is where FGK Clinical Research plays its role, providing support as a full-service contract research organisation. "Our focus is on working with the smaller clients," said Martin Krauss, Managing Director of FGK Clinical Research.

"These are smart and innovative, and need excellent support and a lot of flexibility." Services driven by experience

Because FGK has a number of subsidiaries across Europe, and over a hundred employees, it is big enough to provide a range of services, and small enough to remain flexible and tailor its offerings to its clients' needs. FGK has experience in a wide variety of key areas including oncology, central nervous system disorders, dermatology, and cardiovascular disease, but works beyond these specialist fields. In addition, completely new approaches such as advanced therapies, including cell therapies and genetic modification, are well known to the company. "Our knowledge is driven by our customers' needs," said Krauss. "We have proactive staff with broad skillsets, who understand how the whole development cycle works. They all know each other and have insights into each other's projects." FGK's services cross the entire product clinical development cycle, and include consulting, regulatory affairs, project and data management, biostatistics, clinical monitoring, medical safety, quality assurance, and medical writing. "We also provide some more specialised services. We are experts in pharmacovigilance, collecting the data, analysing it, reporting events to authorities and committees for approved drugs, and communicating with drug safety monitoring commit-

Dr. Edgar Fenzl and Martin Krauss, Managing Directors FGK Clinical Research GmbH.

tees and investigators. We can also act as legal representative for sponsor companies with no subsidiary in Europe," said Krauss. Flexibility and agility

Small and medium biotech and medtech companies need a proactive partner that thinks like a developer. They also need fast responses when things change. "Our flat hierarchies and the fact that the vast majority of our staff have academic qualifications in science and understand innovation means that we can make decisions quickly," said Krauss. "We are small, smart and flexible, and no individual client contributes more than 15% of our revenues. This means that our time and priorities are not dominated by any individual account. The smallest client is just as important as the largest." Both local and global knowledge is important, and while FGK’s headquarters are based in Germany, its staff members know

the field of clinical trials in the Nordic region well. Within FGK’s reach, especially in Eastern Europe, there are many trial sites specialized in certain – often rare – indications, which can be beneficial also for sponsor companies that are not located in these countries. What's next for FGK

FGK has grown steadily over the past 16 years, and the plan is to continue to grow slowly and organically, whilst remaining independent as an owner-driven company. "We are constantly on the look out to see how we can support our clients better, for example we see a great potential in our pharmacovigilance services, which we offer via our subsidiary FGK Pharmacovigilance GmbH," said Krauss. In 2018, FGK set up FGK Representative Service B.V in Amsterdam, the Netherlands, replacing the UK site in order to continue offering services of legal representation within the EU after Brexit.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

17

Data analysis tailored to research Bionamic, based in Lund, Sweden, supports the analysis of life science data by developing custom workflows and analytical tools. Its aim is to enable R&D companies to maximise the value of their data in the fastest and easiest way possible.

Life sciences and healthcare R&D is resulting in huge volumes of data. While this data is crucial to the development of efficacious and cost-effective therapeutics and diagnostics, many researchers are struggling to make the most of the information. Bionamic, founded by An-

ders Carlsson, aims to bridge the gap between raw data and results with powerful but easy-to-use tools.

have tools for their specific combination of assays and questions." Bionamic's solutions

The data challenges

Because of the huge technical advances in life sciences, it has become easy to generate millions of data points, especially with the easy availability of next-generation sequencing data and highthroughput imaging. "There are lots of traps in these analyses, especially for people with little experience in more complex analysis," said Carlsson. "Each company has its own questions, too. This adds another layer of complexity. Researchers know what they want to do but don’t

Bionamic's data workflows and analytical tools allow users to interact with the data in an intuitive manner, and use automation to reduce the need for manual data input and manipulation, making the process faster, easier and more accurate. The company, based at the SmiLe incubator in Medicon Village, Lund, Sweden, was founded in January 2016 and has arisen from Carlsson's post-doc observations of how life scientists worked with data. "I have been a cancer researcher for more than ten years, and I’ve seen how dramatically even very simple tools can change the way other researchers work with and think about their results" said Carlsson. "Bionamic’s key to success is that we come from a research background, not IT. This is a tremendous advantage in communicating the complexities of projects like these." In addition to creating completely tailored solutions for its customers, Bionamic is now developing software as a turnkey solution for companies working in antibody development.

Bionamic’s founder Anders Carlsson developing the AbSpeeq platform for fast and accurate analysis of antibody sequencing data.

Bionamic's customers, which include diagnostics, pharma, biotech, and hardware companies, get easy-to-use tools that require only minimal training for users, typically in around six week to three months from order.

"These are for a onetime payment or as software as a service [SaaS], and are accessible through web browsers on local servers or as a cloud service," said Carlsson.

24TH ANNUAL INTERNATIONAL PARTNERING CONFERENCE

NOVEMBER 5–7, 2018 / / COPENHAGEN, DENMARK

WHAT WHA AT YOU YOU CAN CAN EXPECT: EXPECT:

Photo by Martin Heiberg, Copenhagen Media Center.

4,000+

150+ 150+

5,000+

A Attendees ttendees

Com pany Company pr esentations presentations

Licensing Oppor tunities Opportunities

2 24,000+ 4,000+ 2,000+ 1 100+ 00+ One-t o-one One-to-one mee tings meetings

Produced by

Com Companies panies

In collaboration aboration with with

F Find ind out mor more: e: ebd ebdgroup.com/bioeurope group.com/bioeurope

Exhibitors Exhibit ors


18

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Bringing innovation to partnership Axxam, founded in 2001 as a spinoff from Bayer, is a privatelyowned innovative partner research organization (iPRO) providing discovery services to its life sciences clients.

Axxam, an Italian innovative partner research organization (iPRO), provides discovery services from assay development and high-throughput screening (HTS) to hit validation across the whole of the life sciences, from pharmaceuticals, biotech and animal health, through crop protection, to cosmetics, fragrances, food and beverages. "Compared with a traditional contract research organisation, an iPRO does not offer catalogue services, but instead builds a solution based on the individual client’s needs," said Axxam co-founder & CEO, Stefan Lohmer. "We have a broad spread of expertise and around a third of our work is outside pharma. Our backgrounds and expertise mean that we know what companies want."

Stefan Lohmer, co-founder & CEO.

Axxam goes Nordic

Axxam's headquarters are in Milan, Italy, with business development offices across Europe, and the US. The company's latest expansion is its new business development office at COBIS, the Copenhagen Bio Science Park, which opened on 1 September 2018. The location brings Axxam closer to an actively growing life sciences centre and existing clients. "Copenhagen is evolving as a biotechnology centre," said Lohmer. "We want to be able to work face-to-face with our clients and partners, sharing expertise. Our new facility at COBIS will bring us closer to the important Nordic life science, pharma and biotech environment, and I believe that this region will fit extremely well with our iPRO approach."

invests a significant part of its revenues into new technologies. Over 80% of its employees are scientists, and around a half of these have a PhD. "Being an iPRO means maintaining a balance between the services we offer to our clients on one side and our need to keep up-to-date in the new frontiers of science," said Lohmer. "Clients working with Axxam can rely on a strong scientific background, passion and a problem-solving attitude where each project is equally important." Axxam has introduced new technological platform services in the cell-based and biochemical assay development field, including HTS, high-content screening (HCS), electrophysiology and hit followup projects, and uses automation and robotics to support the different processes. The company has five grant-supported programs in hot research areas such as in-

duced pluripotent stem cells (iPSCs), neurodegeneration, optogenetically controlled cellular processes and autophagy. "Our focus is on early biology, where we are seeing an exponential increase in knowledge, forming the basis for drug discovery and we are on the forefront of innovation," said Lohmer. Working in partnership

Axxam mostly works with small and medium companies, startups, and academia with interesting early biology, and moves research from findings to important assets. "Whether it's assay development, HTS, compound profiling or hit-to-lead assays, we deliver best-in-class tailored services to our clients. We see ourselves not just as a service company taking orders but as a reliable partner that actively proposes solutions," said Lohmer.

Keeping close to the cutting edge

High Content Screening and Analysis at Axxam.

Cutting edge science is critically important to Axxam. Every year, the company

One of Axxam’s HTS automated stations.

Jag Patient Jag Patient (I Patient) creates and manages databases that combine unidentified, patient-centred, realtime data, combined with patient-entered values, to help patients, carers and healthcare professionals better understand disease from a patient perspective. The company has offices in Stokholm, and in Medicon Village in Lund.

Jag Patient, formed in September 2015, was inspired by the PatientsLikeMe network in the US and Patients Know Best patient portal in the UK. Its goal is to create a place where patients can get better insights into their own conditions. Improving secure access to patient information can improve communication between patients, health-care providers, industry and other stakeholders. "Our aim is to become the leading e-health provider in the Nordic countries within 5 years, through novel and innovative technology, said Jerker Ringström, founder and managing director, Jag Patient. "We believe our share of the market could be worth up to SEK2 billion by 2025."

Pulling together the data

The Jag Patient cloud-based interactive database is based on unidentified real-time patient data that is collated from a variety of sources, including patients' electronic and paper medical records, data from relatives, data from wearables, and research and epidemiology information. Patients can also add in their own data, including quality of life information and any missing results. Jag Patient analyses the data and creates reports from the database for patients and relatives, patient associations, healthcare professionals, researchers and biotech and pharma companies. "Patients want to see their data in the context of others, and Jag Patient make this clear and accessible," said Ringström. "They can also connect up with one another, which still keeping their data secure and anonymous." Patients can use the database to ask questions such as "how many patients of my age and gender are using the same medicine as me, and what adverse events have they experienced?" or "given my background and treatment, what is my prognosis?" Jag Patient uses artificial intelligence to collate and analyse the data, creating a graphical output that shows the

Jerker Ringström.

associations between different parameters, for example treatments and quality of life. "By providing access to continuously updated healthcare and rehabilitation data, including the patient's perspective, digital health tools help patients to take an active role in their own disease management and recuperation," said Ringström. Access to data is important to people other than patients too. Relatives and carers can use the data to support decision-making

and provide technical support for younger or older patients; healthcare providers can use the information to support communication with patients; and researchers in academia and industry can find information that wouldn't necessarily be revealed in clinical trials. Looking to the future

The company has applied for SEK3.6 million in funding, and by the end of this year, Ringström plans to have validated and con-

firmed Jag Patient's commercial proof of concept. "In 2019 and 2020, we will finalize the technical part of the platform, and then by 2021 we plan to have between three and five integrated data platforms, including patient-generated data covering different cancer indications," said Ringström. The aim for the company is to break even five years after platform launch, with an initial public offering planned after five or six years.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

19

Providing solid-state expertise in drug development and manufacturing Based in Medicon Village, Lund, Adroit Science AB puts a solid-state spin on the development and characterization of drugs and formulations. Adroit Science was founded in 2011 by former AstraZeneca employees with 60 years of experience in the pharmaceutical industry. The company is currently managed by Thomas Larsson and LarsErik Briggner and provides technical and GMP services to small and large pharma companies across Europe, North America and Asia.

Finding a compound that is safe and effective isn't the end of the journey for drug developers. The product needs to be formulated in the right way so that it remains stable, does not lose its efficacy, and can be delivered to the right part of the body. Adroit Science's focus is on solid material analysis to help with solids for oral administration as well as lyophilised and dry powder inhalation formulations. "Our experience in the solid drug sector of the pharmaceutical industry means that we know

Isothermal micro- and nanocalorimetry is one of the core techniques applied within Adroit Science AB. Photo Jan Nordén

what companies want and need, and we apply that competence to our work as a contract research organisation," said Lars-Erik Briggner, CEO and project manager. Solid-state support and services

Adroit Science's laboratory and consultancy services run from lead identification and optimisation to the market and include helping companies to understand the materials and their characteristics, select the right form, and

S T O C K H O L M

create the most effective formulation. Once this is completed, Adroit can also offer regulatory and IP know-how. "The majority of our work is in the middle of the process, when the companies start to work on formulations, for example for clinical trials," said Briggner. "Our experience helps us to know what the client really needs, and to put it in the right context." Working in collaboration Adroit Science is part of the Medicon Valley Inhalation Consortium (MVIC), a group of 26 companies including a number of AstraZeneca spinouts. "As experts in solid state physics, we can supply only a small part of a company's solution. However, our membership of MVIC means that we can work with companies with a variety of competencies in the inhaled drugs field, creating a complete solution. Partnerships with academia also provide Adroit Science with access to other areas of skills The company has links with a number of institutions, including the University of Copenhagen, the University of Lund and the University of Durham (UK). Adroit was also the first industrial user of the

G O T H E N B U R G

O S L O

recently inaugurated synchrotron facility, MAX IV. Based in Lund, MAX IV provides scientists with the most brilliant X rays for research. Case study – dry powder for inhalation

Preparing a formulation for dry powder inhalation (DPI) can be challenging, as even small differences in the behaviour of the powder can lead to big differences in how it forms an aerosol and is delivered to the lung, thereby resulting in altered bioavailability. An Adroit Science client found that different batches of its formulated active pharmaceutical ingredient (API) acted very differently in the mixing processing step. "We carried out analyses of basic properties like crystal form, particle size distribution and morphology, but these did not show any differences between the batches. We decided to take it a step further – we investigated the responses of the batches to solvent-mediated provocation and was able to find small but detectable differences in their crystal packing properties, i.e. there were minute amount of surface

C O P E N H A G E N

Lars-Erik Briggner, CEO and cofounder of Adroit Science AB. Photo Jan Nordén

amorphicity present," said Briggner. This finding allowed the client to separate out the good and bad batches, using solid state analysis, and refine its manufacturing process to eliminate the problem. The Adroit Science difference

According to Briggner, Adroit Science is a trusted collaborative partner: "There are companies that can capture solid state data but can't analyse and interpret it in the way we can. We have the knowledge, skills and experience to be able to provide a comprehensive and pertinent understanding and then guide our clients and help them to set up or change their production process."

H E L S I N K I

Premium Full-Service CRO Global Reach and Local Expertise

Clinical Trials Pharmacovigilance Data Management

Patient Recruitment Services Non-Interventional Studies Quality Assurance Biostatistics

ePRO

Medical Writing Feasibility Studies

· 08-791 66 40 · www.irwcro.com


20

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Full-service CRO at your fingertips There are not many companies like Link Medical. As a full-service CRO, Link Medical can meet the needs of practically any largescale pre-clinical and clinical developer, in all pharmaceutical applications as well as in the development of medical devices. Link Medical’s experts are available every day, all year round, and are only a call or email away.

Although the market is full of CROs, not many are true full-service providers. Link Medical’s offices in Sweden, Norway, Denmark and Germany serves a global market of pharmaceutical developers from early stages (preclinical stage ) to phase II clinical studies. Being a full-service partner, Link Medical offers support throughout the entire process from first idea to exit or registration and beyond. Projects usually start with a TPP workshop involving experienced clinical development experts, then building the Regulatory and Clinical strategy before starting with the first protocol. Link Medical’s consultants are focused on small Biotech and Pharma companies, but also serve SMEs and Big Pharma in selected areas. The company’s product development services are also available to developers of medical devices with a dedicated team only working with Medical devices.

“What makes us a strong partner for any pharma and medical device developer is our ability to quickly adapt our services to existing needs. We take projects all the way from earliest stages to late stage clinical studies”.

Becoming the best European CRO

When time to market matters

Link Medical has recently acquired PCG Services with headoffice in Uppsala. This is an important step to becoming the best European CRO, PCG Services adds a large expertise in Biometrics (Statistics and Data Management) to the combined Company LINK Medical Research. “We will be able to meet all demands of small and medium sized pharmaceutical developers with a superior expertise and flexibility compared to the large CROs. These smaller companies often find it hard to get from the preclinical to the clinical phase with speed, but with the support of Link Medical it is possible to obtain quicker results”, says Jan Hellqvist, General Manager of Link Medical Sweden.

When time to market really matters, Link Medical is the only European CRO who can guarantee reliable results. Over 40 per cent of all projects in the Link Medical portfolio are related to oncology and the development of cancer therapeutics. The acquisition of PCG Clinical Services supports this and fully incorporated, the pooled expertise of Link Medical and PCG Clinical Services will serve an even wider market. After this acquisition, Link Medical as a group has more than 170 employees in Norway, Sweden, Denmark and Germany. Jan Hellqvist will also manage PCG Clinical Services, which will now change its name to Link Medical AB. Link Medical

The Leadership Team at LINK Medical Research, from left to right: Marianne Hoslt, General Manager Denmark, Ola Gudmundsen, CEO, OleHenrik Brekke, Director Business Development, Uwe Anzenberger, General Manager Germany, Randi Riise, Director Quality Assurance, Jan Hellqvist, General Manager Sweden.

LINK Medical Research is a full service CRO with a strong Scandinavian heritage. Our basis for success is tight cooperation between the functions and the Countries. Our small and mid-size Customers deserves a partner with a focus on delivery, flexibility and tight communication.

will now have almost 80 employees in Sweden and still growing rapidly. All loca-

tions in Stockholm, Malmö, and Uppsala will be kept.

Bringing objectivity and intelligence to technology assessment Based at Medicon Village in Lund, Sweden and in San Diego, California, Diagnostic and Defense Technology Analysts is a technology commercialization provider that supports companies through innovative partnerships and strategic alliances by supplying market intelligence and science-driven technology assessments. Aligning research and technology projects with market expectations early in the development and commercialisation process is an important step but companies can find creating an objective assessment challenging. "I have been working in this field since 1997 and I have seen a lot of decisions made based on the three Gs: 1) Gut feeling, 2) Google, and 3) Guys with MBAs. There was a need in the market for objec-

tive technology assessment tools that provide scientific and weighted scores" said Adolfsson. One of the nice things about the TechAdvance online software assessment tool is that it is industry agnostic and is weighted by the phase of development of the research or technology. Most of what is currently out in the market is a part of the commercialization process for technology that has already been patented. Diagnostic and Defense Technology An-

alysts' assessments play a role in decisionmaking, particularly for startups and smaller companies that don't have the digital infrastructure, and can be used in product development and optimisation. "Lund University's technology transfer hub, LU Innovation, is the latest client in our portfolio of companies," said Adolfsson. The technology behind the company

Diagnostic and Defense Technology Analysts uses the TechAdvance online software assessment tool to provide companies with an objective review of their technology. This tool was developed by the Muenster University of Applied Science in Germany and by its spinout Apprimo. The software, which is as a result of

many years of study, assesses technologies by phase of development rather than by industry. The aim is to help companies maximise their potential, and to see the obstacles and work out how to solve them. The final score is numerical, and is compared against the maximum possible score. The tool is weighted so that answers to questions such as the stage of the project will have an impact on later questions, making the assessment more relevant to the project. It is also customisable, and can be used alongside other assessment processes. "The outcomes from the tool can help companies rank their projects and prioritise people and resources. Because the tool is objective and unbiased, it makes having to turn projects down seem less personal," said Adolfsson.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

21

Obducat Technologies takes its nano imprint lithography (NIL) into new markets Founded in 1989, Obducat specializes in using lithography to create micro- and nanostructures on surfaces. These play an important role in many industries, including life sciences, pharma and biotech.

Obducat is one of the leading suppliers of lithography equipment, consumables and services, with more than 450 customer and installations worldwide. The company has its headquarters in Lund, Sweden, and has more than 60 employees. "Obducat can supply cost-effective mass fabrication equipment that enables market introduction of new devices that are smaller, cheaper, more intelligent, or have other improved performance," said Patrik Lundström, CEO of Obducat. Moving into life science While the main customers for lithography systems are in the semiconductor industry, such as those used in consumer electronics, the technology is increasingly finding new roles. There are now applications in life science and medicine, such as drug development, drug delivery, diagnostics and sensors, tissue engi-

neering and biological research. The life science applications use existing materials and technologies, enabling production to be high-throughput at low cost. "Obducat is bringing semiconductor manufacturing technology, as well as nanotechnology, to life science and medicine. For example, our micro- and nanopatterning technology can improve sensor sensitivity, or create diagnostics devices that use much smaller sample volumes," said Lundström. Pharmaceutical companies and start-ups are seeing the benefits in lithography technologies, and Obducat can help them to meet their needs and specifications. "Customer requirements are much more diverse in the medical device industry compared to the semiconductor industry. Our platform is well suited for customization," said Lundström. Nanoscale devices for drug delivery

Transdermal patches with microneedles are used for drug delivery, in particular for short duration delivery of low-dose products such as vaccines. However, there are challenges in their use over long periods of time, as the

Microneedles draped in nanostructured film for transdermal patches from Obducat.

body recognizes the microneedles as 'foreign' and the immune defense starts to reject the needles and closes them up. This reduces the rate of delivery, making the patch less efficient. A collaboration between Kimberley-Clark and Obducat created a microneedle patch covered with a biocompatible nanostructure that mimicked the body’s 3D cell structure. This meant that the immune system didn't recognize the needles as 'foreign', so delivery could continue longer without being rejected. This product

platform has now been sold to Sorrento Therapeutics. "We have a lot of experience working with biocompatible materials and GMP certified materials," said Lundström. Nanotechnology supporting biomedical and biochemical sensors

Diagnostics and lab-on-a-chip technologies use microfluidics and capillary forces to transport samples and reagents in a device. Associated issues in these applications can be clogging and

Parkinn.se/hotel-lund Info.lund@parkinn.com +46 46 270 37 00

background signal noise. Obducat can create electrodes incorporating nanostructures, channels with nanosurfaces that improve the flow, and surfaces with improved antibody binding capacity. These modifications improve efficiency and reproducibility of results. "We would like to help develop diagnostics that can be built into mobile phone-connected devices that can be bought over-thecounter [OTC]. This will enable patients to diagnose themselves, for example telling the difference between viral and bacterial infections. This will help in reducing healthcare costs," said Lundström. Nanostructured surfaces interacting with cells

The use of antibacterial drugs increases the risk of antimicrobial resistance. Obducat has developed nanostructured surfaces that physically can kill bacteria by rupturing the cell wall. The nanostructures can be applied to flat, concave or convex surfaces. Obducat can also produce biocompatible surfaces, that interact with cells and tissues, for example in surgical wraps and transdermal patches.


22

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Expanding the frontiers of cell and gene therapy Founded in Germany in 1989, Milteny Biotec's focus is to support the translational step from basic research to innovative clinical-stage cell and gene therapies. The company has over 2,000 employees based in labs and offices worldwide, and its more than 14,000 products are available in around 100 different countries.

Miltenyi Biotec is based around the company's magnetic-activated cell sorting method, MACS. The company patented the MACS technology in 1990, almost thirty years ago, and with this laid the foundation for its success in cell and gene therapy. The MACS cell sorting method allows researchers to create pools of viable cells with high purity and yield. Since then, using the MACS technology as its foundation, the company has grown to encompass sample preparation, cell separation, flow cytometry, cell culture and stimulation, cell therapy, cell manufacturing and therapeutic apheresis. "We see ourselves as a translational company, supporting re-

searchers in the step from the bench to the bedside," said Thomas Kjaer Mogensen, Country Manager Nordics, Milteny Biotec. "We want to help to bring scientific discovery into advancements in medical care." Miltenyi Biotec's headquarters is in Cologne in Germany, but it is important to the company’s principles to provide local counsel and support through its subsidiaries in the Nordic and Baltic countries, with application scientists in every country. Flow cytometry as a basis for cell analysis

Following the invention of MACS, Miltenyi Biotec soon added flow cytometry and cell sorting to its product portfolio. The company's MACSQuant flow cytometers support cell analysis, toxicological assays, and proliferation studies on a variety of sample types, including whole blood, cell lines, exosomes, and yeast cells. They are fully automated, from sample labelling and uptake, to data acquisition, and analysis. With an integrated MACS column cells can be enriched before analysis. The instruments come with an intuitive flow cytometry analysis software.

The MACSQuant Tyto nextgeneration cell sorter uses a microchip-based technology, where the cells are sorted within a single-use, fully-enclosed, and sterile cartridge system. This does not use droplet sorting, unlike earlier technologies, and so there is no tubing, high sorting pressure or charge. Instead, a low air pressure moves the cells through the microchip and into a positive or negative sorting chamber. The system saves in setup time and costs, and samples can be sorted a number of times. "This is a truly disruptive technology in a positive way, and its gentleness, sterility, safety, and simplicity has already generated a lot of customer interest," said Mogensen. Focus on cell and gene therapy

Besides cell separation and cell analysis, Miltenyi Biotec has always aimed for direct support of cancer research and the development of cancer treatments. In recent years immunotherapy has been a fast-growing part of cancer therapy – so much so that it's now referred to as the 'fifth pillar' among cancer treatments besides surgery, radiotherapy, chemotherapy, and other targeted therapies.

While Miltenyi Biotec’s headquarters are in Cologne/Germany, there’s also a large team of experts in the Scandinavian countries for customer service.

With the CliniMACS® Cell Factory concept Miltenyi Biotec sets new standards in large scale cell manufacturing.

In the field of cell and gene therapy Miltenyi Biotec offers a wide portfolio from reagents, through devices, to services. The company’s CliniMACS CD34 reagent system is a Food and Drug Administration-approved method for selecting stem cells from donors, whilst reducing the numbers of T cells that can trigger graft-versus-host disease. The CliniMACS system also plays an important role in the emerging field of CAR (chimeric antigen receptor) T cell therapies. To date, two CAR T cell therapies have made it onto the market, and a range of others are in development. With the CliniMACS Prodigy instrument Miltenyi Biotec offers a fully automated device for the CAR T cell production. It can be used in a point-of-care setting like in medical clinics, but also in a decen-

tralized cell manufacturing hub where many patient samples are processed in parallel. "The combination of the CliniMACS system and our MACS GMP product line allows GMPcompliant manufacture of cell and gene therapies," said Mogensen. From cell separation to innovation

"We started as a cell separation company, but we now have technologies to carry out all the different steps from basic research to innovative clinical-stage cell therapies. This is what makes us different," says Mogensen. "Translation is a key part of innovation. Many people say that they are innovative, but I really believe that it is true of Miltenyi Biotec – we truly are pushing the boundaries."

The secret of the MACSQuant® Tyto® cell sorter is that the actual sorting process takes place within a single-use, disposable, and fully closed cartridge.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

MicroMorph:

Early diagnosis of pancreatic cancer

Your pathology experts Founded in 2003, MicroMorph is a histology service company based at the Ideon science park in Lund, Sweden. It provides immunohistochemistry and microscopy analyses for academia and biopharma industry.

23

with IMMray™ PanCan-d www.immunovia.com

port tailored to each customer. "What I believe makes MicroMorph different is our professional pathology expertise, the high quality of our work, our speed and timeliness of delivery and our engagement in each project," said Ohlsson. Focussing in on the cells

Bringing experience from the pharma industry, academic research and clinical pathology, MicroMorph and its team of pathologists, histologists and lab technicians have carried out histology studies for biopharma companies and academic groups in Scandinavia for a decade and a half. The company's focus is in preclinical tumour models and tumour biopsies from clinical studies, but has also worked on inflammation, CNS and skin studies, and in autoimmune studies, including experimental autoimmune encephalomyelitis and autoimmune diabetes in NOD mice. "We can be the pathology experts for academic teams and for small and medium-sized companies that don't have the in-house knowledge," said Lennart Ohlsson, founder and CEO. Bringing histology to its customers

As a specialist histology company, MicroMorph works with a wide range of techniques including immunohistochemistry, routine staining methods, and special staining techniques. It also offers microscopical analyses, micro-photography, image analysis quantification and a full re-

MicroMorph works alongside researchers on animal models, helping the scientists to understand the basis of disease and the impact of different drugs. Treatment in animal models of cancer sometimes only leads to a modest reduction, and it's hard to see what effect the drug has had. Killed tumour cells may be replaced by stromal tissue, and its only possible to see the differences in the tumour cells and tumour stromal components after histological analysis. "Analysis of the relationship between tumour cells and stromal tissue could add valuable information concerning the therapeutic effects of the investigated drug," said Ohlsson. Other parameters that could be of interest to investigators, and that can be assessed in histological analysis, are: the degrees of tumour cell proliferation and programmed cell death; the extent of infiltration of various effector cells; the presence or absence of biomarkers; the levels of effector molecule production and expression of target antigens; and the blood vessel density. "We are not just a preclinicalstage company; we have been involved in several clinical phase I/II studies. Tumour biopsies of

Lennart Ohlsson, founder and CEO.

patients in drug trials are collected after treatment and sent to MicroMorph for further investigation. Services we provide include target validation, Ki67 activity, assessment of apoptosis, levels of infiltration of T cells and macrophages, analysis of PD1 and PD-L1 expression, and measurement of blood vessel density," said Ohlsson. For companies developing therapeutic antibodies, MicroMorph can also assess antibody binding to diseased tissue for target validation, and binding to normal tissues to check for cross reactivity. "For these analyses we have access to a large panel of human normal and malignant tissues and normal tissues from mammals like mouse, rat and cynomolgus monkey," adds Ohlsson.

Custom scientific software development Powerful but easy-to-use tools to rapidly and reproducibly integrate, analyze, and interpret your scientific data.

Bioinformatics Project-based expertise in prep and analysis of your omics data

Image analysis Quantify features or perform classifications in your image data

Machine lerning Diagnostics, Quality Control and everything in between...

www.bionamic.se | info@bionamic.se ! ! ! ! ! !

!"#$%&'()*+,"-"&."(%&(/*0%$(/-#-"( ( ( ( )1#2#.-"2%3#-%*&(*4(51#2+#."6-%.#07! ( !

! !

!"

#" #

Active "Caspase-3" staining."A. "Tumor "from" untreated" animal" showing" low" insidence" of active caspase-3. B. Tumor "")$%&'"$)*+)*',-2"#2" from Arrows positive cells. 3 treated " " animal "showing " increased " insidence " of active " "" caspase-3. " " indicate " " " "

!

!!!"#$%&'()*'+,*+"*&-......',/&0#$%&'()*'+,*+"*&...... !

!

innovative Partner Research Organization – iPRO Science-driven, top quality and tailored Discovery Service • • • • •

Cell-line Generation Assay Development High-Throughput Screening High-Content Screening Natural & Synthetic Compound Libraries

• Molecular Biology • Electrophysiology • Compound Management & Storage • Hit Characterization & Profiling • H2L Activities

info@axxam.com www.axxam.com

!"

#

Ki67 staining. A. from untreated animal showing tumor cell proliferation. B. Tumor from " " Tumor " " " " " "high "insidence "of "".4567"$'::"+76:/8'7)%602"#2"34567" treated animal showing decreased insidence of tumor cell proliferation. Arrows indicate positive cells. 8 " " " " " " "".4567"$'::"+76:/8'7)%602"!776<*"/09/$).'"+6*/%&'"$'::*2"

!


24

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Transforming treatment globally for intimate infections and STIs Lund-based Pharmiva, founded in 2015, is based around delivery technology developed at the topical CRO Zelmic. The company has a joint focus: improving women's health by transforming the treatment of intimate and sexually transmitted infections, whilst tackling the challenge of antimicrobial resistance.

Antimicrobial resistance is a growing challenge around the world. This is a particular concern for sexually transmitted and intimate infections, where there are emerging cases of infections resistant to frontline antibiotics. "Pharmiva's vision is to transform treatment and relieve problems related with STIs and intimate infections," said Anna Holmberg, managing director. Pharmiva's management team has over 40 years' experience in developing medical products, and brings specialist skills in dermatology and drug delivery. The company closed new financing in June, raising SEK14 million, and plans an initial public offering in one or two years' time. Bringing antibiotic-free treatment to women's health

Pharmiva's technology platform is based around a combination of naturally-occurring compounds

known as HPLA, which have potential for non-antibiotic treatment of intimate infections, STIs, as well as relieving symptoms and reinforcing the body’s natural defences. The company's lead product is an over-the-counter antibioticfree vaginal mousse developed to treat and prevent bacterial vaginosis. The infection affects 300 million women worldwide. It is mainly treated with antibiotics, and the recurrence rate is between 30% and 50%. The mousse contains lactic acids, hydrogen peroxide, lipid crystals and oxygen. The lipid crystals prevent autooxidation of hydrogen peroxide and increases efficacy and duration of the antimicrobial effect. It is delivered in a single-use canister and applicator created by Swedish company Zelmic that is designed to deliver a foam that expands and fills the vaginal cavity, covering the whole vaginal surface. The

product is a medical device Pharmiva's mousse does not trigger antimicrobial resistance, and also has potential in the treatment and prevention of vaginal fungal infections. It also restores vaginal pH, reinforces natural defences, reduces pathogens, and increases lactobacilli, restoring the vaginal microbiota. In a phase I/II clinical study in 30 women with severe bacterial vaginosis, the product provided an immediate clearance of bacterial vaginosis and a long-lasting effect on malodour and vaginal discharge. The effect was clinically proven with a 100% improvement of malodour within one week and a 50% improvement about one month after applying the product once. "We are targeting women who want to be antibiotic-free," said Holmberg. "Manufacturing is already set up, and we expect to launch in early 2019 in Europe, and then expand to Asia and the US. We will seek distributors and sales partners in some regions. We estimate the global market for our lead bacterial vaginosis product to be well in excess of $1 billion"

Pharmiva is focused on Women’s Health. Our first product is for treatment and prevention of Bacterial Vaginosis. Foto: Malin Ahlström Svensson Moving into prescription medications

The next step for Pharmiva is to develop a prescription-only product for the treatment of gonorrhoea. This STI affects around 100 million people worldwide, and rates are increasing by around 10% each year. Gonorrhoea levels reached a record high in the US in 2017, and antibiotic-resistant strains are

emerging. "We are planning a clinical program for our gonorrhoea therapeutic, which is based on the same technology as the mousse for bacterial vaginosis. We already have safety data and hope to move directly into a phase II/III trial. We predict that we could submit this for approval around 2022," said Holmberg.

Capture patient experience in clinical trials – be ready when FDA asks Can you identify all benefits of your investigational drug – without hearing the users? As FDA will start asking pharma to patient experiences of investigational drugs in clinical trials from 2021, it is high time to listen to the patients. Clinical Survey Outcomes ApS can help gathering patients experiences of investigational drugs.

It is obvious when meeting Jens Harald Kongsø, founder of Clinical Survey Outcomes ApS, that here is a person heading up an innovative research organisation with strong insights on hearing patients in clinical trials. Clinical Survey Outcomes will help its clients prepare for the patient experience related questions of from HTAs and regulatory bodies. Patient-centered research is not a buzz-word

Based in Copenhagen, Denmark, Clinical Survey Outcomes’ team of 20 experienced researchers collect structured feedback of the experiences of patients, carers

and healthcare professionals of new medicine in clinical trials. Even though the company is less than a year old, it is already trusted by both large and small pharmaceutical developers in Denmark, Sweden, the UK and the US. “Many pharmaceutical companies say that they are patientcentred in their drug development. But in most cases, it is often more of a buzzword than actually the case”, says Jens Harald Kongsø. “What we do at Clinical Survey Outcomes is turning patient-centred drug development into a real option and a strong asset for the pharma company”. After all, patients are the true experts on what they experience when they test a new drug in clinical trials – and the pharma industry can benefit from this insight. Patient experience does matter

Knowing what patients experience while using a new pharmaceutical drug does matter. For the safety of patients, health authorities have set up a structured process to ensure that the negative experienced effects are re-

ported throughout the clinical trials. “Interestingly, no such structured reporting process exists for the positive effects experienced by the users. As a consequence, far too often after a new drug has been launched, we may start hearing about additional benefits of the drug or we simply find out that there are some aspects of the product that turned out to mean a lot to the patients. The problem is, that once the product is on the market most of the clinical trials are over. It is hard to convince a project to re-do a trial because a possible new benefit; the marketing material has been made, salesforce has been trained and the price has been set with the payers. This means that any additional benefit does not get added to the value messages and is not phased into the pricing negotiations”. “As a result of this, companies should stop the guessing what patients might think of a new project. They should instead take a structured approach to patients’ feedback as their experiences can be an important strategic input to optimise the following clinical trials, guiding many stakeholders

Jens Harald Kongsø, Founder, Strategic Lead at Clinical Survay.

within the organisation, and eventually to regulatory and HTAs – because they will ask sooner or later. It is such a shame investing hundreds of millions – and not spending the last small amount to hear what the patients experienced and actually think about the product”, Jens Harald Kongsø concludes. FDA will soon start to ask about patients experiences in clinical trials The 21st Century Cures Act has directed the American Food and Drug Administration (FDA) to include the patient’s voice in drug development and review from 2021. This means that FDA will start to ask pharma from 2021. Even though it will not be mandatory for Pharma to provide patient feedback to FDA, FDA s

commissioner Scott Gottlieb have publicly stated that “This is becoming an important element in how we evaluate drugs,". In conclusion, two questions to ask yourself: 1. Have you thought of what value it can bring to your organisation to hear the views of users of your investigational product? 2. Do you have a clinical trial that is soon scheduled to report its findings and would you like to hear what users think of your product before designing your next trial? We are ready to help you in Clinical Survey Outcomes.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

25

Uncovering the science of the AhR receptor Immunahr, founded by Lars Pettersson, medicinal chemist with 30 years of experience from the pharmaceutical industry, aims to understand more about the science behind the AhR receptor and its role in immunology and autoimmune diseases, and use it to create new therapeutics

The aryl hydrocarbon receptor (AhR) plays a role in detecting, breaking down and eliminating toxic compounds. Perhaps more important to healthcare, it is important in both immunological responses and in inhibiting inflammation. Active Biotech and Teva Pharmaceutical's once-daily oral AhR activator laquinimod is in development for the treatment of Huntingdon's disease. The foundation of Immunahr

Immunahr was founded around the hypothesis that an active metabolite of laquinimod was actually what activated the AhR receptor. Lars Pettersson, Im-

muahr's founder, first tested the metabolite and laquinimod in vitro and found potent AhR activity for the metabolite, however not for laquinimod. Then in vivo activity was demonstrated for the metabolite. Following a patent battle, the court found in Pettersson's favour and Immunahr is continuing development. "We have seen activity in vivo in inflammatory bowel disease, in colitis, and in multiple sclerosis," said Pettersson. "We also are collaborating with a Dutch academic group in psoriasis and atopic dermatitis, and in vivo studies are being planned." GlaxoSmithKline is developing an AhR activator, tapinarof, as a topical treatment for atopic dermatitis and psoriasis, and Phase 2/3 data is expected in 2019. "Other companies developing drugs targeting AhR validate our approach," said Pettersson. Seeking partners

Immunahr is seeking funding. The company is also working with academic partners to develop the science behind the ap-

proach and publish scientific papers to support the concept and make it more widely known. "The next step will be to collaborate with an academic dermatology research group so that we can develop more robust data," said Lars Pettersson, Immunahr founder. "Once we have this data, we can start to look for biotech or pharma companies for partnering or licensing deals, or to buy out the company in a trade sale." Future steps

Pettersson is planning chemistry for new compounds, and for optimised versions of the original lead, as the patent application for the lead product dates back to 2010. Pettersson and Immunahr will have to face some challenges though – the AhR receptor is responsible for many of the adverse effects of the toxin dioxin. "Our challenge is to persuade the industry that AhR is a good target. We believe that it has huge potential, but for some companies it is still tarred with the same brush as dioxin," said Pettersson.

Lars Pettersson, CEO and founder of Immunahr AB. Photo: Anette Hjalmarsson


26

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

All for productive meetings Lund is a melting pot of innovations and developments within the life science area. It is the birthplace of some of the world’s leading therapeutics in areas such as diabetes and oncology, with pharmaceutical developers large and small gathering to expand on their ideas. Park Inn by Radisson provides professional meeting facilities right at the heart of this development.

Most hotels aim to provide good meeting grounds. At Park Inn by Radisson meeting services are taken a step further. A productive meeting is not just a gathering, but an event where new ideas are born and where new developments see the light of day. Park Inn by Radisson staff are well aware of this, and thus provide a state-of-the-art facility for such meetings.

When thinking of meeting up at the heart of the Medicon Valley-region, Lund is a great choice. Aiming to strengthen its existing meeting arena, Park Inn by Radisson has formed a strong alliance with the collaborative department at Lund University, as well as with several companies operating within the life science spectrum. Exceeding expectations

Always aim higher

Anna Blomqvist, General Manager at Park Inn by Radisson, is proud of the working climate and atmosphere at the hotel, where staff turnover is close to minimum. “We are always trying to aim higher. We provide our staff with substantial training and offer opportunities for personal development. I think this is why we are able to maintain a good solid team at Park Inn by Radisson”, she says. Not only is Park Inn by Radisson a modern and comfortable place to stay, with service-minded staff and a good climate for cooperation. The location close to the city center provides easy access to most of Lund’s key services and events. International airport and train stations are available a short journey away.

Ulla Boström-Hjorth, working with business and research liaison at the Lund University, is frequently discussing possible common grounds between the university activities and the Park Inn by Radisson venues. “Several large meetings and medical conferences take place in Lund each year. We have seen that Park Inn by Radisson can provide a great arena to facilitate a lot of these events. One example is the Nordic Epi, held at Park Inn last year”. Ulla Boström-Hjort explains that the nature of these types of events can place large demands on the venues, of which Park Inn by Radisson can deliver in a way that exceeds all expectations. “We look forward to 2019; a year full of exciting events”, she concludes.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

27

Polymer solutions provider for the life sciences industry With 75 years of experience, Nolato Medical Solutions is a global turnkey solutions provider, giving companies access to polymer systems with integrated mechanic and electronic components to bring healthcare products and solutions to the market.

Founded in 1938 as Nordiska Latexfabriken i Torekov, Nolato is a specialist in innovative solution polymer products that has grown through acquisition. Nolato Medical Solutions focuses on developing and manufacturing medical devices and advanced packaging solutions for pharmaceuticals and dietary supplements. "We have worked in the medical field for over 50 years. We see ourselves as more than a production partner; we are a complete solution provider from idea to production," said Johan Iveberg, president, Nolato Medical Solutions. Nolato Medical Solutions provides teams and production sites that work exclusively with medical technology and pharmaceuticals customers, including clean rooms for medical products that require a controlled environment. Nolato Medical Solutions can work in plastics, thermoplastics and silicones, and the company's capabilities include injection

that we can provide global customer support," said Iveberg. This type of business model also supports rapid decisionmaking and flexibility. The company also prides itself on its long-

moulding, injection blow moulding, extrusion, and dip moulding, along with high-speed and manual assembly. The Nolato Medical Solutions process

The process begins with a meeting with the client to discuss the brief, which may be just an idea, for example a drug in phase 1 that needs a bespoke delivery device, a biologic that requires a tailored form of packaging, or a medical device that uses precision components. As a complete solutions provider, Nolato Medical Solutions can manage the entire process, taking customers from

the idea, through design and development, full engineering services, asset builds, validated pilot production and validated clinical trial builds, on to post-trial support to create a validated production process. This combines innovation with practical manufacturing knowledge and state of the art capabilities. "Our expertise is in manufacturing and production, and we have over 150 engineers in house, based at our Global Technical Design Centres and our manufacturing sites. Where more specialist know-how is required, we can bring on board sub-contractors as needed, such as design companies, specialist polymer companies, and technology providers," said Iveberg. "We understand the need for different partners for different approaches, as no one supplier provides all the answers, and we will always partner with the best."

term relationships with its customers, especially when the timelines for the development of some products from concept to production can be a decade or more.

Contact details: macs@miltenyibiotec.se Phone: +46 46 280 72 80 (Nordics) www.miltenyibiotec.com

Nanomedicine for diagnosis and treatment of cancer www.spagonanomedical.se

Technology Assessments Powered by AI

Combining local and global

Working on a decentralised model, Nolato Medical Solutions is able to combine cross-sector and global knowledge, expertise and resources with contacts in local units. "Our global footprint, with more than 20 sites across Europe, Asia and North America, mean

www.dtanalysts.com

Medicon Village Building 301-3 Scheelevägen 2, 223 81 Lund, Sweden www.globalregulatoryservices.com


28

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Driving innovation to market success Based in Cambridge, UK, Global Regulatory Services (GRS) is a network of independent professionals and specialists providing clients all around the world with country-specific regulatory and quality compliance support across the whole life science sector.

trition, digital health, IVD and MedTech companies around the world. "We wanted to look beyond Europe and the US. We wanted to provide something that is truly global," said Greer. "To achieve this, we have created a network of independent consultants who can speak the local languages and know the local culture and regulations."

Global Regulatory Services (GRS) was founded in 2007 by Bobby Deal, managing director, and shortly joined by Greer Deal, Director. Bobby launched GRS to provide services in regulatory affairs and quality compliance to the global life science sector including human and veterinary health and medical care, biotech, nu-

Working in the Nordic region

GRS has an office at Medicon Village in Lund and uses this as a base to support clients in the Nordic region. "The Nordic region is a location of exceptional business development and growth. There have been – and will continue to be – a lot of innovation here," said Greer. "The oil industry is not going to be around forever in this region, and the government is encouraging investment into biotech, pharma and medtech. We plan to be at the forefront, living up to our goal of 'driving innovation to market success'." Breaking down the complexity

One size does not fit all! GRS always provides bespoke services for their clients.

As technology advances, often outpacing regulatory changes, it becomes harder for companies to move products through the approval process and onto the market. In many cases, regulatory bodies are having to assess the registration of these products on a case-by-case basis. GRS can provide support for companies developing these more challenging products. "We work alongside our clients who are developing products at the forefront of technology, and whose products often don't have a neat regulatory pathway to market. We have teams of specialists who

have both scientific skills and regulatory expertise, and who can communicate effectively with the regulatory bodies. This means we are up for the challenge of helping to 'fine tune' regulatory pathways and to get new-in-class products to the market first," said Greer. GRS' local knowledge, combined with its regulatory expertise, means that the consultancy can produce submissions and communications that are of great help to the authorities as well as of significant value to their clients. "The client is the expert on the science which has created their product, but they don't always have experience in working with regulatory authorities. Our consultants can be more dispassionate about the product than the developers. They are engaged with the regulators and work to 'translate' the company's output into regulatory language – they effectively act as interpreters," said Greer, "presenting the science in such a way so that the regulators can readily understand the product and are reassured that it is efficacious, safe and of the required standard of quality." Greer's advice for a company developing a product that comes into this 'challenging' or 'borderline' category is to engage with the regulatory specialists as soon as possible to ensure the product is defined correctly. These regulatory specialists can be found in-house or, more usually, are sourced externally. This is exactly the type of expertise which GRS provides on a day-to-day basis. GRS loves this type of challenge, recognising that 'one size does not fit all' and that each client is truly unique, requiring support

September 2017: Bobby and Greer Deal open office in Medicon Village, Lund, Sweden.

and solutions which are bespoke to that client. "By engaging regulatory specialists early, this will encourage investors who want to see a defined regulatory pathway in place and thereby help to secure funding. This early engagement will also help to define timelines and keep things realistic, and will make the overall regulatory process much easier," Greer added. "Regulatory advice is often seen as a cost, but it really is an investment. By engaging the right expertise early in the process, it will save a company time and money and all being well, get your product onto the market ahead of your competitors".

A+ Science brings a positive view to clinical trials A complete clinical service CRO, Stockholm-based A+ Science offers services in clinical trials for both pharmaceuticals and medical devices. The company was originally founded in 1997, and has expertise in phase I to IV trials, clinical trial management, outsourcing and pharmacovigilance.

A+ Science was founded in 1997 by a team of cardiovascular researchers around the management of a large clinical study known as ASCOT. This involved almost 20,000 patients across the Nordic regions and UK and Ireland, and resulted in changes in national and international guidelines in lipid-lowering and the optimal management of hypertension. The company expanded, opening a number of offices across Sweden, and providing clinical trial, continuing medical education, outsourcing and patient recruitment services. A+ Science restructured and since December 2013, it has been a CRO run by its employees, with a focus on clinical trial management, outsourcing of consultants and pharmacovigilance. “Our aim with the restructure was to make A+ Science the CRO best known for its personnel and its focus on customer satisfaction," said Tania Persson, director of business development.

A CRO run by its employees

One of the main things that makes A+ Science different is that all of its employees are also shareholders, creating a simpler, flatter organisation. "Everyone is an owner; there is an openness and enormous engagement from the employees. We all agree and believe that client relationships are the most important thing. Many of our clients do not have any experience from previous clinical trials, so it is very important to us that they feel confident that they have chosen a CRO partner that provides good quality services with qualified personnel,” said Persson. Providing A+ Science services

A+ Science works with clinical trials from phase I to phase IV for pharmaceuticals as well as studies for medical devices, across all therapeutic areas. Services can be tailored to individual clients, and include writing from protocols to final reports, protocol development and submission, project and data management, clinical monitoring, pharmacovigilance, and regulatory services. A+ Science's proprietary POINT study web-based system is designed to support the main parts of a clinical trial in an easy and manageable way. The system has an audit trail function and is compatible with modern web browsers. It has been re-

Tania Persson, Director of Business Development.

viewed and approved by the Data Protection Authority and is in accordance with the Personal Data Act. A+ Science also provides clinical trial and safety and pharmacovigilance personnel to other companies on a short-or longterm basis, from entry level to management. The company’s plans are to grow organically, rather than try to expand quickly. To meet client needs, the company has a wellestablished network of partner CROs and

consultants, particularly for bigger projects, or for clinical trials that extend beyond Sweden. “Pharmacovigilance is a growing area; more and more companies are turning to us for assistance with those services. We have a fantastic and ambitious team. We can provide a full-service or customized pharmacovigilance solution or support within specific pharmacovigilance functions," said Persson.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

29

Moving onwards and upwards Founded in 2011 to further develop a peptide that modulates hair growth, Swedish company Follicum is expanding its focus from alopecia to peptide-based drugs for other indications including diabetes.

Based in Lund in Sweden, Follicum is a clinical-stage public biotech company that has a lead molecule in clinical trials for alopecia. The company is based around the 2004 research on a modified version of the protein osteopontin, showing that it increased hair growth in mice. The second strand of research is into a new class of peptides in the treatment of diabetes. Developing treatments for baldness

By the age of 35, two-thirds of men have a degree of unwanted hair loss, and this rises to 85% after the age of 50. Hair loss in women is also common; around 40% of people with hair loss are women. There are currently only two pharmaceuticals on the market, and both of these are associated with side effects. "How we look is important, and it has a large impact on confidence and self-esteem. However, hair loss isn’t always taken seriously," said Jan Alenfall, CEO, Follicum. Follicum's lead molecule, FOL-005, is in development for alopecia and moved into a phase I/IIa trial in Germany in 2016. "FOL-005 is now in a second phase IIa trial for hair loss, which is a great achievement," said Alenfall. The new study involves 60 alopecia patients, who are given one of four different doses of the peptide or placebo as an injection in the scalp. The study is expected to be completed in autumn 2018. "We want to develop a product that is efficient and simple to use. For an attractive topical formulation, we have been looking at the stability of the peptide in different topical formulations, and whether the peptide penetrates through the skin into the site of action in deep dermis. We are now very happy that we have managed to developed an elegant formulation meeting all our expectations " said Alenfall.

Distribution of Follicums peptide in mice. The peptide was labeled with a fluorochrome and the images were taken using an in vivo imaging system. The peptide shows an interesting distribution and central parts (liver and pancreas) shows a high degree of uptake.

mental animal models, and aim to have a candidate peptide selected around year end," said Alenfall. "The new peptide class doesn't seem to have the same mechanism of action as the GLP-analogues currently used in diabetes treatment." Follicum is also assessing the peptides potential in specific diabetes subgroups, and in diabetic complications such as nonalcoholic steatohepatitis, diabetic retinopathy, diabetic neuropathy and cardiovascular disease. "There are a lot of competitors and many drugs coming up in the diabetes pipeline. So, we don't want to develop just one more insulin-releasing compound. Instead we want to take a much more holistic approach," said Alenfall. Follicum is part of a comprehensive diabetes project led by Lund University and funded by the Foundation for Strategic Research. Other organisations involved include Pfizer, Novo Nordisk, Johnson &

Johnson Innovation, Probi, CardioVax, Region Skåne, and Skåne University Hospital and through this project Follicum collaborates with many world-leading researchers in diabetes. Looking to the future

Follicum's aim is to take its drug candidates to a clinical proof-of-concept stage, and then seek partners for further development and marketing. "There has been a lot of interest from potential partners and from the public over FOL-005," said Alenfall. "The currently used formulation, an injection, limits its use but the development of an efficient topical formulation has been followed with great interest." The studies in diabetes are still in a very early phase, but the company has already been approached by some interested parties.

Moving forward into diabetes

Diabetes, particularly type 2 diabetes, affects increasing numbers of people worldwide. To meet this need, Follicum is developing a new class of peptides that stimulates insulin release with effects comparable to, or better than, existing diabetes treatments. "We are currently screening these compounds in cell based models and in experi-

The new generation of cancer treatments Cantargia's CAN04 antibody treatment fights cancer by activating the immune system, and by blocking signals that lead to tumour growth.

www.cantargia.com

!


30

time to Unite A greAter medicon vAlley

Affärstidningen näringsliv

Gather strength at Denmark’s most health-oriented spa hotel A mere 20-minute drive from the pulsating life of the city centre of Copenhagen, the international spa hotel Kurhotel Skodsborg greets its guests with a Nordic focus on health and wellbeing. All in stunning surroundings at the heart of Denmark’s most beautiful woodland and marine environments.

Kurhotel Skodsborg is located at the most beautiful part of North Zealand, bordering the UNESCO Heritage Dyrehaven, one of northern Europe’s most spectacular nature reserves. Guests at Kurhotel can enjoy this magnificent gift of nature by using its many running tracks, or by taking a dip in the sea all year round, or simply just strolling around the nature which embraces the entire area. The healthy life

At Kurhotel Skodsborg, health and wellbeing always come first. The overall vision “the healthy life” is evident throughout the spa, the meeting facilities, the restaurants, common areas and finally the rooms at the hotel. It is evident in all spa treatments, as well as all activities available at the hotel. Group fitness activities such as CrossFit, yoga and cycling are widely available to all guests. Anyone staying at Kurhotel Skodsborg can enjoy its calm and minimalistic atmosphere – free from clutter and everyday stress. This truly is the perfect retreat to gather strength and improving on ones health. Just as an example of this, during the last year Kurhotel Skodsborg was named ”Best for a Reboot” in Conde Nast Traveller Spa Guide 2018, and “Best for a Natural High” in Tatler Spa Guide 2018. Keeping traditions

Kurhotel Skodsborg has a new CEO, Susanne Åberg, as of August 2018. The healthy life will however remain key focus, as it has done for over one and a half centuries. The Skodsborg estate has been used as a health retreat

as far back as mid-1800s, when King Frederick 7th used it as his personal country getaway. The king also arranged many great meetings and parties at Skodsborg, of which the memory remains to this day in all new events being held at the historic venue Villa Rex at the Kurhotel Skodsborg resort. The hotel even offers professional help and rehabilitation during and after illness, surgery or life style problems, based on several successful collaborations with specialists in these fields. Kurhotel Skodsborg welcomes groups from 4 to 110 people in bright, spacious conference rooms and with unique possibilities for teambuilding activities, like the “Skodsborg Challenge”, cooking schools with acclaimed chefs, and energy sessions with top level trainers.


Affärstidningen näringsliv

time to Unite A greAter medicon vAlley

31

Bio Europe – Welcome to Greater Copenhagen BIO-Europe® is the preeminent partnering conference for the life sciences, bringing together international decision makers from the biotechnology, pharmaceutical and financial sectors, offering networking opportunities, workshop and panel participation, a high profile exhibition, and private, prescheduled one-to-one meetings.

Delegates from all parts of the biotechnology value chain come to BIO-Europe to quickly identify, engage and enter into strategic relationships that drive their busi-

nesses successfully forward. Investment and collaboration opportunities developed in prior BIO-Europe conferences have produced many highly successful business partnerships. The BIO-Europe 2018 partnering event is expected to draw over 4,000 industry attendees for three days of high level networking, representing more than 2,000 companies from over 60 countries. Partnering as an overall business strategy has transformed drug development in bringing together innovators and visionaries with seasoned experts from every corner of the globe. Partnering at BIO-Europe

is powered by EBD Group’s partneringONE®, the industry’s most advanced networking system, which enables participants to efficiently mine a large pool of potential partners and pre-arrange private one-to-one meetings with dozens of company targets. The system—industry-specific, web-based and interactive—is uniquely suited for the needs of life science companies. In addition to the program, two key elements at our partnering events are the presenting companies and the exhibition. At BIO-Europe, presenting companies are grouped into several tracks, including

Biotech, Midsize Pharma, Next Generation, and Academic Innovators™. The high-exposure exhibition is the heart of the conference, and presents a prime opportunity to showcase products and services in a high-traffic location. BIO-Europe is produced by EBD Group, the leading partnering firm for the global biotechnology industry, with the support of the Biotechnology Innovation Organization (BIO). For more information and online registration please visit our conference website at; http://ebdgroup.com/bioeurope

<RXU &KRLFH RI &52 IRU 3UHFOLQLFDO 5HVHDUFK LQ 3KDUPD &ODVV 3UHFOLQLFDO VWXGLHV DQG SURJUDPV

dŝŵĞůŝŶĞ

ŝŽƌĞƐĞĂƌĐŚ

0HGLFDO FRPSRXQGV DQG GHYLFHV

&RUH IDFLOLW\ PDQDJHPHQW \HDUV RI H[SHULHQFH LQ HVWDEOLVK PHQW DQG YDOLGDWLRQ RI LQ YLYR PRGHOV IRU VSHFLILF UHVHDUFK DSSOLFDWLRQV

3UHFOLQLFDO 3KDUPDFRORJ\

/XQG 6ZHGHQ - $DUKXV 'HQPDUN ZZZ WLPHOLQHELRUHVHDUFK VH LQIR#WLPHOLQHELRUHVHDUFK VH


Denmark’s leading community for deep tech companies At DTU Science Park, we have one overall ambition: to create a space where deep tech ideas are developed and shaped, so they can be realized more quickly and turned into business. We assume the responsibility and take the lead in strengthening the connections between the companies who choose to be part of DTU Science Park. Because we believe that the close connections are crucial for your company to reach your goals faster, easier, and more cost-effectively.

dtusciencepark.dk