Page 1

ASPECTES GENERALS -Nom: Beautiful curves -Autor (o autors): Tim Holman -Edat dels destinataris: de 4 a 8 anys -URL: http://tholman.com/beautiful-curves/

CONTINGUT -Breu descripció del programa: Beautiful curves és un recurs online amb el qual podem experimentar amb les línies corbes jugant amb la seva amplitud, llargària i color.

-Continguts: amb aquest programari principalment treballem la producció de creacions artístiques

-Funcionalitat: crear, expressar i representar idees a través d’una creació artística. -Tipus d’activitat que proposa: crear una composició artística les corbes hi tenen un paper molt important.

-Ús: Per utilitzar aquest recurs correctament seria idoni utilitzar-lo individualment ja que la seva utilització és bastant simple.

-Àrees curriculars relacionades: àrea d’educació artística.

-Competències que es treballen: competència lingüística, comunicativa i audiovisual; competència artística i cultural.

-Adequació al target: aquest és un recurs molt adequat al target al qual està destinat, tot i que estigui en anglès no és necessari saber-ne ja que totes les


opcions estan molt representades icònicament i de manera molt senzilla. Així doncs la utilització d’aquest programa resulta molt senzilla. INTERFÍCIE: -Descripció: la interfície que ens mostra aquest recurs és molt senzilla i clara, en tot moment l’usuari té clares les seves opcions. Es pot dividir aquesta interfície en tres parts, la part central i principal que és el paper en blanc on hi aplicarem tots els canvis, la segona part és el menú de la dreta que ens permet modificar la llargària i amplitud de les corbes. I per últim la tercera part que és una barra en el lateral Esquerra on podem canviar el color de la línia, borrar el full en blanc o bé guardar-lo.

A més a la part superior Esquerra de la página hi torbem un desplegable amb un link que ens condueix a la página principal del creador Tim Holman on hi trobem tota la seva información a part d’altres recursos seus molt similars a aquest (treball de circunferències, textos, creacions artistiques amb diferents tipus de líneas, entre d’altres)

-Estètica:

3

1 El

diseny

d’aquest

recurs és molt simple i bàsic, fet que facilita la bpna utilització d’aquest. Tot i aixó al estar destinat a nens

2

no resulta gaire atrctiu ni agrdable per a ells.

-Navegació: pel que fa a la navegació és molt senzilla ja que només es disposa de dos menús els quals es mantenen sempre en la mateixa pàgina. A més l’estructura d’aquests dos menús és molt clara i entendora fet que facilita la navegació

-Perifèrics especials: per a la utilització d’aquest recurs no és necessari l’ús de cap perifèric especial.

USABILITAT: Aquesta és una aplicació fàcil d’utilitzar degut a la seva senzillesa i iconicitat. A més també té una estructura i distribució molt clara i simple que si ho afavoreix.


INTERACTIVITAT: -Tipus de resposta del sistema: en aquesta aplicació és en tot moment la que se li ordena, sense mostrar cap tipus de suggeriment ni proposta.

-Què permet fer a l’usuari? El grau d’interactivitat és molt baix. Dins les opcions que ofereix l’aplicació l’usuari pot escollir la majoria de les coses: colors, mides, per on vol passar les línies. Per tan l’usuari és totalment lliure en el moment de crear la seva obra. A més també deixa a l’usuari guardar la seva creació o borrar-la i començar de nou.

-Quines possibilitats idàctiques ofereix? Aquesta és una aplicación per treballar les línies corves amn totes les seves possibiitats. Podem crear obres molt divertides i diferents fàcilment.


PROPOSTES E MILORA: En la meva opinió a aquesta opció li falten dues coses, la primera és poder afegirhi una foto de fons. I, també poder afegir-hi l’opció de poder fer o desfer les accions que s’hi apliquen.

Beautiful curves