Page 1

Collage

____________________________________________________________________________________

ASPECTES GENERALS - Nom: Collage - Autor (o autors): Educ.ar - Distribuït: Educ.ar - Any de producció o darrera actualització: 15/11/2013 - Edat

dels

destinataris:

el

target

comprèn

des

de

l’educació primària fins a l’educació secundaria. - URL: http://registro.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__1c09ad3d -af05-474d-af99-3c5de59139ff/collage.html

CONTINGUT - Breu descripció del programa: és un programa per elaborar collage a partir de diferents eines plàstiques. Permet escriure, dibuixar i pintar amb qualsevol color, mida i textura i utilitzar, conjuntament,

imatges predissenyades

de diferents temàtiques per així donar forma a un collage de

creació

pròpia.

Pel

que

fa

a

la

composició,

el

programa permet col·locar els objectes davant o darrere respecte dels altres, esborrar l’últim pas, esborrar-ho tot, copiar colors i canviar el color dels traços ja existents.

Un cop finalitzat el collage o dibuix, hi ha

l’opció

guardar-lo

de

en

el

dispositiu

o

imprimir-lo

directament. - Continguts: a)

Utilització

de

les

pensaments o sentiments.

TIC

per

comunicar

idees,


b)

Experimentació

i

indagació

en

les

possibilitats

expressives de la imatge i el dibuix, apreciant l’art i les TIC com a eina de comunicació. c)

Valoració i respecte del fet artístic propi i dels

altres entenent que és una manera de comunicar i expressar els

sentiments,

les

descobertes,

les

capacitats

i

peculiaritats de cadascú. d)

Utilització i coneixement dels codis del llenguatge

audiovisual

per

elaborar

produccions,

tant

de

forma

autònoma com en combinació amb altres mitjans i materials. - Funcionalitat:

lúdica

i

expressiva,

ja

que

l’infant

expressa les seves pròpies idees i emocions a partir d’una activitat de gaudi com és l’elaboració d’un collage o dibuix. - Tipus d’activitat que proposa: dibuixar, pintar

i crear

murals a partir de diferents eines i diversos elements. - Ús: individual, tot i que també es podria fer en parella i fomentar així la col·laboració entre els companys. - Àrees

curriculars

relacionades:

Àmbit

de

llengües

i

Educació artística. - Competències que es treballen: competència comunicativa lingüística i audiovisual; tractament de la informació i competència

digital;

i

competència

d’autonomia

i

iniciativa personal. - Adequació al target: els continguts són adequats a l’edat que

va

dirigit

el

programa.

La

llengua

utilitzada

és

l’espanyola pel què no hi hauria d’haver cap problema en la comprensió de l’aplicació per part dels infants ja que l’educació

a

les

escoles

contempla

ambdues

llengües.

Donada la seva senzillesa i simplicitat, els infants del segon

cicle

d’educació

infantil

també

serien

capaços

d’utilitzar l’aplicació. Tot i que no saben llegir, saben associar

les

eines

i

les

funcions

amb

les

icones

i


pestanyes de la interfície, esbrinant ràpidament allò que volen fer.

INTERFÍCIE - Descripció: es tracta d’una interfície senzilla que consta del llenç on realitzar el collage (o dibuix) i dos menús principals: eines i temàtica.

El d’eines es troba al

lateral esquerra i consta de quinze eines representades per un dibuix. En canvi, el de les temàtiques es troba a la

part

superior

i

està

compost

per

sis

pestanyes,

cadascuna de les quals correspon a un tema diferent . Per últim, entre el menú d’eines i el collage, hi ha una barra vertical on apareix un submenú quan es selecciona l’eina del pinzell o les imatges predissenyades. En el cas del

pinzell,

el

submenú

permet

triar

entre

diferents

traços, i el submenú de les imatges predissenyades, entre imatges de fons i elements que conformaran la composició. Aquest últim, varia segons la temàtica escollida en el menú superior. Menú temàtica Menú eines

Llenç

Submenú

- Estètica: té una estètica molt simple i no gaire atractiva pels infants més petits, però aquest fet enlloc de ser negatiu

és

l’aplicació

positiu i

deixar

ja de

que, banda

permet altres

relacionats amb l’elaboració del collage.

centrar-se

en

aspectes

no


- Navegació: el fet que la interfície sigui simple i que disposi de pocs menús afavoreix que la navegació dins l’aplicació sigui molt ràpida. -

Perifèrics especials: no és necessari cap perifèric. En el cas de les tauletes però, hi ha l’opció de fer servir un llapis digital enlloc dels dits.

USABILITAT És tracta d’una aplicació fàcil d’aprendre i d’utilitzar. Tot el que es veu a la interfície principal és el què es pot fer. És una aplicació amb una alta accessibilitat per parts dels seus usuaris. INTERACTIVITAT - Tipus de resposta del sistema: el sistema respon a les ordres que l’usuari li dóna amb les seves accions. El temps

de

resposta

és

curt,

però

tractant-se

d’una

aplicació en línia dependrà de la velocitat de connexió a Internet. - Què permet fer a l’usuari? El nivell d’interactivitat no és gaire alt ja que només permet fer creacions amb les eines

que

ofereix

el

programa,

guardar

la

creació

en

format digital i imprimir-ho. - Quines possibilitats didàctiques ofereix? possibilita la representació gràfica de qualsevol de les activitats que es

realitzen

a

l’escola.

Normalment

a

l’escola

s’utilitza el dibuix per fer-ho, en canvi,

només

amb aquest

recurs els infants poden afegir-hi objectes i imatges que els

ajudin

aquell

a

tema,

representar

els

ampliant

les

seus

coneixements

seves

sobre

habilitats

de

representació i simbolisme. A més a més, amb aquest tipus d’eines digitals, els infants adquireixen les destreses necessàries

per

l’ús

de

dispositius

perifèrics

com

el


ratolí

o

el

funcionament

tàctil

(coordinació

óculo-

manual).

PROPOSTES - Quines propostes de millora en faries? Principalment,

que

el

programa

permetés

pujar

fotografies

pròpies ja que, en l’elaboració d’un collage amb imatges que pels

infants

tenen

sentit,

l’aprenentatge

seria

més

significatiu. Una altra proposta de millora seria afegir alguna altra eina per treballar, com ara la goma (esborrar) o les tisores (retallar). Són dues eines que afavoreixen l’esperit crític dels infants ja que trien el què volen d’un dibuix, una imatge o una composició (en aquest cas, collage), del què no volen; desenvolupant així la seva creativitat i imaginació. EXEMPLE

Collage  

Descripció del programari educatiu Collage

Collage  

Descripció del programari educatiu Collage

Advertisement