Page 1

Bức thông điệp từ

VANCOUVER Phỏng vấn Ông Stephen Urquhart, President of Omega

by Kim Lee

50

collections

2010|2011


Với niềm kiêu hãnh của người thắng cuộc, Omega hân hoan bước vào Winter Olympic 2010 diễn ra tại Vancouver, Canada. Đây là lần thứ 24, thương hiệu này được chọn là chiếc đồng hồ chính thức của Thế vận hội Mùa đông (Winter Olympic). Không những vậy, Omega còn đón nhận một sự kiện đặc biệt khác - lễ kỷ niệm 35 năm Dự Án Thử Nghiệm Apollo-Soyuz (Apollo-Soyuz Test Project) nhằm tôn vinh những thành tựu vĩ đại trong sứ mệnh chinh phục vũ trụ. Tieâu ñieåm cuûa söï kieän coøn coù theâm boä chuyeån ñoäng Calibre ñoàng truïc Co-Axial cuûa Omega, vôùi nhòp ñaäp laøm roän raõ traùi tim cuûa nhöõng nhaø söu taäp. Trong ngheä thuaät cheá taùc ñoàng hoà, cô caáu chuyeån ñoäng ñoàng truïc ñöôïc xem laø caûi tieán quan troïng nhaát cuûa haõng vaø keå töø naêm 1999, boä chuyeån ñoäng naøy ñaõ ñöôïc Omega phaùt trieån ñeå ñöa vaøo caùc maãu ñoàng hoà cuûa mình. Buoåi troø chuyeän sau ñaây vôùi ngaøi Stephen Urquhart, Chuû tòch cuûa Omega, seõ cho bieát cuï theå hôn veà nhöõng hoaïch ñònh töông lai cuûa haõng trong naêm 2010.

1

Có thể khẳng định, tinh thần tiên phong của chúng tôi, trong đó không thể không nhắc tới những cuộc chinh phục không gian và đại dương không mệt mỏi... 2

Thưa ông, Omega đã có những cải tiến thiết kế như thế nào đối với các bộ sưu tập của mình để chào đón Baselworld 2010? Thaønh coâng vöõng chaéc cuûa naêm tröôùc coù aûnh höôûng lôùn tôùi söï löïa choïn cuûa chuùng toâi trong naêm 2010 naøy. Taïi Baselworld naêm nay, chuû ñeà nhaát quaùn cuûa Omega laø tính lieân tuïc vaø chaát löôïng. Trong naêm 2009, chuùng toâi ñaõ kyû nieäm 10 naêm chieác ñoàng hoà ñeo tay ñaàu tieân ñöôïc trang bò cô caáu chuyeån ñoäng ñoàng truïc thieát keá naêm 1999. Naêm 2007, boä chuyeån ñoäng Co-Axial Calibre 8500/8501 ñöôïc ra maét coâng chuùng nhaän ñöôïc raát nhieàu söï quan taâm. Ngaøy nay, ña soá caùc maãu ñoàng hoà cô cuûa chuùng toâi ñeàu mang cô caáu chuyeån ñoäng naøy, vaø cuïm töø Co-Axial ñaõ trôû thaønh moät tham chieáu trong lónh vöïc cheá taùc ñoàng hoà cao caáp, moät böôùc ngoaët ñoái vôùi Omega. Naêm nay, Co-Axial vaãn laø tieâu ñieåm cuûa chuùng toâi vì chuùng toâi muoán

khaúng ñònh raèng Omega vaãn tieáp tuïc cho ra ñôøi nhöõng cô caáu chuyeån ñoäng toát nhaát theá giôùi. Trong naêm 2010 naøy, chuùng toâi ñaõ cho ra maét nhöõng phieân baûn môùi töø boán boä söu taäp chính, maø qua ñoù phaûn aùnh nhöõng di saûn tuyeät vôøi cuûa Omega cuõng nhö minh chöùng cho vieäc chuùng toâi vaãn ñang giöõ ngoâi vò thoáng soaùi trong ngaønh cheá taùc ñoàng hoà ñöông ñaïi.

collections

2010|2011 51


 3

           

     

     

     

     

      

   

Xin ông cho biết sản phẩm mới nào của Omega thu hút nhiều sự chú ý nhất và lý do gì làm nên sức hút đó? Maãu Seamaster Ploprof maøu traéng ñaõ nhaän ñöôïc söï ñaùnh giaù raát cao töø giôùi truyeàn thoâng. Ñoù laø moät chieác ñoàng hoà coù veû ngoaøi ñaëc bieät vôùi tính naêng tuyeät vôøi qua boä chuyeån ñoäng ñoàng truïc 8500 vaø khaû naêng chòu nöôùc 1.200m. Ngoaøi ra, Omega cuõng môùi cho ra maét maãu Speedmaster, moät moùn quaø nhaân dòp 35 naêm tieán haønh Döï AÙn Thöû Nghieäm Apollo-Soyuz maø maãu ñoàng hoà naøy chính laø minh chöùng cho söï hôïp taùc laâu daøi cuûa chuùng toâi vôùi NASA. Beân

Những chiếc đồng hồ Omega không chỉ là sản phẩm của đẳng cấp vượt trội và óc sáng tạo mà còn hàm chứa mối liên hệ mật thiết với lịch sử phát triển của nhân loại... 52

collections

2010|2011

   

caïnh ñoù, maãu Skeleton Central Tourbillon Co-Axial, phieân baûn baïch kim coù soá löôïng haïn cheá thu huùt söï chuù yù cuûa nhieàu khaùch tham quan cuõng nhö caùc nhaø söu taäp. Ñaây laø daãn chöùng tieâu bieåu cho ngheä thuaät cheá taùc ñoàng hoà ñaày tính saùng taïo cuûa Omega, haõng ñoàng hoà duy nhaát treân theá giôùi coù cô caáu chuyeån ñoäng tourbillon ngay taâm giöõa. Coù theå noùi, ôû moãi maãu ñoàng hoà, tinh thaàn tieân phong cuûa Omega luoân aån chöùa trong töøng chi tieát.

Theo ông, mỗi năm, những chuẩn mực nào sẽ tạo nên một mẫu đồng hồ tiêu biểu của Omega? Ñoù seõ laø söï keát hôïp giöõa kyõ thuaät hieän ñaïi, thieát keá vaø “thoâng ñieäp göûi gaém beân trong” noù. ÔÛ phaàn treân, toâi vöøa ñeà caäp tôùi taàm quan troïng cuûa cô caáu ñoàng truïc – moät ñieåm maáu choát trong suoát hôn moät thaäp kyû qua. Ngoaøi ra, boä söu taäp Constellation cuûa Omega cuõng khoâng heà bò nhaàm laãn vôùi baát cöù maãu ñoàng hoà naøo treân theá giôùi vaø ñieàu naøy ñaõ laøm neân neùt rieâng ñoäc ñaùo cuûa boä söu taäp naøy. Coù theå khaúng ñònh, tinh thaàn tieân phong cuûa chuùng toâi, trong ñoù khoâng theå khoâng nhaéc tôùi nhöõng cuoäc chinh phuïc khoâng gian vaø ñaïi döông khoâng meät moûi cuøng vôùi vai troø laø chieác ñoàng hoà tính giôø chính thöùc taïi 24 kyø Theá


4

5

6

Vaän Hoäi, ñaõ minh chöùng raèng luoân coù nhöõng caâu chuyeän ñeå chuùng toâi khai thaùc. Nhöõng chieác ñoàng hoà Omega khoâng chæ laø saûn phaåm cuûa ñaúng caáp vöôït troäi vaø oùc saùng taïo maø coøn haøm chöùa moái lieân heä maät thieát vôùi lòch söû phaùt trieån cuûa nhaân loaïi.

Vậy ông định nghĩa như thế nào về “triết lý” của Omega? Chuùng toâi ñònh vò chính mình baèng tinh thaàn tieân phong. Tinh thaàn ñoù khoâng chæ theå hieän ôû nieàm khaùt khao vaø noã löïc beàn bæ trong khaâu caûi tieán kyõ thuaät maø coøn ñöôïc minh chöùng bôûi söï taän taâm cuûa Omega trong vieäc hôïp taùc laâu daøi vôùi chöông trình chinh phuïc khoâng gian cuûa NASA (bao goàm saùu laàn ñaùp xuoáng Maët traêng) hay söï gaén boù cuûa Omega trong caùc kyø Theá Vaän Hoäi. ÔÛ ngaøy hoäi theå thao naøy, caùc maãu ñoàng hoà daønh cho thôï laën cuøng caùc hoaït ñoäng theå thao cuûa chuùng toâi bao giôø cuõng thu huùt nhieàu söï chuù yù nhaát. Ñoù laø moät soá ñieåm ñaëc bieät vaø cuõng laø neùt rieâng cuûa Omega.

Ông muốn chia sẻ gì với độc giả của Thời Gian về Omega?

1. Omega Skeleton Central Tourbillon CoAxial Platinum Limited Edition; 2, 6. Omega Co-Axial calibre 8501; 3. Caùc cuoäc thi ñaáu taïi Winter Olympic 2010 Vancouver ; 4, 5. Maët tröôùc vaø sau cuûa maãu Omega Speedmaster Professional Apollo-Soyuz “35th Anniversary”

Toâi nhaän thaáy ngöôøi Vieät Nam coù gu thaåm myõ khaù Taây (so vôùi moät soá nöôùc chaâu AÙ khaùc). Nhìn chung, saûn phaåm chính cuûa chuùng toâi ôû chaâu AÙ laø doøng ñoàng hoà Constellation. Noù vaãn laø ñoäng löïc chính cuûa haõng. Trong khi ngöôøi Vieät Nam caùc baïn toû ra yeâu thích doøng ñoàng hoà theå thao thì moái quan taâm daønh cho saûn phaåm naøy cuûa ngöôøi chaâu AÙ noùi chung khoâng nhieàu. Nguyeân nhaân coù theå laø do quan nieäm veà theå thao cuûa caùc baïn khoâng gioáng ngöôøi chaâu AÂu hoaëc ngöôøi Myõ. Vì theá, toâi nghó Omega seõ coù moät thò phaàn ñoàng hoà daønh cho nöõ khaù maïnh ôû ñaây. Toâi cuõng muoán noùi vôùi caùc baïn raèng hieän nay, khi mua saûn phaåm cuûa Omega, khaùch haøng ôû Vieät Nam hay Indonesia seõ nhaän ñöôïc chaát löôïng dòch vuï, söï hoã trôï veà kieán thöùc töông töï nhö khaùch haøng ôû Thuïy Syõ & khoâng caàn phaûi bay sang taän nöôùc ngoaøi nhö tröôùc ñaây nöõa.

collections

2010|2011 53

Bức thông điệp từ Vancouver  

Phỏng vấn ông Stephen Urquhart, chủ tịch Omega

Bức thông điệp từ Vancouver  

Phỏng vấn ông Stephen Urquhart, chủ tịch Omega