Page 1

Les TIC i la gent gran Les TIC i la gent gran

Equip: TIC3a Noms i cognoms del membres de l’equip: Paquita Ribas Tur (Grau Multimèdia) Alberto Ribas Palerm (Grau Multimèdia) Jose Guijarro Martínez (Grau Multimèdia) Anna Teresa Coll Sández (Grau d’Informàtica) Assignatura: Treball en equip a la xarxa (Aula 1) UOC 2n semestre curs 09/10

3a

TIC


ÍNDEX

PRÒLEG

3

TÍTOL 1 - CONTINGUT DEL PROJECTE I OBJECTIUS

4

TÍTOL II - ACORDS INICIALS

5

Actituds individuals

Compromís d’equip

TÍTOL III - FORMA DE TREBALLAR

6

CAPÍTOL I : COMUNICACIONS

6

CAPÍTOL II : REUNIONS DE COORDINACIÓ

7

Secció Primera : Consideracions Generals

Secció Segona : Reunions Ordinàries

Secció Tercera : Reunions Extraordinàries CAPÍTOL III : FORMACIÓ DE SUBEQUIPS DE TREBALL

10

I TASQUES INDIVIDUALS CAPÍTOL IV : ABSÈNCIES

12

ANNEXE - Diagrames de Gannt

13

2


PRÒLEG “Diu una història antiga que, després dels bombardejos de Dresden, un home va passar pel costat d’un solar ple de runa on hi havia tres obrers que treballaven. - Què feu? - els va preguntar. El primer obrer es va girar i li va dir: -Que no ho veu? Retiro les pedres!. -Que no ho veu? Hem guanyo el salari! - va dir el segon. -Que no ho veu? - va dir el tercer obrer - Reconstrueixo la Catedral. Encara que objectivament tots tres fessin la mateixa feina, cadascun d’ells tenia una perspectiva pròpia, per tant, a nivell subjectiu, les intencionalitats eren diferents.”

D’aquesta història es desprèn, d’una banda, que és necessari clarificar, fixar i publicitar els objectius als membres de l’equip; i d’altra banda, fent un paral·lelisme, podríem dir que encara que les coses estiguin clarificades a nivell subjectiu sempre poden haver-hi discrepàncies. Es per això, que ens sembla molt important la redacció d’aquest conveni regulador, que neix amb la finalitat de deixar assentades unes bases sobre els objectius i la forma de treballar del grup. Es cert que poden haver-hi errades i que no podem recollir-ho tot perquè la casuística pot ser infinita, però hem intentat deixar per escrit com solucionar alguns dels diferents problemes amb els que ens podem trobar, per evitar donar pas a la improvisació. Tot i això he de dir que no hem pretès fer un document perfecte, sinó simplement un conveni que sigui útil i faciliti el treball del grup. En l’actualitat i cada cop més, l’ús de les TIC està present en les nostres vides. Als centres educatius s’estan actualitzant amb pissarres digitals, ordinadors personals, tablets pc ... les empreses, ja quasi bé, no poden viure sense una pàgina web, correu electrònic ... Per tant, tots els sectors s’estan condicionant a aquest fet. Però, i la gent que no ha nascut ni crescut amb ordinadors, com s’estan adequant, si es que ho fan, a aquesta situació?. Ens plantegem entrar, interaccionar i ajudar, si volen, a aquesta part tant gran de la societat que son les persones grans. Proposem un treball interactiu amb ells, els volem escoltar (en forma d’enquestes) i que siguin escoltats, volem empatitzar amb ells i poder-los donar respostes satisfactòries a les seves necessitats. Més que un treball per aprovar una assignatura, ens plantegem donar un altaveu a aquelles persones que tant han fet per a que els demés estem on ho fem i amb les condicions que ho fem i que ara perden l’oportunitat de poder comunicar-se d’altres maneres per desconeixement de les noves tecnologies.

3


TÍTOL 1 CONTINGUT DEL PROJECTE I OBJECTIUS

CAPÍTOL I: CONTINGUT DEL PROJECTE Article 1 El contingut del present projecte sobre les TIC i la tercera edat,tractarà de donar resposta a les següents inquietuds:

Que són les TIC?. La influència en la vida actual.

Com veu la gent gran les TIC?

Quina relació hi tenen?

Que els va motivar a utilitzar-les?

Com fer per a que arribin a aquesta població?

CAPÍTOL II: OBJECTIUS Article 2 L’objectiu principal és dur a terme el projecte consensuat per l’equip, es a dir, intentar donar resposta a les preguntes indicades al capítol 1. Volem contribuir d’alguna manera a eliminar les barreres intergeneracionals existents i contribuir a millorar la qualitat de vida de les Persones Majors en l’ús de les Noves Tecnologies: Telèfon Mòbil, Internet, Correu Electrònic Millora de les habilitats socials: diàleg, acords, pressa de decisions consensuades, etc.

4


TÍTOL I1 ACORDS INICIALS Article 3 - Actituds individuals Caminar amb l’equip, animar, acceptar i escoltar (amb respecte i tolerància) les idees dels altres. Contribuir a harmonitzar les dimensiones de l’equip, reconciliant diferències. Encoratjar la participació de tots. Fer primar els interessos de l’equip abans del individuals. Compatibilitzar la conveniència individual amb la de la resta de l’equip. Sinceritat Compromís envers les tasques assignades i l’equip Col·laborar amb la resta de companys Serietat

Article 4 - Compromís d’equip Avisar ràpidament de qualsevol contratemps a la resta (enfermetat, viatges de treball, ...) Comunicació fluida: Parlar tot allò que ens genera dubtes, malestars, que ens pot fer millorar,... Propostes de millora abans que crítiques a seques: Evitar ser “borde” o agre. Tots podem tenir un dia dolent. Però a ningú ens agrada que ens amarguin el dia. Amb un ambient agradable es treballa millor. Resoldre ràpidament els conflictes que pugui haver-hi: Realitzarem un “protocol de rescat” per casos de conflictes (sigui per un conflicte personal entre els membres de l’equip, com per una absència). Valorar les tasques de tots i l’esforç que es realitza: Aprofitar les habilitats personals. Demanar ajuda sempre que sigui necessari: Perquè l’equip funcioni tenim que funcionar tots. Consensuar les decisions en equip: És el primer que hem de fer abans de començar a treballar. Fer còpies de seguretat dels arxius als ordinadors propis i al google docs per evitar possibles pèrdues. Aprofitar les forces de l’equip en el treball diari. Autovaloració individual i d’equip del grau d’assoliment de nous coneixements al treballar en equip de forma virtual. Organització,  distribució de tasques i augment de la capacitat de complir els acords per assolir els objectius fixats dins el projecte. Les pàgines que volem compartir a delicious, les marcarem utilitzant el tag “tic3a_tex_2010” (en minúscules)

5


TÍTOL I1I FORMA DE TREBALLAR CAPÍTOL I : COMUNICACIONS Article 5 Les comunicacions entre els membres de l’equip es realitzaran, per norma general, mitjançant l’espai grupal assignat dins de l’espai de l’assignatura. L’idioma per les comunicacions escrites serà el català, tot i que es permet l’ús del castellà. Tots els membres tenen l’obligació de comprovar i llegir el seu correu al menys dues vegades al dia distanciades en el temps. De manera extraordinària i per motius d’urgència es pot utilitzar qualsevol altre mitjà de comunicació dels que cadascú ha facilitat voluntàriament a la resta de l’equip: Skype, telèfon mòbil, altres correus electrònics, etc. Si qualsevol dels membres sol·licita a la resta de membres el parer o ajuda per resoldre un problema o una qüestió , la resposta no pot tenir en cap cas un retard de més de 24 hores. Tot i que si el tema no es urgent es podrà tractar a les reunions de coordinació setmanals. No obstant davant qualsevol petició, el silenci es considerarà una resposta positiva. El fet de no llegir els correus durant més de tres dies consecutius, sense causa justificada, donarà lloc a un toc d’atenció la primera vegada i si es tornés a produir, el tema serà tractat a la següent reunió de coordinació on la resta de membres de l’equip decidirà si s’informa per escrit al coordinador de l’assignatura. Els conflictes que es generin seran tractats, com a norma general, a les reunió de coordinació.

6


TÍTOL I1I CAPÍTOL II : REUNIONS DE COORDINACIÓ Secció Primera : Consideracions Generals Article 6 Tots els membres de l’equip tenen l’obligació d’assistir a les reunions que es pactin prèviament. Els acord adoptats a les reunions són vinculants i d’obligat cumpliment per a tots el membres de l’equip. Les reunions es realitzaran a l’Skype procurant ser-hi present amb 5 minuts d’antelació a l’horari previst a la convocatòria. Si qualsevol dels membres tingués problemes tècnics de connexió en el moment en que s’ha d’iniciar la reunió, ho haurà de comunicar a algun dels assistents mitjançant telèfon mòbil o qualsevol altre mitjà que asseguri la comunicació d’aquesta circumstància a la resta de l’equip. Es considerarà que un membre no assistirà la reunió quan hagin passat deu minuts des de l’hora prevista sense que hagi comunicat cap circumstància. Les reunions es desenvoluparan en un clima de cordialitat, respectant el torns i procurant la intervenció de tots els membres. Queda totalment prohibit la utilització d’insults, crits o paraules grolleres. La durada de les reunions serà d’una hora. Es procurarà ajustar-se al contingut de la matèria o l’ordre del dia fixada per tal d’aprofitar al màxim el temps establert. No es consideraran vàlides les reunions de menys de tres membres de l’equip.

Secció Segona : Reunions Ordinàries Article 7 Es faran dos reunions setmanals ordinàries, dimarts i divendres a les 18:00 hores, llevat casos d’urgència o de força major en que l’implicat procurarà avisar a la resta de l’equip amb la màxima antelació. Aquesta comunicació es podrà fer per qualsevol del mitjans facilitats pels membres (telèfon, correu electrònic, etc..). També es realitzarà aquesta comunicació si en el moment d’iniciar-se la reunions tingués problemes de connexió.

7


TÍTOL I1I Article 8 Si algun membre de l’equip no pogués assistir a la reunió per qualsevol motiu no urgent, haurà de notificar aquesta circumstància a la resta de l’equip mitjançant correu electrònic amb almenys 24 hores d’antelació, fent constar el motiu i la franja horària a la que es podria traslladar aquesta, per tal de que la resta de membres pugui pactar el canvi d’hora o data. Si finalment s’aprovés fer aquest canvi li seria notificat al causant amb almenys 8 hores d’antelació.

Article 9 Si l’implicat no realitzés aquesta notificació o la fes fora dels terminis previstos, es podrà celebrar la reunió sense la seva assistència fent constar a l’acta aquesta circumstància i es consideraran aprovats per unanimitat els acords adoptats pels assistents, amb la única premissa d’enviar per correu electrònic la còpia de l’acta a la part afectada.

Article 10 El fet de no assistir a dos reunions sense causa justificada o sense complir els termes dels dos primers apartats pot donar peu a notificar aquesta circumstància al coordinador de l’assignatura. Fet que ha de ser aprovat per unanimitat dels assistents a la segona reunió a la que el membre no hagués assistit i que serà notificat al coordinador mitjançant correu electrònic; fent la corresponent anotació a l’acta de la reunió.

Article 11 A cada reunió es realitzarà acta que serà penjada a la carpeta habilitada a l’efecte dins de l’espai de l’equip de treball, abans de les 24 hores posteriors a la reunió. Aquesta acta serà realitzada utilitzant el model que està penjat al Google docs amb el nom acta de la reunió (a aquest nom s’haurà d’afegir el número que toqui de la reunió) i serà confeccionada cada vegada per un component diferent en torn rotatiu. El torn rotatiu seguirà l’ordre següent: Anna Teresa Coll Sández, Paquita Ribas Tur, Alberto Ribas Palerm i José Guijarro Martínez. Aquest membre, a més, serà l’encarregat d’anar fent les modificacions oportunes al Google doc, mentre es realitza la reunió i es van aprovant els punts. L’acta haurà de ser validada per la resta de membres en un termini no superior a 24 hores des de celebració de la reunió. Un cop validada, l’encarregat de la seva confecció s’encarregarà de pujar l’arxiu, en format pdf, al lloc indicat a l’apartat 1.

8


TÍTOL I1I En cas de falta d’assistència a la reunió per part del component al que correspon la tasca de confecció de l’acta, aquesta serà realitzada pel membre següent, segons l’ordre establert al punt 3.

Article 12 No seran considerades vàlides les reunions de menys de tres assistents de l’equip, tot i que quedarà constància d’aquesta circumstància a l’acta corresponent, llevat del cas en que s’hagi pactat el canvi de data o d’hora amb les antelacions indicades a l’article 11

Secció Tercera : Reunions Extraordinàries Article 13 Qualsevol membre de l’equip pot sol·licitar la celebració d’una reunió extraordinària, mitjançant l’enviament de la convocatòria amb l’exposició de motius a la resta de l’equip mitjançant correu electrònic, amb una antelació de mínima de 24 hores. Els motius al·legats hauran de ser prou importants i urgents per tal de no puguin esperar a la reunió ordinària prevista. La resta de membres de l’equip hauran de respondre en el mateix dia si estan d’acord amb la celebració d’aquesta reunió.

Article 14 Si finalment s’acordés la celebració d’una reunió extraordinària per la urgència del tema a tractar, serà condició imprescindible la presència d’almenys 3 dels 4 membres de l’equip, per que tinguin validesa les decisions que es prenguin sobre el tema en particular. A la falta d’assistència a una reunió convocada d’urgència per part d’algun membre no li seran d’aplicació les mesures coercitives indicades al l’article 13. De les reunions extraordinàries també s’aixecarà l’acta corresponent indicant el motiu de la convocatòria i l’acord adoptat. Aquesta acta serà confeccionada pel propi convocant i penjada a la drecera indicada a l’article 14 on serà validada per la resta de membres en un termini no superior a 24 hores des de la seva celebració.

9


TÍTOL I1I 10 CAPÍTOL III : FORMACIÓ DE SUBEQUIPS DE TREBALL I TASQUES INDIVIDUALS

Secció Primera Formació de subequips de treball rotatius Article 15 Amb la finalitat de guanyar en eficàcia i productivitat, aprofitant al màxim les qualitats i els coneixements individuals de cadascú (reconeguts mitjançant l’estudi dels Rols de Belbin* )en totes les tasques a realitzar, es realitzaran dos subequips de treball rotatius, subequip A i subequip B que efectuaran les tasques encomanades durant una setmana.

* El document per a poder analitzar els rols personals es pot veure a l’espai de debat de equip. Per a obtenir informació sobre els estudis de Meredith Belbin sobre el rols d’equip, es poden consulta les següents webs:

http://www.belbin.com/rte.asp?id=112 http://www.scribd.com/doc/28505410/Metodologia-BELBIN-de-Roles-de-Equipo http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/ROLES-ESTATUS.htm

Els dimarts de cada setmana, aprofitant la reunió setmanal, es debatran els treballs realitzats per cada subequip i es realitzaran les rotacions dels components de forma que, al final de cada mes, tothom hagi treballat amb tothom. S’entén per primera setmana de treball de subequips la setmana del 24 al 30 de març i una vegada acabat el cicle de quatre setmanes, les rotacions tornen a començar.


TÍTOL I1I 11 Les rotacions previstes són:

Article 16 Els membres de cada subequip decidiran com realitzar les tasques (planificades en el diagrama de Gannt inclòs en l’annexe) que realitzaran durant la seva rotació setmanal per tal d’assolir l’objectiu fixat i cumpliran, com a mínim, amb els següents punts: Crear un document de treball conjunt que es penjarà al Googledocs i estarà a disposició de l’altre subequip i del coordinador. Quan el document es finalitzi llavors es penjarà a la carpeta de fitxers. Així mateix, tenen l’obligació de comunicar-se diàriament amb el seu company de subequip per indicar si s’han realitzat avanços o no en el document compartit. Les comunicacions entre els membres dels subequips es podran realitzar a debat de la UOC a l’àrea de debat dins l’espai de grup de treball de la UOC. Al final de la setmana de treball, presentaran el document finalitzat, a falta de l’aprovació de tots a la reunió de coordinació del equip. Si un dels membres del subequip detectés en l’altre una falta d’interès, deixadesa, apatia, etc. envers la tasca encomanada, ho posarà en coneixement de la resta de membres de l’equip de forma immediata i, si fos necessari es convocaria reunió extraordinària per debatre el tema. Cadascun dels membres de l’equip, serà el responsable de lliurar una de les PACs i el portaveu de l’equip respecte a les comunicacions amb el coordinador. Es seguirà el següent ordre:

PAC 1 - Anna

PAC 2 - Paquita

PAC 3 - Alberto

PAC 4 - José


TÍTOL I1I 12 CAPÍTOL IV : ABSÈNCIES  

Article 17 Quan un membre de l’equip no realitza les comunicacions obligatòries per temps superior a dos dies, l’altre membre del seu subequip haurà de contactar amb ell per qualsevol mitjà de comunicació per tal d’esbrinar les causes.  Si no hagués causa justificada es valorarà la seva actitud a la reunió de coordinació. Quan un membre de l’equip no presenti les tasques dins del terminis acordats es tractarà de parlar amb ell perquè expliqui les raons de no haver-les presentat i, en tot cas se li prestaran les ajudes necessàries per part de la resta de l’equip per tal de que el projecte continuï endavant i no es quedi encallat. No obstant es molt important que aquell que es trobi en aquesta situació ho comuniqui el més aviat millor, primer al membre del seu subequip i després a la resta de l’equip. Quan un membre manifesta que vol abandonar, la resta de membres tindran la obligació d’esbrinar els motius i realitzar les mesures necessàries per evitar l’abandonament. Es convocarà una reunió extraordinària on es pactaran les mesures de rescat a realitzar. No obstant, si aquest es produís,  es comunicarà el fet a la major brevetat al coordinador de l’assignatura. Els conflictes que puguin sorgir entre dos o més membres de l’Equip es tractaran a les reunions de coordinació i es decidiran per majoria simple. En cas d’empat es realitzarà una segona votació després d’una nova exposició de motius. No obstant, si persistís l’empat es podrà sol.licitar la col·laboració del coordinador de l’assignatura per resoldre el problema. Si el conflicte fos urgent es podrà convocar una reunió extraordinària amb els termes que s’indican a l’apartat corresponent. Si es detectés que algun membre no està prou involucrat, mostra apatia, o simplement la seva tasca està per sota del que la resta esperen d’ell, es tractarà el tema a la reunió de coordinació i se li donarà una segona oportunitat per reprendre les tasques assignades amb més interès. Aquest serà sotmès a una revisió de les seves activitats envers l’equip durant una setmana on, amb una nova reunió, es decidirà si el seu treball ha millorat. En cas de que no fos així s’indicarà aquesta circumstància al coordinador de l’assignatura perquè decideixi que s’ha de fer.


ANNEXE

ANNEXE 13


ANNEXE 14


ANNEXE 15


ANNEXE 16


ANNEXE 17


ANNEXE 18


ANNEXE 19


ANNEXE 20


ANNEXE 21


ANNEXE 22


ANNEXE 23


ANNEXE 24


ANNEXE 25


ANNEXE 26


ANNEXE 27


3a

TIC

Les TIC i la gent gran  
Les TIC i la gent gran  

Grup: TIC3a Assignatura: Treball en equip a la xarxa UOC curs: 2009-2001 - 2on semestre

Advertisement