Page 1

Vieš o tom, že Boh pripravil pre Teba večný život? Vieš, čo bude s Tebou, keď raz umrieš a postavíš pred Neho?


Boh Ťa miluje a pripravil Ti večný život.  Boh napísal, že Ťa miluje... „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Ján 3,16

 Ukázal svoju lásku k Tebe... „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“ R 5,8

 Večný život je boží dar zdarma... „Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom.“ R 6,23


•Každý jeden je hriešnik...

„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej“ R 3,23 •Boh nás raz bude súdiť...

„ V ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.“ R 2,16 •Nikto nie je schopný odstrániť svoje hriechy... „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Ef 2,8-9


Ježiš Kristus urobil niečo, čo my sami sme nemohli urobiť  Ježiš zomrel na kríži, namiesto nás vzal trest, ktorý sme si zaslúžili...

„Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.“ 2Kor 5,21  Ježiš je jediná cesta k Bohu...

„Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.“ Ján 14,6


•Biblia hovorí jasne: „Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Ján 1,12

•Aby si mohol prijať Pána Ježiša ako Spasiteľa, musíš vyznať Bohu svoje hriechy. Vyznať znamená spoznať a súhlasiť, že si hriešnik a potrebuješ božie odpustenie: „Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy“ Sk 3,19

•Uveriť v Pána Ježiša znamená, že veríš, že aj za tvoje hriechy zomrel na kríži a tak si zachránený od večnej smrti „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru“ Ef 2,8


Ak si spoznal, že aj po Tebe Boh túži a chce Ti dať večný život, ak ľutuješ svoje hriechy a veríš, že Ti ich Boh odpustil pre smrť Pána Ježiša Krista... môžeš sa modliť túto modlitbu, veriť že sú odpustené Tvoje hriechy a Boh Ťa pozýva k novému životu s Ním!


www.ecavsc.sk

Boží plán pre tvoj život  

how to come to jesus