Page 1

GORPUTZ HEZKUNTZA

LEHENENGO ZIKLOA 1. 2. 3.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

HELBURUAK BIGARREN ZIKLOA

HIRUGARREN ZIKLOA

1. Norberaren gorputzaren hautemate eta mugimen-1. 1. Jarduera fisikoaren balorazio positiboa egitea:1. aukerak aztertzea eta gauzatzea. higieneak, elikadurak eta jarrera-ohiturek 2. Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpenosasunean zer-nolako ondorioak dituzten jakitea. baliabideak adieraztea. 2. 2. Gorputzaren eta mugimenduaren adierazpen3. Euskal Herriko tradizio ludikoak, fisiko eta baliabideak adieraztea. 2. expresiboak aintzat hartzea; herri-jolasak eta 3. 3. Jarduera fisikoetan parte hartzea, jokabideadierazpen tradizionalak egingo dira. estrategiak eskuratzeko; estrategia horien bidez, gainerakoekin harreman orekatuak eta eraikitzaileak egin ahal izango dira. 4. 4. Euskal Herriko tradizio ludikoak, fisiko eta3. expresiboak aintzat hartzea; herri-jolasak eta adierazpen tradizionalak egingo dira. 4.

TIBOLI, 5. 48007 BILBAO TNOA: 94 4457240 Faxa: 94 4457004 e-mail: 014149aa@hezkuntza.net

1. Jarduera fisikoaren balorazio positiboa egitea: higieneak, elikadurak eta jarreraohiturek osasunean zer-nolako ondorioak dituzten jakitea. 2. Arazo motorrak konpontzeko eta, jarduera fisikoak, kirol-jarduerak eta jarduera artistikoak eta espresiokoak egitean, eraginkortasunez eta autonomiaz jarduteko printzipioak eta arauak eskuratzea, aukeratzea eta aplikatzea. 3. Jarduera fisikoetan parte hartzea, jokabideestrategiak eskuratzeko; estrategia horien bidez, gainerakoekin harreman orekatuak eta eraikitzaileak egin ahal izango dira. 4. Euskal Herriko tradizio ludikoak, fisiko eta expresiboak aintzat hartzea; herri-jolasak eta adierazpen tradizionalak egingo dira.


GORPUTZ HEZKUNTZA

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

IRIZPIDEAK ETA ADIERAZLEAK LEHENENGO ZIKLOA

BIGARREN ZIKLOA

HIRUGARREN ZIKLOA

1. Ikusmen-, entzumen eta ukimen-estimuluen aurrean gorputzarekin erreakzionatzea, eta estimulu horien ezaugarrietara egokitzen diren mugimen-erantzunak ematea.

1. Mugitzea eta salto egitea, eta bi trebetasun horiek era koordinatuan eta orekatuan konbinatzea.

1. Lekualdaketak eta saltoak inguru desberdinen arabera egokitzea.

1.1. Ea identifikatzen duen eguneroko soinuen jatorria. 1.2. Ea ezagutzen dituen norberaren gorputzaren eta gainerakoen zatiak.

1.1. Ea orientatzen den espazioan. 1.2. Ea egokitzen dituen gorputz-mugimenduak espazio eta denbora-ezaugarrien arabera, hau da: iraupena, erritmoa, mugimendu-ordena, norabideak...

1.1. Ea konpontzen dituen mugimen-arazoak, eta egokitzen dituen trebetasunak inguruko ezaugarrietara.

2. Hainbat modutan mugitzea eta salto egitea.

2. Pilotak edo beste tresna higikor batzuk jaurtitzea, pasatzea eta jasotzea.

2. Pilotak edo beste tresna higikor batzuk jaurtitzea, pasatzea eta harrera egitea; jarduerak jokalekuaren, distantzien eta ibilbideen arabera egokitzea.

2.1. Ea praktikatzen dituen oinarrizko trebetasunak eta trebeziak erabiltzera behartzen duten jolasak, euskal herri-jolasak barne. 2.2. Ea egokitzen dituen gorputz-mugimenduak espazio eta denbora-baldintzen arabera.

2.1. Ea objektuak era koordinatuan erabiltzen dituen jolasten ari denean, baita euskal herri-jolasetan ere (pilota...). 2.2. Ea egokitzen dituen ibilbideak jolasten ari dela, hau da, objektuak pasatzean, jaurtitzean eta gidatzean.

2.1. Ea objektuak behar bezala erabiltzen dituen jolasten ari denean.

3. Jaurtiketak eta harrerak egitea; horretarako, gorputz-zatiak koordinatu eta gorputza modu egokian kokatuko da.

3. Luzera-ardatzean eta zeharkako ardatzean bira egitea.

3. Era koordinatuan eta lankidetzan jardutea, helburuak lortzeko edo taldekako jolas batean aurre egiteko (bai erasotzaile gisa, bai defentsa gisa).

3.1. Ea egokitzen dituen jaurtiketak espaziobaldintzen arabera. 3.2. Ea egiten dituen jaurtitzeko edo harrera egiteko objektuak erabiltzera behartzen duten jolasak, euskal herri-jolasak barne

3.1. Ea arriskurik gabe egiten dituen birak, hainbat luzera-ardatzetan eta zeharkako ardatzetan.

3.1. Ea laguntzen dien ikaskideei jolasak egitean, eta ea lankidetzan aritzen den haiekin.

TIBOLI, 5. 48007 BILBAO TNOA: 94 4457240 Faxa: 94 4457004 e-mail: 014149aa@hezkuntza.net


GORPUTZ HEZKUNTZA

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

4. Hainbat jarrera hartuz, gorputza orekatzea.

4. Era koordinatuan eta lankidetzan jardutea, helburuak lortzeko edo taldekako jolas batean aurkari bati edo batzuei kontra egiteko.

4. Jolasak eta kirol-jarduerak egitean, pertsona bakoitzaren ahalegina eta taldekideekin egiten diren harremanak funtsezko baliotzat hartzea.

4.1. Ea hartzen dituen eguneroko jardueren ezaugarrien arabera egokitutako jarrerak.

4.1. Ea ikaskideekin behar bezalako harremanetan aritzen den jolasean ari denean.

4.1. Ea ezagutzen eta onartzen dituen joko-arauak. 4.2. Ea garbi jokatzen duen beti jardueretan.

5. Jolasetan parte hartzea eta gozatzea, eta bere jarduerak egokitzea.

5. Jolasetan eta kirol-jardueretan parte hartzea; horretarako, arauak ezagutu eta gainerako pertsonak onartu behar dira.

5. Jarrera aktiboa agertzea; horretarako, bere jarduna gorputzak eta mugimenduek dituzten aukeren eta mugen arabera egokituko du.

5.1. Ea parte-hartze aktiboa duen ikasgelan egindako jarduera fisikoetan. 5.2. Ea errespetatzen dituen joko-arauak.

5.1. Ea errespetatzen dituen joko-arauak edo jarduerak, eta ikaskideak ere. 5.5. Ea hartzen duen jolasa gozamenerako, harremanak egiteko eta aisialdi-denbora pasatzeko baliabide gisa.

5.1. Ea egokitzen dituen ariketa fisikoak bere trebetasunen eta mugen arabera.

6. Gorputzaren erreproduzitzea.

6. Erritmo-egitura errazak proposatzea gorputzarekin erreproduzitzea.

eta

6. Ikaskideekin elkarrekintzan, taldekako konposizioak egitea; horretarako, gorputzadierazpeneko baliabideak erabiliko dira.

6.1. Ea erreproduzitzen dituen, mugimenduaren bidez, hainbat erritmo. 6.2. Ea egiten dituen euskal kulturako eta beste kultura batzuetako dantza errazak.

6.1. Ea egiten dituen euskal kulturako eta beste kultura batzuetako dantza errazak.

6.1. Ea egiten dituen euskal kulturako eta beste kultura batzuetako dantza errazak. 6.2. Ea komunikatzen dituen istorio txikiak (benetakoak edo asmatutakoak) gorputzadierazpeneko oinarrizko teknikak aplikatuz.

7. Gorputzaren eta mugimenduaren bitartez, pertsonaiak eta egoerak sinbolizatzea.

7. Gorputzaren erabiltzea.

7.1. Ea adierazten duen sentitzen duena hizkuntzaren eta/edo bere mugimenduaren bitartez.

7.1. Ea erabiltzen dituen gorputzaren adierazpenbaliabideak sentimenduak eta ideiak komunikatzeko. 7.7. Ea hartzen duen parte tokiko euskal tradizio ludikoetan (dantzak, inauteriak, kirolak).

7. Jarduera fisikoak behar bezala eta sarritan egiteak osasuna hobetzearekin dituen zenbait lotura ezagutzea. 7.1. Ea prest dagoen jarduera fisikoa egiteko. 7.2. Ea saihesten dituen arriskuak jarduera fisikoa egitean. 7.3. Ea hartzen duen ohitura osasungarrien kontzientzia.

bidez

erritmo-egitura

bat

adierazpen-baliabideak

TIBOLI, 5. 48007 BILBAO TNOA: 94 4457240 Faxa: 94 4457004 e-mail: 014149aa@hezkuntza.net


GORPUTZ HEZKUNTZA 8. Gorputza zaintzeari buruzko arauak betetzeko interesa agertzea. 8.1. Ea erabiltzen dituen jarduera fisikoa egiteko arropa eta oinetako egokiak. 8.2. Ea zaintzen dituen osasun eta higiene-ohiturak jarduera fisikoa egitean.

8. Jarduera fisikoak osasunerako duen balioa kontuan hartuta, jokabide aktiboa izatea eta, gorputza zaintzeari interesa agertzea. 8.1. Ea zaintzen dituen osasun eta higiene-ohiturak jarduera fisikoa egitean.

TIBOLI, 5. 48007 BILBAO TNOA: 94 4457240 Faxa: 94 4457004 e-mail: 014149aa@hezkuntza.net

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 8. Tradizio ludikoen eta tradizio fisiko nahiz kiroltradizioen gizarte eta kultura-kutsua aintzat hartzea. 8.1. Ea ezagutzen dituen eta ea dakien gauzatzen euskal kulturako eta beste kultura batzuetako tradizio ludikoak nahiz tradizio fisiko edo kiroltradizioak.

Gorputz Hezkuntza. Gutxienezko Helburuak  

Gutxienezko helburak Gorputz Hezkuntzan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you