__MAIN_TEXT__

Page 1

Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Alternativ opplæring Vi skreddersyr opplæringen for deg! TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Alternativ opplæring, AO Dette er et tilbud til elever med rett til spesialundervisning som har behov for omfattende tilrettelegging utover det som en gir i ordinære klasser.


” Det langsiktige målet er at eleven skal bli mest mulig selvstendig på skolen, hjemme og i fritiden.”

OPPLÆRINGSFORMER OG ARBEIDSMETODER Opplæringen skjer i samsvar med målene i IOP (Individuell opplæringsplan). Vi kombinerer teori og praksis der alternativ opplæringsarenaer inngår som en del av opplæringen. Det blir lagt vekt på mestring hvor elevene får utfordringer etter evne på det praktiske og sosiale planet. Opplæringen skjer i små grupper med tett oppfølging av lærer/miljøpersonell.

FAGOMRÅDER Fellesfag: • Norsk • Matematikk • Engelsk • Samfunnsfag/Naturfag • Friluftsfag Programfag og arbeidspraksis/ADL: • Opplæring i yrkesfaglige programfag ved det utdanningsprogrammet eleven er tatt inn på tilpasset elevens interesse, behov og forutsetninger.

MÅL FOR OPPLÆRINGA Det langsiktige målet er at eleven skal bli mest mulig selvstendig på skolen, hjemme og i fritiden. Opplæringen avviker fra ordinær opplæring og gir derfor ikke grunnlag for standpunktvurdering i fag, men eleven får kompetansebevis som dokumenterer elevens kompetanse ved slutten av opplæringen. De enkelte hovedmålene er bygd opp rundt den generelle delen av læreplanen og de fem grunnleggende ferdigheter som integreres i alle fag på alle nivå.

• Elevene kan også få opplæring etter ønske i andre yrkesfaglige programfag som skolen har.

PERSONALET Fræna vgs har et høyt kompetent personal med lang erfaring med å undervise denne elevgruppa. Personalet består av spesialpedagoger, vernepleiere, miljøterapeuter og fagarbeidere. Enkelte har videreutdanning i forhold til læring for personer med autismespektervansker og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) som for eksempel bruk av kommunikasjonsbøker, rolltalk, symbol o.l. overfor elever med store språkvansker.

De fem grunnleggende ferdigheter er: • Å kunne uttrykke seg muntlig • Å kunne lese • Å kunne uttrykke seg skriftlig • Å kunne regne • Å kunne bruke digitale verktøy

SAMMENHENG I OPPLÆRINGSLØPET Vi er opptatt av elevens fremtid etter avsluttet skolegang og vektlegger samarbeidet med hjemkommunen med tanke på et selvstendig voksenliv. Vi vektlegger trivsel og utvikling for eleven.


Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Bygg- og anleggsteknikk Veien til fagbrev, kompetanse og spennende yrker! TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Bygg- og anleggsteknikk, BA Teori og praksis som fører til et mangfold av yrker


”Med byggfag får jeg brukt kroppen, og jeg gjør noe jeg ser resultater av. Det er god balanse mellom praksis og teori, og jeg trives godt.” Preben Grønseth

1. KLASSE (VG 1) Timefordeling for elevene på VG 1: • Fellesfag: 12 timer/uke. Matematikk, norsk, engelsk, naturfag, kroppsøving. • Felles programfag: 17 timer/uke. Produksjon, Tegning og bransjelære. • Yrkesfaglig fordypning: 6 timer/uke. Her får du kjennskap til innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer deg til og oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer.

2. KLASSE (VG 2) Programområdet Byggteknikk er et spennende område som omfatter oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. Fra dette programområdet kan du velge lærefagene tømrerfaget, murerfaget, betongfaget og stillasfaget. Det er stor aktivitet innen alle disse fagområdene både lokalt og nasjonalt, og jobbmulighetene er store både på fastlandet og i Nordsjøen (vedlikehold av oljeinstallasjoner).

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK VG 1-kurset bygg og anleggsteknikk danner grunnlag for mange yrker innenfor samferdsel, anlegg, bygg, klima og overflatefag. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innen en lang rekke teknikker, verktøy, utstyr og materialer, som betong, tre og mur. Utdanningsprogrammet er et bredt og faglig spennende område som dekker det meste innen oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg. Fra dette programmet åpner det seg en rekke muligheter: Du kan velge i en rekke VG 2-kurs. Fræna vidaregåande skole tilbyr byggteknikk VG 2 (som rekrutterer til lærefagene mur, betong, tømrer og stillasbygger). Fræna vgs har et nært og tett samarbeid med det lokale næringslivet i de beslektede fagene, så mulighetene er store for at vi har den løsningen som passer nettopp deg.

Timefordeling for elevene på VG 2: • Fellesfag: 9 timer/uke. Norsk, samfunnsfag, engelsk, kroppsøving. • Felles programfag: 17 timer/uke. Produksjon og bransjelære. • Yrkesfaglig fordypning: 9 timer/uke. I dette faget er du i hovedsak utplassert i arbeidslivet for å finne ut hvilket fagbrev du vil satse på. Her knytter du viktige kontakter med arbeidslivet slik at du lettere kan få deg lærekontrakt etter VG 2.

ETTER ENDT TOÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE HAR DU MANGE MULIGHETER • Allmenn påbygging: Kurset som er ettårig gir elevene generell studiekompetanse. • Lærling: Arbeider to år som lærling hos et byggefirma. Etter to år avlegger du fagbrev/svennebrev. Firmaet legger til rette for prøven. • Teknisk fagskole: Skolen er et toårig løp – Gir deg en dypere kompetanse i faget. – Gir mulighet for mellomleder-stillinger i offentlige etater og entreprenørfirmaer. • Mesterutdanning: Kurset, som kan tas på deltid, gir videre kompetanse i faget. Utdanningen gir kunnskap om hvordan en bedrift skal styres.


Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Helse- og oppvekstfag Veien til å jobbe med mennesker, praktisk pleie og miljøarbeid

TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Helse- og oppvekstfag, HO Det er et stort behov for fagfolk innen helse- og omsorgssektoren. Noe for deg?


” Jeg har lært masse om kommunikasjon og om hvordan jeg skal hjelpe andre mennesker.” Sara Reitan

1. KLASSE (VG 1) Fellesfag (12 timer/uke): • Norsk • Engelsk • Matematikk • Kroppsøving • Naturfag Programfag (17 timer/uke): • Yrkesutøvelse • Kommunikasjon og samspill • Helsefremmende arbeid Yrkesfaglig fordypning (6 timer/uke): Her får du kjennskap til innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer deg til og oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer.

MULIGHETER VIDERE • Allmenn påbygging: Kurset som er ettårig gir elevene generell studiekompetanse. • Lærling: Arbeider to år som lærling. Etter to år avlegger du fagbrev/svennebrev.

HELSE- OG OPPVEKSTFAG • En bred inngang til ulike utdanninger innen helse-, sosial- og omsorgssektoren. • Velg Helsefagarbeider eller Barne- og ungdomsarbeider i 2. klasse ved Fræna vgs. Jeg valgte helse- og oppvekstfag ved Fræna vidaregåande skole...

• Du kan også velge påbygging i 3. klasse ved Fræna vgs for å kunne fortsette på høyskoler og universitet.

KUNNSKAP, KVALITET, TRIVSEL, LIKEVERD – veien til et meningsfylt yrke

VALG I 2. KLASSE (VG 2) Helsefagarbeider: • Du lærer om alle kroppens funksjoner og får kunnskap om ulike sykdommer som diabetes, kreft, kols og hjerteinfarkt. • Førstehjelp - et spennende og nyttig fagområde! • Mye praktisk arbeid og praksisperioder utenfor skolen. • Yrkesfaglig fordypning (9 timer/uke)* Barne-/ungdomsarbeider:

• fordi jeg ville ha en annerledes skoledag.

• Du lærer å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tiltak for barn og unge.

• fordi jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg synes det er et godt miljø på skolen og nesten alle vennene mine går her.

• Barne- og ungdomsarbeideren jobber på alle arenaer der barn og unge ferdes: barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og lignende privat og offentlig virksomhet.

• fordi utdanningsprogrammet har fag som jeg liker. Jeg trives veldig godt på skolen.

• Yrkesfaglig fordypning (9 timer/uke)*

• fordi jeg får mye praktisk erfaring og blir kjent med mine medelever på en helt annen måte enn tidligere.

* I dette faget kan du bli utplassert i arbeidslivet for å finne ut hvilket fagbrev du vil satse på. Her knytter du viktige kontakter slik at du lettere kan få deg lærekontrakt etter VG 2.


Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Kjemiprosessfag Veien til yrkesfaglig kompetanse, teknisk kompetanse og til spennende yrker! TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Kjemiprosessfag Industri og skole i tett samarbeid gir en sikker framtid!


”Skolen ligger sentralt i forhold til regional prosessindustri, og utdanningen er lagt opp i nært samarbeid med industrien i nærmiljøet. Prosessindustrien byr på sikre og godt betalte jobber.”

SHELL Ormen Lange: Ett av verdens mest kompliserte gassprosjekt og det største industribygget i Norge noensinne. Ny teknologi ble utviklet, testet og tatt i bruk. I dag sitter operatører ved dataskjermer i kontrollrommet på Nyhavna og overvåker alt som skjer på gassanlegget. Ute på anlegget jobber teknikere med trådløst, nettbasert utstyr. Men ingen tekniske løsninger kan erstatte mennesket; på Nyhavna jobber et bredt spekter fagpersonell, bl.a: • Prosessteknikere • Datapersonell • Laboratorieteknikere • Ingeniører Shell er ett av verdens største energiselskaper og har over 1000 ansatte i Norge.

SKRETTING

KJEMIPROSESSFAGET Kjemiprosessfaget ble opprettet ved Fræna vidaregåande skole i 2007 etter sterkt ønske fra næringslivet. Denne delen av næringslivet står for en stor del av verdiskapningen i Norge, og omfatter installasjoner for utvinning av gass, olje, petrokjemisk, metallurgisk, kjemisk, farmasøytisk industri og treforedling. Opplæringen ved Fræna vgs er i dag godt etablert med god faglig kompetanse og moderne utstyr. Skolen ligger sentralt i forhold til regional prosessindustri, og utdanningen er lagt opp i nært samarbeid med industrien i nærmiljøet. Prosessindustrien byr på sikre og godt betalte jobber. Programfag (17 timer /uke): • Produksjon og vedlikehold. • Kjemisk teknologi. • Dokumentasjon og kvalitet. Yrkesfaglig fordypning (9 timer/uke): I dette faget er du i hovedsak utplassert i arbeidslivet. Her knytter du viktige kontakter slik at du lettere kan få deg lærekontrakt etter VG 2.

Skretting, et datterselskap av Nutreco med hovedkontor i Nederland, leverer høykvalitetsfôr og service til fiskeoppdrettere over hele verden. I Norge ligger Skrettings hovedkontor i Stavanger med fabrikker på Averøy, Stokmarknes og i Stavanger. Hovedproduksjonen er fôr til laks og ørret. Produktspekteret dekker hele livssyklusen fra settefiskfôr til slaktefôr. Skretting er ledende produsent av fôr til oppdrettsfisk i Norge med ca. 40 % markedsandel og 220 ansatte.

TINE Jarlsbergosten fra Elnesvågen er populær i utlandet, spesielt i USA og Australia. Tine Midt-Norge Elnesvågen er den største produsenten av Jarlsberg og brunost. Tine er en spennende arbeidsplass med mange muligheter. Osteproduksjon består av mange varierte prosesser som krever avansert styring. Bedriften trenger dyktige fagfolk innenfor:

” Kjemiprosessfaget ble opprettet ved Fræna vidaregåande skole i 2007 etter sterkt ønske fra næringslivet.”

• Kjemiprosessfag • Næringsmiddelfag • Automasjon • Andre tekniske fag Tine Midt-Norge Elnesvågen har 70 ansatte og de fleste har fagutdannelse.

HUSTADMARMOR Hustadmarmor er den største produksjonsenheten i det sveitsiske Omyakonsernet. På 80- og 90-tallet hadde Hustadmarmor en eventyrlig vekst, og er i dag verdens største produsent av pigmenter til internasjonal papirindustri. Hver dag leser millioner av mennesker over hele Europa magasin som er laget av marmor fra Hustadmarmor. I 2007 fant også den første leveransen til Nord-Amerika sted. Hustadmarmor er en teknologisk bedrift med høy automasjonsgrad og avanserte styringssystemer. Råstoffet er marmor som kommer fra gruver i Eide, Fræna og Brønnøysund.


Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Naturbruk Veien til spennende yrker innen fiske, fangst og havbruk TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Naturbruk, NA Fiskeri og havbruk er en av Norges viktigste næringer når det gjelder verdiskapning


”For meg var det naturlig å velge havbruk blå. Miljøet er utmerket og det skjer masse spennende i løpet av ei skoleuke. Fræna vgs er en passe stor skole som kan anbefales på det varmeste.” Sigve Saltkjelvik

1. KLASSE (VG 1) Fellesfag (12 timer/uke): • Norsk • Engelsk • Matematikk • Kroppsøving • Naturfag Programfag (17 timer/uke): • Naturbasert aktivitet Fræna vgs ligger i et unikt område for naturbasert aktivitet, - en sentral del av læreplanmåla i utdanninga. I fjord og skjærgård kan vi drive med dykking, padling, jakt, fiske, klatring og fjellturer både på ski og til fots. Både dykkersenter, fjellklatrermiljø, småbåthavn og ski- og alpinsenter befinner seg i nærområdet. Båtførerprøven inngår som en del av undervisningen. • Naturbasert produksjon Kysten i Møre og Romsdal ligger vel til rette for allsidig produksjon basert på naturen. Distriktet vårt er blant de store produsentene både på land og til sjøs gjennom tradisjonelt fiske, havbruk, skjellproduksjon, produksjon fra jakt i tillegg til jordbruket. Skolen har egen båt og et godt samarbeid med større fartøy med lokalt eierskap. Yrkesfaglig fordypning (6 timer/uke):

NATURBRUK Veien til spennende yrker med et høyt lønnsnivå. Ved Fræna vidaregåande skole kan du få utdanning i blått naturbruk. Vi utdanner ungdom som vil bli fiskere, fiskeoppdrettere og skippere. Vi samarbeider med rederier og oppdrettsnæringa. Våre elever vil ta en del av utdanninga på noen av de mest moderne båtene i Norge og de største oppdrettsselskapene. Skolen har egen øvingsbåt hvor elevene får trene på å ta ulik fangst, og avtale med oppdrettselskap som lar oss flytte deler av undervisningen til deres lokaliteter. På naturbruk legger vi vekt på naturbasert produksjon og aktivitet, der næringene i maritim sektor står sentralt. Fiskeri og havbruk er en av de viktigste næringene i Norge i forhold til verdiskapning. 2000 sjømatprodukter blir eksportert til over 160 land og byr på mange karrieremuligheter.

VALG I 2. KLASSE (VG 2) Fiske og fangst: Fiske og fangst er en av de mest tradisjonsrike yrkene i Norge. Et fagbrev gjør deg attraktiv til en rekke nøkkelstillinger. • Du kan gå inn i et av de best betalte yrkene som fisker.

Her får du kjennskap til innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer deg til og oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer.

• Du kan utdanne deg videre på teknisk fagskoler og bli skipper på større fartøy.

Muligheter videre

Akvakultur:

Naturbruk er utgangspunktet for en rekke utdanningsmuligheter og yrker. Fræna vgs tar sikte på å utdanne folk til fiske- og havbruksflåten samt oppdrett og akvakultur. Hos oss kan du velge VG 2 Fiske og fangst eller VG 2 Akvakultur for så å ta fagbrev. Eller du kan velge allmennfaglig påbygging for å få studiekompetanse og fortsette på høyskole eller universitet.

Fagbrev i akvakultur gir deg muligheter til å utvikle en av de viktigste næringene i landet. Oppdrett av laks, ørret, torsk, kveite og skjell skaffer råstoff til en av de største eksportnæringene i Norge! Et fagbrev gjør deg attraktiv innenfor en rekke nøkkelstillinger:

• Du kan bli trålbas, bestmann eller fabrikksjef. Fiskeflåten og handelsflåten trenger fagfolk!

• Du kan arbeide som spesialist i settefiskanlegg eller med matfisk. • Du kan bli servicearbeider for oppdrettsanlegg. • Du kan ta videreutdanning på teknisk fagskole eller universitet. Oppdrettsnæringa trenger fagfolk! Yrkesfaglig fordypning: Begge klassene har yrkesfaglig fordypning der du i hovedsak blir utplassert i arbeidslivet for å finne ut hvilket fagbrev du vil satse på. Her knytter du viktige kontakter slik at du lettere kan få deg lærekontrakt etter VG 2.


Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Restaurant- og matfag Veien til fagbrev, framtiden og spennende yrker!

TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Restaurantog matfag, RM Veien til fagbrev og spennende yrker


”Her får vi lært mye praktisk – og vi får også spist masse god mat! I løpet av en uke er vi tre dager på kjøkkenet og to dager på skolen. Samtidig kan den som vil ta tredje året og få generell studiespesialisering.” Aksel Roald

DET ER ET ØKENDE BEHOV FOR DYKTIGE FAGFOLK INNEN BRANSJEN • Kokk • Institusjonskokk • Servitør • Pølsemaker • Slakter • Butikkslakter • Fiskehandler • Konditor • Baker

1. KLASSE (VG 1) Fellesfag (12 timer/uke): • Norsk • Engelsk • Matematikk • Kroppsøving • Naturfag Programfag (17 timer/uke): • Produksjon og råstofflære

RESTAURANTOG MATFAG, RM Er du glad i god mat og drikke? Er du kreativ? Glad i fart og spenning? Lyst på sikker jobb i inn- og utland? Da er Restaurant– og matfag absolutt noe for deg. Restaurant- og matfag (RM) ved Fræna vgs, holder til i moderne lokaler i sentrum av Elnesvågen. Utdanningsprogrammet har engasjerte lærere som alle har bred erfaring fra bransjen. Veien til fagbrev starter hos oss med: VG 1 Restaurant- og matfag, deretter VG 2 Kokk og servitør. Etter endt skolegang blir det læretid i bedrift i 2 år m/lønn. Hvert år er vi med på et spredt spekter av arrangementer: Matfestival, julebord, høytidsdager, bursdager, markeringer, julemesser... I løpet av de 2 skoleårene er elevene også utplassert i bedrift fra 3 – 6 uker.

VG 2 KOKK OG SERVITØR

• Kosthold og livsstil

Fellesfag (9 timer per uke):

• Bransje, fag og miljø

• Samfunnsfag

Yrkesfaglig fordypning (6 timer/uke): Her får du kjennskap til innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer deg til og oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer.

• Norsk • Kroppsøving • Engelsk Programfag (17 timer/uke): • Råstoff og produksjon • Servering, bransje og miljø • Kosthold, ernæring og helse  rkesfaglig fordypning (9 timer/uke): Y I dette faget er du i hovedsak utplassert i arbeidslivet for å finne ut hvilket fagbrev du vil satse på. Her knytter du viktige kontakter slik at du lettere kan få deg lærekontrakt etter VG 2.

MULIGHETER VIDERE Ønsker du å fortsette på høyskole eller universitet for å bli for eksempel faglærer, ernæringsfysiolog eller fortsette på hotellfagskole, kan du ved vår skole velge 3. året påbygging som gir studiekompetanse.


Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Studiespesialisering Ordinær eller Internasjonal TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Studiespesialisering, ST ordinær eller internasjonal Veien til videre utdanning på høyskoler og universitet


” Jeg går Studiespesialisering – Internasjonal, og da har jeg mange muligheter etterpå. Førsteåret var vi i Sevilla, og andreåret kommer det utplasseringselever fra Sevilla til oss. Slik lærer vi mye om andre kulturer og hvordan vi skal ta imot andre, og det er noe av det beste med utdanningsprogrammet.” Elise Hansen

UTENLANDSOPPHOLD Internasjonal klasse Vi kombinerer studiespesialisering med klasseutvekslinger. Vi har hatt utvekslinger med Italia, Portugal, Spania, Frankrike, Nederland, Sverige, Danmark, Polen, Slovakia, Bulgaria, Litauen og Latvia. På denne måten utvider elevene sin horisont og toleranse overfor andre kulturer. Realfag Det er stor etterspørsel etter realfagskompetanse og det finnes mange spennende offentlige og private jobber. Det er noen studier som krever realfag (spesiell studiekompetanse): medisin, odontologi, ernæring, farmasi, bioingeniørutdanning, veterinær, realfag, arkitekt- og ingeniørutdanning. Språk, samfunnsfag og økonomi Dette programmet gir en variert og god plattform for å kunne fortsette med videre studier i alt fra økonomi, administrasjon, juss og språk til idrett, reiseliv og ulike samfunnsfag.

STUDIESPESIALISERING, ST Jeg valgte studiespesialisering ved Fræna vidaregåande skole... • fordi da har jeg alle muligheter åpne i framtiden etter vgs. Jeg ville ut og reise, og utenlandsturene lokket meg til å velge internasjonal klasse i stedet for vanlig studiespesialisering.

FAGVALG VED FRÆNA VGS AVGJØRES UTFRA ELEVENES ØNSKER 1. KLASSE: • Fellesfag: 30 timer/uke 2. OG 3. KLASSE: Språk, samfunnsfag og økonomi

Realfag

• Engelsk 1 og 2

• Fysikk 1 og 2

• Reiseliv 1 og 2

• Kjemi 1 og 2

• Rettslære 1 og 2

• Biologi 1 og 2

• Psykologi 1 og 2

• Matematikk (alle varianter)

• fordi det gir meg et bredt spekter av jobbmuligheter.

• Sosiologi og antropologi

• IT

• fordi jeg var usikker på hva jeg skulle bli.

• Sosialkunnskap

• fordi jeg har planer om høyere utdanning og synes internasjonal utveksling var fristende. Dessuten har mine to eldre søsken gått samme linje og de var veldig fornøyd.


Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Teknikk og industriell produksjon Veien til fagbrev og teknisk kompetanse TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Teknikk og industriell produksjon, TIP Mange muligheter til ulike yrker innen industri, offshore og prosess


”Jeg valgte Teknikk og industriell produksjon for da fikk jeg så mange muligheter etterpå. Å sitte rolig var ikke noe for meg, og jeg har blitt sikker på at jeg liker best fysisk arbeid og fysisk opplæring. Målet er fagbrev i automasjon.” Nikoline Gjersvik

1. KLASSE (VG 1) Fellesfag (12 timer/uke): • Norsk • Engelsk • Matematikk • Kroppsøving • Naturfag Programfag (17 timer/uke): • Produksjon • Kvalitet og dokumentasjon • Tekniske tjenester Yrkesfaglig fordypning (6 timer/uke): Her får du kjennskap til innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer deg til og oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer. Muligheter videre: • En plattform for tekniske fag.

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

VALG I 2. KLASSE (VG 2) ARBEIDSMASKINER:

• Du kan velge arbeidsmaskiner eller kjemiprosess i 2. klasse ved Fræna vgs.

Programområde som skal gi grunnlag for yrkesutøvelse innen vedlikehold og reparasjon av arbeidsmaskiner benyttet i landbruk og anleggsvirksomhet.

• Du kan også velge påbygging i 3. klasse ved Fræna vgs for å kunne fortsette på høyskoler og universitet.

Programfag:

• Fræna vgs tilbyr også 3. året der du kan bli anleggsmaskinreparatør. Det er avsluttende med fagbrev.

• Dokumentasjon og kvalitet

• Feilsøking og reparasjon • I tillegg har Arbeidsmaskiner faget Yrkesfaglig fordypning. Formålet med dette faget er å gi elevene bl.a mulighet til fordypning i kompetansemål fra læreplanene på VG 3 nivå. • Yrkesfaglig fordypning*

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri, bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i disse yrkene, hvor det å arbeide etter prosedyrer og tegninger og med registrering og dokumentasjon er svært viktig.

KJEMIPROSESSFAG:

Jeg valgte teknikk og industriell produksjon ved Fræna vidaregåande skole...

• Produksjon og vedlikehold

• fordi jeg ønsker å gå på skole i nærmiljøet.

• Dokumentasjon og kvalitet

• fordi de fleste vennene mine går på denne skolen.

• Yrkesfaglig fordypning*

• fordi jeg liker å lære gjennom praktiske fag. • fordi jeg har hørt mye positivt om skolen fra tidligere elever.

Programområdet skal gi grunnlag for å arbeide i prosessindustri. Det kan omfatte installasjoner for utvinning av gass og olje, petrokjemisk-, metallurgisk-, farmasøytisk- og meieri industri, produsent av fòr til oppdrettsfisk og treforedling. Programfagene er: • Kjemisk teknologi

* I dette faget er du i hovedsak utplassert i arbeidslivet for å finne ut hvilket fagbrev du vil satse på. Her knytter du viktige kontakter slik at du lettere kan få deg lærekontrakt etter VG 2.


Marcus Bjørseth er lærling hos Christie.

Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø preget av kvalitet og likeverd. Skolen er lokalisert sentralt i Elnesvågen. Et oversiktlig og trygt skolemiljø og lyse, romslige lokaler gir gode rammer for både faglig og sosial utvikling.

Yrkes- og studieforberedende kompetanse Veien til teknisk kompetanse, et unikt videregående skoletilbud og spennende yrker! TRIVSEL ER NØKKELEN TIL ALL LÆRING KUNNSKAP ER NØKKELEN TIL GOD ØKONOMI

frana.vgs.no Telefon sentralbord: 71 26 64 00 Adresse: Bøen 22, 6440 Elnesvågen Lik oss på Facebook: facebook.com/Franavgs

Biblioteket

Kantinen

Fræna vgs

Yrkes- og studieforberedende kompetanse, YSK Studiet som gir spesiell studiekompetanse og fagbrev på 4 år


”YSK er et fireårig løp, der en er på skole og ute i praksis annenhver uke. Når jeg er ferdig, har jeg både fagbrev og spesiell studiekompetanse.” Marcus Bjørseth

1. KLASSE: VG 1 • Yrkesrelaterte fag • Matematikk 1T • Engelsk • Naturfag • Yrkesfaglig fordypning YSK er det rette valget for ungdom som VIL noe med utdanninga si. • Teoretisk opplæring i skole kombinert med praktisk opplæring i bedrift – annenhver uke. • Dobbel kvalifikasjon: Både fagbrev og studiekompetanse. • Lønn under utdanninga. Videre utdanning Etter 4 år som YSK-elev kan du velge mellom mange yrkes- og utdanningsveier. YSK-utdanninga gir bl.a. grunnlag for opptak til: • Universitet • Høgskoler

YRKES- OG STUDIEFORBEREDENDE KOMPETANSE, YSK Fræna videregående skole tilbyr YSK for byggfag og mekaniske fag. Utdanninga er først og fremst retta mot deg som ønsker å studere på høgskole eller universitetsnivå og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør, men den passer også for andre studier. Du kan også fortsette som fagarbeider i bedriften etter avlagt fagbrev. Utdanningen inneholder alle fagene som er nødvendig for opptak til høgskoler og universitet på generelt grunnlag, samt full fordypning i matematikk og fysikk. Forkunnskaper Det blir stilt krav om forkunnskaper til inntak ved YSKutdanningen. Fra ungdomsskolen må søkerne ha minimum karakteren 4 i matematikk og naturfag. Den praktiske opplæringen foregår i industribedrifter i fylket, og elevene må derfor også ha interesse for praktisk teknisk arbeid.

• Ingeniørhøgskoler • NTNU i Trondheim • Universitet og høgskoler i utlandet

”Grunnen til at jeg valgte YSK, er at jeg så på det som ei bra mulighet til å lære masse nytt. For oss som går YSK er det kun mulig med realfag, og man må ha fire i matte og naturfag for å komme inn, så man bør like de faga. Da er dette helt topp!” Sofie Høyer Langbach

2. KLASSE: VG 2

4. KLASSE: VG 4

• Norsk

• Norsk

• Matematikk R1

• Fysikk 2

• Engelsk

• Historie

• Yrkesrelaterte fag

• Kroppsøving

• Yrkesfaglig fordypning

Det er valg av lærebedrift som avgjør hvilket fagbrev du kan ta: tømrer, betong, mur, stillas innenfor byggfag eller industrimekaniker, plate/sveis, maskinering eller montering innenfor mekaniske fag.

3. KLASSE: VG 3 • Norsk

Vekselvis i bedrift og i skole

• Samfunnsfag

Utdanningen forgår vekselvis i bedrift og i skole annenhver uke. I perioder i de tre første årene er det noe mer skoleundervisning. Elevene får lønn for arbeidsperiodene, og forplikter seg til å følge bedriftenes ferieordning.

• Matematikk R2 • Fysikk 1 • Kroppsøving

Generelle opplysninger om YSK finner du på TAF.no

Profile for Tibe

Fræna VGS linjebrosjyrer  

Fræna VGS linjebrosjyrer  

Profile for tibemolde