Page 1

Ti anDeМа к едониј а

у л: Ант онПопов( Ог ња нПрица ) бр: 33Ск опј е т ел: 078600003


1

3

2150

2294 2294

2294


СУПЕРАГ ЕНТОТ“ VI T AMI NC” ес пециј алис твос очувување намладос т а

1. Коз мет ичко млекоз ачис т ење Нежној ачис т ик ожа т ана лице т оодне чис т от иии шминк и. Вит а минотЦј а з а ј а к ну в ак ожа т ас о з а шт ит нис в ој с т в а , ј аос в ежу в аирев ит а лиз ира .

2. Ос вежувашкит оник Вис т инс к ав ит а минс к а ек с плоз иј аипомош з аде х идрира нак ожа

Вит аминC

ј ашт ит ик ожа т аодшт е т нивлиј а ниј а с т иму лирас инт ез анак ола г ен ј аподобру ваела с т ичнос т анак рвнит ес а дови

466 3. Лес нахидрант накрема Обез беду в апродолжена х идра т а циј анак ожа т аи ида в аз дра виз г лед

466

677 4. Кремаз аочниконт ури Спре чу в апој а в анас ит ни брчк ииг ина ма лу в а т емнит ек ру г ов и.

581

Марамчез ачис т ење 5. Кремз алицез аобновување 6. Обез беду в ах ра нењеи х идра т а циј анак ожа т а , с пре чу в аиг из а т ег ну в а ма лит ебрчк и

226

466


Г рижаз ат елот оDo l c eVi t a

Dol c eVi t a 4 1

2

3

Добра т аодприрода т а , Сена ј добриз ат ебе! Арома т афа с цинира , т ек с т у рит епок ору в а а т , т ис ена с ла ду в а ш… 1. Тушг ел«Дес ертодмандарини» Свет лаирадосна, нежна, слат каароманамандарина, кој аосвежуваибодри. Г елотј ачист иит ониз иракожат а, ј арас чист увасвест аи помаг авоборбат ас оуморот . Код:33701,200мл

О ДЕ Н !

373

4

П Н Е ТД О ИВ Ж ОК Д А СЛ Т О Ј ТВО

Кремсуфлез ат ело «Дес ертодмандарини» Нежниоткремсуфлес ободречка шемет нааромаќет иподари вист инскоз адоволст воирелакса циј а. Лесновпивај ки, кремотј ана ит икожат аправеј ќи влажнуваишт ј амекаикадифена. Код:33705240г

692

2. Кремт ушг ел«Чоколаднафантазиј а» Кремсуфлез ат ело Из борз аљубит елит енаблаг от о! «Чоколаднафантазиј а» Восхит увачкиоткремт ушг ел Восхит увачкиотдес ертз ат вој ат акожа с опрекраснакремт екст ураќе одпрвиотмигќевез анес е г опрет ворикапењет ововист инско с освој ат аслат каарома. насладувањеиќеј анаполнибањат а Навлажнувај киишт ит еј ќиј а оопој наароманачоколадо. с аодсувост , воз душниоткрем Имарелаксирачкоисмирувачкодеј ст во кожат аобновуваии`даруваневерој ат но врзкожат а, правеј киј амаз накакосвила. ј чувст вонанежност . Код:33703,200мл Код:33707,240г 3. Тушг ел« Утринскокафе» Нај приј ат нот о, с ошт оможе Кремсуфлез ат ело«Утринскокафе» даз апочненовиотден– Мекат а, раст опенат екст уранакремот бодречкиит ониз ирачкит уш. г ообновуваопт ималнот онивона Доз волисиг от оаз адоволст во хидрат ациј анакожат апослет уширање, с екоеут рос от ушг елот« Ут ринскокафе» . бездаост аванит ут раг аодчувст вот о елотќет иј аосвежикожат а Г насувостист ег нат ост . иќеј аз добиес оаромат анакафе. Код:33706,240г Код:33702,200мл

373

692

373

692

373

692

Кремсуфлез ат ело«Питаодј аболка» 4. Кремт ушг ел«Питаодј аболка» т ежинскиотнеженкремодржување Нежност анаовошј ет оираз кошнат акрем Без ималнонивонахидрат ациј ана т екст уранакремт ушг елотќет иподарат наопт а, ј апот хранува, правеј ќиј а вист инскоблаженст во. Нежнат авоз душна кожат ат номека, еласт ична пенаделикат ној ачист икожат а, дарувај ќи неверој от рај ноаромат из ирана. и`мекост , нежностилеснаароманалет о идолг Код:33708,240г Код:33704,200мл .


Ма жотеенерг иченирешит елен. Т ој ена в ик на тдаг идос т иг ну в апос т а в енит ецели. У с пе х отенег овелемент ! Е к с клу з ив ноз ав ис т инс к ит ема жи, с ос иленду хис иг у рнив ос ебе, у ник а т нипроду к т иT i a nDe . . . З анов иподв из и! 5. ПарфимиранаводаDomi nanc e Живиопт имист ичкипарфемз а с овремениотмаж, вешт а комбинациј анановит емодерни т енденцииис опст венст ил.

1247 1. Парфимиранавода Abs ol ut eLady Акт ивнаинежна пикант ноцит ронскаа ромаз аженст венат аи з аводливат а.

2. Парфимиранавода Cr i s t alLove Воз душна, цвет на ненамет ливааромаз а дрскат аипривлечнат а

1330

1215

4.ПарфимиранаводаGr eenFr es h Блескаваарома, ист каенаодбукет одег з от ичницвет овииз ачини з анежнат аипрефинет ат а. Код: 70107,30мл

699

3. Парфимиранавода MyAngel Прекрас енбукетод цвекињазаромантичната иинспириранатаодљубов.

1262

6. ПарфимиранаводаPower Раскошна, елег ант наарома з ас олидниотмаж, наког оне мует уѓ очувст вот оз аенерг иј а, чувст вот оз аст иликаприциоз ност .

1136


е! т! а! ос вот! авј иј и н г р ж р ч д е з е н н е е е ов ктив овеќ олг веќе а п д о а п а а З З а З З Чај НОНИ Имаз а шт ит ноде ј с т воврзорг а низ мот иеиз ворнак орис нивит а минииминера ли. Ча ј отеос обенок орис енз алу ѓ ек оира бот а т пок ра ј к омпј у т ер, к оис еиз ложенина неповолниек олошк иу с лови, к оиприма а т лек ови/ г ина ма лу вас пореднит еефек т и/ . НОНИечу дес нос редс т воз априродна подршк аназ дра в ј е т о, з ау с ог ла с у ва ње намент а лна т аифиз ичк а т ас ос т ој ба , з аподобру ва њенах ормона лниоти енерг е т с к иотба ла нс , з апреброду ва њена с т рес от , депрес иј а т аилошот ора с положение.

З Апроиз водс т вонача ј отнаT i a nDe-Нони, с ос т ој к ит ес едобива а тод на ј чис т ит емес т анапла не т а т а в у лк а нс к иотос т ровХа ина н. Пла нт а жит е с еобра бот у ва а тнат ра дициона ленна чин, врзпринципотнаек оз емј оделие, безх емис к ииминера лнипрепа ра т и. Сек орис т а тединс т веноодредениѓ у брива и80%одра бот а т ас еоба в у вара чно. Собира ње т онаплодовит еецелог одишен процес , воз а вис нос тоднивнот оз реење. З апроиз водс т вот онача ј отс ебира а т плодовис омле ченцве т , воова афа з анабербас еобез беду вас одржина с ома к с има лнобиолошк иа к т ивнис ос т ој к иинивнаа к т ивнос т . Плодовит ес ес у ша тнаопт има лнат емпера т у раз адас е с очу ва а тс ит ек орис нис ос т ој к и.

5243 емио т ис ес тс т а и н с л т о з а п р т , в т о и е л ра и рег у ни а а ет п иј л а в ј т а о лу но ку ва . с ворн ма е.Целос от г на етв ла н о б и г и н т , ф е т а мо полож а Имаг тпре низ с им а ра ира и а нао а ј т и г жед енер Зеленчај ПРОЛЕТНААРОМА Бог ат ат акомпоз ициј ана чај отќевиот криевист инско волшебст воодс енз ационални вкус ови: одлес енцвет ендо плодовомеднапосласт ица. ноненамет ливаарома. Силна, Код120101,8г ,

226

Зеленчај ЗЛАТЕНЖЕНШЕН Овојчајез бог ат енс оприроден имуност имулат орженшен, благ одарениенакојима пикант енвкусимног у кориснисвој ст ва. Ј аосвежува иподобрувавит алност а.

287

Зеленчај ЧИСТЗВУК Овој ча ј ќ евиот к риецела х а рмониј анаприроденбу к е т . Првенс т веноча ј отемног у з а с ит ен, ноис т овременое лес ен, ос вежу ва чк ии а инс т евен. т

265


БЛАГ ОРОДНОМАТ НО

Е ФЕ КТнаКАДИФЕ

СЕДЕ ФНОСЈ АЈ НО

Инов а т ив нат е х нолог иј аPr oVi s a geз ат в ој идеа ленма ник ир Феномена лнаот порнос т Видлив ара с к ошнос тнав из у елниефек т и Пот полнопок рив а њеу шт еодпрв иотс лој Брз ос у шењев една шпо на нес у в а ње т о

ХОЛОГ Р АФЕ НЕ ФЕ КТ СУПЕ РОТ ПОРНОСТИБЛЕ СОК

З ВЕЗ ДЕ НБЛЕ СОК

796


Т воит ет репк ипоес т ет с к ипа тќ ес т а на т подолг и15%, пообемни 30%, поиз ра з ит и100% “ Пос т иг на т иотефек тев идлив21ден”

140

1520


Г икорег ирамалит енерамнини Г арант иралес нос тикомфорт Нес ениз абележуваналицет о

Компакт напу дра Пу драс опрог рес ивна форму лаз ак омот нос т . Сеа да пт ирас о ес т е т с к иотт оннак ожа т а

885


491


Карминз аус ни Лес ноима з нос ена нес у ванау с нит е,             обез беду ва ј ќ иодржливинт енз ивенс ј а ј .        

441


Ис печенис енки Модерни, из ра з ит елнибои ис а т енс к ис ј а ј !

677 Комплетс енкиируменила Сенк ит ес олес наифина т ек с т у рада ва а тс пек т а к у ла рна с виленапок риенос т

817

Бронз еноруменило Ис клу чит еленз ла т енс ј а ј нак ожа т а Подвле ченаиз ра з ит ос тнацрт ит е Природнабој анале т ент ен

989 Коз мет ичкис унѓ ерз ашминка

176

Кремпу дра Неженс виленефек т Идеа лнапок риенос тнанес овршенос т а Лес ноира мномернона нес у вње


Соз да ва њена ефек т енпог лед с ог рижаз ас ек ој ат репк а

ма к с има ленобем неверој а т надолжина дла бок ибои

г ла му роз ноиз вит к а но Г ламуроз намас кара

1577

без г решнора с т ој а ние идеа лнодоз ира ње нас пира ла т а


Блес кавефект !

681


Т ушз аочи

362

337

724


674


140 小

681

294


4. Моделирачкичет кичкиз ат репки Прог рес ивнаполимернаформу ла з амомент а лнак орек циј анат репк ит е. Сна бденас опра к т ичнас илик онс к аче т к ичк а .

935


383


Сенз уалниус ниишармант енпог лед-

изг лед, којнеможеданесепримет и.

892


Моливз аочииус ни

194 Mi s sT eRi aЛакз анокт и Брз ос ес у шиилес но с ена нес у ва !

280 Бис еренс ј ај з аус ни Г у с т а т ас едефнат ек с т у ра да вабог а тс ј а ј иволу мен

194


1. Хидрантентоникзалице, , Алое” Неверој ат енефектнапродолженахидрат ациј а.

681

2. Баланс ирачкит оник з алице, , Алое” Непов т орливочу с т вона с вежинаиела с т ичнос т .

720

3. Баланс ирачкадневна крема, , Алое” Свежиидеа лениз г лед.

788


4. Кремпеназ амиење( ант иакни) , , Алое” З дра вомиење: з а бора ве т ена з а т ег на т ос тиа к ни.

674

5. Кремг елз амиење, , Алое” Чис т от абезмрс енс ј а ј .

652

7. Млекоз ачис т ење Внима т елној ачис т ик ожа т а , з а па з у ва ј ќ и г иpHих идроба ла нс от .

674

8. Хидрант надневнакрема с оSPF12 Нежнос тнак ожа т аиз а шт ит а одфот ос т а реење.

824 6. Хидрант ент оникз алице Хидра т а циј аит онира њес оединс т вен ефек тнак а дифе.

724


1. Кремпеназ амиење ( ант иакни) , , Мас лина” З дра вак ожабезцрнит очк и имрс енс ј а ј . Е к с т ра к т отод ма с линаида вамек ос т нак ожа т а .

796

2. Лес ененерг ет с кикрем ( ант ис т рес ) , , Мас лина” Произ водз аит напомошпри пој а ваназ на цинау морнак ожа .

1039

3. Лонс ионз адлабинс кочис т ење налицет о( ант иакни) , , Мас лина” Внима т елнодаз а чис т и?Илидла бинс к идаис чис т и?Лонс ионотодма с линаможес е` одедна ш.

853


Навлажнувачкакремс о , , с вилендопир” Г иот с т ра ну вас ит ез на цина де х идра циј а , г ииз ра мну ва брчк ит е Хидрант накремаз алицес о 24час овнодеј с т во Е к с т ра к т отода лоеобез беду ва з бог а т енах идра т а циј а , авит а минотЕј ачу вас вежина т аи мла дос т анак ожа т а .

1036

Ноќнакремаз а рег енерациј а Ак т ивниотс ос т а внеда ва можнос тдас еиз г у би мла дос т а .

792

1021

Навлажнувачкакремс о , , с вилендопир”

36

Кремаз аз ацврс т ување из ат ег ањеналицет о Ј ас т ег ак ожа т аиг и из ра мну вабрчк ит е

1104

Акт ивнаес енциј апрот ивбрчки Су перк онцент рира нприроден с ос т а вз ак орек циј анабрчк ит е с овидливрез у лт а т

907


Кремг елз аоколуочит ес о биоз лат о( лифт ингефект ) Ј ана ма лу вапот е ченос т а . Г иот с т ра ну ват емнит е к ру г овиок олуочит е.

986

Кремг елз аоколуочис о з лат о( ревит ализ ациј а) Кремг елз аоколуочит ес о биобиоз лат о( прот ивбрчки) Видливог ина ма лу ва брчк ит е, ј авра ќ а ела с т ичнос т анак ожа т а .

986

986 Г елз аоколуочипрот ивбрчки Соз да денпоединс т вена т е х нолог иј а , г ис оедину ва на ј с илнит ес ос т ој к из а подмла ду ва ње, ре т инол, к ола г ен, биох ила ру онова к ис елина .

1301


Дос т ој наз а менаналу к с у з нит епроцеду ри вос а лонит ез ау ба вина Ак оредовној ак орис т ит енавоз ра с т30+г од ќ еи`обез бедит енак ожа т аподмла ду ва чк иефек т

Почу с т в у ва ј т ег оде ј с т вот онау ник а т на к оз ме т ичк ама с к анаба з анапрот еиниодс вила

Можедас ек орис т инабилок ој авоз ра с тз а к а к оит напомошврзде х идрира нак ожа

Кожат авииз г ледас венат оиг рубо? Пилинг отмомент алноќег иреши т иепроблеми!

903 2. Пилингг елз алице( деликат ен)

3. Пилингг елз алице( акт ивен)

878 4. Пилингг елз алице( акт ивен)

36

1. Хидрант намас кас о прот еиниодс вила

401


миење

981

901


њенабрчк ит е.

1104

1111

природно

1117

1061

1043


ат а

986

Г ирег енерираклет кит ена Г ииз маз нува т екст ура. Г онамалуваобемотна

1240

1133

971


7

8

6

5

Ј ас пречувапој ават а

1240

670

896

1240

33


Корективна

918 Ког ас еупот ребува?

п

301

380 ш


Концент риранат ас одржина одприроднис ос т ој киобез бедува:

МОМЕНТ АЛНО Г оподобру ваиз г ледотнак ожа т а

Дла бинс к иј аподх ра ну ва овена т а т ак ожа Кле т очнарег енера циј аи обнов у ва ње

ПРОДОЛЖЕНО Норма лиз ираз дра вавит а лнос тнакле т к ит е

Рег енерат ивенс ерумвокапс ули

1577

Соз да ва њеназ а шт ит нафу нк циј а наепидермис от


х иперпиг мент а циј а т аис чез ну ва

531

531


531

531

прот ивбрчки к омбинирас вој с т ва т а

531

586


1. Млекоз ачис т ење прот ивбрчки Да в ас в иленефек т .

573

2. Пилингз алице Г иу бла жу в абрчк ит е.

624

3. Мулт ифункционален лос ионз алице Ј ав ра ќ аела с т ичнос т а ис в ежина т а .

667

4. Хранливакремапрот ив брчкис омат иранефект Пот х ра ну в а , г ина ма лу в абрчк ит е ипинг ме т а циј а т а .

624


624

даваатс ј ај .

ње от оцит е.

1319


д е т о к с и к а ц и ј а Фит очај с обеломанз апрочис т ување Фит очај з ас т омакс оалт еи Фит очај з акрвнит ес адови наорг аниз мот с одет елинка оча ј отс одржик омплек содбилк ик оиј а оча ј отг онорма лиз ирав а рење т о, ј аподо- Фит Е фик а с напомош з ак а рдиов а с к у ла рниз а бо- Фит в а а тнорма лна т ара бот анас ит еорг а в ара бот а т анас т ома чноцрев ниотт ра к т . подобру лу в а ња . Фит оча ј отс одржих а рмоничноодбра н бру ав а рење.Сепрепора чу в аз анорма лиз ив аз аобнов у в а њенафу нк циит ена низ к омплек сод билк и,шт ит е ј ќ иг оз дра в ј е т оод Сепримену њенара бот а т анас т ома чноцрев ниотт ра к т т ома чна т ас лу з ницаицрев а т а ,з аот с т ра ну - ра к а рдиов а с к у ла рниз а болу в а ња .Сепрепора -с илноде т ок с ик а ционоде ј с т в о. а њенаме т еориз ма т а , к ис елинит еиподждр-иимас чу в аз апрофила к т ик аик а к опридру жнат ера -в иг ну в а ње т о. пиј ас к ороприс ит ек а рдиов а с к у ла рни болес т и. 45г ерк ес ичк и 30филт

677

45г 30филт ерк ес ичк и

677

45г ерк ес ичк и 30филт

677


д е т о к с и к а ц и ј а Фит очај с о, , Маг арешкит рн“ з ацрниотдроб Фит оча ј отс одржик омплек содбилк и, к ои има а т дла бинс к оих епа т опрот ек т орно де ј с т в о.Сепрепора чу в аз апрофила к т ик а на црниот дробижол чно-пров однит е па т ишт а , ј арег у лирара з мена т ана ма т ериит е

45г 30филт ерк ес ичк и

677

Фит очај з ас иленимунит ет иопштт онус, , Т ибет с каКолекциј а” Фит оча ј отг оз а ј а к ну в аиму нит е т от , г иот с т ра ну в ат ок с инит еодорг а низ мот . Сепрепора чу в аз аподобру в а њенара бот а т анас ит ев ит а лнис ис т еми, в оорг а низ мот: в а рењенах ра на т а , црниотдробжол чк а т ау рина рниотт ра к т , к а к оиз анорма лиз ира њенара з мена т ана ма т ериит е. Силнопрофила к т ичк ос редс т в о прот ивобра з у в а њенак а мчињав обу брез ит е ижол чк а т а , к а к оинив ноу ништ у в а ње. 45г 30филт ерк ес ичк и 677

Фит очај з абубрез и Билк ит ек оис ев ос ос т а в отнача ј от , г из а брз у в а а тпроцес ит енас а мопрочис т у в а ње наорг а низ мот ,пома г а а тдас еот с т ра на т непот ребнит ет е чнос т и,г илик в идира а т от оцит еиј арег у лира а тра бот а т анабу бре з ит еимочниотме у р. Пома г а а тз аг у бење нав ишокк илог ра мииг онорма лиз ира а т ба ла нс отнав ода т ав оорг а низ мот . 45г 30филт ерк ес ичк и

677


3487


На нес е т е

од

3487


1362

1749

УШТ ЕЛИСТ Р АДАШ ОД НЕ СОВРШЕ НАКОЖА? S OL UT I ON ЕИЗ ВОРНАТ ВОЈ АТ А НЕ ПОГ РЕ ШЛИВОСТ!


Т вој а т ас овршенак ожа

и“ п

874

194


г о

692

624

706

849

204

695


чжи

57

108

90


537


179

537

541

541

541

556

452

452

452


351

351

351


383


498

т

498


222

222


222


1. Т ониз ирачкакреммас ка„ Синовилс ониј а” Обез беду вас илноиз ра з енит ониз ира чк ис вој с т ва . , , Синовилс ониј а “ебог а т ас офла воноиди, ј а чу вак ожа т аодпредвременос т а реењеимик роби.

2. Смирувачкакреммас ка« Кала» Ка ла т аида ванак ожа т аединс т вениа да пт ивни с вој с т ва , с оз да ва ј ќ иприродназ а шт ит апрот ив а г рес ивнот овлиј а ние. Брг уг иот с т ра ну ва ра з дра з не т ос т аицрвенилот онак ожа т а .

222 Дне в нит ек ре мма с к и ќ ес епог рижа тз а у б а в ина т анав а ша т ак ожа . Брз оие фик а с ној а ов л а жну в а а тк ожа т а , ј а в ра ќ а а тв ит а л нос т а ире г е не рира а т .


204

204

204


226 204

х идра т ира , ј аз а ј а к ну вак ожа т а ,

204


Ј ах ра на тк ожа т ас овит а мини, минера ли иа минок ис елини Да ру ва а ту добнос тис вежиз г лед

201


Коз мет ичкис унг ерз ачис т ење

инки“ мног уу ба вој аос вежу ва а т иподмла ду ва а тк ожа т а .

201

т

201

201

201


ХР АНЕ ЊЕНАКОЖАТ АСОАКТ ИВНИСОСТ ОЈ КИ

ЧЕ К ОР од

208

208


ПРЕ НОСНААКТ ИВНИСОСТ ОЈ КИДЛАБОКОВО КОЖАТ АИЈ АКНЕ ЊЕНАРЕЗ УЛТ АТ ИТ Е

ЧЕ К ОР

143

од

143

от

208

208

208

208


226


ен

473

1520

1129


1753

183


Чис т о у жива ње

487

487

487


г ра

226

194


од

194

од

986

нара з мена , г иот с т ра ну в ат ок с инит е

247


од

703

от

710

вашат а

703

148

Солз ат ело, , Роз а” Ма лит ек рис т а линас олт аќ ег иот с т ра на т мрт в ит екле т к и, с т иму лира ј ќ иг опроцес от нарег енера циј а . Е т еричнот ома с лоодроз а прек ра с ној ана вла жну в а , ос в ежу в а иподмла ду в ак ожа т а .


, , Слат кис оништ а“

172

о т

172 172 172 172

172 Солз ат ело, , Лис тодроз а“

172

100


, , Свиленароз а“ роз а

2

903

903

631

631


Е к с т рабог а т иотра с т ит еленс ос т а в г ис т иму лирабиоа к т ивнит ез онина с т опа ла т а , дез инфек цираиима а рома т ера пев т с к оделу ва ње.

Мик рог ра ну лит еоджеле т оприј а т но ј ама с ира а тк ожа т анас т опа ла т а , лек у ва ј ќ иг ирефлек с ог енит ез они.

Заг ревачкиделувананоз е

366

366

430


Здравс т ав

Коз мет ичкаемулз иј аз афит офлас т ерз ат ело Wut ong Де ј с т в о: У ник а т нак омбина циј анаприродниес енции, мириз лив има с лаис миру в а чк има т ерииг оз а ј а к ну в а их ра ниепидермис от , ј аот с т ра в аболк а т ав оз г лобов ит еи ну му с к у лит е. Делу в ак а к оу биец наболк а т а . Ј аподобру в алоша т ацирк у ла циј анак рв т аи пра в иа нт ив ос па лит елни ефек т и Код:30104,5бр.

358

Милениуминаназад,вот радиционалнат аист очнамедицина луѓ ет окорист елеоблог иодмеленибилкиит ревкизаболнит емест а. Такаг инамалувалеболкит еисимпт омит енаост еопороза,ост еохондроза, арт рит , арт роза, мускулнозг лобнипроблеми.Денест аат радициј аепослужена одTi anDeкаког от овпродукт лековит ифласт еризаот ст ранувањенаболкат а. Восовременот осекој дневие,оваееденудобениквалит ет енмет од

Фит офлас т ерз ат елоDongFeng

Де ј с т в о: г она ма лу в ав ос па ление т ов оз г лобов ит е, г ос пре чу в ау ништ у в а ње т онарс к а в ица т а , ј а подобру в апропу с т лив ос т анак рв нит ес а дов и

Коз мет ичкаемулз иј аз афит офлас т ерз ат ело J i anKang Де ј с т в о: г их ра никле т к ит е с ок ис лород, имаа нт ив ос па лит елноде ј с т в о, г ос т иму лираме т а боличк иотпроцесв о т к а т а , ј ана ма лу в аболк а т а кле

401

487


Фит офлас т ерз ат елоZhui Feng Де ј с т в о: имаа на лг е т с к и, а нт ив ос пла лит елен . ефек т , ј аподобру в алоша т ацирк у ла циј анак рв т а

Фит офлас т ерт елоTi eGao Де ј с т в о: Имамоќ ноа на лг е т с к оиа нт и в ос па лит елноде ј с т в о. Ис клу чит елноефик а с ен з аболк ив ок ичмениотс т олб, рев ма т из а минев ра лг ии.

Дет окс икационенфлас т ерз ас т опала Mas t erHer b Е фик а с ног иот с т ра ну в аот ров ит еишт е т нит ема т ерии, г оз г олему в аиму нит е т отиј ав ра ќ аенерг иј а т а . З апрочис т у в а њенаорг а низ мот з а лепе т енас т опа ла т а . З афок у с ира ноле чењез а лепе т енас т опа ла т а

инапроблема т ичнит ез они.

186

287 420


а циј а с к рела а н ж и р г з е Б

е виноз дра сиз ону Одличент

а т ожа тнак ос ек м и а ј и г р е лнаен а Вит

Фит ос олз аноз е, , Кинес кит ревки” Фит ос олз аноз е, , Чај нодрво” Фит ос олз аноз е, , Лаванда”

129

129

147


Фит ог елз аноз е , , Славит он” Г из а з дра в у в аѕ идов ит е нак рв онос нит ес а дов и Ј аподобру в амик роцирк у ла циј а т анак рв т а Г иот с т ра ну в аз а мороти от оцит ев оноз е т е Г ов ра ќ аз дра в ј е т онаноз е т е ичу в с т в от оналес нот иј а

648 Г елз амас ажа с омедицинс каживот инс ка жолчка, , Орт офит ”

Сек орис т ик а к она дв орешно а на лг е т с к ос редс т в о От с т ра ну в ав ос па лениј а наз г лобов ит еирбе т ниот с т олб Ј аподобру в амик роцирк у ла циј а т анак рв т а Пома г адас еобнов а тс в рз нот о ирс к а в ичнот от к ив о

648


1469


1. Пилингодкожаимас тназ миј а

463

Џинчај одѓ умбир Ј аа к т ив из ирара бот а т анав на т решнит е орг а ни,ј ау брз у в ара з менанама т ерии подобру в ав а рење т о, прочис т у в аод т ок с инииз г у ри.

140

2. Кремз аноз ес оз мис камас т

426

3. Кремз арацес оз мис камас т

407

4. Превент ивенкремс оз мис камас т

148

5. Рег енерат ивенкремз ас т апалас оз мис камас т

148

Биолошкиакт ивендодт аоквоис хранат а КИНЕСКИЗРНАОДКАФЕ Моќ ноде т ок с ира чк ос редс т в о. Ант ра х инонит е/с енз оидит еАиВ/ к оишт о с еос нов ена к т ив енк омпонентнапроду к т от , г иподобру в а а тв а рење т онах ра на т аиј а с т иму лира а тперис т а лт ик а т анацрев а т а .

57


151 Пот хранувачкихидрат ант енкремз араце

154

247

бис ер

247

247


190

Е к с т ра к т отодпе чу рк а т аќ еј а из ма з нив а ша т ак ожав от ек от

407

259


г и из г лед.

839

т ониз ира чк ик ва лит е т и.

839


Г ос т иму лираа трас т отнакос а т а, г ос т опираа ткос опадот Пот х рануваа тиг ивраќаа тз дравј ет оиубавина т а

1050

1050

1104


1. « Шоуву»з начи« з ашт ит аодпобелување накос ат а» Ј ашт ит ик ос а т аодпа ѓ а ње, ј арег енерирапо бој а дис у в а њеиошт е т у в а ње.

3. ПодмладувачкиШампонс оекс т ракт одбилкат ашоуву Г ообнов у в апиг мент отшт ит иодпроменит е одв оз ра с т аГ ос пре чу в апобелу в а ње т о ик ршлив ос т а .

803

742

2. Шампон шт ог из ај акнувакоренит е с оекс т рактодг абалинчжи Инт ез ив ног опот х ра ну в а к оренотивла к нот о.

620

4. Подмладувачкибалс амз акос а с оекс т рактодбилкат аШоуву Ј аз а шт ит у в ак ос а т аод побелу в а њеик ршлив ос т .

634


790

прв у т .

пој а в а

938

Комплетпрот ивпрвутодженшен:

889


Ба ла нс ира ниотк омплек сз анег у ва ње одс обра нит ебилк ипоз а к онит ена т ра дициона лна т аис т очнамедицина бла г от ворноделу ванак ос а т а

888

1271

Г ос т опираопа ѓ а ње т о Обнов ена пинг мент а циј а т а Кос а т аиз г ледаз дра в о инег у в а но

белеењенакос ат а

1271

888


1093

1093

Чис т ак ос абезпрв у т З дра в ик орени Боженс т в енс ј а ј Рег енерира нас т ру к т у ра Силаив олу мен


5. Рег енерирачкишампонпрот ив кршливос т, , Овошнаенерг иј а“

509

1. Крембалс амз акос а, , Ј аг ода“

570

2. Крембалс амз акос а, , Папај а“

570

3. Крембалс амз акос а, , Г уава“

570

4. Крембалс амз акос а, , Жожоба“

570


с ј а ј .

509

649


Женс к оз дра в ј е Билк ит ез афит оча евит енак орпора циј а т аT i a nDeс ес обира а твоподножј е т о напла нина т аБелу х авоУ имонс к а т адолина . Именот а муа лт а ј с к ит еша ма ниприг от в у ва а т с мес иодре т к идивира с т ениј а . У имонс к а т адолинаебла г ородномес т овос рце т онаАлт е ј чис т оинедопрено одцивилиз а циј а т а . Пла нина т аБелу х аеедноодна ј моќ нит еенерг ис к имес т авос ве т от , . лоцира на наедна к вора с т ој а ниеодче т ирит еок еа ни. Билк ит е, из ник на т ивот а адолина , с ес о4до12па т и повис ок абиоа к т ивнос тодис т ит ебилк и, из ник на т инадру г ик ра евиодс ве т от

Фит очај с окинес ка анг еликаиорт илиј а Сепрепора чу ваз аз а шт ит аод вос па лит елниз а болу ва њена женс к иотполовс ис т ем: ендоме т риоз а , с а лпинг ит , менора г иј а ( обилнаменс т ру а циј а ) , на ру шу ва њенаменс т ру а лниот циклу с , менопа у з а , з а болу ва ње нај а ј ницит е.

Фит очај с окинес ка анг еликаифилипендула Сепрепора чу ваз аз а шт ит а одз а болу ва њенаженс к иот половс ис т ем: фиброз ноцис т ичнама с т опа т иј а , ендоме т роз а . Г оз г олему ваодбра нбениот с ис т ем. филт еркес ички

филт еркес ички

677 Фит очај с окинес ка анг еликаиз лат енкорен Сепрепора чу ваз аз а шт ит аод з а болу ва њанаженс к иотполов с ис т ем: бениг нит у моринаг енит а лиит е, ендоме т роз а , з ас т илира њенарег енера циј а т а му нат к ивот о филт еркес ички

677 Фит очај с окинес ка анг еликаис олвиј а Билк ит еодплодовит ево с ос т а вотнаовој ча ј г оз а ј а к ну ва а тженс к иоторг а низ а м г ина ма лу ва а тпој а вит ена к т ериу м, има а тс миру клима ва чк оде ј с т во, одржу ва а т опт има лнох ормона лно ниво, ј аз г олему ва а тра бот о с пос обнос т анаорг а низ мот филт еркес ички

677

677


Т енкат анишкаоддлабокат адревнос тг о поврз уванашиотакт ивенс овременживотс о т ај нит енакинес кат амедициназ акакодаг о чувамеженс кот оз дравј еСег ат иет ај нинис е дос т апнинас екој однас Па т ент ира нит ефит ок омпоз ициинавлошк ит ес е с оз да дениврзос нованабес цене т ит ез на ења нак инес к а т арефлек с от ера пиј а

апопречуваат Помаг аатдас еобнови Г онормализ ираат Ј живот нат аакт ивнос т з драват а кис елобаз ниот напат ог енит ебакт ерии микрофлора баланс

1. Секој дневнивлошкис обилки , , Нефрит евас вежина”

434

2. Суперт енкивлошкис обилки , , Нефрит евас вежина”

401

3. Суперт енкихиг енс кивлошкис омент ол , , Нефрит евас вежина”

355

4. Ноќнивлошкис обилки , , Нефрит евас вежина”

405

5. Секој дневнивлошкис оекс т ратодалое , , Нефрит евас вежина”

434

6. Секој дневнивлошки с обилкиимент ол , , Нефрит евас вежина”

7. Женс кивлошкис обилки з адневнаупот реба , , Нефрит евас вежина”


СИЛАТ А НА БИЛКИТЕРАБОТИ ЗА ТЕБЕИ ДЕЊЕИ НОЌЕ!

2. Женс кивлошкиз а 1. Секој дневнивлошки д н е в н а у п о т р е б а , , Енерг иј анабилкит е”                                                                                                                 , , Енерг иј анабилкит е”

645

3. Женс кивлошкиз а ноќнаупот реба , , Енерг иј анабилкит е”

645 Ес клуз ивнафит омембранас орас т ит елни влакнаиекс т ракт иод48билки: Вис окс т епенназ а шт ит аодмик роорг а низ ми Дополнит елнос т иму лира њенабиоа к т ив нит ет очк и Сепрепорачуваат : Прииз ра з енипој а в инав ос па лит елнипроцес и З аз а шт ит аодг инек олошк ипроблеми

А АТ ИЈ ЕНЕРГ НАЖИВОТОТ

738 Секој дневнаженс ка влошка , , ЕНЕРГ ИЈ АНАЖИВОТОТ” Содржиу ник а т нафит о мембра на . Спос обнос тз а норма лиз ира њенафу нк ционира ње т онаорг а нит е в ома ла т ак а рлица , делу в аа нт иба к т ерис к о, а нт ив иру с ноиа нт ив ос па лно.

161 Воилј а да ле т на т аис т ориј а , ис т очна т а медицинаимас т ек на т ок олос а лноис к у с т во. Именот оаис к у с т вок а к оиинова т ивниот ра з вој вофа рма циј а т а , нана у чницит еод Ис т окг овложилевоновит ез а шт ит ниженс к и влошк и, , Е НЕ РГ ИЈ АНАЖИВОТ ОТ ” Специј а лис т ит епоис т очнамедицинас е намис лење, дек апроцес отназ а шт ит а т ребадабидеприроден, пода ренодприрода т а . Меша вина т аод38билк иде ј с т в у ваврз женс к иоторг а низ а м. Е фек т отевос х ит у ва чк и!


Ма шк оз дра в ј е

Фит очај с от ес нолис наврбовкаилевз еа Ј аз г олему в ара бот ос пос обнос т аифиз ичк а т аиз држлив ос т , г оот с т ра ну в аз а моротичу в с т в от оназ а мор, г ос т иму лираиму нит е т от , г ообнов у в ат ону с отнаорг а низ мот , ј аз г олему в апот ент нос т аис ек с у а лна т аенерг иј а . филт ерпа к е т чиња

677

784

Фит очај с от ес нолис т наврбовкас омат очина Ов ој ча ј пома г аз абрз ообнов у в а њена с ила т а , з аодржу в а њенаенерг иј а т аифиз ичк иот пот енциј а л, бла г от в оренз ак в а лит е т от нас онотис ес пра в у в ас онес оница т а . филт ерк ес ичк и

677 Фит очај с от ес нолис т наврбовкамочуришенпет олис т ник Сепрепора чу в априос т а рих рониченпрос т а т ит , а деномнапрос т а т а т а , на ру шу в а њенас ек с у а лна т афу нк циј а . Ча ј отг ис миру в аболнит ечу в с т в аив ос па лениј а , г о от с т ра ну в ачу в с т в от онапе чењев оперине у мотиу ре т ра т а т а , ј аподобру в ацирк у ла циј а т ав ополов ит еорг а ниипрос т а т на т а жлез да , г из а с илу в апривле чнос т аипот ент нос т аицелос но г оз а ј а к ну в ама шк иоторг а низ а м. филт ерк ес ичк и

Неженг елз аделикат на г рижа Нежна т ак у пк ај аиз мива иомек ну вак ожа т а , долг орочнои`да ру ва финаприј а т наа рома вс т вонас вежина. ичу Идеа лноодг ова ра з ас ек ој дневна инт имнах иг ена к а к оз аженит е т а к аиз ама жит е.

677


Ра бот а , с порт , а к т ивниопт ере т у ва ња . . . Ма шк а т ак ожаимапот ребаодс пециј а лна г рижа !Ха рмонична т ак омбина циј аод природнис ос т ој к иодна ј новна у чен ра з вој , одличноќ ес ес пра вис о на дра з не т ос т аис у вос т анак ожа т а .

1. Г елз амиењез амажи

663


2. Кремз алице, машка

846

3. Балс амз апос лебричење

803

4. Кремз араце, машка

380

5. Мирис парфемJ os s

874


Е к с т ра к т отодба мбу сг оот с т ра ну в а в ос па ление т онанепца т аиг о с пре чу в анив нот ок рв а рење. бои

Т е чниотк а лциу мг из а з дра в у в анепца т аиј аот с т ра ну в а

253

имна шт е т инанепца т а .

346

253

520


, , Ј аболко“

172

, , Г роз ј е“


100%ода лу нит , минера лс опла нинс к ои в у лк а нс к опот екло, к ој г иот с т ра ну в а неприј а т нит емирис и, а нт ис епт ичк ои а нт иба к т ерис к ос редс т в о. Е к ономиченприу пот реба .

1629


ул: Антон Попов (Огњан Прица) бр: 33 тел: 078 600 003

Tiande 2014 katalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you