Page 1


СЪДЪРЖАНИЕ Серия ”Загадки и мистерии”....................................................................................................... 2 Серия “Послания от Космоса”.................................................................................................... 4 Книги на Нина Ничева.................................................................................................................. 19 Серия “Духовно усъвършенстване”....................................................................................... 20 Окултизъм и магия....................................................................................................................... 22 Серия “Кабала”............................................................................................................................... 31 Серия “Таро”.................................................................................................................................... 33 Серия “Астрология”...................................................................................................................... 37 Серия “Мъдростта на Изтока”.................................................................................................. 45 Серия “Жизнените енергии”..................................................................................................... 46 Книги на Мантак Чиа.................................................................................................................... 50 Новите деца.................................................................................................................................... 53 Книги на Дорийн Върчу.............................................................................................................. 54 Книги на Елизабет Клеър Профит........................................................................................... 62 Книги на Джил Едуардс............................................................................................................... 63 Серия “Здраве и дълголетие”................................................................................................... 64 Серия “Рейки”................................................................................................................................. 67 Книги на Даян Стейн.................................................................................................................... 70 Серия “Фън шуй”........................................................................................................................... 73 Серия “Фитнес и оцеляване”.................................................................................................... 78


Линда Бакмън Преди да се роди, всеки от нас е изготвил план на настоящото си въплъщение, избирайки своето семейство, културата, времето и жизнените обстоятелства, които в най-голяма степен ще послужат на духовния му напредък. Тази книга предлага един завладяващ личен поглед върху този необикновен процес, както и върху косми­ ческите връзки между нас и другите души, които излизат извън рамките на настоящия ни живот и времето. Заедно с д-р Майкъл Нютън, световноизвестен психоаналитик и автор на бестселъри, авторката е съосновател и преподавател в Института по психоло­ гия на душата Нютън. Ще излезе през май, 2011. ISBN 978-954-626-362-9

И

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ЛЮБОВТА

ОТГОВОРЪТ СИ ТИ

Мериън Уилямсън "Завръщане към любовта” е духовно напътствие, в което Мериън Уи­лям­сън споделя своите разсъждения върху "Курс по чудеса" и проз­ре­нията си за приложенията на любовта в търсенето на вът­ решен мир. Уилямсън разкрива как всеки един от нас може да стане чудот­во­рец, като приеме Бог и като изразява любов в ежедневния си живот. Неза­висимо дали физическата ни болка е в областта на взаимо­от­но­ ше­нията, кариерата, или здравето, тя ни показва, че любовта е мо­гъ­ ща си­ла, ключът към нашия вътрешен мир, и как чрез нейната си­ла можем да направим живота си по-пълноценен, докато съз­да­ваме един по-мирен и любящ свят за децата си.

Разкриване и осъществяване на вашата душевна цел М а й к ъ л Та м у р а Тази книга е духовно ръководство как да живеем живот, изпълнен любов, истина и състрадание. В нея авторът споделя своето позна­ ние за осъществяването на истинската цел на нашата душа, както и много примери от пътя на собственото си осъзнаване. Когато изгра­ дите храм на своята душа, вие ще се научите да разпознавате исти­ ната, да създавате чудеса в своя живот и да следвате най-висшето си призвание. Ще излезе през юни, 2011.

И

   стр Цена  лв.

СРОДНИ ДУШИ

С Е Р И Я

" З А Г А Д К И

РАЗБИРАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ПРЕЗ ВРЕМЕТО Ричард Уебс т ър Известният автор Ричард Уебстър е върнал чрез регресия стотици хора в техни минали животи. В резултат на това стига до извода, че всеки от нас има своя сродна душа. Да открием този човек не е невъзможно – просто трябва да се подготвим. Тази книга ви предла­ га: да изс­лед­ва­те теорията за прераждането, кармата и душата; специални медита­ции и упражнения, които ще ви помогнат да отво­ рите сърцето си за любовта и да привлечете своята сродна душа; истински истории на двойки сродни души от личния опит на автора като хипнотерапевт;    стр Цена  лв.

2

3

М И С Т Е Р И И "

М И С Т Е Р И И "

   стр Цена  лв.

" З А Г А Д К И

ПОВЕДИ ДУШАТА СИ КЪМ СВЕТЛИНАТА

д-р Майкъл Нютън В тази забележителна книга са разгледани различни случаи на хо­ра, приведени в състояние на свръхсъзнание. Докато са под дъл­бо­ка хип­но­за, те описват какво им се е случило между техните минали пре­раж­дания на земята. Те дават подробни описания на това: какво е да се умре; кого срещате веднага след смъртта; какво представля­ ва от­въд­ният свят; къде отиваме и какво правим като души; защо из­би­раме да се върнем в определени тела. След като я прочетете, вие ще постигнете по-добро разбиране за без­ смъртието на човешката душа и ще можете да посрещате все­ки­днев­ните предизвикателства с по-дълбоко чувство за цел. Ще за­поч­нете да раз­ бирате причините, стоящи зад събитията във ва­шия собствен жи­вот.

С Е Р И Я

ПЪТЯТ НА ДУШИТЕ


ПРИТЧИТЕ НА КРИОН

"Аз съм Крион от магнитната служба. Предназначението ми е да слу­­жа по определен начин в цялата Вселена, където има същества ка­то вас. Всички ние сме свързани помежду си и принадлежим към Ця­ло­­то, наричано от вас Бог. Вие сте частица от Бога и притежавате си­­ла­та да бъдете толкова възвишени от вашата страна на воала, кол­­кото сте били, преди да дойдете тук. С моя помощ ще получите въз­можността да видите резултатите от съчетанието на физичес­ко­ то, умственото и духовното за постигането на истинската наука. То­ва изисква умения, които вие все още не използвате напълно, макар ве­че да имате си­лата да ги развиете. Вие сами ги заслужихте."

В тази прекрасна книга Крион разказва за отделни човешки съще­ ства и техните реакции към специфични житейски обстоятелства. Той гово­ри за новите дарове, които можем да получим, докато навлизаме в настоящата Нова епоха. Съобщава ни добри новини за бъдещето и ни въвлича в едно вдъхновяващо и затрогващо приклю­ чение, което ни отвежда на такива места в ума и душата ни, които дори не сме си представяли до този момент.

 X  стр Цена  лв.

   стр Цена  лв.

к о см о са “

ПЪТУВАНЕ КЪМ ДОМА – Книга Пета

Мечтали ли сте си някога да седите в нозете на ангел или на велик учи­тел и да разпитвате за всичко? Е, това е същото. В първата книга Крион ни разказа много за механизма на нещата и какво означават за нас всичките нови енергии, но аз имам толкова много други ос­нов­ни въп­роси… както и читателите на Книга Първа. Не мога да про­пус­на тази въз­можност да продължа да питам, а вие можете да спо­де­лите отгово­ри­те, тъй като задаваните въпроси идват от мен и от не­колцина избрани читатели. Те са темата на настоящата книга.

Тази увлекателна притча разказва историята на Майкъл Томас, един на пръв поглед най-обикновен човек, който е роден в Минесота и понастоящем работи в Лос Анджелис. Той олицетворява образа на средностатистическия човек – и неговото неудовлетворение. След ка­то преживява инцидент, при който едва не загива, Майкъл е посе­ тен от мъ­дър бял ангел, който го пита какво всъщност иска той от живота. Той отговаря, че най-много иска да си отиде… У ДОМА! Тръгнете заед­но с Майкъл Томас на неговото метафизично пътуване към дома… това е прекрасно и паметно пътешествие, което ще запомните зави­наги!

   стр Цена 11 лв.

“ п о с л а н ия

о т

НЕ МИСЛИ КАТО ЧОВЕК – Книга Втора

к о см о са “

серия

КРИОН

о т

КРИОН

   стр Цена  лв.

КРИОН

КРИОН

АЛХИМИЯ НА ЧОВЕШКИЯ ДУХ – Книга Трета

ПАРТНЬОРСТВО С БОГ ­– Книга Шеста

Докато четете тази книга, ще осъзнаете, че целият й смисъл е да ви даде информация, която ще се превърне в упълномощаване за вас са­мите. Посланията на Крион идват при нас с най-чистата любов, коя­то някога сте изживявали. Духът ни говори като на равни, а енер­гията е позната и добронамерена; затова, ако усещането ви на­помня за дома, действително сте доловили истината за вашата същност.

Тази книга е посветена на Партньорството с Бог. Каква по значима цел може да има човешкият живот? В началото книгата ни подготвя с пос­ланието, че за всеки от нас има една златна стая, а в нея на трон седи златният ангел на нашата истинска същност. Винаги, когато поискаме, можем да седнем на този трон и да получим даровете на Духа. Затова поредицата от послания "Седнете на стола” е основопо­ лагаща за ця­ла­та концепция за партньорството. Представени са и откровенията на Крион за индиговите деца и две много могъщи качества на Новата епоха намерението и сътворението.

   стр Цена  лв.

   стр Цена  лв.

4

“ п о с л а н ия

ФИНАЛНАТА ЕПОХА – книга първа

Книга Четвърта

серия

КРИОН

5


КРИОН

В тази седма поред книга на Крион той ни представя вълнуваща ин­фор­мация, свързана с навлизането на хората и Земята в Новата епо­ха. Основното му послание е, че ние сме вечни и принадлежим към го­лямото семейство на Духа. Затова чрез тези "писма от дома" Крион и неговата група изразяват почитта си към всички хора на Земята, които са дошли, за да изпълнят плана, съставен от тях сами­ те, и да изведат планетата към следващото извисено ниво на съществуване.

В тази книга Крион продължава да предава невероятно съчетание от ин­формация за любовта и за физиката. Като използва притчи и науч­ни обяснения, за да ни помогне да разберем по-добре мно­ гоизмер­на­та физическа реалност, той ни насочва да намерим пътя към себе си като универсални същности, каквито сме били, преди да дойдем на Зе­мята. Благодарение на любящите и практически учения на Крион, идващи отвъд времето, нашето пътуване става много по-сигурно и прият­но. Той търпеливо насърчава разбиране­ то ни за "сегашния мо­мент" и за бъдещето, без да се намесва в нашия опит.

   стр Цена  лв.

   стр Цена  лв.

к о см о са “

ПОВДИГАНЕ НА ВОАЛА – Книга Единадесета

От тази осма поред книга на Крион ще научите за петте духовни про­ мени за новото хилядолетие, начините за сливане с нашия Бо­жествен Аз, увереното преминаване през пропастта на нашето еволю­ционно развитие, третия език и новото съзнание. Включени са сеанси, проведени точно преди настъпването на ново­ то хилядолетие и веднага след "преминаване на границата", както Крион нарича този етап от човешкото развитие.

В продължение на повече от две десетилетия изпълнената с любов ин­фор­мация от Крион промени живота на много хора и обясни много неща за нашата променяща се епоха. Посланията в тази книга са свър­зани с нарастващия страх за нещата, които могат да се слу­ чат за­ради разпа лв.ането на нови войни, активизирането на теро­ ристите по света и новините, които ни заливат с информация за бедствия и зап­лахи, обръщайки слабо внимание на доброто по света. Крион се спи­ра на всичко това и ни дава надежда за бъдеще­ то. Наслаждавайте се на тази задълбочена и вдъхновяваща книга!

   стр Цена  лв.

“ п о с л а н ия

о т

ПРЕМИНАВАНЕ НА ГРАНИЦАТА – Книга Осма

к о см о са “

серия

КРИОН

о т

КРИОН

  2 стр Цена  лв.

КРИОН

КРИОН

НОВОТО НАЧАЛО – Книга Девета

12-ТЕ СЛОЯ НА ДНК – Книга Дванадесета

Втази книга Крион ни дава много лична информация и методи, с които да открием Божественото вътре в себе си. Тук са разгледани деветте приз­нака на духовното израстване, някои от начините за настройване към третия език на Любовта и Висшия Аз, както и основните страхове, които трябва да преодолеем, за да обединим частите на нашата мно­гоизмерна същност.

ДНК е нашият жизнен код, но все още повече от 90% от нея не е разкодирана и нейната цялостна функция остава неразбрана. В тази книга сега Крион ни дава пълно обяснение на нейната същност, като разкрива значението на дванадесетте слоя или енергии на ДНК. Според Крион нашата ДНК съдържа информация за Акашовите записи на нашата душа и представлява връзката на човечеството с Бог, вибрираща с енергията на свещения живот, Божествената любов и универсалната истина. Ще излезе през юни, 2011. ISBN 978-954-626-363-6

   стр Цена  лв.

6

“ п о с л а н ия

НОВОТО РАЗРЕШЕНИЕ – Книга Десета

серия

КРИОН ПИСМА ОТ ДОМА – Книга Седма

7


ЗВЕЗДНИ ДИАЛОЗИ

серия

КОСМОСЪТ НА ДУШАТА

Патриша Кори Патриша Кори, която е говорител на Висшия съвет на Сириус, ни запознава с новите послания от сириусианците, свързани със зем­ ните промени след 2012 г. Техните думи звучат завладяващо и успо­ коително: “Не се страхувайте, защото вие преминавате през удиви­ телна трансформация на съзнанието и бъдещето, което ви очаква, е новата епоха на истината, светлината и красотата.”

“ п о с л а н ия

ЗОВ ЗА ПРОБУЖДАНЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО Патриша Кори Това са учения от същества отвъд нашето измерение, предадени чрез контактьор, които ни предлагат познанията си за събитията с влияние върху съдбата ни и напътствията си, за да ни помогнат да пос­рещнем предстоящото предизвикателство, и да ни отворят за ис­тин­ския ни потенциал като съзнателни участници в много­из­мер­ на­та вселена. Преди всичко книгата е зов да разберем какво означа­ ва да бъдем наистина галактически човешки същества – как да започ­нем да играем своята роля в мащабния космически план.

Ще излезе през август, 2011.

о т

   стр Цена  лв.

   стр Цена  лв.

“ п о с л а н ия серия

ВЕСТИТЕЛИТЕ НА ЗОРАТА Барбара Марчиняк Книгата е съставена от Барбара Марчиняк след повече от 400 часа кон­­такт с Плеядианците. Тя разкрива мъдростта на тази група съ­ще­ства на светлината, които са дошли на Земята, за да ни помог­ нат да открием как да достигнем един нов етап от еволюцията. Изне­над­ва­щи, силни, интелигентни и противоречиви, тези учения са основно четиво за всички, които си задават въпроси за своето съществуване на тази планета и за насоката на нашето колективно съзнание – и под­съзна­ние. Спомняйки си, че сме от Семейството на Светлината, че имаме общи корени в древността с вселената около нас, ние се пре­връщаме във "вестители на зората", създаваме съз­ нателно една но­ва дей­стви­телност, една нова Земя.

к о см о са “

ВЪЗХОДА НА АТЛАНТИДА БОРБАТА НА МРАКА И СВЕТЛИНАТА Патриша Кори Тази книга разкрива недокументираната история на човечеството и по-специално как и защо вели­ка­та цивилизация на Атлантида е била манипулирана от извънземна култура, което довело до ней­ ния упа­дък. Проучвайки това древно знание, ние ще можем да разберем какво е необходимо, за да запа­зим нашия свят, и ще осъз­ наем собствения си потенциал като част от Цялото.

о т

к о см о са “

   стр Цена  лв.

СТИГА ТАЙНИ, СТИГА ЛЪЖИ

ЗЕМЯТА

РАЗКРИЙТЕ ЗНАНИЕТО ЗА ТОВА КОИ СТЕ ВИЕ И КАКВО СТЕ ДОШЛИ ДА НАПРАВИТЕ Патриша Кори Това е третата книга от предадени чрез ченълинг учения от съще­ ства отвъд нашето измерение чрез Го­во­рителите на Съвета на Сириус. В нея членовете на Съвета се свързват със същества на Свет­ли­на­та, които обитават още по-висши измерения. Те ни разкри­ ват средството за настройване и пътя, по кой­то да вървим без страх и слабост, което ще ни позволи да разберем и изпълним нашето звездно нас­ледство..

Барбара Марчиняк Обгърнали света като водещи духовни учители на нашето време, Плея­дианците отново са сред нас с друг смел и стряскащ поглед към вис­шите цели на Земята. Тази книга е тяхното ръководство за вдъх­но­вен живот. Те ни напътстват как да открием отново и да въз­ вър­нем стойността на човешките същества, как да разпознаем енер­гии­те на Богинята и силата на кръвта като свързваща брънка между на­ша­та ДНК и звездното ни наследство. Примамват ни да изследваме ко­ ридо­ рите на времето чрез концепцията за Господарите на Играта; да събу­дим съдбовните кодове, които ще ни разкрият нашата мно­го­из­мерна природа; да се отворим за Живата Библиотека на Земята.

  318 стр., Цена: 12 лв.

   стр Цена  лв.

8

9


Вирджиния Есен & Ъруин Фюрст За хората, които търсят духовно ръководство, тази книга представ­ ля­ва енергиен портал за получаването на трансформиращи енер­ гий­ни ини­циа­ции направо от духовните учители в седем различни звездни систе­ми. АРКТУР ще ви предложи благословията на На­деж­ дата. ПО­ЛЯР­НАТА ЗВЕЗДА ще ви даде благословията на Ди­ша­нето, за да ви помогне да се освободите от минали ограничения. ПЛЕЯДИТЕ ще ви пред­ложат бла­гос­ловията на Любовта, за да от­во­­­рите безо­ пасно чак­ра­та на сърцето. ВЕГА ще ви разкрие бла­гос­ло­­вията на Състра­да­ние­то. БЕТЕЛГЕЙЗЕ ще ви даде благословията на разшире­ ното Осъз­на­ва­не на Душата. РИГЕЛ ще ви покаже бла­гос­ловията на целостността от Обединяването на ма­те­рията с духа. СИРИУС ще ви даде благос­ло­вията на разширеното Христово Съз­на­ние.

МАТЕРИАЛЪТ ХАТОР ПОСЛАНИЯ ОТ ЕДНА ИЗДИГНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ То м К е н и ъ н & В и р д ж и н и я Е с e н Материалът идва от група същества, известни като Хаторите, които са членове на една издигната междугалактическа цивилизация. Те съ­ществуват в четвъртото измерение на нашата Вселена. Казват, че са нашите по-големи братя и сестри по отношение на съзнанието и са свързани с човечеството от хилядолетия. Работили са с хора от дре­вен Египет посредством култа към плодородието на небесната бо­гиня Хатор. Те са майстори на звука и енергията и са предали те­зи си зна­ния на тибетските мъдреци и монаси. Голяма част от древ­ни­те техни­ки, които се практикуват в Тибет и сега, са наследство от те­зи издиг­на­ти многоизмерни същества.

   стр голям формат Цена  лв.

“ п о с л а н ия

о т

ПЛЕЯДИАНСКО РЪКОВОДСТВО СЪБУЖДАНЕ НА ВАШАТА БОЖЕСТВЕНА КА Амора Куан Ин Информацията в тази книга е получена чрез директен контакт със съ­щества на Светлината от Плеядите, които ни казват: "Време е за ду­ховно израстване, издигане и лечение." Те ни показват как да от­во­рим нашите канали Ка, които съдържат енергията на много­из­ мер­ни­те ни, холографски Азове, и да ги обединим с физическите си те­ла. Тези техники за галактическо лечение ни свързват с нашата бо­жест­вена същност, обновяват и балансират телата ни и спомагат за на­шата духовна еволюция и емоционално лечение.

к о см о са “

серия

   стр Цена  лв.

о т

к о см о са “

   стр голям формат Цена  лв.

   стр Цена  лв.

ПЛЕЯДИАНСКО ТАНТРИСТКО РЪКОВОДСТВО

ЕДИНСТВЕНАТА ПЛАНЕТА НА ИЗБОРА

СЪБУЖДАНЕ НА ВАШАТА БОЖЕСТВЕНА БА Амора Куан Ин Тази книга е насочена към лечение на взаимоотношенията. Тя ни да­ва техники за клетъчно очистване, за да излекуваме разцеп­ле­ ние­то мъжко/женско, и ни показва как да активираме и очистим кун­да­лини и сексуалните канали чрез тантра. Информацията е преда­де­на от Плеядианските представители на Светлината чрез Амора Куан Ин. Те ни предлагат специфични упражнения и практи­ ческа ин­фор­мация за нашето всекидневие.

Филис Шлемър Тази книга е плод на 20 години работа на една изтъкната между­на­ род­на изследователска група, чиито членове са общували посред­ ством медиума Филис Шлемър с просветен кръг вселенски същес­ тва, известни като Съвета на Деветте. Тя е резултат от тех­ни­те диа­ ло­зи и съдържа огромно количество ин­фор­мация от голямо значе­ ние за нашия обременен свят. Основната тема е свободната воля и си­­­лата на обитателите на пла­не­тата Земя да създадат по-добър, по-хармоничен свят. Сред мно­гоб­рой­ните, подробно разгледани теми са съществуването на извън­земни цивилизации и тяхното взаимо­дей­ствие със Земята, при­ро­да­та на Източника на Вселената, древната исто­рия на чове­чеството, Исус от Назарет, проблемите на околната среда и все още неосъзнатия потенциал на човечеството за себепоз­на­ние.

   стр голям формат Цена:  лв.

10

11

“ п о с л а н ия

ЕНЕРГИЙНИ БЛАГОСЛОВИИ ОТ ЗВЕЗДИТЕ

Барбара Хенд Клоу & Джери Клоу През 1995 г. плеядианска богиня на име Сатя разказва на Барбара историята на деветте измерения. След почти десет години лични прежи­вявания и работа с ученици тя създава тази практическа книга, която представя детайлно всяко измерение и дава съвети как да разкрием многоизмерността на нашето време. Тя ще ви помогне да се свържете и да работите със същества от други измерения и ще ви покаже как да изградите и интегрирате тези девет измерения на осъзнатост в собствените си тела.

серия

АЛХИМИЯ НА ДЕВЕТТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

   стр Цена  лв.


ДВИЖЕНИЕТО НА ЗЕМНАТА КУНДАЛИНИ И ИЗДИГАНЕТО НА ЖЕНСКАТА СВЕТЛИНА ОТ 1949 ДО 2013 Друнвало Мелхизедек На всеки 13 000 години се случва едно свещено и тайно събитие, което променя всичко на Земята. Енергията Кундалини на Майката Земя се издига от сърцевината на планетата и започва да се движи като змия около повърхността на нашия свят. В тази книга Друнвало споделя своя 35-годишен опит в служба на Земята, следвайки напът­ ствията на Извисените майстори. Неговата история е живата връзка с церемониите, с чиято помощ можем да излекуваме сърцата си, да изравним енергиите и да балансираме цялостната мрежа на Земното съзнание.    стр голям формат Цена  лв.

о т

ISBN 978-954-626-339-1, 400 стр. голям формат, Цена: 16 лв.

   стр голям формат Цена  лв.

“ п о с л а н ия серия

КНИГАТА НА СЪДБАТА Разкриване на тайните на древните маи и пророчествата за 2012 Карлос Бариос Тази книга ще ви помогне да разберете по-добре смисъла на живо­ та си и да използвате дадената информация, за да извлечете найдоброто от пребиваването си на Земята. Освен това разкрива от автентичния източник – маите – какво всъщност означава проро­ чеството за 2012 г. и как ще повлияе то върху живота на хората. Авторът е шаман и член на Съвета на старейшините на маите.

к о см о са “

ДРЕВНАТА ТАЙНА НА ЦВЕТЕТО НА ЖИВОТА ТОМ 2 Друнвало Мелхизедек В тази книга авторът дава инструкции за медитацията Меркаба, тех­ ники за пренастройване на човешкото енергийно поле, което е клю­чът за извисяване към следващия многоизмерен свят. Ако тези прак­тики се изпълняват с любов, древният процес на пранично диша­не ще отвори пред вас неподозирани възможности и сили за само­лечение и лечение на другите, както и на планетата. С помощта на Мелхизедек Цветето на Живота ще се разтвори пред вас и ще ви разкрие корените на нашето триизмерно съществуване.

о т

к о см о са “

   стр голям формат Цена  лв.

ДА ЖИВЕЕШ В СЪРЦЕТО Друнвало Мелхизедек Тази книга с медитации ще ви покаже как да откриете свещеното място в своето сърце, което ще ви свърже с дълбините на вашия ум и цялото ви тяло. Тя ще създаде за вас една нова форма на взаи­мо­ отношение със себе си и с другите, която идва не от ума, а от сърце­ то. Ако се интересувате от това свещено място във вашето сърце, тази книга ще благослови живота ви и ще ви помогне да осъзнаете истин­ската си природа.

   стр голям формат Цена  лв.

12

13

“ п о с л а н ия

ТОМ 1 Друнвало Мелхизедек Цветето на Живота е геометричен модел на Сътворението, който ни въвежда вътре в нашето физическо съществуване и извън неговите граници. В продължение на хиляди години тайната е била скрита в древните фрески и произведения на изкуството и закодирана в клет­ките на всички живи същества. С тази книга Дрюнвало ни раз­ крива тай­ните на нашия произход, причините светът днес да е такъв, какъвто е, и загадката на фините енергии, които ще помогнат на нашето съзна­ние да разцъфти в цялата си истинска прелест.

ЗМИЯТА ОТ СВЕТЛИНА ОТВЪД 2012

серия

ДРЕВНАТА ТАЙНА НА ЦВЕТЕТО НА ЖИВОТА


ПСИХОЛОГИЯ НА ДУШАТА

ISBN 978-954-626-353-7, 368 стр. голям формат, Цена: 15 лв.

к о см о са “    стр голям формат Цена  лв.

“ п о с л а н ия

о т

ИЗВИСЕНИТЕ УЧИТЕЛИ ОСВЕТЯВАТ ПЪТЯ Тайните на духовното майсторство от тези, които са го постигнали Джошуа Дейвид Стоун Тази книга е посветена на светците и духовните учители от всички религии и духовни пътища, които са благословили с присъствието си тази планета. Животът и учението на 39 от най-великите духовни личности на човечеството ни предоставят модел за цялостно само­ осъществяване. Сред тях са: Ширди Сай Баба, Хермес-Тот, Шри Рама, Орфей, Питагор, Лао Дзъ, Майка Тереза, Едгар Кейси, Зороастър и много други.

к о см о са “

серия

ISBN 978-954-626-345-2, 496 стр. голям формат, Цена: 20 лв.

о т

КЛЮЧОВЕ ЗА ИЗВИСЯВАНЕ Джошуа Дейвид Стоун Психологията на новото време е трансперсонална и затова цялостно­то разбиране за тази наука се променя, когато тя се интегрира с душата. Можем да кажем, че личностното ниво на само­ актуализация донася щастие, душевното ниво на самоактуализация носи радост, а монадичното ниво – благословия. Някои от ключове­ те за постигане на това душевно извисяване са: интегриране на трите ума и четирите тела; Христовото съзнание и как да го постиг­ нем; физическо безсмъртие; езотеричното разбиране за сексуал­ ността; психическа самозащита; Законите на проявлението.

Извънземните, древните мистични школи и извисяването Джошуа Дейвид Стоун Тази книга съдържа богата информация за езотеричните учения – от древните мистични школи до наскоро откритите духовни пъти­ ща. Тя включва обобщение на много факти, достигнали до нас през вековете, както и чрез ченълинг от Джуал Кхул и други Извисени учители. Енциклопедичното познание, събрано от автора тук, може да бъде основна насока за всеки, поел по пътя на духовното разви­ тие и извисяване в този живот.

ОТВЪД ИЗВИСЯВАНЕТО МЕТОДИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СЕДЕМТЕ НИВА НА ИНИЦИАЦИЯ Джошуа Дейвид Стоун Тази книга поднася нов материал, получен с ченълинг, който разкри­ ва седемте нива на инициация и методите за тяхното постигане. Тя съ­дър­жа информация за начина за закрепване и отваряне на наши­ те 36 чак­ри и методите за развиване на нашия светлинен коефици­ ент. Включва глава, посветена на космическото извисяване и една уникална косми­ческа карта, която очертава процеса на планетарно­ то извисяване и ос­вен това чертае курса за пълното космическо извисяване през се­дем­те космически равнини и четиридесет и осемте измерения на реал­ността, обратно към Божествената приро­ да и Единния източник.

КОСМИЧЕСКО ИЗВИСЯВАНЕ Космическата карта на вашия дом Джошуа Дейвид Стоун Заради необикновеното време, в което живеем, пред нас се откри­ ва нова възможност за започване на процеса на космическото извисяване след завършване на планетарното извисяване. В тази книга са разгледани основните теми, свързани с този процес: места­ та за космическо извисяване; космическата еволюция; монадично извисяване; 144-те разширения на душата на човека; самоосъщест­ вяване; космическа отговорност; 12-те планетарни празника; пътят за развитието на нациите. Ще излезе през юни, 2011.

   стр голям формат Цена  лв.

ISBN 978-954-626-364-3

14

15

“ п о с л а н ия

 X  стр голям формат Цена 5 лв.

СКРИТИТЕ МИСТЕРИИ

серия

РЪКОВОДСТВО ПО ИЗВИСЯВАНЕ КАК ДА ПОСТИГНЕМ ИЗВИСЯВАНЕ В ТОЗИ ЖИВОТ Джошуа Дейвид Стоун Замислена като цялостен преглед на духовния път, тази книга изслед­ва големите световни религии, Великите учители, духовната психо­ло­гия и ученията на Извисените учители. Заедно с това са дадени спе­цифични практически стъпки за процеса на извисяване в този живот. В книгата ще намерите информация за: • монадата, душата и личността; • Бог и Космическата йерархия; • извисяване – шестото посвещение; • 12 техники за изграждане на вашето Светлинно тяло; • мантри, имена на Бога и думи на силата; • 147 Златни ключа за постигане на извисяване в този живот.


Ще излезе през септември, 2011.

Ще излезе през април, 2011.

Ще излезе през декември, 2011.

Ще излезе през август, 2011.

серия

“ п о с л а н ия

о т

ДОБРЕ ДОШъл У ДОМА Ст и й в Ро т ър & Гру п ат а Добре дошли в 5-то измерение. Усещате ли вече процеса на извися­ ването – както вашето, така и на планетата Земя? Еволюцията на човечеството вече е започнала. Целта на Групата, която предава своите послания чрез Стийв Ротър, е да ни подготви за това, което е отвъд нашите представи за бъдещето. В тази книга тя ни предлага ключове, с които да разкрием тайните на развитието на нашия потенциал като съ-създатели и да използаме тези сили в нашия живот още сега.

ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ

ДУХОВНА ПСИХОЛОГИЯ

Ключът към небето Даян Купър За да се движите безопасно и приятно през живота, можете да използвате правилника за живота на Земята, който духовният учи­ тел и терапевт Даяна Купър ни разкрива в тази книга. Използвайте го и ще притежавате ключа към небето. Авторката излага просто и разбираемо 36-те духовни закона, които управляват живота на Земята. С помощта на многобройни истории и метафори тази изключително силна книга ни показва как, следвайки тези закони, можем да постигнем благоденствие, успех, удовлетворение и щас­ тие.

Дванадесет основни житейски урока Стийв Ротър Тази книга предлага нова гледна точка върху живота и човешките преживявания от висшата перспектива на нашия дух. Когато започ­ нем да възприемаме нашите преживявания като еволюционен процес на душата, ще можем да разберем силите, които оказват влияние в живота ни. Тази книга ще ви даде обяснения за: седемте етапа на живота; природата на кармичните договори; енергийната матрица; енергийната тръба и много други. Включени са и 12 духов­ ни житейски урока за издигане на съзнанието в Новото време. Ще излезе през ноември, 2011.

Ще излезе през март, 2011.

16

17

к о см о са “

ЗЛАТНИ КЛЮЧОВЕ ЗА ИЗВИСЯВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ Откровения от Сай Баба и Извисените учители Джошуа Дейвид Стоун Тази книга представя мъдростта на Извисените учители и може да ви служи като духовно ръководство. Тук са включени 420 златни ключа, представящи различни методи, техники, утвърждения, молитви и прозрения за процеса на извисяване. Основата на тези ключове са ученията на Сай Баба и други Извисени учители, както и различни духовни текстове, които описват пътя на Божествената реализация.

о т

к о см о са “

ISBN 978-954-626-358-2

“ п о с л а н ия

СПОМНИ СИ Книга за човешката еволюция Ст и й в Ро т ър & Гру п ат а Това е уникална книга за живота на планетата Земя от перспектива­ та на любящите същества, познати като Групата, които предават своите послания на Стив Ротър. Тук те ни разкриват кои сме ние, защо сме тук и какво сме призвани да правим. С тяхна помощ ние ще си спомним нашата висша истина. Авторът ни потапя в ядрото на новото съзнание, разцъфващо в сърцето на цялото човечество. В тази книга ще намерите отговор на много от вашите неизречени въпроси, ще си спомните истината за себе си и ще се почувствате у Дома.

серия

ПЪТЯТ НА ИЗВИСЯВАНЕТО Джошуа Дейвид Стоун Тази книга съдържа медитации и упражнения, които могат да ви помогнат да превърнете принципите на извисяването в практичес­ ки път за развитие. Авторът разглежда духовната йерархия на ангелските и звездните същества, кармата, капаните на негативно­ то его, силата на изречените думи и психологията на извисяването. Включени са истории от личния опит на д-р Стоун при развитието на висшите монадични и душевни тела по неговия път към извися­ ването.


   стр Цена  лв.

СВЕЩЕНОТО ТЪРСЕНЕ

ПОДКРЕПА ОТ НЕБЕТО

Архангел Михаил чрез Рона Хърман Послания на надеждата и вдъхновението… “Любими мои, много от вас търсят средния път на баланса, който ще приведе всички ваши тела в хармонично единство с вашето съще­ ство, така че те да резонират едно с друго, да бъдат цялостни и изпълнени със сила. Привествам вашето завръщане в Светлината на нашата реалност и осъзнаването, че вие сте любими деца на Създателя и сте вечно обичани. Аз съм архангел Михаил.”

Лечение на тялото и душата Нина Ничева Тази книга е за всички, които наистина желаят да проявят лечител­ ската си сила, за да излекуват тялото и душата си, както и за тези, които се занимават с традиционна или алтернативна медицина, защото усещат потребност да помагат на другите. Тук са включени лечебни формули и утвърждения за голям брой заболявания, поро­ дени от страх, агресия, чувство за вина или комплекси. С тяхна помощ вие можете да възстановите връзката си с енергията на любовта и здравето.

серия

“ п о с л а н ия

о т

Ще излезе през август, 2011.

ISBN 978-954-626-348-3, 468 стр. голям формат, Цена: 18 лв.

НАПИШИ СЪДБАТА СИ

КОСМИЧЕСКАТА МРЕЖА

Архангел Михаил чрез Рона Хърман “Време е да изберете кой път на просветлението ще следвате, коя истина резонира с вашето свещено сърце. Вие сте воини на Светлината, макар че все още се чудите къде е вашето място в цялостната схема на съществуването. Запомнете, вие можете да имате или да бъдете всичко, което си представяте. Ние винаги ще бъдем близо до вас, за да ви напътстваме, вдъхновяваме и защита­ ваме. Вие сте безкрайно обичани и безценни. Аз съм архангел Михаил.”

Пътешествията на духа Нина Ничева В тази ще намерите съвети как да активирате своята връзка с Космическата мрежа и как да използвате мисълта си, за да получа­ вате сами информацията, която ще ви помогне да се развивате и израствате, да решавате различни проблеми, да общувате със своя Висш Аз, с духовните си наставници, както и с други същества на Светлината. Когато осъзнаете истинските си възможности и възста­ новите връзката с помощта на мисълта си, ще откриете колко много разумни същества с любов очакват всеки от нас да включи своя духовен компютър и да се появи в Космическата мрежа. Тогава започват пътешествията на духа…

Ще излезе през декември, 2011.

Ще излезе през ноември, 2011.

18

19

н и ч е в а

к о см о са “

ISBN 978-954-626-360-5

н и н а

Ще излезе през май, 2011.

КАРМИЧНИ АКЦЕНТИ В ДАТАТА НА РАЖДАНЕ • МОДЕЛИ И ШАБЛОНИ • 2012 Г. – ПРАГ НА ВРЕМЕТО • КАКВО НОСИТЕ ОТ МИНАЛОТО • ТЕХНИКИ ЗА ДУХОВНО СЕБЕПОЗНАНИЕ И РАЗВИТИЕ Нина Ничева Датата и годината на раждането на всеки от нас са ключове към мат­ рицата на кармата. Те дешифрират част от архивираната информа­ ция, за да улеснят развитието на душата и да й припомнят нейните най-важ­ни цели в този живот. В тази книга ще намерите различни техники, практики и утвърждения за корекция на кармата и за лече­ ние на ду­шата и тялото, както и информация за трансформациите, през които пре­минава Земята и човечеството на прага на времето – 2012 г.

н а

Архангел Михаил чрез Рона Хърман Рона Хърман е световноизвестен канал на архангел Михаил, който предава чрез нея информация за цялото човечество, изпълнена с ангелска любов и прекрасни напътствия. Посланията в тази книга са много ясни и ни дават чудесна насока и надежда за нашето бъде­ ще. Архангел Михаил предава също полезни медитации и утвърж­ дения, както и информация за слънчевите и космическите лъчи, за чакрите, тяхното активиране и развитие, както и още много духов­ на информация.

МАТРИЦАТА НА КАРМАТА

к н иги

ЗЛАТНОТО ОБЕЩАНИЕ


   стр Цена  лв.

ЧАКРИ И АУРИ

СЪЗИДАТЕЛНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА СЪБУЖДАНЕ НА СЕДЕМТЕ СЕТИВА Женевиев Полсън & Стивън Полсън Тази книга изследва духовните ритми на седемте сетива и как може­ те да постигнете духовно израст­ва­не чрез отваряне на вашите енергийни центрове. Включва цялостно разглеждане на човешката аура и нейни­те цветове и 128 медитации, които ще ви помогнат да се нау­чите как да влизате в досег с висшите източници на енергия и жиз­неност.

Ричард Уебс т ър Всеки от нас носи в себе си способността да визуализира своя успех и да превърне надеждите и мечтите си в реалност. В тази книга све­ тов­ноизвестният писател Ричард Уебстър представя ефективна сис­ тема за визуализиране на нашите желания и отстраняване на трудно­стите по пътя на тяхнато реализиране. Включени са много упражнения и техники, с чиято помощ можете да засилите всяка област на своя жи­вот, като здраве, взаимоотношения, кариера, учене, творчество и фи­нанси.

8 стр. цветна вложка

 978-3322 237 стр Цена 90 лв.

   стр Цена  лв.

ПСИХИЧНА ЗАЩИТА

“ д у х о в н о

у с ъ в ъ р ш е н ст в а н е “

   стр Цена  лв.

СЪЗДАЙТЕ ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЯ ЗА ХОРАТА И ЗАОБИКАЛЯЩАТА ВИ СРЕДА Уилям Блум Всеки от нас има вродена чувствителност към енергиите в хората и околната среда. Тази книга ще ви по­каже как да се защитите от труд­ ни ситуации и неприятни околни влияния и как да ги промените към по-добро. Чрез тези техники ще можете да изградите свое психиче­ ско пространство, защитено от вън­шна намеса; да се защитите от силни лич­ности, които се опитват да ви влияят; да очистите дома и ра­бот­ното си място и да внесете в тях вибрациите на любовта и разбира­тел­ство­то.

РАБОТА С ЧАКРИТЕ Ръководство за балансиране енергията на чакрите Дейвид Понд Тази книга ще ви покаже, че вътрешният дисбаланс не е резултат от ситуации, възникващи във външния свят, точно обратното – вашият дисбаланс създава ситуациите, които помрачават усещането ви за щастие и мир. Тя обяснява как да слеем своята енергия на всички нива, за да постигнем баланс отвътре навън. От книгата можете да научите за функциите на седемте духовно-телесни енергийни вихъ­ ра, наречени чакри. Практическите упражнения, медитации и мощни техники за работа с вашия енергиен поток ще ви помогнат да превъзмогнете дисбаланса, който възпрепятства духовното ви развитие.

   стр Цена  лв.

ISBN 978-954-626-356-8 192 стр., Цена: 8.00 лв.

20

21

у с ъ в ъ р ш е н ст в а н е “

серия

Женевиев Полсън Тъй като енергиите на Епохата на Водолея се за­си лв.ат, все повече и повече хора изпитват спон­тан­но осво­бож­да­ване на Кундалини, което е не­ве­роятно мощно и понякога обез­по­коително. В тази книга е показано как да освободите Кунда­ли­ни постепенно и безопасно. Тя ви дава подроб­на и изчерпателна инфор­мация за чакрите, ме­ди­та­ тивни упражнения за очистването им и раз­ви­ването на техните енергии.

“ д у х о в н о

ОСНОВИ НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА АУРИ, ЧАКРИ И ЯСНОВИДСТВО Д ж о н Ф р и д л а н д ъ р и Гл о р и я Хе м ш ъ р Това е една завършена психична система, която действително рабо­ ти. Лесни за изпълнение, тези поетапни упражнения развиват наход­чи­вост и психични умения. Полезна както за начинаещи и напреднали, така и за преподаватели в психичните области. Авторите обясняват някои основни, важни стъпки в разбирането на невидимия свят и го пра­вят по-понятен и достъпен за практически проучвания. Такова енер­гийно осъзнаване може да ни помогне да излекуваме себе си и нашите връзки и да участваме по-пълно в прелестта и мистерията на всекидневния живот.

серия

КУНДАЛИНИ И ЧАКРИТЕ


магия

ГОЛЕМИЯТ КЛЮЧ НА СОЛОМОН Първоизточник и съкровищнища на Кабалистичната магия и пър­во­ из­вор на по-голямата част на Церемониалната магия от Средно­ве­ ко­вието, "Големият Ключ" винаги е бил оценяван от окултните писа­ те­ли като произведение с най-висш авторитет. Той включва описа­ ние на различни магически практики, инвокации на духовете на пла­не­ти­те и елемантите и много съвети както към ученика, така и към Май­сто­ра на Магическото Изкуство.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр Цена 6 лв.

и о к у л тиз ъ м

   стр Цена  лв.

ПСИХИЧЕСКА САМОЗАЩИТА

МАЛКИЯТ КЛЮЧ НА СОЛОМОН

Дайън Форчън Това е подробно ръководство как да се предпазим от паранормално злонамерено въздействие. В книгата са направени удивителни раз­ кри­тия за Черните ложи; рисковете, съпътстващи церемониалната ма­гия; патологията на контактите с елементали; същността на обсеб­ва­­нето и реалността, която стои зад древните легенди за вам­ пирите. Освен това Дайън Форчън изследва дълбините на умствени­ те забо­ля­­вания и нещо повече обрисува подробно методите, моти­ вите и ас­пек­тите на пси­хи­ческата атака и как да я преодолеем.

LEMEGETON CLAVICULA SALOMONIS Това е пълно издание на "Малкият ключ на Соломон", в което са включени и петте книги, които го със­та­вят: Goetia, Theurgia Goetia, Ars Paulina, Ars Almadel, Ars Notoria. В тези книги са дадени под­роб­ни опи­сания на церемониалното изкуство за владеене на добрите и злите духове. Ще излезе през април, 2011 г.

 

   стр Цена  лв.

22

23

магия

НАУКАТА ЗА ДИШАНЕТО Йоги Рамачарака Индийските йоги винаги са обръщали голямо внимание на науката за дишането като връзка между физическото и психическото разви­ тие на ученика. Тук са представени основните принципи на йоги­ стката нау­­ка за дишането, заедно с много от най-добрите дихателни упраж­не­ния и методи. Разгледани са: Четирите метода на дишане при йо­ги­те; Как да овладеем пълното йогистко дишане и ефекта от него; Очист­ващо дишане, дишане за енергизиране на нервната сис­ тема; Виб­рации и ритмично дишане; Психично дишане за разпреде­ ление на прана, самолечение, лекуване на други хора и лекуване от раз­стояние.

Системата на Абрамелин Мага е стигнала до нас чрез един уни­ка­лен ръкопис от 15 век, запазен в Библиотеката на Арсенала в Париж. Този ръкопис е преведен на английски от С. Л. Макгрегър Мадърс, един от основателите на Херметичния Орден на Златната Зора. В книгата са разгледани качествата, които трябва да притежава един магьосник, избора на време и място за практическа работа, нео­ бходимите молитви и формули, евокацията на добри и зли духо­ве, подчиняването им на волята на магьосника. Дадени са спе­ци­фични инструкции за развиване на магически сили за ясно­вид­ство, нами­ ране на метали и съкровища, предпазване от зли магии, ле­к у­ване на болести, левитация, придвижване, как да станеш неви­дим, създава­ не на илюзии, четене на мисли и др.

и

   стр Цена  лв.

СВЕЩЕНАТА МАГИЯ НА АБРАМЕЛИН МАГА

о к у л тиз ъ м

КИБАЛИОН ХЕРМЕТИЧНА ФИЛОСОФИЯ Тр и м ат а п о с в е т е н и Книгата предоставя на ученика и изследователя на Тайните Учения един Универсален ключ, с който да може да отвори много вътрешни вра­­ти в Храма на Мистериите, през чиито главни порти той вече е преминал. Тя дава обща представа за фундаменталните учения на Ки­­ба­лион, като разкрива работните Принципи, така че вие да ги при­ло­жите сами.


МАГИЯ ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ Силвър Рейвън Улф Силвър Рейвън Улф, една от най-известните последователки на Уика днес, ви дава пълно ръководство за магическа работа, написано спе­циал­но за тийнейджъри. Да носиш черни дрехи и да плашиш дру­ги­те с клетви и заклинания, не те прави магьосник. Тази книга по­каз­ва какво означава да бъдеш истин­ски магьосник в традициите на Уика. Тя дава автентични ритуали и практики и включва всичко, кое­то ви е необ­хо­димо, за да практикувате успешно традицията на Уика още ка­то тий­ней­джъри.

о к у л тиз ъ м

СЪВРЕМЕННА МАГИЯ ЕДИНАДЕСЕТ УРОКА ПО ИЗКУСТВОТО НА ВИСШАТА МАГИЯ Доналд Майкъл Крейг Тази книга е необходима както за начинаещия, така и за нап­ред­на­ лия ученик, който желае да осъ­ществи промяна и да изследва све­то­ ве­те извън физическото ниво. Тя представлява практическо ръко­ вод­ство за изследване и изучаване на Висшата магия и ще ви насо­чи по пътищата към духов­ността и магията. Освен това серията от посте­пенно разг­ръщащи се уроци включва лесно за усвоява­не из­ло­ жение на Кабала.

и

магия

ПРИРОДНА МАГИЯ

ДА РАЗБЪРКАШ МАГИЧЕСКИЯ КОТЕЛ

СЪЩНОСТ И ДЕЙСТВИЕ Идейн Маккой Книгата предлага лесно достъпни упражнения и съвети как да изу­ чите и да усъвършенствате маги­чес­ки­­­те си способности в областта на при­род­ната магия. Научете се как да осъществявате лична връзка със сти­хиите и да използвате силата им в ежедневието си. Направете та­лис­мани, създайте ваши соб­ст­ве­­ни ритуали и проникнете в същ­ ността на астралното тяло и психическата защита.

Силвър Рейвън Улф Тази книга съдържа техники за напреднали от традицията на Уика, с чиято помощ вие можете да вървите по пътя на магьосника на Новото време, без да се нуждаете от напътствията на учител или участието в група. Ритуалите и практиките на Силвър обединяват Божественото с магията и знанието. Обяснено е ежедневното отда­ ване на практиката, както и създаването на свещеното простран­ ство и магическия кръг за напреднали. Да разбъркваш магическия казан представлява един неп-рекъснат процес на самообучение и духовна трансформация.

   стр голям формат Цена  лв.

и о к у л тиз ъ м

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

  472 стр., Цена: 20 лв.

ПЛАНЕТАРНА МАГИЯ

ДА ЗАПАЛИШ СВЕЩЕНИЯ ПЛАМЪК

СЪРЦЕТО НА ЗАПАДНАТА МАГИЯ Денинг & Филипс Книгата ви дава цялостно разбиране за основната практическа сър­ це­ви­на на западната магия. Това е пълна церемониална система и пред­ста­вя ши­рок спектър от досега непубликувани магически тех­ ни­ки и прак­тики. С тях­на помощ душата се отваря ниво след ниво, хар­мо­нично и безопасно; въз­прия­тията и силите є ще бъдат ба­лан­ си­ра­ни и укре­пе­ни; а вашият твор­чес­ки потенциал ще се увеличи и насо­чи към постига­не­то на могъщи и поло­жи­телни магически резултати. Кни­гата ще ви оси­г у­ри ключ, чрез който мо­же­те да разби­ рате, да ра­бо­тите и да нап­рав­лявате силите, които моде­ли­рат съдба­ та ви. Ритуал­ните текстове са на­со­чени към съвременни­те пот­реб­ ности, лесно разбираеми и прило­жи­ми, и могат да се изпълня­ват в из­чис­тен или в по-сложен вид, според же­ланието на магьосника.

УИКА ЗА НОВОТО ВРЕМЕ Силвър Рейвън Улф В тази книга известната авторка Силвър Рейвън Улф, която практи­ кува ежедневно изкуството на Уика, ще ви запознае с много закли­ нания, упражнения, ритуали и други практики, за да ви помогне да черпите от позитивната енергия на вселената. Запалете вашия све­ щен пламък и научете за изкуството на магическото очарование; състоянието на транс; духовното почистване на дома, прогонване и благословия; магическото хармонизиране на работното място; семейните ритуали; магията със свещи; и много други магически практики от системата на Уика.

7 цветни илюстрации.

24

Ще излезе през май, 2011 г.

25

магия

   стр голям формат Цена  лв.


Силвър Рейвън Улф Тази книга е съкровищница с магически заклинания, които ще ви по­мог­нат да създадете благоденствие, да се избавите от дълговете и да пре­върнете парите в позитивна сила в живота ви. От нея ще научите: да приготвяте благовония, масла и прахове за изобилие; да проявя­ва­те вашите желания със Златната нишка; да прогоните дъл­ говете чрез магическа кутия за сметки; да призовете елементите за финасова по­мощ; и още заклинания за пълна банкова сметка!

Скот Кънингам Ако избирате храната според нейната магическа енергия и я ядете със специфична цел, можете да про­мените всяка област от вашия живот. Тази книга ще ви запознае с връзката на магията и храната и ще ви даде практически насоки за магическо готвене. Включени са много рецепти на магически хра­ни за постигане на различни цели: за защита, за добиване на любов и пари, за психическа осъзнатост, за здраве и магическо израстване. Дадени са храните, свързани с празниците от древни времена, как­то и подробни насоки за вегета­ риански начин на живот. Книгата е написана с характерния за автора жив и трептящ стил.    стр голям формат Цена  лв.

ЗАКЛИНАНИЯ ЗА ЛЮБОВ Силвър Рейвън Улф Тази книга ще ви разкрие повече от 100 начина да създадете, да раз­ виете и да задържите своите любовни взаимоотношения. За сигур­ ност в партньорството използвайте заклинанието на седемте възе­ ла. За уве­­­­личаване на страстта във взаимоотношенията приложете магия със свещи, а за прекъсване на нездравословна връзка напра­ вете лимо­но­во­то заклинание. Разкрийте как пудрите, куклите, бил­ ките и природ­ните елементи могат да направят вашия любовен живот вълшебен.

магия

Ще излезе през февруари, 2011 г.

Д. Дж. Конуей Това е ръководство за качествата и приложението на скъпоценните ка­мъни, как да ги подбираме и да използваме правилния камък за определена цел, така че да извлечем максимална полза от него. Вклю­чен е каталог на камъните от А до Я, който описва тяхната твър­ дост, цве­тове, местонахождение, история и фолклор, лечебни енер­ гии, ма­ги­чески сили и приложение. Дадени са заклинания със скъ­ поценни камъни, подреждането им по чакрите, изработка на махала и жезли, използването на кристалите като мандали, както и още много инфор­мация за работа с тях.    стр голям формат Цена  лв.

МАГИЧЕСКОТО ДОМАКИНСТВО Скот Кънингам и Дейвид Харинг т ън От тази книга ще разберете как да използвате магията, която съ­ществува във вашия личен свят. Ще се научите да използвате ма­гия­­та в кухнята: това е алхимия. Ще усвоите магиите за спалнята: про­­ро­чески сънища, нощни лечения, любовно привличане. Ще се за­познаете с магията на мебелите, на дър­ве­ните части, на про­зор­ци­ те и дори с това, как вашите домашни любимци могат по маги­чес­ки на­чин да подобрят живота ви. Ще научите заклинания за успех, за лю­бов и за здраве. Ще се запознаете с ня­кои прости ритуали, кои­то ще ви помогнат да пречиствате дома си и да предпазвате неговите оби­татели.

и о к у л тиз ъ м

СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ И ТЕХНИТЕ МАГИЧЕСКИ СВОЙСТВА

ПСИХИЧЕСКА САМОЗАЩИТА СЪС СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ Използвайте енергията на кристалите, за да промените живота си Джуди Хол Тази книга е ръководство за психическа независимост и сигурност. Тя ще ви помогне да постигнете вътрешен мир; да бъдете защитени при всяка житейска ситуация; да отключите силата на своя ум; да разберете уникалните лечителски енергии на кристалите; да обеди­ ните своите желания и мечти с реалността. Книгата включва раз­ лични техники за работа с кристалите, създаване на психичен щит, утвърждения за защита и благословия, работа с ангелите и много други. Ще излезе през юни, 2011г.

   стр Цена  лв.

26

ISBN 978-954-626-365-0

27

магия

   стр Цена  лв.

и

МАГИЯТА НА ХРАНАТА

о к у л тиз ъ м

ЗАКЛИНАНИЯ ЗА ИЗОБИЛИЕ


и

ОБЩУВАНЕ С АРХАНГЕЛ УРИИЛ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ И СПОКОЙСТВИЕ Ричард Уебс т ър Уриил използва своите сили по изключително фин и незабележим начин, като може да ви даде страхотни идеи за разрешаване на вашите проблеми. Познат като ангела на трансформацията, той е способен да преобърне изцяло ситуацията и да ви даде нова гледна точка за случващото се. Търсете неговата помощ, когато се нуждаете от ясна мисъл и спокойствие, а освен това за всички въпроси, свър­ зани със Земята и нейните творения, на които Уриил е покровител.

ОБЩУВАНЕ С АРХАНГЕЛ ГАВРАИЛ

АРХАНГЕЛ МЕТАТРОН

ЗА ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОМИРЕНИЕ Ричард Уебс т ър Смятана за святата вестителка на Бог, Гавраил е най-тачена за Благовещението: когато съобщила на Дева Мария, че ще роди Сина Божи. Гавраил е архангел на емоциите, сънищата и раждането, а също и ангел на истината в исляма. Посредством несложни ритуали и медитации с кристали, магия на свещите и работа със сънищата вие можете да създадете връзка с архангел Гавраил, която ще ви обогати с вдъхновение, душевен покой и надежда.

СВЪРЗВАНЕ С АНГЕЛА НА БОЖИЕТО ПРИСЪСТВИЕ Роуз Вандън Ейндън Архангел Метатрон, който е живял на Земята в човешко тяло, е връз­ ка­та между човечеството и Божественото. Тук авторката показва как да достигнем до милосърдието и мъдростта на това Божествено съще­ство. Тя предлага медитации, насочвани ритуали и други духовни мето­ди, чрез които да установите контакт с Метатрон и да изтеглите част от неговата енергия във физическия свят. Освен това авторката е вклю­чила вдъхновени разкази на собствените си пре­ живявания с този ар­хангел, получени чрез медиумна връзка.

   стр Цена  лв.

 3458, 222 стр голям формат, Цена 1 лв.

ОБЩУВАНЕ С АРХАНГЕЛ РАФАИЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И СЪЗИДАТЕЛНОСТ Ричард Уебс т ър Рафаил е божественият лечител, архангелът на здравето и лечение­ то и ангел на благосъстоянието и съзидателността. С помощта на лесно­изпълними ритуали и медитации, като използвате кристали, визуали­зации и работа със сънищата вие можете да се свържете с Рафаил и да го помолите да внесе в живота ви цялата благодат, на която той е способен.

и

магия

   стр Цена  лв.

ЕНОХОВА МАГИЯ ОТКРИЙТЕ ТАЙНОТО ЗНАНИЕ НА АНГЕЛИТЕ Д о н а л д Та й с ъ н Еноховата магия е една от най-очарователните и противоречиви форми на Ритуална магия в Западния свят. През вековете магьосниците са използвали с голям успех само една малка част от тази страхотна система. Сега можете да се запознаете с пълната, оригинална система на Еноховата магия. В книгата са дадени всички основни учения и необходими магически знаци, печати и буквени квадрати, за да започнете собственото си изследване на тази интригуваща форма на Висшата магия.

   стр Цена  лв.

 1874, 394 стр голям формат, Цена 1 лв.

28

29

магия

   стр Цена  лв.

о к у л тиз ъ м

о к у л тиз ъ м

ОБЩУВАНЕ С АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ЗА НАПЪТСТВИЯ И ЗАКРИЛА Ричард Уебс т ър Смятан за най-великия ангел в християнската, юдейската и ислям­ ската традиции, архангел Михаил е могъщ източник на вдъхновение и просветление. В този уникален пътеводител Ричард Уебстър пред­ ставя изчерпателна информация за този прочут архангел и предлага прости техники за установяване на контакт с него. Чрез лесноизпъл­ нимите ритуали и медитации, използващи кристали, магия на све­ щите и сънища, вие можете да създадете взаимовръзка с Михаил и да си осигурите смелост, закрила, сила и духовни напътствия.


Зев бен Шимон Халеви Това е общо изследване на произхода и космическата схема на Тво­ ре­­нието и неговите обитатели. От най-ранни времена Кабала била раз­де­ле­на на две части: Делото на Колесницата, разкриващо чо­веш­ ката при­рода и "вътрешната" вселена; и Делото на Творението, което пред­ставлява изследване на "външната" вселена и Четирите Свята, тех­ния произход, конструкция и функция, съотнесени с чове­ чеството и Бог. Използвайки Дървото на Живота като ключ, Халеви нав­лиза в мис­те­риите на тази макрокосмична вселена и изследва ней­ните различни ни­ва. Той се спира предимно върху целта на съ­щест­вуване на Вселе­на­та, и по-специално върху ролята на чове­ чеството като основна част от Тво­рението, която може да съществу­ ва навсякъде в Световете.

о к у л тиз ъ м

   стр голям формат Цена  лв.

АМУЛЕУТИ И ТАЛИСМАНИ

МИСТИЧНАТА КАБАЛА

М и г е н Го н з а л е с -У и п л ъ р Пентаграма, Звездата на Давид, Кръст, заешко краче, оцветено камъче или Ръката на фатима, всички те осигуряват усещане за сигурност и закрила, привличат доброто и гонят злото. Разглеждайки културите на Шумер, Вавилон, Гърция, Италия, Индия, Западна Европа и Северна Америка, авторката доказва, че амулетите са всичко друго, но не и суеверие. Те са част от стремежа на човека към духовна връзка.

Дайън Форчън Тази книга е творческо изследване в развитието на Кабала тра­ди­ци­ ­он­ната мистична система на евреите, и нейното вплитане в За­пад­на­ та Мистична Традиция. Това е необходим справочник за все­ки, кой­то се занимава с изучаване на езотеричната философия на Запада. Книгата разглежда психологията на мистичното изживяване на Се­фи­рот и Пътищата на Дървото на Живота. Тя хвърля светлина и х у естеството на древните религии, мистерии и култове. вър­ Неслучайно "Мистичната Кабала" се препоръчва на учениците в много съв­ре­мен­ни езо­терични ордени като основно помагало за изуча­ва­не на Кабала.    стр голям формат Цена  лв.

 971 2 стр голям формат Цена 2 лв.

и

магия

ISBN 978-954-626-320-9, 344 стр. голям формат, Цена: 14 лв.

КУЛАТА НА АЛХИМИЯТА

КАБАЛА

РЪКОВОДСТВО ЗА ВЕЛИКОТО ДЕЛО ЗА НАПРЕДНАЛИ Д е й в и д Го д а р д Тази книга представлява наръчник за науката на Хермес Трисмегист и истинско ръководство за това све­щено изкуство. В нея са дадени скри­­тите учения на науката на мъдреците. Тя представя спе­ци­фич­ ни­те учения и практики, които ще позволят на отдадения и искрен уче­ник да постигне "тайната на всич­ки духовни дела", да завърши Ве­ли­ко­то Дело. Защото това дело е истинската алхимия, която пред­ став­ля­ва прак­тическото приложение на свещената Кабала. То води до пос­тигане­то на фи­ло­соф­ския камък, с чиято помощ се обединя­ ват в едно цяло първичното съзнание и съзнанието на отделния индивид.

НАУКА ЗА БОГА, ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕКА Папюс В тази книга д-р Папюс разглежда основите на Кабала, като освен то­­ва цитира много автори всепризнати авторитети по Кабала, чиито трудове отдавна са библиографска рядкост. Накрая е вклю­чен един от основните кабалистични текстове – Сефер Иецира. Кабала в общи линии се явява основата на Западното Предание (Окултизма), а в частност върху нея се гради цялата Практическа Ма­гия, черпеща от нея своята демонология. Освен това Кабала да­ва ключа към езотеричното тълкуване на Петокнижието на Моисей.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр Цена  лв.

30

31

“ ка б а л а “

Чарлз Летбитър Тази книга разглежда в дълбочина учението на Свободното масон­ ство и Школите по мистерии на Древен Египет, Гърция и Юдея, раз­ витието му в Европа през Средните векове, както и неговото раз­ пространение по цял свят през последните сто години. Световноизвестният ясновидец, учител и автор на много книги Чарлз Летбитер разкрива забележителни, малко известни факти за древните мистерии, практики и вярвания. Освен това са включени Шотландските ритуали, Ордените в масонската традиция, както и развитието и практиките на съвременното масонство.

КАБАЛИСТИЧНАТА ВСЕЛЕНА

серия

СВОБОДНОТО МАСОНСТВО И НЕГОВИТЕ ДРЕВНИ МИСТИЧНИ РИТУАЛИ


Арая Каплан Книгата ни показва какъв голям брой сложни техники са използвали древните кабалисти, а освен това анализира тяхното развитие в дъл­бо­чина. Авторът разкрива медитативните техники, кои­то са били от съществено значение за тяхното обучение. Каплан предлага ясно пред­с тавяне на мант­ри­­те, ман­да­ли­те и другите сред­с тва, използвани от тези школи, както и проникновена интер­пре­та­ция на тяхното зна­че­ние в светлината на съвременното медита­тив­но изследване.

Арт ър Е дуард Уейт Книгата "Картинен ключ към Таро” разглежда картите Таро, така как­ ­­то те са интерпретирани от нейния автор А. Е. Уейт. В книгата са описани не само картите Таро, но са дадени и някои ос­­ новни начини за гледане с тях, както и предсказателното зна­чение на всяка карта. Авторът, Артър Едуард Уейт (1857-1942), е известен изследовател на окултизма. Роден е в Бруклин, Ню Йорк, но е прекарал по-голя­ма­та част от живота си в Англия. Бил е член на Херметичния орден на "Златната Зора”. Написал е много книги за кабала, ал­хи­мия, магия, масони и розенкройцери. Под ръководството на А. Е. Уейт и с помощта на художничката Па­ме­ ла Коулман Смит са разработени картите Таро, известни под името Райдър Уейт и станали най-популярната съвременна колода Таро.

   стр голям формат Цена  лв.

СЕФЕР ЙЕЦИРА

78 КАРТИ ТАРО НА А. Е. УЕЙТ

Арая Каплан Рави Арая Каплан се е заел с изключително трудната задача да пре­ веде Сефер Йецира, най-старият и най-мистериозният от всички известни кабалистични текстове, и така да хвърли повече светлина вър­ху неговите дълбоки теоритични, медитативни и магически аспекти. Този текст, в чии­то тайни кабалистите се опитват да проник­ нат от векове, тълкува дина­миката на явленията и феномените в духовната област, разглежда световете на Сефирот, душите и анге­ лите.

Колодата съдържа пъл­ ния комп­ лект от 78 пред­сказателни кар­ти Та­ро 22 Големи Ар­ка­на + 56 Малки Арка­на. Раз­работена от из­вес­тния окултист А. Е. Уейт в началото на ве­­ ка, тази коло­да е най-разпро­с­тра­­не­ на­та съвремен­на колода кар­ти Таро.

“ тар о “

КАРТИНЕН КЛЮЧ КЪМ ТАРО

серия

МЕДИТАЦИЯ И КАБАЛА

 X  стр Цена  лв.

Ще излезе през юли, 2011 г.

серия

“ ка б а л а “

 

Цена  лв.

РАЗБУЛЕНАТА КАБАЛА

РЪКОВОДСТВО ПО ТАРО

С. Л. Макгрегър Мадърз Съдържа следните книги от Зохар: "Книга на скритата тайна”; "Голя­ мото свещено събрание"; "Мал­ко­то свещено събрание". Преведени са от латинското издание Kabbala Denudata на Кнор фон Розенрот и са съпоставени с ори­ги­налния халдейски и еврейски текст от С. Л. Макгрегър Мадърз.

Джоан Бънинг Тази книга представлява курс за самостоятелно обучение по Таро, за което можете да използвате популярната колода Таро на Уейт. Тя включва 19 урока, които започват с основите за работа с картите Таро и надграждат информацията до нивото за напреднали. Дадени са различни подредби с Таро и обяснения за връзките между отдел­ ните карти, тълкуване на значенията, търсене на чифтовете карти и създаване на цялостно разчитане при гадаенето. Всичко, което се нуждаете, за да гадаете с Таро, е отворено съзнание и искрено желание да разбулите скритите истини на вашия живот, отразени в образите от картите Таро.

Ще излезе през декември, 2011 г.

 

   стр голям формат Цена  лв.

32

33


книга и 78 карти таро Ана-Мари Фъргюсън Както картите Таро, така и легендата за Крал Артур представ­ля­ват една великолепна база за психи­чес­ко и духовно усъвър­шен­ства­не. И двете предават значенията си с помощта на символи и опреде­ле­ ни прототипни образи, с което ни помагат да се до­кос­нем до повисше знание за силите, които оказ­ват влияние върху жи­вота ни. "Легендата – Артуровото Таро" е едно омагьосващо цар­ство за все­ ки, който же­лае да открие тайните на своето съ­щест­вуване, като се впусне в едно пътешествие в ми­то­ло­гичния свят. Резултатът от комбинирането на традиционните символи на кар­ти­ те Таро с езическата и християн­ската символика от легендите за Крал Артур е създаването на една богата и вдъхновяваща сис­те­ма за га­даене: • Обединени са елементите от четирите различни цикъла от ле­ген­ дите за Крал Артур – Келтските легенди, ранните летописи, сред­ но­вековните романси и походите за Свещения Граал. • Свързани са образите на традиционното Таро със съответства­ щи­те им от легендата за Крал Артур. • Книгата пояснява каква е символиката на всеки един от ар­хе­тип­ ните образи в легендата за Крал Артур, както и символиката на съ­битията и разказите, свързани с дадена карта. • Разкрива различните значения на картите и тяхната връзка с ле­гендите за Крал Артур. • Към традиционния символизъм на картите се предава и нов спо­ ред езическите и християнските вярвания, според кръсто­нос­ ните по­ходи, което дообогатява различните смислови нива на картите.

“ тар о “

ЛЕГЕНДАТА – АРТУРОВОТО ТАРО

Ч и к С и с е р о и С а н д р а Та б а т а С и с е р о "Ритуално Таро на Златната Зора” е изчерпателно практическо из­след­­ване, основано на традиционните учения на Херметичния Ор­ден на Златната Зора. Незаменим наръчник за работа с новата ко­ло­да Ри­т уал­но Таро на Златната Зора – колодата Таро на девет­де­ сет­те години – тази книга дава ясно обяснение на сложния симво­ли­ зъм на колодата и подробна информация за всяка една карта от Го­ле­­мите и Малките Аркани. Книгата съдържа: • Точна история на картите Таро и на Херметичния Орден на Злат­ на­та Зора от създаването му през 1888г. до неговото съвременно пре­въп­лъщение в САЩ. • Увлекателно изследване на принципите на Кабала, древна мис­ тич­на система, чието забележително съответствие с Таро не мо­же да бъ­де пренебрегнато. • Тълкуване на всяка карта от Големите и Малките Аркани, което включ­­ва оригиналното описание на Златната Зора, дадено от С. Л. Макгрегър Мадърз. • Илюстрации на картите от колодата Ритуално Таро на Златната Зо­ра. • Много ритуали, медитации и методи за гадаене, създадени спе­ циал­но за магическа работа с Таро.

серия

   стр Цена  лв.

РИТУАЛНО ТАРО НА ЗЛАТНАТА ЗОРА

   стр Цена  лв.

РИТУАЛНО ТАРО НА ЗЛАТНАТА ЗОРА

серия

“ тар о “

С а н д р а Та б а т а С и с е р о Нарисувана изцяло от действащ адепт на Хер­ ме­тичния Орден на Златната Зора, това е пър­ва­ та колода Таро, в която се съчетават опи­са­ния­та, давани при церемониите на пос­вещение на Злат­ната Зора, с традиционните Таро обра­зи. Във вся­ка карта са включени съответст­ва­щи­те й еврей­ски букви, пла­не­тарни и зодиакални сим­­­ во­ли. Кар­тите са изпълнени в Блестящите цве­ тове и Ка­ба­­лис­тич­ните цветови скали. Резултатът е великолепна колода, която е пер­ фект­на за медитация, предсказване и ритуална ра­бота.

Цена  лв.

34

Цена  лв.

35


ТОМ 1 – ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ Марион Марч & Джоан Макевърс Това е пълен курс по астрология, направен под фор­ма­та на учебник със уроци за изучаване и съо­твет­ни задачи и тестове за решаване след все­ки урок. Том 1 влючва изучаването на основните аст­ро­ло­ги­ чес­ки поня­тия, като знаци, планети, домове и аспек­ти. Освен това тук е включен и метод за тъл­к у­ване на хороскопа с помощта на ключови думи и фрази.

   стр голям формат Цена 14 лв.

   стр голям формат Цена  лв.

КАРТИ ТАРО НА ТЪРСЕЩИЯ Тази съвременна колода е създадена с помощта на компютърна гра­фична технология, като са включени и всички елементи на тради­ци­он­ната символика на Таро. Освен това всяка карта съдържа астроло­гич­ни и кабалистични съответствия, руни, И Дзин и скъпо­ ценни камъни, кое­то предоставя бърз метод за отговор на прости въпроси, със­та­вяне на цялостна картина и по-пълно приложение на гадаенето с Таро.

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ ТОМ 2 – ТЕХНИКИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Марион Марч & Джоан Макевърс Тази книга е разделена на три части: Част I: Математически средства за изчисляване или построяване на хо­роскопа. Част II: Средства за усъвършенсване на способността за интер­пре­ тиране – допълнителна информация, която ви дава възможност да на­­ме­рите някои от по-малко очевидните области в хороскопа. Част III: Предоставяне на средства за придобиване на допъл­ни­те­лен усет, но по един по-психологичен или подсъзнателен начин, ка­то се показват някои от чувствителните точки във всяка рождена карта.    стр голям формат Цена 4 лв.

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

серия

“ тар о “

ТОМ 3 – АНАЛИЗ НА ХОРОСКОПА Марион Марч & Джоан Макевърс Тази книга предоставя прецизна астрологическа интерпретация на хо­роскопа, както и конкретния процес на обединяване на съдър­жа­ щи­те се в него данни в един съдържателен и изпълнен с факти ана­ лиз. Част I разглежда 144-те възможни разположения на госпо­да­ри­ те по домове. В Част II като примери са дадени хороскопите на че­ти­ри изтъкнати личности. При всеки от тях са използвани раз­лич­ ни тех­ники на интерпретация, което ви предоставя избор за усъвър­ шенстване на собствените ви умения. Част III се занимава със спе­ци­ фичните области при тълкуването, като здраве, професия, семей­ни отношения и много други. Цена  лв.

36

37

   стр голям формат Цена  лв.

“ астр о л о гия “

Джозеф Ърнст Мартин Тази книга е ръководство към уникалната колода Таро, създадена от автора. Освен традиционните фигури тя включва много допълни­ телни символи и глифове, което ще ви даде безброй възможности за работа с тези карти. В книгата ще намерите подробна информация за всеки аспект на картите. Това ще ви отведе отвъд традиционното разчитане и гадаене с Таро. Дори никога досега да не сте боравили с карти Таро, информацията тук ще ви позволи да намерите отговори­ те на всякакви въпроси. Имате въпроси за разрешаване? Тогава започнете вашето търсене на отговорите.

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

серия

ТАРО НА ТЪРСЕЩИЯ


Жан Спилър В тази книга астроложката Жан Спилър предлага цялостен портрет спо­ред северния лунен възел. Той може да обясни житейските уро­ ци, които трябва да усвоите тук, на Земята, и как можете да постиг­ не­те пълнотата и спокойствието, от които се нуждаете. Жан Спилър ви по­казва как да свържете северните лунни възли със своята астро­ло­гична карта и дава детайлна интерпретация за тяхното вли­ яние.

12 стр. цветна вложка

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ

серия

“ астр о л о гия “

ТОМ 5 – ТЕХНИКИ НА СИНАСТРИЯ Авторките анализират оста 1-ви/7-ми дом и 4-ти/10-ти дом, като все­ ки от домовете е обсъден от гледна точка на близките взаимо­от­но­ ше­ния. Разгледани са кръстосаните сравнителни техники и са пред­ ста­ве­ни аспектите между картите на двама души. Обхванати са съ­що лип­си­те, възлите и моделите на картите. Включена е информа­ ция и за слож­ната карта на двама души за всеки от домовете и всяка от пла­нетите в нея.

ДУХОВНА АСТРОЛОГИЯ Жан Спилър & Керън Макой Тази книга дава разбираеми обяснения на предрождените затъм­не­ ния и духовно ориентиран поглед върху планетите. Тя свързва влия­ ние­то на планетите с еволюцията на душата. Това е просто и съ­щев­ ре­менно изчерпателно астрологическо ръководство, което ще ви по­мог­не да разберете висшия смисъл на живота и да намерите ключа за вашата самоизява, самочувствие и сигурност. Новаторският под­ход на книгата, преоткриването на значението на слънчевите и лун­ни­те затъмнения непосредствено преди раждането на човека по­каз­ва уроците, които сте дошли да научите и да предадете, и пред­став­ля­ва откровение за всеки, който някога се е обръщал към зодиака за напътствие.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ ТОМ 6 – ТЕХНИКИ НА ХОРАРНАТА И ЕЛЕКТИВНАТА АСТРОЛОГИЯ Хорарната астрология е изкуството да интерпретираш рождената кар­та към момента, за който се задава конкретен въпрос. Елек­тив­ на­та астрология използва астрологическите принципи, за да избере точно­то време за дадено събитие. За техниките в тази книга автор­ ки­те из­полз­ват всички планети и обединяват взаимоотношенията меж­­ду тях. Те са включили най-доброто от традиционните методи на хо­рарната астрология, както и нови действени техники, които ра­бо­ тят точно и прецизно.

АСТРОЛОГИЯ НА НОВАТА ЛУНА Жан Спилър Лунното влияние върху човешката съдба е било признато от древни времена, но неговата сила за предизвикване на положителна раз­ връзка често е била пренебрегвана – до този момент. Тази книга осигурява практически инструкции, основани на древни ритуали и философия, както и на личния астрологичен опит на Жан Спилър при формулирането на пожелания във всяка област любов, кариера, семейство или здраве. На мощните дни на Новата Луна вашите жела­ ния се превръщат в заклинания с удивителен фокус и сила, които ги трансформират в реалност.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

38

39

“ астр о л о гия “

ТОМ 4 – СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ, ПРОГРЕСИИ, ДИРЕКЦИИ, СЛЪНЧЕВИ И ЛУННИ РЕВОЛЮЦИИ, ТРАНЗИТИ В този том са обсъдени всички главни форми на съвременните мето­ ди на предсказателната астрология. Това позволява на астролога да пог­ледне в бъдещето, изследвайки едновременно настоящето и ми­на­ло­то. Подробно са разгледани вторичните прогресии, затъм­не­ ния­та и цик­лите, слънчевите и лунните възвръщания. Всички мето­ ди са обяс­нени с помощта на много примери.

АСТРОЛОГИЯ НА ДУШАТА

серия

НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ДА НАУЧИМ АСТРОЛОГИЯ


Жан Спилър В това превъзходно ръководство Жан Спилър показва как науката астрология може да ви насочи към истинско свързване с вашия ду­хо­вен парньор. Освен по-известните значения на слънчевия знак, автор­ката разкрива познанията и мистериите за вашия Северен лунен въ­зел, които ще внесат любовта в живота ви. Чрез определяне на пози­цията на Северния лунен възел вие можете да създадете астрологичен, психологически и духовен портрет на вашата душаблизнак.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

КАРМИЧНА АСТРОЛОГИЯ

ЖИЗНЕНОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ С НЕПТУН

Мартин Шулман Това е ръководство, високо ценено в астрологическите школи по це­лия свят, и е класика в тази област. Дава пълни и проницателни тъл­к у­вания на кармичните връзки в хороскопа, като всички планети се раз­глеждат както на езотерично, така и на психологично ниво заед­но с анализ на символите, знаците и домовете.

ТРАНЗИТИТЕ НА СЪРЦЕТО И ДУШАТА Б и л Ти ър н и Хвърлете поглед към планетата, свързана с нашите емоционални въл­ни на възходи и падения, както и с нашите духовни копнежи. Научете се как да сънувате съзидателно, за да разкриете своите таланти и да ги насочите към осъществяване на целите ви. Открийте важността на вътрешната радарна система на Нептун като ваш водач. Разберете как тази планета може да ви помогне да разширите своето осъзнаване на живота и любовта в него. Изследвайте сърце­ то и душата на Нептун, транзитиращ през вашите рождени домове и планети.

ТОМ 1 – ЛУННИ ВЪЗЛИ, РЕТРОГРАДНИ ПЛАНЕТИ И ПРЕРАЖДА­НЕ

ISBN 954-626-105-Х, 370 стр., голям формат, Цена: 8.00 лв.

ТОМ 2 – РАДОСТТА И ЛОКУС ФОРТУНА & КАРМАТА НА СЕГА

ISBN 954-626-106-8, 249 стр., голям формат, Цена: 7.20 лв.

серия

“ астр о л о гия “

ТОМ 3 – КАРМИЧНИ ВРЪЗКИ & АСЦЕНДЕНТЪТ: ВАШАТА КАРМИЧНА ВРАТА

ISBN 954-626-156-4, 296 стр., голям формат, Цена: 8.00 лв.

   стр голям формат Цена  лв.

АСТРОЛОГИЯ И ПРЕРАЖДАНЕ

ЖИЗНЕНОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ С ПЛУТОН

Доналд Йот Книгата включва три отделни тома: Първи том – "Ретроградни пла­ нети и прераждане" дефинира рет­ро­градния феномен, а след това разг­лежда всяка планета през дванайсетте дома, давайки пълно обяс­нение на значението на планетата в нейното ретроградно поло­ жение. Втори том – "Интер­сеп­ти­ра­ни знаци и прераждане" изследва всеки знак и неговия противоположен, докато се проявяват във все­ ки дом. Трети том – "Триъгълникът на Сатурн, Юпитер и Меркурий” разглежда Сатурн през домо­ве­те и Юпитер и Меркурий към Сатурн във всеки дом. Авторът дава цялостно обяснение на кар­мич­ни­те индикатори в рож­дената карта, така че да можете да преобразите миналите си слабости и да ги пре­върнете в достойнства.

ТРАНЗИТИТЕ НА СЪРЦЕТО И ДУШАТА Б и л Ти ър н и Плутон ви носи могъщи дарове, за които може да не сте готови в този момент, но те ще разрушат вашите илюзии по отношение на самите вас и на живота ви. Тази планета ще ви помогне да разбулите соб­стве­ните си мистерии и да изпълните живота си с удовлетворе­ ние. Из­следвайте транзитите на Плутон към вашите рождени плане­ ти и домо­ве и се научете как да управлявате процесите в живота си за по-добро разбиране на неговите уроци. Книгата предлага нов поглед към лич­на­та житейска дилема и пътища, които едновремен­ но ще ви забавляват и просвещават.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

40

41

“ астр о л о гия “

ЖИЗНЕНОСТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ С УРАН ТРАНЗИТИТЕ НА ПРОБУЖДАНЕТО Б и л Ти ър н и Това е един поглед върху планетата, позната с това, че внезапно преобръща живота ви на 180 градуса. Уран и неговите транзити показ­ват как ще изплувате на повърхността, след като транзитира­ щата пла­нета е направила шеметни промени във вашия живот, възнагражда­вайки ви с нов поглед и по-висше осъзнаване. Изучете първичния тем­пе­рамент на Уран и как той влияе върху вашата пси­ хология. Изслед­вайте авантюристичния процес на собственото си пробуждане, което преживявате през оживените периоди, когато Уран транзитира вашите рождени домове и планети.

серия

АСТРОЛОГИЯ НА ЛЮБОВТА


Гуинет Брайън Съчетавайки астрология, психология и метафора, това ръководство може да ви помогне да добиете по-дълбоко разбиране по темите, свързани с дванайсетте дома и четирите ъгъла. Книгата обобщава смисъла и значението на всяка планета във всеки дом, така че да можете да започнете да изучавате темите, които се разкриват във собствената ви карта. Рождените карти на известни личности показ­ ват как домовите разположения разкриват преживявания от дет­ ството, черти от физическата външност, личността, кариерата и др.

   стр голям формат Цена  лв.

серия

“ астр о л о гия “

   стр голям формат Цена  лв.

РЕТРОГРАДНИ ПЛАНЕТИ

НЕПОДВИЖНИ ЗВЕЗДИ

Ерин Съливан Авторката внимателно е очертала системата на ретроградно движе­ ние и я е приложила както за рождения хороскоп, така и за транзит­ ните цикли. Тя е изследвала всички възможни цикли в рамките на циклите, които извършват ретроградните планети. Интерпретирала е тези дви­же­ния по начин, кой­то е ясен, както за начинаещия, така и за профе­сионалния астролог, и осигурява едновременно пси­хо­ логически и еже­д­­невни интерпретации на ретроградните планети.

ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ИСТОРИЯТА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА И ВЪРХУ ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК Анелия Цветанова Тази книга е написана под диктовка. Подробно са описани непод­ виж­ните звезди и влиянието им върху живота на отделния индивид при съвпад с дадена планета в рождената карта. Заедно с това има много информация за миналото на нашата цивилизация, за про­це­ си­­те, които са произтичали на планетата Земя по времето на ней­но­ то съществу­ване, и връзката им с появяването на дадена звезда от тази страна на огледалото.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

КОСМИЧЕСКАТА КАРМА

ЧЕРНАТА ЛУНА

РАЗБИРАНЕ НА ВАШИЯ ДОГОВОР С ВСЕЛЕНАТА Маргьорит Манинг Вашата астрологична рождена карта може да ви разкрие договора, кой­то душата ви е сключила с Вселената, преди да се въплъти в тяло. Като се свържете с космическите точки, изразени в картата, вие ще мо­жете да определите откъде идвате и какъв е изборът ви за този живот. Така ще можете да се грижите по-добре за себе си, да внесете ба­ланс в живота и целите си и да изпълните договора на вашата душа, сключен с универсалното Единство.

Анелия Цветанова Със зараждането на всяка звездна система се създавало такова мяс­ то, което да задържа енергията в четвърто измерение достатъчно дълго време в първоначалния й вид. Това място за нашата звездна система е Черната Луна, където се извършва пречистване и поддър­ жане на енергията на обитателите в четвърто измерение. Тя изчист­ ва мислите, чувствата и желанията, връщайки ги към първоначал­ ните им харак­теристики, а също и заси лв.а нашата интуитивна природа. В тази книга са разгледани аспектите на Черната Луна с отделните планети и с лунните възли. Дадено е положението й по домове и в знаците на зодиака.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

42

43

“ астр о л о гия “

ДОМОВЕТЕ

серия

ДВАНАЙСЕТТЕ ЛИЦА НА САТУРН ВАШАТА ПЛАНЕТА АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ Б и л Ти ър н и Авторът обрисува една нова жизнена картина на тази планета като приятел, а не опонент. Сатурн всъщност е ключ към нашето осво­ бож­де­ние и отхвърляне на самоограниченията. Изследвайте Сатурн от глед­­на точка на вашите рождени знаци и домове. В резултат на тази информация ще придобиете нов поглед за влиянието му върху пси­хо­логическото ви състояние и материална стабилност, защото това е ва­шата планета ангел хранител.


Кевин Бърк Тази книга представлява лесен за следване курс, който поставя осно­вите на самостоятелното астрологично обучение. Авторът е включил основните концепции и ткехники, които формират разби­ рането на рож­­дената карта. Едновременно астролог и преподава­ тел, Кевин Бърк обощава тук информацията, необходима за изпита за първо ниво на курса, който той води към Американския съвет за геокосмични изслед­вания. Ще излезе през юли, 2011 г.

серия

МЕДИТАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО Свами Рама В това практическо ръководство за вътрешния живот Свами Рама, един от най-напредналите май­сто­ри по йога, ни учи как да се пре­ насяме отвъд нашата обичайна мисловност във фините нива на съз­на­ние­­то, откъдето да черпим напътствия, съзидателна сила, радост и жизненост.

 3421 39 стр голям формат Цена 8 лв.

изт о ка “

АСПЕКТИTE В АСТРОЛОГИЯТА РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗБИРАНЕ НА ПЛАНЕТАРНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ХОРОСКОПА С ю То м п к и н с Аспектите в рождената карта показват кои сме ние и какво ни пред­ стои. Чрез тях разкриваме своите си тенденции, мотивации и възмож­нос­ти. В тази книга авторката показва как да интерпретира­ ме аспек­тите в ежедневните астрологически тълкувания. Тя дава примери с всич­­ки възможни планетарни аспекти, като разглежда влиянието на опо­зициите, тригоните, кардиналните и фиксирани знаци и т.н. С по­мо­щта на примери от своята практика Сю Томпкинс предлага различни начини да използваме влиянието на трансфор­ миращата енергия на аспектите за по-добър живот.

н а

“ астр о л о гия “

   стр Цена 7 лв.

   стр Цена  лв.

ПЪТЯТ НА ИНТУИЦИЯТА

ПЪТЯТ НА ОГЪНЯ И СВЕТЛИНАТА

Пени Пиърс Авторката синтезира постиженията на източната и западната фило­ со­фия, религия, психология, ме­та­фи­зика и бизнес. Тя описва интуи­ тив­ния процес като нов начин на живот и демонстрира практи­чес­ ки­те му приложения – от ускоряване на процеса на вземане на реше­ния до напредък в личностното израст­ва­не. Посредством лесен за ус­вояване курс от 10 стъпки книгата ви показва как да навлезете в със­тоя­ние на изостреност на възприятията и да го при­ ложите в ежед­невието си, за да постигнете единство и синхрония с естестве­ния енер­гиен поток.

ЙОГА ПРАКТИКИ ЗА НАПРЕДНАЛИ Свами Рама Том 1 – 200 стр., Цена: 8.00 лв. Том 2 – 232 стр., Цена: 9.00 лв. В "Пътят на огъня и светлината" Свами Рама споделя практическа информация за напреднали по пътя на йога. В Том 1 са разгледани подготовката и практиката на Пранаяма; Свародая науката за диша­ нето; Дхяна медитация; събуждането на Кундалини – най-висшето прояв­ление на съзнанието в тялото. Том 2 разглежда трансформи­ ра­не­то на негативните мисловни модели; разбирането на ума и съз­ на­нието; използването на звука; кундалини и чакрите и други йога тех­ники за напреднали.

   стр голям формат Цена  лв.

44

45

“ м ъ др о стта

НАУКА ЗА ДИШАНЕТО ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО Свами Рама От хиляди години адептите на вътрешните науки подчертават, че ди­ша­нето е жизнената връзка меж­ду тялото и духа, която зарежда с енергия фините тела и свързва физическите и менталните аспекти на на­шето съществуване. Свами Рама изследва науката за диша­не­то ед­новре­менно от източна и за­пад­­на гледна точка и дава ключа за фи­­зическото здраве и разкриването на висшите нива на съз­на­ние­то. Вклю­чени са основни дихателни техники, практикувани от йогите от Хималаите.

серия

АСТРОЛОГИЯ: РАЗБИРАНЕ НА РОЖДЕНАТА КАРТА


е н ергии “ “ ж из н е н ите

ЛЕЧЕНИЕ С ЧАКРИТЕ

УЧЕНИЕТО ЗА ЦИ ГУН НА ЕДИН БЕЗСМЪРТЕН ДАОИСТ

Синди Дейл "Лечение с чакрите” започва там, където приключва традиционнна­ та система на седемте чакри. Това е първата книга, в която се обяс­ нява как да се работи с енергията на задните страни на чакрите, както и 20 други духовни енергийни точки, които не са обяснени никъде другаде. Тази новаторска книга разкрива едно уникално съчетание на пси­хо­логически и духовни и лечебни техники, които автора е използвал, за да лекува хиляди свои пациенти – често с невероятни резултати.

ОСЕМТЕ ОСНОВНИ УПРАЖНЕНИЯ НА МАЙСТОР ЛИ ДЗИН ЮН Стюарт Олв Олсън Това е превод на безценните учения на майстор Ли Дзин Юн за осем­ те броката, поредица от позиции в седеж, развити от даоистите в търсене на дълголетие и жизненост. Като се ръководи от провере­ ните от вре­ме­то учения на майстор Ли Дзин Юн, Стюарт Олсън пред­ ставя автен­тичен, но заедно с това и достъпен подход към тази уникална прак­тика. Включени са и инструкции за поетапното изпъл­ нение на вся­ко от упражненията. Тъй като осемте броката са основа­ та на целия ци гун, книгата представлява ценно помагало за всички практикуващи, неза­висимо от техния стил или ниво на изпълнение.

4 стр. цветна вложка.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

е н ергии “

серия

ДАОИСТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ И БЕЗСМЪРТИЕ Стюарт Олв Олсън В тази книга са представени нови преводи на три основни даоистки текста: "Безсмъртните” от "Баопу дзъ” на Гъ Хун, първият даоист в дре­вен Китай, който разказва за своето търсене на безсмъртието; пълния текст на "Класическа книга на Нефритения император за запечатване на ума”, която дълго време е била една от петте важни свещени книги на сектата Драконова врата; и редкия трактат "Трите съкровища на безсмъртието", в който се определят феномените дзин, ци и шън. Ав­то­рът прави обширни коментари на тези текстове и дава практи­чес­ките приложения на техните учения в съвремен­ ния свят.

   стр голям формат Цена 2 лв.

ЛЕЧЕНИЕ С ЧАКРИТЕ ЗА НАПРЕДНАЛИ ИЗЛЕКУВАЙТЕ УМА, ТЯЛОТО И ДУХА СИ С ПОМОЩТА НА РЕВОЛЮЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ЕНЕРГИЙНО КАРТОГРАФИРАНЕ Синди Дейл Известната авторка Синди Дейл ни представя Четирите пътя – систе­ ма за холистично лечение чрез специална техника, наречена енер­ гийно картографиране. Този нов модел ще ви помогне да активира­ те чакрите си с помощта на интуицията, за да се излекувате. Дейл разглежда раз­личните аспекти на всеки Път към изцелението и предоставя тех­ники, чрез които да откриете причините за физиче­ ските и емо­ционал­ните си проблеми. Мобилизирайки вътрешните си лечебни ресурси, вие ще откриете възможности за цялостно изцеление.

ОТВАРЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ВРАТИ на вашето тяло Ци гун за здравословно дълголетие Брус Францис В тази книга един от великите западни майстори по ци гун – Брус Францис – разкрива древни даоистки енергийни практики, включ­ ващи тай дзи. Те могат да засилят вашите умения и издържливост при практикуване на йога, различни бойни изкуства и други спорт­ ни занимания. С помощта на удивителните възможности на много­ бройните практики, включени тук, вие ще се научите как да внесе­ те здравето и радостта в своето тяло и ум и да получите неизчер­ паем енергиен източник във всекидневния си живот. Ще излезе през декември, 2011.

   стр голям формат Цена  лв.

46

47

“ ж из н е н ите

   стр голям формат Цена  лв.

КЛАСИЧЕСКА КНИГА НА НЕФРИТЕНИЯ ИМПЕРАТОР ЗА ЗАПЕЧАТВАНЕ НА УМА

серия

ЧАКРИТЕ КОЛЕЛАТА НА ЖИВОТА Енодиа Джудит Тази книга представлява ръководство за достъп и опериране с вът­ реш­ните механизми, които движат нашия живот. Тя ще ви поведе на едно пътуване из различните аспекти на собственото ви съз­на­ние. • Изградете основа и фокус на живота си. • Балансирайте вашата сексуалност. • Увеличете личната си сила и физическа енергия. • Отворете сърцето си, но останете центрирани. • Развийте интуицията и психическото си осъзнаване.


Ричард Хърн И Дзин е много повече от оракул за предсказване на бъдещето. Той е също и невероятна система за тео­ретическа и практическа магия и медитация. Тази книга ще ви покаже как да работите с И Дзин на много по-широко и практическо ниво, което позволява на мага да използва енергиите на Все­ле­на­та, проявени чрез хексаграмите на И Дзин. Тя ще завладее онези магьосници и окултисти, които тър­сят новаторски подход към тази материя.

“ ж из н е н ите серия

   стр голям формат Цена 5 лв.

СЕКСУАЛНИ ПРАКТИКИ НА НЕФРИТЕНИЯ ДРАКОН

ДАОИСТКА ЙОГА И СЕКСУАЛНА ЕНЕРГИЯ

ДАОИСТКИ МЕТОДИ ЗА МЪЖЕ Си Лай Тази книга разкрива как даоистките сексуални практики, които имат 3000-годишна традиция, могат да помогнат на мъжете да повишат и за­дър­жат своята сексуална активност. Авторът представя 9 упраж­ не­ния на Нефритения дракон за по-голяма ерекция, удължаване на пе­ниса, нарастване на качеството и количеството на спермата, из­бяг­ване на преждевременна еякулация и запазване на сексуална­ та енер­гия през годините.

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ТЯЛОТО, УМА И ДУХА С ПОМОЩТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ЖИЗНЕНА ЕНЕРГИЯ Ерик Стивън Юдлав Книгата дава цялостна програма, чрез която можете да постигнете промени на много нива. Като при­ла­гате практически техниките на дао­истката йога, ци гун, вътрешната алхимия и сексуалното кунг фу, вие ще подобрите както здравето си, така и цялостното си благопо­ лучие. Открийте истинския си потенциал, като обуздаете всемогъщата сила на ци и изпитате истинското обе­ди­нение, докато практикувате древното изкуство, което не поставя граници между тялото, ума и ду­ха.

   стр голям формат Цена  лв.

е н ергии “

е н ергии “

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

ТАНТРИСТКИ ТАЙНИ ЗА МЪЖЕ

СЕКСЪТ И СЪВЪРШЕНИЯТ ЛЮБОВНИК

Кери Райли и Даян Райли Книгата съдържа всичко, което един мъж трябва да знае, за да задо­ воли физическите, емоционалните и духовните копнежи на жената в сексуалната връзка и как междувременно сам да стигне до нови ви­соти на екстаза. Като използват древни тантристки техники, авто­ рите показват как да превърнем сек­са в страстно любене, удоволст­ вието в екстаз, а партньорството в единение. Чрез техния подход двой­ките ще открият нови начини, по които да се удовлетворяват взаимно на нивото на тялото, сър­це­то и душата, за да запазят живи любовта и сексуалната си страст.

ДАО, ТАНТРА И КАМА СУТРА Мейбъл Ям Това е ръководство за онези, които искат да засилят своите сексуал­ ни взаимоотношения и да разкрият източника на силата, удоволст­ вието и интимността. С помощта на упражнения от Тантра йога и Дао ще мо­жете да повишите сексуалното си задоволство. Позициите от Кама Сутра и обясненията на тяхното изпълнения ще засилят интим­ ността и удовлетворението помежду ви. Освен това ще се научите как да прео­долявате сексуални блокажи и навици; как да използвате масажни техники и аромати; а също и седем златни правила за пер­ фектна лю­бовна връзка. Ще излезе през февруари, 2011 г.

   стр голям формат Цена  лв.

48

49

“ ж из н е н ите

РЪКОВОДСТВО ПО ДАОИСТКА ЙОГА И ЦИ ГУН ПРОГРАМА ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ, ПЪЛНОЦЕНЕН СЕКСУАЛЕН ЖИВОТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ Ерик Стивън Юдлав Това ръководство включва 14 урока по даоистка йога и ци гун. Съз­ да­дени в древен Китай, тези автен­тич­ни даоистки упражнения ще ви помогнат: Да удължите сексуалното удоволствие и да увеличите по­то­ка от енергия между вас и вашия партньор; Да станете по-гъв­ кави и силни; Да изчистите от от­ро­ви­те своите органи и жлези с вътрешна секреция; Да постигнете свободното протичане на ци в енер­гий­ните меридиани; Да подобрите паметта и концентрацията си; Да укрепите имунната си система; Да по­добрите своето зрение, слух, обоняние и храносмилане, а също и издръжливостта си.

серия

И ДЗИН ЗА РИТУАЛИ И МЕДИТАЦИЯ


к н иги

н а

ма н так

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

ДАН ТИЕН ЦИ ГУН

ДАОИСТКА СЕКСУАЛНА АЛХИМИЯ ЗА ЖЕНИ

ОСНОВОПОЛАГАЩИ УПРАЖНЕНИЯЗА ПРАЗНАТА И ПЕРИНЕУМНАТА СИЛА Мантак Чиа Дан тиен ци гун е изкуството на култивиране и събиране на ци в дол­ на­та част на стомаха – дан тиен. Позната като "Океанът на ци" на древ­­ни­те даоисти, тази област съдържа ключа за отваряне на тяло­ то и ума за сво­бодното и непрекъснато движение на ци. Тази книга съдържа спе­циал­­ни дихателни и двигателни упражнения, които разкриват силата на ци, скла­дирана в тялото, за създаване на пове­ че жизненост, сила на ор­га­ните и самолечение. Мантак Чиа обяснява също как тези упраж­не­ния са сигурен и ефективен метод за свърз­ ване със земната енергия, кое­то позволява на ученика да постигне физическо, мисловно и духов­но рав­но­весие. Тези качества са осно­ вата за изпълняване на практики­те за напреднали, свързани с ци гун на Желязната ризница и космичес­ко­то ле­че­ние.

Мантак Чиа & д-р Рейчъл Карлтън Ейбрамс Тази книга съчетава тайните на древните източни сексуални практи­ ки с най-доброто западно сексуално познание. жените от всички въз­рас­ти, независимо дали са с партньор, могат да имат полза от тези упраж­нения и да научат, че искат не просто оргазъм по всяко време, а оргаз­ми през цялото време, които с практиката се превръ­ щат в оргазми на цялото тяло. Развивайки вашата сексуална енер­ гия, вие ще заредите със жизненост вашето тяло, ум и душа.

   стр голям формат Цена  лв.

ДАОИСТКО КОСМИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ

ДАОИСТКА СЕКСУАЛНА АЛХИМИЯ ЗА МЪЖЕ

ИЗЧИСТВАНЕ НА ТОКСИНИТЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ НА ТЯЛОТО С ПРИНЦИПИТЕ ЗА ЦВЕТОЛЕЧЕНИЕ НА ЦИ ГУН Мантак Чиа Тази книга представя важни приложения от ци гун на Великата цирку­лация, свързващи древната мъдрост и съвременния научен метод. Тук са включени техники, развиващи и укрепващи осъзнава­ нето на силите и енергийните принципи на Вселената и на шестте посоки на света, което дава възможност на практикуващия да под­ реди тези сили, за да лекува себе си и другите. Тя ви учи как да използвате главните аку­пунктурни точки в ръцете, за да активизи­ рате, отворите и балансирате меридианите на ци в цялото тяло. В нея за пръв път са представени подробности от цветотерапията на ци гун, мощно средство за активизиране и укрепване на имунната система.

Мантак Чиа & Дъглас Арава Книгата разкрива лесни физически и психологически практики, които позволяват на мъжа от всяка възраст да осъществи мечтите си и да задоволи женските фантазии, като увеличи качеството и коли­чеството на своите сексуални възможности. Ще ви покаже как мъжете могат да получават по ня­кол­ко оргазма, също като жените. Чрез тези техники можете да достигнете такива висоти на сексуален екстаз и удовлет­ворение, за които дори не сте си представяли, че са възможни.

50

ч иа

ч иа

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

51

ма н так

М а н т а к Ч и а & Та о Ху а н Тази книга е резултат от плодотворното сътрудничество между съв­ ре­­менния даоистки майстор Мантак Чиа и учителя Тао Хуан. Двамата са приложили своето изключително дълбоко познание и опит в дао­ истката философия и практика към този мистичен трактат, за да освет­лят неговия истински вътрешен смисъл. В книгата са описани редица практики и медитации, позволяващи на практикуващия да зареди енер­гийно тялото и ума си и да се отвори към вътрешния съкровен смисъл на даоисткото учение. Тя разкрива вътрешната същност на "Дао Дъ Дзин”, предавайки сърцевината и духа на учени­ ето на без­смъртния даоски мъдрец Лао Дзъ.

н а

ЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ДАО УПРАЖНЕНИЯЗА КУЛТИВИРАНЕ НА ИН ЕНЕРГИЯТА Мантак Чиа В тази книга Майстор Чиа се фокусира върху лежащите и седящите позиции на Дао Ин, които подобряват здравословното състояние и структурата на костите, а след като се усъвършенстват заси лв.ат дви­женията и позициите в изправено положение. Ползата от тези лесни за изпълняване практики включва хармонизиране на ци, съз­ даване на сила и гъвкавост чрез разтягане на сухожилията, релакси­ ране на коремните мускули и диафрагмата, освобождаване от ток­ сините чрез дъха и трениране на "втория мозък” в долната част на корема. Целта е практикуващият да стане чист, отворен канал, изпълнен с енергия.

к н иги

ТАЙНОТО УЧЕНИЕ НА ДАО ДЪ ДЗИН


Л и й К а р ъ л & Д ж е н То у б ъ р Това е книга, която е задължително четиво за родители на необикно­ вено умни и активни деца! Индиговото дете демонстрира нова и необичайна съвкупност от пси­ хически характеристики, разкриващи модел на поведение, който като цяло до момента не е наблюдаван. Той принуждава роди­ телите и учи­те­лите да променят отношението си и начина, по който отглеждат и възпитават тези специални деца, които идват на света, знаейки кои са. Те притежават необикновени способности, затова трябва да бъдат приети и отглеждани с любов и грижа.

де ц а

ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА

н о в ите

ЦИ САМОМАСАЖ ДАОИСТКИЯТ ПЪТ НА ПОДМЛАДЯВАНЕТО Мантак Чиа В тази книга Майстор Чиа обяснява енегрийната теория на ци само­ ма­сажа и как негативните емоции влияят на органите и нервната сис­те­ма. Чрез изпълняване на последователните упражнения всеки ден, в рамките на 5-10 минути, практикуващият може да засили своите се­тива – зрение, слух и вкус – да очисти вътрешните органи и жлези, да кон­тролира негативните емоции, да освободи стреса и стагнацията от организма си. Тези даоистки техники, които се прак­ тикуват повече от 5000 години, могат да засилят и подмладят ваше­ то тяло и вът­реш­ните ви органи. Ще излезе през май, 2011 г.

к н иги

н а

ма н так

ч иа

   стр голям формат Цена  лв.

СЛИВАНЕ НА ПЕТТЕ ЕЛЕМЕНТА

ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА 2

МЕДИТАЦИИ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ЕМОЦИИ Мантак Чиа Това е началото на вътрешната алхимия, чрез която ще постигнете контрол над енергиите във вашата вътрешна вселена, така че да нап­равите връзка с огромната универсална енергия отвъд тялото. Прак­тиката ще ви научи как да локализирате и неутрализирате нега­ тивните енергии, скрити в тялото, като направите връзка между петте външни сетива – очи, език, уста, нос, уши, и петте главни нега­ тивни емоции гняв, омраза, безпокойство, скръб и страх. Когато свър­ жете тези чув­ства с органа, в който те се натрупват, ще можете да ги контроли­рате и трансформирате в положителни преживявания.

Л и й К а р ъ л & Д ж е н То у б ъ р Нека спрем за момент и да празнуваме появата на индиговите деца в живота ни. Те са неотменна част от трансформациите, на които става­ме свидетели в новото хилядолетие. Нека се вслушаме в техни­ те думи, да се вгледаме в начина, по който действат, и в това, което внасят в живота ни. Тази книга не само описва развитието на фено­ мена на ин­ди­говите деца, но също ще ви вдъхнови, ще ви насочи и ще ви прово­кира да водите ползотворен диалог със своето мъдро малко дете.

Ще излезе през август, 2011 г.   263 стр голям формат Цена 1 лв.

КОСМИЧЕСКО СЛИВАНЕ

ИНДИГОВИТЕ ДЕЦА – 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

ВЪТРЕШНАТА АЛХИМИЯ НА ОСЕМТЕ СИЛИ Мантак Чиа Това е ръководство с практики за напреднали за вътрешната алхи­ мия, които превеждат физическото тяло в баланс с енергийното тяло. То представя второто ниво от практиките на вътрешната алхи­ мия, които използват осемте сили на ба гуа, за да съберат, съхранят и натрупат ци в тялото. Обяснява как да балансираме негативната емоционална енергия с позитивната енергия, така че да обединим физическото и енергийното тяло със силите на природата. Показва също как да съберем и канализираме висшите сили на звездите и планетите, за да създадем единство между това, което е горе, и това, което е долу.

Л и й К а р ъ л & Д ж е н То у б ъ р Много индигови деца вече са в тийнейджърска възраст и изпитват недоверие и отчуждение към своите връстници, родители и препо­ да­ватели. В тази книга ще прочетете мненията на педагози, психоло­ зи и учители за начина, по който трябва да се отнасяме с тези необик­новени млади хора. Време е да спрем да отричаме тяхното съще­ству­ване и да им помогнем да оцелеят в един свят, който не разбират или който не може да ги приеме, защото те са бъдещето на човечеството. Ще излезе през ноември, 2011 г.

Ще излезе през ноември, 2011 г.

52

53


АРХАНГЕЛИ И ИЗВИСЕНИ УЧИТЕЛИ

АНГЕЛСКА МЕДИЦИНА

КАК ДА РАБОТИМ И ЛЕКУВАМЕ С БОЖЕСТВЕНИТЕ СЪЩЕСТВА И БОЖЕСТВАТА Дорийн Върчу Кой е Сен Жермен? Коя е Куан Ин? Кой архангел или извисен учител да призова за конкретен проблем? Освен с ангелите, мога ли да ра­ботя и с енергиите на Богинята? Това е задълбочено изследване, в което са описани 77 Божествени съ­щества от най-различни световни религии, култури и духовни тради­ции. Авторката не само описва историята на всяко божество, но и обяс­­нява каква роля играе то в съвременния свят, как може да ни по­могне в конкретни житейски ситуации и как да го призовем.

Дорийн Върчу По време на посещение в Санторини Дорийн се свързва с група ангели, наричащи себе си Ангелите на Атлантида. Те й разкриват много информация за тази изгубена цивилизация, за Храмовете на изцеле­нието и древната мъдрост на атлантските лечители. Включени са и много съвременни научни доказателства, случаи от лечитеската прак­тика на авторката, както и вдъхновяващи разкази на различни хора за техните срещи с ангелите и промените, настъпили в живота им, благо­дарение на ангелското присъствие.

д о ри й н

   стр голям формат Цена  лв.

н а к н иги

   стр Цена  лв.

в ъ р ч у

в ъ р ч у

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

АНГЕЛСКА ТЕРАПИЯ

АНГЕЛСКИ ЧИСЛА

Дорийн Върчу В тази книга Дорийн Върчу ни запознава с посланията от Духовния свят, чрез които ангелите се стремят да ни успокоят и напътстват, да ни помогнат да се справим с неприятните емоции депресия, отегче­ ние, объркване, гняв и др.; както и с проблемите, свързани с профе­ сио­налната ни реализация, ролята ни на родители и т.н. Техните пос­ла­ния ни помагат да коригираме убежденията и мислите си, като ни предлагат друга гледна точка, изпълнена с любов и нови възмож­ ности.

Дорийн Върчу Един от най-честите начини, по които ангелите ни предават посла­ ния е чрез повтаряеми числа. В тази книга Дорийн Върчу дава още инфор­мация за ангелите, като ги свързва с числови последовател­ ности като 111, 123, 444 и т.н. Тя разкрива значенията на ангелските числа от 1 до 1000 и как да тълкувате числовите послания от теле­ фонни номера, автомобили, часовници, документи и т.н. Така ще имате под ръка спра­вочник, който ви дава разбираема информация за словата на вашите ангели по всяко време.

   стр голям формат Цена  лв.

   стр Цена  лв.

54

55

д о ри й н

Дорийн Върчу Тук можете да откриете своя индивидуален и предпочитан начин да общувате с ангелските същности, за да разбирате по-лесно образи­ те, думите, мислите и усещанията, които получавате като напътствия от духовния свят. Авторката е включила практически указания за раз­виване на ясното виждане, чуване, усещане или получаване на мис­лов­на итнформация на нивото на разума. Така ще можете да устано­вите ясна и разбираема връзка със своите ангели.

н а

КАК ДА ЧУВАТЕ ВАШИТЕ АНГЕЛИ

к н иги

ЛЕЧЕНИЕ С АНГЕЛИТЕ КАК АНГЕЛИТЕ МОГАТ ДА ВИ ПОМОГНАТ ВЪВ ВСЯКА ОБЛАСТ НА ЖИВОТА Дорийн Върчу В тази книга д-р Дорийн Върчу описва езотерични и практически мето­ди, които ще ви помогнат да работите с вашите ангели, за да излеку­вате тялото си, личния си живот, професионалната си карие­ ра и се­мей­ните си проблеми. Открийте значението на ангелските числа; раз­берете какво влияние имат предишните ви прераждания и защо анге­лите понякога се въплъщават в човешка форма. В книга­ та са включени и "ангелски утвърждения", с които да повишите самочувствието си; както и ангелски молитви, които ще ви помогнат да намерите сродна душа и ще ви излекуват от скръбта по изгубени близки.


АРХАНГЕЛИ

д о ри й н

в ъ р ч у

НАПЪТСТВИЯ ОТ БОГИНИТЕ ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ Дорийн Върчу Богините са силни и любящи ангелски същества, които желаят да ви помогнат във всяка област на вашия живот. С тази колода от 44 гадателски карти на Дорийн Върчу вие можете да се запознаете с богини от различни култури от целия свят и как те могат да ви бъдат от помощ. Всяка карта носи послание от определена богиня за това как да подобрите вашия живот, здраве, взаимоотношения, финан­ си, кариера и духовен път. Независимо дали сте начинаещи или напреднали в работата с гада­ телските карти, вие ще откриете, че посланията на богините носят Божествената благословия във вашия живот.

в ъ р ч у

ИЗВИСЕНИ УЧИТЕЛИ ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ Дорийн Върчу Извисените учители са мъдри водачи, които могат да ви помогнат да откриете житейската си мисия, да съберете кураж, за да направите значими промени в живота си, да развиете психичните си способ­ ности и да се научите да проявявате желанията си. Всяка карта съдър­жа великолепна рисунка на Извисен учител и послание в отговор на въпроса ви. Ръководството с инструкции ви запознава с всеки Изви­сен учител, обяснява как да гадаете за себе си и за други хора и дава допълнително тълкуване на картите.

ISBN 978-954-626-349-0, Цена: 30 лв. 44 карти и ръководство

Ще излязат през март, 2011.

АНГЕЛСКА ТЕРАПИЯ

ЗЕМНИТЕ АНГЕЛИ

ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ Дорийн Върчу Ангелската терапия е процес на мощно лечение и напътствия, който включва работа с вашите ангели пазители и с архангелите, най-вече Ми­хаил и Рафаил. Тези карти и ръководството към тях ще ви пред­ ло­жат действени стъпки, за да излекувате всяка област от своя живот и да се освободите от страховете и емоционалните блокажи. Те ще ви пре­дадат послания за вашата житейска цел, взаимоотноше­ ния, прояв­ления и т.н. Вдъхновяващите рисунки на ангели на карти­ те ще ви заре­дят с положителни емоции и ще дадат отговор на молбата или въпроса ви.

Дорийн Върчу В тази книга Дорийн Върчу дава информация за инкарнираните ангели, елементалите, вълшебните същества, звездните хора, работниците на Светлината и други категории земни ангели. Тя ще ви помогне да раз­поз­наете вашия собствен свят и неговите особе­ ности. Освен това са включени и много съвети, предложения и слу­ чаи от практиката на авторката.

  Цена  лв.  карти и стр ръководство

ISBN 978-954-626-334-6 131 стр., Цена: 8.00 лв.

56

57

д о ри й н

ISBN 978-954-626-335-3, Цена: 30 лв. 45 карти и 120 стр. ръководство

  Цена 30 лв.  карти и стр ръководство

н а

н а

ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ Дорийн Върчу Архангелите са могъщи, мъдри и любящи водачи, които могат да ви мотивират и излекуват по различни чудотворни начини. Тази коло­ да с 45 гадателски карти от Дорийн Върчу ще ви запознае с 15 архан­ гела, които можете да призовавате при различни случаи за подкре­ па и напътствия. Картите ще ви разкрият техните послания за вас, ще ви помогнат да се свържете по-лесно с ангелските енергии и ще отговорят на някои важни за вас житейски въпроси. Всяка карта съдържа прекрасна рисунка на архангел и послание в отговор на въпроса ви.

  Цена 30 лв.  карти и стр ръководство

к н иги

к н иги

ЕЖЕДНЕВНИ НАПЪТСТВИЯ ОТ ВАШИТЕ АНГЕЛИ ГАДАТЕЛСКИ КАРТИ Дорийн Върчу Тези лесни за употреба карти са подходящи както за начинаещи, така и за хора с опит в гадаенето. Всяка карта съдържа прекрасна рисунка на ангел и послание в отговор на въпроса ви, което ще под­ крепи позитивните ви намерения, ще ви помогне в лечението и ще прояви вашите желания. Към тях е приложено ръководство с инструкции, в което се обяснява как да гадаете за себе си и за други хора, както и допълнително тълкуване на значението на всяка карта.


Луксозно издание, голям формат, твърди корици, пълноцветна.

ISBN 978-954-626-361-2

д о ри й н

в ъ р ч у

Ще излезе през май, 2011.

н а к н иги

ЕЖЕДНЕВНИ НАПЪТСТВИЯ ОТ ВАШИТЕ АНГЕЛИ 365 ангелски послания, които ще утешат, излекуват и отворят сърцето ви Дорийн Върчу Започнете всеки свой ден, като с помощта на тази чудесна книга общувате със своите ангели чрез 365-те медитации, с които тези небесни същества се обръщат директно към вас. Всяка страница предлага утешително и ободряващо послание, с което да поставите едно позитивно и лечебно начало на всеки нов ден. Напътствията в тази книга ще ви помогнат да останете в центъра на своя вътрешен покой през целия ден, да бъдете ведри и радостни, както и да не забравяте, че вашите ангели-пазители са винаги близо до вас, гото­ ви да ви помогнат във всяка област от живота ви. ISBN 978-954-626-350-6, 416 стр. Луксозно издание, Цена: 42 лв.

срещи с ангелите

ЗНАЦИ ОТ НЕБЕСАТА

Дорийн Върчу Това е сборник от истински истории на хора, които са видели ангели, лю­­бими починали близки и Извисени учители. Ще прочетете пос­ла­ нията, които много хора са получили и които са спасили техния живот в кризисна ситуация или внезапна беда. Тези разкази дават прекрасни описания на срещите с ангелските същности и усещането да бъдеш в присъствието на такива светли същества.

Послания от ангелите, които ще насочат вашите житейски избори Дорийн Върчу & Чарлз Върчу Вашите ангели-пазители са постоянно с вас и ви дават насоки и послания чрез различни знаци. Тази книга ви показва как да разбе­ рете тези знаци и да ги изтълкувате правилно. Освен това ще научи­ те как да търсите помощ от ангелите чрез конкретни молитви за вашите взаимоотношения, кариера, здраве и други области от живота ви. Ще прочетете много истински истории на хора, които в отговор на своите молитви са получили ангелска любов, подкрепа и защита. Ще излезе през март, 2011.

 407 255 стр голям формат Цена 1 лв.

58

в ъ р ч у

ЛЕЧЕБНИТЕ ЧУДЕСА НА АРХАНГЕЛ РАФАИЛ Дорийн Върчу В тази вдъхновяваща книга Дорийн Върчу показва защо архангел Рафаил се нарича “ангела-лечител”. Той е чудотворец и може да помогне на всеки, който го помоли. Ще научите за начините, по които да призовавате помощ от архангел Рафаил за вас, както и за вашите близки, и как да разпознавате неговите живителни и здра­ вословни напътствия. Това е чудесно ръководство за тези, които търсят път за лечение с помощта на Божествената сила.

 414 357 стр голям формат Цена 5 лв.

59

д о ри й н

  175 стр голям формат Цена 0 лв.

н а

ПЪТЯТ НА РАБОТНИКА НА СВЕТЛИНАТА СЪБУДЕТЕ СВОЯТА ДУХОВНА СИЛА ДА ЗНАЕТЕ И ДА ЛЕКУВАТЕ Дорийн Върчу В тази книга д-р Дорийн Върчу описва как е поела по пътя на работ­ ника на Светлината. Тя разказва собствената си история за пробуж­ дането на нейните способности на ясновидец и лечител. Думите на Дорийн могат да бъдат вдъхновение за всички, които са тръгнали на духовно пътешествие, чрез което да си спомнят своята Божествена мисия и да преоткрият естествените си духовни умения. Книгата ще ви помогне да събудите отново своите дарби: способността да леку­ вате на духовно и енергийно ниво; да правите психични тълкувания за миналото, настоящето и бъдещето; да провеждате лечебни сеан­ си; да повишите своята психична чувствителност; да призовавате ангелите, които винаги са близо да вас; да отворите третото си око.

к н иги

ЧУДЕСАТА НА АРХАНГЕЛ МИХАИЛ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С АНГЕЛА НА СМЕЛОСТТА, ЗАЩИТАТА И МИРА Дорийн Върчу От тази книга ще научите как да се свързвате с архангел Михаил и да работите с него за физическо и емоционално лечение за вас и ваши­ те близки, приятели и пациенти, за хармония и спокойствие в живо­ та ви. Прекрасните истории, включени тук, ще отворят сърцето ви за чистата любов, която архангел Михаил предлага на тези, които потърсят него­вото съдействие, и ще ви помогнат да се почувстваете защитени и мно­го обичани.


в ъ р ч у д о ри й н

Ще излезе през юли, 2011.

ИЗЧИСТВАНЕ НА ЧАКРИТЕ Дорийн Върчу Тази книга ще ви помогне да разберете функциите на главните чакри и да научите езотерични методи за очистването им от различ­ ни стра­хове. Вашето нормално състояние е да бъдете с висока енергия, отво­рена интуиция и творчески заряд. Щом прогоните далеч страха и нап­ре­жението от енергийното си тяло, не е необхо­ димо да добавяте нищо повече, за да се наслаждавате на своите вродени способности и възможности.

н а к н иги

ЕФЕКТЪТ ЙО-ЙО ПРИ ДИЕТИТЕ Дорийн Върчу Тази книга предлага психологически поглед към натрупването на килограми и неутолимия апетит. Дорийн Върчу се фокусира върху емоциите, като стрес, депресия, самосъжаление, тъга и други, които предизвикват постоянен глад за определени храни или веще­ ства. Спазването на различни диети създава йо-йо ефект и не води до трайни резултати и добро здравословно състояние. За да се справите с вашите пристрастявания, вие трябва да излекувате душевните си поражения, да простите на себе си и на другите – и тук ще намерите практическата информация как да постигнете това. Ще излезе през септември, 2011.

ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ОТ ДОРИЙН ВЪРЧУ: • Общуване с ангелите • Общуване с архангелите • Ръководство по Ангелска терапия • Божествени напътствия • Божествени предписания • Неутолимият глад

 469 86 стр Цена 6.00 лв.

60

61

в ъ р ч у

ЛЕЧЕНИЕ С ФЕИТЕ Послания, проявления и любов от света на феите Дорийн Върчу Това е личната история на Дорийн как феите са й помогнали да се справи с проблемните взаимо онтошения в своя живот и да се под­ готви за свързаване със своята сродна душа. Авторката споделя какво са й казали делфините, русалките и другите представители на елементалното царство за духовната и романтичната любов, за околната среда, за бъдещето на нашата планета и още много. Тази книга ви показва как да работите с тези магически същества, за да проявите чудесата в своя живот.

ISBN 978-954-626-347-6, 285 стр. голям формат, Цена: 12 лв.

д о ри й н

Практическо ръководство как да превърнем мечтите си в реалност Дорийн Върчу В тази книга д-р Дорийн Върчу ще ви даде практични психологиче­ ски и духовни съвети как да намерите време за себе си, да се осво­ бодите от ограничаващите убеждения, свързани с времето, за да можете по-цялостно да изразите собствената си същност. Тя обяс­ нява как да направите живота си щастлив и същевременно да цени­ те всеки момент от него. Ще научите различни техники за това как да станете по-уверени, да се освободите от страха от провал, да увеличи­ те интуитивните си способности и да дадете път на естествения си стремеж към успех. Вие заслужавате пълноценен живот, изпълнен с радост, спокойствие, благополучие и любов – започнете още сега!

н а

Ще излезе през май, 2011.

ЩЯХ ДА ПРОМЕНЯ ЖИВОТА СИ, АКО ИМАХ ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ

к н иги

БОГИНИ И АНГЕЛИ Събудете вашата вътрешна Висша жрица Дорийн Върчу Тази книга представлява духовното търсене на Дорийн Върчу – от церемониите в Седона, през магическите води на Хаваите, острова на Авалон в Гластънбъри, до полинезийския остров Муреа. Докато отваря себе си за мъдростта на тези магически места, Дорийн полу­ чава важни прозрения за лемурийците, морските хора и новите деца на дъгата. Тук е включено и вдъхновяващо духовно послание от Дева Мария, както и практически напътствия за свързване с вашата вътрешна богиня, която може да ви помогне да събудите духовните си способности и да бъдете изпълнено със сила, любящо същество.


АУРАТА НА ЧОВЕКА

ДА ЖИВЕЕШ С ВЪЛШЕБСТВО

Ку т х уми & Д ж уал К х ул В Книга I на Аурата на човека Кутхуми разкрива мистерията на аура­ та – нейното оцветяване, как да я разчитаме, очистваме и защита­ва­ ме и как да използваме аурата за духовно лекуване. В Книга II Джуал Кхул разкрива науката за седемте основни енер­гий­ ни центъра, или чакри, и тяхната връзка с разширяването на аурата. Чрез неговата програма за напреднали, включваща медитации и ман­три, можете да развиете способността да контролирате ус­ло­ вията, които оказват влияние върху вашия живот.

нов поглед към реалността Джил Едуардс Тази книга е променила живота на неизброимо много хора. Тя е жизнеутвърждаващо и вдъхновяващо ръководство, което включва духовни средства и техники, създадени за времето, в което живеем сега. Книгата предлага практически насоки за самопомощ и разви­ тие, които ще ви помогнат да разкриете вътрешната си мъдрост; да се освободите от страха, блокажите и ограниченията; да загърбите миналото и да живеете в настоящето; да изпитвате постоянна любов и радост; да се свържете с вътрешното си дете и да чувате нежните напътствия от вашия Вътрешен Аз, който ви води във въл­ шебството на Новото време. Ще излезе през февруари, 2011.

СРОДНИ ДУШИ И ПЛАМЪЦИ БЛИЗНАЦИ ДУХОВНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЛЮБОВТА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА Елизабет Клеър Профит Тази книга ще ви помогне да изследвате духовното измерение на ва­шите връзки и да намерите нови ключове за лична цялост и истинска любов. Ще научите за сродните души, пламъците близнаци и кармич­ните партньори и ще разберете защо привличате опреде­ лени хора в своя живот. И защо дори най-трудните взаимоотноше­ ния могат да бъ­дат праг към тази съвършена любов, която търсите със сърцето и ду­шата си.

ЖИВОТЪТ Е ДАР Космически тайни, за да превърнете вашите мечти в реалност Джил Едуардс Вие можете да създадете своя рай на Земята и да осъществите меч­ тите си! Необходимо е само да се фокусирате върху своето желание и да поемете по пътя на неговото реализиране. Тази книга предлага четири космически тайни, за да превърнете своите мечти в реал­ ност. Тя ще ви покаже как: да видите живота като дар; да разберете закона за привличането; да се влеете в потока на космическото изобилие; да изпитвате безусловна любов към себе си, към другите и към Майката Земя. Ще излезе през ноември, 2011.

 3513 116 стр Цена 7.00 лв.

62

63

ед у ардс

 337 176 стр Цена 9.00 лв.

д ж и л

к л е ъ р е л иза б ет

Ще излезе през юли, 2011.

н а к н иги

ЧИСТО БЛАЖЕНСТВО Изкуството да живееш в Новото време Джил Едуардс Това е многоизмерно ръководство за XXI век. Водещата духовна писателка и учител Джил Едуардс ще ви разкрие как да се освобо­ дите от стреса и ограниченията на забързаното ежедневие и да разкриете свободата, радостта и творчеството на своето съществу­ ване. Ще научите как да достигнете до своята вътрешна мъдрост; да бъдете по-съзидателни и продуктивни; да изпълните своята висша цел; да давате най-доброто от себе си; да се радвате на простите неща в живота; да постигнете вътрешен мир със себе си.

н а

п р о ф ит

АЛХИМИЯ НА СЪРЦЕТО КАК ДА ДАВАМЕ И ПОЛУЧАВАМЕ ПОВЕЧЕ ЛЮБОВ Елизабет Клеър Профит & Патриша Спадаро Любовта е всепрощаваща и подхранваща, но заедно с това е силна, динамична и практична. Тя е катализаторът за духовно израстване. От тази книга ще научите как сърцето може да преодолее скритите бло­кажи, за да дава и получава любов; как да омекотите и засилите свое­то сърце за здравословни връзки във всяка област. Така ще можете да отворите вратата към повече любов и към върховния начин да обичаш.

ISBN 978-954-626-359-9

к н иги

   стр Цена  лв.


д ъ л г о л етие “ и

Използвайте силата на дъха, за да се лекувате, да релаксирате и да извисите своето съзнание Джак Анджело Това е практическо ръководство за подобряване на вашето духов­ но и физическо здраве. Авторът показва как можете да използвате силата на дъха като посредник на всички лечебни енергии. С помо­ щта на тази сила вие можете: да постигнете емоционално и мислов­ но спокойствие; да увеличите своята енергия и съзидателност на всички нива; да засилите своите медитативни умения; да излекува­ те всички аспекти на своя живот. Независимо дали ще лекувате само себе си, или ще прилагате своите лечителски способности в помощ на други хора, тази книга може да ви насочи и вдъхнови. Ще излезе през юни, 2011.

   стр голям формат Цена  лв.

“ здра в е

РЪКОВОДСТВО ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ

д ъ л г о л етие “

ДЪЛГОЛЕТИЕ НА МОЗЪКА МЕДИЦИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МИСЛОВНАТА ДЕЙНОСТ И ПАМЕТТА д-р Дхарма Сингх Кхалса & Камърън Стаут Книгата включва цялостна програма, с чиято помощ може да се за­дър­жи развитието на болестта на Алцхаймер, както и да се пред­ па­зим от нея; да се избегнат възрастовите увреждания на паметта и до­­ри да се запази "младежкия ум" в напреднала възраст. Новият ме­ди­цински под­ход комбинира достиженията на съвременната за­пад­на медицина с най-мощните и доказани техники от източната и алтер­на­тивната ме­дицина.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ

ТЯЛОТО ВИ ГОВОРИ

Никола М. Хол Рефлексологията е една от най-достъпните форми на алтернативна те­­рапия. Хиляди хора по цял свят са открили, че това древно из­к уст­ во за ма­сажиране на стъпалата и дланите води до релаксация, об­лек­чава на стреса и лекува тялото. Никола Хол е разкрила цялото бо­гатство на прак­тическия си опит, за да създаде това удивително и пос­­ледо­ва­тел­но ръководство. Тук са включени терапии за сто раз­ лич­­ни заболя­ва­ния, като авторката проследява развитието на раз­ лич­ни случаи, за да се демонстрира ползата от терапията. Това е на­деж­ден справочник и за опитния терапевт, и за начинаещия в тази област.

РАЗБЕРЕТЕ КАК ВАШИТЕ МИСЛИ И ЕМОЦИИ ВЛИЯЯТ НА ЗДРАВЕТО ВИ Деби Шапиро Книгата разкрива тясната взаимовръзка между вашия ум и тяло. Деби Шапиро интуитивно обяснява начина, по който тялото отразя­ ва мис­ли­те и чувствата ви, и как можете да използвате това разби­ ране за самолечение. В тази книга вие ще: • научите как вашите емоционални и психически състояние ви вли­ яят физически; • откриете как вашите чувства и мисли са свързани с определени части на тялото и различни болести; • научите как да използвате силата на ума и сърцето си, за да излеку­вате тялото си чрез съзидателна визуализация, релаксация и медита­ция.

 X  стр Цена  лв.

64

65

и

   стр голям формат Цена  лв.

   стр. голям формат Цена  лв.

серия

“ здра в е

ЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ КАК ДА ИЗПРАТИМ ЛЕЧЕНИЕ НА ХОРА, ЖИВОТНИ, ОКОЛНАТА СРЕДА И СВЕТОВНИ ПРОБЛЕМНИ ТОЧКИ Джак Анджело Тази книга разкрива, че всички ние притежаваме силата да лекува­ ме, дори когато лечението с полагане на ръцете е неосъществимо. С помо­щта на повече от 60 лесни за изпълнение упражнения авторът ще ви покаже как да достигнете до собствената си лечителска сила и да на­со­чите любовта и енергията си за доброто на другите и на пла­ нетата.

серия

ТАЙНИТЕ НА АЮРВЕДА ЗА ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ П. Анселмо и Дж. Брукс Книгата дава същността на теоретичните знания и основните прак­ ти­ки на Аюрведа, древната индийска наука за природна медицина. Тя включ­ва: дневни програми за извличане на максималната полза от при­­родните ритми; индивидуални диетични предписания за здра­ве, мис­­ловно и физическо равновесие и жизненост и много други.

   стр голям формат Цена  лв.


Излекувай другите, излекувай себе си Д-р Ерик Пърл Това е една нова, необичайна форма на енергийно лечение, излиза­ що извън пределите на познатите системи, техники и мантри, дос­ тъпно за всеки, който желае да влезе в контакт с енергията за Възстановяване на връзката. Книгата ви повежда на пътешествие­ то, което Ерик Пърл изминава, за да заслужи репутацията на про­ водник, чрез който тези лечебни честоти стават достъпни, и раз­ крива начина, по който самите вие можете да овладеете тази енер­ гия. Тя е за всички, които практикуват различни лечебни методи, както и за тези, които искат да пробудят своя потенциал на лечители.

Пенелопи Куес т Това е подробно ръководство по самолечение и лекуване на други хо­ра с Рейки. Книгата ще ви запознае с лечебната система на Рей­ки, независимо дали искате да овладеете основните практики, или да осъзнаете силата и потенциала на всяко ниво, да научите спе­циал­ни техники за обогатяване на Рейки практиката или да из­пол­зва­те Рейки за духовно израстване. Включени са и техники, специ­фич­ни за ори­ги­нал­ната японска Рейки традиция.

   стр голям формат Цена 4 лв.

АРОМАТЕРАПИЯ

ДА ЖИВЕЕШ С ПРИНЦИПИТЕ НА РЕЙКИ

ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЛЕЧЕБНОТО ИЗКУСТВО К ат и Ке в и л & М и н д и Гр и й н От тази книга ще научите всичко за подобряване на вашето здраве, красота и емоционално благосъстояние чрез ароматерапията. Автор­ките, които са специалисти в областта на билкарството и аромате­рапията, ви предлагат една свежа и пълна практическа информация за това лечебно изкуство. Тук ще намерите техники за създаване и смес­ване на аромотерапевтични масла в домашни условия; инструкции за поддържане на личната красота и продукти за грижа за кожата; тера­пев­тично използване на ароматите за добро кръвообращение, пра­вилно дишане, здрав стомах и други.

Пенелопи Куес т Това е практическо и духовно ръководство как да приложим прин­ ципите на Рейки в нашето ежедневие. Авторката предлага шест основ­ни ключови принципа, които са в съзвучие с оригиналните напътствия на д-р Усуи, приложими към съвременния начин на живот. Тя ни пре­вежда през значенията и приложенията на всеки принцип и обяснява как те могат да ни помогнат да постигнем щас­ тие и удовлетвореност в живота си.

   стр голям формат Цена  лв.

“ здра в е

и

д ъ л г о л етие “

ISBN 978-954-626-336-0, 320 стр. голям формат, Цена: 13 лв.

серия

“ ре й ки “

РЕЙКИ ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

серия

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВРЪЗКАТА

 316 276 стр голям формат Цена 2 лв.

РЕЙКИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

КАРУНА РЕЙКИ

АКТИВИРАНЕ НА ВАШИТЕ ЛЕЧЕБНИ СИЛИ СВЪРЗВАНЕ С ЕНЕРГИЯТА НА УНИВЕРСАЛНАТА ЖИЗНЕНА СИЛА ЧРЕЗ ТЕРАПИЯ СЪС СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ Урсула Клингер-Оменка Универсалната жизнена енергия Рейки превежда физическите и емо­цио­налните функции на тялото в тяхната първоначална хармо­ ния, а скъ­по­ценните камъни концентрират светлинните сили и цве­ товите виб­рации в чакрите, за да създадат жизненост и благополу­ чие. Чрез свър­з­ва­не на Рейки и терапията със скъпоценни камъни силите за само­ле­че­ние се активират по естествен начин. Авторката описва богатия си опит в течение на много години за работа с Рейки и скъпоценни ка­мъни, както и практическото им приложение за добруването на всич­ки живи същества.

Л о р е л Ш а н т и Га я Каруна Рейки е лечебна енергия, която ни помага да се събудим за универсалното състрадание и мъдростта на нашата душа. Тя е резултат от вдъхновеното партньорство и съзидателната работа на човешките същества и Божественото чрез практиката на Усуи Рейки. От тази кни­га ще научите за: • произхода на Каруна Рейки; • лечебните символи; • духовното напътствие; • използване на Каруна с кристали и скъпоценни камъни; • техники за специфични физически, ментални и емоционални проб­леми; • лечение на клетъчно и душевно ниво и много други.

 3339 155 стр Цена 8.00 лв.

66

67

   стр голям формат Цена  лв.


д-р Микао Ус уи & Франк Ард жава Петер Тази книга ще ви запознае с оригиналните позиции на ръцете от ръководството по Рейки на д-р Усуи. За да е напълно разбираема, тя е илюстрирана със 100 фотографии, а позициите на ръцете за раз­ лич­ни здравословни оплаквания са описани подробно, което пре­ връща книгата в ценен справочник за всеки практикуващ Рейки. Сега, когато автентичното ръководство е преведено, позициите на ръцете и ле­чи­телските техники на д-р Усуи за първи път могат да се изучават от оригинала. Независимо дали сте токущо инициирани, или имате май­сторска степен, щом практикувате Рейки, вие можете да раз­ширите значително вашите познания, като следвате стъпките на великия японски лечител.

Бронуин & Франс Стийн Тази книга ще се превърне в най-добрия помощник на всеки начи­ наещ, ученик и майстор по Рейки. Тя включва всяка една достъпна информация за изкуството на Рейки от такива източници като живи­ те ученици на д-р Усуи, Чуджиро Хайяши и Хауайо Таката. Заедно с изчерпателния исторически преглед са включени много илюстрира­ ни техники от Японската и от Западната школи. С помощта на тази книга можете да обогатите и да развиете своя път с енергията Рейки.

   стр голям формат Цена  лв.

“ ре й ки “

РЕЙКИ ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

серия

РЪКОВОДСТВОТО ПО РЕЙКИ НА Д-Р МИКАО УСУИ

   стр голям формат Цена  лв.

РЪКОВОДСТВОТО ПО РЕЙКИ НА Д-Р ХАЙЯШИ

ЯПОНСКОТО ИЗКУСТВО НА РЕЙКИ

ТРАДИЦИОННИ ЯПОНСКИ ЛЕЧЕБНИ ТЕХНИКИ Ф р а н к А р д ж а в а П е т е р, Та д а о Я м а г у ч и , Чуджиро Хайяши Д-р Чуджиро Хайяши е един от малкото ученици на д-р Усуи. Той създава свой собствен стил на преподаване и работа с енергията Рей­ки и става учител на Хауайо Таката, която представя Рейки на Запад. Това ръководство съдържа основни упражнения от Рейки сис­темата на Хайяши, практики, които досега не са били преподава­ ни извън Япо­ния, а също и техники за циркулиране на кръвта. Ще се запознаете с непубликувана досега информация, снимки и докумен­ ти, удосто­ве­ря­ващи автентичността на този материал.

Бронуин & Франс Стийн Това е едно пътуване към вашето самолечение с помощта на тра­ди­ ционни японски Рейки методи. Книгата прокарва пътя от системата за духовно самоусъвършенстване в Япония до разпространената по цял свят практика на Рейки. Тя съдържа уникални техники, идващи от япон­­ските корени на Рейки, и показва тяхното съчетаване с прак­ тику­ването на Рейки в наше време.

Ще излезе през януари, 2011 г.

серия

“ ре й ки “

   стр голям формат Цена  лв.

СЪВРЕМЕНЕН РЕЙКИ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ

МАГИЯТА НА РЕЙКИ

Хироши Дои Това е първата книга по Рейки от японски Рейки Майстор, която е публикувана на Запад. В нея авто­рът обяснява Рейки техниките спо­ ред Японската традиция. Освен това е включена информация за произ­хода на Рейки-хо и за първоначалната Рейки общност, създа­ дена от Микао Усуи. Практиките на Рейки-хо са изключително ефек­ тивни за релак­сация, очистване и освобождаване от стреса. Книгата разк­рива вис­шите нива на Рейки за духовно израстване.

ФОКУСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ, РИТУАЛНА РАБОТА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ Кристофър Пензак Тази книга предлага идеи за интегриране на Рейки и магическата практика, което включва използване на енергията Рейки за пси­хи­ ческо развитие, за зареждане на билки, кристали и талисмани. Дадени са илюстрации и описания на повече от 70 нови символа на Рейки, които можете да прилагате за ежедневни цели, за връзка с природните духове и за лечение, както и инструкции за изпълнява­ не на различни настройки с Рейки. Това ви дава възможност да създадете ваш соб­ствен стил за работа с Рейки и магическите сили.    стр голям формат Цена  лв.

   стр Цена  лв.

68

69


ЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ

ЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ III

Даян Стейн Енергийното балансиране е процес на израстване и цялостно ле­че­ ние. Книгата ще ви запознае с лесни методи за самолечение, които во­­дят до вътрешен мир и благополучие. Включени са и 10 пос­ледо­ ва­телни меди­та­ции за енергийно препрограмиране, които издигат духа ви и ви обе­ди­ня­ват с енергиите на Богинята във вас. Процесът на енергийното балан­сиране е просветляващ, освобождаващ и по­веж­да търсещия по нов път, създаден от енергиите на Новата Епоха.

ДА ЖИВЕЕШ С БОГИНЯТА Даян Стейн Това е последният процес на многоизмерното енергийно лечение с Богинята, което известната писателка и лечителка Даян Стейн прак­ ти­к у­ва и преподава от години с помощта на своята Богиня Бриди. По­зо­ва­вайки се на великите мистични традиции, като Кундалини йога, Уика и Дао, Даян Стейн разработва 24 лечебни процеса за онези, които се стремят да проявят висшите нива на духовно израст­ ване и да достиг­нат най-дълбоките нива на кармичното лечение.

   стр голям формат Цена  лв.

н а

дая н

сте й н

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

ПСИХИЧНА ЗАЩИТА

РАБОТА С МАХАЛО

С ГОСПОДАРИТЕ НА КАРМАТА И БОГИНЯТА Даян Стейн С помощта на визуализационните методи, дадени в тази книга, вие бих­те могли да промените действието на вашата мисловна мрежа та­ка, че да се освободите изцяло от негативните модели на поведе­ ние, от тъмнината на мислите и от страха. Трябва само да позволите на лъ­чите на Светлината да ви изпълнят и да излекуват вашата енер­ гийна система и живота ви. Тази книга ще ви разкрие методи, с които мо­жете се свържете с Господарите на Кармата и с Богинята и да вър­нете своята енергия към чистотата на Светлината, която е ваше рож­дено право.

ОБЩУВАНЕ С БОГИНЯТА Даян Стейн От стари времена махалата са се използвали като ефективни помо­ щни­ци за гадаене и упълномощаване. Ако досега не сте работили ефек­тив­но с махалото, от тази книга ще разберете защо и ще се нау­ чите как да го използвате в своя помощ. Ще научите как си направи­ те или купите махала, които отговарят в най-висока степен на ваша­ та специфична енергия и нужди. Информацията в книгата превръща махалото от класически истру­ мент за гадаене в лечебно пособие, което работи с помощта на Светлината, за да ви помогне в ежедневния живот.

   стр Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

70

71

сте й н

к н иги

дая н

Даян Стейн С тази книга Даян Стейн обяснява как да продължим процеса на ос­во­бождаване от кармата от този и миналите животи. Чрез 24 отдел­ ни процеса, включително "Свързване със Светлината" и "Вибра­ционно за­пе­чатване" ще се научите как да се отърсите от кармичното бреме, не са­мо тук на Земята, но и в цялата вселена, за да разгърнете пълния потенциал на своята душевна енергия. Това означава да свържем и възстановим целостта на душите си и да проявим Богините, които са най-висшите изражения на душите ни. Книгата ще ви отведе до упъл­номощаващата обител на лечението и израстването.

н а

ЕНЕРГИЙНО БАЛАНСИРАНЕ II

к н иги

   стр Цена  лв.

НИЕ СМЕ АНГЕЛИТЕ КАК ДА ИЗЦЕЛИМ НАШЕТО МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ С ГОСПОДАРИТЕ НА КАРМАТА Даян Стейн Тази новаторска книга от знаменитата писателка Даян Стейн по­веж­ да читателя по пътя на изцелението и упълномощаването. Авторка­ та, която черпи от своя 30-годишен лечителски опит, ни превежда вни­ма­тел­но през процеса на себеоткриването и ни дава практичес­ ки съ­вети как да се центрираме, да очистим енергийното си поле, да съз­дадем енер­гиен баланс в нашите тела и да се свържем с Висшия си Аз и с Богинята. С помощта на прецизно формулирана молитва към Госпо­да­ри­те на Кар­мата можем да получим освобождение от на­ши­те нега­тив­ни кармични модели. Всички ние притежаваме това пра­во, защото сме ангелски същества и можем да излекуваме себе си и планетата.


Ричард Уебс т ър Фън шуй ще ви донесе здраве, богатство и щастие по много и раз­ лич­ни начини. "Въведение във Фън Шуй" е лесно за четене и прак­ тично ръ­ко­водство, което може да ви помогне да постигнете всичко, към което се стремите: да получите повишение в службата, да из­гла­ дите семейни недоразумения, да спите здраво и спокойно през нощ­та и да имате повече енергия. • Открийте защо е възможно домът ви да изсмуква вашето здраве, щастие и богатство. • Предскажете бъдещето си с помощта на Летящата звезда (тези инструкции се публикуват за първи път!). • Освободете заобикалящата ви среда от ша – прави линии и остри ъгли, които водят до нещастия, лош късмет, беди!

н а к н иги

КНИГА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

ФЪН ШУЙ ЗА ДОМА

АУРИ, ЧАКРИ, ПОЛАГАНЕ НА РЪЦЕ, КРИСТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ЦВЕТОВЕ Даян Стейн Древните лечителки са знаели, че чрез нашите тела, емоции, ум и дух можем да се свържем с Богинята и да лекуваме себе си и други­ те. Чрез тази книга Даян Стейн обяснява и показва древните умения, които съвременната жена може да усвои и използва. Тя ни въвежда в основ­ните методи за лечение, а след това прилага тези умения за лечение с кристали, скъпоценни камъни, чакри и цветове – красиви, ефективни и енергизиращи аспекти на древните женски лечебни способности.

Ричард Уебс т ър С помощта на тази книга ще научите: как да оцените настоящата фън шуй енергия в дома ви; различни начини за използването на крис­­ тали, цветове, огледала и за подреждането на мебелите, за да прив­ ­лечете положителната енергия в живота си; и още много по­лез­ни съвети и напътствия, които ще ви донесат жизненост и благо­полу­чие.

   стр голям формат Цена  лв.

дая н

сте й н

   стр голям формат Цена  лв.

   стр Цена  лв.

   стр Цена  лв.

ЛЕЧЕНИЕ С КРИСТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

ФЪН ШУЙ ЗА АПАРТАМЕНТА

Даян Стейн Книгата представлява подробно упътване за лекуване на тялото, ума и духа със скъпоценни камъни и кристали. Включен е списък на повече от 200 скъпоценни камъка с обяснение на техните свойства и лечебни приложения. Даян Стейн ще ви покаже как да избирате, очиствате и посвещавате камъните и кристалите. Ще научите как се свързват и взаи­модействат скъпоценните камъни и ауричните тела. Ще усвоите методи за полагане на камъните при лечение и медитация.

Ричард Уебс т ър С фън шуй ще превърнете апартамента си в "дом”, а не просто в мяс­ то, където преспивате, и ще видите как енергията ви ще се увеличи и ентусиазмът ви за живота ще нарасне. Независимо дали живеете в апар­тамент с няколко стаи, едностайно студио, или шикозен апар­та­ мент, можете да направите някои фини промени в жизненото си пространство, които буквално ще преобразят живота ви. Тази книга съсредоточава вниманието ви върху това, как да повишите хармо­ ния­та и благотворната енергия в апартамента си, като влагате срав­ ни­телно малко средства или дори без никакви разходи, за да прив­ ле­чете добрия късмет, благополучието и спокойствието.

   стр Цена  лв.

   стр Цена  лв.

72

73

ш у й “

Даян Стейн Тази книга представя пълна програма за самолечение, лечение на другите и на Земята чрез полагане на ръце и психично лечение. Много от тези методи никога досега не са били публикувани. Всички практики са степенувани според нивото на развитие на практикува­ щия. От нея ще научите как да: • лекувате душевната структура; • да визуализирате и медитирате; • да използвате лечение от разстояние; • да лекувате вашата карма и минали животи; • да възстановите целостта на вашата душа и много други.

“ ф ъ н

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФЪН ШУЙ

серия

ОСНОВИ НА ПСИХИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ


   стр Цена  лв.

   стр Цена  лв.

серия

“ ф ъ н

ш у й “

   стр Цена  лв.

ФЪН ШУЙ СТЪПКА ПО СТЪПКА

ФЪН ШУЙ ЗА ГРАДИНАТА

Т. Р а ф а е л С а й м ъ н с С помощта на тази книга можете: • да определите своите щастливи звезди, щастливи посоки и щаст­ ли­ви цветове въз основа на датата на раждане; • да анализирате и разрешите редица проблеми в дизайна на ва­шия дом и подреждането на мебелите бързо и евтино; • да научите защо трябва да обръщате особено внимание на поло­ же­­нието на леглото си; • да усвоите начините за привличане на благоприятна ци и за пред­ паз­ване от отрицателни въздействия; • да научите защо различните членове на семейството имат раз­ лич­ни проблеми в едно и също жилищно пространство и какво да пред­приемете за разрешаването им.

Ричард Уебс т ър Създайте щастие, хармония, красота и изобилие във вашата гради­ на. Следвайте принципите на фън шуй и оставете цветята, дървета­ та, храс­тите и пътеките в двора ви да доведат жизнената енергия ци пред вра­тата на дома ви. От тази книга ще научите за: • идеалното разположение за цветните растения; • петте най-важни цветя според фън шуй; • как да създадете тайна градина; • как да активирате областта на просперитета във вашата градина за привличане на повече благосъстояние в живота ви.

   стр Цена  лв.

ФЪН ШУЙ СЪВЕТИ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ

ФЪН ШУЙ ЗА УСПЕХ И ЩАСТИЕ

Дейвид Даниел Кенеди С помощта на тази книга можете да отстра­ни­те дисхармонията в жи­во­та си и да предизвикате позитивните про­ме­ни, които желаете. Спе­циалистът по фън шуй Дейвид Даниел Ке­не­­ди е събрал повече от 200 от най-лесните и най-ефикасни по­доб­рения, които можете да нап­ра­ви­те, и ги е представил така, че всяка от главите е фокусирана върху ня­как­ва специфична и важна сфера от ва­шия живот.

Ричард Уебс т ър Направете вашия дом оазис на добрия късмет, като използвате древ­ното изкуство на фън шуй. С помощта на такива прости проме­ ни и допълнения като букет цветя на подходящото място, слушане на лю­бима музика за енергизиране и внасяне на повече светлина в стаята вие можете да увеличите потока на енергията ци, за да при­ влечете просперитета и успеха. Приложете препоръките на светов­ ноизвестния автор и специалист Ричард Уебстър и се наслаждавай­ те на изобилието във вашия живот.

   стр Цена  лв.

   стр Цена  лв.

74

75

ш у й “

Селена Самърс Наричат това практично ръководство "най-лесно приложимата книга за фън шуй в света". Тя е изпълнена с полезни съвети и изпъл­ ними с подръчни средства фън шуй лечения, включително най-лес­ ните начи­ни, по които можете: • да активирате Златната точка на просперитета във вашия дом; • да привлечете подходящия за вас човек; • да си осигурите закрилата на четирите Домашни духа; • да приложите Деветте небесни лечения, за да подобрите енер­ гийния поток във вашия дом, градина и работно място; • да откриете вашите Ин лунен и Ян слънчев амулет и да ги използ­ вате, за да ви донесат щастие и късмет.

“ ф ъ н

ФЪН ШУЙ ЗА 5 МИНУТИ

Ричард Уебс т ър Целта на фън шуй е да увеличи потока на ци в заобикалящата ви сре­да. Ако усещате професионален застой, вероятно вашата ци също се на­мира в застой; когато отново потече плавно, тя ще повли­ яе бла­гоп­риятно на всички области от живота ви. Независимо дали искате да по­вишите вашата продуктивност, да намалите текучество­ то на слу­­жи­те­лите във фирмата ви, да увеличите продажбите в магазина си, или да привлечете повече клиенти в свободната си консултантска прак­тика, тази книга предлага съвети и решения за всеки бизнес сце­нарий. Тя може да ви покаже как да направите прости подоб­ре­ния в работ­на­та си среда, за да станете по-здрави, по-щастливи и по-преус­пява­щи в професията си.

серия

ФЪН ШУЙ ЗА РАБОТНОТО МЯСТО


Сандра Кайнс Тази книга се съсредоточава върху качествата, енергиите и цветове­ те на скъпоценните камъни и кристалите, за да ви помогне да пока­ ните промяната в живота си. Тя ще ви покаже как да приложите някои от тех­никите на фън шуй, комбинирани с мъдростта на скъпо­ ценните ка­мъ­ни, за да намерите равновесие в живота си и да уста­ новите връз­ка със Земята. Заедно с насоките за работа с фън шуй и скъпоценните ка­мъни е включен и справочник за 63 от най-разпрос­ транените камъни с обяснения на техните качества и приложения.

   стр голям формат Цена  лв.

ФЪН ШУЙ ПРАКТИЧЕСКИ ОСНОВИ

РЪКОВОДСТВО ПО ФЪН ШУЙ

Лилиан Ту Книгата дава техники за подреждане на жилищното пространство, ме­тоди за управление на заобикалящата среда и аранжиране на ме­бе­лите. Разкрити са благоприятните ориентации за обуздаване на мис­те­риозните метафизични сили, които се носят във въздуха и прост­ран­ство­­то около нас. Научете се да използвате фън шуй. Отър­ се­те се за миг от всякакъв скептицизъм и открийте един друг начин за въз­прие­ма­не на енергиите, преплитащи се в заобикалящата ви сре­да. Настройте се на фините вълни на петте елемента, които взаимо­действат неп­ре­к ъс­нато помежду си. Усетете мистериозната мощ на невидимите, неу­ло­вими сили на живата земя, докато черпи­ те от енергиите им, за да внесете късмет в живота си.

Те р а К а т р и н К о л и н с В тази книга уважаваният учител по фън шуй Тера Катрин Колинс обяснява защо подреждането на дома и работното място се отразя­ ва върху всеки един аспект на живота ви, включително на взаимо­от­ шенията, здравето и финансовото ви положение. Освен но­ многоброй­ни­те фън шуй съвети и насоки за работа с енергиите, в книгата са вклю­чени и разкази на хора, които са постигнали благо­ денствие и прос­перитет, след като са се консултирали с авторката и са изпълнили ней­ните напътствия.

серия

“ ф ъ н

ш у й “

   стр голям формат Цена  лв.

   стр голям формат Цена  лв.

ФЪН ШУЙ 188 СЪВЕТА ЗА ДОМА

ФЪН ШУЙ СТАЯ ПО СТАЯ

Лилиан Ту Независимо дали живеете в апартамент, фамилна къща, мезонет, или ателие, в тази книга са представени 188 интелигентни начина да пре­об­разите лошата енергия в отрупана с късмет добра ци, при това без да правите основен ремонт на жилището. Лилиан Ту, светов­но­из­ вестен експерт по фън шуй, е написала това ръководство по фън шуй за всички нас, на които се налага да използваме онова, което вече имаме в домовете си. Това лесно приложимо фън шуй ръковод­ ство е всичко, което ще ви бъде необходимо, за да се наслаждавате на ис­тин­ско изобилие от фън шуй в дома си.

Те р а К а т р и н К о л и н с Тази книга е пълна с практически идеи и средства, които лесно можете да приложите в своето обкръжение, за да си осигурите живота, който желаете. Авторката изследва в детайли предназначе­ нието на всяка стая и промените, които можете да осъществите, за да подобрите ва­шето здраве, творчество и щастие във всяка област. Като водещ екс­перт във фън шуй тя обяснява и духовната част на древното изкуство – вътрешния фън шуй, който ще подсили вашите външни промени и подобрения. Ще излезе през февруари, 2011 г.

   стр голям формат Цена 3 лв.

76

77

ш у й “

   стр голям формат Цена  лв.

“ ф ъ н

ФЪН ШУЙ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ

Сара Росбах Авторката прилага ученията на учителя по фън шуй Лин Юн към съв­ ре­менния западен начин на живот, като предлага практични при­ме­ ри и евтини методи за постигане на хармония със заобикалящата ви сре­­да. Тя разглежда всичко от местността и формата на сградата до под­реждането на мебелите и избора на цветове, които задо­во­ля­ват индивидуалните ви потребности и предпочитания. Независимо да­ли премествате, преобзавеждате или ремонтирате вашето жи­ли­ ще или работно място, тази книга ще ви предостави стотици начини за справяне със скритите злини и за увеличаване на комфорта.

серия

ФЪН ШУЙ ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН


РЪКОВОДСТВО ПО ОЦЕЛЯВАНЕ НА SAS

София книжарница ЕЛРИД, ул. "Ст. Караджа" №7а книжарница Нова Епоха, ул. "6-ти Септември" №28 книжарница Астея, ул. "Пиротска" №3 Варна Eзотеричен магазин Универсум Езотерика, бул. "Мария Луиза" №13 Бургас Езотерична к-ца Нова Епоха, ул. "П. Евтимий" №83 • Книжарници Хеликон – в цялата страна • Книжарници Пингвините – в цялата страна • Книжарници Хермес – в цялата страна • Книжарници Сиела – в цялата страна

Можете да си поръчате книги и директно от издателството. Те се из­пра­­щат само след получаване на пощенски запис на името на издател­ството. Сумата се определя като към цената на поръчаните книги се при­бавят 10 % от стойността им за пощенските разходи. При поръчка над 15 лв. пощен­ ски­­те разходи са за сметка на издателството. За по­ве­че информация се обър­нете към издателството на адрес:

и

   стр голям формат Цена  лв.

РЪКОВОДСТВО ПО ОЦЕЛЯВАНЕ Питър Дармън За да оцелеете, вие се нуждаете от умения за това. Тази книга раз­ кри­ва основните правила и изисквания към оцеляващия. Освен неизброимото количество практически указания и илюстра­ ции, книгата влючва и много съвети на войниците от Американската армия, от Кралския морски флот, от SAS, на Зелените барети и Френ­ ския чуж­дестранен легион, които са обучени да оцеляват при вся­ какви ситуа­ции… и оцеляват.

серия

КНИГИТЕ НА ИЗДАТЕЛСТВО АРАТРОН МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В:

www.helikon.bg www.pe-bg.com www.bgbook.dir.bg www.book.store.bg

“ ф ит н ес

о ц е л я в а н е

Джон Уайзман Злополуките често създават критични ситуации. Трябва да сте под­ гот­ве­­ни да се справите с катастрофи, сблъсъци и природни бед­ ствия. Тряб­ва да знаете как да реагирате, как да се поддържате във форма и в добро здраве и как да помагате на другите, които нямат вашите зна­ния и подготовка. След като е служил 26 години като професионален войник в елит­на­ та част на британската армия SAS, Джон Уайзман става инструктор по оцеляване към нея. Тази книга включва неговия пълен курс по оце­ля­ване в екстремални ситуации: • стратегии за оцеляване • откриване на ядивни растения и полезни животни • създаване на лагери при различни природни условия • разчитане на знаци и навигация • приоритети при първа помощ • и още много полезни съвети и указания, които ще ви предпазят от изпадане в безнадеждни ситуации.

Издателство Аратрон, п.к. 1587, София 1000 тел. офис: 980-74-55; тел. борса: 973-00-78 е-mail: aratron@mail.bg; www.aratron.org блог: www.aratronbooks.info Посетете ни и във facebook.

   стр Цена  лв.

78

79

Каталог на издателство Аратрон за 2011  

Каталог на издателство Аратрон за 2011

Каталог на издателство Аратрон за 2011  

Каталог на издателство Аратрон за 2011