Page 1

HELE BEHANDLINGSFORLØPET  Forvernsamtale For enkelte kan det være vanskelig å bestemme seg om man skal legges seg inn til behandling. Forvernsamtalen er en kostnadsfri og uforpliktende samtale mellom deg og en representant for klinikken. I noen tilfeller kan også innleggende instans (NAV, lege, psykiater m fl. ), arbeidsgiver og/eller familiemedlemmer delta om pasienten ønsker det. Forvernsamtalen er for at pasienten og andre skal være godt forberedt på hva behandling innebærer og for å avklare viktige spørsmål før man kommer til klinikken.

 Avgiftning Første fase av behandlingen er avgiftning (avrusing) dersom det er nødvendig. Det vil si at pasienten trappes ned ved hjelp av medikamenter til de er helt rusfrie. Medisineringen forordnes av klinikkens lege. Legen kan ordne sykemelding dersom det er nødvendig. Avgiftning foregår i egen avdeling og pasienten er under konstant oppfølging av personalet. Nedtrappingsperioden varierer i forhold til hvilke rusmidler pasienten har brukt. Når pasienten er helt rusfri overføres hun/han direkte til primærfasen og ny avdeling.

 Primærbehandling Behandlingstiden i denne fasen varierer, avhengig av ditt mønster. For alkohol/ medikamentavhengige regner vi 6 uker som primærfasen. For narkotikaavhengighet regner vi 8 uker. Pasientene bor på klinikken under hele behandlingsfasen. Mestringshusene praktiserer 12-trinnsmetoden for behandlingen. Behandlingen er en trinnvis og intens prosess som blant annet består av gruppeterapi, forelesninger og individuelle oppgaver. Pasientene følger også 12-trinnsmodellens selvhjelpsgrupper (AA/NA) gjennom hele prosessen. I tillegg følges pasientene opp individuelt. Kommunikasjonsspråket på klinikken er skandinavisk.  Familiebehandling I løpet av pasientens primærbehandling, blir familiemedlemmer invitert til familieuke på klinikken. Hensikten er at familien skal lære om sykdommen og settes i stand til å komme videre i livet uten ”forstyrrelser” av pasienten. Familieuken er for familiens del, ikke pasientens. Det er fint at pasienten kommer hjem rusfri, men det følger også utfordringer med. I familieuken lærer man mye om sykdommen, det å være pårørende og mye om hva man kan og bør gjøre og vel så viktig - ikke bør gjøre. Familiegruppen veiledes av familie-/ gestaltterapeut og uken består av gruppeterapi, arbeidsoppgaver, forelesninger og konfrontasjon med pasienten. Alt i meget trygge og gode rammer. En av suksessene er samværet med andre pårørende gjennom uken. Behandlinghshjemmet Bolkesjø as // +47 950 05 254 www.mestringshusene.no // post@mestringshusene.no


Tilbakemeldinger fra familiene som deltar er blant annet ”alle burde ha en slik uke i løpet av livet, uavhengig av om de har rus i familien”, ”jeg var livredd før jeg kom, men nå angrer jeg bare på at jeg ikke gjorde det tidligere” og ”den viktigste uke i mitt liv”. Dersom du trenger sykemelding for å gjennomføre familieuken, må dette ordnes med din fastlege. Familiene innlosjeres i familiehuset og eneste kostnaden for ukesoppholdet er et meget beskjedent kostbidrag for mat gjennom uken. Ved ledig kapasitet tar vi imot pårørende som ikke har pasient i behandling ved klinikken. Ta kontakt for informasjon om opplegget, ledig plass og pris.

 Halvveishus Halvveishus er et tilbud om forlenget behandling. I Halvveishus bor pasientene i mindre bofellesskap og fortsetter sin tilfriskning ved daglige refleksjoner og gruppeterapi under veiledning av fagteam. Pasientene deltar på flere NA/AA møter hver uke. Tiden i Halvveishus skal, i tillegg til terapi, brukes til å starte ”opprydding” i det man måtte ha pådratt seg av konsekvenser i rusperioden. Dette er også tiden for å kartlegge og å begynne på studier, søke jobb og etter hvert skaffe bolig. Pasientene veiledes og hjelpes i denne prosessen av klinikkens fagteam. Hensikten med videre behandling i Halvveishus er at pasientene skal bygge opp trygge og gode nettverk ute i samfunnet og ”modnes” til å flytte ut på egenhånd til en sunn og rusfri tilværelse. Pasientene må ha gjennomført primærbehandling ved Mestringshusene før de kan benytte seg av Halvveishus. Oppholdets varighet varierer og vurderes fortløpende av fagteamet og pasienten selv, gjerne i samråd med innleggende instans, familie, arbeidsgiver med flere. Kostnad for Halvveishus kommer i tillegg til primærbehandlingen.

 Ettervern – kostnadsfritt Etter utskrivelse og fullført behandlingsprogram får alle pasienter tilbud om oppfølging i ettervern i 2 år. Deltagelse i ettervernet er et tilbud til pasienter og deres nærmeste familie og er inkludert i behandlingen. Nærmere informasjon om ettervernet fås i behandlingen og familieuken.

Vi ser hele mennesket – ikke bare ruspersonligheten

Behandlinghshjemmet Bolkesjø as // +47 950 05 254 www.mestringshusene.no // post@mestringshusene.no

Behandlingsforløpet 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you