Page 1

ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM Khoa : Kỹ thuật địa chất và dầu khí Bộ môn : Khoan và Khai thác dầu khí

Tp.HCM, ngày 13/09/2011

Đề cương Môn học Đại học

TIN HỌC ỨNG DỤNG (APPLIED COMPUTING FOR ENGINEER)

- Số tín chỉ : - Số tiết - Tổng: 42

- Đánh giá

Mã số MH : 300005 2Tc (LT.BT&TH.TựHọc) LT: 28 BT: 14 TH:

TCHP: 6 ĐA:

BTL/TL:

6

Thực hành bài tập trên máy tính (Ghi chú rõ nếu có hình thức khác như TT ngoài trường, tham quan, ... các môn này có thể dùng đơn vị "buổi", "tuần" thay cho số tiết – đính kèm dự trù chi tiết định mức chi phí thực hành TN đặc biệt là khi đi thực tập bên ngoài để dễ dàng cho xét duyệt kinh phí sau này) : Kiểm tra: 20 Thi viết – 60’

Thang điểm 10/10 - Môn tiên quyết : - Môn học trước : - Môn song hành : - CTĐT ngành : - Trình độ : (khối kiến thức-KT) - Ghi chú khác :

Thi cuối kỳ:

% 80 %

Thi viết – 90’

Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí Giảng dạy cho sinh viên năm 3 hệ Đại học(HK6) Ngành Kỹ thuật Dầu khí

MS: MS:

MS:

1. Mục tiêu của môn học: Trang bị các khái niệm, kiến thức, kỹ năng sử dụng khai thác các chương trình ứng dụng và ngôn ngữ lập trình trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật của chuyên ngành với sự hỗ trợ của máy tính Aims: This subject aims to provide concepts, knowledges and skills to use and develop application programs and programming languages for solving engineering problems with the aid of computer.

2. Nội dung tóm tắt môn học: Môn học trình bày các khái niệm, kỹ năng cơ bản để khai thác các phần mềm thông dụng trong xử lý văn bản, đồ họa, tính toán trong địa chất, địa kỹ thuật, địa chất môi trường, thiết kế mỏ, công tác khoan và khai thác dầu khí tiến tới lập trình các bài toán chuyên môn phục vụ cho thiết kế đồ án môn học và luận văn tốt nghiệp. Course outline: This subject presents basic concepts, knowledges and skills of using some softwares for computing, especially in geology, geotechnics, drilling, production and reservoir engineering.

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

Tr.1/7


Đề cương MH : Tin học ứng dụng

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

3. Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách) [1] Đỗ Quang Khánh, Bùi Tử An: Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, NXB ĐHQG 2003 [2] Mitchell Bill: Advanced Oilwell Drilling Engineering Handbook & Computer programs, Michell Engineering, USA, 1994 [3] Mark Austin, David ChancognIntroduction to Engineering Programming in C, MATLAB and JAVA, Wiley Pub. 1999 [4] Clever Moler, Engineering Problem Solving with Matlab, D.M. Etter, Prentice Hall, 2005 [5] Steve T.Karns, Numerical Analysis Using Matlab and Excel, Orchard Publications, 2006

4. Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học ..... Learning outcomes: C1. Knowledge: Adequate understanding about softwares, computing techniques and technical problems that student will encounter in their future career. Hiểu biết đầy đủ về những phần mềm, những kỹ thuật tính toán và những vấn đề kỹ thuật cụ thể mà sinh viên có thể gặp phải trong nghề nghiệp tương lai của họ. C2. Cognitive Skills: Student will be familiar to a pracitcal approach in solving technical problems. Sinh viên sẽ được làm quen với một cách tiếp cận thực tế và hiệu quả trong việc giải quyết những vấn đề kỹ thuật. C3. Subject Specific Skills: Student will have adequate computating skill that can be applied exclusively in petroleum engineering field. Sinh viên sẽ có kỹ năng tính toán áp dụng trong lĩnh vực Dầu khí. C4. Transferable Skills: Computing skill, Ms Office… Kỹ năng tin học, phần mềm Office…

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: TT

Phương pháp đánh giá

1.

Chuyên cần, bài tập, tiểu luận Hard report

2.

working,

Kiểm tra giữa kỳ

Số lần đánh giá Trọng số (%) 2 30

exercise, 1

Mid-term test 3.

Thi cuối học kỳ Final text

1

20 50

Tr.2/7


Đề cương MH : Tin học ứng dụng

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

(1)Các khuyến cáo về trang bị phục vụ học tập, sách vở,…Các yêu cầu đặc biệt khác..... Tham dự giờ giảng trên lớp + làm bài tập ... chấm điểm chuyên cần (vd: 10%) Attending class, doing homework: 10% of the total mark. (2)Về thực hiện báo cáo tiểu luận/BT Lớn, phần thực hành : nhóm mấy người, thực hiện vào khoảng tuần thứ mấy, trong bao lâu, nộp báo cáo,... cách thi, đánh giá (vd: 20%) Group report, group exercise: small goup of two to three stdents, commoce on the fourth week, deadline will be the last week of the semester, the group will present their report before class…: 20% of the totall mark. (3)Cách tổng hợp các cột điểm 1,2,3,... thành điểm kiểm tra (vd: chiếm 40%) (4)Cách tổ chức thi cuối kỳ : (60%) - giới hạn nội dung (nếu có) hình thức thi, thời gian thi (5)Ghi chú về điều kiện cấm thi, cách tổng kết điểm (các phần tiên quyết – ví dụ: phải có nộp báo cáo hay điểm thi tối thiểu phải đạt từ 4 trở lên mới tính là đạt cả MH) Learning Strategies & Assessment Scheme: ...

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: • ThS. Đỗ Quang Khánh • TS. Mai Cao Lân • Đặng Thanh Sơn

- Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

Tr.3/7


ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM, ngày 13/09/2011

7. Nội dung chi tiết: COURSE OUTCOMES C5

G GT LT LT

X

X

LT

[1,3,4]

LT

[1,3]

GT

X

X

X

Tr.4/7

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Sử dụng các công nghệ kỹ năng và các dụng cụ KT hiện đại để thực hành KT Có kiến thức về các v.đề hiện đại

Ghi chú

C6

Sự cần thiết và k. năng học suốt đời

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

C4

C.cấp kiến thức để hiểu biết sự ả.hưởng của LG KT trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và XH Giao thiệp hiệu quả

2

Chapter 1: Basic concepts in modern computational techniques 1.1. History, application and basic elements of digital computer. 1.2. Concepts of computer hardwares 1.3. Concepts of operating systems 1.4. Overview of designing a computing software 1.5. Introduction of programming language Chapter 2: Introduction of Windows and Microsoft Word software. 2.1. Introduction of Windows’s working environment.

Tài liệu

C3

Hiểu biết chuyên nghiệp và rèn luyện tinh thần trách nhiệm Nhận biết, phát biểu 1 cách hệ thống và giải quyết vấn đề Thực hiện nhiệm vụ nhóm mang tính kỷ luật cao

1

Nội dung

C2

T.Kế 1 hệ thống. Hợp phần hoặc qui trình để được các n/cau mong đợi trong ràng buộc thực tế Thiết kế và sắp đặt TN, phân tích và giải thích DL

Tuầ n

C1

OBJECT PROGRAM Ứng dụng toán, KH & KT

CÁC TIÊU CHÍ THEO CHUẨN CỦA ABET


Đề cương MH : Tin học ứng dụng

3

4,5

7,8 9,10

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

2.2. Overview of MS Word 2.3. Basic features, elements and working in Word. 2.4. Using Word to write a research about a technical problem. Chapter 3: Introduction of Microsoft Power Point software. 3.1. Overview of MS Power Point. 3.2. Basic features, elements and working in Power Point. 3.3. Using Power Point in designing a report about a technical problem. Chapter 4: Introduction of Microsoft Excel 4.1. Overview 4.2. Data and worksheet formating 4.3. Formulas and basic calculations 4.4. Basic equations 4.5. Database 4.6. Charts and graphics 4.7. Using Ecel in solving some general technical problems Chapter 5: Using Rigmath to analyse experimental data 5.1. Concepts 5.2. Minimum squared-method 5.3. Regression analysis 5.4. Reliability lines 5.5. Examples of applying Rigmath 5.6. Practise using Rigmath to solve technical problems Chapter 6: Basic concept of Matlab

LT LT TH

GT LT TH X

X

X

X

X

X

GT LT LT LT LT

LT [1,2,3]

VDTH

G GT LT LT LT VDTH [1,2,3] [1,2,3,

TH G Tr.5/7


Đề cương MH : Tin học ứng dụng

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

6.1. Overview 6.2. Basic expressions and functions 6.3. Programming in Matlab 6.4. Basic graphic 6.5. Program structure 6.6. Practise using Matlab in class Chapter 7: Advanced issues and applications of Matlab 7.1. Symbolic 7.2. Matrix and linear algebra 7.3. Functions and equations 7.4. Advanced graphic 7.5. Graphical user interface 11,12 7.6. Practise using Matlab Chapter 8: Applications in petroleum engineering 8.1. Excell’s applications

GT LT

X

LT

X

LT

4,5]

[1,2,3, 4,5]

LT TH G GT LT LT LT LT

X X

TH

G VDTH

8.2. Matlab’s applications

VDTH

8.3. Several specialized softwares 8.4. Execises and seminar 13,14 8.5. Group report

VDTH

X

TH

[1,2,4]

TH

Ghi chú: Đề cương mới có phần ước tính số giờ tự học – theo cấu trúc nêu ở phần đầu

Tr.6/7


ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM, ngày 13/09/2011

8. Đánh giá các tiêu chí: + Tổng số tuần thực hiện: + Tổng số tiết thực hiện: + Tỉ lệ tiêu chí chiếm trong môn học (%)

9. Thông tin liên hệ: + Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí – ĐT: 8648086 + Bộ môn Khoan và Khai thác Dầu khí – ĐT: 8647256 – EXT 5767

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2011 TRƯỞNG KHOA

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG

Đặng Thanh Sơn

PĐT, Mẫu 2008-ĐC

Tr.7/7

30 300005 applied computing for engnrs  
30 300005 applied computing for engnrs  
Advertisement