Page 1

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SỐ SÀI GÒN

Thegioianninh.com.vn

Giới thiệu điện thoại tổng Panasonic KX TD500

HHÖÖ tthhèènngg ttæænngg ®µ®µii kküü tthuËhuËtt sèsè KXKX-TTDD5005 00


Gi¶i ph¸p truyÒn th«ng linh ho¹t, kh¶ n¨ng më réng cao §¬ng nhiªn ®©y chÝnh lµ lµ mét ph¬ng tiÖn liªn l¹c hiÖu qu¶ trong m«i trêng kinh doanh biÕn ®éng hiÖn nay. BÊt kú lóc nµo b¹n cã nhu cÇu më réng quy m« kinh doanh, më thªm v¨n phßng míi, n©ng cÊp dÞch vô kh¸ch hµng, h·y lùa chän hÖ thèng điện thoại tổng KX-TD500 KX-TD500 lµ gi¶i ph¸p viÔn th«ng hoµn h¶o cho bÊt kú doanh nghiÖp nµo

HÖ thèng kh«ng chØ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña h«m nµy mµ cßn c¶ trong t¬ng lai CÊu h×nh theo modul cho phÐp b¹n cã thÓ më réng ngay khi b¹n cã nhu cÇu. CÊu h×nh khung chÝnh víi 192 cæng vµ cã thÓ më


réng tíi 512 cæng khi l¾p thªm khung phô. B¹n cã thÓ rÊt linh ho¹t trong viÖc t¨ng c«ng suÊt cña hÖ thèng khi c«ng ty cña b¹n t¨ng trëng mµ kh«ng cÇn ph¶i mua thªm c¶ mét hÖ thèng míi. Víi thiÕt kÕ r·nh trèng,b¹n cã thÓ c¾m thªm card më réng vµo hÖ thèng. KX- TD500 ®îc thiÕt kÕ víi 40 r·nh c¾m card vµ linh ho¹t trong vÊn khai th¸c. Model KX-TD500 trong t¬ng lai cßn cho phÐp tiÕp nhËn tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ viÔn th«ng kh¸c nh ®iÖn tho¹i sè, ®iÖn tho¹i t¬ng tù, fax vµ thiÕt bÞ tr¶ lêi tù ®éng hoÆc c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi kh¸c.


m¹nh mÏ §¶m b¶o b¹n lu«n lu«n gÇn gòi víi kh¸ch hµng §iÓm chÝnh khiÕn cho tæng ®µi cã thÓ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu ®Æc thï cña doanh nghiÖp nh ng©n hµng, chÝnh phñ, h·ng hµng kh«ng...lµ b¹n cã thÓ linh ho¹t cung cÊp c¸c dÞch vô ®Æc thï mµ ng©n hµng yªu cÇu. C«ng nghÖ kÕt hîp m¸y tÝnh CTI cho phÐp t¨ng hiÖu qu¶ b»ng viÖc kÕt nèi hÖ thèng ®iÖn tho¹i víi hÖ thèng m¸y tÝnh.ThÞ trêng tiÒm n¨ng cho viÖc øng dung c¸c c«ng nghÖ CTI lµ rÊt lín vµ tiÕp tôc t¨ng trëng. KX-TD500 t¬ng thÝch Microsoft Windows dùa trªn Giao diÖn øng dông lËp tr×nh ®iÖn tho¹i. VÝ dô, tríc khi nh©n viªn cña b¹n tr¶ lêi ®iÖn tho¹i kh¸ch hµng, nh©n viªn ®ã cã thÓ nhanh chãng truy cËp d÷ liÖu kh¸ch hµng trªn mµn h×nh m¸y tÝnh ®Ó nhËn biÕt c¸c th«ng tin ngêi gäi, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ th«ng tinh vÒ lÇn mua hµng tríc. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã cho phÐp b¹n cung cÊp mét dÞch vô kh¸ch hµng hoµn h¶o nhÊt. §èi víi c¸c v¨n phßng bËn rén, trung t©m xö lý cuéc gäi, hoÆc c¸c ho¹t ®éng kh¸c mµ viÔn th«ng liªn l¹c lµ ph¬ng tiÖn chÝnh th× KX-TD500 lµ ph¬ng tiÖn lý tëng ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng

N¨ng suÊt phôc vô cµng cao, ®é tho¶ m·n kh¸ch hµng cµng lín Qu¶n lý cuéc gäi th«ng minh sÏ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng ®é tho¶ m·n kh¸ch hµng vµ c¶i thiÖn h×nh ¶nh c«ng ty. KX-TD500 thiÕt kÕ chøc n¨ng ngÇm ®Þnh Ph©n phèi cuéc gäi thèng nhÊt, chøc n¨ng nµy cho phÐp khi cuéc gäi ®Õn theo tuÇn tù vµ sÏ ®îc ph©n phèi tíi c¸c m¸y nh¸nh ®ang rçi. Khi tÊt c¶ c¸c m¸y nh¸nh ®ang bËn th× hÖ thèng sÏ tù ®éng tr¶ lêi b»ng tin nh¾n, cho phÐp gi¶m thiÓu c¸c cuéc gäi kh«ng tr¶ lêi ®îc, gi¶m thiÓu nguy c¬ ®¸nh mÊt c¸c c¬ héi kinh doanh. §èi víi c¸c kh¸ch hµng cã yªu cÇu cao, Panasonic cung cÊp phÇn mÒm qu¶n lý cuéc gäi. PhÇn mÒm nµy cho phÐp b¹n kÕt nèi hÖ thèng tæng ®µi víi m¸y tÝnh th«ng qua giao diÖn CTI vµ cung cÊp cho b¹n nh÷ng chøc n¨ng qu¶n lý n©ng cao. VÝ dô, cuéc gäi tíi sÏ tù ®éng chuyÓn tíi nh÷ng thuª bao nµo nhµn rçi nhÊt nh»m


môc ®Ých ph©n phèi cuéc gäi trªn nguyªn t¾c chia sÎ khèi lîng c«ng viÖc gi÷a c¸c nh©n viªn.Ngêi qu¶n lý cã thÓ truy cËp nhanh chãng vµo tr¹ng th¸i cña tõng nh©n viªn vµ kiÓm so¸t tõng thuª bao vµ chñ ®éng thay ®æi tÇn suÊt lµm viÖc cho phï hîp víi khèi lîng tr¶ lêi ®iÖn tho¹i. Nh vËy, cïng víi sù qu¶n lý cuéc gäi hiÖu qu¶ th× còng ®ång nghÜa víi n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng cña c«ng ty b¹n


Ph¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖu qu¶ ®èi víi khèi lîng ®iÖn tho¹i lín KiÓm so¸t cuéc gäi b»ng m¸y tÝnh lµ c«ng cô m¹nh trang bÞ cho mét sè Ýt ngêi nhng ®¶m nhËn mét khèi lîng c«ng viÖc tr¶ lêi ®iÖn tho¹i lín.Mµn h×nh ®îc thiÕt kÕ trªn giao diÖn ®å ho¹ cho phÐp c¶i thiÖn hiÖu qu¶ c«ng viÖc vµ cung cÊp c«ng cô truy cËp c¸c chøc n¨ng cña tæng ®µi mét c¸ch dÔ dµng. VÝ dô, nh×n lªn biÓu tîng trªn mµn h×nh cho b¹n biÕt t×nh tr¹ng cña tõng thuª bao lµ bËn hay rçi, vµ b¹n cã thÓ chuyÓn cuéc gäi b»ng thao t¸c ®¬n gi¶n lµ kÝch chuét

ISDN cho phÐp b¹n c¶i tiÕn viÖc kiÓm so¸t cuéc gäi vµ kÕt nèi ®êng truyÒn d÷ liÖu tèc ®é cao ISDN lµ gi¶i ph¸p hiÖu qu¶ vÒ mÆt chi phÝ cho viÖc truy cËp Internet nhanh nhÊt. Caller ID còng cung cÊp th«ng tin ngêi gäi nh sè ®iÖn tho¹i, ®iÒu nµy sÏ cho phÐp b¹n ph¶n øng nhanh víi cuéc gäi cña kh¸ch hµng, ®¬ng nhiªn hiÖu qu¶ th¬ng m¹i vµ khèi lîng dÞch vô cung øng còng sÏ t¨ng lªn. Th«ng qua viÖc sö dông c¸p ISDN, c¸c thiÕt bÞ t¬ng


thÝch ISDN nh m¸y fax nhãm 4, ®iÖn tho¹i video vµ modem tèc ®é cao cã thÓ kÕt nèi trùc tiÕp víi ®êng BRI. ViÖc truyÒn d÷ liÖu tèc ®é cao qua ISDN sÏ cho phÐp truy cËp m¸y tÝnh tõ xa. VÝ dô, b¹n ®ang ë nhµ song tèc ®é cao cña ISDN cho phÐp b¹n truy cËp, chØnh söa file t¹i m¸y tÝnh ë v¨n phßng b¹n


HÖ thèng tæng ®µi t¨ng gi¸ trÞ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty RÊt cã thÓ kû nguyªn tíi lµ kû nguyªn cña e-mail, nhng dÉu sao th× giäng nãi cña con ngêi vÉn lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó liªn l¹c víi nhau. Tæng ®µI KX-TD500 cung cÊp c¸c chøc n¨ng nhÊn m¹nh tíi tÝnh dÔ ho¹t ®éng, bao gåm chøc n¨ng truy cËp trùc tiÕp, chøc n¨ng tù ®éng chän tuyÕn gäi hiÖu qu¶, ph©n phèi cuéc gäi theo nhãm, truyÒn tin nh¾n, th«ng b¸o tin nh¾n tõ bªn ngoµi. B¹n thËm chÝ cßn cã thÓ cµI ®Æt hÖ thèng theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ b¹n ®ang híng vµo. §Ìn b¸o cuéc gäi KiÓm tra cuéc gäi tíi vµ quyÕt ®Þnh lóc nµo th× tr¶ lêi ®iÖn tho¹i hoÆc lóc nµo th× ®Ó cho ngêi gäi ®Ó l¹i lêi nh¾n. §iÒu nµy t¬ng tù nh viÖc b¹n cã m¸y tr¶ lêi ®iÖn tho¹i b¹n bµn lµm viÖc cña t¹i Ghi.©m ®µm tho¹i hai chiÒu Chøc n¨ng nµy cho phÐp ghi ©m cuéc ®µm tho¹i vµo hép th cña b¹n. §¬n gi¶n b¹n chØ cÇn nhÊn phÝm Ghi ©m hai chiÒu Ghi ©m ®µm tho¹i vµ chuyÓn tho¹i Ghi ©m cuéc ®µm tho¹i vµo hép th cña mét thuª bao kh¸c.VÝ dô, chøc n¨ng nµy ®Æc biÖt tiÖn Ých ®èi víi c¸c c«ng ty muèn tiÕp t©n ghi ©m tÊt c¶ c¸c cuéc gäi tíi

KiÓm so¸t chi phÝ ®iÖn tho¹i TÝnh hiÖu qu¶ khi lap dat tong dai dien thoai bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng ®îc b¾t nguån tõ hÖ thèng m¹ng tin tëng, dÔ khai th¸c vµ ®Æc biÖt lµ ph¶I ®¶m b¶o chi phÝ khai th¸c thÊp. Víi c¸c tÝnh n¨ng tÝch hîp s½n ë tæng ®µI KX-TD500: nh kªnh thuª bao E&M vµ gäi ®iÖn qua giao thøc Internet, sÏ cho phÐp b¹n kiÓm so¸t chi phÝ vµ dÔ truy cËp trong cïng hÖ thèng riªng cña c«ng ty b¹n. VÝ dô,hÖ thèng m¹ng cho phÐp b¹n g¸n sè cho tõng thuª bao cña chi nh¸nh hay v¨n phßng chÝnh cña b¹n, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ tiÒn b¹c. Tæng ®µI KX-TD500 cßn t¬ng thÝch víi giao thøc QSIG, giao thøc cho phÐp x©y dùng hÖ thèng m¹ng tho¹i néi bé trong c«ng ty b¹n. NÕu c«ng ty b¹n sö dông nhiÒu dÞch vô hay nhiÒu nhµ cung cÊp dÞch vô, th× chøc n¨ng ARS (tù ®éng chän tuyÕn) sÏ tiÕt kiÖm chi phÝ b»ng viÖc tù ®éng chän tuyÕn gäi cã møc phÝ thÊp nhÊt phï hîp víi tõng thêi ®iÓm (dÞch vô 171, 178, 1711, …). Chøc n¨ng ng¨n c¶n


cuéc gäi gãp phÇn h¹n chÕ c¸c cuéc gäi ®êng dµI kh«ng hîp lÖ b»ng c¸ch quyÕt ®Þnh tthuª bao nµo ®îc gäi, thuª bao nµo kh«ng ®îc gäi ®êng dµI, di ®éng, néi h¹t, .. QSIG lµ giao thøc m¹ng sè.M¹ng QSIG s½n oã trong c¸c hÖ thèng tæng ®µI tõ c¸c nhµ cung cÊp oã hç trî ISDN, BRI, QSIG


KX-TD500 ®¶m b¶o tÊt c¶ Kh¸ch hµng sÏ hµi lßng §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh híng ngo¹i hiÕu kh¸ch, tæng ®µi KX-TD500 ®ång nghÜa víi n¨ng suÊt c«ng viÖc cao h¬n vµ chÊt lîng dÞch vô tèt h¬n. KX-TD500 còng tÝch hîp s½n chøc n¨ng Kh¸ch S¹n cho phÐp thùc hiÖn c¸c dÞch vô nh checkin/check-out hoÆc b¸o thøc vµ nã cho phÐp kÕt hîp gi÷a hép cíc ngoµi víi ®Ìn b¸o tin nh¾n trong phßng ®iÖn tho¹i. Vµ giao diÖn ®ã cho phÐp kÕt nèi gi÷a tæng ®µi KX-TD500 víi hÖ thèng qu¶n lý tµi s¶n (PMS), mét trong nh÷ng øng dông phÇn mÒm qu¶n trÞ kh¸ch s¹n trªn thÕ giíi. Ph¹m vi øng dông cña tæng ®µi KX-TD500 rÊt lín. -Check in/check out -B¸o thøc/X¸c nhËn/B¸o thøc - §Ìn b¸o cã tin nh¾n -HiÓn thÞ tr¹ng th¸i phßng -KiÓm so¸t cuéc gäi -§Æt vµ bá tªn thuª bao

ChÊt lîng cao vµ DÔ dµng b¶o hµnh DÔ dµng b¶o tr× lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng cña hÖ thèng tæng ®µi, bëi v× b¹n cã thÓ ®¸nh mÊt c¬ héi kinh doanh khi hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c cña b¹n gÆp sù cè hoÆc thay ®æi cµI ®Æt. Víi tæng ®µi KX-TD500, b¹n cã thÓ dÔ dµng thùc hiÖn cµI ®Æt th«ng qua hÖ thèng ®iÖn tho¹i Mét sè dÞch vô b¶o hµnh hay thay ®æi cµI ®Æt cã thÓ thùc hiÖn dÔ dµng, nhanh chãng bëi nhµ cung


cÊp th«ng qua phÇn mÒm lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh


S¬ ®å kÕt nèi §Þªn tho¹i thêng

HÖ thèng tr¶ lêi tù ®éng

§Þªn tho¹i hèn hîp

M¸y fax

T¨ng ©m Chu«ng cöa

Bé më cöa

Bé x¹ c

HÖ thèng Loa

¸c quy

HÖ thèng th tho¹ ho¹ i HÖ thèng m¸y m¸y tÝnh

§Þªn tho¹i kÐo dµi

Ra ®I « (cung cÊp nh¹c nÒn ngoµI cho tæng ®µi )

KiÓm tra thÎ tÝn dông


CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SỐ SÀI GÒN

Thegioianninh.com.vn

§¶m b¶o cho viÖc th«ng tin liªn l¹c ngµy cµng trë nªn ®¬n gi¶n h¬n

§iÖn tho¹i kü thuËt sè

PhÝm truy cËp nhanh JOGDIAL PhÝm Jog-Dial trªn m¸y KX-T7436, KX-T7433 cho phÐp truy cËp nhanh danh b¹ (sö dông c«ng cô t×m kiÕm theo vÇn ch÷ c¸i), truy cËp chøc n¨ng (sö dông menu hiÓn thÞ). Trªn c¸c kiÓu m¸y kh¸c th× phÝm JOG-DIAL lµ c«ng cô tiÖn dông cho viÖc ®iÒu chØnh c¸c chøc n¨ng nh loa, ©m lîng vµ ®é s¸ng tèi

HiÓn thÞ th«ng tin theo tr×nh tù §¬n gi¶n ho¸ c¸c c«ng viÖc xö lý cuéc gäi. B¹n cã thÓ xem c¸c th«ng tin cuéc goi, truy cËp chøc n¨ng hÖ thèng hoÆc thùc hiÖn cuéc gäi trùc tiÕp. -Quan s¸t c¸c b¶n ghi cuéc gäi -Tªn vµ sè m¸y ngêi gäi tíi -Quay sè nhanh -Danh s¸ch c¸c thuª bao


-Danh môc chøc n¨ng -Thêi gian cuéc gäi -Tin nh¾n vµ c¸c chøc n¨ng cµi ®Æt -Tªn, sè m¸y cña thuª bao gäi ®I -Thêi gian


Danh môc chøc n¨ng Chøc n¨ng hÖ thèng Chøc n¨ng kh¸ch s¹n . H¹n chÕ cuéc gäi .Quay sè nhí nhanh .Tù ®éng ng¾t kÕt nèi .DÞch vô T1 .Tai nghe .Qu¶n lý chi phÝ .Tù ®éng chÌn thêi gian chê .Ph©n phèi cuéc gäi thèng nhÊt .Loa ngoµi .Checkin/check-out .Tù ®éng chuyÓn tuyÕn gäi . HÖ thèng th tho¹i .Chøc n¨ng chê cuéc gäi .Tin nh¾n chê .Chøc n¨ng nh¹c nÒn . Gi÷ cuéc gäi tù ®éng .Quay sè nhanh Chøc n¨ng thuª bao . In cuéc gäi . §êng d©y nãng .B¸o t×nh tr¹ng phßng . HiÓn thÞ sè gäi ®Õn .Th«ng b¸o v¾ng mÆt .ChÕ ®é lËp tr×nh .Chøc n¨ng b¸o thøc . Líp dÞch vô .Qu¶n lý b»ng m· code .H¹n chÕ thêi gian cuéc gäi Chøc .C«ng nghÖ kÕt hîp m¸y tÝnh .Tho¹i linh ho¹t (chu«ng/tiÕng) . Tin nh¾n b¸o chê n¨ng ISDN .Chøc n¨ng b¶o vÖ ®êng line . PhÝm tr¶ lêi . Chøc n¨ng c©m tiÕng .AOC . ChuyÓn chÕ ®é ngµy/®ªm .Tù ®éng gäi l¹i .Chøc n¨ng th«ng b¸o .ChuyÓn cuéc gäi . §æ chu«ng trÔ .Nh¹c nÒn .Chøc n¨ng truyÒn tin .HiÓn thÞ th«ng tin ngêi gäi . §æ chu«ng trùc tiÕp .HiÓn thÞ hai ng«n ng÷ .KiÓm so¸t b»ng m¸y tÝnh .H¹n chÕ th«ng tin ngêi gäi . Truy cËp trùc tiÕp nhãm . Qu¶n lý chi phÝ.PhÝm chøc n¨ng víi ®Ìn hai mµu .KÕt nèi th«ng tin ngêi gäi . Truy cËp trùc tiÕp thuª bao .§Ìn b¸o bËn .Quay sè nhanh .H¹n chÕ kÕt nèi th«ng tin ngêi gäi . Dß t×m tÝn hiÖu ng¾t .Chen ngang cuéc gäi .Chøc n¨ng gäi l¹i sè gÇn nhÊt . Truy cËp trùc tiÕp thuª bao . Chu«ng cöa/më cöa .B¸o hiÖu bËn .Lùa chän kiÓu chu«ng . Truy cËp dÞch vô m¹ng . KÕt nèi E&M .Th môc cuéc gäi .Quay sè bÝ mËt Chøc n¨ng m¹ng . DÞch vô E1 .ChuyÓn híng cuéc gäi .LËp tr×nh cho thuª bao . G¾n modem ngoµi .Chë cuéc gäi .Sè nhí nhanh cho thuª bao . TuyÕn m¹ng linh ho¹t . G¸n sè linh ho¹t . Cíp cuéc gäi .Kho¸ thuª bao . ThiÕt kÕ sè th©n thiÖn . Ghi ©m lêi chµo . Chia sÎ cuéc gäi .Chøc n¨ng nh¾c viÖc . ChuyÓn cuéc gäi trong m¹ng . TuyÕn chÊp nhËn . TruyÒn cuéc gäi . Tone ng¾t cuéc gäi . TruyÒn cuéc gäi trong m¹ng . Qu¶n lý thuª bao .B¸o cã cuéc gäi tíi . Truy cËp trung kÕ . KÕt nèi m¹ng néi bé víi c«ng céng . Nh¹c chê .B¸o cã cuéc gäi tíi tõ trung kÕ . Tr¶ lêiCO tõ thuª bao bÊt kú . KÕt nèi m¹ng c«ng céng víi néi bé . Thuª bao lÔ t©n .§µm tho¹i héi nghÞ . LËp tr×nh ngêi sö dông . T¬ng thÝch QSIG . KÕt nèi song song .Quay sè trùc tiÕp DSS .KiÓm so¸t ©m lîng .M¹ng ¶o . LËp tr×nh m¸y tÝnh .Truy cËp danh b¹ ®iÖn tho¹i . Tõ chèi dÞch vô h¹n chÕ . Sè ¶o .Mµn h×nh hiÓn thÞ .Chøc n¨ng th«ng b¸o riªng biÖt . ChuyÓn nguån khi mÊt ®iÖn .Chøc n¨ng ®æ chu«ng ph©n biÖt . Cæng g¾n thªm thiÕt bÞ . Quay sè nhanh hÖ thèng .ChÕ ®é chèng quÊy rÇy . Chøc n¨ng chia khèi .Cuéc gäi khÈn cÊp Mét sè chøc n¨ng, dÞch vô yªu cÇu ph¶i cã thiÕt bÞ, card lùa chän

Cæng l¾p thiÕt bÞ t¨ng thªm XDP cho phÐp b¹n kÕt nèi thªm thiÕt bÞ ®Çu cuèi (nh ®iÖn tho¹i d©y hoÆc ®iÖn tho¹i kÐo dµi) mµ kh«ng cÇn thªm mét chi phÝ nµo kh¸c. §Æc biÖt lµ tÝnh tiÖn lîi bëi b¹n cã thÓ göi fax trong khi b¹n ®ang nãi chuyÖn. HoÆc lµ b¹n cã thÓ kÕt nèi modem qua cæng XDP mét c¸ch ®ång thêi.

PhÝ PhÝm lËp tr×nh víi ®Ìn hiÓn thÞ hai mµu (§á/xanh) B¹n cã thÓ g¸n phÝm lËp tr×nh ®Ó c¸c thao t¸c chøc n¨ng thuËn tiÖn. B¹n cã thÓ sö dông c¸c phÝm lËp tr×nh ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc, vÝ dô nh b¹n cã thÓ g¸n chøc n¨ng Quay sè trùc tiÕp DSS, chuyÓn chÕ ®é ngµy ®ªm, chuyÓn tho¹i vµo vÞ trÝ cña tõng


phÝm nãng.Mçi phÝm cã ®Ìn LED hai mµu hiÓn thÞ th«ng tin vÝ dô nh hiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña ®êng line, tr¹ng th¸i thuª bao hoÆc tr¹ng th¸i chøc n¨ng (t¾t/më)


C«ng suÊt hÖ thèng Sè thuª bao/sè trung kÕ

TÝnh n¨ng c¬ b¶n Khung chÝnh

Khung phô 1,2 Toµn bé hÖ thèng TÝnh n¨ng c¬ b¶n Sè lîng tèi ®a Sè CO 192 192 192 Chøc n¨ng chia khèi tenant 8 Thuª bao M¸y lÔ t©n 8 (1/tenant ) thuª bao APT+DPT 128 128 384 Sè nhí nhanh hÖ thèng 2000(1000/tenant) thuª bao SLT 160 160 448 Sè nhí cña m¸y nh¸nh 10 thuª bao APT+DPT+SLT 192 192 448 VÞ trÝ gi÷ cuéc gäi 100/tenant Tæng céng 192 224 512 Th«ng b¸o v¾ng nhÑ 9 Nhãm trung kÕ 48 Card vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c Sè líp dÞch vô 96 Card vµ c¸c thiÕt bÞ Sè lîng tèi ®a Truy cËp trùc tiÕp vµo thuª bao 8 Chu«ng cöa 8 M· qu¶n lý Account 1000 Bµn kiÓm so¸t 64 Nhãm thuª bao KiÓm so¸t m¸y tÝnh 8 Nhãm m¸y lÔ t©n HÖ thèng truyÒn tin ngoµi 2 Nhãm trît cuéc 128 gäi Cæng nh¹c nÒn 2 Nhãm ®æ chu«ng Cæng RS-232 2 Ph©n phèi cuéc gäi Trung kÕ ®µm tho¹i héi nghÞ 8 Nhãm VM/AA RMT card 1 Nhãm truyÒn tin 16 Card DISA 8 HiÓn thÞ sè gäi ®Õn 2000(1000/tenant) Card PRI 30/PRI 23 06 / 08 Sè nhí mét ch¹m 10/§iÖn tho¹i PT Card E1 6 PhÝm SND 8/PDN Card T1 8 Card DPH 2 Card AGC 8

Card lùa chän vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c Model M« t¶ Khung KX-TD500 Khung chÝnh tæng ®µi chÝnh KX-TD520 Khung phô tæng ®µi Card thuª bao KX-T96170 Card thuª bao hçn hîp KX-T96172 Card thuª bao PT (m¸y ®iÖn tho¹i 4 d©y) KX-T96174 Card thuª bao thêng kg KX-T96175 Card thuª bao thêng vµ tin nh¾n chê KX-T96185 Card OPX phô KX-TD50170 Card thuª bao hçn hîp sè KX-TD50172 Card thuª bao sè KX-TD50175 Card thuª bao thêng Card trung kÕ KX-T96180 Card trung kÕ kg KX-T96182 Card trung kÕ truy cËp trùc tiÕp KX-T96183 Card trung kÕ ®¶o cùc KX-T96184 Card E&M KX-T96187 Card sè T1 KX-T96188 Card sè TE1 KX-TD50180 Card trung kÕ n©ng cao KX-TD50288 Card giao diÖn truy cËp c¬ b¶n ISDN KX-TD50290 Card giao diÖn truy cËp thø cÊp ISDN Card qu¶n lý kh¸c KX-T96191 Card truy cËp trùc tiÕp thuª bao lÎ KX-T96193 Card AGC tù ®éng kiÓm so¸t KX-T96196 Card ®iÒu khiÓn tõ xa KX-TD50197 Card ®iÒu khiÓn tõ xa n©ng cao C¸c card

KÝch thíc/träng lîng KX-TD500 Khung KÝch thíc ChiÒu cao ChiÒu réng ChiÒu ngang Träng lîng KX-TD520 Khung KÝch thíc ChiÒu cao ChiÒu réng ChiÒu ngang Träng lîng

465 mm 507 mm 334 mm 20.5

298 mm 487 mm 334 mm 12.6


kh¸c KX-T96136 tin KX-T96161 cöa KX-TD193 gäi ®Õn KX-TD50104 m¹ch KX-TD50105 bao sè ThiÕt bÞ/phÇn mÒm KX-T96186 OPX KX-T30865 KX-T7090 nghe KX-A46 nguån KX-A46D x¹c KX-TD50300 tÝnh

Card Card Card Card

truyÒn chu«ng hiÓn

thÞ

chuyÓn

Card truyÒn tin cho thuª

Bé nguån Chu«ng cöa Tai Bé

chuyÓn

®èi

Bé chuyÓn ®èi nguån cïng Bµn kiÓm so¸t kiÓu m¸y

Gioi thieu dien thoai tong panasonic KX-TD500_Vietnam  
Gioi thieu dien thoai tong panasonic KX-TD500_Vietnam  

Gioi thieu dien thoai tong panasonic KX-TD500_Vietnam