Page 1

ภาษาและตัวสะกด อาจารย์ธรรมจักร พรหมพ้วย

LOGO


ภาษาเขียนและภาษาพูด ในสารคดี งานวิชาการ ใช้ภาษาเขียนตรงไปตรงมา กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ ถ้าเป็นกึ่งวิชาการ กึ่งสารคดี ให้ตัดสินใจก่อนว่าจะใช้ในระดับระดับไหน ในวรรณกรรม ***หากมีความจําเป็นในด้านวรรณศิลป์*** จึงใช้ “ภาษาพูด” เพื่อแสดงสถานภาพที่แท้จริงของตัวละครซึ่งมักจะอยู่ใน เครื่องหมาย “......” ภาษาไทยมีความหมายโดนนัย (ตามรูป) ตามอรรถ (ตามเนื้อความ) ภาษาไทยมีระดับของภาษา – ฐานานุศักดิ์


ภาษาไทยมีคําประเภทอื่นซ้อนอยู่ พึงใช้ด้วยความระมัดระวัง  คําผวน / คําตลาด / คําพื้นเมือง / คําตัดสั้น (ทาน-รับประทาน, นายก-นายกรัฐมนตรี)  คําพ้นสมัย (ราชปะแตน, อีหรอบ, ลางคน)  คําบัญญัติ / คําตั้งใหม่ (วิดีทัศน์, โทรสาร, ปฏิสัมพันธ์)


การเขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ มิใช่มีแค่ภาษาอังกฤษ หากยังมี ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น มลายู ฯลฯ ให้ใช้ตามที่เกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสภากําหนด ดูพจนานุกรม การเขียนทับศัพท์ มักไม่ใส่วรรณยุกต์ ***ยกเว้นคําที่เคยใช้จนกลายเป็น คําไทยและปรากฏในพจนานุกรมแล้ว*** เช่น เชิ้ต ก๊าซ แก้ส ฯลฯ คําที่ทับศัพท์แล้ว ถ้าไม่ใส่วรรณยุกต์แล้วสับสน ก็ให้ใส่  Cake – เค้ก  Proof – ปรู๊ฟ  Coma – โคม่า

หรือใช้ไม้ไต่คู้ เพื่อแยกให้เห็นต่างจากคําไทย  Log – ล็อก  Shock – ช็อก


คําและภาษาเฉพาะกลุ่ม ภาษาหนังสือพิมพ์  “ข้าราชการสุดเซ็ง ไม่มีสองขั้นในปีนี้”  “แดงถูกสอยร่วงคาเวที”

คําสแลง (คําคะนอง)  แจ๋วแหวว จ๊าย เอาท์ อินเทรนด์ ฯลฯ

***คําเฉพาะหมู่ (Jargon) ใช้เฉพาะในแต่ละวงวิชาชีพ  “เทคเดียวผ่าน”  “แถวปากพนัง”  “๑๖ หน้ายก แนวตั้ง ปกอาร์ตพลาสติก”


คําแยกพยางค์ระหว่างบรรทัด ตัดขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อคงรูปคํา ถ้าจําเป็นจริงๆ ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ “-” ดูหน้า ๗๔


คําที่เขียนผิดเสมอ ดูตาม “อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร” ของราชบัณฑิตยสภา หรือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.๒๕๕๐ วรรณยุกต์ผิด     

ดูเรื่องการผันวรรณยุกต์ตามหลักไตรยางค์ (อักษรสามหมู่) คือ ต่ํา/กลาง/สูง ไม้ตรี ใช้ได้กับอักษรกลางเท่านั้น เช่น ก๊ก โต๊ะ เอ๊ย ฯลฯ คําที่มีเสียงตรี โดยมีพยัญชนะเป็นอักษรต่ํา ไม่ใช้ไม้ตรี ให้ใช้ไม้โท เช่น เชิ้ต โน้ต เพล้ง คําที่มีเสียงตรี แต่เป็นคําตาย สระเสียงสั้น ไม่มวี รรณยุกต์ เช่น นะคะ ซิ สิ นะ เอาวะ คําที่มาจากภาษาจีน เขียนตามเสียงที่ออกแล้วผันไปตามหลักไตรยางค์ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ตั้วโผ เซียงไฮ้ ฉกเกี้ยน แต้จิ๋ว ซิ้ม  คําที่มาจากภาษาที่ไม่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ เช่น ภาษาอังกฤษ (ยุโรป) ภาษาบาลี ภาษา สันสกฤต ภาษาเขมร เช่น ยุโรป แข ปริศนา จรดพระนังคัล • ***ชื่อเมือง ชื่อประเทศ ชื่อบุคคล เช่น ลอนดอน วอชิงตัน โปรตุเกส ไมเคิล บรูซ


คําสะกดยาก  เช่น คําสมาส คําสนธิ โดยมากเป็นภาษาบาลี-สันสกฤต เช่น จตุรพิธพรชัย ราพณาสูร ศิษยานุศิษย์ ฯลฯ

คําประวิสัญชนีย์ / ไม่ประวิสัญชนีย์  ดูหลักหน้า ๗๖-๗๗


คําออกเสียงอํา  อํา / อัม / ...รรม • • • •

คําไทย – จํา, ดํา, คํา คําแผลงจากภาษาเขมร – ชําร่วย (ช่วย), อํานวย (อวย) คําเขมร – สําราญ, ตํานาน, บําหราบ, คําที่มาจากภาษาอื่น เช่น บาลี-สันสกฤต – ธํามรงค์, อํามหิต, ปะรํา

 คําที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ที่มีเสียง “อะ+ม” = อํ ใช้ อัม • สัมผัส, สัมพันธ์, สัมมนา, ปรัมปรา, อัมพาต

 คําที่ภาษาบาลี-สันสกฤตใช้ “ร+ม” • กรรม, ธรรม


คําพ้องเสียง  ออกเสียงเหมือนกัน เขียนไม่เหมือนกัน ความหมายต่างกัน (ดูหน้า ๗๙)

คําเขียนด้วยไม้ม้วน (ใ) ไม้มลาย (ไ)  ใช้ไม้ม้วน มีเพียง ๒๐ คํา ท่อง “ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่...”

คําที่มีตัวการันต์ เรียกไม้ทัณฑฆาต  เป็นการฆ่าเสียงพยัญชนะสะกด โดยมากเป็นคําจากภาษาต่างประเทศ เช่น บาลี สันสกฤต อังกฤษ

คําที่ใช้ “รร” (ร หัน)  คําแผลงมาจาก ร เช่น กระโชก-กรรโชก, ประจง-บรรจง, ประทม-บรรทม  มาจากภาษาสันสกฤต เช่น กรรม, วรรค, มรรค, ธรรม รวมทั้ง ปรร  คําที่ใช้ “บัน” โดยมากมาจากภาษาเขมร ท่อง “บันดาลลงบันได...”


คําที่มักเขียนผิดด้วยนานาเหตุผล (ดูหน้า ๘๓)      

ตรวจสอบกับ “อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร” ของราชบัณฑิตฯ ไม่รู้ความหมาย เช่น สุพรรณบัฏ, เบญจเพส, ปล้นสะดม, จุตสดมภ์ ใช้แนวเทียบผิด เช่น อินทรธนู, สําอาง, จักรวาล ออกเสียงผิด เช่น เครื่องราง, สัประยุทธ์, นิจศีล มีประสบการณ์ผิด เช่น รสชาติ, กําสรวล, นภศูล ใช้สับสน เช่น เกษียณ (สิ้นไป), เกษียน (เขียน), คร่าว (ยังไม่เรียบร้อย), เคร่า (รอ คอย), จระเข้-จะเข้, กระบวนการ (กรรมวิธี), ขบวนการ (กลุ่มบุคคลร่วมมือกัน)


คําที่ใช้ กระ/กะ (ดูหน้า ๘๕) คําที่มีเสียง ร-ล คําควบกล้ํา ร-ล สุภาษิตและสํานวนไทยที่มักเขียนผิด  ดู “ภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ประเภทต่างๆ” ของราชบัณฑิตฯ

ลักษณนามในภาษาไทย ประโยคในงานเขียน  ดูการเรียง ประธาน-กริยา-กรรม  ส่วนขยายตามหลักวาทศิลป์ (Rhetoric)

การวิจัยทางนาฏกรรม๒๕๕๘ ภาษาและตัวสะกด  

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการวิจัยทางนาฏกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๘

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you