Page 9

Categorie 2 Bij de toekenning van de prijs aan een fysiek

dat door de verweving van functies bijdraagt

ruimtelijk project werd het voorstel gelanceerd

tot een sterke stedelijke dynamiek. Het thema

om het daaropvolgende jaar ook een prijs toe

voor de prijs categorie 2 verschilt jaarlijks. Vol-

te kennen aan een niet-fysiek project. Steden-

gende thema’s kwamen al aan bod: burgerini-

beleid en stedelijkheid zijn immers meer dan

tiatieven, innovatieve samenwerkingsvormen,

alleen een stenen realiteit. Sinds 2002 reikt de

samenwerken en samenleven in intercul-

Vlaamse overheid daarom een prijs categorie

turele diversiteit, jongerenprojecten, stedelijk

2 uit. Die gaat naar een innovatief niet-fysiek

ondernemen en kindvriendelijke stedelijkheid.

project dat de stad initieert of ondersteunt en Beoordelingscriteria: - het vernieuwende karakter van het project; - de mate van afstemming met de betrokken bevolkingsgroepen (stadsbewoners, stadsgebruikers…); - duurzaamheid van het project; - de voorbeeldfunctie en overdraagbaarheid van het project; - het participatieve karakter van het project; - de aandacht voor netwerkvorming.

Categorie 3 In 2007 ontstond er een derde categorie

deze categorie geïntegreerd opgenomen in

Thuis in de Stad-prijs, specifiek voor de

categorie 2, inclusief de positieve effecten van

bekroning van innovatieve bewoners-, buurt-

categorie 3 zoals aandacht voor participatie en

of wijkinitiatieven die door de stad (h)erkend

netwerkvorming.

en

gestimuleerd

worden.

Sinds

2010

is

9

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement