Page 83

Stad

Antwerpen

Project De Coninckplein Beschrijving

herwaardering stationsomgeving

Jaar

2002

Categorie

geïntegreerd infrastructureel project

netwerken en creëerde ze vorming en opleiding voor

pleinen, de bevordering van onderlinge communicatie,

kansarmen, laaggeschoolden en starters in de buurt.

het stimuleren van buurtleven…

Een innovatief, integraal én geïntegreerd voorbeeld van stadsontwikkeling.

participatie

Quote jury “De jury ziet een patchwork van projecten op en rond het plein met verschillende lagen van bereik: sommige voor

Hoe bewonersengagement losweken en buurtver-

de stad en de regio, andere voor de buurt. Het stadsdeel

antwoordelijkheid stimuleren? De stad Antwerpen

werd opgeladen met nieuwe activiteiten. De keuze

organiseerde een infobeurs en tentoonstelling, hield

voor design en productontwikkeling getuigt van durf.

inspraakvergaderingen en overlegde met wijkorganisa-

Maar de grote belangstelling voor het designcenter ‘De

ties. Bij de communicatie rond de verschillende deel-

Winkelhaak’ bewijst dat het werkt. Antwerpen maakt

projecten was het belangrijk dat de bewoners zicht

hier goed gebruik van zijn sterke naam en faam als

hadden op de totaalvisie van de stad, wat soms moeilijk

mode- en designcentrum. Deze nieuwe activiteit met

was gezien de sociale diversiteit en achtergesteldheid.

nationale en zelfs internationale uitstraling kan een

Voor een optimaal engagement sloot Antwerpen met

belangrijke impuls geven aan de buurt.”

de burgers een aantal ‘charters’ af, waarbij afspraken werden gemaakt over het onderhoud van straten en

83

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement