Page 77

Stad

Mechelen

Project

Lamot, Dijlepad en Dijlebrug

Beschrijving

herwaardering en integratie site

Jaar

2003

Categorie

geïntegreerd infrastructureel project

Innovatie De herwaardering van de strategisch gelegen Lamotsite bracht een vermenigvuldigingseffect op gang. Het project is een aanzet tot revitalisering van de hele binnenstad als woon-, winkel- en werkstad. Het blijft dus niet beperkt tot het kernwinkelgebied. De Stad Mechelen gaf aan het oude brouwerijgebouw een

hoorzitting rond de wijziging van de bestemming van het gewestplan. Toen bleek dat de ideeën van de stad niet altijd overeenstemden met de mening van verenigingen en burgers. Verder verliep de communicatie via nieuwsbrieven, informatievergaderingen voor de buurt en via het buurthuis en de wijkkrant.

nieuwe publieke functie met een congrescentrum, een

Quote jury

brasserie en een erfgoedcentrum. Door cultuur samen

“De Lamot-site is een interessant en stedenbouwkundig

te brengen met andere functies zoals congreslocatie en

sterk project. De diversiteit aan functies van de site is

horeca, is de unieke kans gegrepen om te ‘infiltreren’

indrukwekkend: congrescentrum, hotel, parking, wonen,

in het dagelijkse stedelijke leven. Ook het Dijlepad en

winkelen, erfgoed, mobiliteit en toerisme. Uiteenlopende

de Dijlebrug staan niet op zich, ze versterken de stad

functies werden ruimtelijk geïntegreerd.

De Lamot-

en brengen het water opnieuw dichter bij de Mechelaar.

site maakt zijn trekkersrol waar en bewijst dat het

participatie De communicatie verliep aanvankelijk moeizaam. De eerste contacten gebeurden in de vorm van een

stadsbestuur openstond voor samenwerking met de private sector om belangrijke stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen kwalitatief op te lossen.” 77

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  
10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement