Page 53

“Engagerend jeugdwerk” Beschrijving Het project Koplopers onderzoekt hoe jongeren zich vrijwillig kunnen engageren voor WMKJ’s (Werkingen Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren) via leiderschapsvorming. Dit project tracht jongeren uit

voor een extra dimensie. Jongeren voeren projecten uit voor andere jongeren in de buurt en worden zo koplopers binnen het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd.

maatschappelijk kwetsbare milieus in te zetten voor

participatie

een doel. Ze kunnen de ontwikkelde competenties

Met het oog op een maximale motivatie, stelde

gebruiken in een concrete situatie. Jeugdwerk wordt

Koplopers een participatieve aanpak centraal vanuit

zo een hefboom voor verandering. Koplopers richt

de leefwereld van jongeren. Participatie was niet

zich voornamelijk tot jongeren tussen 19 en 23 jaar.

enkel een ‘trucje’ om ze bij de les te houden, het was

Impact

een fundamenteel uitgangspunt. De jongeren kiezen zelf de thema’s van de maatschappelijke vormingen,

De jongeren die hebben deelgenomen, gaan verder

kiezen zelf het onderwerp (bv. huisvesting, de buurt,

met hun maatschappelijk werk in de buurt. Ze

onderwijs, tewerkstelling), de doelstellingen én de

vormen ook brugfiguren naar leeftijdsgenoten. De

methodes voor de uitwerking van hun project.

leiderschapsvorming kent navolging en intussen denkt de stad Brussel na over een ‘voortraject’ voor

Quote jury

jongeren van 16 tot 18 jaar. Binnen de WMKJ’s is er

“Als jongerenproject heeft Koplopers voor een keer

een soort handleiding van aanpak uitgewerkt. Een

niet ‘spelen’ centraal, maar het informeel versterken

hoogtepunt vormt de Actieweek, waarbij kinderen,

van leiderschap. Het mag plezierig zijn, maar dat

tieners en jongeren leren dat ze een actieve rol kunnen

moet niet per definitie. De problematiek wordt uit

spelen in hun buurt én actief kunnen deelnemen aan

de socioculturele sfeer gehaald en jongeren worden

de realisatie van een project in hun wijk.

beschouwd als actieve en dynamische initiatiefnemers.

Innovatie

Het attest van animator dat aan de cursus verbonden is, geeft een meerwaarde.”

Koplopers trekt jeugdwerk open van een vooral sociaal-culturele vormingsactiviteit naar een concrete en effectieve ondersteuning van jongeren. De jeugdwerkers spreken niet in de plaats van jongeren maar ze spreken de jongeren net aan op hun deskundigheid over de eigen situatie. Het project brengt zo jongeren in contact met beleidsmakers. Ook zorgt de combinatie tussen vorming en projectmanagement 53

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010