Page 51

Stad

Aalst

Project

Parktuin Schelfhout

Beschrijving

herinrichting

private tuin tot

publiek park

Jaar

2006

Categorie

geïntegreerd infrastructureel project

hefboom voor de totale reconversie van een stadswijk.

en adviseren van geplande infrastructuurwerken in

Verder is de samenwerking tussen de betrokken

de wijk en de voorbereidende buurtfeestelijkheden.

partijen vrij uniek: een vzw met als maatschappelijk doel

Het buurtfeest van 2006 stond in het thema van de

huisvesting en verzorging van bejaarden enerzijds en

herinrichting van de parktuin.

een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (eigenaar van het park) anderzijds. Beide partners gaan een concreet

Quote jury

maatschappelijk engagement aan dat veel verder reikt

“Parktuin Schelfhout is een nuttig en moedig project.

dan hun kerntaken.

Het is een niet-alledaagse vorm van publiek-private

participatie

samenwerking. De publieke sector ‘breekt in’ – letterlijk zelfs met het slopen van muren – in het private park,

Het etnografisch onderzoek ligt aan de basis van

omdat beide sectoren het voordeel inzien van de

het project: de bevindingen zijn meegenomen in het

nieuwe situatie. De ingrepen in de wijk zorgen voor

ontwerp. Buurtwerk Parol zorgde voor het contact met

een revival. De buurt heeft er een park bij én er worden

de bewoners, van de planningsfase tot de uitvoering.

kruisverbanden gelegd met andere stadsdelen. Dat

De keuze van de acties gebeurde in samenspraak met

rekening gehouden werd met etnografisch onderzoek is

de bewoners. Zo werd er een buurtraad opgericht die

vernieuwend.”

maandelijks samenkwam rond twee thema’s: opvolgen

51

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement