Page 4

10 jaar thuis in de stad-prijs

“Burgemeesters, kom uit uw schelp en ding

infrastructurele, zichtbare ingrepen te laten

mee naar de Thuis in de Stad-prijs van de

samengaan met investeringen die je niet ziet

Vlaamse overheid.” Met deze slogan gaven

maar wel voelt, zoals betaalbare woningen of

toenmalig Vlaams minister van Stedenbeleid,

beter samenleven. Dat is stadsvernieuwing die

Paul Van Grembergen, en Jan Hoet de aftrap

nieuw leven door de straten jaagt. In die zin zijn

van de eerste uitreiking van de Thuis in de Stad-

de steden de motor van vernieuwing binnen de

prijs. Tien jaar later is de prijs het instrument

eigen stadsmuren, maar ook de aanjagers van

bij uitstek om vernieuwende en originele

verandering voor heel Vlaanderen.

stadsprojecten voor het voetlicht te brengen. Als bekroning en als inspiratie voor goede

Op die dubbele rol van de steden steunt het

stedelijke vernieuwing.

Vlaamse

stedenbeleid.

Concreet

vertaald

krijgen de steden de ruimte en vrijheid om hun Vaak komen de negatieve aspecten van de stad

eigen beleid uit te tekenen. Terecht, want zij

in beeld. Laat ons niet naïef zijn. Steden trekken

weten het best hoe ze de uitdagingen moeten

inderdaad miserie en problemen aan. Armoede

aanpakken. Maar dat neemt niet weg dat

slaat er harder toe en is moeilijk te bestrijden.

ze daarbij geen hulp kunnen gebruiken van

Daar proberen steden een antwoord op te

Vlaanderen. Die ondersteuning verloopt via

geven. Niet enkel door te investeren in stenen,

twee sporen. De uitbouw van een horizontaal

maar ook door te investeren in mensen. Door

Vlaams stedenbeleid biedt antwoord op de

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement