Page 30

“Kindvriendelijk actieplan” Beschrijving

Impact

Een speelruimtebeleidsplan moet speelkansen en

Brugge had nood aan een inhaalbeweging inzake

speelruimte verbeteren – van klassieke speelpleinen

kinderen en jeugd en miste een planmatig, gefundeerd

tot parken, straten, hangplekken en speelbossen. De

speelruimtebeleid. De stad slaagde erin om op korte

stad Brugge werkte een concreet actieplan uit om de

termijn met een omvangrijk beleidsplan voor de dag

volgende jaren nieuwe speelruimtes aan te leggen

te komen. De start van de uitwerking volgde snel,

of bestaande her in te richten. Geen ad-hocbeleid

met middelen die in de jaarlijkse budgetten werden

met

speeltoestellen,

voorzien. Vandaag is speelruimte in Brugge een

wel speelruimte op een doordachte, integrale én

stereotiepe

pleintjes

met

volwaardig aandachtspunt in de beoordeling van bouw-

participatieve manier. Het actieplan voorziet 12 thema’s

en verkavelingsprojecten, waarbij de Jeugddienst als

waarrond Brugge de komende jaren zal werken, goed

partner wordt betrokken. De kinderen en jongeren

voor ruim 175 acties van 2007 tot 2013. Brugge stelde

leven zich intussen uit in de nieuwe of aangepaste

bovendien een kindvriendelijke wegwijzer ‘Verkaveling’

speelterreinen.

op, een stedenbouwkundige handleiding voor externe partners bij verkaveling en nieuwbouw.

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement