Page 24

“Geen verkeer, veel groen en open ruimte zijn veelgehoorde ideeën.”

“Originele en wervende inspraak” Beschrijving ‘De Kaaien worden weer van ons’ is een uitgebreid communicatie- en inspraakproject rond de heraanleg van de Scheldekaaien in Antwerpen. Uit een bewonersenquête bleek eerder al de nood aan betrokkenheid bij dit omvangrijke project. Met het ontwerp-masterplan Scheldekaaien koos de stad voor het eerst om de communicatie en participatie in coproductie met partners uit het middenveld vorm te geven. Zwaartepunten waren ‘De Kaaien op tafel’, een week van tafelgesprekken overal in de stad, en ‘De dagen van de Kaaien’, een driedaags symposium over de heraanleg van de kaaien.

Impact

gestructureerd en bezorgd aan de ontwerpers. Zij hielden in hun uitwerking van het masterplan rekening met de opmerkingen van de participatie: in het definitieve masterplan werd bijvoorbeeld meer aandacht gegeven aan de relatie tot het water, de scheepvaart en het cultuurhistorisch erfgoed. Maart 2010 werd het opgeleverde masterplan aan de bevolking voorgesteld, en gaven de ontwerpers gemotiveerde antwoorden op de resultaten van de participatie. Daarna werd het masterplan ter goedkeuring aan het beleid voorgelegd.

Innovatie Deze vorm van communicatie en inspraak was voor de stad een experiment. Uniek en vernieuwend is de

De heraanleg van de kaaien is een relatief abstract

mate van bewonersparticipatie en –communicatie én

en moeilijk vatbaar onderwerp (ontwerp masterplan).

de vroegtijdige betrokkenheid van belangengroepen,

De stad koos daarom voor een concrete aanpak op

bewoners en gebruikers van de kaaien. De opmaak

huiskamerniveau. Met succes, want 800 burgers

van het masterplan door de ontwerpers was sterk

namen deel aan één van de 97 tafelgesprekken

verweven met het inspraaktraject dat deze opmaak

tijdens de ‘Kaaien op tafel’ en gaven zo hun mening

voedde en bijstuurde. Maar het belang van een

en suggesties mee voor de heraanleg van de kaaien.

stadsontwikkelingsproject van deze omvang en impact

Precies 543 aanbevelingen werden overhandigd aan

voor Antwerpen, motiveerde het stadsbestuur om

de ontwerpers en beleidsmensen. De ‘Dagen van

in een vroeg stadium uitgebreide communicatie en

de Kaaien’ trokken zo’n 1.000 deelnemers, terwijl

participatie te voeren – met het oog op maximale

51.400 personen KAAiLAND bezochten. De resultaten

draagkracht bij alle mogelijke doelgroepen. Ook het

uit het communicatie- en participatietraject werden

multidisciplinaire karakter was uniek. Met informatie,

10 jaar Thuis in de Stad-prijs  
10 jaar Thuis in de Stad-prijs  

Deze publicatie bundelt alle winnaars van de Thuis in de Stad-prijs voor de periode 2001-2010

Advertisement