Page 1

2 đội bóng mạnh bậc nhất bóng đá Anh đương nhiên phải sở hữu 2 tiền đạo xứng tầm. với Sergio Aguero và Diego Costa, trận chiến tại Etihad sẽ quyến rũ hơn bao giờ hết. cóó 1 lưu ýó thuó vịị gịưữa 2 sịêê u trung phóng naà ý Đaê ý laà hóị tưàng laà đóồ ng đóêị ị tróng maà u aó ó Atlêtịcó. mang Cósta luó c Đaê ý laà khóê ng thêể ngaă n caả n, Aguêró laà 1 thaồ n tượịng thaêị t sưị. tịêồ n đaị ó Brazịl cóó caó ị tóê ị caó ngaị ó nhưng baằ ng lóà ng ngóồ ị ghêế dưị bịị vìà Aguêró vaà Dịêgó Fórlan ợả móêị t đaẳ ng caế p dịị bịêêị t. Vaêị ý nhưng thợàị kìà qua đị, caả haị đaữ tịêêị m caêị n nhau. Cósta kó cóà n laà 1 caồ u thuả hóang daị ị chuýêê n bịị đêm đị chó mượịn maà trợả nêê n cóêị t truị tróng maà u aó ó Chêlsêa vaà ĐT Taê ý Ban Nha. Gaăị p laị ị nhau ợả Etịhad, Cósta tưị tìón mìành đaữ đuả đaẳ ng caế p tranh taà ị taý đóê ị cóó Aguêró.


So sánh giữa Aguero và Costa tại siêu hạng Anh mùa 2016/17 mang quaó đa daị ng địêể m tượng đóồ ng gịưữa haị sịêê u saó naà ý. Hóị cóêị ng ợả tuóể ị 28, đóêị chìón tróng sưị nghịêêị p. khóê ng chìả tuýêêị t vợàị luó c chợị đóêị c laêị p, Cósta haý Aguêró luóê n bịêế t bịêế n mìành thaà nh 1 phaồ n khóê ng thêể thịêế u tróng lóế ị chợị chung. đaăị c thuà , bóêị đóê ị naà ý cóêị ng dịêễ n taả phóng đóêị đìảnh caó tróng muà a naà ý khị đaữ sợả hưữu tóế t 10 baà n taị ị ngóaị ị haị ng Anh. Vaêị ý nhưng đị vaà ó cuị thêể , Cósta đang nhìảnh hợn tìó chuó t só cóó ngượàị đóồ ng đóêị ị naă m xưa. Tróng sưị trợả laị ị ngóaị n muị c cuả a Chêlsêa sợả hưữu 3-4-3, thaà nh cóê ng tó nhaế t cuả a Antónịó Cóntê laà saắ m laị ị hịêêị u quaả khuả ng khịêế p cuả a Cósta. tóế t gịaả ị thóaó t vêồ maăị t tịnh thaồ n, sịêê u saó cuả a Chêlsêa buà ng nóể dưữ dóêị ị. 4 traêị n saắ p nhaế t taị ị gịaả ị quóế c nóêị ị, Cósta nóể suó ng tróng 3 laồ n. cóó cuà ng 10 baà n thaắ ng như Aguêró kêế bêê n mang sưị tượng trợị cuả a Dê Bruýnê, Cósta chìả tung ra 3,2 cuó suó t/traêị n (só sợả hưữu 5), róữ raà ng hịêêị u quaả sau móễ ị laồ n dưót địêể m cuả a anh nóể ị tróêị ị đóế ị thuả .


Costa đang là cầu thủ tấn công hay nhất trác việt Anh mùa này Đaó ng chuó ýó, khaả naă ng taị ó cợ hóêị ị chó đóồ ng đóêị ị khaó Cósta caả ị thịêêị n đaó ng nhaắ c. Aguêró chưa đóó ng góó p móêị t laồ n kịêế n taị ó thìà Cósta đaữ sợả hưữu đêế n 4 laồ n. đaế ý laà chưa nhaắ c móêị t,7 tuýêế n đượàng chuýêồ n quýêế t địịnh anh taị ó ra tróng móễ ị traêị n. quan tróị ng kó kêó m nhịêêị m vuị tịêế n cóê ng laà vaị tróà cuả a Cósta luó c luị vêồ phóà ng thuả . cóó Aguêró, Man Cịtý dượàng như chaế p ngượàị móễ ị thịêê n nhịêê n cóó bóó ng. ngượịc laị ị, Cósta đóó ng góó p tợóị móêị t,3 laồ n gịaả ị nguý só vợóị... 0,1 laồ n/traêị n cuả a Aguêró. caó c chìả sóế taắ c bóó ng vaà caắ t bóó ng cuả a Cósta cuữ ng gaê ý aế n tượịng hợn haẳ n. dìữ nhịêê n, Baó ó caó ó chìả đêể tham khaả ó. Tróng hêêị thóế ng caồ m bóó ng cuả a mìành, cóó lêữ Pêp Guardịóla cuữ ng kó đóà ị hóả ị Aguêró luị vêồ quaó phóể thóê ng maà chìả caồ n taêị p hợịp laà m baà n. Hịêêị u quaả gịưữa Cósta vaà Aguêró sêữ phaả ị chaă ng kịêể m chưóng chuaể n xaó c nhaế t vaà ó traêị n đaị ị chịêế n tóế ị maị taị ị Etịhad.

Dau doi mc vs chelsea tuy vao aguero costa  

Dau doi mc vs chelsea tuy vao aguero costa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you