Page 1


3 ngaøy ñaàu ra quaân ...

Vaø nhöõng haønh ñoäng ...

xuaát hieän nhöõng “sinh vaät” kì laï ...

. .. m ù e k g n ú a laï ch Thaät kì - Cho bác gửi cái mũ lúc nhé! - Bác ra chỗ bạn kia mà gửi, cháu không giữ mũ đâu. Mất lấy tiền đâu mà đền mũ xịn!

Khoù hieåu nöõa chöù ...

. aùi gì í aø? c ù o c y h maët an ke up quaù ta , i ô a nh Ñöùc: A Cheát! Anh m : Khaùnh

la cai xanh  

la cai xanh

la cai xanh  

la cai xanh