Page 1

PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO GOØ VAÁP CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC CHI LAÊNG do – Haïnh phuùc

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI Ñoäc laäp – Töï

PHIEÁU ÑAÙNH GIAÙ TIEÁT DAÏY BAÄC TIEÅU HOÏC (Höôùng daãn 10358/BGDÑT ngaøy 28/9/2007)

Hoï teân ngöôøi daïy : ..................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ Teân baøi daïy : ................................................................................................... Moân : .............................. Lôùp : ..................Tröôøng....................................quaän...............................TP...........................................

DIEÃN BIEÁN TIEÁT DAÏY

NHAÄN XEÙT – GHI CHUÙ

.................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. .......................................


.................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... .................................................................................................................................. ....................................... Nhaän xeùt chung veà tieát daïy ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... YÙ kieán cuûa nhaø giaùo

Ngaøy ___________ thaùng ______

naêm 20_______________________________________________________________ (Kyù vaø ghi hoï teân)

Hoï vaø teân ngöôøi döï :__________________ Chöùc vuï

:_____________________________

Ñôn vò coâng taùc

: __________________ (Kyù

vaø ghi hoï teân)


Caùc lónh vöïc

Tieâu chí

1.1.

Xaùc ñònh ñöôïc vò trí, muïc tieâu, chuaån kieán thöùc vaø

kó naêng, noäi dung cô baûn, troïng taâm cuûa baøi daïy. 1.2. 1.3.

Giaûng daïy kieán thöùc cô baûn chính xaùc, coù heä thoáng. Noäi dung daïy hoïc ñaûm baûo giaùo duïc toaøn dieän (veà

thaùi ñoä, tình caûm, thaåm mó). 1.KIEÁN THÖÙC (5 ñieåm)

1.4.

Khai thaùc noäi dung daïy hoïc nhaèm phaùt trieån naêng löïc

hoïc taäp cuûa hoïc sinh. 1.5.

Noäi dung daïy hoïc phuø hôïp taâm lyù löùa tuoåi, taùc

Ñieå m toái ña 1 1 0.5 1 1 0.5

ñoäng tôùi caùc ñoái töôïng, keå caû hoïc sinh khuyeát taät, hoïc sinh lôùp gheùp (neáu coù). 1.6.

Noäi dung daïy hoïc caäp nhaät nhöõng vaán ñeà xaõ hoäi,

nhaân vaên gaén vôùi thöïc teá ñôøi soáng xung quanh cuûa hoïc sinh. 2.1. Daïy hoïc ñuùng ñaëc tröng boä moân, ñuùng loaïi baøi lyù thuyeát, luyeän taäp, thöïc haønh, oân taäp... 2.2. Vaän duïng phöông phaùp vaø hình thöùc toå chöùc daïy hoïc phuø hôïp vôùi caùc ñoái töôïng theo höôùng phaùt huy tính naêng ñoäng saùng taïo cuûa hoïc sinh. 2.3. Kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh ñaûm baûo chuaån kieán thöùc, kó naêng moân hoïc vaø theo höôùng 2. KÓ NAÊNG ñoåi môùi. SÖ PHAÏM 2.4. Xöû lyù caùc tình huoáng sö phaïm phuø hôïp ñoái töôïng vaø (7 ñieåm) coù taùc duïng giaùo duïc. 2.5. Söû duïng thieát bò, ñoà duøng daïy hoïc, keå caû ÑDDH töï

1 2 1 0.5 1 0.5 1

laøm thieát thöïc, coù hieäu quaû. 2.6. Lôøi giaûng maïch laïc, truyeàn caûm; chöõ vieát ñuùng, ñeïp; trình baøy baûng hôïp lyù. 2.7. Phaân boá thôøi gian ñaûm baûo tieán trình tieát daïy, ñaït muïc tieâu cuûa baøi daïy vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá cuûa lôùp hoïc. 3.1. Taùc phong sö phaïm chuaån möïc, gaàn guõi, aân caàn vôùi 3. THAÙI hoïc sinh. ÑOÄ 3.2. Toân troïng vaø ñoái xöû coâng baèng vôùi hoïc sinh. SÖ PHAÏM 3.3. Kòp thôøi giuùp ñôõ hoïc sinh coù khoù khaên trong hoïc taäp, (3 ñieåm) ñoäng vieân ñeå moãi hoïc sinh ñeàu ñöôïc phaùt trieån naêng

1 1 1

löïc hoïc taäp. 4. HIEÄU 4.1. Tieán trình tieát daïy hôïp lyù, nheï nhaøng, caùc hoaït ñoäng QUAÛ hoïc taäp dieãn ra töï nhieân, hieäu quaû vaø phuø hôïp vôùi ñaëc (5

1 1

Ñieåm ñaùnh giaù


3

ñieåm hoïc sinh tieåu hoïc. 4.2. Hoïc sinh tích cöïc, chuû ñoäng tieáp thu baøi hoïc, coù tình ñieåm)

caûm, thaùi ñoä ñuùng. 4.3. Hoïc sinh naém ñöôïc kieán thöùc, kó naêng cô baûn cuûa baøi hoïc vaø bieát vaän duïng vaøo caùc baøi luyeän taäp, thöïc haønh sau tieát daïy.

COÄNG

20

_______________________________________________________________________

Xeáp loaïi tieát daïy:

Ñieåm:_______/20

- Toát: 18  20 ñieåm (caùc tieâu chí 1.2; 2.1; 3.2 vaø 4.3 khoâng bò ñieåm 0)

Xeáp loaïi:__________

- Khaù: 14  17,5 ñieåm (caùc tieâu chí 1.2; 2.1; 3.2 vaø 4.3 khoâng bò ñieåm 0) - Trung bình: 10  13,5 ñieåm (caùc tieâu chí 1.2; 2.1; 3.2 vaø 4.3 khoâng bò ñieåm 0) - Chöa ñaït: döôùi 10 ñieåm (hoaëc moät trong caùc tieâu chí 1.2; 2.1; 3.2 vaø 4.3 bò ñieåm 0) Ghi chuù: - Thang ñieåm cuûa töøng tieâu chí laø: 0; 0,5; 1 (rieâng tieâu chí 2.2 laø: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; tieâu chí 4.3 laø: 0; 1; 2; 3) - Ñieåm veà hieäu quaû tieát daïy (tieâu chí 4.3) coù theå thay baèng keát quaû khaûo saùt sau tieát daïy. * Ñaït yeâu caàu töø 90% trôû leân (3 ñieåm).

* Ñaït yeâu caàu 70% trôû leân (2 ñieåm).

* Ñaït yeâu caàu töø 50% trôû leân (1 ñieåm).

* Ñaït yeâu caàu döôùi 50% (0 ñieåm).

- Khi chaám ñieåm caàn caên cöù vaøo ñaëc thuø cuûa töøng boä moân vaø töøng baøi daïy cuï theå ñeå cho ñieåm caùc tieâu chí moät caùch linh hoaït, traùnh maùy moùc, cöùng nhaéc. Moät lónh vöïc vaãn coù theå ñaït ñieåm toái ña, maëc duø coù tieâu chí trong lónh vöïc ñoù khoâng cho ñieåm, khi ñoù caàn giaûi thích roõ vaø phaàn ñieåm cuûa tieâu chí naøy ñöôïc coäng theâm vaøo tieâu chí maø giaùo vieân ñaït xuaát saéc trong cuøng lónh vöïc.

Phieu du gio cua giao vien lop 5 nh 2012 2013 moi nhat  
Phieu du gio cua giao vien lop 5 nh 2012 2013 moi nhat