Page 1

A

T R Ư Ờ N G V À

T R U N G

T R U N G

C Ơ

H Ọ C

S Ở

H Ọ C P H Ổ

H Ò A

C Ơ

S Ở

T H Ô N G

L Ạ C

L Ạ C

,

TH SCHOOL HÒA LẠC

Hòa Lạc Hi-Tech Park Thạch Thất, Hà Nội

b

LIÊN HỆ

Điện thoại (+84) 24 3688 2255 Số fax (+84) 24 3688 3355

w

TÌM HIỂU THÊM TẠI

THSCHOOL.ORG

TH School Hòa Lạc  

Khai giảng Tháng 8 - 2018: Cơ sở của trường tại Hòa Lạc phục vụ cho học sinh học bán trú và nội trú từ lớp 6 đến lớp 12.

TH School Hòa Lạc  

Khai giảng Tháng 8 - 2018: Cơ sở của trường tại Hòa Lạc phục vụ cho học sinh học bán trú và nội trú từ lớp 6 đến lớp 12.

Advertisement