Page 1


โครงการแสดงนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 42

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ�ำปีการศึกษา 2554

ชื่อโครงการ โครงการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 42 ประจ�ำปีการศึกษา 2554 นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมัณฑนศิลป์ ระยะเวลาแสดงงาน ระหว่างวันที่ 7 - 21 เมษายน 2555 สถานที่จัดแสดงงาน หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ หอศิลป์PSG คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร ประเภทโครงการ ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม คณาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ หัวหน้าภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา หัวหน้าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักการและเหตุผล คณะมัณฑนศิลป์ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา คือ สาขา วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขา วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบ ดินเผา สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ และปีการศึกษา 2551 ได้เปิด สอนสาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ในการจัดการ ศึกษานักศึกษาที่จะจบการศึกษาทุกสาขาวิชา จะต้องท�ำศิลปะนิพนธ์เพื่อ เป็นงานประเมินขั้นสุดท้าย ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้เลือกโครงงาน ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ ก�ำหนดแนวความคิด ในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยตัวเอง ด้วยความวิริยะอุตสาหะ โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมโครงการเป็นที่ ปรึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้การด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ของ แต่ละภาควิชา ผลงานศิลปะนิพนธ์ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่แสดงความสามารถ ของบัณฑิตคณะมัณฑนศิลป์และควรเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนให้ผู้สนใจ ทั่วไปได้ชม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้รวบรวมเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาตั้งแต เบื้องต้นจนถึงขั้นสุดท้ายมาสรุปการท�ำงานศิลปะด้านการออกแบบ 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการออกแบบของนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะในการร่วมกันท�ำ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม จ�ำนวนผู้ร่วมแสดงงาน 7 สาขาวิชา ดังนี้ การออกแบบตกแต่งภายใน สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย รวม

38 44 31 35 28 24 38 238

คน คน คน คน คน คน คน คน

งบประมาณ จ�ำนวนเงิน การจัดนิทรรศการ - ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ติดตั้ง และจัดแสดงผลงาน งานเลี้ยงรับรองพิธีเปิด - โพเดียมพิธีเปิด,ดอกไม้ตกแต่งสถานที่ - ค่าของที่ระลึกประธาน - ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่างจัดเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน การประชาสัมพันธ์ - ค่าจัดพิมพ์การ์ดเชิญ - ค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์ - ค่าจัดท�ำมูรอล - ค่าจัดท�ำอาร์ตเวิร์ค - ค่าจัดท�ำสูจิบัตร - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

400,000.- บาท 20,000.- 5,000.- 5,000.- 10,000.-

บาท บาท บาท บาท

10,000.- 20,000.- 5,000.- 15,000.- 300,00.- 10,000.-

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ แผนการด�ำเนินงาน ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ กลางเดือนมีนาคม ปลายเดือนมีนาคม

ประชุมพิจารณารายละเอียดในโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานชุดต่างๆ เสนอขออนุมัติจากคณะฯและเสนอขออนุมัติ จากมหาวิทยาลัย ประชุมวางแผนด�ำเนินการ / เตรียมการ / จัดหาสปอนเซอร์ เชิญประธานเปิดงาน รวบรวมผลงาน บทความทางวิชาการ จัดพิมพ์โปสเตอร์ สูจิบัตร ประชาสัมพันธ์งานส่งบัตรเชิญ

เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม

5-6 เมษายนติดตั้งนิทรรศการ 11 เมษายน เปิดงานนิทรรศการ 7 เมษายน ถึง 21 เมษายน แสดงงาน 9 เมษายน จัดเก็บผลงานแสดง สรุปผลการแสดงงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. บุคคลภายนอกได้รับความรู้และเข้าใจในการเรียนการสอนของคณะ 2. นักศึกษาเกิดความพยายามในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน อันเป็น ประโยชน์ต่อวงการออกแบบต่อไปในอนาคต 3. สามารถเผยแพร่ผลงาน แนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆของนักศึกษาให้ แก่บุคคลภายนอก 4. ผู้สนใจทั่วไปได้รับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากการแสดง นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ในครั้งนี้


THE 42thART THESIS EXHIBITION FACULITY OF DECORATIVE ARTS SILPAKORN UNIVERSITY


“นาย...เมื่อนายลงมือท�ำงาน...นายก็ส�ำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง” - ศิลป์ พีระศรี -


สาส์นจากคณบดี ศิลปะนิพนธ์ที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ ผ่านการทุ่มเทพลังงานทั้งทางกายและใจในการศึกษา ระดับอุดมศึกษาครั้งสุดท้ายส�ำหรับสายวิชาการศิลปะ และการออกแบบคือ การท�ำศิลปะนิพนธ์ ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเอาชนะใจตนเอง มีความเข้มแข็งอดทน โดยเฉพาะการเสริมสร้างพลังความ คิดสร้างสรรค์พร้อมกับแก้ปัญหาในโครงงานของตน ศิลปนิพนธ์จึงนับเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่เข้มข้น ที่สุดในช่วงระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ที่นักศึกษาแต่ละภาควิชาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ได้ต่างสั่งสม บ่มเพาะองค์ความรู้ร�่ำเรียน มาตั้งแต่ชั้นปีการศึกษาที่ 1 จบกระทั่งปีการศึกษาที่ 4 จนได้ แสดงความสามารถที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งต่างเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับบทเรียนอันมีคุณค่า ทั้งด้านการศึกษา กิจกรรมประจ�ำปี เช่น กิจกรรมรับน้อง เทศกาลของขวัญ ขนม และดนตรี ฯลฯ ที่ต่าง ช่วยเหลือเกื้อกูลผูกพันซึ่งกันและกัน ในฐานะคณบดีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีจากใจจริงที่เห็นนักศึกษาทุกท่านได้ฟันฝ่า อุปสรรคนานัปการจนกระทั่งก้าวย่างสู่ความส�ำเร็จ ซึ่งนับต่อแต่นี้ไปนักศึกษานี้เคยคุ้นหน้าคุ้นตาทุก ท่านเหล่านี้ก้าวเดินสู่โลกที่กว้างใหญ่ในการประกอบวิชาชีพ บ้างอาจศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าขออวยพรให้นักศึกษามัณฑนศิลป์ทุกท่านจงประสบความส� ำเร็จในอนาคตเช่น รุ่นพี่หลายคนที่เป็นแบบอย่างอยู่ในวงการวิชาชีพทั้งอดีตและปัจจุบัน ข้าพเจ้าหวังว่านักศึกษาของข้าพเจ้าจะมีพละก�ำลังกาย และใจที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะฟันฝ่า อุปสรรคนานัปการที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตข้างหน้า ดั่งดอกแก้วที่มีล�ำต้นแข็งแกร่งผลิดอกอ่อนโยน ไปตามฤดูกาลของแต่ละปี ซึ่งอย่างน้อยที่สุดพวกเราเหล่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายจะคอยเป็นก�ำลังใจ จะคอยเฝ้าดูความส�ำเร็จเบื้องหน้าของนักศึกษาอยู่ข้างหลัง ณ สถานที่ แห่งนี้ ที่ๆมีสวนแก้ว ซอกตึก หรือศาลาดนตรี ที่บรรดาเหล่าน้องพี่ได้เข้ามาสัมผัส ย�่ำเท้า และก้าวเดินวนเวียนอยู่ในคณะ จนกระทั่ง วันหนึ่งจึงได้ก้าวเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยอันน่าภาคภูมิใจแห่งนี้ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักสมัคร สมาน สามัคคี และมีภารดรภาพ พวกอาจารย์ต่างพร้อมที่จะให้คำ� ปรึกษาตลอดไปตราบใดที่นักศึกษา มีปัญหา ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปยาวนานเพียงไรก็ตาม โดยนักศึกษาทุกคนจะคงอยู่ในความทรงจ�ำ ของบรรดาครูบาอาจารย์ตลอดไป รองศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ คณบดีคณะมัณฑนศิลป์


อาเศียรวาท มัณฑนศิลป์ 53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน ถึงวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการท�ำงานอย่างหนัก มาตลอดที่ผ่านมาสี่ หรือห้าปีของแต่ละคน พวกเธอคงจะรู้สึก แล้ ว ว่ า เมื่ อ โตขึ้ น มาเรี ย นในปี ที่ ส ามแล้ ว ความสนิ ท สนมกั บ ครูบาอาจารย์ และความรักความสนุกสนานต่างๆ มันเลือน และจางหายไปหมด งานการต่างๆ มันแย่งเวลาความสุขออกไป จากเราจนหมด อยู่แต่กับงาน งาน และก็งาน อาจารย์ก็ดูจะ เปลี่ยนแปลงไป เฉยชา และจืดชืดไม่สดใส เหมือนที่เคยรัก และดูแลเราขณะปีที่หนึ่งเลย..แต่ลูกๆรู้หรือไม่ว่าคิดแบบนี้ มันไม่จริงเลย... ลูกเอย... ในทางกลับกันลูกได้อยู่ ได้คิด ได้ลงลึก จมนิ่งดิ่งอยู่กับความจดจ่อที่ตัวเองมากขึ้นเพื่อไตร่ตรองน�้ำ พิจารณาน�้ำ สงสัย สังเกต ตั้งประเด็น และอีกหลายๆอย่าง คนที่เริ่มจะมีลายเซ็นก็จะเห็นความโดดเด่นชัดเจนมากขึ้น.. คนที่ยังไม่รู้ก็ใช้เวลาตื่นรู้เสียที..ใครที่ไม่สนใจก็อาจจะเป็น โอกาสสุดท้ายที่จะได้เรียนรู้ด้วยความพลาดผิดเผลอเรอจนตก ซ�้ำชั้นได้ด้วยตัวเองเสียที เพราะไม่มีใครที่จะมาสอนจะมาสั่ง

ดีไซเนอร์ที่เก่งมาตั้งแต่ก่อนจะเข้ามาเรียนอย่างพวกลูกๆได้ พวกเราให้ได้อย่างมากแค่แรงบันดาลใจที่ใฝ่ฝันตามทักษะที่ โลดโผนโจนทะยานแล่นที่ไม่มีขีดสุดแก่พวกเธอ.. เท่านั้นเอง... ลูกๆเคยสังเกตไหมว่า เวลา..มันเดินทางพาตัวมันเอง และพวกเราไปอย่างรวดเร็วมากจนแทบจะตั้งตัวไม่ทัน วันนี้พวก ลูกๆ อยู่ปีสี่แล้วบางคนอาจจะคิดว่ายังไม่เห็นได้ร�่ำเรียนอะไรเลย ได้แต่อยู่กินเที่ยวเตร่วาดรูปเล่นไปวันๆ เผลอแวบเดียวก็เรียนจบ แล้ว.. เวลานั้นโบยบินหนีไปจากเราหากเราไม่รู้จักรักษา และ รู้คุณค่ามันอย่างดี.. ถึงเวลานี้ก็เหลืออีกไม่นานนัก ที่จะทบทวน ปรับปรุง และยืนยันถึงการมีอยู่จริงๆ ของหลักสูตรที่เท่ห์ และอยู่กับความ สวยความงามของงานที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย ถึงแม้จะ ยากเย็น และไม่ค่อยเข้าใจมันมากนัก แต่ก็รักที่จะท�ำมันด้วย ความสุข..รักทั้งความรักในความรู้ และรักในความคิด และรักใน การพัฒนาตนเอง.. รักลูกๆทุกคน..


เรื่องสุดท้ายก่อนจบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี ภาควิชาออกแบบนิเทศิลป์

“งานพี่ เ ต๋ อ (นามสมมุ ติ ) โดนก๊ อ ปไปท�ำ เสื้ อ ขายที่ จตุจักร ช่วยกันประจานหน่อยพวกเรา” ข้อความพร้อมรูปภาพ ปรากฏบนหน้าวอลล์เฟสบุ๊ค แล้วถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วพร้อม กับคอมเมนท์ปนด่าแทบจะขุดบรรพบุรุษขึ้นมาอบรมสั่งสอน ความเจ็บปวดของอาชีพนักออกแบบอย่างหนึ่งในหลายๆอย่าง คือโดนขโมยละเมิดจากคนที่ขาดจริยธรรม แต่จริงๆแล้วในโลก อุดมคติ เราต่างหวังให้ทุกคนเป็นคนดี ไม่ลักขโมย ไม่พูดปด ไม่ลุกขึ้นมาเผา... แต่ในความเป็นจริง เราไม่สามารถท�ำให้คน ทุกคนเป็นคนดีได้ ดังนั้นคงจะง่ายที่สุดหากท�ำตัวเราเอง ซึ่งจะ กลายเป็นคนที่ประกอบอาชีพนักออกแบบ เป็นคนดีเสียเองก่อน การเป็นคนดี ในฐานะของนักออกแบบนั้นน่ามีอะไรบ้าง... เท่าที่ นึกออกก็คงมีดังนี้

1. ไม่ก๊อบงาน แน่หละ ไม่มีใครอยากให้คนอื่นนั้นมา ขโมยของที่เป็นของเรา ดังนั้นเราก็ไม่ควรไปขโมยของของใคร และอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ เพราะมันมีคนรู้แน่ๆ เว้นแต่เราก๊อบ งานชาวบ้านแล้วเก็บไว้ดูเองที่บ้านคนเดียว ไม่ได้เอาไปขาย หรือ เอาไปเผยแพร่ที่ไหน อีกทั้งเทคโนโลยีปัจจุบันช่วยเผยแพร่อะไร ได้มากและเร็ว จะว่าไปการลอกก็เป็นการเรียนรู้แบบหนึ่ง เช่น วาดรูปจากสิ่งที่เห็น ทดลองท�ำตามแบบ แต่คงจ�ำกัดไว้แค่การ เรียนรู้ ไม่ใช่ลอกแล้วเอาไปหาประโยชน์ใส่ตน เช่น เอาไปขาย ลูกค้า เอาไปท�ำของขาย เอาไปส่งประกวด ฯลฯ การดูงานชาว บ้านแล้วได้แรงบันดาลใจแล้วน�ำไปคิดต่อยอด จนได้งานรูปแบบ ใหม่คงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่บางคนใช้วิธีต่อเติม คือเอางานคนอื่น มาทั้งดุ้นแล้วเติมอะไรสั่วๆ ใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วอ้างว่าเป็นงาน ตัวเองก็มี แบบนี้ไม่ควรท�ำ แต่หากมั่นใจว่าเราต่างก็มีศักดิ์ศรี ก็ข้ามข้อนี้ไปได้เลย


2. ไม่เบี้ยวลูกค้าพูดกันอย่างแฟร์ๆ ลูกค้านั้นมีหลาย แบบทั้งดี และงี่เง่า ถ้าเจอลูกค้าดีก็ดีไป หากนักออกแบบไม่งี่เง่า เสียเอง การท�ำงานด้วยกันคงไปได้ตลอดรอดฝั่ง แต่ในบางกรณี เราอาจเจอลูกค้าแบบหลัง จนไม่อยากท�ำงานด้วย หากพิจารณา แล้วว่าการท�ำงานกับลูกค้าท่านนี้สุดจะทานทน ก็ให้บอกลูกค้า ไปตามตรงว่าไม่อาจท�ำงานให้ท่านได้แล้ว (อย่างสุภาพ) ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้นด้วย ว่าเป็นการบอกเลิกกลาง คันซึ่งอาจท�ำให้ลูกค้าเดือดร้อนได้หรือไม่ บางครั้งอาจจะต้อง ท�ำให้งานนั้นให้ส�ำเร็จเสร็จสิ้นไปเสียก่อน แล้วค่อยกรวดน�้ำคว�่ำ ขันก็ว่ากันไป ในทางกลับกันนักออกแบบก็ไม่ควรงี่เง่าเสียเอง เช่น สัญญากับลูกค้าดิบดีว่าจะท�ำงานส่งให้วันนั้นวันนี้ ถึงเวลา ท�ำตัวสาบสูญไปเสียเฉยๆ ปิดมือถือ ไม่ตอบเมล์ ฯลฯ เพราะมัว แต่ไปรับงานอีกเจ้าหนึ่งอยู่จนท�ำให้ไม่ทัน การรับงานหลายงาน นั้นไม่ผิด แต่ควรจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ให้ดี หากยัง ไม่แน่ใจเรื่องเวลาก็ไม่ควรรีบรับปาก ขอให้ทบทวนวางแผนงาน ให้ดีก่อนแล้วค่อยแจ้งลูกค้าหรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรรีบแจ้ง ลูกค้าล่วงหน้าโดยเร็วเพื่อเจรจาต่อรอง จะได้ไม่เกิดความเสีย หายต่อลูกค้าได้ 3. ได้ดีแล้วชิ่ง นักออกแบบหลายคนนั้นเป็นคนเก่ง พัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว จนได้รางวี่รางวัล มีชื่อเสียงโด่งดัง อย่างไรก็ตามการได้เข้าท�ำงานที่ใดที่หนึ่ง ที่ท�ำงานนั้นย่อมเป็น ส่วนหนึ่งในความส�ำเร็จของนักออกแบบรุ่นใหม่ไม่มากก็น้อย เคยมีผู้ประกอบการบ่นให้ฟังว่านักออกแบบสมัยนี้มักโดนซื้อตัว ไปโดยง่าย โดยไม่นึกถึงสิ่งที่บริษัทเคยให้ เหมือนกับบริษัทสร้าง คนจนเก่งปีกกล้าขาแข็ง แทนที่จะได้ใช้งาน ก็ไม่ได้ใช้เสียแล้ว เพราะที่อื่นให้เงินดีกว่า ความก้าวหน้าในอาชีพนั้นเป็นเรื่องดี แต่ ควรดูช่วงเวลาให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน ความกตัญญูรู้คุณก็เป็น สิ่งที่ควรให้ความส�ำคัญ 4. เหลวไหลไร้วินัย การท�ำงานในโลกภายนอก มหาวิทยาลัยนั้นย่อมแตกต่างออกไป ข้างนอกนั้นไม่มีอาจารย์ ใจดีที่หยวนๆ ให้เวลาท่านมาสาย หรือหากท่านนัดกับเพื่อนแล้ว ท่านไปสาย เพื่อนก็อาจจะแค่ด่าบุพการี ตบหัว หรือประจาน ท่านบนเฟสบุ๊คแล้วก็ลืมกันไป แต่ข้างนอกนั้นประกอบด้วย บุคคลหลากหลายที่ไม่มาคอยเอ็นดู และให้อภัยเรา การอยู่ใน องค์กรที่มีการท�ำงานเป็นระบบ และมีหลายแผนกหลายส่วนงาน

การปล่อยให้คนๆ หนึ่งผิดกฎระเบียบที่ทุกคนต้องท�ำตาม ย่อม ส่งผลเสียในการปกครอง และเมื่อไปสายก็ต้องเลิกงานดึก ท�ำให้ บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น เวลาที่ท่านจะได้ท�ำงานก็จะ เหลือน้อยลงท�ำให้งานเสร็จไม่ทันซึ่งก็ส่งผลเสียตามมาเช่นกัน หรือแม้แต่การนัดหมายกับลูกค้า ซึ่งเป็นคนจ่ายเงินให้บริษัทที่ เราท�ำงาน หรือจ่ายให้เราเองโดยตรง ต้องรอโดยไม่มีเหตุอัน สมควร ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรท�ำ 5. ติส (ย่อมาจาก Artist) นักออกแบบหลายคนลืมไป ว่าตัวเองเป็นนักออกแบบ เป็นนักแก้ปัญหา บางทีก็นึกว่าตนเอง เป็นศิลปินที่รอบรู้ในเรื่องศิลปะ และเก่งกาจขั้นเทพ และคิดว่า ลูกค้านั้น ช่างโง่เง่านัก ไม่เข้าใจความงาม ไม่เข้าใจศิลปะ หรือ ไม่เข้าใจอะไรเลย (ต้องขออภัยท่านที่เป็นศิลปินจริงๆ และไม่ได้ มีพฤติกรรมเช่นที่ว่ามา) แน่นอนลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจศิลปะ หรอก เพราะลูกค้าอาจจะจบการตลาด จบแพทย์ จบวิศวะ หรือ ไม่ได้จบอะไรมาเลย แต่เป็นเจ้าของกิจการ และก็เป็นคนจ่ายเงิน จ้างท่าน และสุดท้ายไอ้งานที่ให้ท่านท�ำนั้นก็เป็นของลูกค้าด้วย หากลูกค้าไม่เข้าใจอะไรส่วนไหนก็ควรอธิบายให้ฟังอย่างสุภาพ อดทน มีเหตุมีผล ให้ความรู้ในเรื่องที่ลูกค้าไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่ควร ดราม่าใส่ลูกค้า การท�ำงานกับลูกค้าบางครั้งอาจะจต้องพบกัน ครึ่งทาง อย่าลืมว่าลูกค้าเป็นคนจ่ายเงิน การปฏิบัติตามความ ต้องการของลูกค้านั้นเป็นเรื่องถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่านัก ออกแบบจะต้องท�ำงานตามสั่งเสมอไป บางเรื่องถ้านักออกแบบ เห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรที่จะท�ำตามนั้น ก็ควรต้องพูดคุยกับลูกค้า ให้เข้าใจ บางครั้งอาจต้องมีกลยุทธ์การโน้มน้าวต่างๆ ก็ว่ากันไป สรุปง่ายๆ การเป็นนักออกแบบที่ดีนั้น คือการไม่ เบียดเบียนผู้อื่น หรือท�ำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เอาใจเขามาใส่ใจเรา และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อไม่เป็นการเบียดเบียนตนเอง จากนี้ไปขอให้นักออกแบบทุกคนได้ท�ำในสิ่งที่ตนเองรัก หรือแม้ ไม่ได้ท�ำด้วยเหตุผลใดก็ตามในอนาคต ก็ขอให้รักษาความดี งามให้อยู่กับตนเสมอไป สมกับที่ท่านได้ร�่ำเรียนศิลปะที่เขาว่า กันว่า “ช่วยยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึ้น”


ถึง นายสมนึก อาจารย์ปิติ คุปตะวาทิน ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ถึึง นายสมนึก สวัสดีครับสมนึก ไม่ค่อยเห็นคน Gen Y รุ่นคุณชื่อขึ้นต้นด้วย “สม” เลยนะครับ ผมทราบมาว่า สมนึกเป็นคนกรุงเทพฯ มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง คือไม่ถึงกับจนแต่ก็ใช่ว่ามี สมนึกมีพี่น้องหลายคน คุณจึงต้องช่วยทางบ้านแบ่งเบาภาระ ด้วยการรับผิด ชอบรายจ่ายบางส่วน จนถึงแทบจะทุกๆส่วนด้วยตัวเเอง สมนึกชอบท�ำอะไรไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะเวลาท�ำงานส่งอาจารย์ สมนึกจะ แสดงความเป็นตัวของตัวเองที่สุดก็ตอนนั้น เพราะคุณจะมาช้าในวันส่งงานเสมอ อาจารย์หลายท่านลงความเห็นกันว่า ที่สมนึกท�ำงาน ไม่ทัน เป็นเพราะสมนึกไม่สามารถจัดการบริหารเวลาได้ เป็นสาเหตุให้ส่งงานไม่ทันตามก�ำหนดการ ผมแอบได้ยินคุณเถียงในใจ “ก็ผม ไม่ได้ทำ� งานส่งจารย์คนเดียวนะฮาฟ” สมนึกคุณคงคุ้นชินกับการโดนหัก Late และเกรด I (Incomplete) เสมอมาใช่มั๊ยครับ เกรดเฉลี่ยของสมนึกจัดว่ากลางๆ คือไม่ถึงกับสูงนักแต่ก็ใช่ว่าต�่ำต้อย ด้วยความที่วิชาไหนชอบจะทุ่มเต็มที่ แต่วิชาไหนไม่ เน้นก็ปล่อยเบลอ คุณนี่อารมณ์เป็นใหญ่จริงๆนะครับ สมนึกเคยหวังเกียรตินิยม แต่ต้องเลิกหวังไปเพราะมีค่า W (Withdrawn) และค่า อื่นๆที่ไม่ใช่แค่ A B C D ในทรานสคริปต์หลายตัวเหลือเกิน ด้วยเพราะวิชาไหนเห็นท่าจะไม่รอดเพราะอาจารย์เขี้ยว สมนึกจะไหวตัว ทันไปถอนซะก่อน ถึงแม้บางครั้งจะเป็นการถอนเกินก�ำหนดเวลา ถึงขั้นต้องมีการประชุมกรรมการคณะฯ สมนึกเคยสงสัยไหมครับว่า เกรด A เป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อต้องหา แต่ท�ำไมอาจารย์ท่านถึงหวงกันจริง ผมทราบมาว่า สมนึกเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนๆ ใกล้ๆมหา’ลัย เพื่อหวังให้เดินทางไปมาสะดวก และเป็นสตูดิโอเล็กๆ ไว้ท�ำงาน แต่บ้านเช่าของสมนึกและเพื่อนๆหาได้เป็นที่อยู่อาศัยแต่เพียงอย่างเดียวใช่มั๊ยครับ หากยังเป็นศูนย์กลางความบันเทิงส�ำหรับเพื่อนรุ่นพี่ รุ่นน้องอีกหนึ่งหน้าที่ด้วย บ้านสมนึกไม่เคยว่างเว้นจากงานรื่นเริง หรืองานเผาใดๆ (โดยเฉพาะช่วงวันก่อนส่งงาน) แน่นอน ไม่ว่าจะ เก่งกล้าสามารถหรือเมพมาจากไหน ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับ เมื่อจ�ำต้องเกิดมาบนดาวดวงนี้ สมนึกยังไม่ได้แสดงฝีไม้ลายมือ ในการออกแบบให้เป็นที่ประจักษ์เท่าไรนัก จนกระทั่งเมื่อเทศกาลงานศิลปนิพนธ์มาถึง คุณหมายมั่นปั้นมือว่าจะทิ้งทวนแบบไว้ลายอีก ที (แน่นอนคุณไว้ลายไปในงานเทศกาลขนม ของขวัญและดนตรีมาแล้วหลายครั้งครับ) เพื่อเป็นการสั่งลาการใช้ชีวิตแบบนักศึกษาเต็ม เวลาของคุณไปสู่การเป็นนักออกแบบเต็มตัว สิ่งที่จะตามมาคือความรับผิดชอบแบบเนื้อ เนื้อ ที่สมนึกต้องเจอกับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และเงื่อนไข จริง จริง ซึ่งจะไม่มีการหักคะแนน หรือติด I อีกต่อไป สิ่งที่จะตามมาหากคุณผิดเวลาคือ คุณจะหมดความน่าเชื่อถือ โดน หักหรือปรับเงิน จนถึงขั้นเลิกสัญญาจนเป็นคดีความได้ สมนึกคุณว่าคุณจะ”เอาอยู่”มั๊ยอ่ะ ในที่สุดสมนึกก็ผ่านกระบวนการที่โหดและหืดที่สุดไปได้ด้วยดี แม้ทีสิสจะท�ำสมนึกเหนื่อยโฮกและนอนผวาอยู่เนืองๆ โดยเฉพาะช่วงหัวเลี้ยวหัวตอ(ต.3) ที่เหล่าอาจารย์ต้องลงความเห็นกันว่าจะให้สมนึกเดินต่อจนจบหรือว่าดร็อปดีน่ะครับ ท่ามกลาง บรรยากาศอันชื่นมื่นของการส�ำเร็จการศึกษา อาจารย์หวังว่ามันอาจช่วยท�ำให้สมนึกหายเหนื่อยไปได้บ้าง แต่อย่างน้อยอาจารย์ก็ขอ ชมเชยสมนึกเรื่องนึงนะ(จริงๆมีหลายเรื่อง) คือเรื่องความอดทนที่สมนึกฟันฝ่าอุปสรรคมาจนมีวันนี้ ความอดทนซึ่งอาจารย์เชื่อว่าจะ เป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในปัจจุบัน (นักวิชาการชอบบอกว่าคน Gen Y ถูกเลี้ยงมาแบบพะเน้าพะนออย่างดีที่สุด โตมาท่ามกลาง ความพรั่งพร้อมสุขสบายจากต้นทุนที่คน Gen B สร้างไว้ เลยไม่ค่อยรู้จักความล�ำบาก) แต่เชื่อเถอะครับว่าคุณได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามัน ไม่จริงเสมอไป ถ้าต้องปีนเขา ความอดทนจะจ�ำแนกคนที่ปีนไปจนถึงยอดกับคนที่ต้องนั่งกระเช้ากลับลงมาครับ หลายคนเลือกกลับลง มาก่อนกับกระเช้าเพราะสบาย จึงไม่เคยถึงยอดเขาซะที สิ่งที่สมนึกจะพบเจอ ไม่ว่าความส�ำเร็จหรือความผิดพลาดไม่มากก็น้อยจากการท�ำงานในอนาคต อาจารย์ขอให้สมนึกสรุป ได้เป็นบทเรียน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สมนึกสามารถน�ำไปใช้กับงานครั้งต่อไปได้ ชีวิตคงต้องเก็บเกี่ยวการเรียนรู้จากบทเรียนนอกห้องเรียน เหล่านี้ต่อไปครับ เป็นการแสวงหาความรู้ที่ไม่จบสิ้น โชคดีนะครับสมนึกขอให้สมหมายทุกประการ


ประยุกต์ศิลป์ : ศิลปะเพื่อทุกๆ วันของชีวิต อาจารย์ พรพรม ชาววัง ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา

มนุษย์นั้นนอกจากปัจจัย 4 ที่เป็นความต้องการทาง กายอันเป็นพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยู่แล้ว ยังมีความต้องการ พิเศษอีกประการหนึ่ง นั้นคือสัญชาติญาณของความต้องการ สุนทรียภาพ ในฐานะเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิต ปลอบประโลมจิตใจ ดังเป็นปัจจัยที่5 ที่ขาดไม่ได้เลย เพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ เราย่อมต้องการแต่สิ่งดีงามต่อตนเองอยู่เสมอ และหากเราเชื่อ ว่าสุนทรียภาพจะเกี่ยวข้องกับความจริง ความดี ความงามแล้ว ก็อาจต้องลองคิดไปว่า อะไรคือสิ่งที่ดีกับเรา ลึกๆแล้วมนุษย์เรา ต้องการอะไร อาจเป็นความสุข ความมีระเบียบเรียบร้อย ความ สะดวกสบาย ความสงบ สันติภาพ ความอิ่มอร่อย ความอบอุ่น ปลอดภัย มั่นคง ความยุติธรรม ฯลฯ ซึ่งหากเราลองสังเกตดู ดีๆ แล้วจะพบว่าสิ่งที่ท�ำให้เรารู้สึกดี หรือรู้สึกพึงพอใจก็มักจะ เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้น มนุษย์เราต้องการสิ่งดีๆอยู่ทุกวัน และประยุกต์ศิลป์ ก็เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ความต้องการเหล่านี้ ของมนุษย์โดยตรง ประยุกต์ศิลป์เกิดจากการที่ผู้สร้างสรรค์ รูจ้ กั สังเกต เก็บเกีย่ ว คัดสรร ความดี ความพึงพอใจของมนุษย์ มาประดิษฐ์สร้างให้เป็นสิ่งที่สวยงามและมีประโยชน์ต่อการด�ำรง ชีวิตในความเป็นจริงที่สัมผัสได้ โดยบูรณาการทักษะทางสุนทรี ยะร่วมกับความอิสระยืดหยุ่น ในการใช้สื่อและวัสดุต่างๆ หล่อ หลอมความงามทางศิลปะเข้ากับทุกสิ่งที่ต้องการมัน ผสมผสาน ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะร่วมไปกับรูปแบบวัสดุ และเทคนิค วิธีการของสิ่งต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ทางกายท�ำให้เกิดความงาม ที่ควบคู่กับประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละกรณี ประยุกต์ศิลป์ จึงเป็นศิลปะที่อยู่ร่วมกับวิถีชีวิตประจ�ำวันของ มนุษย์อย่างกลมกลืน อีกนัยหนึ่งประยุกต์ศิลป์อาจเป็นงานศิลปะแขนง ต่างๆ ที่ถูกออกแบบวางแผนให้ตอบสนองต่อประโยชน์ใช้งาน ในหน้าที่ใดหน้ า ที่ ห นึ่ ง โดยเฉพาะซึ่ ง ในกรณี นี้ แ ม้ ศิ ล ปะจะมี

คุณค่าความงามโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ก็ถือว่านั่นยัง มิใช่คุณค่าทางศิลปะที่สมบูรณ์ เนื่องจากคุณค่าที่แท้จริงของ ประยุกต์ศิลป์จะขึ้นอยู่กับการที่มันได้ท�ำหน้าที่ที่ถูกก�ำหนดไว้ ได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ ตั ว อย่ า งเช่ น งานศิ ล ปะชิ้ น หนึ่ ง ถูกก�ำหนดให้ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยเฉพาะ ตัวศิลปะเองนั้นก็อาจไม่ได้มีประโยชน์ใช้สอยทาง กายภาพใดๆนอกเหนือจากมีไว้ประโยชน์ส�ำหรับ“เพื่อการมอง หางสุนทรียภาพ”เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการที่ศิลปะได้ถูก ออกแบบ วางแผนการสร้างและก�ำหนดหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อให้ แสดงผลร่วมกับสิ่งแวดล้อมในบริบทใดบริบทหนึ่ ง โดยเฉพาะ นั่นก็เท่ากับว่างานศิลปะชิ้นนั้นไม่ได้ท� ำหน้าที่เพื่อมนุษย์อย่าง อิสระด้วยพลังของตัวมันเองโดยล�ำพังอีกแล้ว แต่ได้ถูกก�ำหนด ให้ท�ำหน้าที่ต่อมนุษย์อย่างมีเป้าหมาย ร่วมกับสภาพแวดล้อม ที่เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยอย่างเหมาะสม ประยุกต์ศิลป์เป็นความงามที่ควบคู่ไปกับประโยชน์ ใช้สอยจุดเด่นของประยุกต์ศิลป์จึงเป็นการสร้างสรรค์ความงาม ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การที่ ประยุกต์ศิลป์เป็นศิลปะที่ใกล้ชิดกับ วิถีชีวิตของมนุษย์ในทุกวัน ประยุ ก ต์ ศิ ล ป์ จึ ง เป็ น ศิ ล ปะที่ ส ามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะตราบใดที่มนุษย์เรายัง ต้องการสุนทรียภาพอยู่ เหล่าศิลปินนักออกแบบประยุกต์ศิลป์ ก็ยังคงมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ให้คุณค่าต่อมนุษย์ทั้ง ทางกาย และทางใจ อย่างนี้ต่อไปอยู่เสมอ...


กาลครั้งหนึ่ง…ในชีวิต อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา

ถึงเวลาแล้วที่บัณฑิตใหม่ทุกท่านจะต้องก้าวไปสู่ โลกกว้างอย่างเต็มตัว หลังจากที่บ่มเพาะสรรพวิชาที่ได้เรียนรู้มา ตามแต่ละสาขาวิชาในคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หากบั ณ ฑิ ต ใหม่ ทุ ก คนลองย้ อ นมองกลั บ ไปเมื่ อ สี่ ป ี ที่ แ ล้ ว ว่ า แต่ละคนได้มีความคิดความฝันอะไรกันบ้าง หลังจากที่ได้เข้ามา ศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วความคิดความฝันเหล่านั้นได้ถูก พัฒนาไปในทิศทางใด ผลงาน ศิลปนิพนธ์บางส่วนที่ได้ถูกบันทึก อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางความคิดสร้าง สรรค์ของนักศึกษาแต่ละคนที่ถูกกลั่นกรองมาแล้วอย่างเข้มข้น ในกระบวนการของการศึกษา และบัดนี้ถึงคราวที่แต่ละคนจะ ต้องออกส�ำแดงพลังความคิดสร้างสรรค์ให้สังคมที่ตนอยู่และให้ โลกใบนี้ได้ซาบซึ้ง ตามแต่ความถนัดของแต่ละคน ผลงานศิลปะ หรืองานออกแบบนั้น นอกจากมีคุณค่าส�ำหรับผู้ที่สรรค์สร้างแล้ว จะมีคุณค่าเป็นทวีคูณหากผู้สร้างสรรค์ได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงโลกใบนี้ที่เราได้มาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราว หาก กาลครั้งหนึ่งในชีวิตหรือหลายๆ กาลครั้งในชีวิตของทุกคน ได้สรรค์สร้าง สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตน สิ่งแวดล้อม สังคม และ โลกใบนี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งกับการที่ทุกคนได้ มีโอกาสด�ำรงชีวิตอยู่บนดวงดาวที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดดวง หนึ่งในจักวาล “จงอย่าปล่อยชีวิตเหือดแห้งไป โดยปราศจากการ แบ่งปันสิ่งสวยงามให้แก่กัน ความฝัน และความศรัทธา เป็น สิ่งส�ำคัญที่ทุกคนควรมี จงค้นหาสิ่งเหล่านั้นให้เจอ และจงต่อสู้ เพื่อความฝันและความศรัทธานั้นบนวิถีแห่งความดีงาม และอย่า ลืมสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกลมกลืนกับโลกแห่งความเป็นจริง”


ภูมิคุ้มกันนักออกแบบ อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ ส�ำหรับบัณฑิตนักออกแบบ หน้าใหม่ของมัณฑนศิลป์ทุกสาขาวิชาเพื่อให้เห็นวิสัยทัศน์ในการ เตรียมตัวในการท�ำงานในโลกการออกแบบโลกแห่งอุตสาหกรรม โลกแห่งทุนนิยมที่มีจังหวะการหมุนรอบรวดเร็วกว่าโลกแห่งการ ศึกษาที่เราเพิ่งผ่านมานัก เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนี้ มาในค�ำสั้นๆ ว่า DEC หรือชื่อย่อคณะที่เราเรียกติดปากกันนั่นเอง เพื่อให้ จดจ�ำง่ายๆ เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ นักออกแบบทั้งหลายให้ทำ� งานสนุก รู้เท่าทันโลกาภิวัฒน์ D = Dignity, Design Experience ความมีศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในงานของตน การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับ งานออกแบบ ซึ่งต้องรวมไปถึงองค์ความรู้เดิมที่มี การขวนขวาย หาความรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เปรียบเสมือน น�้ำที่ไม่เต็มแก้วนั่นเอง พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาพิจารณา อยู่เสมอ(แล้วก็ไม่เคยเต็มแก้วต่อไป) เพื่อสร้างความกระหาย ใฝ่หาความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกเหนือจากสิ่งเหล่า นี้แล้ว ความฉลาดและมีไหวพริบในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ ต่างๆ ของนักออกแบบก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ และเป็นคุณสมบัติที่ ผมเชื่อว่าแต่ละคนมีติดตัวกันอยู่ แต่ถ้าไม่ลับมีดให้คมอยู่เสมอ คุณสมบัติเหล่านี้ก็สามารถเจือจางหายไปได้ทันทีเหมือนกัน ! E = Eco thinking, การคิดค�ำนึง ตระหนักถึงผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่หรือวงจรในการคิดการผลิตให้ ประหยัดเวลา พลังงาน และทรัพยากร นักออกแบบควรคิดถึง ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้ก่อนการออกแบบใดๆเพื่อช่วยหลีกเลี่ยง ลดทอนบรรเทา หรือกระทั่งยับยั้งการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ Enthusiasm นอกเหนือจากการค�ำนึกถึงสิ่งแวดล้อม แล้ว นักออกแบบควรจะต้องมีความสนุกสุขใจในงานที่ทำ� ท�ำไป ก็มีความสุข คนอื่นได้ชมผลงานเราก็มีความสุข แน่นอนปัญหา ระหว่างการท�ำงานย่อมมี นั่นย่อมเป็นไปตามกระบวนการของ การท�ำงานที่จะต้องมีการถกเถียงอภิปรายเพื่อหาผลสรุปที่เป็น ที่ยอมรับของทุกฝ่าย เมื่อเราเข้าใจกลไกเหล่านี้ เราสามารถมอง


ภาพเป็นองค์รวมได้ และมองให้เห็นถึงรายละเอียดแต่ละส่วนได้ ดังนั้นเราสามารถก�ำหนดการท�ำงานต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนให้มี ความสุขในการท�ำงานได้ การที่เราสามารถการสร้างความสุขให้ เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะในเวลาท�ำงานย่อมส่งเสริมให้ เรามีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีต่อไป C = Culture, ความสนใจในวัฒนธรรม แน่นอนเรา ต้องมีความรู้เรื่องวัฒนธรรมของไทย ตามที่เคยได้ร�่ำเรียนมา ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นแบบประเพณีดั้งเดิม หรือวัฒนธรรมวิถีชีวิตร่วมสมัย ทั้งของไทยและเทศ ต่างก็เป็น ประสบการณ์ใหม่ๆที่เปิดโอกาสให้ท่องเที่ยวศึกษาค้นหาอยู่เสมอ Collaboration, การร่วมมือร่วมแรงกันในการท�ำงาน นักออกแบบสามารถท�ำงานคนเดียวได้นั่นไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหา มักจะอยู่ตอนที่ต้องท�ำงานร่วมกันกับผู้อื่น นักออกแบบต้องมี ความสามารถ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่ท�ำงานเป็นหมู่คณะได้ดี ท�ำงานเป็นทีมเวิร์คทั้งในทีมของตนเอง และตอบสนองความ ต้องการ หรือให้มากกว่าความต้องการของผู้ใช้งานได้ การร่วม กันระดมสมอง ระดมความคิด การมีทัศนคติที่เปิดกว้างรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น ช่วยกันวิเคราะห์ อภิปรายแนวคิดต่างๆ ในเชิงต่อยอด เป็นวิธีที่จะท�ำให้ได้ไอเดียใหม่ๆมาท�ำงานร่วมกัน การล�ำดับความส�ำคัญในแต่ละหน้าที่ เพื่อท�ำให้งานทั้งมวลขับ เคลื่อนไปข้างหน้าตามเป้าหมายได้นั่นเป็นหัวใจส�ำคัญยิ่ง Copyright, นอกเหนือจากการท�ำงานร่วมกันเป็น ทีมแล้ว ในผลงานการออกแบบสร้างสรรค์นั้นจะต้องตระหนักใน เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ในงานของตนที่ทำ� ทั้งที่คิด สร้างสรรค์ด้วยตนเอง หรือเป็นหมู่คณะ หรือในนามของบริษัท ต้นสังกัดที่ท�ำงานอยู่ การให้ความส�ำคัญกับงานสร้างสรรค์ที่เรา ได้ท�ำออกมา ต้องติดตามดูแล จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เพื่อปกป้อง คุ้มครองผลงานของเราด้วย อย่าคิดว่าไม่ส�ำคัญ ถ้างานของเรา ถูกลอกเลียนแบบไปแล้วจะท�ำอย่างไร? การร้องแรกแหกกระเชอ หรือการเผาพริกเผาเกลือ หรือแม้กระทั่งการ“ปลง”ท�ำใจยอมรับ

การถูกลอกเลียนแบบ ก็หาใช่ทางออกไม่ วงจรอุบาทว์นี้ก็ยัง ด�ำเนินต่อไป ดังนั้นการให้ความส�ำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา ของเราเอง เราต้องรู้จักแนวทางในการจัดการหลังจากที่ผลงาน ของเราได้สร้างเสร็จและพร้อมน�ำเสนอ สิ่งเหล่านี้ต้องถูกคิดและ ด�ำเนินการไปพร้อมๆกัน หรือนักออกแบบเองต้องใฝ่รู้ หาข้อมูล เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www. ipthailand.go.th/ipthailand/ เพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันใน การท�ำงานออกแบบให้แข็งแกร่งขึ้น การด�ำรงชีวิตในโลกแห่งโลกาภิวัฒน์ การออกมา ท�ำงานเผชิญกับโลกแห่งทุนนิยมด้วยตนเองนั้น มีอุปสรรค์ขวาก หนามที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากเปลือกผิวภายนอก การมี สติระวังระไวในการท�ำงาน การท�ำงานตามข้อตกลงตามกรอบ ในการท�ำงานที่ชัดเจน การท�ำงานในชีวิตจริงนั้นต้องเต้นตาม จังหวะที่รวดเร็วกว่าจังหวะวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยจากรั้วการศึกษา แน่นอน ดังนั้นการท�ำให้การท�ำงานออกแบบสร้างสรรค์นั้น สนุก มีความสุข รู้สึกอยากจะคิด อยากจะท�ำอยู่ตลอดเวลา ต้องเสริม ภูมิคุ้มกันอยู่เสมอ การใช้สติควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์และ การได้รังสรรค์ผลงานออกมาจนปรากฏ มันคือความสุข และมัน คือลมหายใจของเรานั่นเอง ผมอยากให้บัณฑิตทุกคน มีสติ มีไหวพริบ มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความ สุขกับงานที่ทำ� ครับ


PRINT IN FASHION บทบาทของลายพิมพ์ ที่มีต่อโลกของแฟชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น�้ำฝน ไล่สัตรูไกล ภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย ใครจะเชื่อว่า ลายดอกป๊อบปี้ สีแสดสดนั้น จะท�ำให้ การแช่แข็งของแฟชั่นที่อยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่ำของ ประเทศฟินแลนด์นั้น พลิกฟื้นขึ้นมาได้ “Marimekko” แบรนด์ ดังแห่งฟินแลนด์ก่อตั้ง Vilifo Ratio ในปี ค.ศ. 1949 โดยได้รับ แรงบันดาลใจ จาก Armi ภรรยาของเค้าเอง เธอชื่อว่าถึงเวลา แล้วที่จะเปลี่ยนผลงานสิ่งทอที่มีอยู่ให้แตกต่างไปจากสินค้าใน ท้องตลาด ซึ่งลวดลายของผ้าโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น ดูจืดชืด หม่นหมอง และแห้งแล้ง “Marimekko” แบรนด์ ที่มีความหมาย ว่าเรียบง่ายเหนือกาลเวลานั้นน�ำเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปด้วย สีสัน และรูปทรงง่ายๆ

(Marimekko www.marimekko.com)

ลวดลายพิมพ์บนผืนผ้านั้น มีบทบาทส�ำคัญในการ ก�ำหนดคอลเลคชั่น และแพทเทริน์รวมทั้งโครงสร้างของเสื้อผ้า ดังเช่น ผลงาน ลายพิมพ์ สีสด และจัดจ้านของดีไซเนอร์ Emilio Pucci นั้น ท�ำให้เค้ากลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลในโลกแฟชั่นระดับ ต้นๆ เลยทีเดียว ในปี ค.ศ. 1950 นั้น ลายพิมพ์ของ Pucci ได้ รับความนิยมถึงขีดสุด และนับเป็นปรากฏการณ์ของการก๊อบปี้ ลวดลายพิมพ์ อย่างกว้างขวางเลยทีเดียว จนกระทั่งมีค�ำเปรียบ เทียบที่ว่า ผลงานที่ได้รับความนิยมตลอดกาลของ Pucci นั้น เหมือนกับความนิยมที่ไม่มีวันตายของศิลปินอย่าง “Beatles” ฉันใดก็ฉันนั้น ลายพิมพ์ผ้าสีแจ๊ดสดนั้น ได้เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับ วงการแฟชั่น Pucci พิมพ์ผ้าลงบนวัสดุหลากหลายประเภทไม่ว่า จะเป็นผ้าไหมเจอร์ชี่, ผ้าฝ้ายเนื้อละเอียด, ผ้าไนลอน หรือแม้แต่ ผ้าแคชเมียร์ ขนนุ่ม ลวดลายที่เค้าใช้ออกแบบนั้น มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลวดลาย เรขาคณิต หรือลวดลาย ของภาพสะท้อน ของกระจก (Kaleidoscopic) รวมถึงลายดอกไม้ซึ่งในแต่ละลาย มักใช้สีไม่ต�่ำกว่า 10 สี หรือบางผืนนั้นก็ใช้สี 12-13 สี เลยทีเดียว จะเห็นได้ว่าลวดลายพิมพ์นั้น ได้สะท้อนและบอกเล่าเรื่อง ประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆได้อย่างดีทีเดียว ดังเช่นในช่วง ต้นศตวรรษที่ 17 นั้น เหล่าศิลปินมิได้สร้างงานอยู่แต่บนผืนผ้าใบ หากแต่พวกเค้าได้น�ำศิลปะช่วงยุคเรอเนอสซอง นั้นมาเป็นแรง บันดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลาย ส�ำหรับเสื้อผ้าด้วย ดังเช่น งานศิลปิน “Sonia Delaunary” นั้น น�ำเสนอผลงานใน Pop Art แบบเรียบง่าย และชัดเจน แต่ที่ส�ำคัญที่สุดคือ เธอออกแบบโดย เน้นถึงความส�ำคัญต่อรูปร่างของผู้สวมใสได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง การใช้สีตัดกัน หากแต่อยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวที่สุด เธอท�ำบาง อย่างที่ศิลปินคนอื่นไม่สามารท�ำได้ คือเธอใช้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจ�ำวันของทุกๆวัน ผ้านับผืนที่ถูกออกแบบโดย Sonia นั้นถือได้เป็นประวัติศาสตร์ของงานผ้าเลยทีเดียว


แรงงานท�ำให้เทคนิคนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักออกแบบ อย่างไรก็ตามการพิมพ์แบบ Digital Print นั้นได้ท�ำให้นัก ออกแบบไม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีและขั้นตอนในการพิมพ์ซึ่งนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย Ulster, Patricia Beffora กล่าวว่ากระบวนการพิมพ์ นั้น จะช่วยให้นักออกแบบเข้าใจหลักการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น

เทคนิคทีด่ งั้ เดิมทีใ่ ช้ในงานผ้านัน้ คือเทคนิคการพิมพ์ ในอินเดีย ญี่ปุ่น หรือแม้แต่แอฟริกานั้นนิยมใช้เทคนิคแม่พิมพ์ ไม้(Block Print) ถูกใช้มานานเป็นศตวรรษเลยทีเดียว โดยเฉพาะ อย่างยิ่งประเทศอินเดีย แม่พิมพ์ไม้นั้นได้มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ ประวัติศาสตร์ผ้าของอินเดีย ผ้าของประเทศอินเดียใช้ผ้าพิมพ์ และแม่พิมพ์ไม้ ตลอดจนถึงต้นศตวรรษที่ 19 เทคนิคการท�ำ แม่พิมพ์ไม้ท�ำได้โดยการแกะลายบนไม้เนื้อบาง ให้เป็นรูปทรง ตามที่ออกแบบไว้ จากนั้นน�ำไปจุ่มสี และแสตมป์ลงบนผืนผ้า ตามทีต่ อ้ งการและต่อมาในปี 1907 Samuel Simon นักเทววิทยา ลูกผสมชาวอเมริกาเยอรมัน นั้นได้ค้นพบเทคนิคการพิมพ์ด้วย ตะแกรงไหมเป็นครั้งแรก และด้วยความสะดวก และรวดเร็ว ของเทคนิคนี้เอง จึงท�ำให้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วทั้ง ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปของรูปแบบผ้า ในวงการแฟชั่นอย่างแท้จริง โรงงานพิมพ์หลากหลายแห่งก็ได้ ก่อตั้งขึ้นทั่วทั้งยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งขึ้นเพื่อ รองรับความต้องการที่มีต่ออุตสาหกรรมแฟชั่น และด้วยปริมาณ ความต้องการที่มากขึ้นของดีไซเนอร์อีกจ�ำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Nicole de Leon ที่ไม่เพียงแต่จะออกแบบเสื้อผ้าเก่า แต่ยังเปิด โรงงานเพื่อผลิตผ้าอีกด้วย ในปัจจุบันนี้ เทคนิคการพิมพ์นั้นถูกพัฒนามากขึ้น เรื่อยๆ เพื่อจะรองรับตามความต้องการของ ตลาดงานพิมพ์ผ้า เครื่องพิมพ์ “Digital Printing” นั้นใช้ง่ายขึ้น และไม่สิ้นเปลือง

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ ก้าวหน้าทั้งทางโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ตนั้น ท�ำให้นักออกแบบ ลายผ้าได้สื่อสารกันเป็นภาษาสากลมากขึ้น และในศตวรรษที่ 21 นั้นงานพิมพ์ได้กลายเป็นศูนย์กลางของแฟชั่นโลก ลวดลายที่เป็น ที่นิยมตลอดกาล ได้แก่ ลวดลาย ดอกไม้ รูปทรงเรขาคณิต ซึ่ง มีทั้งรูปวงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส-ผืนผ้า ลายก้างปลา หรือแม้แต่ ลายจุด จะเห็นได้ว่าลวดลายที่ใช้นั้นส่วนมากมาจากธรรมชาติ รอบตัว รวมถึง เรื่องราวจากวัฒนธรรมต่างๆ ลวดลายที่ถูกออก ในแต่ละยุคสมัยนั้นมักจะถูกน�ำกลับมาใช้อยู่บ่อยครั้ง

Bibliography: • TOGG, M. PRINT IN FASHION DESIGN AND DEVELOPMENT IN TEXTILE FASHION, Page One Publishing Private Limited, SINGAPORE 2006 • FIELL,G & PETER . Scandinavian design, TASCHEN, India, 2005 • Joyee, G Textile Design, Watson-Guptill Publications, United States,1993 • KENNEDY, K, Pueei A RENAISSANCE IN FASHION, Abbeville press, New York 1991 • DAMASE, J , Sonia DELAUNAY Fashion and Fabrics, Harry N. ABRAMS, INC Publishers, New York 1991.


ฉันเดินทาง ตามความฝัน ดั่งใจหวัง


ออกแบบตกแต่งภายใน

23

ออกแบบนิเทศศิลป์

71

ออกแบบผลิตภัณฑ์

117

ประยุกตศิลปศึกษา

151

เครื่องเคลือบดินเผา

191

ออกแบบเครื่องประดับ

221

ออกแบบเครื่องแต่งกาย

245

INTERIOR DESIGN

VISUAL COMUNICATION DESIGN PRODUCT DESIGN

APPLIED ART STUDIES CERAMICS

JEWELRY DESIGN FASHION DESIGN


ออกแบบตกแต่งภายใน INTERIOR DESIGN


24

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในศูนย์การเรียนรู้เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกายเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะแขนงหนึ่ง สู่การสร้างสรรค์เทคนิคการออกแบบไทยสู่สากล

Interior Design Proposal Project for Technique Creative Design Fashion Center

Of the art form. To the techniques creation design of Thai to International.

04510001

นางสาวกชพรรณ อังวรกุล / Miss Kochapan Angworakul 08-8088-9126 / artonlewint@gmail.com 641/2 ซอยพรานนก 14 ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


25

INTERIOR DESIGN

บ้านตลิ่งงามรีสอร์ทแอนด์สปา

“ไตรโดชา” หลักการสร้างสมดุลสุขภาพ สู่แนวคิดการสร้างบรรยากาศการพักผ่อน ที่คืนสมดุลให้แก่ร่างกายกายและสภาพแวดล้อม Baan Taling Ngam Resort & Spa

นางสาวกรทิพย์ ศรีหิรัญพัลลภ / Miss Kornthip Srihirunpunlop 08-5920-3580 / kornthipsri@gmail.com 101 หมู่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

04510002


26

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม เดอะ เซนจูรี่ กรุงเทพฯ

ทัศนธาตุของเซนก่อให้เกิด Space และ Function ผสมผสานกับความเป็นไทยในรูปแบบสากล

Interior Project Proposal for The Zentury Hotel, Bangkok

“Zen creates Space and Function through the Thai - International combaination”

04510003

นายกรวิทย์ เลียงแก้วประทุม / Mr. Koravit Liengkaewpratum 08-3572-2011 / zaguroo@hotmail.com 67/2 ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


27

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน เดอะเลจเจนด์ แม่กลอง รีสอร์ท สมุทรสงคราม

“นิเวศ 3 น�้ำ” ปรากฏการณ์การปะทะกันระหว่าน�้ำจืดและน�้ำเค็ม แปรสภาพเป็นน�้ำกร่อย เกิดความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของธรรมชาติ Interior Design Project Proposal for The Legend Maeklong Resort, Samut Songkhram

“Ecology 3 Water” make of crash between freshwater and salt water transform into brackish water

นายกฤษฎา เดชสมบูรณ์รัตน์ / Mr. Kritsada Detsomboonrat 08-9982-5428 / Ser_grid@hotmail.com 35/14 ซอย 81/6 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

04510004


28

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในศูนย์การเรียนรู้ “เพียงเพื่อพอ” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับคนเมือง “ตามรอยพระยุคลบาท”

Interior Design Project Proposal for Sufficiency Economy Learning Center, Bangkok

04510005

นางสาวเกษมสิริ พูนสกุลทิพย์ / Miss Kasemsiri Poonsakuntip 08-6979-6320 / ka_look_kuk_kai@hotmail.com 78/325 ซอยบี 5 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150


29

INTERIOR DESIGN

โครงการออกแบบตกแต่งภายในสถานพักตากอากาศ เลิฟเวอร์ มายด์ รีสอร์ท ภูเก็ต

การผสานความสัมพันธ์ของธรรมชาติและความกลมกลืนทางวัฒนธรรมอันแน่นแฟ้น บ้าบ๋า ย่าหยา

Interior Design Project for Lover Mild Resort, Phuket

Combining relationship of nature and be harmonious with profound culture, Baba Nyonya นายจักรกฤษณ์ บางศรี / Mr. Jukkrit Bangsri 08-1576-6560 / dog.ja@hotmail.com 57 ต�ำบลหนองกะท้าว อ�ำเภอนครไทย พิษณุโลก 65120

04510007


30

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมทรี ซิกตีดีกรี เชียงใหม่

ภาพลักษณ์ความเป็นเมืองวัฒนธรรมกับแสงสีความเจริญของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นความขัดแย้งกัน แต่ทั้งสองสิ่งก็หลอมรวมกันเป็นเชียงใหม่ในปัจจุบัน Interior Design Project Proposal for Three Sixty Degree Hotel, Chiang Mai

The combination of ancient culture and civilization of chiang mai to “Harmony Contrast Design”.

04510008

นางสาวจิตสุภา สมบัติพานิช / Miss Jitsupa Sombutpanich 08-9022-0444 / Jitsupa.khim@gmail.com 171/437 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


31

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในรีสอร์ทภูมนตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จากวิถีชีวิตชาวประมงและสายสัมพันธ์แห่งท้องทะเลสู่การออกแบบภูมนตรารีสอร์ท

Interior Project Proposal for Phumountra Resort & Spa

“A lifestyle and a bond of a blue ocean into atmosphere and senses”

นายเจริญวิชญ์ เจริญรัตน์ / Mr. Chalearnwit Chalearnrut 08-1637-8209 / nic_yuri@hotmail.com 101/6-8 ถนนชัยบุรี-เขาพนม แขวงชัยบุรี เขตชัยบุรี สุราษฏร์ธานี 84350

04510009


32

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน โรงแรม เดอะ การ์เด้น ซีวิว พัทยา, ชลบุรี

ด้วยแรงบันดาลใจจากสีสันและความหลากหลายของเมืองพัทยา สู่แนวความคิดที่เปรียบเสมือนการมองเมืองพัทยาผ่าน กล้องคาไลโดสโคปซึ่งมีความหลากหลาย สร้างจินตนาการ Interior Design Project Proposal for The Garden Seaview Hotel Pattaya, Chonburi

From inspiration of Pattaya nightlife, colorful and various tourist into the hotel design concept, That is see pattaya as looking through the lens of the kaleidoscope eyes.

04510011

นางสาวฐิติรัตน์ เผ่าประพัธน์ / Miss Thitirat Paoprapat 08-0558-7104 / smartpunk@windowslive.com 99/142 ซอยโรงเรียนบางเมือง ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลบางใหม่ อ�ำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270


33

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบอาหารไทย กรุงเทพฯ อาหารไทยอาหารสร้างสรรค์จากจานอาหารสู่งานออกแบบ “ความดั้งเดิมในรูปแบบใหม่”

Interior Design Project Proposal for Thai Creative Food Center, Bangkok

Thai Creative Food. From Dish to Design “New Authentic Design”

นางสาวดวงกมล นาคประดิษฐ์ / Miss Duangkamol Nakpradith 08-9789-9343 / mednoon60@hotmail.com 502/512 ซอยเตชะตุงคะ 1 ถนนเตชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

04510012


34

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน เดอะ แคนยอน รีสอร์ท แอนด์ สปา อุบลราชธานี คืนชีวิตกลับสู่สามัญ ด้วยวิถีชีวิตริมน�้ำโขง

Interior Design Project Proposal The Canyon Resort and Spa, UbonRatchathani

Hi-So-Low / Low-So-Hi by The Way of Mekong’s Life

04510018

นางสาวนภาภัทร์ คุณปัญญากร / Miss Napapat Kunapanyakorn 08-4728-6371 / n.knpyk@hotmail.com 22/2 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


35

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม เดอะ พริโว่ ,กรุงเทพฯ “การเริ่มต้นทางการค้าระหว่างประเทศของรัตนโกสินทร์”

Interior Design Project for The Privo Hotel, Bangkok

The beginning of international trading in Rattanakosin นางสาวนิธิกานต์ หรเวชกุล / Miss Nitikarn Horvejkul 08-9182-1088 / be_yanin@hotmail.com

04510020


36

INTERIOR DESIGN

โครงการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์การออกแบบแฟชั่นดีไซน์ กรุงเทพมหานคร

ด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปของแฟชั่น ที่ว่าเสื้อผ้าไม่เป็นเพียงสิ่งที่ปกคลุมร่างกาย แต่คืองานศิลปะและนวัตกรรม ที่ปกคลุมเรือนร่าง The Impression of Thai-Dum

“Cover Art, Cover Innovative” Fashion is more than comfortable but includes art and innovative.

04510021

นางสาวบุญยาพร คุ้มวิเชียร / Miss Boonyaporn Khumwichien 08-1779-6182 / i_pooksay@hotmail.com 40/4 หมู่ 5 ซอยเอกชัยกอล์ฟ ถนนเอกชัย ต�ำบลบางน�้ำจืด อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000


37

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน เดอะ ไวท์ เฮาส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต

จากการเดินทางเข้าสู่เมืองภูกิ๊ตของชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวมลายูและชาวตะวันตกในยุคของการล่าอาณานิคม เกิดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่สะท้อนสู่สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในที่ลงตัว Interior Project Proposal for The White House Resort and Spa, Phuket

“The Perfect Combination of The Old Culture of Phukit”

นางสาวปองขวัญ เชิดชู / Miss Pongkwan Cherdchu 08-7709-4174 / aimerihana@hotmail.com 1/138 ซอยประชาชื่น 40 ประชาชื่น บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

04510020


38

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในนิทรรศน์ดุริยกวีสี่แผ่นดิน กรุงเทพฯ

“ดนตรี จาก กวี สู่ แผ่นดิน” อันแสดงถึงการก้าวไปสู่อารยะ ภายใต้เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย

Interior Design Proposal Project for Four Reigns Music Composer Museum, Bangkok

Old identity new composition

04510023

นางสาวปัณรส รัตน์พงษ์โสภิต / Miss Punnaroch Rutpongsopit 08-9470-7284, 0-2463-6727 / faiiifai@hotmail.com 40 หมู่ 4 สุขสวัสดิ์ 41 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลบางพึ่ง อ�ำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130


39

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายส�ำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) “องค์-ประ-กอปร” ของภาพยนตร์

Interior Design Proposal Project for Film Industrial Promotion Agency (Public Organization)

Composition of Film

นางสาวพรเพ็ญ กุลค�ำธร / Miss Phorpen Kulkhamthorn 08-7672-8584 / poopaimail@hotmail.com 139 หมู่ 3 ต�ำบลธรรมศาลา อ�ำเภอเมือง นครปฐม 73000

04510024


40

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน โรงแรม ฮาร์ดร็อค โฮเท็ล พัทยา การผสมผสานของแนวเพลงร็อค

Interior Project Proposal for Hardrock Hotel, Pattaya

“Fusion Rock in Hardrock”

04510027

นางสาวณปภัช ศิระพุฒิภัทร / Miss Napapash Siraputtipat 08-8831-1134 / blue_monkey111@hotmail.com 217/1 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600


41

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน โรงแรม โวค กรุงเทพฯ

การน�ำทัศนธาตุที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแฟชั่น (Fashion) มาเป็นแรงบันดาลใจผสานกับจุดเด่นของ ความเป็นกรุงเทพฯ คลี่คลายเรื่องราวให้สอดคล้องกับพื้นที่ว่าง (Space) Interior Project Proposal for Vogue Hotel, Bangkok

“Form follow fashion” “Fashion follow function”

นางสาวเพ็ญลดา สมใจดี / Miss Penlada Somjaidee 08-9696-7373 / enrooute@gmail.com 41/244 ซอยวิภาวดี-รังสิต 39 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

04510028


42

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ Interior Design Proposal Project for Krabi International Airport

“Project to design a mix of the sea and the blue sky. Krabi is like the sea The airport is like a blue sky The physical life of the province of Krabi. Converted into a design”

04510029

นางสาวแพรพิศุทธ์ หวังนิเวศน์กุล / Miss Parepisut Wangnivejkul 08-0080-3950 / parensf@gmail.com 16 ซอย 22 ถนนสวัสดิการ 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


43

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน การ์เด้น คลิฟ แกรนด์ เซอเรียล รีสอร์ท แอนด์ สปา, ชลบุรี “ดินแดนมนตรามหัศจรรย์”

Interior Design Project Proposal for Garden Cliff Grand Surreal Resort and Spa, Chonburi

The Wizarding World

นางสาวภัทรพรสิริ สุนทรียวงษ์ / Miss Phattrapornsiri Soontreeyawong 08-1966-6355 / meri_basskung@hotmail.com 481 หมู่ 2 ซอยกาญจนกุญชร ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

04510030


44

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม มิตท์ กรุงเทพฯ สิ่งที่ขาดหายไปในเมืองหลวง

Interior Design Project for Myth Hotel, Bangkok

Bangkok’s deficiency

04510031

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสกุลภิญโญ / Miss Phattharaphorn Srisakulpinyo 08-2965-5777 / Sai_medicz@hotmail.com 70/17 หมู่ 1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170


45

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) กรุงเทพฯ “ท่องวัฒนธรรม...ตามวิถีใต้” ศูนย์กลางการขนส่งผู้โดยสารทางบกไปทางใต้ของกรุงเทพฯ

Interior Design Project Proposal for Bangkok Bus Terminal (Boromarajonani Road), Bangkok

“The southern way of life” is the concept for Bangkok mass transit center to the south by land. นางสาวภัทราวรรณ ตันติวรวงศ์ / Miss Pattrawan Tuntiworawong 08-9111-5052 / ptblackwhite@gmail.com 151/106 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

04510032


46

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน รีสอร์ทน�้ำพุร้อน ดิ อะควา เชียงใหม่

“อยู่กับน�้ำ” ธรรมชาติของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ ไกเซอร์ เชื่อมโยงพื้นที่ในโครงการเข้าด้วยกัน

Interior Design Project Proporsal for Hotsping Resort The Aqua, Chaing Mai

Living with aqua the great natural “GEYSER” create space and circuration

04510033

นายภานุพงศ์ ยังสว่าง / Mr. Panuphong Youngsawang 08-6005-3428 / Pinkspider033@gmail.com 99/76 หมู่บ้านอยู่สบาย ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250


47

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการอยู่อาศัยมายโฮม

ศูนย์รวมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการอยู่อาศัย สร้างแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านสวยด้วยตัวเอง ในราคาที่คุณท�ำได้ ตอบสนองความต้องการคนส่วนใหญ่ในสังคม Interior Design Project Proposal for My Home Creative Living Center, Bangkok

Creative living community, the affordable home decorating ideas for the most in need. นางสาวมัทนาชนก กลั่นด้วง / Miss Mathanachanok Klandoung 08-1810-3734 / majijang@hotmail.com 60/54 ม.6 ต�ำบลนครสวรรค์ออก อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

04510034


48

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน สมุย เซนส์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

“มุมมองจากธรรมชาติของสถานที่ตั้งท้องฟ้า ภูผาและผืนน�้ำ สู่งานออกแบบอย่างลงตัว”

Interior Design Proposal Project for Samui Senses Resort & Spa

“The sense of place”

04510037

นายวรนชัย ชาสุวรรณ / Mr. Varonchai Chasuwan 08-5883-5341 / sweety_time14@hotmail.com 190/13 ซอยทิพยา ต�ำบลกะแดะ อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160


49

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน ออรังโลท รีสอร์ทแอนด์ สปา กระบี่

“Be Iota of soul” จิตวิญญาณเล็กๆ ที่เป็นเหมือนดั่งมนต์เสน่ห์ให้คุณหลงใหลความเป็นอยู่ในรูปแบบวิถีชนเผ่า “อูรักลาโว้ย” เจ้าของฉายายิปซีแห่งผืนน�้ำทะเลอันดามัน Interior Design Project for Orang Laut Resort and Spa, Krabi

“Be Iota of soul” a teeny soul that can bewitch you to fall in love with their enchanting tribe’s lifestyle of Uraklawoi ; owner of the nickname “Gypsy of the Andaman sea”. นางสาววรรณวดี แจ้งจวบแก้ว / Miss Wanwadee Jungjuabkaew 08-1344-2125 / beemumim@gmail.com 290 ซอย18 ถนนเพชรเกษม 63/2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

04510038


50

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในศูนย์การเรียนรู้ออร์แกนิค กรุงเทพฯ

“ธรณีเริ่มต้น” ดินเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นสารอาหารให้มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างธรรมชาติ เปรียบเหมือนความรู้ที่ถ่ายทอดผ่านโครงการให้เติบโตขึ้น Interior Design Project Proposal for Organic Learning Center, Bangkok

“Initial of the earth”, land was the origin of all creatures and also the main ingredient for natural progress liken to pass the knowledge through the project for our own advance.

04510039

นางสาววิชุดา ประมูลวงศ์ / Miss Wichuda Pramulwong 08-9141-0707 / Spedea.w@gmail.com 36-36 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


51

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ต้นสลีต้นไม้แห่งความเป็นสีริมงคลในวรรณคดีไทย ซึ่งเป็นต้นไม้ที่รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดปราณ จึงได้น�ำแนวคิดหลัก “ต้นสลี” ต้นไม้ในวรรณคดี.มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบโรงแรม Interior Design Project Proposal for Pathumwan Princess Hotel, Bangkok

In Thai literature “Saree” is tree of luck. Saree tree is king rama 6th favorite so “The saree tree” become the main Idea to design the hotel and tell the stories. นางสาวพิมพ์นารา ทักษิณทวีทรัพย์ / Miss Pimnara Taksintaweesap 08-2441-5629 / Interior_mini_krippu@hotmail.co.th 13/73 ซอยบางบอน ถนนบางบอน-บางแค แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

04510042


52

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน อินเตอร์คอนติเนนทอล หัวหิน รีสอร์ท

ความงามอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมยุครุ่งเรืองของเมืองหัวหิน ผสานเข้ากับภาพลักษณ์อันสง่างามของเชน Interior Design Project Proposal for Intercontinental Hua Hin Resort

The unique beauty of hua hin architecture in a glorious age is well blended With the elegant image of the chain.

04510044

นางสาวสุธินี เกษมสมพร / Miss Suthinee Kasemsomporn 08-4125-6903 / Ct_mook@hotmail.com 71 ซอยสังคมสงเคราะห์ 28 ถนนลาดพร้าว 71 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


53

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในรีสอร์ท เดอะ มารีน รีสอร์ท แอนด์ สปา

ความประทับใจต่อการเดินทางของเรือเดินสมุทร สรีระและส่วนประกอบเรือสู่การออกแบบรีสอร์ท อย่างสมดุลตอบสนองการใช้งานสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นสมุย Interior Design Project Proposal for The Marine Resort and Spa, Suratthani

The impression from travelling by the marine, the perfect component of the marine leads to the perfect design of build-in resort that can fulfill guests’ satisfaction and can reflect the local culture and tradition in samui island. นางสาวอนุศรา ไชยสุริยะศิริ / Miss Anusara Chaisuriyasiri 08-6543-3195 / Uo_ok@hotmail.com 40/225 ซอย 36 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

04510047


54

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในอ่าวนาง ภูเภตรา รีสอร์ท จ.กระบี่

“คนกระบี่ วิธีเรือหัวโทง” วิธีแห่งสีสันของชาวเรือกระบี่ที่ถูกบอกเล่าผ่านลวดลายบนผืนผ้าบาติก

Interior Design Project Proposal for Aonang Phu Petra Resort, Krabi

Colors of krabi life.

04510048

นางสาวอรวี โพธิ์ไหม / Miss Oravee Phomai 08-6630-2843 / Vee048@gmail.com 150/1 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000


55

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน บุณฑรีก์ สปา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า สมุย, สุราษฎร์ธานี

วิถีชีวิต จิตวิญญาณ งานเทศกาลพื้นบ้านหมู่บ้านชาวประมงมาสู่การออกแบบที่ผสมผสานความเป็นพื้นถิ่นและสมัยใหม่

Interior Design Project Proposal for Bhundhari Spa Resort and Villa Samui, Suratthani

Feel with the air of the mountains and the sea in the soul of samui.

นางสาวกันต์สินี หวั่งประดิษฐ์ / Miss Kansinee Whangpradit 08-2077-2388 / Joice-.-z@msn.com 31/119 ซอยกาญจนวิถี ถนนกาญจนวิถี แขวงบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง กรุงเทพฯ 84000

04500002


56

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน ฟีโอโรซาร์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา Interior Design Proposal Project for Feeorozar Island Resort and Spa, Phang-Nga

04500005

นางสาวจริยา ขันเครือ / Miss Jariya Khankrua 08-9697-4725 / nakatuta@hotmail.com 2 ซอยอุดมเดช ถนนสุขุมวิท แขวงปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง กรุงเทพฯ 10270


57

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมเฮดควอเตอร์ กรุงเทพฯ

จาก Founding Object ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปจาก 3 Character แบรนด์ไทยที่อยู่ภายใต้ชื่อ Headquarter ก่อให้เกิด New Object ที่มี Character ที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ Interior Design Proposal Project for Headquarter Hotel, Bangkok

“Founding object of the processing of 3 character brands that fall under the name. Headquarter at new object character pose a clear and unique.” นายชนม์สิทธิ์ ธรรมานุรักษ์ / Mr. Chonnasit Thammanuruk 08-1986-6899 / chalarmvfc@hotmail.com 16 ซอยร่วมมิตร ถนนราชวิถี แขวงพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง นครปฐม 73000

04500009


58

INTERIOR DESIGN

โครงการออกแบบตกแต่งภายใน ศูนย์ฝึกฝนและพัฒนานักกีฬากอล์ฟออล สตาร์ กรุงเทพมหานคร การแบ่งระดับ

Interior Design Proposal Project for All Star Golf Training Center and Development, Bangkok

The division level

04500010

นายชนาวิน สุนทรพิพิธ / Mr. Chanawin Soontornpipit 08-5360-9705 / e.scuderia@hotmail.com 33 ซอยนภาศัพท์ แยก 2 ถนนสุขุมวิท 36 ต�ำบลคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


59

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในศูนย์สร้างสรรค์สื่อศิลปะเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

การเชื่อมต่อโลกเสมือน เปรียบกับเป้าหมายของโครงการเหมือนการสื่อสารกับโลกของศิลปะ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง

Interior Design Project Proposal for The Creative Digital Art Center, Bangkok

Connect to the virtual world

นายณชาติ ปานเกษม / Mr. Nachart Pankasem 08-1581-4020, 0-2642-9593 / i_nachart@hotmail.com 425 ซอยประชาสงเคราะห์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง ต�ำบลดินแดง กรุงเทพฯ 10400

04500012


60

INTERIOR DESIGN

โครงการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์วัฒนธรรมสุรินทร์ สุรินทร์ ความภูมิใจในวัฒนธรรมสุรินทร์

Interior Design Project for Surin Cultural Center, Surin

The pride of surin culture

04500018

นางสาวปรารถนา ทรงวาจา / Miss Nachart Pankasem 08-7003-1119 / Prattana.ps@gmail.com 82/31 ถนนเชื้อเพลง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10200


61

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในหอเชิดชูเกียรติคุณศิลปินแห่งชาติ กรุงเทพฯ จากรุ่นสู่รุ่น

Interior Design Project Proposal for National Artist Hall of Fame, Bangkok

Form the generation to the generation.

นายสาวปริทรรศน์ นันทกิจพัฒนา / Mr. Paritas Nanthakijphattana 08-5909-8524 / Pitcharm@hotmail.com 7 ซอยเทอดไท 86 ถนนพัฒนาการ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

04500019


62

INTERIOR DESIGN

04500021

นางสาวปิยะรัตน์ แซ่ตัน


63

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน เดอะ บียอนด์ เนอร์วาน่า รีสอร์ท กระบี่ Interior Design Project Proposal for The Beyond Nirvana Resort, Krabi

“Sea gypsies | live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air” นางสาวพิศชามญช์ เจียมวิจิตรกุล / Miss Pitcharm Jiamwijitkul 08-8621-6706, 08-5075-7013 / Pitcharm@hotmail.com 71/95 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

04500026


64

INTERIOR DESIGN

04500028

นางสาวภัณฑิรา ฉลาดกิจศิริกุล /


65

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม แลงแฮม เพลส พญาไท กรุงเทพฯ

น�ำเสนอโรงแรมและพื้นที่ด้วยสีสัน ลวดลายและการแสดงออกของความเป็นไทยในรูปแบบของความสมัยใหม่

Interior Design Project Proposal for Langham Place Hotel Phayathai, Bangkok

“The colorful thai way of living”

นางสาววิรัลยุพา วาสนารุ่งเรืองชัย / Miss Wiranyupha Wassanarungruangchai 08-6534-0803 / ygnuea@gmail.com 116 ซอยท�ำเนียบ 2 ถนนท่าแฉลบ แขวงบางกะจะ อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

04500033


66

INTERIOR DESIGN

โครงการออกแบบตกแต่งภายในอยุธธารา รีสอร์ท พระนครศรีอยุธยา อู่ข้าวอู่น�้ำ

Interior Design Project for Ayutthara Resort Ayutthaya

04500037

นางสาวศศิธร รัตนอัมพร

somza_dekdee@hotmail.com 51/678 ซอยนวลจันทร์17 รามอินทรา แขสวคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230


67

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายใน เลอ แบงค์ค็อค กรุงเทพฯ Interior Design Project Proposal for Le Bangkok, Bangkok

“Miracle of bangkok”

นางสาวสร้อยเงิน ทองพิทักษ์ / Miss Soingoen Tongpitak 08-1979-6254, 0-7721-2568 / nongmoo_mo@hotmail.com 682/24 ถนนมิตรเกษม แขวงตลาด อ�ำเภอเมืองสุราฎร์ธานี สุราฎร์ธานี 84000

04500043


68

INTERIOR DESIGN

โครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมวู โฮเทล เยาวราช กรุงเทพมหานคร

น�ำเอาหลักคิดของจีนโบราณเกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ การออกแบบและบริการเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อม เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเข้าพัก Interior Design Proposal Project Wu Hotel, Yaowarat, Bangkok

The idea of service & design are adapted from the ancient Chinese thought based on taoism about the system of five which will introduce our guests a unique experience.

04500048

นางสาวสุรัชนา ภควลีธร / Miss Suratchana Pakavaleetorn 08-5091-3071 / noon.pakavaleetorn@gmail.com 102/1 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระนา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


INTERIOR DESIGN

69


ออกแบบนิเทศศิลป์

VISUAL COMUNICATION DESIGN


72

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร “ผัสสะ” สัมผัสจากกลิ่น

Corporate Design for “Passa”

The touch of scent

04510051

นางสาวกรณิฎา วิชยาภัย / Miss Kornnida Vichayapai 08-5249-8777 / blacksdragon@hotmail.com 81/2 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


73

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบลวดลายสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ “Along the Time”

ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์ 8 เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงจึงถูกน�ำเสนอผ่านลวดลายที่อยู่บนสินค้าให้กับองค์กร WWF Pattern Design on changes in nature, “Along the Time”

Many of the changes in nature are the consequences of human’s actions. 8 unique stories were selected to be told through patterns on merchandise items for WWF.

นางสาวกฤติกา ประสิทธิ์ศิริวงศ์ / Miss Grittiga Prasitsiriwongse 08-7339-5651 / Grittiga.p@gmail.com 99/56 ซอยหมู่บ้านนิศาชล ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

04510052


74

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพประกอบหนังสือ “มื้อนี้กินอะไรเอ่ย”

เรียนรู้ที่มาที่ไปของอาหารที่รับประทานอย่างสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมในครอบครัวที่อบอุ่น

Illustration design for Children’s Book : “What’s on the plate?”

Let’s learn about the food your like while having activities with your family.

04510053

นางสาวกัณฐิกา บุญแสง / Miss Kanthika Boonsang 08-2991-9339 / noonz.art@gmail.com 3/49 ชั้น5อาคารบ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


75

VISUAL COMUNICATION DESIGN

ออกเเบบภาพประกอบหนังสือ “เปิดประเพณีไทยน่ารู้”

เปิดประเพณีไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้รับรู้เพื่ออนุรักษ์เเละสืบสาน Illustration book “Open tradition of Thailand”

Thai culture for the children next generation to get to know and keep it carry on. นางสาวกิตติยา ปั้นทรัพย์ / Miss Kittiya Pansap 08-9402-9572 / kwandec_054@hotmail.com 33 หมู่ 3 ถนนพัฒนาการปลายคลอง ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมืองตราด ตราด 23000

04510054


76

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอีบุคคอนเซปอาร์ทเกม “The Switch” ทุกชีวิตล้วนมีค่า ไม่ควรละเลยแม้ชีวิตเล็กๆ

Project E-book, Concept Art for Game “The Switch”

Every single life has a meaning ,We should respect each other even a small one.

04510055

นายกิติคุณ วงศ์สายัณห์ / Mr. Kitikhun Vongsayan 08-9477-2833 / rne-pan@hotmail.com, kvongsayan@gmail.com 73/390 ซอยเอกบูรพา 5 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000


77

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือภาพประกอบตัวละครในวรรณคดี “อมนุษย์”

ตัวละครอมนุษย์ในวรรณคดีไทยในรูปแบบเสียดสีล้อเลียน Character Design Book “Thai Creature”

Thai Fantasy Creature in Satirical and Parody style. นางสาวจิราภา เพชรทอง / Miss Jirapa Petchthong 08-4016-7626 / kurazuu@gmail.com 211/4 ซอยสาธุประดิษฐ์ 15 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

04510056


78

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือเพื่อรณรงค์เรื่องมารยาท “สมบัติผู้ดี“ มารยาทดี มีแต่ได้กับได้, ไร้มารยาท มีแต่เสียกับเสีย

Book design for good manners “Sombat pudee“

Good manners bring a good things, Bad manner ruin the best things.

04510057

นางสาวจุฑารัตน์ คงทน / Miss Jutarat Kongton 08-1633-0901 / meow_melody@hotmail.com 81/677 ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140


79

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติเรื่อง “ในป่าใหญ่”

การเรียนรู้ชีวิตผ่านธรรมชาติ

2D Animation “The forest”

To learn about life through nature. นางสาวชญานิศ เกียรติโชคชัยกุล / Miss Chayanit Kiatchokechaikul 08-1551-1747 / bowbubi@gmail.com 337/154 หมู่บ้านเศรษฐศิริ ถนนสนามบินน�้ำ ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000

04510058


80

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านขายสินค้าส�ำหรับนักเดินทาง “WILD ONES”

การลอกเลียนแบบรูปร่างและความสามารถของสัตว์ และน�ำมาประยุกต์ใช้กับสินค้าส�ำหรับใช้เดินทางท่องเที่ยว ไม่ช่วยแค่ สร้างความกลมกลืนและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมากขึ้น แต่ยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว Corporate Identity design for “WILD ONES”

Imitation of animals’ forms and abilities can be applied for backpacking products will not only help creating natural and environmental harmony but also to increase traveling experiences.

04510059

นางสาวขนนิกานต์ สนทนา / Miss Chonnikarn Sontana 08-7909-3532 / c.sontana@live.com 102/182 ซอย 17 หมู่บ้านลัดดารมย์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000


81

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านขายตุ๊กตา “ sugah boogah “

เพื่อนสนิทที่ไม่เหมือนใคร เพื่อนที่รู้ใจ เพื่อนในจินตนาการ

Corporate Identity Design for “sugah boogah”

To learn about life through nature.

นางสาวชนานุตม์ ลัทธพินันท์ / Miss Chananuch Latthapinun 08-9778-6159 / mmintmint@live.com 93/130 ซอยประชาอุทิศ89/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมฯ 10140

04510060


82

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติเรื่อง “เด็กชายกับจักรยานไม่มีล้อ”

สิ่งที่ส�ำคัญกว่าการท�ำตามความปรารถนาให้เป็นจริงคือสิ่งที่ได้มาจากการท�ำสิ่งนั้น ดังค�ำกล่าวว่า “จุดหมายไม่ส�ำคัญเท่าระยะทาง” 2D Animation “The Missing Wheel”

It is not the destination so much as the journey.

04510061

นายชานนท์ พุทธประสาทพร / Mr. Chanon Phutthaprasatporn 08-9536-8144 / Cha_n_bk@hotmail.co.th 354 ซอยเอ็มไพร่ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


83

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติเรื่อง “กระต่ายจันทร์”

“ความงามที่ยังไม่เห็น” สิ่งดีๆ อาจอยู่ใกล้เราอยู่แล้ว เพียงแค่เปลี่ยนมุมมอง 2D Animation “Moon Rabbit”

“Unseen Beauty” Sometimes it too close to see beauty.

นายเชาว์วรรธน์ เลิศสัจจานันท์ / Mr. Chaowat Lertsachanant 08-9698-6663 / 6uod@hotmail.co.th 205/270 หมู่บ้านมัณฑนา ซอย23 ถนนศรีนครินทร์ อ�ำเภอเมือง สมุทรปาการ 10270

04510062


84

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือเกมส�ำนวนไทยส�ำหรับเด็ก

หนังสือเกมส�ำนวนไทย ที่ท�ำให้เด็กได้เรียนรู้เเละเล่นสนุกไปพร้อมๆ กัน

Book Design Thai Proverbs Game for Children

Thai proverbs game book for children to learn and play in the same time.

04510065

นางสาวณัฏฐา จุลเสฏฐพานิช / Miss Nutta Junlaseypanich 08-7683-5045 / nutemon@gmail.com 4/6 ซอยประทุมแก้ว ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150


85

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านชาดอกไม้เพื่อสุขภาพ “A Sip of Tea”

การจิบชาดอกไม้ การพบปะสังสรรค์พูดคุยเข้าสังคมกันอย่างมีรสนิยมภายใต้บรรยากาศเเละสุนทรีย์แห่งการจิบชา นอกจากความรื่นรมย์ที่ได้รับขณะจิบชาเเล้วนั้น ยังได้สุขภาพที่ดีทั้งกายเเละใจอีกด้วย เสมือนเป็นการ “จิบชา จิบสุขภาพ” Corporate Identity Design for Flower Tea Shop “A Sip of Tea”

Beyond the amusement and relaxation of sipping flowers tea, it is good for your health and also for your body like “A sip of tea, A sip of health”

นางสาวณัฐวดี จิตรพันธุ์ / Miss Nattawadee Chittarapan 08-6990-8264 / natty_icon@hotmail.com 157 (20/147) ซอยบรมราชชนนี 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

04510066


86

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์คอมมิค “สายลมมหาสมุทร”

คอมมิคเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักภายในครอบครัว ซึ่งเป็นความรักที่มั่นคงเสียสละเเละยิ่งใหญ่กว่าควารักใดๆ

E-comic “Ocean Breeze”

This story tells about love in family that unbreakable, unity, scarify and greater than another love of all.

04510067

นางสาวดุษฎี ช่อเรืองศักดิ์ / Miss Dussade Shoraungsak 08-5329-5439 / june_dussadee@hotmail.com 89/425 อาคารลุมพินีเพลสปิ่นเกล้า 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


87

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือ “สอนสาน”

งานสาน เป็นความรู้พื้นบ้านพื้นเมืองของคนไทยควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป โดยน�ำมาผสานกับความคิดสร้างสรรค์เรียงร้อยเป็นผลงานตามจินตนาการ Book Design for “How to make your own Handicraft by Weaving”

Basketwork is Thai traditional indigenous knowledge which is worth to conserve for the new generation, combines with creativity and imagination. นางสาวเทียนทิพย์ ทาทรายุ์ / Miss Theanthip Tasai 08-1777-6506 / Gaje_jigin69@hotmail.com 75/4 หมู่ 1 ต�ำบลโพรงมะเดื่อ อ�ำเภอเมือง นครปฐม 73000

04510068


88

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสื่อผสม “World happy,We happy”

ภัยธรรมชาติสามารถช่วยกันลดความรุนแรงได้ถ้าเราช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ดีกว่าปล่อยให้เกิดภัยพิบัติจากน�้ำมือพวกเราแล้วค่อยหาทางแก้ไข Multimedia Animation “World happy,We happy”

Natural disasters, We can reduce the severity if we heal environment. Better than let it be disaster by our hand,then we find a solution.

04510070

นายธนากร ชุนหชัย / Mr. Thanakorn Chunhacjai 08-7468-5568 / t.manman.c@gmail.com 554 ซอยสุขุมวิท 95 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260


89

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบขบวนพาเหรดครบรอบ 32 ปี สวนสยาม

“งานเฉลิมฉลองของนิทานแห่งสายน�้ำ” ขบวนพาเหรดสัญชาติไทยสไตล์ฝรั่งขบวนแรก ที่เหล่าตัวละครในนิทานไทยจะออกมาโลดแล่นท่ามกลางสวนน�้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย “สวนสยาม” Parade design for the 32nd years anniversary of Siam Park City

“The Clelebration of Tide Tales” The first parade of theme park combine with western and eastern style. Presented through the characters from thai fairytale that rush on the biggest water park in Asian นายธาดา คงจรรักษ์ / Mr. Tada Kongjonrak 08-1737-2337 / kongming_kb@hotmail.com 99/10 ถนนสวนถั่ว ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000

04510072


90

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือ “ส่ง.ความ.สุข”

“ส่งคนรัก หลังความตาย ให้เป็นสุข” หนังสือพื้นฐานความรู้พิธีศพในประเทศไทย

Book Design “Rest in Peace”

“Farewell to beloved ones and wish them joy after death” An illustrative book telling the truth about funeral basics in Thailand.

04510073

นายนที คงยั่งยืน / Mr. Natee Kongyangyuen 08-6773-3156 / throwaunt073@gmail.com 88/1288 ซอย33 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150


91

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบคอลเลคชั่นลาย “สัตว์สงวน”

เรื่องของสัตว์สงวนไม่เป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งคุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ ผ่านแนวคิดของลาย Graphic และการจัดวางที่จะท�ำให้คุณรู้สึกร่วมตามไปด้วย “Reserved Animal” Graphic Collection

The reserved animal can’t so far. You must be part to conscious of animal conservation by concept of Graphic collection and layout, will make you take part in concept. นายนพวิทย์ ดีนุช / Mr. Noppawit Deenut 08-2021-0128 / guk_guk_goo@hotmail.com 73/18 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย แขวงบางบัวทอง เขตบางบัวทอง กรุงเทพมฯ 11110

04510074


92

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรส�ำหรับ “บ้านทอฝัน รีสอร์ท แอนด์ รีทรีต เซ็นเตอร์”

บ้านทอฝัน เป็นศูนย์ธรรมชาติบ�ำบัดที่ถักทอจังหวะของชีวิตให้ลงตัว ด้วยการผสมผสานศาสตร์ และศิลป์ต่างๆ ผ่านกิจกรรมธรรมชาติบ�ำบัดและดนตรีบ�ำบัด ในการอบรมล้างพิษกาย-ใจ Corporate Identity for “BanThorPhan Resort & Retreat Center”

BanThorPhan is a natural healing center, which weaves the rhythm of good life through natural therapy and music therapy in body & mind retreat course.

04510075

นางสาวนันทนัช เจีนรมณีทวีสิน / Miss Nunthanuth Jiaramanytwesin 08-7009-0033 / nutchy.j.twesin@gmail.com 57/137 สีลมเทอเรส ซอยศาลาแดง 2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


93

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพยนตร์สั้นเรื่อง “PUNKSNAP”

ความโลภคือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ Short film “PUNKSNAP”

Greed is the raw human instinct. นายสิปปกร กังสาภิชาติ / Mr. Sipakorn Kungsapichart 08-4158-5685 / eminun_rabbit87@hotmail.com 14 ถนนตรีมิตร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

04510076


94

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบมาสคอทและโลโก้ร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึกสวนสัตว์ดุสิต

“เพราะเราคือครอบครัว”..ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ควรได้รับความรัก การดูแลเอาใจใส่ไม่แตกต่างกันสัตว์ต่างๆให้ความ เพลิดเพลินแก่ทุกๆคนที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ ดังนั้นคนก็ควรตอบแทนสัตว์ให้อยู่ดีมีสุขด้วยการให้พวกเขามีที่อยู่ที่สบายอบอุ่น “We are family” mascot and logo design for Dusit zoo

“We are family” Because we’re family...no matter who you are.. human or animal,we’re not different at all. Zoo animals,they’re not only our good friends but also the lovely entertainer then we should return them back.

04510077

นางสาวทิรดา เจริญรัตนกุล / Miss Nirada Charoenrattanakul 08-9700-9919 / Niradec53@gmail.com 94 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


95

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือแบบเรียนส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิชา “ประวัติศาสตร์โลก” หนังสือแบบเรียนที่มีสีสันสวยงาม ดึงดูดใจ และสนุกทุกครั้งที่อ่าน

BOOK DESIGN FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS “WORLD HISTORY” (THE EVOLUTION OF MANKIND)

Fun and fascinating history books.

นางสาวปิยลักษณ์ โหตรภวานนท์ / Miss Piyaluck Hotrabhavananda 08-1618-7338 / nasu_bever@hotmail.com 2 ซอยเจริญนคร 12 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

04510080


96

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพประกอบส�ำหรับเกมส์ออนไลน์ “เจเนซิส ทู”

เกมส์ออนไลน์ที่มีตัวละคร 5 เผ่าพันธุ์แทนถึง 5 เชื้อชาติบนโลก ให้ผู้ที่เล่นเกมส์ได้รู้จักยอมรับความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล และลบอคติระหว่างเชื้อชาติออกไป Concept art book for game online “Genesis II”

Game Online that conpounded 5 races represent 5 ethnic on earth. For the player can Acknowledge the different of the each other ethnic. And wipe out the racism bias.

04510081

นางสาวพชนันท์ แหวนเพชร / Miss Pochanun Waenpetch 08-4076-4520 / crescent_mono@hotmail.com 125 ซอยรัตนาธิเบศร์ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000


97

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพประกอบหนังสือดอกไม้มงคลในประเทศไทยเรื่อง “ดอกไม้ให้คุณ”

ดอกไม้แต่ละดอกใช่มีแต่คุณค่าด้านความงาม หากยังมีคุณค่ามากกว่านั้น นั่นคือ “ความมหัศจรรย์และมงคลของดอกไม้” ที่อาจสร้างอะไรดีๆแก่ชีวิต โดยทั้งหมดจะน�ำเสนอผ่านภาพที่มีเรื่องราวผสมผสานจินตนาการของเทพธิดาดอกไม้ Book Illustration for Botany of Thai Sacred Flowers (THE EVOLUTION OF MANKIND)

Each flower has not only beauty and smell, but also more worth. The flowers’ miracle may create some prosperity in life. Presented through the illustration combine with the fantasy of flower fairy. นางสาวพรปรียา ฉันทประทีป / Miss Pornpreeya Chantaprateep 08-8903-9489 / pearella@live.com 108/21 ซอยต้นสน ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบาลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

04510082


98

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือ “INGREDEC” (ingredient to be Dec)

ถ้าเปรียบหนังสือเล่มนี้เหมือนอาหาร ก็เปรียบเสมือนอาหารจานหนึ่งที่พร้อมทาน

Book Design for “INGREDEC” (ingredient to be Dec)

Ready-to-eat

04510083

นางสาวพรรษพร อยู่ส�ำราษ / Miss Patsaporn Ousamran 08-6033-1172 / minimal_d@yahoo.com 77 ซอยลาดพร้าววังหิน 60 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230


99

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสามมิติเรื่อง “Never Ending”

ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 2D Animation “Never Ending”

Wherever we live.The human desire never enough. นายพีรพงษ์ อมรกุลเดช / Mr.Peerapong Amornkundet 08-7564-2183 / Pee_Kun@hotmail.com 968/970 ซอยอ่อนนุช 30/1 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

04510082


100

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือ “9 Enneagram”แบบทดสอบบุคลิกภาพทั้ง 9

Enneagram หรือนพลักษณ์ ใช้ในการศึกษาบุคลิกภาพของคน โดยแบ่งออกเป็น 9 ลักษณะ เพื่อค้นหาตัวเองว่าเป็นคนแบบใด สังเกตคนรอบข้าง น�ำไปสู่การพัฒนาตนเองและความสัมพันธ์

Book Design for “9 Enneagram” 9 personalities The Enneagram is practical study of personality categorized into 9 types. Find your personality to learn more about yourself. It’ll help improving in your personal, family and work relationships. 04510086

นางสาวมานิตา แก้วสมนึก / Miss Manita Kaewsomnuk 08-9669-2948 / ninita086@hotmail.com 270 ซอยเพชรเกษม 62/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160


101

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบแผนที่เดินทางส�ำหรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

เที่ยวหลากหลาย เน้นสไตล์ที่คุณชอบ : คนทุกคนมีความชอบที่หลากหลายรสนิยมในการท่องเที่ยวจึงแตกต่างกัน แผนที่นี้จะตอบสนองในความเป็นตัวตนของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท Exclusive lifestyle traveling maps in Bangkok Metropolis’s design

Enjoy traveling in your style : Each traveler has a unique preference to enjoy journey. This map, therefore, is going to fulfill each traveler’s exclusive lifestyle. นางสาว รัญชน์ ลิขิตกิจบวร / Miss Run Likhitkitbaworn 08-3075-1010 / parn_run@hotmail.com 332 วัดปรก 2 เจริญกรุง ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพฯ 10120

04510087


102

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพยนตร์สั้น “สันดานนักการเมือง” พฤติกรรมด้านลบ(สันดาน) ของนักการเมือง

Short Film Design “Demagogue” The negative behavior of politicians. 04510088

นายรัมย์ ณ ป้อมเพ็ชร์ / Mr. Rum Napombejra 08-1400-3994 / grurum@gmail.com 58 ซอยสาทร 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


103

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบคอนเซปท์อาร์ตเกม “เอา ให้ อยู่!”

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ทุกคนมีพลังซ่อนอยู่ในตัว อย่าลืมที่จะขอให้ตัวเองช่วยเหลือตัวเองก่อนเสมอ Concept art design for game “What The Flood!”

Relied on our self. Everyone have the power inside, used it. นายวรวัฒน์ ขจรชัยกุล / Mr. Worawat Kajornchaikul 08-5342-0128 / chunz_wt@hotmail.com 16 ซอยจันทน์ 41/1 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

04510089


104

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติ “Monster in town”

ปัญหาขยะในชุมชน เหมือนอสูรกายที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเอง และมนุษย์เท่านั้นที่สามารถคลี่คลายปัญหานี้ได้

2D Animation “Monster in town” The monster is waste problems in the community caused by humans. 04510090

นางสาวแวววิศาข์ ณ สงขลา / Miss Waewvisa Na Songkhla 08-4543-7342 / thegum90@gmail.com 20/145 หมู่บ้านเพอร์เฟ็ค เดอะเมโทร ถนนพระราม 9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250


105

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอิสเตอร์เฟสเว็บไซต์ “www.lunarsnow.com”

เว็บไซต์ขายวิกผมแฟนซีออนไลน์ ที่ให้คุณสนุกกับการสั่งซื้อวิกผม Interface Design for “www.lunarsnow.com”

Fun and Fantasy Online Wig Shopping website.

นายศศิกานต์ กิจวิบูลย์ / Miss Sasikan Kitwiboon 08-7177-6754 / Klunatic2@gmail.com 82/144 ชั้น 5 อาคารซิตี้โฮม ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000

04510091


106

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสือภาพถ่ายเรื่อง “ด่านซ้าย : ความเชื่อ วิถีชีวิต และความร่วมสมัย”

อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นอ�ำเภอที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และผู้คนเห็นคุณค่าท�ำให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีจนมาถึงยุคปัจจุบัน

Photo Book Design for “Dansai : Faith, Cultural and Contemporary” Dansai is the ancient district. There is long history in Dansai. People have to conserve culture and traditions to the present. 04510092

นางสาวศิตา สุขสนาน / Miss Sita Suksanan 08-2702-4623 / absolute.sita@gmail.com 271 ซอยสุขทวี 11 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170


107

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบชุดตัวอักษรไทยจากทฤษฎีสมมาตร

การทดลองออกแบบชุดตัวอักษรไทยโดยใช้ทฤษฎีสมมาตรในการออกแบบ บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในการอ่าน

THAI TYPEFACE DESIGN BASE ON SYMMETRY THEORY Experimental design project that develop thai alphabet, based on symmetry theory and possibility of reading. นางสาวศิรินาถ กันคล้อย / Miss Sirin Gun 08-4642-8349 / hello.sirin@gmail.com 91/171 หมู่บ้านมณีรินทร์ ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000

04510093


108

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบเลขนศิลป์เพื่อการโฆษนาประชาสัมพันธ์ “พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์”

ย้อนเวลาเข้าสู่ยุคเจ้าคุณปู่ เหมือนเป็นการย้อนเวลาเมื่อก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีของสะสม มากมายไม่ว่าใครที่ก้าวเข้ามาก็ต่างก็มีเรื่องเล่ามากมาย ไปพร้อมๆกับเรื่องราวของสิ่งของต่างๆ

Printing raphic design for “Yusuksuwan Museum” Back to the good old days of our grandparents, there are these collections of every little things as you go along the museum. 04510094

นางสาวสาธิดา หัตถกิจจ�ำเริญ / Miss Satida Huttakitchumroen 08-9485-3580 / paleumber@gmail.com 437/280 จรัญสนิทวงศ์ 35 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


109

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบเอกลักษณ์องค์กรส�ำหรับ “สวนหลวง ร.๙”

สวย สุข สม

Copperate Identitiy Design for “Suanluang RAMA IX”

นายเสฎฐสิทธิ์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา/ Mr. Setthasith Seneewongs Na Ayutthaya 08-7685-2992 / jom_setthasith@hotmail.com 32 ซอยวชิรธรรมสาธิต 62 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

04510095


110

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบภาพประกอบหนังสือ “เพลงร้องเด็กเล่น”

หนังสือบทกลอนร้องเล่นสมัยก่อนที่สร้างสรรค์ใหม่ ให้เด็กในปัจจุบันด้วยภาพประกอบที่น่าสนใจ

Illustration of Book Design for “Pleng Rong Dek Len” The old poem was rewritted in the new look; interesting picture, pretty fonts for modern children. 04510096

นางสาวเหมือนฝัน ทรัพย์อเนก / Miss Mueanfun Sapanake 08-6045-3310 / Contra_mudi@hotmail.com 18/173 ซอย3 ถนนลาดปลาเค้า 83 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220


111

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบหนังสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย “BackpackX3 : Exotic Exclusive Extreme“ เที่ยวมีกึ๋น อย่างถึงใจ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทในการด�ำรงชีวิตและครบด้วยอรรถรสของรูปแบบหนังสือไปพร้อมๆกัน

Book for advertising traveling of thailand “BackpackX3 : Exotic Exclusive Extreme” Have a guts and to mind. Have a precaution in life and enjoy with a variety of book formats simultaneously. นางอัจฉรา มานะพันธานนท์ / Miss Adchara Manaphanthanont 08-1406-2769 / ggaarrnn@yahoo.com 18/225 ซอย 7 ถนนเวฬุวนาราม แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

04510097


112

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบเกมส�ำหรับสมาร์ทโฟน “กับตัน เพนกวิ้น”

เกมส�ำหรับสมาร์ทโฟนที่มีเนื้อหามาจากผลสะท้อนของภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

Smartphone Game design “Captain Penguin” Games for smart phones that have reflected the impact of global warming in nowaday. 04510098

นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา/ Miss Ausa Itsarangkoon na Ayutthaya 08-0256-1941 / duckduckin@gmail.com 512/7 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ต�ำบลอรุณอมรินทร์ อ�ำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700


113

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบชุดตัวอักษรเคลื่อนไหว “สายน�้ำ”

วัฒนธรรมน�้ำ สัญลักษณ์ที่ปรากฏในวิถีชีวิตคนไทยในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารที่มากกว่า) รับชมได้ที่ http://www.youtube.com/playlist?list=PL27C73900C4AB78F9&feature=mh_lolz

Animated Typeface Design “Sainam” Waterside culture, Thai way of life in motion. (For more efficiency in communication) View here: www.youtube.com/playlist?list=PL27C73900C4AB78F9&feature=mh_lolz นายเอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล / Mr. Ekawit Lekviriyakul 08-6045-3310 / Contra_mudi@hotmail.com 5 ซอยสุขสวัสดิ์ 32 แยก 2-4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

04510099


114

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอนิเมชั่น 2 มิติ ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง “จันทรกาล” ความรัก และ การให้อภัย

2D animation design for trailer of “ The Moon Crystal” Love and forgiveness. 04510100

นางสาวอเอมมิกา จาตุกัญญาประทีป / Miss Emmika Jatukanyaprateep 08-4620-4605 / Sego_salome@hotmail.com 206/159 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


115

VISUAL COMUNICATION DESIGN

การออกแบบอนิเมชั่น 2 มิติ ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง “จันทรกาล” Illustration Book Design for “himmapan” When himmapan met easy นางสาววรรณวิมล วิริยะธารากิจ / Miss Wanwimon Wiriyatharakit 08-7006-4404 / w.sunnata@gmail.com 316 ซอยเจริญกรุง 14 เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

04500089


116

PRODUCT DESIGN


PRODUCT DESIGN

ออกแบบผลิตภัณฑ์ PRODUCT DESIGN

117


118

PRODUCT DESIGN

การออกแบบของเล่นเพื่อเลียนเสียงสัตว์ส�ำหรับเด็กอายุ 4 - 6 ปี

ของเล่นเพื่อเลียนเสียงสัตว์ส�ำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี จะเป็นการสร้างเสียงโดยหลักการจากเครื่อง ดนตรีหรือน�ำเสียงที่ใกล้เคียงมาดัดแปลงให้เกิดเป็นเสียงสัตว์ The Design of Animal Onomatopoeic Toy Set for 4-6 Years Old Kids

The toys for children aged 4-6 years which create sounds based on the underlying principles of musical instrument design and the alteration of similar sounds, in order to imitate the sounds of animals.

04510101

นางสาวกรกัญจน์ ศานต์ฤทัย / Miss Gornragun Sanruethai 08-6770-0550 / orange_stones@hotmail.com 121 ซอย39 ถนนพระรามสอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


119

PRODUCT DESIGN

การออกแบบชุดจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อการท�ำงานและการท�ำความสะอาดของช่างตัดผม

ออกแบบชุดจัดเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือในการท�ำผมที่ค�ำนึงถึงลักษณะทางกายภาพและการเคลื่อนไหวของช่างท�ำผม รวมถึงอุปกรณ์รองรับและจัดเก็บเศษผมที่ช่วยให้พื้นสะอาดได้ขณะให้บริการ The Design of Hairdressers Storing Unit of Tools and Equipments

The hairdressers storing unit of salon tools and equipments is designed based on the consideration of physical needs and movements of the hairdresser. นางสาวกัญญุตา มิ่งลดาพร / Miss Kanyuta Mingladaporn 08-1843-8338 / b.bimwmw@hotmail.com 290 ซอยวิภาวดี-รังสิต 42 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

04510102


120

PRODUCT DESIGN

การออกแบบชุดจ�ำหน่ายไอศครีมรูปแบบใหม่ส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทางเลือกใหม่ส�ำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจไอศครีมและมองหาความแตกต่าง Ice circus คือร้านไอศครีมที่มีจุดเด่นที่การ ขายประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า ด้วยการเลือกตักไอศครีมและท็อปปิ้งด้วยตนเอง New Style Ice Cream Selling Set Design for SME Business

This product offers a fresh alternative for those who want to start running ice-cream business and look for something unconventional.

04510103

นางสาวเกวลิน ศักดิ์สยามกุล / Miss Kevalin Saksiamkul 08-0907-7144 / lanlaliuliu.dec@gmail.com 77/147 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220


121

PRODUCT DESIGN

การออกแบบระบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการท�ำงานส�ำหรับที่พักอาศัยกึ่งส�ำนักงาน

ปัจจุบันพบว่าส�ำนักงานมักปรากอยู่ในโฮมออฟฟิศเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีแนวคิดที่จะสร้างระบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการท�ำงาน ส�ำหรับโฮมออฟฟิศที่สามารถจัดวางได้หลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และรูปแบบพื้นที่ที่แตกต่างกัน The Design of System Furniture Unit for Working Area within Home Office Space

There are a large number of home offices nowadays. The idea of this product is to create a system of furniture that can be placed in a variety of formats, in order to serve different needs and positions.

นายคณิน ฉันทวิเชียร / Mr.Kanin Chantavichian 08-6655-8148 / kanin.pn@gmail.com 99/218 ซอยรามอินทรา14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

04510104


122

PRODUCT DESIGN

การออกแบบผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเสื้อผ้านอกสถานที่ส�ำหรับออกกองถ่าย

ออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์เปลี่ยนเสื้อผ้านอกสถานที่ส�ำหรับออกกองถ่าย ออกแบบเพื่อให้สามารถใช้ได้ในสถานที่ต่างๆ โดยมีการใช้โครงสร้างการประกอบใช้งานที่มั่นคง Portable Dress-up Unit Design for Actors/Actresses and Film Production Crew

This portable dress-up unit can be used outdoor by film production crew, actors and actresses. With efficient structure, it can be used in various places and situations.

04510105

นางสาวจุฑารส พุ่มดอกไม้ / Miss Chutaros Phumdokmai 02-392-6863 / ohmi_k@hotmail.com 593/2 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


123

PRODUCT DESIGN

การออกแบบชุดของเล่นโดยใช้หลักการ เรื่องแรงเสียดทาน คาน รอก ส�ำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ออกแบบของเล่นต่อประกอบโดยใช้หลักการของ คาน รอก และแรงเสียดทาน เพื่อให้เด็กๆได้ใช้จินตนาการในการเล่นไป พร้อมกับความเข้าใจในหลักการท�ำงานของ คาน รอกและแรงเสียดทาน Toy Set Design Based on the Principle of Friction, Hoist and Beams

The toy set is designed on the basis of the beams, hoist and friction. When playing, students will be able to understand the fundamental principle and their creativity will be triggered. นางสาวณัฐฐิญา สินค้า / Miss Nuttiya Sinka 08-1174-2027 / aae.com@hotmail.com 131/243 ซอยนวลจันทร์ 64 ถนนนวลจันทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตคลองกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

04510106


124

PRODUCT DESIGN

การออกแบบชุดของเล่นไม้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการฝึกสะกดและจดจ�ำค�ำศัพท์ภาษาไทยส�ำหรับเด็กอนุบาล 1-3 ของเล่นเพื่อการเรียนรู้เรื่องการฝึกสะกดค�ำและจดจ�ำค�ำศัพท์ภาษาไทยส�ำหรับเด็กชั้นอนุบาล เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดอย่างเป็นระบบและเสริมความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกันในขณะเล่น

Designing Wooden Toy Kit for Kindergarten Kids for Educational Promotion of Thai Word Spelling and Vocabulary

This wooden toy kit assist the kindergarten kids to learn Thai word spelling and memorize Thai words. While playing, the kit also facilitates the improvement of systematic thinking skill as well as creativity.

04510109

นางสาวทิพรดี น�ำไพศาล / Miss Tipradee Numpaisal 08-6921-2656 / SAINT_NUMON@hotmail.com 155 ซอยสุทธภักติ ถนนยันตรกิจโกศล ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000


125

PRODUCT DESIGN

การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ส�ำหรับห้องที่มีพื้นที่จ�ำกัด

เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส�ำหรับห้องที่มีพื้นที่จ�ำกัด มีการใช้งานหลายๆอย่างภายใน unit นั้น ท�ำให้ผู้ใช้ที่อยู่ในห้องไม่เบื่อ เพราะขยับ – เคลื่อนย้าย ทุกอย่างได้ Furniture Design for Room with Limited Space

The product is a versatile furniture unit for room with limited space, which includes several uses within one. The user will not be fed up with the same piece of furniture as it can be moved and altered. นายธวัช ภู่ศิริไพบูลย์ / Mr.Tawat Pusiripaiboon 02-575-1969 / iq180_555@hotmail.com 20/479 ถนนประชาชื่น ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

04510110


126

PRODUCT DESIGN

การออกแบบชุดจัดเก็บพกพาอุปกรณ์ศิลปะส�ำหรับการวาดสีน�้ำในรูปแบบภายนอกสถานที่

เพื่อความสะดวกในการวาดสีน�้ำนอกสถานที่ ความกะทัดรัดและสะดวกสบายและความสวยงาม จึงเป็นปัจจัยในการออกแบบนี้ โดยการเลือกพกพาชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม Designing Portable, Multifunctional Artists Watercolour Tool Kit for Outdoor Use

For the convenience of outdoor watercolour painting, the product is designed to be compact, appropriate and appealing. User can choose particular pieces of watercolour tools to carry as desire.

04510112

นายธีรวัต พุทธวรชัย / Mr. Teerawat Puttavorrachai 08-7800-2655 / minkpooh@hotmail.com 163 หมู่บ้านเทพธานี ซอย 7 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 62 แยก 6 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250


127

PRODUCT DESIGN

การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างเพื่อตกแต่งห้องพักในโรงแรมด้วยวัสดุที่น�ำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของเกาะสมุย

ผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างที่น�ำความเป็นเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของเกาะสมุยมาใช้ โดยเลือกใช้วัสดุท้องถิ่นเป็นไม้มะพร้าว และน�ำกลไกการขยับของตัวละครหนังตะลุงมาใช้ ที่สามารถสร้างรูปแบบใหม่ไปตามการตกแต่งของโรงแรมในเกาะสมุยได้ Lighting Design for Hotel Decoration using Materials to Represent the Identity of Samui Island

These lighting products attempt to bring the sense of identity of Samui Island. Coconut wood, which is an ample local material, and particular mechanism bringing about movements of Nang Talung shadow. นายธีรศักดิ์ แซ่ตั่น / Mr.Teerasak Saetan 08-9475-5119 / Teerasakseatan887@hotmail.com 387/137 หมู่บ้านวังเพชร ถนนดอนนก ต�ำบลมะขามเตี้ยอ�ำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000

04510113


128

PRODUCT DESIGN

การออกแบบเก้าอี้พักผ่อนเพื่อคนชรา

เก้าอี้ที่ดี ตอบสนองการใช้งานโดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาสุขภาพ เก้าอี้ที่ดี ได้ตอบแทนผู้มีพระคุณ ให้สบายและผ่อนคลาย The Design of Relaxing Chair for the Elderly

A good chair must satisfy the needs of the elderly, without worries on their health problems. A good chair must convey comfort and relaxation for the elderly

04510115

นายนิธิ ปลูกวงศ์พานิช / Mr. Niti Plookvongpanit 08-1613-1228 / p_ow@hotmail.com 92/196 ถนนวงแหวนรอบกลาง ต�ำบลสันทรายน้อย อ�ำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50210


129

PRODUCT DESIGN

การออกแบบชุดอุปกรณ์ประกอบอาหารเพื่อการเช่ายืม ส�ำหรับลานกางเต้นท์บริเวณ สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

ชุดอุปกรณ์ประกอบอาหารที่ จัดเก็บเป็นชุดในรูปแบบการเช่ายืม ส�ำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปบริเวณลานกางเต้นท์ของสถานที่ท่องเที่ยว ตามธรรมชาติ ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยเตาที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่าน อุปกรณ์เครื่องครัวและอุปกรณ์ในการรับประทาน ส�ำหรับ 2 - 4 ที่ The Design of Rental Cooking Unit to be Used in Natural Attractions.

To design a rental cooking unit, the project aims at the diverse activities of general tourists occupying the tent area in any natural attraction. The kit includes a charcoal stove, utensils and other essential items for 2 – 4 person. นางสาวนิศากานต์ พรมธาดา / Miss Nisakan Promtada 08-3607-2928 / Sister_new@hotmail.com 106/311 ซอย 78 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

04510116


130

PRODUCT DESIGN

การออกแบบผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส�ำหรับเด็กปฐมวัยโดยแสง ยูวี-ซี

ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเพื่อสุขอนามัยและปลอดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้รังสี ยูวี- ซี เพื่อป้องกันการสะสมของสิ่ง แปลกปลอม ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของปฐมวัย Sanitary Product Equipped with the Utilisation of UV – C Radiation for Preschoolers

Utilising UV – C Radiation to prevent the accumulation of bacteria that may potentially affect preschooler children, the product is to be used in nursery for cleaning apparatuses and household objects.

04510120

นายพิชญ์สรรค์ บูรณภิญโญ / Mr. Phitsun Buranapinyo 02-887-4443 / bom.joker@gmail.com 2/108 ซฮยนพรัตน์ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170


131

PRODUCT DESIGN

การออกแบบยานพาหนะทางน�้ำส�ำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เข้าถึงยาก

ยานพาหนะทางน�้ำที่มีน�้ำหนักเบาลดขนาดพื้นที่ล�ำเลียงด้วยการพับ ส�ำหรับการน�ำพาเข้าพื้นที่ประสบภัยได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการล�ำเลียงและช่วยเหรือผู้ประสบภัย Water Vehicle for Flood Rescue in Unreachable Areas

Designed to be compact and lightweight, this water vehicle can be stored and delivered by folding, in order to assist the rescue team to reach flood area more easily. นายภุชงค์ คหสุวรรณ / Mr. Puchong Khahasuwan 08-9828-7899 / Puchong.kw@hotmail.com 77/1047 ซอยสายไหม 34 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

04510123


132

PRODUCT DESIGN

การออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ส�ำหรับดูแลรักษาและท�ำความสะอาดแมวป่วยในที่พักอาศัย

เนื่องจากแมวป่วยมีความต้องการในการดูแลรักษามากกว่าแมวปกติ จึงเป็นแนวคิดในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนรองรับ และอุปกรณ์ช่วยในการป้อนยาและท�ำความสะอาดแมวป่วย รวมถึงพื้นที่เก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการใช้งาน Product set for protect and clean for cat at housing

The concept of this product is based on the fact that unhealthy cats are in need of more nursing and care, compared to healthy ones. With easy-to-use equipments and storage included in the product.

04510126

นางสาวเยาวรินทร์ วิเศษธาร / Mr. Yaowarin Visettan 02-224-4609 / p_bavardrin@hotmail.com 41 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


133

PRODUCT DESIGN

การออกแบบที่จัดแสดงสินค้าจากการพัฒนาชุมชนกรณีศึกษา ตราสินค้า “ ภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา “ ผลิตภัณฑ์ในการจัดแสดงสินค้าที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าตามแนวคิดของโครงการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆได้ Display Design for Merchandising Goods from Rural Development Projects

With the concept of modularity, the mobile display can be built up to be an elegant showcase to elevate the image of PatPat retail goods, from ordinary to prestige.

นางสาวรตวรรณ ธนาด�ำรงศักดิ์ / Miss Ratawan Tanadumrongsak 02-954-6601-2, 02-9547441 / gooe_g@hotmail.com 51/67 ซอยชินเขต 2/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตทุ่งสองห้อง แขวงหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

04510127


134

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดแมวส�ำหรับใช้ในที่พักอาศัย

ผลิตภัณฑ์เพื่อการอาบน�้ำแมวภายในที่พักอาศัย ที่ค�ำนึงถึงตัวผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง โดยสามารถปรับใช้ได้กับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ และปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ส่วนตัวของแมวหลังการใช้งานได้ The Design of Cat Bathing and Grooming Unit for Residential Use

This cat bathing and grooming unit is designed for a user and his/her beloved pet(s) to be used at home. For cat bathing, it provides flexibility in term of space using and also function as a shelter. 04510128

นางสาวรินรดา อนุวัฒน์มงคล / Miss Rinrada Anuwatmongkol 08-3791-5077 / rinrada128@gmail.com 69/397 ซอยแผ่นดินทอง 41 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000


135

PRODUCT DESIGN

การออกแบบชุดผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองส�ำหรับเด็ก 4-7 ปี

ความทรงจ�ำในวัยเด็กเมื่อเราเริ่มค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ที่นอกเหนือจากมนุษย์ สู่การริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อความสนุกสนาน โดยผ่านความสัมพันธ์ของร่างกายและสมอง ด้วยการเรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำ เพื่อการเล่นอย่างสนุกสนาน The Design of Play Set that Improves Physical and Intellectual Development for Children

The product focuses on bringing back amazing memories of childhood, such as when we began to discover other kinds of creatures and it made up the fantasy for play and joy. นางสาวนิชาพัฒน์ ภัคนันท์โชติวัตร / Miss Nichaphat Pakananchotiwat 08-087-0480 / vinzenvan@gmail.com 334 หมู่ 13 ถนนจันทบุรี - สระแก้ว ต�ำบลทับช้าง อ�ำเภอสอยดาว จันทบุรี 22180

04510129


136

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบชุดรับประทานอาหารส�ำหรับผู้พิการางสายตาระยะแรก

เมื่อสายตาเริ่มมองเห็นน้อยลง สิ่งที่น้อยลงตามมาคือความมั่นใจ รูปทรงของงานจึงเอื้อแก้การใช้ประสาทสัมผัสอื่นเข้ามา ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรับประทานอาหาร ที่เป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำรงอยู่ Tableware Set Design for Recently-blind or Partially-blind Person

When eyes begin to see less, what follows is the person begins to lack confidence. Shape of tableware set thus contributes to the use of other senses, in order to help boost confidence when dining. 04510131

นายวิทยา ทรัพย์เกิด / Mr. Witt aya Subkerd 08-16130624 / Wittayaya131@gmail.com 19/1 หมู่ 11 ต�ำบลบ้านกุ่ม อ�ำเภอเมือง เพชรบุรี 76000


137

PRODUCT DESIGN

โครงการการออกแบบ โต๊ะเครื่องมือส�ำหรับขึ้นตัวเรือน เครื่องประดับขนาดเล็ก

โต๊ะเครื่องมือส�ำหรับใช้ในการขึ้นตัวเรือนเครื่องประดับ เพื่อลดการสิ้นเปลืองของเศษวัสดุที่มีค่ามีพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ ในขณะท�ำงานให้สะดวกในการใช้งานและตอบสนองทางกายภาพในการท�ำงานของตัวผู้ใช้ Designing Workstation for Making Small-size Precious Jewelry

This working bench is fundamentally for working initially on the bodies of a jewelry pieces.The product also emphasizes the prevention of precious material loss, the provision of storage for tools. นายวิศรุต์ โรจน์รัชดากร / Mr. Witsarut Rojratchardakorn 08-0333-0308 / porch_273@hotmail.com 586-588 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา 30000

04510132


138

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบของชุดของเล่นเสริมสร้างสุขภาพส�ำหรับผู้สูงวัย

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกแบบเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตของผู้สูงอายุโดยสนับสนุนให้มีการบริหารกล้ามเนื้อให้คงอยู่ในสภาพที่ เหมาะสม พร้อมไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินของใช้งานผลิตภัณฑ์ Toys Design Project For Aged People to Improve Their Healthcare.

Designed in response to the elderly people’s lifestyle, this set of products helps maintain their muscle in a well-balanced condition while they can have fun playing with the products. 04510133

นางสาวศุภนุช ปูนบัณฑิตย์กุล / Miss Suphanuch Poonbunditkul 08-1721-8187 / Need.o@hotmail.com 502 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 ภนน สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


139

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบเก้าอี้ท�ำงาน บริหารและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

เก้าอี้ท�ำงานนี้มีจุดประสงค์หลักในการช่วยผ่อนคลาย และบ�ำบัดอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ (ภาวะ Office Syndrome) ที่เกิดขึ้นจริงกับพนักงานบริษัท โดยการน�ำกายบริหารมาประยุกต์ใช้ The Design of Working Chair for Muscle Exercise and Relaxation

Desing by doing. This office chair is built on a purpose to relax and assuage muscle disorder from Office Syndrome, which literally happens to office workers. The chair functions to the body exercise. นางสาวสุพิชชา ศรีสมบูรณ์ / Miss Supischa Srisomboon 08-9478-5032 / kadgroove@hotmail.com 42/231 ซอยทานสัมฤทธิ์ ถนนติวานนท์ ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000

04510134


140

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบรถเข็นขายอาหารปิ้ง, ย่างและอาหารทอด

รถเข็นขายอาหารที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ขายได้ทั้งอาหารปิ้ง,ย่างและอาหารทอด เพื่อตอบสนองการใช้งาน การขยายพื้นที่ในการขายและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับรถเข็นขายอาหาร The Design of Vending Cart for Grilled and Fried Street Food.

This vending cart is so flexible in use that the street vendor is able to sell both grilled and fried food at the same time. The expected result of using this cart is to include an increase in sales. 04510135

นายสุรเชษฐ สว่างรุ่งโรจน์ชัย / Mr. Surachet Sawangrungrotchai 08-3160-9164 / Surachet.sa@hotmail.com 280/9 ต�ำบลบ้านแพ้ว อ�ำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120


141

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบหน่วยซ่อมบ�ำรุงจักรยานเพื่อการใช้งานสาธารณะ

ออกแบบเพื่อติดตั้งในเส้นทางจักรยานต่างๆ ประกอบด้วยส่วนซ่อมบ�ำรุงส่วนจอดจักรยานและส่วนนั่งพัก โดยตัวผลิตภัณฑ์สามารถแยกใช้แต่ละชิ้นได้ตามความต้องการของแต่ละสถานที่ The Design of Bicycle Maintenance Station for Public Use

Designed for installing in most bicycle routes, the station includes maintenance, parking and resting bench sections. Each part can be appropriately separated to serve different locations. นายอาสา วุฒิคะโร / Mr. Arsa Wuthikaro 08-9478-5032 / kadgroove@hotmail.com 202 ซอยพิบูลวัฒนา 1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

04510136


142

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยขนย้ายสุนัขในพื้นที่อุทกภัย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการขนย้ายสุนัขออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยออกแบบให้สามารถใช้ได้กับสุนัข ขนาดกลางและขนาดใหญ่ และสามารถควบคุมสุนัขให้อยู่นิ่งเพื่อง่ายต่อการขนย้าย Product Design that Facilitate the Relocation of Dogs in Flood Areas.

Designed for medium-size and large-size dogs, the product helps migrate dogs from flood areas. While in use, it directs the dog to stay in a still posture for effortless handling. 04500108

นายชวิศ บุญยวัฒน์ / Mr.Chavis Boonyawat 08-5234-2355 / Boonyawat191@hotmail.com 57/11 หมู่ 4 ชอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน เขตลาดพร้าว แขวงจรเข้บัว กรุงเทพฯ 10230


143

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบอุปกรณ์ส�ำหรับห่อมะม่วง

การห่อเป็นการเพิ่มราคามะม่วงให้สูงขึ้นปลอดจากโรคแมลงต่างๆ ปลอดภัยผู้บริโภคจากสารเคมี และลดการเสี่ยงอันตรายต่อการปีนต้นห่อ ส�ำหรับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงที่ผลิตเพื่อส่งออก Mango Wrapping Equipment Design

To increase the selling price, mangoes should be wrapped in order to prevent damage from insect pests, avoid contamination from chemicals. The product is especially designed for export mango. นางสาวชุติมา แย้มนาม / Miss Chutima Yaemnam 08-6178-8570 / Chutima_yaemnam@hotmail.com 158 หมู่ 2 ต�ำบลอ�ำแพง อ�ำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

04500109


144

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นชุดโต๊ะและเตียงนอนในห้องพักที่มีพื้นที่จ�ำกัด ผลผลิตของการรวบรวมประโยชน์จากสิ่งของเดิมๆให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่ตอบสนองการใช้ชีวิตตามยุคสมัย

The Design of Convertible Furniture with Dual Function of a Desk and a Bed for Compact Space

Unordinary for ordinary way of life. 04500111

นายตวงชัย จารุภุมมิก / Mr.ToungchaiJaruphummikha 08-5346-0582 / Grape—vine@msn.com 142 ชอยเตรอกการเคหะตึก 7 ถนนสุขาภิบาล 2 เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น กรุงเทพฯ 10240


145

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบชุดของเล่นแป้งโดว์ที่ใช้แนวคิดจากขนมไทยส�ำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี

ชุดของเล่นแป้งโดว์เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักขนมไทย ได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น ในชุดของเล่นประกอบด้วยอุปกรณ์ ผสมแป้งโดว์สีต่างๆที่สามารถท�ำได้ด้วยตัวเอง และอุปกรณ์ขึ้นรูปขนมไทย 13 ชนิด Designing Thai Dessert Play Dough Set for 7-9 Years Children

Thai dessert play dough set is designed to underpin children’s knowledge on Thai desserts and further understanding of Thai culture. Children will be able to mix dough and play with dessert moulds. นางสาวธิสิรี สอาดอาวุธ / Miss Thisiree Sa-ardavut 08-6574-2947 / nudumm@hotmail.com 27 ซอยพิบูลวัฒนา 6 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 14000

04500115


146

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบตู้โชว์และบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับที่ใช้ในพิธีหมั้นและพิธีมงคลสมรส

ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับเครื่องประดับในพิธีหมั้นและพิธีมงคลสมรส ให้มีความน่าสนใจโดดเด่นและเพิ่มคุณค่าให้กับเครื่อง ประดับด้วยบรรจุภัณฑ์ โดยที่ตู้โชว์จะช่วยส่งเสริมการขายให้กับเครื่องประดับ

Designing Showcase and Package for Jewellery Specially Used in Engagement and Wedding Ceremonies.

The project aims to boost the impression of jewellery pieces in engagement and wedding ceremonies. The packages help add the value to the jewellery pieces by making them more outstanding. 04500129

นางสาวศิริกาญจน์ เปี่ยมสุขใส / Miss Sirikarn Peamsuksai 08-7415-8852 / ked_pss@hotmail.com 8 ชอยอินทปัจ 11 ถนนเพชรเกษม 69 เขตบางแค แขวงหลักสอง กรุงเทพฯ 10160


147

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบเปลนอนเด็กที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรถเด็กเล่น

สามารถปรับเปลี่ยนเป็นรถเด็กเล่นนี้ออกแบบเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของเปลนอนเด็กให้มากขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนไปเป็นรถ เด็กเล่น 3 ล้อทั้งนี้เพื่อประหยัดทรัพยากรที่น�ำมาใช้ในการผลิต โดยให้ชิ้นส่วนสามารถใช้ร่วมกันได้ Baby Cot Design that can be Converted to a Children Tricycle

It functions as a cradle at the beginning, and later can be transformed to tricycle. By doing so, the product helps save resources for production because parts can be shared between two products. นางสาวอัญชลี บุญเถื่อน / Miss Anchalee Boonthuan 08-6516-9202 / anchalee.bt@gmail.com 746 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

04500134


148

PRODUCT DESIGN

โครงการออกแบบสกูตเตอร์ขาไถที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเป็นจักรยาน

งานออกแบบพาหนะขนาดเล็กที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานจากสกูตเตอร์เป็นจักรยาน ให้มีการใช้งานที่เหมาะสมกับการใช้งานใน เขตชุมชนเมือง เป็นพาหนะที่พกพาได้ และยังช่วยในการออกก�ำลังกาย และเป็นเครื่องเล่นได้อีกด้วย Kick Scooter Design that Can Be Transformed to Bicycle

This creation of mini vehicle is able to transform from kick scooter to bicycle and easily moved. Not only it can be used an exercise gadget, but also can be a plaything. It’s suited for city life. 04490087

นายชินาธิป ภูวพิทักษ์ / Mr.Chinathip Phuvapitak 08-0445-9198 / retro_id@hotmail.com 51 ชอยอุดมสุข26 ถนนสุขุมวิท103 เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพฯ 10260


PRODUCT DESIGN

149


150

APPLIED ART STUDIES


APPLIED ART STUDIES

ประยุกตศิลปศึกษา APPLIED ART STUDIES

151


152

APPLIED ART STUDIES

จิตใต้ส�ำนึก

สภาวะของจิตใจของคนที่มีแรงผลักดันบางอย่างก่อเป็นอารมณ์ในแต่ละช่วงขณะจิตที่ลื่นไหลไป ตามสภาพของสภาวะจิตใจที่ก่อตัวกันจนเกิดมโนภาพพื้นผิวความรู้สึก My Deepest Subconscious

The touch of scent State of my mind which is driven some of emotion to flow the emotions as well as formation of a surface conception.

04510137

นางสาวกิตติธร เกษมกิจวัฒนา / Miss Kittitorn Kasemkitwatana 08-1572-3892 / Gift.dude@gmail.com 347/4 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


153

APPLIED ART STUDIES

โฮม สวีท โฮม

บ้านเป็นสถานที่แห่งความรักและความอบอุ่น

Home Sweet Home

Home is a place filled with love and warmth. นางสาวกุศลิน ลออวรรณากร / Miss Kusalin Laorwannagron 08-6762-6256 / beaut_295@hotmail.com 225/69 ซอยเศรษฐกิจ-เอกวัฒนา ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

04510138


154

APPLIED ART STUDIES

หมาเหงา

สื่อให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขตระหนักถึงการเอาใจใส่สุนัขที่น่ารัก แม้เมื่อโตขึ้นมาจะไม่เหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้เป็น เจ้านายมันแล้ว โปรดอย่าตัดหางปล่อยวัดผู้ที่รักและซื่อสัตย์ที่สุดเลย Lonely Dog

To tells all dog owners to realize that responsible dog ownership means more than adoring their dogs.

04510139

นางสาวคคนานต์ ขวัญบุญจันทร์ / Miss Kakanan Kwanboonjan 08-7414-9053 / deerkanan@gmail.com 663/26 ซอย18 ถนนบรมไตรโลกนารถ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง พิษณุโลก 65000


155

APPLIED ART STUDIES

ความลึกลับของธรรมชาติ

ความลึกลับของธรรมชาติ แสดงออกถึงความคลุมเครือ ซ่อนเร้น และไม่ชัดเจน The Mystery of Nature

The mysteries of nature. Expression of potentially ambiguous and unclear. นางสาวจิราภรณ์ พิชัย / Miss Jiraporn Pichai 08-0044-9377 / maiiiiiiiiiiiii@hotmail.com 75 ซอยเกษตรสิน ถนนเหนือวัง ต�ำบลล�ำพยา อ�ำเภอเมือง นครปฐม 73000

04510140


156

APPLIED ART STUDIES

พื้นที่ส่วนตัวในจินตนาการของข้าพเจ้า

เป็นพื้นที่ในอุดมคติหรือจินตนาการของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นเอง เพื่อหลุดพ้นจากกรอบและกฎเกณฑ์จากพื้นที่ใน ความเป็นจริง My Space

Is an ideal or fantasy I created my own. To break out of rules, in fact.

04510141

นายเจน สงคราม / Mr. Jane Songkram 08-4408-2502 / enable.studio@gmail.com 172 ต�ำบลโคกยาง อ�ำเภอปราสาท สุรินทร์ 32140


157

APPLIED ART STUDIES

รอยแผลของกาลเวลา

อดีตที่ผ่านเลย...กลายเป็นความทรงจ�ำ แต่ความทรงจ�ำบางอย่าง เป็นเพียงสิ่งที่อยากทิ้งมันไว้ให้ไกลแสนไกล Time’s Scar

The former became a memory, but some of them is just what I wanted to leave it far away. นายชาคร หิรัญศุภโชติ / Mr. Chakorn Hiransupachote 08-4693-7474 / cepheid@hotmail.com

04510142


158

APPLIED ART STUDIES

ความรุ่งเรืองที่ร่วงโรย

ธรรมชาติคือลมหายใจที่อ่อนแรง เป็นไปเพราะการกระท�ำที่ขาดความพอดี

Graceful Moves on The Burning World

Mother Nature is breathing wearily since human action destroys her balance.

04510143

นายชานนท์ เสือสูงเนิน / Miss Chanon Suasungnern 08-5098-4899 / chonnalisa@gmail.com 48 ต�ำบลโคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140


159

APPLIED ART STUDIES

ลึกลงไปใน….ดิน

เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท�ำให้โลกก้าวหน้าพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ธรรมชาติของการใช้ ชีวิตของสัตว์นั้นเปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าขอน�ำเสนอชีวิตของสิ่งมีชีวิตใต้ดินหลังจากที่มีการกลายพันธุ์ไปแล้ว Deep in . . . .

Not only the Science Technology developed our earth goes forward. I desire to present the Living of underground animal after they were mutating from the science technology. นางสาวณัฐาภรณ์ อุดมชัยฤทธิ์ / Miss Nattaporn Udomchairit 08-5994-4324 / bises.chibimako@msn.com 14/21-23 ซอยเซนหลุยส์ 3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

04510144


160

APPLIED ART STUDIES

กลไกที่มองไม่เห็น

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้มาจากเรื่องความสมดุลของธรรมชาติ เมื่อธรรมชาติได้ถูกท�ำลายหรือเกิดการ เสียสมดุล ธรรมชาติก็จะสามารถสร้างสมดุลขึ้นมาใหม่ ด้วยกลไกบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า Tree of Life

The nature can rehabilitate when it destroyed.textile art thesis creation to show the sensation of the impression between the nature and I by many color of fabric that sewing into an abstract.

04510145

นางสาวณิชา เธียรทนุกิจ / Miss Nicha Thiantanukij 08-9455-2937 / t_nicha@hotmail.com 69-69/1 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


161

APPLIED ART STUDIES

หวานเย็น

รักเราหวานเย็นดั่งไอศกรีม

Something…Sweet

Our love is sweet as an ice-cream. นายดิศรณ์ ศรียะวงษ์ / Mr. Disorn Sriyawornge 08-3546-0553 / Juliat_40@hotmail.com 45/62 ซอย17/5 ถนนนวมินทร์24 แขวงบึงกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

04510146


162

APPLIED ART STUDIES

พื้นที่แห่งความสุข

ข้าพเจ้าต้องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย เร่งรีบ มีแต่การแข่งขัน เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ส่วนตัวที่มีความเงียบสงบ และดื่มด�่ำกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา Space of Happiness

Nowadays, we are living in busy and complicated society. So I want to escape to a private space that full of nature. And live happily without worrying.

04510147

นายธนะ ธนพรรพี / Mr. Thana Thanapornrapee 08-9791-6566 / ohjaeae@gmail.com 143 หมู่5 ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอบ้านนา นครนายก 26110


163

APPLIED ART STUDIES

เวลา

ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งต่อผ่านทางกาลเวลา The Time

The fluctuation of feeling that sends through the time. นายธรรศ แดงกุล / Mr. Tass Dangkhun 08-4956-3747 / fat_roof@yahoo.com 39/999 อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี

04510148


164

APPLIED ART STUDIES

แรงปรารถนาทางเพศ

ความต้องการทางเพศมีบทบาทส�ำคัญมากในธรรมชาติ มันเกิดขึ้นจากความหลงใหลกับรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส ที่ท�ำให้ เรามีความรู้สึกนุ่มนวลและอ่อนหวาน ที่ต้องการตอบสนองทางร่างกายและจิตใจของเรา Corporate Design for “Passa”

Sexual desire plays a very important role in nature. It arises from the obsession with the images, taste, smell, sound, and touch that fulfill our physical and mental need.

04510149

นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์ / Mr. Theerawat Chanstamp 08-7217-7029 / chia_noy@hotmail.com 36/12 ต�ำบลเขาหลวง อ�ำเภอวังสะพุง เลย 42130


165

APPLIED ART STUDIES

กลลวง

กล่าวถึงสังคมบางสังคม เช่น สังคมในที่เที่ยวตอนกลางคืน ที่ภาพลักษณ์ภายนอกดูสวยงาม สนุกสนาน น่าดึงดูด แต่ได้ เข้าไปสัมผัส คนในสังคมก็จะมีความไม่จริงใจต่อกัน เหมือนใส่หน้ากากเข้าหากัน Insincere

In a certain society, which outside looks so fascinating. It’s amused and amazed you somehow, but actually if you really go down deep, people in the society are insincere. นางสาวนฤมล ถวิลิถิรกุล / Miss Narumon Thavilthirakul 08-6053-1241 / kiki_bananarz@hotmail.com 114/51 หมู่บ้านลัดดารมย์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000

04510150


166

APPLIED ART STUDIES

ความอ่อนโยนของหญิงสาวในห้วงค�ำนึงของข้าพเจ้า ความอ่อนโยนที่แสนงดงาม และเปล่งประกายไปชั่วนิรันดร์

The Tenderness of Lady In My Mind

The tenderness that is beautiful and shining forever.

04510151

นายบุญชาติ บุญชูสนอง / Mr. Boonchat Boonchusanong 08-9772-5555 / good.tt@hotmail.com 212/29 ซอยลาดพร้าว10 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


167

APPLIED ART STUDIES

พื้นที่ของความทรงจ�ำ บันทึกความทรงจ�ำ…ในพื้นที่ของฉัน…ในโลกของฉัน Nostalgia

Memoirs, In my space, In my world. นางสาวปฏิมา มินหะรีสุไรมาน / Miss Patima Minhareesuraiman 08-6973-9770 / barium_yolenn@hotmail.com 46/5 หมู่9 ซอยสุภาพงษ์4 ถนนสุขาภิบาล3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

04510153


168

APPLIED ART STUDIES

เม้าท์มอย

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอาศัยรวมกันเป็นหมู่เหล่า และมีการติดต่อสัมพันธ์กัน ยิ่งมากคนก็มากความ น�ำไปสู่ การสรรเสริญ นินทา ซึ่งเป็นโลกธรรมที่ทุกชีวิตต้องพบเจอ Gossip

04510155

นางสาวปัญชนิตย์ วงศ์เศรษฐภูษิต / Miss Panchanit Wongsettapusit 08-7564-5984 / panjanud_m@hotmail.com 300/20 ถนนสีหราชเดโชชัย ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง พิษณุโลก 65000


169

APPLIED ART STUDIES

อารมณ์

สภาวะความสะเทือนใจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น�้ำท่วม Feeling

The mental shock that occurred due to the flooding. นางสาวปิติพร สุขศรี / Miss Pitiporn Nitikarnpisit 08-7166-2716 / t03vaiii_tvxq@hotmail.com 226/29 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

04510156


170

APPLIED ART STUDIES

วิมานสมุทรในจินตนาการของฉัน

ความคิดถึงบริบทของบ้านเกิดที่ให้อารมณ์ของความอบอุ่น การพึ่งพาอาศัย จึงแสดงออกผ่านทางประติมากรรมสื่อผสมวิมาน สมุทรในจินตนาการของฉัน Viman Samut in My Imagination

When I think about the home town ,it makes me feel warm and would like to present my feeling through the sculpture.

04510157

นางสาวภรณี ไตรทองอยู่ / Miss Poranee Traithongyoo 08-6977-5247/ tokyo_underground4@hotmail.com 9/009 ลุมพินีเพรสสาทร ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


171

APPLIED ART STUDIES

สัญชาตญาณ

สัญชาตญาณจากเบื้องลึกของธรรมชาติ ที่ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน Instinct

Instinct from the depth of nature that appears suddenly. นายภูรี มีเนตรี / Mr. Phuree Meenettri 09-0625-3613 / naoi_vc@hotmail.com 1970/205 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

04510159


172

APPLIED ART STUDIES

การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ

ปัญหาความวุ่นวายที่ก�ำลังเกิดขึ้นในสังคม ท�ำให้ข้าพเจ้าอยากที่จะหนีจากสังคมแห่งความเป็นจริงนั้นไปสู่พื้นที่แห่ง จินตนาการของข้าพเจ้าที่ปราศจากปัญหาและความวุ่นวายที่ก�ำลังเกิดขึ้น Creature Living in My Imagination

04510160

นางสาวมนธิชา ดาราวรรณกุล / Miss Monthicha Darawankul 08-9055-1010 / colourful.07@hotmail.com 121 ซอยจันทน์28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120


173

APPLIED ART STUDIES

การต่อสู้กับสังคมวัตถุนิยม

ผู้คนในเมืองหลวงต่างใช้ชีวิตร่วมกับวัตถุนิยม เพื่อแสดงค่าของตัวเองผ่านวัตถุที่มีอยู่ บางคนต้องต่อสู้แลกหลายๆ สิ่ง กว่าที่จะได้ มาซึ่งสิ่งจอมปลอมนั้น ผมก็เช่นกัน Survive in A Materialism Society

People in the big city are living with materialism to express themselves through the value of existing objects, someone have to fight to get it … including me. นายมนัสพล ศิริพักตร์ / Mr. Manasphon Siripak 08-5392-1656 / mamajungs@gmail.com 45/1 ต�ำบลเกวียนหัก อ�ำเภอขลุง จันทบุรี 22110

04510161


174

APPLIED ART STUDIES

ความสุข ง่าย ง่าย

ความสุข เกิดง่าย หากมองเห็น

Simple Happiness

Happiness is easy to seek if you’ve seen it.

04510162

นางสาวมิ่งขวัญ วสุวัต / Miss Mingkwan Wasuwat 08-7588-5833 / mming.k@hotmail.com 71/41 ซอยปิ่นประภาคม ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000


175

APPLIED ART STUDIES

พลบค�่ำ

แสงสียามค�่ำคืนเป็นแสงที่มีชีวิตชีวาให้ความสนุกสนานและตื่นเต้น แต่ในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้าม มีความโดดเดี่ยวและเงียบเหงา Twilight

นางสาวเยาวรินทร์ ละอองทัพ / Miss Yaowarin Lahongtup 08-1703-3660 / Toon_okae@hotmail.com 9/15 ซอยพหลโยธิน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

04510163


176

APPLIED ART STUDIES

พลังสร้างสรรค์จากการเล่นในวัยเด็ก

การเล่นกับเพื่อน เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับเด็กช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อและสติปัญญาตลอดจนก่อให้เกิด การเรียนรู้ The Inspiration of Childhood

Playing with Friends is support a child’s growth of muscle and brain that makes them learning.

04510165

นางสาววรรณลิสา ขันธศักดิ์ / Miss Wanlisa Khunthasak 08-0584-9856 / ping_ka_pong@hotmail.com 1/436 ซอย88 ถนนรัตนาธิเบศร ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110


177

APPLIED ART STUDIES

สูญสลาย

ธรรมชาติมีเวลาสูญสลายของตัวมันเอง มนุษย์คือตัวเร่งเวลาให้สูญสลายเร็วกว่าที่ควร Dissolve

Nature has it’s own dissolve time but human make it sooner than it should be. นางสาววิวรรณดา วิธีจงเจริญ / Miss Wiwanda Witeejongjaroen 08-0589-1376 / vanda_2533@hotmail.com 28/2 ซอยร่วมพัฒนา3 แขวงท่าอิฐ เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120

04510168


178

APPLIED ART STUDIES

หนึ่งขณะ

ต่อเมื่อหยุดคิด..จึงได้รู้

One moment

Thoughts calm, the light comes.

04510169

นายวิษณุ ศิริวงศ์ศิลป์ / Mr. Visanu Sirivongsilp 08-6908-9910 / vidnu_pk@hotmail.com 106/5 ซอยสุขุมวิท22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


179

APPLIED ART STUDIES

ความทรงจ�ำปัจจุบัน

อดีตท�ำหน้าที่ของปัจจุบันเสมอ เพราะในเวลาที่เรานึกถึงอดีต หรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรานั้นเป็นห้วงเวลาปัจจุบัน เรา ไม่สามารถน�ำพาช่วงเวลาเหล่านั้นกลับมาได้ สิ่งที่ยังคงอยู่กับเรา คือ ความรู้สึกแห่งอดีตในปัจจุบันขณะที่เกิดซ�้ำไปไม่สิ้นสุด Lost in My Mind

The past acts like the present as always because when you conceive of the past is in a current time. You can’t bring those intervals back. The remain things are the feeling of the past in the current time. นางสาวศรุดา สวนสะอาด / Miss Saruda Suansaard 08-9998-3089 / ap.air@hotmail.com 7/144 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

04510170


180

APPLIED ART STUDIES

ลิ้นชักแห่งความทรงจ�ำ

มนุษย์เราก็เปรียบเสมือนกล่องใบหนึ่ง ที่มีลิ้นชักมากมาย บางชั้นก็เปิดออกได้ง่าย บางชั้นก็ถูกล็อคปิดตาย บางชั้นก็ซับซ้อน

The Drawers of Memories

Human is like a box. With many drawers. Sometime was opened easily. Sometime was locked. Sometime complicated.

04510171

นางสาวสร้อยศอ ศิลปสมศักดิ์ / Miss Soysor Sillapasomsak 08-6861-1947 / sulmareilmare@yahoo.com 180/2 หมู่ 3 ต�ำบลภูกระดึง อ�ำเภอภูกะดึง เลย 42180


181

APPLIED ART STUDIES

ความปรารถนา

ผลงานศิลปะสิ่งทอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความปรารถนาที่มีอยู่ในความรู้สึกของมนุษย์ ทั้งเพศชายและหญิงล้วนมีความรู้สึก อยากได้ อยากครอบครองและอยากลิ้มลองในความงดงามของเพศตรงข้าม Desire

This is a creation of textile art that based on a sense of humanity to have desire. Both males and females have a feeling that would want to own and occupy in the beauty of the opposite sex. นางสาวสัณห์จิรา วนะวนานนท์ / Miss Sanjira Wanawananont 08-1441-3717 / burberry_r_di@hotmail.com 227/28 ซอยนนทรี 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

04510172


182

APPLIED ART STUDIES

ห้วงอารมณ์ภายใต้ภาวะกดดัน

ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสับสน วุ่นวายของสังคมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์ก่อให้ เกิดเป็นห้วงอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัด ถูกบีบคั้นและกดดัน Chaos Crisis

The confused and chaotic circumstances of nowadays society affect people emotionally and psychologically, causing pressure and suffocation.

04510173

นางสาวสิรินาฏ ศิริสมบัติ / Miss Sirinart Sirisombat 08-6985-6423 / borbo.planet@hotmail.com 29/52 หมู่บ้านสรานนท์ ซอย6 ถนนติวานนท์ ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120


183

APPLIED ART STUDIES

ดินแดนในจินตนาการของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สร้างดินแดนที่แตกต่างออกจากโลกแห่งความจริง สถานที่ที่ไม่ยึดติดกับความเป็นจริงของโลกมนุษย์ ที่ที่ตัวละครทุกตัวสามารถมีชิวิตได้จริงตามจินตนาการของข้าพเจ้าเอง Imaginary World

นางสาวสุณิสา แรมชื่น / Miss Sunisa Ramcheun 08-0237-9136 / sweet.sweettt@hotmail.com 14 หมู่6 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน แขวงตลาดจินดา เขตสามพราน นครปฐม 73110

04510174


184

APPLIED ART STUDIES

ห้วงแห่งความสุข

ความสุขที่มาจากเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเรื่องความรัก การเรียน การงาน

Happy Time

The happiness from the balance in several things at the life such as love,education,work.

04510175

นายสุทธิพจน์ แสวงสุข / Mr. Sutthipoj Saweangsuk 08-5383-2327/ ohm_sleeper@hotmail.com 49/2 หมู่7 ต�ำบลธรรมศาลา อ�ำเภอเมือง นครปฐม 73000


185

APPLIED ART STUDIES

สุขส�ำราญบานตะไท

สุขอยู่ตรงนี้ ไม่ต้องไปหาไกล

On Top of The World

Happiness from now here. นางสาวสุวัลญา ศักดิ์สมบัติ / Miss Suwanya Saksombat 08-6764-6425 / suwanya.sand@gmail.com 36 หมู่1 ต�ำบลกระดังงา อ�ำเภอบางคนที สมุทรสงคราม 75120

04510176


186

APPLIED ART STUDIES

เหยื่อของสื่อ

การที่เรารับสื่อต่างๆ เข้ามาโดยไม่ผ่านการกลั่นกรอง ซึ่งสื่อเหล่านั้นมีสีสันและรูปลักษณ์ที่น่า ดึงดูด สุดท้ายแล้ว เรากลายเป็นหุ่นกระบอกให้มันย้อนกลับมาท�ำร้ายในที่สุด A Victim of Media

Because the media has fascinate appearance so if we do not screen or consider it, the media will make us like a marionette that it can control or destroy us in the worst case.

04510177

นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมผ่องใส / Miss Saowaluk Iampongsai 02-241-1107 / ha.muay@hotmail.com 1444/98 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300


187

APPLIED ART STUDIES

เปลี่ยนกาย

ในโลกปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์มีบทบาทกับสิ่งมีชีวิต การรวมกันของเหตุผลต่างๆ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ มนุษย์จึงต้องค้นหาต่อไปท่ามกลางค�ำถามมากมายที่เกิดขึ้น ว่าถูกต้องแล้วหรือไม่? Mutate

At the present moment that science has involve to the creature. A combination of reasons bring a new results. Humans need to search among the many questions that arise. That is correct or not? นายอิทธิ นิธิการพิสิษฐ / Mr. Itti Nitikarnpisit 08-3727-1794 / toolybox@gmail.com 307/1 ต�ำบลโตนด อ�ำเภอโนนสูง นครราชสีมา 30160

04510180


188

APPLIED ART STUDIES

ความสนุกสนาน และประทับใจจากความทรงจ�ำในวัยเด็ก

วัยเด็กของทุกๆ คนนั้น ล้วนแต่มีความทรงจ�ำที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะประสมไปด้วยความสุข สนุกสนานร่าเริงสดใสกับสิ่งรอบตัวต่างๆ อันเป็นความทรงจ�ำที่ดีและมีคุณค่าต่อการหวนให้นึกถึง Enjoyment and Impress from Childhood’s Memory

Everyone’s childhood have a different memories, but the most it include with happiness, enjoyment and cheerful the things around them. And it is a good memories and value to consider.

04500177

นางสาวมานิตา ธนสมบัติ / Miss Manita Thanasombut 08-5177-9979 / mii_zii_m@hotmail.com 39/1 หมู่5 ต�ำบลห้วยด้วน อ�ำเภอดอนตูม นครปฐม 73150


189

APPLIED ART STUDIES

สีและบรรยากาศ

เราเกิดมาพร้อมกับความทุกข์(ความจริง) ทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่งแต้มผันแปรตามอารมณ์นึกคิดขณะนั้น โดยหารู้ไม่ว่า เราเกิดจากจุดนั้น แต่เรามิอาจ..ดับและกลับสู่จุดเดิมได้ The Color and The Asmosphrer of The Mine

นายอัศวิน โสมนัส / Mr. Atsawin Sommanus 08-52133-886 / atsawin.s24@gmail.com 1/125 ซอยกันตนา ต�ำบลบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

04480138


190

CERAMICS


CERAMICS

เครื่องเคลือบดินเผา CERAMICS

191


192

CERAMICS

ความสุขของแม่ฉัน

จากความสุขของแม่ที่ได้ดูแลลูกทั้ง 3 คน ผ่านทางการท�ำอาหารที่ท่านรัก รวมถึงบรรยากาศของความสุข และความสนุกบนโต๊ะอาหารภายในบ้าน My Mom’s Happiness

Cooking for her daughters is happiness of my mom she puts all her love and care in it. Pictured the whole family is sitting there is one of the biggest happiness in our home.

04510181

นางสาวกนกพร สู่เสรีด�ำรง / Miss Kanokporn Susaereedumrong 08-9490-1170 / Squaremint@hotmail.com

222/2 ซอยรามค�ำแหง 166 ถนนรามค�ำแหง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


193

CERAMICS

การเคลื่อนไหวของหมึกยักษ์

ประติมากรรมชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความประทับใจในการเคลื่อนไหวของหมึกยักษ์ รูปทรงเส้นสาย ที่แสดงออกมาอย่างนุ่มนวล ลื่นไหล การพรางตัว เปลี่ยนสีที่เป็นเอกลักษณ์จนเกิดเป็นความงาม Movement of Octopus

The ceramic sculpture “The movement of Octopus” inspired from my impression of a beauty of a gentle line and the camourflage of the Octopus. นางสาวกัณฐาภรณ์ ทรายขาว / Miss Kanthaporn Saikhao 08-8012-6896 / toplaywiththesea@hotmail.com

5/15 ซอยเลี่ยงเมือง 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต�ำบลมะขามเตี้ย อ�ำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84000

04510182


194

CERAMICS

บ้านของฉันในความทรงจ�ำ

อบอุ่น อุดมสมบูรณ์ สนุกสนาน

My Home in The Memory

Warm, plentiful and fun

04510183

นางสาวขนิษฐา ขันค�ำ / Miss Khanitta Khankham 08-4789-2958 / noo_kha18@hotmail.com

89 หมู่ 20 ซอยเลี่ยงเมือง 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต�ำบลหนองหญ้าปล้อง อ�ำเภอวังสะพุง เลย 42130


195

CERAMICS

ช้างสัมพันธ์

ช้าง สัมพันธ์ ธรรมชาติ สื่อออกมาในรูปแบบ Pottery Art

Relationships of Elephants

Elephants relate to the nature in form of pottery art. นายคธาวุธ จุลทุม / Mr. Khatawut Julatum 08-9582-4202 / khatawut_ju@hotmail.com

223 ถนนกันทรลักษ์ ต�ำบลหนองหญ้าปล้อง อ�ำเภอวารินช�ำราบ อุบลราชธานี 34190

04510184


196

CERAMICS

พระเอกของฉัน

ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาชุดนี้แสดงออกมาในรูปแบบของสิ่งที่ทุกๆ คนนั้นอาจจะลืมเลือนไป นั้นคือเหล่าของเล่นซึ่งเป็นเหมือนพระเอกในวัยเด็กของเรานั่นเอง My Hero !!!

This ceramics sculptures show the past of childhood’s memory, as the toys are our heros.

04510185

นายจิรภาส สระโร / Mr. Jirapart Sararo 08-3136-3671 223 ชอย 88/1 ถนนพหลโยธิน เขตสามเสนใน แขวงพญาไท กรุงเทพฯ 10400


197

CERAMICS

รวดเร็ว รุนแรง

รูปแบบความเร็วของรถจักรยานยนต์ที่พุ้งไปในทิศทางต่างๆ Faster Stronger

The speed of the motorcycle in different directions. นายชลทิท ประดิษฐ์ชูสกุล / Mr. Chonlatit Praditchusakul 08-9660-9060 / tuaronthebeach@hotmail.com

292/32 หลานหลวง 12 ถนนหลานหลวง เขตมหานาค แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300

04510186


198

CERAMICS

การออกแบบชุดอาหารว่างส�ำหรับร้านกาแฟและเบเกอรี่ แรงบันดาลใจจากการตกแต่งหน้าเค้ก

โครงการชุดอาหารว่างส�ำหรับร้านกาแฟและเบเกอรี่ที่สร้างบรรยากาศในการรับประทานขนมและ เครื่องดื่มในร้าน โดยน�ำลักษณะของขนมเค้กมาใช้ในการออกแบบ เทคนิคตกแต่งด้วยน�้ำดินสี Bakery Teapot Set for Coffee Shop

Bakery teapot set inspiration by cakes. This set was designed from colors, shape and pattern include squeeze and draw in clay by slip’s color like decorating a cake.

04510187

นางสาวณัฐชา กังวาลวิจิตรกุล / Miss Nattacha Kangwanvijitkul 08-6767-0602 / ting_oh7@hotmail.com 34 ซอยหลานหลวง 12 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100


199

CERAMICS

โครงการออกแบบชุดขนมไทย แรงบันดาลใจจาก ใบตอง

โดยน�ำเอาความบันดาลใจจากใบตอง ทั้งสีสัน รูปทรงของใบ เส้นใบและความอ่อนช้อยมา ตัดทอนเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ ผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายของภาชนะ Banana Leaf ‘‘Thai Dessert Set’’

This ceramic set is inspired by banana leaf, by using colors and shape to design a pattern, including simply shapes for wares.

นายณัฐดนัย เลิศพัฒนสิน / Mr. Natdanai Lertpattanasin 08-6757-6071 / folkcat@hotmail.com 431/35-36 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

04510188


200

CERAMICS

ดินแดนสุนัขหรรษา

ความสนุกสนานของสุนัขที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระท่ามกลางธรรมชาติ

The Dogs Land

The enjoyment of dogs that live freely in natural surroundings.

04510189

นางสาวณัฐวดี เปรมปรีดิ์ / Miss Nattawadee Prempree 08-5829-9966 / Peal-oz@hotmail.com 158 หมู่ 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 26 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120


201

CERAMICS

ชุดตั้งโต๊ะอาหารว่างส�ำหรับการอบรมสัมมนา

ชุดตั้งโต๊ะอาหารว่างส�ำหรับการอบรมสัมมนา จากรูปทรงที่เรียบงายสะดวกต่อการใช้งาน Tableware Design for Coffee Break Set

Tableware design for coffee break set was designed simply and easy to use. นายเด่นคม พืชเกื้อกูล / Mr. Denkom Phuetkuakool 08-3511-9913 / denkompkk@hotmail.com 16-18 ซอย 10/1 ถนนศรีภูวนารถ อ�ำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

04510190


202

CERAMICS

บุญ - บาป

ประติมากรรมชุดนี้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการสะท้อนสังคมในปัจจุบัน ให้เห็นถึงบาปบุญและผลกรรมจากผู้ปฏิบัติและผู้ละศีล 5 Merit and Sin

This Thesis is to show the result of the khama of merit and khama of sin which will be the reflection of the human society in now a days.

04510191

นายธนพล ไม้ประเสริฐ / Mr. Thanapol Maiprasert 08-7515-9799 / luffy_realta@hotmail.com 640 ซอยวานิช 2 ถนนทรงวาด แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธุ์วงศ์ กรุงเทพฯ 10100


203

CERAMICS

ชุดเครื่องดื่มส�ำหรับร้านนมสดแรงบันดาลใจจากการพับกระดาษ

การออกแบบชุดเครื่องดื่มชุดนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากการพับกระดาษ โดยน�ำเอาเสน่ห์การพับที่เลียนแบบธรรมชาติ มาออกแบบให้เหมาะกับร้านนมสด Origami Milk Set

In this milk set, I have brought the charm of origami, folding of natural to the designfor the milk shop.

นางสาวธิดารัตน์ สีสุนาม / Miss Thidarat Seesunam 08-7050-4649 / cece-meme@hotmail.com 111/96 หมู่ 4 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

04510192


204

CERAMICS

โคมไฟแรงบันดาลใจดอกไม้จากต่อกระดาษพับ

ได้รับแรงบันดาลใจจากการพับและต่อกระดาษพับ ซึ่งข้าพเจ้าได้น�ำลักษณะพื้นผิว ลวดลายการซ�้ำและ การต่อกันของดอกไม้กระดาษ ออกแบบด้วยลักษณะโมเดิร์น เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้กับที่อยู่อาศัย Kusudama Lamp

This lamp project is inspired by the Japanese Kusudama designed by using repeating pattern and texture of the paper, form of modern simplicity to make a residential atmosphere.

04510193

นางสาวนริศรา ศิลปปรีชากุล / Miss Naritsara Sinlapapreechakun 08-3182-0026 / chivasziie@hotmail.com 14/2823 ซอยพาร์ค 5/6 ถนนร่มเกล้า ต�ำบลบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110


205

CERAMICS

ของขวัญแห่งจินตนาการ

ความประทับใจในของขวัญวันเกิดที่ได้รับจากคนใกล้ตัว ทั้งพ่อ แม่ พี่สาว เพื่อนสนิทและคนรัก ท�ำให้เกิดจิตนาการทะลุผ่านกล่องของขวัญ ที่เป็นมากกว่าของขวัญธรรมดาทั่วไป The Imaginative Visual of Presents

Inspired by birthday presents from families, friends and beloved which make the imaginative through the present that’s more than usual present. นางสาวนุชจรีย์ พุ่มพยอม / Miss Nutcharee Pumpayom 08-6884-4025 / cartair194@hotmail.com 28 ซอยเทอดไท 16 ถนนทอดไท เเขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

04510194


206

CERAMICS

กาลเล่น (กาน-ละ-เล่น)

ความทรงจ�ำสู่กาลเวลาผ่านของเล่นคุณตาในวัยเด็ก

Memory to Time

Memories to the passage of time. The toy of my childhood. Through the clock.

04510195

นางสาวพรทิพย์ อ่วมกุล / Miss Prontip Oumkul 08-5108-9773 / purin_aom@hotmail.com 41/1 หมู่ 2 ถนนบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140


207

CERAMICS

ชุดที่พักอาศัยนกเพื่อการตกแต่งสวน

ชุดที่พักอาศัยนกที่ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงการเคลื่อนที่ของหยดน�้ำ สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งสวน The Bird Pot

The bird pot is inspired by the movement of water to create the product for decorating the garden.

นายมานะศักดิ์ กุลวัฒนาพร / Mr. Manasak Kunwattanaporn 08-3824-9119 / Goldfish_and_apple@hotmail.com 103/16 หมู่ 8 เเขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

04510196


208

CERAMICS

ชุดอาหารเช้าแรงบันดาลใจจากเห็ดนางฟ้า

ชุดอาหารเช้าที่น�ำลวดลายของดอกเห็ดมาตัดทอนและออกแบบ พร้อมกับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่ เรียบง่ายและทันสมัย ใช้โทนสีขาว-เทา ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นและอบอุ่น The Mushroom’s Gills Breakfast Set

The breakfast set which was inspired from the beauty of patterns on mushroom’s cap was cut and design on a shape of the product is simple and modern.

04510197

นางสาววรรธนา มหาผาสุกวัฒน์ / Miss Vattana Mahaphasukwat 08-5906-0450 / bbookktana@hotmail.com 2-4 ซอย 32 ถนนขสวัสดิ์ เเขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140


209

CERAMICS

ชุดอาหารว่าง เเรงบันดาลใจจากบัว

โดยใช้รูปร่างและรูปทรงของบัวที่เป็นจุดเด่นน�ำมาออกแบบ โดยเน้นความเรียบง่าย เป็นธรรมชาติและสามารถใช้ได้จริง เหมาะส�ำหรับใช้ในที่พักอาศัยสไตล์ไทยร่วมสมัย Lotus Appetizer Set

This project was inspired from shape and outline of lotus. I’ve used this inspiration to make it look smooth and naturally. นางสาววิมลรัตน์ รัตนะ / Miss Wimonrat Rattana 08-7469-9773 / yodfon@windowslive.com 114 หมู่ 10 ต�ำบลดุสิต อ�ำเภอถ�้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260

04510198


210

CERAMICS

พึ่ง..พา...

การพึ่งพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในธรรมชาติที่สัมพันธ์กัน เป็นความประทับใจท่ี่ข้าพเจ้ามีต่อระบบนิเวศ

Interdependence

The interdependence of little living creature is something that impressed me ecosystem.

04510199

นางสาวศศินันท์ กลัดเพ็ชร์ / Miss Sasinun Kladpetch 08-6069-4442 / lollipop_zohm@hotmail.com 43 ซอยจันทร์ 59 ถนนจันทน์ เเขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120


211

CERAMICS

ชุดกาน�้ำชา แรงบันดาลใจจากเส้นใบตาล

แรงบันดาลใจจากใบตาล โดยน�ำความประทับใจจากลักษณะ การซ�้ำและรอยพับของใบตาล มาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนภาชนะรูปทรงเลขาคณิตที่มีความเรียบง่าย ให้มีความลงตัว Sugar Palm Leaf Teapot Set

This work was inspired by sugar palm leaf, impression from the repeating of folding sugar palm leaf in order to create design on standard container in appropriate product design. นางสาวศิรัมภา จุลนวล / Miss Sirumpa Chunnaun 08-7266-4069 / mommy_club@hotmail.com 99 หมู่ 3 ต�ำบลเวียง อ�ำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 84110

04510200


212

CERAMICS

ความผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติ

ประติมากรรมที่สื่อถึงความผ่อนคลายของข้าพเจ้าเมื่ออยู่ท่ามกลางธรรมชาติ The Pleasure of Natural Relaxation

Sculpture of relaxation when I’m live among nature. 04510201

นายสมบัติ ภาษยเดช / Mr. Sombat Phasayadaj 08-5879-0132 / sombat_mike@hotmail.com 40/24 ซอยเพชรเกษม 77/4 ถนนเพชรเกษม เเขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


213

CERAMICS

แปรปรวน

ความแปรปรวนของอารมณ์เสมือนกับการเคลื่อนที่ของคลื่นและลม Uncertainty of Emotion

Uncertainty of emotion like wave and wind movement. นายสิทธิพร เก็จจินดา / Mr. Sittiporn Kejjinda 08-7400-6735 / joe_jud_ce@hotmail.com 99/182 ถนนรามค�ำแหง เเขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

04510202


214

CERAMICS

โครงการออกแบบชุดโคมไฟตั้งโต๊ะ แรงบันดาลใจจากผลทับทิม

ออกแบบโดยน�ำความประทับใจจากสีสันของเมล็ดและรูปร่างรูปทรงของผลทับทิมมาใช้ในการออกแบบ เพื่อก่อให้เกิดรูปทรงที่ให้ความรู้สึกอุดมสมบูรณ์และแสงที่สร้างความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย The Pomegranate Inspired Lighting

The Project has been inspired form the pomegranate which bring the figures and color of pomegranate seed. This design project has design for create a warm atmosphere and relax.

04510203

นางสาวสุชาวลี ดิษฐวิบูลย์ / Miss Suchavalee Dittaviboon

08-9893-3320 / suchavalee_oam@hotmail.com

6/3 หมู่ 10 ซอยเอกชัย 14 ถนนเอกชัย เเขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


215

CERAMICS

บริสุทธ์ สนุกสนาน

ความสนุกสนานของเด็กที่มีความบริสุทธิ์สดใส Pure Fun

The innocent of childen’s enjoyment. นายสุมงคล อณิประกอบกุล / Mr. Sumongkon Aniprakobkun 08-7695-5923 / imagine_design32@hotmail.com 207/2 ซอยตรอกถั่วเพาะ เเขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100

04510204


216

CERAMICS

แปรเปลี่ยน

งานประติมากรรมชิ้นนี้ได้แนวความคิดมาจากการสะท้อนถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเหล้าของผู้หญิง ในปัจจุบัน สื่อออกมาให้เห็นถึงโทษของเหล้า สุราที่เป็นตัวบั่นทอนความสวยงามและความอ่อนโยน Drunk Change

This sculpture set shows the emotion and feeling about drunk women. Describes the wickedness of liquor which reduces ladies beauty.

04510205

นายอนรรฆ ตุ้มมงคล / Mr. Anuck Toommongkol

08-3973-1026 / heneit_na@hotmail.com

105 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 14 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เเขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600


217

CERAMICS

มุมมองใหม่ของการชอปปิ้ง

งานประติมากรรมได้แนวความคิดมาจากความสะดวกสบายและความเพลิดเพลินจากการช้อปปิ้งผ่านทาง อินเตอร์เน็ต รูปร่างรูปทรงได้แรงบันดาลใจมากจากรูปทรงของคอมพิวเตอร์ กล่องพัสดุและตู้ไปรษณีย์ New Trend of Shopping

The concept come from my individual feelings on how convenient and enjoyable online shopping is. Besides, the imagination of the shape was inspired by the shape of computers, parcel posts. นางสาวอภิชญา วรพิทักษานนท์ / Miss Apishaya Worapitarksanon

08-8637-7111 / sweety_chocky@hotmail.com

56/171 หมู่บ้านมัณฑนา ถนนบางม่วง-บางคูลัด ต�ำบลปลายบาง อ�ำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130

04510206


218

CERAMICS

เรื่องของเล่น

ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา “เรื่องของเล่น” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนานจากการเล่นของเล่นไม้ เสริมทักษะในวัยเด็กของข้าพเจ้า จนเกิดเป็นความผูกพันและจินตนาการที่มีต่อของเล่นไม้สีสันสดใสเหล่านั้น Toy’s Story

“Toy’s story” inspired by the enjoyment of playing skill toys, performed as a ceramic sculpture in a colorful basic geometric form and installation art.

04510207

นางสาวอัญชิษฐา ชลสวัสดิ์ / Miss Unchidtha Chonsawat

08-4673-4664 / ampm_32@hotmail.com

17/1 รัชดาภิเษก 64 ถนนรัชดาภิเษก เเขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800


219

CERAMICS

โคมไฟตั๊งโต๊ะ แรงบันดาลใจจาก ปลาวัวมงกุฎ

งานอุตสาหกรรมเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะ โดยน�ำลวดลาย สี พื้นผิวและรูปทรงจากปลาวัวมงกุฏมาออกแบบให้เข้ากับ รูปแบบการตกแต่งของโรงแรมสไตล์ contemporary โดยจะเน้นไปที่ลวดลาย สีและบรรยากาศของแสง Natural form of Crowntrigger

Electrical table lamp. The appreciation of design, colours, texture and natural from of Crown trigger fish. Thus, the work are emphasized on design, texture, colour and atmosphere of the light. นายวสวัตติ์ ฝูงทองเจริญ / Mr. Vasawat Fungtongcharoen

08-9687-6554 / lambor_rari@hotmail.com

10/2 หมู่ 3 ต�ำบลบางครุ อ�ำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130

04500209


220

JEWELRY DESIGN


JEWLRY DESIGN

ออกแบบเครื่องประดับ JEWELTY DESIGN

221


222

JEWELRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “เรื่องเล่าจากสวนหน้าบ้าน”

สรรพสิ่งล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แม้มีขนาดเล็ก แต่ก็มีความส�ำคัญในตัวของมันเอง “สวนหน้าบ้าน” พื้นที่ขนาดเล็ก ที่แสดงให้เห็นถึงดุลภาพที่งดงามแห่งธรรมชาติ ของสิ่งเล็กๆ รวมกันเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ แต่มนุษย์ละเลยที่จะมองเห็นมัน  Jewelry Design “The perfect Unity.”

Syndromes are related to everything.if it has smallest but important in themselves,The front home Garden is a small unit showing the beautiful poise of nature, Smallest thing to joint it has to be the power of life but human pass over to see.  

04510208

นางสาวกมลฉัตร รัตนพงศ์ / Miss Kamonchat Rattanapong 08-4240-6416 / Bubble_patt@hotmail.com 123/27 ถนนปากนคร ต�ำบลท่าซัก อ�ำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000


223

JEWLRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “สวนอีเดนในอุดมคติ”

จากสวนเอเดน ที่พระเจ้าสร้างให้เป็นแบบฉบับความงามบนแผ่นดินโลก สู่ผลงานเครื่องประดับที่เป็นตัวแทนของสวนเอเดน ในอุดมคติ สร้างสรรค์ผ่านทางจินตนาการและมุมมองของข้าพเจ้า Jewelry Design “The Garden of Eden”

The Garden of Eden, God has created to be a model of beauty for the earth. This Collection of jewelry is a representation of the garden of Eden in my ideal. Design through my imagination and idea. นางสาวกฤตริน ตั้งเลาหวิเชียร / Miss Kritrin Thunglaohavichien 08-0422-2441 / Bubble_patt@hotmail.com 190 ซอยหัวเม็ด ถนนวานิช1 แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

04510209


224

JEWELRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “Connected”

จากทัศนคติของข้าพเจ้า ที่มีต่อหุ่นยนต์ในอดีตที่ข้าพเจ้าจินตนาการถึง สู่งานเครื่องประดับที่เชื่อมต่อกับจิตใจ และทัศนคติในปัจจุบัน Jewelry Design “Connected”

From my imagination of robot in the past to a set of jewelry that connected to my mind at the present time.

04510210

นายกฤษดา ตั้งจิตทรงถาวร์ / Mr. Kritsada Tangjitsongthaworn 08-4109-9455 / smallroom_livewalk@hotmail.com 88/1213 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150


225

JEWLRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “จากการเล่นสู่งานเครื่องประดับ”

ช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากสิ่งต่างๆท�ำให้รู้สึกต้องการสร้างสรรค์โดยการเล่นต่อประกอบที่ข้าพเจ้า สนใจในรูปแบบของงานเครื่องประดับที่สามารถเล่นได้ไม่รู้จบ Jewelry Design “Play to it”

In my free time, I feel an urge to make something creative. The assemblage of patterned-forms promotes the sense of incessant imagination.

นางสาวเงินตรา ขันทอง / Miss Ngoentra Khanthong 08-6808-6033 / Cookie_kip@hotmail.com 927/306 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต�ำบลมหาชัย เอ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

04510211


226

JEWELRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “วัสดุก่อสร้างจากการท�ำงานของพ่อสู่งานเครื่องประดับของฉัน” ผลงานเครื่องประดับบอกเล่าความสนใจของฉันต่อการท�ำงานของพ่อ

Jewery Design “Construction materials from my father’s career on my jewelry.”

The jewelry pieces are composing my father’s career impressive through my vision.

04510212

นางสาวจิตราพร โชติตันติกุล / Miss Jitraphorn Chottuntikul 08-7753-7059 / Dlucky.studio@yahoo.com 42/80 ซอยวิภาวดีรังสิต41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


227

JEWLRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ความฝัน” ของข้าพเจ้า

“ชุดเจ้าสาว” ที่แสดงออกถึงความสุข ความสวยงามที่สุดของหญิงสาวในวันแต่งงาน ถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องประดับ Jewelry inspired by my dream

The most woman’s happiness and beauty in the wedding day showing in “the Wedding dress” is presented by jewelry. นางสาวโชติกา ภู่งาม / Miss Chotika Poo-ngarm 08-9442-5642 / Roxy_girl_1989@hotmail.com 111/572 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

04510213


228

JEWELRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “ความประทับใจในการเดินทาง สร้าง ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว”

สร้างงานเครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเดินทางของตนเอง เพื่อสะท้อนมุมมองในช่วงเวลาที่ประทับใจในการ เดินทางเที่ยวกับครอบครัวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ข้าพเจ้า รู้สึกถึงช่วงเวลาประทับใจในการที่มีความสัมพันธ์กับ ครอบครัวผ่านออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับ Jewelry Design “Impression in Journey (Create) Family Relationship”

To produce jewelry inspired from the impression in having journey with family both domestic and aboard. I feel admirable to have my relationship with all family members which reflected through the jewelry design.

04510214

นายณฐกร กาญจนพิทักษ์ / Mr. Notthakorn Kanchanapitaks 08-6784-8971 / ooWarmGMyeLoo_ac122@hotmail.com 72 ซอยสุขุมวิท 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260


229

JEWLRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ ในบริบทของพื้นที่ส�ำหรับจินตนาการ

การส่งเสริมการใช้จินตนาการโดยผ่านงานเครื่องประดับ เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ อย่างสม�่ำเสมอและแสดงให้ตระหนักถึงว่าจินตนาการเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ Jewelry as a new space for imagination

Supporting to have an imagination by using jewelry is to activate it consistently and to make you realize that imagination is important. นายณวัฒน์ พลังวิทย์วัฒนา / Mr. Nawat Palungwitwattana 08-6036-7590 / kuroma_tee@hotmail.com 166 ซอยสว่าง 1 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

04510215


230

JEWELRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “ท่วงท�ำนองของแซ็กโซโฟนที่ฉันโปรดปราน”

จากความชื่นชอบในเสียงอันไพเราะและรูปลักษณ์อันสวยงามของแซ็กโซโฟน สู่การถ่ายทอดบรรยากาศของดนตรีที่โอบล้อม อยู่รอบตัวเรา เป็นการผสมผสานเอกลักษณ์อันสวยงามของแซ็กโซโฟนเและท่วงท�ำนองที่มีชีวิตชีวา มาในรูปแบบของเครื่องประดับ Jewelry Design “My favorite melody of saxophone”

From my passion in the beautiful sound and gorgeous appearance of saxophone, leads to the depiction of pleasance jazz rhythm that embracing around us. Combination of the saxophone’s unique beauty and a cheerful melody has come in the form of jewelry.

04510216

นางสาวณัฐิกา จงสวัสดิ์ / Miss Nuthika Chongsawad 08-9138-9898 / Yokliu@hotmail.com 24/15 ถนนเจริญกรุงว แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200


231

JEWLRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “หมดอายุ”

ทุกสรรพสิ่งย่อมมีเวลาที่จะหมดอายุ เพียงแต่การหมดอายุนั้นจะเหลือร่องรอยเพื่อให้ระลึกถึงสิ่งที่เคยมีอยู่ Jewelry Design “Expiration”

Everything must be expiration date just expire remain something for remind these things. นางสาวเทวี ประทุม / Miss Tawee Prathum 08-7660-7906 / n_u_ntawee@hotmail.com 190/103 ถนนพุทธมณฑลสายสี่ แขวงกระทุ่มล้ม เขตสามพราน กรุงเทพฯ 73220

04510217


232

JEWELRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “สะบัดชัย”

อัตลักษณ์ของความเป็นล้านนาถ่ายทอดสู่งานเครื่องประดับร่วมสมัยภายใต้แบรนด์สะบัดชัย

Jewelry Design “SABUDCHAI”

The Identity of Lanna style , transmited to contemporary jewelry in the brand image of “SABUDCHAI”

04510218

นายธนกิต พรหมอยู่ / Mr. Tanakit Phromyoo 08-5549-5932 / Hidden_soul_drummer@hotmail.com 32/1 ต�ำบลสถาน อ�ำเภอเชียงของ เชียงราย


233

JEWLRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “การสื่อสารผ่านทางอารมณ์”

เครื่องประดับ บ่งบอกสภาวะทางอารมณ์ของผู้สวมใส่ Jewelry Design “passion expression”

The jewelry which express emotional condition of the wearer. นายธนเอก ทิพรส / Mr.Thana-ek Thippharos 08-1400-2238 / circuit_loups@hotmail.com 338/5 ซอยละออ ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

04510219


234

JEWELRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “สภาพแวดล้อมของข้าพเจ้าผ่านเทคนิคการปักแบบชาวเขา”

ลวดลายการปักผ้าแสดงถึงสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชาวเขาจากความประทับใจนี้เองจึงน�ำมาสู่การสร้างผลงาน เครื่องประดับที่สะท้อนสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของข้าพเจ้าที่แตกต่างกัน Jewelry Design “My technical environment through raising a tribe”

Embroidery patterns to represent the environment and lifestyle of the tribe and All the impression of them bring to the creation of jewelry that reflects the environment and my lifestyle is different.

04510220

นางสาวนพรัตน์ จารุเกียรติภิญโญ / Miss Nopparat Jarukeattpinyo 08-04271-6457 / jang_jang13@hotmail.com 50 ซอยเทอดไท 56/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160


235

JEWLRY DESIGN

การออกแบบเครื่องประดับ “การสร้างคุณค่าใหม่ทางวัฒนธรรม”

มุมมองค่านิยมใหม่กับการให้คุณค่าวัตถุ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มากับกระแสบริโภคทุนนิยม ระบบทุนนิยมที่ท�ำให้ค่านิยมเปลี่ยนไป ค่านิยมที่ท�ำให้เกิดขยะมากมาย Jewelry Design “Reinventing Cultural Value”

To introduce a new kind of material’s value.

นางสาวนาถยา ถึงแสง / Miss Nathaya Theungsang 08-4044-2300 / Ectasy-euphoria@msn.com 66/3 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต�ำบลเสาธงหิน อ�ำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

04510221


236

JEWELRY DESIGN

ความประทับใจในพลังสร้างสรรค์สู่ความเป็นไทด�ำ

ข้าพเจ้ามีเชื้อสายมาจากชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “ชาวไทด�ำ” ซึ่งชาวไทด�ำนั้นมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะลวดลายเครื่องแต่งกาย ข้าพเจ้าประทับใจและภาคภูมิใจจึงได้สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจากเทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายของชาวไทด�ำ The impression of Thai-Dum

I am descended from a group of people called “ Thai-Dum” that they have unique and distinctive,Especially the pattern on the dress so proud to present by creative as contemporary decor.

04510222

นางสาวเบญจพร ศรีกลิ่นหอม / Miss Benjaporn Sriklinhom 08-5292-2218 / b_narak_b@hotmail.com 3 หมู่ 2 ต�ำบลดอนตูม อ�ำเภอบางเลน นครปฐม 73130


237

JEWLRY DESIGN

การมอบความสุขที่ไม่มีวันหมด

การทับซ้อนของกลีบดอกเบญจมาศที่ให้ความรู้สึกถึงการโอบอุ้มเหมือนการกอด ท�ำให้ผู้ส่งเกิดความรู้สึกอบอุ่น และ ท�ำให้ ผู้รับเกิดความสุขที่ไม่มีวันหมด Happy forever

The leaves of Chrysanthemum that overlap one by one. The character of its, look like the hug. It’s make the receiver feel warm and happy forever from the sender นางสาวประภัสสร บุบผาสิริ / Miss Prapatsorn Bubpasiri 08-1006-0878/ pb_zine_99@hotmail.com 920/411 ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

04510223


238

JEWELRY DESIGN

ความมหัศจรรย์ของเกล็ดหิมะ

ถ่ายทอดความมหัศจรรย์ของห้วงเวลา ณ ขณะที่หิมะโปรยปราย แสดงความสวยงามและลักษณะเฉพาะของเกล็ดหิมะ ผ่าน บริบทชิ้นงานเครื่องประดับบนพื้นที่ร่างกาย he Miracle of Snowflake

The narration of the magical interval whilst the sprinkling crystal flakes recite the delicacy of oneself, through the context of jewellery upon a wearer’s figure.

04510225

นางสาวไพลิน ศิริพานิช / Miss Pilynn Siriphanich 08-4717-1199 / pilynn@msn.com 6/2 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


239

JEWLRY DESIGN

เครื่องประดับสะท้อนทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องนกแสก

จากทัศนคติเชิงบวกของข้าพเจ้าที่มีต่อนกแสก ข้าพเจ้าจึงอยากสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริง แล้วนกแสกนั้นไม่ได้มีความน่ากลัวดังที่มนุษย์กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Jewelry reflects a positive attitude about belief in the barn owl

From my positive attitude to a Barn owl, I’d like to create the Jewelry collection for represent the fact that is a Barn owl isn’t scary as people are talking about from then to now.

นางสาวฟิดร์ด๊าวส์ สันนะกิจ/ Miss Grittiga Prasitsiriwongse 08-3192-7556 / daus103@hotmail.com 1667 ซอยหมู่บ้านนิศาชล ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

04510226


240

JEWELRY DESIGN

ปักษาสวรรค์สร้างความอัศจรรย์ใจ

ความอัศจรรย์ใจในพฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี อิริยาบถ และรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมโดยสิ้นเชิง มีความ งดงามและโดดเด่น อันเป็นเอกลักษณ์ของปักษาสวรรค์ Paradise birds, the birds of miraculous

The miraculous in their behaviors of flirting that beautiful and outstanding. These are the uniquesses of the birds of paradise. Their styles and appearances are totally changed from the original.

04510227

นางสาวรุจิรัตน์ ธนินเตชพัฒน์ / Miss Rujirat Thanintechaphat 08-1666-6229 / kinder_blur@hotmail.com 8/14 ซอยประชาอุทิศ 76 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140


241

JEWLRY DESIGN

การออกแบบลวดลายสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ “Along the Time” ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมมนุษย์ 8 เรื่องราวการเปลี่ยนแปลงจึงถูกน�ำเสนอผ่านลวดลายที่อยู่บนสินค้าให้กับองค์กร WWF Pattern Design on changes in nature, “Along the Time”

Many of the changes in nature are the consequences of human’s actions. 8 unique stories were selected to be told through patterns on merchandise items for WWF. นางสาววนาลี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา / Miss Wanalee Palakawong na ayudthaya 08-0448-7375 / sassy_girl071@hotmail.com 265 ซอยวัดบางพึ่ง ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

04510052


242

JEWELRY DESIGN

มิตรภาพความสวยงามของมาย ลิตเติ้ล โพนี่

จินตนาการความสวยงามของพลังแห่งมิตรภาพสู่การ์ตูนเอนิเมชั่น มาย ลิตเติ้ล โพนี่ ถ่ายทอดสู่งานเครื่องประดับ

MY LITTLE PONY FRIENDSHIP IS MAGIC

The splendidly imagination of friendship’s power transmit through liveliness animation.

04510230

นางสาว วิภาวี ศิลปพงษ์ / Miss WIPAWEE SILPAPHONG 08-8227-1137 / Ztakkie_chaba@hotmail.com 191/1 ซอยปรกอรุณ 3 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600


243

JEWLRY DESIGN

12 ราศี

เครื่องประดับเพื่อการแสดงความเป็นตัวตน จากลักษณะนิสัยของแต่ละราศี Zodiac

Jewelry for this identity. นาย ศุภกร แสงวรรณ์ / Mr. Suppakorn Sangwan 08-5220-2311/ best_27354@hotmail.com

114 ซอย เอกชัย 46 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

04510231


244

JEWELRY DESIGN

ลวดลายอิสลาม

ความงามของการตกแต่งสถาปัตยกรรมด้วยลวดลายในงานอิสลาม น�ำมาซึ่งการถ่ายทอดสุนทรียทางความงามสู่งานเครื่อง ประดับ เพื่อตกแต่งร่างกายให้สวยงาม Arabesque

The beauty of architecture and decoration in Islamic pattern. Entail the transfer of aesthetic beauty to the jewelry. To decorate the body beautiful.

04510232

นางสาวสุดารัตน์ เหล็มปาน / Miss Sudarat Lempan 08-5079-6168 / Dew_suso@hotmail.com 81/2 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


245

JEWLRY DESIGN

เครื่องประดับสักการะ

ข้าพเจ้าขอแสดงการสักการะต่อพระรัตนตรัยผ่านผลงานเครื่องประดับ โดยใช้ผลงานเป็นอามิสบูชา และให้กระบวนการประกอบชิ้นงานเครื่องประดับเป็นการปฏิบัติบูชา Jewelry of worship

I express the acts of worship to Buddhism into jewelry form. The requirement worship is signified through the method. The performance worship is signified through the shapes and forms of the jewelry. นาย ธนิต ข�ำสวัสดิ์ / Mr. Tanit Khumsawat 08-5058-5781 / tanit.k.mail@gmail.com 27/1 หมู่2 ซอยวิภาวดีรังสิต 56 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

04490200


ออกแบบเครื่องแต่งกาย FASHION DESIGN


248

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากเครื่องการกายชนเผ่ามาไซ

การถ่ายทอดศิลปะการแต่งกายของชนเผ่ามาไซ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสู่ศิลปะการแต่งกายในสังคมเมือง Masai fashion to Urban fashion

Masai fashion to Urban fashion.

04510234

นางสาวกนกภรณ์ ช้างคนมี / Miss Kanokporn Changkonme 08-0437-2585 / knp_ckm@hotmail.com 206/29 ถนนเจษฎาวิถี ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000


FASHION DESIGN

249

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายในยุคปฏิวัติจีน

ความงามในยุคสมัยราชวงศ์ชิงจนถึงยุคการปฏิวัติจีน ที่ได้รับอิทธิพล จากตะวันตกในยุค 20 ถ่ายทอดผ่านหญิงสาวหัวก้าวหน้า ที่รักในความแตกต่างมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว The Girl of Chinese Revolution

The beauty of Ching dynasty to the revolutionary period in China. Which was influenced by the western during 20th century. Inherited through a lady who mixed the traditional with modern style. นางสาวกานต์นลิน จงมีรัก / Miss Kannarin Chongmeeluk 08-6990-7077 / Kannarin.ch@gmail.com 364 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

04510235


250

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายการพรางตัวของแมลง

การพรางตัวของแมลงโดยการเลียนแบบธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่ง กายที่ใช้แนวความคิดสื่อให้เห็นถึงการเอาชีวิตรอดของแมลง เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากศัตรู Insects Camouflage

The disguise of insects by imitating the nature, which used the concept of the survival of insects to protect themselves from enemies, was the inspiration of this collection.

04510237

นางสาวธัญรวีร์ ส่งเสริมกิจเจริญ / Miss Thanrawee Songsermkitjaroen 08-0593-5002 / Belle.thanrawee@gmail.com 126/195 ซอยก�ำนันแม้น 8 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


FASHION DESIGN

251

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศาสตร์ของการเล่นแร่แปรธาตุ

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นแร่แปรธาตุ เรื่องของการเปลี่ยนสสารชนิดหนึ่ง ให้เป็นอีกชนิดหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนหินเป็นทอง การสร้างยาอายุวัฒนะ โดยใช้ปัจจัยทั้งทางวิทยาศาสตร์ และไสยศาสตร์เป็นตัวแปรหลัก “The Alchemysterious” Fashion Collection Inspired by the Alchemy

The “Alchemysterious” collection was inspired by the alchemy, a subject about changing something into another thing (like changing a stone into) by use of both scientific and superstition. นายภูริต สิริชัยพร / Mr. Phurit Sirichaiporn 08-4533-3241 / j.s.phurit@gmail.com 92/11 ซอย 116/4 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

04510239


252

FASHION DESIGN

ความสวยงามของแมงกะพรุน

น�ำเอาลักษณะเด่นของแมงกะพรุน เช่น ล�ำตัวอันโปร่งแสง, สีสันอันสดใสร้อนแรง,และลักษณะเด่นอื่นๆ มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์คอลเลคชั่นนี้ The Beauty of Jellyfish

A collection that using the main point of Jellyfish e.g. transparent body, vivid colors, and others to create this wearable artwork collection.

04510240

นางสาวญาดา สุวรรณวิศาล / Miss Yada Suvanvisan 08-2265-4540 / yadapost@gmail.com 128/27 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540


FASHION DESIGN

253

ราตรีสวัสดิ์

ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบ ผิวสัมผัส อารมณ์และความรู้สึกที่ได้รับจากเครื่องนอน ที่มีทั้ง ความอบอุ่นและนุ่มสบาย โดยความรู้สึกเหล่านี้สามารถอยู่กับเราได้ทั้งยามหลับฝันและยามตื่น Goodnight , Sleep tight

‘Goodnight, Sleep Tight’ was inspired by textures, emotions and feelings of warmth and comfort from mattress. These feelings can stay with us whether asleep or waking. นางสาวญาภา พิชิตวัฒนา / Miss Yapa Pichitwattana 08-9969-5900, 02-466-0365 / yapa.pichit@gmail.com 1/7 ซอยสันติภาพ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

04510241


254

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายส�ำหรับแม่และลูก โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตารัสเซีย

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตารัสเซีย ที่เป็นสัญลักษณ์ของความผูกพันธ์ระหว่างแม่และลูก จึงจัดท�ำเป็นคอลเลคชั่นเสื้อผ้าส�ำหรับแม่และลูก ซึ่งสร้างเสริมพัฒนาการผ่านจินตนาการ ของศิลปินตัวน้อย Love Canvas of Me And Matroyshka

This collection was inspired by matryoshka (Russian nesting doll), which represent the love between mother and child through interactive clothes that fulfill children’s imagination.

04510242

นางสาวภฑรา ศิริอริยาพร / Miss Patara Siriariyaphorn 08-9141-1741 / mintz.patara@gmail.com 21/288 ซอยบางนา-ตราด12 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260


FASHION DESIGN

255

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลัทธิคิวบิสม์

จากความประทับใจในลัทธิ Cubism ซึ่งเป็นการตัดทอนรูปทรงต่างๆ ให้เป็นโครงสร้างเรขาคณิต น�ำเสนอเทคนิค การปัก และ Patchwork ดัดแปลงจากรูปทรงของนกฮูก ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความลึกลับ แต่แฝงด้วยพลังและความงาม Owlcubism

I was inspired by an impression in the Cubism movement and an owl, the mystery yet beautiful creature. Represent by embroideries and patchwork to create owls in a cubism style. นางสาวณัฐชนา นวลยัง / Miss Natchana Nuanyang 08-1086-5585 / Ja_aa1905@hotmail.com 214 ต�ำบลโตนดด้วน อ�ำเภอควนขนุน พัทลุง 93110

04510243


256

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง Taion

“บทสรุปของความเคราะห์ร้ายและโศกเศร้า” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลง Taion ที่เล่าเรื่องคดีฆาตกรรม โดยตีความจากเนื้อเพลงและท�ำนองออกมาเป็นคอลเลคชั่น Conceptual Collection Design Inspire from Taion Songs

“Conclusion of distress” Conceptual Collection Design Inspire From “Taion” Song Meaning and Melody.

04510245

นายณัฐพล สอนชุ่มเสียง / Mr. Nuttaphon Sornchumsiang 08-7681-2167 / moonlightO_O@hotmail.com 754 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


FASHION DESIGN

257

ความงามของธรรมชาติ

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปะของ Chiharu Shiota ในแนวความคิดของดิน น�้ำ ลม ไฟ Wonder of the Human Nature

Inspired by Chiharu Shiota’s work, in the concept of soil, water, wind, and fire. นายทศพร จันทร์โฮม / Mr. Tossaporn Chanhome 08-8524-3399 / C.tossaporn@gmail.com 12/38-40 ซอยงามวงศ์วาน 18 ถนนงามวงศ์วาน แขวงบางเขน เขตเมือง นนทบุรี 11000

04510246


258

FASHION DESIGN

การออกแบบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชนเผ่าในอนาคต

เมื่อ”อิเล็กทรอนิกส์”ได้เข้าไปสู่ชนเผ่าในทวีปแอฟริกา การผสมผสานระหว่างศิลปะชนเผ่า และโลกไซเบอร์ ออกแบบเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนแนวความคิดการเสพติดอิเล็คทรอนิกส์ ของมนุษย์ Fashion Collection inspired by the Cyber Tribe.

When ”Electronics” came to an African tribe. Becoming mixture of African tribal art and the cyber world. This collection was designed to remind about the electronic addiction behavior of human.

04510247

นายเทพทิวา เทวกุล ณ อยุธยา / Mr. Dhebdhiva Devakula Na Ayuddhaya 08-3699-6559 / oukiss@gmail.com 508/101 ซอยโพธิ์ปั้นแยก5 ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


FASHION DESIGN

259

ตามรอยไดโนเสาร์

เครื่องแต่งกายที่เล่าเรื่องราว การตามรอยความเป็นมาของไดโนเสาร์ ตั้งแต่การขุดกระดูกการประกอบโครงกระดูก จนกลายมาเป็นรูปร่างจริงของไดโนเสาร์ Walking with Dinosaurs

From fossil below the ground to tracing it back into life. This collection was inspired by a story of discovering dinosaurs.

นางสาวธนิศรา จุลศักดิ์ / Miss Thanisara Chunlasak 08-9787-8068 / Thanisara.chun@gmail.com 199/21 ซอยชวนขื่นมารีน่า ซ.3 ถนนนนทบุรี 1 ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000

04510248


260

FASHION DESIGN

การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานสถาปัตยกรรมของวิคเตอร์ ฮอร์ตา

การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตนูโวของ วิคเตอร์ ฮอร์ตา มาบอกเล่าผ่านเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปในคอลเลคชั่น Victor Horta collection spring/summer Ready to wear collection inspired by Victor Horta’s architecture

Ready to wear collection inspired by Victor Horta’s architecture in Art Noveau style.

04510249

นายธเนตร สันติวิจิตรา / Mr. Thanet Suntivijitra 08-2541-0674 / Thanet.suntivijitra@gmail.com 119/4 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


FASHION DESIGN

261

การออกแบบเสื้อผ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะวัฒนธรรมญี่ปุ่นและแฟชั่นพังค์ The Great Wave การน�ำภาพศิลปะญี่ปุ่นผนวกความแตกต่าง ทางวัฒนธรรมการแต่งกายระหว่าง กิโมโนที่ภูมิฐานและแฟชั่นพังค์ที่ก้าวร้าว The Great Wave

“The Great Wave” was a collection that represents a mixture of unique Japanese art with the different between elegance Japanese kimono and aggressive punk fashion. นางสาวนัชชา รุจิเรกพัฑฒนะ / Miss Natcha Rujirekpattana 08-9674-8309, 02-245-6131 / masaki_takamura@hotmail.com 4178 ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

04510251


262

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันการตกแต่งงานรื่นเริง

ความสนุกสนานในงานรื่นเริง สีสันของการประดับประดาที่น่าประทับใจ สู่แรงบัลดาลใจในการสร้างชุดบีชแวร์ที่ดึงเอาอุปกรณ์ตกแต่งมาใช้เป็นหลักในการออกแบบ Party decotation inspired to beachwear concept

A beachwear collection that was inspired by the impressive decoration in party as it really lighten up the festive mood and makes people more enjoyable.

04510252

นางสาวเบญญาภา พินิจ / Miss Benyapa Pinij 08-8099-8218 / Juno.benyapa@gmail.com 7 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ 50300


FASHION DESIGN

263

‘เช้าวันใหม่?’ การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพฤติกรรมคนเมา

ความมึนงงจากอาการเมาหลังจากปาร์ตี้อย่างสุดเหวี่ยงเมื่อคืนก่อน กับเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งการ ปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันอย่างการใส่เสื้อผ้าที่ดูง่ายดาย…..อาจยากกว่าที่คิด The Mo(u)rning After

The good morning could turn into good mourning, after party rocking real hard last night. How could you do things straight when you’re hanging-over? Let’s try. นางสาวปดิวรัดา พัฒนกุล / Miss Padivarada Pattanakul 08-9815-6004 / padiipatt@gmail.com 22 ซอยอินทามระ 19 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

04510253


264

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะเครื่องเคลือบเซรามิคยุคโรโคโค

การออกแบบเครื่องแต่งกายจากการน�ำรูปทรง และลวดลายของเครื่องเคลือบเซรามิคในยุคโรโคโค มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ The Design of Casual Wear in Ceramic Art of the Rococo Style

A collection inspired by shape and texture of ceramic art in the rococo style.

04510254

นางสาวประภัสรา โตสกุล / Miss Prapassara Tosakul 08-6010-5763 / kwang_36@hotmail.com 34/1 ม.7 ต�ำบลบ้านกรด อ�ำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160


FASHION DESIGN

265

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมโกธิค

ได้แนวคิดมาจากโครงสร้างและความงดงามของสถาปัตยกรรมของสมัยโกธิค และได้ศึกษายุค-สมัย ประกอบกับในยุคสมัยนั้นเป็นยุคมืดเกิดสงครามกลางเมืองและสงครามด้านศาสนา DISTRESS AND FAITH OF GOTHIC

Inspired by structure and beauty of the Gothic architecture. I am interested in the Civil War era as the Dark Ages and religious wars. นางสาวปรางฉาย ศุภวิรุฬหวัฒน์ / Miss Prangchai Supawirunhawat 08-1688-1204 / radong_@hotmail.com 783/28 ถนนพหลโยธิน แขวงนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000

04510255


266

FASHION DESIGN

การผสมผสาน

เอกลักษณ์ที่เลือนหายอย่างงานจักสานของไทยถูกผสมผสานเข้ากับชุดกิโมโนและเพิ่ม กลิ่นอายด้วยเทคนิคการใช้สีแบบญี่ปุ่น ท�ำให้เกิดแฟชั่นเครื่องแต่งกายรูปแบบใหม่ที่หลีกหนีสิ่งเดิมๆ Inter Weave

The lost technique of Thai weaving applied on Japanese Kimono, using color in Japanese style that’s produce a new concept to fashion’s trend

04510256

นางสาวพัชรนันท์ เลิศอ�ำไพสกุลวงศ์ / Miss Patcharanan Lertampaisakulwong 08-5978-4678 / Tantarn.l@gmail.com 398 ซอยสุขุมวิท71 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110


FASHION DESIGN

267

การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นซ่อนหา

การเล่าเรื่องราว “การเล่นซ่อนหา” โดยใช้ซิปเป็นวัสดุในการซ่อนความเป็นเด็กที่อยู่ภายใน เมื่อรูดซิปออกก็จะกลายเป็นอีกรูปแบบที่แตกต่างจากภายนอก มีความอิสระและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น The collection inspired by playing “Hide and Seek”

A story of “Hide and Seek” through the use of zippers as an object to hide the inner naïve of children. Unzipped zippers to reveal a transformation of the shape that gives more sense of freedom. นางสาวพิมพ์รพี สุรสนธิ / Miss Pimrapee Surasondhi 08-9440-8232 / Pimrapee.sur@gmail.com 123 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

04510258


268

FASHION DESIGN

การผสมผสานสองวัฒนธรรมเปอร์เชียเเละจีน

น�ำความเเตกต่างเเละจุดเด่นจากเครื่องเเต่งกาย ของสองวัฒนธรรม เปอร์เชียเเละจีน มาผสมผสานกันให้ดูลงตัวเเละสวยงาม Conbination of Culture

A collection inspired by combination between Persian and Chinese culture.

04510259

นางสาวพิมพ์วรีย์ เพชรไพรินทร์ / Miss Pimvaree Petchpairin 08-4694-3008 / parpp.petch@gmail.com 50/714 ซอย 2/4 ถนนเสมาฟ้าคราม ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี 12130


FASHION DESIGN

269

ดอกบัว

หญิงสูงส่งที่มีความสงบและ บริสุทธิ์ แต่ก็ยังคงความอ่อนหวาน เหมือนกับดอกบัวที่สงบนิ่ง และสง่างามอยุ่บนพื้นน�้ำ ดังกับดอกบัว ซึ่งเป็นราชินีแห่งไม้น�้ำ คือแรงบันดาลใจของคอลเลคชั่น LOTUS

A maiden whom tenderness shines within like a lotus is the concept of this collection, which inspired from lotus, the queen of aquatic plants.

นางสาวภัทรพร อุดมพัฒน์ / Miss Phattaraporn Udompat 08-5152-3582 / phattara.pat@gmail.com 28/3 ซอยวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

04510261


270

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดนักเดินทางและเสื้อผ้ารียูส

แรงบันดาลใจจากความเก่าที่แตกต่างกันในแต่ละดีเทลของเสื้อรียูส ซึ่งท�ำให้เกินค�ำถามว่าเสื้อรียูสจะสามารถ น�ำมาตัดเย็บเป็นชุดนักเดินทางไกล ได้มั้ยจึงต้องการจะท�ำชุดนักเดินทางที่ใช้เสื้อผ้ารียูสในการตัดเย็บมทั้งหมด Fashion collection inspire by Hiking and Reuse clothing

Inspire by old effect on detail of reuse clothing which make me think about how can make hiking clothing with reuse clothing as a material

04510262

นายภาคภูมิ งามมีศรี / Mr. Phakphum Ngammisri 08-6902-7575 / Hawkmania.by.png@gmail.com 600/1069 ซอย 5 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา ปทุมธานี 12130


FASHION DESIGN

271

การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อปกป้องร่างกายจากอุทกภัยภายใต้คอนเซ็ปต์ทหาร

เหตุการณ์น�้ำท่วมมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนท�ำให้คร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย จึงสร้างความแตกต่างด้วยการออกแบบเครื่องแต่งกาย ที่สามารถช่วยชีวิตได้จากเหตุการณ์ น�้ำท่วมโดยการเป่าลม Ready to wear for safety Collection Miligallant

Flooding has increased steadily and severely. People were killed. A creative costume that was designed to make it floating to save people’s live from flooding.

นายภูเบนทร์ เจริญสกุลวณิชย์ / Mr. Pubent Jaroensakulvanich 08-4021-2429, 02-591-7636 / MR.JAROENSAKULVANICH@GMAIL.COM 33/190 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมือง นนทบุรี 11000

04510263


272

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายส�ำเร็จรูปที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมหาวิหารเซนต์เบซิล

รูปทรง ลวดลาย สีสันที่สดใสสะดุดตาของมหาวิหารเซนต์เบซิล ผสานโครงชุดของนักบวชคริสต์ ถ่ายทอดบนเครื่องแต่งกาย ด้วยเทคนิคผ้า ลายพิมพ์และการปักด้วยจักร ให้เกิดการทับซ้อนกันของสี เส้นด้าย เทกเจอร์ และเลเยอร์ต่างๆ Fashion collection inspired by Saint Basil’s Cathdral

The attractive pattern, shape, color of St. Basil Cathedral combines with silhouette pattern of Christian priest uniform transmitted clothes by handmade machine embroidery to create the overlapping layers.

04510265

นางสาวรุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์ / Miss Rungploy Lorpaitoon 08-6031-3561 / Rungploy.L@gmail.com 19/29 หมู่ 4 ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย แขวงบางคูรัด เขตบางบัวทอง นนทบุรี 11110


FASHION DESIGN

273

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการล่าแม่มดในยุคกลาง

แรงบันดาลใจจากการล่าแม่มดในยุคกลาง และการหนี ท�ำให้เกิดการพลางตัว เป็นสัตว์ น�ำมาออกแบบเครื่องแต่งกายที่สวมใส่เพื่อพรางตัวเป็นสัตว์โดยมีกลวิธีแบบมายากล Fashion collection insprired by Witch-Hunt in the middle ages

Inspired by Witch-Hunt in the middle ages, escape, disguise as animal. Transmitted it into design that resembles a camouflage of an animal by magic transformation. นางสาวศิรินภา เตชวรสิน / Miss Sirinapa Techavorasin 08-6363-2681 / Nansirin.t@gmail.com 126/79 ซอย 17 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

04510268


274

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้แรงบันดาลใจจากคณะละครสัตว์

น�ำสีสัน ลวดลายของสิ่งประดับ โครงร่างของชุดนักแสดง และฉากต่างๆของคณะละครสัตว์มาใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ Circus

My inspiration Originated from a circus theme by adapting its colors, detail, background and silhouette of acrobatic dresses into the design.

04510269

นางสาวศุภวันท์ ลิ้มอยู่ด�ำรงค์ / Miss Suphawan Limyoudumrong 08-1939-4800, 02-465-5522 / suphawan.lim@gmail.com 76/6-9 ซอยประสานมิตร ถนนอินทรพิทักษ์ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


FASHION DESIGN

275

นกเงือก

ข้าพเจ้าได้ชื่นชอบความรักของธรรมชาติจากสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง นั่นก็คือ “นกเงือก” เกิดแง่คิดแก่สังคมมนุษย์ในเรื่องของความรัก ความซื่อสัตย์ ความมีมิตรไมตรีที่ไร้พรมแดนอีกด้วย The Beautiful of Hornbill

A “Hornbill” bird impressed me by their hospitality was my inspiration of this collection. นายสรวิศ แก้วกมล / Mr. Sorvit Kaewkamon 08-1345-9763 / soravit@hotmail.com 43/308 หมู่บ้านสินทรัพย์นครการ์เด้น ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

04510271


276

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกาย “สันติภาพในสนามรบ”

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากเครื่องแบบทหารน�ำเสนอในรูปแบบความสันติภาพมิปรารถนาสงคราม Peace in the Battlefield

Fashion collection inspired by presented in the form of military desire for peace in the war.

04510273

นางสาวสิภามาส เจริญสุข / Miss Sipamas Charoensuk 08-4427-6889, 02-415-2563 / designer.paradias@gmail.com 56/4 หมู่ 1 ซอยเอกชัย 5 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150


FASHION DESIGN

277

ฟรีด้า คาห์โล

ได้รับแรงบันดาลใจจาก ฟรีด้า คาห์โลและเรื่องราวในงานศิลปะของเธอ ที่มีความเป็น เอกลักษณ์ จึงน�ำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานโดยค�ำนึงถึงการใช้งานจริงทั้งเรื่องเนื้อผ้าและวัสดุในการใช้งาน Viva La Frida spring&summer 2012

I got an inspiration from Frida Kahlo’s works, which is colorful and unique. I want to create this work and make them realistic, including a texture and all of materials. นางสาวสุจรรยา ตู้จินดา / Miss Suchanya Tuchinda 08-3013-3111 / aoy.tuchinda@gmail.com 382 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

04510274


278

FASHION DESIGN

มิติแห่งแสงใหม่

เกิดจากต�ำนาน The green children of woolpit ที่เป็นปริศนาให้คนสงสัยว่า แท้จริงแล้วเด็กสองคนที่มีผิวสีเขียว พูดภาษาประหลาดและการแต่งตัวที่ชวนท�ำให้สงสัยว่าแท้จริงแล้วเป็นมนุษย์จริงๆหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวกันแน่ Translucent of Shimmering

Mystery of the green children of woolpit. The story is rather like a Typical English fairytale, but are there any element of truth mixed with the mythology and folk beliefs of fairies.

04510275

นางสาวสุธาสินี ศาลาทอง / Miss Sutasinee Salathong 08-9169-7169 / Sutasinee.ss@gmail.com 90/198 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510


FASHION DESIGN

279

การออกเเบบเครื่องเเต่งกายที่ได้รับเเรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง “ปาปริก้า”

ความเชื่อ บรรยากาศ แนวความคิด และเรื่องราวที่เหนือจริงจากแอนิเมชั่นเรื่อง ปาปริก้า แสดงให้เห็นถึงการบ�ำบัดจิตใจทางความฝันสะท้อน ความกดดันและความขัดแย้งของสังคมในปัจจุบัน Fashion design inspired by “Paprika” Japanese animation movie

Believe and surreal concept of animation “Paprika” reveal mentally cure throughdreams which reflecting nowaday pressure and socially conflict.

นางสาวสุปวีณ์ หิรัญพานิช / Miss Supawee Hirunpanich 08-7681-2267 / ll_change_ll@hotmail.com 53/17 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

04510276


280

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ปลากัด

ปลากัดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ได้น�ำเอาความพริ้วไหวและสีสัน ของปลากัดมาใช้ในคอลเลคชั่นนี้ โดยน�ำเอารูปของปลากัดมาจัดองค์ประกอบและน�ำมาจัดวางในชุด Fighting fish inspiration

Fighting fish was the inspiration of this collection. Using distortion movement and color as an ornament on the outfits.

04510277

นายสุพัฒน์ จันทร์กลิ่นหอม / Mr. Suphat Janklinhom 08-7500-5575 / Crozy_07@hotmail.com 141/191-2 ซอยวัดมะขาม ถนนติวานนท์ แขวงบ้านกลาง เขตเมือง ปทุมธานี 12000


FASHION DESIGN

281

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงสะท้อนของกระจกสี

ได้รับแรงบันดาลใจในการหยิบเอาเรื่องราวของการสะท้อนของแสงผ่านกระจกสีหรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า stained glass มาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน Stained Glass

I have been inspired by the reflection of the stained glass.

นางสาวสุภัสสร ช่อผกา / Miss Suphatsorn Chorphaka 08-1555-7717 / Emdichorphaka@gmail.com 53 ซอยชัยวัฒน์ 4 ถนนวุฒกากาศ 53 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

04510278


282

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมนอร์ดพาร์คเคเบิลเรลเวย์

ด้วยความชื่นชมต่อสถาปัตยกรรมนอร์ดพาร์ค เคเบิล เรลเวย์ที่มีรูปทรงและเส้นสายสุดล�้ำ น�ำมาผสมผสานกับ ความแข็งแกร่งและความบริสุทธิ์ที่แฝงอยู่ในสรีระของผู้หญิงโดยมีการน�ำเส้นโค้งมาเล่นบนโครงชุดให้ดูเป็นการพรางตา The ready to wear creative design inspired by Nordpark cable railway

With my appreciation for the architecture of Nordpark cable railway that has innovative shape and line. Combine it with strength and purity of women’s body.

04510279

นางสาวหทัยชนก บุตรเมฆ / Miss Hataichanoke Bootmek 08-1826-3526 / hataiboot@hotmail.com 106/4 ม.3 แขวงบางไผ่ เขตเมือง กรุงเทพฯ 11000


FASHION DESIGN

283

เรื่องราวและความมหัศจรรย์ของผึ้ง

การสลายโครงสร้างร่างกายของผึ้งเพื่อสร้างโครงสร้างของผึ้ง ในรูปแบบใหม่ผ่านเสื้อผ้าที่สื่อถึงแนวคิด The Miracle of Honeybee Story

Deconstruction and reconstruction of honeybee anatomy, transform into wearable conceptual design. นายปัณณวัชร์ ทวีภิรมย์โภคิน / Mr. Pannawat Taweepirompokhin 08-7027-3991, 02-964-5327 / plaii.pannawat.t@gmail.com 102/25 ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

04510280


284

FASHION DESIGN

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาผ้า

การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาผ้า โดยใช้สีสันและลายเส้นของตุ๊กตาเป็นจุดเด่นใน การแสดงออกถึงความสนุกสนานและวัยเยาว์ Soft dolls

A 6 pieces collection inspired from soft dolls. Pop color and line from dolls express a happiness and youth.

04510281

นางสาวอัมพร อารยวัฒนเวช / Miss Amporn Arayawatanavech 08-0994-4401 / Ahoor281@gmail.com 6 ซอยเพชรเกษม 9 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง นครปฐม 73000


FASHION DESIGN

285

ความเหมือนในความแตกต่าง

ความเหมือนในความแตกต่างของสองวัฒนธรรม ได้แก่ เครื่องแต่งกายยุคสมัยบาโรก โรโคโค และเครื่องแต่งกายไทย โดยน�ำการออกแบบลวดลายผ้าที่มีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ที่มีความประณีตและมีจังหวะการซ�้ำลายที่เหมือนกัน Identity in Differrences

The Identity in Differences, which are Baroque, Rococo, Thai-style fashion were designed for showing their social position and their textiles which got inspires from nature, delication of the same pattern.

นางสาวอุษณา สินธนาวีวงศ์ / Miss Ussana Sintanawewong 08-4183-9445, 07-751-1733 / Namine_glory@hotmail.com 164 ถนนปรมินทรมรรคา ต�ำบลท่าตะเภา อ�ำเภอเมือง ชุมพร 86000

04510282


การเดินทางครั้งส�ำคัญ สู่ความเหนือชั้นในอนาคต


Sul mare luccica L’astro d’argento Placida è l’onda, Prospero il vento. Venite all’agile Barchetta mia! Santa Lucia, Santa Lucia! Con questo soffio Così soave, Ah, com’è belloStar su la nave! Su, passeggeri, Venite via! Santa Lucia, Santa Lucia! O bella Napoli, O suol Beato, Ove sorridere Volle il creato! Tu sei l’impero Dell’armonia Santa Lucia, Santa Lucia! Or che tardate? Bella è la sera, Spira un’auretta Fresca e leggera Venite all’agile Barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia!


53 N  
53 N  

NNNNdks;ldk;sadlask'd;las';dl'as;dla's;,s;d,;'ad,';ald';als';dla';dl'a;l'ds

Advertisement