Page 1

The Hunger Project ale Nation n Test en Doele n Monitor e d e o G Doele Goede 2014

VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT

INVESTEREN IN EINDE VAN DE HONGER “HET HEEFT MIJ ZOWEL ZAKELIJK ALS PRIVÉ VEEL GEBRACHT” “KINDHUWELIJKEN STAAN EINDE HONGER IN DE WEG”

2014.


THEMA

Inhoud COLOFON

12 Samen strijden tegen malaria 22 Het trekkermeisje en haar droom 26 Kindhuwelijken 29 2015Festival IJlst 30 Internationale vrouwen

The Hunger Project Nederland

Bezoekadres Korte Elisabethstraat 19-21 3511 JG Utrecht

condoomdag

26

KINDHUWELIJKEN

Postadres Postbus 1546

BENIN

3500 BM Utrecht

18 Hans Biesheuvel: lopen gaat met

E info@thehungerproject.nl

stappen

IBAN NL69 TRIO 0254 7828 76

15 Column Carel van Bemmelen 16 Katakle

T 030 233 53 40 I thehungerproject.nl

20 Investeerders in gesprek 24 Run for the Hunger Project Redactie Henriëtte Brons, Agnes de Jong (Fifty/Fifty Tekst), The Hunger Project Corrector Kitty Terpstra (Kitty Corrects)

KORT

4 The Hunger Project in Vogelvlucht 6 Hoogtepunten 2014 wereldwijd 9 Tegenslagen 10 Ontwikkelingen en

Foto’s Millie Albon, Glenn Halliday, Milan Lueks,

10

ONTWIKKELINGEN EN PARTNERSCHAP

Johannes Odé, Reinier van Oorsouw, Ruud Kroese, Roland de Zeeuw, Anna Zhu, The Hunger Project Coverfoto credit: Anna Zhu.

Concept en opmaak TBWA\NEBOKO DOWNTOWN

partnerschappen

Mee investeren in het einde van honger? EN VERDER

Dat kan! Kijk op

28 Joris Lohman in New York 31 In memoriam: Lucie van Mens 32 The Hunger Project Nederland 34 Partner in beeld: Wilde Ganzen 35 Financieel resultaat 36 Jaarrekening 39 Onze investeerders

thehungerproject.nl

8 Investeren met impact

2

voor mogelijkheden.

20

INVESTEERDERS IN GESPREK

Dit is de publieksversie van het jaarverslag 2014 van The Hunger Project. Kijk voor achtergrondartikelen, videos en het volledige jaarverslag op thehungerproject.nl, of stuur een mail naar info@thehungerproject.nl.


Oogstjaar? 2014 was verheugend vruchtbaar. En dat was mogelijk, omdat we in de jaren ervoor met elkaar een heel gezonde bodem hebben gelegd. De resultaten van het afgelopen jaar bewijzen dat dat verstandige keuzes waren. In dit magazine vertellen we daar natuurlijk nog veel meer over. Alvast een voorproefje? De inkomsten in Nederland groeiden met 26%, en waren hoger dan ooit. Wereldwijd hebben we meer dan 19 miljoen mensen bereikt met onze programma’s. En we maakten onze einddoelen scherper, maar ook onze meetmethodes. Zodat steeds meer mensen zélf kunnen volgen wat de resultaten zijn van hun eigen inzet op weg naar het einde van de honger.

Vijfendertig jaar geleden werden we immers met dat doel voor ogen opgericht. Destijds vonden verreweg de meeste mensen het einde van de honger een onhaalbaar ideaal. Ook toen wij ons vijf jaar geleden als kersverse teamleden bij die strijd aansloten, vonden ontwikkelingsdeskundigen dat een ondenkbaar grote ambitie. Toch blijkt geduldig doorduwen zinvol. Want eind 2014 omarmde zelfs premier Rutte het einde van de honger als een haalbaar doel. Terwijl hij toch juist naar eigen zeggen niets voor grootse visies voelt. En niemand sprak hem tegen. Natuurlijk niet. Want honger en armoede zijn volkomen onnodig. Dat wisten u en wij al lang. Des te beter is het dat we nu serieus mogen verwachten dat dit jaar álle landen op de wereld een verdrag zullen ondertekenen, waarin ze afspreken dat het einde van de honger uiterlijk in 2030 gehaald kan worden. Nog meer oogst uit het afgelopen jaar:

onafhankelijke onderzoeken bewezen wat wij al dachten te weten – dat onze aanpak wérkt. We wonnen voor het eerst , twee belangrijke tenders voor overheidssubsidies. Zodat we ons werk nog verder uit kunnen breiden. We haalden bovendien opnieuw de hoogst haalbare score op de kans-op-impactindex van de Goede Doelen Test. En zo gaat dat nog wel even door. Enfin, daar leest u dus verderop in dit blad nog veel meer over. Maar wat is nou het succesrecept voor zo’n vruchtbare bodem? Het allerbelangrijkste ingrediënt bent u. Want zonder onze stabiele harde kern van trouwe investeerders was het nooit mogelijk geweest om grotere financiers te overtuigen om ook met ons mee te gaan doen. Dankzij de inzet van zo vele vrijwilligers kunnen we onze kosten* in Nederland laag houden, zodat er zo veel mogelijk naar onze doelstelling gaat. Onze Raad van Toezicht en Raad van Advies houden ons

scherp, en zorgen voor talloze nieuwe verbindingen. En ons kantoorteam blijkt ten slotte ook verrassend vruchtbaar. Als een organisatie die in álles vrouwen vooropzet, met krap 6 FTE in één jaar drie gezonde zonen kan produceren, is ook dat een belangrijke bijdrage aan een betere wereld. Want uiteindelijk zullen we het sámen moeten doen. Vrouwen én mannen. Daar en hier. U en wij. 2030 is al over vijftien jaar. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. We vinden het een groot voorrecht om samen met u op te trekken op het laatste stukje van deze zo zinnige weg. Evelijne Bruning en Jouwert van Geene Directie The Hunger Project Nederland *Alle inkomsten, kosten en onkosten vindt u in onze jaarrekening; hier in de verkorte versie, en op www.thehungerproject.nl ook in volle glorie.

3


THE HUNGER PROJECT 335

werknemers

8 waarvan

TWAALF PROGRAMMA LANDEN

TIEN PARTNER

281 werknemers Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Mozambique, Senegal, Oeganda, Peru, Bangladesh, India, Mexico

LANDEN

54 werknemers Nederland, Australië, België, Canada, Duitsland, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Zweden, Zwitserland, Verenigde Staten (hoofdkantoor in New York)

GROOTSTE KANS OP IMPACT

Mobiliseren van mensen

Empowerment van vrouwen.

Samenwerking met lokale

om zelf in actie te komen.

BEREIK 2014 MEER DAN

17.000

DORPEN

4

IN TOTAAL

19,8

MILJOEN MENSEN IN

India

13,6 miljoen

Bangladesh

4,54 miljoen

Afrika

1,6 miljoen

Latijns-Amerika

21 duizend

overheden.

MISSIE Een einde maken aan chronische honger en armoede door vooruitstrevende, duurzame, grassroot strategieën waarin vrouwen centraal staan.

VISIE Een wereld waarin elke vrouw, elke man en elk kind een gezond, zelfredzaam en waardig leven leidt.

WERKNEMERS (5,8 FTE) IN NEDERLAND


IN VOGELVLUCHT 2014 INKOMSTEN WERELDWIJD

HERKOMST INKOMSTEN NL

BESTEDINGEN NL

Nederland €3.569.832 Wereldwijd €17.707.655 (incl. NL)*

Fondsenwerving 5% Interne organisatie 4% Bewustwording 3% Programma’s 2014 88%

* Dit voorlopige bedrag moet nog worden bevestigd door de Amerikaanse accountant.

Particulieren 8% Bedrijven 13% Vermogensfondsen 32% Fondsenwervende stichtingen 31% Overheid 16%

4,4

actief deel aan een 75.000 namen microkrediet programma in

Inmiddels volgden meer dan

123 1,6

MILJOEN MENSEN

MENSEN 2014 waarvan

80%

met een geschat bereik van

IN

EPICENTRA

wordt gewerkt aan het einde van honger en armoede

EEN VISION-ACTION-COMMITMENT WORKSHOP. DE BASIS VOOR EEN LEVEN ZONDER ARMOEDE

MILJOEN MENSEN

Meer dan

1,5

(IN 2014: 206.000)

MILJOEN namen deel aan de hiv/aids en MENSEN Gender-gelijkheid workshops (in 2014: 97.025)

FILOSOFIE Onze generatie kan een einde maken aan chronische honger. The Hunger Project ziet geen miljoenen monden om te voeden, maar miljoenen ondernemende & veerkrachtige mensen.

5


10 highlights

Worldwide

1

2

Het Kiboga epicentrum in Oeganda heeft in 2014 mede dankzij een groep Nederlandse investeerders belangrijke stappen gezet op weg naar zelfredzaamheid.

In maart is ee n nieuwe samenwerking met de lokale overheid in M alawi gestart, met twee nieuw e epicentra ro nd het natuurrese rvaat van Maj et e. In een nieuw epicentrum demonstrere n we onze aa npak aan de overhe id.

genlijsten en Aan de hand van vra gebreide analyse interviews is een uit nog de komende gemaakt van wat er ren, zodat jaren moet verande zich volledig The Hunger Project Deze nieuwe terug kan trekken. hten helpen ons methode en inzic icentra nog sneller ook om andere ep dzaam te maken. en effectiever zelfre

In het and ere gaat d e overheid zĂŠlf aan de slag, met in tensieve coaching van The H unger Project. Zo kan de ove rheid later onze aanp ak in ande re gebiede gaan toep n assen.

7

6

Op 25 sep tember vo nden wij de Nederla ndse overh eid als strategisch e partner o p ons pad Want prem . ier Mark Rutte was dag gasth die eer van ee n Wereldb evenemen a n k t in New Y ork, waar d hele intern e ationale ge meenscha achter het p zich einde van de honger haalbaar d a ls oel opsteld e. Daar ko we 35 jaar n d en geleden n og niet van dromen. Vijf jaar ge leden trou wens ook Premier Ru niet. tte vertelde hoe Nede aan het ein rland de van de honger g bijdragen. aat En Tarcila Rivera Zea directeur in , onze Peru, verte lde op haa beurt hoe r The Hunge r Project P daaraan b eru ijdraagt.

6

2014

, pmaand o een to s ie w 5 o s p to ber was al in IJls Septem t Festiv e h denken r o w u o d r opnie a ja alleen al lk E meer tember. eus niet h u en 6 sep n l a v echt het et Festi as toch w we dat h it d r a an. Ma mooier k nu toe ‌ stival tot e F te s e b


3

5

Tijdens de na tio morin gacam nale pagne juni we in Ben rkte Th in in e H samen met de unger Projec t o ontwik verheid kelings , ande o re rg verenig anisati es en ing van de gemee zodat het he nten in le land Benin, werde mee k n 3900 on doe moring en via n. Er a-bom talloze en gep radios in de e lant, ta ti ons, k picentr ranten a werd aanda en weer u cht be itgebre steed de voe aan he id dzame t geb moring ablade ruik van ren.

4

Schoon drin kwater we rd in 2014 mede dan kzij de inze t va n The Hunger Pro ject Mexic o b e reikbaar voor iedere en in de M azateca-re Oaxaca. D gio in e gemeen schap bou zelf regen w de watersys temen, w veilig drink a a rd oor water nu h et hele jaa bereikbaar r door is voor alle families die gebied we in dit rken en wo nen.

8

Zweden Project r ro e g n u .000 eu The H juni 750 5 2 p e o d o kreeg e Postc Zweeds n van e tt e z van de p het o r o o v t is een j, Loteri m’. Da r o f t la ereen irl P voor ied ‘The G ts a la p s ting eid en ontmoe r gelijkh o o v t e inz die zich chten. re s je meis

Op 2 novem ber was de R un voor The Hunger P roject, ook di t jaar in het Olympisc h Stadion, w eer een denderend su cces. Dankzij meer dan 800 dee lnemers en talloze vrijwilligers zo rgde de Run opnieuw voor een reco rdopbrengst.

rkt eden we ner in Zw Borders g in s Onze part et Cros m n e m a t is hierbij s et projec weden. H e n g a en Plan Z p am l van de c nd a y it onderdee r divers fo – n e ‘Swed oktober, t e’. Op 11 , werd he toleranc eisjesdag M le a n o ti interna . geopend platform

9

10 Het is ons eind 2014 voor het eerst gelukt om een winnend voorstel te doen bij een subsidie-tender. De Nederlandse overheid draagt daarom bijna 600.000 euro bij aan het werk van The Hunger Project in Bangladesh, Burkina Faso en Oeganda. En daar zijn wij heel erg blij mee. De subsidie is bedoeld om kindhuwelijken tegen te gaan.

Hunger Begin december was The Food Ingredients Project aanwezig op de odiging van Beurs in de RAI, op uitn exposanten en s ker zoe UBM. De be r het einde van kregen er informatie ove raan zouden de honger, en wat zij daa ga bleek er kunnen bijdragen. Morin de dynamische een trending topic. Op Toezichtbeursvloer gaf Raad van mer Carel van rne de -on top voorzitter en e ‘Rethink Bemmelen een presentati ood’. hunger – Rethink worldf

Daarbij werken we samen met de stichting Kinderpostzegels en International Child Development Initiatives (ICDI).

7


Investeren met resultaat Nationale Goede Doelen Test en Goede Doelen Monitor 2014

Nationale Goede Doelen Test: “The Hunger Project scoort 100%” Er zijn grofweg dertigduizend goede doelen in Nederland. Als je je geld aan een van hen geeft, wil je het liefst zeker weten dat het ook goed wordt besteed. En natuurlijk heeft elke organisatie daarover een eigen verhaal. Maar hoe weet je nou of je dat verhaal ook kunt vertrouwen? Een aantal verschillende onafhankelijke organisaties probeert dat zo goed mogelijk in beeld te brengen. Zodat hopelijk zowel goededoelenorganisaties als donateurs meer resultaatgericht gaan denken en handelen. The Hunger Project scoort daarbij consistent de hoogst mogelijk haalbare punten. Transparantie Allereerst is daar de zogenaamde ‘ANBI’-status: voordat de Belastingdienst een goed doel erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling, moet het aan een aantal basale eisen voldoen op het gebied van beleid, beloning en integriteit. Ongeveer 16.000 organisaties in Nederland hebben deze status. The Hunger Project Nederland is er daar een van. Bovendien kan een goed doel zich

8

(vrijwillig, en op eigen kosten) jaarlijks laten keuren door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Die letten er met name op of hun keurmerkhouders verantwoording afleggen over hun werk. In 2014 hadden 265 Nederlandse goede doelen dit keurmerk. The Hunger Project Nederland is er daar een van.

Daar wordt de wereld beter van Vergelijkende tests Daarnaast zijn er nog de Goede Doelen Monitor en de Nationale Goede Doelen Test. Die baseren allebei hun beoordeling van goede doelen op de zeer uitgebreide database van de vakgroep Filantropie van de Erasmus Universiteit. Bij beide tests scoort The Hunger Project, net als het voorgaande jaar, ook in 2014 de volle 100%. Dat is de hoogst haalbare score – op een lange lijst van onderwerpen als transparantie, aanpak van activiteiten en

de kwaliteit van de organisatie. Van alle goede doelen in Nederland halen maar vijf andere ook zo’n hoge score. Indicatieve Impact Score De Nationale Goede Doelen Test werkt bovendien met een zogenaamde Indicatieve Impact Score (IIS). Die is enerzijds gebaseerd op de Performance Prediction Scan, die het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy en de Kennisbank Filantropie hebben ontwikkeld, en anderzijds op een enquête onder 80 directeuren van goededoelenorganisaties. The Hunger Project komt, net als in 2013, van álle goede doelen van Nederland als nummer 1 uit deze rangschikking (www.goededoelentest.nl). En daar zijn we enorm trots op. Wat vind je zelf? Op de vergelijkingswebsites van Trouw en Independer kun je ons zelf ook beoordelen. Of neem contact met ons op, en vertel het ons direct. Wij horen graag wat je van The Hunger Project vindt.


Soms even tegen ‌ zit het

Natuurlijk kende 2014 naast hoogtepunten ook een aantal tegenslagen. Uiteindelijk worden we er sterker van door juist daarvan te leren. Schade door storm Malawi Door een storm in Zuid Malawi heeft het epicentrum in Majete ernstige schade opgelopen. Een aantal epicentrumgebouwen hebben (een deel van) hun dak verloren: de voedselbank, een deel van het hoofdgebouw en het huis van een van de verpleegkundigen. Het voedsel kon tijdelijk opgeslagen worden in een ander deel van het hoofdgebouw. Ook tien huizen in het dorp zijn ernstig beschadigd. Gelukkig is niemand gewond geraakt. Met hulp van de lokale bevolking repareert The Hunger Project de daken, zodat de activiteiten in het epicentrum zo snel mogelijk voortgezet kunnen worden. The Hunger Project moedigt de leiders van het epicentrum aan om hulp te bieden aan de getroffen gezinnen. En zoekt uit of een stormschadeverzekering zinnig is.

Politieke onrust Burkina Faso Om de veiligheid van haar medewerkers te garanderen heeft The Hunger Project Burkina Faso dit jaar een paar dagen haar deuren gesloten. In verschillende steden waren demonstraties van de politieke oppositie uit de hand gelopen, door een hardhandige confrontatie met de politie. Het werk in de epicentra zelf is onverminderd doorgegaan, omdat de onrust eigenlijk alleen in de steden speelde. Er kwam al snel een overgangsregering, waardoor het kantoor de deuren weer kon openen. Onze eigen werkregels voor het omgaan met onrustige situaties bleken afdoende.

Uiteindelijk worden we er sterker van door juist daarvan te leren.

Anti-homo-wet Oeganda Diversiteit kwam er dit jaar in Oeganda bekaaid af, met een nieuwe anti-homowet, die homoseksualiteit criminaliseert. De Nederlandse overheid stopte daarop direct alle steun aan het land. Na flink beraad met het kantoor in Oeganda en een aantal bezorgde investeerders hebben wij besloten om door te zetten. Stoppen met ons werk daar zou immers averechts werken. Honger maakt nu eenmaal geen onderscheid, en het is onze plicht om de vooruitgang die de lokale gemeenschappen er zelf hebben geboekt te beschermen tegen een veranderend politiek klimaat. Als wij onze steun terugtrekken, raken we niet de overheid, maar de mensen die onze support het meest nodig hebben.

Diefstal in Benin In januari 2014 heeft een door The Hunger Project ingehuurde beveiliger van het Daringa Epicentrum in Benin 8000 euro en een motorfiets gestolen van het Microfinancieringsprogramma. De dienstdoende kredietmedewerker had zich niet aan de regels gehouden, waardoor de bewaker er met de buit vandoor kon gaan. Beiden zijn uit hun functie ontslagen. De bewaker wordt nog gezocht door de politie. The Hunger Project Benin heeft haar beleid en procedures om de veiligheid van de investeringen en de medewerkers zo goed mogelijke te garanderen verder aangescherpt, en heeft alle medewerkers op dit gebied getraind.

9


Nieuwe

en ontwikkelingen slimme partnerschappen tteland

p het pla edrijven o

Ghana: b

t door een tot de mark g n a g e to betere atie van de uworganis krijgen een o n b d re n e a o L b n roductie Cassave edsel- e n om de p van de Vo re e a o m b t m in ra a g ct tr t nieuw pro unger Proje n, en zorg ties. The H derhandele a n N o e te d ig rs n e m Vere n met afne inputs. n, leert hu t de juiste to te verhoge n e b b e h g n a zij toeg ervoor dat en t Ghana e ramma ger Projec n u H e h r een prog T o e d vo n id e k e e rh rt e de ove Verder ond rsterken. omst met sovereenk land wil ve e g tt in la rk ten p e t w e n h same de inkoms drijf op tteland en en kleinbe la p n t e e d h id p ze m de no dat het ntra op die ntal bedrijve eid richt ce llen het aa rh zu ve e o le e e tië rm D n a . a D ct pote roeien enschap g unger Proje e H m e e h g T e ijl d rw voor ntra in teunen, te met de ce aan onders rt, traint en e e c tifi nwerking n bedrijven g e m ct in sa e icentra id je p ro e P in r e rs g e n ers van he Hu ondernem lition inwon ast traint T a a o rn C a a n D tio t. p g n kale Corru contact bre hana Antioe ze de lo na en de G n leert ze h a e h , n -G te R h A c in T erlen g en hun re met S tere dienstv ieden over e b b e g n e m e u tr ie n odat d de epice vloeden. Z n. nnen beïn u k hun dorpe id e rh ove n leveren in a a g n e g in ien meer voorz

Oega en socnda: innov iaal on aties m e derne men t microleas In sam ing enwerk ing

met Sw Oegan da in tw isscon tract is e e epicen leasing The Hu tra een . Hierb nger P ij p w ilot ges roject orden melkko tart voo relatief eien, s r micro dure b proeiers leasec e d rijfsmid , melkk onstruc delen, oelers tie bes z e o laag in n als maalm chikba komen achine ar geste . Inmid s via e ld aan zonnep d e en ls boeren is het a anelen met ee anbod , watert lease-p n v anks, fi erder u roducte etsen e itgebre n in Ne id met n brom eerste derland mers. instanti b Net als lijven d e eigen centrum e bedri bij dom va . Wann jfsmidd n de m eer de elen in icrokre afbetaa d eelnem dietban ld, word ers de k van h en zij z volledig et epielf eige e lenin naar. g hebb In Nam en ayumb a epice Project n tr um in O samen egand met de “Epi-w a startte Sieme ater”. E The Hu ns Stic r is een wa nger hting h filtertec et wate terkios hnolog k rbedrijf ie die lo opgeze wordt n kaal to t met e u bij he epasba en inno t epice ar is. S vatieve prijs. D n tr um verk choon eze so drinkw ciale o ocht te duurza ater n g d en een ernem amheid ing dra betaalb van he a a g re t bij aan t epice ntrum. de fina nciële

10

Uitbreiding en nieuw

e rol in Malawi

The Hunger Project werkt samen met Stichting Co ntinuendo MusartE Foundation aan de ontwikkeling van de gemeenschap rondom het Majete Wilfdlife Reser ve – een beschermd natuurgebied van 700 km² in het zuide n van Malawi. Sinds 2011 is er een epicentrum voor 21 do rpen rond het park. In 2014 zijn we gestart met twee nie uw e epicentra voor nog een s 30 dorpen. Uniek voo r de ze uitbreiding is de samenw erking met de lokale ove rheid. The Hunger Project demo nstreert in het eerste nie uwe epicentrum hoe de aan pak werkt, en de lokale ove rheid doet dit in het tweede ep icentrum na – onder be gel eiding en supervisie van The Hu nger Project. Zo leert de ove rheid om zelf de gemeenschap te mobiliseren. Het zou prachtig zijn als de Malawiaanse overheid straks ook eld ers , met eigen middelen, de suc cesvolle aanpak van The Hu nger Project overneemt.


C

ership met BRA

rtn Bangladesh: Pa

he innovaties

Senegal: technisc

ed the t het Amerikaanse “Fe In samenwerking me ble organisatie Compati Future”-initiatief en de Hunger e Th onal introduceerde Technology Internati handmatig n machine voor het Project in Senegal ee nger . Verder werkt The Hu verwerken van gierst genaamde zo t ki epicentrum me Project Senegal in Co esteerder´. or een speciale ´biodig ‘groene leningen’ vo duceren thaangas kunnen pro Waarmee boeren me bruikt voor ge ter. Het gas wordt uit koeienmest en wa als mest Het restproduct kan verlichting en koken. eren geld rmee besparen de bo worden gebruikt. Hie brandhout, n of verzamelen van en tijd voor het kope ordat n gebruiker vertelt: “Vo houtskool en olie. Ee 25 euro r had, kocht ik voor ik de biodigesteerde est voor 5 nm eie Nu koop ik ko brandstof per maand. ndstof bra duceer ik voldoende euro per maand, pro de mest die jn keuken, en kan ik voor licht en voor mi boeren.” 0 euro verkopen aan ik overhoud voor 2,5

uwe n interessante nie ladesh heeft er ee ng Ba ct isatie oje Pr er The Hung lse noodhulporgan oorsprong Bengaa n va ze De . AC ak aanp partner bij: BR BRAC gelooft in de tste ngo ter wereld. oo gr de ze els on n idd va is inm el kan leren en denkt dat zij ve ct, oje Pr er ng de Hu h es van The s werk in Banglad dersteunt BRAC on 0 naar 171 11 n aanpak. Daarom on va kunnen bereiden uit we t da zo r, er en komende twee jaa n chronische hong komt het einde va Zo . en rp do n va ij. rb groepen ljoen mensen dichte eens anderhalf mi armoede voor nog

mma in Afrika

gsprogra Microfinancierin onder de loep

n van de aanpak va langrijk onderdeel be n ee is ing ier t Microfinanc e bewees da het n externe evaluati Ee a. rik Af in ct oje le diensten, The Hunger Pr hoefte aan financië be ote gr n ee in t en. Maar programma voorzie bereikt veel vrouw keningen. En het rre aa sp en en ing zoals len banken op veel onze coöperatieve t da n aa k oo nt . Vooral doordat de evaluatie too dig kunnen worden tan lfs ze am za ur n jaren plaatsen moeilijk du landen de afgelope instellingen in veel le cië an p fin or rsc vo de eisen r het eigenaa ha extra lastig wannee is t Di . pt er ch uw es van lokale vro en fors zijn aang dig in handen zijn lle vo nk ba n ee n ondige en het bestuur va ofessionaliteit en gr wettelijk in feite pr jl wi ter d, lan ken we tte be pla op het reist. In 2015 kij kennis worden ve he isc om on ec ng tot financiële financiële en manier is om toega ste be de t wa um eer die voor ieder epicentr eigen bank, wann ganiseren. Via een or te am za ur du diensten een andere via aansluiting bij spaargroepen. sterk genoeg is. Of t informele leen- en me Of g. llin ste sin dat het microfinanciering India: bewezen aanp moet doen, zonder blijft doen wat het ma ak . ram og pr t ice he Zodat voor het ep ntrum tratieve last wordt nis mi ad e lijk me ko een onover In 2014 lieten we een ona fhankelijke onderzoeker de imp act van de Wordt vervolgd. afgelopen 5 jaar van ons werk in Madhya Pradesh uitz oek en. Wat blijkt? Onze aanpak ma akt een groot verschil. De vrouwen die een training hebben gehad van The Hunger Project, hebben aantoonbaar veel meer voor elkaar gek regen bij de lokale overhe id dan anderen die die trainingen niet kre gen. Zoals een hoger bu dg et voor huisvesting voor armen, en toegang tot schoon drin kw ater en sanitaire voorzieningen. Wat weer leidt tot significant meer soc iale voorzieningen dan in dorpen waar The Hunger Project niet actief is. Het uitgebreide rapport staat op onze we bsite.

11


Samen strijden tegen

Malaria

Malaria komt van mala aria, Italiaans voor ‘slechte lucht’. Vroeger dacht men dat de ziekte werd veroorzaakt door de slechte lucht in moerassen en werd ze daarom ook wel moeraskoorts genoemd. Tegenwoordig weten we beter: malaria wordt veroorzaakt door de beet van een mug die besmet is met de Plasmodium-parasiet. De ziekte maakt vooral op het platteland veel slachtoffers, want irrigatie levert een kraamkamer van muggen op. Na aids is het de meest dodelijke ziekte in Afrika. Maar malaria is goed te behandelen én te voorkomen.

In het Majete Wildlife Reserve in Zuid-Malawi loopt een uniek samenwerkingsproject om malaria met %80 terug te dringen. Het gebied is erg afgelegen, moeilijk bereikbaar en het grootste deel van de 130.000 bewoners leeft onder de armoedegrens. The Hunger Project en stichting Continuendo MusarteE werken in een aantal epicentra rond dit nationale park samen met de lokale bevolking aan zelfredzaamheid.

12

Michèle van Vugt, internist-infectioloog bij het AMC, en entomoloog Willem Takken van Wageningen UR, zijn als onderzoekers betrokken bij het bestrijden van malaria in dit gebied. Met een internationaal team van specialisten en lokale overheden wordt vijf jaar samengewerkt om het ambitieuze doel te bereiken. Via The Hunger Project Malawi wordt de bevolking er actief bij betrokken, want zelf doen is de sleutel voor succes.


Malaria is na aids Malaria burden Malaria heeft een enorme impact op de bevolking van Majete, een van de allerarmste gebieden van Malawi. Michèle van Vugt: “Er is echt sprake van een malaria burden: 80% van de bevolking heeft weleens koorts en wordt positief getest. De symptomen variëren van griepverschijnselen tot coma en de dood. Als kinderen ziek zijn, missen ze schooldagen. Zwangere vrouwen verliezen kinderen en volwassenen verliezen werkdagen. En ze hebben geen ziektekostenverzekering, dus er moet contant betaald worden. Als ze al geld hebben, wordt dat besteed aan medicijnen in plaats van het gezin. Deze gevolgen zijn goed te voorkomen, als je er op tijd bij bent. De behandeling is heel effectief, in drie dagen is het over.” Dat klinkt simpeler dan het is. Gebrek aan kennis en middelen blijken ernstige obstakels voor een effectieve aanpak van malaria. Willem Takken: “De overheid heeft zelf weinig geld om in gezondheidszorg te stoppen, je moet ze dus een duwtje geven. In mijn vak zoek ik altijd naar methodes die wél werken. Het hangt af van de lokale omstandigheden, die zijn steeds weer anders. Het landbouwsysteem is voor een groot deel bepalend: irrigatie levert

de meest dodelijke een kraamkamer van muggen op. Ze weten wel dat je malaria van muggen krijgt, maar hebben weinig idee waar de muggen vandaan komen en dat ze alleen ’s nachts actief zijn. Als je koorts hebt, heb je waarschijnlijk malaria en ga je naar de kliniek voor medicijnen. Zijn er geen medicijnen, dan gaan ze weer naar huis, met alle gevolgen van dien. Voorlichting is dus belangrijk.” Multidisciplinaire aanpak Het blijft niet bij voorlichting alleen. Het project is multidisciplinair opgezet, zodat er gelijktijdig gewerkt kan worden aan training, preventie en behandeling. Samen met de bevolking wordt onderzocht wat de beste preventie is in dit gebied. Hiervoor worden verschillende methodes uitgeprobeerd: bescherming tegen de muggen met klamboes, het afdichten van huizen -vaak niet meer dan een hutje vol gaten en kieren- en het identificeren en behandelen van de vele plasjes en poelen waar de muggen broeden. Takken: “Wij reiken de middelen aan, maar de mensen moeten zélf de beslissingen nemen.” Daarnaast moet het project ervoor zorgen dat de inwoners ook in dit afgelegen gebied snel getest en behandeld kunnen

ziekte in Afrika worden. “Er is in Majete geen openbaar vervoer en je moet een ellendige weg van 35 kilometer te voet afleggen naar de dichtstbijzijnde kliniek. Als je dat met een kind met 41 graden koorts moet doen, overleeft het kind dat niet.” Dankzij substantiële donaties van Stichting Dioraphte en het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria is er 5 miljoen euro beschikbaar voor het project en kunnen alle inwoners van het gebied, zo’n 130.000 mensen, ook daadwerkelijk worden voorzien van klamboes, diagnostische testen, medicijnen en getraind personeel. Empowerment De belangrijkste pijler van het project is de bevolking zelf, vinden de onderzoekers. Na afloop moeten ze het immers zelf gaan doen. De aanpak van The Hunger Project met lokale vrijwilligers (animators) is al eerder een succes gebleken, en daarom ook een essentieel onderdeel van dit malariaproject. Vanuit het epicentrum in Majete worden lokale vrijwilligers opgeleid en ingezet om de bevolking in de epicentra te mobiliseren en enthousiasmeren.

13


De belangrijkste pijler van het project is de bevolking zelf Willem Takken: “Wat geweldig is aan dit project, is de aanwezigheid van The Hunger Project. Via de epicentra van The Hunger Project en de gezondheidsanimators zien wij de mogelijkheid om de bevolking erbij te betrekken.” Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat de mensen zelf de kennis en middelen hebben om zich te beschermen tegen malaria. “Samen met The Hunger Project hebben we een unieke mogelijkheid om de handen ineen te slaan en te zorgen dat de bevolking weet wat malaria is. Als ze zien dat het werkt, hopen we dat ze het zelf voortzetten. En dat de coöperaties in de epicentra door microfinanciering geld genereren voor klamboes.” Michèle van Vugt gaat nog een stapje verder: “Dit project is zo leuk omdat het een samenwerkingsproject is en discipline-overstijgend: medisch, entomologisch, economisch en antropologisch. En omdat het gedragen moet worden door de community, dus bottom-up in plaats van top-down. Dat

14

is een onwijze uitdaging. We hopen dat de communities uiteindelijk dan ook adequate diagnostiek en behandeling gaan eisen van hun eigen overheid. Ze hebben er recht op. Dat ze gaan zeggen: we accepteren het niet meer dat er geen behandeling is.” Voor The Hunger Project is dit project ook heel belangrijk. Jouwert van Geene, directeur programma’s: “Afgelopen jaar startten we met het tweede en derde epicentrum rond Majete Wildlife Reserve. Dit malariaproject zal de impact van ons werk vergroten, malaria is immers een enorm probleem in het gebied. We kunnen veel leren van de intensieve samenwerking met de onderzoeksinstellingen en de overheid. We hopen dat dit project uiteindelijk wordt opgepikt door de nationale overheid voor het hele land. Onze aanpak van empowerment is dan een belangrijke schakel, die bij deze opschaling niet kan ontbreken.”

Partners In het Majete Integrated Malaria Project brengen vele organisaties hun specifieke expertise in om samen met de lokale bevolking de strijd tegen malaria aan te gaan:

· Laboratorium voor Entomologie, Wageningen Universiteit

· Amsterdams Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam

· Ontwikkelingseconomie, Wageningen Universiteit

· College of Medicine, University of Malawi, Blantyre

· Liverpool School of Tropical Medicine

· The Hunger Project Malawi · African Parks Majete · National Malaria Control Programme

· Continuendo MusarteE · Dioraphte


Impact Het gaat goed met The Hunger Project en het gaat goed met ons investeerdersnetwerk Katakle. Samen werken we vastberaden door, op weg naar een wereld zonder honger. Dat is een groot doel, maar juist omdat het bereikbaar is, stemt het ons positief. Het jaar 2014 had dan ook weer mooie resultaten voor ons in petto.

De hoogtepunten van dit jaar zijn ongetwijfeld de groei van onze inkomsten, de Run met een opbrengst van maar liefst 265.000 euro, en alweer een geweldig festival in IJlst. Ik denk met plezier terug aan de mooie Kataklenetwerkbijeenkomsten bij Auping, bij de Vereniging voor Bakkerij en Zoetwarenindustrie, bij de Droomfabriek en bij het Insinger de Beaufortgolftoernooi. Maar het allerbelangrijkste nieuws: we halen in Benin onze doelen.

“We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal.” Drie epicentra bereiken daar het komende jaar het niveau van zelfredzaamheid. En daar is het toch allemaal om te doen, dat de mensen het heft in eigen handen nemen en zelf een einde weten te maken

aan armoede en honger. In maart 2014 was ik zelf mee op reis naar Benin. Daar zag ik met eigen ogen dat de tipping-point theorie* werkt. Steeds meer mensen kopiëren de succesvolle voorbeelden van The Hunger Project. Zoals die ene dokter die verantwoordelijk is voor 30 medische centra, waaronder twee in de epicentra van The Hunger Project, en die zo onder de indruk is van de resultaten in onze klinieken dat hij in de 28 andere centra onze aanpak wil kopiëren. De groep mensen die gelooft in het einde van de honger en die daar een bijdrage aan wil leveren groeit nog steeds. De reden is simpel: wat The Hunger Project doet heeft resultaat. Het is een stuk makkelijker om mensen te overtuigen mee te doen, als zij zelf kunnen zien dat de activiteiten in Benin effect sorteren. Zoals met het nieuwe goud: de wonderboom moringa! Steeds meer mensen krijgen toegang tot dit mineraal en vitaminerijke voedingsmiddel. Het wordt nu tijd om de successen uit enkele epicentra verder te exporteren naar andere epicentra en andere landen. Maar, ik hoop ook dat onze positieve boodschap zich nog beter weet te verspreiden binnen Nederland. In 2015 vieren wij ons 35-jarig jubileum en wij heffen dan het glas op het feit dat het

einde van de honger eindelijk in zicht is. Dat doen wij met iedereen die ons heeft gesteund al die jaren. Maar we blikken ook vooruit. Want we hebben nog een aantal jaren te gaan totdat we zover zijn. En daar kunnen we alle steun bij gebruiken.

“Steeds meer mensen kopiëren de voorbeelden van The Hunger Project.” We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Carel van Bemmelen Voorzitter Raad van Toezicht The Hunger Project Nederland (directeur Neerlands Glorie en commissaris van Royaan, Auping, Hak en Fietsklik) *The Tipping Point is een theorie die Malcolm Gladwell heeft geïntroduceerd in zijn boek “The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference” in 2000. Hierin legt hij uit

dat het altijd een kleine groep voorlopers is die grote veranderingen in gang zet. In Benin werken we daarom aan de zelfredzaamheid van 10% van alle boerinnen en boeren. De rest volgt daarna vanzelf.

15


Katakle en Benin Het voedzame Katakle is een groep investeerders die zich inzet voor het einde van honger in het WestAfrikaanse land Benin. In 2008 werd Katakle opgericht door The Hunger Project samen met NPM Capital en Carel van Bemmelen. Inmiddels is de groep uitgegroeid tot circa zestig leden – zowel bedrijven als particulieren en stichtingen. Letterlijk betekent Katakle ‘een stoel met drie poten’: een stoel die wordt gebruikt bij het kronen van koningen. Die stoel staat symbool voor samenwerking, stabiliteit, leiderschap en kracht.

moringapoeder is steeds beter verkrijgbaar

Ambitie: Tipping point Het grootste deel van het programma van The Hunger Project in Benin wordt gefinancierd door Katakle. Doel is dat in 2018 ten minste 10 % van de plattelandsbevolking in Benin met het programma is bereikt, om duurzaam hongervrij te worden. Dit doen wij door te focussen op ondernemerschap en zelfredzaamheid. Deze doelstelling komt voort uit de marketingtheorie van Malcolm Gladwells’ “tipping point”. Deze stelt dat je verandering bereikt door die eerst bij een kleine kritische massa te realiseren, waarna de rest vanzelf en in eigen tempo volgt.

Op weg naar zelfredzaamheid The Hunger Project Benin werkte in 2014 in 18 ‘epicentra,’ waar gemeenschappen zelf met elkaar hun schouders zetten onder een betere toekomst. Om een einde te maken aan armoede en honger is er in deze epicentra aandacht voor ontwikkeling op alle fronten: gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en voedselzekerheid, water en milieu, microfinanciering, ondernemerschap en gendergelijkheid. En met succes: we bereiken inmiddels al 5% van de rurale bevolking in Benin en de eerste drie epicentra (Kissamey, Avlamé en

16

Bétérou) zijn naar verwachting in 2016 zelfredzaam. Een cruciale stap die daarbij nog moet worden gezet is die van democratisch leiderschap. Van groot belang, omdat het voor veel Beninezen best moeilijk blijkt om eenmaal verworven macht weer af te staan. Daarom heeft The Hunger Project Benin in 2014 een systeem geïntroduceerd waarbij de dorpen bij toerbeurt het voorzitterschap van het epicentrum krijgen. De huidige leiders van de epicentra maken nu een actieplan voor de laatste loodjes, op weg naar zelfredzaamheid.

Een voorbeeld voor anderen

Klinieken Directeur Pascal Djohossou in Benin: “Afgelopen jaar hebben we goed kunnen zien hoe ons werk als voorbeeld kan dienen voor anderen. Dat brengt het tipping point dichterbij. Zo kopiëren momenteel meer dan dertig overheidsklinieken onze methode van werken met vrijwillige gezondheidsvoorlichters als brug tussen de kliniek en de gemeenschap. Om dit sneeuwbaleffect te vergroten gaan wij door met het documenteren en publiceren van ons werk, en gaan wij slimme partnerschappen aan.”


Moringa Net als voorgaande jaren werd er in 2014 in Benin weer actief campagne gevoerd met de voedzame blaadjes van de wonderboom moringa. In de epicentra en omringende dorpen zijn duizenden mensen geïnformeerd over de voedingswaarde van de moringaboom. Er waren trainingen en kookdemonstraties en er zijn duizenden moringabomen geplant. Marktonderzoek toont aan dat er een groot potentieel is. Moringa is steeds beter en op grotere schaal verkrijgbaar. Epicentrum Wawata produceert nu bijna acht kilo moringapoeder per week. Dit wordt onder andere verkocht aan apotheken in heel Benin. Bovendien wordt het poeder ook verspreid tijdens de maandelijkse weegsessies voor baby’s in het epicentrum Wawata om ondervoeding tegen te gaan. Het is nu zaak om de productie te vergroten en alle kinderen de gelegenheid te geven om regelmatig moringa te eten.

Ondernemen in Benin - Gisèle Even voorstellen: onze collega Gisèle Ouinsavi. Zij is 36 jaar oud, getrouwd en moeder van drie kinderen. Sinds 2012 werkt ze voor The Hunger Project Benin, waar ze verantwoordelijk is voor een programma dat het ondernemerschap binnen de gemeenschap moet bevorderen. Ook zijzelf heeft ondernemersplannen: in de toekomst zou ze graag een groot bedrijf opzetten dat gespecialiseerd is in agro-food processing. Een van de successen van het ondernemersprogramma in Benin is het stimuleren van nieuwe bedrijfjes in en rond epicentra. Gisèle: “Op een businessplan-competitie kwamen meer dan honderd jonge ondernemers af. We hielpen ze met het verfijnen van hun bedrijfsplannen. Er liggen nu ruim dertig plannen die gereed zijn voor financiering van een MKB-fonds van de Beninese overheid. De leningen in dat fonds liggen tussen de 10.000-2.000 euro. Het gaat bijvoorbeeld om het opzetten van een ananassap-fabriek en van een grootschalige geitenfokkerij, en om het vergroten van de opbrengst van het verbouwen van groenten. Ik ben er trots op dat ik mensen mag begeleiden in hun weg naar zelfstandigheid. Een volgende stap is om jonge ondernemers te koppelen aan succesvolle ondernemers in hun eigen regio, voor coaching en advies. Daar ga ik me het komende jaar op richten.”

17


Lopen gaat met stappen .

Je moet niet

stilstaan . Met een cameraploeg en een groep Nederlandse ondernemers reisde Hans Biesheuvel, initiatiefnemer van Ondernemend Nederland (ONL) én Katakleinvesteerder, in april naar Benin. Het doel van de reis was om zoveel mogelijk Beninese ondernemers te ontmoeten in de epicentra van The Hunger Project en hun verhalen te verzamelen voor zijn nieuwe programma ‘De Ondernemersclub’. Terug in Nederland vertelde oud-MKBvoorzitter Hans Biesheuvel bij het radioprogramma Twee Dingen op Radio 1 dat hij is geraakt door de Beninezen met wie hij heeft kennisgemaakt. “De mensen waren heel opgewekt en open, ik was zeer onder de indruk van hun ondernemerszin.” “Ik heb vooral de epicentra bezocht die al langer werkzaam zijn en waar je echt het resultaat ziet van de begeleiding die zij krijgen. Uiteindelijk gaat het om de eigen inzet van de mensen zelf. Zo was ik erg onder de indruk van een man, fysiek het evenbeeld van Nelson Mandela, die vijf jaar geleden nog niet kon lezen en schrijven. En die inmiddels een succesvolle ananasplantage runt, mét personeel. Hij sprak met zoveel rust en overtuiging, als een echt leider. Maar ik ontmoette ook

18

een groep jongeren, afgestudeerd aan de universiteit, die een fabriekje zijn gestart voor vruchtensap. En nu plannen hebben voor een volgende onderneming, een viskwekerij.” Biesheuvel vervolgt: “Hier, in een van de rijkste landen van de wereld, praten we over crisis. Maar je moet niet praten, maar de mouwen opstropen. Mijn instelling is: pak de draad van je leven op, en ga ervoor. En als je een echte ondernemer bent, dan geef je niet op. Of zoals mijn grootvader zei: ‘lopen gaat met stappen, je moet niet stilstaan.’ Dat zag ik in Benin helemaal terug. Succes komt niet snel, je moet echt de tijd nemen. Investeren, en nog eens investeren. De mensen daar zijn blij met de ondersteuning van The Hunger Project, zodat zij straks zelfstandig verder kunnen.”

Niet praten, maar de mouwen opstropen Vrouwen-power “The Hunger Project gaat over een mindshift en daarbij hebben vrouwen de power. Als zij de kans krijgen, dan nemen zij het voortouw in het ontwikkelen van de droom. De vrouwen die ik in Benin heb gesproken namen allemaal zelf verantwoordelijkheid voor hun toekomst en voor hun gezin. Zij hebben de rol van aanjager en grijpen hun kansen. Wat de mannen daarvan vinden? Ik sprak een man die mij heel trots vertelde dat zijn vrouw een motorfiets voor hem had gekocht. Geweldig toch?”


Uiteindelijk gaat het om de eigen inzet van de

Advies van ondernemer tot ondernemer Hans heeft ook een advies gegeven aan de ondernemers in Benin: “Keep it simple. Wat goed gaat – houd dat goed. Zo zag ik zulke nauwkeurig bijgehouden kasboeken. Dat moet je niet in een computer willen invoeren. Zeker niet in een land waar de elektriciteit zo vaak uitvalt. Als het functioneert, dan moet je het zo laten.”

mensen zelf

In gesprek met de ambassadeur Hans Biesheuvel sprak in Benin ook de Nederlandse ambassadeur, Jos van Aggelen. Die vertelde dat hij een grote uitdaging ziet in de ontwikkeling van een betere infrastructuur: “In Benin heeft nu bijna iedereen een mobiele telefoon. Maar lang niet iedereen heeft elektriciteit om deze op te laden.” De ambassade ondersteunt The Hunger Project bij haar werk in de epicentra in Benin. Jos van Aggelen: “In Nederland weten veel mensen niet waar Benin ligt. Een van de redenen dat wij als ambassade het zo leuk vinden om The Hunger Project te steunen is de link met het Nederlandse bedrijfsleven. Er zijn investeerders die er nu over denken om hier in Benin activiteiten te starten. Die verbinding is prachtig.”

19


Katakle Benin in Beweging en

Erik Molenschot is inkoopdirecteur bij Inbak, Bernd Postma is CEO van Delicia en Boukje van der Pant is manager duurzaamheid, communicatie en office bij de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ): drie investeerders vertellen waarom zij lid zijn geworden van het Kataklenetwerk. En wat dat voor ze heeft betekend. Katakle is een netwerk van Nederlandse investeerders die zich samen inzetten om een einde te maken aan honger in Benin. Die naam is niet zomaar gekozen: ‘katakle’ is in Benin een ceremoniële stoel die wordt gebruikt om koningen te kronen en staat voor samenwerking, stabiliteit, leiderschap en kracht. Een toepasselijke naam voor bevlogen ondernemers. Dat zijn er inmiddels zo’n zestig, maar als het aan Erik, Boukje en Bernd ligt, worden dat er snel meer.

20

Bernd is er al bij vanaf het begin in 2008 en was direct enthousiast: “Als je Elisabeth van The Hunger Project hoort vertellen, denk je: dit is echt belangrijk. Het idee om met bedrijven uit Nederland een project aan te pakken, in dit geval in Benin, om daar 10% van de mensen te bereiken, die vervolgens het hele land in beweging brengen, en zo werkelijk een verschil te maken ... deze opzet en het feit dat ál het geld naar Benin gaat, spreken mij aan. Bij The Hunger Project staan geen dikke Audi’s voor de deur!” Ook Erik hoefde niet lang na te denken: “Mijn compagnon ging twee en een half jaar geleden naar een bijeenkomst voor ondernemers. Carel van Bemmelen sprak daar heel bevlogen over The Hunger Project en het project in Benin. Het is heel aanstekelijk als hij erover praat. ‘Nou, schrijf mij maar in’, zei mijn compagnon.” Erik heeft zich daar van harte bij aangesloten: “Katakle levert mij interessante contacten op, mensen in de levensmiddelenindustrie en anderen. Laatst hadden we een rondleiding bij Auping, dat was geweldig! Zo kom je op plaatsen waar je normaal niet komt.”

Boukje vindt het belangrijk om er “vanuit MVO-beleid naar te kijken en verantwoordelijkheid te nemen. Je neemt iets als organisatie, je kunt ook iets teruggeven. De koppeling tussen ondernemerschap en vrouwen is een voorbeeld voor de branche. Wij vinden het een fantastisch praktijkvoorbeeld van ontwikkeling van ondernemerschap. Daarom is het voor mij een uitdaging om verbindingen te leggen tussen onze bedrijven en The Hunger Project.” Het netwerk geeft haar ook veel terug: “Ik vind er positieve energie, koplopers op zoek naar inspiratie, mensen die openstaan en in kansen denken. Af en toe kun je ook iets voor elkaar betekenen.”

“Hier zien we vooral de beperkingen van het leven, daar zien ze mogelijkheden”


Unieke ervaring Erik en Boukje hebben het project in Benin met eigen ogen gezien; zij gingen mee met de jaarlijkse investeerdersreis. Een ervaring die veel indruk heeft gemaakt. Erik: “Anderhalf jaar geleden ben ik naar Benin geweest en heb ik gezien dat het ook werkt. We hebben een epicentrum in een vergevorderd stadium gezien, maar ook een paar gloednieuwe; je ziet dat het draait, omdat die mensen zelf besluiten om actief aan de slag te gaan met de middelen die worden geboden. Je ziet ook dat er mensen zijn die ervoor kiezen niet mee te doen. Het verschil met de omliggende dorpen is schrijnend. Je ziet het duidelijk aan de kleding die ze aanhebben, dat ze eten hebben, dat ze het goed hebben. Als je hier niet meedoet, heb je nog eten, een dak boven je hoofd en een tv. Als je daar niet meedoet, heb je een oedeembuik.”

Voor Bernd is dit nog een droom: “Ik ben zelf nog niet geweest, mijn collega Carry wel. Voor haar een zeer waardevolle ervaring; ze onderhoudt het contact nog steeds. In maart is er weer een reis naar Benin; ik kijk er met een schuin oog naar. Ik heb nog steeds een grote wens om ernaartoe te gaan. Ik ben ooit naar Ivoorkust geweest. Als je uit het vliegtuig stapt en die geuren ruikt en de geluiden hoort … Je kan goed verliefd worden op Afrika!”

“Het heeft mij zowel zakelijk als privé veranderd”

Bernd: “Twintig jaar geleden had ik niets en leefde ik onbezorgd. Als je niet oppast, werk je voor wat je hebt en vergeet je te leven. Op het kantoor van The Hunger Project voel je dat mensen met passie werken. Ze doen fantastisch werk; daar ben ik soms een beetje jaloers op.” Boukje: “Hier zien we vooral de beperkingen van het leven, daar zien ze mogelijkheden. Daar kunnen wij nog veel van leren. Meer dan ooit is mijn doel om bedrijven bewust te maken van hun verantwoordelijkheid, ze na te laten denken over de toekomst en een visie te formuleren: waar willen we als branche naartoe? Dat doe ik sinds Benin met veel passie.”

Westerse bril? Kijken ze na deze ervaring anders naar hun eigen leven, heeft het nieuwe inzichten opgeleverd?

Boukje ging drie weken na het eerste gesprek al mee naar Benin. “Dat heeft me zowel zakelijk als privé veranderd. Die enorme power om iets van je leven te maken! Wij zijn allemaal heel druk met werk, kinderen, zorg en vragen ons niet meer af waar we het allemaal voor doen. We moeten ophouden met klagen. Wat is je doel, je levensinvulling? Daar is dat kristalhelder; ze willen geen honger meer! Het is heel spannend om puur op gevoel en dromen te bouwen. Het lukt daar, dus waarom zou dat ons niet lukken? Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag meemaken.”

Erik: “Niet direct zakelijk, je ziet duidelijk dat ze een totaal andere horizon hebben. Als we vandaag genoeg cashewnoten hebben, zien we morgen wel verder. Je kijkt er toch door je westerse bril naar. Maar misschien zijn wij wel te georganiseerd en zouden we iets meer moeten loslaten. Voor Benin was het wel allemaal abstracter. Nu help ik ook actief mee met het werven van nieuwe leden. Ik ga zeker nog een keer terug!”

Erik Molenschot

Boukje van der Pant

Bernd Postma

21


“Aan iedereen die een droom meegaf aan een meisje op een tractor. Ik heb je een belofte gedaan. Ik heb beloofd dat jouw droom met me mee zou gaan op een avontuur over de wereld naar het zuidelijkste puntje van de aardbol, de Zuidpool. Ik wil je laten weten: het heeft even geduurd, maar het is me gelukt! Ik ben er! Misschien komen dromen toch uit! Ze komen uit! Geloof in ze, zet je stappen erheen. Echt waar, de werkelijkheid is zo mooi.” - Manon Ossevoort – op haar Facebookpagina Tractorgirl

Het trekkermeisje en haar

droom

Op 9 december van dit jaar bereikte Manon Ossevoort, ook wel bekend als het trekkermeisje, de Zuidpool. Het werd een avontuur in twee delen. De realisatie van haar grote droom: een reis per tractor naar ‘het einde van de wereld’ Het avontuur van het trekkermeisje startte in 2004. Toen zij besloot om haar langgekoesterde droom uit te voeren: per trekker naar de Zuidpool. Op Oerol (Terschelling) stapte zij op haar tractor en reisde jarenlang de wereld over. Onderweg verzamelde zij de dromen van mensen die ze tegenkwam. Zij schreven hun diepste wensen op een papiertje of maakten een tekening. Manon beloofde al deze dromen van de wereld mee te

22

nemen op haar tractor en op de Zuidpool in de buik van een eeuwige sneeuwpop te stoppen. En ze vervolgde haar weg. Tot aan Kaap de Goede Hoop. Daar strandde haar reis, omdat ze de boot miste die haar naar Antarctica zou brengen voor het laatste deel van haar reis. Manon gaf niet op en na een pauze terug in Nederland, waarin ze moeder werd van een dochtertje , hervatte ze de reis waar ze gebleven was. Ze maakte alsnog de oversteek. En: slaagde erin haar eindbestemming te bereiken. Manon en haar team deden zestien dagen over de laatste 2500 kilometer. De

filmbeelden, gemaakt met een drone, zijn sprookjesachtig: een rode tractor tuft over de witte vlakte, de rook van de tractor wordt horizontaal weggeblazen door de poolwind. Rijden over het ijzige, ruige landschap, bij een temperatuur van min 40 graden, was niet eenvoudig, Manon vergelijkt het met rodeo rijden. ‘’Ik maakte me heel erg zorgen dat de expeditie stop zou moeten worden gezet als de condities ook maar een beetje zouden verslechteren.’’ Dat gebeurde gelukkig niet. Op zo’n beetje alle nieuwszenders in binnen- en buitenland was het stralende gezicht van Manon te zien: “Het is erg emotioneel, en ik ben erg blij.”


“Het is belangrijk om voorbeelden te hebben dat dromen uit kunnen komen” Manon maakt met haar reis haar eigen droom waarheid. Een reis naar ‘het einde van de wereld’, zoals ze dat als theatermaakster ooit bedacht. Manon weet het zeker: “Het is belangrijk om dromen te hebben, maar misschien nog welbelangrijker om voorbeelden te hebben dat dromen uit kunnen komen. Het heeft me tien jaar gekost, maar ik ben zo blij om hier te zijn, met al deze dromen, en ik hoop dat vele ondertussen al zijn uitgekomen.” Manon wil iedereen aanmoedigen om eigen dromen na te jagen. Overal waar zij kwam tekende ze positieve verhalen op, van mensen die ondanks honger

Dromen en The Hunger Project of oorlog de hoop niet verliezen. Zij is supporter van en ambassadeur voor The Hunger Project. Zelf haalt zij haar inspiratie onder andere uit een ontmoeting met Flora, die zij onderweg met haar tractor door Afrika ontmoette bij The Hunger Project Malawi.

“Het idee dat

“Ik heb tijdens het eerste deel van mijn reis veel hulpprojecten gezien en heb een beeld gekregen van wat werkt en wat niet werkt. Van The Hunger Project ben ik echt onder de indruk en hun visie past erg bij mijn project: ze ontwikkelen samen met mensen dromen en geven dat heel concreet handen en voeten door krachten te bundelen. Ze komen niet even vertellen hoe het zit – dat creëert goede werknemers, maar geen zelfstandige mensen. The Hunger Project

aan kunt veranderen”

‘het leven nu eenmaal zo is’ en dat je daar niets

helpt mensen zelfstandig een nieuw bestaan op te bouwen en zich te bevrijden van de vaak heersende gedachte dat ‘het leven nu eenmaal zo is’ en dat je daar niets aan kunt veranderen.” Meer over Manon’s avonturen? www.tractortractor.org/nl/

23


Nederlands

bedrijfsleven rent voor Benin Hardlopen, fietsen en wandelen om geld in te zamelen voor het grootste oplosbare probleem ter wereld: chronische honger. Zondag 2 november werkten 109 bedrijventeams en meer dan 100 kinderen zich in het zweet tijdens de 8e Run for The Hunger Project in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Het team van Loyens & Loeff kwam als eerste over de finish en sleepte daarmee de eerste prijs in de wacht, gevolgd door NPM Capital en ABN AMRO. In totaal werd deze dag 265.000 euro opgehaald voor The Hunger Project, inclusief een vermeerdering van 55% door de Stichting Wilde Ganzen. Een recordbedrag. Initiatiefnemer José Cubo van NPM Capital organiseerde dit evenement inmiddels voor de achtste keer. Bij de eerste editie van de Run for The Hunger Project, acht jaar geleden, renden 14 teams rond de Bosbaan in het Amsterdamse bos. Het evenement is sindsdien flink gegroeid. Inmiddels is het Olympisch Stadion het vaste decor van deze sportieve bijeenkomst, waar honderden wandelaars, fietsers, hobbyrenners en ware atleten zich samen inspannen voor The Hunger Project. In al die edities bij elkaar is ruim een miljoen euro opgehaald. José Cubo: “Wij weten dat het geld goed wordt besteed, The Hunger Project heeft echt impact.” Het dankwoord deze dag kwam van Pascal Djohossou, directeur van The Hunger Project Benin. Via een groot beeldscherm liet Pascal weten: “Fantastisch, met deze bijdrage kunnen

24

wij investeren in de zelfredzaamheid van vrouwen en jongeren, zodat zij straks op eigen benen verder kunnen”.

Fietsen tegen honger Bijzondere deelnemer aan de Run for The Hunger Project was de onvermoeibare fietser Jan van Andel, medewerker van HAK. Hij fietste in een jaar tijd ruim 20.000 km en haalde daarmee een totaalbedrag van maar liefst 22.000 euro aan sponsorgeld binnen. En ook na de Run in november is Jan doorgegaan met fietsen voor The Hunger Project, regen en kou trotserend. Jan: “Omdat ik nog maar 20 uur in de week werk heb ik tijd om mooie fietstochten te maken. Daar ben ik mee begonnen met het oog op mijn gezondheid, maar ik vind het prachtig om op deze manier ook iets terug te kunnen doen voor mensen die het minder hebben dan ik.”

8e Run for The Hunger Project: Recordbedrag voor Benin De Run for the Hunger Project wordt mogelijk gemaakt door o.a. NPM Capital, Kwekkeboom, De Boer, Hak, Bavaria, Douwe Egberts, VSI, Aubergine IT, Westland, My Laps en de inzet van tientallen vrijwilligers. De organisatie lag in handen van House of Sports.


Jan van Andel

Wil je in 2015 ook (of weer) meedoen aan deze bedrijvenloop? Alle informatie is te vinden op www.runforthehungerproject.nl

3e linksboven Erwin de Horde, 5e linksboven Rolf de Horde (Frank de Horde staat helaas niet op de foto)

De familie De Horde - een sportieve familie, in alle opzichten. Rolf, Erwin en Frank de Horde zijn vaste loopmaatjes van José Cubo. Met hun loopteam ‘Friends Run For The Hunger Project’ kiezen zij  een aantal hardloopwedstrijden uit waar ze met zoveel mogelijk Friends (het complete team bestaat uit zes heren) naar toe gaan. Zij laten hun kilometers sponsoren en halen daarmee ieder jaar weer een fantastisch bedrag op. Maar, daar laten de De Hordes het niet bij. Samen met hun partners en kinderen helpen zij al vanaf de eerste editie van de Run een handje mee bij de organisatie. En in de loop der jaren zijn daar steeds meer familieleden bijgekomen, waaronder (schoon)ouders.

25


Meisjes zijn geen bruiden “Ik had een van die meisjes kunnen zijn die ik heb zien lijden in kindhuwelijken.” - Shapla Banu Mannen houden van jonge meisjes Zo’n 15 miljoen meisjes per jaar hebben dat geluk niet. In ontwikkelingslanden wordt een op de negen meisjes uitgehuwelijkt voor hun 15e verjaardag. Sommige kindbruiden zijn zelfs pas 8 of 9 jaar oud. Catelijne Mittendorff, programmamanager bij The Hunger Project en net terug van een reis naar Bangladesh, weet als geen ander hoe complex het probleem is: “Kindhuwelijken zijn een groot sociaal probleem. In Bangladesh trouwt twee derde van de meisjes voor hun 18e jaar. Meisjes worden er gezien

26

De 13-jarige Shapla Banu uit Bangladesh moet er niet aan denken: “Ik wil naar de universiteit en onderwijzeres worden.” Toch scheelde het niet veel of Shapla had deze droom niet waar kunnen maken. Haar vader was haar huwelijk al aan het voorbereiden, op haar 13e! Dat zou het einde zijn geweest van haar jeugd, schooltijd en toekomst. Gelukkig wist Shapla waar ze hulp kon vinden en is haar huwelijk - door tussenkomst van een lerares - op tijd voorkomen: “Op een dag ging ik naar de studiegroep van het Youth Ending Hunger Project in Bangladesh. Het onderwerp die dag was kindhuwelijken. Na de lezing heb ik mezelf voorgenomen dat ik nooit zou trouwen voor mijn 18e jaar.”

als een financiële last. Ze kosten alleen maar geld en je moet er ook nog eens een bruidsschat voor betalen. Daar wil je dus zo snel mogelijk vanaf. En hoe jonger ze zijn, hoe lager de bruidsschat. Bovendien houden mannen van jonge meisjes, dus ouders zijn bang dat ze niet meer aan de man komen als ze ouder zijn. En dat ze zonder man meer risico lopen om verkracht te worden. Maar de context is steeds anders. Een collega uit Oeganda vertelde dat daar vaak getrouwd wordt omdat het meisje al zwanger is.“

In Bangladesh trouwt twee derde van de meisjes voor hun 18e


Kindhuwelijken staan Cirkel van armoede doorbreken Armoede is niet alleen een oorzaak van kindhuwelijken, het is er ook een gevolg van. Jonge meisjes zijn letterlijk nog niet rijp voor het huwelijk; ze krijgen te vroeg kinderen, die omdat hun lichaam nog niet volgroeid is - vaak ondervoed zijn en een levenslange achterstand oplopen. Ook is er veel meer kans op complicaties tijdens de zwangerschap en geboorte, of een besmetting met hiv. En omdat ze na hun huwelijk niet meer naar school gaan, zijn hun toekomstkansen gering. Zo houdt armoede zichzelf in stand. Catelijne: “Kindhuwelijken staan het einde van honger in de weg. Om de cirkel van ondervoeding te doorbreken, moeten we dus ook kindhuwelijken tegengaan. Dat was altijd al een onderdeel van onze programma’s, maar dankzij een subsidie van Buitenlandse Zaken kunnen we nu bestaande programma’s in Bangladesh, Burkina Faso en Oeganda intensiveren. We hebben onze krachten gebundeld met Stichting Kinderpostzegels en ICDI om zoveel mogelijk te kunnen doen in de landen waar we al werken. Bewustwording van de meisjes zelf én hun omgeving is het belangrijkste. Als ze zich afvragen: “Waarom zijn onze kinderen ondervoed en waarom leven we nog steeds in armoede?”, dan laten we zien dat het ook anders kan. We geven andere rolmodellen. Soms moet je het ook afdwingen. In Bangladesh zijn kindhuwelijken voor de wet verboden, maar niemand zag erop toe en dus kreeg je er geen problemen mee. Nu is er wel controle en staat de politie voor de deur bij kindhuwelijken. Maar eigenlijk wil je dat voor zijn. Daarom betrekken we de omgeving er zo veel mogelijk bij voor de sociale controle: lokale leiders, religieuze leiders, scholen en de hele gemeenschap. Deze geïntegreerde aanpak werkt: “Wat ik heel indrukwekkend vond tijdens mijn

het einde van de honger in de weg bezoek, was dat verschillende gekozen dorpsraadvoorzitters verklaarden dat hun dorp 100% kindhuwelijkvrij is. In de gemeenschappen waar The Hunger Project werkt in Bangladesh is een hele beweging ontstaan van mensen die zich verzetten tegen kindhuwelijken. Jongeren trekken samen op met vrouwelijke leiders en hebben vorig jaar alleen al 1264 kindhuwelijken weten te voorkomen.” “Op nationaal niveau organiseert The Hunger Project debatten met ministers, wetenschappers en opinieleiders om te voorkomen dat de nationale wetgeving verslechtert. Dat is op dit moment helaas nog wel een reële bedreiging, omdat de regering de wettelijk huwbare leeftijd in Bangladesh wil verlagen van 18 naar 16 jaar. Wij doen er alles aan om dit tegen te houden.” Internationale aandacht Kindhuwelijken komen niet alleen voor in Afrika en Azië, maar ook in het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en zelfs Europa. Zeker is dat de millenniumdoelen niet gehaald kunnen worden als dit mondiale probleem niet wordt aangepakt. Inmiddels is ook de internationale gemeenschap in actie gekomen. Onze eigen prinses Mabel nam in 2011 het initiatief voor ‘Girls Not Brides: The Global Partnership to End Child Marriage’. Hierin zijn wereldwijd meer dan 400 organisaties verenigd die zich inzetten om een einde te maken aan kindhuwelijken, zodat meisjes zich volledig kunnen ontwikkelen. Hun verhalen maken meer dan duidelijk waarom dat nodig is.

The Hunger Project is aangesloten bij het Girls Not Brides-netwerk: http://www.girlsnotbrides.org/ child-marriage/the-netherlands/

27


Joris Lohman in

New York

Joris reisde mee naar New York om te spreken op het gala dat The Hunger Project New York organiseerde voor al haar partners. “Wil je naar New York? Volgens mij leuke uitnodiging ...” Wat doe je wanneer je een mail ontvangt met deze zin als onderwerp? Even wat gemaakte afspraken verzetten. Zo lang werkte ik namens Slow Food Youth Network en de YFM nog niet samen met The Hunger Project, en direct kreeg ik de kans om in het diepe te springen en kennis te maken met het internationale netwerk, op ‘hoog niveau’, zeg maar. Ik moest even wennen aan de combinatie ‘werken aan het einde van honger’ en een conferentie in een veelsterren hotel in hartje Manhattzan. Erg Amerikaans, begreep ik, maar om impact te realiseren, moet je de juiste mensen aan je binden. En die mensen zijn gewend aan dit soort standaarden. Ja, het doel heiligt de middelen. Tijdens het Annual Hunger Project Gala zat ik aan tafel met hoge piefen van CitiBank en prestigieuze Foundations, maar de ontmoeting met de Hunger Project-medewerkers en -directeuren van over de hele wereld maakte meer indruk op mij. Wat een werk wordt er verzet en wat een gepassioneerde mensen zetten hun schouders onder projecten voor The Hunger Project, van Malawi tot Mexico, van Nederland tot Australië. In de dagen voorafgaand aan het Gala legde ik veel interessante contacten, waarvan ik hoop en denk dat ze in de nabije toekomst gaan leiden tot een gezamenlijke Slow Food/THP Academy voor young professionals in agro en food. Daarmee kunnen we gezamenlijk bouwen aan een internationaal netwerk van veranderingsgezinde ‘change makers’, die het voedselsysteem van binnenuit veranderen. Zoals ook meerdere malen werd benadrukt op de conferentie en het Gala: in de afgelopen tien jaar is veel gebeurd. Het einde van honger is binnen handbereik. Wat we nodig hebben, dat zijn gepassioneerde mensen met het hart op de goede plek. Die heb ik ontmoet, in overvloed, daar in hartje Manhattan.

Joris Lohman Voorzitter Slow Food - Youth Network

28


2015 FESTIVAL tjokvol goed

nieuws

In 12 jaar tijd 3,3 miljoen malaria-doden minder

De 10e editie van het 2015FESTIVAL is onbetwist de meest succesvolle editie tot nu toe. Een topbedrag bij de Millenniumloop, een mooi festivalprogramma en het Goed Nieuws Programma met o.a. minister Lilianne Ploumen. The Hunger Project was tijdens het festival aanwezig met een klamboelounge, juichteam en fotoactie voor Vrouwencondoomdag. Minister Ploumen opende het festival, dat dit jaar vooral in het teken stond van goed nieuws. Want van de acht millenniumdoelen zijn er al diverse behaald en er is veel vooruitgang geboekt. Evelijne Bruning, directeur van The Hunger Project Nederland, bracht tijdens het muziekcafĂŠ op 5 september deze positieve resultaten onder de aandacht. Zo hebben sinds 1990 2,3 miljard mensen toegang gekregen tot schoon drinkwater en zijn er tussen 2000 en 2012 3,3 miljoen malaria-doden voorkomen. VOORUITGANG IN DE WERELD Zaterdag 6 september ging van start met een discussie over de resultaten van de huidige millenniumdoelen, de bericht-

geving hierover en het toenemende cynisme over ontwikkelingssamenwerking. Want hoewel de wereld er feitelijk beter voor staat dan ooit tevoren, is de gemiddelde Nederlander maar zuinig optimistisch over de vooruitgang in de wereld. Het discussiepanel bestond uit minister Lilianne Ploumen, hoofd-redacteur Leeuwarder Courant

Sinds 1990: 2,3 miljard mensen toegang tot schoon drinkwater Hans Snijder, onderzoeker Mirjam Vossen, historicus Rutger Bregman en discussieleider Evelijne Bruning. IN DE KLAMBOELOUNGE The Hunger Project Nederland nodigde de festivalbezoekers uit om plaats te nemen in een heuse klamboelounge. Hier waren niet alleen overheerlijke cupcakes te verkrijgen, maar ook informatie over de aanpak van The Hunger Project van de bestrijding

van ziektes zoals malaria en hiv/aids. Met een foto-actie voor Internationale Vrouwencondoomdag op 16 september lieten bezoekers zich op de foto zetten om aan The Hunger Project Malawi te laten zien dat wij deze dag ook meevieren. (Zie ook pag. 30/31.) TOPBEDRAG INGEZAMELD Het 2015FESTIVAL heeft zelf ook gezorgd voor goed nieuws. Bijna 800 gesponsorde hardlopers hebben een estafettetocht van meer dan 100 km afgelegd. Deze Millenniumloop bracht dit jaar 55.000 euro op. Door verschillende vermeerderaars in Nederland en Amerika is de bijdrage van het Millennium Netwerk Friesland aan het programma in Benin en Ghana totaal 188.684 euro waard. Een topbedrag om chronische honger de wereld uit te helpen. Het goede nieuws betekent dat we vooruitgang boeken, maar niet dat we er al zijn.

29


Internationale vrouwen-

condoomdag

Voordelen en vooroordelen, onbegrip en problemen rond de beschikbaarheid staan centraal in de discussies rond het vrouwencondoom op de Internationale Vrouwencondoomdag. Op 16 september wordt deze dag wereldwijd gevierd. Vooral in Afrikaanse landen, waaronder Malawi.

The Hunger Project Malawi pakte groots uit voor Internationale Vrouwencondoomdag en organiseerde allerlei acties. Daardoor was er drie dagen lang op radio en televisie aandacht voor het vrouwencondoom. Want dat is een effectief middel tegen hiv/aids en ongewenste zwangerschappen, en heeft een sterk emanciperend effect op vrouwen. Hoewel het vrouwencondoom in het westen niet lijkt aan te slaan, is het in Malawi wel degelijk een succes.

Mede dankzij de inzet van het team van The Hunger Project, dat inspeelde op een vraag van een animator in een van de epicentra om een beschermingsmiddel waarbij nu eindelijk vrouwen zĂŠlf eens konden beslissen over hun eigen lijf. Een paar jaar verder is het vrouwencondoom dankzij de campagnes van The Hunger Project Malawi zelfs opgenomen in nationale wetgeving. In de gezondheidsklinieken van de epicentra worden nu ruim 30.000 vrouwencondooms per kwartaal

verstrekt, aan vrouwen ĂŠn aan mannen. En eigenlijk is de vraag nog veel groter. Daarom werkt The Hunger Project samen met allerlei partijen om ervoor te zorgen dat er nog meer beschikbaar komen. Op het 2015FESTIVAL in IJlst hebben bezoekers een portretfoto laten maken om zo aan de bevolking van Malawi te laten zien dat we in Nederland Vrouwencondoomdag met hen meevieren.

In IJlst op de foto voor Malawi

30


In Afrika overstijgt de

Over Malawi

vraag naar vrouwen-

Malawi is een land zonder zeegrenzen in Oost-Afrika, met ongeveer 16,3 miljoen inwoners. Malawi wordt geconfronteerd met een aantal sociale problemen, zoals een groot aantal hiv/aids-infecties, lage alfabetisering en grote armoede. Meer dan 90% van de bevolking leeft onder de armoedegrens van US$ 2 per dag. The Hunger Project is er actief in acht epicentra. In 2014 startte The Hunger Project met het mobiliseren van de bevolking in twee nieuwe gebieden. Daarbij wordt meer dan ooit nauw samengewerkt met de lokale overheid. In een van de nieuwe epicentra wordt de lokale overheid zelfs getraind en gecoacht om zelf de uitvoering van de epicentrumstrategie op zich te nemen. Dit is een nieuw experiment binnen de strategie van The Hunger Project, dat ertoe moet leiden dat steeds meer anderen onze aanpak en principes overnemen.

condooms het aanbod

In memoriam Lucie van Mens (Haarlem, 7 maart 1955 – Hrabove Oekraïne, 17 juli 2014) Op 17 juli verloren wij een geweldige partner van The Hunger Project, Dr. Lucie van Mens. Zij leidde bij the Female Health Company projecten om het gebruik van vrouwencondooms te bevorderen. Eerder was zij onder andere werkzaam als programmamanager bij STOP AIDS NOW en bij Soa Aids Nederland. Lucie was op weg naar een internationale aidsconferentie in Melbourne, Australië, toen haar vliegtuig boven de Oekraïne uit de lucht werd geschoten.

over Lucie op een video die tijdens haar herdenkingsdienst werd vertoond: “Lucie was een plattelands vrouw te midden van plattelandsvrouwen, en een beleidsmaker te midden van beleidsmakers.” Onze samenwerking met de Female Health Company blijft doorgaan. De herinnering aan Lucie blijft springlevend door de enorme passie en drive van onze collega’s in Malawi, die eraan blijven werken dat het vrouwencondoom er voor iedereen toegankelijk is.

Rowlands Kaotcha, directeur van The Hunger Project Malawi, heeft nauw met Lucie samengewerkt in de opschaling van het succesvolle vrouwencondoom programma in Malawi. Hij sprak met warmte en waardering

31


Raad van toezicht

Sinds 2014 heeft The Hunger Project Nederland een nieuw bestuursmodel. De directeurspositie werd uitgebreid tot een tweekoppige directie. Die vormt gezamenlijk het bestuur. Het voormalige bestuur werd een Raad van Toezicht. Carel van Bemmelen – Voorzitter “The Hunger Project werkt! Dat is de belangrijkste reden om het voorzitterschap te aanvaarden. Bij The Hunger Project draait het om mensen te motiveren hun eigen toekomst in handen te nemen en daarmee een einde te maken aan chronische honger voor henzelf en hun familie. De resultaten laten zien dat deze structurele en dus ook mentale oplossing de enige manier is om dit grote wereldprobleem aan te pakken. Het einde van de chronische honger is overigens niet alleen belangrijk voor de mensen die het rechtstreeks betreft, het is ook in ons belang.”

Ellen Kalkhoven – Financieel-economische portefeuillehouder; vertrouwenspersoon; auditcommissie “Ik geloof in de innerlijke kracht van mensen. Dat niet iedereen in de wereld in de omstandigheden leeft om dit voor elkaar te krijgen, is evident. The Hunger Project maakt dit op kleine en grote schaal mogelijk, met prachtige projecten voor vrouwen, mannen en kinderen. Mooi om te zien dat de wilskracht van mensen onoverwinnelijk is. Met een klein beetje hulp en motivatie worden fantastische resultaten behaald. En daar draag ik graag mijn bescheiden bijdrage aan bij.”

Henny Westland – Lid; remuneratiecommissie “Hoewel mijn focus en aandacht liggen bij het aansturen van ons familiebedrijf Westland Kaas, vind ik het belangrijk daarnaast tijd vrij te maken voor de mens en maatschappij. In het kader van geven en nemen. Bovendien spreekt de benadering van The Hunger Project mij als ondernemer bijzonder aan. Als bedrijf ondernemen wij vanuit een gezonde, Hollandse handelsgeest. De mensen die betrokken zijn bij The Hunger Project zijn echte voorlopers, dat past bij mij, en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Rob van der Laan – Lid; auditcommissie “The Hunger Project krijgt mensen zelf in beweging om honger te bestrijden. Ik ben sinds enkele jaren betrokken als investeerder en ben zeer onder de indruk. Zelfredzaamheid is essentieel om honger de wereld uit te krijgen, maar een beetje support is nodig om op weg te komen. Ik heb zelf in Benin gezien welk effect dit teweegbrengt. Dat The Hunger Project grotendeels gefinancierd wordt door betrokken investeerders, voel je door de gehele organisatie heen. Ondernemerschap stimuleren is dan ook een wezenlijk onderdeel van de aanpak. Ik ben er trots op om een bijdrage te mogen leveren.”

Jan van Oord – Lid; remuneratiecommissie “The Hunger Project heeft een unieke aanpak gekoppeld aan een heldere doelstelling, die vooral in Benin duidelijk zichtbaar is. Dat zijn ambities die mij aanspreken. Om dat duurzaam te realiseren moeten mensen in beweging komen en blijven. En daar zijn échte veranderingen voor nodig die ook ingrijpen in sociale systemen, en die ander leiderschap nodig hebben. Ondernemerschap, werk en zingeving zijn essentieel om honger de wereld uit te helpen. De epicentra kunnen daarin een grote rol spelen. Ik ben blij dat ik hierbij, en bij alle uitdagingen die op de organisatie afkomen, een rol kan vervullen via de Raad van Toezicht.”

32


The Hunger Project

Nederland

Team: 2014 was een vruchtbaar jaar voor het kantoorteam van The Hunger Project Nederland. Allereerst omdat het team met 1 FTE groeide van zeven betaalde medewerkers in 2013 (5,3 FTE) naar acht (5,8 FTE) eind 2014. De continuïteit van 2013 zette door; ook in 2014 verliet geen van de betaalde medewerkers de organisatie. Bovendien kwamen er in 2014 drie nieuwe zonen op de wereld in het kantoorteam. Daarom werd er op een aantal plaatsen tijdelijk vervanging ingehuurd. Ook groeide het aantal tijdelijke medewerkers op een stage- of werkervaringsplek in 2014 van vijf naar zeven. De inzet van kantoorvrijwilligers bleef in 2014 stabiel. In totaal kon THP Nederland in 2014 rekenen op anderhalve FTE onbetaalde inzet. Vanwege een aantal grote subsidieaanvragen huurden we een aantal maanden tijdelijk extra inzet in (0,6 FTE), en kortdurende flexibele externe expertise. Vrijwilligers Ook dit jaar kon The Hunger Project weer rekenen op de tomeloze inzet van circa 50 vrijwilligers. De leden van de Raad van Toezicht en Raad van Advies ondersteunden op eigen kosten de taken van de organisatie. Maar ook bij evenementen en campagnes zetten vrijwilligers hun expertise in. Of het nu ging om een juichteam, (online)communicatie, fotografie, PR-advies, teksten of fondsenwerving. Mede door de inzet van deze betrokken professionals kunnen wij ‘lean’ opereren, en houden we de kosten in Nederland zo laag mogelijk.

Directie: Evelijne Bruning is directeur van The Hunger Project sinds december 2009. Jouwert van Geene werkt sinds 2010 bij The Hunger Project, en werd in januari 2014 directeur programma’s.

Raad van Advies: Deze invloedrijke Nederlanders zetten zich in 2014 actief in om The Hunger Project te adviseren op strategische vraagstukken en te promoten: • Jan Willem Baud • Hans Eenhoorn • Leoni Jansen • Sander Mahieu • Maria Martens • Felix Meurders • Herman Wijffels • Pieter Winsemius

– voormalig voorzitter van de directie van NPM Capital – voormalig lid UN Task Force for Ending Hunger, Unilever – programmamaker en zangeres – Synnova Organisatie Advies – lid van de Eerste Kamer (CDA) – radiopresentator – hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering. – voormalig bewindvoerder Wereldbank en voorzitter Sociaal Economische Raad. – voormalig lid Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

In de lente van 2014 overleed Joan Ferrier. We missen haar en zijn er trots op dat ze lid was van onze Raad van Advies.

33


Onze partner: Wilde Ganzen The Hunger Project mocht ook in 2014 weer rekenen op een fikse bijdrage van de Wilde Ganzen. Wilde Ganzen zet zich in voor een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren. Een prima passend partnerschap, dus. Klaas van Mill, directeur Wilde Ganzen legt uit waarom zij The Hunger Project ondersteunen: “Het doel van Wilde Ganzen is om armoede wereldwijd te bestrijden. Wij geven graag financiële steun, kennis en expertise bij projecten die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van mensen die zelf in armoede leven, hun gemeenschap én bevlogen Nederlanders. Zoals bij The Hunger Project Nederland. De projecten die wij steunen zijn concreet, kleinschalig en leiden tot zichtbare resultaten.” The Hunger Project gelooft dat het einde van honger in zicht is. Misschien al in 2025, maar zeker in 2030. Hoe denkt u daarover? “Ik ben een optimist en geloof heilig in de kracht van mensen, dus ik denk dat het kan. Ik hoop dat alle ontwikkelingssamenwerking zichzelf op termijn overbodig zal maken. De groep die mij daarin nog zorgen baart is de zogenaamde “bottom billion”, daar is nog steeds veel armoede en honger. En de verschillen tussen rijk en arm worden nog niet veel kleiner. Aan de andere kant zien we wel wereldwijd een enorme opkomst van de middenklasse – die zelf in hun landen een verschil kan en moet maken in de toekomst. Waarom werken wij samen met The Hunger Project? Zij leren mensen die momenteel in armoede leven, hoe zij zelf hun leven kunnen verbeteren. Daarom steunen wij verschillende projecten van The Hunger Project. Wilde Ganzen vermeerderde dit jaar ook de opbrengst van de Run for The Hunger Project met 55%, net als de opbrengst van het Millenniumfestival en de Millenniumloop in IJlst. Daarnaast brengen wij ook graag de mooie concrete projecten van The Hunger Project naar voren bij onze eigen achterban. Een mooi voorbeeld is de installatie van vier waterputten in Benin. Heel concreet. Daarmee kunnen 7.260 mensen toegang krijgen tot schoon water. Als de hygiënische omstandigheden verbeteren, zullen zij minder vaak ziek zijn. Samen kunnen we echt een verschil maken in de levens van mensen.”

Klaas van Mill

34


Prima financieel resultaat

Sinds begin 2014 is Rob van der Laan lid van de Raad van Toezicht van The Hunger Project. Rob is al meerdere jaren als investeerder aan The Hunger Project verbonden als lid van de Katakle-groep voor Benin. Rob verkocht ooit riemen op de Albert Cuyp, werd in Rotterdam opgeleid als econoom en accountant en werkt alweer een aantal jaar als partner bij Bencis, een investeringsmaatschappij. Rob houdt van snelle auto’s en van zijn gezin. Daarnaast loopt hij graag hard. Waarom zet je je naast een drukke baan ook nog in voor The Hunger Project? “The Hunger Project krijgt mensen zélf in beweging om honger te bestrijden. Ik ben zeer onder de indruk van wat ze bereiken. Je merkt bovendien door de hele organisatie heen dat The Hunger Project grotendeels gefinancierd wordt door zeer betrokken investeerders.” Ben je tevreden met de financiële resultaten van 2014? “Zeker. 26% inkomstengroei is een resultaat dat lang niet alle bedrijven waar wij in investeren hebben gehaald. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat we het inkomstendoel van € 4 miljoen niet

hebben gehaald. Strikt genomen is dat ook zo. Maar we hebben wél uiteindelijk bijna € 3,6 miljoen opgehaald, met een hele scherpe organisatie tegen lage kosten. In een krimpende markt. Daar komt dan nog de bijdrage van een half miljoen euro bij van de Nederlandse ambassade in Benin. Dat zie je niet terug in de jaarrekening, omdat het rechtstreeks naar The Hunger Project in Benin gaat. Maar omdat we het hele budget van The Hunger Project Benin vanuit Nederland betalen, betekent dat ook dat we een deel van onze inkomsten uit bijvoorbeeld de Nationale Postcode Loterij nu voor andere landen kunnen inzetten.”

Rob van der Laan, auditcommissie: “Ik ga met enige regelmaat mee met de investeerdersreizen. Omdat ik het belangrijk vind om ook met eigen ogen te zien wat de impact van ons werk is. En die is geweldig. Ik ben er trots op daar aan bij te ogen dragen. Ben ook zeker trots dat uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat wij de organisatie met de grootste kans op impact zijn.”

groeiambitie voor de inkomsten voor 2015 waar te maken. Daar zitten we als Raad van Toezicht samen met het bestuur dan ook dicht bovenop.” Méér informatie over de inkomsten en uitgaven van The Hunger Project in 2014, en de complete jaarrekening, zijn te vinden op www.thehungerproject.nl.

“Alles bij elkaar genomen vind ik de resultaten dan ook echt goed. Wel wordt het nog erg spannend om de

35


Balans Per 31 december Activa (na resultaatbestemming)

2014

31-12-2014

31-12-2013

Ref.

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal

5.1

6.276 6.276

7.425 7.425

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen Totaal

5.2 5.3

188.690 1.162.361 1.351.051

185.011 1.245.638 1.430.648

1.357.327

1.438.074

TOTAAL ACTIVA

Passiva Reserves Continuïteitreserve Bestemmingsreservers Totaal

5.4 5.4

394.500 441.254 835.754

297.500 570.487 867.987

Fondsen Bestemmingsfondsen Totaal

5.4

341.443 341.443

468.556 468.556

Kortlopende verplichtingen Vooruitontvangen bedragen Overige schulden Totaal

5.5 5.6

3.500 176.630 180.130

62.500 39.031 101.531

1.357.327

1.438.074

TOTAAL PASSIVA

36


De staat van baten & lasten over 2014 Baten Baten uit eigen fondswerving Baten uit acties van derden Overheidsubsidies Baten uit beleggingen Overige baten

Ref. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

SOM DER BATEN

Actueel 2014

Budget 2014

Actueel 2013

€ 1.897.164 1.112.300 554.101 6.267 3.569.832

€ 2.750.000 1.000.000 250.000 4.000.000

€ 1.694.747 1.136.635 7.102 2.838.484

3.276.225 99.070 3.375.295

3.450.000 100.000 3.550.000

2.179.961 105.122 2.285.083

109.551 31.513 65.755 206.819

180.000 50.000 40.000 270.000

119.951 42.995 30.676 193.622

147.063

175.000

157.649

3.729.177

3.995.500

2.636.354

(159.345)

5.000

202.130

97.000 -129.233 -127.113

-

35.000 561.380 -394.251

-159.345

-

202.130

Lasten Doelen - Programma’s - Bewustwording Totaal

6.6

Werving baten - Kosten eigen fondsenwerving - Kosten acties derden - Overheidsubsidies Totaal

6.7

Beheer en administratie

6.8

SOM DER LASTEN RESULTAAT

Resultaatbestemming Reserves

RESULTAAT

Continuïteitreserve Bestemmingsreserve Bestemmingsfonds

37


8.320 1.911

Bewust wording

92.969 5.682 7.870 610 109.551

2.420

Eigen Fondsenwerving

26.317 1.794 2.445 193 31.513

764

Acties Derden

52.634 3.589 4.889 385 65.755

2.729 1.529

Subsidies

122.815 8.373 11.409 899 147.063

3.567

Beheer & Administratie

465.266 29.905 41.691 3.211 3.729.177

3.165.316 11.049 12.739

Totaal 2014

467.500 30.800 48.700 5.000 4.145.000

3.55.00 22.000 21.000

Budget 2014

416.441 28.951 19.575 2.692 2.636.354

2.149.214 6.812 12.698

Totaal 2013

Fondsenwerving

2.548

77.759 4.486 6.112 482 99.070

3.165.316

Landen Programma’s

92.772 5.981 8.966 642 3.276.225

Doelen

SpeciďŹ catie en toerekening aan de doelstelling Doelstelling

Kosten Directe kosten Subsidies en bijdragen Uitbesteed werk Publiciteit en communicatie Indirecte kosten Personeel Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten Afschrijvingen en rente Totale kosten

De volledige jaarrekening van 2014, de acountantsverklaring en de jaarrekening van voorgaande jaren vind je op thehungerproject.nl.

38


Onze investeerders Een einde maken aan honger, het kan. Maar niet zonder de liefdevolle inzet en bijdrage van al onze investeerders, sponsors en partners. Heel veel dank voor jullie support. Uit privacy overwegingen noemen we hier geen namen van particulieren, maar zij zijn natuurlijk net zulke belangrijke partners.

• Apotheek Tanthof • Aver • Axel-Invest BV • B & M Beheer • Beheer- en Beleggings maatschappij Zandbergen BV • Bentley Systems Europe BV • Brasserie Panneke • Buren van Velzen Guelen • Cimon • Continental Bakeries • Cordaid • Creative Venue • Direction • De Droomfabriek • De Koornzaayer Foundation • Delicia • Daigu • Diakonie NH Gemeente Heino • Emma Health & Beauty Care • Emmaus Haarzuilens • Eurojob International Holding • Familievereniging VOx • Fifty/Fifty Tekst • Financieel Bedrijfsmanagement FBM • First Things First BV • Frans van Seumeren Holding • Friends Cycle For The Hunger Project • Friends Run For The Hunger Project • Habest Holding • Hak B.V. • Helvoet Holding B.V. • Hemingway Corporate Finance • House of Sports • Inbak

• Investore Holding • Itsourbusiness ICT support • Kitty Corrects • Kracht van Beleving • La Paz Beheer • Stichting Latoer • Lysan Zanglespraktijk • Maree Invest B.V. • Ministerie van Buitenlandse Zaken • Millenniumnetwerk Fryslân • Mountain Design • Nationale Postcode Loterij • Nauta Dutilh • NPM Capital • PoDa Beheermaatschappij • Prepaid Union • PricewaterhouseCoopers • Priva BV • ProDelta Holding BV- Shalom Foundation • Pro Juventute • Protestantse Gemeente IJlst • PUM BV • R. W. M. Consulting BV • Ribbink van den Hoek Familie Stichting • Rinagro Smart Farming • Roberts Venture BV • Roland de Zeeuw Fotografie • Royaan BV • S.V. Kampong Hockey • SDH Executive Search • SIB Groningen • Sint Antonius Stichting • Smees Groep • Solar Nederland

2014

• Soroptimist Club Delft - Klavervrouw • Soroptimist International Club Goeree Overflakkee • Soroptimist International Club Waterland • Stichting Continuendo MusartE Foundation • Stichting FEMI • Stichting Flowertrails • Stichting Hjoed • Stichting Nationale Goede Doelen Test • Stichting Run for The Hunger Project • Stichting So Logical • Stichting Talpa • Stichting Wees een Kans • Stichting Wereldcoach • Stoks Magazijnen • Stichting Sustainable Development in Action • Synnova Organisatie Advies • TBWA\ NEBOKO DOWNTOWN • The Hunger Project België • The Heart Party • Thesor Treasury BV • Trustus Capital Management BV • Van Nie Beheer • VanDerLande Industries • Volkers BV • Voluyt Interim Consultancy • Vurense Snack Industrie BV • Westlock • Wijnands Managment B.V. • Wilde Ganzen • World of Ideas

39


Het einde van chronische honger is in zicht. We zijn een heel eind op de goede weg.

Doe je mee? The Hunger Project. Investeren met impact.

Nationale Goede Doelen Test en Goede Doelen Monitor 2014

Jaarmagazine 2014 The Hunger Project  

2014 was een verrassend vruchtbaar jaar, met prachtige resultaten die wij graag met jullie delen. Vol trots presenteren wij ons gloednieuwe...

Jaarmagazine 2014 The Hunger Project  

2014 was een verrassend vruchtbaar jaar, met prachtige resultaten die wij graag met jullie delen. Vol trots presenteren wij ons gloednieuwe...

Advertisement