Page 1

விழிெயலலாம் நவரசம் (ெதாகபப) by Thottarayaswamy.A * இன்றும் என்ெனெதிேர ேதனெீர் கடுவ உனெக்காக வாங்கிைவத்திருக்கின்ேறேனெ நீ பருக அருகிலிலைல என்றோலும உனெக்கானெைவகைள நானெ் எனெ் ெசய்ய? * நானெ் உன்னெிடம் இதுவைர ெசாலலாத தவிபைப வி நீ யாாிடமும் ெசாலலிவிடக்கூடாது என்றே பயம என்ைனெ கவைலயைடயச்செசய்கின்றே "நானெ் உன்ைனெ காதலிக்கின்ேறேனெ்" . * நீாினெ் ேமல் இைலவிழுந்து ேபால


இன்னும் அடங்கவிலைல என்னுள் உனெ் ஞாபக அதிர்வுகள்.. * பத்தகக் கண்காட்சியில உன்ைனெ எனெ் கண்கள் படிபபைத நீ பார்த்துவிட்டதில எனெ் கண்கைள ைகயில் கிைடத்த பத்தகத்தில் பதித்ேதனெ்.. தைலபப காத * உன்ைனெ எனெ் கவிகள் ெவட்கபபடுத்தும் ேபாெதலலாம நானெ் நீயாகிவிடக்கூடாதா என்ெறேண்ணி நானும் ெவட்கமைடகின்ேறே * நீ கவிைதகள் எழுதேவண்டும நீயாக இருந்து நானெ் வாசிக்கேவண்டும


எனெ் கவிகைள நீ படித்துணர்ந்தைத ேபால… * உன்ைனெக் கண்டமுதேல வானெமும் அதனெ் நீலமும் தனெித்தனெிேய உணர்ந்து ெகாண்ேட * உன்ைனெ கண்டமுதல இதுநாள் வைர நீ எங்க,எபபடி இருந்தாய் என்பதிேலேய தாகம்கெகாண்டது மனெ * எனெ் காலகளிடம் ேகட்டுபபார உனெக்காக காத்திருந்த தருணங்களில எனெ் காலகளினெ் வலிைய எபபடிகைரத்ேதனெ் என்று அழகிய கவியாக ெசாலலும்.. உன்ைனெ காதலிக்க ஆரம்கபித்தபிறேக அைவகளும் கவிஎழுதுகினெ்


* எனெ் ஆேனெக கிறுக்கலகைள நீ படித்ததாேலேய அைவகள் இன்று கவிைதகளாகிவிட் * நானெ் ெமாழிபெபயர்க்க ஆைசபபடும் அைனெத்து தருணங்களும உனெ் தனெிைமேய.. * விடிந்த பின்னும் ெதாடரும், நாம் ெதாடங்கிய ேநற்றைறேய ேபச்சச ெதாைலேபசி இன்னும் ெசவிேயாரம் சினுங்கிக்ெகாண்டிருக்கின்றேது அைனெக்க மனெமிலலாமல் * உயிைர அழுத்தி நீ முத்தம் இட்டாலும் காமமற்றறே காதலில் கவிைதெயழுதேவ ேதான்றுகின்றேது.. நம் கூடலில் * ெவளிர்தெதலலாம் ேதவைதகள் என்ெறேன்னெியிருந்ேதனெ


உன்ைனெகாணும் வைர சாம்கபலநிறேத்து ேதவைதேய! * நீ ரசிக்கம் பட்டாம்கபூச்சசி இன்றும் எனெ் விரலகளில் முத்தங்கள் பதிக்கின்றே உனெக்கா காத்திருந்த இந்த தருணத்தி *உனெ் பிாிவினெில கண்களில் கைரயும் உபபக்கைரசைல உள்வாங்கிக்ெகாண்டுபிாிதலில் உனெக்ெகான்றும் சலனெமிலைல என்பதுேபால் பிாிந்துவிடுவாய் இருந்தும் ஏனெ்? விழிெகாண்டு ேபசமறுக்கின்றோய் நம் சந்திபபகளில் *நீ எனெ் மனெபபூ ேசமித்த உணர்வுத்துளியடி.. ெபாறுத்திருந்துபார் காதல் முத்ெதான்ைறே பாிசளிபேபனெ்


பூவினெ் இதழ்கைள விாித்து… * நம் நைடபபயணஙகளில் நமக்க துைணயாக பூமரங்கள் சிந்திடுேம அந்த சிவபப பூக்கள நிைனெவிருக்கின்றேதா? அைவகேள உனெக்கானெ சந்தங்கைள எனெக்க தந்து, கவிஞனெக்கினெ என்ைனெ இன்று! * ஆைச மிகதியில் உனெ் கனெனெம் ெதாடும் மைழத்துளிைய அவசரபபட்டு உதறேிவிடாத எனெ் கவிைத கருவைறேயில் அைவகள்தானெ் உனெ் சாயல் கழந்ைதகள்… * உன்னொல் காயம்கபட்டு உைடந்துேபானெது எனெ் இதயம் - பினெ


சிதாிய எண்ணிக்ைகயிலலா அைவகள், மீண்டும் முந்ைதய அளைவவிட உன்ைனெ விரும்கபச் ெசய்த வலியினெிலும் இன்பமைடந்து உைடதலுக்க தயாராகின்றேனெ மீண்டும். * எனெ் ஒவ்வெவாரு அனுவினெிலும் ந உைடக்க நிைனெக்காத அைவ இரண்ெடனெபபிளந்து தரும் காதல் ெவபபத்ைத தாங்கமாட்டாய ெமலலியவேள! * நானெ் படித்ததில் மிகவும் பிடித்தது உனெ் இதழ்களினெ் வாிகேள! சிலமிஷிேய அருகினெில் வா! * உனெ் வீட்டு வாசலில் அறேிவிக்க ெசய்


"ேதவைத ஜாக்கிரைத" * நீ நிலெவாளியினெிலதானெ் நடந்து வருகின்றோய் பதறுகின்றேது எனெ் மனெச ஓளியினெ் வீச்சசில் காயம்கபட்டுவிடக்கூடாேத உனெ் ேமனெி என்று.. * நீ ‘ம்’ கூட ெசாலலேவண்டாம் கைடக்கண்ணால் மட்டும் பார் உனெக்கம் ேசர்ந்து நாேனெ காதலிக்கிேறேனெ்! * என்ைனெ முதன்முதலாக பார்த்தேபாது எனெ் தாய் வடித்த ஆனெந்தக் கண்ணீேர எனெக்கம் வழிந்தது உைனெ முதன்முதலாக பார்த்தேபாது…


* "###@!~ &^%$# #@*^$~! &%$#@!" பாிகின்றேதா? இபபடித்தானெ் நீயிலலாத ேநரங்களில் நானெ் * உைனெ அழகி என்று மட்டும் வர்ணிக்கம் ேதாழி மீது ேகாபமாய் வருகின்றேது ேதவைதேய.. * நீ தாமதமாகேவ வருவாய் என்றோலும் நீ வரும் வைர துைணயாக இருந்த உனெ் நிைனெவுகைள கைளயும் ேபாதுதானெ் ேகாபேம வருகின்றேது உனெ் மீது! * சமிபத்தில் நீயும்


நானும் லாபமைடந்த விஷயம் முத்தம். * நீ என்னுடனெ் சண்ைடயிடுவேத முத்தம் ெகாடுக்கத்தானெ் என்று எனெக்க ெதாியும் அது உனெக்கம் ெதாியும் பினெ் எதுக்க சண்ைட? * நீ எங்காவது எைதயாவது விட்டுவிட்டு ேபா பத்திரபபடுத்த ேவண்டும் என்னுள் இருக்கம் உனெ் நிைனெவுகளுக்காக.. * நானெ் எழுதும் கவிைதகள் யாவும்


உனெக்காகத்தானெ் என்று ெசாலவது ெபாய் என்றோலும் உண்ைமயும் உண்டு. * எனெக்க தனெிைம மிகவும் பிடித்திருந்தது அது உன்னுடனெ் மட்டும் எனும்கேபாது.. * நானெ் எழுதி அனுபிய கவிகள் யாவும் திருடபபட்டைவேய உன்னெிடமிருந்து மட்டும் * சரங்களுக்ேக சகமளிக்கம் சூச்சசமக்காாிக்க சபமங்களம் மட்டும் வாசிக்கத்ெதாியவிலைல காதலுக்க.. * இபேபாேத என்ைனெெகான்றுவிடு..


தினெம் தினெம் உனெ் விழி ேபார்பைடகள் பைடத்ெதடுத்துவிடுகின்றேனெ. * உயிைர ஒழித்துைவத்துக்ெகாண்டு பார்க்க ேவண்டியதாய் உள்ளது உன்ைனெ. * நானெ் ேநசத்தில் அைடபபட்டது முதல் தினெபலன்களில் நன்பிக்ைக கைறேந்துவிட்டது * அழகாய் இருபபதில் ஆச்சசாியம் இலைல எனெக்க நீ ஆச்சசாியங்கைள ஆச்சசாியபபட ைவக்கம் ேபாதுதானெ் அழகாய் ெதாிந்து ஆச்சசாியபபட ைவகிறோய் என்னெ


* என்ைனெ தவிர யாரும் அதிகமாய் ெநசித்துவிட முடியாது அதனொேலேய உனெக்க ேவதைனெகைள தரும் அதிகாரம் எனெக்கள்ளது அந்த ேவதைனெகளில் நீ ேவள்விநடத்தும்கேபாது அதனெ் ேவதைனெைய என்ைனெ தவிர யாராலும் உணர்ந்துெகாள்ளமுடியாததும் அதனொேலேய... * உைனெ காண காத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது.. அைர முளம் பூைவ வாங்கி ைவத்ேதனெ் சாைலேயார கிழவியிடம் உன்னெிடம் தந்து காதல் ெசாலலிவிடேவண்டும் என்றேலல ெவய்யிலில் அைரமுளபபூைவ மூன்று மணிேநரம்


ைவத்து காத்திருந்ததால்.. பூ உன்னெிடம் ேசராெதன்றோலும் மதிய உணைவ பசியில் சைவத்துக்ெகாண்டிருந்த கிழவியினெ் ெபாக்கவாயில் எனெ் நிம்கமதி சைவக்கபபடுவைத கண்ேடனெ் ! நீ எைனெகடந்து ேபானெைதயும் மறேந்து.. * கண்மூடி நீ தூங்கினொலும் உனெ் இைமப் பரபபில் விழித்துக் ெகாண்டிருந்தது எனெக்கானெ காதல் கண்சிமிட்டி! * என்ைனெ எபபடியாவது உன்ைனெ ேநசிக்கைவத்துவிடு.. நீ என்ைனெ ேநசிக்காவிட்டாலும்


பரவாயிலைல.. ேநசிக்கவாவது பழகிக்ெகாள்கிேறேனெ்! * இபெபாழுது வருவதாய் ெசான்னெ அபெபாழுதிருந்ேத இபெபாழுதுக்காக காத்திருக்கின்ேறேனெ்.. ஆமாம்! நானெ் காதலிக்கின்ேறேனொ? காத்திருக்கின்ேறேனொ? * எவ்வவளவு விதமானெ ெவட்கங்கைள ெவட்கபபடாமல் வீசிெயறேிகின்றோய் என்ேமல்..

இவ்வவளவும் எைனெ ெவட்கபபடுத்தி ேவடிக்ைக பார்க்கவா? ெவட்கேமயானெவேள! *


ேகாயிலில் நீ! ேகாபரங்கள் கனெிந்து பார்க்கம் அதிசியத்ைத அறேிவித்துவிடும் ஆைசைய அடக்கி நானெ் மட்டும் அதேனொடு உைனெ ரசித்ேதனெ். * சூடி நீ எறேிந்ததில் உனெ் கூந்தல் வாசம். நானெ் உன்ைனெ ேநசிக்க ஆரம்கபித்தபிறேக பூவினெில். * ேநசிக்க கற்றறுத்தந்தவள் நீ என்பதால் உைனெ மட்டுேம சவாசித்துெகாண்டிருபேபனெ் என்று நிைனெத்துவிடாேத எனெக்க சவாசிக்க கற்றறுத்தந்தவேள தாய்தானெ். *


வானெவிலகளினெ் வட்டேமைச மாநாட்டில் முடிெவடுக்கபபட்டது உனெ் நிறேத்ைதயும் ேசர்த்துக்ெகாள்ள எட்டாம் நிறேமாக. * உனெ் சாயலில் சராசாியானெவற்றைறே கண்டால் கூட சாமான்யனொக பரபரபைப அைடந்துவிடுகிேறேனெ் நீயாகிவிடுவாேயா என்ெறேன்னெி நானெ் * உனெ் சினுங்கள்கள் என்னெ சிம்கெபானெியா! என்ைனெ இபபடி சகமாய் இைசத்ெதடுகின்றேது. * காத்திருந்து காத்திருந்து


மரமாகிப் ேபாேனெனெ் என்றோவது நிழலில் அமர்வாய் நீ என்று அபேபாது மறேவாமல் பூமைழ ெபாழிேவனெ் உன்ேமல் மரமாகிய நானெ். * பூக்களிலலா ேதசத்தில் பட்டாம்கபூச்சசிகளுக்ெகன்னெ பாதபூைச நீயிலலாேதசத்தில் எனெ் நுரைரயிரலுக்ெகன்னெ தினெம் ேவைல. * எைனெத் ெதாைலத்துவிட்டு ேதடிய தருணங்களிெலலலாம் உைனெ கண்டுெகாண்டிருக்கின்ேறேனெ். * இதயத்துடிபபினெ் இயலபகள் மாறேி


ெவகநாட்களாகிவிட்டனெ எனெ் மீது மைழத்துளியாகவாவது ெபய்துவிடு ெபாய்துவிடாேத எனெ் இதயம் உன்ைனெேபாலேவ ெமன்ைமயானெது. * ெவயிேலாடு மைழ ெபய்யும் சில தருணங்களுக்காக காத்திறுக்கம் காதலனெ் அலல நானெ் உனெக்கா(னெ)க தருணங்கைள தருவிற்றக ஏங்கம் சராசாி மனெிதனெ் * நீ என்னெ மகாத்மாவினெ் வம்கசாவழியா உன்ைனெ காரணங்காட்டி நானெ் ெசய்யும் தவறுகளுக்ெகலலாம்


அகிம்கைசயாக முத்தங்கைளேய தண்டைனெயாக தறுகின்றோய். * நானெ் தினெம் தினெம் அலங்காித்து அலுத்துேபானெ ேபாது அலங்காித்துக்ெகாள்வது அர்த்தமற்றறேது என்ெறேன்னெியிறுந்ேதனெ் நீ அவற்றைறே கைலத்து நானெ் உன்ைனெ ேகாபித்துக்ெகாள்ளும்கவைர சிேனெகிதா! * காதலர்கள் காதைல உணர்வதிலைல காதைல உணர்ந்தவர்கள் காதலிபபதிலைல காதலுக்க காதலர்கள் - ஒரு ெபாருட்டலல! *


நானெ் ேநசிக்கம் ேபாேத இவவளவு அழகாய் இறுக்கின்ேறேேனெ உன்னொல் ேநசிக்கபபடும்கேபாது எவ்வவளவு அழகாய் இறுபேபனெ் என்றே ஆதங்கத்திேலேய இன்னெமும் உன்ைனெ ேநசித்துக்ெகாண்டிறுக்கின்ேறேனெ் நீ என்ைனெ ேநசிக்காவிட்டாலும் பரவாயிலைல அைத யாாிடமாவது ெசாலலிவிடாேத. * ேநசமானெவேள! வாக்களிக்கச் ெசன்றுவிடாேத உனெ் நகங்களினெ் இடுக்கில் மலர்ந்துகிடக்கம் மனெைச ைமயிட்டு மைறேத்துவிடுவார்கள் ஜனெநாயக கடைமயாளர்கள். * இபேபாெதலலாம் ேதாலவிகைள மட்டுேம ரசித்து அனுபவிக்கின்ேறேனெ்


உனெ் விழிவீச்சசில் ேதாற்றறுபேபானெதிலிறுந்து. * எனெ் மனெகளத்து மீன்கைளதூண்டிலிடும் அைனெத்து ேகள்விகறேிகளுக்கம் உன்னொல் மட்டும் எபபடி ஆச்சசாிய கறேிகைள பதிலாக தரமுடிகின்றேது. * அழகானெைவகள் யாவும் உனெ் சாயலில் உள்ளதா.. உனெ் சாயலில் உள்ளெதலலாம் அழகானெதாய் உள்ளதா.. மிகபெபாிய ேபாராட்டத்திற்றக நடுேவ தீர்மானெித்துவிட்ேடனெ். * இேபாெதலலாம் உன்னெிடம் ேபசவைதவிட உன்ைனெபற்றறேி யார் ேபசினொலும் ேகட்க ஆர்வமைடகிேறேனெ் காதலுக்கம்


முரண்பிடிக்கம் என்று கண்டுெகாள்ளேவா நி யாதுமானெவள் என்று. * எதார்தமாக கடந்துெசன்றுவிடுகிறோய் என்ைனெ.. கிடந்து தவிக்கின்ேறேனெ் மற்றறுெமாருமுைறே ஏங்கி.. * என்ைனெ அறேியாமல் கீறேிய உனெ் நகங்கைள ெகாபித்துக்ெகாள்கிறோய் நாேனொ காதலினெ் சின்னெம் கிைடத்ததில் கூத்தாடுகிேறேனெ். * உனெ் கண்கள் இட்டுெசன்றே ேகாடுகளில் தமிழ்ெகாண்டு நிரபபி வருகிேறேனெ்


கவிைதயாக. * என்ேமல் அளவுக்கதிகமாய் அன்ைப ெபாழிந்து அதிர்ச்சசிகைள அவிழ்த்துவிடும் தருனெங்கைள ெமாழிபெபயர்க்க ஆைசபபட்ட ேநரங்களிெலலலாம் ஆச்சசாியங்களாய் இடம்கெபயர்ந்து விடுகிறோய். * ெநாடிகைள பாிசளிக்க யுகமாக காத்திருக்கிேறேனெ் நிமிடத்தில் வந்துவிடு ைமல் கணக்கில் நீள்கிறேது உைனெ காணும் ஆைச. *


இதழ் பரபபில் எச்சசில் ெசய்து தினெமும் உறுஞ்சி உயிைர எடுத்து முடிந்தால் உயிைர திருபபிக்ெகாள் என்கிறோய் உயிர்திருடா! * என்னுள் நகர அடம்கபிடித்த வினொடிைய நகர ெசாலலி அடம்கபிடிக்கிறேது எனெ் வீட்டு நாட்காட்டி நானெ் என்ெசய்ய உைனெ சந்தித்த ெநாடிபெபாழுதிேலேய வாழ்திருக்க பிடித்திருக்கின்றேது. * யுத்தமிடவிலைல காயபபடவிலைல ரத்தம் சிந்தவிலைல ேநாம்கபிருந்ததிலைல ஆனொலும் நீ கிைடத்தாய்.


* கம்கபனெ் வீட்டு கைடகட்டியா நீ நகம்கெவட்டும் ெபாது கவிைதகளும் ேசர்ந்தலலவா ெதாிக்கின்றேது. * நானெ் உனெக்க என்னெ தரமுடியும்? உலகத்தில் விைல மதிபபிடமுடியாத ெமாழித்தந்த கவிைதைய பாிசளிபபைதவிட. * உன்ைனெப் பற்றறேி கவிைத எழுத ஆைசபபட்டு இபேபாதும் உனெ் ெபயைரேய எழுதிக்ெகாண்டிருக்கிேறேனெ் இைதவிட கவித்துவம் வாய்ந்தது ேவெறேன்னெ இறுக்கின்றேது உலகில்.


* எனெ் இைசக்கறேிபபகளில் உனெ்"அச்சசச்சேசா!, ஊஹூம், ம்கக்கம் மக்க சம்கமாஇரு" ...கேள நிரம்கபிக்கிடக்கின்றேனெ. * உனெக்காக வாங்கிய தீவில் நானெ் மட்டும் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கின்ேறேனெ் நீ வருவாய் என்பதற்றகாக அலல உனெ் நிைனெவு ெசடிகைள விருச்சசமாக்க. * உனெ் கண்களுக்க கருபபக்கண்ணாடியிட்டு அழக பார்க்கம்கேபாெதலலாம் எனெ் உலகம் இருண்டுேபாகிறேது. *


நீ எபபடியிருபபாய் என்பைத பகிர்ந்துக்ெகாள்ள எழுதபபட்டதில் இடம்கசட்டி ெபாருள் விளக்கமாக தரவிறேக்கம் ெசய்யபபட்டது என்னுள் உனெ் ெபயர்மட்டும். * நீயிட்ட முதல் முத்தத்ைத அழிக்க மனெமிலலாமல் இதயத்துடிபபகளுக்க நடுேவ பைதத்து ைவத்துள்ேளனெ் உதிரத்தில் கலந்துக் ெகாண்டிருக்க.. * உைனெ எங்கபபார்த்ேதனெ் என்று மறேந்துவிட்டாலும் உைனெ பார்த்தது மட்டும் மறேந்துவிடாமல். *


நம் ஒவ்வெவாறு சந்திபபினெ் ேபாதும் உயிாில் ஒருபபகதிைய பிாித்ெதடுத்து ேபாகிறோய் சில சமயங்களில் எைனெ பிரசவித்து விடுகிறோய். * உனெ் ெபயாிட்டு மடித்துைவத்த எந்த ஒரு காகிதத்ைதயும் ெமாய்காமல் விட்டதிலைல சிற்றெறேரும்கபகள் எனெ் அைறேயில். * கடற்றகைரேயாரம் காலதடங்கைள பதித்துவிட்டு வீடுவருகின்றோய் நீ.. ேபாட்டிபேபாட்டுக் ெகாண்டு ஏலம் ேகட்கின்றேனெ அைலகள்.


* சவாசிக்கின்றோயா? சரங்கைள வாசிக்கின்றோயா.! * என்ைனெ விட்டு ெவகதூரம் ெசன்று ஒழிந்துெகாண்டாலும் எைனெக் கடந்து ெசலலும் (உனெ்) மூச்சசக் காற்றைறேக்ெகாண்டாவது ஒரு கவிைதைய எழுதிமுடிபேபனெ். * எனெ் சவாசக்கூட்டில் உனெக்கானெ சவாசங்களும் ேசர்த்ேத சவாசிக்கபபடுகின்றேனெ மைழபெபய்யும் ேபாது மண்வாசைனெ தவிர்க்கபபடாதது ேபால. * ேநாைய கணபபடுத்த ஆயிரம் வழிமுைறேகள் இருந்தாலும் உனெ் ஒற்றைறே முத்தத்தில் கானொமல் ேபானெது எனெ் காய்சல்!


* நானெ் நகங்கடித்து எழுதியனுபபிய கடிதங்கள் அைனெத்ைதயும் பத்திரபபடுத்தி ைவத்துக்ெகாள் என்றோவது ஒருநாள் உனெக்க கவிைதகள் வாசிக்க ஆைச வரலாம். * ெதன்றேல் தீண்டிவிட்டது என்று இபபடியா ெதாற்றகடிபபது ெதாட்டால் சிணுங்கிைய! * ேகட்கம் ேபாெதலலாம் தந்துவிடுகிேறேனெ் நீ துைடத்துத் தருவாய் எனெ் ைகக்கட்ைடைய உைனெக் கைரக்க மனெமிலலாமல் பத்திரபபடுத்திவிடுேவனெ் இது 193 வது.!


* நானெ் ேநசிபபைத உன்னெிடம் ெசலலிவிட வந்தேபாது எவ்வவளவுக் கூட்டம் உன்ைனெச் சற்றறேி கடவுைள ேதடிேனெனெ் கருைணக் ேகட்க அக்கூட்டத்தில்! * எந்த சாபம் ேவண்டுமானொலும் வாங்கிட தயாராக உள்ேளனெ் நானெ் உனெக்க கழந்ைதயாக பிறேக்க ேவண்டும் அவ்வவளவுதானெ்.* கழாய்யடிச் சண்ைடயில் உனெ் ெபயர் சூடிய யார் ேதாற்றறுபேபானொலும் ெபரும்கபைட திரட்டி ெவன்றேவைர


ெவன்றுவிடுமளவுக்க ேகாபம் வருகிறேது. * நானெ் உணர்ந்துக்ெகாண்டவைர நருமணபெபாருள்கேள நருமணமற்றறு ேபானெது உன்னெிடம் மட்டும்கதானெ்! * உனெ் ெபயர் அறேிந்து ெகாள்ளாதவைர நானெ் உனெக்க இட்டெபயர் உயிர்த்தின்னெி! * மயக்க மருந்து ெகாடுக்கபபடவிலைல அறுைவச்சசிகிச்சைச ெசய்யபபடவிலைல இதயங்கள் மட்டும் இடம்கமாறேிக்ெகாண்டனெ.


* நீ என்னெ எதிர்திைசக்காட்டியா? நானெ் இருக்கம் பக்கேம உன்முகம் திரும்கபமாட்ேடனெ் என்கிறேது! * என்ைனெ கவனெிக்காமல் கடந்துச் ெசன்று ெதருேவாரப் பிள்ைளயாருக்க ேதாபபக்கர்ணம் இடுவது நானெ் கவனெிக்கத்தானெ் என்று எனெக்கத் ெதாியும். * அைலேபசம் கண்கள் ேபசவைத விடவா உனெ் ெதாைலேபசி எண்கள் நிம்கமதிைய தந்துவிடும்? * உன்ைனெ உயிர்பபடக்காட்சியாக வார்த்ெதடுத்து


ைவத்துள்ேளனெ் ெநஞ்சில் பினெ் எதுக்கடி உனெ் உயிரற்றறே பைகபபடங்கள் எனெக்க.? * ஒவ்வெவாரு சந்திபபினெ் முடிவிலும் முற்றறுபபள்ளியா இட்டுச்செசலகிேறோம்., நிைனெவுக் காற்றபள்ளிகைளயலலவா? * எனெ் ெபயைரத்தவிர எங்கம் எபேபாதும் எழுதிபபார்த்ததிலைல எவர் ெபயைரயும் இதற்றக முன்னொல். * நீ எதற்றகாக இபபவியில் ேதான்றேினொய் என்பதும் எனெக்கா தானெ் வாழ்கிறோய் என்பதும்


நம்கபமுடியாதது என்றோலும் ேமலும் ேமலும் என்னுள் நம்கபிக்ைகைய வளர்கின்றேது உன்ேமல் * நீ இபபடிெயலலாம் வாழலாம் என்று ெசாலவதற்றகிலைல என்றோலும் நானெ் இபபடியாகத்தானெ் வாழ்த்து ெகாண்டிருக்கிேறேனெ் சம்கமதமா? * விக்கல் எடுக்கம் ேபாெதலலாம் உனெ் நிைனெவுகைள வாங்கிக்ெகாள்கிறேது மனெச. * ெகாஞ்சம் ெபாருத்துக்ெகாள் நிலவிடம்


நட்சத்திர நவமணிகைள ேகாத்துவரச்செசாலலியிருக்கிேறேனெ் உனெ் பிறேந்தநாளுக்க பாிசளிக்க. * உள்ளங்ைகயில் பூபபூத்த அதிசயம் நீ எனெ் மடிசாய்த ேவைலயில் * நானெ் ெமட்டுக்க பாட்ெடழுதினொலும் பாட்டுக்க ெமட்டைமத்தாலும் என்னொல் உனெ் ெபயைர மட்டுேம இைசக்கமுடிகின்றேது * நானெ் உன்னுடனெ் நின்றுேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது பூக்கள் என்னெ ேபசிக்ெகாண்டது நம்கைமபபற்றறேி! *


அதிகமானெ வரலாற்றறுபபக்கங்கைள காதலிகளினெ் உதடுகேள எழுதிமுடித்திறுக்கின்றேனெ. நான்மட்டும் என்னெ விதிவிலக்கா * ேவர் நானெ் நீர் நீ * உனெ் நிறேத்தில் நிலா எனெக்கானெ வானெத்தில் * உனெக்க காதல் கடிதம் எழுதியதில் கஜினெிைய ெதாற்றகடித்தவனெ் நானெ் *


உனெ் ெபயாில் உள்ள எழுத்துக்களில் ஒன்றோவாது பத்தகத்தினெ் தைலபபில் ஒட்டிக்ெகாண்டால் ேபாதும் பக்கங்கைள பரட்டிவிடுகின்றேனெ விரலகள்.. * நானெ் நுரகர்ந்து பார்த்த வாசைனெகளிேல வாசைனெமிகந்தது உனெ் மூச்சசக்காற்றறுதானெ் * வீதியில் ைககள் வீசி நடக்கின்றோயா? என்ைனெ, கண்களால் கட்டி இழுத்துச் ெசலகின்றோயா? * காதலுக்க கண் இலைல என்பைத இனெியும் நம்கபவதாக இலைல


உன்ைனெ எனெக்க காட்டிக்ெகாடுத்தேத அைவகள்தானெ் * சகிேய! உனெக்க ெதாியாது நிலா தினெம் வாிக்கட்டி வானெத்திலிருந்து உன்ைனெபபார்த்து ஒபபைனெ இட்டுக்ெகாள்வது. * எைத விைதத்தாய் என்று ெதாியவிலைல மனெெசலலாம், ேவர்பிடித்திருக்கின்றேது. * நீயும் பாதி நானும் பாதி நம்கமுள் ஊற்றறேி நிரம்கபிக்ெகாள்ளும் தருணம் மீதி! *


ெதாடுவானெச்சசாைலயில் நைடேபாகிேறேனெ் என்று ெசாலலியிருந்தால் நட்சத்திரங்கைள அபபரபபடுத்தியிருபேபனெ் பார்! உனெ் ஒளிைய திருடிக்ெகாண்டு எபபடி ெஜாலிக்கிறேெதன்று. * உனெக்ெகன்னெ மைழயில் நைனெந்தபடிேய வீடைடந்துவிடுகின்றோய் மைழவிட்டும் தூரல் ேபாடுவது என்னுள் தாேனெ * எபபடிேயா கவிஞனொக்கிவிட்டாய் என்ைனெ அடுத்தது என்னெ? ைபத்தியம் தாேனெ * ெவண்நிலாக்கள் என்று விற்றபைனெ ெசய்துெகாண்டிறுகிேறேனெ்


நீ ஒட்டி எாிந்த ஸ்டிக்கர் ெபாட்டுக்கைள. * சிேனெகிதா! ேதைள ெதாட்டுபபர்த்ததற்றகா இபபடி கூச்சசலிடுகிறோேய உன்னெிடமுள்ள என்னுயிைர அவ்வவளவு எளிதாக ேதளிடம் தந்துவிடுவாயா என்னெ. * காட்சிபபிைழகளில் கூட உந்தனெ் இன்ெனொரு பிம்கபத்ைத ஏற்றக மறுக்கின்றேது எனெ் கண்கள். உனெக்கப் ேபாட்டியாக இன்ெனொருத்தி இருபபதாக நிைனெத்து. * எனெ் உதடு யாத்திாீகன்கள் உனெ் ெசவ்வவிதைழ சைவத்தேபாேத பிடித்துவிட்டது எனெக்க ெசவ்வவாய் ேதாசம்! *


தீக்கள் விரைல ைவத்தால் உன்ைனெ தீண்டும் இன்பம் ேதான்றுதடி நானெ் பூக்கைள பாித்துவிட்டால் உனெ் பாதி உயிர் கைரயுதடி நீ என்னெ முரண்களினெ் மகளா! * எனெ் உயிர் ெநய்த கருவைறேயில் உைனெக்கிடத்தி காதல் வலிெயடுக்க காத்திருந்ேதனெ் உன்ைனெ பிரசவிக்க! * ெசாட்டுச்செசாட்டாக உள் இறேங்கி உைரந்துப் பனெிச்சசிைலயானெது! மனெெசலலாம் நீ! *


உதிர்ந்தது பூ வலியில் துடித்தாய் நீ! * உனெ் உள்ளங்ைகயில் கடிேயறே ஆைசபபட்டு முற்றறேத்தில் ெசாட்டியது அந்திமைழ * கலலைர முனெ் கண்ணீர் சிந்தி கண்துைடக்க என்ைனெ எழுபபிவிடாேத உனெ் கருவைறேயில் ஜனெனெிக்க ேவண்டும் நானெ்! ♥ ெதாைலவில் இருந்து - நீ, எைனெ ரசிபபைத..


அருகினெில் காட்டிக்ெகாடுத்தது ஒற்றைறே மைழதுளி.. ♥ கசிந்துாிகியது காதல்-இதயத்தில் உதிரமாய்.. மடிந்து ஒடிந்தது மனெம்-மரணத்தில் காதலாய்.. உனெக்கம் எனெக்கமானெ தூரம் - துள்ளியமாய் துலங்கியது ெதாைலவினெில்.. ெதாட்டுக்ெகாண்டது வானெம் பட்டுச்செசன்றேது ேமகம்


என்ைனெ சற்றறேி மின்னெல் - உனெ் கண்கள் சற்றறேி மைழ நம்கைம சற்றறேி ெவளி.. ♥ இைலயுதிர் காலம் வைர காத்திருக்கவிலைல

கிைழகள் இைலகைள உதிர்த்துவிட்டனெ நாம் அமர்வைத நிறுத்திக்ெகாண்டதில்.. ♥ உயர்திைனெ காதல் ேதாலவியில் உைடந்துேபானெேதா? அஃறேிைனெ!


♥ காலகள் நான்கிருந்தும் பயணம் ஒன்றோனெதால் சவடு இரண்டானெது.. காதலில்! ♥ எனெ் கனெவு கமிழ்கைள கைலயாமல் அனுபபிைவகிேறேனெ்.. ரசித்துபபார் மறேந்தும் கூட உைடத்துவிடாேத.. உனெ் உயிர் அதிலுள்ளது.. ♥ உனெக்காய் உடம்கெபலலாம் கண்கள் ைவத்ேதனெ்?


உயிருக்கள் இடெமான்று ஒதிக்கிைவத்ேதனெ்! அன்று ேதாலவிகளுக்கள் ெதாடர்விருச்சசம் இபேபாது ேதடுகிேறேனெ் ெதாைலத்துேபானெ எனெ் தனெித்தன்ைமைய! ♥ நாம் நின்று ேபசிய இடதிலேதனெ் கடிக்க வண்டுகள் வட்டமிட்டனெ நீ சிந்திய பண்னெைக பூக்களில்.. ♥ நம்கமுள் ெதாைலந்துேபானெ உணர்வுகைள திைரசீைலயிட்டு உன்னுள்ேதடுகிறோய்..


ஒற்றைறே தடத்தில் ஓடிஒளிந்த உணர்ேவாைடைய என்னுள்ேதடுகிேறேனெ்.. முதலில் யாருக்க கிைடத்தாலும் அவர்களினெ் உதடு கண்களினெ் உபபகைரசைல சைவத்துவிடும்… இருந்தும்.. உனெக்கள் காதலனும் எனெக்கள் காதலியும் இைவகளுக்காய் வாழ்ந்துெகாண்டுதானெ் சாகிறோர்கள்.. ♥ என்னெவள் சூட மலர்ந்தது நிலா.. அவள் கன்னெத்து மிலிர்தைலக் கண்டு நாணிநாைள மலர்வதாய் ெசாலலி மைறேந்த்து..


இைதவிட சிறேபபாய்.. ♥ ேசர்த்துைவத்த முத்தங்கள் சிதறேிேபாயினெ சிலலைரக்காக.. நானெ் இங்ேக.. எனெ் நாட்டில் நீ அங்ேக.. நமக்கானெ நாெமங்ேக? ♥ இைவெவறும் வார்த்ைதகள் அலலஎன்னுள் நீ நடத்திய ேவள்விகளில் எாிந்துேபாக மறுத்து! நானெ் மலர்ந்த தருனெங்கள்? ♥


உைனெ எங்க பார்த்ேதனெ் என்று ஞயாபகமிலைல ேதடிபபார்த்ததில ெமாத்தமாய் உயிைர ஆக்கிரமித்து என்னுள் - நீ ! ♥ பட்டாம்கபூச்சசிேய.. எனெ் உயிாிலிருந்து உைனெ விடுவித்துக் ெகாண்டாலும் நீ பதித்த காச்சசவடுகள் எனெ் மனெதிலிருந்து மைறேந்துவிட மறுக்கிறேது.. நீ பயணிக்கேபாகம்கதூரம் எதுவாய் இருந்தாலும் எனெ் மனெமகரந்தங்கள் உனெ் காலகளில் ஒட்டிேய கிடக்கம்.. ♥ நமக்கள் மட்டும்…


மிதமானெ மின்னெலும் இதமானெ பயலும் மனெசக்கள் ைமயம் ெகாண்ட கார்காலம்… மின்சாரம் இலலாமல் விளக்கள் இலலாமல் நம்கைம சற்றறேிவட்டமிடும் இலட்சம் மின்மினெிகள்.. கண்கள் மட்டும் விழித்திருக்க வழிெயங்கம் நானும் நீயும் நம்கைம ேதடிக்ெகாண்ட காதல் காலம்… உனெ் ைமவிழி அடித்த தந்திகைள தவறோமல் - எனெ் உயிர் மூச்சச வாங்கிக்ெகாண்டதும்..

நானெ் அனுபபிய உனெ் நிைனெவுகைள நீ வருடுவதும்.. நம்கமுள் வசந்தகாலம். சூடாகி தூளனெெநஞ்சங்கள்


உயிரால் உரவாடிய இதமானெ மைழக்காலம்.. எனெக்காய் என்னுள் வாழும் என்னெவளினெ் நிைனெேவ அவளிடம் ெசாலலிவிடேத எனெக்கானெவள் நீெயன்று.. ♥ காதல் பயலில் மாட்டிக்ெகாண்டது மனெச காற்றறோைல! அபாய அறேிவிபைபயும் மீறேி ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த்து ஆைச மின்சாரத்ைத! ♥ உன்னொல் மட்டும் எபபடி முடிகிறேது எந்தபூைவ


சூடினொலும் இரண்டாமிடத்துக்க தள்ளிவிடுகிறோய்..? ♥ உனெக்காய் காத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாதுதானெ் காதலிபபதற்றகம் காதலிக்கபபடுவதற்றகம் இைடயிலானெ மிகபெபரும் வித்யாசம் அறேிந்ேதனெ்..! ♥ நிலெவாளியில் எபேபாெதலலாம் உன்ைனெ என்னெி ெவளிர்கிேறேேனொ அபேபாெதலலாம் எனெக்க பின்னொல் சிறேைகவிாித்த ஒரு ேதவைத


கண்ணீர் வடிக்கின்றோள். ♥ மன்றோடிக் ேகட்ட நிலாவிற்றகாய் உைனெ வர்ணித்த கவிைதயில் - நிலா இபபடியாக ெபருைமத்ேதடிக் ெகாண்டது. நீயிருக்கம் தூரத்தில் நிலா. ♥ கடவுளிடம் மன்றோடி வரெமான்று ெபற்றறு ெபண்ணாய் பூமிக்கவந்தது ேமகெமான்று.. எங்ெகங்ேகா வாழ்ந்து பகழாரம் சூட்டிய அழேகாடு என்னெவள் வசிக்கம் ஊருக்க வந்தது.. வழியில் அவைளகண்டேபாது அவளழகில் மயங்கிபினெ் நாணி கடவுகைள அைடந்தது..


அவைள விட அழகாய் மீண்டும் தருவிக்க ெசான்னெது ேமகம். உலகில் அவளுக்க இைணயாய் இன்ெனொாித்திைய பிரசவிக்க முடியாது இருந்தாலும் நீ இரண்டாம் அழகி.. என்றோறேம் கடவுள். தனெ் ஆைச விடுத்து மீண்டும் ேமகமானெது ேமகம்.. இபேபாதும் நிைறேேவராத ஆைச எண்ணி அழுது வடிக்கின்றேது கண்ணீைர மைழயாய்.. ஒரு மைழகால ேநரத்தில் எனெ் காேதாடு ெசாலலிச்செசன்றேது ேமகம் யாாிடமும் ெசாலலிவிடாேத என்று. ♥


இபேபாேத என்ைனெெகான்றுவிடு.. தினெம் தினெம் உனெ் விழி ேபார்பைடகள் பைடத்ெதடுத்துவிடுகின்றேனெ. உயிைர ஒழித்துைவத்துக்ெகாண்டு பார்க்க ேவண்டியதாய் உள்ளது உன்ைனெ. ♥ அழகாய் இருக்கின்றேது என்பதற்றகாக பறேித்தபூைவ என்னெச்செசய்வது என்று அறேியாமல் ஓசித்த நாட்களில் தனெியாய் அழுததுண்டு தனெிைமயில்.. ♥ நானெ் உன்னுடனெ் நின்றுேபசிக்ெகாண்டிருந்தேபாது பூக்கள் என்னெ ேபசிக்ெகாண்டது நம்கைமபபற்றறேி!


♥ அதிகமானெ வரலாற்றறுபபக்கங்கைள காதலிகளினெ் உதடுகேள எழுதிமுடித்திறுக்கின்றேனெ. நான்மட்டும் என்னெ விதிவிலக்கா. ♥ உனெ் நிறேத்தில் நிலா எனெக்கானெ வானெத்தில் ♥ உனெக்க காதல் கடிதம் எழுதியதில் கஜினெிைய ெதாற்றகடித்தவனெ் நானெ் ♥ உனெ் ெபயாில் உள்ள எழுத்துக்களில் ஒன்றோவாது பத்தகத்தினெ் தைலபபில் ஒட்டிக்ெகாண்டால் ேபாதும்


பக்கங்கைள பரட்டிவிடுகின்றேனெ விரலகள்.. ♥ நானெ் நுரகர்ந்து பார்த்த வாசைனெகளிேல வாசைனெமிகந்தது உனெ் மூச்சசக்காற்றறுதானெ் ♥ வீதியில் ைககள் வீசி நடக்கின்றோயா? என்ைனெ, கண்களால் கட்டி இழுத்துச் ெசலகின்றோயா ♥ காதலுக்க கண் இலைல என்பைத இனெியும் நம்கபவதாக இலைல உன்ைனெ எனெக்க காட்டிக்ெகாடுத்தேத அைவகள்தானெ் ♥ சகிேய! உனெக்க ெதாியாது


நிலா தினெம் வாிக்கட்டி வானெத்திலிருந்து உன்ைனெபபார்த்து ஒபபைனெ இட்டுக்ெகாள்வது. ♥ எைத விைதத்தாய் என்று ெதாியவிலைல மனெெசலலாம், ேவர்பிடித்திருக்கின்றேது. ♥ நீயும் பாதி நானும் பாதி நம்கமுள் ஊற்றறேி நிரம்கபிக்ெகாள்ளும் தருணம் மீதி! ♥ ெதாடுவானெச்சசாைலயில் நைடேபாகிேறேனெ் என்று ெசாலலியிருந்தால் நட்சத்திரங்கைள அபபரபபடுத்தியிருபேபனெ் பார்!


உனெ் ஒளிைய திருடிக்ெகாண்டு எபபடி ெஜாலிக்கிறேெதன்று. ♥ உனெக்ெகன்னெ மைழயில் நைனெந்தபடிேய வீடைடந்துவிடுகின்றோய் மைழவிட்டும் தூரல் ேபாடுவது என்னுள் தாேனெ ♥ எபபடிேயா கவிஞனொக்கிவிட்டாய் என்ைனெ அடுத்தது என்னெ? ைபத்தியம் தாேனெ ♥ ெவண்நிலாக்கள் என்று விற்றபைனெ ெசய்துெகாண்டிறுகிேறேனெ் நீ ஒட்டி எாிந்த ஸ்டிக்கர் ெபாட்டுக்கைள. ♥


சிேனெகிதா! ேதைள ெதாட்டுபபர்த்ததற்றகா இபபடி கூச்சசலிடுகிறோேய உன்னெிடமுள்ள என்னுயிைர அவ்வவளவு எளிதாக ேதளிடம் தந்துவிடுவாயா என்னெ. ♥ காட்சிபபிைழகளில் கூட உந்தனெ் இன்ெனொரு பிம்கபத்ைத ஏற்றக மறுக்கின்றேது எனெ் கண்கள். உனெக்கப் ேபாட்டியாக இன்ெனொருத்தி இருபபதாக நிைனெத்து. ♥ எனெ் உதடு யாத்திாீகன்கள் உனெ் ெசவ்வவிதைழ சைவத்தேபாேத பிடித்துவிட்டது எனெக்க ெசவ்வவாய் ேதாசம்! ♥ தீக்கள் விரைல ைவத்தால் உன்ைனெ தீண்டும் இன்பம் ேதான்றுதடி நானெ் பூக்கைள பாித்துவிட்டால்


உனெ் பாதி உயிர் கைரயுதடி நீ என்னெ முரண்களினெ் மகளா! ♥ எனெ் உயிர் ெநய்த கருவைறேயில் உைனெக்கிடத்தி காதல் வலிெயடுக்க காத்திருந்ேதனெ் உன்ைனெ பிரசவிக்க! ♥ ெசாட்டுச்செசாட்டாக உள் இறேங்கி உைரந்துப் பனெிச்சசிைலயானெது! மனெெசலலாம் நீ! ♥ உதிர்ந்தது பூ வலியில் துடித்தாய் நீ! ♥


உனெ் உள்ளங்ைகயில் கடிேயறே ஆைசபபட்டு முற்றறேத்தில் ெசாட்டியது அந்திமைழ ♥ கலலைர முனெ் கண்ணீர் சிந்தி கண்துைடக்க என்ைனெ எழுபபிவிடாேத உனெ் கருவைறேயில் ஜனெனெிக்க ேவண்டும் நானெ்! ♥ மனெைச அன்பில் வார்த்ெதடுத்து வசதியாக வாசலில் ைவத்தப் ேபாதுதானெ் அன்பக்காியவர்களினெ் அரவைணபைப அறேிந்து ெகாண்டது கறேங்க மனெச. ♥


உனெக்காக காத்துகிடக்கின்ேறேனெ் அேத சாைலேயார இருக்ைகயில் இன்றும் பூத்திருக்கின்றேது எனெக்க பின்னொல் பூமரம். ♥ ெவளிச்சசங்கைள விட்டுவிடு பாவம் இருட்ைட ேதடிபபிடித்து ஓளிந்துெகாள்கிறேது ெசான்னெைத ேகட்காமல் வீதி உலா வந்துவிடுகிறோய் பகலில் நீ. ♥ உனெ் வருைகக்காக காத்திருத்த கண்கள் கண்டபபினெ் கடந்துச் ெசலலும் வைர


நிலத்ைதேய பார்த்தது அேத கண்கள். ♥ நீ ஒற்றைறே எழுத்தாக இருந்தாலும் என்னொல் வாக்கியமாகதானெ் வாசிக்க முடிகிறேது இது எதனொல்? என்று பாியாத ேவைளயினெ் தனெிைமயும் பத்தகமாகத்தானெ் ெதாிகின்றேது. ♥ எனெ் கவிைதகள் தவம்ககிடந்து வரெமான்று ெபற்றறுக்ெகாண்டது கடவுளிடம் என்னெவைள தவிர இனெி அழகிகைள பைடத்துவிட ேவண்டாம் என்று யார் ஒருவரும்


"உலகத்திேல நீ ஒருத்திதானெ் அழகானெவள்" எனெ வர்ணிக்க கூடாெதன்பதற்றகாக. ♥ அந்ந மைழக்கால சந்திபபக்க பினெ் ஒவ்வெவாரு மைழத்துளியும் உனெ் நிைனெவுகளில் என்ைனெ வானெத்திலிருந்து விழச்செசய்கிறேது. ♥ என்னுள் உனெக்காக காத்துக்கிடக்கம் தருணங்களில் எலலாம் சிறுவயதில் தட்டாம்கபூச்சசி பிடித்த அனுபவங்கேள ஆழுைமெசய்கின்றேனெ ♥ எபபடிதானெ் கண்டுெகாள்கிறேேதா


காட்டாெறேனெ கடந்து ெசலலும் கூட்டத்தினெ் நடுவினெில் எனெ் கண்கள் உன்ைனெ சாிதானெ் காந்தத்தினெ் ஈர்பபக்க முன்னொல் தகரம் தபபிக்கவாமுடியும் ♥ உன்னெிடம் காதல் ெசாலல ஒற்றைறே ேராஜாேவாடு வீட்ைடவிட்டு ெவளிேயாிய ேபாது ேபார்கள உலகமும் வாேளந்திய வீரர்கைளயும் வீதீயினெ் நடுேவ கண்டுெகாண்ேடனெ் பயம் ைதாியத்ைத பைதத்தது மனெம் ேதாலவிைய தழுவிக்ெகாண்டது ஆரத்தழுவிய ேராஜாமுட்கள் விரலகளில் கத்தி ரத்தத்துளிகைள எனெக்க பாிசளித்தது சாி இனெி என்ெசய்ய?


நீ என்னுள் விைதத்து விட்ட கவிைதகளுக்க நீரூற்றறேி காதலித்துவிட முடிெவடுத்துவிட்ேடனெ் ஒரு காதலனெ் கவிஞனொகின்றோனெ்! உன்னொேல. ♥ வண்ணங்கள் ேபாதவிலைல என்றோ வானெவிலலில் உனெ் வண்ணம் ேமகங்கள் இலைலெயன்றோ உனெ் கார்கூந்தல் வானெில் நவமணிகள் நாட்டிலிலைல என்றோ கண்மணிகள உனெ் உடம்கபில் ெதன்றேலுக்க களிர்ச்சசியூட்டவா ெவளிவிடுகின்றோய் உனெ் சவாசங்கைள


பூவினெங்களுக்க ேமாச்சசம்கக் கிட்டவா நீ தைலவாாி பூச்சசூடினொய் நட்த்திரங்கள் ஒளிெபறேவா ெநாடிபெபாழுதும் கண்சிமிட்டுகிறோய் அதிசயங்களில் இடம் ெபறேவா நைடபாைதயில் சவடுகைள விட்டுவிடுகிறோய் ெபண்னெினெத்தில் அழகி இலைலெயன்றோ நீ உன்ைனெ பைடத்துக்ெகாண்டாய் எபபடி முடிபபெதன்று அாியாமல் இபபடிேய முடித்துவிடுகின்ேறேனெ் நானெ கவிைத எழுதி கவிஞனொகியதற்றக உனெக்க நன்றேி.


♥ என்னுலகம் நீயாக இருக்க உலகம் எதுவாக இருந்தால் எனெக்ெகன்னெ? ♥ உனெ் உதட்டு வாிகளில் எைத எழுதிைவத்திருக்கின்றோய் என்று வண்டுகள் இபபடிப் பறேந்து பறேந்து படித்துக்ெகாண்டிருக்கின்றேனெ, ♥ உன்ைனெத் தவிர எலலாம் அழகழகாக ேதான்றுதடி நீ ேபரழகியாக நானெ் என்னெியமுதல்… ♥ எலலாக் காலங்களிலும் அழகானெைவகள் அழகானெதாகேவ இருக்கம் என்றோல்


உன்னொல் மட்டும் எபபடி நாைளவிட கைறேவாக ேநற்றைறேவிட அதிகமானெ அழகாக, இன்று மட்டும் காண்பிக்கமுடிகிறேது சகிேய! ♥ நீ என்னெ நிரங்களினெ் மகளா? நீ அைரந்த எனெ் கனெனெத்தில் உனெ் ைக வண்ணம். ♥ எது பைதந்தது என்று ெதாியவிலைல மனெெசலலாம் ேவர்பிடித்திருக்கின்றேது… பிடிங்கி எறேிய மனெமிலைல என்றோலும்


நீரூற்றறேி வளர்க்க ஏேனொ மறுக்கின்றேது.. மனெம்! இதயம் மார்ைப விட்டு ெவளிேய துடிபபது ேபால் அஞ்சி நடுங்ககின்ேறேனெ்.. வானெம் பிளந்து தைலயில் வீழ்ந்திடுேமா என்று ேதம்கபி அ௯ழுகின்ேறேனெ்.. திருவிழாக்கூட்டத்தினெ் நடுவினெிலும், தனெிைமயில் ெதாைலந்துேபாகின்ெறேனெ்… ஆகாரம் கூட எனெக்க ஆதாரமற்றறு ேபானெது.. எனெ் வாழ்க்ைக நிமிடமுட்கள் நகர்ந்து நகர்ந்து காயங்கைளேய காலங்கலாக்கினெ…


இதுவைர மற்றறேவர்களினெ் ேதைவகளாிந்து ெசய்துவந்த உதவிகள் கூட ெசய்ய மனெமிலலாமல் காரணங்கைள ேதடுகின்றேது மூைள.. நானெ் ேபசவைத எனெ் காதுகள் மட்டுேம ேகட்கின்றேது ெமாழியிைனெ உைமயாக்கி… தூரத்து அருகினெில் ெதாைலந்துேபாகின்றேனெ அருகினெில் உள்ளைவகள்.. நானெ் எைதத்ெதாைலத்துவிட்ேடனெ் என்று ெதாியாதேபாதும் ேதடல் எனெக்க பிடித்திருக்கின்றேது.. ஒற்றைறே நீர்த்துளியாக இருந்தாலும்


மைழெயனெப் ெபய்துவிடுகின்றேது என்னுள் … இதுவைர உண்ைம மட்டுேம ேபசியவள் இலைல என்றோலும் ெபாய் ெசாலவது பாவமாகத் ெதாிவதிலைல.. விட்டில் பூச்சசியாக ஒளியில் அகபபட்டாேய என்று உள்ளுணர்வு ெசான்னொலும் இந்த ஒளியினெ் வீச்சசிலிருந்து விளகிக்ெகாள்ள மனெமிலைல எனெக்க… சூட்சம உலகினெில் சூழ்நிைலக்ைகதியாக ஒட்டிய அைறேயினெில் அைடந்துக்கிடபபது எதனொல் என்று ெதாியவிலைல என்றோலும்..


அைடந்துக்கிடபபது பிடித்திருக்கின்றேது… என்னுள் ேவர்பிடித்த ஏேதா ஒன்றேினெ் ஆணிேவாில், ஆதாரமாக இருக்கம் ஏேதா ஒன்றேிைனெ கண்டுெகாள்ள நிைனெத்தாலும் கண்ணீர்த்துளிகைளேய கன்னெங்களில் பாய்சகிறேது எனெ் கண்கள்.. இபேபாதும் அந்த ஆணிேவர் மற்றறுெமாரு சலலிேவாிைனெ முைளந்ெதடுத்திருக்கம் இத்தருணத்தில்….. ♥ அபேபாது.. நானெ்


கவிைதெயழுதி காதலிக்கவிலைல அவைள மனெிதமந்ைதகளினெ் சூட்சமவைலயில் சிக்கிதவித்த ேபாது தாய்மடிவாசத்ைத அவள்மடியிலசரந்தனெள் எனெ் எண்ணக்கதிைரைய எனெக்ேக அாியாமல் விரட்டியடித்து, ெவற்றறேியினெ் சைவைய அாியவைவத்தவள் அவள்.. கனெவு என்பைத கவிைதயாக காணச்செசய்தவள்…


பள்ளியில் ெதாடங்கி அழகானெ ேகாலத்தில் முடிக்கம் திறேைமைய சிற்றபியாக இருந்து ெசதுக்கி ரசித்தவள்அவள்… ெவயிலினெ் அருைமைய ெவயிலில் உணரச்செசான்னெவளவள்.. ெகாட்டும் ஒற்றைறே மைழத்துளிைய கயிெரனெக்ெகாண்டு வானெமைடயும் வித்ைதைய ெசான்னெவள்.. எனெ் மூச்சேச அவெளன்றேிருக்க ஒருநாள் அவள் சவாசிபபைத நிறுத்திக்ெகாண்டாள்.. ஏனெ்? எதனொல்?


என்று அறேியும் ைதாியமிலலாமல் காலத்தினெ் கட்டைளயாக அவளினெ் எண்ணக்கதிைரயில் பயணித்துக்ெகாண்டு… கவிைதகளும் எழுதுகின்ேறேனெ் இபேபாது.. ♥ எனெ் இதயத்தினெ் ேமல் காலைவத்து கடந்து ெசன்றே பலாில் சவடுகைள மட்டும் விட்டுச் ெசன்றேவள் நீ! ♥ எபபடி மூண்டது நமக்கள் ேபார், ெவற்றறேி ேதாலவியின்றேி


ஆைச எண்ணங்கைள சிந்திக்ெகாண்டிருக்கின்ேறோம் முடித்துவிட மனெமிலலாமல் எபெபாழுதும்! ♥ நம் தனெிைமயில் நீ எைதெயலலாம் என்னெிடம் சிலமிசமாய் ெசய்வாேயா, அைவெயலலாம் அறேியாதவனொய் இருந்து, என்னெிடம் கற்றறுக்ெகாள்வாேய திருடா! சாி ேபா… நீ ெகாடுத்தாெலன்னெ? நானெ் ெகாடுத்தாெலன்னெ? நமக்க ேதைவ ஒற்றைறே முத்தம்கதாேனெ! ♥ நீயிலலா வாழ்க்ைக என்பது எனெக்க


நிலவிலலா வானெம்கேபால இருந்தும் வானெில உனெ் ஞாபக நட்சத்திரங்கள் மின்னெிபடி என்ைனெ வாழைவத்துவிடுகின்றேது. ♥ உனெ் கண்கைள எனெ் கண்கள் கண்டதிலைல எனெ் சூவாசம் உனெ் சூவாசத்ைத சூவாசித்ததிலைல நம் ைககள் நான்கம் பாிசித்ததிலைல நாம் தனெிைமயில் கூடி ெபாழுைதக்கழிக்கவிலைல முகங்கைள மறேந்து மனெசகள் மட்டும் மாட்டிக்ெகாண்டனெ ஏேதா ஒரு தவிபபினெில்


எைதேயா அைடகின்ேறோம் என்று இருவருேம தந்துெகாள்கிேறோம் அன்ைப. ♥ நானெ் ெதாிந்ேத காலிைனெ மிதித்து ெதாட்டு கம்கபிடும் ேவைளகளிெலலலாம் காலகைள ஒழித்துக்ெகாள்கிறோய் ேசைலகளுக்கள் இன்றுவைர காணமுடியவிலைலயடி ேதவைதேய உனெ் காலகைள.. ♥ பள்ளிகைள நிலத்திலிட்டு ேகாலத்ைத எனெ் மனெதினெில் வைரகின்றோய தினெமும்


உனெ் வீட்டு வாசலில் நீர் ெதளித்து ேகாலம் ♥ நீ என்ேனொடு இலலாத ஒவ்வெவாரு மணித்துளிையயும் ேசமித்து ைவத்திருக்கின்ேறேனெ் அந்த நிமிடங்கள் யுகங்களானொலும் காத்திருபேபனெ நானெ் நீ அனுபபவதாக ெசாலலிச்செசன்றே ஈரமுத்தம் பதித்த கடிதத்திற்றகாக… ♥ நாம் சந்தித்தேவைளயில் ஒருவாினெ் சயநலம் மற்றறேவருக்க ெதாிந்தது விழிகைள திறேந்து உனெக்கள் என்ைனெயும் என்னுள் உன்ைனெயும் ரசித்துக்ெகாண்டேபாது அது நட்பிைனெயும் கடந்து காதலற்றறே நிைலயில் இதயங்கைள


மகரந்த ேசர்க்ைகயில் ஈடுபடுத்தியது நம்கைம. ♥ இதயக்கூட்டில் உன்ைனெ ைவத்ேதனெ் தினெமும் அதிேல சவாசம் ெசய்ேதனெ் வழிகள் எங்கம் வழிைய பதித்ேதனெ் பனெியில் கூட சூட்ைட உணர்ந்ேதனெ் எந்தனெ் ஜீவேனெ! வரங்கள் வாங்க சாபம் சமந்ேதனெ் வாழ்க்ைக வாழ உயிைர துரந்ேதனெ் பயணம் நூறு காலகள் கண்டும் ேசரும் இடம் ெதாியவிலைலேய எந்தனெ் கண்மனெி! நீ காதல் தீைய கண்ணில் ைவத்து


காமனெ் அம்கைப ெநஞ்சில் ைதத்தாய் ேராஜாக்கூட்டம் நானெ் வளர்க்க முள்ைள நீயும் சூடிக்ெகாண்டாய் உனெ் கண்துைடக்க எனெ் ைககள் இருந்தும் இைமகளுக்கள்ேள ஏனெ் ேதக்கிக்ெகாண்டாய் கண்ணீைர சகிேய! ♥ எனெ் கண்களுக்க கால் முைளத்து உந்தனெ் பின்னொல் ெசன்றேேதனெ்? இரண்டு துண்டாய் இதயம் உைடந்து உனெக்காக ஒன்று துடிபபேதனெ்? எைனெ கடந்து ெசலலும் ேபாது உனெ் நிழல் எைனெ உரசவேதனெ்? யாருமற்றறே சமெவளியினெிலும் யாதுமாகி எைனெ நீ ஆள்வேதனெ்? அத்ைத ெபண் என்னும் அழகிகள் கூட உனெ் அழகினெில் அடங்கிபேபானெேதனெ்?


நானெ் பாிக்கம் ேராஜாவிற்றக மட்டும் உைனெயைடயா ெஜன்மம் ஏனெ்? நீ உடுத்தும் உைடகளுக்கமட்டும் தினெம் ேதவைதயினெ் பாிசம் கிட்டுவேதனெ்? அைல அழித்து ெசன்றேபபின்னும் கடற்றகைரயில் உனெ் சவடுகைள கண் ேதடுவேதனெ்? ேகள்வியினெ் நாயகியாக என்னுள் ேவள்விகைள நீ நடத்துவேதனெ்? எனெக்க ெதாியும் இரண்டில் ஒன்று ெசாலலிவிடுவாய்! நானெ் ெசாலவது எபேபாது உன்னெிடம்? ♥ உனெ் கண்கள் என்னெ பன்பைலவாிைசயா? எபேபாதும் ஏேதா ஒன்றேிைனெ எனெ் மனெ வாெனொலி இதயத்தில் ஓயாமல் ஒளிபரபபிக்ெகாண்டிருக்கின்றேது! உனெ் நிைனெவுகைள! ♥


நானெ் வைரந்த வண்ணங்களுக்கள் வன்முைறே.. அருகில் நீ ♥ உனெ் நிைனெவு கமிழ்கைள கனெவில் உதிர்த்துவிடுகிறோய் தினெமும் பூக்ெகாத்ேதாடு நானெ்.. ♥ நீ நானெ் சற்றறேி எலலாம்? நாம் மட்டும் தனெிேய ! ♥ எனெக்க ேபாட்டியாய் ஒற்றைறே மலர் ஜன்னெல் எட்டி பார்கிறேது காதலால்! ♥


களக்கைறேயில் நாம் மீன்களுக்கள் சண்ைட முதலில் முத்தமிடுவது நீயா? நானொ? ♥ என்ேமல் விழும் சூாியக்கதிர்களும் பாரமனெது! பாராமல்? ேபாகம்- பனெி உன்னொல்…. ♥ நீ இதழ்பிாிக்காமல் உதிர்த்துவிடுகிறோய் ெசாற்றகைள உனெ் கண்களில் தனெிைமயில் சத்தமிட்டுக்ெகாள்கிேறேனெ் உனெ் ெபயர்ெசாலலி நானெ்..


♥ நீ விரும்கபவது எனெ் கவிைதகைள என்று எனெக்க ெதாியும்.. உனெக்க ெதாியுமா? நானெ் விரும்கபவது உன்ைனெ என்று..! ♥ இபேபாெதலலாம் யாைரயும் நிமிர்ந்து பார்பதிலைல நானெ்.. எனெ் கண்கைள பார்த்ேத உன்ைனெ கண்டுபிடித்துவிடுவார்கள் என்று..

vizi mozhi  

thottarayasway kavithai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you