Page 1

Vejledning til kvalitetsrapport 2008 Regnearket Rammebetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse ...................................................................................................1 Skolestruktur: .............................................................................................................2 Vejledning vedr. Dansk som andet sprog ......................................................................2 Undervisningens gennemførelse: ....................................................................................3 Vejledning vedr. Elevfravær ........................................................................................3 Vejledning vedr. grundskoleindberetningsdata ...............................................................3 Vejledning vedr. Undervisningstid .............................................................................3 Vejledning vedr. ressourceforbrug – at gemme regneark fra TR2000 pr. 1. august ..........3 Vejledning vedr. ressourceforbrug – at opgøre pædagogers arbejdstid i undervisningen...5 Vejledning vedr. Gennemførte undervisningstimer..........................................................5 Lærernes uddannelsesniveau:........................................................................................6 Vejledning vedr. Lærere med liniefag ...........................................................................6 Udgiftsniveau: .............................................................................................................7 Forklaring til data.........................................................................................................7 Se side 7-8, Forklaring til data – kvalitetsrapportens rammebetingelser 2007/08, hvis der ikke findes en vejledning til et felt. Forklaringen offentliggøres som en del af kvalitetsrapporten og beskriver for læserne, hvordan de enkelte data trækkes og defineres.

O:\Skole\Pædagogisk udviklingssektion\17undervisning\01opbygning\Kvalitetsrapport\Vejledning.doc, side 1 af 8


Skolestruktur: Vejledning vedr. Dansk som andet sprog Registrering af tosprogede elever Tosprogede elever skal registreres kommunalt i TEA efter nedenstående vejledning. Når dette er sket, vil data automatisk overføres til rammebetingelsernes felt Dansk som andet sprog på baggrund af den registrering og tildeling af timer, som udarbejdes af Dorte Fritzemeier, Konsulent for tosprogede elever i Silkeborg Kommune. A. Indberetning af modersmål for tosprogede elever. Indberetningen foregår i TEA, og sker på fanebladet INFORMATION i elevbilledet. Her er 3 vigtige felter: statsborgerskab, oprindelsesland og modersmål. Statsborgerskabet vil altid være udfyldt automatisk via CPR. Oprindelseslandet vil i løbet af de nærmeste måneder også blive automatisk udfyldt via CPR, så du skal kun koncentrere dig om at registrere den tosprogede elevs modersmål. Ved registreringen af de tosprogede børn skal skolen først vurdere, om barnet kan karakteriseres som tosproget. Fokus er først og fremmest om barnet har et andet modersmål end dansk. Definition iflg. Folkeskoleloven § 4a, stk. 2: ”Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.” Dansk er andetsprog i Danmark for tosprogede børn, og er udtryk for at modersmålet tilegnes først. Siden hen tilegnes andetsproget dansk. (En tosproget elev kan altså godt have både dansk statsborgerskab og være født i Danmark, og alligevel have et andet modersmål end dansk, det vil ofte være når f.eks. den ene forælder har andet statsborgerskab og oprindelsesland og har talt sit eget modersmål til barnet fra barnets fødsel.) B. Registrering af hvilke tosprogede elever, der modtager supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Dette gøres ved at oprette et hold med fagkoden DA2-Dansk som andetsprog i TEA og tilmelde tosprogede elever, der undervises særligt i dansk som andetsprog, til holdet. Det er elever med større eller mindre behov for sprogstøtte, og hvor der er tildelt sprogstøttetimer fra Skoleafdelingen. Eleverne på DA2 vil dermed være de elever, som i perioder af året modtager ekstra sprogundervisning i dansk som andetsprog (i sprogstøttecenter, på hold eller enkeltstøtte). De tosprogede elever skal gennemgås mht. modersmålet, Dansk som andetsprogsholdet skal oprettes, så det er korrekt pr. den 5. september i et givet år. Februar 2008/Dorte Fritzemeier, Pædagogisk Udviklingssektion

O:\Skole\Pædagogisk udviklingssektion\17undervisning\01opbygning\Kvalitetsrapport\Vejledning.doc, side 2 af 8


Undervisningens gennemførelse: Vejledning vedr. Elevfravær Skolens registrering af elevfravær gøres op (manuelt) i de to måneder, november 2007 og april 2008. Det samlede antal fraværsdage i perioden tælles sammen og føres i det første felt. Det samlede antal sygedage tælles ligeledes sammen og føres i det andet felt. Dette danner baggrund for en automatisk udregning af Elevfravær i % og Sygdomsfravær i %. Sidst findes, ved gennemgang af tallene, det antal elever, der har mere fravær end 20 % i de to måneder, og antallet føres i det tredje felt. Registreringen af elevfravær trækkes automatisk fra TEA fremover, da skolerne skal føre fraværet via www.Tabulex.net pr. 1. august 2008.

Vejledning vedr. grundskoleindberetningsdata Data fra grundskoleindberetningen bruges pt. i rammebetingelsernes felter Undervisningens gennemførelse: Undervisningstimer og Planlagte undervisningstimer (§ 16). På sigt desuden i feltet Skolestruktur: Elever pr. normeret lærerstilling. Det påhviler skolen at sikre, at tallene er indberettet til Undervisningsministeriet i henhold til denne vejledning.

Vejledning vedr. Undervisningstid Elevernes planlagte klokketimer pr. år. Følg den officielle vejledning til indberetningen. Vær opmærksom på, at det i 2003 blev det fastlagt, at timetallet fremover skulle opgøres på en ny måde, og der blev indført minimumstimetal for enkelte fag og fagblokke (humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag). Det blev her fastlagt at følge elevernes timetal over flere år, og dermed beregne minimumstimetallene over en treårs periode. UNI•C Statistik & Analyse har hvert år indsamlet planlagte timetal pr. 5. september, og disse sammenlignende statistikker skal stemme overens med minimumstimetallene. Tjek skolens indberetning for foregående år på http://www.e-report.dk/mno/uvmtimetalkmd/, herved kan skolen sikre sig at overholde reglerne. Hvis der er behov for forklaringer på evt. afvigelser, gives disse i skolens kvalitetsrapport.

Vejledning vedr. ressourceforbrug – at gemme regneark fra TR2000 pr. 1. august (vejledningen rettes efterfølgende til i forhold til Trio) Regnearket skal bruges til at udfylde felt A (Undervisning), felt D (Ikke undervisning), felt E (Ledelsestid), felt F (Individuel tid) og felt G (Ferie mv.) for Ledere, Konsulenter, Lærere og Børnehaveklasseledere. Regnearket skal gemmes for at sikre, at det er de samme tal, der optræder i alle rapporter vedr. ressourceforbrug. Mht. felt B (Heraf specialundervisning) og felt C (Heraf specialundervisning i specialklasser) anvendes det timetal, der blev tildelt skolen pr. 1. august.

O:\Skole\Pædagogisk udviklingssektion\17undervisning\01opbygning\Kvalitetsrapport\Vejledning.doc, side 3 af 8


For at gøre indberetningerne så sammenlignelige som muligt, er der vigtigt, at der indberettes korrekt i TR2000: • Opgaver og puljer, som fortrinsvis anvendes til undervisning, oprettes under fanebladet Undervisning. (Vær opmærksom på, at der ikke foretages beregning af pausetid under Lejrskoler). • Hvis man bruger en del af vikarbudgettet til at ansætte vikarer på fast månedsløn, skal man huske at trække disse ud af opgørelsen, da det giver et skævt billede af den samlede undervisning. I rammebetingelserne gælder det punkterne: ”Elever pr. normeret lærerstilling” og ”Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning og planlagte lektioner”. Gå ind i TR2000 under Udskrifter / Lister og forespørgsler og vælg listen: Tidsforbrugsoversigt lærere, bhk. ledere, vikarer. Klik på udfør og overfør listen til regneark og gem som fil. Regnearket skal kun indeholde de klokketimer, der kommer eleverne til gode - dvs. at skolen ikke både skal indberette ressourcetid for en lærer, der går på orlov og en vikar. Man må selv vurdere i de enkelte tilfælde om det er mest hensigtsmæssigt at slette læreren på orlov eller vikaren. Desuden skal alle løse vikarer slettes fra regnearket Børnehaveklasseledere og ledere ”klippes ud” af oversigten og sættes ind som 2 grupper for sig selv – se skærmdumpet fra Excel på næste side:

Husk at lave en ny autosum for alle kolonner, da formlerne ikke bliver hentet med over i regnearket.

O:\Skole\Pædagogisk udviklingssektion\17undervisning\01opbygning\Kvalitetsrapport\Vejledning.doc, side 4 af 8


Der laves en sammentælling af det samlede undervisningstimetal for lærere – kolonnerne Lektioner, And.UV, Lejrsk. > felt A (Undervisning) Sammentælling af Ikke undervisning – kolonnerne Al.red., Pausetid, Akk/tim, Kurser, And. tid. > felt D (Ikke undervisning). Sammentælling af Individuel tid – kolonnerne Indiv. tid, Xtra I-tid > felt F (Individuel tid) Sammentælling af Ferie, søgnehelligdage, 6. ferieuge – kolonnen Bruttotid minus Nettotid plus FF-dage > felt G (Ferie mv.) Tilsvarende sammentællinger laves for børnehaveklasseledere og ledere (her anvendes også felt E (Ledelsestid)). Februar 2008/Anna Lise Steen, Virklund Skole, og Anne Lindholm Jensen, Vestre Skole.

Vejledning vedr. ressourceforbrug – at opgøre pædagogers arbejdstid i undervisningen Den del af pædagogernes arbejdstid, der relaterer sig til undervisning på skolen, skal registreres. Undervisningstimer udregnes således: For pædagoger, der medvirker i undervisningen: ugentlige lektioner x 1,3 x 40. For pædagoger, der varetager undervisningen (f.eks. Buskelundskolen) er faktoren 1,5. Sammentællingen > felt A (Undervisning) Øvrig tid = 15,39 % af undervisningstimerne > felt D (Ikke undervisning). Ferie, feriefridage og S/H = 20,40 % af undervisningstimerne > felt G (Ferie mv.) Maj 2008/Susanne Kunnerup, Organisation og Personale

Vejledning vedr. Gennemførte undervisningstimer Skolen skal registrere aflyste timer. Definitionen af aflyste timer: Timer, hvor eleverne er sendt hjem (eller i SFO) og som ikke læses på et andet tidspunkt. Opgøres for hele skoleåret incl. eksamensperiode. Deleholds aflysning tæller fuldt med. Der er flere muligheder for registrering:

Antallet af lektioner omregnes til klokketimer (x 0,75) og føres i feltet Aflyste timer. Skolen vælger selv det ønskede niveau for registreringen.

O:\Skole\Pædagogisk udviklingssektion\17undervisning\01opbygning\Kvalitetsrapport\Vejledning.doc, side 5 af 8


Lærernes uddannelsesniveau: Vejledning vedr. Lærere med liniefag Grundskoleindberetningen anvendes som baggrundsmateriale, nærmere bestemt opgørelsen Undervisningstid – elevernes planlagte klokketimer pr. år. Hvis denne indberetning ikke er udskrevet i et anvendeligt format, kan det ske ved at: 1. Gå ind på https://www.e-report.dk/grundskoleindberetning og log på med skolens institutionsnummer og adgangskode (pr. 22. maj 2008: adgangskode RYZ7ZR). 2. Vælg punktet Udskriv kvittering > Udskriv kvittering – Undervisningstid – elevernes planlagte klokketimer. 3. Det er sandsynligt, at denne udskrift er i A4-højformat og dermed ikke brugbar for 8.10. klassetrin. Vælg derfor (inden tryk på Udskriv) Indstillinger, fanebladet Grundlæggende og ret Papirretning til Liggende. Vælg OK. Vælg Udskriv. Skolen skal bruge en udskrift pr. spor på skolen. Skolens leder eller en anden med den fornødne viden gennemgår herefter skemaet og markerer alle de felter, hvor læreren har liniefag i det pågældende fag. Se nedenstående eksempel:

D

D

D

D

D

D

D

D

-

-

D

D D

-

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

De markerede felter tælles sammen for alle skolens klasser (bortset fra børnehaveklasserne), en kolonne pr. klasse, alle klassers dækning lægges sammen og dette tal skrives i feltet Antal timer dækket af liniefagsuddannet. Herefter bliver procenttallet regnet automatisk ud (på baggrund af skolens samlede antal basistimer, som er forhåndsudfyldt i feltet Planlagte undervisningstimer, i alt). Hvis der er behov for forklaringer på den fremkomne procent, gives disse i skolens kvalitetsrapport (skabelon).

O:\Skole\Pædagogisk udviklingssektion\17undervisning\01opbygning\Kvalitetsrapport\Vejledning.doc, side 6 af 8


Udgiftsniveau: Skolens timetal til efteruddannelse, incl. centralt bevilgede forløb, (fra TR2000) skrives i feltet Timer til uddannelse, omregnes automatisk til kr. og lægges sammen med kursusudgiften, så den samlede ressource synliggøres (der anvendes gennemsnitstimeløn i beregningen). Den 4. juni 2008/Helle Præsius Busk, Pædagogisk Udviklingssektion

Forklaring til data Kvalitetsrapportens rammebetingelser 2007/08 Skolestruktur

Alle data trækkes centralt.

Klassetrin

Angiver de forskellige klassetrin, der findes på skolen, f.eks. fra 0.-6. klasse. Der er en søjle for normalundervisning og specialklasser.

§ 7, stk. 2, pkt. 1

Spor § 7, stk. 2, pkt. 2

Antal elever § 7, stk. 2, pkt. 3

Elever pr. klasse § 7, stk. 4, pkt. 1

Elever i SFO § 7, stk. 2, pkt. 4

Dansk som andet sprog

Viser, hvor mange parallelklasser der er på en årgang på skolen. 2 klasser på en årgang er 2 spor. Mange skoler har et differentieret billede med f.eks. 2 klasser på nogle årgange og 3 på andre. Det totale antal elever på skolen på opgørelsestidspunktet den 5. september. Viser klassekvotienten, dvs. hvor mange elever, der er i gennemsnit i klasserne. Opgørelse over, hvor mange procent af eleverne i indskolingen, der er tilmeldt SFO Her vises det antal elever, der pr. 5. september 2007 modtog supplerende undervisning på skolen i dansk som andet sprog.

§ 7, stk. 3, pkt. 2

Elever pr. normeret fuldtidslærerstilling § 7, stk. 4, pkt. 2

Skolen indberetter antal omregnede fuldtidsstillinger, børnehaveklasselederstillinger samt pædagogstillinger. Pædagogstillinger indgår ikke i elev/fuldtidslærerstillingskvotienten.

Undervisningens gennemførelse

Data, der dels er indberettet til Undervisningsministeriets grundskoleindberetning, og dels baseret på skolens egen opgørelse.

Elevfravær

Opgørelsen baseres på stikprøvedata fra den enkelte skole. Der oplyses, hvilken procent af det samlede fravær, der skyldes sygdom.

§ 7, stk.4, pkt. 3

Undervisningstimer § 7, stk. 4, pkt. 6

Planlagte undervisningstimer

Læreres og børnehaveklasselederes samlede antal undervisningstimer. Desuden det antal omregnede pædagogstillinger, der indgår i undervisningen (fra grundskoleindberetningen). Data fra grundskoleindberetningen.

§ 7, stk. 4, pkt. 7

Gennemførte undervisningstimer § 7, stk. 5, pkt. 1

Aflyste timer: Timer, hvor eleverne er sendt hjem (eller i SFO) og som ikke læses på et andet tidspunkt. Opgøres for hele skoleåret. Deleholds aflysning tæller fuldt med. Antallet af aflyste undervisningslektioner sat i forhold til det planlagte antal fører til, hvor stor en procentdel af undervisningslektionerne, der er blevet aflyst i skoleåret. Omregnes til undervisningstimer.

O:\Skole\Pædagogisk udviklingssektion\17undervisning\01opbygning\Kvalitetsrapport\Vejledning.doc, side 7 af 8


Lærernes uddannelsesniveau

Data baseres på skolens egen opgørelse.

Lærere med liniefag

Lærere med liniefag – en optælling af, hvor mange procent af skolens undervisningstid, der dækkes af liniefagsuddannede lærere. Grundskoleindberetningens opgørelse af undervisningstid bruges.

§ 7, stk. 5, pkt. 2

Specialpædagogisk bistand

Data baseres på skolens egne oplysninger.

§ 7, stk. 5, pkt. 3

Dansk som andetsprog

Data baseres på skolens egne oplysninger.

§ 7, stk. 5, pkt. 4

Udgiftsniveau

Alle udgifter er baseret på regnskabsåret 2007. Eleverne fra 2006/07 og 2007/08 er omregnet til kalenderårselever. Økonomidata trækkes centralt fra økonomisystemet.

Efteruddannelse

Skolens anvendte midler til efteruddannelse eller kompetenceudvikling af lærerne. Data er hentet fra kontoplanens gruppe 420. Pædagogiske dage og foredrag mv. er kursus. Materiale- og kørselsudgifter indregnes i kursusudgiften. Skolens timetal til efteruddannelse (fra TR2000) omregnes til kr. og lægges sammen med kursusudgiften, så den samlede ressource synliggøres (der anvendes gennemsnitstimeløn i beregningen).

§ 7, stk. 5, pkt. 5

Undervisningsmaterialer § 7, stk. 4, pkt. 5

IT-ressourcer § 7, stk. 4, pkt. 4

Skolens anvendte midler til undervisningsmaterialer og IT. Data er hentet fra kontoplanens gruppe 500 og 600. Skolens antal PC’er, der er under 5 år gamle og har internetopkobling opgøres årligt. Opgørelsen findes på cis.emu.dk. Den beregnede kvotient fortæller, hvor mange elever, der er pr. PC.

Paragraf-henvisningerne er til Bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

O:\Skole\Pædagogisk udviklingssektion\17undervisning\01opbygning\Kvalitetsrapport\Vejledning.doc, side 8 af 8

Test  
Test  

Øvelse i issuu ...

Advertisement