Page 35

14

Kontaktperson: Birgitte Bye | Tlf.: 22 96 46 52 E-post: birgitte.bye@nvh.no | www.nvh.no

Veterinærmedisin – mer enn bare hester og hunder Mange søker seg til Norges veterinærhøgskole fordi primærinteressen er hest eller hund. Men etter studiet vil mange arbeide innen andre deler av veterinær­ medisinen. Alternativene er mange. Veterinærutdanningen skal til enhver tid gi studenter relevant kompetanse som bidrar til god sunnhet hos fisk og landdyr, god dyrevelferd, trygge matvarer og god helse i befolkningen. Dyreholdet har forandret seg det siste århundret, og verdien av sports- og familiedyr har passert småfenæringen. Det er på dette området den største utviklingen av veterinærmedisinen har skjedd i de senere årene.

Den største «husdyrrevolusjonen» har skjedd innen oppdretts­ næringen – Norges nest største eksportnæring etter olje og gass. Mye av suksessen kan tilskrives at veterinærvesenet har utviklet kunnskap om sykdomsbekjem­ pelse, sykdomskontroll og forebyggende helsetiltak.

Nye sykdomsscenarier og opp­ drett av nye arter vil fortsatt kreve spesiell fokus på akvamedisin. På Forskningstorget vil vi gi noen smakebiter på hva vi arbeider med ved Norges veterinærhøg­ skole, som fyller 75 år i år. BOD 14

Dyr og mennesker kan forurense vårt drikkevann, derfor er fors­ kning på vann viktig. Engasjementet innen akvame­ disin er et godt eksempel på at aktiviteten ved Norges veteri­ nærhøgskole er i stadig utvikling for å kunne imøtekomme sam­ funnets behov for kunnskap og kompetanse.

Foto: Knut Bry

35

H E L S E O G E R N Æ RI N G

Norges veterinærhøgskole

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement