Page 24

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

24

Norsk institutt for by- og regionforskning

28

Kontaktperson: Peder Tømmervåg | E-post: peder.tommervag@nibr.no www.nibr.no

Metodemangfold og tverrfaglighet Ulike «faglige briller» og metoder sikrer fyldige, robuste og helhetlige analyser. - Hvilke konsekvenser fikk omorganiseringen av sykehus­ sektoren? -H  vordan møter kommunene klimautfordringene? -H  va skjer hvis vi slår sammen kommuner? -H  va skal til for at folk skal trives der de bor? Spørsmålene over er eksempler på tema som forskere ved Norsk institutt for by- og regionforsk­ ning arbeider med. Men hvordan klarer vi å besvare disse? Vi bruker forskjellige verktøy for å komme frem til svarene. Her er noen eksempler:

Spørreskjemaundersøkelser er egnet når vi ønsker å spørre mange mennesker om et begren­ set antall spørsmål, og når vi er opptatt av å sikre at svarene er representative for hele eller deler av befolkningen. Intervjuer er en viktig metode for å innhente omfattende infor­ masjon om hva slags erfaringer og oppfatninger folk har om forskjellige fenomener. Observasjon, kartbruk eller fotografering kan benyttes for å dokumentere hvordan folk bruker offentlige rom og hvordan de samhandler. Metodene gjør det mulig å fange opp det man ikke kan spørre om direkte, eller det som det er vanskelig å sette ord på.

Dokumentstudier, for eksempel studier av forskningsrapporter, aviser eller offentlige dokumen­ ter, gjennomføres i nesten alle forskningsprosjekter. BOD 28

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement