Page 19

Kontaktperson: Erik Framstad | E-post: erik.framstad@nina.no Tlf.: 73 80 17 10 | www.nina.no

19

28

Kan livsgrunnlaget vårt sikres? Det biologiske mangfoldet er selve livsgrunnlaget for mennesker på jorda. Hvordan kan vi best ta vare på naturen og det biologiske mang­ foldet for å sikre både mangfol­ det og vårt eget livsgrunnlag? Det biologiske mangfoldet består av arter og deres genetiske variasjon, så vel som naturtyper og økosystemer. Ofte er størst mangfold knyttet til spesielle naturmiljøer – hotspot-miljøer – med mange og ofte sjeldne og truede arter.

Ved å kartlegge hvor slike arts­ rike områder er, ved å overvåke tilstanden i dem og ved å sikre dem mot negativ påvirkning fra omgivelsene, kan vi effektivt ta vare på mye av det biologiske mangfoldet. Samtidig må vi sørge for at de økologiske prosessene i resten av landskapet fungerer best mulig, slik at naturens evne til å produsere øko­systemtjenester blir opp­rettholdt. BOD 28

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement