Page 16

Fo rs ke r n es ve rkt ø y

16

CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn

28

Kontaktperson: Thor A. Thorsen | Tlf.: 93 07 20 20 E-post: t.a.thorsen@geo.uio.no | www.ciens.no

Summen av kunnskap ”None of us is as smart as all of us.”

CIENS er et samarbeid mellom syv forsknings­ institutter. Ingen kan løse de store utfordringer alene, men vår samlede kunnskap kan gi oss de gode løsnin­ gene. CIENS holder til i Forskningspar­ ken på Blindern. På Forsknings­ torget deler vi et stort telt, hvor du får se hva vi gjør hver for oss og hvordan vi drar nytte av hverandre.

Ken Blanchard

CIENS-samarbeidet består av - CICERO Senter for klima­forsk­ning - Meteorologisk institutt (met.no) - Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) - Norsk institutt for luftforskning (NILU) - Norsk institutt for naturforsk­ ning (NINA) - Norsk institutt for vannforsk­ ning (NIVA) - Transportøkomomisk institutt (TØI) - Institutt for geofag, UiO BOD 28

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Forskningstorget 2010  

Programbrosjyre

Advertisement