Page 1

1

Thordur Magnusson

I

q » ¶™ 2 &4

3 4

2 Flauti II

& 24

43 Œ

I

2 &4

3 4 Œ

II

2 &4

2 Oboi

Clarinetto piccolo in Mib

Clarinetto in Sib

& 24 Π2 &4

‰ 5

bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ p

Triangolo

ã 24

Tambour de Basque

2 ã 4

Piano

Arpa

Violini I

?2 4 ? 24

˙ ˙  gliss. #œ œ œ œ œ œ #œ #œ

bœ bœ

? 24

? 2 #œ #œ 4 p

2 &4

œœ

œ

œ

&

43 ˙ F

3 & #œ b œ #œ bœ #œ #œ #œ 4

3 # œ# œ 4 F 3 4

bœ bœ bœ b œb œ œ œ œœ œ œ

œœ

œœ œœ

Viole

B 24

3 4

B2 4

?2 4 Contrabassi

˙o

p

? 24 ˙ p

b œb œ b œ

bœ bœ

3 4

Œ 

œ.

# œ. œ.

5

# œ #œ

42

f

œ.

œ.

œ.

œ.

3

#œ œ #œ #œ

#œ #œ #œ bœ œ œ œ #œ #œ 24 J f œ 2 4

2 &4

œ

œ

Œ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ p

œœ

9

#œ #œ

#œ #œ #œ œ

œœ

œ œ œ

12

#œ œ

bœ #œ #œ

gliss.

2 &4

Violoncelli

b œb œ b œb œb œ b œ

2 4

ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . 3 ˙ 4

# œ¨ 2 J 4 f 2 4 Œ

7

#œ bœ #œ

#œ œ #œ œ

œ

œ

6

2 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

43

42

©Thordur Magnusson

œ

œ

6

2 4 Œ

˙ gliss.

6

42 œJ f

Violini II

Violoncello solo

42 œ. f # œ 2 4 f

Œ

3 4

3 4

2 4

Œ

43 æ˙ . p

&

3 4

&

#œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ

f #œ bœ bœ b œ b œ b œ bœ Œ bœ b œ b œ 42 R f 9 F r b œb œ œb œb œ 2  ‰ b œb œ œ b œ 4

F 3 bœbœ œ œœ œœ œ œ  4 R F 5 œ b œ 43 # œR  ‰ Œ œ bœ œ p F 

2 4

#œ #œ #œ f


2

Picc.

I Fl. II

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib I Tr-be II

Xyl.

T.de.b.

Piano

Celesta

Arpa

2 V-ni soli

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

7 1 b œ. . # œ. # œ. 7 œ b œ. . . 3 2 3 2 œ    b œ œ.    8      &  8 8 8 p b >œ # œ. œ. 7 œ. . œ.7 œ. . . œ # œ. 3 œ¨ . œ. b œ n œ J 2 3 œ œ. œ. 2    œ.    &‰ Œ    8 R  ‰ ‰ 8 8 8 ç F p >œ J 3 2 3 2       &‰ Œ 8 8 8 8 ç staccato sempre > 3 œ¨ œ. œ. œ. œ. œ. 2 œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ >œ œ œ œ œ œ 2 œ  & ‰ œJ Œ 8 8 8 8 F çj 38 28 38 28       &‰ œ Œ > ç > 3 2 3 2 ‰       & œJ Œ 8 8 8 8 ç b >œ 3 2 3 2       &‰ J Œ 8 8 8 8 ç >œ 3 2 3 2       &‰ J Œ 8 8 8 8 ç 3 b ˘œ œ. œ. œ. ‰ 2 b ˘œ œ. œ. œ 3 b ˘œ œ. œ. œ œ. b ˘œ œ. œ. œ. ‰ 2 b œ. œ. œ  &  8 8 8 J J 8 J J J J 3 3 3 F3 fluttertongue 3 2 3 2 œ.      &  8 8 8 8 æ  #œ œ 3 2 3 2      &  8 8 8 8 nœ œ œœ

ã ‰ >œJ Œ S b œ. b œœ &‰ J Œ S b œ. & ‰ œœœ Œ J  bœ &

&

&

3 8

3 8

 7

œ œ bœ

 #œ #œ p

œ

7

œœ

38 b œ fl 3 bœ #œ 8 J

3

#œ #œ b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. . . . œ œ b œ œ. b œ. œ. b œ. . . . punta d'arco œ œ bœ &  9 9 b pœ #œ punta d'arco æ æ &  p poco b >œ &

P

œ bœ

JŒ ç >œ JŒ ‰ & ç b >œ &‰ J Œ ç b >œ &‰ J Œ ç >œ B‰ JŒ ç >œ B‰ JŒ ç j &‰ œ Œ > ç &‰

3 œ 8 J 3 ‰ 8

3 ‰ 8

 

3 8

‰ ‰

2 8

28 b œ.

Œ

38 3 #œ 8 J

r œ.

3 ‰ 8

3

œ.  ‰

38

b œ.

2 8

b œ œ. f

œ.  3 8 r œ

3

2 8

28 2 8

28 ‰

b œ.

2 ‰ 8

3 8

38 b œ.

b œ œ. f

‰ b œ œ. 28 ‰ b œ f f b œ œ. bœ 2 ‰ ‰ 8 f f . ‰ b œ œ 28 ‰ b œ f f 2   8

r œ

œ J f bœ fl

b œ. 3

œ.

r œ.

38 3 8

3 ‰ 8

œ. 38 ‰ œ.

3

œ.  ‰

F. œ æ 

3 8 38

b œ.

3 ‰ 8

œ. 38 ‰ 3 8

b œ œ.

b œ œ. ‰ f b œ œ. ‰ f b œ œ. ‰

 #œ œ

f

f 

2 8

2 8

28 b œ.

3 8

3 8

3 8

38

3 8

3 8

œ œ œ œ œ œ œ 3 8

œ. œ. œ J

3

b œ.

3

œ.  r œ

3

b œ. b œ.

3

28 2 8

 b œ œ.

3 8

3 8 3 8

r œ

 38 38 3 8 38

b œ b œ.

38 3 8

3 8 f . ‰ b œ œ. 28 ‰ b œ œ. ‰ b œ b œ 38 f f f b œ b œ. b œ œ. b œ œ. 2 ‰ 3 ‰ ‰ 8 8 f f f . ‰ b œ œ. 28 ‰ b œ œ. ‰ b œ b œ 38 f f f 2 3    8 8 ‰

f

2 ‰ 8

3 8

œ.

3 8

b œ. œ. œ. œ J

2 8 28

b œ œ.

f

‰ F # œ pizz. 38 28 38 œ J œ 28 38       J J F œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ pizz.> 3 2 3 2 3 ‰ 8 8 8 8 8 F > œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ pizz.œ œ œ œ œ œ 3 2 3 2 3 ‰ 8 8 8 8 8 F 3 2 3 2 3 œ.       8 8 8 8 8 æ p pizz.


Picc.

I Fl. II

I Ob. II

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I

3 &8

3 œ. œ. &8

# œ. œ.

3 &8

3 œ œ œ œ œ œ &8 3 &8

3 &8 3 &8 3 n œ. &8 J

II

III

Xyl.

Tr-lo

T.de.b.

Piano

V-ni I

V-ni II

2 8

2 8

2 8

2 8

V-le

V-c.

3 &8

B 38 B 38

œ œ œ œ

3 œ. &8 æ

# œ. œ. #œ J ‰ ‰

œ

3 &8

3 œ &8 J

œ

2 8

œ J f

b œ.

3 &8 ‰

œ 2 œ 8

 

b œ. 3

f

œ.

f b œ. œ. œ. œ b œ.

œ J

œ œ œ œ

3

j bœ

b œ b œ 28 b œ f 2  8

‰ ‰

b œ b œ. b œ b œ.

b œ.

‰ ‰

28

j bœ

2 8 28

r bœ

bœ bœ

b œ.

œ

œ.

œ

œ. 2 b œ 8

b œ.

œ

œ.

2 8

œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ

2 8 2 8 2 8

œ

œ

œ

œ 

œ

œ

œ

œ

œ

bœ J

œ

œ

œ

œ

œ œ œ #œ

œ

œ

œ

œ œ œ #œ

œ

œ

2 œ 4 ƒ

œ

œ ƒ œ œ œ #œ #œ

œ 2 J 4 f 2 4

œ

œ>œ 2 œœ 4 42

œ.

œ

bœ J

œ

bœ J

œ

bœ J

œ

œ

œ

œ

œ

&

3 8 3 8

œœœ b >œœœ œ œ

œ

3 8

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3 8 f œ.  ‰ Œ 3 8 R

> # b œœœ

œœœœ œ

n >œ

œ-

b œ-

œ-

œ-

œ-

b œ-

œ-

b œJ

œ-

œ-

œ-

b œ-

œ

œ œ œ #œ

œ

œ œ bœ œ

œ

œ œ œ #œ

œ

œ œ #œ œ

œ

œ œ œ #œ

œ

œ œ #œ œ

œ

œ œ œ nœ

J

&

# œœ

ƒ

œœ

œ. œ.

#œ.

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

2 4

Í œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 4 Í # fluttertongue œ. 2 æ 4 Í 2 4

3 œ. 8 æ 38 Í 

œ

œ

œ.

bœ.

3 8

œ>œœœ œ

2 4

Í bœ.

œ

˙ æ

2 4

Í bœ.

œ

bœ.

Í b œ. œ œb œ œ 3 8 Í œ œ #œ œ 3 #œ. 8 Í

ƒ

2 J 4 ƒ n >œ 2 J 4 ƒ œ 2 4 ƒ 2 œ 4 ƒ 2 œ 4 ƒ 2 4 2 4

3 8

œ œ œ n œ 38 œ . Í œ œ #œ œ 3 #œ. 8 Í

2 4 æ˙ f 42

œ bœ

œ

2 8

œ

2 4

œ

b œ. œ

b œ.

2 8

f œ œ œ œ

j œ

œ

œ 2 J 4 ƒ œ 2 J 4 ƒ œ 2 J 4 ƒ œ 2 4 ƒ 2 œ 4 ƒ 2 4

2 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 4 f œ

œ œ œ œ

f

r ‰ œ

3

r bœ

b œ. œ. œ. œ b œ.

f

r b œ.

r bœ

2 8

œ œ œ œ œ

& 38

r b œ.

3 &8

r bœ

2 8

#œ œ 3 & 8 nœ œ œ œ ã 38 œ . æ 

3 ã 8

 œ œ œ œ ‰ f

fluttertongue

Tr-be

3

3 œ. &8 æ  3 &8

r

bœ r  b œ. 28  f 2  8

œ. œ.

b >œ . 3 # œœ .. 8

Í œœ n œœ 38 bœ.

2 4 24

œœœ ... œ.

3 æ 8 Í bœ. 3 æ 8 Í bœ. œ. 3 8 Í 3 #œ. œ. 8 Í # 3 œ. œ. 8 Í 3 œ. œ. 8 Í 3  8

2 4 24

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4


4

Picc.

I Fl. II

Ob. I

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

7 2 b œ. . 7 # œ. . œ b œ. .œ    # œ b œ. 2 2    38  &4 8 œ. p # œ. . 7 œ. œ. œ.7 œ. . œ # œ. # œ. 3  b œ .    n œ. 2    2 œ &4 8 8 F p œ. # œ. 2 3   œ. 28 &4 8 F 2 3 2   &4 8 8

2 &4

2 &4

2 &4

C-fag.

?2 4

I

2 &4

. 3 # œ. ‹ œ. ‹ œ # œ. # œ. 8 3 8

?2 4

Fag. I

3 8

F

Arpa

2 V-ni soli

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

2 &4

P

& 42  2 &4

# œ

p

œ œ bœ œ #œ

bœ #œ

3

& 42

 

B

2 8

3 8

3 #œ 8 J

38

 ‰

2 #œ 8

28

3 8

 œ

3 8 38

œ

F

pizz.

F

œ

œ

3 #œ 8

œ

38

œ

œ

2 4

œ

œ

œ

#œ œ œ

F

5 16 # œ # œ. ‹ œ. . F 5 # œ. . 16 # œ. # œ F. 5 # œ # œ. # œ. 16 F 5 ‰  16 5 #œ 16 5 16 ‰

 œ

5 ‰ 16 r ‰ # œ. 5 ‰ 16 # œ # œ . . # œ.

œ

2 4 2 4

# œ. œ. 42 # œ. œ. 2 4 # œ. # œ 42 . # œ. # œ 42 . F

œ œ œ. 2 4

# œ. # œ # œ 42 R . . F

œ 5 16 œ # œ œ œ 165

5 16

œ

2 4 42 2 4

2 8

3 8

5 16

2 4

28

38

3 8

165

5 16

42

2 4

3 8

5 16

2 4

 ‰

2 4

 ‰

2 4

2 8

bpunta œ. œ. bd'arco œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. . . . œ œ b œ œ. b œ. œ. b œ. . . . . œ œ bœ œ 3 #œ 2 2  &4 8 J ‰ ‰ 8 9 p 10 bpunta œ d'arco #œ col legno 2 æ 3 œ œ œ œ œœ 2 œ œ œ œ æ &4 8 8 p poco F col legno 2 3 œ œ œ œ œœ 2 œ œ œ œ  &4 8 8 F# pizz. œ #œ #œ œ 2 #œ 2 3    &4 8 8 F pizz. œ œ œ œ 2 3   œ 28  &4 8 2 &4

3 #œ 8 J

Celesta

3 8

3 #œ 8

œ œ

38 7

2 8

2 8 œ

3 8

3 8

3 8

3 8

7

 # œ. # œ. # œ. # œ. # œ R . # œ. # œ. F Œ # œ. # œ F.

Œ

. . . 2 # œ. ‹ œ. ‹ œ # œ. 3  # œ. ‹ œ. ‹ œ # œ. # œ. # œ. ‹ œ. ‹ œ # œ. # œ.  8 8 2 8

5 16

r # œ! #!œ #!œ 42

. # œ. # œ. # œ. . # œ # œ. 165 # œ # œ. # œ # œ. œ. 42 œ. # œ . .

# œ.

2 &4

 bœ œ bœ 2 &4

œ.

# œ.

2 8

Xyl.

Œ

œ.

# œ.

5 16 ‰

œ

?2 4

ã 42 œJ.

œ.

3 8

2 8

Tr-ni I

Tr-lo

2 8

œ.

3 #œ 8 F 3 8

Cor.

3 8

. # œ. . # œ. # œ # œ # œ.

3 8 3 8

. # œ. . # œ. # œ # œ 38  F # œ. œ. œ. # œ. 3   8 . # œ. œ 3 # œ. .  œ 8 

2 8 28

œ

œ

3 œ œ œ œ œ œ 8

œ œ œ œ œ œ

3 œ œ œ œ œ œ 8

œ œ œ œ œ œ

3  #œ 8

œ

3  8

œ

3 8 38

œ

œ œ 

œ œ œ

 œ

œ

œ

œ œ

œ 

œ

œ œ œ œ œ œ 165 œ J œ œ œ œ œ œ 165 œ J œ

œ

#œ œ œ

œ

œ

œ

œ 5 16 œ # œ œ œ 5 16

œ 5 16 J 165

œ

2 4 2 4

 ‰ 

2 4

?

42


5

3 Picc.

I Fl. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib Fag. I C-fag.

I Tr-be II

I Tr-ni III

Xyl.

Camp.

P-tti

Piano

Celesta

Arpa

V-ni I V-ni II

j 2 # œ. #œ #œ œ 5 #œ #œ #œ. #œ Œ    Œ œ # œ# œ œ œ # œ &4 J ‰ 8 ßI  I Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙ œ #˙ ˙ œ 2 J ‰ Œ J 5  ‰ Œ  &4 8 ŸI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  #˙ ˙ œ #˙ œ œ 2 # œJ. ‰ J ‰ Œ 5 J Œ Œ   &4 8 ß  #œ œ #œ #œ œ 58 Œ        & 42  ŸI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ŸI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 #œ ‰ # ˙ ˙ œ ‰ Œ #˙ 5 œ œ Œ Œ   &4 J 8 J J ßI  I Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙ œ #˙ ˙ œ 2 58 J ‰ Œ  J ‰ Œ  &4  ? 42 œj ‰ 58 Œ        . ßj ? 42 œ ‰ 58 Œ        . ß j # con œ sord. # œ # œ œ #œ #œ #œ œ #œ #œ œ 58 # œ # œ # œ . #œ # œ # œ œ œ # œ# œ œ œ # œ #œ & 42  con sord. 2 # #œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ 58 # œ œ œ &4 œ J  j ?2 5 Œ        4 œ. ‰ 8 ß ? 42 58 Œ        j ‰ œ. ß 58 Œ        & 42 j ‰ œ j j j j j j j j #œ #œ # œ j œj #œ j œ œ œ 58 # œ #œ & 42 # ˙ #˙ #œ ˙ #˙ #œ #œ #œ. ˙ œ. œ #œ  2 5 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ Œ ã 4 æ˙ 8 æœ æ æ æ æ æ æ æJ  r r j j #œ #œ #œ œ #œ œ #œ#œ œ # œ #œ œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ #œ œ œ# œ # œ œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 J 5 J ‰ J &4 8 3 3 3 3 ‰ 3 3 3 3  ‰ 6 6 œ œ œ œ œ œ? 2 58 œ# œ œ œ# œ œ# œ œ# œ œ# œ œ &4

2 &4 & 42 & 42 & 42 2 &4 2 &4 ? 42

3 C-b. soli

? 42 ? 42

 #œ    # œ œ œ œ œ # œ# œ œ œ œ œ  j ‰ j ‰ j ‰ j ‰ œ œ œ œ 

œo

œo

 #œ  œ  #œ    # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ# œ œ œ œ œ j ‰ j‰ œ œ 

j ‰ œ œo

j ‰ œ œo

j ‰ j ‰ œ œ 

 # œ  œ  # œ  œ 58 #œ œ œ œ #œ œ œ œ j ‰ j‰ œ œ œo

œo

j œ

j ‰ 58 œ 58

 #œ  œ ‰ #œ œ œ œ j ‰ ‰ œ œ œo

œo

58     œo œo œo œo œo œo œo œo sul ponticello ŸI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ 5 J 8  5 Œ        j ‰ 8 œ ß O˙ O˙ O˙ O˙ O˙ O˙ Oœ # # O˙ 58 Oœ J  O˙ O˙ O˙ O˙ O˙ O˙ Oœ 58 Oœ # # O˙ J o ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ 58 J 

œ

2 4 2 4 2 4 42 2 4 42 42 42 42 42 2 4 42 42 42 42 2 4 42 2 4 42

j 42 œo 42

Œ

2 4

Œ

42

Œ

42

Œ

2 4

42


6

4 I

& 24

II

2 &4

Fl.

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

2 &4 ?2 Π4

II

?2 Π4

C-fag.

I Cor. II

Piano

Celesta

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

# œ.

3

F

?2 4

# œ. œ. 

3 4

 # œ. #œ F . 3

j & 24 # œ ‰ Œ S

? 24

œ

?

œ

6

#œ œ

3

œ

3

#œ 3

# œ.

j # œ. ß

#œ #œ #œ f

3

43

3 4 43

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j # œ 24 # œ. ‰

43 Œ

2 &4

3 4 Œ

& 24

43

& 24

2 Π4

˙ ˙ œ œ #œ œ

œ #œ #œ 43 œ œ # œ # œ œ œ # œ œ

P # 3 œ 4 P 3 4 #œ P 3 4 œ P 34 43 ‰ 43 ‰

3

œ

#œ 3

œ

œ 3

œ

3

œ

 j # œæ Í j # œæ Í

# œ. œ.   # œ.

3 4

3

Œ

2 4 24

#œ j # œ.

œ

œ

# œ.

œ

#œ œ

3 4

œ nœ œ œ

pizz.

2 4

43

43

f p # œpizz.œ œ œ arco 2 œ ‰ œ Nœ #œ 4 3 f 3 p 3 arco œpizz. 3 #œ œ #œ 2 #œ 4 ‰# œ #œ # œ f p 3

F œ. F

# œ. F

3 # œ # œ # œ n œ 24 œ ‰ # œ # œ. # œ #œ F f p 24 ‰ # œ Œ J ß #œ. 24 j æ ˙ #œ ßÍ 24 j ‰ Œ ˙ #œ ß

pizz.

3

arco

3 4

œ

P # 3 œ 4 P 3 4 #œ P 3 4 œ P 34 43 ‰ 43 ‰

#œ 3

œ

#œ 3

œ

œ 3

œ

3

œ

 j # œæ Í j # œæ Í

3

# œ.

# œ. œ.  3

 # œ. 3

‰ j 42 œ. ß

˙ ˙ œ œ #œ œ

2 4 #œ 42

œ

œ

# œ.

?

œ

42

# œ # œ # œ n œ 42

#˙ gliss.

2 4 Œ

&

j 42 # œ ‰ Œ S

#œ #œ

#3œ. œ. ‰

2 4 #˙

œ #œ #œ 43 œ œ # œ # œ œ œ # œ œ

arco . # œ ‰# œ œ # œ # œ 3

Œ

‰ j 42 Œ œ. ß

3

3 4 Œ

Ó

3

Œ

24

43

# œ # œ # œ n œ 24 œJ ‰

œœ

Œ

43 Œ

j # œ. ß

3 4

Œ

24

# œ. 3

# œ.

œ

3

# œ.

#œ #œ #œ . 2 #œ 4 f # œ # œ # œ n œ. 42 f

3

42 Œ

3  j 4 # œ. # œ. # œ. ß

? 6

3

3 4 ‰

3

#œ 24 J ‰

f

# œ.

2 j‰ 4 #œ . ß

œ

3

24 ‰ # œj Œ S

gliss.

œ

42

f # œ œ œ œ. 2 4 f

3

3 4 #œ P 3 4 œ P

3

Œ

2 j‰ 4 #œ ß

&

Œ

# œ. œ. ‰

2 ‰ #œ. 4

#œ #œ

# œ.

œ n œ œ œ.

œ

P # 3 œ 4 P 34

Œ

24 Œ

3

3 4

Œ

43

Œ

# œ # œ # œ n œ 24 # œJ. ‰ f

3 4

& 24

. #œ #œ #œ 2 ‰ # œJ &4 3 p F . #œ œ 2 & 4 ‰ œJ œ 3 p F 3 2 & 4 ‰ # œj # œ # œ # œ. p F 3 2 & 4 ‰ j # œ # œ. #œ #œ F pizz. p B 24 # œ ‰ Œ J ß #˙ ? 24 æ Í ? 24 

3  j 4 # œ. # œ. F # œ. ß

2 & 4 #˙

2 & 4 #œ

3

3 4 ‰

3

œ

# œ. 24 J ‰

f #œ œ œ œ 2 œ. ‰ 4 J f

3

3 4 #œ P 3 4 œ P

œ nœ œ œ

œ

P # 3 œ 4 P 34

. j #œ & 24 # œ. ‰ œ. œ. ‰ ß F3 2  &4

I Fag.

43

œœ œ nœ œ œ pizz.

42

42

2 #œ 4 ‰ J p

6

#œ œ

. #œ #œ #œ

arco

f #pizz. œ œ œ œ arco #œ 2 4 ‰ œJ œ 3 f p pizz. 3 arco œ #œ œ #œ 2 ‰ j 4 #œ #œ #œ f p 3

F œ. F

# œ. F

# œ # œ # œ n œ 42 ‰ j # œ # œ . #œ #œ f p F 42 # œJ ‰ Œ ß #˙ j 42 æ œ. œ. ß Í j2  œ. œ. 4 ß pizz.

arco

3


Picc.

I

& &

Fl. II

Ob. I C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Fag. II

C-fag.

I

Tr-be

II

III

Tr-ni I

Timp.

& &

Celesta

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le V-c.

C-b.

œ

P

3

œ

P

3

&

œ. f # œ. f

# œ.

& #œ P

#œ #œ

œ

f # œ.

?

# œ.

# œ.

? #œ . & Œ

3

3

& œ P

3

3

# œ.

j # œ.

? Œ

& Œ

& Π&

. bœ œ œ J ‰ ƒ œ. œ œ J ‰ ƒ 

F

F

. œ # œ œJ ‰ ƒ œ # œ. œ J ‰ ƒ

œ

F bœ

F j œ. j œ.

‰ #œ

œ œ œ œ #œ #œ & œ œ #œ #œ œ œ #œ œ. #œ #œ œ & 3 P f . # œ #œ œ #œ & 3 f P œ. œ œ & #œ f 3 P

œ œ J

j bœ

œ

& œ P B ? ‰ ? ‰

œ

3

œ

 # œæ Í # œæ Í

# œ. f

F nœ F œ F

bœ F j œæ Í j œæ Í

œ

œ #œ œ œ

f  œ œ œ f

œ

œ #œ œ œ

f œ œ #œ œ œ f œ #œ œ #œ #œ œ œ f

#œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ

#œ œ œ

œ œ œ œ œ œ 38 œ œ œ

 #œ œ œ œ #œ œ œ œ

œ #œ œ

3 œ 8

3 8

3 œ 8 3 8 œ

#œ œ œ

3 4 3 4 3 4

#œ œ œ

3 4 3 4

#œ œ #œ #œ #œ œ 3 œ #œ œ 8

3 4

38

43

3 8

3 4

38

3 8

3 4

3 8

3 4

 

. bœ œ œ J ‰ ƒ. œ œ œ J ‰ ƒ . œ œ b œJ ‰ ƒ . b œ b œ n œJ ‰ ƒ  œæ

œ

b œ b œ n œJ ‰

Ͼ

œ œ œ œ 

j ‰ œ œ. bœ œ œ J ‰ œ

gliss.

7

Poco rit.

b œ œ œJ œ J P f con sord. j œ œJ ‰ œ œ P f con sord. j ‰ œ œ b œJ œ P f bœ nœ con sord. b œ bœ J ‰ J P f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j j ‰ œ œ œ. P f ‰

? Œ

?

con sord.

& Œ

3

f

& Œ

? Piano

5

j œ. ‰ ß j œ. ‰ ß

œo

œo # œo

œo

œo

œo

j ‰ œ f pizz. j ‰ œ f

Œ

Œ

Œ

ƒ j œ f

pizz.

pizz.

j œf pizz. œœ J f

pizz.

Œ

Œ

 

3 8 3 8

3 8

œo

œo

œo

œo œo Œ

3 ‰ 8

j œ

Œ

3 ‰ 8

j œ

Œ

3 ‰ 8

j œ œ œ J

Œ

Œ

3 ‰ 8

3 4 3 4

# œo

3 4

œo

3 4

œo

j œ

3 4

3 8

o œo œ

43

3 8

3 4

3 8

3 8

3 4

o 3 œ 8

# œo

œo

œo

œo ‰

3 4

j œ

3 4

j #œ

3 4

j œ #œ œ J

3 4

3 8

3 ‰ 8 3 8 3 8

j #œ

 

œo

3 4 3 4

3 4 3 4 3 4


8

I Fl. II

Ob. I

C.ingl.

Cl. in sib

Fag. I

I

III Cor. II

IV

I

Tr-be

II

III

I Tr-ni II

Tr-lo T.de.b. Tamb.

3 &4 3 &4 3 &4

3 &4 3 &4 3 &4 3 &4 3 &4 3 &4 & 43 ?3 4 ?3 4 3 ã 4 3 ã 4 3 ã 4

V-no solo

V-ni I

3 &4

V-no solo

3 &4

V-ni II

3 &4

V-le

V-c. solo

V-c.

C-b. solo

C-b.

B 43

5 8

#œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ 5 8 3 f #œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ 5 8 3 f 3 5 #œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ 8 f 3 5 #œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ 8 f senza sord. r r r #œ #œ œ œ œ œ 5 8 f senza sord. 5 8 #œ œ œ f senza sord. 58 r r r #œ #œ œ œ œ œ f senza sord. # œ . œ #œ 5 J 8 f #œ #œ 5 #œ œ 8 f 5 8 5 8 5 8

  

j #œ ‰ Œ j #œ ‰ Œ j ‰ Œ #œ

Œ

5 8

Œ

5 8

Œ

j ‰ Œ # # œœ

Œ

j #œ ‰ Œ

Œ Œ 

?3 4

?3 4

3 &4

5 8

2 4 2 4 2 4 2 4

58

A Tempo j

5 8

B 43 # # œjœ ‰ Œ B3 4

5 8

& 43 ?3 4

5 8

3 &4

3 &4

V-la solo

Più Lento Accel.

24

 

œ J ‰ Œ. œ J ‰ Œ.

2 4 2 4 2 4

 

œ œ œ œ œ œ

5 8 Nœ Nœ œ œ f arco

5 8

2 4 2 4 2 4

œ

2 4

5 œ œ #œ œ 8 f 5  8 arco

5 8 œo f 5 8

suoni reali

œo .

2 4

œ

5 Nœ œ œ œ œ œ 8 f 5  8 arco

Œ

#œ F

2 4

2 4

2 4 ?

?

24

#œ #œ

Œ

F

2 4

f

#œ #œ Œ

2 4

2 4

arco

F

#œ ‰ Œ J

#œ #œ #œ #œ

2 4

#œ #œ œ ‰

3 4

2 4

2 4

j œ ‰ Œ.

#œ ‰ Œ J F Œ ‰ #œ J

j #œ

‰ #œ #œ œ F #œ #œ #œ #œ

2 4

j œ ‰ Œ.

2 4 2 4 2 4 2 4

#œ F 

j œ

‰ #œ #œ œ

Œ

 œ F ‰ œ Œ J F œ ‰ Œ J F #œ #œ #œ #œ œ F #œ #œ #œ #œ œ arco

‰ ‰ #œ F

F #˙ F

j œ.

j # œœ. F #œ #œ œ arco

pizz.

#œ F #˙

#œ F

œ

43 3 4

#œ #œ #˙ #˙

‰ #œ #œ

#œ #œ #œ

3 4

#œ #œ

3 4 j œ. j œ. œ œ

3 4

Œ

#œ #œ

œ

p ‰

œ

œœ

œ J

œ J ‰

2 4 2 4

j Œ œ

2 4

2 4 42 2 4 2 4 œ J œ J œ J

Œ Œ

#œ #œ

œ œ œ #œ

#œ #œ

œ œ œ #œ

Œ

Œ ‰

#œ #œ #˙ #˙

#˙ # œ# œ#œ #œ

#œ #œ

42

2 4

# œ 42

2 4 Œ

œ

5

2 4

2 4

3 4

3 4

#œ ‹œ #œ #œ #œ

Œ

2 4

Œ

3 4

Œ

2 4

3 4

3 4

œ

œ J

3 4

3 4 3 4 3 4

j œ

Œ

3 4

# œ-

Œ

3 4

Œ

43

# œ-

3 4

#œ #œ #œ œ œ 3 4

#œ J

‰ #œ #œ

3 4

#œ #œ #œ œ œ 3 4

Œ

3 4

‰ œ Œ J œœœ ‰ Œ J

Œ

arco

# œF

j œ

œ

Œ

#œ F

Œ

Œ

3 4

3 4

Œ

F Œ

3 4

#œ J

3 4

#œ #œ

3 4

j #œ

‰ ‰ ‰

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

œ- .

2 4

œ- . œ œ

œ œ œ œ

2 4 2 4 2 4 2 4


6 I Fl. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I Fag. II

C-fag.

I Cor. II

I

Tr-be

II

III

2 &4

2 &4

2 &4 ?2 Œ 4 ?2 Œ 4 + 2 #˙ &4 + 2 # œj ‰ &4 S 2 &4

?2 4

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

2 & 4 #œ ?2 4

3 4

3

3

# œ.

Œ

2 j 4 # œ. 2 . 4 # œJ

2 4 # œj .

Œ

Œ

3

3 4

3 4

2 4 # œj .

Œ

2 4 ‰ 2 4 ‰

2 4

3 4

2 4

?

œ

#œ œ

œ #œ

3

#œ #œ

3

#œ #œ

3

Œ

# œ.

F œ. F

# œ. F # œ. F

3 4 3 4 3 4

#œ 3

#œ œ

3 4 ‰

˙

˙ pizz. œ nœ œ œ # œ #œ

P # 3 œ #œ 4 P 3 3 4 #œ œ P 33 3 4 œ œ P 3 4 3 4 ‰

&

Í

f pizz. œ #œ œ œ œ

3

f œ #œ œ #œ œ f pizz. œ #œ #œ #œ nœ f  pizz.

j # œæ Í j # œæ Í

˙ ˙

Œ

# œ.

Œ

Œ

2 4

2 4 j # œ. 2 4

œ

œ

# œ. ‰ # œ

arco

3

3 # œ. #œ #œ #œ P 3 f œ # œ. œ #œ P f

3

3

# œ.

# œ. œ. 

3

 # œ. # œ.

3

# œ.

3

# œ.

p

œ

arco 2 œ. ‰ œ œ 4 3 p 3 arco 2 4 # œ. ‰ # œ # œ p 3 arco 2 œ ‰ 4 . #œ #œ p 2 Œ 4 ‰ # œJ ß #œ. 2 4 # œj æ . ß Í 2 j ‰ Œ 4 #œ . ß

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

#œ 3

#œ 3 3

3

# œ.

F œ. F

# œ. F # œ. F

#œ œ

‰ œJ

con sord.

con sord.

Í

Í

P f F . #œ #œ œ #œ nœ 3

3

P

3

œ P ‰ ‰

9

3 4 3 4

ƒ

3 4

œ

3 4

ƒ œ #œ 

3 4

ƒ

3 4 3 4

3 8

3 4

3 8

3 4

3 bœ 8

œ

œ

œ

œ

3 8 œ

œ bœ

3 8

3 œ 8

3 4 3 4 3 4 3 4

bœ nœ 38 b œ

43

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ j 3 j ‰ œ œ. 8 œ P f

#œ œ #œ . #œ #œ œ nœ

P

3 8

con sord.

ƒ œ

3 8

3

#œ œ

F

‰ œj

6

œ

œ

3 œ 8

con sord.

?

œ

F

bœ ‰ J

œ

3 œ #œ 8

œ

‰ œj

œ

3 8

j  j ‰ œ. # œ. 

3 8

# œ. ‰ ‰ œj .

3

# œ.

j Œ # œ.

Œ

3 8

P f F . # œ #œ #œ œ nœ f F P 3

# œ. œ. ‰

Œ

+ #œ. + j #œ S

rit.

3

2 4

42

6

Œ

2 4

43

œ

2 4 Œ

‰ Ó

3 4

#œ #œ #œ 2 &4 ‰ J 3 p 2 & 4 ‰ œJ p 2 & 4 ‰ # œj p 2 ‰ &4 j #œ p B 42 # œ ‰ J ß arco #˙ ?2 æ 4 Í ?2 4

# œ.

j # œ.

3 4

 

œ

2 4 Œ

3 4

2 œ. 4 J

f

3 4 # œ.  # œj . F# œ.

Œ

2 &4

f # œ œ œ œ œ

3

3 4 ‰

 # œ. F # œ.

2 &4

Timp.

# œ. œ.  3

F

?2 4

Tr-ni I

V-ni I

# œ.

# œ. 2 J 4

3 #œ #œ 3 #œ #œ 4 #œ #œ #œ P f 3 3 #œ #œ nœ 4 œ #œ œ #œ P f

 3

#œ #œ œ nœ œ œ

œ

P 3 #œ #œ 4 P 3 3 4

# œ. 2 j œ. œ. ‰ & 4 # œ. ‰ ß F3 2  &4

? 42

Piano

3 4

. #œ #œ œ nœ

œ œ

f F œ. œ f F

3 8

œ 38 3 8 3 8

œ

bœ œ

3 œ 8

œ œ # œ. b œ f F 

3 bœ 8

j œæ Í j œæ Í

3 Ͼ 8

3

# œæ Í # œæ Í

3 8

3 Ͼ 8

3 4 &

3 4

ß œ j & 43 œ. œ œ 3 4 ƒ œ œ 3 4 ƒ œ bœ 3 4 ƒ bœ nœ 3 4 ƒ 3  4 j œ. ß j œ. ß

3 4 3 4


10

I Fl. II

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Xyl.

Piano

7 q » ª• # œ. œ. . . # œ. œ. # œ. n œ 3 # œ. œ. # œ œ. ‰ ‰ Œ J &4 J 3 f 3 # œ. œ. # œ. # œ. # œ. n œ. œ. ˘œ # œ. œ. # œ. œ. n œ. ‰ 3 Œ &4 J J ‰ 6 3 3 f # >œ . # œ .  Œ & 43 Í6 . . 6 ‹œ ‹œ 3 Œ Œ ‰ ‹ œ. œ. # œ. ‹ œ. # œ. œ. œ . œ . &4 > Í 3 3 f 3 3 &4 3 &4 3 &4 3 &4

V-ni I

3 &4

V-ni II

3 &4

V-le

B 43

3 &4

B 43 ª

I Fl. II

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I Cor. III

#œ #œ œ #œ f # # # œœœ¨ œ J ‰ S¨j # # œœ ‰ #œ # œ¨ J ‰ S ¨ # # œœ J ‰ S ¨œ J ‰ S # œ¨ ‰ J S # œ¨ J ‰ S # œ¨ ‰ J S 3

3 &4 3 &4

œ

3

3

œ

œ œ œ

œ

œ 3

nœ #œ

3

œ #œ #œ

Tr-be

Xyl.

V-le

œ. J

# œ.

3

œ. œ. ‹œ  ‰ R 6 S 6 r œ. œ. ‹œ  ‰ S

3

j ‰ Œ nœ œ œ

# œ.

6

Œ Œ

œ #œ

œ

œ

2 4

3 4

Œ

# œ.

3 #œ #œ & 4 œ #œ #œ nœ P B 43 

œ. # œ. œ. 6

Œ

Œ

Œ

‰  

œ #œ

œ

œ

œ œ œ  

œ.

œ

2 4

3

3 4 3 4

3 4

3 4

3 4

ª

œ. 5 # œ. 8 J

5 # œ. # œ. 8 3

# œ.

3 4

Œ.

n œ. œ. ˘œ J

3 4

Œ

3

 

# >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 43 # œ . # œ . œ . œ . 6 6 3 3 Í3 . 3 3 3 6 6 ‹ œ. ‹ œ 5 3 œ. œ. 8 # œ. ‹ œ. # œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 # œ . # œ . œ . œ . > Í 3 3 3 # œ. # œ. 5 3 . # œ.  8 4 œ P cresc. 5 3  Œ 8 4 Œ 5 8 Œ

5 8

2 4

n œ. # œ. n œ. J

2 4

œ.

2 4

# œ.

3 4

3 4

Œ

3

#œ 2 j ‰ œ 4 #œ #œ nœ œ œ

Œ

3 4

2 4

œ. J

Í . 6 ‹ œ 2 œ. 4 # œ. ‹ œ. # œ. œ. œ . œ . > Í 3 3

Œ

œ. # œ.

œ

43

6

Œ

# œ.

nœ #œ

3

3 4

# >œ . # œ .

3

3 4

f

n œ. œ. ˘œ ‰ J

Œ

# œ.

œ.

‹ œ.

24 Œ

3

# œ.

3 4

Œ

2 4

Œ

Œ

. 2 # œ # œ. 4

Œ

3

œ. 2 # œ. 4 J

Œ

n œ. J

œ.

2 4

Œ

Œ

œ

œ œ œ

Œ

Œ

n œ. # œ.

Œ

œ.

œ. # œ. œ.

3 #œ & 4 œ! # œ! ! #!œ # œ! n œ! P

pizz.

V-ni I

Œ

œ. # œ.

Œ

3 #œ. œ. œ. œ. œ. ‹œ  & 4 #œ. R 6 6 6 S 6 6 r 3 6 & 4# œ . # œ . œ . œ . œ . œ . ‹ œ  S # œ. # œ. . . 3 . # œ. #œ nœ &4 œ P 3  &4

3 &4

Œ

# œ.

Œ

senza sord.

I

Œ

# œ.

nœ #œ

œ

#œ 5 j œ 8 #œ #œ nœ œ œ 5 8 5 8

‰  

œ. œ. 6

œ. œ. 6

# œ. n œ. . œ. # œ

F cresc. 3 ! # œ! # œ # œ ! ! 4 œ ! ! #œ nœ P cresc. 3 4

3 #œ #œ 4 œ #œ #œ nœ P cresc. pizz.# œ 3 œ Œ 4 Œ P cresc.


Picc.

&

I

&

II

&

Fl.

I Ob.

24

# œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 # œ  ‰ Œ 4 R 6 6 6 p P poco

43

24

6 6 6 r & # œ . œ . œ . œ . œ . œ . 24 # œ  ‰ Œ p P poco

43

&

24

C.ingl.

&

24 # œ . œ . œ œ œ œ P6

Cl. in sib

I Cor. III

Tr-be

I

Xyl.

P-tti

& # œR  ‰ Œ

Œ

r & #œ  ‰ Œ

Œ

V-ni II

V-le

V-c.

43

24 # œ . # œ . œ œ œ œ P6 24

œ

43

43

6

6

43

2 # œ. œ & ‰ œj # œ. # œ. # œ. n œ 4 # œ. . # œ. . . &

3 4

# œ. # œ. # œ. n œ. ‰ j 24 # œ # œ. # œ. n œ. œ. .

3 4

j #œ #œ 2 #œ #œ œ & ‰ œ! #!œ ! ! n!œ 4 ! ! ! #!œ

&

24 Œ

24 ˙ æ

ã æ˙  &

2 4

&

24

Arpa

V-ni I

43

II

Cl.picc. in mib

8 43

Œ

3 4

œ #œ œ œ bœ P 5

gliss.

œ #œ #œ #œ œ

#œ œ j #œ #œ & ‰ œ # œ # œ n œ 24 # œ &

24

#œ #œ #œ nœ ‰ j 2 #œ #œ #œ B nœ œ 4 ?

24

43 43

3 4 3 #œ œ œ 4

Œ

42

43

‰ Œ

Œ

42

43

‰ Œ

Œ

42

43

‰ Œ

Œ

42

43

‰ Œ

Œ

42

43

‰ Œ

Œ

42

43

‰ Œ

Œ

42

43

‰ Œ

Œ

42

43

‰ Œ

Œ

2 4

3 4

j ‹ >œ S

‰ Œ

Œ

2 4

3 4

‰ Œ

Œ

2 4

3 4

œ J f œ. J f

‰ Œ

Œ

42

‰ Œ

Œ

42 Œ

43

#œ J

‰ Œ

Œ

2 4

S # >œ J S

‹ >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S j ‹ >œ S

> #œ J S

42

43

43

11

> #œ #œ œ #œ J S # >œ œ œ J S > œ œ #œ J S >œ J

‰ Œ

43

43 

> #œ #œ œ #œ J S # >œ œ œ J S > œ œ #œ J S >œ J

f

#œ 3

f 3 j # œ. S

œ æ 

Œ

‰ gliss.

œ #œ #œ #œ œ

œ œ œ #œ > œ # œ œ œ œ œ n œ # œ œ 42 # œ # œ n œ œ œ ‰ J 6

3

3

3

œ œ œ #œ > œ # œ œ œ œ œ n œ # œ œ 42 # œ # œ n œ œ œ . œ . 6 3 3 3 Í6 ‰ Œ

Œ

S # >œ J S

‹ >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

43

œ. J f

‰ Œ

Œ

3 4

#œ J

‰ Œ

Œ

3 #œ œ œ 4

43

43

42

43

42

43

f

#œ 3

#œ 3

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ #œ œ 3

3

3

3

3

3

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ #œ œ  


12

Picc.

&

I

&

II

&

I

&

II

&

C.ingl.

&

Cl.picc. in mib

&

Fl.

Ob.

Cl. in sib

V-ni I

V-ni II

V-le

I

5 &8

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I

Cor. III

œ.

# œ.

œ.

# œ.

5 &8

# œ. # œ. # œ.

# œ.

œ.

& 58

#œ !

& 58

‹œ !

#œ !

& 58

V-le

& 58

œ.

# œ.

# œ.

# œ.

œ.

# œ.

f

58 58

3

3

œ.

# œ.

œ.

ƒ # œ.

œ.

ƒ # œ.

3 3

3 3

S # >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S

3 4 3 4 43 43 43

3 3

3

3

3 3

Œ

Œ

‰ Œ

Œ

Œ

Œ

‰ Œ

Œ

Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ #œ

Œ

Œ

Œ

œ. ‰ J

3

24 24

‰ œ. J

3

3

3

œ.

# œ.

# œ.

# œ.

œ.

# œ.

# œ.

# œ.

œ.

# œ.

24

#œ ! #œ

24

6

24

arco

#œ #œ #œ

#œ. Í

43

3 4

5 8

3 4

43

F

3 4

. 5 œ bœ bœ œ œ œ bœ 8 . 85 b œ

3

œ.

œ.

85

5 8

3

85

3 4

5 8

œ. œ. œ. œ.

43

6 43 b œ . b œ . >p pizz. œ œ 43 b œ œ

F

œ. œ. 6

œœ œœ

œ.

b œ.

œ.

œ.

. 85 n œ 5 8 œ. 85

œ.

3

œ.

43

. . 43 œ œ F 3 4 œ. œ. F

œ œ œ œ œ œ 3 b œ. 4 J 3

. 43 b œJ

. 43 b œ p 3 4

85 5 8 #œ !

5 8

‹œ !

85

# œ # œ ‹ œ 85

œ.

6

œ.

Œ

Œ

6

œ.

85 85

Œ Œ

œ b œ b œ œ. 3

œ.

85

ª

43

œ.

6

85

85

85

‹œ

6

9 43

‹œ ! #œ

œ. # œ.

24 &

85

‰ œ ‹ œ 24

6

5 8

2 4

‰ ‹!œJ

Œ

3

# œ.

24

œ œ œ #œ > œ # œ œ œ œ œ nœ #œ œ # œ #œ nœ œ œ . œ . œ . œ. 3

# œ.

2 4

Œ

Œ

2 4

œ. ‰ J

f #œ Í œ œ œ #œ > # œ œ # œ œ œ œ œ nœ #œ œ # œ #œ nœ 3œ œ ‰ Œ J 3 3 3 3 f 3  

43

3

‰ Œ

. . . 3 œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ 4 3 3 F 3 . . . . . œ œ œ œ. 43 b œ œ

#œ œ œ œ œ œ 3

3

43

ƒ

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B 3

> #œ J S # >œ œ œ J S > œ œ #œ J S >œ J

#œ œ #œ

58 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43

Í œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Í3

43

#œ #œ

43

58 ‹ œ # œ ‹ œ # œ ‹ œ ! ! ! ! ! f # œ 58 œ ‹ œ # œ # œ ‹ œ # œ # œ # œ ‹ œ

‹œ !

#œ œ #œ

43

Œ.

3 4

& 58

V-ni II

# œ.

ƒ

5 &8

& 58

# œ.

#œ ! ƒ #œ œ œ #œ #œ ‹œ #œ ‹ œ ‹œ #œ

5 &8

V-ni I

# œ.

& 58

5 &8

œ.

& 58

II

# œ.

5 8

#œ > & # œ # œ n œ œ œJ ‰ Œ 3 3 #œ > & #œ #œ nœ œ œ. œ. œ. œ. 6 3 3 Í6 B 

& 58

# œ.

5 8

&

Picc.

II

58 œ. f 58

ª

Fl.

. 5 œ 8 f . œ 58 f

œ œ œ œ œ œ œ. 

3

3

6 bœ œ 43 b œ b œ œ b œ œ b œ n œ b œ n œ b œ n œ b œ œ œ œ œ > > >p 6

3 4 œ Í 43

bœ  ‰ R ß 

bouché

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

6

3 4

œœ

œ

3

Í

6 43  œ b œ b œ b œ b œ œ b œ n œ b œ n œ b œ n œ b œ œ œ œ œ œ > > >p 3 6 3 3 3 58 3 bœ œ œ œ œ bœ œ b œ bœ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ 4  ˙. > > Í > > œœ b œœ n œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 85 b œ 43 p

6

6


13

I Ob. II

&

œ. œ b œ b œ œ. œ œ œ œ œ œ b œ.

F

3

. . & bœ œ F

3

œ. œ.

3

œ.

œ.

. 5 œ bœ bœ œ œ œ bœ 8

œ œ œ œ œ œ 3 b œ. 4 J

Œ

Œ

5 . 8 bœ

œ.

Œ

Œ

3

3

œ.

3

œ.

C.ingl.

&

5 8

Cl.picc. in mib

&

5 8

Cl. in sib

I

Cor. III

II

Tr-be

I

T.de.b.

V-ni I

j & œ. ‰

Œ

& n œR  ‰ ß

V-le

V-c.

œ.

6 6 6 bœ œ œ bœ 3 4 bœ bœ œ bœ œ bœ nœ bœ nœ bœ nœ bœ nœ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > > >p

Œ

Œ

Œ

85

. . & œ œ

œ. œ.

œ.

b œ.

5 . 8 œ

œ.

b œ.

œ.

œ.

& œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ.

5 8 œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

85

&

ã œ œ F

œ œ

œ

& n œj ‰

Œ

Œ

& . bœ. bœ >p B b œœ œœ ?

F

œ

85 œ

3 . 4 b œJ

3 . œ b œ b œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. b œ. œ b œ b œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. 4 bœ 3 3 3 3 3 3 p œ œ > œ bœ œ bœ > b œ œ b >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3 œ b œ n œ b œ n œ b œ n œ b >œ n œ b œ œ œ 4 bœ 6 6 6 6 6 6 p

5 8

6

V-ni II

3

6

43  œ Í

œ

85

œ

bœ  ‰ R ß

3 4

œ

6

œ

3 4

43

43

 >œ b œ 43 p

bœ bœ bœ 6

œ

6

œ

Í

œ

bœ  Œ ß

Œ  

œ

P

bœ œ bœ

œ œ œ œ

œ œ b >œ n œ b œ n œ b œ n œ b >œ n œ b œ œ œ b œ b œ n œ b œ œ œ œ . 6

6

6

6

œ. œ.

6

œ.

6 6 6 3 3 3 5 3 bœ bœ bœ œ bœ b œ œ . . 8 b œ 4 b œ b œ œ œ œ œ b œ n œ b œ n œ b œ n œ b œ n œ b œ œ b œ œ œ œ. . b œ b œ œ œ œ œ  œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ b œ bœ œ œ œ œ œ œ œ > > > >p > > >

œœ œœ

œœ

b œœ

6

3

6

6

5 œ 8 bœ 5 8

œœ

b œœ

œœ

œœ

3 bœ 4 p

&

3 4 ˙. Í

6

œ

œ

œ

œ

6

œ

œ

œ

œ

œ

œ


14

10

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I

III Cor. II

IV

I

Tr-be

II

III

T.de.b.

&

2 4

3 4 Œ

Œ

2 4

&

24

43 Œ

bœbœ œ œœ œ bœbœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ p

Œ

œ. p

œ.

œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

42

. & bœ p

œ.

œ. œ.

œ.

& œ. p

œ.

œ. œ.

& œ. p

œ. œ.

&

œ. p

. & œ F

b œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

b œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

42

œ. b œ.

24

œ.

œ. œ. b œ.

43 œ.

œ. œ. b œ. œ.

œ.

b œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ. b œ.

42

œ. œ.

œ. b œ.

2 4 b œ.

œ. œ. n œ.

3 4 œ.

œ. œ. b œ. œ.

œ.

b œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ. b œ.

2 4

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

3 . 4 n œJ

‰ Œ

Œ

œ.

3

œ.

œ.

ã

œ

œ œ

œ

œ

& bœbœbœ œ P3 & bœbœbœ œ P3 arco . . B b b œœ œœ p arco B œœ œœ . . p &

3

œœ. œœ. œœ œœ . . 

œ œ

œ. œ.

43

œ.

œ. b œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. 3

3

3

3 . b œ. . œ. . œ. . . 4 œ b œ. œ œ. œ œ. b œ œJ

‰ Œ

2 4

œ.

œ. œ.

œ.

3 4 œ.

œ. œ.

œ

œ œ

œ

43 œ

œ œ

24

2 œ œ3 œ 4 b œ 2 œ œ3 œ 4 b œ

œœ.  œœ.

24  b œœ.

œœ b œœ . .

24 n œ œ. 2 4

3

œ œ

3 j œ b œ3 b œ 4 b œ 3 j œ b œ3 b œ 4 b œ

œœ. œœ. b œœ.

. 43 b b œœ

œœ œœ b œœ . . .

43 n œœ .

B

3 4 Œ

Œ

j œ. œ. ‰. ˙. æ

œœ æ 

Œ

‰ Œ

bœ. bœ. œ. œ.

sul pont.

‰ Œ

bœ. bœ. 6

sul pont.

sul pont.

œ. bœ.  6

6

œ.

œ

œ

œ œ

œ

œ

6

bœ. bœ. œ. œ. œ. œ. 6

6

6

œ. bœ. œ. œ. œ. œ. 6

6

6

. b b œœ

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

œœ œœ b œœ œœ . . . .

œœ .

b œœ .

œœ œœ œœ œœ œœ . . . . .

œ

œ.

6

œœ .

F

2 4

bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ

3

œ. œ.

sul pont.

Œ

œ

2 4

œ.

 œ. bœ. œ. œ. 6

œœ. œœ. b b œœ. œœ .

Œ

. . ‰ œ. b œ b œ. œ. œ œ. b œ.

œ.

P

b œ b œ b œ œ. P

42 2 4

Œ

3

3

43

 œ œ

3

43

œ. b œ. b œ. œ. œ.

n œ.

œ.

3

2 n œ. 4 J

24

œœœœ

œ.

24

œ œ3 œ œ

24 2 4

Œ

œ. œ.

&

V-c.

œ.

F3

V-ni I

V-le

œ. œ. b œ. œ.

senza . sord.. ‰ œ. b œ b œ. œ. œ œ. b œ.

&

V-ni II

. 43 b œ

œ.

P

6

œ.

& n œ. F œ

6

œ. œ.

3

& Œ

6

24 b œ.

œ. b œ. b œ. œ. œ.

œ.

6

42

42

42 3 2 œœœ 4

3

œ œ œ œ.

œ.

b œ b œ b œ œ. P . . b b œœ œœ

œ œ œ œ.

œ.

œœ.  œœ.

42

œœ œœ . .

œœ b œœ . .

42

3

n œœ .

œœ .

3

3

œœ. œœ.

3 2 œ œ œ 4

2 4


Picc.

I Fl. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

2 &4 Œ

& 24 Œ

2 &4

2 &4 Œ 2 &4 Œ

3 œ œ

f 3 œ œ f

3 4

bœ œ bœ œ œ œ œ œ 3 4 3 43

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ bœ

bœ œ bœ œ œ œ œ œ 3

œ œ

f œ bœ

œ œ

œ bœ

3

3

5 8

3 4

3

5 8

3 4

3

58

43

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 3

. # œ. # œ. # œ. . œ. œ. . # œ. .  œ. 58 # œ # œ # œ.  n œ. # œ # œ œ. # œ œœ # œ. . f 3 6 6 6 6 6 6 5 ‰ b œ b œ œ 43 b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ   8 3 4

‰ œj .

3 4 œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ #œ œ œ  5 #œ #œ  œ. # œ. . . # œ. œ œ. . . œ. 8 # œ. . . # œ. n œ. # œ # œ # œ. . f

I

2 . & 4 bœ

œ.

b œ. œ.

3 4 b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ.

III

2 & 4 œ.

œ.

b œ. œ.

3 4 b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

b œ. œ.

3 4 bœ .

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

Cor. II

IV

I

Tr-be

2 &4

15

11

II

2 & 4 œ. 2 &4

œ.

2 . b œ. . œ. . . & 4 n œ b œ. œ œ. b œ œ 2 . & 4 n œJ

III

2 & 4 œ.

Camp.

& 24 Œ

T.de.b.

3 4

2 ã 4 œ

3

3 4

3

V-ni II

V-le

V-c.

Í

 œ 58 œ R Í 5 8

3 4

œ

3 4

Í

‰ 

Í

3 4

5 8

3 4

5 8

3 4

5 8

3 4

œ.

œ. œ.

3 4

5 8

3 4

58

43

‰œ œ 3

œ

œ œ æ

43 b œ œ b œ œ œ œ œ œ 3 4 æ˙ . 3

3 4

& 24

43

sul pont.

œ

œ œ

sul pont.

B 24 b b œœ B 24 œ œ

œ œ

3

bœ œ œ œ ‰

œ œ 3

f

6

˙.

6

6

bœ.

œœ

bœ bœ

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ 3 4 3

œ œ

bœ œ

œœ

œ œ

6

bœ.

œœ

3 4 b œœ

œ œ œ œ œœœ 3

6

œ bœ

3

œ. œ. œ.

6

6

œœ

bœ.

 sul pont. bœ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œœ

œ bœ

bœ.

b œ œ œ 43 b œ . b œ . œ . œ . œ . œ . 6 6 6 3

3 œ bœ œ bœ œ 4 bœ.  œœ b œ œ 3 bœ œ 4 b b œœ

B2 Π4

Í

œ

3 4

2 & 4 bœ

Í

3 4

Œ

2 &4

2 & 4 bœ

Í

œ œ  R 58 Í

3 4

sul pont.

V-ni I

œ

3 4

6

6

œ. œ. œ. 6

bœ.

œ. œ. œ.

œ.

œ. œ. œ.

œ œ œ œ

œ.

6

6

6

6

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

œ œ

6

œ. œ. œ. œ œ œ œ

œ œ œ œ œœœ 3

3

5 8

 .  œ. œ R f . ‰  œ. œ R f œ . œ œ œ. œ. . . f œ œ. œ œ. œ. . . f . . # œ # œ. # œ. œ #œ ‰

f

œ. œ.

. œ. ‰  œ. œ 58 ‰ . .œ ‰  œ. œ 58 ‰ . . œ œ œ. œ œ. . œ œ. . . œœ

œ. œ. œ.

3 4

 . œ.  œ. œ R . . œ  œ. œ R

œ œ 5 8 œ œ. . œ. . .

œ 5 8 œ œ. . œ. . œ. œ. # œ. # œ. . . # œ #œ  œ. 58

œ.

. œ. œ. œ 43 . . œ œ. œ 43 œ œ. œ 3 œ. . . 4 œ œ. œ 3 œ. . . 4

.  n œ # œ # œ. # œ.

. . # œ. # œ. # œ. . œ. œ. . # œ. # œ # œ. # œ. n œ. # œ . . œ #œ œœ  œ 58  #œ #œ f >œ . >œ > >  œR 58 œ ‰ #œ Í Í Í Í

3 4 3 4 3 4


16

Picc.

I Fl. II

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I Fag. II

I

III Cor. II

IV

I Tr-be II

Celesta

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

3 &4

# œ.

3 &4 ‰

f . # œ & 43 ‰ f . # œ 3 &4 ‰ f 3 ‰ &4 # œ. f 3 &4 3 &4

 7 œ œ œ. œ. n œ.

2 4

œ 7œ œ. œ. n œ.

24 ‰ # œ.

œ 7œ œ. œ. n œ. œ œ œ. œ. n œ. 7

# œ.

? 43 ‰

œ 7œ œ. œ. n œ.

f ? 43 œ . œ . œ . œ . œ . œ . 6 6 6 p 3 &4

#œ #œ #œ #œ #œ #œ 

& 43

2 ‰ # œ. 4 24 ‰ # œ. 2 4

5

œ. n œ.

œ.

5

œ. n œ.

œ.

œ. n œ.

œ.

5

24

24 ‰

24 œ .

# œ.

œ. n œ. 5

œ.

6

œ

œ

œ

œ

œ.

6

2 4 #œ

24 ‰ # œ. f 24 ‰ # œ. f

3 &4

3 &4

œ. n œ. œ. n œ.

6

œ. œ. œ. œ. œ. 6

6

3 4 œ.

43

3 4

. œ. œ. . # œ. # œ. # œ.  œ. 58 # œ  n œ. # œ œ œ # œ. # œ. œ œ #œ #œ 5 œ #œ #œ #œ œœœJ ‰ ‰ nœ 8 3

œ. œ

Í

5 8

43 43

3 4

Í

3 4 3 4

58

43

3 4

Í œ

3 4

43

58

43

3 4

5 8

3 4

3 4

43 3 4 3 4

#œ #œ œ

6

œ

 3

œ œœœ

œ3 œ

5 8

Í

5 8

. œ. .  œ. œ ‰  œ. œ R f . . œ . œ œ. œ. œ œ œ. œ œ. . œ. . f . . œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. . œ. . f > > >œ # >œ # œ # >œ # >œ >œ >œ œ >œ 

f > œ œ œ œ œ œ œ # œ 43 œ . Í 5

 œR 58 œ Í  œ 58 œ R Í 5 8

3 4

3 œ. œ œ œ œ œ œ œ #œ 4 J

œ

43

43

5

œ

58

3 œ œ #œ 4 f

3

43

58

2 Π4

œ.

3 4

5 8

Í œ

3 4

6

3

58

œ

Í

2 œ. 4

5 8

3 4

24 & 43 # œ # œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ p 3 2 &4 #œ #œ œ œ œ œ œ œ 4 #œ #œ #œ œ œ # œ œ œ œ œ œ p 3 2 B4   4 B 3 œ. 4 p

43

2 4

3

3

œ œ œ 3 4

f #œ #œ 3 ‰ 4 œ #œ 3 3 3 f 43 œ # œ. # œ. # œ. # œ. œ œ. œ. œ.  œ 58 # œ. # œ. # œ. # œ.  n œ. # œ . # œ. # œ. f 58   43

œ

5

2 4

. 3 # œ. # œ # œ. # œ. 4 œ

3 #œ. 4 Í 3 œ. 4

5

3

#œ œ #œ œ

5 ‰ 8

43

œ.

œ

œ œ œ‰

3 4

œ.

3 2 & 4 #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ 4 #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ 3 2   &4 4 3 &4

3

43

 #œ

f

3 4

2 4 #œ

#œ œ #œ œ J

3 4 ‰

2 4

3 &4 œ f 3 &4 œ f 3 &4

œ.

2 4

3 &4

œ. n œ. 5

2 4

& 43

2 ‰ 4

# œ.

5 œ œ #œ 8 œ.

5 ‰ 8

#œ #œ œ

6

#œ nœ œ

œ . œ.  œ. œ R

58 œ œ. œ. œ. œ. .

œ 5 8 œ œ. . . > >œ 5 # >œ # œ # >œ 8

>  œR 58 œ Í

3 4

œ. œ.

 œ 6 œ #œ 3 4

. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. .

œ œ. œ. œ. . # >œ  n >œ # >œ > # >œ #œ ‰

# >œ

Í

3 4 3 4 43 3 4 3 4 3 4


Picc.

I Fl. II

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I Fag. II

III

Cor. II

IV

I Tr-be II

Celesta

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

#œ 3 J &4

# œ.

3 &4 ‰ & 43 & 43

f . ‰ #œ f . # œ ‰ f

& 43 ‰ # œ . f 3 &4

Ó

œ 7œ œ. œ. n œ. œ 7œ œ. œ. n œ. œ 7œ œ. œ. n œ. œ œ œ. œ. n œ. 7

& 43

# œ.

?3 ‰ 4

? 3 œ. 4

6

œ 7œ œ. œ. n œ.

f œ. œ. œ. œ. œ. 6

3 &4

6

#œ #œ #œ #œ #œ #œ 

3 &4

# œ.

œ5. n œ.

œ.

œ5. n œ.

œ.

24 ‰ # œ.

œ. n œ.

œ.

24 ‰ # œ.

5

2 4

24

2 ‰ 4

2 œ. 4

œ

œ

œ

œ

3 4 ‰

œ.

24 ‰ # œ.

3 4 43 43

# œ.

œ5. n œ. œ.

6

œ.

6

œ.

3 4

œ.

2 4 #œ

24 # œ

2 ‰ # œ. 4 f 2 ‰ 4 # œ. f

#œ #œ

œ5. n œ.

œ

5

œ. n œ.

œ. œ.

3 2 & 4 #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ 4 #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ & 43

() #œ 3 J &4

3 &4 & 43

Ó

24

2 4

2 4

24 Œ

œ

6

œ. œ. œ. œ. œ. 6

6

24 œ .

ƒ

5

6

œ.

œ œ

6

85 85

3

 

. # œ. œ ƒ

 ‰

3

œ.

#œ #œ

Œ

. œ. œ. . # œ. # œ. .  œ. 85 # œ # œ  œ. œ. œ. œ # œ. # œ. 5 8

5 8 œ œ

Í

‹œ

œ

3 4

43 3 4 43 43 3 4 3 4

 œR 85 œ Í  œ 85 œ R Í 85

Í 

œ #œ 85 3

3 4

43

. œ. œ. . # œ. # œ. # œ. œ. . œ. œ  œ. 5 # œ  œ # œ. # œ. 8 œ œ œ œ J

17

43

œ.

œ

œ 85

3 4

Í

3 4

Í

43

5 8

3 4

3 4

5 8

3 4

43

 6

œ

85

 œ

#œ #œ

#œ #œ

. # œ. R ƒ œ 3 4 œ # œ. . œ. . ƒ 34

œ

œ œ œ 3

. œ. # œ ‰. œ.

# œ. # œ. . . # œ. #œ œ 43 ƒ œ. # œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ 43 3

5 8 Œ

. œ œ œ œ œ œ œ # œ 43 œJ 3

œ

5 8 ‰

œ. . . œ œ.

5 . # œ. # œ. # œ.  œ. 8 #œ œ. # œ # œ. .

3 4

3

#œ #œ

. . # œ. # œ. # œ 3 œ œ œ.  œ. 4 œ. # œ . œ. . f 3  4

3 4

3 2 & 4 #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ 4 #œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ p œ 2 & 43 #œ œ œ 4 #œ #œ #œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ p 24 B 43   B 43 œ . p

˙.

3 ‹œ. 4 Í 3 œ. 4 Í 34

œ

œ œ

3 4

œ

Í 34 ˙ . Í . # œ. # œ. # œ. 3 œ. # œ 4 ƒ #œ #œ #œ 34 œ ‰ 3 ƒ . 34 œ. # œ. # œ # œ. # œ.

2 4

3 &4 œ f 3 &4 œ f 3 &4

2 ‰ 4

 5. œ n œ.

24

& 43

2 4

#œ #œ #œ œ J 3 ƒ

œ3 œ ‰

5 8

43

5 8

6

œ

. œ. 5 . œ. œ 8 ‰

#œ #œ

œ

#œ #œ

œœ œœ

œ

#œ œ œ œ œ  #œ R

œ. œ. œ.  5 œ œ œ 8 œ #œ œ. œ. œ œ œ œ  85 . . . œ œ. . # œ # œ. . œ. œ. #œ œ. œ  œ. 5 # œ # œ. # œ.  8 œ

œ œ  R 85

3 4

3 4 3 4 43 3 4 43 43 43


18

12 I

3 &4

Fl.

II

C.ingl.

Cl. in sib

I

& 43

 # œ.

œ. œ. œ. œ.

f

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

3

3

3 &4

3 &4

3 &4 œ f

3

p

œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ 3

3

3

# œ. ‰ Œ J p

3

Œ j œ #œ

œ.

p

œ.

œ

œ J

Œ

˙.

œ #œ #œ ˙ ß p

3

3

3

 j #œ

œ

œ

p

3

#œ #œ #œ #œ

3

3

#œ œ œ œ

3

II

3 &4

œ #œ #œ ˙ 3 ß p

IV

& 43

Xyl.

3 #œ œ œ œ œ œ œ œ œ & 4 #œ œ œ œ œ œ œ œ œ f

V-ni I

6

#˙. 3 &4 æ f

V-ni II

3 #˙. &4 æ f

V-le

B 43 #æ˙ . f

V-c.

B3 4 ? 43

C-b.

6

p

œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ 3

˙.

3

3

3

& 43

p

˙.

III

Cor.

3

3

3

# ˙.

3

˙.

p

 #˙.

# ˙. p

6

œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ # ˙. #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ æ

p 3 #˙. #˙. æ p

#˙. #˙. æ

#˙. #˙. æ

#˙. #˙. æ

#˙. æ

# ˙æ.

œ¨ ‰ Œ J ß

pizz.

# ˙æ.

arco

Œ

p

?

œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

œ.

œ #œ J

œ.

œ J

œ.

œ #œ J

œ.

œ J

p p


I

&

II

&

Ob. I

&

&

Fl.

C.ingl.

Cl.picc. in mib

&

Cl.b in sib

&

?

I

&

III

&

II

&

II

Cor.

IV

3

œ

œ 3

œ

œ

?

œ #œ

3

œ

#œ Œ

3

œ

œ

ã

T.de.b.

ã

C-b.

42

43

42

43

2 4

3 4

2 4

#œ #œ œ p

#˙. & æ & # ˙æ. B #œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

#œ #œ œ #œ

œ

? # œj œ

#œ œ œ

œ

? œ

# œ œ œ

œ

œ. ‰ J ß

Œ

Œ

œ #œ #œ ˙ ß p

œ

œ

œ œ

œ #œ #œ ˙ ß p 3

poco

œ bœ >p

3 œ. œ 42 ‰ œ œ œ œ 43 ‰ œ. œ. œ. œ . . . . . .

œ.

œ.

‰ œj ‰ œ . . -

2 ‰ 3 3 ‰ 3 œ. œ. 4 b œ. œ. œ. œ. 4 b œ. œ œ. œ. 42

43

2 4

œ >œ b œ

2 4 2 4 2 4 œ

2 4

3 4 Œ

œ   

3 4

3 4 œ. 3 4 3 4 3 4

œ.

œ.

‰ j‰ . b œ. œ

3 4 ‰ œJ Œ

2 4

œ.

j ‰ œ. ‰ œ- .

2 4

pizz.

œ.

3

3

œ ‰ J

œ

œ.

œ

j œ

3 œ. œ. 42 ‰ œ œ œ œ 43 ‰ 3œ. œ. œ. œ. . . . .

43 œJ ‰ Œ

3

Œ

3 4

œ.

œ

j ‰ Œ œ

42

# ˙æ.

œ

3 4

3

œ ‰ Œ Œ J p ‰ œ Œ Œ J p Œ œ ‰ Œ J p p

43

œ œ œ #œ œ œ nœ bœ œ #œ ‰ Œ J 3

3 4

2 4

3 œ. 4

#˙. æ

2 4

˙

j œ

2 4

˙. p

3

2 ˙ 4

42

3 4

con sord.

5

V-c.

3 4

œ.

œ.

P-tti

V-le

3. . . ‰ œ œ œJ ‰ p 3 ‰ œ. œ. œ.j ‰ p 3 j‰ ‰ b œ. œ. œ. p

V-ni II

2 4

œ.

V-ni I

˙.

œ.

Œ

œ œ œ

P

˙.

Œ

œ

˙.

3

ã

?

œ

3

œ #œ #œ ˙ ß p

Tr-lo

Arpa

j œ

j œ ˙ p 3 œ #œ #œ ˙ ß p

& #˙.

&

3

Tr-be

Œ

3

&

I

Œ

ß p 3 œ #œ #œ ˙ ß p 

& #œ

Fag.

19

13

3

Cl. in sib

I

# œ. #œ #œ J ‰ Œ ß œ. œ #œ J ‰ Œ ß œ #œ #œ ˙

 Œ

Œ

Œ

œ.

œ.

œ.

> 2 b œ œ >œ 3 œ >œ b œ 4 bœ 4 œ bœ >   42 43

œ

>œ bœ

œ œ bœ > œ 


20

Ob. II

&

C.ingl.

&

Cl.picc. in mib

&

Cl. in sib

Fag. I

I

II

Tr-be

I

24

3 4 Œ

œ.

3

3

3

3

3

3

&

2 4

3 4

?

2 4

3 4

sempre simile

œœœ ‰ J

&‰

3

3 j &‰ œœœ ‰

&‰

j œ

j #œ ‰ F

œ

3 œ3 œ œ b œ b œ 4 ‰ nœ

œ

œ

24 ‰ 3 œ œ œ

œ

œ

œ

2 ‰ 3 4 bœ œ œ

43 ‰ œ œ œ # œ j ‰ bœ

œ

3

3 3 4 ‰ b œ œ œ œ œj ‰

2 4

3 4

œ.

p

3

F

2 ‰ œ œ œ 4 3

j œ

Œ

3

3

3

3

3

j bœ

Œ

œ

p

#œ p

œ

‰ œj ‰

œ.

‰ œ œ œ #œ j ‰ bœ

3 j‰ bœ œ œ

œ

œ

‰ j‰ bœ

œ.

3

j‰ bœ œ œ œ œ 3

j 3 3 b con œ . sord. œ œ œ # œ œ œ n œ b œ œ œ œ #œ œ bœ œ ‰  #œ œ bœ nœ œ #œ œ #œ œ J ‰ J 3 3 3 3 3 p

œ ‰ Œ J

Œ

P-tti

ã ‰ œJ Œ

Œ

2 4

3 4

‰ œ Œ J

Œ

㠌

Œ

24

43

Œ

Œ

3 4

œ

43

3 4

 Œ

?

œ.

œ.

24

&

V-ni II

&

24

43 Œ

V-le

B

24

œ œ 43 ‰ œj ‰ J ‰ J F p

V-c.

?

œ bœ >

œ >œ

œ

> 2 bœ œ 4

œ.

˙.

‰ œJ F

 cresc.

pizz.

j œ 3 4 j ‰ #œ ‰ J ‰ #œ F

œ bœ >p

œ >œ

œ

j bœ

j œ ‰

œ.

œ.

œ.

V-ni I

pizz.

œ ‰ J 

2 4

F

œ

Arpa

œ

3 j ‰ œœœ ‰

43

œ ‰ J

3 ‰ œ œ œ bœ bœ nœ

2 4

j œ

œ.

24

j #œ ‰

j ‰ œ ‰

Œ

&

j œ

œ

ã œJ ‰ Œ

œ ‰ J

œ. ‰ œ. J J F

œ

3 ‰ œ œ œJ ‰

Tr-lo

T.de.b.

‰ œJ. F

Œ

‰ j ‰ œ. p œ œ œ #œ œ œ nœ bœ œ #œ ‰ œ œ œj œ #œ œ #œ œ #œ œ œ #œ J ‰ œ # œ J # œ 3

œ

œ

&

#œ p

œ. ‰ œ. J J F

œ

sempre simile

3 j‰ bœ œ œ

‰ œJ. F

Œ

43 ‰ j ‰ œ. p œ œ œ #œ œ œ nœ bœ œ 2 #œ  œ œj 4 œ # œ œ # œ œ n œ # œ œ # œ 43 J ‰ œ 

sempre simile

Cor. III

2 4

 ˙.

œ

#œ 

Œ

‰ j ‰ œJ ‰ œJ œ F p

œ

bœ œ

œ >

Œ

‰ œJ F

pizz.

œ

pizz.

j œ j ‰ #œ ‰ J ‰ #œ F


21

14 Picc.

I

& &

Fl. II

&

5

Œ

œ. F . & bœ F ?

œ.

II

&

F

p

œ.

3

3

Œ

P œ œ bœ nœ bœ œ œ nœ œ #œ œ

5

Ob.

C-fag.

F

œ œ nœ œ #œ œ

œ œ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ J

b œ.

&

Fag. I

œ.

I

C.ingl.

j œ

Œ

P

p

5

œ.

b œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

3

3

‰ ‰ ‰

?

bœ J Œ ‰ jF bœ bœ bœ œ œ œ œ #œ œ œ nœ bœ œ œ œ œ J F bœ J F œ. F

5

5

b œ.

œ.

œ. F b œ. F

œ.

b œ œ # œ œ œn œb œ œ# œn œ P

5

Œ

œ ‰ Œ J p

P œ # œ œ œ n œ b œ œ # œ œ œn œb œ œ# œn œ œ J ‰ Œ 5 5 p P 5 œ.

b œ.

b œ.

œ.

œ.

œ.

5

‰ . #œ

b œ.

p jŒ # œ. p

?

P-tti

ã

Œ

Gr.C.

ã

‰ œ Œ J

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

? ?

F

dimin.

œ bœ œ œ ‰

bœ œ œ œ ‰

b œ.

> œ  

œ.

œ bœ œ œ

œ

œ

œ.

‰ . #œ

‰Œ Œ F œ. J ‰ ‰Œ Œ F 3 œ. œ. ‰ Œ Œ F œ‰‰œ J J

œ ‰ ‰ œ Œ œ‰ J J J 

œ œœ œ ‰

bœ œ œ œ ‰

b œ. œ. ‰

b œ.

œ

œ

œ >

#œ >

 

‰ œ

œ

‰ . #œ

b œ.

arco

p

jŒ # œ. p

œ.

œ. b œ3.

œ.

‰. œ

j ‰ ‰ j Œ j‰ œ. # œ. œ.

œ ‰ ‰ œ Œ J J

b œ.

œ œœœ

‰ . œ

n œ. b3œ. œ. œ3. œ. œ3. ‰ ‰ ‰  œ. œ. œ. J ‰ J ‰ J ‰  3 3 3 œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ 

Œ

Œ

Œ

?

#œ J ‰ & P œ bœ œ œ ‰ &  arco œ œœœ ‰ &  arco b œ. œ. ‰ &  pizz. œ B ‰

III

Tr-ni II

?

I

Œ

‰ . œ

col legno

œ.

‰ . #œ

b œ.

‰. œ

œ.

j ‰ ‰ j Œ j‰ œ. # œ. œ.


22

15

Picc.

I

2 4

& &

&

3 4

2 4

3 4 ‰

24

43

j bœ

#œ œ œ nœ bœ œ #œ œ œ œ J 3 3 3 P p

Fl.

II

Cl. in sib

I

&

j œ

œ.

3 j & ‰ b œ. œ. œ. ‰ p

œ.

& ‰ œ œ œj ‰ . . . p

œ.

3

Cor. III

II

& ‰

3

3

j‰ b œ. œ. œ. p 3

œ.

œ. œ. œ.

2‰ 3 4 œ œ . . 24 ‰ 24 ‰

3

# œ. œ. 3

b œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

43 ‰ 43 ‰

3

3

œ.

œ.

3

œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

b œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

3

3

3 b˙. 4 

&

2 4

3 4

&

24

b œ. œ. ‰ ‰ œ. œ. Œ 43 p dimin.

3 B ‰ œ œ œj ‰ . . . p

B ‰ ? ?

j‰ b œ. œ. œ. p 3

pizz.

#œ œ > pizz.

#œ œ >

œ.

œ.

œ. œ.

# œ >œ

œ

# œ >œ

œ

24 ‰

3

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

24 ‰ 3 # œ. œ.

œ.

œ.

œ.

2‰ 3 4 bœ œ . .

œ.

œ.

#œ #œ

> 2 œ #œ 4

> 2 œ #œ 4

p dimin.

43 ‰ 3 4 ‰

œ

3 4 #œ >

œ

3 4 #œ >

3

#œ œ œ nœ bœ œ #œ œ œ nœ bœ œ F

3

3

3

3

Œ

p

F

j œ

j œ

j bœ

3

3

3

3

œ. œ. œ.

œ

œ œœ œ ‰

œ bœ œ œ Œ

b œ.

œ.

j œ.

j œ.

j b œ.

œ

œ >

œ

œ

œ >

œ

cresc.

bœ œ œ œ

43 ‰

3

b œ. œ. œ. œ .

2 4

3

3

œ œ œ nœ bœ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ œ nœ œ nœ bœ œ œ œ œ nœ bœ œ

œ

& ‰ b œ œ œj ‰ . . . p

C-b.

3 4 ‰

œ nœ œ nœ bœ œ

œ bœ œ #œ œ #œ œ #œ œ J F p

&

V-ni II

V-c.

j œ

3

V-ni I

V-le

œ

#œ œ œ nœ bœ œ #œ œ œ 2 œ œ # œ œ # œ # œ œ # œ œ 3 # œJ 4  #œ 4 3 3 3

P

bœ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ J F p

‰ ‰

œœœœ

3

Œ

b œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

b œ. œ. œ. œ.

œ.

œ.

# œ >œ

œ

# œ >œ

œ

3

3

œ œ

# >œ

# >œ

œ.

œ. Œ

œ- . œ- . œ- .


Picc.

I Fl.

œ & J ‰ Ó

œ & J ‰ Ó

œ.bœ. œ. œ. 6

6

II

&

I

&

II

&

C.ingl.

&

Cl.picc. in mib

&

Ob.

Cl. in sib

Fag. I

C-fag.

I

Tr-be

I

Tr-ni II

III

P-tti

Tamb.

Gr.C.

Celesta

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le V-c.

C-b.

#œ & J ‰ Ó ? ‰ # œ.

&

œ.bœ. œ. œ. 6

‰ . œ

n œ. b 3œ. œ. œ3. ‰ ‰  œ. œ. ? J ‰ J ‰  3 3 . . ? œ. œ ‰ œ. œ ‰ ?

6

œ. œ. œ. œ. b œ. ‰ ‰ . #œ 6

b œ.

? ‰ pj Œ # œ. p

œ.

j ‰ ‰ jŒ œ. # œ. œ. œ3. œ. J ‰

3 œ. œ. ‰

6

16

2 4 Œ

œ œ p œ œ # œ. # œ. J ‰ J 42 Œ Œ ‰ 3 œ. œ. P ß # œ. 2  J ‰ 4 Œ ß 2 œ. ‰ 6  4 Œ J œ. œ. ß œ œ j Œ ‰ œ œ œ œ # œ. 42 Œ # œ. ‰ ß 3 F 3 2 # œ. ‰  4 Œ J ß 3 2 Œ  #œ 4 # œ. œ œ œ. œ. f # œ. ‰ 6  42 Œ J œ. œ. ß œ. 2   4 .œ j‰ œ.

42

2 4

2 4

2 4

˙. æ f

2 4 æ˙ 2 4

&

?

&

?

&

2 4

2 4

œ & J ‰ Œ P  & 

& B

Œ

œ ‰ J

 

. œ. b œ. œ. ? ‰ bœ ‰ ‰ ‰ . . . . #œ œ #œ œ p ? ‰ jŒ j ‰ ‰ jŒ j‰ # œ. œ. # œ. œ. p arco

3 J 4

‰ Ó

# œ. J ß # œ. J ß œ. J ß j # œ.

3 4 Œ 3 4 Œ 3 4 Œ 3 4 Œ

# œ. ‰ J ß # œ. ‰ J ß . ‰ œJ ß j ‰ n œ. ß ‰ # œ. J ß

‰ ‰ ‰ ‰

# œ. ‰ J ß 

3 4 Π3 4

3 4 43

# œ. J ‰ ß # œ. J ‰ ß œ. ‰ J ß j œ. ‰ ß # œ. ‰ J ß 

Œ Œ Œ Œ Œ

# œ. ‰ J Œ ß

# œ. ‰ J ß 

43 Œ

?

23

‰ ‰ ‰ ‰ ‰

# œ. J ‰ ß 

œ. J ß. œ J ß œ. J ß j œ. ß œ. J ß

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

œ. ‰ J 42 ß 2 4 42

n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 42 œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. 43 œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ 42 J J 3 3 3 3 3 3 3 3 poco f 3  2 3 2     4 4 4

ã

œ ‰ ‰ œ Œ J J

3

œ

con sord.

œ œ

6

ã ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ‰ ‰ œJ ã ‰ œJ Œ

œ

œ

3

nœ œ

 &œ

œœ &

3

œ

3

œœœ

œ3 2 œ œ 4

œ

# œ 42 2 4

   

&

42 Π2 4 42 2 4 2 4

3 4

3 4

3 œ

œ œ œ #œ # # œœ

3 4 æ˙ .  3 4 æ˙ . 3 4 œ 43

non arpegiato

3 4 œ 3 4 Œ

P cresc. b # œœœ 43 Œ 

3 4

3 4

   

3 4 43 3 4 3 4

œ3

 ˙. æ ˙. æ

 œ

œ œ #œ # # œœ ... . # b œœœ ..      

œ3 œ

œ

œ3 œ

œ

#œ # œœ J Œ j œœ Œ #œ

2 4 2 4

poco

 œ

œ œ

#œ # # œœ ...

œ3 œ

2 4 2 4 2 4

œ

œ

2 4 2 4

œ. # œœ ..

œ œœ J 42 j œœ 42 œ

2 4

    

2 4 2 4 42 2 4 2 4


24

Picc.

I Fl. II

I Ob. II

C.ingl. Cl.picc. in mib

Cl. in sib

17 q » ¶™ 2 &4

accel.

& 42

q » •¢. #œ  f # œ.  f Œ # œ.  f # œ. 

# œ. # œ. # œ.  J ‰ ß # œ. . œ. #œ J ‰  ß # œ. ‰  J # œ. # œ. #ß œ. ‰  J ß # œ. . œj ‰  #œ . ß f j Œ  # œ. ‰ ß   ŸI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Œ #œ ˙ Í

 

2 &4

& 42

2 &4

& 42

2 &4

2 &4

? 2 œj 4 ˙ ƒ ? 42

C-fag.

? 42

I

& 42

Œ

Œ

I Fag. II

Cor. III

Gr.C.

Piano

Celesta

Arpa

2 V-ni soli

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

j ‰ œ.

& 42

ã 42 œJ. ‰ ƒ 2 &4 ?2 4 2 &4

j œ

ƒ ˙

Œ

& 42 2 &4

3

# œ . œ. œ poco > p  3

. # # œœ .  J f

? 42 ‰ j œ

?2 4 ˙ > ƒ

Œ

Œ

?

?

 

Œ

# œœ #œ

ß # œœ #œ

Œ

œ

œ J

j #œ >

B 42 ‰

3

j ‹œ >

B 42 ‰

œ J

Œ

2 &4 ‰

œ Í

œ

ŸI ~~~~~~~~

#œ #œ #œ œ œ #œ œ 7

ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~ j #œ Í 7  œ œ #œ œ #œ #œ ‹œ #œ œ nœ œ œ ß  #œ #œ #œ œ œ #œ œ Œ 7 œ œ œ #œ #œ Œ  ß   Œ

2 &4

œ œ #œ 3 ƒ 3 Í 3 #œ #œ #œ œ #œ œ #œ Í 3 ƒ # œ pizz. œ #œ J ƒ pizz. œ j œ œ ƒ œ pizz. œ #œ J ƒ

Œ

#œ #œ

& 42 ‰

œ # œ. œ. œ . œ. œ. 

sul pont.

# # œæœ >Í j #œ ‰ p j #œ ‰ p

‰ ‰ 

Œ

 ˙æ˙

pizz.

# # œœ p

˙æ˙

Œ

Œ

Œ

# # œœ

# # œœ J ‰

# # œœ œæœ

# # œœ

j # œœœ

# # œœæœ > 

ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~ j œ Í

  j # œ.

Œ

2 &4

œ

3

Œ

 #œ

3

3

p

& 42

3

œ ‹ œ. œ. œ . œ. œ. > 3

p # >œ . œ. œ.

Œ

p

# >œ . œ. œ.

Œ

‹ œ . œ. œ poco > p

Œ

#œ #œ

œ J

&

œ

6

b œ. n œ. œ. # œ. œ. b œ.  6 œ. # œ. œ. b œ. n œ. œ.  ‰


ŸÈ~~~ œ J Í

25

I

Fl.

II

I

Ÿ~~~~ œ Œ J

& ‰

3 4

œœœ  Œ & œ #œ ß P & Œ

œœ # œ œ 43 F

#œ #œ  #œ œ p ß 3

& Œ

3 4

&

43

Cl.picc. in mib

&

3 4

Cl. in sib

&

43

C.ingl.

Fag. II

Arpa

2 V-ni soli

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

?

&

?

œ

œ J

3 4

Œ

43

& œr  ‰ . P

# œ.n œ. œ.b œ. œ.b œ. œ. œ. n œ. œ. 43

& r  ‰ # œ. P

Œ

ŸÈ ~~~ j Œ œ Í

Œ

24

Œ

2 4

2 ‹ œ. œ. œ œ # œ 4 # œ. œ. œ n œ > p dimin. 2 4

 espress.

#˙ P

#œ #œ

œœ

P

24

2 4

#œ #œ 

œ

œ

24 œ

œ

œ

‰ #œ F

cresc.

2 4

3

# œ. œ. n œ.

Œ Œ

3

œ

#œ #œ

ŸI ~~~ j Œ #œ Í

œ

œ

#œ #œ #œ œ

ß

‰ œ #œ #œ

p

Œ

#œ #œ

ß

# œ.n œ.# œn œ# œn œ œ. b œ. b œ. b œ 43 .... . p P

j œ. ‰ Œ Œ 

24

j‰ Œ Œ #œ p

2 4

Œ

# # œœ

2 4

Œ

# # œæœ >p

2 4

2 4

6

P

3 4

Œ

3 4

B

3 4

?

3 4

j‰ Œ Œ #œ p

p

ß

# # œœ

j # # œœœ

Œ

6

œœ

ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~ #œ Œ J Í

p

œœ

7

F

cresc.

œ #œ #œ #œ œ #œ œ p

F

24

Œ

& # jœ œœ . F

j‰ Œ Œ œ. p

j # œ. ‰ Œ Œ 

& # jœ œœ F

2 4

3 4

œœ

2 4

3 4

Ob.

II

. œ. # œ. œ. b œ. n œ. œ. # œR  ‰  P 6

6 r # œ œ. # œ. . œ. # œ. œ. # œ.  ‰ P 

# # œœæœ >

j œœœ

j œœœ .


26

&

I

&

Œ

II

&

Œ

Picc.

Fl.

Ob. I

œ & #œ #œ #œ œ #œ œ Œ

Cl.picc. in mib

&

Cl. in sib

&

Fag. I

Tr-ni I

Celesta

Arpa

p

7

Œ

Œ

œ #œ #œ

p

?

?

ß

f

p

ß

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

43

42

2 4

 F

5

3 2 . . 4 œ. œ. œ œ # œ 4 œ œ œ # œ p

43

?

‰ Œ

‰ Œ

Œ

# # œœ

&

V-ni II

& # # œæœ >

# # œœ

r  œ. # œ. œ. # œ. # œ. ‹ œ. # œ.  P 6

j # œœœ # œœæœ >

B

?

œ. J

 

œ

f

œ. ‰ !œ #!œ !œ !œ #!œ ‰ 5 f p ‰ ‰.

P

3

3

bœ 5 œ #œ bœ

&

œ #œ

&

œ.  R P

Œ

6

j ‰ bœ P

œ. # œ. œ. # œ. œ. # œ. 

bœ œ

#œ œ #œ bœ œ

&

F

Œ

œ #œ

&

Œ

œœ

&

V-ni I

V-c.

#œ #œ

œ # œ b œ5

ŸÈ~~~~ #œ Œ J Í #œ #œ #œ #œ œ Œ

ŸÈ~~~~~~~~~~~~~ #œ ‰ J Í

2 V-ni soli

V-le

ŸÈœ~~~~ J ‰ ‰ Í #œ œ œ œœ  ‰ ß p

18 b œ. 3 J ‰ Ó 4 F

#œ !

b œ œ !œ !! p

5 œ. ‰

arco

œ b œj P

con sord.

3 4

Œ

Œ

bœ œ

6

bœ œ #œ

arco

bœ œ œ 

pizz.

P

2 4

2 4

 ˙

p

2 4

43

42

3 4

2 4

  3

42

œœ #œ bœ

# œ 3 b˙. 4 F

3 4

p

œ.5 . # œ # œ.

F

3 j 4 œ ‰ Œ Œ 

œ

œ

poco > bœ 34 # œ F poco > 43 b œœ F 3poco# >œ 4 b œœ F

43 œ

˙˙ æ 

˙˙ 42 æ

˙˙ æ 

42 #æ˙˙

Œ Œ

42

˙˙ æ˙ 

2 ˙ 4 #æ˙˙ 


27

Picc.

I

&

&

Œ

&

Œ

bœ œ bœ œ œ œ œ p

p

Fl.

II

7

Ob. I

&

Cl.picc. in mib

&

 Ÿi ~~~ j bœ Œ

Cl. in sib

Fag. I

Tr-ni I

Piano

Œ

&

?

œ œ bœ

? œ. œ. œ # œ

 bœ bœ bœ

 ‰

bœ bœ

Œ ß

P

ß Ÿiib~~~ œ J Œ Í

œ œ #œ

P

œ bœ bœ œ œ Œ ß

bœ œ bœ

 Œ

Ÿi ~~~ bœ Œ J Í

Œ

‰ 

bœ bœ

bœ bœ

 ß F Ÿiib~~~ œ J ‰ Í

bœ œ œ œ Œ

œ bœ b œ

bœ bœ bœ

ß f ii Ÿb~~~~~~~~~~~~ œ J Œ Í

f #œ œ œ #œ œ #œ œ #œ

Œ

f

?

&

&

˙

Celesta

Arpa

œ.

?

6

œ bœ

œ bœ

# ˙˙ & æ

# ˙˙ æ

Œ

pizz.

V-ni II

& # ˙æ˙

# ˙˙æ

Œ

œæœ >

V-le

B # # ˙˙æ˙

æ # # ˙˙˙

V-ni I

V-c.

?

œœ

œœ

p

b œœœæ >

 

œœ

 j # œœœ .  arco

&

bœ œ œ Œ œo œo o o o f

œ>œ æ

‰ &

œœ

Œ

b œœ œ J b >œœ œ æ

o b œo œo œo œo œ

Œ 

f

# b œœœ J # b œœœ. J Œ

ß

œ bœ bœ nœ bœ œ

bœ bœ

&

&

ƒ œ œ

Œ

7

œ #œ #œ œ

arco

6

œ. # œ. œ. # œ. œ. # œ. F

&

œ bœ nœ bœ œ bœ bœ f

œ. R f

6 r  œ # œ. # œ. . œ. # œ. ‹ œ. # œ. f F

. œ. # œ. # œ. œ œ. œ. # œ. œ.

5 b œ.  . b œ. b œ. œ

f


28

Picc.

I Fl.

19 q» ¡º¢ #œ & R  ‰ ß #˙ & ƒ

II

&

I

&

Ob. II

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Tr-be

I

Tr-lo

&

#œ. ƒ

6

#œ.

Œ

ã

 œ.

œ.

œ.

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

Piano

&

& Celesta

senza sord.

ƒ

V-ni I

& & V-ni II

œœœœ ....

6

& V-le

&

V-c.

&

œ.

œ.

œ.

6

6

œ.

# œ.

œ.

# œ.

#œ #œ œ œ œ ‹œ

6

#œ # œ # œ # œ # œ œ œJ

6

œœœœ ....

6

6

6

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

6

6

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ #œ #œ 6

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

6

6

6

#œ J

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

nœ J

Œ

œ.

#œ.

#œ.

œ.

œ.

#œ.

#œ.

œ.

#œ #œ œ œ œ ‹œ

# œ # œ œ œJ

#œ # œ # œ # œ # œ œ œJ

œ

6

6

˙ æ œœœœ ....

6

œ.

# # ## œœœœ ....

6

œ.

˙ æ œœœœ ....

6

œ.

# n ## œœœœ ....

6

œ.

œ.

#œ.

#˙ æ

#˙ æ

#˙ æ

n˙ æ

#œ.

6

œ.

#˙ æ

œ.

œœœœ ....

œ.

œ.

6

6

# œ.

œ.

# œ.

6

6

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

œ.

6

‹ œ # œ œ œJ

œ.

œ.

6

œ.

œ.

6

#œ #œ œ œ œ ‹œ

6

#˙ æ

6

6

#œ nœ #œ

#˙ æ

#œ.

6

#œ J

#˙ æ

œ.

n˙ #˙

#œ ‹œ œ œ œ #œ

#œ J

# # ## œœœœ ....

6

œ.

#˙ æ ƒ

Œ

˙ æ

œ.

#˙ æ ƒ

ƒ

œ.

Œ

ƒ

#œ.

#œ J

# # ## œœœœ ....

6

œ.

ƒ

6

˙ æ

ƒ

#œ.

6

˙ æ ƒ

&

&

#œ J

œ.

# # ## œœœœ .... &

6 ƒ 6 #œ #œ ‰ #œ ‹œ œ œ #œ & J 6 ƒ #œ #œ #œ # œ # œ œ œJ ‰ & 6 ƒ

&

6

6

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

6

6

#œ.

œ.

#œ.

œ.

6

6

œ. œ.


29

I

&

II

&

I

&

˙

nœ J

Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Tr-be

I

. & #œ

6

6

#œ.

œ.

#œ.

œ.

& # œJ

T.de.b.

ã

#œ.

œ.

#œ.

6

#œ.

œ.

#œ.

œ.

#œ.

œœœœ ....

˙ æ

6

#œ.

œ.

œ.

#œ.

œ.

#œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

œ.

6

œ.

6

œ.

6

#œ ‹œ œ œ œ #œ

F œœ J F

6

œœœœ ....

6

#œ.

œ.

#œ.

œ.

&

&

6

œœœœ ....

6

œ.

#œ.

 

6

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

œ.

6

6

6

#œ.

œ.

#œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

6

œ.

œ.

œ.

ƒ

œ.

œ.

#œ J

œ.

6

œ.

6

#œ #œ œ œ œ ‹œ

6

#œ # œ # œ # œ # œ œ œJ

6

Œ œœœœ ....

6

 # # ## œœœœ ....

6

nœ.

œœœœ ....

6

œ.

6

œ.

œ.

#˙ æ

#˙ æ ƒ

#œ.

œ.

˙ æ

ƒ

ƒ

6

œ.

#œ ‹œ œ œ œ #œ J ‰ #œ 6 ƒ #œ #œ #œ # œ # œ œ œJ ‰ 6 ƒ

#œ.

6

#˙ æ ƒ

#œ. 

ƒ

# # ## œœœœ ....

#œ.

˙ æ 

#œ.

#œ.

œ. J ƒ

œ.

ƒ

6

Œ

˙ æ

#˙ æ 

6

#œ.

ƒ

Œ

# ## œœœœ .... œ.

#œ J ƒ

˙ æ 

#œ.

˙ & æ œ.

6

œ J

œ.

#œ.

6

#œ.

# ## œœœœ ....

#˙ æ

6

6

#œ.

#œ.

#œ.

6

œ.

#œ.

6

#œ #œ œ œ œ ‹œ #œ ‰ J 6  #œ nœ #œ #œ œ ‹œ #œ œ J #œ ‹œ #œ œ ‰ 6 6 

#˙ & æ

&

œ.

˙ æ

&

V-ni II

6

#œ.

˙

˙ æ

Piano

&

6

# # œœœ .... &#œ

V-c.

œ.

# œ ‹ œ œ œ œ # œ # œJ

& Nœ

ã

V-le

6

#œ # œ ‹ œ # œ œ œ œJ & 6

Tr-lo

V-ni I

6

ƒ

˙

&

Œ

Fl.

#œ.

#˙ æ

6

6

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

6

6

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

œ. œ.


30

I

#œ & J

Fl. II

&

I

&

Ob. II

Cl.picc. in mib

Œ

#œ.

6

6

#œ J

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ #œ #œ

6

œ.

#œ.

œ

#œ.

6

#œ ‹œ œ œ œ #œ

6

# œ # œ œ œJ

6

6

#œ J

œ.

œ.

œ.

œ.

#œ #œ #œ

6

6

nœ J

Œ

œ.

#œ.

#œ.

œ.

œ.

#œ.

#œ.

œ.

#œ #œ œ œ œ ‹œ

. & #œ &

6

#œ #œ œ œ J

6

6

#œ J

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

6

6

‹ œ # œ œ œJ

#œ.

œ.

#œ.

œ.

# œ.

œ

˙

&

Œ œ

Tr-lo

ã

˙ æ

# # ## œœœœ .... &

˙ æ œœœœ ....

6

Piano

œ.

&

# # ## œœœœ ....

6

˙ æ œœœœ ....

6

œ.

œ.

˙ æ

# n ## œœœœ ....

6

œœœœ ....

œ.

6

˙ æ

# ## œœœœ ....

#œ.

œœœœ ....

œ.

# ## œœœœ ....

#œ.

#œ.

#˙ æ

#˙ æ

#˙ æ

#˙ æ

#˙ æ

&

#˙ æ

#˙ æ

n˙ æ

˙ æ

˙ æ

& V-ni II

&

#œ. #œ.

6

6

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

6

6

œ.

œ.

œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

6

6

#œ.

œ.

#œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

6

6

œœœœ ....

œ.

& V-ni I

6

# œ.

III

Cor.

6

#œ #œ œ œ œ ‹œ

#œ nœ #œ

œ.

œ

œ

œ

6

œ.

œ

Œ

6

#œ.

œ.

6

# œ.

& #œ

#œ.

œ.

# œ.

I

œ.

6

#œ.

œ

Tr-be

#œ.

&

6

6

œ.

‹ œ # œ œ œJ

I

6

6

œ #œ œ œ J

&

6

Œ #˙

# œ ‹ œ œ œ œ # œ # œJ

#œ ‹œ #œ

Cl. in sib

6

œ J

#œ #œ œ œ œ ‹œ #œ J 6

#œ nœ #œ

˙

#œ.

œ.

#œ.

œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

6

6

œ.

#œ.

œ.

#œ.

œ.

V-le

&

V-c.

&

6

6

œ. œ.


31

Picc.

I

&

&

Fl. II

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I Cor. III

Tr-be

I

Tr-lo

T.de.b.

Tamb.

& & & &

#œ.  #œ.  #œ. 

6

6

6

# œ.

œ.

# œ.

œ.

ã ã

œ J ˙ æ 

Piano

&

V-ni I

V-ni II

&

V-le

V-c.

B &

#œ.  #œ. 

f

œ.

6

6

6

6

6

# œ.

3

# œ. # œ.

# œ. 3

6

6

6

# œ.

œ.

6

6

œ.

œ.

6

œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

6

6

 œ. œ. œ. œ. 6

œ. œ. œ. œ.

6

œ. # œ. œ. œ.

 œ. # œ. œ. œ.

6

6

dimin.

6

6

6

6

6

6

6

6

# œ. œ. dimin.

# œ. œ. dimin.

œ

œ # œ3 # œ

#œ #œ #œ

œ #œ #œ œ

œ

œ #œ #œ

#œ #œ #œ

œ #œ #œ œ

3

3

poco

œœœ .. œ ..

# # œœœœ ... .

œ.

œ.

6

6

œ. œ. œ. œ.

6

# # œœœ ...

6

6

˙ æ

&

˙ æ

œœ .. œ.

# # œœœ ...

œ.

œ.

œœ .. œ.

# # œœœ ...

œ.

# ˙o

œ.

æ

#œ. œ. œ. œ. 6

6

œ. œ. œ. œ. 6

6

œœ .. œ.

#œ. œ. œ. œ. 6

6

œ. œ.

œ. œ. œ. œ. 6

6

# œ. œ. œ. œ. 6

œ. œ. œ. œ. 6

˙o æ p sul C b ˙o æ p

6

 

 

 ˙o

æ 

6

# # œœœ ...

æ

˙ æ 

œ # œ ..

# ˙o

#˙ 

dimin.

œ

3

æ

6

œ. œ. œ. œ.

#sul ˙o A

#œ. œ. œ. œ.

œ

dimin.

P

˙o æ

dimin.

6

œ.

# ˙o æ

P

˙ æ

œœœ .. œ ..

œ.

6

˙ æ

3

œ

œ

3

3

˙

# ˙o æ f dimin. ˙o æ f # œ. œ. œ. œ.

f

6

f ˙

f

6

œ.

6

6

f #œ

f

P

6

# œ. œ. œ. œ.

˙ æ  #œ. œ. œ. œ.

sul D

# œ.

6

6

˙ æ

 # #n œœœœ ... .

6

P dimin. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. ‰ Œ J ˙f æ f

œ.

6

#˙ ˙ æ æ dimin. P #œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ.

Í

œœœœ ....

6

dimin.

#œ œ œ œ

#˙ & æ  ˙ & æ  #œ. & 

&

6

œ J ‰ Œ F ˙ æ F #œ. œ. œ. œ.

f dimin. œ. œ. œ. œ.

œ.

6

# œ.

&

&

6

# œ. œ. œ. œ.

œ.

Œ 

# ## œœœœ .... &

Celesta

œ.

# œ.

#œ ‹œ ‰ & # œJ #œ œ F  œ #œ ‹œ #œ œ J & 6  F # œ. œ & Í # œ. œ & Í  & ã

˙ æ f

˙

œœ .. œ.

œ # œ ..

œ.? œ.

#œ. œ. œ. œ.  œ. œ. œ. œ. 6

 ˙o æ  b ˙o æ 

6

6

6

B B

?


32

20

Cl. in sib

Cl.b in sib

& #˙  & ?

#˙ 

#œ.

j #œ #œ

˙ P

#˙ 

#œ.

j #œ #œ

#œ.

j #œ #œ

˙ P

#˙ 

#œ.

j #œ #œ

cresc.

cresc.

˙

˙

?

P-tti

ã

Gr.C.

ã

&

Tr-ni III

Celesta

Œ

‰ œ J 

 œ ‰ Œ J  

Œ

‰ œ J 

Œ

‰ œ J

œ ‰ Œ J

Œ

‰ œ J

œ ‰ Œ J

œ ‰ Œ J

II

con sord.

 con sord.

Œ

‰ œ J

Œ

œ ‰ Œ J

‰ œ J 

 ? œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ 3

3

3

&

? œ

V-ni I

&

V-ni II

&

j ‰ œ #œ

j ‰ œ nœ

j ‰ œ œ

j ‰ #œ œ

j ‰ œ œ

j ‰ œ œ

j ‰ œ nœ

j ‰ œ œ

j œ

j ‰ œ #œ

j ‰ œ nœ

j ‰ œ œ

j ‰ œ œ

j ‰ œ œ

j œ ‰ #œ 

j ‰ œ #œ

j ‰ œ œ

j œ ‰ œ P

j ‰ œ nœ

j ‰ œ #œ

j ‰ œ œ

j œ

Arpa

B ‰ V-le

B ‰

V-c.

? Œ

pizz.

#œ 

pizz.

#œ 

œ

pizz.

#œ 

 œ

 œ #œ œ œ œ œ #œ

Œ

cresc.

cresc.

‰ # œJ œ œ cresc.

Œ

‰ # œJ # œ œ

Œ

œ

œ

j ‰ œ œ P œ #œ J ‰ P

j ‰ œ #œ  œ J

Œ

#œ 

œ

œ

œ #œ œ œ œ bœ


33

I Ob. II

C.ingl.

Cl. in sib

&

&

&

 

& #˙

‹œ

& #˙

‹œ

I Fag. II

I

Tr-ni II

?

cresc.

?

Gr.C.

Œ

? #˙

‹œ

‹œ

? #˙

Celesta

Arpa

‰ œ J

Œ

ã œJ ‰ Œ &

?

‹˙

˙ P œ P

œ

cresc.

cresc.

cresc.

P

‰ œ J

œ

?

‰ œ œ #œ œ bœ

gliss.

˙

˙

˙

œ

˙

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

b˙ œ

P

˙

˙

˙

œ

œ

˙

˙

œ

œ

œ

œ œ

cresc.

Œ

œ ‰ Œ J

˙

œ

œ

œ

cresc.

‹˙ P

˙

˙

P #˙

Œ

œ P

P

? œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ 

 

&

‹˙ P

# con œ sord.

? Ó

㠌

‹˙ P

cresc.

P-tti

cresc.

III

cresc.

Cl.b in sib

‰ œ J

Œ

 œ ‰ J

Œ

‰ œ J 

 œ ‰ J

Œ

‰ œ J

Œ

Œ

œ ‰ J 

F cresc. œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

b œ b œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ bœ b œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ b œ bœ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ

P

cresc.

6

V-ni I

&

V-ni II

&

B ‰ V-le

V-c.

B ‰ ? Œ

j ‰ œ ‹œ

j ‰ œ #œ

cresc.

cresc.

cresc.

Œ

j ‹œ j #œ

#œ ‰ J

‰ #œ P ‰ ‰

‹œ P ‹œ P

‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. P 3 cresc. 3 3 3 3 3 ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j ‰ ‰ j œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. n œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. P cresc. j       œ j œ œ œ J

cresc.

3

3

 Œ

3

3

 Œ

œ

Œ

3

3

 Œ

œ

Œ

œ


34

I

&

II

&

Fl.

& œ

œ

II

& œ

bœ œ

C.ingl.

& œ

Cl.picc. in mib

&

Cl. in sib

&

I Fag. II

Tr-be

I Ob.

Cor.

?

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

˙

&

㠌

Œ ‰

œ J

3 4

œ ‰ J

43 43 3 4

Œ

43 3 4 3 4

ã

&

43

&

&

43

?

? œ #œ œ

?

bœ bœ œ

& ‰

3

œ. œ. œ.

œ œ œ

& ‰

3

j b œ.

Œ

j œ.

3

3 j ‰ œ. œ. œ. ‰ b œ.

B

B

Œ

œ

Œ

‰ ‹ œ. f

# Ϭ J S

Œ

‹ œ. 3

3

#œ f

# # # œœœ¨ œ J S ¨j # # œœ #œ

œ #œ

œ

# Ϭ 3 J 4 S # Ϭ 3 J 4 S # Ϭ J 43 S Ϭ J 43 S # Ϭ arco 3 J 4 S # Ϭ 3 arco J 4 S # Ϭ 3 arco J 4 S

œ

œ œ œ

œ

œ 3

nœ #œ

˘œ J

Œ 

3 4

3 4

3 4

43

43

43

 

5 8 6

58

5 8

 #œ

5 œ. 8

Œ.

# >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 43 # œ . # œ . œ . œ . œ . œ . 6 6 6 3 3 Í 33 . 3 3 6 6 6 ‹ œ 3 # œ. ‹ œ. # œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 # œ . # œ . œ . œ . œ . œ . > Í 3 3   43

5 Π8

58

Œ 

#œ 5 j œ 8 #œ #œ nœ œ œ > 5 8  3

3

Œ

# œ. # œ. . . 3 . # œ. #œ nœ 4 œ P 3 #œ 4 œ! # œ! ! #!œ # œ! n œ! P 43

3 4

5 8

3 4

 

Œ

Œ

58

43

Œ

Œ

58

43

58

43

 

3 4

‰ œ. œ. œ. ‰ œ. J

&

œ

Œ

œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ 3 4

œ. œ. œ. 

?

œ #œ œ œ œ œ 3 4 

&

43

58

3 4 Œ

43 3 4

œ

œ

&

Piano

Celesta

œ

œ bœ

I

Gr.C.

œ

&

P-tti

˙

? œ

I

Xyl.

˙

œ

21 q » ª• # œ. œ. . . # œ. œ. 5 # œ. n œ 3 # œ. œ. # œ œ. ‰ ‰ 4 J 8 J 3 . . # œ. œ # œ f 3 . . # œ. œ. # œ. œ. n œ. ‰ 3 5 # œ # œ. n œ. œ Œ 4 J 8 6 3 3 f ¨ 3 #œ 5 ‰ Œ Œ 4 J 8 S 58  43

58

3 4

3 4

Œ

Œ

5 8

Œ

Œ

5 8

Œ

Œ

58 Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

5 8

Œ

Œ

Œ

Œ

43

5 8 58

58 Œ

5 8 5 8

43

3 #œ #œ 4 œ #œ #œ nœ P >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 3 # œ . œ . œ . œ . œ . œ . 4 6 6 6 3 3 Í 33 3 3 6 6 34 6 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ #œ. œ. œ. œ. œ. œ. > Í 3   4 

 

pizz.

3 4 3 4

 


Picc.

I Fl. II

& & &

Ob. I

&

C.ingl.

&

Cl.picc. in mib Cl. in sib

I Fag. II

& &

? ?

# œ.

# œ. 3

Œ

œ. # œ. œ. J # œ.

 # œ. 

‹ œ. 3

‹ œ. œ. # œ. œ. fr ‹œ  ‰ Œ S Œ

œ.

&

II

&

?

Tr-ni II

&

P-tti

ã

Piano

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

f

3

‰ # œ. f

# œ. 3

# # # œœœ¨ œ J & S¨ j # # œœ & #œ ?

œ #œ œ ‰ Œ ‰ Œ

?

# Ϭ J & S # Ϭ arco J & S # Ϭ J & S Ϭ & SJ # Ϭ J B S # Ϭ J B S # Ϭ ? J S

œ

3

# >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 3 3 3 ‹œ Í 3 3 3 #œ ‹œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > 3 3 Í >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Í3 3 3 # œ. # œ. # œ. n œ. œ. >œ ‰ Œ J

œ. 58

3

3

5 8

œ

œ

3

œ œ œ nœ #œ Œ Œ

5 8

5 8 5 8 58 58

 ‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

‰ Œ

Œ

5 8 5 8

5 Π8 5 Π8 58 58

5 Π8

3

3

   

Œ

43

 

6 6 2 #œ. œ. œ. œ. œ. œ. 4 p 2  4 6

3 4 43

3 4 43 3 4 3 4 43 43

r #œ  ‰ Œ P #œ. œ. œ œ œ œ

P6 2 #œ. #œ. œ œ œ œ 4 P6 2  4

Œ Œ

3 4 3 4

6

œ

œ

œ

3 4 3 4 3 4 3 4

6

2 #œ. 6 œ. œ œ œ œ 6 œ œ 3 4 4 6 6 6 P #œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 # œ  ‰ Œ 3  4 R 4 6 6 6 p P . # œ. . . # œ . # œ # œ n œ ‰ j # œ # œ. # œ 2 . # œ. œ # œ œ. 43 . n œ. 4 # œ . . œ. . P cresc. . # œ. # œ. # œ. n œ. Œ Œ œ. # œ ‰ j 24 # œ # œ. # œ. 43 n œ. œ. . P cresc. #œ #œ !œ # œ! #!œ #!œ # œ! n œ! ‰ œ!j #!œ ! # œ n œ 24 #!œ ! !œ #!œ 43 ! ! P cresc. 3 ! #œ #œ !j 2 # œ # œ # œ Œ Œ 4 œ! # œ ! ! # œ! n œ! ‰ œ 4 ! ! ! n!œ senza sord. cresc. . # œ. # œ. #P œ. n œ. ‰ j # œ. # œ. # œ 2 . # œ. œ. # œ. 3 œ. # œ 4 . n œ. 4 # œ œ. P cresc. . # œ. # œ. # œ. n œ. senza sord. . 3 œ. # œ Œ Œ ‰ j 24 # œ. # œ # œ. n œ 4 œ. . P cresc. 5 2 Œ   ‰ b œ 43 4 œ #œ œ œ

3 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ  ‰ Œ 4 R

3 4

35

j #œ

3 # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. #œ  ‰ Œ 4 R 6 6 6 6 6 6 r 3 4 # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. #œ  ‰ Œ

3 4

#œ 5 j œ 8 #œ #œ nœ œ œ > 58 

3 4

3 4

5 8

3 4

43

j j # œ. # œ. # œj . œ # œ. #œ nœ œ. J 2 J J ‰ ‰ J 4 ‰ ‰ J

# œ. j . # œ. 3 ‰ œj J ‰ J ‰ # œ n œJ ‰ 4 P #œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 # œ 3  4 4 R  ‰ Œ 6 6 p6 P 34 2   4

43

58

6

Œ

58

 #œ

5 8

58

3

Xyl.

œ. j ‰ œ. œ. œ. # œ. ‹ œ. 5 # œ. ‹ œ. œ. 8

?

3

5 Π8

I

‰ Œ.

. . #œ . 58 # œ # œ. n œ. œ ˘œJ 5 8

6

Œ

&

œ. 5 # œ. 8 J

5 8

III

I

œ. œ. # œ. œ. n œ. ‰ J

3

&

Tr-be

œ.

6

I Cor.

n œ. # œ.

5 8

j #œ

    

˙ æ 

Œ

24 ˙ æ 2 4

   

& &

3 4

2 4 24 Œ

24

gliss sempre

2 #œ #œ œ #œ 4 2 #œ. œ. œ œ œ œ 4 6

6 2 4 #œ. œ. œ œ œ œ

6

>œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 3 # œ . œ . œ . œ . œ . œ . # œ . œ . œ . œ . œ . œ . 2 # œ . œ . œ œ œ œ 4 4 6 6 6 6 6 6 6 Í3 3 3 cresc.

3 œ #œ œ œ 4 3 4

œ

œ

œ

œ

6

24 # œ # œ # œ n œ 24

3 4 43

œ #œ #œ #œ j f j j # œ. j # œ. œ # œ. #œ . #œ nœ œ. # œ J J ‰ ‰ J 24 ‰ J ‰ J

# œ. # œ # œ. # œj n œ. 3 œj J ‰ J ‰  4 ‰ J ‰ P cresc. pizz. #œ #œ j 3 #œ #œ  nœ 4 œ #œ #œ nœ ‰ œ #œ P cresc. >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 3 # œ . œ . œ . œ . œ . œ . # œ . œ . œ . œ . œ . œ . 4 6 6 6 6 6 6 Í3 3 3 cresc. 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 œ # œ œ œ œ œ œ œ œ 4 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. #œ. œ. œ. œ. œ. œ. Í> # œcresc. pizz. #œ #œ nœ 34 Œ œ #œ  Œ ‰ œj P cresc.    43 j

43

œ 6

3 4 3 4 3 4 43

œ

43 3 4


36

22

Picc.

I

3 &4

II

3 &4

I

3 &4

II

& 43

C.ingl.

& 43

Fl.

Ob.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

# >œ J S # >œ œ œ J S > œ œ #œ J S >œ J

3 œ #œ &4

3 &4 3 &4

Œ

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

24

58

Œ

Œ

24

58

Œ

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

2 4

5 8

2 4

5 8

24

58

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

2 4

5 8

2 4

5 8

24

58

2 4

5 8

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

j ‹ œ. S

Œ

Œ

j ‹ œ. S

Œ

# œ. J S

S # >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S # >œ J S

Fag. I

?3 4

I

& 43

III

3 &4

I

3 &4

Xyl.

3 &4

œ J

Œ

Œ

P-tti

ã 43

œ. J f

Œ

Œ

3 &4

#œ J

Cor.

Tr-be

Arpa

V-ni I

V-ni II

& 43

œ# œ œ #œ#œ#œ

œœ

œ ‰ J

œ œœ œ œ œœ

3 &4

arco #œ # œ œ# œ

œ œ œ œœœ nœ

& 43

#œ # œ œ# œ

œ œ œ œœœ nœ

V-le

B 43

V-c.

?3 4

f

3

f3 j #œ ‰ >f # >œ J f

# >œ J S # >œ œ œ J S > œ œ #œ J S >œ J

6

6

Œ

Œ

Œ

œ #œ

S # >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S

Œ

Œ œ æ 

œ. J f

Œ

Œ ‰

#œ J

œœ

œ# œ œ #œ #œ#œ

œ #œ > # œ œ # œ # œ n œ3œ œ ‰ Œ J 3

3

œ #œ > # œ œ # œ # œ n œ œ œ .œ . œ . œ . 3

3

3

Í6

6

œ 3 œ # œ 3 # œ n œ3œ œ J‰Œ

œœ

œ# œ œ#œ#œ#œ

Œ

œœ

Œ

œ ‰ J

œ œœ œ œ œœ

#œ # œ œ# œ

œ œ œ œœœ nœ

#œ # œ œ# œ

œ œ œ œœœ nœ

3

f

#œ J

6

3

6

 ‰

Œ

24

œœ

58

œ #œ > # œ œ 24 # œ # œ n œ œ œ ‰ 58 J 3

3

3

œ #œ > # œ œ 24 # œ # œ n œ œ œ .œ . 3 3 3 Í6 2  4

58 5 8

œ 3 œ 2 # œ 3 # œ n œ3œ œ 5 J‰ 8 4


Picc.

I Fl. II

5 &8

5 & 8 œ. 5 &8

II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I

Tr-be II

P-tti

Arpa

V-ni I

V-ni II

f

. 5 œ &8 f

I Ob.

œ.

f

V-c.

œ. # œ.

. # œ. # œ

œ. # œ.

. # œ. # œ

œ. # œ.

3 4 3 4 3 4

3 4

5 &8

3 4

& 85

43

5 ‹œ &8 ! f

#œ ‹œ #œ ‹œ ! ! ! !

3 4

#œ #œ #œ #œ 5 & 8 œ ‹œ #œ ‹œ #œ f

5 ‹œ &8 ! f

3 4

‹œ

# >œ J S # >œ œ œ J S > œ œ #œ J S >œ J

œ #œ

S

# >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S ‹ >œ J S

Œ

Œ

Œ

Œ

œ. ‰ J

2 4 2 4 2 4

. # œ. # œ

œ. # œ.

. # œ. # œ

œ. # œ.

. # œ. # œ

œ. # œ.

37

5 8

Œ

Œ

Œ

Œ

œ. ‰ J

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ œ. J

Œ

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

2 4

5 8

Œ

Œ

24

58

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ ‹!œJ

Œ

Œ

Œ

Œ

‰ œ ‹ œ 24

#œ #œ #œ #œ 5 #œ ‹œ #œ ‹œ 8 #œ ‹œ #œ ‹œ ! ! ! !

5 8 5 8

2 4

#œ ‹œ #œ ‹œ ! ! ! !

5 8 5 8

5 8

#œ ‹œ #œ ‹œ ! ! ! !

3 4

Œ

Œ

‰ ‹!œJ

5 & 8 !œ f 5 ã 8 Œ

#œ #œ ! !

3 4

Œ

Œ

j ‰ œ! 24

# œ #!œ !

œ æ 

2 4

5 8

5 &8 Œ

2 4

5 8

œ. #œ.

œ . œ . 58

5 8

# œ. œ.

5 œ. œ. 8

5 &8

œ ! #!œ

3 4 3 4

œ #œ #œ #œ

& 85

5 & 8 œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B 85 ?5 8

3 œ #œ œ œ 4

3

V-le

. # œ. # œ

3

3

3

 

œ 3

œ

œ. J f

#œ J

œ #œ #œ #œ

Œ

œ #œœ œ

Œ

œ J

œ œ œ œœ

43

#œ #œ œ #œ

œ œ œ œœ œ nœ

3 4

#œ #œ œ #œ

œ œ œ œœ œ nœ

3 4 3 4

3

f

3

3

3

 

3

3

2 4

2 4

œœœœ

3

6

3

 

&

2 4 2 4

5 8

œ #œ > # œ œ # œ # œ n œ œ œ . œ . œ . œ . 24 3 3 3 Í6 6 œ #œ > 2 #œ œ #œ #œ nœ œ œ ‰ Œ 4 J 3

œ ! #!œ

arco

#œ #œ œ

Í

6

6

6

5 8


38

Picc.

& 85

I

& 85

Fl. II

5 &8

II

& 85

Ob.

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I

III Cor. II

IV

I

Tr-be II

5 &8

& 85

5 &8

III

Tuba

Timp.

P-tti

? 85

? 85

V-ni I

& 85

V-ni II

& 85

V-le

V-c.

& 85

3 C-b. soli

C-b.

Œ.

43

#œ #œ

Í

œ

3 4

43

43 43 3 4

Í

#œ œ œ œ œ œ 3 4 3 3

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43 3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 43

  

˙. æ 

43

#œ œ #œ

?5 8 ? 85

43

3 4

? 85

3 4

?5 8 ?5 8

nœ !

5 ã 8

43

43

? 85

3 4

43

 

3 4

3 4

nœ #œ ! !

?5 8

43

3 4

ƒ #œ œ #!œ ! !œ #!œ ! ƒ 

& 85

ã 85

ƒ

œ #œ ! !

5 &8

Tamtam

3 4

& 85

?5 8

ƒ

 #œ ‹ œ #œ ‹ œ #œ ! ! ! ! ! ƒ #œ œ # œ œ #œ ‹œ #œ ‹œ ‹œ #œ

& 85

I

43

5 &8

& 85

43

œ. #ƒœ.

5 &8

III

Tr-ni II

. # œ. œ. # œ

> 23 > # œ # œ # œ >œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ # œ œ # œ. œ J‰ Ó  5 6 6 F ƒ > # œ # œ # œ >œ œ œ œ >œ œ œ œœ œœ # œ œ # œJ. œ  ‰ Ó 5 6 6 F ƒ    > #œ#œ #œ #œ œ > œ # œ # œ # œ # œ. ‰ Ó œœ Œ Œ J ‰ Œ #œ J 6 F P 5 ƒ f Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # œ. #œ. ˙ œ. J‰ Ó  6 F ƒ    . # œ >#œ #œ ‹œ #œ > œ œ œ œ œ # œ ‹œ J ‹œ #œ ‰ œ œ œ ‰ Œ #œ #œ #œ œ #œ ‰ Ó J J 6 7 6 ƒ F p P  f 7 Ÿ#È~~~~~~~ . . œ œ Œ ‰ Ó # œ # œ # œJ ‰ Ó J œ # œ #œ #œ #œ ƒ p f ‹ >œ >œ >œ >œ # >œ   ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ   ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ # >œ   ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ # >œ   ƒ dimin. con sord. # œ¨ ‰ Œ   J ß con sord. # œ¨ ‰ Œ   J ß con sord. #˙.   P con sord. . Gliss~~ œ~~œ~~# œ ˙  

43

œ. #ƒœ.

. œ. # œ # œ.

& 85

I

œ. # œ.

. œ. # œ # œ.

B

3 4 3 4 3 4 43 43

#œ #œ #œ

#œ œ

# œ. 

œ.

 Œ

6

6

œ.

œ.

˙. æ œ. œ. œ. 6

œ. œ. œ. 6

Œ    

#œ #œ nœ

œ

P

Œ

6

6

œ.

œ. œ

Œ

#œ. 6

Œ

œ. œ.

œ. #œ œ #œ

6

6

œ.

F # œ. œ. œ.

6

œ.

œ.

6

6

ƒ dimin. ˙.

con sord.

ƒ dimin. con sord. #˙. ƒ dimin. con sord.

#˙. ƒ dimin. Œ Œ #œ

œ æ  œ. œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

6

   

6

6

6

œ. #œ. œ. œ.

6

œ. ‰ J f ˙. f #œ J‰ ƒ #œ J‰ ƒ # œo ‰ J ƒ #œ J‰ ƒ˙ .

Œ Œ

43

24

43

2 4

3 4

24

24

2 4

2 4

43

3 œ. 4 Œ ‰  3  4

43

24

43

2 # >œ >œ >œ n >œ 3 # >œ >œ >œ n >œ Œ 4 4  2 # >œ >œ >œ ‰ 3  4 J 4 P 24 # >œJ ‰ Œ 43  F 24 # >œ >œ >œ n >œ 43 # >œ ‰ Ó J p ¨ 2 œ¨ ‰ Œ 3 œj ‰ Œ Œ 4 J 4 ß ß ¨ 24 œ¨ ‰ Œ 43 œj ‰ Œ Œ J ß ß 24 ˙ 34 ˙ .  p 2 ˙ 3 ˙. 4 4 2 ˙ 4

3 4 ˙.

24

43

24 ˙ 24

˙

2 4

43 ˙ .  

24

43

˙.

3 4

 

43

Œ Œ

24

43

Œ Œ

24

43

2 4

3 4

Œ Œ Œ Œ

 #˙.  #˙.  Œ

24

24

2 4

˙

2 ˙ 4 ˙o

suoni reali

24 ˙ 24 ˙

43

3 4

˙.

3 ˙. 4 43 ˙ . ˙ 43

~~ œ~~


39

C.ingl.

. &˙ &

III

&

II

&

IV

&

I

&

Tr-be II

&

III

&

?

?

?

Cor.

I

Tr-ni II

III

Tuba

Timp.

‹ >œ >œ

I

ƒ

#˙. ƒ

 

ã ‰ œJ œR  ‰ Œ  # œ . œœ # œ .. #œ œ &‰ pœ . œ œ. œ œœœ ‰ b & œ ..

#˙. ƒ #œ

dimin.

dimin.

Œ Œ

dimin.

Arpa

4 V-ni soli

V-la solo

2 V-c.soli

Œ

Œ

Œ

Œ

?œ ˙o . ?

~~~

3 C-b. soli

# Oœ .. &‰  # œo . &‰  # œo . &‰  œo . ‰ & o . &‰ œ  sul Ao œ. &‰  bO . ? ‰ b œ. œ  ? Œ

C-b.

œ Oœ Œ

43

24

43

24 24

43 43

 

24 24 24

 ˙

24 ˙ ˙o

suoni reali

24 ˙ 24 ˙

 

43

2 4

 #˙.  #˙.  Œ

˙.

24

 ˙.

43

24

Œ

2 4

43 ˙ .

43

œ

24

˙

œ

24 ˙ 24

Œ

43

gliss.

O .. ‰ #œ  # œo . ‰  # œo . ‰  œo . ‰ o ‰ œ.  sul Ao ‰ œ.  b b Oœ .. ‰ œ 

 

43 43

‰ œ œ‰ Œ J R  # œ . œœ # œ .. œ ‰ #œ pœ . œ œœœ ‰ b œœœ ...

3 4

43

 ˙.

˙. 43 43 ˙ . ˙ 43

œ œ ˙o . ~ i ~ l ~ G œ~~ ss.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

˙.

43 

43

42

43

42 42

43 43

  

˙ 42 ˙o

suoni reali

42 ˙ ˙ 42

  

‰ œ œ‰ Œ J R  # œ . œœ # œ .. œ ‰ #œ pœ . œ œœœ ‰ b œœœ ...

˙

Œ

43

42

42

Œ

42

 # ˙.  # ˙.  Œ

˙

42

 ˙.

43 ˙ .

43

œ

˙

2 4

43 ˙ .

˙

42

˙.

3 ˙. 4

42

œ

˙

3 4

œ

43 Œ

œ

‰ œ.  >œ >œ n >œ 3 # >œ >œ >œ n >œ Œ 4  >œ >œ  J ‰ 43 P 3 ‰ Œ  4 

# >œ J F # >œ >œ >œ n >œ 3 # >œ ‰ Ó 4 J p ¨j ¨ 3 œ ‰ Œ œ ‰ Œ 4 J ß ß ¨ ¨ 34 œj ‰ Œ œ ‰ Œ J ß ß 34 ˙ . ˙  p

2 4

˙. f

œ

Œ

# >œ 42

ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ # >œ 2 4 ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ # >œ 2 4 ƒ dimin. # œ¨ ‰ Œ 42 J ß # œ¨ ‰ Œ 42 J ß # ˙. 42 P Glissando ~~ 2 œ~~~~œ #~~œ ˙ 4 ƒ dimin. ˙. 42 ƒ dimin. 42 # ˙. ƒ dimin. 42 # ˙. ƒ dimin. Œ Œ 42 #œ

42

>œ >œ # >œ 2 # >œ 4

ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ

43 ˙ .

˙

‹ >œ >œ

3 ˙. 4

24

œ

# >œ J F # >œ >œ >œ n >œ 3 # >œ ‰ Ó 4 J p ¨j ¨ 3 œ ‰ Œ œ ‰ Œ 4 J ß ß ¨ ¨ 34 œj ‰ Œ œ ‰ Œ J ß ß 34 ˙ . ˙  p ˙

˙.

43 Œ

3 4

œ

‰ œ.  >œ >œ n >œ 3 # >œ >œ >œ n >œ Œ 4  >œ >œ  J ‰ 43 P 3 ‰ Œ  4 

˙. f

glissando colla bacchi di Triangolo

Tamtam

24 # >œ

ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ # >œ 2 4 ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ # >œ 2 4 ƒ dimin. 24 # œ¨ ‰ Œ J ß 24 # œ¨ ‰ Œ J ß 24 #˙. P Glissando # œ~~˙ 2 œ~~~~œ ~~ 4 ƒ dimin. 24 ˙.

?

24

>œ >œ # >œ 2 # >œ 4

ƒ dimin. ‹ >œ >œ >œ >œ

?

43

3 4

43

O .. ‰ #œ  # œo . ‰  # œo . ‰  œo . ‰ o ‰ œ.  sul Ao ‰ œ.  b b Oœ .. ‰ œ 

 

43 43

gliss.

 ˙.

˙. 43 43 ˙ . ˙ 43

œ œ ˙o . ~ ~ ~ œ~~ ss. Gli

Oœ œ œ œ œ œ Oœ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ


40

24

Picc.

&

24

I

&

24

II

&

I

&

Fl.

Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib Cor. II

Tr-be

I

 

&

& &

sons d'écho

& ‹œ œ œ œ #œ > > >  & #˙. >  ?

ã

Piano

&

&

Celesta

&

Timp.

P-tti

Arpa

4 V-ni soli

V-la solo

2 V-c.soli

?

43

24

2 4

2 4

24

24

24 #œ > 24 œ. 24

24

2 4

24

24

24

24

&

24

&

&

&

&

&

& ?

˙.

? #˙.

? Œ

24

2 4 24

˙o

24 ˙ 2 ˙ 4

43

43 43

 œ œ > >

œ n œ # œ

œ. œ œ œ-

Œ Œ

43

Œ

Œ

Œ

3 4

43

˙.

3 ˙. 4 43 ˙ . 3 ˙. 4

˙-

U

Œ Œ

U

˙o .  Œ

Œ

U

# ˙O ..  U

# ˙O ..  U

# ˙O ..  U

# ˙O .. 

loco

U

œ #œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ  œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ #œ #œ u U ˙

˙˙˙

 b˙ ˙ u Uo ˙  Uo ˙  Uo ˙

 U ˙o

 U

˙o  U b b ˙O 

9

 

˙.  # ˙ . # # # ˙˙˙ ...  # ˙˙ ..

Œ

3 4

43 43

 # œ. œ. œ #P ˙.

rit.

43

43

43

3 4

 

24

2 4

2 4

 ˙.

43

3 4

U

43

 #˙.

24 24

 #˙.

43

 #˙.

œ˙ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #U˙ .

3 4 43

a tempo

2 ˙ 4

43

#˙.

43

˙

2 4

3 4

24 24

3 4

43

2 4

43

3 œ œ nœ 4 #œ > > 34 œ. œ n œ œ.

? #˙. C-b.

U 

24

&

? 3 C-b. soli

43

rit.

3 4

2 3 œ œ 4 # œ. œ. œ œ 4 # œ. œ. œ œ œ 24 24 24

43

43

dimin.

2 4

24

œ ˙    

43

3 4

43

24

43

24

43

24

43

24

43

24

24

#˙.  ˙.

24

9

 

24

2 4

24 24

 

 

43

43 43

43

3 4

43 43

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4 24 24

 

3 4 43 43

?

?


25 q » ¶™

41

Cl. in sib

&

Œ.

Cl.b in sib

&

Œ.

?

Œ.

I

&

Œ ‰ #œ . ˙.

III

&

Œ ‰ œ . ˙. p

&

Fag. I

#œ. p #œ. p #œ. p

# œ. #œ . ˙. # œ. #œ . ˙. # œ. #œ . ˙.

p

Cor.

Piano

?

˙. 

Arpa

&

?

˙

bœ 

œ bœ œ

œ

œ 

œ bœ

œ

˙.

˙ 

œ

œ

œ bœ

œ b˙

œ

˙

œ

œ

 bœ 

œ bœ œ

œ

œ bœ

˙

œ

˙.

œ ˙ 

œ œ bœ bœ œ

œ bœ

œ

œ

 bœ 

œ bœ

œ

˙

˙.

œ ‰ œj œ ‰ œj œ œ œ

œ ˙

V-ni I

&

V-ni II

&

œ. œ. œ< œ œ 

œ. œ. œ< œ œ 

B #˙. 

con sord.

V-le

B #˙.

con sord.

B #˙.

con sord.

V-c.

C-b.

? ˙. 

con sord.

? ˙.  ?

pizz.

œ 

œ.

#˙.

œ. #œ.

#˙.

> #˙.

œ. # œ.

N˙.

N˙.

˙.

#œ.

#˙.

œ. nœ.

#˙.

˙. >

œ. # œ.

#˙.

dimin.

#˙.

˙.

#œ.

˙.

œ. #œ.

˙.

#˙. >

œ. n œ.

˙.

#˙.

˙.

œ.

#˙.

œ. œ.

#˙.

# >˙ .

œ. # œ.

#˙.

#˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

#œ.

œ. œ. œ. ˙.

Œ Œ

œ

˙. Œ

œ

˙. 

Œ Œ

œ

Œ Œ

dimin.

dimin.

dimin.

œ

Œ

˙. œ

Œ

˙. 

Œ

œ

Œ

Œ

œ

Œ

œ

Ó


42

Ob. I

Cl. in sib

Cl.b in sib

I Fag. II

& & n˙

Œ

&

Œ

? n˙ ?

Œ 

#œ. #œ. p

œ. # œ.

œ. #œ. F j #œ

˙

Ó

Ó

#œ. p

œ.

n ˙.

#œ P #œ

œ ˙

#˙.

#œ. p

œ.

n ˙.

œ ˙

f #˙.

n˙.

œ.

n ˙.

œ.#œ #œ. F

˙

#œ P

œ ˙

#˙.

n˙.

˙

œ

œ #˙

#˙.

#˙.

#˙ P

œ #˙

˙.

#˙.

Ó

#œ P

œ Ó

j

Œ ‰# œ .

œ.

‰Œ

Cor. III

& #˙

Œ

Œ ‰ œ. p

œ.

‰Œ

p

P

P

&

&

?

&

?

V-ni I

&

V-ni II

&

V-c.

n˙.

œ. # œ.

V-le

#˙. f

#œ. #œ. p Œ

Arpa

œ ˙

#œ. #œ. p

& #˙

Celesta

#œ P

n˙.

f f

f f

#œ.

P 

2 4

3 4

2 4

3 4

24

43

24

43

24

43

œ.

#œ.

# ˙.

2 4

3 4

#œ. 

#œ.

# ˙.

2 4

3 4

# ˙. 

2 4

3 4

p

œ œ œ œ œ 24 œ œ œ œ 43  œœœ œœ œœœœ 2 3 4 4

Œ

œo . œo J  œo . œo Œ J

24

43

24

43

œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ # œ # œ< # œ< ˙

2 4

3 4

24

43

B œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ ¯œ ¯œ œ .

‰ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ œ¯ œ¯ œ <

B

f

˙

I

II

n˙.

œ.#œ #œ. F

#˙.

œ. # œ.

j

œ ˙

#œ P

26

œ ‰ œ. œ. œ < J 

2 œo . 4

œo 43 J

o. 2 œ 4

œo 3 J 4


3 &4

3 &4

I

? 43

II

?3 4

II

C.ingl.

‰ j #œ ˙ 

3

2 Œ 3 j 4 #œ #œ #œ

3 j j 4 Œ # œ œ # œ ‰ # œj œ . œ #œ 3

43

27

2 4

˙.

2 4

3 4

24

43

2 4

3 4

j ‰ œ. œ . 

3 &4

IV

& 43

Timp.

?3 4

Cl.b in sib

Fag.

Cor.

Celesta

2 4

3 4 j‰ Œ œ

24

43

2 4

3 4

Œ

#˙. 

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

œo .

œ ˙o

œo .

œ ˙o

œo .

œ ˙o

43

Œ

œo 3 œo . J 4

3 4

3 4

œ ˙o

œo 2 œo . J 4

2 4

œ- ˙

œo .

œo .

j j j ‰ 42 ‰ œ. œ- ‰ 43 ‰ œ. œ œ œ -

2 4

œ ˙

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 3 4 4

œo .

b˙.

2 4 #œ

œ ˙

?3 4

˙.

Œ œ

œ œ œ œ œ

œo 43 œo . J

43

j œ #œ.

Ÿ~~~~~~~~~~ ˙. #œ  œ ˙

œo 24 œo . J

42

3 Œ œ #œ 4

42

œ œ œ œ œ 24 œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ

œo .

2 Œ œ #œ 4 

œ ˙

?3 4

Œ

#˙.

˙.

3 &4 œ œ œ œ œ

3 o & 4 œ. Arpa

#˙. 

Œ

3 4

Œ

# ˙.

˙.

3 4 œ #œ

Ÿ~~~~~~~ ˙.

Œ

V-ni I

3 &4

2 4

3 4

2 4

3 4

V-ni II

3 &4

2 4

3 4

2 4

3 4

V-le

B 43

24

43

42

43

V-c.

B3 4

2 4

3 4

Œ œ

2 4

C-b. solo

?3 4

2 4

3 4

2 4

?3 4

2 4

3 4

Œ œ

2 4 #œ

C-b.

pizz.

#œ 

pizz.

#œ 

Œ

3 4 œ 3 4

 Œ

Œ

3 4 œ #œ

 &

Œ

suoni reali

b˙. 


44

3 4 œ.

œ.

œ

˙

43

Ó.

3 4

&

2 4

3 4

‰ # œj ˙ 

?

œ.

œ 2 œ. J 4

2 4

3 4

œ J

3 4

œ.

œ.

œ

IV

&

2 4

3 4

?

42

43

&

42

43

 

Cor.

?

42

& œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ p œ ? œ œ œ œ 2 œ œ œ œ 4

43

43 œ œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ 4

3 j 2 4 Œ #œ #œ #œ

Œ

‰ œ.j œ .  #˙. 

3 j j 3 œ 4 Œ #œ #œ ‰ #œ

3 Œ œ #œ 4 3 4

j œ #œ.

‰ 42 ‰ œ.j œ-j ‰ 43 ‰ œ.j œ œ œ 2 4 #˙ 2 4

3 4 3 4

42

42

43

42

43

œ

˙

œ

˙

3 4

V-ni II

&

2 4

3 4

2 4

3 4

j

2 4

3 4

&

2 4

3 4

?

2 4

3 4

2 4

3 4

 

3 4

Œ #œ 

#œ 

 Œ

sul G

O

2 4

 Œ œ

O J ‰ 3 4 O

2 4 ΠO-

2 4 #œ

2 4

Œ œ

2 4 #œ

O

3 4 ΠO-

Œ  Œ

3 4 œ 3 4 3 4 œ

Œ

Œ

O J ‰ Œ

O J

 O- .

~~~

Œ

 #œ

do~ - ~ ~n~~ O ~G~l~is~s. ~

a iss Gl

~. ~

?

iss

&

~G~l ~

3 4

~

3 4

.

2 4

~~ ~

2 4

O J ‰ 2 4 O O

œ bœ

œ

œ 10 bœ œ œ 

iss Gl

œ

3 4

ss. ~~~~~

B

‰ bœ œ œ

bœ œ œ

Gli

œ B ‰ # œ œ # œ 2 ‰ œJ œ # œ # œ 3 ‰ œ # œ œJ œ # œ # œ ‰ œ . J 4 4 3 3 p

O

sul C

2 4

~s.~~

2 4

lis

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙.

Œ

~G~~

&

43

˙

˙.

#œ 

œ-

#˙.

43 œ

j #œ

œ

42 # œ

Œ

œ. ˙. b˙.

Œ œ

V-ni I

B

2 Œ œ #œ 4  2  4

Œ ˙

3

~~~Glis ~~~s. ~

C-b.

2 4

3 4

C-b. solo

42

V-c.

Ó.

&

2 4

V-c. solo

V-le

3 4

&

Arpa

II

Celesta

2 4

43

Cl.b in sib

Timp.

C.ingl.

II

œ J

42

&

Fag.

œ 42 œ . J

II

I

œ.

~~G~~liss ~~.~

Fl.

~G~li~s~s.

I

O-

bœ œ œ

b˙. Œ

œ

œœ


45

28 Picc.

I Fl.

œ #œ

œ #œ

œ œ #œ

#œ &Œ 

II

Ob. I

œ #œ

œ J ‰ Œ

#œ J ‰ Œ

œ #œ

œ J ‰ Œ

#œ J ‰ Œ 

œ œ

2 4

3 4

24

43

2 4

3 4

24

43

œ #œ

#œ œ #œ œ

œ #œ

œ J ‰ Œ Œ

3 4

24

43

42

œ J ‰ Œ Œ

2 4

3 4

2 4

#œ J ‰ Œ Œ

24

43

42

42

2 4

#œ J ‰ Œ Œ

œ #œ

œ

>œ # œ

œ œ >œ # œ œ œ >œ # œ œ # œ ˙ 34

œ œ œ >œ # œ œ œ >œ # œ œ œ 24 43

>œ # œ œ

#œ ˙

œ

>œ # œ 2 œ œ >œ # œ 3 œ œ >œ # œ œ # œ ˙ 4 4

œ œ œ >œ # œ 2 œ œ >œ # œ 3 œ œ 4 4

>œ # œ œ

#œ ˙

24

Cl.picc. in mib

&

Cl. in sib

&

Cor. II

&

2 4

3 4

2 4

3 4

I

&

2 4

3 4

2 4

3 4

Tr-be

Arpa

œ œ

&Œ &Œ

gg # ˙˙ gg ggg gg ggg gg # ˙˙

2 ggg # ˙˙ 4 gg gg ggg 2 gggg # ˙˙ 4g

3 ˙ 4 gggg # ˙ ggg gg 3 gg 4 gggg # ˙˙

ggg œœ gg ggg gg ggg g œœ

gg # ˙˙ .. ggg gggg gg ggg ˙ . g b˙.

œo

# œo

œ

con sord.

V-ni I

œo & ‰. R 

con sord.

œo & ‰. R 

con sord.

V-ni II

V-le

V-c. solo

V-c.

r & ‰. #œ 

Œ

poco cresc.

# œo

Œ

2 4

Œ

2 4

poco cresc.

œo

24

poco cresc.

con sord. 2 & ‰ . # œr # œO Œ 4 poco cresc.  24 B 

Œ

œo

43

Œ

œ-

Œ

3 4

Œ

3 œ 4

Œ #œ

Œ

3 #œ 4

Œ

43

#œ œo

Œ

p ˙-

p ˙

gg # ˙˙ gg ggg gg ggg gg# ˙˙ g

œo ‰  R  o ‰  œR 

p

‰  # œr 

‰  r #œ 

œ b˙

#œ œ #œ 2 J 4 p

2 4

œ #œ

œo

Œ

œœ œœ

2 Œ g # œœ 4 gg gg ggg g 2 Œ gggg œ 4 g #œ

# œo

œo

ggg gg ggg gg ggg g

poco cresc.

Œ

œo

poco cresc.

œo

Œ

poco cresc.

Œ

# # œO

œo

poco cresc.

24 Π2 Π4 2 Π4

#œ œ

2 Œ #œ 4

24

3 4 Œ 3 4 Œ

b˙ ggg # ˙ gg gggg gg ggg ˙ g #˙

#œ #œ 43 ‰  R J Œ P #œ 3 4 ‰  R 3 œ 4 ‰  R

P œo P

r#œ 3 4 ‰  #œ P

Œ Œ Œ

2 œ. œ. œ- œ # œ 4  con sord.

œ. œ. œ- œ œ 42  con sord.

ggg # ˙˙ gg ggg gg ggg gg# # ˙˙ g

ggg # # œœ gg ggg gg gggg b œ gg œ

˙

 

œ

43

B

24

43

24

43

B

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

# # ˙˙ ..

42

# ˙. 

2 4

# œ # ˙˙ . .

2 4

2 4

# ˙. 

2 4 

42

#œ œ #œ 2 J 4 p 

2 4


Picc.

3

Fl. I

& 42

Ob. I

œ #œ #œ ‰ œ.

43

2 &4

3 4

I

? 42

43

II

?2 4

3 4

C-fag.

? 42

43

Cor. II

I

& 42 œ. œ. œ # œ 43 œ. œ. œ # œ œ2 . . 3 . . &4 œ œ œ œ 4 œ œ œ œ œ

II

2 &4

Timp.

Tr-be

Arpa

V-ni I

V-ni II

42

43

42

43

2 4

42

& 42

43

Œ

3 4

Œ

˙ & 42 ˙

˙. 43 ˙ .

œœ ‰ Œ Œ J

& 42 ˙ B 42

j œ ‰ Œ Œ

43 ˙ . 43

B 2 ‰ œJ œ # œ # œ 3 ‰ œ # œ œJ 4 4

œ #œ #œ ‰ œ. 3

?2 4

3 4

? 42

43

# œ # œ # œœ #œ

P # œœ # œœ P #œ œ P

Œ

2 4

Œ

2 4

Œ

42

Œ

42

pizz. œ œ œœ ‰J 42  pizz. ‰ œJ œ œ œ 42 

‰ œJ œ œ œ 42  2  4 pizz.

42

43

‰ œo ‰ #œ # œ #œ

œo 43 J 3 j 4 œo

œo # œœ #œ

# œœ

# œœ

œ

‰ œo ‰

œo

3 4 43 43

œ œ œ ‰ J 43

˙o

œ œœ œ ‰ J

43

Œ

24 œ

43

sul C

Œ

O

arco

‰ œJ œ œ œ

œ

œ Œ

Œ #œ p #œ p

43

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

24

43

œ

24 Œ

œ

43

#œ œ

œ

3 4

œ

2 œ 4

24

œ

œ

n œœ # # œœ

‰ œJ œ œ 43

# œœ

œ Œ

43

24

2 ‰3 3 j‰ œ. œ. œ. œ. œ. 4 œ. œ. œ. œ. 4 p

œ

‰ œJ œ œ œ

3 4

‰ œJ œ œ 43

3 4

3

#œ # œ # œœ

p Œ

2 4

con sord.

#œ p

œ

œ #œ

24 43 #˙. #˙ p 3 3 ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. 24 ‰ œ. œ. œ. œ. 43 J p

œo .

# œœ # œœ n œ œ

43

senza sord.

˙o

#œ #œ

#˙ p

œ

# # œœ

24

#˙ p

œo .

#œ # œ # œœ # œ 3 # œ 4

24

O J ‰ 24 O O 2 Œ 4 O-

O Œ

sul G

arco sul G

p O

Œ

p œ

Œ

Œ

œ

43

O J ‰ 43 O 3 4 O-

2 Œ O- 4 2 Œ 4 24 Œ

O

3 O- 4

~~~~

2 j4 œo

œo .

3 4

ss.

3 4

p

3 4

~~~~

œo 42 J

3 4

2 4

Gli

B2 4

œo .

~~~~

j œ

˙

42

43

j œ ‰ Œ Œ

3

3 4 ˙.

œ

? 42

2 &4 ˙

œ.

œ # œ #œ ‰ n œ.

P #œ

œ.

˙

3 4

œ œ ‰ Œ Œ J

œ 3 J 4

j

œ ‰ œ # œ œJ

œ

3 ˙. 4 ˙.

3

œ.

œ.

2 4

2 ˙ &4 ˙

‰ œJ œ # œ # œ 43

œ.

2 4

2 &4

œ 43 J

œ.

~~~ ~

C-b.

˙-

2 4

3 4

3

V-c.

p #œ œ #œ ‰ J p œ. œ Œ J p

˙-

œ-

œ 42 J

œ.

s. Glis

V-c. solo

Œ

3 4

s. ~ lis~~ ~G~~

V-le

# œ-

2 4

3

Fag.

29

~~G~~lis ~~s.~

j

2 œ œ #œ #œ 3 ‰ œ œ #œ œ &4 ‰ J 4 J

~G~~li~ss. ~

46

#œ #œ

3 4 43


C.ingl.

3 &4

I

?3 4

II

? 43

˙

?3 4 œ

˙

Œ

p b˙ Œ

2 4 ˙

3 4 #˙

œ

œ

2 4

3 4

‰ #œ

43

42

#˙.

 #˙

˙.

œ. ‰ ˙. J

3 3 3 ‰ œ. œ. œJ. ‰ œ. œ. 42 ‰ œ. œ. œ. œ. 43 ‰ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ J

3 3 &4 ‰œœœ j‰ . . . œ. œ.

j‰ œ. ˙.

I

III

? 43

Œ

Tuba

?3 4

Œ

Timp.

?3 Π4

œ

Œ œ

Œ

V-le

B 43 O

O J ‰ Œ

O~ G ~~l~iss ~~. O

~G~l~iss ~~an~do ~

Œ

3 4

Œ

Œ

2 4 œ

Œ

3 4 #œ

O J ‰ 42 O

O J ‰ 43 O

O J ‰ Œ

2 4 ΠO-

3 4 ΠO-

O Œ

Œ

Œ

O

42 œ 2 4

 Œ œ

œ

2 4 œ

Œ

43 # œ

O J Œ

3 4

 Œ

3 4 #œ

O- .

~i~~

Gl

œ 

Œ

2 4

3 4

24

43

2 4

3 4

j # œ 24 ‰ œJ

p

#œ p

œ # œ # œ 43 3

3 j 24 ‰ j 43 œ œ #œ #œ #œ

œ

œ. ‰ ˙. J

24

43

j‰ œ. ˙.

2 4

3 4

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ 24 ‰ p

con sord.

43

24

43

2 4

3 4

Ÿ~~~~~~~~~~~ ˙.

2 4

3 4

24

43

Œ Œ

œ

œ

˙.

do~ ~n~~ O

a ss

3 4

3 4

œ

Œ

?

s. ~ lis~~ ~G~~

Œ

Œ

2 4

2 4

~

Œ

œ

.

~~G~lis ~~s~.

2 4

iss

Œ

Œ

Œ Œ

œ

~G~l ~~

Œ

Œ

~

œ

43 # œ

ss.

?3 Π4

b ˙. p

Œ œ

Œ

~~i ~

42 œ

Gl

3 &4

Œ

O-

#œ p

Œ

s. ~~~~~

œ

.

? 43 Œ

O- .

#œ p

43

Glis

-O

s. ~ lis ~ ~G~~~

O J

ss ~G~li~~~

B3 Π4

42

~G~~li~ss. ~

3 4 #˙.

3 2 ‰ 3 3 ‰ 3 ‰ j‰ œ. œ. œ. œ. œ. 4 œ. œ. œ. œ. 4 œ. œ. œ. œ. œ.j

Œ

2 4

? 43

Œ

p b˙

œ

3 & 4 #˙. p

3 . . . . . & 43 ‰ œ œ œ œ œJ ‰

Œ œ

C-b.

Œ œ

C-b. solo

 œ

& 43

V-c.

3 4

43 # ˙

Cor. II

Tr-ni

2 4

j œ #œ

42 ˙

II

3 j j 3 œ 4 Œ #œ #œ ‰ #œ œ.

3

Tr-be

j 2 4 Œ #œ #œ # œ

œ

I

I

œ

3 &4

IV

3

~~G~liss ~~a~nd ~~o

C-fag.

œ

‰ # œj ˙ p

~G~l~issa ~~n~do ~

Fag.

47

30

O-

b˙ p

Œ

# œ. p

arco

# œ.

Œ

2 4 # œ.

# œ.

3 4

# œ. p

arco

# œ.

Œ

24 # œ.

# œ.

43

2 4

3 4

2 4 #œ .

# œ.

3 4

arco

# œ.

 # œ.

Œ


31

48

Picc.

3 &4

I

3 &4

& 43

II

& 43

C.ingl.

3 &4

Fl. II

I Ob.

Cl. in sib

I Fag. II

C-fag.

I

III Cor. II

IV

Tr-ni I

Timp.

Tamb.

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

& 43

? 43

?3 4

3 &4 3 &4

? 43 ‰ ?3 4 3 ã 4 3 &4 3 &4 3 &4 & 43 B 43 B 43

? 43

# œ.

# œ.

œ

#œ P

P

j œ

 3

œ #œ #œ

œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ

Œ 

‰ nœ

œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.

3

3

# œ.

# œ.

# œ.

# œ.

# œ.

# œ.

# œ. # œ. 

# œ. # œ.

P #œ P œ

P #œ P #œ P

3 4

 #œ #œ #œ ‹œ #œ 3

3

43 Œ

j

œ œ œ œ #œ #œ #œ J 2 ‰ J 3 ‰ 4 4 3

Œ

œ J

3 4

3

œ #œ #œ 3

43

43

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 24 ‰ 43 ‰ P

2 4 2 4 Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ

Œ   

2 4 2 4

#œ #œ

2 #œ 4 24 œ 24

2 #œ 4 24 2 4 24

3 4

 #œ #œ #œ #œ #œ œ   

œ

#œ F

3 4 3 4

#œ #œ

3 #œ 4 œ 43 43

3 #œ 4 43 3 4 43

2 4 42

#œ #œ #œ œ

 

  

2 4 42

2 4 42 2 4

42

œ #œ œ F œœ œ œ œ œ

2 4

3

2 4

œ3 œ œ œ œ 2 ‰ J‰ 4 F pizz.

 

pizz.

œ

2 4

42

#˙.

œ

œ

œ œ

#œ F

#˙. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. F

3 4

2 4

œ. œ. 42

3

F œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3 4 ‰ 3 4

œ. œ.

œ. œ.

3

nœ.

24

2 4

3

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. 2 œ. œ. œ. œ. # œ. 4 ‰ P 24  

accel.

œ ‰ œ. œ. œ. ‰ œ. œ. 42 J œ #œ #œ #œ #œ F P 3 3  Œ Œ ‰ œ œ œj ‰ œ # œ 42 # œ #œ #œ F. . . . . 3 P 3 3 3 ‰ ‰  #œ #œ #œ #œ 42 #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ œ ‹œ 

P #œ

43

24 ‰ 2 4

2 4

3

43

Œ

24

24

# œ 24 J

24

œ

3

œ #œ #œ Œ nœ

#œ J 2 4

 œ J

2 4

œ

#œ #œ #œ ‹œ #œ P #œ œ ‰ P 

& 43 ‰ œj

?3 4

j & 43 ‰ œ œ

?3 4

? 43

& 43

3 # œ !œ œ. œ. œ. # œ # œ 3 # œ 3 œ ! !   ‰ œ #!œ ! ! ! 3 ‰ J‰ 4 ! 3 F P j œ œ œ œ #œ #œ œ œ #œ #œ nœ. #œ œ.3 œ. œ. J 3 J ‰ ‰ ‰ J‰ 4 ‰ 3 3 F 3 3 œ 3 # œ # œ #œ ‰ # œ # œ # œ # œ # œ 43 Œ ‰ # œ œ # œ # œ œ ‰ œ3 #!œ !œ #!œ ! ! !3 ! ‰ œ. œ. œJ. ‰ ! 3 3 P 3 F j œ œ œ œ œ œ # œ 3 # œ # œ #œ 4 ‰ #œ ‰ nœ. ‰ J  J

#œ œ

p œ p

œ

œ 

2 4

‰ œ œ œ ‰ œ œ 42 J F  42 3

pizz.

3 ‰ œ œ œ ‰ œ œ 42 J F 2  4

pizz.

#œ F

pizz.

#œ F

œ œ

42

œ œ

42

2 4


Picc.

I Fl. II

Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib Cl. in sib I Fag. II

2 &4 ‰ 2 &4 ‰

& 42

II

III

Tamb.

43

& 42

? 42 Œ

bœ bœ

?2 œ 4

& 42 # ˙

Tr-be

Œ

V-ni I

V-c.

3 4 œ

2 & 4 #˙ 2 &4

3 4 #˙. 3 4

2 &4

œ ˙

3 4

2 &4 ‰

3 4

? 42 œ ? 42 œ

œ œ Œ

 œœœ œ 3

3 4 ‰

 œœœ œ œ 3

3

3

3 4 œ

3 4

Œ

43 œ

Œ

Œ

3 4 œ 43 œ

#œ 

#œ #œ #œ

œ œ

œ œ

bœ #œ #œ

#œ œ #œ 

Œ

Œ Œ

œ Œ

œ.

 arco œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ #œ œ Œ œ #œ œ Œ

# # ˙O ..  arco ˙O ..  arco # # O˙ .. loco

&

œ. œ.

bœ bœ

2 4

œ. œ.

œ œ Œ œ

24

#˙.

arco

œ œ Œ

2 4

 6

Œ Œ ‰

43

43 43

˙.

Œ

˙

#˙.

Œ

3 4 3 4

#˙.

Œ

Œ

Œ

6

#œ #œ #œ ‹œ

3 4 3 4 43 3 4

3 4

2 4

3 4

24 œ.

2 4

œ. 24

2 4

2 4

 

œ. œ. œ. œ. œ. œ. arco

2 nO 4 n˙ 2 4 # # ˙O # # O˙ 24 24

43

Œ

œ. 43 3 4

œ. œ. œ. œ. œ. œ. arco

 3 O. 4 #˙. 3 4 # # ˙O .. O˙ .. 43 43

Œ

# œ.

œ.

œ.

œ.

3

œ.

3

# œ. 3

# œ. # œ. œ. œ. œ. œ3. œ. 3

œ. œ. œ. œ. œ. # œ3. œ.

3 # œ. # œ. œ. œ. œ. # œ œ. . 3

3

 bœ #œ #œ

#˙.

#œ œ #œ

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

# # ˙O ..

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙O .. # # O˙ .. 

Œ

6

Œ

#œ  ‰ R

3 4

œ. 43

#œ #œ

43

2 4

# œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 n œ. # œ3. œ. 3 # œ. # œ3. œ. # œ. ‰ 4 4 3 3 3  œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. ‰. 2 # œ. # œ3. œ. 3 # œ. 3 œ. ‰ œ. œ. 4 4 3 3  3 3 3 # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. 24 # œ. n œ œ. 43 œ œ œ ‰ # œ. . . . . 3 3  3

 

2 4

24

24

3 #˙ 4 #˙ 3 4

24

Œ

˙.

43

Œ

B 42 ‰ œ œ œ œ 43 ‰ œ œ œ œ œ

?2 œ 4

#œ  ‰ R

˙.

2 3 &4 ‰œœœ œ 4 ‰œœœ œ œ

?2 œ 4

#œ #œ

3

& 42

œ

#œ #œ #œ ‹œ p

2 4

2 3 ã 4 œœœœ œ 4 œœœœ œ œ 2 &4

6

2 4

œ #œ œ Œ

3 4

2 &4

2 &4 Œ

C-b.

œ

43 # ˙ .

suoni reali arco

3 C-b. soli

2 n˙ 4 #˙ 2 4 #˙ 24

 #˙.

œ ˙

Œ Œ

49

. ˙

œ ˙

˙.

3 4 œ

3

V-le

œ ˙

Œ Œ ‰

43

3

V-ni II

43

3

Arpa

œ.3 œ. œ. œ. œ

32 q » ª• #˙.

2 3 3 3 & 4 ‰ œ. œ. œ. # œ. 4 ‰ œ. œ. œ. # œ. œ # œ ˙

I

I

3 4 ‰

œ. œ. œ. œ. œ

2 3. . . . 3 3. . . . &4 ‰œœœ œ 4 ‰œœœ œ œ

?2 œ 4

IV

œ3. œ. œ. œ.

3 4 ‰

3

3 3 . . . . . . . . & 42 ‰ œ œ œ œ 43 ‰ œ œ œ œ œ

C-fag.

Cor.

œ. œ. œ. œ. 3


50

Picc.

I

II

Fl.

C.ingl.

Cl.picc. in mib

2 œ 4 œ 2 4

˙

2 4

#œ #œ#œ R  ‰ &‰ #œ #œ #œ ‹œ 6

Œ Œ

œ

6

#œ #œ #œ ‹œ

œ

43

42 Œ

Œ

3 4

Œ

42

&

3 #˙ 4 ˙ 3 4

œ

œ

33

#˙ #˙

œ

˙

#œ # œ # œ 43 R  ‰ Œ

42

43

II

&

2 4

3 4

I

II

III

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

3 C-b. soli

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 œ. œ. œ. œ. ‰ œ. 4

6

& #œ œ #œ & & &

6

bœ #œ

6

œ. œ.

œ. œ.

3

# œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 42 # œ. # œ. œ. œ. ‰ œ.

&Π&

3

3

#œ#˙

œ. 

œ.

3

42

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

3

3

3

. 3 . .3 3 # œ œ. œ n œ # œJ. 4 3 4

3 œ œ. # œ. J

œ. #3œ. œ. # œ. 3 œ. J

3 œ # œ. # œ. J

œ.

?

Œ

#œ œ œ

œ.

6

œ

2 4

3 4

3 4

43

43

œ.

43

3 4

42

œ.

œ. œ.

 œ.

42

B

42

B

?

2 4

2 4

3 4

?

42

43

œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

 

# # ˙O

42 ˙O

43 # # ˙O

n n œO

œO

˙O # # O˙

42 ˙O O 2 ˙ 4

43

# # œO Oœ

œO # # ˙O Oœ O ˙

3 4

œ.

˙O # # O˙

œ.

# ˙O

œ #œ

42

œ.

3 4 3 4

43

œ # œ 42 œ œ œ # œ 43 > 2 4

2 4

 œ

#œ œ

& œ#œ

#œ œ

œ.

œ.

Œ

Œ

 œ. œ.

œ.

3 4

3 j œ 42 Œ # œ # œ œ 43

3

œ.

&

3 4

œ œ œ œ #œ œœœ > > #œ F 2 3   4 4

œ.

3

#œ#œ

œœ œ > F

œ.

43

2 4

2 4

3

?

‰ # œj ˙ F

3

42

&

# œ.

3 3 . .3 j j . 3 . 4 # œ # œ. œ œ n œ. œ # œ œ.

43

2 4

&

# œ. # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 # œ. # œ. œ. œ. œ. ‰ 4 3 6 3

2 4

 

I Cor.

Tr-be

3 4

2 4

3 4

42

43

42

43

. . # œ. œ. ‰ J J ‰ 42 œ œ ‰ # œJ. 43

p cresc. . . # œ. œ. ‰ œJ œJ ‰ p cresc. œ. œ. ‰ # œ. œ. ‰ JJ p cresc. # œ. œ. ‰ œj œj ‰ . . p cresc. œ. œ. # œ. œ. ‰JJ ‰ p cresc. # œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ JJ p. cresc. . œ œ # œ. œ. ‰JJ ‰ p cresc. # œ. œ. œ. œ. ‰JJ ‰ p cresc.

j3 2 . . 4 # œ œ ‰ œ. 4 42 œ. œ. ‰ # œ. j 43 42 # œ. œ. ‰ œj 43 . . . . 42 œ œ ‰ # œJ 43 j3 2 . . 4 # œ œ ‰ œ. 4 . . 2 œ œ ‰ # œ. 3 4 J 4 . . . 42 # œ œ ‰ œJ 43 42

43

42

43

2 4

3 4


rit. j 3 #œ & 4 Œ # œ # œ ‰ b œJ 3

C.ingl.

Cl.b in sib

I

3 &4

œ.

3 & 4 œ œ œ #œ œ >

œ

j œ ‰ # œJ ˙

3

j

2 4

j

3 #œ #œ œ #œ 2 3 ‰ # œJ 4 Œ #œ 4 Œ #œ

3

3 4

œ.

œ œ œ >

2 3 œ #œ 4 œ œ œ #œ 4 œ œ œ #œ œ > > >

˙ >

œ œ œ >

œ #œ

51

2 4

poca a poco accelerando

3 4

2 ‰ 3 ‰ œ . œ # œ 4 œ # œj 4 œ . œ # œ > > > 

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

# œ. # œ. j ‰ j ‰ j ‰ j œ. œ. ‰ # œ. œ. ‰ 2 3 j‰ œ. 3 œ. ‰ # œ. œ. ‰ J J ‰ ‰ # œ. ‰ œ. ‰ ‰ œ œ & 4 # œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 4 . . J 4 J J J J J f dimin. p cresc. f dimin.

2 4

3 4

j j 2 j 3 j . . 3 œ. & 4 œj ‰ b œ œ ‰ œj ‰ b œj ‰ œj ‰ œj # œ œ ‰ œ. œ. ‰ 4 # œ. œ. ‰ # œ. 4 # œ. ‰ # œ œ ‰ J . . . . . . . . . f dimin. f dimin. p cresc.

œ. ‰ ‰ # œ. ‰ œ. J J J

2 4

3 4

# œ. # œ. œ. œ. . œ. # œ. 3 # œ. # œ. œ. J J # œ . . 2 ‰ J J ‰ 4 œ œ ‰ J 4 J ‰ ‰‰ J‰J ‰ p cresc. f dimin.

2 4

3 4 Œ Œ

2 4

3 4 Œ Œ

˙ >

œ #œ J

q » ¶™ 34

˙ >

Cor.

II

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

3 &4

œ œ œ #œ œ >

. . . 3 . & 4 # œJ ‰ n œ œ ‰ œJ f dimin.

‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. J J J

2 4

œ œ œ #œ > >

3 4

œ œ œ #œ œ >

˙ >

# œ. # œ. œ. œ. . œ. # œJ. 3 # œJ. # œ. œ. J J # œ. œ. 2 œ ‰ J J ‰ 4 ‰ ‰ ‰‰ J‰J 4 ‰ f dimin. p cresc. œ. œ.

# œ. # œ. . . . . 3 œj ‰ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj # œ œ ‰ œ. œ. ‰ 2 # œ. œ. ‰ # œ. 3 # œ. ‰ œ. œ. ‰ J J ‰ ‰ # œJ ‰ œJ &4 . 4 J 4 J J J . . . . . . f dimin. f dimin. p cresc.

B 43 # œ. ‰ n œ. œ. ‰ œ. J J f dimin.

‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. J J J

œ. œ.

# œ. # œ. . . . . # œ. œ. B 43 œj ‰ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj # œ œ ‰ œ. œ. ‰ 42 # œ. œ. ‰ # œJ 43 # œJ ‰ œ. œ. ‰ J J ‰ ‰ J ‰ J J J . . . . . . . f dimin. p cresc. f dimin. ? 3 # œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. 4 J J f dimin.

. ‰ . ‰ . ‰ œJ œJ œJ

? 3 œ. ‰ b œ. œ. ‰ œ. 4 J J f dimin.

‰ b œ. J

?3 4

# œ. # œ. # œ. œ. pizz. œ. # œ. œ. ‰ # œ. œ. . œ. œ. œ 2 J 3 J J J‰‰ J‰J ‰ J J ‰ 4 ‰ ‰ 4 #œ #œ Œ p cresc. f dimin.  œ. œ.

‰ . ‰ . # œ. œ. œ. œ. . . ‰ œ. . . œ œ ‰ J J ‰ 42 # œ œ ‰ # œJ 43 # œJ ‰ # œ. œ. J J J p cresc. f dimin. 

2 4

3 4

œ. # œ. œ. pizz. J‰‰ J‰J #œ #œ Œ  

pizz.

#œ #œ 

Œ

pizz.

#œ  pizz.

#œ 

2 4 #œ #œ

3 4 #œ #œ #œ

2 4 #œ #œ

3 4 #œ #œ #œ

2 4 #œ #œ

3 4 #œ #œ #œ


52

Cl. in sib

Cl.b in sib

I

&

& ‰ # œ- œ- . 

2 ‰ ‰ j3 ‰ œ . œ # œ 4 œ # œ 4 œ . œ # œ # œ- œ- .  

2 4

3 4

2 4

3 4

2 ‰ ‰ j3 ‰ œ . œ # œ 4 œ # œ 4 œ . œ # œ # œ- œ- .  

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

I

Tr-ni II

œ ˙

2 4

3 4

?

2 4

3 4

?

2 4

3 4

2 4

3 4

?

24

43

42

43

Fag.

II

œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ 2 3 4 4 

?

œ. œ. œ œ. œ 42 œ. œ. œ. œ 43 œ. œ. œ. œ œ . . . 

œ ˙

?

2 4

3 4

2 4

3 4

V-ni I

&

2 4

3 4

2 4

3 4

V-ni II

&

2 4

3 4

III

B

#œ #œ 

Œ

2 4

#œ #œ

#œ #œ #œ #œ #œ #œ cresc.

24 œ. # œ. œ. œ.

43

con sord.

2 # œ # œ œ œ. 4 . ..

3 4

2 4

3 4

con sord.

3

# œ. # œ. œ. œ. œ.  3

3

3

œ œ œ œ œ 24 œ œ œ œ 43 P

#œ #œ #œ #œ #œ Œ

#œ Œ #œ #œ #œ #œ

2 4 #œ #œ

3 4 #œ #œ #œ

#œ #œ #œ

#œ #œ Œ

2 4 #œ #œ

#œ #œ #œ 3 4 #œ #œ #œ

#œ #œ Œ

2 4 #œ #œ

3 4 #œ #œ #œ

#œ #œ #œ #œ #œ Œ

2 #œ #œ 4

3 #œ #œ #œ #œ #œ 4 #œ

Œ #œ #œ

2 4 #œ #œ

3 4 #œ #œ #œ

#œ #œ #œ

Œ #œ #œ

2 4 #œ #œ

#œ 3 4 #œ #œ #œ #œ #œ

œ œ œ œ œ 24 œ œ œ œ 43 P

Œ #œ #œ

2 4 #œ #œ

3 4 #œ #œ #œ

#œ #œ #œ

Œ #œ #œ

2 4 #œ #œ

#œ 3 4 #œ #œ #œ #œ #œ

Ó

? #œ #œ #œ

cresc.

cresc.

cresc.

V-c.

? #œ #œ #œ

C-b.

œ. # œ. œ. œ. œ.

3 4 #œ #œ #œ

3 4

#œ #œ #œ #œ #œ #œ

3 4

3

2 4 #œ #œ

2 4

#œ #œ

3 4

2 # œ. # œ. œ. œ. 4 3

#œ Œ #œ #œ #œ #œ

V-le

B

pizz.

con sord. # œ. # œ. œ. œ. œ.

? #œ #œ #œ

cresc.

cresc.

œ œ œ œ œ 24 œ œ œ œ 43 P œ œ œ œ œ 24 œ œ œ œ 43 P œ œ œ œ œ 24 œ œ œ œ 43 P

2 4

3 4


53

3 &4

3 &4

& 43

I

?3 4

II

? 43

I

& 43

II

III

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Cl.b in sib

I

Tr-ni II

3 4

j j ‰ j ‰ j ‰ # œ. ‰ Ó œ. # œ. œ. F

2 4

3 4

. . j œ. ‰ œJ. ‰ # œJ ‰ # œJ ‰ Ó F

42

43

œ

˙

2 4

3 4

œ

˙

42

43

j ‰ j‰ Œ # œ. # œ. p j ‰ j‰ # œ. # œ. Œ p

2 3 4 j ‰ j‰ 4 j ‰ j ‰ j ‰ # œ. # œ. # œ. # œ. œ. 24 j ‰ j ‰ 43 j ‰ j ‰ j ‰ # œ. # œ. # œ. # œ. # œ.

œ. œ. 2 œ. œ. œ. œ. 3 œ. œ. œ. œ. œ 4 4

œ. œ. œ p

œ. œ 24 œ. œ. œ. œ 43 œ. œ. œ. œ œ . . .

24

43

& 43

24

43

& 43

24

43

p

# œ. # œ. # œ. # œ. # œ ? 3 # œ. # œ. œ. œ. 4 3

con sord.

42 # œ. # œ. œ. œ.

. . . 43 # œ. # œ. œ. œ. # œ # œ # œ # œ.

con sord.

3 42 œ # œ. œ. œ. .

3 43 œ # œ. œ. œ. .

42

43

# œ. # œ. œ. œ. œ.  3

œ. # œ. œ. œ. œ.  3

con sord.

# œ. # œ. œ. œ. œ.  3

3

# œ. # œ. œ. œ. 3

3

# œ. # œ. œ. œ. 3

œ.

œ. œ. # œ .

œ.

œ. # œ n œ . .

Œ

Œ

2 4

3 4

2 4

3 4

? 43 œ. # œ. œ. œ.

œ.

œ. œ. # œ.

œ

Œ

Œ

24

43

42

43

? 3 # œ # œ œ œ. 4 . ..

œ.

œ. # œ. n œ. # œ

Œ

Œ

2 4

3 4

2 4

3 4

3

3

III

2 4

œ. œ. œ

Fag.

Tr-be

3 j ‰ Ó ‰ j 24 4 # œ ‹ œ # œ. œ ‹ œ. # œ. # œ. ‹ œ. œ. œ. œ. # œ. ‹ œ. œ. œ. # œ. ‹ œ. œ. # œ. œ. # œ. # œ. . . . F p

V-ni I

& 43

V-ni II

œ œ œ œœ

senza sord. pizz.

24

43

3 &4 œ œ œœœ

œ œ Œ

2 4

3 4

B 43 œ œ œ œ œ

œ œ Œ

2 4

3 4

senza sord.

V-le

V-c.

?3 œ œ œ 4 œœ

œ œ Œ

2 4

3 4

p

42

œ œ œœ

43

œ œ œœœ

œ œ

Œ

senza sord.

œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ p

œ œ Œ

œ œ œ œ œ 42 œ œ œ œ 43 œ œ œ œ œ p

œ œ Œ

2 4

3 4


54

&

2 4

I

&

2 4

3 4

II

&

42

43

Picc.

Fl.

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Cl.b in sib

Cor.

Tr-be

I

3 4

q »¡¢¢ Œ Œ

. #œ # œ. # œ. œ. # œ 42 œ # œ n œ f cresc. # œ. # œ. # œ. Œ J ‰ 42 J ‰ J ‰ cresc. f . # œ. # œ 24 J ‰ J ‰  cresc.

#œ #œ #œ #œ œ #œ #œ œ #œ œ #œ 3 #œ 7 ‰ 43 4 8 . œ. # œ. œ # œ. œ. œ. 3 J ‰ J ‰ J ‰ 7 J ‰ J ‰ J ‰ ‰ 3 4 8 4 . œ. # œ œ. # œ. œ. # œ. 43 J ‰ J ‰ J ‰ 78 J ‰ J ‰ J ‰ ‰ 43

. #œ . #œ #œ . # œ. # œ. # œ. # œ. œ. # œ. # œ. # œ œ. œ. j 2 . . 3 # œ # œ œ . ‰ J ‰ J ‰ 42 œ # œJ ‰ 43 # œ # œ œ # œ œ # œ 78 # œ # œ # œ œ ‰ 43 & # œ. # œ. œ. œ. œ. 4 # œ. # œ. œ. œ. 4 # œ. # œ. œ P cresc. f cresc. & œj ‰ # œ. j ‰ Œ . P cresc. j j & # œ. ‰ # œ. ‰ Œ P cresc.

j 42 œj ‰ # œ. j ‰ 43 œj ‰ # œ. j ‰ œ. ‰ . . 2 j j 3 j j . 4 # œ. ‰ # œ. ‰ 4 # œ. ‰ # œ. ‰ œJ ‰

2 3 & œ. œ. œ œ. # œ. 4 œ. œ. œ. # œ. 4 œ. œ. œ. # œ. œ P cresc. & œ œ œ œ 42 œ œ œ 43 œ œ œ . . . # œ. . . . # œ. . . . # œ. œ P cresc. 42

&

... & œœœŒ P3

43

Œ

.. . 42 # œ œ œ Œ

43 Œ

3

# œ. # œ. . œ. 2 # œ. . j œ. ‰ # œJ. ‰ œJ ‰ J ‰ J ‰ # œ 4 J ‰ f cresc. œ. . . # œ. . œ. ‰ œ. ‰ # œJ ‰ J ‰ # œ œJ ‰ 2 # œ. ‰ J 4 J J f cresc.

˙

˙

# œ. œ. œ. 3

. œ œ 3 j ‰ # œj ‰ œ. ‰ 7 œ. ‰ œ. ‰ # œJ ‰ ‰ 3 4 # œ. 8 J J 4 . J

‰ œ. œ # œ 42 ‰ œ >f cresc. 2 ‰ œ œ #œ 4 œ >. f cresc.

‰ 

Œ

œ. ‰ 43 j ‰ j ‰ œj ‰ 78 œj ‰ # œ. ‰ œ. ‰ ‰ 43 J # œ. . . œ. J J

2 ‰ œ. œ #œ 4 œ > f cresc.

# œ œ. œ. n œ. œ. œ. œ. ‰ Œ J 3

3

Œ

j 3 # œ 4 ‰ œ.

œ # œ 78 ‰ # œ -

œ- .

j 43 ‰ œ. #œ

7 ‰ œ # œ 8 # œ-

œ- .

j 43 ‰ œ. #œ

7 ‰ œ # œ 8 # œ-

‰ 43 ‰ 43 ‰ 43

œ- .

. . . .. ... . . . . . 3. . .3 . . . . . 42 # œ œ œ n œ œ ‰ 43 œ # œ œ n œ œ œ œ œ œ 78 œ œ ‰ # œ ‰ œ œ œ œ ‰ 43 3

3

3

3

3

3

I

& #œ

Œ

Œ

42

43

42

43

78

43

II

& œ

Œ

Œ

42

43

42

43

78

43

&

Œ

Œ

2 4

3 4

2 4

3 4

7 8

3 4

III

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

&

2 4

3 4

&

2 4

3 4

œ. œ. œ. œ arco

f

3

œ. œ. œ. œ arco

œ œ

2 4

œ. œ. œ. œ œ 3

3 4

œ. œ. œ. œ œ 3

œ œ 42 œ. œ. œ. œ œ 43 œ. œ. œ. œ œ

œ œ 78 œ œ

3 3 f 3 a. rco 3 . . 3. . . . . . . . .. ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 . . . . . 3. B œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ 42 # œ œ œ n œ œ œ 43 ‰ # œJ ‰ œ œ œ œ œ œ n œ ‰ œ # œ œ œ n œ œ œ œ œ # œ œ ‰ œ ‰ œ œ 42 # œ œ œ n œ œ ‰ 43 œ # œ œ n œ œ œ œ œ œ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 P3 3 senza sord. arco œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ œ ? 2 3 2 3     œ œ 4 4 4 3 4 3 3 f

œ œ

7 œ œ 8

œ œ œ œ

œ œ

‰ 43

œ œ ‰ 43

3 78 œ. œ. ‰ # œ. ‰ œ. œ. œ. œ. ‰ 43 3

7 8

œ œ

œ œ

3

œ œ

‰ 43


35

q » ¶™

Picc.

3 &4

I

3 &4

Fl.

 

II

3 &4

I

& 43

Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib Cl. in sib

Cl.b in sib

I

3 &4 3 &4

3 &4 Œ

?3 Π4

C-fag.

?3 ‰ 4

Tr-be II

III

Xyl. P-tti Tamb.

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

j ‰ œ. f Œ

& 43 Œ

? 43 ‰

I

Œ

& 43 Œ

II

Fag.

b œ. 3

b œ. ƒ b œ.

b œ. 3

Œ Œ

Œ

œ. œ. œ. # œ.

œ 3 J æ æ &4 ƒœ œ 3 æJ æ &4 ƒœ bœ 3 œ & 4 æJ æ ƒ œ bœ 3 & 4 æJ æ ƒ œ bœ B 43 æJ æ ƒ

bœ æ

ã 43 æ˙ . f œ

B 43 æœJ æœ ƒ ? 43 æœJ æœ ƒ ? 3 œæj b œ 4 æ ƒ

bœ æ œ æ œ æ bœ æ œ æ bœ æ

3

3

q » ª• 7 8 7 8

#œ æJ #œ æJ nœ æJ

#œ æJ

œ #œ æ æ œ #œ æ æ

#œ nœ æ æ #œ œ æ æ

#œ æJ

#œ nœ æ æ

#œ æJ

#œ œ æ æ

#œ æJ nœ æJ

œ #œ æ æ

#œ #œ æ æ

#œ æ

2 4 Œ

42 Œ

2 4 Œ

2 4

2 4

 

2 4

6 8

 

2 4 24

 

6 8 68

2 4

6 8

2 4

3 4

2 4

j 2 4 œ! œ! œ ‰ > ç senza sord. 2 4 Œ ‰ b!œJ F 24 

3 4

43

3 bœ bœ bœ bœ 4 ! ! ! !œ !œ ! 43  43 

œ æ 

7 8

2 4 Œ

2 4 Œ

œ æ  bœ æ  bœ æ œ æ  œ æ 

78

42 Œ

78

&

42 Œ

7 8

&

2 4 Œ

6 8

7 8

7 8

3 4

œ æ 

nœ æ

2 4

7 > >5 > > œ œ œ. œ. n œ. 24 ‰ b œ œ œ n œ 68 >

42 Œ

6 8

2 4

78

68

78

œ æ

2 4

œ æ 

œ æ

5 >œ 7œ œ. œ. n œ. b >œ >œ >œ n >œ 2 ‰ 6 4 8

24

œ æ

6 8

nœ æ

2 ‰ 4

43

2 4 Œ 42 æœ 42 Œ

œ æ

78

3 4

b >œ >œ >œ n >œ 5

42

42

senza sord.

œ æ 

>œ J ‰ 3 4 S >œ . J ‰ 3 ‰ bœ 4 f S> œ J ‰ 3 4 S >œ J ‰ 43 ‰ b œ . S f > #œ J ‰ 43 S 3  4

# œ> 42 Œ J ‰ 43 S

7 8 78

nœ æ

#œ æ

#œ æ

œ æ

2 4 Œ

nœ æ

œ æ

2 4 Œ

78

#œ æ

#œ æ

#œ æ

55

7 bœ bœ bœ bœ œ œ bœ 8 ! ! ! ! ! ! ! F 7  8

˙ æ

3

7 8

bœ æ

 3 .œ œ¨ œ. œ. œ. œ. œ.

fluttertongue 3 bœ n œ. ‰ Œ &4 æ J ƒ p fluttertongue 3 œ. ‰ Œ & 4 œæ b œæ J ƒ fluttertongue p j & 43 œæ b œæ œ. ‰ Œ ƒ p

œ.

 . œ. œ¨ œ. œ. œ. œ. œ. œ 7 ‰ # œj œ. œ. # œ. 8 3 3 .  P 3 p3 . 78 ‰ # œ. # œ œ. œj ‰ Œ . P3 p 7 8 œ. # œ. P 3 7 # œ. Œ Œ 8 œ. # œ. œ. 3 P bœ 7 ‰  8 b œ. œ. . f 3 3 j 78 Œ Œ b œ. œ. ‰ œ. œ. œ. b œ. œ. F 3 j 78 Œ Œ œ. ‰ ‹ œ. ‰ œ. œ. P F 7 b œ. ‰  8 J F 78 ‰  j b œ. 3

œ. ‰ J f j ‰ œ. n œ. f Œ Œ œ.

3 &4 ã 43

œ.

Ϭ

accel.

42 2 4

43

‰ bœ !J F œ. ‰ J S œ ‰ J S >œ

J S >œ J S >œ J S >œ J S # >œ J S # >œ J S  

24

2 bœ œ 4 ! ! F 3 b!œ b!œ b œ œ œ b œ 2 b œ œ 4 ! ! ! ! 4 ! !

‰ 43

‰ 43

24

24 Π2 Π4

2 Π4

‰ 43

24 Œ

‰ 43

24 Œ

‰ 43

2 Π4

3 4

 

68 6 8

6 œ! >œ 8 ç 6 œ! >œ 8 ç 68 

2 bœ œ ! ! 6 4 ! ! œ œ 8 24 œ . œ. 68 J æ S 24 Œ ‰ œ 68 J S >œ

‰ 43

43

24 2 4

‰ J 68 S >œ ‰ J 68 S >œ ‰ J 68 S >œ ‰ J 68 S # >œ ‰ J B 68 S > ‰ # œJ B 68 S 68  

6 8


56

Picc.

6 &8

Fl. I

& 68

Ob. I

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Timp.

Piano

Arpa

# >œ J ‰ ‰ Œ S # >œ J ‰ ‰ Œ S

> & 68 # œJ ‰ ‰ Œ S

3 4

42

43

42

43

42

43

42

43

2 4

3 4

2 4 Œ

6 &8

2 4

3 4

2 4

? 68

42

43 œ œ œ œ Í3

6 &8

2 4

?6 8

2 4

& 68

42

43

?

42

6 &8

2 4

3 4

?

2 #œ 4 #œ p

2 4

#œ # œ

œ œ œ #œ J

V-ni II

6 #œ j œ & 8 # œ # œœ œ ƒ

C-b.

36 q » ¶™ 2 4

V-ni I

V-c.

3 4

6 &8

6 &8

V-le

2 4

B 68

ƒ

?

5

5

œ

œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ p

3 4

œ œ œ 42 ˙

œœœœœœœ 3

b œ 43 œ bœ œ œ p

3

43

3

3 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 Í 3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2 4 4 œ ˙  

˙

6

gliss. #œ œ œ œ œ œ #œ #œ

bœ bœ œœ

œ

&

#œ bœ #œ bœ

&

3 4

&

3 4

# œ # œ # œ 43 &

3 4

œ #œ œ # œ J

œœ ‰ J œ

3 4

2 4

3 4

j œ #œ œ # œ

j 2 œœ ‰ b œ b œ 4 œ Œ

3 4

2 4

3 4

œ œ. œ œ œ 42 œ œ œ. œ œ

43

42

43

œ.

3 4

‰ œ œ œ œ ƒ

j ?6 œ ‰ 8 ggg # œ gg # œ ƒ

j ‰ gg œœ ‰ ‰ ggg œ

? 68

? 6 #œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ 8 J J ƒ

œ œ 2 4 Œ # b œœ œo

2 4 j œœœœœœœœœœœœœœœœœœ œ Í ˙. ˙o 3 2 4 4 p

2 4 Œ

j 42 Œ # œ 43 œ œ ƒ > ß

6

6

Œ

6

Œ

42 ˙ p

Œ

3 4 3 4 43


I Fl.

3 &4

II

& 43 Œ

I

3 &4 Œ

Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Tr-lo

T.de.b.

 Œ bœ bœ œ bœ bœ

F 3 bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ  &4 R F 3 &4 & 43 # œR F 3 &4

3 #œ #œ &4 F

V-ni II

V-le

V-c. solo

V-c.

9

Œ 

œ œ œ œ

6

œ #œ

œ

œ

œ

œ

œ

6

Œ

‰ ‰

2 4

2 4

œ.

# œ. #œ

œ. #œ

3

5

œ.

œ.

œ.

œ.

œ

œ

‰ ‰

Œ

œœ œ œ

gliss.

#œ #œ #œ bœ œ œ œ #œ

œ

#œ 2 J 4 f 2 4

bœ #œ 7

#œ bœ

 

#œ bœ #œ

# Ϭ 2 J 4

& 43

42

3 &4

2 4 Œ

& 43

42

B 43

2 4

B 43

42

2 4

&

42

&

ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . B3 ˙ 4 ? 43

b >œ J Œ ç >œ J Œ ç > œ Œ J ç j œ Œ > ç >œ J Œ ç b >œ Œ J ç >œ J Œ ç

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ‰ >œ Œ J p S b œ. œ bœ b œ #œ œ 9 12 b œ œ b œ b œ # œ œ b œœ # œ œ œ bœ bœ 2 œ b œ œ ‰ J Œ b œ b œ 4 # œ # œ bœ bœ bœ bœ S gliss. f . #œ 2 #œ ‰ b œœœœ Œ 4 #œ #œ œ #œ œ J #œ

˙

œœ

œ

2 4 œJ f 42 Œ

œœ

œ #œ

œ

2 4

f 2 #œ 4 f

bœ bœ

# œf 24 R f

42 œ.

Œ

3 &4 ˙ F

3 &4 V-ni I

3 ã 4 æ˙ . p ã 43

3 &4 Arpa

F r b bœ bœ œ œ

Œ

& 43 Piano

bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ bœ

2 4

œ

#œ  ‰

œ

œ

œ

6

‰ #œ

#œ #œ #œ

‰ ‰

b >œ J Œ ç >œ J Œ ç b >œ J Œ ç b >œ Œ J ç >œ J Œ ç >œ J Œ ç

‰ œj Œ > ç ‰ œj Œ > ç

57


58

Picc.

Fl. I

Ob. I

7 37 b œ. . # œ. . 7 œ b œ. .œ    # œ b œ. .    3 2 3    & 8 8 8 œ p 7 œ. . œ.7 œ. . . œ # œ. 3 œ¨ b œ n œ 2 3   œ.    &    8 R  ‰ ‰ 8 8 p staccato sempre 3 œ¨ œ. œ. œ. œ. œ. 2 œ œ œ œ 3 œ œ œ œ œ œ  & 8 8 8 F

&

II

&

3 b ˘œ œ. œ. œ. 8 J 3 F 3  8

Xyl.

&

3 8

ã

38

3 8

3 bœ 8 fl

I Tr-be

T.de.b.

& Piano

& & Celesta

&

 bœ P

&  Arpa

&

œ bœ

#œ #œ

7

œ œ bœ  #œ #œ p

7

œ #œ

3

b œ.

3

œ.  ‰ r œ.

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8 2 b œ. 8

38

 b œ.

œ.  3 8 r œ.

3

3 b œ. 8

3

œ. J

3 8

2 8

3 8

b ˘œ œ. œ. œ. J

œ

#œ œ

F œ. æ 

œœ œ J f

r œ.

3

œ. æ 

nœ œ

œ.  ‰

œ œ ‰ œ œ >œ œ œ œ œ œ 2 œ œ œ œ œ œ œ œ 3 8 8

fluttertongue

 b œ.

F

œ. œ.

bœ fl

3

3

b œ. œ. œ. œ. J

3 8

3

2 8

3 8

2 8

3 8

38

œ.

 38

‰ b œ.

2 b œ. œ. œ. œ. 8 J

œ. r œ.

28

2 8 2 b œ. 8

b œ.

b œ.

œ.  r œ.

3

b œ.

r œ.

3

3 8

3 8

2 8

3 8

38

28

38

28

38

38

28

38

28

38

38 # œ J

28

38

28

38

&

38 ‰

&

3 ‰ 8

&

3 8

&

3 8

V-le

B

38

V-c.

&

3 8

V-ni II

3

œ. J

# œ. œ.

2 8

2 8

b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. . . . œ œ b œ œ. b œ. œ. b œ. œ. . . œ bœ 3 œ & 8 J p 9 9 punta d'arco bœ #œ 3 ‰ æ æ & 8 p poco

V-ni I

3

3 b ˘œ œ. œ. œ. 8 J

œ. œ.

Œ

punta d'arco

2 V-ni soli Piccolo

2 b ˘œ œ. œ. œ. 8 J

28

œœ 3 bœ #œ 8 J

‰ b œ œ. f

b œ œ.

2 ‰ 8

f

‰ b œ œ. 28 ‰ f b œ œ. 28 ‰ ‰ f ‰ b œ œ. 28 ‰ f

2 8

3 ‰ 8

b œ œ. 3 ‰ 8 f b œ œ. 38 ‰ f

b œ œ. 3 ‰ 8 f 3 8

b œ œ.

b œ œ.

b œ œ. ‰ f b œ œ. ‰ f

‰ b œ œ. 28 ‰ f b œ œ. 28 ‰ ‰ f

f

b œ œ. ‰ f 

#œ œ

pizz.

f

b œ œ.

2 ‰ 8

‰ b œ œ. 28 ‰ f

f

b œ b œ.

f

b œ b œ. 3 8 f b œ b œ. 38 f

b œ œ. ‰ f b œ œ. ‰ f

2 8

2 8

b œ œ. ‰ f

3 8

b œ b œ. 3 8 f 3 8

F #œ 2 3 œ J œ 2 3       8 8 8 8 J J pizz. F >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ 28 38 28 38 ‰ F pizz.

2 8

3 8

œ. æ p

3 8


Picc.

I Fl. II

I Ob. II

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I

3 &8

œ. œ. & 38

# œ. œ.

3 &8

œ. œ.

& 38 œ œ œ œ œ œ 3 &8

& 38 3 &8 3 n œ. &8 J

II

III

Xyl.

Tr-lo

T.de.b.

Piano

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

. & 38 æœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

bœ J

œ

œ

œ

œ

bœ J

œ

œ

œ

œ

œ œ œ #œ œ

œ

œ

œ œ œ #œ œ

œ

2 8

2 œ œ 4 ƒ

2 8

œ 2 J 4 f

B 38

œ 28 œ

œ

& 38

œ œ

bœ J

28

B 38

2 8

œ

3 &8

3 œ &8 J

œ 2 J 4 ƒ œ 24 J ƒ œ 2 J 4 ƒ œ 24 ƒ 2 œ 4 ƒ 24

r b œ.

# œ. œ. #œ J

b œ.

3

f

2 8

28

‰ œ.

‰ b œ b œ.

r bœ

2 8

b œ.

28 2 8

œ

œ.

œ

œ.

j œ

r bœ

b œ. œ

b œ.

œ>œ 24 œœ

œ bœ

2 4

b œ.

œ

œ.

b œ.

œ

œ.

2 8

2 8

œ œ œ œ œ

œ

28

œ

œ

œ

œ

&

œ>œœœ œ

38 3 8

œ-

œ-

b œJ

œ-

œ-

œ

œ œ œ #œ œ

œ

œ œ œ #œ œ

œ

œ œ œ #œ œ

œ

œ

J

 

&

œ

2 4

Í bœ.

24

Í bœ.

3 8

bœ.

2 4 24 2 4 24 2 4 2 4

Í œ. œ. œ. œ. œ. œ. 2 4 Í # fluttertongue œ. 24 æ Í

3 8

2 4 24

38 œ . æ Í 3 8 

# œœ

ƒ

bœ.

Í bœ. œ. œ œ bœ œ 38 Í œ œ #œ œ 3 #œ. œ. 8 Í œ œ œ n œ 38 œ . œ . Í œ œ #œ œ 3 #œ. #œ. 8 Í

> # b œœœ

œœœœ œ

œ-

24

œœœ b >œœœ œ œ

b œ-

œ-

28

28

˙ æ

n >œ

œ

œ

b œ b œ.

œ

ƒ

bœ J

24 ˙ æ f 2 4

œ #œ ƒ œ œ œ #œ #œ œ

œ

2 4

œ

2 8

2 8

œ

3

œ œ œ œ f

j bœ

24

f b œ. œ. œ. œ b œ. ‰

j bœ

b œ b œ 28 b œ f 28 

2 4

3 8

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3  8 f senza sord. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.  ‰ Œ 38 R f

2 J 4 ƒ n >œ 24 J ƒ 2 œ 4 ƒ 2 œ 4 ƒ 24 œ ƒ 2 4

3

f

r ‰ œ.

b œ. œ. œ. œ b œ.

œ œ 

œ J f b œ.

œ J

3 &8 ‰

28

r bœ

3 &8

œ œ œ œ œ

& 38

r b œ.

2 8

#œ œ 3 & 8 nœ œ œ œ

3 ã 8 æœ . 

r bœ

ã 38

bœ r  b œ. 28  f

3 œ. &8 æ  & 38

r

œ œ œ œ ‰ f

fluttertongue

Tr-be

59

b >œ . 38 # œœ ..

Í œœœ ... œœ n œœ 38 œ.

œœ œ-

2 4

b œ-

bœ.

3 æ 8 Í œ- b œbœ. 38 æ Í œ œ bœ œ 3 bœ. 8 Í œ œ #œ œ 3 #œ. 8 Í œ # œ # œ œ 3 œ. 8 Í

24 2 4 2 4

œ. œ.

24 2 4 2 4

œ.

24

œ œ œ nœ 3 œ. œ. 8 Í 38  

2 4 24


60

Picc.

I Fl. II

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib Cl.b in sib

7 b œ. . œ b œ. .œ   2 &4 p œ.7 . 2    œ b œ. &4 p 2 &4

& 42 & 42

# œ. . 7 #œ .  b œ œ.  7 œ. . œ.    n œ

& 42 2 &4 & 42 & 42

Tr-lo

Celesta

Arpa

2 V-niª soli

?2 4

V-ni I

& 42

V-ni II

& 42

V-le

V-c.

C-b.

P

& 42 

& 42

& 42 2 &4 ? 42

7 16

œ œ bœ

Œ #œ œ

# œ #œ #œ #œ p

5 16

7

#œ bœ

œœ 7 5 # œ 16 # œJ ‰ ‰  16

3

7 16

5 16

7 16

165

7 16

165

b œ. œ. b œ. œ. œ. b œ. œ. b œ. . . . œ œ b œ œ. b œ. œ. b œ. . . . œ œb œ 7 œ. ‰ ‰  5 16 J 16 p 9 9 punta d'arco bœ #œ 7 æ æ  16 165 p poco 7   16 165 punta d'arco

 

B

?

2 8

6 ‰   >œ >œ 16 7 16 2 f > > 6 ‰  bœ nœ 7  16 16 2 f > 6 ‰   >œ œ 7  16 16 2 f œ¨ œ. œ. œ. 16 6 œ¨ œ. œ. b œ¨ œ. œ. 16 7 

7 œ¨ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 165 œ¨ œ. œ. œ. œ. 28 16 f ¨.... .. ¨. . .. ¨ . . . 6 œ¨ œ. œ. ¨ . . 7 œ bœ œ œ 16 œ œ œ œ œ œ 165 œ œ œ œ œ 28 œ œ œ œ 16 f 7 28  16 6 ‰  b œ¨ n >œ   16 165 f2 ¨ 7 œ¨ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 5 œ¨ œ. œ. œ. œ. 2 œ¨ œ. œ. œ. 6 œ œ œ ¨ 16 16 8 16 . . œ œ. œ. f¨ . . . . . . 7 œ œ œ œ œ œ œ 165 œ¨ œ. œ. œ. œ. 28 œ¨ œ. œ. œ. 16 6 œ¨ œ. œ. œ¨ œ. œ. 16 f 7 28  16 6 ‰  b >œ    16 165 J f  >œ >œ 7 28  16 6 ‰    16 165 2 f b >œ n >œ 7 5 2  6  16 16  8 16 ‰  f2 b >œ 7 28  16 6 ‰  J    16 165 f 7 28  16 6 ‰   œ. œ.   16 165 2 f 2 2 7 28  16 6   16 165 b œ. b œ. œ. n œ. f ¨ œ. œ œ n œ 5 # œ¨ œ. œ n œ 2 # œ¨ œ. œ n œ 6 ¨ . . ¨ 7 # œ   œ 16 16 8 16 œ b œ œ œ. b œ. f 7 5 2 6 16  16  8  16 

2 ‰ ã 4 œJ  7 bœ œ bœ & 42

& 42

2 8

& 42

& 42

& 42

2 &4

5 16

& 42

I

I

Tr-be

7 16

œ. # œ.

III

28

? 42

Cor.

C-fag.

II

165

Fag.

? 42

I

38 7   16

7 œ¨ œ. œ. œ. œ. 16 f¨ j j 7 16 œœ b œ ‰ f 7 ¨j 16 œœ ‰ ‰ f ¨ 7 16 œj ‰ ‰ f

   

28

28

2 8

28

28

28

28

6 16

6 16

œ¨ J ‰ ‰  16 5 œ¨ J ‰ ‰  5 16 œ¨ J ‰ ‰  5 16

28

2 8

¨ 7 œj ‰ ‰  16 5 16

7 ¨j 5 16 œ ‰ ‰  16 7 œ¨ ‰ ‰  16 5 16 J 7 16 7 16 7 16 7 16

5 16

7 16

7 16

7 16

7 16

2 8

28

28

¨ >œ >œ 7 œJ  6 5 ‰ ‰  16 16 ‰  2 16 f 6 ‰  b œ 2n œ 16 >f >  6 ‰  b >œœ n >œœ 16

3 8

6 ‰  b œ¨ n >œ 38 16

5 16

5 16

7 œ¨ ‰ ‰  16 5 16 J œ¨ 7 5 16 œJ ‰ ‰  16

f2 œ. œ. 165 œ¨ œ. œ. œ. œ. 28 œ¨ œ. œ. œ. 16 6 œ¨ œ. œ. b œ¨ œ. œ. 16 7 œ¨ œ. œ. œ. œ. ¨ 2 28  16 6  >œ >œ 16 7 œj b œj ‰  165  b œ œ n œ œ bœ > >> œ b >œ 2 7 ¨j 5 2 6 b  16  8  16 b œœ  b œJ  16 œœ ‰ ‰ J 28  16 6 j  b œj  16 7 ¨j ‰ ‰  165  bœ œ > >

28

2

3 8 38 38 38

b >œ 2n >œ 3 6 16 ‰  8 b >œ 6 ‰  J  38 16 6 ‰   œ. œ. 38 16 2

2 6 16 b œ. b œ. 5 # œ¨ œ. œ n œ  28 # œ¨ œ. œ n œ 16 6 œ¨ œ. b œ. # œ¨ œ. œ œ n œ  16 f 5 2 6  16  8  16 

5 16

28

¨ ¨ 7 ¨ . . . . . . 5 ¨ ¨. . . . 2 ¨ ¨. . . 6 16 œ œ œ œ œ œ œ 16 œ œ œ œ œ 8 œ œ œ œ 16 œ œ. œ. œ œ. œ. 7 œ¨ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 16 5 œ¨ œ¨. œ. œ. œ. 28 œ¨ œ¨. œ. œ. 16 6 œ¨ œ. œ. œ¨ œ. œ. 16 7 œJ¨ ‰ ‰  16 5 28  16 6 ‰  b >œ   16 J  >œ 2 >œ ¨ 7 œ 5 2 6 ‰ ‰    ‰  16 J 16 8 16

5 16

6 16

3 8

7 œ¨ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 16 5 œ¨ œ¨. œ. œ. œ. 28 œ¨ œ¨. œ. œ. 16 6 œ¨ œ. œ. b œ¨ œ. œ. 38 16

b >œ n >œ 6 16 ‰  2  >œ >œ 6 16 ‰  2

œ¨ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 16 5 œ¨ œ¨. œ. œ. œ. 28 œ¨ œ¨. œ. œ. 16 6 œ¨ œ. œ. b œ¨ œ. œ. 38

5 16

6 16

2 8

6 ‰   >œ >œ 38 16 2

3 8

28

6 ‰   >œ >œ 38 16 2

28

6 ‰   >œ >œ 38 16 2

28

28

38

28

6 16

38

2 8

2

28

6 16

œ. n œ. ¨ œ œ. b œ.

6 16

6 16

38 3 8

38 38

6 ‰  b  >œœ n >œœ 38 16

œ. œ. 16 5 œ¨ œ. œ. œ. œ. 28 œ¨ œ. œ. œ. 16 6 œ¨ œ. œ. b œ¨ œ. œ. 38 5  16

5  16

5  16

2

28

28

2 8

2 6 16 bœ bœ >> œ 6 bœ  16 b œ J 6 j  16 bœ >

 >œ >œ œ nœ > bœ 2 bœ  J j bœ  >

38 3 8 38


61

39

3 &8

& 38

I

?3 8

II

?3 8

C-fag.

? 38

Cl. in sib

Cl.b in sib

Fag.

II Cor. IV

Piano

3 &8 ‰ & 38

?3 8

? 38 ‰

#œ p

œ .œ . œ œ œ

P

œ œ œ œ œ P. . 

œ œ œ œ

Í #œ œ œ œ #œ 

œ p

28

œ p

œ.

œ P

2 8 28

#œ. p œ.

œ P

2 8

28 # œ P

#œ.

3 &8

2 8

V-ni II

& 38

28

V-le

B 38

28

V-c.

? 38

C-b.

j ?3 8 œ œ œ œ#œ > p ß ?3 ‰ 8

Ͼ.

j #œ > ß

2 Ͼ 8 P

œæ. 

2 8

38

28 ‰

 28 ‰ b œj 38 F

V-ni I

?3 8 œ œ œ œ # œæ > Í p

3 8

bœ p

bœ œ

28

bœ 3 bœ 8 J F

3 œ.   œ. ‰ 8 R R F

r r j 3  28 œ   œ œ œ b œ œ œ 28 œ b œ . œ 8 # œ. œ. œ- œ n œ # œ. œ. œ n œ . . . . F

r‰ œ. P

œ. # œ.

œ P

3 8

r r œ j œ.  œ œ. 28 œ 38 # œ. œ. œ- œ n œ  # œ. œ. œ n œ  œ œ œ b œ œ œ 28 œ b œ . . . . . . F

r ‰ œ

œ. 

2 8

3 r  r‰ 8 œ. œ. F 38 œ.   œ. ‰ R R F

28 ‰

3 8

2 8

3 8

38

28

38

œ 38

3 8

2 8 bœ bœ

38

3 œ  œ 8 œ. œ. œ . F

œ.

38 œ œ. ‰ F

œ.

38

 œ

œ

28

j œ. œ œ. œ .

œ

j œ. œ œ œ . .

j bœ

bœ bœ 

2 8

38

3 8

 

28

38

28

38  b œ  œ œ œ F portato

œ. . œ 2 bœ 8 bœ > b œ. . 2

3 8

‰ 

38

. ‰  œ b œ. 28 2

2 8

3 8

2 8

2 8

3 8

2 8

3 8

# œ. œ. œ J F

œ nœ

38

3 8

3 8

b œ b œ. >

b œ.


62

Picc.

&

Fl. I

&

Ob. II

&

2 8 2 8 2 8

3 8

5 16

28

III

&

2 8

I

&

Tr-ni II

III

Tuba

Timp.

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

5 16

5 16

&

 

3 8

œ. ‰

 

. 5 ‰ >œ . ‰  œR ‰ 16 J

r 5 j ‰  b œ. ‰ 16 ‰ bœ . > . 5 ‰ >œ . ‰  œR ‰ 16 J

5 16

2 4 2 4 2 4

   

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16

    

2 4

3 16

24

3 16

2 4

3 16

2 4

3 16

?

?

2 8

2 4

3 16

?

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ 2 ‰ b œJ 3 œ . 5 œ œ. 2 8 8 16 J J 4

3 16

&

2 8

3 16

28

&

&

&

&

B b œ b œ. .

2 8

2 8 2 8 2 8 sul G

2 8

b œ b œœ 2 Jœ 8œ

3 8

3 8

3 8

?

?

   

3 œ. 8 p 38 œ . œ. 3 8 3 8 3 8 3 8 38

œ. ‰ œœ ‰ .

5 16 5 16 5 16

  

. 5 ‰ >œ . ‰  œR ‰ 16 J

2 4 2 4

2 4

5 ‰ œj . 24 ‰  œr ‰ 16 œ. œ. >

. . . . ? œ œ œ b œ œ œ 2 œ b œ >œ œ 3 b œ . œ . b œ . œ . 8 8 Í pizz. ? 2‰ j 3    8 # œ¥ 8

5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16

2 4

  

 # >œ œ œ n œ >œ œ œ b œ

f > 2 # œ œ œ n œ >œ œ œ b œ  4 œf œ 2  4 Í Í 2 œ œ  4 Í Í 24  œ bœ bœ bœ f œ bœ œ œ. œ. 2 œ bœ 4 œœ bœ f arco 2  4 œ bœ f

3 16

2 4

?

5 16

2 4

2 8

3 8

œ. ‰

40 2 4

?

&

2 8

I

I

5 16

2 8

38

2 8

Tr-be

Cor.

œ. ‰

?

C-fag.

5 16

3 œ. 8 p 3 bœ. 8 p 3 œ. 8 p

2 8

3 8

?

II

3 8

Fag.

2 8

?

I

3 8

3 16 3 16

3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16 3 16

  

. 7 ‹œ 16 ƒ ‹ 7 œ. 16 ƒ 7 16 ‹ œ. ƒ 7 16 7 16 7 16

œ. œ œ # œ

œ. œ œ # œ  5 ‹ œ. œ. œ # œ  2 ‹ œ. œ. œ # œ 3 16 8 8 5 2 3 œ. œ œ # œ  16 ‹ œ. œ. œ # œ  8 ‹ œ. œ. œ # œ 8 5 16

5 16

5 16

7 # >œ  ‰ ‰  16 R ƒ 7 # >œ 16 R  ‰ ‰  ƒ ‹ 7 œ. œ. œ œ # œ  16 ƒ senza sord. > 7 œ 16 R  ‰ ‰  ƒ senza sord. 7 # >œ  ‰ ‰  16 R ƒ senza sord. 7 r ‰ ‰  16 # œ ƒ> 7 senza sord. 16 r  ‰ ‰  #œ ƒ>

5 # >œ  ‰ 16 R

7 16

5 16

7 16

5 16

7 16

j 7 # œœ œJ œJ 16 # œ # œ ƒ> 7  œ œ b œ 16 > arco pizz. j bœ. J 7 #œ j j 16 # œ œ œ œ Í > ƒ 7 bœ.  16 J Í arco pizz.  œ œ 16 7 œj œ œ b œ nœ > J J ƒ 2 arco pizz. > j j j 7 # œœ œ œ bœ . 16 # œ œ œ J ƒ j 7 j bœ . 16 # œ ‰ ‰ > ƒ >œ œ b œ

. . . . 5 ‹œ œ œ #œ  2 ‹œ œ œ #œ 3  16 8 8

arco pizz.

5 # >œ 16 R  ‰

2 8 2 8 2 8

3 8

3 8

3 8

>  28 # œR  ‰

38

>  28 # œR  ‰

3 8

5 ‹ œ. œ. œ # œ  2 ‹ œ. œ. œ # œ 3 16 8 8 5 16

>œ R ‰

5 > 16 # œR  ‰ 5 r 16 # œ  ‰ > 5 16

r ‰ #œ >

5 16

 28

 28

2 8

arco pizz.

28

j œ > arco > 5 # œœ  16 # œ J 5  16

œ J

arco pizz.

3 8 3 8

r ‰ #œ >

3 8

 

&

&

arco pizz.

#œ œ  28 # œœ # œ > 2  8

j 5 #œ j  2 #œ  16 # œ œ 8# œ œ œ œ > > 5 2   16 8 arco pizz.

3 8

 28 # œr  ‰ >

2 8

j #œ œ 5  16 # œœ J # œ > 5  16

3 8

>  28 # œ  ‰ R

>œ R ‰

arco pizz.

3 8 38 3 8 3 8 3 8 3 8

>arco pizz.  28 œ œ 38

arco pizz. > j œ  28 # œœ œ 38 œ # œ œ

pizz.

5 j ‰  16 #œ >

 28 # œj ‰ >

3 8


Picc.

Fl. I

3 # œ. &8 & 38

# œ.

I

& 38 ‰

II

& 38 # œ .

Ob.

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I Cor. III

I

Tr-be

I

Tr-ni II

III

Tuba

Arpa

V-ni I

& 38

C-b.

œ.

œ

œ œ œ

& 38 ® > & 38 # œR

f

œ

 

œ #œ #œ #œ œ œ f

œ #œ #œ #œ œ #œ f F

‹ œ. œ. œ œ # œ 5 ‹ œ. œ. œ # œ 2 ‹ œ. œ. œ # œ 7 # œ. œ.  8 16 16 ‹ œ. œ. œ œ # œ 5 ‹ œ. œ. œ # œ 2 ‹ œ. œ. œ # œ 7 # œ. œ.  8 16 16 ‹ œ.  ‰ ‰ R ƒ

7 16

#œ  ‰ ‰ R ƒ

5 16

2 8

7 16 ‰

5 16

28

# >œ  ‰ ‰ R

5 # >œ  ‰  28 # >œ  ‰ 16 R R

# œ.

œ.

œ

? 3 >œR 8

>œ R ‰ ‰

# >œ  ‰ ‰ R

& 38 & 38

arco

pizz.

#œ & 38 œœ > 3 & 8 #œ > # >œ B 38 œ # >œ ? 3 œœ 8 ? 3 >œ 8 J

œ

#œ #œ œ œ

pizz.

œ œ œ

pizz.

Œ

r #œ  ‰ ‰ > r‰ ‰ #œ > #œ J ‰‰  # >œ œ œ œ #œ # œ

arco pizz.

arco pizz.

œ œ œ

> # œœ œ œ # œ œœ

œ

5 # >œ  ‰  28 # >œ  ‰ 16 R R

arco pizz.

j #œ Œ >

5 16

>œ >œ R  ‰  28 R  ‰

5 # >œ  ‰  28 # >œ  ‰ 16 R R 5 r 2 r 16 # œ  ‰  8 # œ  ‰ > > 5 16

r  ‰  28 r  ‰ #œ #œ > >

5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16 5 16

28

28

 arco pizz. j #œ œ œ J  #œ # œ > arco pizz. j #œ j  # œ œ œ > arco pizz. j œ œ  > J

> # œœ # œ J j #œ >

  arco pizz.

28 # œœ œ #œ # œ >

arco pizz.

2 8 #œ œ > 2 >œ œ 8

arco pizz.

> j œ  28 # œœ œ œ # œ œ

arco pizz.

arco pizz.

‰  28 # œj ‰ .

n œ.

œ #œ #œ #œ œ œ f r 7 ® 16 #œ ‰ œ # œ #œ #œ œ f F 7 # >œ  16 R 7 # >œ  16 R

‹ œ. œ. œ œ # œ 5 ‹ œ. œ. œ # œ  2 ‹ œ. œ. œ # œ 7 # œ. œ. 16 8 16

#œ # œ œœ œ > arco pizz. > œœ œ

pizz.

œ

# >œ  ‰ ‰ R

œ œ œ œ #œ

28

?3 r 8 œ >

r œ œ œ f

7 ‰. 16

? 3 >œ 8 R

n œ.

5 16

# >œ ? 38 R

œ n œ # œ. œ.

& 38

28

n œ.

œ n œ # œ. œ.

> & 38 # œR

5 16

œ n œ # œ. œ.

5 2 7 ‹ œ. œ. œ œ # œ 16 ‹ œ. œ. œ # œ  8 ‹ œ. œ. œ # œ 16 # œ. œ.

arco

V-c.

3 &8 ‰

arco

V-le

œ

œ.

arco

V-ni II

œ.

7 >œ 16 R  # >œ 7 16 R  7 > 16 œR  7 16 r  œ > 7 16 7 16

b œ.

b œ.

arco

arco

7 16 # œ > 7 # >œ 16 œ

arco

# >œ 7 œœ 16

‰ ‰ ‰ ‰

œ. œ.

pizz.

œ

2

# œ.

# œ.

n œ.

œ. œ.

œ

2

2

2

œ œ

pizz.

38

5 16

5 16

5 16

œ

bœ bœ œ œ

œ J

2

2

38

38

œ #œ 

5 16

#œ J

5 16 5 16

3 8

5 16

38

5 16

3 8

5 16

3 8

5 16

38

5 16

38

arco pizz.

œ œ #œ J  38 œ #œ # œ >

> # œœ # œ

> j œ œ  38 # œœ œ œ # œ ‰ 

5 16

#œ œ #œ # œ >

# >œ J

5 16

arco pizz.

2

38

#œ j 3 # œ œ œ  8 œ > arco pizz. > œ œ  38 œ J

œ

5 16

arco pizz.

œ

‹œ #œ ‹œ œ #œ 3 ‹œ #œ ‹œ #œ  8  f ‹œ #œ ‹œ œ #œ 3 ‹œ #œ ‹œ #œ  8  f

arco pizz.

œ

pizz.

5 16

#œ  ‰ ‰  3 8 R ƒ

œ.

pizz.

œ

5 ‹ œ # œ ‹ œ œ # œ  38 ‹ œ # œ ‹ œ # œ  16 f

œ.

œ œ œ #œ

3 8

œ.

#œ #œ œ œ

‹œ  ‰ ‰  3 R 8 ƒ

2

arco

7 . 16 œJ

2

œ n œ # œ. œ.

Œ

7 # œœ 16 œ >

2

# œ.

63

41

œ œ

5 16

arco pizz.

#œ 5 # œ œ œ 16 œ > arco pizz. > œ œ 5 œ 16 arco pizz.

3 # >œJ 8

5 œ œ 16 œ œ 5 ‰ ‰ 16


64

r œ

2  bœ 8 f

Picc.

5 & 16

2 8

3 8

7 16

2 8

5 16

I

5 & 16

2 8

3 8

7 16

2 8

5 16

2 œ 8

II

5 & 16

2 8

3 8

7 16

2 8

5 16

2  8

Fl.

C.ingl.

Cl. in sib

I Cor. III

Tr-be

r

5 2 3 7 2 5 2 & 16 ‹ œ # œ ‹ œ # œ  8 ‹ œ # œ # œ n œ 8 ‹ œ # œ ‹ œ # œ  16 ‹ œ # œ ‹ œ # œ ‹ œ # œ ‹ œ 8 ‹ œ # œ # œ n œ 16 # œ n œ # œ n œ  8 5 & 16

2 8

3 8

7 16

2 8

5 16

r œ

r œ

f

œ f

2 4

b œ.

7 16

2 4

œ.

7 16

2 4

7 16

2 4

5 r 7  œ 16 œ œ œ bœ œ bœ f

2 ‰ 8

7 16

b œ.

2 4

5 ‹œ #œ ‹œ #œ  2 ‹œ #œ #œ nœ 3 ‹œ #œ ‹œ #œ  7 ‹œ #œ ‹œ #œ ‹œ #œ ‹œ 2 ‹œ #œ #œ nœ 5 #œ nœ #œ nœ  2 & 16 8 8 16 8 16 8

7 16

2 4

5 ‹œ #œ ‹œ #œ  2 ‹œ #œ #œ nœ 3 ‹œ #œ ‹œ #œ  7 ‹œ #œ ‹œ #œ ‹œ #œ ‹œ 2 ‹œ #œ #œ nœ 5 #œ nœ #œ nœ  2 & 16 8 8 16 8 16 8

7 16

2 4

œ.

œ

I

5 & 16

28

38

7 16

28

5 16

28

7 16

24

II

5 & 16

28

38

7 16

28

5 16

7 16

24

III

5 & 16

28

38

7 16

28

5 16

. . 28 # œ n œ # œ.  f

I

? 16 5

28

38

7 16

28

5 16

II

? 5 16

2 8

3 8

7 16

2 8

5 16

Tr-ni

V-ni I

5 & 16

V-ni II

5 & 16

V-le

5 B 16

V-c.

C-b.

arco j #œ œ #œ # œ > arco j #œ # œ œ >

pizz.

œ J

pizz.

arco

 28 # œœ œ >

arco

j 2 œ  8 #œ >

j œ œJ >

arco pizz.

# >œ  28 œ

arco

pizz.

œ

pizz.

œ œ œ

pizz.

arco pizz.

3 # œœ 8 #œ # œ >

œ œ

arco pizz.

3 #œ 8# œ œ > 3 >œ 8

œ œ

arco pizz.

œ œ

arco # >œ pizz. >œarco pizz. >arco pizz. j ? 5 # œ œ  2 œœ œ 3 # œœ œ œ 16 # œ œ 8 8# œ œ œ J

? 5 # >œJ 16

>œ  28 J

3 # >œJ 8

‰ ‰

arco

7 #œ 16 # œœ # œ >

arco

7 #œ 16 # œ œ > 7 16

> œ

arco

pizz.

œ

œ J

pizz.

j œ

œ pizz.

œ

œ J

>arco pizz. j 7 # œœ œ œ 16 # œ œ œ 7 # >œ 16 J

arco

 28 # œœ œ >

arco

 28 # œ > # >œ  28 œ

arco

# >œ œ  28 œ

pizz.

28 ‰ B

28 ‰

# œ. n œ. f œ J f

7 r ‰ 16 œ

Œ

. 7 œR  Œ 16

2 8

7 16 œ f

24 24

# œ. œ

2 4

œ

5 >œ 16 J

 28

7 16

2 4

pizz.

5 2 16 œj œj  8 >

7 16

2 4

7 16  œ œ # œ f

œ œ œ

pizz.

arco

>œ  28 J

arco pizz.

f

pizz.

œ ‰

œ J

arco pizz.

>arco pizz. œ 5 b œJ J  2 16 8 b >aœrco pizz. œ #œ 5 œ 2 16 J J  8 >œ 5 J 16

 28

 

arco

arco œ 7 16  b b œœ J f 7  bœ 16 J f

# œ. . œ

2 4 2 4

‰ œj 24 .


42 Picc.

I Fl. II

I Ob.

2 &4 Π2 &4 2 &4 2 &4

f

2 &4 Œ

C.ingl.

2 &4 ‰

3

j œ. f

& 42 Œ

? 42

II

? 42

C-fag.

& 42

III

& 42

II

IV

I

Tr-be

II

III

V-ni I

2 &4

V-ni II

2 &4

C-b.

j œ.

3

3

3

j œ.

3 8 3 8 3 8

‰ j œ.

 ‹ œ #œ œ #œ #œ œ œ nœ #œ œ f

3

Í

3

œ. ‰

? 42

# œ.

œ.

# œ.

# œ.

œ. ‰ ‰

œ. œ.

œ. ‰

3 8 38

œ

œ œ

œ

œœ

bouché 3

˙ ‰

38

˙ ˙ Í Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

pizz.

#œ f

j œ f

j œ

‰ œj

œ œ

œ

œœ

œ

œ

pizz.

œ ‰

j œ

3 8

3 8

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

˙

3 8

38

 #œ œ R Í 

6 16

nœ #œ œ œ nœ #œ œ

œ.

3

3 8

6 16

3

3 8

6 16

nœ #œ œ œ nœ #œ Œ

3 8 3 8 3 8 38 38

3

j œ.

24 ‰ # œ. ‰ œ. 2 # œ. ‰ œ. 4 ‰ # >œ

bouché

#œ œ #œ

ƒ

œ  Ÿ~~~~~ œ. Í Ÿ~~~~~

# œ.

24

2 #˙ 4 Í 24 Œ

œ. œ.

3

3

3

œ. ‰ ‰

# œ. # œ. # œ.

38

3 8

‰ œ .

38

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

Œ

24

#œ J Í

œ

3

Œ

˙ ‰ ‰

 #œ œ R Í j ‰ j # œœf

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

˙ ˙ Í Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 4 œ. ˙ Í Í ‰ œj ‰ 24 œj

24 œ #œ œ œ

œ

œ

œ

j œ ‰

˙

j œ

j œ ‰

œ

œ œ

‰ œ

œ. # œ œ. . ƒ ‰ j‰ # œ. ƒ ‰ n œj ‰ . ƒ

38

‰ œ .

œ

2 ‰ #œ ‰ œ 4

38

38

œ. œ .

6 16

6 œ. ‰ œ. 16 ƒ 6 œ. 16

‰ # œ œ œ 38 f œ œ 38

2 4

2 4

œ.

3

2 #œ œ œ 4 #œ

œ.

# œ.

24

nœ > ƒ œ œ œ 24 œ

f

œ.

3 8

j‰ œ.

 ‹œ #œ œ #œ #œ œ œ nœ #œ œ

3

# œ.

3 8

3

nœ #œ œ œ nœ #œ œ

24 œ. # œ. œ. œ.

œ

#œ J Í

3 8

38

6 16

Œ

3

œ

nœ #œ œ œ nœ #œ

œ.

3 8

3

24  # œ ‹œ œ #œ #œ œ œ nœ #œ  ‹œ œ œ #œ #œ œ œ nœ #œ Œ f

38

Œ

3

38

œ œ

œ

24 Œ

œ.

œ.

œ

#œ f

38

 Œ

pizz.

3 8

‰ # œ œ œ 38 f œ œ 38

˙ Í B 42 ‰ ? 42

3

œ. œ.

œ. ‰

3

2 Π4

65

#œ #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ œ

f #œ #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ #œ œ œ 2    4 3 3 3 f œ. #œ 2 Œ ‰  #œ œ 4 f 3 # œ 2  #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ  #œ œ œ  4 3 3 f 3 3 2 Œ ‰  #œ 4 # œ œ . œ f j ‰ ‰ j ‰ 24 j ‰ œ. œ. œ.

3 8

#œ #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ œ f Í

3

2 &4 ? 42

V-c.

# œ. f

?2 œ 4 f ?2 4 #œ f 2 #˙ &4 Í 2 &4 Œ

Tuba

V-le

# œ. f

?2 4 #œ . f

I

Cor.

3

3

œ.

3 8

& 42 ‹ œ œ # œ œ # œ # œ œ œ n œ # œ  ‹ œ œ œ # œ # œ œ œ n œ # œ Œ f f

I Fag.

3

3

3

Cl. in sib

f Í #œ œ #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ #œ œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ  Œ 3 3 3 3 f #œ #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ œ Œ ‰  3 3 f Í # œ œ #œ œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ  #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ Œ

II

Cl.picc. in mib

#œ #œ œ nœ #œ œ œ nœ #œ œ

3 8 3 8

#œ œ #œ

# >œ

ƒ

6 16 6 16 6 16 6 16 6 16

6 nœ 16 > ƒ 6 œ œ œ 16

6 # œ œ œ 16 

6 16

38

38

6 ‰ j ‰ 16 nœ

3 8

3 8 3 8 3 8 38 38

œ

Ÿ~~~~~~~ œ. Í Ÿ~~~~~~~

6 16 6 16

6 16

6 16 œ. Í 6 œ ‰ œ 16 ƒ 6 œ # œ œ 16 ƒ 6 ‰ j ‰ 16 nœ ƒ


66

I

Fag.

II

C-fag.

Tuba

43 ? 6 j  ‰ 16 œ . S

5 ‰  16

6 n œ. b œ œ n œ. 16 f

5 16 ‰

6 n œ. b œ œ n œ. 16

> 5 # œ ‹ œ. 6 5 16 n œ # œ œ # œ 16 # œ œ. œ œ œ œ 16 > > œ n œ œ œ œ œ > p

? 16 6 j  ‰ œ. S

5  16

6 16

5 16

6 16

5 16

6 16

5 16

? 6 j  ‰ 16 œ . S

5  16

6 16

5 16

6 16

5 16

6 16

5 16

? 16 6 j  ‰ œ S>

5  16

6 16

5 16

6 16

5 16

6 16

5 16

5 b œ.  16

. . œ. b œ. œ.  6 b œ œ  œ. œ.  5 b œ. 16 16

œ. b œ. œ.  6 n œ. œ.  # œ. œ.  5 16 16 œ.

œ. œ œ . .

6 b œ. œ.  œ œ   16 . .

5 16

. . 6 œ œ  b œ. œ.  5 œ. & 16 16 f

. . œ. b œ. œ.  6 œ œ  b œ. œ.  5 œ. 16 16

œ. b œ. œ.  6 # œ. œ.  œ œ  5 16 16 # œ. . .

œ. œ œ . .

6  16 œ. œ.  b œ œ  . .

5 16

6 b œ. œ.  œ. œ.  16 5 b œ. & 16 f

6 b œ. œ.  œ. œ.  16 5 b œ. œ. b œ. œ.  16

6 n œ œ  # œ œ  16 5 œ. b œ. œ.  16 . . . . œ.

œ. œ. œ.

6  16 b œ. œ.  œ. œ. 

5 16

6 œ. œ.  b œ. œ.  5 & 16 16 œ. f

6 œ. œ.  b œ. œ.  5 œ. b œ. œ.  16 16 œ.

6 5 œ. b œ. œ.  16 # œ. œ.  œ œ  16 # œ . . .

œ. b œ. œ.

6  16   œ. œ. b œ œ . .

5 16

6 & 16 V-ni I

b œ. œ. f

œ. œ.

V-ni II

# œ. 6 B 16 œ >f arco

V-le

 # œ.

. ‹œ 6 #œ 5 16  n œ.  . # œ 16 # œ. ‹ œ # œ . .

# œ.

6 16

5 16

5 ‰  16

6 n œ b œ œ n œ 16 f

5 16 ‰

6 n œ b œ œ n œ. 16

5 ‹œ 6 5 16 # œ n œ . # œ œ # œ. 16 # œ œ. œ œ œ œ 16 > > > nœ œ œ œ œ >œ p

? 6 j  ‰ 16 œ S>

5  16

6 16

5 16

6 16

5 16

arco

C-b.

# œ. # œ. 6  n œ.  n œ. 5 # œ # œ 16 16 n œ . j œ.

? 6 j  ‰ 16 œ S> arco

V-c.

5 #œ #œ n œ. 16 n œ . œj .

6 16

5 16


5 & 16

6 16

5 16

I

5 & 16

6 16

5 16

II

5 & 16

6 16

5 16

C.ingl.

5 & 16

6 16

5 16

5 & 16

6 16

5 16

Fl. II

Ob.

Cl. in sib

44 6 16 ‰

6 16 ‰

P-tti

5 ã 16

6 16

5 16

6 16

Gr.C.

5 ã 16

6 16

5 16

6 16 ‰

5 & 16

6 16

5 16

6 16 ‰

5 & 16

6 16

5 16

6 16 ‰

V-ni I

5 & 16 b œ .

6 œ. b œ. œ. n œ. 16 œ.  œ. œ.  œ.

5 6 16 œr  b œ œ  16 . . .

5 & 16 œ .

6 œ. b œ œ œ 16 b œ  œ œ  œ . . . . . . .

5 6  16 16 r  b œ. œ. œ.

5 & 16 V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

5 & 16 5 B 16

b œ. œ. # œ.

œ. b œ. œ. œ . œ.

6 16

6  16

œ.

œ. œ. 

œ.

6 œ. b œ. œ. b œ 16 b œ  œ œ  œ . . . . .

? 5 #œ  j 16 > n œ n œ. n >œ S f ? 5  n œ. n œ16 R bœ f .

5 r  6  16 16 b œ. œ. œ. 5 16

p

f

3

3

3

. 6   # œ # œ.  16 # œ. # œ. œ. œ. f P . . 6   œ œ  16 œ. œ. œ. œ. f P

6 5 6 16 # œ œ. œ œ œ œ 16 # œ n œ  n œj 16 > nœ > nœ . > œ>œ œ œ p ƒ

2 V-ni soli

œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ 3

# œ. œ. . 6  œ # œ.  16 # œ. # œ  œ. œ  . . P f

? 5 #œ  j 16 > n œ n œ. n >œ S f

Fag. I

67

r bœ

6 16

5 r   6 16 b œ. œ. 16 b œ.

r œ

# œ. œ.  œ. œ. 

œ #œ #œ œ #œ œ œ‹œ #œ œ œ œ œ

p

f

3

3

3

œ æ 

œ æ

œ #œ

œ

œ #œ p

œ

p

 ‰

   #œ f

  #œ

f # œ  # œJ  ‹œ f F

#œ # œ #œ # œ

pizz.

6 5 6 #œ 16 # œ œ. œ œ œ œ 16 # œ n œ  n œj 16 ‰   œ > nœ > nœ . > œ>œ œ œ P p ƒ pizz. n œ. n œ 6 6 5 #œ œ  16 16  R b œ - 16  œ  J . P p pizz.

 ‹ œj F

r œ

# œ. œ. .  œ # œ.  f

œ.  œ. 

œ #œ #œ œ #œ œ œ ‹œ #œ œ œ œ œ

p

3

3

3

3

 ‰

œ R

œ æ 

œ. æ

œ #œ

œ

œ #œ p

œ

p

  #œ

  #œ

 

3

3

œ. œ.

œ. J

pizz.

3

3

.  # œ # œ.  # œ . f . .   œ œ  œ. œ. œ. œ. œ. f P

pizz.

p

# œ. # œ. P

f

œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ

# œ. # œ  œ. œ  . . P

f

œ R œ. J F

3

r bœ

  œ #œ

P œ  œ #œ  J P p

f

f # œ  # œJ  ‹œ f F  ‹ œj F

#œ # œ #œ # œ

B


68

Picc.

&

I

&

Fl. II

&

Cl.picc. in mib

&

Cl. in sib

Fag. I

I

Tr-ni II

III

œ #œ nœ #œ œ œ #œ œ #œ #œ ‹œ #œ #œ

F ƒ œ #œ nœ #œ œ œ 3

3

3

 #œ #œ

œ #œ #œ

ƒ œ ƒ œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ ‹œ #œ  ‰ R 

?

 

ã œ & ‰

f

& &

&

œ œbœ bœ bœ 11

gliss.

bœ bœ bœ bœ bœ ‰

ƒ #œ

13

ƒ

nœ nœ bœ bœ bœ

# œ. f œ. f > ‹œ

# œ.

f

  œ

œ.

?

œ.

 œ

œ.

œ.

# œ.

> #œ

œ

œ.

# œ. # œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ.  # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. 3

#œ #œ œ ‹œ œ nœ #œ nœ Nœ  ‰ R #œ

œ

3

œ. J

3

j œ

3

 œ. J

 œ. J

‰ œ

œ #œ

p

œ

œ #œ p

#œ #œ

œ

œ  œ œ  œ

# œ.

# œ.

œ. œ.

œ œ œ R P  œ.  œ. J J P

# œ.

bœ bœ œ

œ. œ.  # œ. œ. œ. œ. œ. œ.

#œ œ ‹œ œ nœ P

bœ bœ bœ bœ bœ

B œ. œ.  # œ œ . . f #œ ‹ œ # >œ œ B  ƒ ?

3

# œ. œ.  # œ . œ. f arco & # œ. # œ.  œ # œ . . f &

5

œ

#œ œ #œ #œ #œ ‹œ J

‰ 

œ

ƒ

&

&

œ.

arco

C-b.

 #œ #œ #œ #œ #œ #œ

5

œ

?

Gr.C.

V-c.

œ

# œ. œ.   # œ. # œ.   # œ. # œ. 

P-tti

V-le

#œ #œ #œ ‹œ #œ ‹œ #œ

œ

V-ni II

œ

#œ # œ œ. ‹ œ œ n œ # œ n œ œ  ‰ ‰ R #œ F 3 3 œ #œ nœ #œ œ œ #œ œ #œ 3 #œ ‹œ  3 3 5 F ƒ #œ œ #œ nœ #œ œ œ # œ œ. ‹ œ œ n œ # œ n œ ‰ 3 3 #œ F ƒ 3 3 3 œ #œ nœ #œ #œ œ #œ #œ ‹œ #œ ‹œ  5 F3 ƒ3 #œ œ œ # œ n œ # œ  ‰ F3 ƒ3

œ

# œ œ ‹ œ œ n œ. P œ ‹œ #œ R  ‰ ‰ 3 3 #œ œ # œ œ ‹ œ œ n œ. P œ ‹œ #œ  ‰ ‰ R  œ ‹ œ ‹ œr  ‰ ‰ 

B

ã œJ .

V-ni I

ƒ

œ

3

&

2 V-ni soli

œ

3

?

Arpa

F3 ƒ3 œ #œ nœ #œ #œ œ ‰ & 3 ƒ3

Xyl.

Celesta

œ

5

ƒ œ #œ nœ #œ #œ œ #œ #œ ‹œ #œ 3

œ #œ #œ

arco . œ  .  ‹œ P col legno  j  ‹œ P

œ.

œ.

j œ

 . ‹œ  j ‹œ

œ.

 ‰

œ

œ

#œ œ #œ #œ ‹œ

5

ƒ #œ

ƒ

# œ. œ.  # œ . œ. f # œ. # œ  œ # œ . . . f

 . œ 

j œ

œ.

B

œ. œ.  # œ œ . . f #œ ‹ œ # >œ œ  ƒ 

   œ

?


Picc.

&

I

&

II

&

I

&

Fl.

Ob. II

&

Cl.picc. in mib

&

Cl. in sib

Fag. I

I

Tr-be

#œ #œ

œ #œ #œ

œ

œ

ƒ

œ

œ œ

œ ‹œ

  

#œ #œ ‹œ #œ #œ #œ

œ

 #œ #œ & #œ #œ #œ #œ  # ? œ #œ &

#œ 3

œ #œ #œ

ƒ œ ƒ œ

œ

ƒ

œ

œ œ

œ ‹œ

œ

œ œ

œ ‹œ

œ

œ œ

œ ‹œ

3

# œ œ ‹ œ œ n œ. P #œ  ‰ ‰ R 3 3 #œ œ # œ œ ‹ œ œ n œ. P  

#œ  ‰ R  r ‹œ  ‰  #œ  ‰ R 

III

&

Tr-ni II

III

B

? ?

Xyl.

&

P-tti

ã

Gr.C.

Celesta

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

ã

‰  bœ bœ bœ bœ

&

bœ b œ & bœ bœ bœ &

œ œ bœ bœ bœ 11

# œ.

f & # œ. f

B œ. f ? ‹ >œ

œ.

# œ.

œ.

 œ

3

bœ œ œ bœ bœ

bœ bœ bœ nœ j œ

13

# œ. œ. # œ.

> #œ

?

?

œ.

# œ. œ. œ

 38

 

F ..- . ... ... 38 œ œ œ œ  28 œ œ œR  38 œ œ œ  ‰ F œ bœ 2 œ bœ 3 œ b œ œ38 Œ 8 ‰ 8 ‰ F 38 28  38   28

38

5 16

38

28

38

28

38

p # œ. # œ. œ. œ. œ. œ. p

œ

5 # œ. œ. œ. œ. œ 3 œ œ. œ. b œ 16 8 F f F 5 # œ. # œ. œ. œ. œ 38 œ ‰ ‰ 16 J F f 5 # œ # œ œ œ œ 38 œj ‰ ‰ 16 . . .. F. . f 516 # œ œ. œ œ. œ 38 œJ ‰ ‰ . . f 5 # œ # œ. œ œ. œ 3 œJ ‰ ‰ 16 8 f 5 # œ. # œ. œ. œ. œ 38 # œJ ‰ ‰ 16 f

 ‰

arco . œ  .  ‹œ P col legno  j  ‹œ P col legno  j  ‹œ P

œ.

œ.

j œ j œ

5 16

5 16

5 16

5 16 ‰ 5 ‰ 16

‹ œ. ‰ R f œ. ‹ œ. ‹ œ.

3 8

 j ‹œ  j ‹œ

arco >œo  æJ p

j Ͼ >p

arco

o 5 æœJ 16

5 16 ‹ œæj

œo . æJ

j Ͼ .

38 3 8

2 8

28 28

38

3 8

38 38

3 8

28

38

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

2 8

3 J ‰ ‰ 8 38

 >œ

28

2 8

3 8

2 œ œ. œ. 3 œ b œ œ. œ. 8 8

3 8

œ. F f 5 . ‹ œ. ‰ 38 16 ‹œ R F œ. œ. 5 P ‹ œ.  ‰  3  .  . 16 8 R ‹œ œ 

œ.

bœ. bœ.

œ

38

bœ.

38

p # œ. # œ. œ. œ. œ. œ.

bœ bœ

3 8

# œ. œ. œ. œ. œ. œ.

3

28

bœ œ

5 16

2 8

F b œ. bœ .

#œ #œ œ ‹œ œ nœ #œ nœ 5 #œ  ‰  3 16 R 8 #œ œ ‹œ œ nœ #œ P F 3 3 3 5 œ ‰. 38 ‰ œ œ  œ œ  œ œ  œ 16 J R P . 5 3  œ.  œ  œ.  œ. 16  8 J J J J P 5 3    16 8 #œ

&

bœ. œ.

3 8

#œ & J

3 8

2 8

5 16

69

&

5 16

II

I

#œ # œ œ. ‹ œ œ n œ # œ n œ 5 # œ  16 R #œ F 3 3 3 5  16 #œ # œ œ. ‹ œ œ n œ # œ n œ 5 # œ  16 R #œ F 3 3 3 5  16

œ

45  38

b >œ J ‰ f b >œ ‰ J f b >œ J ‰ f j bœ ‰ > f

3 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

28

38

28

38

2 8

3 8

28

38

2 8

3 8


70

Picc.

I Fl. II

I Ob. II

&

bœ. œ. bœ R‰ & Í F bœ . bœ . bœ R‰ & Í F œ. œ. œ&  F b œ- œ‰ ‰ & J &

Cl. in sib

&

Cl.b in sib

&

Cl.picc. in mib

I

Tr-be

I

bœ œ & J B

?

?

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

œ.

F bœ.

œ.

2 8

œ bœ 3 8 ‰

œ œ

b œ-

œ.

œ.

3 œ. 8 3 8

œ b œ œ-

2 8

3 8

2 8

3 8

Í

. . . . 2 b œ. œ. œ b œ 3  b œ. œ. œ b œ b œ. 8 8

bœ. p bœ.

p œœ.

œ.

œ R ‰

bœ R ‰

?

2 8

3 8

&

2 8

3 8

ã

2 8

3 8

&

2 8

3 8

&

V-ni I

&

V-ni II

&

B

?

?

V-le

V-c.

C-b.

œ @  œ @  œ @ 

œ œ b >œ ! !  ç > bœ bœ œ  ! ! ç >œ R ç 

2 œ !œ !œ 8 @J  2 b œ!b œ! œ œ 8 ! @  2 @œJ !œ b!œ 8  2  8

3 >œ  b œ œ 8 @ ! ç  3 b >œ  œ b œ 8 @ ! ç  3 >œ  !œ b!œ @œ 8 ç  3  8

2 8

3 8

38

3 8

5 16

5 16

?

b œ. b œ. 5 16  p

œ bœ b œ. œ. . . œ. œ. b œ. b œ. p  ‰ ‰  b œr . p

5 16

5 16

œ b >œ  >œ ! ç > > œ œR  b œœ ! æ ç Í b >œ >œ Ræ ç Í

 b œœ .. æ bœ. æ  ‰

5 16

œ J

œ.

œ æJ

b œ. 5 b œ.  R 16 p

3 8

3 8

2 8

3 8

3 8

œ œ

œ @J

œ. b œ.

3 8 j ‰ b œf

3 œœœ 8 f 3 8 œœœ

bœ 5 œ bœ œ bœ 16 œ b œ b œ b œ œ p 5 œ. œœ 16 b@œJ . @J

5 16

3 œ œ œ bœ 8 f 3 œ. ‰ ‰ 8 J f

œ.

œ.

3 8

2 8

38 œ.

2 8

3 8

 œ. b œ.

œ œ 3 8

2 œ 8

2 bœ bœ œ 8

. .3 œœœ 8 f . .3 œœœ 8 f

œ. b œ.

œ œ 3 8

2 œ 8

3 œ bœ bœ œ 8 f 3  8

5 bœ. 16 @J

 

5 16

3 >œ ‰ ‰ 8 J f 3  8

5 16 æœJ .

œ. æ

œ æ 

5 16 b œ .

œ

28

2 8

5 bœ. 16 J p 5 16

. œ. b œ. b œ. . œ. . . b œ. œ œ b œ œ b œ. . . 5 œ œ 16 p ‰

œ bœ œ

Arpa

œ.

5 16

P-tti

. 5b œ 16

3 8

Camp.

œ.

Tuba

œ.

5 16

2 8

III

œ.

5 œ 16 R

Tr-ni II

5 16

bœ .

p œ.

Í bœ.

œ.

bœ.

. œ. b œ. b œ. œ b œ. F

œ. œ. œ. 3 œ. œ. œ.  28  8  ‰

œ bœ 2 8 ‰ F œ. 2 œ 8

œ.

F

2 8

46 3 œ œ œ bœ 8 f 3 œ œ œ bœ 8 f 3  8

3 8 3 8

bœ . f bœ .

œ

œ. œ. œ 3 œ 28 œ 8 2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

28

38

2 8

3 8 œ œ 3 8

2 œ 8 2 8

3 8

œ œœ 3 b œ 28 bœ 8

2 3 œ bœ 8 œ œ œ bœ 8 œ.

2 8

bœ.

f 3 œ. œ. œ. 8 f 3 . œ. œ. b œ. œ. 8 bœ f 3 j ‰ 8 bœ >f

œ. œ. œ 3 œ 28 œ 8

2 8

œ

bœ bœ

2 œ. 8

3 8 3 8

œ b œ 38

2 . œ. œ. b œ. 3 8 bœ 8 2 8

3 8


71

bœ 3 &8 œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ

2 œ œ œ 3 œ bœ 8 8

œ œ bœ

. œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ 2 œ œ b œ œ 3 œ œ b œ œ œ œ b œ. œ œ. œ. b œ. b œ. 8 8

bœ & 38 œ

œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ

28 œ œ œ 38 œ b œ

œ œ bœ

. œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ 28 œ œ b œ œ 38 œ œ b œ œ œ œ b œ. œ œ. œ. b œ. b œ.

Ob. I

3 œ & 8 bœbœ

œ œ œ bœ bœ

2 bœ bœ œ 8

3 bœ bœ œ 8

œ œ œ bœ bœ

C.ingl.

3 &8

2 8

3  œ œœ 8 bœ œ f

Picc.

Fl.

I

Cl. in sib

Cl.b in sib

I Fag. II

C-fag.

Camp.

œ

2 œ. œ. œ 3 œ. œ. œ œ 8 œ 8 œœ

œ. œ. œ-

œ

. . 3 œ œ œ œ œ&8

j œ- œ-

œ- œJ

œ. œ. œ-

œ

2 œ. œ. œ 3 œ. œ. œ œ 8 œ 8 œœ

j œ- œ-

œ. œ. œ-

œ

?3 8

2 œ œ œ 3 bœ 8 bœ 8

œ œœœ bœ œ bœ œ œ œ

?3 8

2 œœ œ 3 8 bœ 8

?3 8

2 8

bœ 3 &8 œ

œ œ b œJ œ

3 &8 œ œ œ

V-ni II

3 &8

C-b.

bœ œ

?

bœ œ f

f

œ œ œ

œ œ œ bœ

f

3 8

2 œ œ œ 3 œ bœ 8 8

œ œ b œJ

2 bœ œ œ 3 bœ œ œ bœ 8 bœ 8 bœ œ

œ

bœ œ J

bœ œ œ

œ bœ 2 bœ œ œ bœ 3 bœ œ œ bœ œ 8 8

bœ .

œ.

bœ .

bœ .

bœ.

bœ .

bœ.

bœ . bœ .

. . . . . B 38 b œ œ œ œ œ œ œ b œ œ

œ.

2 8 2 8

œ. œ. œ œ œ b œ

bœ œ bœ bœ

3 8 3 8

œ

œ

œ

bœ J

bœ œ œ

œ

œ.

bœ.

œ.

bœ.

œ.

bœ.

bœ.

bœ.

bœ.

bœ.

bœ .

?3 8

2 8

3 8

2 8 bœ œ œ

3 8 bœ œ œ

bœ bœ œ œ œ œ œ b œJ

œ

j bœ œ bœ œ

2 bœ œ œ 3 bœ œ œ j bœ 8 bœ 8 bœ œ bœ œ

2 8 2 8

œ

bœ bœ

3 8 3 8

bœ.

œ.

bœ.

œ.

bœ.

bœ.

bœ.

bœ.

3

œ.

3 8

. œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ 28 œ œ b œ œ 38 œ œ b œ œ œ œ b œ. œ œ. œ. b œ. b œ.

. . . . . . . 2 œ. œ b œ 3 b œ œ œ œ œ œ b œ b œ œ œ œ œ. 8 8 

?

2 œ œ œ 3  œ œ œœ  8 bœ 8 bœ bœ bœ œ œ œ

2 œ œ bœ œ 3 œ bœ 8 8

bœ œ œ

œ œ bœ

œ œ bœ

j bœ œ œ

3 8

2 8

œ.

b œ. b œ. œ. b œ. . . j œ œ bœ ‰ >

2 3 8 œ. œ. œ 8 œ. œ. œ j bœ b œ œ- b œ- œ-

? 3  . œ. œ. b œ. œ. b œ œ œ. œ. 8 bœ b œ. b œ. œ. œ. . . 

2 8

bœ.

2 œ œ œ 3 œ bœ 8 8

2 3 8 œ. œ. œ 8 œ. œ. œ j bœ b œ œ- b œ- œ-

bœ œ œ

œ.

bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ

bœ œ J

bœ .

2 œ œ œ 3  œ œ œ  œ œ bœ œ 8 œ 8 œ œ œ

œ œ œ œ œ f

œ. œ. œ-

3 &8

V-c.

œ œ b œ b œ œ œ 2 b œ b œ œ œ 3 b œ b œ œ œ œ œ œ. œ. b œ. b œ. . 8 8 bœ

œ- œJ

V-ni I

V-le

3

. . 3 œ œ œ œ œ&8

3 œ œ œb œ œ &8 Arpa

œ bœ bœ œ

3

œ.

œ b œ 3 b œ. œ. œ œ œ. œ. b œ b œ œ. 8

2 œ. 8 2 8

3 8

œ. œ.

b œ. b œ. œ. b œ. . . œ œ


72

47

Picc.

Fl.

I

Ob. I

C.ingl.

I Fag. II

C-fag.

¨ & n œJ ‰ ƒ ¨ & n œJ ‰ ƒ ¨j & œ ‰ ƒ ¨j & #œ ‰ ƒ ?

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

2 8

3 8

2 8

28

38

b œ. œ. œ

œ

œ.

2 8

3 8

œ b œ 28 œ. œ. œ b œ 38 œ. œ. œ b œ œ

bœ J

2 8

œ.

3 8

œ. œ. œ p œ. œ. œ

bœ J

œ.

? ¨ ‰ j œ ƒ ? ¨ ‰ j œ ƒ

œ. œ. œ p

œ

p

œ

p

2 8 œ œ œ . . 28 b œ. œ. œ

3 8 œ œ œ . . 38 b œ. œ. œ

2 œ. œ. œ 8

3 œ. œ. œ 8

I

&

2 8

3 8

2 8

3 8

III

&

2 8

3 8

2 8

3 8

?

2 8

3 8

2 8

3 8

?

28

38

28

38

Cor. II

IV

Tr-ni I

Timp.

?

2 8

3 8

?

2 8

3 8

V-ni I

&

V-ni II

&

V-le

œ œ œ bœ œ œ

ƒ

? œ ƒ ?

C-b.

3 8

> œ œ b œ >œ

œ œ œ b œ œ œ 2 œ b œr œ œ œ 3 œ œ b >œ >œ 8 8 ƒ r > > B n œ œ œ b œ œ œ 28 œ b œ œ œ œ 38 œ œ b œ œ ƒ

V-c.

2 8

œ b œr œ œ œ

?

œ ƒ

B

bœ R

œ bœ œ p

&

28

œ.

œ

bœ p

œ #œ œ

œ p œ

œ

2 8 2 8

œ bœ œ bœ

œ bœ œ

œ

œ #œ œ œ bœ

œ

2 8 2 8 2 8

œ

28

œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ

2 8

œ

œ

œ

œ

p r .œ œ. œ œ b œ . . b œ b . œ 2 b œ n œ œ œ b œ 3 œ. b œ n œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ n œ œ œ œ œ b œ œ 2 8 8 8 3 3 p

con sord.

œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ 2 œ 8 p

œ b œ-

œ bœ 3 œ œ œ bœ œ œ œ 8

2 8

3 8

2 8

œ b œ- ‰ p

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

p

2 œ b œ- ‰   8 p b œ n œ- œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. 2 œ- œ. b œ. œ # œ œ b œ œ 28 # œ n œ # œ œ 38 b œ n œ œ œ b œ n œ œ 8 p b œ n œ- ‰ 2   œ # œ œ b œ œ 28 # œ n œ # œ œ 38 b œ n œ œ œ b œ n œ œ 8

2 3 œ œ b œ n œ- ‰ œ œ # œ œ bœ œ 8 # œ nœ # œ œ 8 bœ nœ œ bœ n œ ƒ

2 8

38 œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ3 8

3 8

b œœ

p œœ p

œ. b œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œœ

œœ

b œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

28 2 8 2 8


2 &8

3 8

2 8

3 8

?2 8

3 8

2 8

3 8

I

?2 8

3 8

II

?2 8

3 8

C-fag.

?2 8

3 8

bœ J

bœ J

C.ingl.

Cl. in sib

Fag.

I

2 & 8 œ bœ œ

III

2 &8

II

2 &8

Cor.

IV

I

œ #œ

œ

œ

?2 œ 8

œ

3 8 œ bœ œ 3 8 3 8

œ

œ #œ œ

œ

œ

3 œ 8

œ

œ

œ

œ.

œ.

œ bœ œ

œ œ œ œ

r . . . bœ bœ B 28 b œ n œ œ œ b œ 38 œ. b œ n œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ n œ 3 3

Tr-ni II

Timp.

?2 8

3 8

? 28 œ b œ œ œ 38 œ b œ œ œ œ

Xyl.

2 &8

3 8

Camp.

2 &8

3 8

V-ni I

2 &8

3 8

V-ni II

2 &8

3 8

V-le

B 28

3 8

V-c.

? 28

b œœ

œ ?2 œ 8

œœ œœ

38

œœ

b œœ

œœ œœ

œ 3 œ 8

œœ

œœ

œœ

œœ œœ

b œ- œJ

œ. F

3 8

2 8 œ bœ

3 8

2 8

3 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

2 8

3 8

28

38

28

38

3 8 bœ

œ~G~l~is~s. œ

2 8

3 8

j bœ P

2 ~Glis 8 œ ~~~~s~. œ

œ bœ 2 œ œ œ bœ 3 œ œ œ bœ œ 8 8

bœ œ J

œ œ œ œ œ œ œ œ 28 œ œ œ œ œ œ 38 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P

b œ œ b œ b œ œ œ 2 œ b œr œ b œ œ 3 b œ b œ b œ 8 8 P

bœ œ bœ bœ œ œ 2 8 P 2  bœ œ bœ bœ œ œ 8 P œ œ œ. œ. œ œ œ. œ. 2  8 P œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ b œ 2 8 P 28  

œœ

&

2 bœ œ 8

b œœ

3 8

F

73

2 8

œ bœ œ œ œ œ œ œ œ P 

? 2 œ. b œ. œ. œ. 3 œ. b œ. œ. œ. œ8 8

?2 8 C-b.

œ b œ 2 œ. œ. œ b œ 3 œ. œ. œ b œ œ8 8

P

bœ #œ œ œ œ

œ bœ œ

œ

œ. œ. œ-

48 œ bœ œ

œ

œ b œr œ b œ œ 3 b œ b œ b >œ >œ 8 3 œ b œr œ b œ œ 8 b œ b œ b œ œ œ œ œ. œ. œ œ 3 œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ 8 œ. œ. œ b œ 3 œ. œ. œ b œ œ8

œ bœ bœ œ bœ bœ œ J

 œ bœ bœ .

b œ- œJ

2 8 2 8

F

j œ bœ bœ . œ bœ bœ œ bœ bœ œ F œ. œ. œ œ œ. œ. œ œ pizz. œœœ œ F

 œ

38 3 8 3 8 3 8

2 œ 8

3 8

2 8 œœœ

3 8

b œ œ œ œ 28 b œ œ œ 38 œ œ F pizz.

38

2 8

3 8

2 8

3 8

œ œ œ œ bœ 2 œ œ œ bœ 8 F 2   œ œ œ 8

2 3 œ œ œ œ bœ 8 œ œ œ bœ 8 F pizz.

pizz.

œœœ œ

F

2 œœœ 3 œ 8 œ 8 2 8

3 8


74

3 &8

I

3 &8

II

3 &8

Picc.

Fl.

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

Cl.b in sib

I Fag. II

3 &8 3 &8 & 38

2 8 2 8

œ œ bœ œ

3 &8 œ œ & 38

?3 8

?3 8

bœ œ

3 &8

2 8

œ bœ œ

 œ bœ

 j œ

œ œœ

2 8

3 8

3 8

2 8

2 8

28 b œ œ

2 8

28

2 8

3 8

œ

 

2 8

3 8

3 8

38 œ œ b œ œ œ b œ

3 8 bœ

j j œ œ œ

38

3 8

3 8

3 8

I

3 &8

2 8

3 8

II

IV

3 &8 ?3 8

Timp.

? 3 œ œ œ bœ œ bœ œ 8 J

V-ni I

3 &8

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

œ.

œ.

3 & 8 œ.

œ.

œ.

œœœ œ

? 3 bœ œ œ j 8 œœ œ œ

bœ œ œ œ

? 3 œœœ j 8 œœ œ œ

œœœ œ

?3 8 œœœ j bœ œ bœ œ

2 8

3 8 3 8

œ œ œ œ bœ 2 œ œ œ bœ 3 œ œ œ bœ œ bœ œ 8 8 J

œ.

B 38 œ œ œ

2 8

2 8

œ

2 œ 8

2 8 œœœ

3 8 3 8 3 8

2 bœ œ œ 3 œ 8 œ 8

2 3 œ œ œ œ bœ 8 œ œ œ bœ 8 2 œœœ 3 œ 8 œ 8

œ.

2 8

j ‰ bœ

b œ. œ. œ f œ. œ. œ f

b œ. œ. œ f b œ. œ. œ f

œ œ œ œ

3 8

3 8

2 bœ 8 . f 2 œ 8 . f . 28 œ

œ. b œ 38 bœ

œ. œ œ. œ

b œ. œ. b œ

2 8

2 8 2 8

b œ. œ. œ . f œ œ œ f

œ

œ œ œ

b œ 38

3 8

3 8

3 8

3 8

3 8

˙ 

œ

bœ 3 œ œ 8

œ œ bœ

bœ œ bœ

œ œ œ œ œ bœ

œ bœ

3 bœ œ bœ 8

œ

bœ œ

bœ 2 œ 8

2 8

bœ œ

˙

bœ 2 bœ bœ 8

3 œ 8

3 8

bœ 2 bœ bœ 8

3 8

3 8

2 bœ 8

œ. œ

œ

œ 2 bœ 8

œ. œ

œœ

2 8

f

œ. œ

bœ œ

b >œ J f >œ J f b >œ J b >œ J

2 8 ˙

b œ. œ. œ . f

b œ. œ. œ

f. 3 œ 8 f 3 b œ. 8 f b œ. 38

2 ˙ 8

œ. œ. œ . f

œ œ œ bœ bœ œ Œ bœ bœ œ bœ bœ f œ œ œ bœ œ. Œ œ œ bœ bœ œ bœ bœ f arco bœ œ bœ  œœœ ‰ f arco bœ bœ bœ œ b œ j bœ œ œ œœ œ œ f arco bœ bœ bœ bœ œ j œ œ œ bœ œ bœ œ f œœœ j  œœ œ œ

b œ 28

b œ. œ. œ . f

&

2 8

2 œ 8 bœ

3 8

28

2 8

3 8

œ J

Cor.

2 8

3 8

2 8

2 8

?3 8

3 &8

2 8

C-fag.

III

49

bœ bœ

3 8

bœ œ bœ 3 bœ bœ œ 8 bœ œ bœ 3 bœ bœ œ 8 3 8

œ

œ bœ

œ bœ bœ œ bœ bœ 

bœ œ bœ bœ œ bœ


Picc.

I Fl. II

I Ob. II

&

2 8

3 8

&

2 8

3 8

&

 

&

28

38

&

2 8

3 b œ. œ. œ 8 bœ œ b œ. œ. œ 3 bœ œ 8

&

Cl.picc. in mib

&

Cl. in sib

&

C.ingl.

Cl.b in sib

I Fag. II

C-fag.

I

III Cor. II

IV

I

Tr-be

I

Tr-ni II

III

Timp.

Xyl. Tr-lo T.de.b.

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

b >œ J

bœ œ œ & . . ? œ. œ. œ ? b œ. œ. œ b œ. œ. œ ?

2 8 2 8

bœ œ

. . 3 œ œ œ 8 œ œ

28 b œ œ œ . . bœ 2 œ œ œ 8 . . œ œ 2 œ. œ. œ œ bœ 8 b œ. œ. œ œ 2 bœ œ 8 œ 28  bœ œ b œ 28 

& b œ. œ. œ

b œ. œ. œ

>œ J

2 œ 8

38

b >œ J b >œ J Œ

3 8

50

>œ >œ >œ

Œ

‹œ.

2 4

3 8

2 8

3 8

2 4

3 8

3 8

2 8

2 8

?

2 8

3 8

ã

ã

& & B

œ bœ œ œ 2 œ 8

bœ bœ

? bœ ?

28 2 8 2 8

œ bœ œ 2 bœ 8 œ bœ œ

bœ bœ œ œ œ 

2 bœ 8

38 3 8 3 8

  

3

bœ œ œ 3 œ 8 bœ œ bœ

3 8

œ

2 8

3 ‰ 8

 

. # œ. # œ. œ # œ. œ F 

œ œ œ

œ.

bœ œ œ

œ.

bœ œ œ

œ

œ æ Œ

œ J œ @J

con sord.

# œ. œ. œ # >œ > F cresc.

b œ.

b œ.

bœ bœ œ bœ bœ œ . bœ

œ.

bœ bœ bœ bœ œ bœ œ bœ 2 bœ bœ œ 3 œ bœ œ 8 8 bœ 3

œ bœ bœ 3 bœ 8 3

3 8

2 8

3 8

28

3 8

 

3 8

#œ.

&

3 8 3 8

3 8

38

2 8

38 ‰

2 8

? œ œ œ

3 8

2 8

28

3 8

œ œ 24 œ œ œ#œ ƒ 2  4 #œ #œ 2 œ œ #œ #œ 4 6 ƒ 2  4 6

‹œ. F

28 2 8

2 4

 

2 8

3 ‰ 8

24

3 8

38

B

?

2 #œ  ‰ 8 R

2 4

&

b œ. œ. œ

2 4

b œ. œ. œ  &

&

œ #œ œ #œ. nœ. 2 ‰ #œ œ 3 8 8 ƒ f 5 #œ nœ #œ. nœ. 2 3  8 8 f ƒ #œ œ #œ #œ œ #œ œ œ # œ œ #œ #œ 28 R  # œ 38 R  ‰ ‰ 5 6 f ƒ . # œF 2 #œ nœ 3  8 8 

F 6 œ ‹œ b œ b œ b œ bœ bœ R  ‰ #œ #œ #œ œ #œ œ F 6  

2 8 œ 2 8 œ 2 8 œ 2 8

& œ œ œ . .

75

# œ. œ. œ # >œ > F cresc. n œ. œ. œ œ > > F cresc.

# œ. œ. œ # œ > > F cresc. n œ. œ. >œ >œ F cresc.

2 8 2 8 2 8 28

3 8

3 8

   

28  2 ‰ œ 8 @J 2 œ œ 8 @ 2 # œ. œ. # >œ 8 2 8 # œ. œ. œ > 2 8 œ. œ. œ > 2 #œ œ #œ 8 . . > 2 œ. œ. >œ 8

3  . œ. 8 œ ƒ senza sord.œ. 38  œ. ƒ 3 8 3 8

3 8 3 8

2 4

2 4

2 4

3 8

38 3 8 3 8

2 4

3 8

3 8

24

3 8

# œ. œ. 2 # œ. œ. 8 f 2  8 2 8

38

œ @ ‰

œ

œ. œ. œ. # œ.

œ. œ.

 

j liss~a~n~do~~~ œ ~~G~~~ ‰

œ @ . > œ. œ. œ. œ œ J ƒ . > œ. œ. œ. œ œJ ƒ

3 œœœ œ œ 8 . . . . > ƒ 3 œ. œ. œ. # œ. >œ 8 ƒ . œ. œ. œ. >œ œ 3 8 ƒ

2 4 2 4 24 2 4 2 4 2 4 24 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4


76

Picc.

I Fl. II

I Ob. II

C.ingl.

Cl.picc. in mib

Cl. in sib

I Fag. II

I

51 q » ª•. 3 #œ ˙ & 42 Ï # œ. 3 ˙ 2 &4 Ï # œ. 3 ˙ 2 &4 Ï . 3 ˙ # 2 œ &4 Ï 2 œ  ‰ Œ &4 R Ï # œ. 3 ˙ 2 &4 Ï œ 2 &4 R  ‰ Œ Ï 2 # œ. 3 ˙ &4 Ï 3 œ. ˙ ? 42 Ï 3 ˙ ? 2 # œ. 4 Ï 2 &4

43 3 4 3 4

˙

œ J‰  œ J‰  œ J‰  œ J‰ 

˙ ˙

3 ˙ 4 3 4

˙ 43 43

3 ˙ 4 43

˙

3 ˙ 4 3 4

58

43

5 8

3 4

5 8

3 4

5 8

3 4

œ‰ J 

58

58

43

43

œ‰ J  œ J‰  œ J‰ 

5 8

3 4

58

43

5 8

3 4

5 8

3 4 #˙.  43 # ˙ . 

5 8

III

& 42

43

58

II

& 42

43

58

Cor.

IV

Xyl.

Tr-lo

Celesta

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

& 42

43

2 & 4 œ œ œ œœ œ œ œ œœ 3 3 3 3 ˙ ã 42 œ Ï ˙ 2 &4 ˙ 2 &4 ˙ œ3œ 3 2 &4 œ œ & 42

œ œ œ

& 42 ˙O  pizz. œ 2 J ‰ Œ &4 S pizz. 2 œ ‰ Œ &4 J S ˙o 2 B4  ? 42 

58

3 4

43 # ˙ .  34 ˙. 

3 5 3 4 œœ œœ œœ œ œœœ œ œ œ œ 8 œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ 4 3

43

3

3

43

œ œ œ œ œ

43 œ œ œ

3 4 3 4 3 4 43

˙.

3

5 8 58

œ œ œ œ 43 œ œ œ

œ.

3 4 3 4 43

˙.

#˙.

œ.

#œ.

#˙.

œ.

#œ.

˙.

œ.

#˙.

œ œ œ œ œ

43 œ œ œ

3 4

#œ.

œ.

œ œ œ œ œ œ

43 ˙O ..

œO .. 

œ

43

3 4 ˙

œ œ œ œ

5 8

3

˙ 43 ˙

58 œ œ œ

5 8

3

58 œO 

3

œ œ œ 58 œ œ œ

43 ˙O ..

58 5 8

œ3 œ œ 43

3

58

3 4

3

œ.

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

˙O ..

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

˙O ..

˙.

˙.

œ œ œ


Fag. II

C-fag.

I

III Cor. II

IV

I Tr-ni III

Tuba

Tamtam

Piano

Celesta

Arpa

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

? ?

B

24

nœ.

& œ.

2 4

#œ.

2 4

œ.

œ.

2 4

45

# ˙. ˙.

?

2 4

ã

2 4

?

2 4

?

2 4

&

24

&

&œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

& O .. ˙ &Œ & B

˙.

2 4

Œ

œ œ œ

3 œ œ ! ! ‰ 

arco

?

?

?

?

œ

5 4 5 4

24

œœ

5 œœ 4 ?

2 4 ˙ ˙ 

24 œ œ ‰ Œ !!  ˙ 2 4

arco

3

3 2 Œ !œJ !œJ ‰ 4  3 2 Œ ‰ œ! œ! 4 

24 2 4

45 5 4

2 4

 

43

˙

œ

œ

3 4

3 4

 ˙

43

5 4

 œo p œo p Œ Œ

Œ Œ

œo œo

œo œo Œ Œ

j œ

U

U

‰ ‰  #œ œ R

Œ Œ

Œ

 œ

œ

43

3 4

Œ

œo

Œ

Œ Œ

œo œo

œo Œ Œ

 ˙ ˙ ˙

œ

œo

œ

U

œo

U

3 4 ˙o

‰ ‰  #œ œ R

43 ˙

˙. 

#Uœ

#Uœ # œ . ‰ R œ

˙

3 4 Œ Œ

#˙. 

œ

3 4 Œ Œ

 #˙. 

r U  #œ #œ

3 4

3 4

45

45 ˙ p 5 4 ˙o p

3 4 Œ  j. # œ #œ œ

 #˙.

j œ

3 4

j œ &#œ

3 4 Œ  # œj . œ # œ

43

5 4

5 4 Œ Œ

3 4

˙

5 4 Œ Œ

 

A Tempo

U

3 4

 œ

3 4 œ ‰

3 j  r j j j 4 #œ #œ # œ # œ œ #œ #œ œ #œ p 3   4

p

p

˙

43

5 4 3

3 4

Molto rit.

3 4 ˙.

˙

˙.  45

?

3

‰ j j ‰ ‰ j #œ #œ œ p 5 ‰ ‰ ‰ 4 Œ ‰ # œ #œ p 5 Œ ‰ ‰ ‰ ‰ 4 # œ #œ p 5 ˙. ˙ 4 p

2 œœ 4

5 4 Œ Œ

 

˙. p

5 4

# ˙.

2 4

œ œ œ

˙ p

5 4 Œ ‰

œ

77

45

?

&

5 4

24 # ˙.

#œ.

& œ.

2 4

& œ.

&

2 4

52 5 4

& &

œ

œ œ œ œ

œ œ œ

œ œ œ

˙O ..  pizz. œ J ‰ Œ S pizz. œ ‰ Œ J So ˙. U

Œ

U

Œ Œ

Œ

œ

œo

U U

œ œ œ


78

2 4

53 5 4

2 4

5 4

œ.

#œ.

42 # ˙

#˙.

œ.

nœ.

#œ.

˙.

œ.

#œ.

œ.

#˙.

œ.

œ.

?

?

I

& œ.

#œ.

#˙.

III

& œ.

#œ.

II

& œ.

IV

& œ.

Fag. II

C-fag.

Cor.

I Tr-ni III

Tuba

Tamtam

Piano

Arpa

V-ni I

B

?

V-c.

C-b.

42 2 4 2 4

45 Œ ‰

˙

5 4

2 4

?

42

ã

2 4

?

?

42

œ œ œ œ

&

&œ œ œ

œ œ œ

& ˙O ..

œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙O ..

œ œ œ

& &

 ˙.

Œ

œ œ œ

œ œ œ

˙O .. 

˙.

œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

B

œ

Œ

œ œ œ

3 œ œ ‰ ! ! 

arco

 ˙.

?

?

?

?

œ

2 4 2 4 42

˙. p

?

45 5 4

43

3 4

#œ p

j œ ‰ ‰ # œJ ‰ ‰

˙  ˙ œ

œ

43 3 4

œ

œ

j  r #œ #œ #œ

3 4 œ ‰

43 Œ  j . # œ #œ œ 3 4

43

3 4 43

˙ œ

˙

5 4

3 4

5 4

3 4

42 !œ !œ ‰ Œ  ˙ 42

45

43

45

43

2 4

arco

3

3 œœ 2 4 Œ !J !J 

2 4 Œ

2 4

42

‰ 45 Œ Œ œo p

5 œ! œ! 4 Œ Œ œo  p

3

5 4 ˙ p 45 ˙o p

Œ Œ

Œ Œ œo œo

œo

3 4 Œ  j. # œ #œ œ

3 4

3

2 4 ˙˙

˙

3 4 ˙.

j j j #œ #œ œ #œ #œ p 

p

˙.  ? 5 œœ œœ 4 p ? 5 4 œœ ˙ 3

3 4

5 j 4 Œ Œ ‰# œ p 5 Œ ‰ ‰ 4 #œ p ‰ 45 Œ ‰ 5 4 ˙. p

nœ ˙

5 4

V-ni II

V-le

2 4

45

˙ p

3 4 Œ Œ

œo

3 4 Œ Œ

œo

Œ

3 4 ˙

Œ

Œ

43 ˙o

Œ

œo


54

Molto rit. Ob. I

Fag. II

Cor. II

I Tr-ni

2 2

3 2

U 2

2

3 2

& œj & # œ

r U  # œ # œ 22

3 2

? ‰

2 2

U 2

2

U 2

2

? Œ ? Œ

Œ

& ?

2 2

3 2

3 2

2 2

3 2

3 2

2 2

3 2

3 2

2 2

3 2

#Uœ ‰ . # œR œ 22

32

22

32

U 2

2

3 2

2 2

3 2

2 2

3 2

2 2

3 2

œ

U 2

2

3 2

2 2

3 2

3 2

#Uœ

? j œ

‰ ‰  #œ œ R

œ

? œ

V-ni I

&

2 2

3 2

2 2

V-ni II

&

2 2

3 2

V-la solo

B

2 2

3 2

2 b wwwæ 2 

V-le

B

V-c. solo

&

2 b wæw 2 w 

? ΠV-c.

C-b.

? Œ

3 2 3 2

Tuba

œ

˙

#˙ 

‰ ‰  #œ œ R

?

˙ 

? j œ

Arpa

2 #˙ 2  2 2

III

Piano

79

A Tempo

B

œo

U

œo

U

o ? œ

Œ

o ? œ

Œ

Œ Œ

2 #˙ 2 

˙

2 #œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ 2 œ œ  pizz.

2 Π2

pizz.

Œ

˙

œ#œ

œ #œ  pizz. U œ œ 2 œ 2 ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ  pizz. U #œ 2 œo 2 ‰ ‰ # œ ‰ n œ ‰ œ 

‰ œ ‰

Œ

œ œ

˙

3#w. 2

œ # œ 32 Œ

2 2

‰ ‰ œ

œ

œ#œ

Œ

œ# œ Œ

œ

2 2

˙

3 2

Œ

Œ

#œ Œ

‰ œœ ‰ ‰ œ œ ‰ œ

3 2

œ #œ

œ

œ

3 2

æ b # www

‰ œ ‰ 32 # œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ 22 # œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ œ

Œ

3 2

2 b wæw 2 w

œ œ œ œ ‰ 32 ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ 22 œ #œ #œ #œ nœ ‰ ‰ 3 # œ n œ 2 ‰ ‰ ‰ 2 ‰ ‰#œ ‰ nœ ‰ ‰ 2 œ œ ‰

œ

œ

2 #˙ 2 

3 wæ . 2 ww ..

b # wwæw

b # wwæw

‰ #œ ‰ nœ ‰

‰ œ ‰ œ œ œ

œ

œ

‰ œ ‰ 32

Œ

‰ ‰ œ

œ # œ 32 œ

‰ ‰ #œ ‰ nœ

‰ 32

3 2


80

Fl.

I

Ob. I

3 &2

3 & 2 #w.

# ˙.

˙

#w

2 2

 ˙

˙

˙

2 Ó 2

3 &2

2 2

V-ni I

3 &2

2 2

V-ni II

3 æ & 2 www ...

# wwæw .. .

V-la solo

B 32 # w .

#w

V-le

B 32 wwæ .. w .

# æwww ...

æ # # www ...

œ

œ

Cl.b in sib

? 3 #œ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ 2 œ œ œ

æ # # www ... # ˙.

˙

œ œ ‰# œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰

˙

2 œ. #œ ˙ 2 J

3 &2

Cl. in sib

Ó

3 2

3 2

Ó

C-b.

3 #˙ 2

˙

# œ œ#œ

œ œ3# œ œ ˙

3 Ó 2

Ó

# œ œ#œ

œ œ3# œ œ

3 2

2 # æw 2 # ww

n wwæw

2 œ. #œ ˙ 2 J

˙

2 æ 2 # # www

n æwww

3

3

p

3 æ 2 www Ó

3 2 3 æ 2 www

æ # ˙˙˙

Œ Ó

# # ˙˙æ˙ # wwæw

æ # ˙˙˙

#œ ‹œ #œ #œ #œ nœ #œ œ œ ‰# œ ‰ ‰n œ ‰ ‰‹ œ ‰ 22 ‰# œ ‰ ‰‹ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰# œ ‰ 32 ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰

#œ ‹œ #œ n œ œ‹ œ œ #œ œ œ œœ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ 22 ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ 32 ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ œ

#œ f

#œ œ œ œ ? 3 ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰‰ œ ‰ 2 œ œ œ ‰ œ ‰ # œ ‰ œ ‰ œ ‰n œ ‰

F

#œ #œ Œ # œ Œ n œ# œ Œ ‹ œ 22 Œ # œ Œ ‹ œ# œ Œ œ Œ # œ# œ 32 Œ œ # œ Œ œ œ Œ œ #œ #œ #œ

f

#œ œ

#œ Œ # œ# œ Œ œ œ Œ œ

#œ nœ ‰ ? 3 ‰ ‰ # œ ‰n œ ‰ ‰ 2 œ

F 

V-c.

?3 Œ 2 œ Œ œ# œ Œ œ #œ

#œ ˙ #œ

#œ #œ #œ #œ nœ ‰ 2 #œ ‰ # œ œ n œ ‰ # œ n œ 3 ‰ ‰# œ ‰n œ ‰ ‰ 2 ‰ ‰# œ ‰n œ ‰ ‰ œ ‰ ‰ 2 ‰ œ‰ ‰ œ‰ ‰ œ œ

# # ˙˙æ˙ # wwæw #œ #œ nœ æ œæ # œæ n œæ æ æ f arco

#œ #œ nœ æ œæ # œæ n œæ æ æ f arco

#œ #œ nœ æ œæ # œæ n œæ æ æ f arco

#œ #œ nœ æ # œæ n œæ æ æ œæ f arco


55 # ˙ I Fl. II

&

I

&

II

&

Ob.

C.ingl.

I Fag. II

C-fag.

I

III Cor. II

IV

Tr-be

&

? ? ?

V-c.

C-b.

˙. p ˙. p

#œ #˙

œ

#˙.

˙. n˙. #˙. #˙.

#˙. #˙. #˙. #˙. ˙.

˙.

Ó

Œ

#˙.

# ˙.

˙.

# ˙. p #œ ‰ Œ Œ J

#˙.

n˙.

#˙.

# ˙.

#˙.

˙.

#˙.

˙.

˙.

˙.

3 4

 #˙.

# œ . # œ . # œ . œ . 56 3 4 F # œ. #œ. #œ. œ. 3 4 F 3  4

F #˙. F

#˙. F Ó.

#˙.

&

&

&

&

& &

p #˙ p

# >œ & æ p > & #æœ p

>œ B æ p #˙ B p #˙ ? p ? æ. ˙. ˙ p ? æ. ˙. ˙ p

#œ #œ. œ.

#w

N >œ >œ æ n >œ æ n œæ # œæ æ > > > # œ >œ æ # œæ # œæ æ > # œæ > > # >œ >œ # >œ œæ æ æ æ # œæ > > #œ #œ. œ. #œ #œ. œ. # ˙ .. æ˙ # ˙ .. æ˙

#œ #œ

#œ #˙

œ

# œ. #œ. #œ. œ.

#œ #œ

#œ #˙

œ

F # œ. #œ. #œ. œ.

>œ # >œ > > >œ æ > > æœ #æœ æ æœ œ œ æ æ N œ æ æ æ > œ > > # >œ > # >œ > # œæ æ œæ œæ œæ # œ æ æœ > æ > œæ > # œæ > > > >œ # >œ >œ >œ >œ >œ æ >œ >œ æ >œ # >œ æ # œæ æ æ æ œæ æ æ æ æ > > # œ # œ # œ œ #˙ #w #˙ # >œ # œæ æ > # >œ # œæ æ >

#œ #œ

#w

. # # ˙˙ . æ . # # ˙˙ . æ

˙æ.. ˙ ˙æ.. ˙

# ˙ .. æ˙ # ˙ .. æ˙

#œ #˙

# ˙˙ .. æ # ˙˙ .. æ

œ

F # >œ # >œ æ # >œ æ #æ>œ æ æ>œ æ #œ F > >œ > #œ > >œ æ >œ æ #œ æ æ # œæ æ > F # >œ œ>œ >œ œ>œ œ>œ # æ æ # œæ æ æ æ F > # œ. #œ. #œ. œ. F # œ. #œ. #œ. œ.

F #˙ # æ˙ .. F # #æ˙˙ .. F

3 4

‰ Œ

Œ

5 8

3 4

‰ Œ

#˙. ˙. æ #˙. ˙. æ

Œ

‰ Œ ‰ Œ

Œ 

Œ

3 4

5 8 5 8 5 8

5 8

 œ.

3 4 b b ˙˙æ.. p 3 4 b˙. p 34 b O˙ .. p 3 b O˙ .. 4 p bpizz. œ 3 4 p

5 œæ 8 œ

3 4 b ˙O .. p

5 8 bœ 58 Oœ 5 Oœ 8

Œ

Œ

5 8

43 3 4 3 4

?

œ>œ œ œ œ œ

œ œ œ

3 4

3 4 43 3 4

3 4

œO ..

43

œ œ œ œ 43

5 O 8 œ

b˙.

3 4

5 8 5 O 8 œ

3 4

œ.

5 8

3 4 b ˙O .. p

3 4

œ.

58

58

43

5 8 œ

5 8

3 4

58

5 œ 8

3 4

5 œ 8

œ3 œ œ 3 œ œ œ œ œ 4 p 3 œ œ œ œ 4 œ œ n pizz. œ Œ 43 J ‰ Œ p pizz. 3 nœ Œ 4 J ‰ Œ p

3 4

58 œ

con sord.

3 4

5 8

3 4

5 8

43

5 8

 

58

5 8

3 4 ˙.

?

#w

5 8

. 43 b ˙ p con sord. 3 ˙. 4 p con sord. 3 4 ˙. p ˙. 34 ˙ .

#œ #œ. œ.

Œ

43

3 4

&

‰ Œ

3 4

˙.

?

81

3 4

#˙.

n œJ p n œJ p b œ¨ J S ¨j œ S œ¨ J S

3 4

3 4

#˙. F ‹˙. F

3 4

III

V-le

#œ #œ

œ

&

V-ni II

#w

#œ #˙

˙. P 

II

V-ni I

#œ #œ. œ.

#w

#œ #œ

& #˙. p & #˙. p & ˙. p & &

Arpa

p

&

I

Celesta

p #˙

#œ #œ. œ.

œO ..

3 4

œæ. œ.

3 4

œ.

œ. Oœ ..

3 4 43

Oœ ..

3 4 

3 4


82

Fag. I

œ- œ. œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

3

3

3

3

I

& 43 Œ

Œ

III

3 &4 Œ

Œ

II

& 43 Œ

Œ

IV

& 43 Œ

Œ

I

3 ˙ &4

II

& 43 ˙

Œ

III

& 43 ˙

Œ

Cor.

Tr-be

? 43

3

3

3

3

3

Poco rit.

3

˙.

Œ

Œ œ

˙

bœ 

˙.

˙.

Œ

˙

˙.

˙.

Œ

Œ bœ 

œ 

˙.

˙.

Œ

œ  Œ

III

?3 4

Tuba

? 43

Timp.

? 43

P-tti

ã 43

& 43

& 43

V-ni I

& 43

V-ni II

& 43 ˙O ..

Œ

b ˙. 

con sord.

˙

Œ

con sord.

˙

Œ

˙

Œ

Œ

œ Œ

Œ

œ Œ

˙. 

con sord.

˙.  ‰

j œ Œ 

Œ 

œ

œ Œ 

 

˙

dimin.

˙˙ ..

˙˙ ..

dimin.

˙O ..

˙O ..

˙O ..

˙O ..

& 43 œ œ3 œ œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ 3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ - . . . - . . . . . . - . . . . . . . - . . . . . . . . . . .  suoni reali arco

C-b. solo

˙

con sord.

˙˙ ..

Œ

˙.

˙˙ ..

? 43 O˙

˙

? 43

V-c.

œ 

Tr-ni II

V-le

Œ

˙

B 43 b ˙O ..

Œ œ 

& 43 ˙ .

Arpa

˙.

? 43

? 43

œ

I

Celesta

˙˙ .. 

˙O .. 

pizz. 3 3 3 3 3 3 6 3 œ œ œœ œ- œ. œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ- œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ œ Œ œ œ ‰ œ  3 3

arco

The Adversity which Plagues the Soul  
The Adversity which Plagues the Soul  

“The Adversity which Plagues the Soul“ for Orchestra is a piece commissioned by The Iceland Symphony. It was premiered on the 31st of May 2...

Advertisement