Page 1

INDEPENDIENTES POR VILANOVA

Veïns amb veu Vilanova del Camí

J. M. CIVIDANES

Elecciones municipales 2011 / Eleccions municipals 2011


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Què és IPV-Veïns amb Veu? INDEPENDENTS PER VILANOVA (IPV) - VEÏNS AMB VEU (VV) Independents per Vilanova – Veïns amb Veu (IPV-VV) és un partit municipal format per veïns i veïnes de Vilanova del Camí de tot àmbit, creença i ideologia política. El nostre objectiu principal és treballar per a tu, per al poble, buscant solucions als problemes diaris de Vilanova. IPV-VV és la primera força de l’oposició i portem 24 anys treballant per defensar els drets dels vilanovins i vilanovines, fent de Vilanova un poble millor on viure. Quan diem que a IPV-VV som independents, ens referim al fet que el nostre grup no depèn de cap partit estatal ni autonòmic; únicament depenem de nosaltres mateixos i, per tant, podem actuar de manera lliure (independent) sense pressions. Com que som un partit format en el municipi i no depenem de cap altre, podem treballar de manera més propera amb els ciutadans sense donar explicacions ni a Barcelona ni a Madrid.

El projecte d’IPV-VV Estant a l’oposició hem treballat molt dur des del primer dia per aconseguir que alguns punts del nostre projecte i del programa electoral del 2007 es poguessin fer realitat a Vilanova del Camí. Aquests anys hem aconseguit diverses coses com: enterrar contenidors d’escombraries, la construcció de la llar d’infants del Barri de la Pau, la construcció del pàrquing subterrani (inacabat) de la plaça de l’església, la rebaixa dels sous dels polítics a l’Ajuntament, la construcció de la nova nau al polígon per a la brigada municipal, construcció del nou CAP amb més capacitat, rehabilitar Can Muscons com a punt d’informació cultural (en procés), entre d’altres. Tot i així, queda molt per fer i junts podrem aconseguir-ho. Creiem que la prioritat en els propers 4 anys és solucionar els problemes quotidians del nostre municipi, amb responsabilitat, claredat i sentit comú, començant per uns impostos més baixos i equilibrats per a un poble de treballadors amb més de 1.500 aturats. Per això és necessari realitzar de manera urgent una auditoria comptable a l’Ajuntament per tal de conèixer la situació financera de la corporació municipal. Hem de reduir el gruix del deute municipal per evitar pujar els impostos cada any evitant a més el malbaratament. Per altra banda, hem de posar com a prioritari i urgent aconseguir que noves empreses s’instal·lin al nostre municipi per crear llocs de treball pels vilanovins i vilanovines.

Com veus, IPV-VV porta anys treballant pel poble de Vilanova, escoltant els seus suggeriments, propostes i comentaris. El diàleg és la nostra eina de treball i el saber escoltar la nostra filosofia. Fem que la teva veu s’escolti a l’Ajuntament, aconseguint que el que necessites al municipi poc a poc s’aconsegueixi. Estem més preparats que mai per continuar el nostre projecte i continuar recolzant, defensant i representant als ciutadans de Vilanova. A IPV-VV creiem que 32 anys amb el mateix equip de govern és abusiu ja que moltes vegades obliden que representen al poble, als ciutadans, i anteposen els seus interessos particulars i partidistes als de Vilanova. Fa 4 anys “vam moure el cul” i ara ho continuem fent. Per això, a IPV-VV sabem que entre tots podem canviar i prendre un nou rumb. El temps s’ha acabat i és l’hora d’obrir els ulls i despertar. Junts podem canviar les coses i fer de Vilanova del Camí un lloc per viure de manera plena i no un lloc on s’hagi de sobreviure.

Ara sí! Junts Podem! Vota IPV-VV Juan Manuel Cividanes Alonso Candidat a l’Alcaldia de Vilanova el Camí

2

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

¿Qué es IPV-Veïns amb Veu? INDEPENDIENTES POR VILANOVA (IPV) - VEÏNS AMB VEU (VV) Independientes por Vilanova – Veïns amb Veu (IPV-VV) es un partido municipal formado por vecinos y vecinas de Vilanova del Camí de todo ámbito, creencia e ideología política. Nuestro objetivo principal es trabajar para ti, para el pueblo, buscando soluciones a los problemas diarios de Vilanova. IPV-VV es la primera fuerza de la oposición y llevamos 24 años trabajando para defender los derechos de los vilanovinos y vilanovinas, haciendo de Vilanova un pueblo mejor para vivir. Cuando decimos que en IPV-VV somos independientes, nos referimos a que nuestro grupo no depende de ningún partido estatal ni autonómico; únicamente dependemos de nosotros mismos y, por lo tanto, podemos actuar de manera libre (independiente) sin presiones. Al ser un partido formado en el municipio y no depender de ningún otro, podemos trabajar de manera más cercana con los ciudadanos sin dar explicaciones ni a Barcelona ni a Madrid.

El proyecto de IPV-VV Estando en la oposición hemos trabajado muy duro desde el primer día para conseguir que algunos puntos de nuestro proyecto y del programa electoral del 2007 se pudieran hacer realidad en Vilanova del Camí. Estos años hemos conseguido varias cosas como: enterrar contenedores de basuras, la construcción de la guardería municipal del Barri de la Pau, la construcción del parking subterráneo (inacabado) de la plaza de la iglesia, la rebaja de los sueldos de los políticos en el Ayuntamiento, construcción de la nueva nave en el polígono para la brigada municipal, construcción del nuevo CAP con más capacidad, rehabilitar Can Muscons como punto de información cultural (en proceso), entre otros. Aún así, queda mucho por hacer y juntos podremos conseguirlo. Creemos que la prioridad en los próximos 4 años es solucionar los problemas cotidianos de nuestro municipio, con responsabilidad, claridad y sentido común, empezando por unos impuestos más bajos y equilibrados para un pueblo de trabajadores con más de 1.500 parados. Por ello es necesario realizar urgentemente una auditoría contable en el Ayuntamiento para conocer la situación financiera de la corporación municipal. Tenemos que reducir la abultada deuda municipal para evitar subir los impuestos cada año evitando el derroche. Además debemos poner como prioritario y urgente conseguir que nuevas empresas se instalen en nuestro municipio para crear puestos de trabajo para los vilanovinos y vilanovinas.

Como ves, IPV-VV lleva años trabajando para el pueblo de Vilanova, escuchando sus sugerencias, propuestas y comentarios. El diálogo es nuestra herramienta de trabajo y el saber escuchar nuestra filosofía. Hacemos que tu voz se escuche en el Ayuntamiento, consiguiendo que lo que necesitas en el municipio poco a poco se consiga. Estamos más preparados que nunca para continuar nuestro proyecto y continuar apoyando, defendiendo y representando a los ciudadanos de Vilanova. En IPV-VV creemos que 32 años con el mismo equipo de gobierno es abusivo ya que muchas veces olvidan que representan al pueblo, a los ciudadanos, y anteponen sus intereses particulares y partidistas a los de Vilanova. Hace 4 años “vam moure el cul” y continuamos haciéndolo. Por ello, en IPV-VV sabemos que entre todos podemos cambiar y tomar un nuevo rumbo. El tiempo se ha acabado y es la hora de abrir los ojos y despertar. Juntos podemos cambiar las cosas y hacer de Vilanova del Camí un lugar para vivir plenamente y no un lugar dónde se tenga que sobrevivir diariamente.

¡Ahora sí! ¡Juntos Podemos!

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

Vota IPV-VV Juan Manuel Cividanes Alonso Candidato a la Alcaldía de Vilanova el Camí

3


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

Promoció econòmica i comerç 1. L’Ajuntament obrirà matí i tarda per a que els ciutadans puguin fer les seves gestions i tràmits sense la limitació d’haver d’anar únicament al matí. S’ampliaran horaris i serveis. 2. Potenciarem l’oficina d’atenció al ciutadà. IPV-VV proposa descentralitzar alguns serveis municipals habilitant una oficina d’atenció al centre cívic del Barri de la Pau i al Rovy per a que els veïns no hagin de desplaçar-se fins l’Ajuntament. 3. Fomentarem i potenciarem la instal·lació de noves indústries al nostre polígon industrial per crear llocs de treball en el nostre municipi i comarca. A aquelles empreses que donin prioritat als ciutadans i ciutadanes de Vilanova del Camí, tindran facilitats en diferents tràmits administratius, reducció d’impostos, entre altres. 4. Reduir el nombre d’empreses externes que treballen per l’Ajuntament creant brigades municipals amb ciutadans de Vilanova del Camí en atur. D’aquesta manera, per exemple, es crearia una brigada dedicada a pintar els passos de vianants, entre d’altres, reduint costos i creant ocupació al municipi. 5. Exigirem a les empreses que treballen per a l’Ajuntament el compliment estricte del contracte, com por exemple l’horari d’inici de les obres per evitar sorolls i molèsties als veïns. 6. Crearem borses de feina específiques de diferents àrees i professions que abastin tota la comarca i comarques veïnes per facilitar la recerca d'ocupació i l'intercanvi d'experiències. 7. Senyalitzarem les zones comercials de Vilanova amb senyals que indiquin els diferents comerços i establiments creant “rutes del comerç” facilitant així la seva localització. 8. Potenciarem el mercat municipal amb nous serveis i més llocs comercials, donant facilitats a tots els comerciants que treballen en ell. A més augmentarem la presència de patrulles a peu dels cossos de seguretat per evitar robatoris. 9. Crearem un mapa virtual de Vilanova del Camí que indiqui les zones culturals, instal·lacions municipals, comerços, associacions, serveis, carrers, places, S'inclourà informació com la localització, horaris, serveis que ofereixen, disponibilitat, activitats programades, etc. El mapa es podrà consultar per internet i a l'Ajuntament amb panells tàctils.

etc.

10. Seguim apostant per donar a conèixer Vilanova del Camí entre els diferents municipis de la Comarca de l’Anoia exigint a la Direcció nacional de Carreteres, Generalitat i Diputació de Barcelona, la correcta senyalització i indicació de Vilanova del Camí en tots els senyals informatius dels diferents accessos des de Barcelona, Lleida, Manresa, Vilafranca, etc. 11. Realitzarem reunions trimestrals amb els veïns de Vilanova, comerços, indústries i associacions per escoltar els suggeriments, necessitats i per aclarir dubtes, fent de Vilanova un poble de tots i no d'alguns.

Mercat Sant Hilari 4

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Promoción económica y comercio 1. El Ayuntamiento abrirá mañana y tarde para que los ciudadanos puedan hacer sus gestiones y trámites sin la limitación de tener que ir únicamente por la mañana. Se ampliarán horarios y servicios 2. Potenciaremos la oficina de atención al ciudadano. IPV-VV propone descentralizar algunos servicios municipales habilitando una oficina de atención en el centro cívico del Barri de la Pau y en el Rovy para que los vecinos no tengan que desplazarse hasta el Ayuntamiento. 3. Fomentaremos y potenciaremos la instalación de nuevas industrias en nuestro polígono industrial para crear puestos de trabajo en nuestro municipio y comarca. Aquellas empresas que den prioridad a los ciudadanos de Vilanova del Camí, tendrán facilidades en los trámites administrativos, reducción de impuestos, etc. 4. Reducir el número de empresas externas que trabajan para el Ayuntamiento creando brigadas municipales con ciudadanos de Vilanova del Camí en paro. De esta manera, por ejemplo, se crearía una brigada dedicada a pintar los pasos de cebra, entre otras, reduciendo costes y creando empleo en el municipio. 5. Exigiremos a las empresas que trabajan para el Ayuntamiento el cumplimiento estricto del contrato, como por ejemplo el horario de inicio de las obras para evitar ruidos y molestias a los vecinos. 6. Crearemos bolsas de trabajo específicas en las diferentes áreas y profesiones que abarquen toda la comarca y comarcas vecinas para facilitar la búsqueda de empleo y el intercambio de experiencias. 7. Señalizaremos las zonas comerciales de Vilanova con señales que indiquen los diferentes comercios y establecimientos creando “rutas del comercio” facilitando así su localización. 8. Potenciaremos el mercado municipal dotándolo con nuevos servicios, de más puestos comerciales y dando facilidades a todos los comerciantes que trabajan en él. Además potenciaremos la presencia de patrullas a pié de la policía local para evitar robos. 9. Crearemos un mapa virtual de Vilanova del Camí que indique las zonas culturales, instalaciones municipales, comercios, asociaciones, servicios, calles, plazas, etc. Se incluirá información como la localización, horarios, servicios que ofrecen, disponibilidad, actividades programadas, etc. El mapa se podrá consultar por internet y en el Ayuntamiento con paneles táctiles. 10. Seguimos apostando por dar a conocer Vilanova del Camí entre los diferentes municipios de la Comarca de l’Anoia exigiendo a la Dirección Nacional de Carreteras, Generalitat y Diputación de Barcelona, la correcta señalización e indicación de Vilanova del Camí en todas las señales informativas de los diferentes accesos desde Barcelona, Lérida, Manresa, Vilafranca, etc. 11. Realizaremos reuniones trimestrales con los vecinos de Vilanova, comercios, industrias y asociaciones para escuchar las sugerencias, necesidades y para aclarar dudas, haciendo de Vilanova un pueblo de todos y no de algunos. Polígono Industrial de Vilanova del Camí

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

5


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Salut i serveis sanitaris 1. Exigirem un servei integral de dilluns a diumenge de pediatria i ginecologia. 2. Exigirem un servei d'urgències de dilluns a diumenge destinant a un metge de manera exclusiva per atendre-les, evitant així llargues esperes. 3. Exercirem un control sanitari i alimentari de la població amb la realització de campanyes de control i d'informació en els comerços de Vilanova del Camí. 4. Realitzarem campanyes periòdiques de desinsectació, desratització i desinfecció del municipi.

3ª edat i serveis socials 1. Instal·lació de dos ascensors (un a cada costat) al pas elevat de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat situat del passeig de la Indústria, que permetin un millor accés a l’Ambulatori (CAP) dels nostres majors i d’aquelles persones amb mobilitat reduïda (s’estudiarà si és més viable que un pas subterrani o una línia d’autobús). 2. Inici immediat de les obres de rehabilitació completa de la llar de la gent gran (antic CAP) dotant-ho d'ascensor per a minusvàlids, sales polivalents, sala de ball, bar-restaurant, etc. 3. Construcció d'un Centre de Dia per a persones grans al costat del nou CAP on els nostres avis puguin estar atesos i ocupats amb activitats com a gimnàstica, tallers de manualitats, lectura, informàtica, etc. 4. Eliminació i reducció d'impostos a la gent gran amb rendes baixes. Destinar la major part de les ajudes socials als nostres majors amb pensions baixes, mitjançant la subvenció d'impostos com a escombraries, IBI, guals, etc.

Futura llar del jubilat

5. Es potenciarà les patrulles a peu dels cossos policials per augmentar la seguretat ciutadana. 6. Ajuda i assistència a les persones majors i incapacitades a través dels Serveis Socials, amb ciutadans voluntaris i personal auxiliar de la llar que atenguin als majors i a les seves necessitats, ampliant així el Servei d'Atenció domiciliària per a persones amb dependència. 7. Servei de teleassistència com a suport a les persones majors que visquin soles amb escassos recursos econòmics. Permet resoldre situacions d’ajuda immediata com per exemple: problemes de salut, una avaria domèstica, problemes amb la medicació… La solució es donaria per telèfon o, si fos necessari, amb intervenció a domicili. 8. Farem públiques les ajudes que ofereixi l'Ajuntament o l'administració, amb l'objectiu que tot ciutadà tingui les mateixes oportunitats, apostant per la transparència en l'administració. 9. Coŀlaborarem amb els centres d'ensenyament per aconseguir el desenvolupament integral dels menors en situació d’exclusió social. 10. Assessorarem i realitzarem un seguiment de les famílies que necessitin l'atenció dels Serveis Socials. 11. S'establirà un pla d'ajuda per als afectats i afectades per la violència domèstica: atenció telefònica, servei d'atenció directa, assessorament individual i de grup, etc. 12. Es traslladarà a l'edifici d'entitats de Vilanova el jutjat de pau, protecció civil i el servei a la dona maltractada.

6

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

Salud y servicios sanitarios 1. Exigiremos un servicio integral de lunes a domingo de pediatría y ginecología. 2. Exigiremos un servicio de urgencias de lunes a domingo destinando a un médico exclusivamente para atenderlas, evitando así largas esperas. 3. Ejerceremos un control sanitario y alimentario de la población con la realización de campañas de control y de información en los comercios de Vilanova del Camí. 4. Realizaremos campañas periódicas de desinsectación, desratización y desinfección del municipio.

3ª edad y servicios sociales 1. Instalación de dos ascensores (uno en cada lado) en el paso elevado de la estación de tren de la Generalitat situado del paseo de la Industria, que permitan un mejor acceso al Ambulatorio (CAP) de nuestros mayores y de aquellas personas con movilidad reducida (se estudiará si es más viable que un paso subterráneo o una linea de autobús). 2. Inicio inmediato de las obras de rehabilitación completa del hogar del jubilado (antiguo CAP) dotándolo de ascensor para minusválidos, salas polivalentes, sala de baile, bar-restaurante, etc. 3. Construcción de un Centro de Día para personas mayores al lado del nuevo CAP donde nuestros abuelos puedan estar atendidos y ocupados con actividades como gimnasia, talleres de manualidades, lectura, informática, etc. 4. Eliminación y reducción de impuestos para los personas mayores con rentas bajas. Destinar la mayor parte de ayudas sociales a nuestros mayores, especialmente a aquellos con pensiones bajas, mediante la subvención de impuestos como basuras, IBI, vados, etc. 5. Se potenciarán las patrullas policiales a pié para aumentar la seguridad ciudadana. 6. Ayuda y asistencia a las personas mayores e incapacitadas a través de los Servicios Sociales, con ciudadanos voluntarios y personal auxiliar del hogar que atiendan a los mayores y a sus necesidades, ampliando así el Servicio de Atención domiciliaria para personas con dependencia. 7. Servicio de teleasistencia como apoyo a las personas mayores que vivan solos con escasos recursos económicos. Permite resolver situaciones en que se precise ayuda inmediata como por ejemplo: problemas de salud, una avería doméstica, problemas con la medicación… La solución se daría telefónicamente o, si fuera necesario, con intervención a domicilio. 8. Haremos públicas las ayudas que ofrezca el Ayuntamiento o la administración, con el objetivo que todo ciudadano tenga las mismas oportunidades, apostando por la transparencia en la administración. 9. Colaboraremos con los centros de enseñanza para conseguir el desarrollo integral de los menores en situación de riesgo social. 10. Asesoraremos y realizaremos un seguimiento de las familias que necesiten la atención de los Servicios Sociales. 11. Se establecerá un plan de ayuda para los afectados y afectadas por la violencia doméstica: atención telefónica, servicio de atención directa, asesoramiento individual y grupal, etc. 12. Se trasladará al edificio de entidades de Vilanova el juzgado de paz, protección civil y el servicio a la mujer maltratada. w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

7


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

Urbanisme, obres i via pública 1. Arreglar els carrers sense asfaltar dels diferents barris del municipi i rehabilitar amb cost zero per als veïns (sense contribucions especials) totes aquelles que es troben ja asfaltades però que estiguin degradades i en mal estat, sent un perill tant per a la circulació com per als vianants. 2. Millorar l'enllumenat públic en diferents punts del municipi per reduir costos de manteniment i consum elèctric, amb reguladors de potència i llums Leds per consumir menys a partir de les 24 hores reduint la contaminació lumínica del municipi i augmentant la qualitat de vida dels veïns. 3. Eliminar la mesura d’aparcament permanent fent que sigui anual: cada any s’aparca a un costat diferent depenent si es parell o imparell, facilitant la igualtat entre els veïns i la neteja de les voreres i carrers. 4. Revisar l’ordenança municipal que regula els guals a Vilanova rebaixant el seu import econòmic. 5. Accelerar els tràmits per aconseguir soterrar la via del tren després de 34 anys d’espera. 6. Habilitar unes rampes a les escales que uneixen el carrer Sant Josep amb l'Avinguda Montserrat per al desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 7. Habilitar una rampa al costat de les escales del pont de la via del tren cap al Barri Sant Crist d’Igualada per facilitar l’accés a aquelles persones amb carret, etc, que utilitzin aquest camí per anar o venir d’Igualada, ja que actualment consta de dues escales. 8. Negociar amb Igualada i gestionar la construcció d’un pont per a vehicles i vianants que uneixi el Barri de la Indústria amb Igualada, paral·lel a la via del tren, obtenint una nova sortida alternativa per a vehicles i vianants evitant haver de creuar pel pont de la via. 9. Negociar la incorporació a la Ronda de circumvaŀlació d’una sortida directa cap a Barcelona des del Barri de Santa Llúcia i a l’inrevés. 10. Impulsar la construcció de la Ronda Sud amb un passeig mirador al Riu Anoia amb voreres amples, per millorar la circulació de Vilanova. 11. Fer un nou pàrquing públic municipal en l'actual ubicació de la nau de la Brigada Municipal situada al Carrer del Papa Joan XXIII (al costat del col·legi Marta Mata). La brigada es traslladarà al seu nou magatzem situat al Polígon de Vilanova. L'objectiu és potenciar el comerç de la zona. 12. Construir un segon pàrquing subterrani amb 200 places d'aparcament sota la plaça Vilarrubies. 13. Habilitar una zona per als vianants segura que permeti anar caminant des de Vilanova del Camí al Barri de Sant Pere d’Òdena. 14. Es farà un estudi per transformar el c/ Monistrol en semipeatonal per garantir la seguretat dels vianants ja que actualment és un punt conflictiu i perillós. 15. Marcar amb pintura blanca els aparcaments en tots els carrers de Vilanova, per delimitar l'espai i evitar així que els cotxes es toquin els uns als altres deixant un marge segur d’estacionament. 16. Modificar el POUM que limita la grandària de les balconades, podent així fer-los de majors dimensions. 17. Traslladar l'Oficina de Correus a una ubicació més viable, amb espai per a aparcaments i zona de càrrega i descàrrega per al camió de correus, evitant que es formin taps i embussos.

8

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Urbanismo, obras y vía pública 1. Arreglar las calles sin asfaltar de los diferentes barrios del municipio y rehabilitar con coste cero para los vecinos (sin contribuciones especiales) todas aquellas que se encuentran ya asfaltadas pero estén degradadas y en mal estado, siendo un peligro tanto para la circulación como para los peatones. 2. Mejorar el alumbrado público en diferentes puntos del municipio para reducir costes de mantenimiento y consumo eléctrico, con reguladores de potencia y luces Leds para consumir menos a partir de las 24 horas reduciendo la contaminación lumínica del municipio y aumentando la calidad de vida de los vecinos. 3. Eliminar la medida de aparcamiento permanente haciendo que sea anual: cada año se aparca en un lado distinto dependiendo si es par o impar, facilitando la igualdad entre los vecinos y la limpieza de las aceras y calles. 4. Revisar la ordenanza municipal que regula los vados rebajando su importe económico. 5. Acelerar los trámites para lograr enterrar la vía del tren después de 34 años de espera. 6. Habilitar unas rampas en las escaleras que unen la calle San José con la Avenida Montserrat para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida. 7. Habilitar una rampa junto a las escaleras del puente de la vía del tren hacia el Barrio Sant Crist de Igualada para facilitar el acceso aquellas personas con carrito, etc, que utilicen ese camino para ir o venir de Igualada, ya que actualmente consta de dos escaleras. 8. Negociar con Igualada y gestionar la construcción de un puente para vehículos y peatones que una el Barrio de la Industria con Igualada, paralelo a la vía del tren, obteniendo una nueva salida alternativa para vehículos y peatones evitando tener que cruzar por el puente de la vía. 9. Negociar la incorporación de una salida directa hacia Barcelona desde el Barrio de Santa Lucía y una entrada directa desde Barcelona hacia le mismo barrio en la Ronda de circunvalación 10. Impulsar la construcción de la Ronda Sur con un paseo mirador al Río Anoia con aceras anchas, para mejorar la circulación de Vilanova. 11. Hacer un nuevo parking público municipal en la actual ubicación de la nave de la Brigada Municipal situada en la Calle del Papa Joan XXIII (al lado del Marta Mata). La brigada se trasladará a su nuevo almacén situado en el Polígono de Vilanova. El objetivo es potenciar el comercio de la zona. 12. Construir un segundo parking subterráneo con 200 plazas de aparcamiento bajo la plaza Vilarrubias. 13. Habilitar una zona peatonal segura que permita ir andando desde Vilanova del Camí al Barrio de San Pedro de Òdena. 14. Se hará un estudio para transformar la c/ Monistrol en semipeatonal para garantizar la seguridad de los peatones ya que actualmente es un punto conflictivo y peligroso. 15. Marcar con pintura blanca los aparcamientos en todas las calles de Vilanova, para delimitar el espacio y evitar así que los coches se toquen los unos a los otros dejando un margen seguro de estacionamiento. 16. Modificar el POUM que limita el tamaño de los balcones, pudiendo así hacerlos de mayor tamaño. 17. Trasladar la Oficina de Correos a una ubicación más viable, con espacio para aparcamientos y zona de carga y descarga para el camión de correos, evitando que se formen tapones y atascos.

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

9


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Exemples / Ejemplos de IPV-VV Tot seguit tens la simulació d’algunes de les nostres propostes. A continuación tienes diferentes simulaciones de algunas de nuestras propuestas.

A B C D E

Instal·lació de dos ascensors al pont de la via del tren per facilitar l’accés al nou CAP (pàgina 6). Instalación de dos ascensores en el puente de la vía del tren para facilitar el acceso al nuevo CAP (página 7). Creació del nou pàrquing municipal on actualment es troba la nau de la Brigada (pàgina 8). Creación del nuevo parking municipal donde actualmente se encuentra la nave de la Brigada (página 9). Substitució de les escales per una rampa al passatge de la via del tren direcció a Igualada (pàgina 8). Substituir las escaleras por una rampa en el pasaje de la vía del tren dirección a Igualada (página 9). Substitució de las escales situada entre la Avinguda Montserrat i el carrer San Josep per una rampa (pàgina 8). Substituir una de las escaleras situadas entre la Avenida Montserrat y la calle San José por una rampa (página 9). Instal·lació d’una pista multiesportiva al Barri Sant Nicolàs, prop del Marta Mata (pàgina 12). Instalación de una pista multideportiva en el Barrio San Nicolás, cerca del Marta Mata (página 13).

A

A

Simulació / Simulación

Simulació / Simulación

B

B

En l’actualitat / Actualmente

10

Simulació / Simulación

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

Exemples / Ejemplos de IPV-VV C

C

En l’actualitat / Actualmente

D

Simulació / Simulación

D

En l’actualitat / Actualmente

E

Simulació / Simulación

E

En l’actualitat / Actualmente

Simulació / Simulación

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

11


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

Cultura i associacions 1. Recuperarem la festa major de Vilanova. Potenciarem la nostra festa major, amb més activitats i atraccions per a totes les edats, a cost 0 per als nens i nenes. Recuperarem l’esperit familiar i sentimental i la ubicarem a un lloc més ampli i amb més paradetes. 2. Associacions. Entre altres coses, IPV-VV aposta per crear un nou espai en la web municipal per tal que les diferents associacions de Vilanova puguin tenir la seva pròpia pàgina de forma gratuïta. 3. Potenciarem el centre cívic del Barri de la Pau amb activitats i tallers, habilitant a més un hort a l’espai exterior per dur a terme activitats especialitzades i una zona de parc amb bancs per dur a terme futures accions culturals. 4. Iniciarem la construcció del centre cívic del Camp del Rei. 5. Es promourà i habilitarà espais municipals per facilitar que els ciutadans puguin realitzar activitats independents pertanyin o no a una organització o associació. 6. Potenciarem la Biblioteca de Vilanova (Can Papasseït) dotant-la amb millors serveis, potenciant les seves activitats i millorant les condicions actuals. Es fomentarà la creació de més clubs de lectura. 7. Promourem el coneixement i la difusió de les diferents tradicions culturals i populars de Vilanova, treballant de manera conjunta per aconseguir la seva consolidació i millora.

Esports 1. Es projectaran instaŀlacions de petanca al costat del Parc Fluvial per als clubs de Vilanova del Camí i s’equiparà amb bar-restaurant. 2. S'ampliaran els vestuaris i es construirà un bar-restaurant al camp de futbol de Can Titó. 3. S'equiparà amb gespa artificial el camp de futbol del Barri de la Pau i es reformaran els vestuaris. 4. Farem unes mini pistes de bàsquet i de fulbito (pista multiesportiva) al Barri Sant Nicolàs i al costat del camp de futbol del Barri de la Pau (al costat del col·legi Pompeu Fabra), amb els seus corresponents accessoris: porteries, taulers de bàsquet, xarxes de tennis/voleibol, etc. 5. S'ampliarà el gimnàs de Can Titó amb més capacitat i amb servei de monitors. 6. IPV-VV construirà a Can Titó una pista de frontó, de pàdel i dues pistes de futbol 7. 7. S'accelerarà la construcció i la posada en marxa de la piscina coberta. 8. Es crearà un val esportiu per ajudar econòmicament als nens i nenes esportistes de Vilanova. 9. Es retransmetrà per TV Vilanova i per Internet les competicions dels diferents clubs esportius de Vilanova, de tota àrea i disciplina.

Exemple de l’exterior del BarRestaurant proposat per a Can Titó i per a les instaŀlacions de petanca. __________________________ Ejemplo del exterior del Bar-Restaurante propuesto para Can Titó y para las instalaciones de petanca.

12

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Cultura y asociaciones 1. Recuperaremos la fiesta mayor de Vilanova. Potenciaremos nuestra fiesta mayor, con más actividades y atracciones para todas las edades, a coste 0 para los niños y niñas. Recuperaremos el espíritu familiar y sentimental y la ubicaremos en un lugar más amplio y con más paradas. 2. Asociaciones. Entre otras cosas, IPV-VV apuesta por crear un nuevo espacio en la web municipal para que las diferentes asociaciones de Vilanova puedan tener su propia página de forma gratuita. 3. Potenciaremos el centro cívico del Barri de la Pau con actividades, ampliación de horarios y talleres, habilitando además un huerto en el espacio exterior para actividades especializadas y una zona de parque con bancos para futuras acciones culturales. 4. Iniciaremos la construcción del centro cívico del Camp del Rei. 5. Se promoverá y habilitará espacios municipales para facilitar que los ciudadanos puedan realizar actividades independientes pertenezcan o no a una asociación u organización. 6. Potenciaremos la Biblioteca de Vilanova (Can Papasseït) dotándola con mejores servicios, potenciando sus actividades y mejorando las condiciones actuales. Se fomentará la creación de más clubs de lectura. 7. Promoveremos el conocimiento y la difusión de las diferentes tradiciones culturales y populares de Vilanova, trabajando conjuntamente para lograr su consolidación y mejora.

Deportes 1. Se proyectarán instalaciones de petanca junto al Parc Fluvial para los clubs de Vilanova del Camí y se equipará con bar-restaurante. 2. Se ampliarán los vestuarios y se construirá un bar-restaurante en el campo de fútbol de Can Tito. 3. Se equipará con césped artificial el campo de fútbol del Barri de la Pau y se reformarán los vestuarios. 4. Haremos unas mini pistas de baloncesto y de fulbito (pista multideportiva) en el Barrio Sant Nicolàs y junto al campo de fútbol del Barri de la Pau (junto al colegio Pompeu Fabra), con sus correspondientes accesorios: porterías, tableros de baloncesto, redes de tenis/voleibol, etc. 5. Se ampliará el gimnasio de Can Titó con más capacidad y con servicio de monitores. 6. IPV-VV construirá en Can Titó una pista de frontón, de pádel y dos pistas de fútbol 7. 7. Se acelerará la construcción y puesta en marcha de la piscina cubierta. 8. Se creará un vale deportivo para ayudar económicamente a los niños y niñas deportistas de Vilanova. 9. Se retransmitirá por TV Vilanova y por internet las competiciones de los diferentes clubs deportivos de Vilanova, de toda área y disciplina.

Ejemplo de pista multideportiva para practicar las distintas disciplinas deportivas de Vilanova del camí, como baloncesto, fútbol sala, tenis, voleibol, etc. __________________________________________ Exemple de pista multiesportiva per poder practicar diferents disciplines esportives de Vilanova del Camí, com basquet, futbol sala, tennis, voleibol, etc. w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

13


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Educació i joventut 1. Construirem una nova llar d’infants municipal al Barri Santa Llúcia (al costat de l’Institut) per incrementar l'oferta de places evitant sortejos i llistes d'espera. 2. Becarem als estudiants que tinguin bons resultats acadèmics i amb pocs ingressos, per ajudar-los a obtenir estudis universitaris mitjançant certàmens, concursos o festivals. 3. Elaborarem un programa d'actuació de manera conjunta amb els centres escolars per potenciar la biblioteca, Ludoteca, Casal de Joves, instaŀlacions esportives, tallers, cursos, etc. 4. Habilitarem espais i s'organitzaran nous cursos d'interès per al ciutadà, com per exemple cursos de patchwork, manualitats, civisme, culturals, cuina, guitarra, informàtica i els que demanin els vilanovins i vilanovines. 5. S'habilitarà discoteques i llocs d'oci al polígon industrial per tal que la diversió dels nostres joves no alteri el descans dels veïns. 6. Es reformarà i rehabilitarà el Rovy Espai Cultural per albergar nous serveis i espais lúdics i culturals com per exemple el Casal de Joves, amb tots els equipaments necessaris: internet, tallers, cursos, jocs multimèdia, trobades, etc.

Comunicació i serveis 1. S’instaŀlarà una xarxa municipal de Wi-Fi a preus inferiors al de les companyies de telefonia. Es podrà accedir de forma gratuïta a les instaŀlacions municipals i parcs del municipi. 2. Traslladarem els mitjans de comunicació de Vilanova al Rovy Espai Cultural (una vegada reformat) albergant d'aquesta manera Ràdio Nova, Televisió Vilanova, la gestió de la web de l'Ajuntament i la redacció del butlletí municipal, tot això en un espai major que l'actual i amb renovació de l'equipament en unes instaŀlacions més modernes. 3. Es potenciarà els mitjans de comunicació així com la varietat de continguts amb coŀlaboracions remunerades. Es vetllarà per uns mitjans neutrals i independents del poder polític. 4. Crearem una nova pàgina web municipal amb més i millors continguts, incorporant un nou disseny més clar i accessible aprofitant les noves tecnologies i les xarxes 2.0, facilitant d'aquesta manera el contacte i la relació amb el ciutadà. Es podrà accedir a serveis de pagaments i consulta online de les dades d'empadronament, entre altres, sense necessitat d'haver de desplaçar-se a l'Ajuntament. 5. S'incorporarà al web municipal el mapa virtual de Vilanova (especificat en la part de promoció econòmica i comerç) i es crearà un espai exclusiu per a les diferents associacions i entitats de Vilanova per tal que disposin de pàgina web pròpia, amb correu i tots els serveis necessaris. 6. Els plens municipals seran retransmesos de manera íntegra per Televisió Vilanova i a més es podran veure de manera online per internet al web municipal. A més també es retransmetrà les competicions dels diferents esports vilanovins. 7. Es traslladarà al Rovy Espai Cultural algun dels serveis de l'Ajuntament per evitar desplaçaments innecessaris, com per exemple l'oficina d'atenció al ciutadà i al consumidor, per facilitar tràmits en reclamacions, queixes, suggeriments, ajudes, etc.

14

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

Educación y juventud 1. Construiremos una nueva guardería municipal en el Barrio Santa Lucía (al lado del Instituto) para incrementar la oferta de plazas evitando sorteos y listas de espera. 2. Becaremos a los estudiantes que tengan buenos resultados académicos y con pocos ingresos, para permitirles obtener estudios universitarios mediante certámenes, concursos o festivales. 3. Elaboraremos un programa de actuación junto con los centros escolares para potenciar la biblioteca, Ludoteca, Casal de jóvenes, instalaciones deportivas, talleres, cursos, etc. 4. Habilitaremos espacios y se organizarán nuevos cursos de interés para el ciudadano, como por ejemplo cursos de patchwork, manualidades, civismo, culturales, cocina, guitarra, informática y los que pidan los vilanovinos y vilanovinas. 5. Se habilitará discotecas y lugares de ocio en el polígono industrial para que la diversión de nuestros jóvenes no altere el descanso de los vecinos. 6. Se reformará y rehabilitará el Rovy Espai Cultural para albergar nuevos servicios y espacios lúdicos y culturales como por ejemplo el Casal de Jóvenes, con todos los equipamientos necesarios donde encuentren lo que necesitan: internet, talleres, cursos, juegos multimedia, encuentros, etc.

Comunicación y servicios 1. Se instalará una red municipal de Wi-Fi a precios inferiores al de las compañías de telefonía. Se podrá acceder de forma gratuita en las instalaciones municipales y parques del municipio. 2. Trasladaremos los medios de comunicación de Vilanova al Rovy Espai Cultural (una vez reformado) albergando de esa manera Radio Nova, Televisión Vilanova, la gestión de la web del Ayuntamiento y la redacción del boletín municipal, todo ello en un espacio mayor que el actual y con renovación del equipamiento en unas instalaciones más modernas. 3. Se potenciará los medios de comunicación así como la variedad de contenidos con colaboraciones remuneradas. Se velará por unos medios de comunicación neutrales e independientes del poder político. 4. Crearemos una nueva página web municipal con más y mejores contenidos, incorporando un nuevo diseño más claro y accesible aprovechando las nuevas tecnologías y las redes 2.0, facilitando de esa manera el contacto y la relación con el ciudadano. Se podrá acceder a servicios de pagos y consulta online de los datos de empadronamiento, entre otros, sin necesidad de tener que desplazarse al Ayuntamiento. 5. Se incorporará en la web municipal el mapa virtual de Vilanova (especificado en la parte de promoción económica y comercio) y se creará un espacio exclusivo para las diferentes asociaciones y entidades de Vilanova para que dispongan de página web propia, con correo y todos los servicios necesarios. 6. Los plenos municipales serán retransmitidos de manera íntegra por Televisión Vilanova y posteriormente se podrán ver de manera online por internet en la web municipal. También se retransmitirá las competiciones de los diferentes deportes de Vilanova. 7. Se trasladará al Rovy Espai Cultural alguno de los servicios del Ayuntamiento para evitar desplazamientos innecesarios, como por ejemplo la oficina de atención al ciudadano y al consumidor, para facilitar trámites en reclamaciones, quejas, sugerencias, ayudas, etc. w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

15


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

Medi ambient i entorn natural 1. Rehabilitar Puigdandela com a zona verda i pulmó de Vilanova. Continuem apostant per tenir un parc central on poder desconnectar de la ciutat, amb les seves zones de descans, miradors, fonts i estanys. 2. Emplaçarem pipicans en diversos punts del municipi per evitar l’acumulació d’excrements en voreres i parcs. 3. Continuem apostant per soterrar el màxim nombre possible de contenidors d'escombraries orgàniques, paper, vidre, etc., aconseguint més espai als nostres carrers i menor impacte visual. 4. Millorarem el sistema de neteja actual amb 3 màquines d’escombrar i un camió-cuba per a neteges amb aigua a pressió. 5. Treballarem de manera conjunta amb les protectores d'animals per controlar la població d'animals abandonats, recollint-los i creant un cens d'animals domèstics. A més potenciarem campanyes de tinença responsable d'animals de companyia. 6. Crearem una brigada municipal exclusiva per al manteniment i la neteja del Parc Fluvial per evitar problemes sanitaris i d'olors a l'estiu, creant així més llocs de treball en el nostre municipi. A més millorarem l'enllumenat i plantarem més arbres al voltant del riu habilitant zones per a barbacoes, pícnic i llocs ambulants potenciant les visites durant els mesos estiuencs. 7. Incentivarem el reciclatge incorporant màquines de vending “inverses” conegudes com “Envirobank” en diversos punts del municipi. En elles introdueixes, per exemple, una llauna utilitzada i et retorna diners, crèdits o “punts intercanviables”. 8. Es crearan rutes BTT i a peu fomentant així el turisme rural i cultural entre els ciutadans. Es projectarà a més una ruta verda des de Vilanova del Camí fins a la Pobla de Claramunt i es programaran activitats relacionades amb el medi ambient, la fauna i la flora del nostre entorn. 9. S'arreglaran els camins d'accés als horts per evitar que els dies de pluja quedin enfangats i inaccessibles. 10. Iniciarem la construcció de dipòsits municipals de recollida d'aigua de pluja per a la seva utilització en la neteja de carrers, horts, etc. 11. Millorarem la qualitat de l'aigua amb controls periòdics, invertint en canonades, etc., i traurem a concurs l'actual subministrament d'aigua potable (que té fa 79 anys l'empresa Aigües de Rigat S.A.) per tenir una factura d'aigua més econòmica.

Turó de Puigdandela en l’actualitat

16

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Medio ambiente y entorno natural 1. Rehabilitar Puigdandela como zona verde y pulmón de Vilanova. Continuamos apostando por tener un parque central donde poder desconectar de la ciudad, con sus zonas de descanso, miradores, fuentes y estanques. 2. Emplazaremos pipicans en diversos puntos del municipio para evitar la acumulación de excrementos en aceras y parques. 3. Seguimos apostando por enterrar el máximo número posible de contenedores de basura orgánica, papel, vidrio, etc., consiguiendo más espacio en nuestras calles y menor impacto visual. 4. Mejoraremos el sistema de limpieza actual con 3 barredoras y un camión cuba para limpiezas con agua a presión. 5. Trabajaremos conjuntamente con las protectoras de animales para controlar la población de animales abandonados y callejeros, recogiéndolos y creando un censo de animales domésticos. Además potenciaremos campañas de tenencia responsable de animales de compañía. 6. Crearemos una brigada municipal exclusiva para el mantenimiento y la limpieza del Parc Fluvial para evitar problemas sanitarios y de olores en verano, creando así más puestos de trabajo en nuestro municipio. Además mejoraremos el alumbrado y plantaremos más árboles alrededor del río habilitando zonas para barbacoas, picnic y puestos ambulantes potenciando las visitas durante los meses veraniegos. 7. Incentivaremos el reciclaje incorporando máquinas de vending “inversas” conocidas como “Envirobank” en diversos puntos del municipio. En ellas introduces, por ejemplo, una lata usada y te devuelve dinero, créditos o “puntos canjeables”. 8. Se crearán rutas BTT y a pié fomentando así el turismo rural y cultural entre los ciudadanos. Se proyectará además una ruta verde desde Vilanova del Camí hasta la Pobla de Claramunt y se programarán actividades relacionadas con el medio ambiente, la fauna y la flora de nuestro entorno. 9. Se arreglarán los caminos de acceso a los huertos para evitar que los días de lluvia queden embarrados e inaccesibles. 10. Iniciaremos la construcción de depósitos municipales de recogida de agua de lluvia para su utilización en la limpieza de calles, huertos, etc. 11. Mejoraremos la calidad del agua con controles periódicos, invirtiendo en tuberías, etc., y sacaremos a concurso el actual suministro de agua potable (que tiene hace 79 años la empresa Aguas de Rigat S.A.) para tener una factura de agua más económica.

Proyecto de recuperación del Turó de Puigdandela como parque y pulmón de Vilanova w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

17


I n d e p e n d i e n t e s p o r V i l a n ov a - Ve ï n s a m b Ve u

Equip / Equipo de IPV-Veïns amb Veu

Juan Manuel Cividanes Alonso

Antonio Bernal Jodas

Ester Conchillo Alcaide

Ana Sevilla Martínez

Jorge Yuri Rodríguez Prusso

Natalia Noelia Rodríguez Vidal

Manuel Eduardo Ocaña Jiménez

Laura Sánchez Bernal

Josefa García Medrano

Rocío Ocaña González

Pedro José Sánchez Ruiz

Roque Conchillo Sánchez

Juan Antonio Fajardo Ramírez

Ricardo Estrada Sánchez

Lidia Sans Miserachs

José Manuel Escarmena Alves

18

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net


Programa Electoral 2011-2015

IPV-VV

Recorda! El 22 de maig aquesta és la teva papereta ¡Recuerda! El 22 de mayo ésta es tu papeleta

Francisco Borrega Durán

Juan Rodríguez Castilla

Consuelo Expósito Ortega

María Bellver Moreno

w w w. i p v - v v. n e t info@ipv-vv.net

19


INDEPENDIENTES POR VIL ANOVA

Vota’t, vota’ns

Veïns amb veu

Vótate, vótanos

Programa electoral IPV-VV 2011  

Propuestas electorales de Independientes por Vilanova - Veïns amb Veu 2011-2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you